Views
3 years ago

im in MIHI - Raads - gemeente Hellendoorn

im in MIHI - Raads - gemeente Hellendoorn

im in MIHI - Raads - gemeente

11INT01745 im in MIHI CONCEPT-NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HELLENDOORN, GEHOUDEN OP DINSDAG 12 JULI 2011 TE 19.30 UUR. Voorzitter: de heer G.J. Scholten,plaatsvervangend voorzitter. Griffier: de heer mr. W.J.C. Knoppen Aanwezig zijn de leden: mevrouw D. Bakker, A.H. Bannink, H.E. Daggert, mevrouw A. Endeman, G. Evers, W. Felix, A.J. Haan, J.F. ten Hagen, mevrouw A. ter Harmsel, J.H. Immink, mevrouw M.M.T. Knobben-Tijhaar, mevrouw H. Ligtenberg-Grondman, mevrouw A.C.M. Mak-van Petersen, W.C. Müller, mevrouw W.M.H. Paalman-Vloedgraven, J. Piksen, mevrouw C.J. Roessink, mevrouw W. Roskam- Kroeze, F.J.B. Runneboom, G.J. Scholten, J. Slooijer, J.G. Stuut, J. Veneman, H. Webbinken R. Zijlstra. Aanwezig zijn de wethouders: mevrouw H. Bakhuis-Horstink, J.J. Beintema, J.H. Coes en mevrouw T.H.M, ten Have. Voorts zijn aanwezig: de commissaris van de Koningin, mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, kabinetschef mr. J. Mulder, familie en vrienden van mevrouw Raven, alsmede vele genodigden en belangstellenden. 1. OPENING DOOR DE PLAA TSVERVANGEND VOORZITTER, DE HEER G.J. SCHOLTEN. De VOORZITTER opent de vergadering enspreekt als volgt: Dames en heren! Ik heet uallen hartelijk welkom bij deze bijzondere raadsvergadering, op een bijzondere plek, de theaterzaal van ZINiN. Deze zaal is bestemd voor de cultuur, maar ook het bestuur maakt er dankbaar gebruik van. Hetis fijndat u met zovelen van uwbelangstelling blijk geeft. In het bijzonder heet ik welkom de familie en vrienden van mevrouw Raven, onze nieuwe burgemeester, Anneke Raven, de commissaris van de Koningin, mevrouw Ank Bijleveld, kabinetschef de heer Mulder en de heer Visser, die vanavond de Burgemeesterskring Overijssel vertegenwoordigt. Alvorens de agenda te volgen, vraag ik uw aandacht voor het volgende. De tragedie die zich donderdag 7 juli heeft voltrokken rondde verbouwingswerkzaamheden aan het stadion van FCTwente heeft ook in de gemeente Hellendoorn diepe sporen achtergelaten. Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Dave Nijkamp, werkzaam bij Voortman Staalbouw, in de leeftijd van 31 jaar. Dave was afkomstig uit een echte voetbalfamilie en vond het een voorrecht om aan de uitbreiding van het stadion te mogen werken. Hij laateenvrouw entwee jonge kinderen na. Voor hen, de familie, vrienden en collega's, is een zeer moeilijke tijd aangebroken. De impact van het hele gebeuren is groot, niet alleen in onze gemeente, maar in geheel Twente. Dat geldt eveneens vanwege het andere dodelijke slachtoffer, Peter Burgers uit Oldenzaal. Wij wensen alle betrokkenen veel sterkte entroost toe bij hetverwerken van hun verlies. Tevens wensen wijalle andere betrokkenen een spoedig herstel toe. Laten wij Dave Nijkamp en Peter Burgers in een moment van stilte gedenken. (De aanwezigen nemen hierna staande enige ogenblikken van stilte in acht.)

Broederenklooster - Structuurplan.pdf - Raad Zutphen - Gemeente ...
OT BW nr. 5 - raad Tytsjerksteradiel - Gemeente Tytsjerksteradiel
Raad der Wijzen maakt Europese stand van zaken - CxO
interview magazine raad 2012 - Politiek Adviesbureau PAB
Offertetemplate TRITEL recto-verso - De Vlaamse Hoge Raad voor ...
Jaarverslag gemeenteraad 2012 - Gemeente Schiedam
Burgemeester - Gemeente Keerbergen
Verslag Raad van Commissarissen - InternetBladeren
Stappenplan en kritiek tijdpad voor gemeenten ! - Koepel Wmo-raden
programmaboekje - Raad van Kerken - Gouda en omstreken
Niemand over de schutting - Provinciale Raad Gezondheid
Handreiking 'Gesprek tussen burger en gemeente' - CG-Raad
Vorming en Toerusting Hervormde Gemeente Coevorden ...
Gemeente Steenokkerzeel - jeugdraad steenokkerzeel
Jaarverslag 2011 - Gemeente Malle
ddnvehujhq - Gemeente Haaksbergen
Kijk op West - Gemeente Steenwijkerland
Download - Gemeente Deventer
PLEIN-101216-9-discussienota visie op velsen 2025 - Raad Velsen ...
KANSRIJK WAALWIJK WERKT - Gemeente Waalwijk
Kerkbode - Hervormde Gemeente Woerden
Inwonerjaarverslag 2011 - Gemeente Waalwijk
bijlage - Gemeente Waalwijk
Dienen - Protestantse Gemeente Lochem
Ontmoeting - Gemeente Haaksbergen
dorpsvisie Fort.pdf - Gemeente De Wolden