10.07.2015 Views

1992-14-02 - Vrienden van Blijdorp

1992-14-02 - Vrienden van Blijdorp

1992-14-02 - Vrienden van Blijdorp

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DE VERENIGING VRIENDEN VAN BLUDORPNü!lftlll'8 uit::':deredierentlliaenVeel infooverottersGedragsverrijkingin dedierentuinDierentuinenin cijfersLosse nummers f 2,25


INHOUDSOPGAVEpag.Van de redactie 3Nieuws uit <strong>Blijdorp</strong> 4Nieuws uit andere dierentuinen 8Uit de promotiehoek 9Een stukje nostalgie (4) 10Dier in het vizier: Otters 12Behavioural enrichment (2) <strong>14</strong>Cijfers, cijfers, cijfers 21<strong>Vrienden</strong>winkel 30Giften 31Van de redactieHet tweede nummer <strong>van</strong> <strong>Vrienden</strong>nieuws voor <strong>1992</strong> volgt al vrij snel op nummeréén. Vandaar dat u betrekkelijk weinig verenigingsnieuws in deze uitgave zultaantreffen. Desondanks hopen we toch weer een interessant nummer voor u tehebben samengesteld.De zondagochtendlezingen <strong>van</strong> dit seizoenzijn inmiddels al weer achter de rug, evenalsde algemene ledenvergadering en de voorjaarsexcursienaar Krefeld. De belangstellingvoor de winterlezingen was en bleef bijzondergroot; soms eigenlijk net wat te grootvoor de beschikbare ruimte <strong>van</strong> het Educatiefcentrum in de Diergaarde. Met de directie<strong>van</strong> Diergaarde <strong>Blijdorp</strong> wordt bekekenof voor de zondagochtendlezingen <strong>van</strong> hetseizoen <strong>1992</strong>/1993 een andere (grotere)ruimte in de Diergaarde gevonden kan worden.Verslagen <strong>van</strong> de algemene ledenvergaderingen de excursie naar Krefeld treft u in<strong>Vrienden</strong>nieuws nummer drie aan.Op het moment dat deze uitgave <strong>van</strong> <strong>Vrienden</strong>nieuwswordt gedrukt brengen ruimveertig <strong>Vrienden</strong> <strong>van</strong> <strong>Blijdorp</strong> bezoeken aande dierentuinen <strong>van</strong> Neuwied, Karlsruhe,Frankfurt, Saarbrücken en Heidelberg enook <strong>van</strong> deze reis kunt u in het volgendenummer <strong>van</strong> <strong>Vrienden</strong>nieuws een verslag lezen.Op 4 maart j.l. sloeg uw voorzitter in <strong>Blijdorp</strong>de eerste paal voor het nieuwe Amoerpanterverblijf;op pagina 9 leest u daar meerover. Dankzij alle <strong>Vrienden</strong> <strong>van</strong> <strong>Blijdorp</strong> (Udus!) wordt er nu voor de zeldzame Amoerpanterseen fraai, ruim en plezierig ogendstuk <strong>van</strong> het werelddeel Azië in de RotterdamseDiergaarde gerealiseerd. Bovendienis inmiddels gestart met de uitvoering <strong>van</strong>de grondwerkzaamheden voor het immenseen innovatieve dikhuidengebouw! Dit najaargaat daarvoor de eerste paal de grond in,maar het buitenverblijf voor de olifantenkrijgt nu al vorm: een drietal forse bomen isdaarvoor verplaatst en gigantische bergengrond worden verschoven.En zo krijgen enkele jaren <strong>van</strong> actie voerenen sparen door de Vereniging <strong>Vrienden</strong> <strong>van</strong><strong>Blijdorp</strong> eindelijk zichtbaar resultaat! Eenresultaat, dat naar wij hopen en verwachten,geheel tegemoet zal komen aan onzedoelstellingen: Diergaarde <strong>Blijdorp</strong> helpenbij het verbeteren <strong>van</strong> de huisvesting <strong>van</strong> dedieren.Behalve deze twee projecten, waarvoor onzeVereniging zich sterk heeft gemaakt, is er in<strong>Blijdorp</strong> nog een aantal projekten uitgevoerdof in uitvoering, dat het vermelden waard is:de fraaie salamanderhoek is sinds Pasen ingebruik (zie ook pagina 5), sinds 23 mei is erde Dino-tentoonstelling in de Rivièrahal, hetvoormalige (Bril)berenverblijf is opgeknapten zal gedurende de zomerperiode de zeldzameGoodfellow-boomkangoeroes heel wat beterehuisvesting bieden dan hun huidigekooien in de Kiboko-kas en last-but-not-Ieastis er dan nog het nieuwe verblijf voor deSpaanse wolven, dat (mits de wolven eenbeetje meewerken door zich niet de hele dagte verstoppen) zeker een grote publieksattractiezal vormen.Tijdens de algemene ledenvergadering is beslotenom in het de najaar een excursie temaken naar Ouwehands Dierenpark in Rhenenen wel op zaterdag 19 september <strong>1992</strong>.Op dit moment kunnen we u nog geen volledigeconvocatie voor deze excursie presenteren(die treft u aan in <strong>Vrienden</strong>nieuws nummerdrie), maar noteert u deze datum alvastin uw agenda!


Nieuws uit <strong>Blijdorp</strong>De belangrijkste wijzigingen in de Burgerlijke Stand <strong>van</strong> <strong>Blijdorp</strong> gedurende demaanden januari en februari <strong>1992</strong>:GEBORENveel Citroencichlides, 5 Roodbuikspitskopschildpadden, 3 Nieuwguinese slangehalsschildpadden,8 Childrens pythons, 1 Zwartvoetpinguin, 2 Roulrouls, Scheepmakers kroonduif, 2Viooltjes lori's, Muisvogel, 2 Zandwallabies, 5 Kowari's, 1 Potto, 2 Pinché's, 1 Gorilla, Relmuis,6 Stekelmuizen, 2 Gambia hamsterratten, Roezetvleermuizen, 1 Zwarte paardantilope,Addax, 1 Laaglandanoa, 1 Kameroenschaap, 2 DwerggeitenONTVANGEN60 kilo levend steen, Chileense vogelspin, 2 Blauwe zeesterren, 10 Koi karpers, 3 Blauwvleklagune roggen, 6 Argusvisjes, Witte arowana, 10 Sumatra barbelen, 20 Sumatraantjes, 10Rasbora's, 20 Purperkopbarbelen, 20 Kegelvlekbarbelen, 20 Zebravisjes, Mescichlide, Oranjevleklipvis,Koraalduivel, Roodstaarttrekkervis, 4 Koraalklimmers, Rietkikker, Ringpython,Landkaartschildpad, 8 Javaanse reigers, Mantsjoerijse kraanvogel, 2 Roulrouls, Koklassfazant,2 Germain pauwfazanten, 2 Fruitduiven, Oranjevoorhoofd vruchtduif, Groene helmtoerako,Witwangtoerako, 2 Zwartkaplori's, Java aap, Stokstaartje, Babiroessa, 1 BantengGESTORVENDuivelsklauw, Blauwe zeester, Arowana, Sumatra barbeel, Slijkspringer, Marmermurene,Blauwe trekkersvis, Zebradanio, 7 Sumatraantjes, Maanvis, Citroencichlide, 1 Zwartpuntrifhaai,Haïti boa, Ringpython, Woestijnleguaan, Ambonese zeilhagedis, Driekielstralenschildpad,Zwartvoetpinguin, Nandoe, Roze flamingo, 2 Javaanse reigers, Zwarte ibis, Zadelbekooievaar,Victoria kroonduif, Zwarte ral, Roulroul, Mandarijneend, Carolina eend, Salvadori fazant,2 Java hoenders, Palmkakatoe, Zwartkaplori, Brilvogel, Koningsglansspreeuw,Zandwallaby, Boomkangoeroe, 2 Mantelbavianen, Stekelmuis, Gambia hamsterrat, Manenwolf,7 Roezetvleermuizen, Maleise tapir, Chapman zebraVERZONDEN34 Panamese hamasmeervallen, 35 Maanvissen, 8 Sturisoma's, 2 Macklati's, Neushoornleguaan,Anolis, 2 Filippijnse zeilhagedissen, 34 Roodbuikspitskopschildpadden, 35 Pauwoogsierschildpadden,3 Panterschildpadden, 3 Landschildpadden, 3 Woudschildpadden, Ringpython,5 Nandoes, Helmcasuaris, 2 Paradijskraanvogels, 5 Zwarte ibissen, 4 Zwarte zwanen, 2 Nene's,2 Coscoroba zwanen, 3 Koklass fazanten, 6 Javahoentjes, Germain pauwfazant, 2 Gewonehokko's, 3 Grijze reuzenkangoeroes, Buidelmarter, 8 Pinché's, 4 Dwergoeistiti's, 2 Amoerpanters,2 Genetkatten, Stekelmuis, Roezet vleermuis, Gordeldier, Dwergnijlpaard, 2 Onagers,Nijlghau, 2 Indische antilopen, Pater Davidshert, 5 BantengsCindy, een Addax of Mendesantilope, wordt door de verzorgers met de fles grootgebracht. Op3 februari j.l. werd ze geboren, maar door haar moeder verstoten. In <strong>Blijdorp</strong> voert Lido dekudde <strong>van</strong> drie vrouwtjes aan, waar<strong>van</strong> "Anouschka" op 10 april <strong>van</strong> dit jaar eveneens moederwerd en haar dochter gelukkig wel zelf grootbrengt. Het buitenverblijf <strong>van</strong> de Addaxen isonlangs verbouwd; de afscheiding met het voormalige Takin-perk is veranderd, zodat hetmiddelste perk gebruikt kan worden om een dier te wennen, maar het kan ook bij een <strong>van</strong> deaangrenzende perken worden gevoegd.De Takins "Erwin", geboren in 1981 en "Gompy", geboren in 1990, beide in Oost-Berlijn, huizennu achter de giraffen, op de plek waar vroeger de Elanden stonden en sedertdien ook Manenwolvenen Przewalskipaarden werden ondergebracht. Takins behoren tot de meest bijzonderedieren die u in een dierentuin kunt aantreffen. Mishmi-takins (Budor cas taxicolortaxicolor, de ondersoort waartoe ook het stel in <strong>Blijdorp</strong> behoort) zijn alleen te zien in Oost-Berlijn, Rotterdam en San Diego (en wellicht binnenkort in Wuppertal), terwijl <strong>van</strong> de Chinesetakin (Budorcas taxicolor tibetana) buiten China alleen in San Diego een fokgroep eneen drietal "overtollige" in San Diego geboren mannetjes in St. Louis, Cincinnati en ColoradoSprings aanwezig is.Op 29 april is de gloednieuwe Salamanderhoek officiëel in gebruik genomen. De hoek bevindtzich direkt rechts na binnenkomst in de Rivièrahal. Zeefdrukken vertellen over de kenmerkenen het leven <strong>van</strong> de tentoongestelde salamanders. Het zijn vier soorten: de Chinese reuzensalamander(Andrias davidianus), de Alpenwatersalamander (Triturus alpestris), deVuursalamander (Salamandra salamandra) en de Grote sirene (Serena lacertina).Ook droeve berichten bereiken ons uit <strong>Blijdorp</strong>: zo stierf ijsbeerman Theo in Antwerpen aaneen acute galsteenaanval. Helaas overleed op 17 maart het volwassen mannetje <strong>van</strong> de Mutslangoeren.Op 25 maart <strong>van</strong> dit jaar verhuisden de Bizons en Wapiti's <strong>van</strong> hun vertrouwde weide (dieimmers de plaats vormt voor het nieuwe olifantenbuitenperk) naar het (vergrote) voormaligeWisentenperk.Voor het eerst in <strong>Blijdorp</strong>'s geschiedenis kan de vissenpost zich verheugen op de geboorte <strong>van</strong>Grondhaaien.Eind 1990 werd op Schiphol een illegaal transport dieren <strong>van</strong>uit Togo inbeslag genomen enin <strong>Blijdorp</strong> geplaatst. Daaronder ook een paartje Potto's (Perodicticus potto), dat uiteindelijkeen plaatsje kreeg in het nachtdierenhuis. Het beviel ze daar blijkbaar goed, want op 12februari troffen de verzorgers nogal onverwacht een baby-potto met navelstreng bij hetvrouwtje aan. Potto's worden niet erg regelmatig in dierentuinen gehouden en geboortes zijnhelemaal niet algemeen. Op 21 april werd er in het nachtdierenhuis ook weer een Slanke lori(Loris tardigradus) geboren.Nieuw in <strong>Blijdorp</strong> is een jonge Bantengstier (afkomstig uit Dresden).Dinsdag 5 mei <strong>1992</strong> was een gedenkwaardige dag voor de Rotterdamse Diergaarde, want opSchiphol arriveerde een belangrijke (en reeds lang verwachte) zending dieren uit zusterstadShanghai, bestemd voor <strong>Blijdorp</strong>. Hiertoe behoren 4 Francois langoeren (Presbytis francoisi),fraaie bladetende apen die verwant zijn aan de eveneens in <strong>Blijdorp</strong> te bewonderen Mutslangoeren.In geen enkele Europese dierentuin zijn Francois langoeren aanwezig; de dierentuin<strong>van</strong> San Diego bezit sinds een aantal jaren een prachtige fokgroep, <strong>van</strong>waaruit inmiddelsal diverse andere Amerikaanse dierentuinen <strong>van</strong> nakweek-dieren werden voorzien.Twee bijzondere herten-soorten zijn het Kuifhert (Elaphodus cephalophus) en het Witliphert(Cervus albirostris), waar<strong>van</strong> elk een paartje naar Nederland kwam. In Europa zijnWitlipherten alleen in Oost-Berlijn aanwezig; Kuifherten zijn buiten China alleen in de dierentuin<strong>van</strong> San Diego te bewonderen. Bharals of Blauwschapen (Pseudois nayaur) bevindenzich in Europa alleen in Parijs en Mulhouse, terwijl de Rode goral (Nemorhaeduscranbrooki) buiten China nergens gehouden wordt! Van de Bharals ontving <strong>Blijdorp</strong> eenpaartje, <strong>van</strong> de Rode gorals helaas alleen twee mannetjes, maar er is goede hoop dat overniet al te lange tijd een vrouwtje nagezonden wordt. Tenslotte arriveerden nog een paartjeBlauwe oorfazanten (Crossoptilon auritum) en een paartje Mandarijnslangen uit Shanghai.Bronnen: De Nieuwsbrief (maandelijkse uitgave <strong>van</strong> de rondleiders in Diergaarde <strong>Blijdorp</strong>)en de Interne Mededelingen (maandelijkse nieuwsbrief voor (oud}personeelsleden <strong>van</strong> Diergaarde<strong>Blijdorp</strong>)~N~NNIl:UWS


KRAANVERHUURvlaardingweg 223044 CK rotterdamtel. 010 • 437 57 77*fax 010·4621295Het ideale arrangementvoor partijenpersoneelsfeestjesengezelschappenDiner metavondrondleidingVerhuur <strong>van</strong> mobiele kranen tlm 200 tonHoogwerkers • VorkheftrucksVoor meer informatie:Diergaarde<strong>Blijdorp</strong>Van Aerssenlaan 493039 KE RotterdamTelefoon 010-46543 33~.~CI~.TiU.vTRANSPORTvlaardingweg 223044 CK rotterdamtel. 010 • 437 57 77*fax 010·4621295


Nieuws uit andere dierentuinenDat de dierentuinwereld zich ook wat betreft olifanten meer en meer <strong>van</strong> zijn verantwoordelijkhedenbewust is geraakt, begint langzaam maar zeker (letterlijk) vruchten af te werpen.Nadat ons eigen <strong>Blijdorp</strong> in 1984 en 1990 geboorten kon melden <strong>van</strong> Aziatische olifanten,werd in maart <strong>1992</strong> nu ook in het Noorder Dierenpark in EMMEN zo'n slurfdiertje geboren.Maar ook in PARIJS (Parc Zoologique de Vincennes) en in HAMBURG (Hagenbeck's Tierpark)kwamen dit jaar Aziatische olifantjes ter wereld, terwijl in BAZEL een (helaas dood)jong <strong>van</strong> de Afrikaanse soort geboren werd. In de geboorteplaats <strong>van</strong> onze Irma, KOPENHA­GEN, werd eveneens een Aziatisch olifantje geboren, dat echter helaas spoedig overleed. Inde dierentuin <strong>van</strong> HANNOVER wordt op dit moment nog met spanning gewacht op de geboorte<strong>van</strong> een Aziatisch olifantje, terwijl ook in BAZEL en HAMBURG nog verdere geboortesverwacht worden.Spectaculair nieuws uit de Nogeyama Zoo inde Japanse stad YOKOHAMA, waar Kagu's(Rhynchochetos jubatus) werden gefokt.Op 30 mei 1989 ontving deze dierentuin eenpaartje <strong>van</strong> deze merkwaardige vogels tengeschenke <strong>van</strong> het Parc Forestier in NieuwCaledonië. Beide vogels waren resp. in 1985en 1984 in ge<strong>van</strong>genschap geboren en brachtensamen in 1988 al een jong groot vóórhun vertrek naar Japan. Direkt na aankomstbegonnen de vogels te paren en eennest te bouwen, waarin één ei werd gelegd.Op 20 juli brak het kuiken uit het ei; helaasstierf dit kuiken op de tiende dag. Op 7 januari1990 werd opnieuw een ei gelegd, datwerd weggenomen en in de broedmachineuitkwam op 8 februari. Dit (mannelijke) jongwerd met de hand grootgebracht, terwijl deoudervogels een op 20 februari 1990 gelegdei zelf uitbroedden en het (vrouwelijke) jonggrootbrachten. Op 18 december 1990 verscheenopnieuw een ei in het nest en op 19j:>.n uari 1991 brak een jong uit het ei, dat helaasna 30 dagen stierf. Hetzelfde overkwamhet volgende jong. Op <strong>14</strong> april 1991 werd alweer een ei gelegd.In Frankrijk schieten de nieuwe aquaria alspaddestoelen uit de grond: nadat enige jarengeleden al moderne aquaria werden geopendin o.m. Vannes en La Rochelle werden onlangsook in BREST C'Oceanopolis") enBOULOGNE ("Nausicaa") nieuwe aquariavoor het publiek open gesteld. Met respectievelijk500.000 (in 11 maanden) en <strong>14</strong>8.000(in 6 maanden) bezoekers hebben deze nieuweinstellingen niet te klagen over publiekebelangstelling. In juni <strong>van</strong> dit jaar zal in LECROISIC ook al een nieuw aquarium("Ocearium") worden geopend. Dit laatsteaquarium heeft ongeveer negen miljoen guldengekost, beslaat een oppervlakte <strong>van</strong>drieduizend vierkante meter en telt 26 bassins.Een bassin <strong>van</strong> 300.000 liter wordtdoor een bezoekerstunnel doorsneden.Voor het eerst werd buiten Madagascar eenVingerdier of Aye-aye (Daubentonia madagascariensis)geboren. Jarenlang wasParijs de enige plek waar deze merkwaardigedieren te zien waren, maar nog niet zolang geleden konden ook de dierentuin <strong>van</strong>Jersey en het (niet voor publiek toegankelijke)Duke University Primate Center inDurham (Verenigde Staten) Vingerdieren inde collectie opnemen. Eind april kwam inhet amerikaanse apencentrum de eersteAye-aye ter wereld. Het is nog niet duidelijkof het jonge Vingerdier ook in Amerika isverwekt of dat de moeder al drachtig uit Madagascarin het Primate Center arriveerde.Uit de promotiehoekBeste <strong>Vrienden</strong>,U weet, dat wij gestart waren met de aktie "Geen gelanterfanter, help de Amoerpanter". Ikkan u nu vertellen, dat deze aktie vruchten heeft afgeworpen. Op 4 maart j.l. om 15.30 uurprecies kwamen alle damesen heren bijeen om het heugelijkefeit te vieren, dat deeerste paal voor het nieuweAmoerpanter-verblijf, gefinancierddoor onze vereniging,geslagen werd. Hiernazou ook een begin wordengemaakt met de bouw <strong>van</strong>de Wolven-vallei door hetslopen <strong>van</strong> het oude Amoerpanter-verblijfdoor de voorzitter<strong>van</strong> de RotterdamseBankiersvereniging, die debouw <strong>van</strong> het wolvenverblijfdoor de Porter-aktie mogelijkmaakte. Een druk middagjedus, midden in devoorjaarsvakantie, maar onzeaandacht ging meer uitnaar het slaan <strong>van</strong> "de paal",want deze eer werd gegundaan onze eigen voorzitter,Lex Noordermeer ..... en hijdeed dit voortreffelijk! Hijging in de heistelling zittenen prompt ging de paal degrond in en zoals u op de fotokunt zien, met een in volleconcentratie vertrokkengezicht. Na enige felicitaties,een drankje en een hapje inhet restaurant gingen allegenodigden weer hun eigenweg met in hun achterhoofdde gedachte, dat het nieuweAmoerpanter-verblijf er eind<strong>1992</strong> staat. Een prettige gedachte,vindt u niet?Het Amoerpanter-verblijf kon verwezenlijkt worden mede door het werk <strong>van</strong> ons promotieteam,dat in de winkel en op braderieën werkt. U kunt ook bij ons komen helpen, als u eendagje over heeft: bel dan 010 - 466 36 82 en geeft u op, dus ....Doe niet dom, kom helpen in het prom!<strong>Vrienden</strong>-groeten <strong>van</strong> Greet Gerritse.


Een stukje nostalgie (4)Dit jaar en wel om precies te zijn op 18 mei j.l. bestond de Rotterdamse Diergaarde 135 jaar.Het was een voorrecht voor de schrijver dezes om niet alleen het 100- en het 125-jarig bestaan<strong>van</strong> de Diergaarde te mogen meemaken, maar ook om dit mede te organiseren. Het100-jarig bestaan viel uiteen in drie delen, en wel het internationale congres <strong>van</strong> dierentuindirecteuren,de dag zelf en de personeelsreizen. Zo eind 1955 is men al begonnen te denkenop welke wijze het 100-jarig bestaan zou kunnen worden gevierd. Er is eerst een raamplangemaakt en kontakten gelegd. Er lag nog een klein addertje onder het gras, want de 18e meiwas al jaren de "Opbouwdag". De dag zelf viel in 1957 op een zaterdag en slechts in kleinekring was bekend dat op deze "Opbouwdag" het nieuwe Centraal Station zou worden geopend.Twee festiviteiten op één dag, dat kwam slecht uit. Maar voor alles is meestal een oplossingen ook hier was dit het geval.huis <strong>van</strong> de voorzitter <strong>van</strong> het Bestuur, de heer Ir. L.F. Ruijs en echtgenote. Er was een ont<strong>van</strong>gstop het stadhuis en ze brachten een bezoek aan het vogelreservaat "De Beer" (nu deMaasvlakte) met daarbij een rondvaart door de Rotterdamse haven. Verder gingen de damesen heren naar de bloemenveiling te Aalsmeer, de Keukenhof en het Kurhaus in Scheveningen.Op vrijdag 17 mei werd het congres afgesloten met een Souper Dansant in de KoninklijkeRoei- en Zeilvereniging "De Maas". Daarvoor, om 20.00 uur was er het jubileumconcert inde Rivièrahal door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding <strong>van</strong> Eduard Flipsemet medewerking <strong>van</strong> de sopraan Erna Spoorenberg. Op het programma stond muziek <strong>van</strong>Fr. von Suppé en Joh. Strauss en, hoe kan het anders, "Le Carnaval des Animaux GrandeFantaisie Zoologique" met aan de piano Colette Brugerolle en Marinus Flipse. Het concertwerd niet alleen bijgewoond door de deelnemers aan het congres, maar hiervoor waren ookuitgenodigd de Commissaris <strong>van</strong> H.M. de Koningin in Zuid-Holland, de Burgemeester, deMet de toenmalige directeur de heer F.Siewertsz <strong>van</strong> Reesema gingen we naar de jaarlijksenieuwjaarsreceptie op het stadhuis. Daar was ook de voorzitter <strong>van</strong> de Kamer <strong>van</strong> Koophandel,een wel zeer vooraanstaand Rotterdammer en in een gesprek legde de heer Van Reesemade zaak uit. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd de directeur <strong>van</strong> de Nederlandse Spoorwegengebeld met het verzoek, dit in verband met het honderdjarig bestaan <strong>van</strong> de Diergaardehet Centraal Station niet op 18 mei maar op maandag 20 mei te openen. Aan dit verzoek istoen voldaan en zodoende konden alle geplande festiviteiten verder worden uitgewerkt. Zoalsgezegd in de eerste plaats het congres <strong>van</strong> dierentuin-directeuren, hetwelk <strong>van</strong> 12 tot 17 mei1957 in <strong>Blijdorp</strong> zou worden gehouden, de dag zelf en de personeelstochten. Uit alle delen<strong>van</strong> de wereld kwamen de ZOO-directeuren, velen met hun dames, naar Rotterdam en werdenin drie verschillende hotels ondergebracht. Aardig is te melden, dat Prof. Dr. B. Grzimekmet zijn eigen vliegtuig kwam. Er was een speciale busverbinding tussen de hotels en deDiergaarde georganiseerd. Naast de bijeenkomsten in de Diergaarde waren er diverse uitstapjesen ont<strong>van</strong>gsten gepland en vastgelegd. Zo ging het gezelschap <strong>van</strong> ongeveer 65 personennaar Mijnsheerenland, alwaar zij werden ont<strong>van</strong>gen op "Het Hof <strong>van</strong> Moerkerken", het< r1I W.NDE NIEU\\;y,2' lOSWethouders, het Gemeentebestuur, overheidsfunctionarissen, het bedrijfsleven, pers, personeelen verdere genodigden. Een schitterende sociëtie avond, waarbij in de pauze vele soortendrankjes en hapjes konden worden genuttigd. Niet onvermeld mag worden gelaten, datde heren <strong>van</strong> de pers na de pauze zo stilletjes een voor een de zaal verlieten. Dit door het feit,dat er een bericht binnenkwam, dat juist op die avond <strong>van</strong> de 17e mei een man was gearresteerddie men al geruime tijd zocht <strong>van</strong>wege een gepleegde moord in de provincie Noord-Brabant.Zo was er dus de volgende dag geen recensie in de dagbladen te vinden inzake dit grandiozejubileumsconcert, maar wel werd er uitvoerig aandacht besteed aan genoemde arrestatie.Het hoeft geen betoog, dat aan dit alles veel werk vooraf ging. Zo moest het Rotterdams PhilharmonischOrkest met solisten ruim een jaar <strong>van</strong> te voren worden vastgelegd. Er was veelnodig zoals bijvoorbeeld badges, referaten, mappen, tassen en de bussen voor het vervoer <strong>van</strong>de congresgangers. Maar ook de uitstapjes, de lokaties voor de lunches of de thee. De uitnodigingenen de programma's voor het congres, want hoewel de voertaal Engels was werd allesin drie talen gedrukt. Dan waren er de uitnodigings- en antwoordkaarten voor het concert,het programma, wie moest naast wie zitten, enz. enz. Toch kon men op alles met voldoeningterugzien, dit <strong>van</strong>wege de vele goede reacties op deze eerste week vóór de grote dag, de verjaardag<strong>van</strong> de Rotterdamse Diergaarde.In het volgende nummer zullen we die feestdag, de 18e mei 1957, de revue laten passeren.K.<strong>van</strong> Zwieten< . rR1E. NDENNIElJlAT,ç 11 ..• ~


De OtterAls u in het Nederland <strong>van</strong> <strong>1992</strong> nog een ontmoetingmet een "wilde" otter (Lutra Iutra) denkt te kunnenhebben, moet ik u helaas teleurstellen. Enige tientallenjaren geleden leefden er in Friese en Limburgsegebieden nog zo'n 40 à 50, maar we kunnen nu metvtij grote zekerheid zeggen dat de otter in Nederlandniet meer in het wild voorkomt. Dat dit alles te makenheeft met het ontbreken in ons land <strong>van</strong> een rustigen schoon leef gebied voor dit dier, zal u nietvreemd in de oren klinken.Wilt u de Europese otter (want dat is 'm!) nog in levende lijve aanschouwen, dan kunt u in<strong>Blijdorp</strong> terecht. Ook de Aziatische kleinklauwotter is in uw huis-dierentuin te bezichtigen.De "Aziaten" behalen in de diergaarde een goed fokresultaat, de Europese otters scoren eengrote nul. Extra spijtig als je beseft, dat juist de Europese soort in het wild sterk bedreigd is.De Europese otter komt trouwens niet alleen in ons werelddeel voor. Ook in Noord-Afrika enzelfs in Japan is deze soort te vinden! Het dier heeft een lengte <strong>van</strong> 100 tot 120 centimeter enkan 5 tot 11 kilogram wegen. Het dier heeft een groot eigen territorium. Normaal gesprokenzijn het solitair levende dieren. Soms zie je gezinnen of paartjes bij elkaar. De jongen wordenniet in een bepaald jaargetijde geboren. De draagtijd is ca. negen weken.De otter is perfekt uitgerust voor het leven in het water èn op het land. De vacht is waterdicht,het lichaam is zeer lenig en goed gespierd. De pootjes zijn kort en het lichaam heeft devorm <strong>van</strong> een cylinder. Aan de poten zitten zwemvliezen, de voorpootjes zijn korter dan deachterpootjes. Op de snuit <strong>van</strong> de otter staan stijve snorharen, zoals bij veel zeezoogdieren.Ze doen uitstekend dienst als tastharen in donker of modderig water. Als otters onder waterzwemmen worden neus- en ooropeningen afgesloten. Met de ogen, tastharen en handigevoorpootjes heeft de otter dan nog genoeg "instrumenten" over om een prooi te kunnen <strong>van</strong>gen.De otter heeft· een uitgebreide voedingslijst: allerlei visjes, palingen, vogels, kikkers,maar ook wormen en planten komen in zijn dieet voor.Otters zijn heel speels, ze zijn gek op modderige hellingen en als er sneeuw is zijn ze urenzoet! Ze kunnen min of meer getemd worden (als ze als jong ge<strong>van</strong>gen worden) maar door degigantische energie en het zoeken naar steeds iets nieuws om te "bespelen" is het s~rk af teraden een otter als huisdier aan te schaffen. Bovendien betreft het een beschermde diersoort;in de natuur laten, dus!Een zeer aparte loot aan de "otter-stam" is toch wel de Zeeotter. Zoals de naam al doet vermoedenleeft dit dier vrijwel zijn gehele leven op zee. De kiezen <strong>van</strong> deze otter zijn breed enrond, perfekt voor het openbreken <strong>van</strong> schelpdieren. Het zijn grappige en zeer vertederendebeesten, die liggend op hun rug eten en werktuigen gebruiken, namelijk een steen die dienstdoet als "schelpen-kraker".Door de olie-ramp voor de kust <strong>van</strong> Alaska, enige jaren geleden, is een groot deel <strong>van</strong> de zeeotter-populatiealdaar verdwenen. Ook de meer recente Golf-oorlog met alle zeevervuilingheeft de otterstand ter plaatse sterk doen teruglopen.Het is te hopen, dat de dwazen op deze wereld niet nog meer <strong>van</strong> dit soort stommiteiten zullenbegaan. Ondoordachte daden zijn funest voor het natuurlijk evenwicht en absoluut dodelijkvoor dieren die volkomen afhankelijk zijn <strong>van</strong> het water, zoals de otter.Hennie HagenEuropese otter in <strong>Blijdorp</strong>ATELIER ESI EBerkendaal 1573075 XD Rotterdamtel.: 010 - 432 46 93portretopdrachten - ontwerpenFerdinand SikkenJoyce TurekDe otters behoren tot de orde der Carnivora (Roofdieren), superfamilie Arctoidea (Marterenbeerachtigen). Dat marterachtige aan een otter merk je al snel op, aan de basis <strong>van</strong> destaart bevinden zich twee geurklieren, die een zoete, prikkelende geur afgeven. Als een otterschrikt gebruikt hij deze klieren, maar spuiten met de reukstof, zoals bijvoorbeeld het stinkdier,doet hij niet.SCHILDERIJEN AQUARELLEN GRAFIEK KERAMIEK• f1IIENDENNII:~v:~ 12 >~yRJENDENNlEUWS13


Behavioural enrichment (deel 2, slot)Revolutionaire ontwikkelingen in de dierentuinen. De dieren amuseren zich!door: Frédéric Taddeï (foto's: Graham Law)verschenen in het Franse tijdschrift ''Actuel'' (no. 7/ 8, juli/ augustus 1991)vertaling: Daan <strong>van</strong> HerwijnenOm te komen tot "behavioural enrichment" heeft Graham Law allerlei methoden ontwikkelden, waar nodig, al bestaande werkwijzen verbeterd.Zo heeft hij bij de luipaardenhet vlees aanhaken laten ophangen.De dieren worden, willenze het vlees kunnenverscheuren, gedwongenernaar te springen.Soms moeten ze hunvindingrijkheid tonen:door het vlees een klapmet hun poten te gevenzal het boven hen heenen weer gaan slingeren;door vervolgens in eenboomstam te klimmenkunnen ze het vleesdan <strong>van</strong> zo nabij mogelijkgrijpen.De eisen die door behaviouralenrichment aande moderne dierentuingesteld worden, kunnenin de volgendetwee activiteiten wordensamengevat:1. de elementen <strong>van</strong>plaats veranderen.2. het dierentuin-milieuelke dag een beetjeanders "her-scheppen".Natuurlijk moet dit allesniet te radicaal gebeuren:de dieren moetennatuurlijk wel demogelijkheid krijgenom opnieuw op verkenningte gaan. Dierenhouden <strong>van</strong> uitdagingen!Laten we ze daaromconfronteren met nieuwighedenen wisselen-Acrobatische toeren voor de ocelot om bij het vlees te komende situaties. We moeten er voor zorgen dat ze problemen voorgeschoteld krijgen die om eenoplossing vragen.Vorig jaar heeft de dierentuin <strong>van</strong> Kopenhagen een eerste "ideeën-catalogus" uitgegeven, volgeschrevenmet allerlei trucs. Een paar voorbeelden:Men kan onder de gorilla's kokosnoten verdelen om hen er over te laten nadenken hoe ze teopenen. .Men kan ook vegetatie in het water <strong>van</strong> de bevers aanbrengen om hun speellust te pnkkelen.Bij de apen zou men kunstmatige termietenheuvels kunnen installeren om hun de gelegenheidte bieden er hun favoriete insecten uit te vissen ....In de dierentuin <strong>van</strong> Portland (Oregon, USA) gebruikte de pionier <strong>van</strong> behavioural enrichmentHal Markowitz, ingewikkelde machinerieën: bijvoorbeeld een compleet werktuig geïnspire~rddoor de techniek gebruikt bij poker-fiche-automaten voor de chimpansees of, bij depoema's, een "electrisch lokaas".Voor de andere dierentuinen was dat te duur. Bovendien bestond er het volgende risico: nieuwetypen <strong>van</strong> "stereotype" (= volgens vast, onveranderlijk patroon) gedragingen begonnenzich bij de dieren te manifesteren:ze hingen immersaan hun machines als verslaafderoulette-spelers!Uiteindelijk achtervolgdede poema zijn electrischvoortbewogen hond 200maal per dag!Waar was die beruchte slaperigheid,ja zelfs vadsigheidgebleven, die hij in hetwild zo duidelijk kan demonstreren?Graham Law heeft zichdaarom liever door hetwerk <strong>van</strong> Dr. David Shepherdson(London Zoo) lateninspireren. Sleutelwoord inShepherdson's opvattingenen werk aangaande behaviouralenrichment was (enis) eenvoud.De beroemdste vernieuwendeactiviteit <strong>van</strong> hem in deLondense dierentuin betreftde gibbons. Het is eentoonbeeld op het gebied <strong>van</strong>behavioural enrichment,gebaseerd op gezond verstanden zorg om de financiën.Gibbons leven paarsgewijs.Om hun soortgenoten tewaarschuwen dat zij zich ineen bepaald leefgebied gevestigdhebben, "zingen"gibbons. De London Zoohad maar één paartje <strong>van</strong>berenverblijf in Glasgowdeze apen. Als ze begonnente brullen, beantwoorddeniemand hun roep. VerdrieyRlENDENNlElJ\\1S15


Vereniging vrienden<strong>van</strong> <strong>Blijdorp</strong>liste adresik word ook 'Vriend' <strong>van</strong> <strong>Blijdorp</strong> enont<strong>van</strong>g bij mijn lidmaatschap twee gratiskaartjes voor <strong>Blijdorp</strong> of Artis en viermaal per jaar "<strong>Vrienden</strong> nieuws"..en wij de mooistetten, rasters,~twerk).dhr./mevr.: ............................................................................... .adres: .......................................................... nr.: ..................... ..'ukkerij waar bijna3rtjes, stickers,postcode: ....................... plaats: ............................................. .geboorte datum: .................................................................. ... ..telefoon: .................................................................................. .giro/bankrekening: .................................................................. .Ik betaal na ont<strong>van</strong>gst <strong>van</strong> een acceptgiro.Ik heb 2 nieuwe leden opgegeven en kies voor het tinnenbeeldje <strong>van</strong>: 0 olifant Irma met jongo Dwergriijlpaarden-paarNa betaling het beeldje sturen aan:dhr./mevr.: .............................................................................. ..schillende1-, perforatie­~rking garanderen.onder 1 dak~ snelheiditeit of prijs.3an 't juiste adres.et onze drukprijs?Van Hoorn BYeBOUW· EN AANNEMINGSBEDRIJFGroenedijk 12 2903 L2Capelle aan den IjsselTel.: 010 . 450 33 33 Telefax 010 . 450 1586adres: .......................................................... nr.: ...................... .postcode: ....................... plaats: ............................................ ..Vereniging <strong>Vrienden</strong> <strong>van</strong> <strong>Blijdorp</strong>Schepenstraat 71, 3039 Ne RotterdamyroENDENNlElJIIIS17


Verel<strong>van</strong> I(/t;~~! ~e;t-t I(orftjlBij MultiMaii aan 't juiste adresbE~~ '2Sn


tig, natuurlijk! Shepherdson heeft toen een versterker geïnstalleerd waarop hij twee keer perdag een opname <strong>van</strong> mannelijke en vrouwelijke gibbons liet horen. En of hij daardoor het leven<strong>van</strong> zijn "kostgangers" heeft opgevrolijkt!Men heeft altijd veel aandacht besteed aan de apen. Dat is normaal: geen grotere "uitslovers"dan apen. Wetenschappers vinden apen fantastisch om mee te werken: ze zijn immers zo intelligent.Jammer genoeg heeft men daardoor lange tijd de andere diersoorten links laten liggen.Graham Law heeft zijn meest opzienbarende resultaten bij de beren behaald. Heeft u de berenin een dierentuin, in die <strong>van</strong> Vincennes of ergens anders, wel eens gezien? Er is tochniets bedroevender om te aanschouwen! Dieren die, nota bene, in het wild met elkaar wedijverenin vitaliteit en werkzaamheid, worden er toe gedwongen al bedelend heen en weer te"ijsberen". In Glasgow leefden de ijsberen in een <strong>van</strong> die typische zestiger-jaren-kuilen/grachten:half met water gevuld en met beton als een zeer zwakke imitatie <strong>van</strong> de ijsvlakten <strong>van</strong>het noordpoolgebied. Niet duur en zonder gevaar voor het publiek. Kortom, "een oplossingvoor de architecten, maar zeker niet voor de beren!", verduidelijkt Graham Law.IJsberen zijn - totaal anders dan men ooit heeft kunnen geloven -helemaal geen zeehonden!Het zijn beren! Hun gedaanteverwisseling gaat eigenlijk nog maar terug tot een tijdstip opzo'n 70.000 jaar geleden. Voordien waren het "gewoon" bruine beren. IJsberen hebben demeeste instincten <strong>van</strong> de bruine beren in zich bewaard.Graham Law's eerste logische gevolgtrekking uit deze kennis bestond hierin: om de afwezigheid<strong>van</strong> sneeuw te compenseren liet hij in het hol <strong>van</strong> de ijsberen stro rondstrooien. De berenkonden zo hun "nest" maken. Vervolgens is hij de ijsberen <strong>van</strong>af het begin <strong>van</strong> de daggaan voederen. Vroeger wachtte hij daarmee tot het avond was geworden.En, in plaats <strong>van</strong> de gebruikelijke emmers met gehakt vlees, heeft hij hun fikse stukkenrund, hele kleinere dieren, op te vissen vis, levende krabben en ingevroren verse groenten(zoals aan de pool) gegeven.De tijd die de beren niet meer besteedden aan bedelen, hebben zij gebruikt om te zwemmen,te zonnebaden of om zich te amuseren door met wilgetakken te spelen. IJsberen vinden dezetakken namelijk heerlijk. Zij kauwen erop zoals wij op kauwgom. Zij houden ook <strong>van</strong> alleswat drijft. Een dikke plastic container was hun favoriete speelgoed geworden. Met vollekracht sloegen ze er bovenop.Met een ijsblok, op drift geraakt aan de oppervlakte <strong>van</strong> de Noordelijke IJszee, zouden zehetzelfde gedaan hebben.Nu de ijsberen <strong>van</strong> de Glasgow Zoo stokoud en op sterven na dood zijn, weigert Law ze tever<strong>van</strong>gen. Zo lang hij de nieuwkomers niets beters te bieden heeft komen er geen andere ijsberen!Intussen denkt hij na over het ideale verblijf voor ijsberen. Geen beton er in, maarmet gras waarin de beren zich kunnen uitstrekken. Verder met aarde waarin ze kunnen graven,met klimbomen en water om in te baden. Het is niet belangrijk dat een dergelijke"habitat" weinig lijkt op het idee dat wij ons <strong>van</strong> de pool vormen. Dit verblijf zal echterwel degelijk lijken op wat de ijsberen zich voorstellen bij een bestaan in de dierentuin volactie en dagelijkse afwisseling. Law heeft het terrein al gevonden: een eiland aan de rand<strong>van</strong> de dierentuin. Het enige wat hem mankeert is ..... het geld.Ohja! Geld!Als dat ter sprake komt schreeuwen de dierentuinen moord en brand! New York is failliet gegaan,London Zoo dreigt de poorten te sluiten en Vincennes smeekt de gemeente Parijs haar40 miljoen francs te geven.De Britse dierentuinen hebben het goede idee gehad om een organisatie <strong>van</strong> "kleine" sponsorsop te zetten: men kan het dier <strong>van</strong> zijn keus" adopteren". Een bordje bij elk verblijf somtde namen <strong>van</strong> de donateurs op. Maar dat is niet voldoende. Waar komt toch dat chronischegeldgebrek dat het functioneren <strong>van</strong> dierentuinen verlamt, <strong>van</strong>daan? Krijgen ze dan geensubsidies? Raakten ze bij het grote publiek uit de belangstelling, uit de gratie zelfs? Beidefactoren verklaren niet alles.~ENNlEUWS18Heel wat dierentuinen zijn aan het begin <strong>van</strong> deze eeuw gebouwd; als monumenten ter ere<strong>van</strong> de kolonisatie. Ze hebben imposante bouwwerken binnen hun hekken; erg aardig voorhet publiek, maar verschrikkelijk duur in onderhoud en helemaal al niet aangepast aan dedieren.Dat is het geval met de London Zoo. Het noodzakelijke onderzoek daar op het gebied <strong>van</strong> dekunstmatige bevruchting kost trouwens enorm veel geld! Met de dierentuin <strong>van</strong> Vincennes ishet niet anders gesteld.Dierentuinen en kolonisatie.In ons collectieve geheugen kunnen we deze beide begrippen, verschijnselen, liever, niet los<strong>van</strong> elkaar zien. De kolonisatie heeft de dierentuinen voortgebracht. Door beide gelijkelijk teminachten en onrechtvaardig te bejegenen, hebben we gedacht af te kunnen rekenen met onzeeigen "barbaarsheid". Wij betalen heden ten dage nog steeds de rekening voor onze fouten.In de Derde Wereld en in de dierentuinen.Graham Law zegt: "Als dierentuinen over een ruimer budget zouden beschikken, waaraanzouden zij dat dan besteden? Als het gebruikt wordt om alles weer precies als vroeger te maken,dan dient dat helemaal nergens toe ... !"Alles met de grond gelijk maken en alles herbouwen? Is dat dan de oplossing?Sommigen denken dat dat het beste is. In de dierentuin <strong>van</strong> Vincennes zal de 40 miljoenfrancs geheel en al geïnvesteerd worden in de restauratie <strong>van</strong> de "Grand Rocher" (de groterots). Intussen heeft men in de giraffen-galerij op de muren decors geschilderd die op gezichtsbedrogberusten. Zeer chic om te zien. Zeer duur ook! De bezoekers zijn er verrukt over!De giraffen daarentegen hebben er grote lak aan!"Krijgen de dieren door die mooie decors een (psychologisch gesproken) beter leven?", zo luiddeonze vraag. Antwoord: "Oh, u moet bedenken dat als de giraffen passend voedsel krijgen,ze psychologisch al "opbloeien". Zonder enig verder commentaar!Terug naar Glasgow!We bevinden ons voor het verblijf <strong>van</strong> de bruine beren. Graham Law's mooiste schepping.Anderhalve hectare terrein waar<strong>van</strong> tweederde in beslag wordt genomen door een bosachtigeheuvel, afgeschermd tegen de blikken <strong>van</strong> het publiek. De overblijvende ruimte werd ontworpenrondom een royaal platform <strong>van</strong> waar de beren de horizon kunnen bekijken.Het grootste deel <strong>van</strong> de dag zijn ze bezig te zoeken naar de druivepitten die hun verzorgersop de heuvel hebben rondgestrooid. Ook kunnen ze druk doende zijn in de palen <strong>van</strong> het platformte klimmen. Er zijn immers stukken vlees in opgehangen!In Glasgow heeft men iets nog "geraffineerders" bedacht: omdat het bekend is dat beren overeen zeer krachtige reukzin beschikken, maken de verzorgers vlees vast aan het uiteinde <strong>van</strong>een touw om het vervolgens kriskras door het hele verblijf te slepen. Enige uren later volgende beren het spoor. Soms zit er, inderdaad, een stuk vlees aan het eind <strong>van</strong> het touw, somsook niet! Is er sprake <strong>van</strong> een "pesterige" fout of <strong>van</strong> kwade opzet? Het antwoord luidt ontkennend:in het wild ervaren de beren hetzelfde.Na <strong>van</strong> al deze goede en goedbedoelde verbeteringen met betrekking tot behavioural enrichmentkennis genomen te hebben, blijft het niettemin best mogelijk, dat de dierentuin op delezer en de dierentuinbezoeker overkomt als een verzameling "vitrines". Laten we terugkerennaar de kern <strong>van</strong> het probleem: de ge<strong>van</strong>genschap <strong>van</strong> het dier.Zou de Glasgow Zoo alleen maar een "model-dierentuin" zijn, zoals er ook "model-strafinrichtingen"zijn? Beter gezegd en nog eens herhaald: Zijn dierentuinen ge<strong>van</strong>genissen?Hoewel deze vraag op het eerste gezicht moeilijk te ontkennen valt, durft Law (toch) zijn vurigpleidooi voor het bestaan <strong>van</strong> dierentuinen te houden:"Een dierentuin is een gesloten milieu, maar dat heeft niets te maken met een ge<strong>van</strong>genis.Ook in het wild kennen dieren alleen maar beperkingen en belemmerende situaties. Middenop de sa<strong>van</strong>ne is een leeuw niet vrij in zijn verplaatsingen. Als hij zich waagt te begeven op


het territorium <strong>van</strong> een andere leeuw, dan is er ?lle kans dat hij gedood wordt. En dan praatik nog niet over een zebra of een gazelle!Het is niet toevallig dat de dieren in de dierentuin gemiddeld twee maal langer leven dan inde natuur.In de dierentuin wijst men hun een levensruimte toe die samenvalt met hun territorium enwaarin zij zich volmaakt veilig voelen, ze gevoed en vertroeteld worden en schoon kunnen leven.Zodra men voor een dier, zelfs als dat in ge<strong>van</strong>genschap leeft, een goed milieu schept,kan het lichamelijk en geestelijk alle facetten <strong>van</strong> zijn gedrag tot uitdrukking brengen. Meteen mens in de ge<strong>van</strong>genis is dat niet het geval. Vandaar dat fundamentele verschil: ge<strong>van</strong>genschapis een straf voor de mens, niet voor het dier. In de ge<strong>van</strong>genis bestaat ergeen normaal sociaal leven.Als ik hier in de dierentuin mijn werk goed doe, gedragen mijn beren zich op precies dezelfdemanier als de beren in het wild."- Hebben dieren in ge<strong>van</strong>genschap dus aan niets gebrek?- Willen de gieren dan niet vliegen, de leeuwen niet jagen?"Men denkt altijd dat roofdieren een "kill-instinct" hebben. Zij zouden in het jagen een formidabelebevrediging scheppen. Dat is echter niet zo!Alle studies op dit terrein bewijzen dat leeuwen het veel fijner vinden zich te goed te doenaan een oud rottend karkas <strong>van</strong> een antiloop dan zich te vermoeien door achter een springlevenddier aan te gaan. Dieren jagen niet voor hun plezier. Dat laten ze aan de mensover.Voor het dier is de jacht een onontkoombare klus die geklaard moet worden om te kunnenoverleven. "- W~lt u dus zeggen dat de kostgangers <strong>van</strong> de Glasgow Zoo gelukkig zijn?Graham Law: "Wat is gelukkig? Het is gemakkelijker te bepalen wat ongelukkig is. Een ongelukkigdier is een gefrustreerd dier. Een gelukkig dier is, misschien, het tegenovergesteldedaar<strong>van</strong>. In het laatste geval is het inderdaad mogelijk dat de dieren in ge<strong>van</strong>genschap evengelukkig zijn als hun soortgenoten die in vrijheid leven. Misschien zijn de eerste zelfs wel gelukkiger:ze voelen zich namelijk veilig en hebben genoeg te eten."Is Graham Law een onverbeterlijk optimist? Misschien weL.!Toch kan ik niets anders doen dan in zijn optimisme te geloven.De specialist voor uw touringcarreis,zoals:• Dagtochten • Bruiloften• Personeelsreizen • Schoolreizen• Excursies• Meerdaagse reizen01883 . 31220Rijksstraatweg 36 • Hellevoetsluis· Telex 29610 • Fax 01883 . 12368< 1111F.NDENNIEUlvSy:- 20Cijfers, cijfers, cijfers .....Jaarlijks publiceert de Zoological Society of London het International Zoo Yearbook metnaast. artik~len over .één bepaald onderwerp (Section 1) en de laatste ontwikkelingen op dierentum-gebled(SectlOn 2: New developments in the zoo world) ook uitermate interessanteoverzichten <strong>van</strong> de in de wereld aanwezige dierentuinen en aquaria, <strong>van</strong> alle in dierentuinengehouden zeldzame diersoorten en <strong>van</strong> in de dierentuinen gefokte dieren (Section 3: Referencesection).Om deze overzichten samen tekunnen stellen verzendt men <strong>van</strong>uitLonden elk jaar uitgebreidevragenlijsten naar alle bekendedierentuinen en aquaria in de helewereld. De gegevens berustendus volledig op de door de dierentuinenzelf ingevulde lijsten enworden niet op hun juistheid gecontroleerd.Enerzijds is men inLonden derhalve afhankelijk <strong>van</strong>de medewerking <strong>van</strong> de diversedierentuinen (een - gelukkig vrijklein - deel <strong>van</strong> de aangeschreventuinen neemt helaas niet de moeiteom de lijsten in te vullen) enanderzijds kunnen de gegevens(al dan niet opzettelijk) onjuisthedenbevatten.Het verwerken <strong>van</strong> alle ont<strong>van</strong>genlijsten moet een gigantischkarwei zijn, maar het resultaat iselk jaar weer een schat aan informatieover de internationale dierentuinwereld,die voor iedere dierentuinmedewerkeren -liefhebberondanks de fikse prijs (de kostenbelopen inmiddels tegen de f200,- per boek) een onmisbaar naslagwerkvormt." TIERPAR~= ~"""(If~~~ •• 1 111In:11- - :::~§ ~m ~ i::"r-~ ~II",,,\\\~ - ZDER TIEREEen ander nadeel is de vertraging in de verwerking <strong>van</strong> de aangeleverde gegevens. Hetlaatst verschenen boek (deel 29, gepubliceerd in 1991) bevat overzichten <strong>van</strong> de in 1987 in dedierentuinen gefokte dieren, de lijsten <strong>van</strong> zeldzame dieren in dierentuinen betreffen des~and <strong>van</strong> zaken per 1 januari 1988 en het overzicht <strong>van</strong> de dierentuinen en aquaria met hunvItale geg~vens. ?ver de dierencollecties ~ntbreekt zelfs geheel. Dat laatste is een gevolg <strong>van</strong>de al germme tIJd geleden genomen beshssing om (met het oog op de om<strong>van</strong>g <strong>van</strong> het boek)deze overzichten slechts om het andere jaar af te drukken. De meest recente en meest completelijst <strong>van</strong> de dierencollecties in de wereld is dus te vinden in deel 28 <strong>van</strong> het InternationalZoo Yearbook en betreft de stand <strong>van</strong> zaken per 1 januari 1987. Het zal duidelijk zijn datmet verzamelingen <strong>van</strong> levende dieren in de sedertdien verstreken vijf jaren alweer heel watveranderd kan zijn.Met al deze voor~ehouden in. het achterhoofd heeft de schrijver dezes overzichten gemaakt<strong>van</strong> de grootste dIerencollectIes <strong>van</strong> de wereld, die voor de lezers <strong>van</strong> <strong>Vrienden</strong>nieuws wel-~ENNIEli?fs, 21


licht ook interessante informatiebevatten. Daarbijmoeten nog wel de volgendeopmerkingen wordengemaakt. In de eersteplaats lijken niet alle dierentuinendezelfde "tel-methode"te gebruiken: sommigetuinen tellen huisdiervormenof "voederdieren" New England A.quariummee terwijl andere dezejuist buiten de opgave laten.In de tweede plaatswil een grote collectie nogniet zeggen dat dezedier(soort)en ook allemaal voor de bezoekers te zien zijn, omdat veel dierentuinen een grootdeel <strong>van</strong> hun collectie (bijvoorbeeld voor wetenschappelijke of fokdoeleinden) achter de schermenhouden. Ten derde zegt het aantal gehouden diersoorten weinig tot niets over de kwaliteit<strong>van</strong> een dierentuin; sterker nog, het is eerder een aanbeveling om minder diersoorten inkwalitatief hoogwaardige en voor het publiek en de dieren aantrekkelijke verblijven te houden,dan een grote verzameling diersoorten in ouderwetse, kleine en volledig oninteressanterijen kooien. Desondanks geven de hier weergegeven top twintig <strong>van</strong> achtereenvolgens dezoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen, ongewervelden en het totaal-aantal soorteninteressante informatie, die soms gevestigde ideeën bevestigen en in andere gevallen tocheen nieuw licht werpen op de internationale verhoudingen op dierentuin-gebied.De afzonderlijke lijsten geven de twintig grootste collecties per categorie aan, waarbij tussenhaakjes vermeld zijn de ranglijstpositie c.q. het aantal soorten op de lijst <strong>van</strong> twee jaar tevoren,waardoor ook enigermate uit de overzichten kan worden opgemaakt hoe de diverse collectieszich ontwikkelen.Zoogdieren1. ( 1) Zoo Berlin, Duitsland _________________ 266 (253) soorten2. ( 4) San Diego Zoo, San Diego, USA 227 (192) soorten3. ( 3) Tierpark Berlin, Duitsland 210 (197) soorten4. ( 5) Zoo Seoul, Zuid Korea 180 (184) soorten5. ( 8) Limburgse Zoo, Genk, België <strong>14</strong>9 (<strong>14</strong>9) soorten6. ( 7) Brookfield Zoo, Chicago, USA <strong>14</strong>7 (150) soorten7. (15) Zoo Leipzig, Duitsland <strong>14</strong>6 (137) soorten8. ( 6) Zoo Duisburg, Duitsland <strong>14</strong>5 (153) soorten9. (11) Diergaarde <strong>Blijdorp</strong>, Rotterdam <strong>14</strong>4 (<strong>14</strong>2) soorten10. (24) Zoo St.Petersburg (Leningrad), Rusland <strong>14</strong>4 (127) soorten11. (12) London Zoo, Engeland <strong>14</strong>2 (139) soorten12. ( 2) Zoo Antwerpen, België <strong>14</strong>2 (206) soorten13. (29) Poznan Zoo, Polen <strong>14</strong>2 (123) soorten<strong>14</strong>. (16) Bronx Zoo, New York, USA 139 (136) soorten15. (34) Sao Paulo Zoo, Brazilië 138 (119) soorten16. (16) Praha Zoo, Praag, Tsjechoslowakije 138 (136) soorten17. (10) Beijing Zoo, Peking, China 138 (<strong>14</strong>5) soorten18. (9) Los Angeles Zoo, USA 136 (<strong>14</strong>6) soorten19. (29) Cincinnati Zoo, USA 133 (123) soorten20. (22) National Zoo, Washington DC, USA 132 (128) soortenUit de lijst blijkt overduidelijk, dat de dierentuin <strong>van</strong> West-Berlijn verreweg de grootste verzamelingzoogdiersoorten bezit, op gepaste afstand gevolgd door de befaamde dierentuin <strong>van</strong>San Diego, die overigens met zijn buitentuin, het San Diego Wild Animal Park, ook nog de< fIIlF.NDENNIEUWSy:- 2227e plaats op de lijst in neemt! Hoewel beide collecties elkaar voor een deel overlappen (zoworden bijvoorbeeld okapi's zowel in San Diego Zoo als in het Wild Animal Park gehouden)zal de San Diego Zoological Society met beide parken in zijn totaliteit de West-Berlijnse soortenrijkdomzeker overtreffen. Maar als we de dieren collecties <strong>van</strong> de beide Berlijnse dierentuinensamenvoegen, moeten we concluderen, dat de stad Berlijn de meeste verschillendezoogdiersoorten ter wereld te bieden heeft!Een tegenovergestelde beweging blijkt uitbovenstaande lijst met betrekking tot deZoo <strong>van</strong> Antwerpen: vroeger telde menhier de collecties <strong>van</strong> de Zoo en Planckendaelbij elkaar op, hetgeen resulteerde ineen fraaie tweede plaats op de lijst. Deontkoppeling <strong>van</strong> beide collecties deed deAntwerpse Zoo <strong>van</strong> de tweede naar detwaalfde plaats duikelen, met als bizar gevolg,dat de Limburgse Zoo in Genk op basis<strong>van</strong> de eigen opgaven niet alleen eenverbazingwekkende vijfde plaats inneemt,maar daardoor wat zoogdierencollectie betreftook de Antwerpse Zoo in grootte voorbijstreeft.Een duidelijker bewijs voor debetrekkelijkheid <strong>van</strong> dergelijke lijsten isnauwelijks mogelijk; wie beide Belgischecollecties uit eigen waarneming kent zalzeker beamen, dat de zoogdieren <strong>van</strong> deLimburgse Zoo niet in de schaduw kunnenstaan <strong>van</strong> die in de Sinjorenstad.Met een indrukwekkende negende plaats doet ons eigen <strong>Blijdorp</strong> internationaal gezien goedmee, al moet gezegd worden dat deze plaats onder de huidige omstandigheden zeker niet gehandhaafdzal kunnen worden (de zoogdiereninventaris <strong>van</strong> <strong>Blijdorp</strong> per 1 januari <strong>1992</strong>toont een duidelijke teruggang in het aantal aanwezige (onder)soorten; een ontwikkeling diemet het oog op de beschikbare accommodatie alleen maar toe te juichen valt). Artis in Amsterdamneemt overigens de 24e plaats in, de andere Nederlandse dierentuinen komen nietvoor bij de zestig grootste zoogdierverzamelingen. Van die zestig zoogdiercollecties bevindtzich ongeveer de helft in Europa, een kwart in Noord-Amerika en het resterende kwart verspreidover Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Azië en Australië.Vogels1. ( 1) Vogelpark Walsrode, Duitsland ______________ 932 (918) soorten2. ( 2) Zoo Berlin, Duitsland 693 (688) soorten3. ( 4) San Diego Zoo, USA 485 (422) soorten4. ( 5) Vogelpark Avifauna, Alphen a.d. Rijn 425 (396) soorten5. ( 6) Tierpark Berlin, Duitsland 412 (370) soorten6. ( 8) Jurong Bird Park, Singapore 370 (344) soorten7. (45) Cape Town Bird Park, Zuid Afrika 350 (200) soorten8. ( 9) Vogelpark Villars les Dombes,Frankrijk 325 (341) soorten9. ( 7) Bronx Zoo, New York, USA 324 (361) soorten10. (11) Vogelpark Bourton-on-the-Water,Engeland 324 (324) soorten11. (16) National Zoo, Pretoria, Zuid Afrika 312 (260) soorten12. ( 3) Zoo Antwerpen, België 304 (460) soorten13. (13) Hong Kong Zoo, Hong Kong 299 (290) soorten<strong>14</strong>. (10) Zoo Moskou, Rusland 294 (328) soorten15. (54) Rio de Janeiro Zoo, Brazilië 287 (185) soorten16. (17) London Zoo, Engeland 279 (258) soorten17. (21) Beijing Zoo, Peking, China 277 (248) soorten~DENNIEU\vo.23 .. ;:S


18. (19) Pittsburgh Aviary, USA_---,--_____________ 276 (252) soorten19. (12) Taronga Zoo, Sydney, Australië 276 (292) soorten20. (15) Artis, Amsterdam, Nederland 271 (271) soortenOok bij de vogels kan er geen misverstand over bestaan waar zich de grootste collectie bevindt:Vogelpark Walsrode op de Lüneburger Heide is de plek waar u op bezoek moet gaanals u zo veel mogelijk verschillende vogelsoorten wilt aanschouwen.Van de 20 grootste vogelverzamelingen zijn er 7 gespecialiseerde vogelparken. Enige twijfelsover de cijfers (en hoge klassering) <strong>van</strong> met name Bourton-on-the-Water (Birdland) en de dierentuin<strong>van</strong> Rio de Janeiro lijken gerechtvaardigd. Net als bij de zoogdieren bestaat ongeveerde helft <strong>van</strong> de genoemde parken uit Europese collecties. En wie zou hebben gedacht dat Avifaunain Alphen a.d. Rijn internationaal zo'n vooraanstaande plaats bezet?<strong>Blijdorp</strong> neemt met 227 soorten vogels de 30e plaats in op deze lijst.Reptielen1. (11) St. Louis Zoo, USA _________________ 271 (138) soorten2. ( 1) Columbus Zoo, USA 213 (225) soorten3. ( 2) Fort Worth Zoo, USA 191 (191) soorten4. ( 3) Steinhart Aquarium, San Fransisco, USA 180 (180) soorten5. (16) Wroclaw Zoo, Polen 168 (129) soorten6. ( 6) Philadelphia Zoo, USA 155 (155) soorten7. ( 8) Houston Zoo, USA <strong>14</strong>6 (<strong>14</strong>3) soorten8. (15) Atlanta Zoo, USA <strong>14</strong>6 (130) soorten9. ( 7) Tierpark Berlin, Duitsland <strong>14</strong>6 (<strong>14</strong>4) soorten10. ( 5) Dallas Zoo, USA <strong>14</strong>5 (171) soorten11. ( 4) Bronx Zoo, New York, USA 139 (175) soorten12. (12) Lincoln Park Zoo, Chicago, USA 134 (136) soorten13. (23) Zoo Berlin, Duitsland 122 (116) soorten<strong>14</strong>. (21) Cincinnati Zoo, USA 121 (117) soorten15. (21) San Antonio Zoo, USA 120 (117) soorten16. (10) San Diego Zoo, USA 119 (139) soorten17. (28) Diergaarde <strong>Blijdorp</strong>, Rotterdam 116 ( 98) soorten18. (17) Taronga Zoo, Sydney, Australië 116 (127) soorten19. (24) Tel Aviv University Zoo, Israel 1<strong>14</strong> (112) soorten20. ( 9) Brookfield Zoo, Chicago, USA 113 (<strong>14</strong>0) soorten. 111IENDENNIEuw"~- 24 "~wMet bijna een verdubbeling <strong>van</strong> het aantal soortensinds de vorige telling schiet de dierentuin<strong>van</strong> Saint Louis <strong>van</strong> de elfde naar de eersteplaats op de reptielen-hitparade; een tamelijkonwaarschijnlijke uitbreiding die de nodigevraagtekens plaatst bij de klassering. Hetzelfdegeld trouwens in elk geval ook voor het SteinhartAquarium in San Francisco, dat blijft volhardenin een collectie <strong>van</strong> 180 soorten reptielen.Eigen waarneming aan dit (overigens zeerinteressante) aquarium in 1987 (zowel voor alsachter de schermen) rechtvaardigt de genoemdecijfers beslist niet!Dat reptielen in Amerika hoger gewaardeerdworden dan in Europa blijkt uit het bovenstaandezonneklaar. Tussen al dit Amerikaanse "geweld"scoort <strong>Blijdorp</strong> uitermate verdienstelijk,vooral als u bedenkt, dat in de RotterdamseDiergaarde blijkbaar niet alleen een <strong>van</strong> demeest uitgebreide reptielencollecties <strong>van</strong> de wereldis te vinden, maar dat daarmee bovendien zeer goede fokresultaten worden behaald.Amfibieën1. ( 1) Cincinnati Zoo, USA--::,----:::--_____________ 86 (109) soorten2. ( 3) Steinhart Aquarium, San Francisco, USA 60 ( 60) soorten3. ( 4) Zoo Berlin, Duitsland 47 ( 52) soorten4. (12) Columbus Zoo, USA 47 ( 27) soorten5. ( 6) St. Louis Zoo, USA 45 ( 38) soorten6. ( -) Syracuse Zoo, USA 40 ( ?) soorten7. (11) Wroclaw Zoo, Polen 36 (30) soorten8. (46) National Aquarium, Baltimore, USA 35 ( <strong>14</strong>) soorten9. ( 8) Artis, Amsterdam. Nederland 35 ( 37) soorten10. ( 9) Fort Worth Zoo, USA 35 ( 35) soorten11. (16) Oklahoma City Zoo, USA 34 ( 24) soorten12. (12) Diergaarde <strong>Blijdorp</strong>, Rotterdam 34 ( 27) soorten13. (10) Wilhelma Zoo, Stuttgart, Duitsland 31 ( 31) soorten<strong>14</strong>. (39) Thledo Zoo, USA 31 ( 15) soorten15. ( 6) Ueno Zoo, Tokyo, Japan 30 ( 38) soorten16. (12) London Zoo, Engeland 30 ( 27) soorten17. (15) Philadelphia Zoo , USA 30 ( 26) soorten18. ( -) Pilsen Zoo, Tsjechoslowakije 28 ( ?) soorten19. (24) Bronx Zoo, New York, USA 27 ( 19) soorten20. ( -) Moskou Zoo, Rusland 23 ( 6) soortenNet als bij de reptielen blijkt ook op amfibieëngebiedAmerika de toon aan te geven. Ondankseen forse vermindering <strong>van</strong> het aantal soortenblijft de dierentuin <strong>van</strong> Cincinnati ruimschootsaan de leiding, vóór het Steinhart Aquarium inSan Francisco, dat net als bij de reptielen eennogal betwijfelde hoge positie inneemt. Uit bovenstaandelijst wordt wel duidelijk, dat er eigenlijkmaar weinig dierentuinen zijn die deamfibieën een volwaardige plek in de dierenverzamelinggeven. Met een negende (Artis) en eentwaalde (<strong>Blijdorp</strong>) positie doet ons kikkerlandjeinternationaal gezien goed mee.STEINHART AQUARIUMVissen1. ( 1) Shedd Aquarium, Chicago, USA ____________ 651 (582) soorten2. ( 7) Zoo Berlin, Duitsland 479 (356) soorten3. ( 2) Artis, Amsterdam, Nederland 460 (523) soorten4. ( 4) Wilhelma Zoo, Stuttgart, Duitsland 401 (4<strong>02</strong>) soorten5. (22) Shimizu Aquarium, Japan 393 (263) soorten6. ( 8) Wakayama Aquarium, Japan 365 (353) soorten7. (<strong>14</strong>) Sunshine Int. Aquarium, Tokyo, Japan 358 (294) soorten8. ( 9) Steinhart Aquarium, San Francisco, USA 350 (350) soorten9. (13) Sea World, San Diego, USA 330 (318) soorten10. (5) New England Aquarium, Boston, USA 319 (400) soorten11. ( -) Valencia Aquarium, Venezuela 310 ( ?) soorten12. (16) Vancouver Aquarium, Canada 306 (289) soorten13. (12) Fort Worth Zoo, USA 300 (319) soorten<strong>14</strong>. (11) Ueno Zoo, Tokyo, Japan 297 (325) soorten15. (33) Toba Aquarium, Japan 290 (230) soorten16. (17) Miyajima Aquarium, Japan 290 (287) soorten17. (20) Shima Marineland, Japan 279 (279) soorten~~~


18. (19) Kamogawa Sea World, Japan ___ __________ 27219. (18) Montreal Aquarium, Canada 26820. (24) Zoo Basel, Zwitserland 262(280) soorten(282) soorten(257) soortenMet <strong>14</strong>8 soorten komt <strong>Blijdorp</strong> niet voor bij de eerste zestig vissencollecties <strong>van</strong> de wereld,met 212 soorten neemt de Antwerpse Zoo de 38e plaats op de lijst in. Het Shedd Aquarium inChicago bezit onbetwist de grootste verscheidenheid aan vissen soorten en verder valt de grotevertegenwoordiging <strong>van</strong> Japanse aquaria op. Het fraaie Artis Aquarium scoort nog altijdzeer hoog. Een opvallende nieuwkomer is het Valencia Aquarium in Venezuela; bij gebrekaan verdere gegevens valt het belang <strong>van</strong> dit instituut niet goed te meten; de kille cijfersresulteren wel in een elfde positie op de lijst.Ongewervelde dieren1. ( 3) Monterey Bay Aquarium, USA _____________ 219 (219) soorten2. ( 7) Wakayama Aquarium, Japan 217 (76) soorten3. (4) Bergen Aquarium, Noorwegen 200 (200) soorten4. ( 5) Kushimoto Aquarium, Japan 197 (180) soorten5. (11) Vancouver Aquarium, Canada 184 (<strong>14</strong>0) soorten6. (20) Zoo Berlin, Duitsland 178 (1<strong>14</strong>) soorten7. ( 8) Roscoff Aquarium, Frankrijk 170 (170) soorten8. (27) La Jolla Aquarium, USA 150 ( 94) soorten9. (16) Wilhelma Zoo, Stuttgart, Duitsland <strong>14</strong>9 (123) soorten10. (12) Himeji City Aquarium, Japan <strong>14</strong>3 (130) soorten11. (<strong>14</strong>) Shedd Aquarium, Chicago, USA <strong>14</strong>0 (125) soorten12. (17) Ueno Zoo, Tokyo, Japan 137 (121) soorten13. (10) Cincinnati Zoo, USA 130 (<strong>14</strong>5) soorten<strong>14</strong>. ( 9) Tierpark Schönbrunn, Wenen, Oostenrijk 127 (<strong>14</strong>6) soorten15. (37) National Aquarium, Baltimore, USA 119 ( 70) soorten16. (19) Toba Aquarium, Japan 1<strong>14</strong> (116) soorten17. ( 6) New England Aquarium, Boston, USA 113 (177) soorten18. (18) Oga Aquarium, Japan 112 (120) soorten19. (21 ) London Zoo, Engeland 112 (108) soorten20. (24) Sea World, San Diego, USA 110 ( 97) soortenHet tellen <strong>van</strong> de soorten ongewervelden is (zekervoor aquaria) een hachelijke zaak: het vergtveel specifieke kennis om de diverse soorten tedetermineren, terwijl vooral de kleinere soortenook in een aquarium een verscholen leven leiden.Bovendien leven vele soorten ongewerveldenslechts kort, waardoor de tellingen <strong>van</strong> jaartot jaar sterk kunnen verschillen.Vrijwel alle scorende instituten hebben hun score(voornamelijk) te danken aan in (zee)waterlevende soorten ongewervelden; slechts weinigdierentuinen beschikken over een (zeer arbeidsintensieü"insektarium" voor de op het land levendesoorten zoals insekten, vlinders, schorpioenen,enz. (Cincinnati, West-Berlijn, Londen,Amsterdam).Artis staat op de 23e plaats, het Noorder Dierenparkin Emmen op de 31e plaats en met 13soorten komt <strong>Blijdorp</strong> niet voor bij de top 60.Opvallend is verder het ontbreken <strong>van</strong> de voormaligenummers 1 en 2 <strong>van</strong> de ongewerveldenlijst:de aquaria <strong>van</strong> respectievelijk Dubrovnik (Joegoslavië) en Sirahama (Japan) verstrektendit keer geen opgave <strong>van</strong> het aantal soorten in hun dierencollectie.Totaal aantal soorten1. ( 1) Zoo Berlin, Duitsland ________________ 17852. ( 2) Artis, Amsterdam, Nederland 11033. ( 4) Wilhelma Zoo, Stuttgart, Duitsland 10074. ( 8) Tierpark Berlin, Duitsland 9595. ( 5) Vogelpark Walsrode, Duitsland 9326. ( 9) London Zoo, Engeland 9047. (11) San Diego Zoo, USA 8458. ( 7) Ueno Zoo, Tokyo, Japan 8409. (15) Zoo Moskou, Rusland 82510. (17) Shedd Aquarium, Chicago, USA 81911. (12) National Zoo, Pretoria, Zuid-Afrika 8<strong>02</strong>12. (10) Fort Worth Zoo, USA 78113. ( 3) Zoo Antwerpen, België 774<strong>14</strong>. ( 6) Tiergarten Schönbrunn,Wenen,Oostenrijk 76415. (<strong>14</strong>) Taronga Zoo, Sydney, Australië 70816. (16) Cincinnati Zoo, USA 70417. (13) Diergaarde <strong>Blijdorp</strong>, Rotterdam 68218. (23) Zoo Frankfurt, Duitsland 67719. (34) Zoo Wroclaw, Polen 66720. (21) Steinhart Aquarium, San Francisco,USA. 655(1579) soorten(1205) soorten(1013) soorten( 852) soorten( 918) soorten( 826) soorten( 767) soorten( 883) soorten( 752) soorten( 735) soorten( 763) soorten( 816) soorten(1079) soorten( 907) soorten( 753) soorten( 736) soorten( 755) soorten( 640) soorten( 577) soorten( 655) soortenDoor de verschillende soorten zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen en ongewerveldenop te tellen ontstaat bovenstaande lijst. Met ruim de helft meer soorten dan nummertwee (Artis) staat de dierentuin <strong>van</strong> West-Berlijn fier aan de top. Het gegeven, dat Amerikaansedierentuinen (in tegenstelling tot die in Europa) vrijwel nooit over een substantieelaquarium beschikken, resulteert in een (verhoudingsgewijs) slechte score op deze totaal-lijst.Slechts vijf Amerikaanse verzamelingen halen de top twintig, waar<strong>van</strong> er één nog zeer twijfelachtigis (zie hierboven). Met in totaal 434 (voornamelijk vogel)soorten scoort VogelparkAvifauna in Alphen a.d. Rijn nog altijd een 57e plaats.zooBERLINSEIT 1844Ons eigen <strong>Blijdorp</strong> bezet (ondanks een vermindering <strong>van</strong> het aantal soorten met ongeveer10%) een nog altijd fraaie 17e plaats. De meest recente bestandslijst <strong>van</strong> <strong>Blijdorp</strong> toont eenverdere inkrimping <strong>van</strong> het aantal in Rotterdam gehouden diersoorten, zodat de plaats binnende top twintig niet houdbaar zal blijken te zijn. Daarom troosten we ons maar met de gedachtedat kwantiteit en kwaliteit geheel andere grootheden vormen, waarbij de balans uiteindelijkdoorslaat naar de kwaliteit. En daarbij kan <strong>Blijdorp</strong> zich internationaal zonder twijfelmeten met alle belangrijke dierentuinen <strong>van</strong> de wereld!Lex NoordermeeryRiENDENNlEUWl'27 '.:l


Maak zelf een catalogus ...... <strong>van</strong> uw boekenkast... <strong>van</strong> uw videofilms... <strong>van</strong> uw platen en/of cd's... <strong>van</strong> uw diaverzamelingmet behulp <strong>van</strong> uw PC!U zoekt een spaarvormdie goed voor uw geld zorgt .c.s.s., SPlClAlISTEN IN DB':'SE TOEPASSINGENOOK LEASING MC;;'GI:LIJEigen technische dienst.-'-L .-,-n.,-.- " "1 C_CI I 11-' I C 0.'1'.telecommunicatieICICIUUII. UIU· 'tIL 0,.}.,9Telefax: 010·4049262Showroom: "Slaakhuys"Slaak 34 B, 3061 CS RotterdamPostbus 81099, 3009 GB RotterdamAls u spaart, kiest u natuurlijk de spaarrekening die u het meeste oplevert.Bij ons vindt u spaarvormen die uw spaargeld snel laten groeien:spaarrekeningen waarbij uw tegoed altijd opvraagbaar is,spaarrekeningen met vaste looptijd en hoge rente, en verschillendesoorten waardepapieren.•EiGeïnteresseerd? Op onze kantoren vertelt men u ergraag meer over.De Verenigde Spaarbank doet meer.verenigdespaarbankH. VAN DONGENSTALENSTEIGERBOUW BVMONTAGE EN DEMONTAGEVERHUUR VERKOOPADVIESOhmweg 6 Spijkenisse - Tel. 01880 18133~1t8 UITVAARTVERZORGING e.M. BouwmanAlbert Verweystraat 2a3061 SB RotterdamTel. 010 - 4<strong>14</strong> 53 43Bgg. 010 - 4<strong>14</strong> 55 64Stijlvolle uitvoering <strong>van</strong> begrafenissen en crematies.Informatie over:het O.RV depositofonds (=verzorgingsfonds)de N.V.V.O. natura (gezins, kinder (tot 20 jaar) en per persoon),aanvullende-, senioren- (tot 83 jaar) en monumentenverzekering.Inschrijving wilsbeschikking met vrij lidmaatschap.


------------ -~Hobby CENTRUMMAGAZijN BLïboek-enkantoorboekhandel<strong>van</strong> SettenNobElsTRAAT 1 12~m9 SP ROnERdAMTElEfoON 010 - 466 ~ 1GEREEdsckAPPEN -IJZERWARENElEIaRA -SANiTAiR -VERf -S[EUTEIsERVicEBentinckplein 133039 KL Rotterdamtel. 010 - 466 54 44De Vriend voor uw ogen en oren.I"I.~~=KOPIEERMACHINESKASREGISTERSTEKSTVERWERKERSFAXAPPARATENCOMPUTERSKANTOORMEUBELENSUPPLIESEIGEN TECHNISCHE DIENSTStatenweg 108e - Tel. 010 - 4666052Walenburgerweg 77 - Tel. 010 - 465 49 91Rotterdamf'lt H. Mourik en ZnKANTOORMACHINE IMPORT B.V.Specialist inAardappelen, groente en fruit.ROTTERDAM: Schleweg 45 • 51 t.t, 010 . 466 33 99 Vers gesneden rauwkost,OUD-BEIJERLAND: Adm. de Auyt."'''. 58 t.t, 01860.15799 vruchtensalade en stamppotten.DORDRECHT: Grote Markt 71 · 72 tel: 078 · <strong>14</strong> 22 88HELLEVOETSLUIS: Aljk,,"aatweg 286 t.l, 01883. 13237 Staten singel 127DEN HAAG Ln. v. Nieuw OoSI Indl. 88 ,.1, 070 • 347 47 27 3039 LJ RotterdamWOERDEN: _,.ndljk 8 ,.1, 03460·23880 "lr 010 - 466 1671II;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~Theorie- en praktijklessen door:Chris tien HoogendijkHoog slagingspercentage.Bel: 010· 43755 67Sidelingeplein 204 • 3043 GV Rotterdam8Bij ons vindt U alles voor een• -. geslaagde maaltijd zoals;- Vers Hollands RUND - VARKENS• en KALFSVLEESOU§ tllJ1/',)r It!lkk§r 1f!t§1'I t!ln~n §{)§d advies klJ1m naarDOLF EN CARMEN HALLENSLEBENBurg. Baumannlaan <strong>14</strong>2-a, OverschieTel: 010·41576 B3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!