12.07.2015 Views

Protection 2G Gebruikershandleiding - Mobile Tout Terrain

Protection 2G Gebruikershandleiding - Mobile Tout Terrain

Protection 2G Gebruikershandleiding - Mobile Tout Terrain

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

WELKOMNE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>01Bedankt om te kiezen voor een mobiele telefoon vande M.T.T. serie. Dit toestel is schokbestendig, waterdichten afgesloten van stof. Lees deze handleiding om dewerking en het gebruik van het toestel volledig tebegrijpen.De mobiele telefoon van het type M.T.T. <strong>Protection</strong>b i e d t n a a s t d e g e w o n e o p r o e p f u n c t i e s o o kondersteuning voor tekstberichten, een mp3-speler,videospeler, zaklamp, e-boeken en andere functies. Zohaalt u meer uit uw werk en vrije tijd.De M.T.T. <strong>Protection</strong>-telefoon is uitgerust met eenherlaadbare batterij, een lader en andere accessoiresdie u kunt gebruiken. Het gebruik van accessoires dieniet zijn erkend door de fabrikant kan gevaarlijk zijn enleiden tot schade die niet door de garantie wordt gedekt.De M.T.T.<strong>Protection</strong>-telefoon is geslaagd voor de testvan het netwerk van het Ministry of Information Industry.D e i n d i c a t o r e n v o l d e d e n a a n d e n a t i o n a l estandaardnormen en kregen toegang tot de NetworkA c c e s s L i c e n s e v e r s t r e k t d o o r h e t M i n i s t r y o fInformation Industry


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>02WELKOM.............................................................II1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE.......052、AAN DE SLAG................................................072.1、BATTERIJGEBRUIK.....................................072.2、DE BATTERIJ PLAATSEN............................072.3、DE BATTERIJ OPLADEN..............................082.4、SIMKAARTINFORMATIE..............................092.5、DE SIMKAART PLAATSEN...........................092.6、TOEGANGSCODES.....................................092.7、DE GEHEUGENKAART PLAATSEN..............102.8、HOOFDTELEFOON.....................................102.9、MODUS STAND-BY......................................112.10、TELEFOONINDELING................................122.11、TEKST INVOEREN....................................133、OPROEPFUNCTIES......................................143.1、BELLEN.....................................................143.1.1、INTERNATIONAAL BELLEN......................143.1.2、BELLEN VANUIT HET TELEFOONBOEK.....153.2、OPROEPWACHTRIJ....................................153.3、OPROEPOPTIES........................................154、HOOFDMENU................................................164.1、OPROEPCENTRUM....................................164.1.1、GEMISTE OPROEPEN...............................164.1.2、GEKOZEN NUMMERS..............................164.1.3、ONTVANGEN OPROEPEN........................164.1.4、OPROEPLOGBOEKEN WISSEN...............16


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>034.1.5、OPROEPINSTELLINGEN..........................174.2, TELEFOONBOEK........................................184.2.1、EEN NIEUWE CONTACTPERSOONTOEVOEGEN............................................184.2.2、ZOEKEN..................................................184.2.3、TELEFOONINSTELLINGEN.......................194.3、 BESTANDSBEHEER..................................194.4、 ORGANISER..............................................194.4.1、SKYBUDDY..............................................194.4.2、SOKOBAN...............................................204.4.3、AGENDA..................................................204.4.4、ALARM...................................................204.4.5、WERELDKLOK.........................................204.4.6、REKENMACHINE.....................................214.4.7、E-BOOKLEZER.........................................214.5、BERICHTEN...............................................214.5.1、TEKSTBERICHT.......................................214.5.2、MULTIMEDIABERICHT...............................214.5.4、POSTVAK IN............................................224.5.5、CONCEPTEN...........................................224.5.6、POSTVAK UIT...........................................224.5.7、VERZONDEN BERICHTEN.......................224.5.8、NETWERKDIENSTEN..............................224.5.9、SJABLONEN...........................................224.5.10、BERICHTINSTELLINGEN.......................224.6、MULTIMEDIA..............................................224.6.1、CAMERA.................................................22


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>044.6.2、AFBEELDINGEN BEKIJKEN......................234.6.3、VIDEORECORDER..................................234.6.4、VIDEOSPELER........................................244.6.5、AUDIOSPELER........................................244.6.6、GELUIDSRECORDER...............................254.6.7、FM-RADIO...............................................254.7、SERVICES..................................................264.7.1、SIM TOOL KIT..........................................264.7.2、INTERNET274.8、PTT gebruiksaanwijzin...............................274.9、INSTELLINGEN..........................................284.9.1、DUAL SIM-INSTELLING...........................284.9.2、GEBRUIKERSPROFIEL...........................284.9.3、TELEFOONINSTELLINGEN......................294.9.4、NETWERKINSTELLINGEN.......................294.9.5、BEVEILIGINGSINSTELLINGEN................304.9.6、CONNECTIVITEIT....................................314.9.7、FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN..315、PROBLEMEN OPLOSSEN...............................32Technische ondersteuningDit product is ontworpen als een schokbestendigesmartphone maar gelieve niet met opzet met uwsmartphone ergens tegenaan te slaan. Een ruweomgang met het toestel kan de prestaties van uwsmartphone schaden en de garantie tenietdoen.Technische ondersteuningGénérale Télécom Services – 31000 ToulouseTel.: 05 61 63 60 60Fax: 05 61 63 60 67E-mail: sav@mobiletoutterrain.com


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>051. Belangrijke veiligheidsinformatieOpdat u niet zou worden getroffen door bliksem ofandere schade zou oplopen, mag u de telefoon tijdensonweer niet gebruiken wanneer hij wordt opgeladen. Umag in dit geval ook niet buiten bellen.Laat de batterij niet achter op warme plaatsen, ditkan leiden tot brand of explosie.Draag of bewaar geen ontvlambare vloeistoffen,gassen of explosieve materialen in hetzelfdecompartiment als de telefoon, zijn onderdelen oftoebehoren.Respecteer specifieke regelgeving die vantoepassing is in uw regio en schakel de telefoon altijd uitwanneer u hem neit mag gebruiken of wanneer hijinterferentie of gevaar kan veroorzaken.P l a a t s d e t e l e f o o n n i e t i n o f o pverwarmingstoestellen, zoals een magnetron, fornuis ofradiator.De telefoon kan mogelijk ontploffen bij oververhitting.Probeer nooit de behuizing van de telefoon teopenen. Ondeskundig gebruik van de telefoon kanmogelijk schade berokkenen aan uw telefoon. Als detelefoon of een van de accessoires niet correctfunctioneren, breng ze dan naar het dichtstbijzijndegekwalificeerde onderhoudscentrum. Het personeeldaar zal u verderhelpen, en indien nodig, de telefoonlaten repareren.Gebruik enkel accessoires en herlaadtoestellengoedgekeurd door de fabrikant van de telefoon! Andersriskeert u ernstige schade aan uw gezondheid eneigendom.De batterij zou bijvoorbeeld kunnen ontploffen.Sluit de batterij nooit kort. Onbedoelde kortsluitingkan zich voordoen als een metalen voorwerp zoals eenmuntstuk, een clip of een pen zorgt voor een directeverbinding tussen de + en - polen van de batterij(metalen stroken op de batterij). Bewaar bijvoorbeeld


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>06geen reservebatterij in een zak of handtas waar debatterij mogelijk in contact komt met metalenvoorwerpen. Een kortsluiting in de polen beschadigtmogelijk de batterij of het voorwerp waardoor dekortsluiting is ontstaan.De batterij kan honderden keren worden opgeladenen ontladen, maar na verloop van tijd treedt slijtage op.Als de werkingstijd opvallend korter is dan normaal, ishet tijd om een nieuwe batterij te kopen. Maak nietlanger gebruik van de kapotte usb-gegevenskabel ofoplader.Als u gebruik maakt van andere persoonlijkemedische toestellen, neemt u contact op met defabrikant van uw toestel om te achterhalen of het opvoldoende wijze is afgeschermd van externe RFenergie.Uw arts kan u mogelijk verderhelpen bij hetverkrijgen van deze informatie. Sluit uw telefoon af ingezondheidszorginstellingen als voorschriften op dezeplaatsen u daartoe aanzetten.Gebruik geen mobiele telefoons wanneer u eenwagen bestuurt. Wanneer u met een wagen rijdt, is hetb e s t u r e n v a n d e w a g e n u w b e l a n g r i j k s t everantwoordelijkheid. Wanneer u uw draadloze telefoongebruikt tijdens het rijden, volgt u de plaatselijkeregelgeving in het land of de regio waarin u zich bevindt.Houd de telefoon en alle onderdelen en accessoiresbuiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Zijkunnen deze zaken onbedoeld beschadigen of stikkendoor het inslikken van kleine onderdelen.Reinig de telefoon niet terwijl hij wordt opgeladen. Ukunt een elektrische schok krijgen als u de telefoongebruikt terwijl hij wordt opgeladen met de usbgegevenskabelof de oplader. Zorg ervoor dat u de usbgegevenskabelof de oplader loskoppelt voor u detelefoon gebruikt.G e b r u i k g e e n a g r e s s i e v e c h e m i c a l i ë n ,oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>07apparaat schoon te maken. Veeg het toestel af met eenzachte doek die u lichtjes vochtig maakt in een mildezeepoplossing.Werp oude batterijen en telefoontoestellen weg inovereenstemming met lokale voorschriften!2、Aan de slagU dient de simkaart in de telefoon te plaatsen ende batterij op te laden voordat u de telefoon kuntgebruiken.2.1、BatterijgebruikOm de levensduur van de batterij van uw toestelte verlengen:1.Gebruik de standaard muurlader om de batterijde eerste keer op te laden.2.Bij de eerste 3-5 herlaadcycli, herlaadt u debatterij totdat de batterijindicatorop het display stopt met bewegen.3.Vermijd gedeeltelijk opladen. Wacht ook totdatde batterij volledig ontladen is voordat u zeopnieuw oplaadt.4. Herlaad de batterij enkel met de usb- kabel alsde aanbevolen muur-lader niet voorhanden is.2.2、De batterij plaatsen1.Draai de schroef los, houd de achterkant vasten schuif hem naar boven.


2.Als de batterij zich in het compartiment bevindt, tiltu ze op en trekt u ze naar buiten in de richting van depijl (zie hieronder).EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>083.Vervang de batterij. Verbind de contacten van debatterij met de overeenkomstige connectoren in hetbatterijcompartiment.2.3、De batterij opladenOm de batterij van het toestel op te laden:1. 1. Neemt u de usb-kabel uit de verpakking enverbindt u de kabel met de adapter. Nu steekt u deadapter in een standaard AC-stopcontact.2. Verbind het micro-usb-koppelstuk van de kabelmet de juiste poort op het toestel (linker zijde). Debatterij-indicator op het scherm van het toestel zalhorizontaal beginnen te bewegen om aan te geven datde batterij wordt opgeladen.3. Als de batterij volledig is opgeladen, zal de batterijindicatorop het scherm van het toestel stoppen methorizontaal bewegen. Zodra het opladen is voltooid,verwijdert u de oplader uit het toestel en daarna uit hetstopcontact.LET OP: Wees erg voorzichtig als u de oplader methet toestel verbindt. De connectoren op de oplader enop de telefoon kunnen schade oplopen als er te veelkracht wordt uitgeoefend bij het verbinden. Als debatterij volledig is ontladen, kan het een tijdje durenvoordat de oplaadindicator op het scherm begint tebewegen.


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>092.4、SimkaartinformatieWanneer u zich inschrijft op een telefoonnetwerk,ontvangt u een SIM (Subscriber Identity Module)-kaartmet uw inschrijvingsgegevens, zoals uw pincode, enbeschikbare bijkomende diensten.Wees voorzichtig bij het vastnemen, plaatsen ofverwijderen van de simkaart, aangezien de simkaart ende contacten binnenin makkelijk beschadigd kunnenraken door bekrassen of ombuigen.2.5、De simkaart plaatsenPlaats de simkaarten in de bijbehorende sleuven.Zorg ervoor dat de contactzijde van de kaarten aan dezijde zit van de connectoren op het toestel (zoals ziehieronder).2.6、ToegangscodesEr zijn toegangscodes voor uw simkaart. Deze codesh e l p e n u o m d e t e l e f o o n t e b e s c h e r m e n t e g e nonbevoegd gebruik.Wanneer u wordt gevraagd naar een van de codesdie hieronder zijn uitgelegd, typt u de gevraagde code in(weergegeven als asterisks) en drukt u op de OK-toets.PINHet Personal Identification Number of de PIN-code(4-8 getallen) beveiligt uw simkaart tegen onbevoegdgebruik. De pincode wordt geleverd met de simkaart;raadpleeg de instructies die bij uw simkaart werdengeleverd.


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>10Als u drie keer na mekaar een foute pincode ingeeft, zalde code worden uitgeschakeld en kan ze niet meerworden gebruikt totdat u ze opnieuw inschakelt door depukcode in te geven.PUKDe PUK (Personal Unblocking Key)-code van 8getallen is nodig om een uitgeschakelde pincode teveranderen. De pukcode wordt normaal gezien geleverdmet de simkaart. Als dit niet het geval is, of als u decode kwijt bent, neemt u contact op met uw provider.Om uw pincode opnieuw in te schakelen, gaat u alsvolgt te werk.1. Typ de pukcode in en druk op de OK-toets.2. Geef een nieuwe pincode in naar keuze en drukop de OK-toets.3. Wanneer het bericht Nieuwe PIN Bevestigen wordtweergegeven, typt u dezelfde code opnieuw in en druktu op de OK-toets.Als u tien keer na elkaar een foute pukcode ingeeft,wordt de simkaart ongeldig. Neem contact op met uwprovider voor een nieuwe kaart.2.7、De geheugenkaart plaatsenGeheugenkaart plaatsen. Gebruik een compatibele T-Flashkaart en schuif ze in de sleuf. (zie hieronder)2.8、HoofdtelefoonSluit de hoofdtelefoon met connector aan op dedaartoe bestemde poort van het apparaat (links).


2.9、Modus stand-byIn het hoofddisplay kunt u verschillende icoontjeszien op uw statusbalk. De betekenis van elk icoontjewordt hieronder verklaard:EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>11Verticale balken geven de signaalsterkteaan van het gsm-netwerk. Vijf balkengeven aan dat uw huidige positie de besteontvangst heeft.Dual SIM geactiveerd.Geeft nieuw sms-bericht aan.Geeft aan dat SIM 1 oproepdoorschakeling isgeactiveerd.Geeft aan dat het alarmtype van uw telefoonis ingesteld op rinkelen.Geeft aan dat het alarmtype van uw telefoon isingesteld op stil.Geeft aan dat uw telefoon is vergrendeld.Geeft aan dat het alarmtype van uwtelefoon is ingesteld op headset.Geeft aan dat de alarmklok is ingesteld.Geeft het batterijniveau aan.Geeft aan dat u Bluetooth gebruikt.


2.10、TelefoonindelingEN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>12Nee. Toets Functionele beschrijving1237Softkeylinks(LSK)Rechtersoftkey (RSK)BerichttoetsenNavigatietoetsenIndrukken om de bewerking uit tevoeren die momenteel wordtweergegeven in de linkeronderhoek van het scherm.Langdurig indrukken om dezaklamp in te schakelen.Indrukken om de bewerking uit tevoeren die momenteel wordtweergegeven in derechteronderhoek van hetscherm.Snelle toegang Postvak In4 Camera Snelle toegang camera5 Verzendtoets6 StoptoetsIndrukken om te telefoneren.Ingedrukt houden om het laatstgekozen nummer te bellen.Om in te haken tijdens eenoproep of om in/uit te schakelen.In de standby-modus, snelletoegang tot(pijltjestoets omhoog) Muziekspeler


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>138 OK-toets Bevestigingstoets9Numeriektoetsenbord10 ontvanger ontvanger11/12USB-poortOortelefoon inputNummers of tekens ingevenUSB-poort13 LED Zaklamp14/15 Volumetoets16 Camera cameraOortelefoon input17 luidspreker luidspreker18 microfoontelefoon(pijltjestoets links) Gebruikerprofielen(pijltjestoets rechts) Nieuw contacttoevoegen(pijltjestoets omlaag) AlarmBeweeg de aanwijzer om hetgewenste menu te selecteren.Indrukken om het telefoonvolumeaan te passen.microfoon telefoon2.11、Tekst invoerenModi ABC, Zi, Cijfer en SymboolIn sommige functies, zoals Berichten, Telefoonboekof Agenda, kunt u tekst invoeren met ABC-modus, Zimodus,cijfermodus en symboolmodus.U kunt tekst ingeven door de alfanumerieke toetsenop de telefoon in te drukken.Tekstinvoeropties:


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>14Als u in de tekstbewerkingsmodus zit, zullenverschillende modi actief zijn.Als u [Optie] en [Wissen] ziet in de softkey, druk dande linkersoftkey in voor deze optie: u kunt de methodevoor tekstinvoer kiezen of bewaren. Om een teken tewissen, drukt u op de softkey (rechts) naast het tekendat u wilt wissen.U kunt de standaardmethode voor tekstinvoer op uwtelefoon definiëren en de invoermethode wijzigen.Om uw voorkeursmethode te bepalen, gaat u naarhet submenu Telefooninstellingen in het menuInstellingen. Selecteer daarna Voorkeursmethodetekstinvoer. Zodra u de voorkeursinvoermethode instelt,zullen deze instellingen worden toegepast de volgendekeer dat u typt in de tekstinvoermodus, totdat u eenandere methode instelt.Als u de tekstinvoermethode tijdelijk wilt veranderen,drukt u in de tekstinvoermode op de [Opties] softkey, enselecteert u "Invoermethode" bij de opties.u wisselt de invoermethodes door op [#] te drukken.Druk op de toets [*] om Symbool te selecteren.Druk op [0] om een spatie in te voegen.3、Oproepfuncties3.1、BellenDit geeft u informatie over de beldiensten ondersteundin uw telefoon.In standbymodus typt u het nummer in, inclusief hetnetnummer, en drukt u op de Verzenden-toets. Uwtelefoon zal bellen op basis van uw standaardkiesinstellingen.3.1.1、Internationaal bellenVoor internationale gesprekken moet u lang op [*]drukken voor de internationale prefix (teken +).Typ de landcode, het netnummer en het telefoonnummerin.Druk op de Verzenden-toets om te bellen.


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>153.1.2、Bellen vanuit het telefoonboekIn de standbymodus drukt u op de rechtersoftkey(RSK) om naar het telefoonboek te gaan. Scroll naar degewenste contactpersoon of typ de naam in hetinvoervenster, en druk daarna op de verzendtoets omde oproep te starten.U kunt ook op Menu drukken en het submenuTelefoonboek kiezen. Gebruik de pijltjestoetsen om deoptie Zoeken te selecteren. U kunt rechtstreeks eennaam uit het telefoonboek selecteren of de naamingeven in het snelzoekvak. Druk daarna op deVerzenden-toets om de oproep te starten.3.2、OproepwachtrijU kunt een bijkomende oproep beantwoorden terwijlu een ander gesprek geopend heeft.Tijdens een gesprek kunt u op de linkersoftkey (LSK)drukken om naar het menu Optie te gaan. Hier kunt u dehuidige oproep in wacht houden en overschakelen naarde nieuwe binnenkomende oproep. U kunt op elkmoment terug van gesprek wisselen door opnieuw opde linker softkey (LSK) te drukken en Wisselen teselecteren.3.3、OproepoptiesU kunt een oproep met een enkele beller verbindendoor op Opties te drukken. Als u drukt op Opties tijdenseen actieve oproep, heeft u de keuze uit de volgendefuncties:Oproep in wachtrij: een oproep in wacht plaatsen,Oproep beëindigen: een oproep beëindigen.Nieuwe oproep: een nieuwe oproep starten tijdenseen actieve oproep.Telefoonboek: snelkoppeling naar Telefoonboekmenu.Berichten: snelkoppeling naar Berichten-menu omtekstberichten op te stellen.Geluidsrecorder: uw gesprek opnemen tijdens een


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>16actief telefoongesprek.Dempen: Aan/uit zetten om de oproep te dempentijdens het gesprek.DTMF: Aan/uit zetten voor DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) toonkiessyteem.4、HoofdmenuDruk op [Menu] in de inactieve modus.Sommige menu's zijn afhankelijk van de operator, hetnetwerk en het abonnement.Overzicht menufuncties:BasismenuCallcenterTelefoonboekBestandsbeheerOrganiserBerichtenMultimediaServicesVoice callSettings (Instellingen)4.1、OproepcentrumDruk op [Menu] in de inactieve modus en selecteerOproepen4.1.1、Gemiste oproepenIn het menu Oproepgeschiedenis kiest u Gemisteoproepen. Druk dan op OK om de records te bekijken.Dit menu toont de meest recente ontvangen oproependie u niet heeft beantwoord.4.1.2、Gekozen nummersDit menu toont de meest recente nummers die uheeft gekozen.4.1.3、Ontvangen oproepenDit menu toont de meest recente oproepen die uheeft ontvangen.4.1.4、Oproeplogboeken wissen


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>17Met deze functie kunt u alle oproeprecords wissen.In. Also can part delete: Gemiste oproepen, Gekozennummers, Ontvangen oproepen4.1.5、Oproepinstellingen4.1.5.1、SIM 1/2 oproepinstellingMet deze optie kunt u de algemene oproepinstellingenvan de telefoon aanpassen.De opties zijn: SIM1/2 oproepinstellingenHiermee kunt u de oproepinstellingen instellen voorSIM1 en SIM2. De opties zijn:Oproep in wachtrij U kunt deze functie activeren ofuitschakelen, en ook de huidige instellingen bekijken viaeen query.Oproep doorschakelen: U kunt instellen dat deinkomende oproep wordt doorgeschakeld in verschillendeo m s t a n d i g h e d e n e n o p r o e p d o o r s c h a k e l i n gactiveren/uitschakelen en de query-status controleren.Oproep vergrendelen: Om deze service te activeren,zijn er diensten nodig geleverd door de netwerkprovider .Als u het vergrendelingswachtwoord verandert, dient uhet oude wachtwoord in te geven.Lijnschakeling: Hiermee kunt u lijn 1/2 voor detelefoon gebruiken.4.5.1.2、Geavanceerde instellingenAutomatisch opnieuw kiezen:U kunt instellen dat het nummer opnieuw wordtgekozen als een oproep niet wordt verbonden.Herinnering oproepduur:Nadat u deze functie heeftingesteld op aan', zal het een waarschuwingstoon latenhoren volgens de enkelvoudige of periodieke instellingals uw eigen instelling gedurende de oproep, zodat uwordt herinnerd aan de oproepduur op periodiekeintervals tijdens een oproep.Verbindingsmelding:Met deze functie heeft detelefoon een “voice on tips”.Antwoordmodus:Automatisch beantwoorden instellen


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>18voor modi Willekeurige toets en Hoofdtelefoon.Druk op de middelste toets voor in- of uitschakelen.4.2, TelefoonboekU kunt telefoonnummers opslaan op uw simkaart eni n h e t t e l e f o o n g e h e u g e n . D e s i m k a a r t e n h e ttelefoongeheugen zijn fysiek van elkaar gescheiden,maar worden gebruikt als een geheel met de naamTelefoonboek.Druk in inactieve modus op [Menu] en kies Telefoonboekof druk op de RSK om het Telefoonboek te openen.4.2.1、Een nieuwe contactpersoon toevoegenGebruik dit menu om een nieuwe contactpersoon toete voegen aan het Telefoonboek, SIM1 of SIM2.4.2.2、ZoekenNamen en nummers in het telefoonboek zoeken.Selecteer de persoon die u wilt bellen, en druk op detoets Verzenden om een oproep te starten.In de zoekmodus kunt u een toets indrukken om deinvoermethode te veranderen.U kunt volgende handelingen voltooien met hetgevonden nummer:Bekijken: bekijk gedetailleerde informatie over hetgeselecteerde nummer.Tekstbericht versturen: verstuur een sms naar hetgeselecteerde nummer.Multimediabericht versturen: verstuur een mms naarhet geselecteerde nummer.Bellen: het geselecteerde nummer bellen.Bewerken: bewerk het geselecteerde nummer.Wissen: het nummer uit de telefoon of van desimkaart verwijderen.Kopiëren: het nummer van de SIM1-kaart naar detelefoon kopIêren of van SIM1 naar SIM2 kopiëren.Bellergroepen: bewerk de groepsnaam, selecteereen beltoon die de bellergroep kan onderscheiden.


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>194.2.3、TelefooninstellingenStel de parameter van het telefoonboek in.Voorkeurslocatie voor opslaan: stel de locatie in waarmedia bij voorkeur worden opgeslagen: SIM1/2,Telefoon.Snelkeuze: als u een nummer uit het telefoonboektoewijst aan een van de snelkeuzetoetsen (van 2 tot 9),kunt u het telefoonnummer bellen door de toets in destandbymodus ingedrukt te houden.Extra nummers: U kunt de vaste oproep voordes i m k a a r t 1 o f 2 i n s t e l l e n , n o d i g v o o r d r a g e r snetwerkondersteuningGeheugenstatus: toon de gebruikte opslagcapaciteiten de totale opslagcapaciteit van de simkaart en detelefoon.C o n t a c t p e r s o n e n k o p i ë r e n : h i e r m e e k u n t ucontactpersonen van de simkaarten (1 of 2) of detelefoon naar elkaar kopiëren.Contactpersonen verplaatsen: Hiermee kunt u allecontactgegevens verplaatsen naar verschillendeopslaglocaties.Alle contactpersonen verwijderen: u kunt alletelefoonboekgegevens uit SIM1, SIM2 of de telefoonverwijderen.4.3、 BestandsbeheerIn dit menu kunt u afbeeldingen, audio, muziek,f o t o ' s , e n a n d e r e i n h o u d b e h e r e n d i e u h e e f tgedownload. Twee menu's zullen verschijnen: Telefoon,Geheugen. Scroll naar Telefoon en druk op Opties.Deze opties omvatten: Openen en Formatteren. Scrollnaar Geheugenkaart en druk op Opties, de optiesomvatten: Openen, Geheugenstatus en Formatteren.4.4、 Organiser4.4.1、SkybuddyM e t d e z e t o e p a s s i n g k u n t u S k y p e , Tw i t t e r,Facebook, MSN, Yahoo en andere praktische functies


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>20gebruiken. Voor deze functie moeten een GPRSnetwerkbeschikbaar en een geheugenkaart in detelefoon beschikbaar zijn. Bij eerste gebruik wordt deapplicatie naar de telefoon gedownload.4.4.2、SokobanSokoban is een puzzel waar je dozen, blokken ofkisten door een doolhof moet verplaatsen4.4.3、AgendaDeze functie biedt u een overzicht op uw agenda engebeurtenissen opgeslagen in de kalender. U kunt ookhet alarm instellen voor een herinnering.Uw telefoon voorziet de volgende selecties:B e k i j k e n : H i e r m e e b e k i j k t u d e o p m e r k i n gopgeslagen bij een specifieke datum.Alles bekijken: Hiermee bekijkt u de opmerkingopgeslagen bij een specifieke datum.Gebeurtenis toevoegen: Hiermee voegt u eennieuwe gebeurtenis toe aan een specifieke datum.Gebeurtenissen verwijderen: Hiermee verwijdert ueen specifieke taak, meerdere taken, of alle taken.Spring naar datum: Hiermee springt u naar eenspecifieke datum.Ga naar vandaag: ga verder naar vandaag4.4.4、AlarmMet deze functie kunt u instellen dat het alarm opeen bepaald tijdstip afgaat. De alarmklok werkt zelfs alsde telefoon is uitgeschakeld.In het menu kiest u Alarmklok en drukt op OK.Druk op Bewerken om de alarmtijd in te stellen.Herhalen: selecteer de activeringsmodus: Eenmalig,Dagelijks, Dag.Snooze: stel ononderbroken alarmtijd in.Alarmtype: selecteer het alarmtype.4.4.5、WereldklokU kunt een stad in de wereld selecteren met depijltjestoetsen links en rechts. Wanneer de cursor op


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>21een bepaalde stad terechtkomt, toont de telefoon delokale datum en het lokale tijdstip. U kunt ook op Optiesdrukken om Zomertijd in- en uit te schakelen voor eenandere regio.4.4.6、RekenmachineMet de rekenmachine kunt u simpele bewerkingenuitvoeren zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigingen deling.4.4.7、E-booklezerU kunt elk bestand in TXT-formaat lezen dat op degeheugenkaart werd opgeslagen. Kopieer daartoe hetbestand naar de map [eBook] op de geheugenkaart inde map [Bestandsbeheer], en start de eBook-applicatie.Als het bestand zich niet in de map bevindt, gebruikt ude functie "elektronisch boek openen" via de opties vanhet bestand, en het bestand zal automatisch wordenverplaatst naar de map.4.5、BerichtenGebruik het berichtmenu om korte berichten enmultimediaberichten te verzenden en ontvangen. U kuntook berichtfuncties gebruiken voor voicemail en functiesvan het gsm-netwerk. Druk voor dit menu in inactievemodus op [Menu] en selecteer Berichten. Beschikbareberichtfuncties zijn afhankelijk van de netwerkdienstendie uw provider ondersteunt.4.5.1、TekstberichtGebruik dit menu om een bericht op te stellen en teverzenden.4.5.2、MultimediaberichtGebruik dit menu om een bericht op te stellen en teverzenden.Met Multimedia Message Service (MMS) kunt uberichten met een combinatie van tekst, afbeeldingenen audio versturen.Nota: De maximaal toegestane berichtgrootte kanvariëren, afhankelijk van uw provider.


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>224.5.4、Postvak InIn deze map worden alle ontvangen berichtenopgeslagen.4.5.5、ConceptenDeze map slaat berichten op die u heeft opgeslagenom op een later tijdstip te verzenden.4.5.6、Postvak UitU kunt de berichten bekijken die de telefoon nietheeft kunnen verzenden.4.5.7、Verzonden berichtenIn deze map staan de verzonden berichten.4.5.8、NetwerkdienstenMet deze netwerkdienst kunt u berichten ontvangenover uiteenlopende onderwerpen zoals weer, verkeer,lokale regiocode, lokale ziekenhuizen, taxi's ofapotheken in uw regio. Voor meer informatie overberichtendienstonderwerpen neemt u contact op met uwprovider.Nota: Deze dienst is mogelijk niet beschikbaar opa l l e n e t w e r k e n . Vo o r m e e r i n f o r m a t i e o v e r d ebeschikbare onderwerpen neemt u contact op met uwnetwerkprovider.4.5.9、SjablonenMet dit menu kunt u een sjabloon maken voor vaakverstuurde berichten.4.5.10、BerichtinstellingenVoor het instellen van uw sms- en mms-berichten4.6、Multimedia4.6.1、CameraEen foto nemen: druk op Opties in de voorbeeldmodus,u kunt de instellingen aanpassen.Overschakelen naar videorecorder: door de cameraover te schakelen naar video.Foto's: In het fotoalbumCamera-instellingen: Antiflikkerfilter en afteltimer


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>23instellenBeeldinstellingen: Beeldgrootte/-kwaliteit instellen.Witbalans: Auto/Daglicht/Fluorescerend/GloeiendScènemodus: Auto/NachtEffecten: Normaal/Grijswaarde/Sepia/Sepiagroen/Sepia blauw/KleureninversieOpslag: Hier kunt u de locatie selecteren voor hetopslaan van foto's.Standaardinstellingen herstellen: Met dit menu kunt ude standaardinstellingen van de camera herstellen.4.6.2、Afbeeldingen bekijkenAlle beelden kunnen worden bekeken vanaf detelefoon of de geheugenkaart. U kunt uw afbeeldingenbekijken in Lijstweergave of Matrixweergave.Uw telefoon voorziet de volgende selecties:Bekijken: Hiermee kunt u de foto's bekijken die zijnopgeslagen in het Fotoalbum.Afbeeldingsgegevens: Gedetailleerde fotogegevensbekijkenBrowseweergave: Hiermee kunt u kiezen tussenLijstweergave of Matrixweergave bij het browsen inafbeeldingen.Verzenden: Hiermee kunt u een afbeelding via MMSof Bluetooth doorsturenG e b r u i k e n a l s : a f b e e l d i n g g e b r u i k e n a l sbureaubladachtergrondH e r n o e m e n : H i e r m e e k u n t u e e n b e s t a n dhernoemen.Wissen: Hiermee kunt u de foto's bekijken die zijnopgeslagen in het Fotoalbum.Sorteren op: Hiermee kunt u relevante informatiebekijken over het geselecteerde beeld.4.6.3、VideorecorderIn het menu Multimedia selecteert u Videorecorderen drukt u op OK.U kunt op OK drukken om te beginnen opnemen en


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>24op RSK om de opname te stoppen. In de previewmoduskunt u drukken op Opties. u kunt de instellingenaanpassen.Camcorder-instellingen: Nachtmodus, Banding.Standaardinstellingen herstellen: Standaardinstellingenherstellen:4.6.4、VideospelerVideo's op de micro T-Flashkaart of het telefoongeheugenafspelen. De ondersteunde videoformaten zijn 3GP enMP4. Druk op Opties om bijkomende functies tegebruiken.4.6.5、AudiospelerU kunt de muziekspeler openen via het hoofdmenuof gebruik de sneltoets aan de zijkant voor snelletoegang. Een andere manier om de muziekspeler teopenen is via de linkerpijltjestoets. U kunt luisteren naarmuziek, spraakopnames, of zelfs Engelse lessen inMP3- en AAC-formaat. U kunt de muziekgegevens ookdownloaden via usb of een andere verbinding.Muzieknummers moeten worden opgeslagen in de mapMijn muziek in Bestandsbeheer om automatisch tekunnen worden herkend en toegevoegd aan destandaardafspeellijst. U kunt naar de muziek luisterenvia de headset of de luidspreker.De gebruikersvriendelijke interface is speciaalontworpen om gebruikers naar believen de muziekspelerte laten beheren, afspelen, pauzeren en stoppen.Als u de muziekspeler voor de eerste keer gebruikt,zal de speler automatisch alle muzieknummersherkennen en toevoegen aan de standaardafspeellijst.In de afspeellijst kunt u informatie zien over hetafgespeelde bestand, de lijst bijwerken en de spelerconfigureren. Ga naar deze functies met de linkertoets.Instellingen: Hiermee kunt u automatisch vernieuwendeafspeellijst inschakelen.In het Muziekspeler menu kiest u Instellingen. De


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>25instelopties omvatten:Afspelerinstellingen:Lijst autovern.: U kunt kiezen of de afspeellijstautomatisch vernieuwt of niet.Herhalen: U kunt kiezen om alle nummers of éénn u m m e r t e h e r h a l e n , o f o m d e z e f u n c t i e u i t t eschakelen.Shuffle: Met deze functie kunt u muzieknummers inwillekeurige volgorde afspelen.Achtergrondmuziek: Met deze functie kan uwtelefoon de muziek doorlopend afspelen als u teruggaatnaar de inactieve modus.4.6.6、GeluidsrecorderMet dit menu kunt u geluid opnemen in de formatenAMR, WAV en AWB, en het gebruiken als beltoon,berichttoon, beltoon voor contactpersoon, of alarmtoon.Uw telefoon voorziet de volgende selecties:Afspelen: Hiermee kunt u het opgenomen geluidafspelen.Bijvoegen: Hiermee kunt u opnemen in hetzelfdebestand.H e r n o e m e n : H i e r m e e k u n t u e e n b e s t a n dhernoemen.Wissen: Hiermee kunt u het bestand opgeslagen inde Geluidsrecorder verwijderen.Gebruiken als: Hiermee kunt u het geluidsbestandgebruiken als beltoon.Verzenden: Hiermee kunt u het bestand doorsturennaar een gebruikersprofiel of delen met vrienden viaMMS en Bluetooth.Instellingen: Hiermee kunt u de vooraf gekozenopslag- en audiokwaliteit kiezen.4.6.7、FM-radioOm te luisteren naar de FM-radio op uw telefoon,verbindt u de compatibele headsetaansluiting met delinkerzijde van de telefoon. Merk op dat de kwaliteit van


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>26de radiouitzending afhankelijk is van de ontvangst vande radiozender in die bepaalde regio.Frequentie instellen: Als u de frequentie van hetradiokanaal dat u wilt beluisteren kent (tussen 87.5 en108.0 MHZ).Lijst van kanalen: Hier vindt u bestaande kanalenterug.Handmatige input: Uw kanalen handmatig instellen.Automatisch zoeken: Als u wilt zoeken naar eenradiozender, drukt u op Ja als het bevestigingsberichtverschijnt van de Preset-lijst. De zoekopdracht stopt alshet kanaal werd gevonden en wordt weergegeven in dekanalenlijst.Instellingen: FM-radio instelopties:Achtergrondmuziek: De achtergrondmuziekfunctie inofuitschakelen.Aan: hiermee kunt u instellen of de radio moet blijvenspelen als u de FM-radio afsluitUit: als de gebruiker de FM-radio afsluit, zal de radiostoppen.Luidspreker: Beluister de functie FM-radio via deluidspreker.Opmerking: Voordat u de FM-radio kunt gebruiken,moet u eerst de hoofdtelefoon aansluiten.4.7、ServicesDe hierna omschreven diensten worden ondersteunddoor uw provider.De hierna omschreven diensten worden ondersteunddoor uw provider. Als u niet kan verbinden met dezediensten, neemt u contact op met uw provider voor meerinformatie.4.7.1、SIM Tool KitBovenop de beschikbare functies op uw telefoon,biedt uw provider mogelijk bijkomende applicaties zoalsweersvoorspellingen of beursinformatie via de simkaart.Deze functie wordt enkel ondersteund als de simkaart


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>27werd geplaatst.4.7.2、InternetMet het Wireless Application Protocol (WAP) op uwtelefoon heeft u toegang tot het draadloze net. Met dewebbrowser heeft u toegang tot bijgewerkte informatieen een brede waaier aan mediagegevens.Nota: Om de wap-dienst te activeren, neemt ucontact op met uw provider.Druk hiervoor op [Menu], selecteer Services envervolgens Internet.Startpagina:Zodra u verbinding maakt, wordt destartpagina weergegeven. De inhoud is afhankelijk vande provider. Om de browser af te sluiten, drukt u op destoptoets.Favorieten:U kunt dit menu gebruiken om URLadressenop te slaan voor snelle toegang tot eenwebsite.Invoeradres:U kunt URL-adressen bewerken voortoegang tot een website.Recente pagina's:U kunt de pagina's bekijken die urecent heeft bezocht.Instellingen:In het menu Instellingen kunt u destandaard WAP-pagina, het gegevensaccount, debrowseroptie en de internetinstellingen instellen.Gegevensaccount:Standaardgegevensaccountsgebaseerd op de grote operators op het moment datdeze telefoon wordt geproduceerd, zijn voorzien.4.8.PTT gebruiksaanwijzing4.8.1.Wat is PTT (Push to Talk)?Met PTT kunt u met een andere contactpersooncommuniceren zoals met een walkietalkie, alle berichtenworden echter via het GPRS/3G-verzonden.4.8.2.Hoe gebruik ik PTT?Voor u PTT gaat gebruiken, moet u ervoor zorgendat u een micro-SD-kaart in uw telefoon hebt geplaatsten dat de personen die aan het gesprek deelnemen PTT


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>28op hun telefoons hebben geplaatst.Selecteer "PTT" in het hoofdmenu en ga dan naar"Instellingen" om een simkaart en netwerkaccount teselecteren.Ga terug naar de vorige pagina, selecteer nu "PTT".Bij het eerste gebruik van PTT kan het enige tijd duren(afhankelijk van uw netwerk) om PTT te installeren. DePTT-software wordt automatisch op de micro-SD-kaartgeïnstalleerd. Na installatie wordt PTT automatischgestart.Beschrijving van het PTT-menua. Oproep: hier kunt u het telefoonnummer invoerenvan de persoon met wie u wilt communiceren. Druk op"OK" om hem per sms een uitnodiging te sturen als hijde PTT nog niet activeerde.b. Recente contactpersonen: hier vindt u alle recentecontactpersonen terug met wie u via PTT hebtgecommuniceerd.c . Te l e f o o n b o e k : e e n c o n t a c t p e r s o o n u i t u wtelefoonboek kiezen om te communiceren via PTT.4.9、InstellingenHet menu Instellingen voorziet verschillendeinstelopties om de telefoon aan te passen aan uwvoorkeuren en behoeften. U kunt de instellingen ookresetten naar hun standaardwaardes.4.9.1、Dual SIM-instellingU w t e l e f o o n o n d e r s t e u n t w e r k i n g m e t t w e esimkaarten. Zo kunt u, indien nodig, van simkaartwisselen. Werking met twee simkaarten zorgt ervoor datu twee diensten kunt gebruiken zonder tegelijkertijdtwee telefoons op zak te hebben.Uw telefoon biedt drie verschillende siminstellingen,waaronder: Dual SIM Open, Alleen SIM1 Open, AlleenSIM2 Open.4.9.2、GebruikersprofielDe beschikbare profielen zijn Algemeen, Stil,


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>29Vergadering, Buiten. U kunt ook de beltoon, het volume,het alarm enz. instellen met Opties, Aanpassen, zodat u,telkens als u een inkomende oproep of een nieuwbericht ontvangt, het gebruik van uw telefoon kanaanpassen aan verschillende soorten omgevingen.4.9.3、TelefooninstellingenU beschikt over de volgende opties bij detelefooninstellingen:Datum en tijd:Hiermee kunt u de tijdzone, de tijd endatum en de weergave ervan, enzovoort op de telefoonaanpassen.Tijdschema telefoon uitschakelen/inschakelen:Hiermee kunt u een bepaalde tijd instellen waarop detelefoon zichzelf moet uitschakelen/inschakelen.Taal: U kunt op deze telefoon de taal instellen diegebruikt wordt op het display.Voorkeursinvoermethode: Hiermee kunt u detekstinvoermethode instellen.Display :Onder Display kunt u uiteenlopendee i g e n s c h a p p e n i n s t e l l e n v a n d e a c h t e r g r o n d ,screensaver, standbymodus.Toegewezen toets: Met deze functie kunt u destandaardinstelling van de functie voor snelle toegangopnieuw toewijzen aan de 4 pijltjestoetsen.Vluchtmodus:Schakel om naar vluchtmodus als uaan boord bent van een vliegtuig, als u gedeeltelijk detelecomfunctie wilt tegenhouden, normale modus ofbeslis als u de gsm aanzet.D i v e r s e i n s t e l l i n g e n : U k u n t e e n h o s t v a nverschillende kenmerken van lcd-achtergrondverlichtingen tijd instellen.4.9.4、NetwerkinstellingenNetwerkselectieM e t d e f u n c t i e v o o r n e t w e r k s e l e c t i e k u n t uautomatisch of manueel het netwerk selecteren datwordt gebruikt bij roaming buiten uw thuisnetwerk.


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>30Nota: U kunt enkel een netwerk selecteren datverschilt van uw thuisnetwerk als het een geldigeroaming-overeenkomst heeft met uw thuisnetwerk.4.9.5、BeveiligingsinstellingenGebruik dit menu om uw telefoon te beschermentegen onbevoegd gebruik door de verschillendetoegangscodes van uw telefoon en simkaart te beheren.Er zijn zes soorten categorieën beveiligingsinstellingen,en u kunt de beveiligingsmodus optimaliseren doorsubmenu's te kiezen in "Beveiligingsinstellingen" in hetmenu "Instellingen".Deze beveiligingsinstellingen zullen u helpen om uwprivacy te verzekeren en om te voorkomen dat anderemensen de telefoon gebruiken zonder uw toestemming.4.9.5.1、Instellingen SIM-beveiligingMet deze functie kunt u een wachtwoord instellen omuw telefoon te beschermen tegen onbevoegd gebruik.Uw telefoon voorziet de volgende selecties:PIN-vergrendeling: Met deze functie kunt u detelefoon vergrendelen met een specifieke simkaart.Deze functie is ontworpen om te voorkomen dat uwsimkaarten worden gebruikt door iemand anders als ude simkaart verliest.U k u n t d e P I N - v e r g r e n d e l i n g s f u n c t i e i n - e nuitschakelen.4.9.5.2、TelefoonbeveiligingTelefoonvergrendeling:U kunt de telefoonvergrendelingsfunctie in- enuitschakelen om uw telefoon te beschermen. Als uTelefoonvergrendeling inschakelt, dient u het wachtwoordin te geven om de aanvraag in te schakelen. Hetstandaardwachtwoord is “1122”.Wachtwoord wijzigen:Hiermee kunt u het paswoordvoor telefoonvergrendeling wijzigen.Automatische toetsenbordvergrendeling:Hiermeekunt u het toetsenbord van de telefoon vergrendelen om


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>31het onbedoeld indrukken van toetsen te voorkomen. Inhet submenu Automatische toetsenvergrendelingselecteert u de tijd waarna het toetsenbord wordtvergrendeld. Druk dan op OK.Privacybescherming:Can set up open the phonebook, information, call records privacy protectionfunction, after open, access to relevant function needpassword. Het wachtwoord voor 11224.9.6、Connectiviteit4.9.6.1、BluetoothU kunt de Bluetooth-verbinding gebruiken om teluisteren naar stereomuziek en ook om afbeeldingen,video, teksten en vCards te versturen.In- en uitschakelen: De Bluetooth-functie in- enuitschakelen.Zichtbaarheid: Instellen of uw Bluetooth-apparaat aldan niet zichtbaar is.Mijn apparaat: Lijst van Bluetooth-apparaten tonen.Als de lijst leeg is, kunt u op OK drukken om een nieuwapparaat te zoeken. Selecteer een apparaat en druk opde middelste toets om het te openen:Zoeken naar audio-apparaten: Zoeken naarbeschikbare apparaten.Mijn naam:l U kunt hier de apparaatnaam bekijkenActief apparaat: Activeer het geselecteerde apparaat.Instellingen: Hiermee kunt u de volgende optiesopenen: Audiopad, Opslag en Apparaatadres.Nota: Het ontvangen bestand werd opgeslagen in demap Ontvangen.4.9.6.2、GegevensaccountAccording to need to link the network service choosecorresponding data account, and can edit, add, delete,change the default setting the account4.9.7、Fabrieksinstellingen herstellenDeze functie reset de telefoon naar de oorspronkelijkefabrieksinstellingen. In dit geval worden de gedownloade


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>32objecten en telefoonboekrecords niet verwijderd.U zult een wachtwoord moeten ingeven om defabrieksinstellingen te herstellen. Het oorspronkelijkewachtwoord is 1122.5、Problemen oplossenAls er problemen optreden bij het telefoongebruik,kunt u de volgende lijst raadplegen om het probleemproberen op te lossen.ProblemenIk kan detelefoon nietinschakelenIk kan geenverbindingmaken meteen netwerkDeaudiokwaliteittijdens hetgesprek isslechtOorzaken en oplossingenHoud de schakelaar ingedrukt tot ereen afbeelding op het beeldschermverschijnt.Controleer de batterijcontacten.Verwijder de batterij, plaats ze terugen probeer opnieuw om de telefoonin te schakelen.Controleer of de batterij voldoende isopgeladen.Ga naar een plaats met een beterontvangstbereik.U bevindt zich mogelijk buiten hetontvangstbereik.Neem contact op met uwserviceprovider wanneer uwsimkaart ongeldig is.Druk de navigatietoets in om hetvolume te verhogen wanneer u ingesprek bent.Controleer de indicatie van designaalsterkte op het beeldscherm.De lijn is bezet en heeft geenverbinding met het netwerk; ukunt niet bellen.


EN NE<strong>Protection</strong> <strong>2G</strong> <strong>Gebruikershandleiding</strong>34De batterijlaadt niet opIk kan sommigefuncties nietinstellen.Zorg ervoor dat de batterij goed isgeplaatst. Zorg ervoor dat delader goed op de telefoon isaangesloten.U voert een foute handeling uit.De netwerkprovidersondersteunen de functie niet ofu past de functie niet toe.Technische ondersteuningDit product is ontworpen als een schokbestendigesmartphone maar gelieve niet met opzet met uwsmartphone ergens tegenaan te slaan. Een ruweomgang met het toestel kan de prestaties van uwsmartphone schaden en de garantie tenietdoen.Technische ondersteuningGénérale Télécom Services – 31000 ToulouseTel.: 05 61 63 60 60Fax: 05 61 63 60 67E-mail: sav@mobiletoutterrain.com


PTT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!