13.07.2015 Views

Jaarverslag 2010 - De Klup

Jaarverslag 2010 - De Klup

Jaarverslag 2010 - De Klup

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

de <strong>Klup</strong> Twente40 jaarjongjaarverslag <strong>2010</strong>Dynamischjaar.....


Dit is een uitgave van stichting de <strong>Klup</strong> TwenteBerlagelaan 27606 ST AlmeloTelefoon (0546) 536 820info@deklup.nlwww.deklup.nlColofonSamenstelling: stichting de <strong>Klup</strong> TwenteEindredactie: Hanny ter DoestVormgeving: Maaike KremerDrukwerk: Herman Media


<strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong>40 jaar jong en dynamischInhoud40 jaar jong en dynamisch jaar 5Over stichting de <strong>Klup</strong> Twente 7Het inclusiewerk 13Onze organisatievisie 15Coördinatoren doen verslag 19Wat pakken we aan in 2011? 33Bijlage 1 37Toelichting overzichten gemeentenBijlage 2 39Organogram stichting de <strong>Klup</strong> Twente


<strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente in bewegingBericht van de voorzitterHet was hard werken in <strong>2010</strong>. <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente in beweging naar meer integratie in de gewone samenleving.Het inclusief werken krijgt steeds meer draagvlak. Met tevredenheid zien we dat het werk van <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> in heelTwente ook een plaats krijgt in het vrije tijdsbeleid van de gemeenten. Dat is vooral te danken aan de enormeinzet van de directie, medewerkers en vrijwilligers van <strong>De</strong> <strong>Klup</strong>. In 2011 wordt hierop voortgebouwd.Natuurlijk blijft het Meester Siebelinkhuis een huis vanactiviteiten en een huis voor gezellige avonden voormensen met een beperking. Jolanda en haar vrijwilligerszorgen altijd voor een gezellige sfeer. Wij nodigen iedereenuit om in 2011 eens een kijkje te nemen op zo’n avond.Dan kan men zelf waarnemen hoe belangrijk <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> isvoor mensen met een beperking en het enorme plezier datzij aan zulke avonden beleven.<strong>De</strong> veranderingen in de organisatie en de bestuursvorm van<strong>De</strong> <strong>Klup</strong> zijn in <strong>2010</strong> afgerond. Er is nog wat nawerk nodig.Dat gebeurt in 2011.<strong>De</strong> Raad van Toezicht ziet met vertrouwen de toekomst van<strong>De</strong> <strong>Klup</strong> tegemoet. Alle besluiten zijn genomen om zowelorganisatorisch als bestuurlijk aan te kunnen blijven sluitenbij de maatschappelijke ontwikkelingen.<strong>De</strong> directeur/bestuurder, de medewerkers en de vrijwilligerszijn we dankbaar voor hun grote inzet en de verantwoordelijkheiddie zij nemen. Ze verdienen ieders respect.Almelo, maart 2011Jan van Gorkum,voorzitter Raad van Toezicht6


WerkgebiedDoelgroep<strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente biedt in de volgende gemeenten in Twenteactiviteiten en ondersteuning: Almelo, Twenterand, Tubbergen,Wierden­Enter, Hof van Twente, Borne, Hellendoorn,Rijssen/Holten. Zo nodig met een regionale functie, omdatde vraag per gemeente meestal te klein is om een vraaggericht,evenwichtig en geschikt aanbod te doen. Door bundelingvan krachten kunnen we maatschappelijke vragenbeantwoorden en nieuwe activiteiten voor mensen met eenbeperking blijven ontwikkelen en stimuleren.Een vrijwilligster toontzich betrokkenOnze doelgroep bestaat uit kinderen, jongeren, ouderen, allochtonenen autochtonen, mensen met lichte, ernstige enmatige beperking, thuiswonenden, bewoners van gezinsvervangendetehuizen en begeleid zelfstandig wonenden.Om een indicatie te geven van de omvang: het CentraalPlan Bureau stelt 10 tot 17 procent van de bevolking bestaatuit ‘zelfstandig’ wonende mensen met een functiebeperking.Dat kan een lichamelijke of verstandelijkebeperking zijn. In december <strong>2010</strong> kwam het deelnemersaantalop 928.8


<strong>De</strong> vrijwilligersWij, stichting de <strong>Klup</strong> Twente, zijn een professionele vrijwilligersorganisatie.In december <strong>2010</strong> hadden 468 burgerszich minimaal één keer in dat jaar, maar veelal wekelijks,voor ons ingezet. Die honderden vrijwilligers werden ondersteunddoor de coördinatoren. Door die werkwijze konmet relatief weinig kosten heel erg veel werk wordenverzet.Vrijwilligers zijn het kapitaal van <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente. Zonderhen zouden al die activiteiten niet kunnen worden uitgevoerd.<strong>De</strong> vrijwilliger heeft binnen vastgestelde kaders eengrote mate van zelfstandigheid om de activiteiten die hij/zijbegeleidt vorm te geven. <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente staat borg voorkwaliteit en een verantwoorde manier van werken met dedeelnemers. Vrijwilligers worden daarom gecoacht doorcoördinatoren en er is er een handboek voor vrijwilligerswerk.<strong>De</strong> coördinator vrijwilligerswerk ziet bovendien toeop naleving van de afspraken.Belangrijke uitgangspunten van ons vrijwilligersbeleid zijn:­ de vrijwilliger kan de weg naar ons vinden,­ de vrijwilliger kent de doelstellingen, visie en missie vande organisatie en voelt zich thuis en veilig bij <strong>De</strong> <strong>Klup</strong>Twente,­ de vrijwilliger heeft de kennis om deelnemers betrokken,kundig en accuraat te ondersteunen,­ de vrijwilliger kan zijn kennis, interesses en passieszodanig kwijt bij de activiteiten, dat dit een meerwaarde is voor zichzelf en de deelnemer,­ <strong>De</strong> vrijwilliger voelt zich gesteund en heeft een bandmet anderen in de organisatie.Zo’n omvangrijk team vrijwilligers vraagt ook tijd en aandacht.We investeren in onze onbezoldigde medewerkersmet persoonlijke aandacht en een persoonlijke benadering.Er is ook jaarlijks een feestavond voor vrijwilligers, er is eenkaartje op de verjaardag. <strong>De</strong>ze attente houding maakt dat<strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente een grote ‘harde’ kern medewerkers heeft,die zeer loyaal is. Het lukt daardoor ook goed om nieuwevrijwilligers te enthousiasmeren voor bestaande en nieuweactiviteiten.Re­integratieEen positieve ontwikkeling is ook het gegeven dat zichsteeds meer mensen melden bij stichting de <strong>Klup</strong> Twentedie op de arbeidsmarkt willen re­integreren. <strong>De</strong>ze groepvrijwilligers wil bij <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente weer een werkritme opbouwenen werkervaring op doen. <strong>De</strong> resultaten zijn heelbemoedigend. <strong>De</strong>elnemers doen nieuwe sociale contactenop, zitten na verloop van tijd zichtbaar beter in hun vel eneen aantal mensen vindt zelfs, na werkzaam te zijn geweestbij <strong>De</strong> <strong>Klup</strong>, weer een betaalde baan.Als organisatie investeren we in deze groep vrijwilligersdoor veel persoonlijke aandacht en nauwe samenwerkingmet de trajectbegeleiders. We zien het bieden van werkervaringsplaatsenaan mensen die weer aan de slag willen alseen belangwekkende, maatschappelijke bijdrage. Het strevenvan de organisatie is om de extra kosten die dat metzich mee brengt, gesubsidieerd te krijgen.Alles bij elkaar maakt dat we ons mogen verheugen insteeds meer vrijwilligers. <strong>De</strong> groei is mede te danken aan destijging van het aantal activiteiten, het Inclusiewerk en degoede samenwerking met de verschillende scholen en devrijwilligers vacaturebank. <strong>De</strong> overzichten van de tellingenvindt u in de bijlage.9


PersoneelBinnen de missie en de kaders is de directeur van <strong>De</strong> <strong>Klup</strong>Twente verantwoordelijk voor:­ strategisch en financieel beleid ontwikkelen enrealiseren,­ continuïteit en ontwikkeling bevorderen,­ organisatie aansturen.Jan Anema is directeur bestuurder van de stichting. Hijgeeft leiding aan de organisatie, die verder bestaat uit achtberoepsmedewerkers (totaal 5,17 fte). In hetorganogram in bijlage 2 vindt u onze organisatieschematisch weergegeven. Het laat zien dat we een platteorganisatie zijn met een centrale rol voor directeur encoördinatoren. We huren structureel ondersteuningsdienstenin voor de automatisering, de financiële­ en personeleadministratie en Arbozaken. Raad van toezichtDirectiebestuurder Jan AnemaOp 31 december <strong>2010</strong> bestond de raad uit:J. van Gorkum, voorzitterA.J. Trommel, secretarisRuud Pot, lid / financieel deskundige(toegetreden 23 maart <strong>2010</strong>)G. Boom, lidM.J.C van Doorn, lid (afgetreden per 23 maart <strong>2010</strong>)M. Kartal, lidT. Kok, lidM. Hammink, lid (toegetreden per 28 juni <strong>2010</strong>)Bestuursleden mogen noch direct noch indirect zakelijkebinding hebben bij stichting de <strong>Klup</strong> Twente. <strong>De</strong> functiesbij de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.<strong>De</strong> statuten van de stichting werden dit jaar na veel beraaddoor de Raad van Toezicht aangepast aan de normen van deGovernancecode voor Welzijn.10


Onze organisatievisieMet onze diensten willen we mensen met een beperkinghelpen met hun vrije tijdsbesteding. We richten ons daarbijop de werkelijke (ondersteunings) vraag in plaats van eenaanbod dat de vraag stuurt. Ons aanbod is innovatief eneigentijds. We willen dat mensen met een beperking ookaan nieuwe trends en ontwikkelingen mee kunnen doen.We stimuleren daarbij burgers tot vrijwilligerswerk en‘verleiden’ bedrijven tot maatschappelijk betrokkenheid.We zijn actief als het gaat om het benutten van ideeën entalenten van burgers en mogelijkheden van bedrijven.Daar ligt immers een kapitaal aan kennis waaruitwaardevolle en vernieuwende activiteiten kunnen komen.We zorgen er voor dat er passende ondersteuning is voorhet ontwikkelen van nieuwe initiatieven.Onze dienstverlening is statutair vastgelegd in kerntaken.<strong>De</strong> gestelde kerntaken (maatschappelijke vragen) zijn / wordendoor hoog opgeleide coördinatoren in activiteiten, projectenen vormen van ondersteuning vertaald enaangestuurd. <strong>De</strong> coördinatoren zijn verantwoordelijk voorde prestaties, kosten en opbrengsten. <strong>De</strong> uitvoering latenwe waar mogelijk over aan autonome lokale teams van vrijwilligersen studenten. Zij worden bij het invullen en aanbiedendoor professionals op maat ondersteund. Hierdoorwordt de professionaliteit van ons ten volle benut en wordthet oplossend vermogen, de creativiteit en de betrokkenheidvan vrijwilligers (burgers) en het ‘eigenaarschap’ optimaalgestimuleerd. Hierdoor stimuleren we betrokkenheid enborging.<strong>De</strong> coördinatoren Activiteiten en hun lokale teams in deregio worden ondersteund op het gebied van huisvesting,vrijwilligerswerk, de administratie, de sponsoring, de fondswervingen PR vanuit ons kantoor aan de Brugstraat.Omdat we op deze terreinen aan kwaliteit winnen enslagvaardiger worden, wordt ons ondernemerschap en acquisitievermogenversterkt en daarmee ook onze financiëlepositie en zekerheid. Hierbij maken we vooral gebruik vanmoderne ICT­toepassingen, waardoor de organisatiekostentot een minimum worden beperkt.InkomstenOm activiteiten te kunnen organiseren is natuurlijk geldnodig. Er zijn drie bronnen van inkomsten.Bijdragen van onze deelnemers / ledenElke deelnemer betaalt een basiscontributie en een bijdragein de kosten van de activiteiten waaraan hij of zijdeelneemt. <strong>De</strong> bijdrage is gebaseerd op de concrete kostenvoor de activiteit. Dus exclusief personeelskosten, huisvesting,inzet vrijwilligers enzovoort.<strong>De</strong> subsidie van de gemeentenJaarlijks ontvangen we van zeven gemeenten uit Twentesubsidie voor kosten als huisvesting, vrijwilligers, personeelen organisatie. Dankzij deze bijdragen kunnen deelnemerskiezen uit een breed scala activiteiten. Naast deze reguliereontvangen we projectsubsidie van gemeenten voor het uitvoerenvan een bepaald project. <strong>De</strong>ze subsidies zijn kostendekkend.11


Sponsoring, fondsen en maatschappelijkbetrokken ondernemenVanwege de bezuinigingen is deze derde geldstroom intoenemende mate noodzakelijk. Het is daarom extraverheugend dat het bedrijfsleven steeds beter de weg vindtnaar ons. Bedrijven schenken niet alleen geld, maar stellenook middelen en menskracht beschikbaar. In mei 2009 isgestart met het professionaliseren van de steunfunctie(Bureau 3GS) die deze financiering meer structureel gaatmaken.ActiviteitenEr is een aanbod activiteiten dat in alle opzichten goedaansluit op de vraag naar vrije tijdsbesteding. Die vraag iszeer divers. Om die reden hanteren we de aandachtsgebieden:­ vorming en educatie­ kunst en cultuur­ sport en bewegen­ recreatie, evenementen en vakanties­ voorzieningen en projecten12


Ontwikkelingsgerichte ondersteuning:het InclusiewerkWat is Inclusiewerk?Inclusiewerk is kort gezegd: zorgen dat mensen met eenbeperking mee kunnen doen in hun eigen dorp of stad aan‘gewone’ activiteiten. Naar een ‘gewone’ sportclub, naar dekroeg, naar de knutselclub of het zangkoor. Wij ontwikkeldendaarvoor een doeltreffende werkwijze.Het Oranjefonds, de provincie Overijssel en de gemeenteWierden maakten de ontwikkeling van het Inclusiewerk financieelmogelijk. <strong>De</strong> nieuwe werksoort werd in 2009 inWierden geïntroduceerd. <strong>De</strong> methode wordt samen met hetlectoraat Professionalisering van agogische beroepen envaktherapeuten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen verderontwikkeld, omdat we over een creatieve en meetbareaanpak willen beschikken met een werkwijze die burgersniet alleen stimuleert om zich in te zetten voor mensen meteen beperking, maar die hen ook ondersteunt. Met het Inclusiewerkwil <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente gemeentelijke overheden instaat stellen hun doelstellingen op het gebied van zelfredzaamheiden maatschappelijke participatie te realiseren.Inclusiewerk en meer deelnemers en vrijwilligersHet in 2009 door ons geïntroduceerde Inclusiewerk resulteerdein <strong>2010</strong> in nog meer passende vrijetijdsbesteding,meer participatie en minder vereenzaming in Wierden enEnter. We zien het als een bijzonder compliment dat hetInclusiewerk zo nauw aansluit op de in <strong>2010</strong> geïntroduceerdeWelzijn Nieuwe Stijl.Helaas betekent vooruitlopen niet altijd succes hebben.Teleurstellend was het feit dat de subsidieaanvragen vooruitbreiding van deze persoonlijke en ontwikkeling gerichtebegeleiding in <strong>2010</strong> niet in andere gemeenten werd toegekend.Met uitzondering van Almelo en Wierden konden ofwilden gemeenten vanwege de eigen tekorten geen toezeggingendoen, ondanks de toegenomen vraag door debezuinigingen op de AWBZ en de beschikbare compensatiegelden.Dankzij een bijdrage van het Oranjefonds en de provincieOverijssel zijn we wel in staat geweest om samenmet de Hogeschool Arnhem Nijmegen onze aanpakInclusiewerk verder aan te ontwikkelen.Inclusiewerk en de maatschappelijke vragenDoor het succes van inclusiewerk is het aantal vrijwilligersen deelnemers bij de stichting weer toegenomen. Inclusiewerkheeft vooral betrekking op maatschappelijke vraag 1,3 en 4.<strong>De</strong> stichting komt met haar activiteiten en ondersteuningtegemoet aan een viertal maatschappelijke vragen:­ voor mensen met een verstandelijke beperking ontwikkelen en organiseren van mogelijkheden binnen hetreguliere georganiseerde vrijetijdsaanbod, zodat dezemogelijkheden zowel in kwaliteit als in aantal wordenverbeterd,­ activiteiten ontwikkelen en organiseren voor mensenmet een verstandelijke beperking die niet deel kunnennemen aan reguliere clubs en verenigingen enactiviteiten,­ stimuleren dat mensen met een verstandelijke beperking gebruik kunnen maken van niet­ georganiseerdevrijetijdsvoorzieningen (zoals winkels, zwembad,13


ibliotheek, cultuur), inclusief de Speel­o­theek,­ stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk tenbehoeve van vrijetijdsbesteding van mensen met eeverstandelijke beperking.Stijging aantallen binnen de maatschappelijke vragen in schemadeelnemersaantal deelnemersaantal deelnemersaantal vrijwilligersaantal1 2 3 42008 105 495 224 3912009 112 530 250 453<strong>2010</strong> 144 519 265 468TrendHet aantal deelnemers bij maatschappelijkevraag 2 is t.o.v. 2009 licht gedaald. <strong>De</strong> verwachtingis dat door de inzet van het Inclusiewerkhet aantal mensen met een beperking binnende reguliere vrije tijd verder zal toenemen,mogelijk ten koste van maatschappelijkevraag 2.


Onze organisatievisieGS10 veel energie gestopt in het verwerven vanële middelen. Dat was hard nodig, want doorvan de gevraagde extra subsidie (die we drin­ebben sinds het stopzetten van de ID­Banen),van ons spaarpotje zichtbaar geworden.den we met de financiële ondersteuning vands een niet commercieel bureau voor pr enfondswerving ontwikkelen (Bureau 3GS). Dat kreeg ondermeer de regie over het verwerven van extra financiële middelen.Het bureau moet nog professioneler gaan werken,maar zag dit jaar haar inspanningen al beloond met aanzienlijkwat inkomsten. Er werden meer producten ontwikkelden er ging een fors aantal fondsaanvragen de deur uit.<strong>De</strong> meeste aanvragen worden in het voorjaar van 2011beoordeeld. Uit het contact met collega­instellingen blijktbehoefte en belangstelling te zijn voor deze ondersteu­15


ningsfunctie. Mogelijkheden tot samenwerking dus, eenmooi resultaat en goed vooruitzicht.<strong>De</strong> ervaringen van het afgelopen jaar hebben geleerd datvoor het aanboren en de continuïteit van een derde geldstroom,de steun van Bureau 3GS om verschillende redenenzeer noodzakelijk en waardevol is.Het is belangrijk je als instelling te onderscheiden metunieke maatschappelijke arrangementen in een tijd van ingrijpendebezuinigingen, krapte in het aanbod van bedrijvendat wil helpen en toenemende concurrentie van andere(professionele) instellingen.Zonder specifieke deskundigheid is het onmogelijk om veelfondsen en andere extra geldstromen aan te boren. Als ergelijktijdig meerdere activiteiten lopen, blijken de zorg, deregie en de verantwoording voor subsidieaanvragen engeldverzoeken aan fondsen vaak een lastige en vooral tijdrovendeklus. Bedrijven en fondsen vragen om tijdige enjuiste informatie en willen zien wat de ‘win­win’ is of hetgewenste resultaat bereikt is, etc.<strong>De</strong> verschillende en vaak ook afwijkende regels van veelfondsen maken fondswerving een klus voor een specialist,waardoor het niet mogelijk deze taak aan een vrijwilliger ofadministratieve kracht over te laten.Samen koekjes bakkenBureau 3 GS en PR&Communicatie<strong>De</strong> werving en PR kregen in <strong>2010</strong> een enorme boost in januari,nadat een professioneel tekstschrijver haar diensten(om niet) aanbood. Dat gaf eindelijk de gelegenheid omdeze dienst sterk te verbeteren. <strong>De</strong> nieuwsbrief werd naareen veel hoger plan getild en de website kreeg meer body,zonder dat er hoge kosten aan waren verbonden. <strong>De</strong>nieuwsbrief werd in fasen verbeterd; iedere nieuwsbrief zager beter uit en werd inhoudelijk sterker.<strong>De</strong> nieuwsbrief werd onder meer aantrekkelijk gemaaktvoor het bedrijfsleven, door verhalen over ondernemingendie ons met materialen, adviezen, diensten en geld helpen.Doel van deze artikelen was het maatschappelijk betrokkenondernemen bij de <strong>Klup</strong> te promoten en bedrijven aan deorganisatie te binden.Op haar beurt schakelde de tekstschrijver een bevriendvormgever in en die combinatie (professioneel tekstschrijver/fotograafen vormgever) leverde stichting de <strong>Klup</strong>Twente een prachtige nieuwsbrief op, die we ook (eenbeetje) te gelde konden maken, want Bureau 3GS zag kansom kleine advertenties te verkopen in de nieuwsbrief.Daarop is besloten om de nieuwsbrief door te ontwikkelen16


tot een volwaardig tijdschrift voor stichting de <strong>Klup</strong> Twente.Een tijdschrift van, voor en over mensen met een beperkingen iedereen die <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente helpt. Het tijdschrift kwam17 maart 2011 voor het eerst uit. In het tijdschrift moetennog veel meer advertenties staan die geld opleveren voorBureau 3GS – en dus stichting de <strong>Klup</strong> Twente.Voor het nieuwe tijdschrift Schik is een startsubsidie aangevraagdbij het Fonds Verstandelijk Gehandicapten.Verder gaat een lokale ondernemer de papieren versie tegenminder dan de kostprijs drukken. Omdat de productiekostennagenoeg nihil zijn, gaat Schik naar verwachting in 2011al geld opleveren voor <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente. Tot slot had denieuwe nieuwsbrief nog een onverwacht, maar buitengewoonmooi neveneffect: als de Nieuwsbrief verscheen, explodeerdehet bezoek aan onze website. Het aantal hits perdag ging van 14.223 in februari <strong>2010</strong> naar 38.008 hits indecember <strong>2010</strong>.SchikhkVan, voor en over mensen met een beperking en allen die hen een warm hart toedragenHeb jij ookzo’n zin inde nieuweSchik?DoeeensensGEK!VOORJAAR 2011, EEN UITGAVE VAN DE KLUP TWENTEIn <strong>2010</strong> hebben we ook veel kunnen doen aan PublicRelations. <strong>De</strong> jubileumactiviteiten, nieuwe activiteiten /initiatieven, onverwachte meevallers, alles haalde met groteregelmaat de media. Dit resulteerde ook regelmatigin een spontaan hulpaanbod – en dat is nieuw in de al40 jarige geschiedenis van stichting de <strong>Klup</strong> Twente.Dat aanbod valt terug te voeren op de grotere naamsbekendheidvan de organisatie. Ook de speciale jubileumsiteheeft de nodige aandacht getrokken.Voor de fondswerving is onderhoud van ons netwerk vanessentieel belang. Trainingsbureau Common Ground verzorgdevoor 12 medewerkers (6 beroepskrachten en 6 vrijwilligers)de masterclass Slimmer Netwerken. Dankzij demaatschappelijke betrokkenheid van de voetbalclub Heracleskon er ‘getraind’ worden op een bijzondere locatie, namelijkin het stadion. Met deze nieuwe vaardigheden konmen dit jaar volop experimenten, omdat er veel feestelijkeaangelegenheden waren met veel publiek.Bureau 3 GS en het Meester SiebelinkhuisIn 2009 werd samen met andere maatschappelijke organisatiesnog intensief gewerkt aan gezamenlijke huisvesting,maar de crisis gooide roet in het eten. Tijdens de zoektochtnaar nieuwe locaties bleven we ook werken aan het verbeterenvan ons activiteitencentrum, het Meester SiebelinkHuis. <strong>De</strong> wensen en ideeën van de gebruikersgroepen vanhet MSH werden geïnventariseerd en aansluitend is eenpassend projectplan gemaakt, dat onder meer voorzag ineen ingrijpende verbouwing van de keuken en het naastgelegenrestaurant. Vervolgens werd met hulp van een ambassadeurvan de stichting een fonds gevonden dat de groteingreep financierde. Het aanpakken van de keuken annexbar (een van de urgente knelpunten) heeft de organisatiedan ook nauwelijks iets gekost. Sterker nog, dankzij dezewerkwijze werd de betrokkenheid van (nieuwe) vrijwilligersen bedrijven vergroot en het leverde ons ook nog eens17


nieuwe activiteiten en contacten op met bedrijven en eenre­integratiebureau . Voor de ingrijpende metamorfose vanonze sterk verouderde gymzaal wordt nu een vergelijkbarewerkwijze gevolgd, maar dan nog meer toegespitst op hetcreatief benutten van de meerwaarden van andere belanghebbenden.Voor de gymzaal is het FUN­IE­FITcentrum ontwikkeld.Inmiddels zijn er ook al gedachten om specialeprojecten in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemente maken voor het verbeteren van de centraleontmoetingsruimte, het duurzamer maken van de energievoorzieningvan het MSH en het aantrekkelijker maken vande buitenkant van het MSH.Het aanpakken van de knelpunten en het renoveren van dediverse ruimten blijkt op meerdere fronten veel goodwill enfinanciën op te leveren. Veel draagvlak bij (vrijwillige) medewerkers,nieuwe activiteiten en een stimulans voor maatschappelijkbetrokken ondernemen. Dank zij de goede prheeft dit ook geleid tot interessante contacten en een zeerpositief imago bij zowel gemeenten als bedrijven.In het lustrumjaar bleek ook nog eens dat het Meester Siebelinkhuiseen begrip is in Almelo. Afstand doen van hetSiebelinkhuis zou dus in meerdere opzichten kapitaalvernietigingzijn. Het verder te ontwikkelen tot een duurzaamactiviteitencentrum voor inclusieve vrije tijdsbesteding eneen kans voor maatschappelijk betrokken ondernemerschapis met de huidige inzichten een betere koers, die ook goedaansluit op ons meerjarenbeleidsplan.Scholing in netwerkenTrainingsbureau Common Ground verzorgde voor 12 medewerkers(6 beroepskrachten en 6 vrijwilligers) de masterclassSlimmer Netwerken. Dankzij de maatschappelijkebetrokkenheid van de voetbalclub Heracles kon er ‘getraind’worden op een bijzondere locatie, namelijk in het stadion.Met deze nieuwe vaardigheden kon men dit jaar volop ex­Goed opletten tijdens de masterclassperimenten met de nieuwe vaardigheden, omdat er veelfeestelijke aangelegenheden waren met veel publiek.18


Coördinatoren doen verslag<strong>De</strong> coördinatoren Activiteiten zijn verantwoordelijk voor deactiviteiten en ondersteuning aan vrijwilligers binnenverschillende aandachtsgebieden. Zie hiervoor hetorganisatieschema in dit verslag. Hieronder volgt in hetkort hun verslag over <strong>2010</strong>.Marja SchepercoördinatoActiviteitenAandachtsgebied:Activiteiten, Inclusiewerken Buitenschoolse opvangin 2011 zou worden wegbezuinigd, maar gelukkig heeft degemeenteraad anders besloten en de voorgenomen bezuinigingafgewezen.Een andere activiteit, die op locatie draaide in een woonvormin Vroomshoop, was de ouderensoos. <strong>De</strong>ze activiteit isbegin <strong>2010</strong> gestopt, vanwege gebrek aan deelnemers enaan begeleiding. Tot op heden is deze niet weer gestart.Vanuit de woonvorm wordt inmiddels ook niet meer aangegevendat er nog voldoende animo is. Een doorstart wordtop dit moment niet verwacht.Marja Scheper: Inclusiewerk is topActief in:Westerhaar, Tubbergen, Borne, Wierden /Enter en Hellendoorn/Rijssen/HoltenOntwikkelingen activiteitenActiviteiten WesterhaarIn Westerhaar, een dorp in de gemeente Twenterand, is ersinds enige jaren op de woensdagavond een spelsoos, waar6 mensen wekelijks bij elkaar komen voor spelletjes, gezelligheiden soms een eenvoudig knutselwerkje. In deKlaampe, het Kulturhus van Westerhaar, geniet dit groepjemensen van hun wekelijks samenzijn. <strong>De</strong> koffie wordt in dekantine samen met andere gebruikersgroepen gedronken.<strong>De</strong> 6 vrijwilligers van deze activiteit voeren hun vrijwilligerswerkmet grote betrokkenheid en enthousiasme uit.We hopen deze <strong>Klup</strong> te kunnen continueren. Even zag heternaar uit dat deze activiteit door de gemeente Twenterand19


Activiteiten TubbergenIn het voorjaar van 2009 is de Stoere <strong>Klup</strong> voor Special Kidsgestart. Heel <strong>2010</strong> heeft deze <strong>Klup</strong> gedraaid. Vijf enthousiastevrijwilligers zorgden 1 keer per 2 weken op zaterdagmorgenvoor leuke activiteiten en begeleiding. Wel zijn wevan locatie gewisseld, de ruimte in het dorpshuis ruildenwe in voor een van de lokalen van de kinderopvang van Skikin basisschool de Huve. <strong>De</strong> ruimte, faciliteiten en buitenspeelmogelijkhedenbij Skik sluiten beter aan op de behoeftesvan de kinderen. Ook kreeg de Stoere <strong>Klup</strong> voor SpecialKids een uitje naar de boerderij van Erik Volmerink aangeboden.Dat uitstapje vormde de afsluiting van het seizoen2009/<strong>2010</strong>. <strong>De</strong> Stoere Kids kregen een heel hartelijke ontvangsten mochten meedoen aan veel verschillende activi­Boer Volmerink maakteen uitje mogelijkteiten in en rond de boerderij. <strong>De</strong> dag eindigde met pannenkoekeneten! Het was een gezellig en zeer geslaagd uitjevoor de kinderen en vrijwilligers van de Stoere Kids <strong>Klup</strong>.Vanuit Tubbergen bereikte <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> het geluid dat er animozou zijn voor een activiteit voor LVG jongeren. Na een gesprekmet ouders is ervoor gekozen dat een aantal oudersvoorwerk gaan doen. In het komende jaar houden we eenavond om de wensen te bekijken en mogelijk een voorstelaan de gemeente Tubbergen voor te leggen voor eennieuwe activiteit voor deze jongeren.Activiteiten BorneIn Borne is er al jaren de ouderensoos in de Kloosterhof vanAveleijn­SDT. <strong>De</strong> ouderensoos komt tegemoet aan de grotebehoefte aan activiteiten in de eigen woonvoorziening vanouder wordende bewoners met toenemende lichamelijkegebreken. <strong>De</strong> ouderensoos in de Kloosterhof is één keer inde twee weken op de woensdagmorgen. Afgelopen jaarheeft deze activiteit met wat ‘aanpassingen’ doorgang gevonden.Die bijsturing was nodig omdat er een tekort wasaan vrijwilligers als gevolg van ziekte onder de vaste vrijwilligers.Petje af voor de vrijwilligers die desondanks ervoorgekozen hebben om deze groep toch draaiende te houden,omdat ze wisten hoeveel waarde deze activiteit heeft voorde 8 deelnemers!Samenwerking LFBLFB Onderling Sterk, de belangenorganisatie voor en vanmensen met een beperking. Heeft in Almelo inmiddels eenwerkgroep die volop draait. LFG bereidt met hulp van coaches‘themacafés’ voor. Voorbereiding en uitvoering vindennog steeds plaats in het Meester Siebelinhuis, maar vanwegegebrek aan tijd en financiën, is de ondersteuning vanuit<strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente in <strong>2010</strong> komen te vervallen.20


Samenwerking SIZ/ MEE/ Vrijwillige ThuiszorgSamen met de Stichting Informele Zorg, de StichtingVrijwillige Thuiszorg en MEE Twente wil stichting <strong>De</strong> <strong>Klup</strong>Twente graag op jaarbasis vier keer een activiteit organiserenvoor jonge mantelzorgers met een beperking. <strong>De</strong> informatieten behoeve van een subsidieaanvraag of voorfondsenwerving is overgedragen aan Bureau 3GS.Ontwikkelingen InclusiewerkInclusiewerk Wierden<strong>2010</strong> was het 3 e jaar van het Inclusiewerk in de gemeenteWierden. <strong>De</strong> nieuwe manier van werken heeft heel erg veelopgeleverd. Er zijn veel activiteiten voortgekomen uit dewensen van de deelnemers in Wierden en Enter. Veel deelnemersen enkele vrijwilligers doen mee aan meerdere activiteiten.In Enter is er fitness en de kook­ en creaklup, inWierden is er eveneens fitness; daarnaast is er bowlen, eenstapgroep bij café Hek en de jongeren activiteit deFunklup.Ook volgen deelnemers 1 of 2 keer per jaar een creatievecursus bij kunstenaar Herma Drok in atelier ’t Drokje. <strong>De</strong>Vrijwillige Thuiszorg heeft een rol in het inclusiewerk; zijdraagt zorg voor het vinden van de maatjes (mensen die alsvrijwilliger in een 1 op 1 situatie leuke dingen ondernemenmet mensen met een beperking).In de afgelopen 3 jaar zijn ongeveer 40 deelnemers uitWierden en Enter 1 of meerdere activiteiten gaan doen inWierden en/of Enter. Daarnaast zijn er ongeveer 25 vrijwilligersdie zorgen voor de begeleiding; dit aantal staat losvan de vrijwilligers die als maatje met de mensen op stapgaan. Naast de deelname aan activiteiten is er bij veel deelnemerssprake van nieuwe vriendschappen, mensen metwie ze ook in de eigen vrije tijd leuke dingen ondernemenof bij wie ze op bezoek gaan. <strong>De</strong> sociale netwerken van dedeelnemers zijn groter geworden, daardoor is er mindereenzaamheid en staan deelnemers met een beter gevoel inhun leven. Dat alles is een niet te onderschatten, belangrijkneveneffect!!FunklupIn het voorjaar van <strong>2010</strong> zag stichting <strong>De</strong> Welle (welzijnsorganisatiein de gemeente Wierden) zich genoodzaakt omte stoppen met de Funklup. <strong>De</strong> financiën daarvoor moestenop andere wijze worden aangewend. Sindsdien valt de Funklupweer onder de vlag van <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente. <strong>De</strong> Funklup isin september ook verhuisd van het Binnenhof naar het Oosterhoes.Een goede opbrengst voor de klupPle­Bek­Bie­HekIedere zomer wordt er door café Hek, bekend van de stapgroep,een grote playbackshow georganiseerd: Ple­Bek­BieHek. <strong>De</strong> opbrengsten daarvan worden aan een jaarlijks opnieuwte kiezen goed doel geschonken. Dit jaar viel dezeeer te beurt aan de Funklup. Voor deze activiteit werd eencheque uitgereikt van €3350,00. Met opbrengst kon hetactiviteitenbudget van de Funklup worden opgeschroefd,voor nieuw materiaal en leuke activiteiten met de deelnemersvan deze jongerenactiviteit.21


Inclusiewerk TubbergenEind 2009 waren de voorbereidingen ver gevorderd om Inclusiewerkin te zetten voor het in kaart brengen van deAWBZ uitvallers om hen daarna te ondersteunen bij hetvinden van andere passende activiteiten en zo nodig hetorganiseren van nieuwe activiteiten. Begin <strong>2010</strong> is dit projecthelaas afgeblazen in het kader van de bezuinigingen.Activiteiten RijssenIn het kader van het 40­jarig bestaan van stichting <strong>De</strong> <strong>Klup</strong>Twente zijn taarten aangeboden aan alle gemeentes waarmeede <strong>Klup</strong> te maken heeft, onder het motto ‘Wie jarig is,trakteert!’Ook in de gemeente Rijssen is een taart aangeboden. Daarbijwas er de gelegenheid om kort de gemeenteraad vanRijssen toe te spreken.Ellen Perik,coördinatorAandachtgebied:Sport & Bewegen en Bureau 3GSOntwikkelingen Sport&BewegenVolop in beweging<strong>De</strong> deelnemers en vrijwilligers zijn letterlijk en figuurlijkvolop in beweging geweest in <strong>2010</strong>. Fitness, zwemlessen,wedstrijd zwemmen, recreatief zwemmen, wandelingenvoor rolstoelers en ook wandelingen voor gebruikers van deWe hebben toen de geringe vrijetijdsmogelijkheden in Rijssenvoor mensen met een beperking onder de aandacht gebracht,en het voornemen van <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> om een enquête naarde behoefte aan vrijetijdsbesteding onder de doelgroep tehouden. (In samenwerking met MEE IJsseloevers). Dat isinmiddels gebeurd en de resultaten zijn bekend. Er blijktzeker behoefte te bestaan aan activiteiten in de vrije tijdvoor mensen met een beperking in Rijssen. <strong>De</strong> gemeenteraadvan Rijssen zal daarvan in het voorjaar van 2011 opde hoogte worden gesteld. <strong>De</strong> resultaten zullen gepaardgaan met een subsidieaanvraag aan de gemeente Rijssen.Buiten Schoolse OpvangIn <strong>2010</strong> is de samenwerking met de JP van den Bent Stichtingop het gebied van Buiten Schoolse Opvang beëindigd.Sinds het najaar van <strong>2010</strong> is een eigen BSO in voorbereiding,die thematisch van opzet zal zijn en veel aandacht zalgeven aan sport en actief bezig.22


enenwagen. Verder introduceerden we het schaatsenvoor deelnemers samen met stichting de Springplank.<strong>De</strong>ze samenwerking gaat in 2011 verder met de ontwikkelingvan een schaatsgroep voor kinderen.Het evenement van het jaar voor onze sporters was tochwel het Nationale Special Olympics Evenement in Noord­Limburg. Drie groepen sporters van <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente hebbenhieraan deelgenomen. Dat waren de wedstrijdzwemmers,de badmintonners en voor het eerst, de voetballers.Zij gingen meteen met een gouden plak naar huis.TopzwemmersAfgelopen jaar heeft onze topper Wessel Everloo de overstapnaar zwemvereniging <strong>De</strong> Veene gemaakt, zodat hijmeer mogelijkheden heeft om zijn goede prestaties te continuerenen te verbeteren. Ook Udo Weerink is inmiddelslid van <strong>De</strong> Veene, omdat zijn prestaties het afgelopen jaarsterk vooruit zijn gegaan. Udo is in tegenstelling tot Wesselnog wel lid van de wedstrijdgroep van <strong>De</strong> <strong>Klup</strong>. Maar<strong>De</strong> <strong>Klup</strong> ziet er ook op toe dat ook Udo straks zonderproblemen volledig kan overstappen naar <strong>De</strong> Veene.SportMix <strong>2010</strong>Eén van de hoogtepunten in <strong>2010</strong> was de middag schaatsenop de ijsbaan in Enschede. Ouders zorgden voor het vervoeren de kinderen hebben heel erg veel plezier beleefd opde ijsbaan.SportMix heeft na de zomer van <strong>2010</strong> een kleine metamorfoseondergaan. Er is geen pauze meer, die eerder vooronrust binnen de groep zorgde dan voor rust. <strong>De</strong> tijdwerd verkort van 1,5 uur naar 1 uur, waardoor de kinderenen jongeren zich beter konden concentreren. <strong>De</strong> groepenwerden kleiner, waardoor wij meer individuele aandachtkonden geven. We draaiden 2 uur achter elkaarSportmix. Het eerste uur voor de kinderen tot 10 jaar, hettweede uur komen de kinderen jongeren vanaf 10/11 jaar.Gedurende het seizoen haakten een paar kinderen af maarer kwamen ook nieuwe leden bij. In totaal deden 49 uniekeleden mee aan Sportmix in het jaar <strong>2010</strong>.LeefstijlCoach LVGNaast alle bestaande activiteiten hebben we in de zomervan <strong>2010</strong> een nieuw project naar ons toe weten te trekken:LeefstijlCoach LVG. SportService Overijssel heeft de vierdeen daarmee de laatste pilot van haar project LeefstijlCoachaan ons toevertrouwd. Namens <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente houdt EllenPerik zich van oktober <strong>2010</strong> tot maart 2012 bezig met ditproject.Zij richt zich op de kinderen in de leeftijd van 7 – 12 jaarmet een lichte beperking èn de ouders van deze kinderen.23


Als LeefstijlCoach biedt Ellen Perik kinderen (en ouders) meteen ongezonde en inactieve leefstijl ondersteuning bij hetontwikkelen van een gezonde en actieve leefstijl.Ontwikkelingen Bureau 3GSIn het tweede jaar van Bureau 3GS werd aandacht besteedaan het verder ontwikkelen van de kernactiviteiten; het leggenvan contacten met het bedrijfsleven en strategischepartners en het uitzetten van de structuren en het verbeterenvan de publiciteit. Vooral dat laatste was belangrijk,want publiciteit en het onderhouden van relaties zijn belangrijketegenprestaties die Bureau 3 GS haar geldschieterskan bieden.Er waren tal van gelegenheden waarop bureau 3GS zichpresenteerde. Op nieuwjaarsrecepties, bijeenkomsten vanserviceclubs en kerkgenootschappen en speciale netwerkgelegenhedenals de grote Profronde van Almelo en Businessmeeting Twente. Hoogtepunt was de presentatie opWereldz, waar we mochten staan met het FUN­IE­FITcentrum als een voorbeeld van innovatief maatschappelijkbetrokken ondernemen. Het gericht netwerken leverdeons allemaal veelbelovende contacten en ook gratis activiteitenop als muziekavonden.Bureau 3GS ontfermde zich ook over de productie van eenspeciale brochure over het maatschappelijk ondernemen bij<strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente. <strong>De</strong> folder geeft niet alleen informatie hierover,maar laat ook ondernemers aan het woord. Op de omslagpronkt de lijst van prominenten in ons comité vanaanbeveling. Dat geldt ook voor de brochure die is gemaaktvoor het FUN­IE­FITcentrum.Er werd door de medewerkers van Bureau 3GS veel energiegestoken in het verwerven van meer inkomsten uit sponsoringen fondsen. Er gingen in de laatste maand van <strong>2010</strong> alleenal 14 aanvragen de deur uit. <strong>De</strong> eerste positieve reactiesdruppelen nu (eerste kwartaal 2011) binnen. In tijdenvan financiële krapte scoorde Bureau 3GS op dat front nietslecht. Kleine bedragen of grote bedragen, alle aanvragenwerden en worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheidingediend en toegelicht. Ber een fotowedstrijd voor(met als gevolg een genlokale kranten en mooElectrabel, dat de prijsvrIn <strong>2010</strong> besloten we ookbenefietgala voor sticht<strong>Klup</strong> Twente te organiserDat zou plaats vinden innovember <strong>2010</strong>. Gaand ­weg de voorbereiding nbereikten ons bericht ndat de Rotary clubs in ­melo in dezelfde periodeen galafeest wilden hou ­maal voor dezelfde doelglten bate van een goedbanden met de Rotary, klvan de Rotary zelf bij o ­Daarop is besloten om d ’voegen en uit te breideTwente werd aangemerkndie gaat profiteren van hactiviteiten. Bureau 3GSde organisatie van het Lemee aan de verkoop vannkavels voor de veiling, verzorgt de publiciteit, onderhoudteen speciaal voor de gelegenheid (gratis) gemaakte websiteen zet bedrijven, instellingen en instanties aan om mee tedoen aan het festijn (www.lentespektakel.nl).24


Ook de verkoop van chocola is actief opgepakt. Na de Valentijnsactiewerden er nog meer ‘Koop Dit­Steun­Dat­Producten’ door ons ontwikkeld. <strong>De</strong> kerstkrans, kleinehartjes en bonbons deden hun intrede en samen met dechocoladefabriek Palino wordt nu nagedacht overchocolade­eieren voor Pasen en chocoladetegels met eenm<strong>De</strong> omzet ‘Koop Dit­Steun­D ­ n’ k bijna op € 12.000. Hiermeekde kosten van de jubileumedekt.B oor het binden van bedrijvenhting was en is het innova­N­IE­FITcentrum. Bureau 3GStief mee over het opzetten,n en financieren van eengitaal sportcentrum waarm et en zonder beperking kunn. Het vond diverse mogelijkhdrijven erbij te betrekken. <strong>De</strong>k et centrum zijn hoog, zo’n1 maar als dat geld bijeen geeft<strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente een voorNvoorziening voor elkaar gebd zijn dan ook veel bedrijvend aan de stichting. Voor hetF ­ ­ n véél fondsen, bedrijven, inlaangeschreven.Mveranderde ook nog de perbureau.Ellen Perik gaf haareure van een (bescheiden)iet nam een aantal van haaradministratieve taken over en Hanny ter Doest werd voorfondswerving en vooral pr en communicatie voor 8 uurtjesaan het team toegevoegd.25


Het is de bedoeling dat het bureau 3GS in 2012 minimaalhaar ‘eigen broek kan ophouden’. In 2011 zal met ondersteuningvan de accountant van <strong>De</strong>loitte of een notaris descheiding tussen de 3 e geldstroom en subsidiegeld enmogelijke fiscale gevolgen nader worden onderzocht enuitgewerkt. Ook de relatie met de stichting Vriendenwordt daarin meegenomen.Verhaal van een vrijwilligerMijn naam is André Verweg en sinds een kleine5 jaar doe ik vrijwilligerswerk bij Stichting de<strong>Klup</strong> Twente. Ik ben er trots op dat ik als vrijwilligereen bijdrage kan leveren aan activiteitenvoor (een deel van de) ruim 800 deelnemers.Eén van die activiteiten die ik doe is het stijldansenop de vrijdagavond. Samen met 10 vrijwilligers/stagiairesen ongeveer 50 deelnemersis het elke vrijdagavond beentjes van de vloer inhet Meester Siebelinkhuis. <strong>De</strong> deelnemers lerenop deze avond de quickstep, tango, wals en cha cha cha. We oefenen voor twee wedstrijden per jaar,een onderlinge <strong>Klup</strong>wedstrijd en de jaarlijkse regionale danswedstrijd met deelnemers uit Zwolle enNijverdal.Bij alle activiteiten gaat het vooral om de gezelligheid. Lekker dansenmet iedereen. Ook ben ik bij andere activiteiten aanwezig zoals o.a.de sinterklaasavond, de straatspeeldag en de slotavond in juni. Mijnbijdrage als vrijwilliger is voor stichting de <strong>Klup</strong> Twente heel belangrijk.Mede door mijn bijdrage wil ik er voor zorgen dat mensen meteen beperking kunnen beschikken over voldoende (locale) vrijetijdsmogelijkhedenen in hun vrije tijd nergens worden uitgesloten. Ik doemijn vrijwilligerswerk met heel veel plezier en hoop mij nog lang inte kunnen zetten voor deze mensen.Groetjes, André26


Jolanda Overdorp,coördinatorActiviteiten,Vrijwilligers& StudentenAandachtsgebied:Activiteiten&evenementen, Reizenen Vrijwilligerswerk&StudentenActief in:Almelo (voornamelijk Meester Siebelinkhuis)Ontwikkelingen activiteiten&evenementenJubileumjaar40 Jaar <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente………….. al in 2009 begon een groepvan 8 vrijwilligers en de coördinator activiteiten/vrijwilligerste bedenken hoe het lustrum zou worden gevierd enwerden voorbereidingen getroffen voor het grote jubileumfeestop 19 juni <strong>2010</strong>. Een groot feest bij Lutke Hulscher inZenderen was het resultaat. ’s Middags voor alle kinderenen ’s avonds voor alle avondleden, vrijwilligers, personeelen genodigden. Helaas viel de opkomst ’s middags tegen.Wat daar de reden van was, weten we niet. Mogelijk washet een combinatie van slecht weer en de belangrijke wedstrijdvan het Nederlands voetbalelftal tijdens het WK inZuid Afrika. Feit is wel dat we vele enthousiaste reacties inontvangst hebben mogen nemen van de aanwezigen.Regionale danswedstrijdDit jaar was <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente weer aan zet om de jaarlijkseregionale danswedstrijd te organiseren. Wederom vond ditspektakel plaats in Kulturhuus <strong>De</strong> Klaampe te Westerhaar.Met 4 groepen, <strong>De</strong> Instuif Nijverdal, VG Sport Zwolle,Prisma Amsterdam en <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Almelo streden een kleine100 deelnemers om de bekers. Een geweldige dag die werdafgesloten met een flitsende prijsuitreiking door niemandminder dan Willem Gunneman, ambassadeur van Stichting<strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente.ToneelDit jaar was het weer tijd voor een grootse uitvoering vande toneelgroep. Normaal gesproken was de voorstelling altijdin theater Hof 88, maar door omstandigheden lukte hetdit keer niet. <strong>De</strong> gymzaal van het Meester Siebelinkhuisbood uitkomst; daar werd op 29 mei de uitvoering Westermanen Zoon opgevoerd aan familie, vrienden en bekeneden.<strong>De</strong> zaal was uitverkocht.27


Tentoonstelling door kindergroepen<strong>De</strong> twee oudste tienerklups hebben na weken van hard werkeneen heuse schildertentoonstelling gehouden waarbijhun schilderijen in de ontmoetingsruimte aan de muur hingenen ouders, familie en vrienden waren uitgenodigd omte komen kijken en een schilderij te kopen. <strong>De</strong> officiële openingwas een echte vernissage, met hapjes en drankjes, eenfotograaf en een toespraakje waren de kunstenaars apetrotsop het resultaat.Lunchroom <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> serveertOp 15 april <strong>2010</strong> is na een lange voorbereiding onzelunchroom <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> serveert geopend. Een lunchroomvoor iedereen: vrijwilligers, <strong>Klup</strong>leden, maar (juist) ookvoor buurtbewoners, voorbijgangers, kortom voor iedereendie graag wil lunchen voor een schappelijk prijsje.Na een zeer geslaagd openingsfeestje was <strong>De</strong> <strong>Klup</strong>Serveert op donderdag en zaterdag tussen 10.00 en14.00 uur geopend. Helaas moest de lunchroomvanwege een tekort aan vrijwilligers enkele maandensluiten. In oktober maakte de lunchroom een herstartmet een nieuw team.28


SponsorlooOp een zonnisponsorloopactiviteit in hseerd. Het w<strong>De</strong>elnemers hbedrag voor­­­RondleidinIn februari haan NEXT (Di­kerij…. wat moeten we daar nu?? werd gevraagd. Het antwoordkwam tijdens de interessante rondleiding. <strong>De</strong>ervaring werd helemaal top toen alle kinderen een kalendermet hun eigen foto en naam van de drukpers zagen rollen.Natuurlijk mochten ze dat cadeau ook meenemen.Drive­in discoIn januari heeft Drive Inn André en André een spetterendeavond verzorgd in het Meester Siebelinkhuis tijdens demaandelijkse discoavond. <strong>De</strong> ondernemingen Copytex,EAZIS Music and Systems, Hoogstratengroep en Meesterbouwersboden ons deze avond kosteloos aan. Helaaskwam de sneeuw met bakken uit de lucht en waren wegenbijna onberijdbaar. Daardoor viel het deelnemersaantal wattegen. <strong>De</strong>genen die er waren, reageren echter heel erg enthousiasten <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente beschouwde de drive­in discoook van een uitstekend voorbeeld van sponsoring.Darttoernooi met <strong>De</strong> WilgIn april is de dartgroep van onze collega­instelling <strong>De</strong> Wilguit Utrecht in het Meester Siebelinkhuis geweest om samenmet onze dartgroep een geweldig spannend toernooi tespelen.start. Het Wereldeetcafé en salsa­ en zumbalessen. Eerstwerd proef gedraaid. Het Wereldeetcafé werd erg enthousiastontvangen. Ook mensen van buiten <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> kwameneten. Helaas besloot de vrijwilligster om van haar kookhobbyhaar beroep te maken en daardoor had ze geen tijdmeer voor het Wereldeetcafé, dat niettemin een heel leuk,kort lopend project is geweest. <strong>De</strong> salsa­ en zumbalessenzijn in oktober van dit jaar wel verder gegaan. Een enthousiastevrijwilligster geeft de lessen en enthousiasmeert zelfsde leden van de stijldansgroep.Reizen en vakantiesNaar DuitslandSinds 2007 organiseren wij ook elk jaar een 8­daagse vakantiereisvoor onze klup­leden. In <strong>2010</strong> gingen we naarDuitsland.Wij vinden het belangrijk dat onze leden een reis aangebodenkrijgen voor een betaalbare prijs. <strong>De</strong> samenwerking metVan den Berg Touring & Reizen in Loenen leverde dit keereen mooie reisbestemming op en een inhoudelijk programma.Er zijn met deze reis 37 deelnemers en 7 begeleidersmee geweest (inclusief coördinator). <strong>De</strong> reis werd medemogelijk door het Fonds Verstandelijk Gehandicapten.29


Op kampElk jaar gaan we een weekend op pad. Dat doen we om dezelfstandigheid van de deelnemers te vergroten, hun belevingswereldverbreden, maar het kan ook bedoeld zijn omhet thuisfront te ontlasten. Verder willen we voor mensendie de georganiseerde vakanties van de verschillende aanbiedersniet kunnen betalen, de mogelijkheid bieden tocheen aantal dagen weg te gaan. Tijdens het weekend in <strong>2010</strong>hadden we een accommodatie voor maximaal 40 personen.Er zijn 33 deelnemers mee geweest en 7 vrijwilligers (waaronderde coördinator activiteiten /vrijwilligers). <strong>De</strong> begeleidingwas in handen van een enthousiast team van dezezeven vrijwilligers en de coördinator. Ook deze activiteitwerd financieel ondersteund door het fonds verstandelijkgehandicapten.Naar het muziekfestivalMet een recordaantal van 120 personen (100 deelnemerseleiders) gingen we dit jaar naar het muziekfessveel vraag naar plekken in het rolstoelvak. Metollega­instellingen in Amsterdam en Apeldoorniedereen die zich had opgegeven, mee kunnenar dit zeer geslaagde (Maak <strong>De</strong> Droom Waar)ent in Utrecht.VakantieopvangIn <strong>2010</strong> waren er iets minder kinderen danhet voorgaande jaren, maar het was zekerniet minder gezellig. Er was voldoende begeleig,veel begeleiders komen ieder jaar terug bij deieopvang. Voor de kinderen die ook elk jaar terughet fijn dat ze weer dezelfde mensen zien. Ookördinator werkt dit prettig. <strong>De</strong> vakantieopvangstandelijk gehandicapteitmogelijk te maken.n eigen ideeën, zijn/haaraan de activiteit. Het isten van belang om eenn. <strong>De</strong> ´oudere´, ervarenroep, de jongeren voor


Ook de verjaardag van Sinterklaas kon uitbundig worden gevierddankzij de vele vrijwiligersde frisse en nieuwe ideeën. We merken dat dit goed werkt,studenten kunnen terugvallen op de ervaren vrijwilligers enhouden tevens de activiteit vernieuwend en fris. Ook vindenwij het erg belangrijk dat onze vrijwilligers tevreden zijn.Persoonlijke aandacht en persoonlijke benadering staan bijons hoog in het vaandel. We organiseren jaarlijks een feestavondvoor onze vrijwilligers en met hun verjaardag krijgenvrijwilligers een kaartje thuis gestuurd.Met het vernieuwen van de steunfunctie verwachten wegoed in te kunnen spelen op het ontwikkelingsgerichtondersteunen van burgers, wat goed aansluit op deontwikkelingen binnen zorg en welzijn en op onzeorganisatievisie.Thema­avonden voor vrijwilligersOp dinsdag 11 mei was er een thema­avond EHBO. <strong>De</strong> bij­eenkomst werd verzorgd door Hofman advies en Trainingin het Meester Siebelinkhuis. Er deden ongeveer 40 vrijwil­ligers aan mee. <strong>De</strong> avond is als erg zinvol ervaren vooralvanwege de zeer praktische tips die er gegeven werden doorde trainer.Onderzoek door studentenTwee studenten van Saxion hebben een enquête gehoudenonder de vrijwilligers over thema­avonden/trainingen,omdat het lastig is te achterhalen welke thema´s erg leven.Het resultaat van het onderzoek zal in de loop van 2011 ge­presenteerd worden.Ook in <strong>2010</strong> kregen we weer ruim 100 nieuwe vrijwilligersen studenten binnen. Over het hele jaar waren er 468 vrijwilligersactief voor <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente. We hebben in tegenstellingtot veel andere organisaties geen last van eendalend aantal vrijwillige medewerkers. Alle activiteiten kondendan ook doorgang vinden. Dat vrijwaart ons niet van deplicht om het vrijwilligerswerk te blijven verbeteren en tevernieuwen.Om de komende jaren nog meer burgers te interesserenvoor vrijwilligerswerk, gaan we de steunfunctie Vrijwilligerswerk(verder) ontwikkelen. Uitgangspunt is dat coördinatorenActiviteiten vakkundig worden ondersteund engefaciliteerd op onderwerpen die betrekking hebben op hetvormgeven van actief burgerschap c.q. vrijwilligerswerk.31


Ontwikkelingen studentenOp jaarbasis (schooljaar) komen er gemiddeld zo’n 50 studentenbij <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> stage lopen. <strong>De</strong>ze stages variëren vanéén activiteit ( 3 uur) in de week tot stages van 20 tot 32uur in de week. <strong>De</strong> studenten komen van o.a. het ROC vanTwente, afd. SAW, SCW (1 e , 2 e en 3 e jaar) het AOC, SaxionEnschede, Windesheim Zwolle (beide HBO­opleidingen, afd.SPH, MWD en CMV), Sport & bewegen en CIOS. Ook hebbenwe dit jaar enkele MAS­stagiaires gehad (30 uur gemiddeld).Zij kwamen binnen via hun vader of moeder die alsvrijwilliger bij <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> actief is. <strong>De</strong> meeste studenten zijningezet bij de begeleiding en voorbereiding van de wekelijkseactiviteiten. Ook heeft een 8­tal studenten (1 e jaarsSAW) meegedaan aan het organiseren van éénmalige activiteitenzoals het sinterklaasfeest, straatspeeldag en het jubileumfeest.Saxion en Windelsheim studenten die eenjaarstage lopen, werden ook ingezet voor het (mede) organiserenvan grote activiteiten en evenementen, begeleidenvan snuffelstagiaires, rondleiden van nieuwe deelnemers envrijwilligers en het bedenken van nieuwe activiteiten.<strong>De</strong> stagiaires Kirsty en YvonBeter groepsvervoer,nu ook in de gemeente BorneIn navolging op het project Verbetering groepsvervoer Almelois per augustus <strong>2010</strong> het project ook van start gegaanin samenwerking met de gemeente Borne.<strong>De</strong>elnemers uit Borne hadden klachten over het te laatophalen en thuisbrengen. Wij ervoeren dit zelf ook alshinderlijk, want heel vaak kwamen deelnemers pas om half8 bij de activiteit en werden ze pas ver na negen uur´s avonds opgehaald. Na de zomervakantie is het groepsvervoerop 2 dagen in de week van start gegaan.Helaas gaat dit niet zo goed als in de gemeente Almelo.<strong>De</strong> vervoerder Wentax uit Borne werkt nog niet volgens deafspraken die gelden voor het groepsvervoer. Er wordtbekeken hoe dit opgelost kan worden.32


Wat pakken we aan in 2011‘Slim bezuinigingen 2011­2015’We hebben de komende jaren te maken met een aanzienlijkedaling van inkomsten enDat maakt het noodzakelijk om<strong>De</strong> twee belangrijkste oovan de verlies aan inkomMinder huuropbrengsten everlening door vertrek BSO.gedeeltelijk afhankelijk van dkomsten uit verhuur van het Mter Siebelinkhuis aan de TweZorgcentra en de Van de Bent sting (BSO). <strong>De</strong> laatste vertroknuari 2011. Daardoor lopen desnel op in 2011.<strong>De</strong> stijgende personeelslasten.het vertrek van vier medewerke – ­regeling. Gemeenten zijn niet bereid deze uren financieelte compenseren. Als gevolg daarvan moesten de beroepskrachtenveel meer taken verrichten en werd de druk ergzwaar. Het bestuur besloot in 2007 het eigen vermogen aante spreken ten behoeve van wat extra ondersteuning voorde administratie.Met Slim bezuinigingen gaan we onze kosten reducerendoor anders om te gaan met de beschikbare middelen (personeleinzet, materiaal, huisvesting, etc. ) en door te investerenin activiteiten en diensten die ons op termijninkomsten opleveren. We voorkomen daarmee dat er­­­­­bezuinigd moet worden op onze kernactiviteiten èn datwe teveel afhankelijk zijn/blijven van de subsidies vangemeenten. Met het Slim bezuinigingen bedoelen we ookin het Buenen pronbeleidendelen zou­­ o.kelingg met dem Nijmewerkwijzerk verderschrijven.elangrijkeontwikkende afgejaarhetinclusiewerk nog nadrukkelijker onder de aandacht brengenbij de gemeenten als een probate manier om de AWBZpakketmaatregelen verantwoord te kunnen compenseren.Afgelopen jaar helaas niet gelukt, maar komend jaar zekerde bedoeling om met Arbeiterwohlfahrt UB Münsterland­Recklinghausen (AWO) in Rheine een gezamenlijke projectaanvraagInclusiewerk te maken voor een Euregio subsidie.<strong>De</strong>ze instelling in Rheine is actief op het gebied vaninclusie, Rheine zelf is een partnergemeente van Borne endat is een belangrijke voorwaarde voor een eventuelesubsidieaanvraag. Ook de Hogeschool Arnhem Nijmegenzal hier mogelijk een bijdrage leveren.33


Realiseren van eigen BSOHet komend jaar gaan we de bedrijfsvoering van onze eigenBSO op de locaties Heracles en Meester Siebelinkhuis verderontwikkelen. Er moet een BSO organisatiestructuur tekomen, die wordt vastgelegd in een organisatieboek. Ookgaan we de toegankelijkheid en de bekendheid van onzeBSO vergroten. Hierbij moet gedacht worden aan goede informatiefolders,artikelen in de kranten, heldere informatieop de eigen website en websites van derden, het voeren vanacquisitiegesprekken en het houden van informatiebijeenkomsten.Bureau 3 GS (project Skanfonds)In het najaar van <strong>2010</strong> heeft een student van <strong>De</strong>loitte onderzoekgedaan naar de dienstverlening van Bureau 3GS.Het onderzoek zal in 2011 resulteren in aanbevelingen overde AO & IC en organisatorische positie van deze nieuwe ondersteuningsfunctie.In 2011 gaan we aan de aan de handhiervan het bureau verder ontwikkelen. Ook gaan we deproductbeschrijvingen nader specificeren om nieuwe bedrijvenaan ons te binden. We gaan er ook voor zorgen dateen deel van de opbrengst terug vloeit in de exploitatie vanhet Bureau 3GS, zodat er na verloop van tijd sprake is vaneen kostendekkende exploitatie.FUN­IE­FITcentrum / het LenteSpektakelBegin 2011 vindt het LenteSpektakel plaats, dat bureau 3GSsamen met Rotary Club Almelo, Rotary Club Ambt Almelohet LenteSpektakel organiseert en uitvoert. Het doel vandit benefietevenement is tweeledig; het moet een substantieelbedrag opleveren voor het realiseren van het FUN­IE­FITcentrum en het is een geweldige manier om ons zakelijknetwerk uit te breiden.Het LenteSpektakel valt ruwweg uiteen in twee delen: eengrote feestavond met veiling op 26 maart en ´zwaan­kleefaan´een reeks kleinschalige activiteiten die bedrijven, instellingen,scholen, verenigingen, clubjes en particulierenorganiseren voor het LenteSpektakel. <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> stimuleert dieinitiatieven en ondersteunt de mensen die ze opzetten.Voor het digitale sportcentrum FUN­IE­FIT is veel interesseen er zijn al flinke bedragen toegezegd. We verwachten hetcentrum na de zomer te realiseren. Met de E­Sportbondwordt mogelijk een samenwerkingverband aangegaan.Realisering vrijwilligers­ en vakkrachtenbeleidEind <strong>2010</strong> zijn we begonnen met de ontwikkeling van eennieuw vrijwilligers­ en vakkrachtenbeleid. We willen daarmeehet vrijwilligerswerk verder verbeteren en innoverenen tegemoet kunnen komen aan het toenemende aantalverzoeken van mensen om bij <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente te re­integre­34


en op de arbeidsmarkt. We werken daaraan graag mee,maar krijgen daarvoor (nog) niet de extra financiële middelendie daarvoor nodig zijn. We gaan hiervoor fondsen benaderen.Het komende jaar wordt ook onderzoek gedaannaar de scholingsbehoefte/ vraag van vrijwilligers.PR en communicatieProfilering vrijwilligerswerk stichting in de regio 2011 ishet Europees jaar van de vrijwilligers. We haken daar op in.Onder meer door de mogelijkheden van vrijwilligerswerk bijstichting <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente helder te profileren.FinanciënMet het opstellen van AO en IC rond de 3 e geldstroom hebbenwe al een aardige start gemaakt. Komend jaar gaan wede administratieve ondersteuning aan coördinatoren aanpassen,waardoor het projectmatig werken, het snel aanleverenvan offertes en sturen op de budgetten eenvoudigerwordt. Ook gaan we de administratie zo inrichten dat hetverwerken van PGB rekeningen voor de BSO­activiteiteneenvoudig en efficiënt gebeurt. Voor het verder beschrijvenvan onze AO en IC hopen we in 2011 nieuwe studenten teinteresseren.WebsiteIn <strong>2010</strong> is de website door bevriende relaties prachtig gerestyled.Sindsdien oogt de website fris en vrolijk en is zezeer gebruikersvriendelijk. Dat betaalde zich ook uit. In<strong>2010</strong> is de site nog beter bekeken, dan daarvoor. Het aantalhits explodeerde van zo’n 10.000 hits per dag in december2009 naar zo’n 37.000 hits op een dag in november <strong>2010</strong>!Het is de bedoeling dat we de website in 2011 verder gaanverbeteren en uitbreiden met specifieke productinformatievoor gemeenten en bedrijven.Verhuizing Speel­o­theekHet verhuizen wil om verschillende redenen nog niet echtvlotten. Er is van alles onderzocht, bibliotheek, Colckhof, deoude Kolkschool en het Heraclesstadion. Groot struikelblokvormt de omvang van het (oude) speelgoedaanbod. Komendjaar gaan we daarom beginnen het uitdunnen hiervan. Wegaan ook verder met het zoeken naar een geschikte locatie.Van nieuwsbrief naar magazineIn <strong>2010</strong> is de nieuwsbrief in fasen verbeterd. Dat sloeg geweldigaan en voor het eerst bleek er bij commerciële partijenbereidheid te zijn om te adverteren. Vanwege datsucces gaan we in 2011 de nieuwsbrief doorontwikkelen toteen volwaardig magazine waaraan ook deelnemers meewerken.Het magazine gaat o.a. een belangrijke rol vervullenbij het uitdragen van alle maatschappelijke effecten van<strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente en het verbinden van iedereen die bij<strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente betrokken is. Bovendien wil <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twentemet het magazine dat de naam Schik heeft gekregen,zelf inkomen vergaren voor <strong>De</strong> <strong>Klup</strong> Twente.35


Verbeteringen in het Meester SiebelinkhuisNa het verbeteren van de keuken annex bar zijn er tal vannieuwe activiteiten ontwikkeld. Om de kwaliteit en veiligheidte behouden, gaan we meer aandacht besteden aanhet beheer van de nieuwe ruimten. Het verbeteren van degymzaal staat na de zomer gepland. <strong>De</strong> sportzaal moetworden getransformeerd in een FUN­IE­FITcentrum.Voor het verbeteren van de overige ruimten, zoals het terrasaan de Aa en de energievoorziening van het MeesterSiebelinkhuis gaan medewerkers plannen ontwikkelenm.b.t. sponsoring, Maatschappelijk Betrokken Ondernemenen fondswerving.Verbeteren van de schoonmaakDoor het vertrek van de heer Oosthof (pensioen) is in <strong>2010</strong>een knelpunt binnen de huishoudelijke dienst van hetMeester Siebelinkhuis ontstaan. <strong>De</strong> optie om de inzet vanonze vaste huishoudelijke kracht anders in te zetten, gecombineerdmet de inzet van meer gastheer/vrouwvrijwilligersblijkt onvoldoende te zijn. Er is nu in kaart gebrachtwat de (financiële) opties zijn voor het continueren van deschoonmaak. Schoonmaakbedrijf Asito wordt gevraagd ommaandelijks aandacht te besteden aan de plekken die hetmeest intensief gebruikt worden, zoals de keuken.ICTVolgens het bedrijf dat onze ICT beheert, is onze server in2011 technisch gezien afgeschreven en dient er vervangingte komen. Gelet op onze slechte financiële situatie gaan weonderzoeken of er goedkope alternatieven zijn. Opties alsGoogle Apps of samenwerking met de informele ThuiszorgTwente zullen nader worden bekeken.36


Bijlage 1: Toelichting overzichten gemeentenOverzicht aantallen per maatschappelijke vraagStichting de <strong>Klup</strong> Twente verplicht zich tot het leveren vande activiteiten en prestaties die behoren tot de volgendemaatschappelijke vragen:onder meer af van de volgende factoren:­ de aard van de activiteit,­ de woonomgeving waar de deelnemer vandaan komt,­ de doelstelling van de activiteit.Het onderstaande overzicht geeft de aantallen weer per maatschappelijkevraag. Vrijwilligers zijn hier niet in meegenomen.Voor mensen met een verstandelijke beperking ontwikkelenen organiseren van mogelijkheden binnen het reguliere georganiseerdevrijetijdsaanbod, zodat deze mogelijkhedenzowel in kwaliteit als in aantal worden verbeterd:­ voor mensen met een verstandelijke beperking die nietdeel kunnen nemen aan reguliere activiteiten zelfontwikkelen en organiseren van activiteiten,­ stimuleren dat mensen met een verstandelijke beperking gebruik kunnen maken van niet­ georganiseerdevrijetijdsvoorzieningen (zoals winkels, zwembad,bibliotheek, cultuur), inclusief de Speel­o­theek,­ stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk tenbehoeve van vrijetijdsbesteding van mensen met eenverstandelijke beperking.Overzicht registratieaantallen van demaatschappelijke vragen 1, 2 en 3Stichting de <strong>Klup</strong> Twente hanteert een eenvoudigregistratiesysteem per maatschappelijke vraag, dat devolgende informatie geeft:­ het aantal en de aard van de activiteiten,­ het aantal bijeenkomsten per maatschappelijke vraag,­ het aantal deelnemers per aandachtsgebied peractiviteit en per maatschappelijke vraag,­ het aantal vrijwilligers.Leden nemen per week gemiddeld aan twee activiteitendeel. <strong>De</strong> plaats waar de activiteiten plaatsvinden, hangtMaatschappelijke vraag 1. Ontwikkel en organiseer voor mensen met een verstandelijke beperking mogelijkheden in het reguliere engeorganiseerde vrije tijdsaanbod, zodat deze zowel in kwaliteit als in aantal worden verbeterd.aandachts g ebied activiteit efrequentinemers deeloducten prkunst & cultuur Eetcafe 19 3 26kunst & cultuur Muziekband 43 8 317niet van toepassing Bowlen 43 11 290sport & bewegen Fitness 41 10 364sport & bewegen Fitness Wierden 43 2 50sport & bewegen Wedstrijd zwemmen Almelo 42 33 1246sport & bewegen Wedstrijd zwemmen extra training 42 11 512sport & bewegen Yoga 43 8 214sport & bewegen Zwemlessen Almelo 42 33 899sport & bewegen Zwemlessen <strong>De</strong>lden 42 42 1307totaal 144 5225Maatschappelijke vraag 2. Ontwikkel en organiseer voor mensen met een verstandelijke beperking, die niet binnen het reguliere engeorganiseerde vrijetijdsaanbod terecht kunnen, mogelijkheden ten behoeve van ontspanning, ontmoeting, activerend, minder eenzaam,sociale controle enz.aandachts g ebied activiteit efrequentinemers deeloducten prkunst & cultuur Bloemschikken 5 29 205kunst & cultuur Countrygroep 43 25 938kunst & cultuur Creatief 43 12 378kunst & cultuur Dansen 42 63 2001kunst & cultuur Darten / Biljarten 42 26 924kunst & cultuur Modelbouw 43 10 363kunst & cultuur Toneel 43 11 473recreatie & evenementen Disco 10 129 1199recreatie & evenementen Evenementen 1 99 99recreatie & evenementen Instuif 42 70 2721recreatie & evenementen Instuif / Startersgroep 43 11 411recreatie & evenementen Kinderklup / tienerklup 43 39 1246recreatie & evenementen Kinderklup Tubbergen 20 6 120recreatie & evenementen Koken 43 14 494recreatie & evenementen Kook- en Creaclub Enter 22 6 110recreatie & evenementen MLK/ZMLK weekend 1 32 32recreatie & evenementen Ouderensoos Almelo 43 9 368recreatie & evenementen Ouderensoos Borne 22 9 193recreatie & evenementen Vakantie dagopvang 3 33 162recreatie & evenementen Zaterdagavondsoos 10 70 619sport & bewegen Badminton 42 15 528sport & bewegen Evenementen 1 18 18sport & bewegen Kennismaken met Sport 43 15 512sport & bewegen Recreatie zwemmen Almelo 42 69 2494sport & bewegen Recreatie zwemmen Tubbergen 42 42 1617sport & bewegen Recreatie zwemmen Vriezenveen 42 30 1178sport & bewegen Schaatsen 43 1 13sport & bewegen Sportmix 28 49 924sport & bewegen Wandelklup DWS 10 16 147sport & bewegen Zaalvoetbal 43 16 534vorming & educatie Koken 42 19 628vorming & educatie Zelfverdediging 6 7 42totaal 519 21691Maatschappelijke vraag 3. Maak mensen met een verstandelijke beperking vertrouwd met de mogelijkheden in de “niet georganiseerdereguliere vrije tijd” en stimuleer hen daar gebruik van te maken, zodat de mogelijkheden om zo onafhankelijk mogelijk deel te nemen in en omhet huis toenemen, zowel in kwaliteit als in aantal toe.aandachts g ebied activiteit efrequentinemers deeloducten prrecreatie & evenementen Funclub Wierden 43 16 437recreatie & evenementen Soos Westerhaar 43 6 228recreatie & evenementen Stapgroep 10 16 138Speel-o-theek Speel-o-theek 60 164 660vorming & educatie Computercursus 43 53 1762vorming & educatie Eetcafe 19 12 209vorming & educatie Eurocursus 4 7 28totaal 265 346237


Almelo Borne Hellendoorn Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden Overige totaalvraag 12849942491183212985707265225AlmeloBorneHellendoornRijssen-Holten vraag 211172 Tubbergen1228 Twenterand456 Wierden286Overige3277 totaal2823145099921691vraag 1 284994249vraag 118 314093212432989257010572624352255207241263462vraag 2111721228456totaal28615430327715652823797145050999938412169136412744185130378vraag 3 140924392105243Verdeling productactiviteiten maatsctotaal1543015657975093841520364172427441261851346230378Almelo Almelo Borne Hellendoorn Rijssen-Holten Tubbergen Twenterand Wierden Overige totaal2849284994Almelo249Borne118Hellendoorn321Rijssen-Holten298570Tubbergen726Twenterand5225WierdenOverigetotaal11172 111721409140915430 11228vraag 1243vraag 21565vraag 34562849921117279714092869410512285092433277249243456384192282311852028636411051450321724327727442439992981262823185152021691346230378570145072472699912652252169134622744185130378Almelovraag 1 vraag 2AlmeloBorneHellendoornRijssen-HoltenTubbergenTwenterandWierdenOverigeAlmeloBorneHellendoornRijssen-HoltenTubbergenTwenterandWierdenOverigeAlmeloBorneHellendoornRijssen-HoltenTubbergenTwenterandOverige totaalOverzicht aantal personen per maatschappelijke vraag per gemeente. WierdenOverige19 144HellendoornRijssen-Holtenvraag 2 TubbergenTwenterandWierdenOverigevraag 327 519Wierden20Overige26516 73 46819totaal144vraag 2372751926546828024020016012080AlmeloBorneHellendoornRijssen-HoltenTubbergenTwenterandWierdenOverigeHellendoornRijssen-HoltenTubbergenTwenterand400vraag 1 vraag 2 vraag 3 vraag 4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!