P.G.H. Maalderink (Mars et Historia 2, maart/april - Boekje Pienter

boekje.pienter.nl

P.G.H. Maalderink (Mars et Historia 2, maart/april - Boekje Pienter

MARS et HISTORIADe 'NEDERLANDSE VERENIGING TER BEOEFENING VAN DE MILITAIREHISTORIE', opgericht op 20 augustus 1966 en erkend bij K.B. no. 50 van 14 juni1968, is er voor allen, die zich verdiepen in de studie van geschiedenis,ceremonieel, tradities, uniformen, emblemen, wapens en onderscheidingen vanmilitaire en semi-militaire organisaties, meer in het bijzonder die van Nederlanden de (voormalige) overzeese Rijksdelen.P.G.H. MaalderinkVeertig jaren Korps Commandotroepen1942-22 maart 1982Op 22 maart 1982 vierden de commando'shun veertigjarig bestaan. Op 12 maart 1982werd in de Engelbrecht van Nassaukazerne teRoosendaal het gedenkboek 'Korps Commandotroepen1942-1982' gepresenteerd. De samenstellersvan het boek volgden de gebeurtenissenen ontwikkelingen bij dit keurkorpsop de voet, van de bakermat in Schotland in1942 tot de huidige standplaats Roosendaalin 1982. Zij hebben met dit werk een leemteaangevuld. Over bepaalde episoden uit hetbestaan van de Nederlandse paracommandoeenhedenhadden weliswaar enige boeken enartikelen het licht gezien, maar tot nu toe waser nooit een uitvoerige en chronologischvolledige publikatie over de geschiedenis vanhet*" Korps Commandotroepen verschenen.Mede gezien het met zorg verzamelde en geselecteerdehistorische fotomateriaal zal ditboek voor vele belangstellenden een waardevolbezit betekenen.In dit artikel zullen wij in een beknopt overzichtingaan op het ontstaan en de verrichtingenvan de eenheden die de basis legdenvoor het op 1 juli 1950 opgerichte KorpsCommandotroepen.Het ontstaan van de commando'sIn juni 1940 stond de Britse eerste minister enoorlogsleider, Winston Churchill voor eenzware opgave, want een Duitse invasie wasverre van denkbeeldig en voor de verdedigingvan Groot-Brittannië waren onvoldoendemiddelen beschikbaar. De inzetbare troepenwaren te gering in aantal, slecht uitgerusten matig geoefend. Zo werd het plan geborenom speciale troepen te vormen die naar demeest bedreigde punten konden worden gestuurd.Op 15 juni 1940 diende luitenantkolonelDudley Clarke bij Sirjohn Dill, Chiefof the Imperial General Staff het voorstel inom bepaalde eenheden te trainen voor guerrilla-operatiestegen de Duitsers.Het profiel van de nieuwe elite-soldaat begonzich af te tekenen: een geharde strijder, individueelinzetbaar voor gevaarlijke opdrachten.Zijn naam was snel gevonden: commando,een term afkomstig uit de Boerenoorlog(1899-1902), een strijd gedurende welke hetmachtige Britse imperium slechts met moeiteen ten koste van zware offers de kleine republiekenOranje-Vrijstaat en de Zuid-AfrikaanseRepubliek (Transvaal) tot overgave hadweten te dwingen. De herinnering dezeoorlog, waarvan Churchill ooggetuige was geweest,was nog lang niet vervaagd. Op 17maart 1900 namelijk besloten de Boeren bijde krijgsraad te Kroonstad met kleine zelfstandigecommando's, die 200 tot 2000 mankonden tellen, verrassingsaanvallen uit tevoeren op de Britse verbindingslijnen. DeNederlandse militaire attaché eerste luitenantC.J. Asselbergs, die een en ander van nabij«3*3

More magazines by this user
Similar magazines