10.02.2017 Views

Binnendijks 2017 05-06

Binnendijks van 11 en 12 februari 2017

Binnendijks van 11 en 12 februari 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BINNENDIJKS NUMMER 5/6, 11/12 FEBRUARI <strong>2017</strong><br />

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws<br />

over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

Preventieavond in Zuidoostbeemster<br />

INFORMATIEAVOND OVER HET<br />

VOORKOMEN VAN WONINGINBRAAK<br />

Op maandag 13 februari geeft de Beemster wijkagent, in samenwerking<br />

met de gemeente, informatie over hoe woninginbraak<br />

te voorkomen. De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf<br />

19.00 uur) en vindt plaats in Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

(Middenpad 2). Het is rond 21.30 uur afgelopen.<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project/activiteiten<br />

17 januari <strong>2017</strong> Insulindeweg 2 Opdeling gemeenteloods<br />

17 januari <strong>2017</strong> Noorderpad kavel 142 Oprichten woning<br />

25 januari <strong>2017</strong> Nachtegaalstraat 53 Plaatsen dakkapel<br />

achterdakvlak woning<br />

26 januari <strong>2017</strong> Cornelis ten Plaatsen dakkapel<br />

Hoopestraat 24<br />

op woning<br />

31 januari <strong>2017</strong> Langs N243/ Kap 34 houtopstanden<br />

Schermerhornerweg (essen)<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u<br />

over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via<br />

(0299) 452 452.<br />

VERLEENDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNING REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

23 januari <strong>2017</strong> De Eenhoorn 64 Uitbreiden/vergroten<br />

garage aan woning<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

VERLENGING BESLISTERMIJN<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

27 januari <strong>2017</strong> Purmerenderweg 47 Realiseren landbouwschuur<br />

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet<br />

algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de voornoemde<br />

aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

GEWEIGERDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNING REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

31 januari <strong>2017</strong> Nekkerweg 66b Plaatsen droogloop<br />

met zonnepanelen<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet<br />

daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

ALGEMEEN<br />

GOEDE START ‘JAAR VAN DE KIP’<br />

Om het Chinees nieuwjaar extra feestelijk in te luiden, serveerden bestuurders<br />

en ambtenaren uit Purmerend en Beemster vorige week een Chinees vijfgangendiner<br />

aan 100 senioren in De Tien Gemeenten. Op de foto serveert onze burgemeester<br />

Joyce van Beek, samen met wethouder Mario Hegger (Purmerend),<br />

allerlei lekkers uit. Het eten werd verzorgd door de Guangdong vereniging, die<br />

komend jaar samen met de gemeente meer initiatieven gaat starten. De pepers<br />

waren wat pittig, maar de ouderen vonden het heerlijk: ‘Ik vind dit fantastisch,<br />

echt genieten!’ Zo kreeg het Jaar van de Kip alvast een goede start.<br />

WETHOUDERS LEZEN VOOR TIJDENS<br />

NATIONALE VOORLEESONTBIJT<br />

Afgelopen woensdag vond het Nationale Voorleesontbijt plaats. Die dag lezen<br />

talloze bekende én onbekende Nederlanders voor aan peuters en kleuters om<br />

zo het voorlezen, aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te stimuleren. Zo<br />

gingen de Beemster wethouders Aagje Zeeman en Barbara Jonk-De Lange ook<br />

op pad.<br />

Barbara las voor in de Beemster bibliotheek en Aagje ging naar Kinderdagverblijf<br />

Forte. Daar verzamelden de kleintjes zich al snel om haar heen, benieuwd naar<br />

de verhalen uit het boekje ‘de Kleine Walvis’. “Het was enig”, aldus de wethouder.<br />

“Ontzettend leuk om te doen. Na het voorlezen hebben we samen ontbeten met<br />

een kopje thee, een krentenbol en een sapje. Volgend jaar weer wat mij betreft!”<br />

Tijdens de avond wordt veel informatie gegeven over het voorkomen<br />

van woninginbraken. Wat is voor inbrekers interessant?<br />

Waar breken ze in en hoe? Wat doen politie en gemeente<br />

eraan en wat kun u zelf doen om het risico te verkleinen? Hoe<br />

kunt u uw woning beveiligen? Deze vragen komen allemaal<br />

voorbij. Aanmelden is niet nodig.<br />

DEELNEMERS PROJECT 100-100-100:<br />

‘AFVAL SCHEIDEN<br />

IS HELEMAAL ZO MOEILIJK NIET’<br />

Op maandag 16 januari sloten Purmerend en Beemster officieel<br />

het project 100-100-100 af. De deelnemers zetten zich in om<br />

honderd dagen lang zo min mogelijk restafval over te houden.<br />

Ondanks de vrieskou kwamen enthousiaste deelnemers graag<br />

langs om ervaringen en tips te delen. Over één ding is iedereen<br />

het eens: afval scheiden is helemaal zo moeilijk niet.<br />

Wethouder Aagje Zeeman heette iedereen van harte welkom<br />

en dankte de deelnemers voor hun grote inzet. Onder de deelnemers<br />

was ook Purmerends wethouder Mario Hegger: “Wij<br />

stonden thuis op een gegeven moment te discussiëren over<br />

waar de lege haarlakbus moest. Nou, dan juich je als je ziet<br />

dat die bij het pmd-afval mag, want dat scheelt weer restafval.<br />

Het wordt echt een wedstrijd!” Er zijn meer producten die onduidelijkheid<br />

geven, zoals mosselschelpen. Je zou denken gft,<br />

maar de schelpen zijn zo hard dat ze bij het restafval moeten.<br />

Deelnemer Pepijn van Halderen: “Ik maak de schelpen klein<br />

en gooi ze in de tuin, dan heb je er helemaal geen afval van.”<br />

Scheiden loont, ook in de portemonnee<br />

De resultaten liegen er niet om: gemiddeld veroorzaakten we<br />

in 2015 zo’n 290 kilo aan restafval per persoon. De deelnemers<br />

aan 100-100-100 hielden in honderd dagen gemiddeld 8,1<br />

kilo over. Doorgerekend naar een jaar kom je dan op ruim 29<br />

kilo – slechts 10% van het gemiddelde. Binnenkort weten we<br />

hoeveel restafval we met zijn allen in 2016 hebben veroorzaakt.<br />

Hoe minder restafval we over houden, hoe voordeliger<br />

dat is. Nu al is de afvalstoffenheffing 20 euro minder per huishouden.<br />

Afval scheiden loont dus echt, niet alleen voor het<br />

milieu, maar ook in de portemonnee.<br />

Duurzaamheidscafé in De Oorsprong<br />

Pepijn van Halderen en Dirk Groot – ook bekend als de Zwerfinator<br />

– nodigen iedereen uit voor het Duurzaamheidscafé. Zij begonnen<br />

hiermee tijdens 100-100-100, maar gaan dit jaar door. Elke<br />

tweede vrijdag van de maand komen ze van 19.00 tot 21.00<br />

uur samen in De Oorsprong om tips uit te wisselen voor een<br />

duurzaam leven. Kijk voor meer informatie op de Facebookpagina<br />

van Duurzaamheidscafé Purmerend.<br />

‘WORD GRATIS ABONNEE VAN ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!’<br />

Blijft u graag op de hoogte van nieuwsberichten van gemeente Beemster?<br />

Geef u dan snel op voor de digitale nieuwsbrief.<br />

Dit kan heel gemakkelijk via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

Wanneer u zich inschrijft voor de digitale nieuwsbrief, ontvangt u eens per maand een samenvatting<br />

van allerhande nieuws. Denk hierbij aan informatie over wegwerkzaamheden,<br />

evenementen, raad- en commissievergaderingen, maar ook over gemeentelijke besluiten en projecten.<br />

Aanmelden is makkelijk! Als u zich nu abonneert, dan ‘valt’ de eerstvolgende nieuwsbrief in uw<br />

digitale brievenbus. Meld u snel en eenvoudig aan via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1462 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!