13.07.2017 Views

ZIO_Jaarverslag 2016

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

JAARVERSLAG

2016


VOORWOORD

4

ORGANISATIE

6

BLAUWE ZORG

8

KETENZORGPROGRAMMA’S IN HUISARTSENPRAKTIJKEN

18

HUISARTSGENEESKUNDIGE GGZ

26

KWALITEIT

29

SCHOLING

30

FACILITAIR

36

ZORGVASTGOED

38

BESTUURSADVIESCOMMISSIES (BAC’s)

40

COMMUNICATIE, PRESENTATIES EN PUBLICATIES

42

JAARREKENING 2016

44

BIJLAGEN

I. Leden Bestuursadviescommisies (BAC’s) en WDH in 2016

II. Leden werkgroepen chronische zorg in 2016

III.

Afkortingenlijst/verklaringenlijst

Colofon

Uitgave: ZIO Zorg In Ontwikkeling

Vormgeving: R&R Communication

Fotografie: Henry Peeters

Paul Röling (pag. 8/9 en 38/39)

Maastricht, juli 2017

3


Voorwoord

De ontwikkelingen in de (eerstelijns) zorg staan niet stil en zo

ook in 2016. Op tal van fronten is ZIO actief geweest om zorg

te ontwikkelen in en rond de huisartsenpraktijk.

Op het gebied van ketenzorg voor patiënten met een chronische

aandoening kan worden geconstateerd dat via kwaliteitsbeleid,

de praktijkvariatie afneemt. Patiënten worden in

grote mate binnen de eerste lijn van zorg voorzien en de uitkomsten

voor de patiënt zijn op inhoud en ervaring positief.

Via werkgroepen en adviescommissies worden in de regio

met huisartsen en andere eerstelijns disciplines tal van stappen

genomen om de kwaliteit van de zorg in de eerste lijn te

vergroten.

In het oog springende projecten zijn het ontwikkelen van een

regionale, integrale visie op ouderenzorg en het formularium

voor COPD patiënten.

Voor ZIO is het essentieel de verbinding met de achterban

nauw te houden en goed aan te sluiten op de behoeften en

vragen die er leven in de dagelijkse praktijk. In 2016 heeft de

vereniging RHZ bestuursgroepen geïnstalleerd, die de communicatie

naar huisartsen en vanuit huisartsen bevordert. Dit

heeft meer synergie en wederzijds begrip opgeleverd. Goede

communicatie is een belangrijke bouwsteen om in een snel

veranderend zorglandschap mee te kunnen bewegen in wat

voor de patiënt gewenste zorg is.

Andere voorbeelden zijn het aansluiten van de huisartsgeneeskundige

zorg op de veranderingen in het gemeentelijk

domein (via bijvoorbeeld het ontwikkelen van de wijkpilot

Blauwe zorg in Nazareth-Wittevrouwenveld) en het aansluiten

op het GGZ domein (via de concepten van Blauwe GGZ).

In 2017 zullen deze projecten verder vorm en inhoud gaan

kennen.

De soms snel veranderende zorgsystemen vereisen veel aanpassend

vermogen van huisartsen en andere eerstelijns disciplines.

Het is een kerntaak van ZIO hierbij ondersteuning te

bieden, zodat zorgverleners niet overbelast raken en zodat

patiënten in de eerste lijn goede zorg kunnen blijven ontvangen.

Wij hopen dat dit jaarverslag u goed informeert over de activiteiten

van ZIO. Hierbij verwijzen wij u tevens naar de website

www.zio.nl voor verdere informatie.

Namens alle medewerkers en aangesloten zorgverleners,

Guy Schulpen en Caro van Uden

In 2016 zijn vele activiteiten gecontinueerd (ketenzorg, Stadspoli,

scholing, kwaliteit, enzovoort) en was de voornaamste

focus gericht op verbetering van deze activiteiten.

Tegelijk verandert de wereld om ons heen en heeft ZIO projecten

opgezet om hier zo goed mogelijk op aan te sluiten.

Het ontwikkelen van de praktijkondersteuner Jeugd (POH) is

hier een voorbeeld van.

4

5


Organisatie

ZIO is actief in de regio Maastricht-Heuvelland, met als gemeenten

Maastricht, Margraten-Eijsden, Meerssen en Valkenburg

a/d Geul. Het werkgebied van ZIO telt bijna 170.000

inwoners. Alle huisartsen gevestigd in deze regio zijn lid van

de vereniging RHZ en aangesloten bij ZIO. Vanuit ZIO wordt

ook ondersteuning geboden aan de vrijgevestigde fysiotherapeuten

aangesloten bij stichting Fy’net, en aan de diëtisten

aangesloten bij Die’net.

De werkzaamheden van de mensen van ZIO bestrijken onder

andere de ontwikkeling en evaluatie van ketenzorg, kwaliteit

en scholing, facilitaire ondersteuning, advisering praktijkondersteuning

en begeleiding betreffende zorgvastgoed. De organisatie

wordt geleid door een tweekoppige directie.

Binnen de ketenzorg somatiek zijn 11 praktijkondersteuners

(POH’s) overgenomen door de huisartsenpraktijk waar ze eerder

via ZIO werden ingezet. Er waren vijf medewerkers die

gedurende het jaar zijn ingezet voor vervanging door ziekte

en zwangerschap. Tot slot is er één POH door ZIO overgenomen

van een huisartsenpraktijk.

In de loop van het jaar zijn vijf POH GGZ uit dienst gegaan en

11 nieuwe POH GGZ gestart.

Bij TIPP is de bezetting qua formatie gelijk gebleven maar er

zijn vier mensen uit dienst gegaan en vier nieuwe medewerkers

in dienst gekomen.

Organisatie

De werkzaamheden van ZIO bestrijken onder andere de

ontwikkeling en evaluatie van ketenzorg, kwaliteit en scholing,

facilitaire ondersteuning, advisering praktijkondersteuning en

begeleiding betreffende zorgvastgoed.

ZIO functioneert volgens het Raad van Toezicht model. Tussen

de beroepsinhoudelijke verenigingen zoals de RHZ, Fy’net en

Die’net enerzijds en de stichting ZIO anderzijds, zijn samenwerkingsconvenanten

van kracht waarin de samenhang tussen

beide entiteiten is beschreven.

Statutair en binnen het samenwerkingsconvenant is verankerd

dat de beroepsgroepen sturend blijven op de beleidslijn

en activiteiten van ZIO met betrekking tot hun eigen discipline.

Toetsing op de bedrijfsvoering van ZIO valt onder de verantwoordelijkheid

van een onafhankelijke Raad van Toezicht.

In deze opzet verzekert ZIO zich ervan dat de inhoudelijke

beleidsontwikkelingen mede vormgegeven worden door de

aangesloten beroepsgroepen (waar dat hen in de praktijkvoering

raakt) en dat het toezicht op de bedrijfsvoering door

een onafhankelijk orgaan, de Raad van Toezicht, is geborgd.

Personeel en Organisatie (P&O)

De afdeling P&O levert een bijdrage op strategisch, tactisch

en operationeel niveau voor de interne organisaties. Het aantal

FTE in dienst van ZIO was eind 2016 49,5 FTE. Dit is een

afname van 0,4 FTE ten opzichte van eind 2015.

“In 2016 is de werkportefeuille

op diverse

gebieden uitgebreid.”

Sinds de start van ZIO is er een constante bezetting geweest.

In 2016 is de werkportefeuille op diverse gebieden uitgebreid.

Voor afdeling kwaliteit zijn twee medewerkers in dienst gekomen.

Deze medewerkers waren al op detacheringsbasis

binnen onze organisatie werkzaam. Bij de Stadspoli zijn twee

doktersassistentes in dienst genomen. Eerder werden poli assistentes

ingeleend via het MUMC+.

Het gemiddeld ziekteverzuim was in 2016 6,6 % ten opzichte

van 2,0% in 2015. Dit verschil heeft te maken met een aantal

langdurige ziektegevallen die uit dienst of hersteld zijn.

6

7


Blauwe Zorg

1. STADSPOLI

De Stadspoli heeft in 2016 een enorme groei doorgemaakt.

Met als uitgangspunten: kwaliteit van zorg, patiënttevredenheid

en kostenverlaging, is verder gewerkt aan de uitbouw

van specialismen en indicaties. De Stadspoli is inmiddels een

begrip dankzij de volgende voordelen:

1. Patiënten kunnen snel bij een van de specialisten van

het MUMC+ terecht voor een advies;

2. De sfeer van de Stadspoli is informeel en laagdrempelig:

dit wordt door de patiënt zeer gewaardeerd;

3. 75% van de patiënten blijft in de eerste lijn en hoeft

uiteindelijk niet naar het ziekenhuis;

4. Het consult op de Stadspoli valt niet onder het eigen

risico. Hierdoor leidt een bezoek aan de specialist op de

Stadspoli dus niet tot extra kosten voor de patiënt.

Door een steeds grotere vraag naar anderhalvelijns zorg van

zowel patiënt, huisarts als specialist is het aantal specialismen

in 2016 sterk uitgebreid. In 2015 kon de patiënt al terecht

voor acht specialismen te weten: Dermatologie, Neurologie,

Interne geneeskunde, Oogheelkunde, Reumatologie,

Orthopedie, Gynaecologie en KNO. In 2016 zijn hier nog vijf

nieuwe vakgroepen aan toegevoegd namelijk: Kindergeneeskunde,

Urologie, Seksuologie, CVA nazorg en de Rugpoli.

De patiëntenprofielen die voor alle specialismen opgesteld

zijn, hebben geleid tot een duidelijke definitie van klachten

die geschikt zijn voor de Stadspoli. Hierdoor nam het aantal

verwijzingen vanuit de eerste lijn sterk toe. Naast de verwijzingen

vanuit de eerste lijn ontstond er ook vanuit de

tweede lijn een verwijsstroom van patiënten die vanuit het

ziekenhuis terugverwezen werden naar de Stadspoli. Beiden

hebben ertoe geleid dat de Stadspoli in 2016 een groei heeft

doorgemaakt van 50% en er in dit jaar 6000 patiënten de

Stadspoli bezocht hebben. Naar verwachting zal deze stijging

zich in 2017 voortzetten.

Het effect van de Stadspoli op patiënttevredenheid, kosten

en kwaliteit van zorg, wordt in een grootschalig onderzoek

door de Universiteit Maastricht onderzocht. De eerste tussentijdse

resultaten betreffende patiënttevredenheid lijken zeer

veelbelovend.

8

9


Ontwikkelingen Stadspoli 2017

Ook in 2017 wordt er een sterke toename van het aantal patiënten

op de Stadspoli verwacht. Geschat wordt dat dit jaar

rond de 10.000 patiënten de Stadspoli zullen bezoeken.

De verdere ontwikkeling van de Stadspoli wordt zowel door

VGZ, MUMC+ en ZIO als een van de speerpunten gezien. De

huisartsen raken steeds meer bekend met deze nieuwe vorm

van zorg. Dit leidt tot steeds meer verwijzingen vanuit de eerste

lijn. De snelle toegang, service en lage kosten leiden tot

een hoge tevredenheid. Hierdoor zien we dat de vraag naar

behandeling op de Stadspoli, steeds vaker door de patiënt

zelf geïnitieerd wordt.

Van TIPP naar huisartsverwijsbureau TIPP

In 2016 is de informatievoorziening aan patiënten en huisartsen

verder uitgebreid en verbeterd. Er wordt voor de keuze

van een zorgaanbieder in steeds mindere mate rekening gehouden

met de reisafstand. Naarmate de wachttijden toenemen,

laten patiënten dit steeds meer meewegen in hun

keuze. Sinds 2016 is de naam gewijzigd naar ‘Huisartsenverwijsbureau

TIPP’. Verder kan het verwijsbureau nagenoeg

bij alle zorgaanbieders afspraken inplannen. Ook voor 2017

is het bewerkstelligen van de mogelijkheid dat TIPP bij alle

poli’s binnen het MUMC+ direct afspraken in kan plannen een

doorlopend agendapunt.

“De snelle toegang,

service en lage kosten

leiden tot een hoge

tevredenheid.”

Ook de specialist ziet steeds duidelijker de meerwaarde van

de Stadspoli. Doordat de laag complexe zorg op de Stadspoli

kan plaatsvinden blijft er meer geld en tijd in het ziekenhuis

over voor de hoog complexe zorg. Steeds meer vakgroepen

ontdekken dit voordeel en gaan patiënten vanuit de tweede

lijn terugverwijzen naar de anderhalve lijn. Op deze manier

wordt steeds meer zorg op de juiste plek uitgevoerd. Met het

oog hierop zullen we in 2017 weer blijven kijken naar nieuwe

mogelijkheden. De Maag-, darm-, leverpoli zal in het voorjaar

starten en uitbreiding van nieuwe vormen van zorg waaronder

Ouderenzorg, Palliatieve zorg en Cardio Vasculair Risico

Management, zullen worden geïnventariseerd.

Om de als doel gestelde verwijsstromen te realiseren, waarbij

gestreefd wordt naar een terug verwijzing naar de eerste

lijn van 75%, is het belangrijk dat de juiste patiënten doorverwezen

worden naar de Stadspoli. Om dit nog beter af te

stemmen zal er in 2017 in het verwijssysteem van de huisarts,

bij een klacht die geschikt is voor de anderhalvelijnszorg

, een advies “Stadspoli” verschijnen.

Het onderzoek door de Universiteit Maastricht, naar het effect

van de Stadspoli, loopt ook in 2017 door. De onderzoekers

monitoren of de doelen, kwalitatief goede zorg voor een

goedkoper tarief en tevreden patiënten, gehaald worden.

De ontwikkelingen van deze nieuwe vorm van zorg worden

tevens door verschillende zorgaanbieders in binnen- en buitenland

gevolgd.

2. TIPP

Doorontwikkeling Huisartsen verwijsbureau TIPP

Het verwijsbureau TIPP is een voorbeeld van Blauwe Zorg van

ZIO. Sinds 2012 zet TIPP zich in voor persoonlijke patiëntbegeleiding

van verwijzing naar vervolgzorg, het verbeteren van

prestaties van zorgaanbieders en kostenreductie. Het verwijsbureau

bemiddelt patiënten tussen verwijzers en zorgaanbieders

van verwijzing tot het inplannen van de afspraak.

In 2016 heeft het verwijsbureau naar schatting 2/3 van alle

verwijzingen door huisartsen in het betreffende werkgebied

afgehandeld (totaal zo’n 35.000 op basis van landelijke cijfers).

Dat is tevens een toename van 37% t.o.v. 2015. Dit geeft

aan dat het verwijssysteem inmiddels een geaccepteerde

werkmethode is geworden voor verwijzers.

Daarnaast werkt het verwijsbureau TIPP continu aan kwaliteitsverbetering

in de zorg door de collectieve ervaring in

vervolgzorg systematisch te verzamelen, te ontsluiten en

richting zorgaanbod te bespreken. Tenslotte wordt systematisch

gewerkt aan kostenreductie door kwaliteitsverbetering,

ontdubbelen van zorg, verbeterde informatie uitwisseling en

bewaken van verwijsprotocollen.

Kernbegrippen bij de uitvoering van dit proces zijn klantvriendelijkheid

(inlevingsvermogen, flexibiliteit), integriteit,

betrokkenheid (kwaliteit bewaken en handhaven), service

gerichtheid en deskundigheid. Aan de kant van de verwijzers

is het de bedoeling dat een verwijzing naar het verwijsbureau

geen verstoring oplevert op het gebied van bestaande

werkprocessen, uitsluitend verbetering.

TIPP als planningsbureau Stadspoli en GGZ

Sinds de opstart van de Stadspoli in april 2014 fungeert TIPP

als planningsbureau van de Stadspoli, wat inhoudt dat alle

verwijzingen door de huisarts naar de Stadspoli via TIPP worden

ingepland.

Huisartsen kunnen via TIPP direct verwijzen en een afspraak

maken op het spreekuur van de POH Jeugd en van de POH

Problematisch gebruik alcohol en middelen. Ook de planning

van de face to face consultaties verloopt via TIPP.

Versteviging positie

In juli 2015 is gestart met een pilot in twee huisartsenpraktijken

waarbij ook de verwijzingen naar de Generalistische

basis GGZ (GBGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ) via TIPP

verlopen. Tijdens de evaluatie van de pilot is gebleken dat

zowel cliënten, huisartsen en zorgaanbieders tevreden zijn

over het gebruik van TIPP. De evaluatie van de pilot is voor

ZIO aanleiding om het gebruik van TIPP voort te zetten en het

aantal huisartsenpraktijken dat via TIPP verwijst stapsgewijs

te vergroten. Voor huisartsen is nu duidelijker dan voorheen

waar en wanneer een cliënt in behandeling gaat. Voor cliënten

is het makkelijker om de voor hen meest passende

zorgaanbieder te vinden, waarbij er ook rekening gehouden

kan worden met wachttijden en noodzaak om met een behandeling

te starten.

10

11


Doel is om in 2017 alle GGZ verwijzingen via TIPP te laten

verlopen. Om de GGZ verwijzingen goed te coördineren heeft

TIPP een digitale sociale kaart ontwikkeld voor de regio.

De rol van verwijsbemiddeling binnen het domein van de

jeugdzorg wordt in 2017 verder doorontwikkeld.

TIPP en eerstelijnsbedden

Vanaf 1 januari 2017 vallen de eerstelijnsbedden onder de

Zorgverzekeringswet. De huisartsen zijn verantwoordelijk

voor het stellen van de indicatie. Diverse partijen hebben

er voor gekozen om de coördinatie van de eerstelijnsverblijf

bedden via het verwijsbureau TIPP te laten verlopen. Voor

deze verandering is eind 2016 al een eerste projectaanzet opgesteld

met aanbieders van dergelijke eerstelijnsbedden en

huisartsen om in 2017 te komen tot regionale werkafspraken.

3. FARMACIE

De regio Zuid-Limburg is één van duurste regio’s op het gebied

van gebruik van geneesmiddelen, zowel in hoeveelheid

als in relatief dure middelen. Vanuit de proeftuin Blauwe Zorg

zijn interventies binnen het ZIO werkgebied ingezet. Eén van

de interventies in 2016 was de ontwikkeling en implementatie

van een longformularium astma/COPD. Het gaat om een

kleiner formularium dat alle therapeutische opties dekt. Het

voorkeursformularium astma/COPD bood in 2016 de mogelijkheid

om in samenwerking met de verzekeraar, te komen

tot een gezamenlijk inkoopproces, hetgeen de kosten naar

beneden kan brengen.

Het Maastrichts longformularium is halverwege 2016 geïmplementeerd

in de regio. In 2016 werd gestart met een onderzoek

naar de implementatie van het longformularium

door een student Farmakunde van de Hogeschool Utrecht. In

2017 worden de resultaten van dit onderzoek verwacht.

In 2017 zal het farmacotherapeutisch proces geoptimaliseerd

worden en zal verdere implementatie plaatsvinden, o.a. door

een gezamenlijke scholing voor praktijkverpleegkundigen en

apothekersassistenten, het bespreken van het formularium in

de FTO’s en het verschaffen van periodieke spiegelinformatie

naar de huisartsenpraktijken.

Ook zal in 2017, samen met Huis voor de Zorg, het effect van

het longformularium op de gezondheidsstatus van de patiënt,

kwaliteit van zorg (inclusief patiënttevredenheid), en

kosten worden geëvalueerd.

Naast het project omtrent het longformularium heeft de regio

Maastricht-Heuvelland uitgesproken om de farmacotherapeutische

zorg verder te integreren en samenwerking tussen

de eerstelijnszorgverleners in het kader van farmaceutische

zorg verder te optimaliseren. Om dit te bewerkstelligen wordt

in 2017 een werkgroep farmacie opgericht bestaande uit o.a.

drie huisartsen en drie apothekers.

Tot slot wordt in de regio continue gewerkt aan het verlagen

van het percentage dure cholesterolverlagers. Hiervoor

ontvingen de huisartsen in 2016 spiegelinformatie over het

voorschrijfgedrag. Bij aanvang van de interventie gebruikte

25,3% van de patiënten een dure cholesterolverlager. Door

een intensivering van de samenwerking tussen huisartsen

en apothekers is dit percentage gedaald naar ruim 18% eind

2015. De bereikte daling van 25% zet nog steeds door. Daarnaast

is de samenwerking tussen huisartsen en apothekers

in zijn algemeenheid verbeterd. In 2017 worden de activiteiten

voortgezet.

4. Blauwe GGZ

2016 stond, daar waar het nadere uitwerking van gedachten

en ideeën ten aanzien van Blauwe GGZ betreft, in het teken

van samenwerking. ZIO heeft zich in de GGZ nadrukkelijk

gepositioneerd als innovatieve netwerkorganisatie: organisaties

zijn samengebracht ten behoeve van zorgverlening in

het kader van de Triple Aim-doelstelling.

Ten aanzien van GGZ heeft ZIO zich in 2016 nadrukkelijk geprofileerd

met Blauwe GGZ. Blauwe GGZ heeft, vergelijkbaar

met Positieve Gezondheid (Huber), tot doel de vaardigheid

van mensen om zich aan te passen aan de uitdagingen van

het leven te vergroten door:

- zo veel mogelijk GGZ-problematiek te voorkomen;

- vroegtijdig te signaleren;

- waar mogelijk te ondersteunen en

- waar nodig te behandelen.

Aanvankelijk lag de focus primair op de nadere ontwikkeling

van Blauwe GGZ, waarbij in door ZIO georganiseerde werkgroepen,

partijen uit het Sociaal Domein en uit het domein

van de Zorgverzekeringswet in de regio met elkaar in gesprek

gingen over de toekomst van de GGZ. Dit heeft er toe

geleid dat er in Maastricht een gedeelde visie ontstond om

gezamenlijk op wijkniveau op een andere manier GGZ-zorg

vorm te gaan geven.

In de tweede helft van 2016 ontstond er op verzoek van VGZ

een samenwerking tussen De Nieuwe GGZ (DNG) en de Blauwe

GGZ. Mede onder aanvoering van ZIO is er in gezamenlijkheid

in een aantal spurts gewerkt aan concretisering van

gedeelde uitgangspunten ten aanzien van optimalisering van

de GGZ. Dit heeft er toe geleid dat er:

- gezamenlijk nagedacht is over hoe GGZ-zorg in de

wijk vorm zou kunnen krijgen;

- gezamenlijk commitment ontstond tussen GGZaanbieders,

aanbieders in het Sociaal Domein en ZIO om

nadere invulling aan activiteiten in de wijk te geven;

- in gezamenlijkheid is geformuleerd wat er in de wijk

aan GGZ-zorg zou kunnen worden geboden op basis van

ervaringen van zorgverleners in de wijk;

- een mogelijkheid is om GGZ aan te laten sluiten bij de

pilot “Blauwe Zorg in de Wijk”.

Tegelijkertijd heeft Blauwe GGZ vorm gekregen in de huisartsenpraktijk

door ervaringen uit eerdere werkgroepen uit

te werken in concrete acties voor de huisartsgeneeskundige

GGZ. Alle POH-GGZ zijn in 2016 geschoold op het gebruik van

Positieve Gezondheid, iStatement en SRS (zie informatie over

de POH-GGZ, p. 28). ZIO streeft daarmee koploper te zijn in de

veranderingen in aanpak in de GGZ.

12

13


5. Generalistische Basis GGZ

In 2016 heeft ZIO een tweejarig contract met VGZ getekend

ten aanzien van het aanbieden van Generalistische Basis GGZ

(GB GGZ). Voor alle betrokkenen heeft dit eind 2016 gezorgd

voor continuïteit in de mogelijkheid GB GGZ te kunnen aanbieden.

Daarnaast hebben als gevolg van de inzet van ZIO oriënterende

gesprekken in de regio over de verandering in de GB

GGZ plaatsgevonden. Uit deze gesprekken is duidelijk geworden

dat er in de regio bereidheid is om de GB GGZ anders

te positioneren ten behoeve van de kwaliteit van zorg voor

mensen met milde psychische problemen. Er zijn eind 2016

afspraken gemaakt om deze verandering gezamenlijk nader

uit te werken.

6. Samenwerking met gemeenten versterkt

Afgelopen jaren is ZIO steeds meer betrokken bij de gemeentelijke

transities op het gebied van WMO en Jeugd. ZIO heeft

in 2016 regelmatig met de vier gemeenten om de tafel gezeten

om afspraken te maken over een goede en effectieve

Blauwe GGZ heeft vorm

gekregen in de huisartsenpraktijk

door ervaringen uit eerdere

werkgroepen uit te werken

in concrete acties voor de

huisartsgeneeskundige GGZ.

verbinding tussen de huisartsenpraktijken en de gemeente

(WMO-Jeugd).

Dit was ook de doelstelling van het tweejarige project “Verbinding

gemeenten-huisartsenpraktijken” dat eind 2016 afgerond

is. Binnen dit project hebben diverse interventies

plaatsvonden:

- Bijeenkomsten over de gemeentelijke ontwikkelingen

voor de huisartsenpraktijken;

- Benoeming van Wmo– en jeugdcontactpersonen per

huisartsenpraktijk;

- Ontwikkeling van een visie rondom de positionering van

de huisartsen bij de inrichting van de gemeentelijke

stelselwijzigingen (samen met de huisartsen);

- Ontwikkeling en implementatie van een

aanvraagformulier waarmee gemeenten (WMO en

Jeugd) gerichte medische informatie over een cliënt bij

de huisarts kunnen opvragen;

- Onderzoek naar het inzetten van een ICT-systeem voor

multidisciplinaire samenwerking en veilige digitale

informatie-uitwisseling (= nog lopend);

- Inzet van een POH-Jeugd (= nog lopend), zie pag. 27.

Verder is In de eerste helft van 2016 door een geneeskunde

student van de Universiteit Maastricht in opdracht van ZIO

een explorerend kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de

huidige samenwerking tussen huisarts en gemeente in het

kader van WMO en Jeugdwet.

7. Pilot Blauwe Zorg in de wijk

Het brede zorg en- welzijnsveld in Maastricht-Heuvelland

heeft zich medio 2016 uitgesproken om samen te participeren

in de pilot “Blauwe Zorg in de wijk”. De voorbereidingen

voor deze pilot zijn, op initiatief van ZIO, al in 2015 gestart in

samenwerking met patiëntenorganisatie Huis voor de Zorg,

de gemeente Maastricht, de GGD Zuid-Limburg en VGZ.

Per 1 november 2016 is de wijkpilot officieel van start gegaan

met subsidie van de gemeente Maastricht, VGZ en de Provincie

Limburg.

De pilot vindt in vier Maastrichtse wijken, te weten Wittevrouwenveld,

Wyckerpoort, Nazareth en Limmel, plaats. Door

de welzijnsaanbieders, zorgaanbieders, gemeente en financiers

zal vorm worden gegeven aan een programma waarbij

andere (slimmere) zorg- en dienstverlening in de wijken

wordt ontwikkeld vanuit het concept van positieve gezondheid

en vanuit de behoefte van de inwoners zelf. Het doel

is de verbetering van de levenskwaliteit en gezondheid van

bewoners. Bij de beroepskrachten komt dus meer ruimte

voor hun professionele vrijheid en de burgers worden meer

betrokken bij hun eigen gezondheid.

In de aanloop naar de pilot is in 2016 geïnventariseerd welke

knelpunten ervaren worden in de zorg- en dienstverlening

rondom een cliënt of gezin in de wijken. Deze inventarisatie

bestond uit gesprekken met beroepskrachten en burgers

en het verzamelen van casussen van inefficiënte zorg- en

dienstverlening aangereikt door beroepskrachten en burgers.

De casussen en de ervaren knelpunten zullen aandachtspun-

14

15


ten vormen bij de ontwikkeling en de realisatie van projecten

die onderdeel vormen van de pilot Blauwe Zorg in de wijk.

Eind 2016 is gestart met de voorbereiding van meerdere

projecten die in het voorjaar 2017 van start zullen gaan en

minimaal twee domeinen (Participatie, Wmo, Jeugdwet, Onderwijs,

Wonen, Zvw, Wlz of Wpg) zullen overstijgen.

De aanpak wordt wetenschappelijk onderzocht door een promovendus

van de Universiteit Maastricht, door middel van

een effectstudie en een procesevaluatie. ZIO is bij dit onderzoek

nauw betrokken.

In 2016 is bovendien een start gemaakt met het bepalen van

een governancestructuur die geschikt is voor alle betrokken

partijen, inclusief financiers. Er is in het najaar 2016 een “ambassadeursgroep”

ingesteld, die een vertegenwoordiging van

partijen vormt die essentieel zijn voor het succesvol uitrollen

van de wijkpilot. Het gaat dan om welzijnsaanbieders, zorgaanbieders,

de gemeente (in de rol van uitvoerder, jeugd,

sociaal domein, participatie) en financiers.

8. Regionetwerk bij “Alles is gezondheid”

Sinds 18 mei 2016 is Zuid-Limburg aangesloten als regionetwerk

bij “Alles is gezondheid…”, dat een onderdeel is van

het Nationaal Programma Preventie van VWS. ZIO werkt in dit

regionetwerk samen met de gemeente Maastricht, GGD Zuid-

Limburg, de provincie Limburg, werkgevers (Mobility Talent

Center), zorgvragers (Huis voor de zorg) zorgverzekeraar VGZ,

Movare en de Alliantie Sante, aan het verbeteren van de

kwaliteit van leven van de inwoners in Zuid-Limburg.

Het regionetwerk startte met een werkbezoek van minister

Schippers aan de regio Zuid-Limburg op 18 mei 2016 in

Maastricht. Tijdens deze bijeenkomst stond het kernthema

centraal: ‘Geen project, maar een beweging’. De pilot Blauwe

Zorg in de wijk maakt deel uit van deze beweging.

16

17


Ketenzorgprogramma’s in

huisartsenpraktijken

Cijfers huisartsenpraktijken en patiënten in ketenzorgprogramma’s.

Alle huisartsenpraktijken in de regio Maastricht-Heuvelland hadden in 2016 een contract voor de ketenzorg DM2 en COPD. Een

overzicht van het aantal huisartsenpraktijken met een contract per ketenzorgprogramma staat in Figuur A. In 2016 werden ruim

20.000 patiënten, afkomstig van de 55 huisartsenpraktijken met in totaal 170.000 ingeschreven patienten, behandeld binnen één

of meerdere ketenzorgprogramma’s (zie Figuur B).

Huisartsenpraktijken en andere zorgverleners in de regio

Maastricht-Heuvelland konden in 2016 via ZIO een contract

sluiten voor de volgende ketenzorgprogramma’s:

• Diabetes Mellitus type 2 (DM2)

• Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

• Astma

• Hart- en Vaatziekten (HVZ) , waaronder een zorgmodule

hartfalen en atriumfibrilleren

• Verhoogd Vasculair Risico (VVR)

• Complexe Zorg voor Ouderen

Voor deze ketenzorgprogramma’s heeft ZIO voor de regio

Maastricht-Heuvelland afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars

over de kosten van de zorg. ZIO bewaakt het traject

van ontwikkelen, implementatie en kwaliteit van de verschillende

ketenzorgprogramma’s. De zorg binnen de zorgprogramma’s

wordt uitgevoerd door diverse zorgverleners, die

met ZIO een contract hebben gesloten. Dit betreft huisartsen,

POH Somatiek, specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen.

Afhankelijk van de specifieke keten zijn ook andere

ketenpartners betrokken, zoals fysiotherapeuten, diëtisten,

optometristen, medisch pedicures en podotherapeuten. Op

de ZIO-website staan de zorgprogramma’s uitgebreid beschreven.

De zorg voor chronische patiënten binnen de ketenzorg wordt

grotendeels uitgevoerd door de POH Somatiek in de huisartsenpraktijken.

In de regio zijn 62 POH Somatiek werkzaam in

de 55 huisartsenpraktijken. In totaal zijn 20 van deze praktijk-

POH Somatiek in dienst van ZIO.

Figuur A) Aantal huisartsenpraktijken met een contract per ketenzorgprogramma (N=55 huisartsenpraktijken)

60

Ketenzorgcontracten

55 55

50

53

48

48

40

30

29

26

27

20

10

0

3

DM2 COPD HVZ/VVR Astma Ouderen POH GGZ Insuline Fundus HF/AF

Figuur B) Aantal patiënten gedurende heel 2016 in zorgprogramma in de regio Maastricht-Heuvelland

10000

9000

8000

9796

In ketenzorgprogramma

7000

7235

6000

5000

4000

4203

3000

2000

1000

0

2106

DM2 COPD HVZ VVR Astma

1143 332

Ouderenzorg

deel 2

18

19


Spiegelinformatie ketenzorg

In het jaar 2016 werd de variabele beloningscomponent op

het ketenzorgtarief gehandhaafd door de zorgverzekeraars.

Om huisartsenpraktijken te ondersteunen in het verkrijgen

van inzicht in de mate waarin zorg wordt verleend aan patiënten

in de ketenzorgprogramma’s werd door ZIO spiegelinformatie

beschikbaar gesteld. Op regio niveau werd de

variabele beloningscomponent gehaald. Spiegelinformatie

werd ook over andere onderdelen van de ketenzorg, zoals

de patiëntenenquête, beschikbaar gesteld aan de huisartsenpraktijken.

In 2016 vond, in opdracht van ZN en InEen, door Insights Zorg

een landelijke toetsing van de databewerking bij zorggroepen

plaats. ZIO deed ook mee aan deze toetsing. Het doel

van deze toetsing is om te komen tot vergelijkbare en betrouwbare

indicatoren ten behoeve van zorggroepen en de

landelijke benchmark. ZIO heeft de toetsing goed doorlopen

en ontving een rapport met alle bevindingen en adviezen.

“Door het registeren

in MediX is voor alle

betrokken zorgverleners

de gezondheidstoestand

van de patiënt inzichtelijk.”

Registratie van ketenzorg via MediX

MediX, onderdeel van X-Ample Technology BV, is een keteninformatiesysteem

(KIS) dat in de regio Maastricht-Heuvelland

wordt ingezet voor het volgen en begeleiden van patiënten

met een chronische aandoening. MediX is ontwikkeld in opdracht

van de Regionale Huisartsenzorg Heuvelland (RHZ) en

wordt in samenwerking met de RHZ en zorggroep ZIO continue

doorontwikkeld. Door het registeren in MediX is voor

alle betrokken zorgverleners de gezondheidstoestand van de

patiënt inzichtelijk. Naast het registreren van de zorg wordt

MediX ook gebruikt voor kwaliteitsverbetering en financiering

van de zorg. Op 1 april 2016 werd de vernieuwde versie

MediX 3.0 succesvol geïmplementeerd in de regio. Door middel

van workshops en instructiemateriaal werden de MediXgebruikers

geïnstrueerd. In MediX 3.0 is een gebruikersdashboard

aanwezig met daarin actuele ketenzorginformatie op

praktijkniveau (inhoudelijk, procesmatig en financieel). Ook

werd in 2016 de helpdesk voor MediX uitgebreid.

Tot slot werd in 2016 MediX gekeurd door Insights Zorg in het

kader van het integraal toetsinstrument toetsing databewerking.

De keuring hield in dat de indicatorenrapportages van

MediX vergeleken werden met de gouden standaard en dat

de verschillen werden gedocumenteerd. Het keuringsproces

is goed verlopen en in 2017 beoogt ZIO met MediX de goedkeuring

te behalen.

Ketenzorg Diabetes mellitus type 2 (DM2)

Afstemming en optimalisatie van taken en verantwoordelijkheden

binnen het zorgteam rondom een diabetespatiënt

stond centraal. Zo is, in het nascholingscurriculum van ZIO,

een gezamenlijke scholing voor POH, diabetesverpleegkundigen

en diëtisten georganiseerd met het thema Interprofessioneel

Samenwerken. In 2016 is ook gewerkt aan verdere

implementatie van de nieuwe voedingsrichtlijn van de

Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) (welke is uitgebracht

in 2015), onder andere door het organiseren van een scholing

voor zowel huisartsen als praktijkondersteuners over dit

thema. Verder is in 2016 gestart met de ontwikkeling van een

handreiking met behandeladviezen voor geriatrische DM2

patiënten. Er werd met betrokken zorgverleners gestart met

een herziening van de Richtsnoer diagnostiek en behandeling

DM2. Het najaar van 2016 stond met name in het teken

van het voorbereiden van veranderingen in het zorgproces

rondom de voetzorg in 2017. In 2017 wordt verder gewerkt

aan de herziening van de Richtsnoer, de ontwikkeling en

implementatie van de handreiking voor behandeling van

de geriatrische DM2 patiënt en verdere optimalisatie van de

voetzorg. Voor de samenstelling van de werkgroep DM2 zie

bijlage IIa.

20

21


De eerste helft van 2017 zal met name in het teken

staan van het implementeren en monitoren van de

wijzigingen binnen de keten Astma en COPD.

Ketenzorg COPD en ketenzorg Astma

In 2016 werd de evaluatie van de ketenzorg Astma afgerond.

Uit deze evaluatie kwam naar voren dat het organiseren

van de zorg aan astmapatiënten in ketenverband leidt tot

positieve veranderingen in de gezondheidstoestand van de

patiënt en de kwaliteit van het zorgproces volgens de zorgverleners.

Naar aanleiding van de evaluatie werd een gedifferentieerd

zorgaanbod binnen de astmaketen opgezet, door

het indelen van de keten in zorgmodules afhankelijk van de

ziektelast van de patiënt. Met de werkgroep COPD-Astma zijn

voorbereidingen getroffen om deze nieuwe module-indeling

per 1 januari 2017 te implementeren. Bovendien zijn inclusiecriteria

verduidelijkt voor de ketenzorg Astma. Binnen de

ketenzorg COPD is, op basis van de aanbevelingen in de NHG

Standaard COPD uit 2016, door de werkgroep gewerkt aan

een herindeling van de zorgmodules. Dit zal ook per 1 januari

2017 worden geïmplementeerd.

“Het organiseren van de

zorg aan astmapatiënten

in ketenverband leidt tot

positieve veranderingen in

de gezondheidstoestand

van de patiënt.”

Sinds 2015 doet de regio als één van de acht landelijke pilotregio’s

mee aan het landelijk transmuraal zorgpad COPD ‘Longaanval

met ziekenhuisopname’ van de Long Alliantie Nederland

(LAN). Door het regionale projectteam, bestaande uit

verschillende disciplines uit de eerste en tweede lijn, werd

het huidige en het ideale zorgproces rondom patiënten met

een longaanval uitgewerkt. In 2016 is de pilot van het landelijk

transmuraal zorgpad COPD ‘longaanval met ziekenhuisopname’

van start gegaan. In totaal zijn 6 huisartsenpraktijken

gestart met deze pilot en werd dit continue geëvalueerd en

geoptimaliseerd. Dit zal in 2017 worden gecontinueerd.

In 2016 vond een oriëntatie plaats op de mogelijkheden tot

het ondersteunen van huisartsenpraktijken in het leveren van

geïndividualiseerde zorg en het stimuleren van zelfmanagement

bij patiënten. Hiervoor vonden gesprekken plaats met

Zuyd Hogeschool, de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de

Universiteit Maastricht en ZO!. Deze oriëntatie zal in 2017 verder

worden uitgevoerd met als doel een project in de regio

op te zetten.

De eerste helft van 2017 zal met name in het teken staan van

het implementeren en monitoren van de wijzigingen binnen

de keten Astma en COPD. Voor de samenstelling van de werkgroep

Astma en COPD zie bijlage IIb.

Ketenzorg Hart- en vaatziekten

In 2016 is binnen de ketenzorg HVZ aandacht geweest voor

verdere implementatie van de zorgmodule ‘Hartfalen en

Atriumfibrilleren’ (HF/AF). Onder andere door het aanbieden

van coaching on the job door hartfalenverpleegkundigen van

het MUMC+. In 2017 zal een evaluatie van deze zorgmodule

plaatsvinden. In de tweede helft van 2016 zijn door de inhoudelijke

werkgroep, de eerste voorbereidingen getroffen

tot het herindelen van de modules binnen de zorgpaden VVR

en HVZ. Er heeft een verkenning plaatsgevonden in hoeverre,

afhankelijk van de aanwezigheid van bepaalde risicofactoren

en stabiliteit van de patiënt, een indeling gemaakt kan worden

in een light – medium en intensieve module. In 2017

zal deze ontwikkeling worden doorgezet. In 2016 werden de

in- en exclusiecriteria voor de zorgpaden VVR en HVZ door de

werkgroep herzien en vonden de voorbereidingen voor de

implementatie op 1 januari 2017 plaats. Voor de samenstelling

van de werkgroep HVZ zie bijlage IIc.

Keten Complexe Zorg voor Ouderen

2016 was een overgangsjaar voor deze keten. Er hebben uitvoerige

evaluaties plaatsgevonden op basis waarvan de systematiek

en inhoud van de keten is herzien. Er is gestart met

het formuleren van kernwaarden voor huisartsenzorg aan

kwetsbare ouderen en het opstellen van een visiedocument

in samenwerking met de werkgroep Keten Kwetsbare Ouderen

(KKO). Ook is op regionaal niveau (ZIO, MUMC+, Envida

22

23


en Mosae Zorggroep) gewerkt aan een visie op ouderenzorg.

In de tweede helft van 2016 zijn voorbereidingen getroffen

om de herziende keten per 1 januari 2017 te implementeren.

2017 zal in het teken staan van verdere implementatie en

monitoring van de herziende keten. Op regionaal niveau zal

in 2017 verdere concretisering van de regiovisie plaatsvinden.

Speerpunten hierin zijn het efficiënter inrichten van de overlegstructuren

in de regio, verbeterde integraliteit, samenwerking

en afstemming, (meer) aandacht voor Advanced Care

Planning en beschikbaarheid van een geriatrisch expertteam

in de regio. Voor de samenstelling van de werkgroep Keten

Complexe Zorg voor Ouderen zie bijlage IId.

Kwaliteit, de dataverzamelingsmethodiek vergemakkelijkt

worden. Ook wordt in 2017 onderzoek uitgevoerd naar patiëntparticipatie

binnen ketenzorg door een student gezondheidswetenschappen

van de Universiteit Maastricht.

In 2016 is een start gemaakt met het thema zelfmanagement

(zelfzorg). In samenwerking met ZO! is een pre-scan

uitgevoerd waarbij is gekeken naar de huidige situatie t.a.v.

zelfmanagement in de regio. In 2017 zal een project worden

opgezet om huisartsenpraktijken te ondersteunen in het leveren

van geïndividualiseerde zorg en het stimuleren van

zelfmanagement bij patiënten.

Participatie in wetenschappelijk onderzoek en externe

projecten

In 2016 werd vanuit ZIO geparticipeerd in de volgende onderzoeken

en projecten:

• De monitoring en evaluatie van anderhalvelijnszorg door

de Universiteit Maastricht.

• Het onderzoek “INTEGRATE” uitgevoerd door de Tilburg

University.

• Het onderzoek “Profile” onderzoek uitgevoerd door de

Universiteit Maastricht.

• De RAPIDA-studie uitgevoerd door de Universiteit

Maastricht.

• De Maastricht Studie uitgevoerd door het MUMC+.

• Het “E-Coach” onderzoek uitgevoerd door de Universiteit

Maastricht.

Evaluatie en onderzoek ketenzorg

“Het leveren van

patiëntgerichte zorg is

een belangrijk streven

in de regio.”

De patiënt centraal gesteld

Het leveren van patiëntgerichte zorg is een belangrijk streven

in de regio. Door ZIO werd daarom aandacht besteed aan het

opstellen van een individueel zorgplan samen met de patiënt

en een juiste registratie van deze afspraken in MediX. Om

meer inzicht te krijgen in de ervaringen en verwachtingen

van patiënten werd, in samenwerking met zorgverzekeraar

VGZ, een klantenpanel georganiseerd. Ook is een patiënten

enquête uitgezet, waarmee wordt beoogd inzicht te krijgen

in de verwachtingen en ervaringen van de patiënten binnen

alle ketenzorgprogramma’s.

De bevindingen uit het klantenpanel en enquête werden gebruikt

om de ketenzorgprogramma’s verder te optimaliseren

en de patiënt-informatie beter op de behoeften van de gebruiker

af te stemmen. De bevindingen van de enquête werden

ieder kwartaal op praktijkniveau teruggekoppeld naar

de huisartsenpraktijken. In 2017 zal, in overleg met de BAC

De huisartsen uit de inhoudelijke werkgroepen ketenzorg

(bijlage IIa tm IId) hebben een adviserende en ondersteunende

rol ten aanzien van de opzet en praktische uitvoer van

evaluaties en onderzoeksprojecten op het gebied van ketenzorg.

Voor de evaluatie en monitoring van de verschillende

Blauwe Zorg interventies werkt ZIO samen met de vakgroepen

Huisartsgeneeskunde (HAG), Health Services Research

(HSR) en Mental Health and neuroscience (MHeNs) van de

Universiteit Maastricht (UM) en Tilburg University.

In 2016 liepen drie studenten van de UM en een student van

de Hogeschool Utrecht een onderzoeksstage bij ZIO met begeleiding

door ZIO en de onderwijsinstelling. De studenten

deden onderzoek naar het zorggedrag van COPD patiënten,

de samenwerking tussen huisarts en gemeente, de implementatie

van de POH-GGZ en het longformularium Astma/

COPD. Daarnaast werd door ZIO in 2016 een onderzoek naar

het verloop van de ketenzorg astma in de regio afgerond. Een

pilot project voor het optimaliseren van de kwaliteit van zorg

aan patiënten met overgewicht door een multidisciplinaire

wijkgerichte aanpak werd gecontinueerd in 2016. Dit project

wordt gefinancierd door het achterstandsfonds van de Kring

Limburg en in één huisartsenpraktijk uitgevoerd. Tot slot,

werden in 2016 bij ZIO verschillende aanvragen voor participatie

in onderzoeksprojecten door externe partijen ingediend

en behandeld.

24

25


Huisartsgeneeskundige GGZ

POH GGZ

sen met stabiele chronische psychische problematiek laag

Sinds 2014 hebben alle huisartsenpraktijken in Maastricht en frequent zien met als doel verergering van klachten te voorkomen.

Heuvelland een POH GGZ in de praktijk, 90% hiervan is bij

ZIO in dienst. Binnen de huisartsgeneeskundige GGZ worden In de loop van 2016 zijn verschillende huisartsenpraktijken

mensen behandeld met (een verhoogd risico op het ontwikkelen

van) lichte tot matige psychische en/of sociale klach-

negen uur POH GGZ per normpraktijk gehanteerd. Het be-

uitgebreid in uren POH GGZ. Tot januari 2017 is de norm van

ten. Deze mensen kunnen in een kortdurend traject worden schikbare aantal uren POH GGZ binnen het collectief zijn in

begeleid door de POH GGZ. Daarnaast kan de POH GGZ men-

2016 volledig ingezet.

Geregistreerde gegevens MediX

De praktijkondersteuners GGZ rapporteren hun verrichtingen

in MediX. In 2016 zijn 5580 patiënten gezien door de POH GGZ

(tov 5324 in 2015). Gemiddeld heeft de POH GGZ 3,7 consulten

per patiënt gehad. De gemiddelde duur van een intake-gesprek

was 50 minuten, de gemiddelde duur van een vervolgconsult

was 30 minuten.

Van deze patiënten was 80% in de leeftijd van 18 tot 65 jaar,

13% 65 jaar en ouder en 7% jonger dan 18 jaar. De gemiddelde

leeftijd was 44 jaar. De meest voorkomende klachten

waarmee cliënten zich bij de POH GGZ melden zijn (net als in

2014 en 2015) angstklachten, depressieve klachten en slaapproblemen.

Ook ziet de POH GGZ frequent mensen met werk

gerelateerde problematiek.

Van het grootste deel van de patiënten die een consult bij

de POH GGZ hebben gehad is geregistreerd welke behandeling

ze na het eerste consult hebben ontvangen. Ruim 69%

hiervan had na behandeling door de POH GGZ geen vervolgbehandeling

meer nodig. Deze cijfers hebben betrekking op

patiënten die op het spreekuur bij de POH GGZ zijn geweest.

De huisarts kan patiënten ook rechtstreeks naar vervolgbehandeling

hebben doorverwezen.

Spreekuur POH Jeugd

Enkele huisartsen hadden sinds 2014 naast een algemene

POH GGZ een POH Jeugd in de eigen praktijk voor enkele

uren per week. In 2014 heeft ZIO daarnaast POH Jeugd op

de Stadspoli gepositioneerd toegankelijk voor cliënten van

alle huisartsenpraktijken in Maastricht en Heuvelland. Vanaf

mei 2016 is gestart met een pilot in de gemeente Valkenburg

waarbij de gemeente 20 uur per week POH Jeugd financiert.

De POH Jeugd neemt ook deel aan Team Jeugd en vormt op

die manier de verbindende schakel tussen de huisartsenzorg

en jeugdzorg. In navolging van Valkenburg is de gemeente

Eijsden-Margraten sinds september 2016 van start gegaan

met de financiering van 14 uur POH Jeugd. Vanaf november

2016 is de gemeente Maastricht gestart met de financiering

van 51 uur POH Jeugd. In 2016 is ook gestart met gesprekken

met de gemeente Meerssen over de start van een vergelijkbare

pilot in Meerssen in 2017. De pilots met de POH Jeugd

worden jaarlijks geëvalueerd. De eerste ervaringen bij zowel

huisartsen als Gemeente zijn positief, dus naar verwachting

zullen de pilots in 2017 worden gecontinueerd.

POH GGZ Problematisch gebruik alcohol en middelen

Sinds 2014 is er een spreekuur POH GGZ voor cliënten met

problematisch gebruik van alcohol en middelen gepositioneerd

op de Stadspoli, toegankelijk voor cliënten van alle

huisartsenpraktijken in Maastricht-Heuvelland. De POH GGZ

begeleidt in dit spreekuur cliënten waarbij een vermoeden

bestaat van misbruik, afhankelijkheid of verslaving van alcohol,

cannabis, cocaïne, benzodiazepine, seks, gokken/gamen,

cliënten die ambivalent gemotiveerd zijn, cliënten met onvoldoende

inzicht in hun problematisch gebruik en de risico’s

daarvan en cliënten die ter overbrugging naar de GBGGZ of

SGGZ ondersteuning kunnen gebruiken. Naast cliënten met

problematisch gebruik van Alcohol en Middelen kan de POH

GGZ in dit spreekuur ook naasten van deze cliënten begeleiden.

E-health

ZIO heeft er begin 2015 voor gekozen om gezamenlijk met

Meditta en HOZL een contract te sluiten met E-health aanbieder

Minddistrict. Alle POH GGZ zijn geschoold in het werken

met Minddistrict. Jaarlijks vindt een gezamenlijke evaluatie

plaats met Meditta en HOZL en eind 2016 is besloten om ook

in 2017 door te gaan met het E-health aanbod van Minddistrict.

Consultatie

Om de huisarts en de POH GGZ te ondersteunen bij de huisartsgeneeskundige

GGZ was er ook in 2016 de mogelijkheid

om een consultatie aan te vragen bij een psychiater of GZ

psycholoog. Deze consultatie kan telefonisch of via een face

to face contact plaatsvinden. ZIO heeft in de loop van 2016

met een toenemend aantal psychiaters en GZ psychologen

een overeenkomst gesloten voor de uitvoer van deze consultaties.

In 2016 hebben er 63 face-to-face consultaties plaats

gevonden.

26

27


Scholing

De POH GGZ in dienst bij ZIO dient zich conform de CAO huisartsenzorg

20 uur (ongeacht de omvang van het dienstverband)

op jaarbasis te scholen. In 2016 zijn de 20 uur scholing

ingevuld met de volgende onderwerpen:

- 3 intervisiebijeenkomsten (3 x 2 uur)

- Problem Solving Therapy (4 uur)

- Het begeleiden van (naasten van) oncologie

patiënten (3 uur)

- Het begeleiden van verstandelijk beperkte

mensen (3 uur).

- Positieve Gezondheid (2 x 2 uur)

De POH-GGZ brengt door middel van het gebruik van het

spinnenweb in kaart hoe het met de cliënt gaat op de belangrijkste

levensgebieden. Door het gebruik van het spinnenweb

wordt er meer expliciet dan voorheen voor zowel

POH-GGZ als cliënt aandacht besteed aan alle belangrijke

levensgebieden.

Kwaliteit

Positieve Gezondheid

De term ‘Positieve Gezondheid’ is door Machteld Huber (artsonderzoeker

voor het Louis Bolk Instituut) gelanceerd in 2011

en heeft betrekking op de wijze waarop gezondheid gedefinieerd

wordt. Niet het vrij zijn van ziekte en beperking (zoals

in de klassieke definitie van de WHO uit 1945), maar de vaardigheid

zich aan te passen aan en regie te voeren over de

uitdagingen van het leven staat daarbij centraal. Dit sluit aan

op de visie voor de huisartsenzorg zoals geformuleerd door

de LHV en NHG in de toekomstvisie 2022.

In de eerste helft van 2016 zijn de POH GGZ geschoold in het

gebruik van Positieve Gezondheid. Zij zijn in deze scholing

ook betrokken bij de ontwikkeling en inbedding van dit onderwerp

in de dagelijkse praktijk en bijten daarmee binnen

de huisartsenzorg en de Blauwe GGZ de spits af om meer

expliciet met dit onderwerp aan de slag te gaan in de zorg

voor patiënten.

Positieve gezondheid geeft de POH-GGZ de mogelijkheid een

integraal beeld van de situatie van de cliënt en zijn problematiek

te maken. Op basis van de kennis van de sociale kaart

die de POH-GGZ heeft en het gebruik van TIPP, kan de cliënt

zo snel mogelijk de best passende zorg krijgen.

Positieve gezondheid en het spinnenweb, helpen het verhaal

van de cliënt centraal te stellen zonder daarbij de weg naar

de beste oplossing uit het oog te verliezen.

“Positieve gezondheid geeft de POH-GGZ de

mogelijkheid een integraal beeld van de situatie

van de cliënt en zijn problematiek te maken.”

CERTIFICERING HaZO24

In 2016 heeft de implementatie van de HaZo24 tot een succesvolle

verdere uitbreiding van gecertificeerde praktijken

geleid. Eind 2016 waren in totaal 18 praktijk gecertificeerd,

naast de Huisartsenpost en ZIO. Daarnaast zijn nog eens 12

praktijken eind 2016 gestart om in de loop van 2017 het certificaat

te kunnen behalen.

Interne audits ketenzorg

In 2016 is bij alle 55 praktijken een Interne Audit Ketenzorg

uitgevoerd. De interne audits ketenzorg zijn onderdeel van

de 24 uur kwaliteitsborging, voor het onderdeel Chronische

Zorg. Het is mooi om te zien dat de werkprocessen rondom

de ketenzorg steeds beter lopen, waarbij structureel verbeteren

onderdeel van de zorgprocessen wordt. Dit draagt bij aan

het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg.

Evaluatie met overige ketenpartners

Naast de Interne Audits ketenzorg in de huisartsenpraktijk

worden ook evaluaties met de overige ketenpartners gehouden

over hoe de werkprocessen in de zorgketen verlopen.

Deze gesprekken geven aanvullende informatie over het

borgen van de zorgketen voor de patiënt en leiden ook tot

verbeteracties.

28

29


Scholing

ZIO Kwaliteit en Scholing organiseert voor aangesloten zorgverleners

scholingen.

Huisartsen en praktijkondersteuners Somatiek

ZIO Kwaliteit en Scholing organiseerde in 2016 acht scholingsavonden

binnen het curriculum ketenzorgscholing, waarin

alle ketens aan bod kwamen. Huisartsen en praktijkondersteuners

kiezen per jaar vier avonden uit acht (per zorgprogramma

1 avond) en krijgen een vastgesteld programma.

Naast het vaste curriculum Ketenzorgscholing vonden de volgende

scholingen plaats in 2016:

• Stichting Langerhans verzorgde voor 38 praktijkonder

steuners en huisartsen een opvolgavond

Insulinetherapie.

• 14 Huisartsen verdiepten hun kennis in het beoordelen

van ECG’s.

• De najaarswarffum voor huisartsen was druk bezocht

met 72 huisartsen en waarnemend huisartsen. Onder

meer oogheelkunde, kindergeneeskunde en lean

werken in de huisartsenpraktijk kregen ruim aandacht.

• In samenwerking met de WDH werd twee keer een

“Meet en Greet” georganiseerd, te weten met de

vakgroep hemato-oncologie en met de vakgroep

neurologie. Een gouden formule waarbij huisarts en

specialist elkaar beter leren kennen en van elkaar leren

door huisartsgeneeskundige onderwerpen te bespreken

in dat vakgebied.

Praktijkondersteuners GGZ

De praktijkondersteuners GGZ kregen in 2016 een scholing

aangeboden over het begeleiden van verstandelijk beperkten

en over het begeleiden van (naasten van) oncologiepatiënten.

Zie ook pagina 28.

30

31


Doktersassistenten

Voor doktersassistenten werden in 2016 diverse scholingen

en trainingen georganiseerd, waaronder een triagetraining

en scholing over vrouwenkwalen.

Fysiotherapeuten

Voor fysiotherapeuten organiseerde ZIO Kwaliteit en Scholing

in 2016 in samenwerking met Fy’Net onder meer een schoudersymposium,

een symposium over artrose van de knie en

een nascholing in het verbeteren van de core stability.

ZIO Kwaliteit en Scholing heeft Instellingsaccreditatie voor

huisartsen, praktijkondersteuners somatiek en voor doktersassistenten.

Voor overige scholing wordt met succes accreditatie aangevraagd

bij bv KNGF (fysiotherapie).

Er functioneren diverse werkgroepen (WDH, doktersassistenten,

fysiotherapeuten) waarin scholingsonderwerpen ontwikkeld

worden.

Overige activiteiten en ontwikkelingen

Voor diverse andere partners in de ketenzorg werden informatiebijeenkomsten

georganiseerd en op verzoek nascholingen.

32

33


Overzicht ZIO-scholingen in 2016

Overzicht ZIO-scholingen in 2016

Naam scholing

Doelgroep

Naam scholing

Doelgroep

Reanimatietrainingen

Huisartsen

Knie artrose

Fysiotherapeuten

Najaarswarffum 2016

Huisartsen

Stehtisch avond

Fysiotherapeuten

Meet en Greet Hemato Oncologie

Huisartsen

Voetzorg en Oncologie II

Pedicures

Meet and Greet Neurologie

Huisartsen

Bijeenkomst Blauwe GGZ

Diverse disciplines GGZ

ECG vervolgcursus 2016

Huisartsen

Bijeenkomst Blauwe GGZ/DNG

Diverse disciplines GGZ

Triagetraining Incompany

Huisartsen

Informatiebijeenkomsten ketenzorg

Alle contractpartners

Scholingscurriculum ketenzorg 2016

Huisartsen en POH Somatiek

Opvolgavond Langerhans

Huisartsen en POH Somatiek

Medix 3.0

Huisartsen, POH Somatiek en doktersassistenten

Intervisiebijeenkomsten

POH Somatiek

Reanimatietrainingen, herhaal- en basiscursus

POH Somatiek en doktersassistenten

PST Scholing

POH GGZ

Minddistrict

POH GGZ

Begeleiden van (naasten van) oncologiepatiënten

POH GGZ

Begeleiden van verstandelijk beperkten

POH GGZ

Positieve gezondheid

POH GGZ

Onderbelicht; scholing over vrouwenkwalen

Doktersassistenten

Triagetraining

Doktersassistenten

Laaggeletterdheid

Doktersassistenten

BHV trainingen, herhaal- en basiscursus

Fysiotherapeuten

CVA netwerk kennismakingsbijeenkomst 1e lijns therapeuten

Fysiotherapeuten

Core stability

Fysiotherapeuten

Schouder symposium

Fysiotherapeuten

34

35


Facilitair

ZIO Facilitair ondersteunt zorgverleners bij hun praktijkvoering

in brede zin en op diverse terreinen. Het gaat om producten

of diensten waar meerdere zorgverleners behoefte aan hebben.

De interne organisatie is op te splitsen in productontwikkeling

en relatiebeheer. Bij productontwikkeling ligt de

nadruk op het afstemmen van de vraag op het uiteindelijke

te leveren product of dienst. Bij relatiebeheer ligt de focus op

de (toekomstige) afnemer van een product of dienst.

Collectieve inkoop door ZIO en aanbod van producten

ZIO Facilitair is intermediair tussen de leverancier van een

product of dienst en de afnemers, in dit geval de praktijkvoerders.

Voor verschillende producten heeft ZIO één gespecialiseerde

leverancier geselecteerd. ZIO bood praktijkvoerders

in 2016 de volgende producten en diensten aan:

• Kantoorartikelen

• Kantoormeubilair

• Medische producten

• Stikstof

• Onderhoud aan medische apparatuur

• Schoonmaak

• Afvoeren van naalden en restafval

• Narrow casting

• P&O ondersteuning

• Werving en selectie doktersassistenten

• Ontwikkeling praktijkwebsite

Het aantal producten en diensten dat in 2016 werd afgenomen

door praktijkvoerders is redelijk stabiel gebleven.

Voor het product of dienst waar behoefte aan is, wordt in

samenspraak met een huisarts een leverancier geselecteerd.

De afnemers zijn niet verplicht om deel te nemen en de afstemming

tussen leverancier en afnemer gaan volledig buiten

ZIO om. Dit betekent dat er geen collectiviteitsafspraken

gemaakt kunnen worden op het gebied van prijs etc.

In 2017 zal worden bekeken welke strategische aanpak het

best past bij dit bedrijfsonderdeel.

Werving en selectie via ZIO Facilitair

Steeds meer vacatures voor vervanging maar ook voor structurele

plekken worden via ZIO Facilitair ondersteund. Op het

moment dat de bezetting ontoereikend is, biedt dit een snelle

oplossing voor problemen in de praktijk.

36

37


Zorgvastgoed

ZIO Zorgvastgoed heeft als doel sleutelklare, betaalbare

praktijken te leveren aan huisartsen en betrokken

disciplines. Onder regie van de huisarts, maar

zonder de organisatorische of financiële lasten, wordt

nieuwe huisvesting gerealiseerd waarbij de zorgverlener

ontzorgd wordt. Het creëren van toekomstbestendige,

multidisciplinaire prakijken heeft een grote

prioriteit in een snel veranderende huisartsenzorg.

38

39


Bestuursadviescommissies (BAC’s)

BAC kwaliteit

De BAC Kwaliteit (zie bijlage 1A) adviseert het RHZ bestuur over

onderwerpen die met kwaliteit van huisartsenzorg in de regio

te maken hebben. Kwaliteit is een breed begrip, vaste onderwerpen

zijn o.a. deskundigheidsbevordering huisartsen-POHdoktersassistenten,

Hazo24, veiligheid en continuïteit.

De BAC Kwaliteit ontwikkelt visiestukken die ter advies voorgelegd

worden aan het bestuur RHZ, Bestuurgroepvoorzitters

en de Algemene Ledenvergadering. Er wordt ingespeeld op

landelijke en regionale ontwikkelingen. In 2016 is de voortgang

van de Hazo24 bewaakt, zijn inhoudelijke kwaliteitsissues

behandeld met oog voor landelijke ontwikkelingen zoals

het Roer Gaat Om en Toekomstvisie LHV-NHG- INEEN 2022.

BAC samenwerking

De opdracht van de BAC Samenwerking (zie bijlage 1b) is het

RHZ bestuur te adviseren over de samenwerking en communicatie

tussen de huisartsen van de Vereniging RHZ Heuvelland

en de zorgpartners in de regio. In 2016 fungeerde de BAC

Samenwerking als toetsgroep voor TIPP en adviseerde, monitorde

en/of participeerde in de verdere uitbreiding van TIPP, de

Stadspoli, de gebruikersraad Stadpoli, digitale rationele diagnostiek

en de ketenzorgproducten in de wijk, waaronder GGZ.

Een nieuw aandachtspunt in 2016 was de palliatieve zorg. Er is

een start gemaakt met palliatieve thuiszorg groepen (PATZ).

De BAC Samenwerking heeft wederom diverse zorgproducten

en diensten voor en met zorgpartners gedefinieerd en/of geëvalueerd.

Wederzijdse accurate (elektronische) berichtgeving,

verwijzing, logistieke verbeteringen én facilitering zijn onderwerpen

die tussen huisarts en zorgpartners onderwerp van

gesprek blijven. In 2016 was dat het geval met bijvoorbeeld,

Oogheelkunde, Cardiologie en Reumatologie van MUMC+.

Ook vond overleg met de partners uit de eerste en twee lijn

plaats betreffende een goede medicatieoverdracht binnen en

tussen de lijnen.

De hierboven genoemde aandachtspunten blijven ook in 2017

van belang voor de BAC Samenwerking.

BAC ICT

De opdracht van de BAC ICT (zie bijlage 1c) is het bestuur te

adviseren ten aanzien van automatiseringsvraagstukken die

gerelateerd zijn aan het realiseren van goede huisartsenzorg.

Het monitoren van de voortgang en de voortdurende evaluatie

van LSP en White-Box op de HAP was, net als in 2015, in 2016

een aandachtpunt voor de BAC ICT. Evenals het adviseren over

ontwikkelingen rond digitale communicatieplatforms en het

opstellen van een programma van eisen voor dergelijk platform.

Ook was er aandacht voor de technische invoering van

digitale diagnostiek en het verder optimaliseren van het MediX

3.0, de geüpdate versie van het regionaal KIS, die maart 2016

gelanceerd werd.

Bovenstaande aandachtspunten blijven ook in 2017 van belang

voor de BAC ICT. Een nieuw dossier in 2017 is de veiligheid

rondom ICT en de risico’s op het gebied van data-lekken.

De opdracht van de BAC Samenwerking is het RHZ

bestuur te adviseren over de samenwerking en

communicatie tussen de huisartsen van de Vereniging

RHZ Heuvelland en de zorgpartners in de regio.

40

41


Communicatie, presentaties en publicaties

Aandacht in de media

Presentaties in 2016

• “Proeftuin Blauwe zorg. Innoveren met een

• Masterclass Eerstelijns, januari 2016

lonkend perspectief”. Kwaliteit in Zorg, maart 2016

• Universiteit Groningen, januari 2016

• “Blauwe Zorg veelbelovend”. Nummer 1, maart 2016 • Regiobijeenkomst VVAA, april 2016

• “Blauwe Zorg in de wijk. Positieve gezondheid en de • Boehringer, april 2016

burger aan zet”. De Eerstelijns, maart 2016

• Huisartsen Kring Amsterdam, april 2016

• “Betere zorg door slimmere inkoop geneesmiddelen • Zorgadviesraad ING, juni 2016

longziekte COPD”. Nominatiefilm ZIO Zinnige Zorg Award • MSD, juni 2016

VGZ 2016, juni 2016

• Netwerkbijeenkomst MUMC, juni 2016

• “Maastrichts initiatief longmedicatie genomineerd voor • Substitutie leergang Jan van Es, juni 2016

Zinnige Zorg Award”. VGZ Persbericht, april 2016

• Leergang Anderhalve lijn Jan van Es, juni 2016

• Haalbaarheid anderhalvelijnszorg.

• Workshop Triple Aim Jan van Es, juni 2016

Blauwe Zorg regio, mei 2016

• Nieuwe Zorg, juni 2016

• Zuid-Limburg nieuw regionetwerk bij Alles is gezond • Dagvoorzitter symposium medicatiebewaking, juni 2016

heid, juni 2016

• Masterclass evaluatie integrale zorg interventies: het

• “Stadspoli inmiddels een begrip. Binnenkort schuift

dertiende vakgroep aan”. Praktijk, juli 2016

COMIC model. 30 september 2016 Tilburg (Tilburg

University). Presentatie A. Huizing: Hoe sluit het COMIC

• Visiedocument zorggroepen Zuid-Nederland

De Eerstelijns, september 2016

model aan bij vragen over waarde en implementatie van

integrale zorg?

• Ketenzorg voor astmapatiënten in Maastricht-Heuvelland • Fellows geriatrie, september 2016

De Eerstelijns, december 2016

• Werkbezoek Onze Huisartsen, september 2016

• Op weg naar duurzame proactieve ouderenzorg

• Workshop Ineen, september 2016

Praktijk, december 2016

• Inspectie Volksgezondheid, september 2016

• Zorggroep Bevelanden, september 2016

• Reinier de Graaf ziekenhuis, november 2016

• Symposium Hersens, november 2016

• ACR review, december 2016

• Zorggroepen congres, december 2016

Publicaties van projecten in 2016 waaraan ZIO heeft

meegewerkt of waarbij werd verwezen naar de ketenzorgprogramma’s

en/of andere projecten van ZIO

• Van Hoof MS, Simon R, Vrijhoef HJM, Willemsen RTA,

Schulpen G, Maaskant M, Wesseling GJ, Huizing AR.

Ketenzorg voor astmapatiënten: hogere kwaliteit van

zorg volgens zorgverleners en gezondheidswinst voor

patiënten. De Eerstelijns. December 2016, 20 – 22.

• Van Hoof SJM, Kroese MEAL, Spreeuwenberg MD et al.

Substitution of Hospital Care with Primary Care: Defining

the Conditions of Primary Care Plus. International Journal

of Integrated Care, 2016. 16(1): 12, pp. 1–11, DOI:

http://dx.doi.org/10.5334/ijic.2446

• Van Hoof SJM, Spreeuwenberg MD, Kroese MEAL et al.

Substitution of outpatient care with primary care:

a feasibility study on the experiences among general

practitioners,

• Medical specialists and patients. BMC Family Practice.

2016, 17:108 DOI 10.1186/s12875-016-0498-8

• Ellen Nolte, Anne Frølich, Helmut Hildebrandt, Alexander

Pimperl, Guy J Schulpen and Hubertus JM Vrijhoef.

Implementing integrated care: A synthesis of

experiences in three European countries.

International Journal of Care Coordination. 2016,

doi:10.1177/2053434516655626

• Schulpen G, de Wildt JE. Van huisartsenzorggroepen naar

regionale eerstelijnsorganisaties. De Eerstelijns.

September 2016, 12 – 15.

• Hees S, Huizing A. Ketenzorgprogramma COPD.

Op één lijn. Uitgave 55, 2e uitgave 2016, blz. 12.

• Zorginstituut Nederland. Implementatie van de

zorgstandaarden astma en COPD: Leren van de

koplopers. Zorginstituut Nederland. Maart 2016.

• World Bank Group, World Health Organization.

Deepening health reform in China. Building high-quality

and value-based service delivery. 2016. China.

ZIO-Rapporten in 2016

• Van Hoof M, Simon, S, Vrijhoef HJM, Willemsen RTA,

Schulpen G, Maaskant M, Wesseling GJ, Huizing AR.

Eén jaar eerstelijns ketenzorg voor patiënten met astma:

wat levert het op? 2016, ZIO: Maastricht.

• Hees S. Zorgmijders in de eerstelijns ketenzorg COPD

in de regio Maastricht-Heuvelland: inzicht in aantallen,

kenmerken en beweegredenen.

Universiteit Maastricht, opleiding Geneeskunde. 2016

(WESP begeleider: A. Huizing).

• Leuven T. Actuele uitdagingen en zorgvernieuwingen

bij de huisarts. Samenwerking tussen huisarts en

gemeente. Universiteit Maastricht, opleiding Geneeskunde.

2016 (WESP begeleider: M. Kroese, A. Huizing)

42

43


Jaarrekening 2016

Bedrijfsopbrengsten

2016

8.600.274

2015

8.403.425

JAAR

Inkoopwaarde van de geleverde zorg

-5.723.652

-5.930.497

Bedrijfslasten

2.753.052

2.695.110

Bedrijfsresultaat

123.570 -222.182

Financiële baten

Nettoresultaat

Alle bedragen in €

29.616 31.330

153.186 -191.852

2016

44

45


Bijlagen

Bijlage I

Bijlage Ia

Samenstelling BAC Kwaliteit in 2016

• Mw. drs. K. Boots, huisarts

• Dhr. drs. R. Delissen, huisarts

• Dhr. drs. R. Haesen, huisarts

• Dhr. drs. P. van de Kar, huisarts

• Dhr. drs. M. Nio, huisarts

• Dhr. drs. R. Prevoo, lid bestuur vereniging RHZ, huisarts

• Dhr. drs. J. Smeets, voorzitter, huisarts

• Mw. L. Hager, coördinator kwaliteit ZIO

Bijlage Ib

Samenstelling BAC Samenwerking in 2016

• Dhr. drs. H. Debets, huisarts

• Mw. drs. M. van Dongen, huisarts

• Mw. drs. P. Israël, GGZ-kaderhuisarts

• Dhr. drs. S. Kempinski, lid bestuur vereniging RHZ,

huisarts

• Mw. drs. Oosterhout, huisarts

• Mw. drs. H. Swijgman, huisarts

• Mw. drs. T. van der Waart, voorzitter, huisarts

• Mw. J. Bindels, beleidsmedewerker ZIO

• Mw. drs. J. Hazelzet, medewerker chronische zorg ZIO

• Dhr. dr. G. Schulpen, medisch directeur ZIO

Bijlage Ic

Samenstelling BAC ICT in 2016

• Mw. drs. M. van Dongen, huisarts

• Dhr. drs. J. Ridderbeks, huisarts

• Dhr. drs. R. Simon, huisarts, voorzitter (lid tot

september 2016)

• Dhr. dr. P. Smeets, huisarts

• Mw. drs. K. Verstraete, huisarts (voorzitter per

september 2016)

• Dhr. drs. C. Wijnands, lid bestuur vereniging RHZ,

huisarts

• Mw. J. Bindels, beleidsmedewerker ZIO

• Dhr. D. Dierx, datamanager en applicatiebeheerder ZIO

• Dhr. dr. C. van Uden, directeur bedrijfsvoering ZIO

De directeur bedrijfsvoering van ZIO, C. van Uden en D.

Dierx, applicatiebeheerder van ZIO participeren regelmatig

in de BAC ICT.

Bijlage Id

Samenstelling BAC Huisartsenpost (HAP) in 2016

• Mw. drs. L. Deneer (vanaf 13-04-2016)

• Dhr. drs. L. Jansen (tot 31-12-2016)

• Dhr. drs. S. Kempinski namens bestuur RHZ

• Dhr. drs. Y. Kesler (vanaf 30-11-16)

• Dhr. drs. J. Lautenschutz (vanaf 27-07-2016)

• Dhr. drs. H. Munnik

• Mw. drs. R. Pasmans

• Mw. drs. V. Pinckers (tot 28-09-2016)

• Mw. drs. E. Posma namens stichting HMH

• Dhr. drs. M. Verhoeckx

• Dhr. drs. R. Wetzels

• Dhr. drs. V. Zwietering

• Mw. N. Broens-Le Doux, notuliste


Bijlage Ie

Samenstelling Werkgroep WDH Heuvelland in 2016

• Mw. prof. dr. N. Bouvy, chirurg MUMC+, lid

• Dhr. drs. G. Costongs, huisarts Maastricht, lid

• Dhr. H. Fiolet, directeur RVE Patiënt en Zorg MUMC+, lid

• Mw. drs. H. Hakvoort, huisarts Eijsden, lid

• Dhr. dr. B. Havekes, internist-endocrinoloog MUMC+, lid

• Mw. drs. M. Kusters, huisarts Maastricht, lid

• Dhr. drs. M. Munnik, huisarts Valkenburg, coördinator

scholing ZIO, lid

• Dhr. drs. R. Prevoo, huisarts Cadier en Keer

• Dhr. dr. S. Schalla, cardioloog MUMC+, lid

• Mw. drs. P. Schunck, huisarts Margraten, lid en

voorzitter WDH

Bijlage II

Bijlage IIa

Samenstelling Werkgroep Ketenzorg DM2 in 2016

• Dhr. E. Barten, optometrist, Oog Screening Limburg

• Mw. B. Bosch, medisch pedicure, Berg en Terblijt

• Dhr. drs. P. Castermans, huisarts

• Mw. R. Faut, podotherapeut, Voetzorg Maastricht,

MUMC+

• Mw. H. Lamers, medisch pedicure, Maastricht

• Mw. dr. S. Landewe, internist-endocrinoloog, MUMC+

• Mw. S. Paulussen, hoofd diabetesverpleegkundigen en

voetzorg, MUMC+

• Mw. A. Put, diëtiste, Envida

• Dhr. prof. dr. N. Schaper, internist – endocrinoloog,

MUMC+

• Mw. J. Slijpen, praktijkondersteuner Somatiek

• Dhr. drs. M. Wiertz, huisarts

• Dhr. J. Willems, podotherapeut, Voetzorg Maastricht,

MUMC+

• Dhr. drs. F. Amory, coördinator chronische zorg, ZIO

• Mw. W. Engering, adviseur praktijkondersteuning, ZIO

• Mw. drs. J. Hazelzet, medewerker chronische zorg, ZIO

• Mw. drs. M. van Hoof, medewerker chronische zorg, ZIO

• Mw. dr. A. Huizing, coördinator chronische zorg en

onderzoek, ZIO

Bijlage IIb

Samenstelling Werkgroep Ketenzorg Astma en COPD in

2016

• Mw.Mw. I. Houben, diëtiste, Die’Net

• Dhr. R. van den Heuvel, praktijkondersteuner Somatiek

(tot 1 juli 2016)

• Dhr. H. Nijssen, fysiotherapeut, Fy’Net

• Dhr. drs. R. Simon, huisarts (tot 1 oktober 2016)[W1]

• Mw. M. Vaassen, longverpleegkundige, MUMC+

• Dhr. prof. dr. G. Wesseling, longarts, MUMC+

• Dhr. drs. R. Willemsen, kaderhuisarts astma en COPD

• Dhr. drs. F. Amory, coördinator chronische zorg, ZIO

• Mw. W. Engering, adviseur praktijkondersteuning, ZIO

• Mw. drs. J. Hazelzet, medewerker chronische zorg, ZIO

• Mw. drs. M. van Hoof, medewerker chronische zorg, ZIO

• Mw. dr. A. Huizing, coördinator chronische zorg, ZIO

COPD

Bijlage IIc

Samenstelling Werkgroep Ketenzorg Hart- en

Vaatziekten in 2016

• Mw. dr. J. Boyne, verpleegkundig specialist hartfalen,

MUMC+

• Dhr. prof. H. Brunner-La Rocca, cardioloog, MUMC+

• Mw. A. Kerkhofs – Kuiper, praktijkondersteuner,

huisartsenpraktijk

• Mw. dr. K. Konings, kaderhuisarts HVZ

• Dhr. dr. A. Kroon, internist - vasculair geneeskundige,

MUMC+

• Dhr. drs. L. Luermans, cardioloog, MUMC+

• Dhr. prof. dr. N. Schaper, internist – endocrinoloog,

MUMC+

• Dhr. drs. R. Willemsen, kaderhuisarts HVZ

• Dhr. drs. F. Amory, coördinator chronische zorg, ZIO

• Mw. W. Engering, adviseur praktijkondersteuning, ZIO

• Mw. drs. J. Hazelzet, medewerker chronische zorg, ZIO

• Mw. drs. M. van Hoof, medewerker chronische zorg, ZIO

• Mw. dr. A.R. Huizing, coördinator chronische zorg en

onderzoek, ZIO

Bijlage IId

Samenstelling Werkgroep Ketenzorg Kwetsbare Ouderen

in 2016

• Mw. drs. L. Ars, Beleidsadviseur V&V, Envida

• Mw. S. Bastiaans, POH ouderenzorg

• Mw. drs. M. van Dongen-Bots, huisarts, kaderhuisarts

Ouderengeneeskunde i.o.

• Mw. dr. M. Durlinger, Specialist Ouderengeneeskunde,

Envida

• Mw. E. de Goeij, POH Ouderenzorg

• Dhr. dr. W. Mulder, internist Ouderengeneeskunde,

MUMC+

• Mw. dr. A. Nijholt, huisarts

• Dhr. R. Warnier, ketencoördinator Ouderenzorg, MUMC+,

Transmurale Zorg

• Dhr. drs. F. Amory, coördinator chronische zorg, ZIO

• Mw. drs. M. van Hoof, medewerker chronische zorg, ZIO

46

47


Bijlage IIe

Samenstelling werkgroep Farmacie longmedicatie in

2016

• Dhr. drs. F. Claessens, apotheker

• Mw. drs. I. Goven, apotheker

• Dhr. drs. F. Laugs, longarts, MUMC+

• Dhr. ir. M. Lenssen, programmamanager Blauwe Zorg

• Dhr. drs. R. Simon, huisarts

• Dhr. prof. dr. G. Wesseling, longarts, MUMC+

• Dhr. drs. R. Willemsen, huisarts

In de tweede helft van 2016 is de ketenzorg groep astma /

COPD verantwoordelijk geworden voor de implementatie.

Bijlage IIf

Samenstelling Werkgroep Huisartsen Chronische Zorg in

2016

• Dhr. drs. P. Castermans, huisarts

• Mw. drs. M. van Dongen-Bots, huisarts

• Mw. drs. I. van der Heijden, huisarts

• Mw. drs. P. Israël, huisarts

• Mw. drs. K. Konings, kaderhuisarts HVZ

• Dhr. drs. A. Nijholt, huisarts

• Dhr. drs. R. Prevoo, huisarts

• Dhr. drs. R. Simon, huisarts

• Mw. drs. T. van der Waart, huisarts

• Dhr. drs. T. Wiertz, huisarts

• Dhr. drs. R. Willemsen, huisarts

• Dhr. drs. F. Amory, Coördinator Ketenzorg, ZIO

• Mw. drs. J. Hazelzet, Medewerker Chronische Zorg, ZIO

• Mw. drs. M. van Hoof, Medewerker Chronische Zorg, ZIO

• Mw. dr. A. Huizing, Coördinator Chronische Zorg, ZIO

Bijlage IIg

Samenstelling Werkgroep MediX gebruikers in 2016

• Dhr. R. Bartels, praktijkondersteuner

• Mw. J. Claessens-Kleinen, diabetesverpleegkundige,

MUMC+

• Mw. drs. M. van Dongen, huisarts

• Dhr. drs. G. Knops, huisarts

• Dhr. drs. M. Munnik, huisarts

• Mw. J. de Ras-Verbeet, praktijkondersteuner

• Dhr. drs. J. Ridderbeks, huisarts

• Mw. T. Reinink-Paes, praktijkondersteuner

• Dhr. d. Dierx, applicatiebeheerder en datamanager, ZIO

• Mw. W. Engering, adviseur praktijkondersteuning, ZIO

• Mw. dr. A. Huizing, coördinator chronische zorg en

onderzoek, ZIO

• Dhr. dr. C. van Uden, directeur bedrijfsvoering, ZIO

Bijlage III

Afkortingen / Verklaringenlijst

ALV

Algemene leden vergadering

BAC

Bestuurs Advies Commissie

COPD

Chronic Obstructive Pulmonary Disease

CVA

Cerebro Vasculair Accident

(CvAH)

College van Accreditatie Huisartsen

Die’net Diëtisten Net

DM2 Diabetes Mellitus type 2

ECG

Elektrocardiogram (hartfilm)

FTO

Farmaco Therapeutisch Overleg

Fy’net

Fysiotherapeuten Net

GBGGZ

Generalistische Basis GGZ

GGD

Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst

GGZ

Geestelijke Gezondheids Zorg

[G]OUD Gezond Oud In Limburg

GW

Gezondheidswetenschappen

HAG

Huisartsgeneeskunde

HAP

Huisartsenpost

HAZO24 Huisartsenzorg 24 uur

HIS

Huisartsinformatiesysteem

HKZ

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling

in de Zorgsector

HVZ

Hart- en vaatziekte

IA

Instellingsaccreditatie

INCA

Integrated Care

KNO

Keel, Neus en Oor

LSP

Landelijk Schakel Punt

MUMC+ Maastricht Universitair Medisch Centrum

NHG

Nederlands Huisartsen Genootschap

NZA

Nederlandse Zorg Autoriteit

P&O

Personeel en Organisatie

POH

Praktijkondersteuner Huisartsen

RHZ

Regionale Huisartsen Zorg

TIPP

UM

VEZN

WDH

WESP

WMO

ZIO

ZN

ZO!

Transmurale Interactief Patiënten

Platform

Universiteit Maastricht

Versterking Eerstelijn Zuid Nederland

Werkgroep Deskundigheid Huisartsen

Wetenschapsparticipatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Zorg in Ontwikkeling

Zorgverzekeraars Nederland

Zelfzorg Ondersteund

48 49


ZIO Zorg In Ontwikkeling

Wilhelminasingel 81

6221 BG Maastricht

T 043 350 69 10

F 043 350 69 20

E info@zio.nl

I www.zio.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!