13.07.2017 Views

ZIO_Jaarverslag 2016

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

JAARVERSLAG<br />

<strong>2016</strong>


VOORWOORD<br />

4<br />

ORGANISATIE<br />

6<br />

BLAUWE ZORG<br />

8<br />

KETENZORGPROGRAMMA’S IN HUISARTSENPRAKTIJKEN<br />

18<br />

HUISARTSGENEESKUNDIGE GGZ<br />

26<br />

KWALITEIT<br />

29<br />

SCHOLING<br />

30<br />

FACILITAIR<br />

36<br />

ZORGVASTGOED<br />

38<br />

BESTUURSADVIESCOMMISSIES (BAC’s)<br />

40<br />

COMMUNICATIE, PRESENTATIES EN PUBLICATIES<br />

42<br />

JAARREKENING <strong>2016</strong><br />

44<br />

BIJLAGEN<br />

I. Leden Bestuursadviescommisies (BAC’s) en WDH in <strong>2016</strong><br />

II. Leden werkgroepen chronische zorg in <strong>2016</strong><br />

III.<br />

Afkortingenlijst/verklaringenlijst<br />

Colofon<br />

Uitgave: <strong>ZIO</strong> Zorg In Ontwikkeling<br />

Vormgeving: R&R Communication<br />

Fotografie: Henry Peeters<br />

Paul Röling (pag. 8/9 en 38/39)<br />

Maastricht, juli 2017<br />

3


Voorwoord<br />

De ontwikkelingen in de (eerstelijns) zorg staan niet stil en zo<br />

ook in <strong>2016</strong>. Op tal van fronten is <strong>ZIO</strong> actief geweest om zorg<br />

te ontwikkelen in en rond de huisartsenpraktijk.<br />

Op het gebied van ketenzorg voor patiënten met een chronische<br />

aandoening kan worden geconstateerd dat via kwaliteitsbeleid,<br />

de praktijkvariatie afneemt. Patiënten worden in<br />

grote mate binnen de eerste lijn van zorg voorzien en de uitkomsten<br />

voor de patiënt zijn op inhoud en ervaring positief.<br />

Via werkgroepen en adviescommissies worden in de regio<br />

met huisartsen en andere eerstelijns disciplines tal van stappen<br />

genomen om de kwaliteit van de zorg in de eerste lijn te<br />

vergroten.<br />

In het oog springende projecten zijn het ontwikkelen van een<br />

regionale, integrale visie op ouderenzorg en het formularium<br />

voor COPD patiënten.<br />

Voor <strong>ZIO</strong> is het essentieel de verbinding met de achterban<br />

nauw te houden en goed aan te sluiten op de behoeften en<br />

vragen die er leven in de dagelijkse praktijk. In <strong>2016</strong> heeft de<br />

vereniging RHZ bestuursgroepen geïnstalleerd, die de communicatie<br />

naar huisartsen en vanuit huisartsen bevordert. Dit<br />

heeft meer synergie en wederzijds begrip opgeleverd. Goede<br />

communicatie is een belangrijke bouwsteen om in een snel<br />

veranderend zorglandschap mee te kunnen bewegen in wat<br />

voor de patiënt gewenste zorg is.<br />

Andere voorbeelden zijn het aansluiten van de huisartsgeneeskundige<br />

zorg op de veranderingen in het gemeentelijk<br />

domein (via bijvoorbeeld het ontwikkelen van de wijkpilot<br />

Blauwe zorg in Nazareth-Wittevrouwenveld) en het aansluiten<br />

op het GGZ domein (via de concepten van Blauwe GGZ).<br />

In 2017 zullen deze projecten verder vorm en inhoud gaan<br />

kennen.<br />

De soms snel veranderende zorgsystemen vereisen veel aanpassend<br />

vermogen van huisartsen en andere eerstelijns disciplines.<br />

Het is een kerntaak van <strong>ZIO</strong> hierbij ondersteuning te<br />

bieden, zodat zorgverleners niet overbelast raken en zodat<br />

patiënten in de eerste lijn goede zorg kunnen blijven ontvangen.<br />

Wij hopen dat dit jaarverslag u goed informeert over de activiteiten<br />

van <strong>ZIO</strong>. Hierbij verwijzen wij u tevens naar de website<br />

www.zio.nl voor verdere informatie.<br />

Namens alle medewerkers en aangesloten zorgverleners,<br />

Guy Schulpen en Caro van Uden<br />

In <strong>2016</strong> zijn vele activiteiten gecontinueerd (ketenzorg, Stadspoli,<br />

scholing, kwaliteit, enzovoort) en was de voornaamste<br />

focus gericht op verbetering van deze activiteiten.<br />

Tegelijk verandert de wereld om ons heen en heeft <strong>ZIO</strong> projecten<br />

opgezet om hier zo goed mogelijk op aan te sluiten.<br />

Het ontwikkelen van de praktijkondersteuner Jeugd (POH) is<br />

hier een voorbeeld van.<br />

4<br />

5


Organisatie<br />

<strong>ZIO</strong> is actief in de regio Maastricht-Heuvelland, met als gemeenten<br />

Maastricht, Margraten-Eijsden, Meerssen en Valkenburg<br />

a/d Geul. Het werkgebied van <strong>ZIO</strong> telt bijna 170.000<br />

inwoners. Alle huisartsen gevestigd in deze regio zijn lid van<br />

de vereniging RHZ en aangesloten bij <strong>ZIO</strong>. Vanuit <strong>ZIO</strong> wordt<br />

ook ondersteuning geboden aan de vrijgevestigde fysiotherapeuten<br />

aangesloten bij stichting Fy’net, en aan de diëtisten<br />

aangesloten bij Die’net.<br />

De werkzaamheden van de mensen van <strong>ZIO</strong> bestrijken onder<br />

andere de ontwikkeling en evaluatie van ketenzorg, kwaliteit<br />

en scholing, facilitaire ondersteuning, advisering praktijkondersteuning<br />

en begeleiding betreffende zorgvastgoed. De organisatie<br />

wordt geleid door een tweekoppige directie.<br />

Binnen de ketenzorg somatiek zijn 11 praktijkondersteuners<br />

(POH’s) overgenomen door de huisartsenpraktijk waar ze eerder<br />

via <strong>ZIO</strong> werden ingezet. Er waren vijf medewerkers die<br />

gedurende het jaar zijn ingezet voor vervanging door ziekte<br />

en zwangerschap. Tot slot is er één POH door <strong>ZIO</strong> overgenomen<br />

van een huisartsenpraktijk.<br />

In de loop van het jaar zijn vijf POH GGZ uit dienst gegaan en<br />

11 nieuwe POH GGZ gestart.<br />

Bij TIPP is de bezetting qua formatie gelijk gebleven maar er<br />

zijn vier mensen uit dienst gegaan en vier nieuwe medewerkers<br />

in dienst gekomen.<br />

Organisatie<br />

De werkzaamheden van <strong>ZIO</strong> bestrijken onder andere de<br />

ontwikkeling en evaluatie van ketenzorg, kwaliteit en scholing,<br />

facilitaire ondersteuning, advisering praktijkondersteuning en<br />

begeleiding betreffende zorgvastgoed.<br />

<strong>ZIO</strong> functioneert volgens het Raad van Toezicht model. Tussen<br />

de beroepsinhoudelijke verenigingen zoals de RHZ, Fy’net en<br />

Die’net enerzijds en de stichting <strong>ZIO</strong> anderzijds, zijn samenwerkingsconvenanten<br />

van kracht waarin de samenhang tussen<br />

beide entiteiten is beschreven.<br />

Statutair en binnen het samenwerkingsconvenant is verankerd<br />

dat de beroepsgroepen sturend blijven op de beleidslijn<br />

en activiteiten van <strong>ZIO</strong> met betrekking tot hun eigen discipline.<br />

Toetsing op de bedrijfsvoering van <strong>ZIO</strong> valt onder de verantwoordelijkheid<br />

van een onafhankelijke Raad van Toezicht.<br />

In deze opzet verzekert <strong>ZIO</strong> zich ervan dat de inhoudelijke<br />

beleidsontwikkelingen mede vormgegeven worden door de<br />

aangesloten beroepsgroepen (waar dat hen in de praktijkvoering<br />

raakt) en dat het toezicht op de bedrijfsvoering door<br />

een onafhankelijk orgaan, de Raad van Toezicht, is geborgd.<br />

Personeel en Organisatie (P&O)<br />

De afdeling P&O levert een bijdrage op strategisch, tactisch<br />

en operationeel niveau voor de interne organisaties. Het aantal<br />

FTE in dienst van <strong>ZIO</strong> was eind <strong>2016</strong> 49,5 FTE. Dit is een<br />

afname van 0,4 FTE ten opzichte van eind 2015.<br />

“In <strong>2016</strong> is de werkportefeuille<br />

op diverse<br />

gebieden uitgebreid.”<br />

Sinds de start van <strong>ZIO</strong> is er een constante bezetting geweest.<br />

In <strong>2016</strong> is de werkportefeuille op diverse gebieden uitgebreid.<br />

Voor afdeling kwaliteit zijn twee medewerkers in dienst gekomen.<br />

Deze medewerkers waren al op detacheringsbasis<br />

binnen onze organisatie werkzaam. Bij de Stadspoli zijn twee<br />

doktersassistentes in dienst genomen. Eerder werden poli assistentes<br />

ingeleend via het MUMC+.<br />

Het gemiddeld ziekteverzuim was in <strong>2016</strong> 6,6 % ten opzichte<br />

van 2,0% in 2015. Dit verschil heeft te maken met een aantal<br />

langdurige ziektegevallen die uit dienst of hersteld zijn.<br />

6<br />

7


Blauwe Zorg<br />

1. STADSPOLI<br />

De Stadspoli heeft in <strong>2016</strong> een enorme groei doorgemaakt.<br />

Met als uitgangspunten: kwaliteit van zorg, patiënttevredenheid<br />

en kostenverlaging, is verder gewerkt aan de uitbouw<br />

van specialismen en indicaties. De Stadspoli is inmiddels een<br />

begrip dankzij de volgende voordelen:<br />

1. Patiënten kunnen snel bij een van de specialisten van<br />

het MUMC+ terecht voor een advies;<br />

2. De sfeer van de Stadspoli is informeel en laagdrempelig:<br />

dit wordt door de patiënt zeer gewaardeerd;<br />

3. 75% van de patiënten blijft in de eerste lijn en hoeft<br />

uiteindelijk niet naar het ziekenhuis;<br />

4. Het consult op de Stadspoli valt niet onder het eigen<br />

risico. Hierdoor leidt een bezoek aan de specialist op de<br />

Stadspoli dus niet tot extra kosten voor de patiënt.<br />

Door een steeds grotere vraag naar anderhalvelijns zorg van<br />

zowel patiënt, huisarts als specialist is het aantal specialismen<br />

in <strong>2016</strong> sterk uitgebreid. In 2015 kon de patiënt al terecht<br />

voor acht specialismen te weten: Dermatologie, Neurologie,<br />

Interne geneeskunde, Oogheelkunde, Reumatologie,<br />

Orthopedie, Gynaecologie en KNO. In <strong>2016</strong> zijn hier nog vijf<br />

nieuwe vakgroepen aan toegevoegd namelijk: Kindergeneeskunde,<br />

Urologie, Seksuologie, CVA nazorg en de Rugpoli.<br />

De patiëntenprofielen die voor alle specialismen opgesteld<br />

zijn, hebben geleid tot een duidelijke definitie van klachten<br />

die geschikt zijn voor de Stadspoli. Hierdoor nam het aantal<br />

verwijzingen vanuit de eerste lijn sterk toe. Naast de verwijzingen<br />

vanuit de eerste lijn ontstond er ook vanuit de<br />

tweede lijn een verwijsstroom van patiënten die vanuit het<br />

ziekenhuis terugverwezen werden naar de Stadspoli. Beiden<br />

hebben ertoe geleid dat de Stadspoli in <strong>2016</strong> een groei heeft<br />

doorgemaakt van 50% en er in dit jaar 6000 patiënten de<br />

Stadspoli bezocht hebben. Naar verwachting zal deze stijging<br />

zich in 2017 voortzetten.<br />

Het effect van de Stadspoli op patiënttevredenheid, kosten<br />

en kwaliteit van zorg, wordt in een grootschalig onderzoek<br />

door de Universiteit Maastricht onderzocht. De eerste tussentijdse<br />

resultaten betreffende patiënttevredenheid lijken zeer<br />

veelbelovend.<br />

8<br />

9


Ontwikkelingen Stadspoli 2017<br />

Ook in 2017 wordt er een sterke toename van het aantal patiënten<br />

op de Stadspoli verwacht. Geschat wordt dat dit jaar<br />

rond de 10.000 patiënten de Stadspoli zullen bezoeken.<br />

De verdere ontwikkeling van de Stadspoli wordt zowel door<br />

VGZ, MUMC+ en <strong>ZIO</strong> als een van de speerpunten gezien. De<br />

huisartsen raken steeds meer bekend met deze nieuwe vorm<br />

van zorg. Dit leidt tot steeds meer verwijzingen vanuit de eerste<br />

lijn. De snelle toegang, service en lage kosten leiden tot<br />

een hoge tevredenheid. Hierdoor zien we dat de vraag naar<br />

behandeling op de Stadspoli, steeds vaker door de patiënt<br />

zelf geïnitieerd wordt.<br />

Van TIPP naar huisartsverwijsbureau TIPP<br />

In <strong>2016</strong> is de informatievoorziening aan patiënten en huisartsen<br />

verder uitgebreid en verbeterd. Er wordt voor de keuze<br />

van een zorgaanbieder in steeds mindere mate rekening gehouden<br />

met de reisafstand. Naarmate de wachttijden toenemen,<br />

laten patiënten dit steeds meer meewegen in hun<br />

keuze. Sinds <strong>2016</strong> is de naam gewijzigd naar ‘Huisartsenverwijsbureau<br />

TIPP’. Verder kan het verwijsbureau nagenoeg<br />

bij alle zorgaanbieders afspraken inplannen. Ook voor 2017<br />

is het bewerkstelligen van de mogelijkheid dat TIPP bij alle<br />

poli’s binnen het MUMC+ direct afspraken in kan plannen een<br />

doorlopend agendapunt.<br />

“De snelle toegang,<br />

service en lage kosten<br />

leiden tot een hoge<br />

tevredenheid.”<br />

Ook de specialist ziet steeds duidelijker de meerwaarde van<br />

de Stadspoli. Doordat de laag complexe zorg op de Stadspoli<br />

kan plaatsvinden blijft er meer geld en tijd in het ziekenhuis<br />

over voor de hoog complexe zorg. Steeds meer vakgroepen<br />

ontdekken dit voordeel en gaan patiënten vanuit de tweede<br />

lijn terugverwijzen naar de anderhalve lijn. Op deze manier<br />

wordt steeds meer zorg op de juiste plek uitgevoerd. Met het<br />

oog hierop zullen we in 2017 weer blijven kijken naar nieuwe<br />

mogelijkheden. De Maag-, darm-, leverpoli zal in het voorjaar<br />

starten en uitbreiding van nieuwe vormen van zorg waaronder<br />

Ouderenzorg, Palliatieve zorg en Cardio Vasculair Risico<br />

Management, zullen worden geïnventariseerd.<br />

Om de als doel gestelde verwijsstromen te realiseren, waarbij<br />

gestreefd wordt naar een terug verwijzing naar de eerste<br />

lijn van 75%, is het belangrijk dat de juiste patiënten doorverwezen<br />

worden naar de Stadspoli. Om dit nog beter af te<br />

stemmen zal er in 2017 in het verwijssysteem van de huisarts,<br />

bij een klacht die geschikt is voor de anderhalvelijnszorg<br />

, een advies “Stadspoli” verschijnen.<br />

Het onderzoek door de Universiteit Maastricht, naar het effect<br />

van de Stadspoli, loopt ook in 2017 door. De onderzoekers<br />

monitoren of de doelen, kwalitatief goede zorg voor een<br />

goedkoper tarief en tevreden patiënten, gehaald worden.<br />

De ontwikkelingen van deze nieuwe vorm van zorg worden<br />

tevens door verschillende zorgaanbieders in binnen- en buitenland<br />

gevolgd.<br />

2. TIPP<br />

Doorontwikkeling Huisartsen verwijsbureau TIPP<br />

Het verwijsbureau TIPP is een voorbeeld van Blauwe Zorg van<br />

<strong>ZIO</strong>. Sinds 2012 zet TIPP zich in voor persoonlijke patiëntbegeleiding<br />

van verwijzing naar vervolgzorg, het verbeteren van<br />

prestaties van zorgaanbieders en kostenreductie. Het verwijsbureau<br />

bemiddelt patiënten tussen verwijzers en zorgaanbieders<br />

van verwijzing tot het inplannen van de afspraak.<br />

In <strong>2016</strong> heeft het verwijsbureau naar schatting 2/3 van alle<br />

verwijzingen door huisartsen in het betreffende werkgebied<br />

afgehandeld (totaal zo’n 35.000 op basis van landelijke cijfers).<br />

Dat is tevens een toename van 37% t.o.v. 2015. Dit geeft<br />

aan dat het verwijssysteem inmiddels een geaccepteerde<br />

werkmethode is geworden voor verwijzers.<br />

Daarnaast werkt het verwijsbureau TIPP continu aan kwaliteitsverbetering<br />

in de zorg door de collectieve ervaring in<br />

vervolgzorg systematisch te verzamelen, te ontsluiten en<br />

richting zorgaanbod te bespreken. Tenslotte wordt systematisch<br />

gewerkt aan kostenreductie door kwaliteitsverbetering,<br />

ontdubbelen van zorg, verbeterde informatie uitwisseling en<br />

bewaken van verwijsprotocollen.<br />

Kernbegrippen bij de uitvoering van dit proces zijn klantvriendelijkheid<br />

(inlevingsvermogen, flexibiliteit), integriteit,<br />

betrokkenheid (kwaliteit bewaken en handhaven), service<br />

gerichtheid en deskundigheid. Aan de kant van de verwijzers<br />

is het de bedoeling dat een verwijzing naar het verwijsbureau<br />

geen verstoring oplevert op het gebied van bestaande<br />

werkprocessen, uitsluitend verbetering.<br />

TIPP als planningsbureau Stadspoli en GGZ<br />

Sinds de opstart van de Stadspoli in april 2014 fungeert TIPP<br />

als planningsbureau van de Stadspoli, wat inhoudt dat alle<br />

verwijzingen door de huisarts naar de Stadspoli via TIPP worden<br />

ingepland.<br />

Huisartsen kunnen via TIPP direct verwijzen en een afspraak<br />

maken op het spreekuur van de POH Jeugd en van de POH<br />

Problematisch gebruik alcohol en middelen. Ook de planning<br />

van de face to face consultaties verloopt via TIPP.<br />

Versteviging positie<br />

In juli 2015 is gestart met een pilot in twee huisartsenpraktijken<br />

waarbij ook de verwijzingen naar de Generalistische<br />

basis GGZ (GBGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ) via TIPP<br />

verlopen. Tijdens de evaluatie van de pilot is gebleken dat<br />

zowel cliënten, huisartsen en zorgaanbieders tevreden zijn<br />

over het gebruik van TIPP. De evaluatie van de pilot is voor<br />

<strong>ZIO</strong> aanleiding om het gebruik van TIPP voort te zetten en het<br />

aantal huisartsenpraktijken dat via TIPP verwijst stapsgewijs<br />

te vergroten. Voor huisartsen is nu duidelijker dan voorheen<br />

waar en wanneer een cliënt in behandeling gaat. Voor cliënten<br />

is het makkelijker om de voor hen meest passende<br />

zorgaanbieder te vinden, waarbij er ook rekening gehouden<br />

kan worden met wachttijden en noodzaak om met een behandeling<br />

te starten.<br />

10<br />

11


Doel is om in 2017 alle GGZ verwijzingen via TIPP te laten<br />

verlopen. Om de GGZ verwijzingen goed te coördineren heeft<br />

TIPP een digitale sociale kaart ontwikkeld voor de regio.<br />

De rol van verwijsbemiddeling binnen het domein van de<br />

jeugdzorg wordt in 2017 verder doorontwikkeld.<br />

TIPP en eerstelijnsbedden<br />

Vanaf 1 januari 2017 vallen de eerstelijnsbedden onder de<br />

Zorgverzekeringswet. De huisartsen zijn verantwoordelijk<br />

voor het stellen van de indicatie. Diverse partijen hebben<br />

er voor gekozen om de coördinatie van de eerstelijnsverblijf<br />

bedden via het verwijsbureau TIPP te laten verlopen. Voor<br />

deze verandering is eind <strong>2016</strong> al een eerste projectaanzet opgesteld<br />

met aanbieders van dergelijke eerstelijnsbedden en<br />

huisartsen om in 2017 te komen tot regionale werkafspraken.<br />

3. FARMACIE<br />

De regio Zuid-Limburg is één van duurste regio’s op het gebied<br />

van gebruik van geneesmiddelen, zowel in hoeveelheid<br />

als in relatief dure middelen. Vanuit de proeftuin Blauwe Zorg<br />

zijn interventies binnen het <strong>ZIO</strong> werkgebied ingezet. Eén van<br />

de interventies in <strong>2016</strong> was de ontwikkeling en implementatie<br />

van een longformularium astma/COPD. Het gaat om een<br />

kleiner formularium dat alle therapeutische opties dekt. Het<br />

voorkeursformularium astma/COPD bood in <strong>2016</strong> de mogelijkheid<br />

om in samenwerking met de verzekeraar, te komen<br />

tot een gezamenlijk inkoopproces, hetgeen de kosten naar<br />

beneden kan brengen.<br />

Het Maastrichts longformularium is halverwege <strong>2016</strong> geïmplementeerd<br />

in de regio. In <strong>2016</strong> werd gestart met een onderzoek<br />

naar de implementatie van het longformularium<br />

door een student Farmakunde van de Hogeschool Utrecht. In<br />

2017 worden de resultaten van dit onderzoek verwacht.<br />

In 2017 zal het farmacotherapeutisch proces geoptimaliseerd<br />

worden en zal verdere implementatie plaatsvinden, o.a. door<br />

een gezamenlijke scholing voor praktijkverpleegkundigen en<br />

apothekersassistenten, het bespreken van het formularium in<br />

de FTO’s en het verschaffen van periodieke spiegelinformatie<br />

naar de huisartsenpraktijken.<br />

Ook zal in 2017, samen met Huis voor de Zorg, het effect van<br />

het longformularium op de gezondheidsstatus van de patiënt,<br />

kwaliteit van zorg (inclusief patiënttevredenheid), en<br />

kosten worden geëvalueerd.<br />

Naast het project omtrent het longformularium heeft de regio<br />

Maastricht-Heuvelland uitgesproken om de farmacotherapeutische<br />

zorg verder te integreren en samenwerking tussen<br />

de eerstelijnszorgverleners in het kader van farmaceutische<br />

zorg verder te optimaliseren. Om dit te bewerkstelligen wordt<br />

in 2017 een werkgroep farmacie opgericht bestaande uit o.a.<br />

drie huisartsen en drie apothekers.<br />

Tot slot wordt in de regio continue gewerkt aan het verlagen<br />

van het percentage dure cholesterolverlagers. Hiervoor<br />

ontvingen de huisartsen in <strong>2016</strong> spiegelinformatie over het<br />

voorschrijfgedrag. Bij aanvang van de interventie gebruikte<br />

25,3% van de patiënten een dure cholesterolverlager. Door<br />

een intensivering van de samenwerking tussen huisartsen<br />

en apothekers is dit percentage gedaald naar ruim 18% eind<br />

2015. De bereikte daling van 25% zet nog steeds door. Daarnaast<br />

is de samenwerking tussen huisartsen en apothekers<br />

in zijn algemeenheid verbeterd. In 2017 worden de activiteiten<br />

voortgezet.<br />

4. Blauwe GGZ<br />

<strong>2016</strong> stond, daar waar het nadere uitwerking van gedachten<br />

en ideeën ten aanzien van Blauwe GGZ betreft, in het teken<br />

van samenwerking. <strong>ZIO</strong> heeft zich in de GGZ nadrukkelijk<br />

gepositioneerd als innovatieve netwerkorganisatie: organisaties<br />

zijn samengebracht ten behoeve van zorgverlening in<br />

het kader van de Triple Aim-doelstelling.<br />

Ten aanzien van GGZ heeft <strong>ZIO</strong> zich in <strong>2016</strong> nadrukkelijk geprofileerd<br />

met Blauwe GGZ. Blauwe GGZ heeft, vergelijkbaar<br />

met Positieve Gezondheid (Huber), tot doel de vaardigheid<br />

van mensen om zich aan te passen aan de uitdagingen van<br />

het leven te vergroten door:<br />

- zo veel mogelijk GGZ-problematiek te voorkomen;<br />

- vroegtijdig te signaleren;<br />

- waar mogelijk te ondersteunen en<br />

- waar nodig te behandelen.<br />

Aanvankelijk lag de focus primair op de nadere ontwikkeling<br />

van Blauwe GGZ, waarbij in door <strong>ZIO</strong> georganiseerde werkgroepen,<br />

partijen uit het Sociaal Domein en uit het domein<br />

van de Zorgverzekeringswet in de regio met elkaar in gesprek<br />

gingen over de toekomst van de GGZ. Dit heeft er toe<br />

geleid dat er in Maastricht een gedeelde visie ontstond om<br />

gezamenlijk op wijkniveau op een andere manier GGZ-zorg<br />

vorm te gaan geven.<br />

In de tweede helft van <strong>2016</strong> ontstond er op verzoek van VGZ<br />

een samenwerking tussen De Nieuwe GGZ (DNG) en de Blauwe<br />

GGZ. Mede onder aanvoering van <strong>ZIO</strong> is er in gezamenlijkheid<br />

in een aantal spurts gewerkt aan concretisering van<br />

gedeelde uitgangspunten ten aanzien van optimalisering van<br />

de GGZ. Dit heeft er toe geleid dat er:<br />

- gezamenlijk nagedacht is over hoe GGZ-zorg in de<br />

wijk vorm zou kunnen krijgen;<br />

- gezamenlijk commitment ontstond tussen GGZaanbieders,<br />

aanbieders in het Sociaal Domein en <strong>ZIO</strong> om<br />

nadere invulling aan activiteiten in de wijk te geven;<br />

- in gezamenlijkheid is geformuleerd wat er in de wijk<br />

aan GGZ-zorg zou kunnen worden geboden op basis van<br />

ervaringen van zorgverleners in de wijk;<br />

- een mogelijkheid is om GGZ aan te laten sluiten bij de<br />

pilot “Blauwe Zorg in de Wijk”.<br />

Tegelijkertijd heeft Blauwe GGZ vorm gekregen in de huisartsenpraktijk<br />

door ervaringen uit eerdere werkgroepen uit<br />

te werken in concrete acties voor de huisartsgeneeskundige<br />

GGZ. Alle POH-GGZ zijn in <strong>2016</strong> geschoold op het gebruik van<br />

Positieve Gezondheid, iStatement en SRS (zie informatie over<br />

de POH-GGZ, p. 28). <strong>ZIO</strong> streeft daarmee koploper te zijn in de<br />

veranderingen in aanpak in de GGZ.<br />

12<br />

13


5. Generalistische Basis GGZ<br />

In <strong>2016</strong> heeft <strong>ZIO</strong> een tweejarig contract met VGZ getekend<br />

ten aanzien van het aanbieden van Generalistische Basis GGZ<br />

(GB GGZ). Voor alle betrokkenen heeft dit eind <strong>2016</strong> gezorgd<br />

voor continuïteit in de mogelijkheid GB GGZ te kunnen aanbieden.<br />

Daarnaast hebben als gevolg van de inzet van <strong>ZIO</strong> oriënterende<br />

gesprekken in de regio over de verandering in de GB<br />

GGZ plaatsgevonden. Uit deze gesprekken is duidelijk geworden<br />

dat er in de regio bereidheid is om de GB GGZ anders<br />

te positioneren ten behoeve van de kwaliteit van zorg voor<br />

mensen met milde psychische problemen. Er zijn eind <strong>2016</strong><br />

afspraken gemaakt om deze verandering gezamenlijk nader<br />

uit te werken.<br />

6. Samenwerking met gemeenten versterkt<br />

Afgelopen jaren is <strong>ZIO</strong> steeds meer betrokken bij de gemeentelijke<br />

transities op het gebied van WMO en Jeugd. <strong>ZIO</strong> heeft<br />

in <strong>2016</strong> regelmatig met de vier gemeenten om de tafel gezeten<br />

om afspraken te maken over een goede en effectieve<br />

Blauwe GGZ heeft vorm<br />

gekregen in de huisartsenpraktijk<br />

door ervaringen uit eerdere<br />

werkgroepen uit te werken<br />

in concrete acties voor de<br />

huisartsgeneeskundige GGZ.<br />

verbinding tussen de huisartsenpraktijken en de gemeente<br />

(WMO-Jeugd).<br />

Dit was ook de doelstelling van het tweejarige project “Verbinding<br />

gemeenten-huisartsenpraktijken” dat eind <strong>2016</strong> afgerond<br />

is. Binnen dit project hebben diverse interventies<br />

plaatsvonden:<br />

- Bijeenkomsten over de gemeentelijke ontwikkelingen<br />

voor de huisartsenpraktijken;<br />

- Benoeming van Wmo– en jeugdcontactpersonen per<br />

huisartsenpraktijk;<br />

- Ontwikkeling van een visie rondom de positionering van<br />

de huisartsen bij de inrichting van de gemeentelijke<br />

stelselwijzigingen (samen met de huisartsen);<br />

- Ontwikkeling en implementatie van een<br />

aanvraagformulier waarmee gemeenten (WMO en<br />

Jeugd) gerichte medische informatie over een cliënt bij<br />

de huisarts kunnen opvragen;<br />

- Onderzoek naar het inzetten van een ICT-systeem voor<br />

multidisciplinaire samenwerking en veilige digitale<br />

informatie-uitwisseling (= nog lopend);<br />

- Inzet van een POH-Jeugd (= nog lopend), zie pag. 27.<br />

Verder is In de eerste helft van <strong>2016</strong> door een geneeskunde<br />

student van de Universiteit Maastricht in opdracht van <strong>ZIO</strong><br />

een explorerend kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de<br />

huidige samenwerking tussen huisarts en gemeente in het<br />

kader van WMO en Jeugdwet.<br />

7. Pilot Blauwe Zorg in de wijk<br />

Het brede zorg en- welzijnsveld in Maastricht-Heuvelland<br />

heeft zich medio <strong>2016</strong> uitgesproken om samen te participeren<br />

in de pilot “Blauwe Zorg in de wijk”. De voorbereidingen<br />

voor deze pilot zijn, op initiatief van <strong>ZIO</strong>, al in 2015 gestart in<br />

samenwerking met patiëntenorganisatie Huis voor de Zorg,<br />

de gemeente Maastricht, de GGD Zuid-Limburg en VGZ.<br />

Per 1 november <strong>2016</strong> is de wijkpilot officieel van start gegaan<br />

met subsidie van de gemeente Maastricht, VGZ en de Provincie<br />

Limburg.<br />

De pilot vindt in vier Maastrichtse wijken, te weten Wittevrouwenveld,<br />

Wyckerpoort, Nazareth en Limmel, plaats. Door<br />

de welzijnsaanbieders, zorgaanbieders, gemeente en financiers<br />

zal vorm worden gegeven aan een programma waarbij<br />

andere (slimmere) zorg- en dienstverlening in de wijken<br />

wordt ontwikkeld vanuit het concept van positieve gezondheid<br />

en vanuit de behoefte van de inwoners zelf. Het doel<br />

is de verbetering van de levenskwaliteit en gezondheid van<br />

bewoners. Bij de beroepskrachten komt dus meer ruimte<br />

voor hun professionele vrijheid en de burgers worden meer<br />

betrokken bij hun eigen gezondheid.<br />

In de aanloop naar de pilot is in <strong>2016</strong> geïnventariseerd welke<br />

knelpunten ervaren worden in de zorg- en dienstverlening<br />

rondom een cliënt of gezin in de wijken. Deze inventarisatie<br />

bestond uit gesprekken met beroepskrachten en burgers<br />

en het verzamelen van casussen van inefficiënte zorg- en<br />

dienstverlening aangereikt door beroepskrachten en burgers.<br />

De casussen en de ervaren knelpunten zullen aandachtspun-<br />

14<br />

15


ten vormen bij de ontwikkeling en de realisatie van projecten<br />

die onderdeel vormen van de pilot Blauwe Zorg in de wijk.<br />

Eind <strong>2016</strong> is gestart met de voorbereiding van meerdere<br />

projecten die in het voorjaar 2017 van start zullen gaan en<br />

minimaal twee domeinen (Participatie, Wmo, Jeugdwet, Onderwijs,<br />

Wonen, Zvw, Wlz of Wpg) zullen overstijgen.<br />

De aanpak wordt wetenschappelijk onderzocht door een promovendus<br />

van de Universiteit Maastricht, door middel van<br />

een effectstudie en een procesevaluatie. <strong>ZIO</strong> is bij dit onderzoek<br />

nauw betrokken.<br />

In <strong>2016</strong> is bovendien een start gemaakt met het bepalen van<br />

een governancestructuur die geschikt is voor alle betrokken<br />

partijen, inclusief financiers. Er is in het najaar <strong>2016</strong> een “ambassadeursgroep”<br />

ingesteld, die een vertegenwoordiging van<br />

partijen vormt die essentieel zijn voor het succesvol uitrollen<br />

van de wijkpilot. Het gaat dan om welzijnsaanbieders, zorgaanbieders,<br />

de gemeente (in de rol van uitvoerder, jeugd,<br />

sociaal domein, participatie) en financiers.<br />

8. Regionetwerk bij “Alles is gezondheid”<br />

Sinds 18 mei <strong>2016</strong> is Zuid-Limburg aangesloten als regionetwerk<br />

bij “Alles is gezondheid…”, dat een onderdeel is van<br />

het Nationaal Programma Preventie van VWS. <strong>ZIO</strong> werkt in dit<br />

regionetwerk samen met de gemeente Maastricht, GGD Zuid-<br />

Limburg, de provincie Limburg, werkgevers (Mobility Talent<br />

Center), zorgvragers (Huis voor de zorg) zorgverzekeraar VGZ,<br />

Movare en de Alliantie Sante, aan het verbeteren van de<br />

kwaliteit van leven van de inwoners in Zuid-Limburg.<br />

Het regionetwerk startte met een werkbezoek van minister<br />

Schippers aan de regio Zuid-Limburg op 18 mei <strong>2016</strong> in<br />

Maastricht. Tijdens deze bijeenkomst stond het kernthema<br />

centraal: ‘Geen project, maar een beweging’. De pilot Blauwe<br />

Zorg in de wijk maakt deel uit van deze beweging.<br />

16<br />

17


Ketenzorgprogramma’s in<br />

huisartsenpraktijken<br />

Cijfers huisartsenpraktijken en patiënten in ketenzorgprogramma’s.<br />

Alle huisartsenpraktijken in de regio Maastricht-Heuvelland hadden in <strong>2016</strong> een contract voor de ketenzorg DM2 en COPD. Een<br />

overzicht van het aantal huisartsenpraktijken met een contract per ketenzorgprogramma staat in Figuur A. In <strong>2016</strong> werden ruim<br />

20.000 patiënten, afkomstig van de 55 huisartsenpraktijken met in totaal 170.000 ingeschreven patienten, behandeld binnen één<br />

of meerdere ketenzorgprogramma’s (zie Figuur B).<br />

Huisartsenpraktijken en andere zorgverleners in de regio<br />

Maastricht-Heuvelland konden in <strong>2016</strong> via <strong>ZIO</strong> een contract<br />

sluiten voor de volgende ketenzorgprogramma’s:<br />

• Diabetes Mellitus type 2 (DM2)<br />

• Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)<br />

• Astma<br />

• Hart- en Vaatziekten (HVZ) , waaronder een zorgmodule<br />

hartfalen en atriumfibrilleren<br />

• Verhoogd Vasculair Risico (VVR)<br />

• Complexe Zorg voor Ouderen<br />

Voor deze ketenzorgprogramma’s heeft <strong>ZIO</strong> voor de regio<br />

Maastricht-Heuvelland afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars<br />

over de kosten van de zorg. <strong>ZIO</strong> bewaakt het traject<br />

van ontwikkelen, implementatie en kwaliteit van de verschillende<br />

ketenzorgprogramma’s. De zorg binnen de zorgprogramma’s<br />

wordt uitgevoerd door diverse zorgverleners, die<br />

met <strong>ZIO</strong> een contract hebben gesloten. Dit betreft huisartsen,<br />

POH Somatiek, specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen.<br />

Afhankelijk van de specifieke keten zijn ook andere<br />

ketenpartners betrokken, zoals fysiotherapeuten, diëtisten,<br />

optometristen, medisch pedicures en podotherapeuten. Op<br />

de <strong>ZIO</strong>-website staan de zorgprogramma’s uitgebreid beschreven.<br />

De zorg voor chronische patiënten binnen de ketenzorg wordt<br />

grotendeels uitgevoerd door de POH Somatiek in de huisartsenpraktijken.<br />

In de regio zijn 62 POH Somatiek werkzaam in<br />

de 55 huisartsenpraktijken. In totaal zijn 20 van deze praktijk-<br />

POH Somatiek in dienst van <strong>ZIO</strong>.<br />

Figuur A) Aantal huisartsenpraktijken met een contract per ketenzorgprogramma (N=55 huisartsenpraktijken)<br />

60<br />

Ketenzorgcontracten<br />

55 55<br />

50<br />

53<br />

48<br />

48<br />

40<br />

30<br />

29<br />

26<br />

27<br />

20<br />

10<br />

0<br />

3<br />

DM2 COPD HVZ/VVR Astma Ouderen POH GGZ Insuline Fundus HF/AF<br />

Figuur B) Aantal patiënten gedurende heel <strong>2016</strong> in zorgprogramma in de regio Maastricht-Heuvelland<br />

10000<br />

9000<br />

8000<br />

9796<br />

In ketenzorgprogramma<br />

7000<br />

7235<br />

6000<br />

5000<br />

4000<br />

4203<br />

3000<br />

2000<br />

1000<br />

0<br />

2106<br />

DM2 COPD HVZ VVR Astma<br />

1143 332<br />

Ouderenzorg<br />

deel 2<br />

18<br />

19


Spiegelinformatie ketenzorg<br />

In het jaar <strong>2016</strong> werd de variabele beloningscomponent op<br />

het ketenzorgtarief gehandhaafd door de zorgverzekeraars.<br />

Om huisartsenpraktijken te ondersteunen in het verkrijgen<br />

van inzicht in de mate waarin zorg wordt verleend aan patiënten<br />

in de ketenzorgprogramma’s werd door <strong>ZIO</strong> spiegelinformatie<br />

beschikbaar gesteld. Op regio niveau werd de<br />

variabele beloningscomponent gehaald. Spiegelinformatie<br />

werd ook over andere onderdelen van de ketenzorg, zoals<br />

de patiëntenenquête, beschikbaar gesteld aan de huisartsenpraktijken.<br />

In <strong>2016</strong> vond, in opdracht van ZN en InEen, door Insights Zorg<br />

een landelijke toetsing van de databewerking bij zorggroepen<br />

plaats. <strong>ZIO</strong> deed ook mee aan deze toetsing. Het doel<br />

van deze toetsing is om te komen tot vergelijkbare en betrouwbare<br />

indicatoren ten behoeve van zorggroepen en de<br />

landelijke benchmark. <strong>ZIO</strong> heeft de toetsing goed doorlopen<br />

en ontving een rapport met alle bevindingen en adviezen.<br />

“Door het registeren<br />

in MediX is voor alle<br />

betrokken zorgverleners<br />

de gezondheidstoestand<br />

van de patiënt inzichtelijk.”<br />

Registratie van ketenzorg via MediX<br />

MediX, onderdeel van X-Ample Technology BV, is een keteninformatiesysteem<br />

(KIS) dat in de regio Maastricht-Heuvelland<br />

wordt ingezet voor het volgen en begeleiden van patiënten<br />

met een chronische aandoening. MediX is ontwikkeld in opdracht<br />

van de Regionale Huisartsenzorg Heuvelland (RHZ) en<br />

wordt in samenwerking met de RHZ en zorggroep <strong>ZIO</strong> continue<br />

doorontwikkeld. Door het registeren in MediX is voor<br />

alle betrokken zorgverleners de gezondheidstoestand van de<br />

patiënt inzichtelijk. Naast het registreren van de zorg wordt<br />

MediX ook gebruikt voor kwaliteitsverbetering en financiering<br />

van de zorg. Op 1 april <strong>2016</strong> werd de vernieuwde versie<br />

MediX 3.0 succesvol geïmplementeerd in de regio. Door middel<br />

van workshops en instructiemateriaal werden de MediXgebruikers<br />

geïnstrueerd. In MediX 3.0 is een gebruikersdashboard<br />

aanwezig met daarin actuele ketenzorginformatie op<br />

praktijkniveau (inhoudelijk, procesmatig en financieel). Ook<br />

werd in <strong>2016</strong> de helpdesk voor MediX uitgebreid.<br />

Tot slot werd in <strong>2016</strong> MediX gekeurd door Insights Zorg in het<br />

kader van het integraal toetsinstrument toetsing databewerking.<br />

De keuring hield in dat de indicatorenrapportages van<br />

MediX vergeleken werden met de gouden standaard en dat<br />

de verschillen werden gedocumenteerd. Het keuringsproces<br />

is goed verlopen en in 2017 beoogt <strong>ZIO</strong> met MediX de goedkeuring<br />

te behalen.<br />

Ketenzorg Diabetes mellitus type 2 (DM2)<br />

Afstemming en optimalisatie van taken en verantwoordelijkheden<br />

binnen het zorgteam rondom een diabetespatiënt<br />

stond centraal. Zo is, in het nascholingscurriculum van <strong>ZIO</strong>,<br />

een gezamenlijke scholing voor POH, diabetesverpleegkundigen<br />

en diëtisten georganiseerd met het thema Interprofessioneel<br />

Samenwerken. In <strong>2016</strong> is ook gewerkt aan verdere<br />

implementatie van de nieuwe voedingsrichtlijn van de<br />

Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) (welke is uitgebracht<br />

in 2015), onder andere door het organiseren van een scholing<br />

voor zowel huisartsen als praktijkondersteuners over dit<br />

thema. Verder is in <strong>2016</strong> gestart met de ontwikkeling van een<br />

handreiking met behandeladviezen voor geriatrische DM2<br />

patiënten. Er werd met betrokken zorgverleners gestart met<br />

een herziening van de Richtsnoer diagnostiek en behandeling<br />

DM2. Het najaar van <strong>2016</strong> stond met name in het teken<br />

van het voorbereiden van veranderingen in het zorgproces<br />

rondom de voetzorg in 2017. In 2017 wordt verder gewerkt<br />

aan de herziening van de Richtsnoer, de ontwikkeling en<br />

implementatie van de handreiking voor behandeling van<br />

de geriatrische DM2 patiënt en verdere optimalisatie van de<br />

voetzorg. Voor de samenstelling van de werkgroep DM2 zie<br />

bijlage IIa.<br />

20<br />

21


De eerste helft van 2017 zal met name in het teken<br />

staan van het implementeren en monitoren van de<br />

wijzigingen binnen de keten Astma en COPD.<br />

Ketenzorg COPD en ketenzorg Astma<br />

In <strong>2016</strong> werd de evaluatie van de ketenzorg Astma afgerond.<br />

Uit deze evaluatie kwam naar voren dat het organiseren<br />

van de zorg aan astmapatiënten in ketenverband leidt tot<br />

positieve veranderingen in de gezondheidstoestand van de<br />

patiënt en de kwaliteit van het zorgproces volgens de zorgverleners.<br />

Naar aanleiding van de evaluatie werd een gedifferentieerd<br />

zorgaanbod binnen de astmaketen opgezet, door<br />

het indelen van de keten in zorgmodules afhankelijk van de<br />

ziektelast van de patiënt. Met de werkgroep COPD-Astma zijn<br />

voorbereidingen getroffen om deze nieuwe module-indeling<br />

per 1 januari 2017 te implementeren. Bovendien zijn inclusiecriteria<br />

verduidelijkt voor de ketenzorg Astma. Binnen de<br />

ketenzorg COPD is, op basis van de aanbevelingen in de NHG<br />

Standaard COPD uit <strong>2016</strong>, door de werkgroep gewerkt aan<br />

een herindeling van de zorgmodules. Dit zal ook per 1 januari<br />

2017 worden geïmplementeerd.<br />

“Het organiseren van de<br />

zorg aan astmapatiënten<br />

in ketenverband leidt tot<br />

positieve veranderingen in<br />

de gezondheidstoestand<br />

van de patiënt.”<br />

Sinds 2015 doet de regio als één van de acht landelijke pilotregio’s<br />

mee aan het landelijk transmuraal zorgpad COPD ‘Longaanval<br />

met ziekenhuisopname’ van de Long Alliantie Nederland<br />

(LAN). Door het regionale projectteam, bestaande uit<br />

verschillende disciplines uit de eerste en tweede lijn, werd<br />

het huidige en het ideale zorgproces rondom patiënten met<br />

een longaanval uitgewerkt. In <strong>2016</strong> is de pilot van het landelijk<br />

transmuraal zorgpad COPD ‘longaanval met ziekenhuisopname’<br />

van start gegaan. In totaal zijn 6 huisartsenpraktijken<br />

gestart met deze pilot en werd dit continue geëvalueerd en<br />

geoptimaliseerd. Dit zal in 2017 worden gecontinueerd.<br />

In <strong>2016</strong> vond een oriëntatie plaats op de mogelijkheden tot<br />

het ondersteunen van huisartsenpraktijken in het leveren van<br />

geïndividualiseerde zorg en het stimuleren van zelfmanagement<br />

bij patiënten. Hiervoor vonden gesprekken plaats met<br />

Zuyd Hogeschool, de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de<br />

Universiteit Maastricht en ZO!. Deze oriëntatie zal in 2017 verder<br />

worden uitgevoerd met als doel een project in de regio<br />

op te zetten.<br />

De eerste helft van 2017 zal met name in het teken staan van<br />

het implementeren en monitoren van de wijzigingen binnen<br />

de keten Astma en COPD. Voor de samenstelling van de werkgroep<br />

Astma en COPD zie bijlage IIb.<br />

Ketenzorg Hart- en vaatziekten<br />

In <strong>2016</strong> is binnen de ketenzorg HVZ aandacht geweest voor<br />

verdere implementatie van de zorgmodule ‘Hartfalen en<br />

Atriumfibrilleren’ (HF/AF). Onder andere door het aanbieden<br />

van coaching on the job door hartfalenverpleegkundigen van<br />

het MUMC+. In 2017 zal een evaluatie van deze zorgmodule<br />

plaatsvinden. In de tweede helft van <strong>2016</strong> zijn door de inhoudelijke<br />

werkgroep, de eerste voorbereidingen getroffen<br />

tot het herindelen van de modules binnen de zorgpaden VVR<br />

en HVZ. Er heeft een verkenning plaatsgevonden in hoeverre,<br />

afhankelijk van de aanwezigheid van bepaalde risicofactoren<br />

en stabiliteit van de patiënt, een indeling gemaakt kan worden<br />

in een light – medium en intensieve module. In 2017<br />

zal deze ontwikkeling worden doorgezet. In <strong>2016</strong> werden de<br />

in- en exclusiecriteria voor de zorgpaden VVR en HVZ door de<br />

werkgroep herzien en vonden de voorbereidingen voor de<br />

implementatie op 1 januari 2017 plaats. Voor de samenstelling<br />

van de werkgroep HVZ zie bijlage IIc.<br />

Keten Complexe Zorg voor Ouderen<br />

<strong>2016</strong> was een overgangsjaar voor deze keten. Er hebben uitvoerige<br />

evaluaties plaatsgevonden op basis waarvan de systematiek<br />

en inhoud van de keten is herzien. Er is gestart met<br />

het formuleren van kernwaarden voor huisartsenzorg aan<br />

kwetsbare ouderen en het opstellen van een visiedocument<br />

in samenwerking met de werkgroep Keten Kwetsbare Ouderen<br />

(KKO). Ook is op regionaal niveau (<strong>ZIO</strong>, MUMC+, Envida<br />

22<br />

23


en Mosae Zorggroep) gewerkt aan een visie op ouderenzorg.<br />

In de tweede helft van <strong>2016</strong> zijn voorbereidingen getroffen<br />

om de herziende keten per 1 januari 2017 te implementeren.<br />

2017 zal in het teken staan van verdere implementatie en<br />

monitoring van de herziende keten. Op regionaal niveau zal<br />

in 2017 verdere concretisering van de regiovisie plaatsvinden.<br />

Speerpunten hierin zijn het efficiënter inrichten van de overlegstructuren<br />

in de regio, verbeterde integraliteit, samenwerking<br />

en afstemming, (meer) aandacht voor Advanced Care<br />

Planning en beschikbaarheid van een geriatrisch expertteam<br />

in de regio. Voor de samenstelling van de werkgroep Keten<br />

Complexe Zorg voor Ouderen zie bijlage IId.<br />

Kwaliteit, de dataverzamelingsmethodiek vergemakkelijkt<br />

worden. Ook wordt in 2017 onderzoek uitgevoerd naar patiëntparticipatie<br />

binnen ketenzorg door een student gezondheidswetenschappen<br />

van de Universiteit Maastricht.<br />

In <strong>2016</strong> is een start gemaakt met het thema zelfmanagement<br />

(zelfzorg). In samenwerking met ZO! is een pre-scan<br />

uitgevoerd waarbij is gekeken naar de huidige situatie t.a.v.<br />

zelfmanagement in de regio. In 2017 zal een project worden<br />

opgezet om huisartsenpraktijken te ondersteunen in het leveren<br />

van geïndividualiseerde zorg en het stimuleren van<br />

zelfmanagement bij patiënten.<br />

Participatie in wetenschappelijk onderzoek en externe<br />

projecten<br />

In <strong>2016</strong> werd vanuit <strong>ZIO</strong> geparticipeerd in de volgende onderzoeken<br />

en projecten:<br />

• De monitoring en evaluatie van anderhalvelijnszorg door<br />

de Universiteit Maastricht.<br />

• Het onderzoek “INTEGRATE” uitgevoerd door de Tilburg<br />

University.<br />

• Het onderzoek “Profile” onderzoek uitgevoerd door de<br />

Universiteit Maastricht.<br />

• De RAPIDA-studie uitgevoerd door de Universiteit<br />

Maastricht.<br />

• De Maastricht Studie uitgevoerd door het MUMC+.<br />

• Het “E-Coach” onderzoek uitgevoerd door de Universiteit<br />

Maastricht.<br />

Evaluatie en onderzoek ketenzorg<br />

“Het leveren van<br />

patiëntgerichte zorg is<br />

een belangrijk streven<br />

in de regio.”<br />

De patiënt centraal gesteld<br />

Het leveren van patiëntgerichte zorg is een belangrijk streven<br />

in de regio. Door <strong>ZIO</strong> werd daarom aandacht besteed aan het<br />

opstellen van een individueel zorgplan samen met de patiënt<br />

en een juiste registratie van deze afspraken in MediX. Om<br />

meer inzicht te krijgen in de ervaringen en verwachtingen<br />

van patiënten werd, in samenwerking met zorgverzekeraar<br />

VGZ, een klantenpanel georganiseerd. Ook is een patiënten<br />

enquête uitgezet, waarmee wordt beoogd inzicht te krijgen<br />

in de verwachtingen en ervaringen van de patiënten binnen<br />

alle ketenzorgprogramma’s.<br />

De bevindingen uit het klantenpanel en enquête werden gebruikt<br />

om de ketenzorgprogramma’s verder te optimaliseren<br />

en de patiënt-informatie beter op de behoeften van de gebruiker<br />

af te stemmen. De bevindingen van de enquête werden<br />

ieder kwartaal op praktijkniveau teruggekoppeld naar<br />

de huisartsenpraktijken. In 2017 zal, in overleg met de BAC<br />

De huisartsen uit de inhoudelijke werkgroepen ketenzorg<br />

(bijlage IIa tm IId) hebben een adviserende en ondersteunende<br />

rol ten aanzien van de opzet en praktische uitvoer van<br />

evaluaties en onderzoeksprojecten op het gebied van ketenzorg.<br />

Voor de evaluatie en monitoring van de verschillende<br />

Blauwe Zorg interventies werkt <strong>ZIO</strong> samen met de vakgroepen<br />

Huisartsgeneeskunde (HAG), Health Services Research<br />

(HSR) en Mental Health and neuroscience (MHeNs) van de<br />

Universiteit Maastricht (UM) en Tilburg University.<br />

In <strong>2016</strong> liepen drie studenten van de UM en een student van<br />

de Hogeschool Utrecht een onderzoeksstage bij <strong>ZIO</strong> met begeleiding<br />

door <strong>ZIO</strong> en de onderwijsinstelling. De studenten<br />

deden onderzoek naar het zorggedrag van COPD patiënten,<br />

de samenwerking tussen huisarts en gemeente, de implementatie<br />

van de POH-GGZ en het longformularium Astma/<br />

COPD. Daarnaast werd door <strong>ZIO</strong> in <strong>2016</strong> een onderzoek naar<br />

het verloop van de ketenzorg astma in de regio afgerond. Een<br />

pilot project voor het optimaliseren van de kwaliteit van zorg<br />

aan patiënten met overgewicht door een multidisciplinaire<br />

wijkgerichte aanpak werd gecontinueerd in <strong>2016</strong>. Dit project<br />

wordt gefinancierd door het achterstandsfonds van de Kring<br />

Limburg en in één huisartsenpraktijk uitgevoerd. Tot slot,<br />

werden in <strong>2016</strong> bij <strong>ZIO</strong> verschillende aanvragen voor participatie<br />

in onderzoeksprojecten door externe partijen ingediend<br />

en behandeld.<br />

24<br />

25


Huisartsgeneeskundige GGZ<br />

POH GGZ<br />

sen met stabiele chronische psychische problematiek laag<br />

Sinds 2014 hebben alle huisartsenpraktijken in Maastricht en frequent zien met als doel verergering van klachten te voorkomen.<br />

Heuvelland een POH GGZ in de praktijk, 90% hiervan is bij<br />

<strong>ZIO</strong> in dienst. Binnen de huisartsgeneeskundige GGZ worden In de loop van <strong>2016</strong> zijn verschillende huisartsenpraktijken<br />

mensen behandeld met (een verhoogd risico op het ontwikkelen<br />

van) lichte tot matige psychische en/of sociale klach-<br />

negen uur POH GGZ per normpraktijk gehanteerd. Het be-<br />

uitgebreid in uren POH GGZ. Tot januari 2017 is de norm van<br />

ten. Deze mensen kunnen in een kortdurend traject worden schikbare aantal uren POH GGZ binnen het collectief zijn in<br />

begeleid door de POH GGZ. Daarnaast kan de POH GGZ men-<br />

<strong>2016</strong> volledig ingezet.<br />

Geregistreerde gegevens MediX<br />

De praktijkondersteuners GGZ rapporteren hun verrichtingen<br />

in MediX. In <strong>2016</strong> zijn 5580 patiënten gezien door de POH GGZ<br />

(tov 5324 in 2015). Gemiddeld heeft de POH GGZ 3,7 consulten<br />

per patiënt gehad. De gemiddelde duur van een intake-gesprek<br />

was 50 minuten, de gemiddelde duur van een vervolgconsult<br />

was 30 minuten.<br />

Van deze patiënten was 80% in de leeftijd van 18 tot 65 jaar,<br />

13% 65 jaar en ouder en 7% jonger dan 18 jaar. De gemiddelde<br />

leeftijd was 44 jaar. De meest voorkomende klachten<br />

waarmee cliënten zich bij de POH GGZ melden zijn (net als in<br />

2014 en 2015) angstklachten, depressieve klachten en slaapproblemen.<br />

Ook ziet de POH GGZ frequent mensen met werk<br />

gerelateerde problematiek.<br />

Van het grootste deel van de patiënten die een consult bij<br />

de POH GGZ hebben gehad is geregistreerd welke behandeling<br />

ze na het eerste consult hebben ontvangen. Ruim 69%<br />

hiervan had na behandeling door de POH GGZ geen vervolgbehandeling<br />

meer nodig. Deze cijfers hebben betrekking op<br />

patiënten die op het spreekuur bij de POH GGZ zijn geweest.<br />

De huisarts kan patiënten ook rechtstreeks naar vervolgbehandeling<br />

hebben doorverwezen.<br />

Spreekuur POH Jeugd<br />

Enkele huisartsen hadden sinds 2014 naast een algemene<br />

POH GGZ een POH Jeugd in de eigen praktijk voor enkele<br />

uren per week. In 2014 heeft <strong>ZIO</strong> daarnaast POH Jeugd op<br />

de Stadspoli gepositioneerd toegankelijk voor cliënten van<br />

alle huisartsenpraktijken in Maastricht en Heuvelland. Vanaf<br />

mei <strong>2016</strong> is gestart met een pilot in de gemeente Valkenburg<br />

waarbij de gemeente 20 uur per week POH Jeugd financiert.<br />

De POH Jeugd neemt ook deel aan Team Jeugd en vormt op<br />

die manier de verbindende schakel tussen de huisartsenzorg<br />

en jeugdzorg. In navolging van Valkenburg is de gemeente<br />

Eijsden-Margraten sinds september <strong>2016</strong> van start gegaan<br />

met de financiering van 14 uur POH Jeugd. Vanaf november<br />

<strong>2016</strong> is de gemeente Maastricht gestart met de financiering<br />

van 51 uur POH Jeugd. In <strong>2016</strong> is ook gestart met gesprekken<br />

met de gemeente Meerssen over de start van een vergelijkbare<br />

pilot in Meerssen in 2017. De pilots met de POH Jeugd<br />

worden jaarlijks geëvalueerd. De eerste ervaringen bij zowel<br />

huisartsen als Gemeente zijn positief, dus naar verwachting<br />

zullen de pilots in 2017 worden gecontinueerd.<br />

POH GGZ Problematisch gebruik alcohol en middelen<br />

Sinds 2014 is er een spreekuur POH GGZ voor cliënten met<br />

problematisch gebruik van alcohol en middelen gepositioneerd<br />

op de Stadspoli, toegankelijk voor cliënten van alle<br />

huisartsenpraktijken in Maastricht-Heuvelland. De POH GGZ<br />

begeleidt in dit spreekuur cliënten waarbij een vermoeden<br />

bestaat van misbruik, afhankelijkheid of verslaving van alcohol,<br />

cannabis, cocaïne, benzodiazepine, seks, gokken/gamen,<br />

cliënten die ambivalent gemotiveerd zijn, cliënten met onvoldoende<br />

inzicht in hun problematisch gebruik en de risico’s<br />

daarvan en cliënten die ter overbrugging naar de GBGGZ of<br />

SGGZ ondersteuning kunnen gebruiken. Naast cliënten met<br />

problematisch gebruik van Alcohol en Middelen kan de POH<br />

GGZ in dit spreekuur ook naasten van deze cliënten begeleiden.<br />

E-health<br />

<strong>ZIO</strong> heeft er begin 2015 voor gekozen om gezamenlijk met<br />

Meditta en HOZL een contract te sluiten met E-health aanbieder<br />

Minddistrict. Alle POH GGZ zijn geschoold in het werken<br />

met Minddistrict. Jaarlijks vindt een gezamenlijke evaluatie<br />

plaats met Meditta en HOZL en eind <strong>2016</strong> is besloten om ook<br />

in 2017 door te gaan met het E-health aanbod van Minddistrict.<br />

Consultatie<br />

Om de huisarts en de POH GGZ te ondersteunen bij de huisartsgeneeskundige<br />

GGZ was er ook in <strong>2016</strong> de mogelijkheid<br />

om een consultatie aan te vragen bij een psychiater of GZ<br />

psycholoog. Deze consultatie kan telefonisch of via een face<br />

to face contact plaatsvinden. <strong>ZIO</strong> heeft in de loop van <strong>2016</strong><br />

met een toenemend aantal psychiaters en GZ psychologen<br />

een overeenkomst gesloten voor de uitvoer van deze consultaties.<br />

In <strong>2016</strong> hebben er 63 face-to-face consultaties plaats<br />

gevonden.<br />

26<br />

27


Scholing<br />

De POH GGZ in dienst bij <strong>ZIO</strong> dient zich conform de CAO huisartsenzorg<br />

20 uur (ongeacht de omvang van het dienstverband)<br />

op jaarbasis te scholen. In <strong>2016</strong> zijn de 20 uur scholing<br />

ingevuld met de volgende onderwerpen:<br />

- 3 intervisiebijeenkomsten (3 x 2 uur)<br />

- Problem Solving Therapy (4 uur)<br />

- Het begeleiden van (naasten van) oncologie<br />

patiënten (3 uur)<br />

- Het begeleiden van verstandelijk beperkte<br />

mensen (3 uur).<br />

- Positieve Gezondheid (2 x 2 uur)<br />

De POH-GGZ brengt door middel van het gebruik van het<br />

spinnenweb in kaart hoe het met de cliënt gaat op de belangrijkste<br />

levensgebieden. Door het gebruik van het spinnenweb<br />

wordt er meer expliciet dan voorheen voor zowel<br />

POH-GGZ als cliënt aandacht besteed aan alle belangrijke<br />

levensgebieden.<br />

Kwaliteit<br />

Positieve Gezondheid<br />

De term ‘Positieve Gezondheid’ is door Machteld Huber (artsonderzoeker<br />

voor het Louis Bolk Instituut) gelanceerd in 2011<br />

en heeft betrekking op de wijze waarop gezondheid gedefinieerd<br />

wordt. Niet het vrij zijn van ziekte en beperking (zoals<br />

in de klassieke definitie van de WHO uit 1945), maar de vaardigheid<br />

zich aan te passen aan en regie te voeren over de<br />

uitdagingen van het leven staat daarbij centraal. Dit sluit aan<br />

op de visie voor de huisartsenzorg zoals geformuleerd door<br />

de LHV en NHG in de toekomstvisie 2022.<br />

In de eerste helft van <strong>2016</strong> zijn de POH GGZ geschoold in het<br />

gebruik van Positieve Gezondheid. Zij zijn in deze scholing<br />

ook betrokken bij de ontwikkeling en inbedding van dit onderwerp<br />

in de dagelijkse praktijk en bijten daarmee binnen<br />

de huisartsenzorg en de Blauwe GGZ de spits af om meer<br />

expliciet met dit onderwerp aan de slag te gaan in de zorg<br />

voor patiënten.<br />

Positieve gezondheid geeft de POH-GGZ de mogelijkheid een<br />

integraal beeld van de situatie van de cliënt en zijn problematiek<br />

te maken. Op basis van de kennis van de sociale kaart<br />

die de POH-GGZ heeft en het gebruik van TIPP, kan de cliënt<br />

zo snel mogelijk de best passende zorg krijgen.<br />

Positieve gezondheid en het spinnenweb, helpen het verhaal<br />

van de cliënt centraal te stellen zonder daarbij de weg naar<br />

de beste oplossing uit het oog te verliezen.<br />

“Positieve gezondheid geeft de POH-GGZ de<br />

mogelijkheid een integraal beeld van de situatie<br />

van de cliënt en zijn problematiek te maken.”<br />

CERTIFICERING HaZO24<br />

In <strong>2016</strong> heeft de implementatie van de HaZo24 tot een succesvolle<br />

verdere uitbreiding van gecertificeerde praktijken<br />

geleid. Eind <strong>2016</strong> waren in totaal 18 praktijk gecertificeerd,<br />

naast de Huisartsenpost en <strong>ZIO</strong>. Daarnaast zijn nog eens 12<br />

praktijken eind <strong>2016</strong> gestart om in de loop van 2017 het certificaat<br />

te kunnen behalen.<br />

Interne audits ketenzorg<br />

In <strong>2016</strong> is bij alle 55 praktijken een Interne Audit Ketenzorg<br />

uitgevoerd. De interne audits ketenzorg zijn onderdeel van<br />

de 24 uur kwaliteitsborging, voor het onderdeel Chronische<br />

Zorg. Het is mooi om te zien dat de werkprocessen rondom<br />

de ketenzorg steeds beter lopen, waarbij structureel verbeteren<br />

onderdeel van de zorgprocessen wordt. Dit draagt bij aan<br />

het inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg.<br />

Evaluatie met overige ketenpartners<br />

Naast de Interne Audits ketenzorg in de huisartsenpraktijk<br />

worden ook evaluaties met de overige ketenpartners gehouden<br />

over hoe de werkprocessen in de zorgketen verlopen.<br />

Deze gesprekken geven aanvullende informatie over het<br />

borgen van de zorgketen voor de patiënt en leiden ook tot<br />

verbeteracties.<br />

28<br />

29


Scholing<br />

<strong>ZIO</strong> Kwaliteit en Scholing organiseert voor aangesloten zorgverleners<br />

scholingen.<br />

Huisartsen en praktijkondersteuners Somatiek<br />

<strong>ZIO</strong> Kwaliteit en Scholing organiseerde in <strong>2016</strong> acht scholingsavonden<br />

binnen het curriculum ketenzorgscholing, waarin<br />

alle ketens aan bod kwamen. Huisartsen en praktijkondersteuners<br />

kiezen per jaar vier avonden uit acht (per zorgprogramma<br />

1 avond) en krijgen een vastgesteld programma.<br />

Naast het vaste curriculum Ketenzorgscholing vonden de volgende<br />

scholingen plaats in <strong>2016</strong>:<br />

• Stichting Langerhans verzorgde voor 38 praktijkonder<br />

steuners en huisartsen een opvolgavond<br />

Insulinetherapie.<br />

• 14 Huisartsen verdiepten hun kennis in het beoordelen<br />

van ECG’s.<br />

• De najaarswarffum voor huisartsen was druk bezocht<br />

met 72 huisartsen en waarnemend huisartsen. Onder<br />

meer oogheelkunde, kindergeneeskunde en lean<br />

werken in de huisartsenpraktijk kregen ruim aandacht.<br />

• In samenwerking met de WDH werd twee keer een<br />

“Meet en Greet” georganiseerd, te weten met de<br />

vakgroep hemato-oncologie en met de vakgroep<br />

neurologie. Een gouden formule waarbij huisarts en<br />

specialist elkaar beter leren kennen en van elkaar leren<br />

door huisartsgeneeskundige onderwerpen te bespreken<br />

in dat vakgebied.<br />

Praktijkondersteuners GGZ<br />

De praktijkondersteuners GGZ kregen in <strong>2016</strong> een scholing<br />

aangeboden over het begeleiden van verstandelijk beperkten<br />

en over het begeleiden van (naasten van) oncologiepatiënten.<br />

Zie ook pagina 28.<br />

30<br />

31


Doktersassistenten<br />

Voor doktersassistenten werden in <strong>2016</strong> diverse scholingen<br />

en trainingen georganiseerd, waaronder een triagetraining<br />

en scholing over vrouwenkwalen.<br />

Fysiotherapeuten<br />

Voor fysiotherapeuten organiseerde <strong>ZIO</strong> Kwaliteit en Scholing<br />

in <strong>2016</strong> in samenwerking met Fy’Net onder meer een schoudersymposium,<br />

een symposium over artrose van de knie en<br />

een nascholing in het verbeteren van de core stability.<br />

<strong>ZIO</strong> Kwaliteit en Scholing heeft Instellingsaccreditatie voor<br />

huisartsen, praktijkondersteuners somatiek en voor doktersassistenten.<br />

Voor overige scholing wordt met succes accreditatie aangevraagd<br />

bij bv KNGF (fysiotherapie).<br />

Er functioneren diverse werkgroepen (WDH, doktersassistenten,<br />

fysiotherapeuten) waarin scholingsonderwerpen ontwikkeld<br />

worden.<br />

Overige activiteiten en ontwikkelingen<br />

Voor diverse andere partners in de ketenzorg werden informatiebijeenkomsten<br />

georganiseerd en op verzoek nascholingen.<br />

32<br />

33


Overzicht <strong>ZIO</strong>-scholingen in <strong>2016</strong><br />

Overzicht <strong>ZIO</strong>-scholingen in <strong>2016</strong><br />

Naam scholing<br />

Doelgroep<br />

Naam scholing<br />

Doelgroep<br />

Reanimatietrainingen<br />

Huisartsen<br />

Knie artrose<br />

Fysiotherapeuten<br />

Najaarswarffum <strong>2016</strong><br />

Huisartsen<br />

Stehtisch avond<br />

Fysiotherapeuten<br />

Meet en Greet Hemato Oncologie<br />

Huisartsen<br />

Voetzorg en Oncologie II<br />

Pedicures<br />

Meet and Greet Neurologie<br />

Huisartsen<br />

Bijeenkomst Blauwe GGZ<br />

Diverse disciplines GGZ<br />

ECG vervolgcursus <strong>2016</strong><br />

Huisartsen<br />

Bijeenkomst Blauwe GGZ/DNG<br />

Diverse disciplines GGZ<br />

Triagetraining Incompany<br />

Huisartsen<br />

Informatiebijeenkomsten ketenzorg<br />

Alle contractpartners<br />

Scholingscurriculum ketenzorg <strong>2016</strong><br />

Huisartsen en POH Somatiek<br />

Opvolgavond Langerhans<br />

Huisartsen en POH Somatiek<br />

Medix 3.0<br />

Huisartsen, POH Somatiek en doktersassistenten<br />

Intervisiebijeenkomsten<br />

POH Somatiek<br />

Reanimatietrainingen, herhaal- en basiscursus<br />

POH Somatiek en doktersassistenten<br />

PST Scholing<br />

POH GGZ<br />

Minddistrict<br />

POH GGZ<br />

Begeleiden van (naasten van) oncologiepatiënten<br />

POH GGZ<br />

Begeleiden van verstandelijk beperkten<br />

POH GGZ<br />

Positieve gezondheid<br />

POH GGZ<br />

Onderbelicht; scholing over vrouwenkwalen<br />

Doktersassistenten<br />

Triagetraining<br />

Doktersassistenten<br />

Laaggeletterdheid<br />

Doktersassistenten<br />

BHV trainingen, herhaal- en basiscursus<br />

Fysiotherapeuten<br />

CVA netwerk kennismakingsbijeenkomst 1e lijns therapeuten<br />

Fysiotherapeuten<br />

Core stability<br />

Fysiotherapeuten<br />

Schouder symposium<br />

Fysiotherapeuten<br />

34<br />

35


Facilitair<br />

<strong>ZIO</strong> Facilitair ondersteunt zorgverleners bij hun praktijkvoering<br />

in brede zin en op diverse terreinen. Het gaat om producten<br />

of diensten waar meerdere zorgverleners behoefte aan hebben.<br />

De interne organisatie is op te splitsen in productontwikkeling<br />

en relatiebeheer. Bij productontwikkeling ligt de<br />

nadruk op het afstemmen van de vraag op het uiteindelijke<br />

te leveren product of dienst. Bij relatiebeheer ligt de focus op<br />

de (toekomstige) afnemer van een product of dienst.<br />

Collectieve inkoop door <strong>ZIO</strong> en aanbod van producten<br />

<strong>ZIO</strong> Facilitair is intermediair tussen de leverancier van een<br />

product of dienst en de afnemers, in dit geval de praktijkvoerders.<br />

Voor verschillende producten heeft <strong>ZIO</strong> één gespecialiseerde<br />

leverancier geselecteerd. <strong>ZIO</strong> bood praktijkvoerders<br />

in <strong>2016</strong> de volgende producten en diensten aan:<br />

• Kantoorartikelen<br />

• Kantoormeubilair<br />

• Medische producten<br />

• Stikstof<br />

• Onderhoud aan medische apparatuur<br />

• Schoonmaak<br />

• Afvoeren van naalden en restafval<br />

• Narrow casting<br />

• P&O ondersteuning<br />

• Werving en selectie doktersassistenten<br />

• Ontwikkeling praktijkwebsite<br />

Het aantal producten en diensten dat in <strong>2016</strong> werd afgenomen<br />

door praktijkvoerders is redelijk stabiel gebleven.<br />

Voor het product of dienst waar behoefte aan is, wordt in<br />

samenspraak met een huisarts een leverancier geselecteerd.<br />

De afnemers zijn niet verplicht om deel te nemen en de afstemming<br />

tussen leverancier en afnemer gaan volledig buiten<br />

<strong>ZIO</strong> om. Dit betekent dat er geen collectiviteitsafspraken<br />

gemaakt kunnen worden op het gebied van prijs etc.<br />

In 2017 zal worden bekeken welke strategische aanpak het<br />

best past bij dit bedrijfsonderdeel.<br />

Werving en selectie via <strong>ZIO</strong> Facilitair<br />

Steeds meer vacatures voor vervanging maar ook voor structurele<br />

plekken worden via <strong>ZIO</strong> Facilitair ondersteund. Op het<br />

moment dat de bezetting ontoereikend is, biedt dit een snelle<br />

oplossing voor problemen in de praktijk.<br />

36<br />

37


Zorgvastgoed<br />

<strong>ZIO</strong> Zorgvastgoed heeft als doel sleutelklare, betaalbare<br />

praktijken te leveren aan huisartsen en betrokken<br />

disciplines. Onder regie van de huisarts, maar<br />

zonder de organisatorische of financiële lasten, wordt<br />

nieuwe huisvesting gerealiseerd waarbij de zorgverlener<br />

ontzorgd wordt. Het creëren van toekomstbestendige,<br />

multidisciplinaire prakijken heeft een grote<br />

prioriteit in een snel veranderende huisartsenzorg.<br />

38<br />

39


Bestuursadviescommissies (BAC’s)<br />

BAC kwaliteit<br />

De BAC Kwaliteit (zie bijlage 1A) adviseert het RHZ bestuur over<br />

onderwerpen die met kwaliteit van huisartsenzorg in de regio<br />

te maken hebben. Kwaliteit is een breed begrip, vaste onderwerpen<br />

zijn o.a. deskundigheidsbevordering huisartsen-POHdoktersassistenten,<br />

Hazo24, veiligheid en continuïteit.<br />

De BAC Kwaliteit ontwikkelt visiestukken die ter advies voorgelegd<br />

worden aan het bestuur RHZ, Bestuurgroepvoorzitters<br />

en de Algemene Ledenvergadering. Er wordt ingespeeld op<br />

landelijke en regionale ontwikkelingen. In <strong>2016</strong> is de voortgang<br />

van de Hazo24 bewaakt, zijn inhoudelijke kwaliteitsissues<br />

behandeld met oog voor landelijke ontwikkelingen zoals<br />

het Roer Gaat Om en Toekomstvisie LHV-NHG- INEEN 2022.<br />

BAC samenwerking<br />

De opdracht van de BAC Samenwerking (zie bijlage 1b) is het<br />

RHZ bestuur te adviseren over de samenwerking en communicatie<br />

tussen de huisartsen van de Vereniging RHZ Heuvelland<br />

en de zorgpartners in de regio. In <strong>2016</strong> fungeerde de BAC<br />

Samenwerking als toetsgroep voor TIPP en adviseerde, monitorde<br />

en/of participeerde in de verdere uitbreiding van TIPP, de<br />

Stadspoli, de gebruikersraad Stadpoli, digitale rationele diagnostiek<br />

en de ketenzorgproducten in de wijk, waaronder GGZ.<br />

Een nieuw aandachtspunt in <strong>2016</strong> was de palliatieve zorg. Er is<br />

een start gemaakt met palliatieve thuiszorg groepen (PATZ).<br />

De BAC Samenwerking heeft wederom diverse zorgproducten<br />

en diensten voor en met zorgpartners gedefinieerd en/of geëvalueerd.<br />

Wederzijdse accurate (elektronische) berichtgeving,<br />

verwijzing, logistieke verbeteringen én facilitering zijn onderwerpen<br />

die tussen huisarts en zorgpartners onderwerp van<br />

gesprek blijven. In <strong>2016</strong> was dat het geval met bijvoorbeeld,<br />

Oogheelkunde, Cardiologie en Reumatologie van MUMC+.<br />

Ook vond overleg met de partners uit de eerste en twee lijn<br />

plaats betreffende een goede medicatieoverdracht binnen en<br />

tussen de lijnen.<br />

De hierboven genoemde aandachtspunten blijven ook in 2017<br />

van belang voor de BAC Samenwerking.<br />

BAC ICT<br />

De opdracht van de BAC ICT (zie bijlage 1c) is het bestuur te<br />

adviseren ten aanzien van automatiseringsvraagstukken die<br />

gerelateerd zijn aan het realiseren van goede huisartsenzorg.<br />

Het monitoren van de voortgang en de voortdurende evaluatie<br />

van LSP en White-Box op de HAP was, net als in 2015, in <strong>2016</strong><br />

een aandachtpunt voor de BAC ICT. Evenals het adviseren over<br />

ontwikkelingen rond digitale communicatieplatforms en het<br />

opstellen van een programma van eisen voor dergelijk platform.<br />

Ook was er aandacht voor de technische invoering van<br />

digitale diagnostiek en het verder optimaliseren van het MediX<br />

3.0, de geüpdate versie van het regionaal KIS, die maart <strong>2016</strong><br />

gelanceerd werd.<br />

Bovenstaande aandachtspunten blijven ook in 2017 van belang<br />

voor de BAC ICT. Een nieuw dossier in 2017 is de veiligheid<br />

rondom ICT en de risico’s op het gebied van data-lekken.<br />

De opdracht van de BAC Samenwerking is het RHZ<br />

bestuur te adviseren over de samenwerking en<br />

communicatie tussen de huisartsen van de Vereniging<br />

RHZ Heuvelland en de zorgpartners in de regio.<br />

40<br />

41


Communicatie, presentaties en publicaties<br />

Aandacht in de media<br />

Presentaties in <strong>2016</strong><br />

• “Proeftuin Blauwe zorg. Innoveren met een<br />

• Masterclass Eerstelijns, januari <strong>2016</strong><br />

lonkend perspectief”. Kwaliteit in Zorg, maart <strong>2016</strong><br />

• Universiteit Groningen, januari <strong>2016</strong><br />

• “Blauwe Zorg veelbelovend”. Nummer 1, maart <strong>2016</strong> • Regiobijeenkomst VVAA, april <strong>2016</strong><br />

• “Blauwe Zorg in de wijk. Positieve gezondheid en de • Boehringer, april <strong>2016</strong><br />

burger aan zet”. De Eerstelijns, maart <strong>2016</strong><br />

• Huisartsen Kring Amsterdam, april <strong>2016</strong><br />

• “Betere zorg door slimmere inkoop geneesmiddelen • Zorgadviesraad ING, juni <strong>2016</strong><br />

longziekte COPD”. Nominatiefilm <strong>ZIO</strong> Zinnige Zorg Award • MSD, juni <strong>2016</strong><br />

VGZ <strong>2016</strong>, juni <strong>2016</strong><br />

• Netwerkbijeenkomst MUMC, juni <strong>2016</strong><br />

• “Maastrichts initiatief longmedicatie genomineerd voor • Substitutie leergang Jan van Es, juni <strong>2016</strong><br />

Zinnige Zorg Award”. VGZ Persbericht, april <strong>2016</strong><br />

• Leergang Anderhalve lijn Jan van Es, juni <strong>2016</strong><br />

• Haalbaarheid anderhalvelijnszorg.<br />

• Workshop Triple Aim Jan van Es, juni <strong>2016</strong><br />

Blauwe Zorg regio, mei <strong>2016</strong><br />

• Nieuwe Zorg, juni <strong>2016</strong><br />

• Zuid-Limburg nieuw regionetwerk bij Alles is gezond • Dagvoorzitter symposium medicatiebewaking, juni <strong>2016</strong><br />

heid, juni <strong>2016</strong><br />

• Masterclass evaluatie integrale zorg interventies: het<br />

• “Stadspoli inmiddels een begrip. Binnenkort schuift<br />

dertiende vakgroep aan”. Praktijk, juli <strong>2016</strong><br />

COMIC model. 30 september <strong>2016</strong> Tilburg (Tilburg<br />

University). Presentatie A. Huizing: Hoe sluit het COMIC<br />

• Visiedocument zorggroepen Zuid-Nederland<br />

De Eerstelijns, september <strong>2016</strong><br />

model aan bij vragen over waarde en implementatie van<br />

integrale zorg?<br />

• Ketenzorg voor astmapatiënten in Maastricht-Heuvelland • Fellows geriatrie, september <strong>2016</strong><br />

De Eerstelijns, december <strong>2016</strong><br />

• Werkbezoek Onze Huisartsen, september <strong>2016</strong><br />

• Op weg naar duurzame proactieve ouderenzorg<br />

• Workshop Ineen, september <strong>2016</strong><br />

Praktijk, december <strong>2016</strong><br />

• Inspectie Volksgezondheid, september <strong>2016</strong><br />

• Zorggroep Bevelanden, september <strong>2016</strong><br />

• Reinier de Graaf ziekenhuis, november <strong>2016</strong><br />

• Symposium Hersens, november <strong>2016</strong><br />

• ACR review, december <strong>2016</strong><br />

• Zorggroepen congres, december <strong>2016</strong><br />

Publicaties van projecten in <strong>2016</strong> waaraan <strong>ZIO</strong> heeft<br />

meegewerkt of waarbij werd verwezen naar de ketenzorgprogramma’s<br />

en/of andere projecten van <strong>ZIO</strong><br />

• Van Hoof MS, Simon R, Vrijhoef HJM, Willemsen RTA,<br />

Schulpen G, Maaskant M, Wesseling GJ, Huizing AR.<br />

Ketenzorg voor astmapatiënten: hogere kwaliteit van<br />

zorg volgens zorgverleners en gezondheidswinst voor<br />

patiënten. De Eerstelijns. December <strong>2016</strong>, 20 – 22.<br />

• Van Hoof SJM, Kroese MEAL, Spreeuwenberg MD et al.<br />

Substitution of Hospital Care with Primary Care: Defining<br />

the Conditions of Primary Care Plus. International Journal<br />

of Integrated Care, <strong>2016</strong>. 16(1): 12, pp. 1–11, DOI:<br />

http://dx.doi.org/10.5334/ijic.2446<br />

• Van Hoof SJM, Spreeuwenberg MD, Kroese MEAL et al.<br />

Substitution of outpatient care with primary care:<br />

a feasibility study on the experiences among general<br />

practitioners,<br />

• Medical specialists and patients. BMC Family Practice.<br />

<strong>2016</strong>, 17:108 DOI 10.1186/s12875-016-0498-8<br />

• Ellen Nolte, Anne Frølich, Helmut Hildebrandt, Alexander<br />

Pimperl, Guy J Schulpen and Hubertus JM Vrijhoef.<br />

Implementing integrated care: A synthesis of<br />

experiences in three European countries.<br />

International Journal of Care Coordination. <strong>2016</strong>,<br />

doi:10.1177/2053434516655626<br />

• Schulpen G, de Wildt JE. Van huisartsenzorggroepen naar<br />

regionale eerstelijnsorganisaties. De Eerstelijns.<br />

September <strong>2016</strong>, 12 – 15.<br />

• Hees S, Huizing A. Ketenzorgprogramma COPD.<br />

Op één lijn. Uitgave 55, 2e uitgave <strong>2016</strong>, blz. 12.<br />

• Zorginstituut Nederland. Implementatie van de<br />

zorgstandaarden astma en COPD: Leren van de<br />

koplopers. Zorginstituut Nederland. Maart <strong>2016</strong>.<br />

• World Bank Group, World Health Organization.<br />

Deepening health reform in China. Building high-quality<br />

and value-based service delivery. <strong>2016</strong>. China.<br />

<strong>ZIO</strong>-Rapporten in <strong>2016</strong><br />

• Van Hoof M, Simon, S, Vrijhoef HJM, Willemsen RTA,<br />

Schulpen G, Maaskant M, Wesseling GJ, Huizing AR.<br />

Eén jaar eerstelijns ketenzorg voor patiënten met astma:<br />

wat levert het op? <strong>2016</strong>, <strong>ZIO</strong>: Maastricht.<br />

• Hees S. Zorgmijders in de eerstelijns ketenzorg COPD<br />

in de regio Maastricht-Heuvelland: inzicht in aantallen,<br />

kenmerken en beweegredenen.<br />

Universiteit Maastricht, opleiding Geneeskunde. <strong>2016</strong><br />

(WESP begeleider: A. Huizing).<br />

• Leuven T. Actuele uitdagingen en zorgvernieuwingen<br />

bij de huisarts. Samenwerking tussen huisarts en<br />

gemeente. Universiteit Maastricht, opleiding Geneeskunde.<br />

<strong>2016</strong> (WESP begeleider: M. Kroese, A. Huizing)<br />

42<br />

43


Jaarrekening <strong>2016</strong><br />

Bedrijfsopbrengsten<br />

<strong>2016</strong><br />

8.600.274<br />

2015<br />

8.403.425<br />

JAAR<br />

Inkoopwaarde van de geleverde zorg<br />

-5.723.652<br />

-5.930.497<br />

Bedrijfslasten<br />

2.753.052<br />

2.695.110<br />

Bedrijfsresultaat<br />

123.570 -222.182<br />

Financiële baten<br />

Nettoresultaat<br />

Alle bedragen in €<br />

29.616 31.330<br />

153.186 -191.852<br />

<strong>2016</strong><br />

44<br />

45


Bijlagen<br />

Bijlage I<br />

Bijlage Ia<br />

Samenstelling BAC Kwaliteit in <strong>2016</strong><br />

• Mw. drs. K. Boots, huisarts<br />

• Dhr. drs. R. Delissen, huisarts<br />

• Dhr. drs. R. Haesen, huisarts<br />

• Dhr. drs. P. van de Kar, huisarts<br />

• Dhr. drs. M. Nio, huisarts<br />

• Dhr. drs. R. Prevoo, lid bestuur vereniging RHZ, huisarts<br />

• Dhr. drs. J. Smeets, voorzitter, huisarts<br />

• Mw. L. Hager, coördinator kwaliteit <strong>ZIO</strong><br />

Bijlage Ib<br />

Samenstelling BAC Samenwerking in <strong>2016</strong><br />

• Dhr. drs. H. Debets, huisarts<br />

• Mw. drs. M. van Dongen, huisarts<br />

• Mw. drs. P. Israël, GGZ-kaderhuisarts<br />

• Dhr. drs. S. Kempinski, lid bestuur vereniging RHZ,<br />

huisarts<br />

• Mw. drs. Oosterhout, huisarts<br />

• Mw. drs. H. Swijgman, huisarts<br />

• Mw. drs. T. van der Waart, voorzitter, huisarts<br />

• Mw. J. Bindels, beleidsmedewerker <strong>ZIO</strong><br />

• Mw. drs. J. Hazelzet, medewerker chronische zorg <strong>ZIO</strong><br />

• Dhr. dr. G. Schulpen, medisch directeur <strong>ZIO</strong><br />

Bijlage Ic<br />

Samenstelling BAC ICT in <strong>2016</strong><br />

• Mw. drs. M. van Dongen, huisarts<br />

• Dhr. drs. J. Ridderbeks, huisarts<br />

• Dhr. drs. R. Simon, huisarts, voorzitter (lid tot<br />

september <strong>2016</strong>)<br />

• Dhr. dr. P. Smeets, huisarts<br />

• Mw. drs. K. Verstraete, huisarts (voorzitter per<br />

september <strong>2016</strong>)<br />

• Dhr. drs. C. Wijnands, lid bestuur vereniging RHZ,<br />

huisarts<br />

• Mw. J. Bindels, beleidsmedewerker <strong>ZIO</strong><br />

• Dhr. D. Dierx, datamanager en applicatiebeheerder <strong>ZIO</strong><br />

• Dhr. dr. C. van Uden, directeur bedrijfsvoering <strong>ZIO</strong><br />

De directeur bedrijfsvoering van <strong>ZIO</strong>, C. van Uden en D.<br />

Dierx, applicatiebeheerder van <strong>ZIO</strong> participeren regelmatig<br />

in de BAC ICT.<br />

Bijlage Id<br />

Samenstelling BAC Huisartsenpost (HAP) in <strong>2016</strong><br />

• Mw. drs. L. Deneer (vanaf 13-04-<strong>2016</strong>)<br />

• Dhr. drs. L. Jansen (tot 31-12-<strong>2016</strong>)<br />

• Dhr. drs. S. Kempinski namens bestuur RHZ<br />

• Dhr. drs. Y. Kesler (vanaf 30-11-16)<br />

• Dhr. drs. J. Lautenschutz (vanaf 27-07-<strong>2016</strong>)<br />

• Dhr. drs. H. Munnik<br />

• Mw. drs. R. Pasmans<br />

• Mw. drs. V. Pinckers (tot 28-09-<strong>2016</strong>)<br />

• Mw. drs. E. Posma namens stichting HMH<br />

• Dhr. drs. M. Verhoeckx<br />

• Dhr. drs. R. Wetzels<br />

• Dhr. drs. V. Zwietering<br />

• Mw. N. Broens-Le Doux, notuliste<br />

•<br />

Bijlage Ie<br />

Samenstelling Werkgroep WDH Heuvelland in <strong>2016</strong><br />

• Mw. prof. dr. N. Bouvy, chirurg MUMC+, lid<br />

• Dhr. drs. G. Costongs, huisarts Maastricht, lid<br />

• Dhr. H. Fiolet, directeur RVE Patiënt en Zorg MUMC+, lid<br />

• Mw. drs. H. Hakvoort, huisarts Eijsden, lid<br />

• Dhr. dr. B. Havekes, internist-endocrinoloog MUMC+, lid<br />

• Mw. drs. M. Kusters, huisarts Maastricht, lid<br />

• Dhr. drs. M. Munnik, huisarts Valkenburg, coördinator<br />

scholing <strong>ZIO</strong>, lid<br />

• Dhr. drs. R. Prevoo, huisarts Cadier en Keer<br />

• Dhr. dr. S. Schalla, cardioloog MUMC+, lid<br />

• Mw. drs. P. Schunck, huisarts Margraten, lid en<br />

voorzitter WDH<br />

Bijlage II<br />

Bijlage IIa<br />

Samenstelling Werkgroep Ketenzorg DM2 in <strong>2016</strong><br />

• Dhr. E. Barten, optometrist, Oog Screening Limburg<br />

• Mw. B. Bosch, medisch pedicure, Berg en Terblijt<br />

• Dhr. drs. P. Castermans, huisarts<br />

• Mw. R. Faut, podotherapeut, Voetzorg Maastricht,<br />

MUMC+<br />

• Mw. H. Lamers, medisch pedicure, Maastricht<br />

• Mw. dr. S. Landewe, internist-endocrinoloog, MUMC+<br />

• Mw. S. Paulussen, hoofd diabetesverpleegkundigen en<br />

voetzorg, MUMC+<br />

• Mw. A. Put, diëtiste, Envida<br />

• Dhr. prof. dr. N. Schaper, internist – endocrinoloog,<br />

MUMC+<br />

• Mw. J. Slijpen, praktijkondersteuner Somatiek<br />

• Dhr. drs. M. Wiertz, huisarts<br />

• Dhr. J. Willems, podotherapeut, Voetzorg Maastricht,<br />

MUMC+<br />

• Dhr. drs. F. Amory, coördinator chronische zorg, <strong>ZIO</strong><br />

• Mw. W. Engering, adviseur praktijkondersteuning, <strong>ZIO</strong><br />

• Mw. drs. J. Hazelzet, medewerker chronische zorg, <strong>ZIO</strong><br />

• Mw. drs. M. van Hoof, medewerker chronische zorg, <strong>ZIO</strong><br />

• Mw. dr. A. Huizing, coördinator chronische zorg en<br />

onderzoek, <strong>ZIO</strong><br />

Bijlage IIb<br />

Samenstelling Werkgroep Ketenzorg Astma en COPD in<br />

<strong>2016</strong><br />

• Mw.Mw. I. Houben, diëtiste, Die’Net<br />

• Dhr. R. van den Heuvel, praktijkondersteuner Somatiek<br />

(tot 1 juli <strong>2016</strong>)<br />

• Dhr. H. Nijssen, fysiotherapeut, Fy’Net<br />

• Dhr. drs. R. Simon, huisarts (tot 1 oktober <strong>2016</strong>)[W1]<br />

• Mw. M. Vaassen, longverpleegkundige, MUMC+<br />

• Dhr. prof. dr. G. Wesseling, longarts, MUMC+<br />

• Dhr. drs. R. Willemsen, kaderhuisarts astma en COPD<br />

• Dhr. drs. F. Amory, coördinator chronische zorg, <strong>ZIO</strong><br />

• Mw. W. Engering, adviseur praktijkondersteuning, <strong>ZIO</strong><br />

• Mw. drs. J. Hazelzet, medewerker chronische zorg, <strong>ZIO</strong><br />

• Mw. drs. M. van Hoof, medewerker chronische zorg, <strong>ZIO</strong><br />

• Mw. dr. A. Huizing, coördinator chronische zorg, <strong>ZIO</strong><br />

COPD<br />

Bijlage IIc<br />

Samenstelling Werkgroep Ketenzorg Hart- en<br />

Vaatziekten in <strong>2016</strong><br />

• Mw. dr. J. Boyne, verpleegkundig specialist hartfalen,<br />

MUMC+<br />

• Dhr. prof. H. Brunner-La Rocca, cardioloog, MUMC+<br />

• Mw. A. Kerkhofs – Kuiper, praktijkondersteuner,<br />

huisartsenpraktijk<br />

• Mw. dr. K. Konings, kaderhuisarts HVZ<br />

• Dhr. dr. A. Kroon, internist - vasculair geneeskundige,<br />

MUMC+<br />

• Dhr. drs. L. Luermans, cardioloog, MUMC+<br />

• Dhr. prof. dr. N. Schaper, internist – endocrinoloog,<br />

MUMC+<br />

• Dhr. drs. R. Willemsen, kaderhuisarts HVZ<br />

• Dhr. drs. F. Amory, coördinator chronische zorg, <strong>ZIO</strong><br />

• Mw. W. Engering, adviseur praktijkondersteuning, <strong>ZIO</strong><br />

• Mw. drs. J. Hazelzet, medewerker chronische zorg, <strong>ZIO</strong><br />

• Mw. drs. M. van Hoof, medewerker chronische zorg, <strong>ZIO</strong><br />

• Mw. dr. A.R. Huizing, coördinator chronische zorg en<br />

onderzoek, <strong>ZIO</strong><br />

Bijlage IId<br />

Samenstelling Werkgroep Ketenzorg Kwetsbare Ouderen<br />

in <strong>2016</strong><br />

• Mw. drs. L. Ars, Beleidsadviseur V&V, Envida<br />

• Mw. S. Bastiaans, POH ouderenzorg<br />

• Mw. drs. M. van Dongen-Bots, huisarts, kaderhuisarts<br />

Ouderengeneeskunde i.o.<br />

• Mw. dr. M. Durlinger, Specialist Ouderengeneeskunde,<br />

Envida<br />

• Mw. E. de Goeij, POH Ouderenzorg<br />

• Dhr. dr. W. Mulder, internist Ouderengeneeskunde,<br />

MUMC+<br />

• Mw. dr. A. Nijholt, huisarts<br />

• Dhr. R. Warnier, ketencoördinator Ouderenzorg, MUMC+,<br />

Transmurale Zorg<br />

• Dhr. drs. F. Amory, coördinator chronische zorg, <strong>ZIO</strong><br />

• Mw. drs. M. van Hoof, medewerker chronische zorg, <strong>ZIO</strong><br />

46<br />

47


Bijlage IIe<br />

Samenstelling werkgroep Farmacie longmedicatie in<br />

<strong>2016</strong><br />

• Dhr. drs. F. Claessens, apotheker<br />

• Mw. drs. I. Goven, apotheker<br />

• Dhr. drs. F. Laugs, longarts, MUMC+<br />

• Dhr. ir. M. Lenssen, programmamanager Blauwe Zorg<br />

• Dhr. drs. R. Simon, huisarts<br />

• Dhr. prof. dr. G. Wesseling, longarts, MUMC+<br />

• Dhr. drs. R. Willemsen, huisarts<br />

In de tweede helft van <strong>2016</strong> is de ketenzorg groep astma /<br />

COPD verantwoordelijk geworden voor de implementatie.<br />

Bijlage IIf<br />

Samenstelling Werkgroep Huisartsen Chronische Zorg in<br />

<strong>2016</strong><br />

• Dhr. drs. P. Castermans, huisarts<br />

• Mw. drs. M. van Dongen-Bots, huisarts<br />

• Mw. drs. I. van der Heijden, huisarts<br />

• Mw. drs. P. Israël, huisarts<br />

• Mw. drs. K. Konings, kaderhuisarts HVZ<br />

• Dhr. drs. A. Nijholt, huisarts<br />

• Dhr. drs. R. Prevoo, huisarts<br />

• Dhr. drs. R. Simon, huisarts<br />

• Mw. drs. T. van der Waart, huisarts<br />

• Dhr. drs. T. Wiertz, huisarts<br />

• Dhr. drs. R. Willemsen, huisarts<br />

• Dhr. drs. F. Amory, Coördinator Ketenzorg, <strong>ZIO</strong><br />

• Mw. drs. J. Hazelzet, Medewerker Chronische Zorg, <strong>ZIO</strong><br />

• Mw. drs. M. van Hoof, Medewerker Chronische Zorg, <strong>ZIO</strong><br />

• Mw. dr. A. Huizing, Coördinator Chronische Zorg, <strong>ZIO</strong><br />

Bijlage IIg<br />

Samenstelling Werkgroep MediX gebruikers in <strong>2016</strong><br />

• Dhr. R. Bartels, praktijkondersteuner<br />

• Mw. J. Claessens-Kleinen, diabetesverpleegkundige,<br />

MUMC+<br />

• Mw. drs. M. van Dongen, huisarts<br />

• Dhr. drs. G. Knops, huisarts<br />

• Dhr. drs. M. Munnik, huisarts<br />

• Mw. J. de Ras-Verbeet, praktijkondersteuner<br />

• Dhr. drs. J. Ridderbeks, huisarts<br />

• Mw. T. Reinink-Paes, praktijkondersteuner<br />

• Dhr. d. Dierx, applicatiebeheerder en datamanager, <strong>ZIO</strong><br />

• Mw. W. Engering, adviseur praktijkondersteuning, <strong>ZIO</strong><br />

• Mw. dr. A. Huizing, coördinator chronische zorg en<br />

onderzoek, <strong>ZIO</strong><br />

• Dhr. dr. C. van Uden, directeur bedrijfsvoering, <strong>ZIO</strong><br />

Bijlage III<br />

Afkortingen / Verklaringenlijst<br />

ALV<br />

Algemene leden vergadering<br />

BAC<br />

Bestuurs Advies Commissie<br />

COPD<br />

Chronic Obstructive Pulmonary Disease<br />

CVA<br />

Cerebro Vasculair Accident<br />

(CvAH)<br />

College van Accreditatie Huisartsen<br />

Die’net Diëtisten Net<br />

DM2 Diabetes Mellitus type 2<br />

ECG<br />

Elektrocardiogram (hartfilm)<br />

FTO<br />

Farmaco Therapeutisch Overleg<br />

Fy’net<br />

Fysiotherapeuten Net<br />

GBGGZ<br />

Generalistische Basis GGZ<br />

GGD<br />

Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst<br />

GGZ<br />

Geestelijke Gezondheids Zorg<br />

[G]OUD Gezond Oud In Limburg<br />

GW<br />

Gezondheidswetenschappen<br />

HAG<br />

Huisartsgeneeskunde<br />

HAP<br />

Huisartsenpost<br />

HAZO24 Huisartsenzorg 24 uur<br />

HIS<br />

Huisartsinformatiesysteem<br />

HKZ<br />

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling<br />

in de Zorgsector<br />

HVZ<br />

Hart- en vaatziekte<br />

IA<br />

Instellingsaccreditatie<br />

INCA<br />

Integrated Care<br />

KNO<br />

Keel, Neus en Oor<br />

LSP<br />

Landelijk Schakel Punt<br />

MUMC+ Maastricht Universitair Medisch Centrum<br />

NHG<br />

Nederlands Huisartsen Genootschap<br />

NZA<br />

Nederlandse Zorg Autoriteit<br />

P&O<br />

Personeel en Organisatie<br />

POH<br />

Praktijkondersteuner Huisartsen<br />

RHZ<br />

Regionale Huisartsen Zorg<br />

TIPP<br />

UM<br />

VEZN<br />

WDH<br />

WESP<br />

WMO<br />

<strong>ZIO</strong><br />

ZN<br />

ZO!<br />

Transmurale Interactief Patiënten<br />

Platform<br />

Universiteit Maastricht<br />

Versterking Eerstelijn Zuid Nederland<br />

Werkgroep Deskundigheid Huisartsen<br />

Wetenschapsparticipatie<br />

Wet Maatschappelijke Ondersteuning<br />

Zorg in Ontwikkeling<br />

Zorgverzekeraars Nederland<br />

Zelfzorg Ondersteund<br />

48 49


<strong>ZIO</strong> Zorg In Ontwikkeling<br />

Wilhelminasingel 81<br />

6221 BG Maastricht<br />

T 043 350 69 10<br />

F 043 350 69 20<br />

E info@zio.nl<br />

I www.zio.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!