19.06.2019 Views

Hoe gebruik ik de Microsoft Office 2007 Basic?

Als u een beginner bent van het gebruik van Microsoft Office, dan kunt u eerst deze PDF lezen. Deze PDF helpt om het Microsoft-kantoor te gebruiken. Twijfel dan alleen maar ons op Microsoft Klantenservice Nummer + 31-208004951 of ga naar https://microsoft.klantenservicenummernederland.nl/

Als u een beginner bent van het gebruik van Microsoft Office, dan kunt u eerst deze PDF lezen. Deze PDF helpt om het Microsoft-kantoor te gebruiken. Twijfel dan alleen maar ons op Microsoft Klantenservice Nummer + 31-208004951 of ga naar https://microsoft.klantenservicenummernederland.nl/

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Leer <strong>de</strong> basis <strong>Microsoft</strong><br />

<strong>Office</strong> Word <strong>2007</strong><br />

Website https://microsoft.klantenservicenummerne<strong>de</strong>rland.nl/


Stap 1. Begin met <strong>de</strong> werkbalk


Stap 2. Kl<strong>ik</strong> op het tabblad Start - Dit is <strong>de</strong><br />

basisverwerker van Word


Stap 3. Kl<strong>ik</strong> op 'Invoegen' - dit tabblad bevat<br />

interessantere hulpmid<strong>de</strong>len


Stap 4. Pagina-in<strong>de</strong>ling - U kunt het paginaformaat en<br />

<strong>de</strong> afdrukstand van uw document wijzigen.


Stap 5. Referenties: Dit tabblad is voor interessante<br />

en verbazingwekken<strong>de</strong> referenties


Stap 6. Met dit tabblad kunt u het document naar<br />

verschillen<strong>de</strong> mensen verzen<strong>de</strong>n


Stap 7. Review - Met dit tabblad kunt u <strong>de</strong><br />

grammatica controleren, een opmerking toevoegen,<br />

enz.


Stap 8. View: met dit tabblad kunt u controleren hoe uw<br />

document eruit ziet.


Stap 9. Format - Dit tabblad is alleen van toepassing met<br />

afbeeldingen, illustraties, woordkunst of foto's.


Roep om uw <strong>Microsoft</strong>-problemen op te lossen


Bedankt voor het kijken Als u<br />

vragen over <strong>Microsoft</strong> hebt,<br />

neemt u gewoon contact op met<br />

<strong>Microsoft</strong> Klantenservice Telefo<br />

onnummer Ne<strong>de</strong>rland<br />

+31-208004951

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!