28.04.2021 Views

Eyes Solutions_2021_zomerfolder_NL_Frits Van Den Bosch

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Lunor<br />

Ray-Ban<br />

Puur en<br />

gesofisticeerd<br />

Brillen met een fijn montuur zijn het summum<br />

van klasse. Nu eens groot en haast transparant.<br />

Dan weer wat kleiner en met een ultraslank<br />

maar donker of kleurrijk montuur. Deze brillen<br />

zetten je ogen in de kijker en voegen op subtiele<br />

wijze meerwaarde toe.<br />

Etnia Barcelona<br />

14 l l 15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!