28.04.2021 Views

Eyes Solutions_2021_zomerfolder_NL_Frits Van Den Bosch

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Chloé<br />

Cartier<br />

Lindberg<br />

<strong>Van</strong> eenvoudige<br />

tot opvallende elegantie<br />

Cartier<br />

Met een klassiek vormgegeven bril zit je altijd goed. De fijne monturen en<br />

het geraffineerde design zetten je ogen in de hoofdrol. Voor durvers mag<br />

het wat groter, kleurrijker en opvallender.<br />

6 l l 7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!