29.04.2022 Views

Crossphase Template

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SLIGRO FOOD GROUP

CAMPAGNE MARKETEER

RESULTATEN

1.250

Als Campagne Marketeer ontwikkelen wij campagnes en

relevante content. We zetten de creatie van het concept en

middelenmix op en schakelen met externe bureaus.

Uiteindelijk zijn wij verantwoordelijk voor de middelen en de

campagne. In dit geval de WOZ-campagne in samenwerking

met Previcus.

MIDDELEN

1.000

750

500

250

0

Paginaweergaven

Previcus aanmeldingen

TAKEN

Video (see)

Banner e-mail

CONTENT SKILLSET

Projectleider

Planning

SEO

Activatie

Marketing

Design

Copywriting

TOOLS

AEM

PERIODE & SAMENWERKINGEN

Analytics

Google Ads

Jan '22 - april '22

312 uur

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!