24.01.2024 Views

inkijkexemplaar de geestelijke wereld ervaren

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

De geestelijke wereld ervaren


3


Wuister, Sander

De geestelijke wereld ervaren

De Bijbel open over geestelijke zintuigen en engelen

ISBN 978 90 833767 0 7

NUR 707

Eerste druk 2023

Coverontwerp: Zijdiezijn – Marjoke Knoop

Opmaak binnenwerk: Margreet Sietsma

Realisatie en redactie: Hannah Zandbergen

Productie: Quality Dots

© Nederlands Bijbelgenootschap 2004, De Herziene

Statenvertaling, © 2010/2016 Stichting HSV, Willibrordvertaling ©

Katholieke Bijbelstichting 1995.

© 2023 Sander Wuister

Alle rechten voorbehouden.

Uitgegeven in eigen beheer.

www.sanderwuister.nl

www.woordenvanleven.nl


Inhoudsopgave

Voorwoord 9

Inleiding 13

1. De onzichtbare wereld 19

2. Gods zintuigen 35

3. Geestelijke zintuigen: Zien 47

4. Geestelijke zintuigen: Horen 63

5. Geestelijke zintuigen: Ruiken 75

6. Geestelijke zintuigen: Proeven 85

7. Geestelijke zintuigen: Voelen 99

8. Hemelse wezens: Cherubs en serafs 113

9. Hemelse wezens: Engelen 127

10. Hemelse wezens: Meer over engelen 145

11. Hemelse wezens: De engel van de HEER 161

12. De tweede hemel 175

Cursussen 189

Over Sander 191

Dankwoord 193

7


Voorwoord

Die tijd is nu! We zien het om ons heen gebeuren; steeds meer mensen

worden geestelijk geactiveerd en wandelen in de kracht en de

glorie van God. In dit boek neemt Sander Wuister ons mee in zijn

studie van de Bijbel en in zijn vele ervaringen. Hij toon aan dat je de

geestelijke wereld bijbels kunt uitleggen, dat het Gods verlangen is

dat we hierin wandelen en dat deze wereld een stuk normaler en

toegankelijker is dan veel mensen denken.

Sommige christenen, maar ook niet-christenen beschouwen de

geestelijke wereld hoofdzakelijk als occult. Ze houden liever afstand

van alles wat ‘bovennatuurlijk’ is. In christelijke gezinnen wordt

vaak ook al jong aan de kinderen, vaak naar aanleiding van televisieprogramma’s

of speelgoed, uitgelegd dat je erg moet uitkijken

met geestelijke, duivelse dingen. In de beleving van een kind ontstaat

er zo mogelijk al snel meer ontzag voor de geestelijke macht

9


van de duivel en demonen dan voor God en de engelen. Denkbeelden

vanuit new age, het boeddhisme of andere religies dragen daar

ook aan bij. Het lijkt erop alsof ‘zij’ hun invloed laten gelden in deze

wereld en vele zoekende mensen weten te bereiken. Is dat hoe God

-

dend bijbels onderwijs voorhanden is over de geestelijke wereld.

De invloed vanuit de wetenschap, die de laatste eeuwen steeds

haar beurt ook haar best om het christelijk geloof en daarbij alle

vormen van onverklaarbare situaties en uitingen weg te beredeneren

tot nietszeggende of nutteloze gebeurtenissen. De natuurlijk

georiënteerde, intellectuele mens wordt verheerlijkt, zelfs in

kerkelijke kringen.

Sander neemt je in dit boek mee in zijn eigen groeiproces: authentiek,

kwetsbaar en diep inspirerend. Ook helpt hij om met zorg en

in balans om te gaan met geestelijke zaken, zodat Jezus Christus

-

ning en die van zijn vrouw Tineke, zijn een grote zegen binnen onze

gemeentes en allerlei andere kerken en gemeentes in binnen- en

buitenland. Sander is universitair opgeleid als scheikundige en van

huis uit traditioneel christelijk gelovig. Bijzonder dat God nu precies

hém zo gebruikt om vele mensen bekend te maken met het

verstaan van Gods stem, begrip van de geestelijke wereld en het

functioneren in de gaven van de heilige Geest.

Ik bid dat je mag ervaren dat het de heilige Geest zelf is die jou

door dit boek heen openbaring, kennis en wijsheid wil geven over

de geestelijke wereld, zodat jouw relatie met God tot leven komt

of wordt versterkt, en dat je meer en meer mag wandelen in Gods

bijzondere bestemming voor jouw leven.

Voorganger Jubilee Church

10 11


Inleiding

Door de jaren heen heb ik dingen gezien die ik niet logisch kan verklaren.

Een gebeurtenis herinner ik mij als bijzonder dramatisch

en schokkend. Jaren geleden hoorden wij dat mijn schoonzus, die

al jaren in een rolstoel zat, weer kon lopen. Mijn vrouw en ik stonden

perplex. Maar we dachten ook: ‘Er moet zoveel meer zijn dan

ons tot nu toe verteld is’. Dat werd het begin van een zoektocht naar

meer van Gods Geest. We werden ons langzamerhand meer bewust

van de geestelijke wereld. Met de geestelijke wereld bedoel ik de

-

wust de woorden ‘geestelijke’ en ‘onzichtbare’ omdat dat woorden

zijn die de Bijbel ook gebruikt. Hoewel ikzelf geen moeite heb met

het woord ‘bovennatuurlijk’ (zolang je maar weet wat je daarmee

bedoelt), zul je het in de Bijbel niet tegenkomen. In dit boek gebruik

ik het dan ook nauwelijks.

De directe aanleiding van het schrijven van dit boek is een opmerking

die een broer in Christus maakte tijdens een cursus profetie.

Ik vertelde dat wanneer ik profeteer, ik inplug in de geestelijke

13


wereld. Zijn reactie was: ‘Je bedoelt in God’. Ik realiseerde me dat

deze opmerking illustreert dat er soms nog weinig kennis is over de

geestelijke wereld, terwijl de Bijbel er zo veel over zegt. Natuurlijk

is God, of liever Jezus, de enige Bron waar ik uit wil putten. Maar Hij

we Hem kunnen ervaren. Het was het eerste zaadje van verlangen

om een boek te schrijven over de geestelijke wereld.

De term ‘geestelijke wereld’ (vooral als je het in het Engels zegt:

‘spiritual world’) kan al gauw weerstand oproepen. Het is een begrip

dat onder andere ook door new age wordt gebruikt. Daardoor lijkt

het alsof we het over iets hebben waar we ons niet mee mogen bezighouden.

Maar gelukkig is niet alles wat in de geestelijke wereld

bestaat demonisch. Engelen bijvoorbeeld zijn door God geschapen

en zijn wezens die uit zijn op Zijn eer. Ze zijn boodschappers, zoals

we later zullen zien. Natuurlijk is de demonische wereld ook reëel.

Dus wat we nodig hebben is onderscheid tussen goed en kwaad.

Het is de heilige Geest zelf die ons daarbij helpt.

De term ‘geestelijke wereld’ kan ook weerstand oproepen omdat

je er niet mee bekend bent. Ik begrijp je helemaal. Voor mij

was de geestelijke wereld ook onbekend. Ik zal je vast vertellen

dat de geestelijke wereld niet vaag is. Maar het vraagt wel een

andere manier van kijken. Als de geestelijke wereld nieuw terrein

voor je is, ga je dit het liefst ontdekken met een betrouwbare gids.

Het Woord van God is die betrouwbare gids en daarom wil ik in dit

boek dicht bij de Bijbel blijven. Het boek staat dus vol met bijbelwereld.

De uitdaging is om het niet theoretisch te laten worden.

Daarmee wordt het een ver-van-je-bed-show.

Ik houd ook van mooie verhalen en getuigenissen. Ze inspireren

me en dagen me uit of bemoedigen me. Daarom deel ik in dit boek

ook een aantal ervaringen van mijzelf en anderen met de geestelijke

wereld. Ik realiseer me dat ik me hierbij … kwetsbaar opstel.

Ik zie deze ervaringen als krachtige illustraties om dat wat de Bijbel

zegt dichtbij te brengen. Dit boek is dus een moedige en kwetsbare

poging om goede bijbelse onderbouwing te combineren met reële

Ik zeg je alvast dat ik mijn ervaringen en die van anderen niet

deel om te laten zien hoe goed ik ben. Alles wat ik geestelijk zie, is

door genade alleen. Alles wat je leest, mag je toetsen en je eigen

gedachten erover vormen. Graag zelfs. Maar ik hoop en denk dat

deze voorbeelden de geestelijke wereld concreter en reëler voor

je maken. Dit boek heet ‘De geestelijke wereld ervaren – de Bijbel

open over geestelijke zintuigen en hemelse wezens’. Dat vat samen

wat ik hierboven heb willen overbrengen. Echte ervaring, met een

bijbelse fundering.

Het boek is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel gaat, na een

introductie van de onzichtbare wereld, over Gods zintuigen en onze

geestelijke zintuigen. Deze hoofdstukken vormen de basis om je

(meer) bewust te laten worden van de geestelijke zintuigen die je

gekregen hebt. Het laat ook zien hoe je die kunt gebruiken. Ik hoop

dat je zult merken dat je geestelijke zintuigen gebruiken niet moeilijk

is. Waarschijnlijk gebruik jij je geestelijke zintuigen vaker dan

je door hebt. Omdat ik van het profetische houd, bevat elk hoofdstuk

over geestelijke zintuigen ook een gedeelte met een profetische

invalshoek. In het profetische wil God je dingen over mensen

om je heen duidelijk maken. Soms laat hij je dingen zien of voelen.

Iedereen kan hierin groeien. Jij ook! Dus hopelijk dagen deze hoofdstukken

je uit om je uit te strekken naar meer.

Het tweede deel van dit boek gaat over hemelse wezens in de geestelijke

wereld. Ik heb er bewust voor gekozen om de ‘good guys’

aan bod te laten komen. Ik bespreek cherubs, serafs en engelen.

In de hoofdstukken over engelen zul je meerdere getuigenissen

tegenkomen over ervaringen met engelen. Ik besef heel goed dat

niet iedereen engelen ziet. Mijn eerste ervaringen dateren van een

paar jaar terug. Ik hoop dat die je laten realiseren dat engelen niet

14 15


alleen in de hemel zijn, maar ook dienstbaar zijn aan ons hier op

aarde. Daarna bespreek ik een heel speciale engel: de Engel van de

HEER. Het laatste hoofdstuk van dit gedeelte gaat over de tegenstander

en geestelijke strijd.

Als de geestelijke wereld misschien een onwennig onderwerp voor

je is, hoop ik dat je desondanks van dit boek geniet. Ten diepste is

het mijn verlangen dat jij verder groeit in geestelijke volwassenheid.

Dat is een duurzame vrucht waar de Vader zich over verheugt.

Eindhoven 2023

16 17


1. De onzichtbare

wereld

Soms kijk je je leven lang op een bepaalde manier naar jezelf of je

eigen gedrag. Je vindt het heel normaal. Totdat iemand iets zegt

wat je aan het nadenken zet. Of, beter gezegd, wat je een nieuw

-

sche woorden voor haar: ’Je noemde dat ik mensen in de kerk zie

heb altijd de neiging om aan anderen te vragen hoe ’t is en kan goed

luisteren. Je gaf aan dat de heilige Geest dat in mij werkt. Wat een

eyeopener! Ja, natuurlijk … Nu je dat zo zegt, denk ik dat ook. Ik heb

het alleen nooit op die manier gezien. Ik zag ’t altijd als m’n eigen

gedachten.’

direct iets met ons doen. Maar soms verandert er ineens iets binnen

in ons, zoals bij deze vrouw. Achteraf kon ze er woorden aan geven.

Ze noemt het een eyeopener. Haar ogen gingen open. Open voor

19


God is onzichtbaar. Dat is heel duidelijk vanuit Gods Woord. In 1 Timoteüs

1:17 staat: ‘Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke,

onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid.

onze natuurlijke ogen worden waargenomen. Maar hoewel God onzichtbaar

is, maakte Hij wel alle zichtbare dingen. In Genesis maakte

God de hemel en de aarde door te spreken. Psalm 33:9 zegt: ‘want

Hij sprak en het was er, Hij gebood en daar stond het.’ De onzichtbare

God spreekt en het zichtbare komt tevoorschijn.

Dat is rationeel gezien best vreemd, zo niet onverklaarbaar.

je daarmee ook dat er een niet-zichtbare wereld is of in ieder geval

een niet-zichtbare schepper. Waar moet anders het zichtbare van-

In feite gaat de Bijbel nog een stapje verder. In Romeinen 1:19

staat: ‘Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omstaat:

‘Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van

de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid

zijn voor het verstand waarneembaar.’ Wat Paulus eigenlijk

zegt is dat God onzichtbaar is en onzichtbare eigenschappen

eigenschappen zijn voor het verstand waarneembaar door de

schepping. Je verstand is dus niet een obstakel om God te kennen.

-

Je kunt je verstand juist gebruiken om God uit zijn schepping te

leren kennen. Dus uit de zichtbare schepping kun je concluderen

dat er een onzichtbare God moet zijn. Dat is interessant, want veel

rationele mensen komen (helaas) tot precies de tegengestelde conclusie,

namelijk dat er geen God is. Maar eigenlijk is het dus juist

rationeel om te geloven in het onzichtbare of geestelijke.

In het begin van het Oude Testament zien we dus dat de zichtbare

wereld gemaakt is door een onzichtbare God. In het begin van het

Nieuwe Testament spreekt de evangelist Johannes ook over deze

Maar hij voegt er iets aan toe in de rest van dit vers: ‘maar de eni-

Hem doen kennen.’ De enige manier om God te leren kennen is door

‘In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord

was God.’ (Johannes 1:1) Jezus, het Woord, was bij God. Sterker nog:

‘Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van

wat bestaat.’ (Johannes 1:3) Jezus is het Woord waardoor de Vader

de schepping schiep. Hij is de schepper zelf.

En dan openbaart Johannes door de Geest ons het grootste

wonder uit de geschiedenis van de hele wereldgeschiedenis in vers

14: ‘Het Woord is mens geworden’. De schepper wordt schepping.

Geest wordt vlees. De geestelijke wereld komt in de persoon van

Jezus onderdeel uitmaken van de natuurlijke wereld. Het vult me

zelf mens. De onzichtbare God wordt zichtbaar.

Je zou zeggen dat Jezus nu met open armen ontvangen wordt.

Eindelijk is er een mogelijkheid om weer met God om te gaan.

De ontnuchterende waarheid lezen we in Johannes 1:11. ‘Hij kwa

m naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem

20 21


niet ontvangen.’ Jezus was niet welkom in zijn eigen geschapen

wereld. Mensen bleven liever leven in het natuurlijke dan dat ze

deel wilden hebben aan de geestelijke wereld. Ze wilden liever zelf

koning blijven dan dat ze Gods koninkrijk binnen wilden gaan.

Om deel te hebben aan de geestelijke wereld waar Jezus

centraal staat (wat je het koninkrijk van God kan noemen), is wedergeboorte

nodig. Jezus zei in gesprek met Nikodemus: ‘Werkelijk,

Ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij

hij geboren wordt uit water en Geest.’ (Johannes 3:5)

Bij de schepping van Adam was zijn geest datgene wat contact

kon hebben met God. God is immers Geest (Johannes 4:24). Na het

eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad zouden

Adam en Eva zeker sterven. Hun lichamen stierven niet direct.

Wat wel direct stierf, was de geest van Adam. Daarmee bedoel ik

dat Adam geestelijk gescheiden van God ging leven.

Wedergeboorte is het moment waarop je geest opnieuw geboren

wordt uit de heilige Geest. Immers, ‘Wat uit de Geest geboren is,

is geest.’ (Johannes 3:6) Wedergeboorte is alleen mogelijk door

het volbrachte werk van Jezus Christus. Bekering is de eerste stap

die ieder mens moet maken om toegang te krijgen tot eeuwig,

geestelijk leven.

Daarmee vinden we gelijk de sleutel tot de geestelijke wereld:

geloof, en wel geloof in Jezus. Jezus is de enige legitieme toegangspoort

door wie we toegang hebben tot de geestelijke wereld.

Elke andere gids brengt je op een dood spoor. Daar wil ik heel

duidelijk over zijn. Je eerste geloofsstap is overgave aan Jezus of

bekering (wat jij doet), waarop wedergeboorte volgt (wat de Geest

in je doet). Vervolgens groei je, als het goed is, verder door Jezus

meer en meer te geloven (of vertrouwen) en Heer te laten zijn over

je leven.

De sleutel geloof zie je heel duidelijk terug in 2 Korintiërs

5:7 waar Paulus zegt: ‘want wij wandelen door geloof, niet door

aanschouwen’ (HSV), vrij vertaald: ‘we vertrouwen niet op ons natuurlijke

zien, maar op ons geloof, ons geestelijk zien’.

De onzichtbare, geestelijke wereld is veel reëler dan de zichtbare

wereld. Want alles wat in het natuurlijke bestaat, is er omdat

het gecreëerd is vanuit de geestelijke wereld. De schrijver van de

brief aan de Hebreeën zegt het zo: ‘… het zichtbare is ontstaan uit

het niet-zichtbare.’ (Hebreeën 11:3b) Maar daarvóór staat nog een

zin die gelijk de koppeling maakt met geloof: ‘Door geloof komen

we tot het inzicht dat het heelal door het woord van God geordend

is ...’ (Hebreeën 11:3a).

Geloof opent de weg naar de geestelijke wereld. Gedurende

om het leven als christen vol te houden. Zo lezen we dat ook over

geloofsheld Mozes. In Hebreeën 11:27 wordt van Mozes gezegd

dat het zien op de Onzienlijke hem kracht gaf om vol te houden.

Egypte hem kon geven. Egypte is hier het beeld van de zondige

wereld. Mozes wist dat de natuurlijke wereld nooit kon bieden

wat de geestelijke wereld wel kan bieden: diepe levensvervulling.

Dat zag hij met de ogen van geloof.

Wat voor Mozes geldt, geldt ook voor jou. God doet aan jou

-

diging staat er in Jesaja. Daar zegt God: ‘Ik, Ikzelf ben het die u

bemoedigt; en wie bent u, dat u bang bent voor een sterfelijk

mens, en voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen.’

(Jesaja 51:12, WV)

In tijden van worsteling met de mening van andere mensen

over jou helpt deze tekst je om vanuit het natuurlijke (wat mensen

zeggen) te kijken naar het geestelijke (wat God over je zegt).

22 23


Om aan te nemen wat God tegen je zegt heb je eerst openbaring

nodig. Openbaring is dat wat God laat weten aan mensen. Het is

betekent ‘Ik ben die Ik ben’ of ‘Ik zal er zijn’. Dat betekent dat God

zelf onveranderlijk is. Maar de openbaring over God neemt door de

Bijbel heen toe. Hij laat zich steeds meer zien.

hele geschiedenis gesproken. Elke keer als God spreekt tot mensen

is dat openbaring. De hele Bijbel is openbaring. God laat zichzelf

zien op een steeds completere manier.

Stel je zou iemand willen laten weten dat je er bent. Het meest

logische is jezelf (te laten) introduceren. ‘Hallo, mijn naam is Sander.

Ik woon in Eindhoven, ben getrouwd met Tineke …’ enzovoorts.

wordt in de eerste zin van de Bijbel genoemd. Maar er volgt geen

uitleg of introductie wie Hij is. We zien Hem zes dagen lang aan het

werk om ons zo uit te leggen hoe de geschapen wereld geordend is.

God had niet Zichzelf maar ons op het oog toen Genesis geschreven

werd. Ik zie daarin de liefde, goedheid en nederigheid die Hij bezit.

-

matie van wie Hij is. Maar door zijn daden zien we iets van wie Hij

is. En al die scheppingswerken zijn er zodat Adam, de eerste mens,

kan leven. Iets vergelijkbaars zien we bij Jezus, als Hij op aarde is.

Hij vertelt de mensen dat Hij de Christus, de Gezalfde is. En tegen

de Joden die Hem niet geloven zegt Hij: ‘De werken die Ik doe in de

Naam van Mijn Vader, die getuigen van Mij.’ (Johannes 10:25 WV)

Ook Jezus is aan zijn daden te herkennen. Hij deed een herscheppingswerk

waardoor nu ieder mens eeuwig kan leven.

God openbaart zich aan ons. Dat is zijn keuze. Ik geloof dat de

Bijbel een lijn laat zien van voortgaande openbaring. Daarmee

bedoel ik dat we in de lijn van Genesis naar Openbaring een steeds

scherper beeld krijgen van wie God is.

In mijn vorige boek Woorden van leven heb ik uitgelegd dat

Abraham God niet bij naam kende en dat Mozes de eerste was die

de naam van God (YHVH of Jahweh) hoorde (Exodus 34:6). De naam

In 2 Korintiërs 4:16-18 spreekt Paulus over de uitwendige mens,

die ten onder gaat. Die plaatst hij tegenover de inwendige mens,

die zich van dag tot dag vernieuwt. Dus om het juiste perspectief

te krijgen in het leven is het van essentieel belang om zaken in de

juiste dimensie te zien. We kunnen het ons niet veroorloven om alleen

maar naar het natuurlijke te kijken, want dat is de wereld die

voorbijgaat. De conclusie van Paulus is: ‘Wij richten ons niet op de

zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen

zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.’ (2 Korintiërs 4:18) Dus als jij

betrouwbaarder zicht op wat er werkelijk aan de hand is. In de

wereld, in deze tijd en in je eigen leven. Misschien kijk je wel meer

dag leiden. Hij is de enige die je inzicht kan geven in de geestelijke

wereld. Paulus zegt het zo: ‘Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt

niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het

dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk

moet worden beoordeeld.’ (1 Korintiërs 2:14) We hebben de Geest

geestelijke zintuigen om te kunnen beoordelen wat de Geest aan

ons duidelijk wil maken. Dat maakt leven vanuit het geestelijke

mogelijk in de natuurlijke omgeving waarin wij geplaatst zijn.

hoopgevend dat de Bijbel een perspectief schetst waarin het gees-

24 25


telijke een allesbepalende plaats inneemt. ‘Ik ga recht op mijn doel

af: de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept. Hierop

moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten.’ (Filippenzen

3:14,15)

De HSV vertaalt ‘volmaakte mensen’ met ‘geestelijk volwassen’.

Ik vind beide krachtige uitspraken. Zo mag ik mijzelf zien: als geestelijk

volwassen en als volmaakt mens! En daarom houd ik mijn blik

gericht op de hemelse prijs.

Even verder in Filippenzen zegt Paulus: ‘Maar wij hebben ons burgerrecht

in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder,

de Heer Jezus Christus.’ (Filippenzen 3:20)

Mijn positie is dat ik een burger van de hemel ben, hoewel ik

op aarde leef. Dat maakt mij nieuwsgierig naar de principes van de

hemel, want die principes gelden voor eeuwig. Ik wil meer weten

van het Koninkrijk van de hemel. Want dan kan ik het uiteindelijk

op aarde meer en meer kan gaan uitleven. Daarom gaan we in dit

boek op ontdekkingstocht naar wat de Bijbel vertelt over de geestelijke

wereld. Die wereld is onzichtbaar voor je natuurlijke zintuigen,

maar waarneembaar met je geestelijke zintuigen.

Ten diepste is zien in de geestelijke wereld een keuze van kijkrichting.

Kijk je in de natuurlijke wereld of durf je te kijken in de

geloofshelden die ervoor kozen om geestelijk te kijken. Een van

die geloofshelden is Mozes. Hij is een eenvoudige herder. Zijn volk

moet in Egypte als slaven werken. Nadat hij door God geroepen is

als leider van zijn volk, komt hij regelmatig in het paleis van de farao.

dat de farao boos wordt op Mozes en zijn volk. Wat dacht Mozes wel

Toch was Mozes niet bang voor de woede van farao ‘want hij zette

door, als ziende de Onzienlijke.’ (Hebreeën 11:27b, WV)

Mozes zag en vertrouwde op God, die je niet kunt zien.

De geestelijke, onzichtbare wereld was veel reëler voor hem dan

de zichtbare wereld. Hij zag namelijk God als de Koning die boven

de farao was gesteld. Hij durfde te vertrouwen op de openbaring

die hij had gekregen bij de brandende doornstruik. Daardoor bepaalde

de geestelijk wereld zijn handelen, en niet de natuurlijke

wereld. Hij luisterde naar de onzichtbare God in plaats van naar de

zichtbare farao.

Een ander bijbels voorbeeld van geestelijk zien is het voorbeeld van

de twaalf verspieders (Numeri 13 en 14). Twaalf verspieders zien in

het natuurlijke hetzelfde: het beloofde land Kanaän. Alle twaalf

zagen ze Enakieten (reuzen). Tien komen tot de conclusie dat ze

daar nooit van gaan winnen. Twee, Jozua en Kaleb, trekken een

andere conclusie: ‘wees niet bang voor de bevolking van het land:

die vermorzelen we met gemak.’ (Numeri 14:9)

De reden waarom Jozua en Kaleb anders keken, staat er gelijk

achter: ‘Zij hebben niemand die hen beschermt en wij worden bijgestaan

door de HEER.’ (vers 9) Ze zagen wat er geestelijk aan de

hand was. De HEER is veel sterker dan wie dan ook. Met deze God

gaan we winnen, hoe de natuurlijke vijand er ook uit ziet. Ze keken

in de geestelijke wereld. Numeri 14:24 zegt ook dat Kaleb bezield

was door een andere geest. Door de Geest van God kon hij in de

geestelijke wereld zien. Dat is geen fantasiewereld, want Jozua en

Kaleb gingen uiteindelijk het beloofde land binnen. Ze wonnen in

het natuurlijke van die reuzen die daar woonden. Dat kwam doordat

ze geestelijk keken.

David is het laatste bijbelse voorbeeld dat ik noem van iemand

die de geestelijk wereld als reëler ziet dan de natuurlijke wereld.

Als Israël in gevecht is met de Filistijnen, komt hun kampvechter

Goliath naar voren. Heel Israël ziet Goliath. Iedereen ziet hetzelfde

26 27


en iedereen wordt bang. David ziet hem voor de eerste keer als hij

proviand bij zijn broers komt brengen. Als hij Goliath hoort, wordt

hij boos. Hij gaat het gevecht aan met Goliath. Goliath intimideert

hem door te zeggen dat hij zijn vlees aan de roofvogels en wilde

Hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt en Hij zal jullie aan

natuurlijke werkelijkheid) er niet toe doen. Gods plan (de geestelijke

werkelijkheid) bepaalt namelijk de uitslag van de strijd. Zien

in de geestelijke wereld maakt dat David tot een andere keus komt

dan zijn volksgenoten. Het resulteert opnieuw heel praktisch in

overwinning in het natuurlijke.

-

lijk ben je er al meer mee bezig dan je door hebt. Je doet namelijk

al dingen die logisch niet te verklaren zijn. Je bidt. Dat klinkt als

iets heel normaals, maar eigenlijk is het gek. We spreken hard-

Jezus je hoort. Geloof is een van de sleutels om de geestelijke wereld

binnen te gaan. Je verlaat de wereld van het natuurlijke en stapt

in de geestelijke wereld. Heb je weleens gehad dat iemand voor je

beweging wordt gezet vanuit de geestelijke wereld. Ook hier is

geloof de sleutel. Je kiest ervoor om je open te zetten voor de gebeden

van anderen. Dat is geestelijk. Vrede ervaar je in je binnenste of

zelfs in je lichaam. Dat is het natuurlijke.

Er is een heel bekend gebed dat jou iets leert over hoe dichtbij God

met zijn koninkrijk wil komen, namelijk het

. Daarin

staat: ‘Laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op

aarde zoals in de hemel’ (Mattheüs 6:10). Gods wil moet op aarde

gebeuren. Daar waar Gods wil gebeurt, komt zijn koninkrijk. Je bidt

dat Gods koninkrijk, wat geestelijk is, zichtbaar mag worden op de

aarde. Daarmee komt er iets van de hemel op aarde.

We kunnen, terwijl we leven in de natuurlijke wereld, deelhebben

aan de geestelijke wereld. Sterker nog: een mens bestaat

naast ziel en lichaam ook uit geest. Ze worden alle drie genoemd in

1 Thessalonicenzen 5:23. Daar staat in het tweede gedeelte van dit

vers: ‘en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn

onze plaats in de natuurlijke wereld. Onze ziel bevat ons verstand,

wil en emoties. En onze geest is ons vermogen om een interactie

aan te gaan met de geestelijke wereld. Ieder mens kan een interactie

aangaan met de geestelijk wereld. Jezus is de enige legitieme

manier om toegang te hebben tot de geestelijke wereld.

Ik heb je zonet bijbelse voorbeelden gegeven van mensen die

geestelijk keken. Ik geef je ook een voorbeeld uit mijn eigen leven.

Ik heb ervaren dat God mij riep voor een profetische bediening

terwijl ik gewoon een goed betaalde baan in de maatschappij had.

Ik heb op een gegeven moment mijn baan opgezegd. Ik had het belangrijkste

inkomen van ons gezin, en ik wist toen nog niet hoe we

stap. Maar ik heb juist in deze fase zo’n rust ervaren. Ik hield me vast

zijn loon waard is. Dat zijn geestelijke principes. Ik vertrouwde

meer op het geestelijke, wat ik niet kon zien, dan dat ik naar het

natuurlijke keek. Maar deze ervaring gaf me meer geloof en vreug-

Ik merkte (en merk nog steeds) dat God voorziet. In de praktijk is er

genoeg om van te leven. Dat is het natuurlijke. Dat betekent niet

dat ik op alle gebieden van mijn leven altijd in de geestelijke wereld

kijk. Maar ik ben er wel in aan het groeien.

28 29


Misschien klinkt dit nog groot voor je. Maar kijken in de geestelijke

wereld begint met bewustwording. Het voorbeeld aan het

begin van dit hoofdstuk is nou een praktisch voorbeeld van openbaring

krijgen. Deze vrouw noemde het een eyeopener, want

ineens zie je het: Gods Geest spreekt tot mij. Deze vrouw wisselde

van perspectief. Niet elke gedachte die ze had of zin die ze zei, was

van haarzelf. Niet alles wat je meemaakt is natuurlijk.

Soms vertel ik mensen welke geestelijke gave ze hebben. Ik zei

eens tegen iemand: ‘Je bent niet gek, maar je bent profetisch’.

De dikke tranen maakten duidelijk hoe raak dit woord was.

Ze dacht regelmatig dat ze gek werd omdat ze zomaar ineens indrukken

of gevoelens kreeg die niet van haarzelf waren. Met dit

woord kreeg ze geestelijk inzicht. Dat veranderde heel praktisch

haar gevoelens over zichzelf.

Een andere manier van omschrijven wat hier gebeurt is dat ze

nieuwe gedachten krijgt. Wat gebeurd is, verandert niet. Maar de

manier waarop je erop terugkijkt wel.

In Efeziërs 4:23 lezen we: ‘laat u voortdurend vernieuwen in uw

geest en uw denken’. Dat start met openbaring. Daardoor wordt er

iets vernieuwd in je geest. Daardoor ga je anders denken over de

situaties die je meemaakt. De heilige Geest is veel meer met je bezig

dan je doorhebt! Hij wil je ogen openen voor de geestelijke wereld.

Daardoor komt Jezus dichtbij. En dat is precies waarvoor Hij naar de

aarde kwam. Om praktisch dichtbij te komen. Elke dag van je leven.

de Geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte.’ Aardse verlangens

en de Geest gaan niet samen. Ons leven lang mogen we leren

volledig onder de invloed van de Geest te komen. Geestelijk leven is

veel meer dan wat bijzondere ervaringen!

Persoonlijk wil ik de Geest graag ruimte geven in heel mijn

leven. Alleen genade, die ik kan ontvangen door geloof, zorgt voor

die verandering in mijn hart. Het gaat veel verder dan van zondimensen

anders.

verderop in de Galatenbrief: ‘Broeders, ook als iemand onverhoeds

tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand

weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid’ (Galaten

6:1, HSV). Geestelijk betekent ook dat de vrucht van de Geest (Galaten

5:22,23) zo in je groeit dat je anders reageert op je omgeving, dat je

als het ware zelf steeds meer gaat lijken op de heilige Geest. Dat alle

veroordeling plaats maakt voor zachtmoedigheid. Ik probeer me er

soms aan te herinneren welke fouten ik zelf heb gemaakt, voor ik

een oordeel heb over anderen. Mijn reactie op fouten van een ander

maken met geestelijk kijken en geestelijk leven.

het niet het hoofdonderwerp van dit boek is, wil ik benadrukken

dat verandering van gedrag een ook heel belangrijk onderdeel is

van geestelijk leven. Dat kan alleen door genade. De Bijbel spreekt

regelmatig over de tegenstelling geest en vlees. Galaten 5:17 zegt

het heel scherp: ‘De aardse begeerte gaat in tegen de Geest, en wat

30 31


1.

2.

3. ‘Geloof opent de weg naar de geestelijke wereld.’

4. Lees Hebreeën 11:6 en bespreek de relatie tussen geloof,

vreugde en God zoeken.

5. Mozes zag op God, die je niet kunt zien. Hebreeën 11:27.

Heb jij een voorbeeld uit je eigen leven waarin je geestelijk

1.

hardop voor en wees eens een paar minuten stil na elke vraag.

Luister naar wat Jezus en Vader je willen vertellen. Schrijf je

ingevingen op en bespreek ze met elkaar.

32 33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!