01.03.2024 Views

Komkommer 2023 | 2024

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Komkommer</strong><br />

<strong>2023</strong><br />

<strong>2024</strong><br />

De unieke kenmerken<br />

van onze komkommer<br />

rassen


2 | Enza Zaden


Inhoudsopgave<br />

Traditionele teelt rassen<br />

Sumapol 4<br />

Springfield 4<br />

Baltimore 5<br />

Topspin 5<br />

Dee Pend (E23L.2431) 6<br />

Traditionele– en<br />

Hogedraadteelt onbelicht<br />

Dee Viate 6<br />

Dee Freece 7<br />

Hogedraadteelt onbelicht<br />

Topspin 7<br />

Hogedraadteelt belicht<br />

Dee Flexion (E23L.2384) 8<br />

Mini-komkommers<br />

Katrina 8<br />

Analisa 9<br />

Fijn stek<br />

Dee Freece 9<br />

Santiago 9<br />

Verklaring afkortingen resistenties 10<br />

Plantschema 10<br />

Resistenties 11<br />

Disclaimer<br />

Deze brochure is met de grootste zorgvuldigheid door Enza Zaden samengesteld. De informatie in deze brochure is onder voorbehoud<br />

van type- en/of drukfouten. De gegevens dienen in overeenstemming met de eigen kennis en ervaring van de gebruiker in samenhang met de<br />

lokale omstandigheden gehanteerd te worden. Enza Zaden kan derhalve geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de inhoud van<br />

deze brochure. De meest recente informatie betreffende resistenties is beschikbaar op www.enzazaden.com/nl.<br />

3 | Enza Zaden


Sumapol<br />

Traditionele teelt<br />

Een echte alleskunner met bijzondere resistenties<br />

• Resistentie HR: Ccu. Resistentie IR: Px<br />

• Zeer productief<br />

• Groen en vitaal gewas tot einde teelt<br />

• Open en enkelvruchtig op de stam<br />

• Hoge meeldauwresistentie<br />

• Zeer sterk tegen Mycosphaerella<br />

• Uniforme en mooie kwaliteit tot<br />

einde teelt<br />

Sumapol valt vooral op door de hoge productie. De vruchten zijn uniform, recht en hebben<br />

een mooie rib en een goede houdbaarheid. Het ras heeft naar de draad toe klein en opstaand<br />

blad en is daardoor makkelijk te oogsten. Ook levert het weinig opschot, waardoor het een<br />

arbeidsvriendelijk ras is.<br />

Verder beschikt het over een hoge meeldauwresistentie en is het sterk tegen Mycosphaerella.<br />

Ook in extreme weersomstandigheden blijft Sumapol goed presteren. Het ras is sterk en vitaal<br />

met een blijvend groen gewas. Een veilige keuze dus.<br />

Sumapol<br />

Springfield<br />

Traditionele teelt<br />

Een gewas met open karakter<br />

• Resistentie HR: Ccu<br />

Resistentie IR: CMV/CVYV/Px<br />

• Voor de winterteelt<br />

• Goede vruchtlengte, veertigers op de stam<br />

• Compact gewas en sterk op de vrucht<br />

• Stabiele lengte en kwaliteit tot einde teelt<br />

Springfield<br />

Het voorjaarsras van Enza Zaden, Springfield, heeft IR resistentie tegen meeldauw. Dit ras<br />

kan het beste omschreven worden als een gewas met een open karakter. Hierdoor is het ras<br />

arbeidsvriendelijker en dit komt de vruchtkwaliteit ten goede. Met name de mooie donker<br />

groene vruchtkleur, een uniforme vruchtlengte en sterk tegen Mycosphaerella is wat we terug<br />

zien tot het einde van de teelt. Het advies is om dit ras wat meer op groei te telen. Hierdoor<br />

ontstaat een goede plantbalans, wat zal resulteren in open selectief gewas met klein opstaand<br />

blad. Door de totaalproductie, de vruchtkwaliteit en de arbeidsvriendelijkheid is Springfield zeer<br />

positief beoordeeld. Het ras wordt als volwaardig alternatief gezien in het traditionele segment<br />

door desbetreffende telers.<br />

4 | Enza Zaden


Baltimore<br />

Traditionele teelt<br />

Productief en open<br />

• Resistentie HR: Ccu<br />

Resistentie IR: CMV/Px<br />

• Voor vroege zomerteelten<br />

• Zeer productief<br />

• Groen en vitaal gewas tot einde teelt<br />

• Open en enkelvruchtig op de stam<br />

• Hoge meeldauwresistentie<br />

• Uniforme en mooie vruchtkwaliteit tot<br />

einde teelt<br />

Baltimore is het ras voor de vroege zomerteelten, te planten vanaf maart tot eind juli.<br />

Het zeer productieve ras kenmerkt zich door een open groei naar de draad. Het ras is<br />

enkelvruchtig, heeft een opstaand blad en is iets grover dan Sumapol. Ook geeft het<br />

weinig tot geen opschot op de stam. De ranken groeien beheerst en het gewas is enorm<br />

sterk tegen chlorose. Het gewas behoudt generatieve groei en blijft open. Daarnaast is<br />

het ras hoog resistent tegen meeldauw. Verder blijft, eenmaal op de rank, de maat van de<br />

vrucht zeer uniform met maximaal 34 cm. Het is tot het einde van de teelt een prachtige<br />

komkommer om te zien.<br />

Baltimore<br />

Topspin<br />

Traditionele teelt<br />

De oplossing voor planten na januari<br />

• Resistentie HR: Cca/Ccu<br />

• Ideaal voor plantingen in februari en maart<br />

• Hoge productie met een open gewas<br />

• Voldoende veertigers op de stam<br />

• Wordt niet lang op de rank<br />

Februari en maart zijn plantdata die qua raskeuze tussen de wal en het schip vallen.<br />

Het is te laat voor winterrassen, want door de selectiviteit van deze rassen valt de<br />

productie vaak tegen en worden de rankvruchten te lang. Het is echter te vroeg voor<br />

zomerrassen, want hiervan is vaak het vruchtgewicht in deze periode te laag. Topspin<br />

biedt in deze periode uitkomst.<br />

Op de stam is het ras voldoende selectief om een goed vruchtgewicht (veertigers) te<br />

produceren. Op de rank legt Topspin genoeg vruchten aan voor een hoge productie.<br />

De groeiwijze is compact en sterk en daarmee blijft het gewas open tot het einde van<br />

de teelt.<br />

Topspin<br />

5 | Enza Zaden


Dee Pend (E23L.2431)<br />

Traditionele teelt<br />

Een allround ras met bijzonder hoge productie<br />

• Resistentie HR: Ccu/CGMMV<br />

Resistentie IR: CVYV/Px<br />

• Groeikrachtig<br />

• Productief<br />

• Uniforme vruchtlengte,<br />

geen lange vruchten op de ranken<br />

• Goede vruchtkleur<br />

• Enkelvruchtig<br />

• Klein, opstaand blad<br />

• Luchtig telen<br />

Dee Pend bewijst zich op bedrijven waar door een hoge stambelasting groeikracht vereist is.<br />

De ranken groeien voldoende uit en de secundaire ranken groeien goed door. De productie van<br />

Dee Pend is bijzonder hoog. De vruchten zijn donker van kleur, goed gevuld en worden niet te<br />

lang op de ranken. Dee Pend past het best in een wat luchtigere teeltwijze.<br />

Dee Pend (E23L.2431)<br />

De combinatie van resistenties, productiecapaciteit, een goede kwaliteit en<br />

arbeidsvriendelijkheid maken Dee Pend tot een allround ras.<br />

Dee Viate<br />

Traditionele- en hogedraadteelt onbelicht<br />

De nieuwe standaard voor de zomer- en herfstteelten<br />

• Resistentie HR: Ccu/CGMMV<br />

• Resistentie IR: CMV/CVYV/Px<br />

• Open gewas met zeer lage arbeidsbehoefte<br />

• Sterke kwaliteit en vruchtkleur tot einde teelt<br />

• Goede en constante productie van 40’ers<br />

• Hoge komkommerbontvirus- en<br />

meeldauwresistentie<br />

• Geschikt voor zomer- en herfstteelten<br />

• Sterk tegen zwakteschimmels zoals<br />

Pythium, Mycosphaerella en Botrytis<br />

Dee Viate is de nieuwe standaard voor de zomer- en herfstteelten. Het is een echt allround ras<br />

met eigenschappen die zorgen voor een blijvend open gewas, goede vruchtkwaliteit en zeer<br />

lage arbeidsbehoefte. Verder bevat het ras het volledige pakket aan resistenties: het is hoog<br />

resistent tegen zowel het komkommerbontvirus (CGMMV) als tegen meeldauw en is daarnaast<br />

ook erg sterk tegen Mycosphaerella. Mede hierdoor is Dee Viate de meest bedrijfszekere keuze<br />

in het assortiment.<br />

Dee Viate<br />

6 | Enza Zaden


Dee Freece<br />

Traditionele- en hogedraadteelt onbelicht<br />

Betrouwbaar en stabiel<br />

• Resistentie HR: Cca/Ccu/CGMMV. Resistentie IR: CMV/CVYV/Px<br />

• Geschikt voor zowel traditionele - als hogedraadteelt<br />

• Hoge komkommerbontvirus- en meeldauwresistentie<br />

• Langere vruchtlengte (> 30 cm)<br />

• Gemiddeld vruchtgewicht van 410-430 gram<br />

• Generatief gewas<br />

Dee Freece heeft een groeizaam gewas met een generatieve inslag. Het is geschikt voor<br />

zowel de voorjaars-, zomer- als herfsteelt en kan vanaf begin februari geplant worden. De<br />

vruchten van het ras zijn mooi donker van kleur en lang (>30 cm). Met de combinatie van<br />

zowel een hoge resistentie tegen meeldauw als het komkommerbontvirus (CGMMV), maakt<br />

dat er een hoge productie in stuks en kilo’s te behalen valt. Dit met het behouden van de<br />

juiste kwaliteit van de vrucht.<br />

Dee Freece<br />

Topspin<br />

Hogedraadteelt onbelicht<br />

Betrouwbaar en stabiel<br />

• Resistentie HR: Cca/Ccu<br />

• Krachtig met hoge productie<br />

• Lange adem<br />

• Uniforme kwaliteit tot einde teelt<br />

• Beheerste plantlengte<br />

Topspin draait al jaren mee en is bekend vanwege zijn opvallend goede uithoudingsvermogen.<br />

Telers kiezen voor dit ras vanwege de stabiliteit. In het begin van de teelt kan de vruchtkleur,<br />

zoals bekend, wat minder zijn en kan het gewas een splijtkop geven. Daarna komt Topspin in<br />

een zeer stabiel ritme met een goede productie en een uniforme en mooie kwaliteit zonder lang<br />

te worden. Door deze stabiliteit en groeiwijze is het geen probleem om de teelt door te trekken<br />

tot diep in juli. Met de gemiddeld niet te hoge bladafsplitsing en de stabiele productie is het<br />

gewas arbeidstechnisch goed te managen. Het advies is om de teelt te starten met maximaal<br />

1,5 stengel per m² en te verdubbelen tot maximaal 3,0 stengels. Plantperiode van het ras in<br />

deze onbelichte teelt, is vanaf 20 januari en in februari.<br />

Topspin<br />

7 | Enza Zaden


Dee Flexion (E23L.2384)<br />

Hogedraadteelt belicht<br />

De combinatie tussen vruchtkwaliteit en resistenties<br />

• Resistentie HR: Ccu/CGMMV. Resistentie IR: CMV/CVYV/Px<br />

• Hoge komkommerbontvirus- en meeldauwresistentie<br />

• Uniforme productie<br />

• Hoger gemiddeld vruchtgewicht (400 gr)<br />

• Een geribde vrucht<br />

• Compact gewas<br />

• Arbeidsvriendelijk<br />

Dee Flexion<br />

Dee Flexion is een nieuwkomer in het segment hogedraadteelt met belichting. Het ras komt<br />

positief naar voren in een intensieve belichtingsteelt, zeker in combinatie met LED belichting.<br />

Dit ras onderscheidt zich ten opzichte van andere rassen door de hoge resistentie tegen zowel<br />

meeldauw als tegen het komkomkommerbontvirus (CGMMV). De vruchtkwaliteit in combinatie<br />

met de donkere vruchtkleur is tevens een positieve eigenschap. Het ras is compact en heeft<br />

een gemiddelde bladgrootte. Ons advies is om het ras wat vegetatiever te telen door onder<br />

andere direct op eindafstand te planten en de plant niet te toppen. Door het gewas in balans te<br />

houden zien we een lage vruchtabortie. Dit resulteert in een uniforme productie en een hoger<br />

gemiddeld vruchtgewicht.<br />

Katrina<br />

Mini-komkommers<br />

Oude bekende met supersmaak<br />

• Resistentie HR: Ccu<br />

Resistentie IR: CMV/CVYV/Px/CGMMV<br />

• Meest geplante ras in segment tussen 110<br />

en 130 gram<br />

• Knapperig en zoet<br />

• Open en rustig groeiend generatief gewas<br />

• Intermediair resistent tegen het<br />

komkommerbontvirus<br />

• Hoge resistent tegen meeldauw<br />

Katrina is een mini-komkommer voor traditionele teelten die het hele seizoen in te zetten is.<br />

Planten kan vanaf februari tot half augustus. Met 110 tot 130 gram (lengte 16 tot 18 cm) is het<br />

een wat grovere mini. De kwaliteit en smaak zijn de belangrijkste kenmerken van dit ras.<br />

De vruchten zijn knapperig en lekker zoet van smaak. Het ras heeft een hoge<br />

meeldauwresistentie. Daarnaast heeft het een intermediaire resistentie tegen het<br />

komkommerbontvirus (CGMMV). De plant maakt meerdere vruchten per oksel en groeit zeer<br />

beheerst op de ranken. Het advies is dan ook om de kop door te draaien over de draad.<br />

Katrina<br />

8 | Enza Zaden


Analisa<br />

Mini-komkommers<br />

Voorjaar- / zomer- / herfstras<br />

• Resistentie HR: Ccu. Resistentie IR: CMV/CVYV/Px/CGMMV<br />

• Open en generatief gewas<br />

• Intermediair resistent tegen het komkommerbontvirus<br />

• Hoge meeldauw resistentie<br />

• Vrucht tussen 90 en 110 gram<br />

Analisa is een open en generatief gewas dat gemiddeld twee vruchten per oksel maakt. Het<br />

ras is getest en heeft zich bewezen in de praktijk in zowel hogedraadteelten als in traditionele<br />

systemen. De productie is hoog en de plant is gemakkelijk om in te werken.<br />

Analisa<br />

Dee Freece<br />

Overige komkommer segmenten (fijn stek)<br />

Betrouwbaar en stabiel<br />

• Resistentie HR: Cca/Ccu/CGMMV.<br />

Resistentie IR: CMV/CVYV/Px<br />

• Zomer- en herfstras<br />

• Langere vruchtlengte (> 30cm)<br />

• Veel dubbele vruchten aan stam en rank<br />

In de afgelopen jaren is het segment ‘fijn stek’ behoorlijk gegroeid. Dit specifieke<br />

segment richt zich met name op de vruchten die niet volledig zijn uitgegroeid en<br />

een vruchtgewicht hebben van circa 180 – 200 gr.<br />

Dee Freece<br />

Santiago<br />

Overige komkommer segmenten (fijn stek)<br />

Vitaal, groen en resistent<br />

• Resistentie HR: Cca/Ccu<br />

Resistentie IR: Px/CGMMV<br />

• Hoge productie<br />

• Groen en vlot groeiend gewas<br />

• Geen stagnerende groei in moeilijke periodes<br />

• Intermediaire resistentie tegen meeldauw IR<br />

Santiago is een nieuw ras voor traditionele teelten die geplant worden in januari. Karakteristiek<br />

voor het gewas is de vlotte groei en de groene kleur de hele teelt door. Zelfs tijdens de<br />

traditioneel moeilijke periode in maart, komt dit gewas eerder terug dan andere rassen.<br />

Santiago<br />

9 | Enza Zaden


Verklaring afkortingen resistenties<br />

Type Code Engelse Naam Nederlandse naam<br />

Wetenschappelijke<br />

naam<br />

Resistentieniveau<br />

Cca Target leaf spot Bladvuur Corynespora cassiicola HR<br />

Fungus<br />

Ccu Scab Vruchtvuur Cladosporium cucumerinum HR<br />

Px Powdery mildew Echte Meeldauw Podosphaera xanthii (ex. Sphaerotheca fuliginea) IR, HR<br />

CMV Cucumber mosaic <strong>Komkommer</strong> mozaïekvirus Cucumber mosaic virus HR<br />

Virus<br />

CVYV Cucumber vein yellowing virus <strong>Komkommer</strong>nerf vergelingsvirus Cucumber vein yellowing virus HR<br />

CGMMV Cucumber green mottle mosaic virus <strong>Komkommer</strong> bontvirus Cucumber green mottle mosaic virus IR, HR<br />

Plantschema<br />

Ras 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12<br />

Traditionele teelt<br />

Sumapol<br />

Springfield<br />

Baltimore<br />

Topspin<br />

Dee Pend (E23L.2431)<br />

Traditionele – en Hogedraadteelt onbelicht<br />

Dee Viate<br />

Dee Freece<br />

Hogedraadteelt onbelicht<br />

Topspin<br />

Hogedraadteelt belicht<br />

Dee Flexion (E23L.2384)<br />

Mini-komkommers<br />

Katrina<br />

Analisa<br />

Overige komkommer segmenten (fijn stek)<br />

Dee Freece<br />

Santiago<br />

10 | Enza Zaden


Resistenties<br />

Resistenties in de rassen van onze gewassen worden gecodeerd (zie onze<br />

coderingslijst voor uitleg), tenzij anders aangegeven. Rassen die hetzelfde<br />

resistentieniveau claimen tegen een specifieke plaag of ziektekiem,<br />

kunnen een andere resistentierespons laten zien vanwege de verschillende<br />

genetische opmaak van rassen. Hierbij dient te worden aangemerkt dat<br />

als een resistentie in een plantenras wordt geclaimd, deze beperkt blijft<br />

tot de gespecificeerde biotypen, pathotypen, rassen of stammen van de<br />

plaag of ziektekiem. Als er geen biotypen, pathotypen, rassen of stammen<br />

zijn gespecificeerd in de resistentieclaim voor het ras, dan is dat omdat er<br />

geen algemeen aanvaarde indeling van biotypen, pathotypen, rassen of<br />

stammen van de betreffende plaag bestaat. In dat geval wordt resistentie<br />

alleen geclaimd tegen bepaalde en niet nader gespecificeerde isolaten<br />

van die ziektekiem. Er kunnen zich nieuwe biotypen, pathotypen, rassen<br />

of stammen ontwikkelen. In dat geval worden ze niet gedekt door de<br />

oorspronkelijke resistentieclaim.<br />

Immuniteit: niet gevoelig voor aanval of infectie door een<br />

gespecificeerde plaag of ziektekiem.<br />

Resistentie: het vermogen van een plantenras om de groei en<br />

ontwikkeling van een gespecificeerde plaag of<br />

ziektekiem en/of de schade die deze veroorzaakt<br />

te beperken vergeleken met vatbare plantenrassen<br />

onder vergelijkbare omgevingscondities en plaag- of<br />

ziektedruk. Onder zeer hoge plaag- of ziektedruk<br />

kunnen resistente rassen enkele ziektesymptomen of<br />

enige vorm van schade vertonen.<br />

Er zijn twee resistentieniveaus:<br />

• Hoge resistentie (HR): plantenrassen die de groei en ontwikkeling<br />

van de gespecificeerde plaag of ziektekiem onder normale plaag- of<br />

ziektedruk in hoge mate beperken vergeleken met vatbare rassen. Onder<br />

zeer hoge plaag- of ziektedruk kunnen deze plantenrassen echter enkele<br />

ziektesymptomen of enige vorm van schade vertonen.<br />

• Intermediaire resistentie (IR): plantenrassen die de groei en ontwikkeling<br />

van de gespecificeerde plaag of ziektekiem beperken, maar meer<br />

symptomen of schade vertonen ten opzichte van rassen met hoge<br />

resistentie. Plantenrassen met intermediaire resistentie vertonen minder<br />

ernstige symptomen of schade dan vatbare plantenrassen wanneer ze<br />

onder vergelijkbare omgevingscondities en/of plaag- of ziektedruk worden<br />

geteeld.<br />

Vatbaarheid: het onvermogen van een plantenras om de groei en<br />

ontwikkeling van een gespecificeerde plaag of ziektekiem te beperken.<br />

Tolerantie: het vermogen van een plantenras om abiotische stressfactoren<br />

te verdragen zonder ernstige gevolgen voor groei, uiterlijk en oogst.<br />

Groentebedrijven blijven tolerantie gebruiken voor abiotische<br />

stressfactoren.<br />

Volledige uitleg beschikbaar op www.enzazaden.com/nl<br />

11 | Enza Zaden


enzazaden.com/nl<br />

Uw contactpersonen in Nederland en België<br />

Edwin Bornkamp tel: +31 (0)6 21 28 20 53<br />

Frans Gubbels tel: +31 (0)6 29 70 19 64<br />

Jitse Schöne tel: +31 (0)6 11 75 89 85<br />

Enza Zaden<br />

Postbus 7, 1600 AA Enkhuizen, Nederland<br />

Haling 1E, 1602 DB Enkhuizen, Nederland<br />

tel: +31 (0)228 35 01 0, fax: +31 (0)228 35 02 00<br />

info@enzazaden.nl, www.enzazaden.nl<br />

© Enza Zaden | Oktober <strong>2023</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!