Brukerveil Torrexx fordamper.pdf

basutleie.no

Brukerveil Torrexx fordamper.pdf

Vertikal elektrisk fordamper

Drifts- og vedlikeholds-håndbok

(Brukerhåndbok)

Importør: TOLCON AS

Brynsalléen 4, 0667 Oslo

tolcon@tolcon.no

www.tolcon.no

Tlf: 22666670

FIL: MANUAL PN52368 REV12-8-2006 TORREXX.DOC


Vertikal elektrisk fordamper

ADVARSEL

Les BRUKERHÅNDBOKEN før du tar i bruk dette utstyret.

MERK: Algas-SDI forbeholder seg retten til å bruke komponenter fra alternative

produsenter hvis tilgjengeligheten krever det

Dette utstyret fordamper LPG (flytende propangass). Det er et brennbart drivstoff

håndtert under trykk. En grundig forståelse av utstyret er nødvendig for å

gi sikker drift og vedlikehold.

La kun OPPLÆRT og FULLT KVALIFISERT PERSONELL foreta service på

dette utstyret.

Når en komponent må byttes, må man alltid bruke samme type, modell, osv.

IKKE BYTT TIL ANNEN TYPE ELLER MODELL! Konsekvensen av bytting er

uforutsigbar, og det kan oppstå alvorlige driftsforstyrrelser

Side 2


GARANTI

Vertikal elektrisk fordamper

Garantitiden er 12 måneder fra leveringsdato. For øvrig henvises det til Tolcon AS’ standard leveriongs-

og garantibetingelser. De kan fås ved henvendelse til Tolcon AS.

GODKJENNINGER

C

COPYRIGHT

Copyright 2007 by Algas-SDI International, LLC, Seattle, Washington, 98107. Alle rettigheter forbeholdt.

Ingen del av denne håndboken må reproduseres eller kopieres i noen som helst form eller på

noen som helst måte, fotografisk, elektronisk eller mekanisk, uten at Algas-SDI International, LLC, Seattle,

Washington, USA har gitt skriftlig samtykke til dette på forhånd.

SYMBOLER OG KONVENSJONER

Det brukes spesielle symboler for å angi farlig eller viktig informasjon. Du bør gjøre deg kjent med

betydningen av disse og være spesielt oppmerksom på hvilken informasjon de gir.

Les følgende forklaringer grundig.

GENERELL ADVARSEL ELLER FORSIKTIGHETSREGEL

Angir farer eller usikker fremgangsmåte, som kan føre til skade på utstyr eller

personskade. Vær forsiktig og følg instruksjonene som er gitt.

FARE I FORBINDELSE MED BRENNBAR GASS

Angir en potensiell fare som kan føre til alvorlig personskade eller død. Vær ytterst

forsiktig og følg instruksjonene som er gitt.

ELEKTRISK FRAKOBLING NØDVENDIG

Angir en potensiell farlig situasjon som kan føre til alvorlig personskade eller død

eller skade på utstyr. Vær meget forsiktig og følg instruksjonene som er gitt.

TOLCON AS KONTAKTNUMMER

Hvis du har spørsmål eller trenger hjelp, eller hvis du ønsker informasjon om andre produkter, kan du

kontakte TOLCON AS i Oslo på:

Telefon: 22666670

Faks: 22666671

E-post: tolcon@tolcon.no

Internett: http://www.tolcon.no

Side 3


Vertikal elektrisk fordamper

INNHOLDSFORTEGNELSE

GARANTI ................................................................................................................................................ 3

GODKJENNINGER ................................................................................................. 3

COPYRIGHT ........................................................................................................... 3

SYMBOLER OG KONVENSJONER ........................................................................ 3

GENERELL ADVARSEL ELLER FORSIKTIGHETSREGEL ................................ 3

FARE I FORBINDELSE MED BRENNBAR GASS ............................................... 3

ELEKTRISK FRAKOBLING NØDVENDIG ........................................................... 3

TOLCON AS KONTAKTNUMMER .......................................................................... 3

INNHOLDSFORTEGNELSE ................................................................................................................... 4

Beskrivelse .............................................................................................................. 6

TORREXX tilleggsutstyr (tilleggskomponenter) ....................................................... 7

2 Introduksjon ........................................................................................................................................ 8

3. Hovedkomponenter ......................................................................................................................... 10

4. Installasjon ....................................................................................................................................... 11

Generelt ................................................................................................................. 11

Væskeledning .................................................................................................... 14

Væskepumpe ..................................................................................................... 14

Gassfaseledning ................................................................................................ 14

Sikkerhetsventil .................................................................................................. 14

Elektrisk anlegg ..................................................................................................... 14

Bestemme ledningstverrsnitt .................................................................................. 14

Elektrisk tilkobling .................................................................................................. 14

5. Drift ................................................................................................................................................... 16

Generelt ................................................................................................................. 16

Driftsinstruks .......................................................................................................... 16

Starte fordamperen uten automatisk restart........................................................... 16

Starte fordamperen med automatisk restart ........................................................... 16

Stoppe fordamperen .............................................................................................. 17

6. Vedlikehold ...................................................................................................................................... 18

Generelt ................................................................................................................. 18

Utskiftingsplan for kontaktorer ............................................................................... 18

Liqui-SAFETM-ventil – Ytelsessjekk (hver 6. måned) ............................................ 19

Liqui-SAFETM-ventil – bytteprosedyre for aksel O-ringer ...................................... 20

Liqui–SAFETM-ventil – serviceinstruksjoner .......................................................... 22

7. Feilsøking ......................................................................................................................................... 25

Kontroll av spenning ved full last ........................................................................... 28

Kontroll av strøm ved full belastning ...................................................................... 28

TORREXX elektrisk fordamper, datablad .............................................................. 30

Motstand i varmebatterikjernen .............................................................................. 30

Lekkasjetest magnetventil ...................................................................................... 31

Elektrisk test av magnetventil (for enheter utstyrt med ekstra magnetventil) ......... 32

Skifte av termoelementsensoren ........................................................................... 33

8. TORREXX alternativer ..................................................................................................................... 36

Automatisk restart .................................................................................................. 36

Økonomidrift .......................................................................................................... 40

TORREXX økonomiventil, vedlikehold .................................................................. 40

TX ekstern boks ..................................................................................................... 43

Ventil- og silpakke .................................................................................................. 43

TORREXX vertikal elektrisk fordamper, datablad LPG-systemer .................................................. 46

Side 4


Vertikal elektrisk fordamper

TORREXX VERTIKAL ELEKTRISK FORDAMPER, DATABLAD FOR LPG-

SYSTEMER ........................................................................................................... 47

TORREXX Elektrisk fordamper, reservedeler og tilbehør ..................................... 48

TORREXX elektrisk fordamper, reservedeler og tilbehør (ammoniakk) ................. 51

TORREXX vertikal elektrisk fordamper, datablad NEMKO LPG-systemer ............ 53

TORREXX VERTIKAL ELEKTRISK FORDAMPER, DATABLAD FOR LPG-

SYSTEMER (NEMKO) .......................................................................................... 54

TORREXX elektrisk fordamper, reservedeler og tilbehør (NEMKO) ...................... 55

Side 5


1. Innledning

Beskrivelse

Vertikal elektrisk fordamper

Målskissen (se nedenfor) viser de ulike komponentene til Algas-SDI TORREXX-fordamperen. Varmeelementene

gir termisk energi tilvarmeveksleren av aluminium. Varmeveksleren er utstyrt med finner

for å få større overflate og dermed bedre overføring av energien. Fordamperen trenger mindre

enn 50 sekunder for å nå driftstemperatur fra kaldstart. En elektronisk kontroller (regulator) overvåker

varmevekslerens temperatur og regulerer AV/PÅ-syklusen til varmeelementene automatisk. Fordampet

LPG slipper ut gjennom gassfaseutløpet. Liqui-SAFETM ventilen er spesielt utviklet for å hindre at

væskefase slipper ut gjennom fordamperens gassfaseutløp. En temperaturbegrensningsventil er også

installert for å gi ekstra sikkerhet ved eventuelle feil på elektriske komponenter. Du finner tilleggsinformasjon

i avsnitt 4 om drift.

Figur 1 - TORREXX Målskisse (LPG-versjon)

Figur 2 - Utgår

(4)1/2" DIA FESTEHULL

MANUELL TILBAKE-

STILLING UTLØPS-

VENTIL

FLOTTØR

VARME-

ELEMENT

KONTROLLHUS

1" FNPT

DAMPTUTTAK

ISOLASJONS-

KAPPE

TEMPERATUR-

REGULERINGS-

FØLER

ELEKTRISK

TILFØRSEL 1" FNPT

SIKKER-

HETSVENTIL

TRYKK-

MANOMETER

3/4" NPT

VÆSKE-

INNLØP

Side 6


Vertikal elektrisk fordamper

TORREXX tilleggsutstyr (tilleggskomponenter)

Din TORREXXTM fordamper kan være utstyrt med en eller flere tilleggskomponenter. Slike komponenter

er i så fall integrert i din TORREXXTM fordamper.

Nedenfor følger en kort introduksjon til de tilgjengelige tilleggskomponentene for TORREXXTM fordamper.

Se AVSNITT 8 i denne håndboken eller kontakt TOLCON AS for mer informasjon.

1. Automatisk restart – Dette tilleggsutstyret forhindrer at Liqui-SAFETM ventilen løser ut som et resultat

av en stigning i væskenivået på grunn av et strømavbrudd. Dette skjer ved å bruke en magnetventil

til å lukke væskeinntaket og hindre at væsken kommer inn i fordamperen. Når strømmen

kommer tilbake, åpner inntaksmagnetventilen igjen automatisk+så snart fordamperen når driftstemperaturen

Alle TORREXX fordampere som selges i Norge er utstyrt med automatisk restart.

2. Fjernkontroll – Med dette tillegget kan brukeren finne ut av statusen og styre fordamperen på avstand.

Funksjoner som alarm- og varsellamper er integrert i den eksternekontrolleren. Kontakt

Tolcon AS for mer informasjon.

3. Ventil- og silpakke – Dette settet inkluderer kuleventil av korrekt størrelse, seteventil og sil for installering

av fordamperen.

4. Oljeutskiller (Filtaire) – Algas-SDI FiltaireTM er en filtreringsanordning som fanger tunge hydrokarboner

som kan forekomme i LPG gassdamp. Den fanger også opp andre materialer som finnes

i gassen på grunn av lagringsforholdene og den innvendige tilstanden til apparatet.

Side 7


2 Introduksjon

Vertikal elektrisk fordamper

Din nye TORREXXTM fordamper er konstruert for å være pålitelig og brukervennlig. Flere funksjoner

lar deg lett bestemme status til din fordamper.

Det er to basiskontrollsystemer i en TORREXXTM:

Varmeanlegg – Figur 3

System for å forhindre væskegjennomslag – Figur 4

Figur 3 – Varmeanlegg

· MANUELL TILBAKESTILLING HØY

TEMPERATUR-BRYTER PLASSERT I TAKET

AV KAPSLINGEN

· BRYTER VARMEKURSEN VED 115C (239F)

· TEMPERATURREGULATOR MED JUSTERBART SETTPUNKT (100F OMRÅDE)

DETEKTERER TEMPERATUREN TIL VARMEVEKSLERE VIA DOBBELT

TERMOELEMENT AV TYPE K

· KUN ETT TERMOELEMENT BENYTTES VED FEILSØKING VED BRUK AV ANDRE

· SELVREGULERENDE OPPVARMINGSSYSTEM

· INGEN START/STOPPBRYTERE

· AKTIVERES AUTOMATISK

· SETT PÅ STRØM OG SLÅ PÅ FORDAMPEREN

· TEMPERATURAKTIVERT KRETS (ÅPNER VED 55 C)

MED MAGNETVENTIL SOM SIKRER AUTOMATISK

RESTART ETTER STRØMAVBRUDD (EKSTRA)

· MEKANISK ÉNGANGS TEMPERA- OG

STRØMAKTIVERTE SIKRINGER PÅ

VARMEELEMENTETS KLEMMER SOM EKSTRA

SIKKERHET

*TX100 MED AUTO-RESTERTALT. VIST (CE-KONFIG.)

· KRAFTIG KONTAKTOR MED

HJELPEKONTAKT FOR EKSTERN

STATUSINDIKERING

Side 8


Vertikal elektrisk fordamper

Figur 4 – System for å forhindre væskegjennomslag.

· GJENNOMSIKTIG BESKYTELSESHETTE FOR Å

HINDRE AT RUSK, VANN ELLER IS PÅVIRKER RIKTIG

FUNKSJON

· VENTIL ER AKTIVERT NÅR

KNAPPEN STÅR NED (SOM

VIST)

· FLOTTØRKULE-AKTIVERT MANUELL

TILBAKESTILLING Ligui-SAFE VENTIL

DETEKTERER OG HINDRER AT VÆSKE

PASSERER

· Liqui-SAFE VENTILEN KAN UTLØSES MANUELT

FOR TETTHETSKONTROLL

· FLOTTØR

1TX160 VIST (FM/CFM-KONFIGURERING UTEN ALTERNATIVER)

· RØD KNAPP ANGIR STATUS

· VENTIL ER UTLØST NÅR KNAPPEN STÅR OPP

(SOM VIST)

Side 9


Vertikal elektrisk fordamper

3. Hovedkomponenter

Figur 5 – TORREXX hovedkomponenttegning (LPG-KONFIGURASJON)

1. Automatisk restart-sett (ekstrautstyr)

2. Ventil, måler og silsett-komponenter (ekstrautstyr)

3. Kvikksølvrelé-sett (ekstrautstyr)

4. Styrekretskort

5. Økonomiventil (ekstrautstyr)

6. Liqui-SAFETM ventil med manuell resett

7. Isolasjonskappe

8. Kontaktor

9. Overtemperaturtermostat med manuell reset

Side 10


4. Installasjon

Generelt

Vertikal elektrisk fordamper

Installer fordamperen ASDI TORREXX på et jevnt og stødig underlag minst (15 cm.) over bakkenivå

og sikre den gjennom de fire ½" festehullene. Beskytt fordamperen mot skade under transport ved å

bruke riktig løfteutstyr. Blås ren alle rørledninger før du foretar de endelige tilkoblingene. Alle koblinger

må ha rørtettinger godkjent for LPG, avhengig av type bruk. Test om det er lekkasjer ved å bruke

inertgass, som f.eks. komprimert karbondioksid eller nitrogen, ved 1½ ganger arbeidstrykket eller i

henhold til gjeldende lover og forskrifter. Kontroller alle tilkoblinger med en egnet lekkasjespray eller –

detektor. Selv svært små lekkasjer er uakseptabelt. Eliminer alle lekkasjer før bruk.

Installer i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Figur 6 - Typisk TORREXX Installasjonstegning med pumpe- og damp-bypass

(DAMP)

TIL LAST

UTLØP ISOLA-

SJONSVENTIL

FORSEGLING

NØDVENDIG*

ELEKTRISK TILKOBLING

NØDVENDIG

FORDAMPERREGULATOR*

ISOLASJONSVENTIL

M/HYDROSTATISK

AVLASTNING*

DAMP-

FORBIKOBLINGSLEDNING

TRYKKMÅLER*

SIL MED MAGNET FOR

OPPSAMLING AV JERN-

PARTIKLER*

(VÆSKE)

DAMPTRYKK-

REGULATOR

FOR TANK*

EKSTRA-

UTSTYR

KOMMENTARER:

1. TAPET I VÆSKERØRENE MELLOM FORDAMPEREN OG TANKEN MÅ IKKE

OVERSKRIDE DET HYDROSTATISKE TRYKKET NÅR PUMPEN ER AVSTENGT.

2. MONTER FORDAMPERENS 1.TRINNS-REGULATOR OPPSTRØMS FOR

TANKENS DAMPTRYKK-KOBLINGSPUNKT.

3. STILL 1.-TRYKKS FORDAPMERREGULATOR 2-4 PSIG OVER SETTPUNKTET

TIL DAMPTRYKKREGULATOREN.

4.INGEN TILBAKESLAGSVENTIL I VÆSKERØR: VÆSKEN MÅ KUNNE STRØM-

ME I BEGGE RETNINGER.

*LEVERT AV ANDRE.

ISOLASJONSVENTIL

LAGRINGSTANK

Merk: Bypassledning for gassfase er ikke påkrevd hvis du ikke har montert ekstrautstyret for økonomisk

drift. I andre installasjoner anbefales bypass fordi den vil levere gass fra tanken i tilfelle det

oppstår feil på fordamper eller hvis strømforsyningen svikter., Fordamperen vil uansett fungere som

den skal uten bypass.

Side 11


Vertikal elektrisk fordamper

Figur 7 - Typisk TORREXX Installasjonstegning med gassfase-bypass og ingen pumpe.

KOMMENTARER:

1. TAPENE I VÆSKERØR MELLOM FORDAMPEREN OG TANKEN MÅ IKKE OVERSKRIDE DET HY-

DROSTATISKE TRYKKET.

2.MONTER TILKOBLINGSPUNKT FOR DAMPTRYKK.

3. STILL 1.-TRYKKS FORDAPMER 2-4 PSIG OVER SETTPUNKTET TIL DAMPTRYKKREGULATOREN.

4. INGEN TILBAKESLAGSVENTILER I VÆSKERØR; VÆSKEN MÅ KUNNE STRØMME I BEGGE RET-

NINGER.

*LEVERT AV ANDRE.

(DAMP)

TIL LAST

AVLASTNINGSVENTIL

M/REGNHETTE*

FORSEGLING

NØDVENDIG*

ELEKTRISK TILKOBLING

NØDVENDIG*

ISOLASJONSVENTIL

M/HYDROSTATISK

AVLASTNING*

SIL MED MAGNET FOR OPP-

SAMLING AV JERNPARTIKLER*

Figur 8 - Typisk TORREXX Installasjonstegning utstyrt for økonomisk drift og gassfasebypass

KOMMENTARER:

1. TAPENE I VÆSKERØR MELLOM FORDAMPEREN OG TANKEN MÅ IKKE OVERSKRIDE

DET HYDROSTATISKE TRYKKET.

2. MONTER FORDAMPERENS 1.TRINNS-REGULATOR OPPSTRØMS FOR TANKENS

DAMPTRYKK-KOBLINGSPUNKT.

3. 1.-TRYKKS REGULATOR 2-4 PSIG OVER SETTPUNKTET TIL DAMPTRYKKREGULATO-

REN.

4. INGEN TILBAKESLAGSVENTIL I VÆSKERØR: VÆSKEN MÅ KUNNE STRØMME I BEGGE

RETNINGER.

*LEVERT AV ANDRE

DAMP-FORBIKOBLINGSLEDNING

(DAMP)

TIL LAST

FORDAMPER-

REGULATOR*

ELEKTRISK TILKOB-

LING NØDVENDIG*

FORDAMPER-

REGULATOR*

UTLØP ISOLA-

SJONSVENTIL*

TRYKKMÅLER*

UTLØP ISOLA-

SJONSVENTIL*

TRYKKMÅLER*

ISOLASJONS-

VENTIL*

Merk: Alternativet Økonomi kan ikke brukes på en installasjon som krever pumpe.

VÆSKE

ASDI ØKONOMIVENTIL FØ-

LER TRYKKET OPPSTRØMS

(ÅPNE 30PSIG: STENGT

60PSIG)

FORSEGLING

NØDVENDIG*

SIL MED MAGNET

FOR OPPSAMLING

AV JERNPARTIK-

VÆSKE

ISOLASJONSVENTIL

M/HYDROSTATISK

AVLASTNING*

DAMPTRYKKREGULATOR

FOR TANK*

DAMPTRYKK-

REGULATOR

FOR TANK*

ISOLASJONS-

VENTIL*

LAGRINGSTANK

ISOLASJONS-

VENTIL*

LAGRINGSTANK

ISOLASJONSVENTIL*

Side 12


Vertikal elektrisk fordamper

Figur 9 – Typisk TORREXX installasjonstegning for sammenkobling av 2 fordampere

DAMP

UT

BRUK 1" UNION OG KU-

LEVENTIL MED BALAN-

SERINGSDYSER

SIL I VÆSKEINNTAK

M/MAGNET FOR OPPSAM-

LING AV JERNPARTIKLER

LIK RØR-

LENGDE

Figur 10 – Typisk TORREXX installasjonstegning for sammenkobling av 3 fordampere

DAMP

UT

1" KULEVENTIL OG UNION MED

BALANSERINGSDYSER (ALLE

FORDAMPERUTLØP)

LIK RØR-

RØR-

LENGDE

LIK RØR-

LENGDE

Liqui-SAFE

VENTIL

LIK RØR-

RØR-

LENGDE

TORREX-

FORDAMPER

(TYP)

Liqui-SAFE

VENTIL

VÆSKE

INN

VÆSKE

INN

TORREX-

FORDAMPER (TYP)

SIL I VÆSKEINNTAK M/MAGNET

FOR OPPSAMLING AV JERN-

PARTIKLER

Side 13


Væskeledning

Vertikal elektrisk fordamper

Dimensjoner væskeledningen fra lagringstanken til fordamperen slik at den forsyner fordamperen ved

full kapasitet med minimum trykkfall. I Tabell 6 finner du dimensjoneringsskjema. Installer sil som

fanger opp partikler i innløpet til fordamperen.

Væskepumpe

Er væskepumpe nødvendig? Hvilke krav har du til gasstrykk?

Trykket i lagertanken avhenger av temperaturen se tabell 5. En god "tommelfingerregel" for å bestemme

når det er nødvendig med en væskepumpe er denne: Hvis lagringstrykket ikke til enhver tid

overskrider nødvendig driftstrykk med 5 psig (0.35 kg/cm2), er pumpe nødvendig. Kontakt TOLCON

AS for nærmere informasjon. For å hindre kavitasjon, plasseres væskesilen minst 170 cm. oppstrøms

for pumpeinntaket. Det typiske er at en pumpe ikke er nødvendig hvis ikke blandingssystem

benyttes, eller hvis temperaturen på installasjonen ikke blir ekstremt lav, noe som i så fall vil føre til at

trykket faller under nødvendig driftstrykk.

Gassfaseledning

Installer en egnet regulator umiddelbart nedstrøms for gassfaseutløpsåpningen. Ytterligere reduksjon

av nedstrøms trykk krever en "andre trinns"-regulator nær forbrukerutstyret. Riktig dimensjonerte rør

og regulatorer vil sikre tilfredsstillende funksjon.

Sikkerhetsventil

Hvis fordamperen skal installeres innelukket MÅ SIKKERHETSVENTILEN LUFTES UTENFOR INNE-

LUKKINGEN, OG . UTLØPET MONTERES OPPOVER. Et røradapter må monteres på sikkerhetsventilen.

Monter alltid en regnhette eller lignende for å hindre at vann eller rusk kommer inn i utløpet.

Hvis det kommer inn vann, kan det fryse og hindre at sikkerhetsventilens utløses riktig. Dette kan skape

en potensielt farlig situasjon.

Elektrisk anlegg

På merkeskiltet på fordamperen og i databladet som følger med håndboken, finner du de elektriske

spesifikasjonene for din spesifikke fordamper samt tegningsnumrene til de riktige koblingsskjemaene

og øvrige skjemaer. All kabling, inklusive jordtilkoblingen, må oppfylle gjeldende lover og forskrifter

som gjelder der den monteres. Ledningstverrsnittl og type må oppfylle gjeldende lover og forskrifter

der den installeres. Monter bryter med sikring utenfor det klassifiserte området. Hvis den ikke er innenfor

sikt av fordamperen, må bryteren være utstyrt med låseanordning.

Bestemme ledningstverrsnitt

Fordi lengden på kabelføringen påvirker kravet til ledningstverrsnitt, må du se i passende tabellverk for

å finne riktig kabelvalg.

Elektrisk tilkobling

Ved installasjon av kabelen er det viktig å ha god tilkobling på klemmeørene. Løse klemmer kan forårsake

kraftig temperaturstigning på klemmeørene, noe som kan føre til for stor slitasje på kontaktor,

feil på transformator, og/eller overoppheting og mulig ødeleggelse av transformatoren. Derfor anbefaler

vi på det sterkeste at kabeltermineringer kontrolleres og trekkes til på nytt regelmessig for å hindre

kraftig overoppheting på klemmene på grunn av løse tilkoblinger.

Side 14


Vertikal elektrisk fordamper

Tabell 6 – Dimensjoneringsskjema for propanvæskeledning (minimum rørdimensjon)

Kapasitet til enheter Avstand fra tank til fordamper - meter

Kapasitet kg/h 8 15 23 31 36 61 92 122

25 ½” ½” ½” ½” ½” ¾” ¾” ¾”

50 ½” ½” ½” ¾” ¾” 1” 1” 1”

100 ½” ¾” ¾” ¾” 1” 1” 1” 1¼‘

160 ¾” ¾” 1” 1” 1” 1¼‘ 1¼‘ 1¼‘

240 1” 1” 1¼‘ 1¼‘ 1¼‘ 1½ ” 1½ ” 1½ ”

Tabell 7 – Tilsvarende rørlengder til ulike ventiler og fittings (lengde i meter.)

Rørdiameter

/ beskrivelse

½” ¾” 1” 1 ¼” 1 ½”

Seteventil 4.7 6.4 8.2 11.0 13.1

Sluseventil 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5

Vinkelventil 2.4 3.4 4.2 5.5 6.4

Albue, 90 0.4 0.6 0.7 1.0 1.2

Albue, 45 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Albue, 90 STR 0.7 0.9 1.2 1.6 1.9

T 0.8 1.1 1.5 2.0 2.3

Side 15


5. Drift

Generelt

Vertikal elektrisk fordamper

TORREXX-serien elektriske fordampere er utstyrt med kjerne i støpt aluminium med finner. Varmekjernen

har finner og inneholder flere innstøpte varmeelementer. Flere kablingskonfigurasjoner muliggjør

forskjellige spenninger på sstrømtilførselen (vekselstrøm) tilpasset den lokale strømforsyningen.

Flytende propan (LPG) kommer inn i fordamperen i bunnen av trykkbeholderen. Under drift opprettholder

en temperatursensor med K-type termoelement og et elektronisk styresystem kjernetemperaturen

på 93 °C (200 gr. F). Væsken som kommer inn i fordamperen kommer i kontakt med kjernen i

varmeelementet. Når væsken trekker ut energi (varme) fra kjernen i varmeelementet, fører det til fordamping.

Etter hvert som varmeelementets kjerne avkjøles, gir temperaturføleren et signal til styresystemet

om å sende strøm til kontaktoren slik at den slår inn og det kobles strøm på varmeelementene.

Driftsinstruks

1. Fullfør installasjonen og lekkasjetesten.

2. Kontroller strøm og spenning for å forsikre deg forsikre deg om at fordamperen fungerer som den

skal.

3. Denne enheten vil ikke bli ødelagt om man driver enheten i "tørr" tilstand. Det er ikke nødvendig å

ha væske i enheten for testing eller kontroll.

4. Normal driftstemperatur er 93 °C (200 gr. F). Vær forsiktig ved arbeid ved fordamperen.

Starte fordamperen uten automatisk restart

FORSIKTIG

Start ikke fordamperen når de manuelle stengeventilene på innløp og utløp er

lukket. Det kan bygge seg opp trykk i fordamperen under oppstart og det vil

kunne utløse sikkerhetsventilen.

1. Steng stengeventilen på utløpet.

2. Åpne alle ventiler mellom lagringstanken og fordamperen for å la væske strømme til fordamperen.

3. Koble til strøm. Et lite "klikk" skal høres umiddelbart etterpå etter at strømmen er slått på.. Fordamperens

varmeelementer er nå satt under spenning. Det vil ta fordamperen omtrent 50 sekunder

å nå driftstemperatur. Vent ca. 2 minutter slik at overskudd av LPG skyves tilbake til lagringstanken.

4. Ta av plasthetten på Liqui-SAFETM-ventilen. Trykk den røde knappen forsiktig helt ned og slipp

den SAKTE ut. En hakemekanisme inne i Liqui-SAFETM-ventilen vil holde den røde knappen i

nedre stilling, og indikerer at ventilen er åpen. Sett på plass plasthetten igjen. PLASTHETTEN MÅ

BRUKES FOR Å BESKYTTE VENTILEN . DETTE SIKRER PROBLEMFRI DRIFT.

5. Nå er TORREXX fordamperen klar til å levere gass. Åpne stengeventilen i utløpet sakte for å sette

tilførselsledningen under trykk. Åpne deretter ventilen helt for å la den fordampete gassen

strømme til forbrukslasten. Strømmen til varmeelementet slås av og på automatisk for å tilpasse

seg forbruket.

Starte fordamperen med automatisk restart

FORSIKTIG

Start ikke fordamperen når de manuelle stengeventilene på innløp og utløp er

lukket. Det kan bygge seg opp trykk i fordamperen under oppstart og det vil

kunne utløse sikkerhetsventilen.

Side 16


Vertikal elektrisk fordamper

1. Steng stengeventilen på utløpet.

2. Åpne alle ventiler mellom lagringstanken og fordamperen for å la væske strømme til fordamperen

når magnetventilen åpner.

3. Koble til strøm. Et lite "klikk" skal høres umiddelbart etterpå. Fordamperens varmeelementer er nå

satt under spenning. Det vil ta fordamperen omtrent 50 sekunder å nå driftstemperatur. Etter at

enheten når driftstemperaturen, vil magnetventilen på innløpe åpne automatisk for å slippe inn

LPG. Vent omtrent 2 minutter slik at overskudd av LPG skyves tilbake til lagringstanken.

4. Ta av plasthetten på Liqui-SAFETM-ventilen. Trykk den røde knappen forsiktig helt ned og slipp

den FORSIKTIG ut. En hakemekanisme inne i Liqui-SAFETM-ventilen vil holde den røde knappen

i nedre stilling, og indikerer at ventilen er åpen. Sett på plass plasthetten igjen. PLAST-

HETTEN MÅ BRUKES FOR Å BESKYTTE VENTILEN. DETTE SIKRER PROBLEMFRI DRIFT.

5. Nå er TORREXX fordamper klar til å levere gass. Åpne stengeventilen i utløpet sakte for å sette

tilførselsledningen under trykk. Åpne deretter ventilen helt for å slippe den fordampete gassen ut i

rørnettet. Strømmen til varmeelementet slås av og på automatisk for å tilpasse seg forbruket.

Stoppe fordamperen

1. Steng stengeventilen på utløpet.

2. Koble fra strømtilførselen.

Side 17


6. Vedlikehold

Generelt

Vertikal elektrisk fordamper

Fordamperen TORREXX er konstruert for langvarig, feilfri drift. Allikevel er det viktig å sørge for regelmessig

vedlikehold. Bak i denne håndboken finner du en liste over ANBEFALTE RESERVEDE-

LER.

1. Rengjør silen på væskefaseinntaket etter første måneds bruk. Kontroller deretter hver 6. måned.

2. Foreta en visuell sjekk av sikkerhetsventilen en gang pr. år. Den er montert i toppen av fordamperen.

Bytt hvis det er tegn til lekkasje. Det kan ikke utføres service på sikkerhetsventilen så lenge

den er montert på fordamperent. Påse at den er dekket med en egnet plasthette for å hindre at

regn og rusk trenger inn.

3. Gjennomfør en ytelsessjekk på Liqui-SAFETM ventilen hver 6. måned,. Test stengemekanismen

(se instruksjoner nedenfor). Forsikre deg om at plasthetten ikke er skadet.

4. Hvert annet år, skiftes alle o-ringene i Liqui-SAFETM-ventilen. Denne servicen kan ikke utføres på

stedet. Se "Liqui-SAFETM-ventil – serviceinstruksjoner" nedenfor.

5. Skift membranen på inntakets magnetventil årlig hvis tillegget automatisk restart er installert. Se

vedlagte Vedlikeholds- og driftsblad for ASCO 2-veis ventiler: Tillegg A.

6. Foreta en visuell inspeksjon av den elektriske kabelføringen og tilkoblingene i styreskapet hver

gang du inspiserer kontaktoren. Sjekk at tilkoblingene sitter godt. Se Utkiftingsplan for kontaktorer.

Utskiftingsplan for kontaktorer

ADVARSEL

Kontaktoren som gir strømtilførsel til varmeelementene avgir gnister som kan antenne

lettantennelig gass i området når dekslet er tatt av styreskapet. Hvis dekslet

må tas av, må du slå av strømmen, ta av dekslet og svært forsiktig kontrollere

om det er røyk, lekkasjer eller tegn på lettantennelig gass i atmosfæren eller i

styreskapet.

Ikke sett på strøm igjen hvis det finnes røyk.

FORSIKTIG

Sørg for å ha et brannslukkingsapparat i umiddelbar nærhet før du setter på

strøm igjen når dekslet til styreskapet er fjernet.

TORREXX-fordamperen benytter en elektro-mekanisk kontaktor til å koble strøm til varmeelementene.

Fordi kontaktorer slites under normal drift, er det god praksis å inspisere som forebyggende vedlikehold.

Produsenten definerer en levetid for kontaktorer basert på antall innkoblinger. Vi anbefaler følgende

inspeksjonsplan for kontaktorer:

5000 timer for fordampere i drift

30,000 timer for fordampere i ventemodus

For fordampere som opererer i en kombinasjon av drift og ventemodus, har vi en enkel formel

som er til hjelp når man skal bestemme når kontaktoren bør skiftes ut

Side 18


Vertikal elektrisk fordamper

Kontaktorlevetidsfaktor (LF) kan defineres som følger:

LF= X + Y

5000 30000

Hvor

X = timer fordamper i driftsmodus

Y = timer fordamper i ventemodus

Hvis LF er 1 eller større, bør kontaktoren sannsynligvis skiftes ut

Disse dataene inklusive formelen er kun veiledende, da miljøet fordamperen arbeider i og belastningen

til den påvirker kontaktorens levetid.

Liqui-SAFETM-ventil – Ytelsessjekk (hver 6. måned)

1. Bruk av hake. – Når ventilen er i åpen stilling og den røde knappen er nede, trykk ned den røde

knappen og slipp den RASKT. Dette vil føre til at ventilen stenger og den røde knappen skal

sprette opp.

Trykk den røde knappen forsiktig helt ned igjen og slipp den FORSIKTIG ut. Ventilen vil bli stående

åpen.

2. Lekkasjedetektering. – Følg instruksjonene i "I" for å åpne og stenge ventilen manuelt. Utfør lekkasjetester

i begge posisjoner. Hvis man oppdager en lekkasje ved akselen (trinn 1) når ventilen

er åpen, skift akselens O-ring (dette kan gjøres på stedet. Se under). Hvis en lekkasje oppdages i

trinn 2 når ventilen er stengt (se figur 11), følg "Liqui-SAFETM-ventil – serviceinstruksjoner" og

skift alle o-ringene. (Denne servicen skal ikke utføres på stedet.)

Figur 11 – Følg 1 til 8 for å sjekke funksjonen til Liqui-SAFETM-ventilen

2. KONTROLLER FOR

LEKKASJE (I ÅPNING)

START

3. TRYKK OG SLIPP HURTIG

FOR Å STENGE

TRINN 1

5. KONTROLLER FOR

LEKKASJE (I GJENGER)

4. KONTROLLER FOR LEK-

KASJE (I RØRGJENGER)

1. FJERN HETTE

MIDLERTIDIG

7. TRYKK NED

OG SLIPP SAK-

TE FOR Å ÅPNE

PÅ NYTT

TRINN 2

TRINN 3

6. KONTROLLER FOR

LEKKASJE (I ÅPNING)

8. SETT PÅ

PLASS PLAST-

HETTEN IGJEN

Side 19


Vertikal elektrisk fordamper

ADVARSEL

Man må utvise ekstrem forsiktighet på grunn av muligheten for at brennbar gass

blandes med luft og antennes. Bruk ikke noe utstyr som kan føre til gnister i forbindelse

med denne testen. Åpne ikke den eksplosjonssikre kapslingen.

Liqui-SAFETM-ventil – bytteprosedyre for aksel O-ringer

(NB: O-ringene skal byttes hvert 2. år, og det kan IKKE utføres på stedet))

1. Koble fra strømtilførselen.

2. Forsikre deg om at stengeventilen i utløpet er helt åpen, steng stengeventilen i inntaket. Trykket

inne i fordamperen skal starte å falle. Hastigheten til trykkfallet avhenger av.

gassforbruket på stedet.

3. Når trykket inne i fordamperen viser null, lukk stengeventilen på utløpet.

4. Ta av plassthetten på Liqui-SAFETM-ventilen.

5. Trykk og hold ned den røde knappen til Liqui-SAFETM-ventilen i omtrent 3 sekunder og slipp

raskt. Den røde knappen skal sprette ut, og indikere at ventilen er stengt.

6. Skru ut knappbeskyttelsen og den røde knappen forsiktig. Etter at knappbeskyttelsen er fjernet,

kan en liten mengde av gjenværende gass lekke ut. Dette er normalt. Ta ut ventilfjæren og messingskiven.

Akselens o-ring sitter i et spor like under messingskiven.

7. Utvis ekstrem forsiktighet og erstatt akselens o-ring. Påfør mye smørefett. Unngå å bøye og skrape

opp akselen. Enhver bøying av akselen er uakseptabel.

8. Rengjør og installer alle delene igjen. Påfør lim i det gjengete hullet til den røde knappen. Forsikre

deg om at alle delene trekkes til for hånd. Sett tilbake plasthetten.

9. Utfør lekkasjesjekk og oppstartsprosedyre som beskrevet i avsnitt 4.

ADVARSEL

Man må utvise ekstrem forsiktighet på grunn av muligheten for at brennbar gass

blandes med luft og antennes. Bruk ikke noe utstyr som kan føre til gnister i forbindelse

med denne testen. Åpne ikke den eksplosjonssikre kapslingen.

Side 20


Vertikal elektrisk fordamper

Figur 12 – Diagram som viser eksterne Liqui-SAFETM-ventilkomponenter

PLASTHETTE

NULLSTILLINGSKNAPP

KNAPPBESKYTTELSE

FJÆR

MESSINGSKIVE

O-RING TIL AKSLING

VENTILAKSLING

PLASTHETTE ASDI P/N: 5001-5027

KNAPP PÅ BESKYTTELSE ASDI P/N: 5001-5013

NULLSTILLINGSKNAPP ASDI P/N: 5001-5016

VENTILFJÆR ASDI P/N: 39005

MESSINGSSKIVE ASDI P/N: 5001-5017

O-RING FOR AKSLING ASDI P/N: 39008

VENTILAKSLING ASDI P/N: 5001-5011

VENTILHUS ASDI P/N: 5001-5004

Side 21


Vertikal elektrisk fordamper

Liqui–SAFETM-ventil – serviceinstruksjoner

Det er tre (3) O-ringer i Liqui-SAFETM-ventilen, akselens O-ring, setets O-ring og O-ringen til resetpiloten.

For å sørge for at ventilen til en hver tid fungerer som forutsatt, anbefales det på det sterkeste å

skifte alle O-ringene hvert annet år i henhold til vedlikeholdsplanen. På grunn av ventilens kompleksitet

og antallet deler involvert, skal denne servicen IKKE utføres på stedet. Følg de 7 trinnene nedenfor

for service på Liqui-SAFETM-ventilen. Rengjør alle metalldelene med WD-40 eller tilsvarende. Monter

alle delene igjen. Påfør en liten mengde LOCTITE ikke-permanent lim på gjengene til den røde knappen

og akselen. Simuler utløsningsfunksjonen til ventilen og verifiser at utløsningskraften som påføres

forlengelsesstammen er mindre enn 0,4 lbf (1,78 Nm).

Figur 13A – TRINN 1 – Forsikre det om at Liqui-SAFETM-ventilen er i stengt stilling som vist

Figur 13B – TRINN 2 – Ta av plasthetten

FJERN PLASTHETTE

Side 22


Vertikal elektrisk fordamper

Figur 13C – TRINN 3 – Skru av nedre ventilkropp

MERK-FORSIKRE DEG OM AT VENTILEN STÅR I

STENGT STILLING FØR MAN SKRUR UT

NEDRE HUSDEL. HVIS MAN IKKE FØLGER DETTE

KAN LÅSEN BLI SKADET

Figur 13D – TRINN 4 – Skru av knappbeskyttelsen

SKRU AV KNAPPBESKYTTELSE

Figur 13E – TRINN 5 – Sku ut resettknappen og ta ut ventilfjæren

SKRU AV KNAPP

FJERN VENTILFJÆR

SKRU AV UNDERDEL

Side 23


Vertikal elektrisk fordamper

Figur 13F – TRINN 6 – Ta av messingskiven og akselenheten

Figur 13G – Trinn 7 – Skift akselens O-ring. Påfør mye smørefett.

SKIFT O-RING TIL AKSLING

FJERN MESSINGSKIVE

Figur 13H – Trinn 8 – Ta ut stiften og skift ventilsete O-ring og pilot O-ring

SKIFT VENTILSETETS O-RING

HVERT 2. ÅR

FJERN AKSLINGENS UN-

DERENHET

SKIFT PILOT O-RING HVERT

2. ÅR

(FJERN FJÆRPINNE FOR Å KOMME TIL O-

RINGER)

Side 24


7. Feilsøking

Vertikal elektrisk fordamper

Følg feilsøkingsguiden nedenfor for å identifisere problemet:

HVA ER PROBLEMET?

Liqui-SAFE TM VENT. SLÅR UT FORDAMPEREN STARTER IKKE FLYTENDE PROPAN

SE

FEILSØKINGSTRE NR. 3

SE

FEILSØKINGSTRE NR.2

LIQUI SAFE VENTIL

DEFEKT. MÅ SKFITES ELLER

REPARERES

Side 25


Vertikal elektrisk fordamper

VARM

RESET Liqui-SAFE TM VENTILEN

BLIR VENTI-

LEN STÅENDE

ÅPEN?

JA

HAR DET

VÆRT

STRØMS

JA

DET ANBEFALES Å INSTALLERE AU-

TOMATISK RESTART-KIT

GÅ TIL FEILSØKINGSTRE #2

NEI

NEI

TRE # 1

Liqui-SAFE TM -VENTILUTLØSNINGER

ER FORDAMPE-

REN VARM EL

VENTILEN ER DEFEKT. DEMONTER FOR RE-

PARASJON ELLER UTSKIFTING

FORDAMPEREN

VIRKER OK,

MEN ER BLITT

OVERBELAS-

TET. REDUSER

BELAST-

NINGEN

NEI

KALD

SJEKK STRØMTILFØR-

SELEN

NORMAL

STRØM-

KOBLE UT STRØMTILFØRSELEN, ÅPNE

KONTROLLBOKSEN OG SJEKK OVERTEM-

PERATURTERMOSTATEN

NEI

JA

TERMOSTATEN

STENGT FOR

STRØMMEN?

JA

TERMOSTATEN DEFEKT. SKIFT DEN

UT

Side 26


Vertikal elektrisk fordamper

TRE # 2

FORDAMPEREN STARTER IKKE

VERIFISERE KORREKT SPENNINGSFORSYNING OG FORDAMPINGS-

KLASSE

RIKTIG

SPEN-

SJEKK KABELFORBINDELSEN MELLOM KONTAKTOR OG TRANSFORMATOR

KABEL-

FORB. OK?

NEI

SJEKK FOR LØSE KABELSKO ELLER DEFEKTE KABLER

JA

JA

LØSE

KABLER?

NEI

NEI

SKIFT UT TEMPERATURKONTR.ENHETEN ASDI DEL NR. 53600

STARTER FOR-

DAMPEREN?

KONTROLLER SMELTESIKRINGENE. SJEKK VARMEELEMENTENES

MOTSTAND (SE NEDENFOR)

FUNGERER

FORDAMPE-

REN UNOR

NEI

SKIFT UT KONTAKTOREN

ER PRO-

BLEMET

LØST?

NEI

JA

JA

JA

JA

ET ELLER FLERE VARMEELEMENTER ER

DEFEKTE. KONTAKT TOLCON FOR Å FÅ

LEVERT NY(E) VARMEELEMENTER

FEIL SPENNING - SØRG

FOR KORREKT SPENNING

TRANSFORMATOREN KAN HA

BLITT ØDELAGT AV FEIL SPEN-

NING

STRAMME LØSE KABELSKO

OG/ELLER SKIFT UT

DEFEKTE KABLER

PROBLEMET VAR FORÅRSAKET AV DE-

FEKT TEMPERATURKONTROLLERENHET.

PROBLEMET VAR FORÅRSAKET AV

BÅDE DEFEKT

TEMP.KONTROLLENHET OG

OVERTEMP.TERMOSTAT

KONTAKTORFEIL

Side 27


Vertikal elektrisk fordamper

Kontroll av spenning ved full last

MERK

Strømforbruket (målt i Ampére) avhenger av påtrykket spenning. Spenning som

er lavere enn angitt spenning gir lav strøm og kan ha negativ virkning på driften.

Foreta alle målinger mens det er strøm tilført varmeelementene (kontaktor lukket).

ADVARSEL

Disse testene innebærer høy spenning. Vær meget forsiktig når du utfører de

følgende testene. Skjødesløshet kan føre til alvorlig personskade eller dødsulykker.

Se tilleggsadvarsler i begynnelsen av dette kapitlet.

KONTROLL AV SPENNING VED FULL BELASTNING

Sjekk heater-spenningen ved å måle spenningen på kontaktorklemmene. Se databladet i håndboken

eller merkeskiltet på fordamperen for å fastslå riktig spenning for din fordamper. Mål spenningen mellom

alle 13de tilkoblede polene på kontaktoren. Avlesingene skal ligge innenfor +/- 3 %.

Figur 14 –Varmeelementets kabeltilkoblinger

STRØMTILFØRSEL

STYREKORT

Kontroll av strøm ved full belastning

KONTAKTOR

MÅL SPENNING

MERK

Se informasjon om smeltesikring for typisk installasjon av smeltesikringer.

Side 28


Vertikal elektrisk fordamper

ADVARSEL

Disse testene innebærer høy spenning. Vær meget forsiktig når du utfører de

følgende testene. Skjødesløshet kan føre til alvorlig personskade eller dødsulykker.

Se tilleggsadvarsler i begynnelsen av dette kapitlet.

Mål strømmen på hver av tilførselsledningene til varmeelementene. Se databladet eller merkeskiltet

som følger med håndboken for riktig verdi (linjestrøm) for din fordamper. Alle kabler skal vise de samme

avlesingene innenfor +/- 3 %.

Lav strøm på alle kabler indikerer lav inngangsspenning. Strømavlesinger som er svært ulike kan tyde

på defekt varmeelement, defekt kabling eller en åpen smeltesikring som skyldes overoppheting. Hvis

en smeltesikring er åpen, må du kontakte TOLCON AS. Forsøk ikke å reparere dette selv.

Figur 15 – Kontroll av strøm ved full belastning

STRØMTILFØRSEL

SMELTEKOBLING

STYREKORT

STRØMKLEMME

MÅL STRØM

STRØMTIL-

FØRSELS-

KABLER

SMELTEKOBLINGER VIST I

NORMALTILSTAND

KOPPERSTRIPS

SMELTEKOBLINGER VIST I

ÅPEN TILSTAND

MÅL SPENNING

Side 29


Vertikal elektrisk fordamper

TORREXX elektrisk fordamper, datablad

MODELL FASE

SPENNING

(VAC)

STRØM

(A)

VARMEELEMENT

MOTSTAND

(OHM)

MOTSTAND LEDER TIL LE-

DER (OHM)

EFFEKT

(kW)

TX25 1 120 32.5 22.2 3.7 3.9

TX25 1 208 14.1 22.2 14.8 2.9

TX25 1 220 14.9 22.2 14.8 3.3

TX25 1 240 16.2 22.2 14.8 3.9

TX50 1 208 28.1 22.2 7.4 5.9

TX50 3 208 16.3 22.2 14.8 5.9

TX50 1 220 29.7 22.2 7.4 6.5

TX50 3 220 17.2 22.2 14.8 6.5

TX50 1 240 32.4 22.2 7.4 7.8

TX50 3 240 18.8 22.2 14.8 7.8

TX50 3 380 9.9 22.2 44.4 6.5

TX50 3 415 10.8 22.2 44.4 7.7

TX100 1 208 56.2 22.2 3.7 11.7

TX100 3 208 32.5 22.2 7.4 11.7

TX100 1 220 59.5 22.2 3.7 13.1

TX100 3 220 34.4 22.2 7.4 13.1

TX100 1 240 54 22.2 4.4 13

TX100 3 240 37.5 22.2 7.4 15.6

TX100 3 380 19.9 22.2 22.2 13.1

TX100 3 415 21.7 22.2 22.2 15.6

TX100 3 440 17.2 22.2 29.6 13.1

TX100 3 480 18.8 22.2 29.6 15.6

TX160 3 208 49.6 14.5 4.8 17.8

TX160 3 220 52.4 14.5 4.8 20

TX160 3 240 57.3 14.5 4.8 23.8

TX160 3 380 30.3 14.5 14.5 20

TX160 3 415 33.1 14.5 14.5 23.8

TX160 3 440 26.3 14.5 19.4 20

TX160 3 480 28.7 14.5 19.4 23.8

TX240 3 380 35.6 9.7 9.7 45.4

TX240 3 415 50 9.7 9.7 35

TX240 3 440 39.4 9.7 12.9 30

TX240 3 480 43 9.7 12.9 35

TX320 3 380 59.7 8.8 8.8 33

TX320 3 415 55 8.8 8.8 39.5

TX320 3 440 51.7 7.4 9.8 39.4

TX320 3 480 47.5 8.8 11.7 39.5

Motstand i varmebatterikjernen

MERK

Se Bussing-diagrammet i tillegg A for motstanden ledning til ledning i fordamperen.

FORSIKTIG

Slå av strømtilførselen før du fortsetter.

Side 30


Vertikal elektrisk fordamper

Trekk kontrollpanelet forsiktig ut for å få tilgang til kabeltilkoblingene på kontaktoren til varmeelementet.

Mål motstanden over hvert ledningspar. Feil motstandsverdi indikerer at varmeelementet er defekt,

feil på kabling eller avbrent smeltekoblng.

Figur 16 – Motstand på varmeelementets kabeltilkoblinger

Lekkasjetest magnetventil

LES AV MOTSTAND LEDER TIL LEDER. SE

KOBLINGSSKJEMA FOR VARMEELEMENT

1. Steng av kuleventilen på utløpet. kuleventilen på inntaket skal være åpen. Start fordamperen og

la den varme seg opp til varmeelementene slår seg av. Væske som har samlet seg opp i fordamperen

blir da presset tilbake mot tilførselstanken.

2. Koble fra fordamperen ved å stenge av strømmen i sikringsskapet (hovedbryteren). Steng av kuleventilen

på innløpet. Lukk kuleventilen på fordamperens trykkmåler og fjern trykkmåleren. Reduser

forsiktig propantrykket i fordamperen og i gassrøret på utløpet. Når trykket når 0 bar trykk i

fordamperen, monterer du trykkmåleren på nytt og kontrollerer at du har 0 bar trykk.

3. Åpne kuleventilen på innløpet. Magnetventilen er lukket, og det skal ikke være oppbygd trykk i

fordamperen. Hvis trykket øker, lekker magnetventilen og den må repareres eller byttes.

Side 31


Vertikal elektrisk fordamper

Figur 17 – Komponenter i lekkasjetest av magnetventil

DAMPTRYKK-

MÅLER 1.TRINNS-

REGULATOR

DAMP

UT

Elektrisk test av magnetventil (for enheter utstyrt med ekstra magnetventil)

MERK

Du trenger et multimeter til denne testen.

MANUELLVENTIL DAMPUTSLIPP I UTLØPET

FORSIKTIG

Slå av strømtilførselen før du utfører denne prosedyren.

MAGNETVENTIL (AUTO-RESTART ER EKSTRA)

Åpne styreskapet på sokkelen til fordamperen. Koble fra Molex.pluggen med 2 POLER og mål motstanden

mellom polene. Målingen skal vise omtrent 3 ohm. Hvis ikke, skift magnetventilens spole.

SIL

VÆSKE

INN

MANUELLVENTIL PÅ VÆSKEINNLØP

Side 32


Vertikal elektrisk fordamper

Figur 18– Elektrisk test av magnetventil

1. KOBLE FRA MAGNETVENTIL MOLEX FRA

HOVEDFESTET

2. MÅL SPENNING

3. KOBLE TIL IGJEN NÅR FERDIG

HOVEDFESTE MAGNET-

VENTILKOBLING

Skifte av termoelementsensoren

MOTSTAND SKAL VÆRE CA. 3 OHM

FORSIKTIG

Koble alltid fra strømtilførselen til fordamperen før service.

1. Stopp fordamperen og koble fra strømtilførselen.

2. Ta av dekselet på styreskapet.

3. Koble fra hovedstrømledningene som er festet til kontaktoren og ledningene som går til varmeelementene.

4. Trekk kretskortet halvveis ut av styreboksen.

5. Koble fra kabelkontaktene til kretskortet

6. Termoelementet kan nå fjernes fra senter av kjernen (se nedenfor og figur 18 og 19). To typer låsekraver

er blitt brukt på sensorene.

Side 33


Vertikal elektrisk fordamper

Figur 19 – TORREXX-boks viser plassering av termoelement

Figur 20 – Termoelementsensor med fjærtypefeste

TRYKK PÅ FJÆREN HER

FJÆRTYPE FESTE ( 1 DEL)

TERMOELEMENTLEDNINGER

For å fjerne en sensor med fjærfeste klemmer du på haken og trekker sensoren forsiktig ut. Fjern den

og ta frem den nye sensoren. Sett på det nye festet om nødvendig. Påfør litt varmepasta på den nye

sensoren . Klem inn fjæren og sett inn sensoren. Trykk godt på plass til sensoren har gått i lås. Det

skal være ca. ½" mantel igjen.

Side 34


Vertikal elektrisk fordamper

Figur 21 – Termoelementsensor med bajonettype feste

TERMOELEMENTFØLER MED FESTE AV BAJONETTYPEN

SKRUE DRIVERSPOR

1. For å fjerne en sensor som har bajonettfeste, trykker du forsiktig på festet samtidig som du vrir

mot venstre. Når festet er løsnet, trekker du ut den gamle temperatursensoren.

2. Bruk en kort skrutrekker med flatt blad til å fjerne adapteret.

3. Sett på det nye fjærfestet med en nøkkel med åpen ende av riktig dimensjon (1/2" eller 13 mm).

4. Ta frem den nye sensoren og påfør litt varmepasta på sensorrøret. Sensoren er så klar for montering.

Klem inn fjærene samtidig som du setter inn sensoren. Trykk godt på plass til sensoren

har gått i lås. Det skal være ca.½" mantel igjen.

5. Sett på plass kretskortet , koble til alle ledninger og sett på plass kapslingsdekslet. Trekk til dekselboltene

med et moment på 26.5 Netwon-meter

Side 35


Vertikal elektrisk fordamper

8. TORREXX alternativer

Automatisk restart

(Standard utstyr på Torrexx fordampere levert av Tolcon)

Ved et eventuelt strømbrudd, vil funksjonen ”automatisk restart” automatisk stenge av væske- inntaket

til fordamperen ved hjelp av en magnetventil. Dette hindrer at Liqui-SAFETM-ventilen løser ut pga. økt

væskenivå inne i fordamperen. Når strømmen kommer tilbake vil magnetventilen åpne igjen så snart

fordamperen når sin driftstemperatur.

Automatisk restart er vanligvis et fabrikkmontert tillegg. Likevel kan et sett for automatisk restart også

kjøpes separat. Det kan innmonteres på stedet.

For installasjonssett for montering av automatisk restart på stedet,

bruk ASDI PN: 41049 (NEC-lokaliteter for klasse I div. 1 gruppe D)

eller ASDI PN: 41050 (IEC-lokaliteter for ATEX)

** - Strømstans vil føre til tap av varmetilførsel til fordamperen. Avhengig av den momentane belastning,

kan det ta mellom 1 minutt (når belastningen er høy) og 10 minutter (når belastningen er lav) for

at den flytende propanen fra tanken skal bruke opp den gjenværende varmeenergien i fordamperen.

Fortsatt uttrekk av gass nedstrøms vil føre til at nivået til LPG-gassvæsken øker og Liqui-SAFETMventilen

vil løse ut. Strømavbruddstiden anses som "lang" når den er lenger enn den tiden det tar for

at LPG-gass-væsken utløser Liqui-SAFETM-ventilen.

Se avsnitt 6 om lekkasjer i magnetventilen og funksjonstest etter installering.

Følg instruksjonene nedenfor for installasjon på stedet med delnummer 41049.

1. Identifiser alle delene i settet for automatisk restart:

ANTALL ASDI DELENR. BESKRIVELSE

1 31739 RUSTFRI STÅLNIPPEL SCH80 ¾” NPT

1 36111 MAGNETVENTIL 24 VAC ¾” NPT

1 30473 RETT LEDNINGSUNION ½” NPT

1 30405 LEDNINGSNIPPEL SCH40 ½” NPT X 3 ½” LG

1 30464 LEDNINGSALBUE ½” NPT 90 GRADER

1 30410 LEDNINGSNIPPEL SCH40 ½” NPT X 6” LG

1 30485 LEDNINGSALBUE ½” NPT 90 GRADER MED HETTE

1 30400 LEDNINGSNIPPEL SCH 40 ½” NPT 1” LG

1 53661 MOLEX-KONTAKT UNDERENHET 10 FT

2 65054 BLÅ LEDNINGSHETTE

FORSIKTIG

Koble alltid fra strømtilførselen til fordamperen før service.

2. Monter delene som vist under. Påfør egnet tetningsmiddel på alle NPT-gjenger.

Side 36


Vertikal elektrisk fordamper

Figur 22a – Automatisk restartsett, montering på stedet.

30473 UNION

36111 MAGNETVENTIL 24VAC (SJEKK RIKTIG MONTE-

RING PÅ STRØMNINGSRETNINGSINDIKATOREN!)

Figur 22b – Molex-kontakt, tilkobling til styrekortet

KOBLE TIL 2 PIN MOLEX-PLUGG

31739 SCH80 SST

NIPPEL

30485 KABELALBU MED HETTE

30410 SCH 40 NIPPEL 6"

30400 SCH 40 NIPPEL 1/2" (FJERN

PLUGG)

30464 NIPPELALBU

30475 SCH 40

NIPPEL 3,5"

3. Installer dekselplaten igjen. Trekk til dekselplateskruene med et moment på 26.5 Newton-meter

Sjekk spalten med en bladføler på 0,2 mm.

4. Se avsnitt 4 av denne håndboken for oppstartsinstruksjoner til en TORREXX med automatisk restart.

Følg instruksjonene nedenfor for installasjon på stedet med 41050 (ATEX).

65054 LEDNINGS-

HETTE 65054 LEDNINGS-

HETTE

53661 MOLEX-ENHET KOBLE ORANSJE OG

BLÅ LEDINGER TIL HVER RØDE LEDNING

SOM VIST

Side 37


Vertikal elektrisk fordamper

1. Identifiser alle delene i settet for automatisk restart:

ANTALL ASDI DELENR. BESKRIVELSE

1 31739 RUSTFRI STÅLNIPPEL SCH80 ¾” NPT

1 33418 MAGNETVENTIL 24 VAC ¾” NPT

1 37039 KABLEGLAND ½” NPT

1 53660 MOLEX-KONTAKT UNDERENHET

1 65054 BLÅ LEDNINGSHETTE

Koble alltid fra strømtilførselen til fordamperen før service.

2. Monter delene som vist under. Påfør egnet tetningsmiddel på alle NPT-gjenger.

Figur 23a – Sammenstillingstegning som viser montering av sett for automatisk restart.

33418 ATEX MAGNETVENTIL 24VAC (SJEKK RIKTIG MONTERING

PÅ STRØMNINGSRETNINGSINDIKATOREN!)

31739 SCH80 SST NIPPEL

3/4"NPT

37039 ATEX KABELNIPPEL

1/2"NPT

Side 38


Vertikal elektrisk fordamper

Figur 23b – Molex underenhet, tilkobling til ATEX-magnetventil.

53660 MOLEX-ENHET ORANSJE LEDNING

Figur 23c – Molex, tilkobling til styrekort

KOBLE TIL 2 PIN MOLEX-PLUGG

STYRINGER IKKE VIST FOR OVERSIKTENS SKYLD

65054 LEDNINGER MED BLÅ HETTER

53660 MOLEX-ENHET BLÅ LEDNING

3. Installer dekselplaten igjen. Trekk til dekselplateskruene med et moment på 26.5 Newton-meter.

4. Se avsnitt 4 av denne håndboken for oppstartsinstruksjoner til en TORREXX med automatisk restart.

Side 39


Økonomidrift

Vertikal elektrisk fordamper

Tillegget for økonomisk drift minimerer strømforbruket som er nødvendig for å oppfylle behovet for

gass ved å stenge av utløpet til fordamperen når den naturlige fordampingskapasiteten i lagringstanken

er i stand til å levere tilstrekkelig mengde gass. En trykkfølerventil er spesielt utviklet for å registrere

trykket oppstrøms. Ventilen åpner når tanktrykket faller under 30 PSIG (2.1 bar), og stenger ved 60

PSIG (4.2 bar). Trykkfølerventilen er en mekanisk innretning og den opererer uavhengig av den elektriske

styringen.

Tillegget for økonomisk drift vil IKKE fungere hvis det brukes en pumpe.

Settpunktet for trykk til TORREXX økonomiventil kan ikke justeres

Økonomi er vanligvis et fabrikkmontert tillegg. Likevel kan en separat økonomiventil kjøpes som et tillegg

og monteres på stedet.

For installering av økonomiventilen på stedet, bruk ASDI PN: 41051.

Forsikre deg om at økonomiventilen er korrekt installert. Sjekk strømningsretningen på typeskiltet.

Figur 24 – TORREXX, installering av økonomiventil

KOMMENTARER:

1. TAPENE I VÆSKERØR MELLOM FORDAMPEREN OG TANKEN MÅ IKKE OVERSKRIDE

DET HYDROSTATISKE TRYKKET.

2. MONTER FORDAMPERENS 1.TRINNS-REGULATOR OPPSTRØMS FOR TANKENS

DAMPTRYKK-KOBLINGSPUNKT.

3. STILL 1.-TRYKKS REGULATOR 2-4 PSIG OVER SETTPUNKTET TIL DAMPTRYKKREGU-

LATOREN.

4. INGEN TILBAKESLAGSVENTIL I VÆSKERØR: VÆSKEN MÅ KUNNE STRØMME I BEGGE

RETNINGER.

*LEVERT AV ANDRE

UTLØP ISOLASJONSVEN-

TIL*

(DAMP)

TIL LAST TRYKKMÅLER*

ASDI ØKONOMIVENTIL

FØLER TRYKKET OPP-

STRØMS (ÅPNE 30PSIG:

STENGT 60PSIG)

FORDAMPER-

REGULATOR*

ELEKTRISK TIL-

KOBLING NØD-

VENDIG*

DAMP-FORBIKOBLINGSLEDNING

FORSEG-

LING NØD-

VENDIG*

SIL MED MAGNET

FOR OPPSAMLING

AV JERNPARTIK-

TORREXX økonomiventil, vedlikehold

VÆSKE

ISOLASJONSVENTIL

M/HYDROSTATISK

AVLASTNING*

DAMPTRYKKREGU-

LATOR FOR TANK*

ISOLASJONSVENTIL*

LAGRINGSTANK

ISOLASJONSVENTIL*

TORREXX økonomiventil fungerer ved at den føler på trykket i fordamperen og lagertanken. Økonomiventilen

består av et bevegelig stempel som åpner og lukker ventilens utløp

Følg instruksjonene under og utfør vedlikehold på økonomiventilen hvert annet år:

Side 40


Vertikal elektrisk fordamper

Figur 25A – TRINN 1 – Skru ut inntakshuset fra utløpshuset.

5001-5024 STEMPEL

Figur 25B – TRINN 2 – Skift de to O-ringene (ASDI PN 39013 og 39014). Påfør mye smørefett på O-ringene.

39013 SKIFT O-RING (STOR)

5001-5025 UTLØPSKAPSLING

5001-5023 SKRU AV INNTAKSHUS

39014 SKIFT O-RING (LITEN)

Side 41


Vertikal elektrisk fordamper

Figur 25C – TRINN 3 – Rengjør alle kontaktflatene for o-ringene og bunnflaten til utløpshuset. Påfør mye

smørefett på O-ringene.

RENGJØR

BUNNFLA-

TEN

Figur 25D – TRINN 4 – Rengjør alle stempeloverflater. Påfør mye litiumbasert smørefett på O-ringene.

RENGJØR FLATE

Figur 25E – TRINN 5 – Forsikre deg om at stiftehullet er åpent og at fjæren er uskadet. Monter alle delene

forsiktig tilbake på plass igjen. Påfør smørefett på de rette gjengene om nødvendig.*

SJEKK AT HULLET ER ÅPENT

5001-5025 UTLØPS-

KAPSLING

RENGJØR KONTAKT-

FLATEN TIL O-RINGEN

RENGJØR FLATE

5001-5023 INNTAK-

SHUS

REMONTER ALLE DELER

BRUK MYE SMØREFETT

RENGJØR FLATE

BRUK MYE SMØREFETT

PÅFØR SMØREFETT PÅ GJENGENE HVIS NØDVENDIG

(IKKE BRUK GJENGEFORSEGLING - TREGER IKKE VÆRE TRYKKTETT)

SJEKK AT HULLET ER RENT

RENGJØR FLATEN TIL O-

RINGEN

* - Gjengene mellom inntakshuset og utløpshuset er rette gjenger og er konstruert for å bli trukket til

med hånd. Gassen vil IKKE lekke gjennom disse gjengene på grunn av tetningen fra de to O-ringene.

Side 42


Vertikal elektrisk fordamper

Likevel MÅ inntakshuset skrus hele veien ned for at ventilen skal fungere nøyaktig ved innstilt trykk.

Påfør IKKE tetningsmiddel eller teflontape på disse gjengene.

Se tabellen nedenfor for alle erstatningsdeler i TORREXX økonomiventil.

ANTALL ASDI DELENR. BESKRIVELSE

1 5001-5023 INNTAKSHUS

1 5001-5025 UTLØPSHUS

1 5001-5024 VENTILSTEMPEL

1 39013 VENTIL-O-RING (STOR)

1 39014 VENTIL-O-RING (LITEN)

1 39018 VENTILFJÆR

1 5001-5026 VENTILENS TYPESKILT

2 60204 NAGLE

TX ekstern boks

Vennligst kontakt TOLCON AS for tilgjengelige alternativer for fjernkontroll.

Ventil- og silpakke

For TX25 til TX320 ASDI PN: 36922, ¾” NPT innløp, 1” NPT utløp

For TX19AA til TX240AA ASDI PN: 36925

Filtaire –Oljeutskiller for fjerning av fremmedlegemer og tunge hydrocarboner i gassen

Filtaire er en filtreringsanordning (oljeutskiller) som fanger tunge hydrokarboner som måtte finnes i

propangassen. Den fanger også opp andre materialer (fremmedlegemer) som måtte finnes i gassen .

Urenheter samles i, og fjernes regelmessig fra systemets gjennom dreneringsventilen i bunnen. Gjenværende

tunge slutthydrokarboner med høyere kokepunkt enn ren propan (oljelignende komponenter)

fanges av filteret og faller til bunns, slik at oigså de kan fjernes via dreneringsventilen

Et komplett Filtaire-system består av innløps- og utløps-koblinger, en dreneringsventil (5), en trykkmåler

(4), en lufting som normalt er plugget (6), og et bypass-ventilsystem for rengjøring (1, 2 og 3). Bypass-ventilene

muliggjør drift av systemet når Filtaire er fjernet for rengjøring.

Side 43


Vertikal elektrisk fordamper

Figur 27 – Bruk av Filtaire

DAMP TIL

LAST

FORBIKOBLINGSVENTIL

(NORMALT LUKKET) (1)

UTLØPS-

VENTIL (3)

ÅPNING NOR-

MALT PLUGGET

(6)

"FILTAIRE"

OLJE DRÅPEUTSKILLER

TØMMEVENTIL (5)

TRYKKMA-

NOMETER

RØRFESTE

INNTAKS-

VENTIL (2)

DAMP FRA

FORDAMPER

1.TRINNS-

REGULATOR

Lekkasjetest

1. Steng utløpsventilen.

2. Åpne innløpsventilen sakte og la trykket i fordamperen jevne seg ut.

3. Bruk litt såpe/vann-oppløsning på ALLE rørkoblingene.

4. Sjekk om det er lekkasjer ved å følge med om det er ny bobledannelse i såpe/vann-oppløsningen.

Reparer eventuelle lekkasjer før du fortsetter.

Side 44


Vertikal elektrisk fordamper

TILLEGG A

TEKNISK INFORMA-

SJON

Side 45


Vertikal elektrisk fordamper

TORREXX vertikal elektrisk fordamper, datablad LPG-systemer

Se merkeskilt på enheten for å få informasjon om modell og spenning. Slå deretter opp på spesifikk informasjon

i tabellene nedenfor.

Generelle spesifikasjoner: Gjelder alle enheter

Elektrisk: 50 – 60 Hz, NEMA 4, 1-fas enheter er 2 leder, 3-fas enheter er 3 leder

Starttemperatur: 54 grader C 129 grader F

Driftstemperatur: 93 grader C 200 Deg. F

Tilkoblinger: ¾” FNPT – Innløp; 1” FNPT – Utløp

Ledere: 1" FNPT, leder forseglet av andre

Type drift: Propanfordamping

ASME trykkbeholder: 250 PSIG MAWP

Varmevekslingsareal: 2.9 ft2 / 0.269 m2 TX25, TX50 og TX100

4.3 ft2 / 0.399 m2 TX160

5.4 ft2 / 0.503 m2 TX240

7,1 ft2 / 0,660 m2 TX320

Tørr vekt: 128 lbs / 58,1 kg TX25, TX50 og TX100

145 lbs / 65,8 kg TX160

155 lbs / 70.3 kg TX240

173 lbs / 78.5 kg TX320

Kabling:

pe D.

Oppfyller kravene i NFPA publikasjon 70 for klasse I, divisjon 1, grup-

Annet: Oppfyller kravene i NFPA publikasjon 58 for elektriske fordampere og

kan installeres med begrensninger for indirekte fyrte fordampere.

"TORREXX" er et varemerke tilhørende Algas-SDI International LLC.

C

Side 46


Vertikal elektrisk fordamper

TORREXX VERTIKAL ELEKTRISK FORDAMPER, DATABLAD FOR LPG-

SYSTEMER

Tabell: PROPANFORDAMPER DATATABELL

MODELL FASE SPENNING STRØM

Amp

EFFEKT

kW

UTSTYRS-

TEGNING

ELEKTRISK

TEGNING

BUSSING-

SKJEMA

TX25 1 120 32.5 3.9 5001-6001 5001-7002 0620-7007

TX25 1 208 14.1 2.9 5001-6001 5001-7002 0620-7003

TX25 1 220 14.9 3.3 5001-6001 5001-7002 0620-7003

TX25 1 240 16.2 3.9 5001-6001 5001-7002 0620-7003

TX50 1 208 28.1 5.9 5001-6001 5001-7002 0620-7004

TX50 3 208 16.3 5.9 5001-6001 5001-7002 0620-7005

TX50 1 220 29.7 6.5 5001-6001 5001-7002 0620-7004

TX50 3 220 17.2 6.5 5001-6001 5001-7002 0620-7005

TX50 1 240 32.4 7.8 5001-6001 5001-7002 0620-7004

TX50 3 240 18.8 7.8 5001-6001 5001-7002 0620-7005

TX50 3 380 9.9 6.5 5001-6001 5001-7002 0620-7028

TX50 3 400 10.4 7.2 5001-6001 5001-7002 0620-7028

TX50 3 415 10.8 7.7 5001-6001 5001-7002 0620-7028

TX100 1 208 56.2 11.7 5001-6001 5001-7002 0620-7007

TX100 3 208 32.5 11.7 5001-6001 5001-7002 0620-7009

TX100 1 220 59.5 13.1 5001-6001 5001-7002 0620-7007

TX100 3 220 34.4 13.1 5001-6001 5001-7002 0620-7009

TX100 1 240 54.0 13 5001-6001 5001-7002 0620-7008

TX100 3 240 37.5 15.6 5001-6001 5001-7002 0620-7009

TX100 3 380 19.9 13.1 5001-6001 5001-7002 0620-7010

TX100 3 400 20.8 14.4 5001-6001 5001-7002 0620-7010

TX100 3 415 21.7 15.6 5001-6001 5001-7002 0620-7010

TX100 3 440 17.2 13.1 5001-6001 5001-7002 0620-7011

TX100 3 480 18.8 15.6 5001-6001 5001-7002 0620-7011

TX160 3 208 49.6 17.8 5001-6001 5001-7002 0620-7009

TX160 3 220 52.4 20 5001-6001 5001-7002 0620-7009

TX160 3 240 57.3 23.8 5001-6001 5001-7002 0620-7012

TX160 3 380 30.3 20.0 5001-6001 5001-7002 0620-7010

TX160 3 400 31.9 22.1 5001-6001 5001-7002 0620-7010

TX160 3 415 33.1 23.8 5001-6001 5001-7002 0620-7010

TX160 3 440 26.3 20.0 5001-6001 5001-7002 0620-7011

TX160 3 480 28.7 23.8 5001-6001 5001-7002 0620-7011

TX240 3 380 35.6 45.4 5001-6001 5001-7002 0620-7010

TX240 3 400 48.0 33.0 5001-6001 5001-7002 0620-7010

TX240 3 415 50.0 35.0 5001-6001 5001-7002 0620-7010

TX240 3 440 39.4 30.0 5001-6001 5001-7002 0620-7011

TX240 3 480 43.0 35.0 5001-6001 5001-7002 0620-7011

TX320 3 380 59.7 33.0 5001-6001 5001-7002 0620-7010

TX320 3 400 52.8 36.6 5001-6001 5001-7002 0620-7010

TX320 3 415 55.0 39.5 5001-6001 5001-7002 0620-7010

TX320 3 440 51.7 39.4 5001-6001 5001-7002 0620-7011

TX320 3 480 47.5 39.5 5001-6001 5001-7002 0620-7011

Side 47


Vertikal elektrisk fordamper

TORREXX Elektrisk fordamper, reservedeler og tilbehør

REFERAN-

SENØKKEL

RESERVEDELER TX25 TX25 TX50 TX50 TX100

120V 208V 208V 380V 208V

220V 220V 400V 220V

240V 240V 415V 240V

1 TEMPERATURSTYREKORT 53600 53600 53600 53600 53600

2 TRANSFORMATOR 52605-01 52606-01 52606-01 52607-01 52606-01

3 KONTAKTOR 53630 53630 53630 53630 53630

4 TERMOELEMENT

5001-4001-

01

5001-4001-

01

5001-4001-

01

5001-4001-

01

5001-4001-

01

5 Liqui-SAFE VENTIL 5001-3001 5001-3001 5001-3001 5001-3001 5001-3001

6 SIKKERHETSVENTIL 35009 35009 35009 35009 35009

7 REGNHETTE 35379 35379 35379 35379 35379

8 SIKRINGSSETT 52222 52222 52222 52222 52222

9

HØYTEMPERATUR BEGRENSNINGS-

BRYTER

53620 53620 53620 53620 53620

10

HØYTEMPERATUR-BEGRENSER FOR-

LENGELSESHUS

5001-5030 5001-5030 5001-5030 5001-5030 5001-5030

11

HØYTEMPERATUR-BEGRENSER FOR-

LENGELSESKNAPP

5001-5029 5001-5029 5001-5029 5001-5029 5001-5029

12

HØYTEMPERATUR BEGRENSNINGS-

BRYTER, SKRUE

60750 60750 60750 60750 60750

13 SMELTEKOBLING 33139 33139 33139 33139 33139

14

AUTOMATISK RESTART, SETT FOR IN-

STALLERING PÅ STEDET

41049 41049 41049 41049 41049

15

ØKONOMIVENTIL, SETT FOR INSTAL-

LERING PÅ STEDET

41051 41051 41051 41051 41051

16 KVIKKSØLVRELÉ-KONTAKTOR 53325 53325 53325 53325 53325

17 TRANSFORMATOR (KVIKKSØLVRELÉ) TBD TBD TBD TBD TBD

18 KABELNETT (KVIKKSØLVRELÉ) 5001-5033 5001-5033 5001-5033 5001-5033 5001-5033

19 RØRADAPTER 30752 30752 30752 30752 30752

20 VENTIL, MÅLER OG SILSETT 36922 36922 36922 36922 36922

21 STATIV 20437 20437 20437 20437 20437

22 KABELNETT (HOVED) 5001-5018 5001-5018 5001-5018 5001-5018 5001-5018

23 KORROSJONSHEMMENDE TAPE 60806 60806 60806 60806 60806

REFERAN-

SENØKKEL

RESERVEDELER TX100 TX100 TX160 TX160 TX160

380V 440V 208V 380V 440V

400V 480V 220V 400V 480V

415V 575V 240V 415V 575V

1 KRETSKORT 53600 53600 53600 53600 53600

2 TRANSFORMATOR 52607-01 52608-01 52606-01 52607-01 52608-01

3 KONTAKTOR 53630 53630 53630 53630 53630

4 TERMOELEMENT

5001-4001-

01

5001-4001-

01

5001-4001-

02

5001-4001-

02

5001-4001-

02

5 Liqui-SAFE VENTIL 5001-3001 5001-3001 5001-3001 5001-3001 5001-3001

6 SIKKERHETSVENTIL 35009 35009 35009 35009 35009

7 REGNHETTE 35379 35379 35379 35379 35379

8 SIKRINGSSETT 52222 52222 52222 52222 52222

9

HØYTEMPERATUR BEGRENSNINGS-

BRYTER

53620 53620 53620 53620 53620

10

HØYTEMPERATUR-BEGRENSER FOR-

LENGELSESHUS

5001-5030 5001-5030 5001-5030 5001-5030 5001-5030

11 HØYTEMPERATUR-BEGRENSER FOR- 5001-5029 5001-5029 5001-5029 5001-5029 5001-5029

Side 48


REFERAN-

SENØKKEL

Vertikal elektrisk fordamper

RESERVEDELER TX100 TX100 TX160 TX160 TX160

380V 440V 208V 380V 440V

400V 480V 220V 400V 480V

415V 575V 240V 415V 575V

12

LENGELSESKNAPP

HØYTEMPERATUR BEGRENSNINGS-

BRYTER, SKRUE

60750 60750 60750 60750 60750

13 SMELTEKOBLING 33139 33139 33139 33139 33139

14

AUTOMATISK RESTART, SETT FOR IN-

STALLERING PÅ STEDET

41049 41049 41049 41049 41049

15

ØKONOMIVENTIL, SETT FOR INSTAL-

LERING PÅ STEDET

41051 41051 41051 41051 41051

16 KVIKKSØLVRELÉ-KONTAKTOR 53325 53325 53325 53325 53325

17 TRANSFORMATOR (KVIKKSØLVRELÉ) TBD TBD TBD TBD TBD

18 KABELNETT (KVIKKSØLVRELÉ) 5001-5033 5001-5033 5001-5033 5001-5033 5001-5033

19 RØRADAPTER 30752 30752 30752 30752 30752

20 VENTIL, MÅLER OG SILSETT 36922 36922 36922 36922 36922

21 STATIV 20437 20437 20437 20437 20437

22 KABELNETT (HOVED) 5001-5018 5001-5018 5001-5018 5001-5018 5001-5018

23 KORROSJONSHEMMENDE TAPE 60806 60806 60806 60806 60806

REFERAN-

SENØKKEL

RESERVEDELER TX240 TX240 TX320 TX320

380V 440V 380V 440V

400V 480V 400V 480V

415V 575V 415V 575V

1 KRETSKORT 53600 53600 53600 53600

2 TRANSFORMATOR 52607-01 52608-01 52607-01 52608-01

3 KONTAKTOR 53630 53630 53630 53630

4 TERMOELEMENT

5001-4001-

03

5001-4001-

03

5001-4001-

04

5001-4001-

04

5 Liqui-SAFE VENTIL 5001-3001 5001-3001 5001-3001 5001-3001

6 SIKKERHETSVENTIL 35009 35009 35009 35009

7 REGNHETTE 35379 35379 35379 35379

8 SIKRINGSSETT 52222 52222 52222 52222

9

HØYTEMPERATUR BEGRENSNINGS-

BRYTER

53620 53620 53620 53620

10

HØYTEMPERATUR-BEGRENSER FOR-

LENGELSESHUS

5001-5030 5001-5030 5001-5030 5001-5030

11

HØYTEMPERATUR-BEGRENSER FOR-

LENGELSESKNAPP

5001-5029 5001-5029 5001-5029 5001-5029

12

HØYTEMPERATUR BEGRENSNINGS-

BRYTER, SKRUE

60750 60750 60750 60750

13 SMELTEKOBLING 33139 33139 33139 33139

14

AUTOMATISK RESTART, SETT FOR IN-

STALLERING PÅ STEDET

41049 41049 41049 41049

15

ØKONOMIVENTIL, SETT FOR IN-

STALLERING PÅ STEDET

41051 41051 41051 41051

16 KVIKKSØLVRELÉ-KONTAKTOR 53325 53325 53325 53325

17 TRANSFORMATOR (KVIKKSØLVRELÉ) TBD TBD TBD TBD

18 KABELNETT (KVIKKSØLVRELÉ) 5001-5033 5001-5033 5001-5033 5001-5033

19 RØRADAPTER 30752 30752 30752 30752

20 VENTIL, MÅLER OG SILSETT 36922 36922 36922 36922

21 STATIV 20437 20437 20437 20437

22 KABELNETT (HOVED) 5001-5018 5001-5018 5001-5018 5001-5018

23 KORROSJONSHEMMENDE TAPE 60806 60806 60806 60806

Side 49


Vertikal elektrisk fordamper

Figur 28 – TORREXX elektrisk fordamper, hovedkomponenter og utstyr

Side 50


Vertikal elektrisk fordamper

TORREXX elektrisk fordamper, reservedeler og tilbehør (ammoniakk)

REFERAN-

SENØKKEL

RESERVEDELER TX25 TX25 TX50 TX50 TX100

120V 208V 208V 380V 208V

220V 220V 400V 220V

240V 240V 415V 240V

1 TEMPERATURSTYREKORT 53600 53600 53600 53600 53600

2 TRANSFORMATOR 52605-01 52606-01 52606-01 52607-01 52606-01

3 KONTAKTOR 53630 53630 53630 53630 53630

4 TERMOELEMENT

5001-4001-

01

5001-4001-

01

5001-4001-

01

5001-4001-

01

5001-4001-

01

5 Liqui-SAFE VENTIL 5001-3002 5001-3002 5001-3002 5001-3002 5001-3002

6 SIKKERHETSVENTIL 30749 30749 30749 30749 30749

7 REGNHETTE 35379 35379 35379 35379 35379

8 SIKRINGSSETT 52222 52222 52222 52222 52222

9

HØYTEMPERATUR BEGRENSNINGS-

BRYTER

53620 53620 53620 53620 53620

10

HØYTEMPERATUR-BEGRENSER FOR-

LENGELSESHUS

5001-5030 5001-5030 5001-5030 5001-5030 5001-5030

11

HØYTEMPERATUR-BEGRENSER FOR-

LENGELSESKNAPP

5001-5029 5001-5029 5001-5029 5001-5029 5001-5029

12

HØYTEMPERATUR BEGRENSNINGS-

BRYTER, SKRUE

60750 60750 60750 60750 60750

13 SMELTEKOBLING 33139 33139 33139 33139 33139

14

AUTOMATISK RESTART, SETT FOR IN-

STALLERING PÅ STEDET

41054 41054 41054 41054 41054

15

ØKONOMIVENTIL, SETT FOR IN-

STALLERING PÅ STEDET

41053 41053 41053 41053 41053

16 KVIKKSØLVRELÉ-KONTAKTOR 53325 53325 53325 53325 53325

17 TRANSFORMATOR (KVIKKSØLVRELÉ) TBD TBD TBD TBD TBD

18 KABELNETT (KVIKKSØLVRELÉ) 5001-5033 5001-5033 5001-5033 5001-5033 5001-5033

19 RØRADAPTER 30967 30967 30967 30967 30967

20 VENTIL, MÅLER OG SILSETT 36925 36925 36925 36925 36925

21 STATIV 20437 20437 20437 20437 20437

22 KABELNETT (HOVED) 5001-5018 5001-5018 5001-5018 5001-5018 5001-5018

23 KORROSJONSHEMMENDE TAPE 60806 60806 60806 60806 60806

REFERAN-

SENØKKEL

RESERVEDELER TX100 TX100 TX160 TX160 TX160

380V 440V 208V 380V 440V

400V 480V 220V 400V 480V

415V 575V 240V 415V 575V

1 TEMPERATURSTYREKORT 53600 53600 53600 53600 53600

2 TRANSFORMATOR 52607-01 52608-01 52606-01 52607-01 52608-01

3 KONTAKTOR 53630 53630 53630 53630 53630

4 TERMOELEMENT

5001-4001-

01

5001-4001-

01

5001-4001-

02

5001-4001-

02

5001-4001-

02

5 Liqui-SAFE VENTIL 5001-3002 5001-3002 5001-3002 5001-3002 5001-3002

6 SIKKERHETSVENTIL 30749 30749 30749 30749 30749

7 REGNHETTE 35379 35379 35379 35379 35379

8 SIKRINGSSETT 52222 52222 52222 52222 52222

Side 51


REFERAN-

SENØKKEL

Vertikal elektrisk fordamper

RESERVEDELER TX100 TX100 TX160 TX160 TX160

380V 440V 208V 380V 440V

400V 480V 220V 400V 480V

415V 575V 240V 415V 575V

9

HØYTEMPERATUR BEGRENSNINGS-

BRYTER

53620 53620 53620 53620 53620

10

HØYTEMPERATUR-BEGRENSER FOR-

LENGELSESHUS

5001-5030 5001-5030 5001-5030 5001-5030 5001-5030

11

HØYTEMPERATUR-BEGRENSER FOR-

LENGELSESKNAPP

5001-5029 5001-5029 5001-5029 5001-5029 5001-5029

12

HØYTEMPERATUR BEGRENSNINGS-

BRYTER, SKRUE

60750 60750 60750 60750 60750

13 SMELTEKOBLING 33139 33139 33139 33139 33139

Side 52


Vertikal elektrisk fordamper

TORREXX vertikal elektrisk fordamper, datablad NEMKO LPG-systemer

Se merkeskilt på enheten for å få informasjon om modell og spenning. Slå deretter opp på spesifikk informasjon

i tabellene nedenfor.

Generelle spesifikasjoner: Gjelder alle enheter

Elektrisk: 50 – 60 Hz, NEMA 4, 1-fas enheter er 2 leder, 3-fas enheter er 3 leder

Starttemperatur: 54 grader C 230 grader F

Driftstemperatur: 93 grader C 159 Deg. F

Tilkoblinger: ¾” FNPT – Innløp; 1” FNPT – Utløp

Ledere: 1" FNPT, leder forseglet av andre

Type drift: Propanfordamping

ASME trykkbeholder: 250 PSIG MAWP

Varmevekslingsareal: 2.9 ft2 / 0.269 m2 TX25, TX50 og TX100

4.3 ft2 / 0.399 m2 TX160

5.4 ft2 / 0.503 m2 TX240

7,1 ft2 / 0,660 m2 TX320

Tørr vekt: 128 lbs / 58,1 kg TX25, TX50 og TX100

145 lbs / 65.8 kg TX160

155 lbs / 70.3 kg TX240

173 lbs / 78.5 kg TX320

Klassifisering av farlig område: NEMKO 04 ATEX 1026X EEx d IIB T3

FOR Å UNNGÅ FARE FOR POTENSIELL ELEKTROSTATISK OPPLADING, BRUK ALLTID EN

FUKTET KLUT TIL RENGJØRING AV ISOLASJONSMANTELEN. UNNGÅ TØRR GNIDNING AV

ISOLASJONSMANTELEN.

"TORREXX" er et varemerke tilhørende Algas-SDI International LLC.

Side 53


Vertikal elektrisk fordamper

TORREXX VERTIKAL ELEKTRISK FORDAMPER, DATABLAD FOR LPG-

SYSTEMER (NEMKO)

Tabell: PROPANFORDAMPER DATATABELL

MODELL FASE SPENNING STRØM

Amp

EFFEKT

kW

UTSTYRS-

TEGNING

ELEKTRISK

TEGNING

BUSSING-

SKJEMA

TX25 1 120 32.5 3.9 5001-6003 5001-7002 0620-7007

TX25 1 208 14.1 2.9 5001-6003 5001-7002 0620-7003

TX25 1 220 14.9 3.3 5001-6003 5001-7002 0620-7003

TX25 1 240 16.2 3.9 5001-6003 5001-7002 0620-7003

TX50 1 208 28.1 5.9 5001-6003 5001-7002 0620-7004

TX50 3 208 16.3 5.9 5001-6003 5001-7002 0620-7005

TX50 1 220 29.7 6.5 5001-6003 5001-7002 0620-7004

TX50 3 220 17.2 6.5 5001-6003 5001-7002 0620-7005

TX50 1 240 32.4 7.8 5001-6003 5001-7002 0620-7004

TX50 3 240 18.8 7.8 5001-6003 5001-7002 0620-7005

TX50 3 380 9.9 6.5 5001-6003 5001-7002 0620-7028

TX50 3 400 10.4 7.2 5001-6003 5001-7002 0620-7028

TX50 3 415 10.8 7.7 5001-6003 5001-7002 0620-7028

TX100 1 208 56.2 11.7 5001-6003 5001-7002 0620-7007

TX100 3 208 32.5 11.7 5001-6003 5001-7002 0620-7009

TX100 1 220 59.5 13.1 5001-6003 5001-7002 0620-7007

TX100 3 220 34.4 13.1 5001-6003 5001-7002 0620-7009

TX100 1 240 54.0 13 5001-6003 5001-7002 0620-7008

TX100 3 240 37.5 15.6 5001-6003 5001-7002 0620-7009

TX100 3 380 19.9 13.1 5001-6003 5001-7002 0620-7010

TX100 3 400 20.8 14.4 5001-6003 5001-7002 0620-7010

TX100 3 415 21.7 15.6 5001-6003 5001-7002 0620-7010

TX100 3 440 17.2 13.1 5001-6003 5001-7002 0620-7011

TX100 3 480 18.8 15.6 5001-6003 5001-7002 0620-7011

TX160 3 208 49.6 17.8 5001-6003 5001-7002 0620-7009

TX160 3 220 52.4 20 5001-6003 5001-7002 0620-7009

TX160 3 240 57.3 23.8 5001-6003 5001-7002 0620-7012

TX160 3 380 30.3 20.0 5001-6003 5001-7002 0620-7010

TX160 3 400 31.9 22.1 5001-6003 5001-7002 0620-7010

TX160 3 415 33.1 23.8 5001-6003 5001-7002 0620-7010

TX160 3 440 26.3 20.0 5001-6003 5001-7002 0620-7011

TX160 3 480 28.7 23.8 5001-6003 5001-7002 0620-7011

TX240 3 380 35.6 45.4 5001-6003 5001-7002 0620-7010

TX240 3 400 48.0 33.0 5001-6003 5001-7002 0620-7010

TX240 3 415 50.0 35.0 5001-6003 5001-7002 0620-7010

TX240 3 440 39.4 30.0 5001-6003 5001-7002 0620-7011

TX240 3 480 43.0 35.0 5001-6003 5001-7002 0620-7011

TX320 3 380 59.7 33.0 5001-6003 5001-7002 0620-7010

TX320 3 400 52.8 36.6 5001-6003 5001-7002 0620-7010

TX320 3 415 55.0 39.5 5001-6003 5001-7002 0620-7010

TX320 3 440 51.7 39.4 5001-6003 5001-7002 0620-7011

TX320 3 480 47.5 39.5 5001-6003 5001-7002 0620-7011

Side 54


Vertikal elektrisk fordamper

TORREXX elektrisk fordamper, reservedeler og tilbehør (NEMKO)

REFERAN-

SENØKKEL

RESERVEDELER TX25 TX25 TX50 TX50 TX100

120V 208V 208V 380V 208V

220V 220V 400V 220V

240V 240V 415V 240V

1 KRETSKORT 53600 53600 53600 53600 53600

2 TRANSFORMATOR 52605-01 52606-01 52606-01 52607-01 52606-01

3 KONTAKTOR 53630 53630 53630 53630 53630

4 TERMOELEMENT

5001-4001-

01

5001-4001-

01

5001-4001-

01

5001-4001-

01

5001-4001-

01

5 Liqui-SAFE VENTIL 5001-3001 5001-3001 5001-3001 5001-3001 5001-3001

6 SIKKERHETSVENTIL 35009 35009 35009 35009 35009

7 REGNHETTE 35379 35379 35379 35379 35379

8 SIKRINGSSETT 52222 52222 52222 52222 52222

9

HØYTEMPERATUR BEGRENSNINGS-

BRYTER

53620 53620 53620 53620 53620

10

HØYTEMPERATUR-BEGRENSER FOR-

LENGELSESHUS

5001-5030 5001-5030 5001-5030 5001-5030 5001-5030

11

HØYTEMPERATUR-BEGRENSER FOR-

LENGELSESKNAPP

5001-5029 5001-5029 5001-5029 5001-5029 5001-5029

12

HØYTEMPERATUR BEGRENSNINGS-

BRYTER, SKRUE

60750 60750 60750 60750 60750

13 SMELTEKOBLING 33139 33139 33139 33139 33139

14

AUTOMATISK RESTART, SETT FOR IN-

STALLERING PÅ STEDET

41050 41050 41050 41050 41050

15

ØKONOMIVENTIL, SETT FOR IN-

STALLERING PÅ STEDET

41051 41051 41051 41051 41051

16 RØRADAPTER 30752 30752 30752 30752 30752

17 VENTIL, MÅLER OG SILSETT 36922 36922 36922 36922 36922

18 STATIV 20437 20437 20437 20437 20437

19 KABELNETT (HOVED) 5001-5018 5001-5018 5001-5018 5001-5018 5001-5018

20 KORROSJONSHEMMENDE TAPE 60806 60806 60806 60806 60806

REFERAN-

SENØKKEL

RESERVEDELER TX100 TX100 TX160 TX160 TX160

380V 440V 208V 380V 440V

400V 480V 220V 400V 480V

415V 575V 240V 415V 575V

1 KRETSKORT 53600 53600 53600 53600 53600

2 TRANSFORMATOR 52607-01 52608-01 52606-01 52607-01 52608-01

3 KONTAKTOR 53630 53630 53630 53630 53630

4 TERMOELEMENT

5001-4001-

01

5001-4001-

01

5001-4001-

02

5001-4001-

02

5001-4001-

02

5 Liqui-SAFE VENTIL 5001-3001 5001-3001 5001-3001 5001-3001 5001-3001

6 SIKKERHETSVENTIL 35009 35009 35009 35009 35009

7 REGNHETTE 35379 35379 35379 35379 35379

8 SIKRINGSSETT 52222 52222 52222 52222 52222

9

HØYTEMPERATUR BEGRENSNINGS-

53620 53620 53620 53620 53620

10

BRYTER

HØYTEMPERATUR-BEGRENSER FOR-

LENGELSESHUS

5001-5030 5001-5030 5001-5030 5001-5030 5001-5030

Side 55


REFERAN-

SENØKKEL

Vertikal elektrisk fordamper

RESERVEDELER TX100 TX100 TX160 TX160 TX160

380V 440V 208V 380V 440V

400V 480V 220V 400V 480V

415V 575V 240V 415V 575V

11

HØYTEMPERATUR-BEGRENSER FOR-

LENGELSESKNAPP

5001-5029 5001-5029 5001-5029 5001-5029 5001-5029

12

HØYTEMPERATUR BEGRENSNINGS-

BRYTER, SKRUE

60750 60750 60750 60750 60750

13 SMELTEKOBLING

AUTOMATISK RESTART, SETT FOR IN-

33139 33139 33139 33139 33139

14 STALLERING PÅ STEDET

ØKONOMIVENTIL, SETT FOR IN-

41050 41050 41050 41050 41050

15 STALLERING PÅ STEDET 41051 41051 41051 41051 41051

16 RØRADAPTER 30752 30752 30752 30752 30752

17 VENTIL, MÅLER OG SILSETT 36922 36922 36922 36922 36922

18 STATIV 20437 20437 20437 20437 20437

19 KABELNETT (HOVED) 5001-5018 5001-5018 5001-5018 5001-5018 5001-5018

20 KORROSJONSHEMMENDE TAPE 60806 60806 60806 60806 60806

REFERAN-

SENØKKEL

RESERVEDELER TX240 TX240 TX320 TX320

380V 440V 380V 440V

400V 480V 400V 480V

415V 575V 415V 575V

1 KRETSKORT 53600 53600 53600 53600

2 TRANSFORMATOR 52607-01 52608-01 52607-01 52608-01

3 KONTAKTOR 53630 53630 53630 53630

4 TERMOELEMENT

5001-4001-

03

5001-4001-

03

5001-4001-

04

5001-4001-

04

5 Liqui-SAFE VENTIL 5001-3001 5001-3001 5001-3001 5001-3001

6 SIKKERHETSVENTIL 35009 35009 35009 35009

7 REGNHETTE 35379 35379 35379 35379

8 SIKRINGSSETT 52222 52222 52222 52222

9

HØYTEMPERATUR BEGRENSNINGS-

BRYTER

53620 53620 53620 53620

10

HØYTEMPERATUR-BEGRENSER FOR-

LENGELSESHUS

5001-5030 5001-5030 5001-5030 5001-5030

11

HØYTEMPERATUR-BEGRENSER FOR-

LENGELSESKNAPP

5001-5029 5001-5029 5001-5029 5001-5029

12

HØYTEMPERATUR BEGRENSNINGS-

BRYTER, SKRUE

60750 60750 60750 60750

13 SMELTEKOBLING 33139 33139 33139 33139

14

AUTOMATISK RESTART, SETT FOR IN-

STALLERING PÅ STEDET

41050 41050 41050 41050

15

ØKONOMIVENTIL, SETT FOR IN-

STALLERING PÅ STEDET

41051 41051 41051 41051

16 RØRADAPTER 30752 30752 30752 30752

17 VENTIL, MÅLER OG SILSETT 36922 36922 36922 36922

18 STATIV 20437 20437 20437 20437

19 KABELNETT (HOVED) 5001-5018 5001-5018 5001-5018 5001-5018

20 KORROSJONSHEMMENDE TAPE 60806 60806 60806 60806

Side 56

More magazines by this user
Similar magazines