26.07.2013 Views

09 sommer.pdf - Asker kirke

09 sommer.pdf - Asker kirke

09 sommer.pdf - Asker kirke

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kirkeposten sommer 2009

Sommerkonserter i

Asker kirke.

Ingen sommer uten

søndagskonserter i Asker

kirke. Gled deg til mange

fine timer med vakker

musikk.

Søndag 7. juni kl. 20.30

Asker Kirkekor

Inger Farstad, sopran

Abraham Bezuijen, orgel

Kjell Mørk Karlsen, dirigent

Søndag 14. juni kl. 20.30

Ungdomsblokkfløytistene

Uranienborg

Svein Egil Skotte, leder

Søndag 21. juni kl. 20.30

Marilyn Brattskar, orgel

Søndag 28. juni kl. 20.30

Birgit Stærnes, fiolin

Martin Haug, gitar

Søndag 2. august kl. 20.30

Robert Brodacki, orgel

Søndag 9. august kl. 20.30

Mari Silje Samuelsen, fiolin

Håkon Samuelsen, cello

Søndag 16. august kl. 20.30

Oddbjørn Sæbø, orgel

Søndag 23. agust kl. 20.30

Anna Margrethe Haugland

Nilsen, fiolin

Joachim Kjelsaas Kwetzinsky,

piano

Søndag 30. august kl. 20.30

Povilas Syrrist Gelgota, bratsj

Torill Syrrist Gelgota, cello

Per Flemstrøm, fløyte

Anders Clemens Øien, gitar

Søndager i juni og i august kl.

20.30 – 21.30

Billetter kr. 100,- ved inngangen

Konsertene arr. i samarbeid

med Asker kommune.

Fortsettelse ”Snart går flyttelasset”

Folk vil ha større frihet," sier Øyvind Backer, "og

kirken må være romslig nok til å gi dem det, uten

å gå på akkord med sin egenart. Man må kunne

ha 2 ting i hodet samtidig, man må kunne ta vare

på det tradisjonelle samtidig som man åpner for

nye trender. For eksempel én gang i måneden det

man kunne kalle en progressiv søndag, kanskje

med jazzorkester eller annen type musikk i stedet

for organist, med ungdomskor, med spesiell liturgi.

Mulighetene er mange."

"Når det skal holdes vielse i kirken, da skal kirken

vise seg ekstra romslig. Hva bryllupsfolket

ønsker, skal kirken strekke seg langt for."

Vennskapsmenigheten vår

trenger støtte!

I et brev ber vennskapsmenigheten vår i Bangladesh,

Surma Mohujeel menighet, om vår forbønn

og vår pengestøtte slik at de skal greie å

fullføre innredningen av kirken de bygde i 2008.

Se mer om dette på www.askerkirke.no. Som

menighet vil vi gjerne hjelpe dem med midler

utenfor vårt ordinære budsjett, og setter med

dette i gang en ”hundrekronerulling”. Bidrag kan

betales inn på Asker menighets konto nr 162030

33110. Formålet ”Kirke i Surma” må skrives i

meldingsfeltet (nettbankinnbetalinger) eller evt.

skrives på giroblanketten.

Barneaktivitetene

starter opp igjen i

uke 35

God sommer!

Dette brenner jeg for

Kristendommen har en lang og

enestående historie når det gjelder

sin egen musikk.

Vårt kirkelandskap hadde vært

fattig uten kirkemusikken til

Bach, Händel og alle de andre

store komponistene som gjennom århundrer har

fylt kirkerommene med storslagen og variert musikk,

musikk som har fulgt mennesker gjennom

sorger og gleder, som har bidratt til undring og

lovprisning, som har løftet mennesker frem i

hverdagen og gitt næring til troen. Som organist

og kirkemusiker i vår tid brenner jeg for at vi skal

ta vare på kirkens musiske kulturskatter og gjennom

kirkemusikalsk virksomhet frembære disse

perlene for vår tids mennesker. Likeledes har vi

en stor og god tradisjon med fantastiske salmer

fra hele vår kristne historie. Også disse verdiene

brenner jeg for at vi skal levendegjøre i vår tid, og

ikke minst sørge for at nye generasjoner blir innført

i den lutherske salmetradisjon.

Jeg brenner også for at den kirkemusikalske utfoldelsen

ikke bare skal være et kulturfenomén, men

at den skal være en del av vår menighets daglige

liv nettopp ved å bruke kirkemusikken aktivt som

en del av liturgien i våre gudstjenester.

"Høymessen er likevel det mest stabile og må tas

vare på. Den har vist seg slitesterk gjennom århundrene.

Og tenk på alle salmene og orgelmusikken,

de er som skapt for hverandre."

Hva nå da, når Øyvind Backer slutter som prost i

Asker ?

De kommer til å holde god kontakt med Oslo og

Asker, de har kjøpt leilighet i Oslo. Men de bosetter

seg fast i Sunne i Sverige, et par timers

kjøring fra Oslo, der de har kjøpt en fraflyttet

gård.

Og det ryktes at også den er ganske romslig.

Petter Hagemo

Pinse, det er sommer, pinse det er sang,

Hør at sommer’n kommer, med sin jubelklang.

All hans skapning synger, i sitt høytidsskrud,

Og han smiler til oss: Hør mitt pinsebud.

Pinse det er gave: Gud har sendt sin ånd.Dittmann

Gjennom virksomheter som våre faste Sommerkonserter

ønsker jeg å skape et kulturelt ”rom” i

vår kirke hvor tonekunsten kan gi oss oppbyggelige

og kunstneriske opplevelser som det kan være

godt å ta med seg ut i hverdagen. Som motto for

min virksomhet vil jeg bruke ord skrevet av den

store Johann Sebastian Bach: ”Kirkemusikken

skal være til Guds ære, til menighetens oppbyggelse

og til sjelens forlystelse”. Kjell Mørk Karlsen

Asker kulturhus, Multisalen

8.Juni kl.20

Se omtale på askerkirke.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!