I høyden - Olimb

olimb.no

I høyden - Olimb

Nr. 1 2011

24 årgang

nytt

I høyden

og dybden


Leder

Ansv. redaktør:

Tor-Erik Olimb,

tlf: 69 28 17 00,

www.olimb-as.no

Redaktør:

Odd Borgestrand,

Borg Medier AS,

Gullfunnet 13, 1570 Dilling,

tlf 90 62 00 28,

e-post: odd@borgestrand.no

2 rehabnytt 1-2011

Tor-Erik Olimb, daglig leder

Kristian Olimb AS.

Gode løsninger

for å fornye Norge

Når vi nå har tatt fatt på et nytt år gjør man

seg også noen refleksjoner. Ved årsskiftet

hadde Kristian Olimb AS en ordrereserve på

130 millioner kroner og i januar ble denne

reserven øket med ytterligere 55 millioner

kroner. Vi er heldig som arbeider i en bransje

som ikke er så sårbar for snø og kulde.

I flere år har vi hatt sterkt fokus på å levere

anbud jevnt gjennom hele året, og nå ser det

ut til at vi høster gevinster av dette arbeidet.

Vi gleder oss over at behovet for NoDig

tjenester bare øker for hvert år, og det setter

samtidig også krav til at vi stadig forbedrer

våre produkter og våre tjenester slik at

markedet etterspør den beste kompetansen

på dette fagfeltet.

De siste årene har vi også arbeidet målbevisst

for å tilføre markedet muligheten for fornying

av rør med små dimensjoner, og spesielt

innen vann har vi satset betydelige ressurser.

Nå tror jeg vi endelig har ”knekket koden” og

kan lansere dette produktet med full tyngde.

Det er dere som kunder som hele tiden

melder inn behov. Vår oppgave er å være

markedsleder og offensiv produktutvikler, og

dermed kunne tilby gode løsninger på de

utfordringer dere møter i hverdagen. På den

måten kan vi sammen fornye Norge.

Midgardsormen-prosjektet i Oslo har krevd

mye oppmerksomhet også fra min side det

siste året. Nå gleder jeg meg over at prosjektet

går etter planen. Når vi er så heldig å få være

delaktig i så store prosjekter er det også viktig

at vi samtidig holder fokus på alle de andre

oppgavene vi skal stå til tjeneste med.

Vi ønsker også dette året å være en

samarbeidspartner på jakt etter de beste

løsningene, sammen med våre kunder.

Mitt motto er at ingenting er umulig, men det

umulige kan ta litt lengre tid og kanskje koste

noen kroner ekstra. Jeg håper både

konkurrenter og kolleger kan jobbe sammen

for å rørfornye Norge.

nytt

Utgis av Olimb i

samarbeid med

Rørfornying Norge.

Opplag: 8.400

Tre utgaver pr år.

Grafisk produksjon:

RM grafika, tlf: 69 700 560

Trykk: 07 Gruppen AS

Gutta som var med på rekord-oppdraget er fra venstre; Rolf Ellingsen, Stig Nygaard, Ari Gudmundson,

Knut Theodorsen og Harald Wiersholm.

Tett oppfølging

og ny rekord

Innføring av foring i en selvfallsledning på 910 meter for Hias

IKS på Hamar gikk ”etter boka”, og nå kan Kristian Olimb AS

påberope seg ny norsk rekord med ett strekk på 333 meter. Den

aktuelle selvfallsledningen for spillvann var på totalt 910 meter

med en rørdimensjon på 400 millimeter.

–Med den nye rekorden for ett enkeltstrekk

med foring i Norge har vi bevist at

vi makter store oppgaver innen rørfornying,

sier en godt fornøyd drifts sjef for

rørfornyingsavdelingen hos Olimb,

Bjørn Mathisen.

Hvilken begrensning det er i lengde for

et enkelt strekk vil han nødig spekulere i,

men han tror ikke denne rekorden vil stå

i mange år.

–I tillegg til fornying av ledningen ble

det også byttet seks kummer, opplyser

Mathisen.

Total anleggstid for hele strekket var åtte

døgn, inkludert rigging og nedrigg, og

det er vi også godt fornøyd med i tillegg

til selve norgesrekorden, sier Mathisen,

som betegner Hias som en profesjonell

oppdragsgiver. Både prosjektleder Erik

Bøhleng og byggeleder Siv Vassdal fulgte

prosjektet meget tett og sørget for god

dialog og meget tett oppfølging og

dokumentasjon. Det ble stilt grundige

krav til vår dokumentasjon av mannskap,

maskiner/utstyr, renoveringsprodukt og

alle forhold på anleggsplassen. Det ble

også tatt ut en rørprøve av installert

foring for å sjekke at tilbudt kvalitet, det

vil si ringstivhet, var i overensstemmelse

med installasjonen. Denne testen ble

utført ved NORNER as i Stathelle, og

foringen besto testen.

–For oss som hovedentrepenør var dette

utelukkende en positiv opplevelse, sier

Mathisen.


Nyheter

NoDig bedre enn graving

Fortsatt benyttes NoDig-metoder primært i områder det er kostbart å grave, eller der det er

umulig å grave. Vi kan nok engang dokumentere at NoDig er kostnadseffektivt, men like viktig i

disse miljø-tider: Et dramatisk mye lavere CO2-utslipp enn ved konvensjonelle gravearbeider.

Av Asplan Viak as v/ Arve Hansen og Hias IKS v/ Erik Bøhleng.

I 1975 ble det i Hamar-regionen lagt en

1.000 meter lang avløpsledning av

DN400 betongrør med gjennomsnittlig

fall på 4 ‰. Ledningen ligger primært

over dyrket mark og i utmark, og har i

35 år mottatt avløpsvann fra lange

pumpe ledninger. Rørtilstanden kan

oppsummeres til stedvis betydelig

innvendig tæring og gjennomgående

belegg / begroing. Men foreløpig er det

ikke registrert noen form for rørdeformasjoner.

Dermed var dette en

”pasient” med en restlevetid, som åpnet

for flere alternative ledningsfornyelser.

Konkurransen

I samarbeid med oppdragsgiver Hias IKS

ble det utarbeidet et konkurransegrunnlag,

hvor aktuelle metoder konkurrerte:

• Konvensjonell graving / utskifting.

• Utblokking og innføring av PE-rør.

• Strømpeinstallasjon.

Kvalitet på ferdig installasjon er likt definert

for innvendig diameter og ringstivhet,

for å kunne sammenligne tilbudene.

Resultatet

Konkurransen resulterte i fem kvalifiserte

entreprenør-tilbud. Tabellen viser tre

utvalgte tildelingskriterier.

Noen kommentarer:

• Pris: NoDig-metodene ligger lavest,

men på grunn av relativt stor rørdimensjon

er forskjellene noe utlignet.

Høyeste tilbud ligger ca. 80 % høyere

enn laveste tilbud.

• Anleggstid: Her viser NoDig-metodene

et av sine store fortrinn. Ledningseiere

binder opp mindre ressurser til

Metode: Pris

(Mill. kroner):

administrasjon og byggeledelse, og

kanskje bør dette kriterium tillegges

noe større vekt etter hvert.

• CO2-utslipp: De store forskjellene på

NoDig og graving har sin årsak i

kortere anleggstid, minimalt med

masse transport- / masseforflytting og

mindre publikumsulemper. Fra

tidligere prosjekt har vi beregnet ca. 10

kg CO2-utslipp pr. meter for NoDig,

mens tilsvarende prosjekt utført med

konvensjonell graving ligger på ca. 100

kg CO2-utslipp pr. meter.

Refleksjoner

Miljø-bølger skyller innover flere fagfelt.

Vi kan nå lese om ”Miljøskred for bygg”,

hvor det utdannes miljørevisorer til

klassifisering av bygningers miljømessige

kvalitet. Kanskje vi innenfor

VA-bransjen kan løse dette innenfor

egne rekker, ved å bli enda flinkere til å

innarbeide gode tildelingskriterier i

konkurransegrunn lagene ? Mye tyder på

Anleggstid

(Uker):

CO2-utslipp

(Tonn):

Graving 1 3,3 14 63

Graving 2 3,8 16 160

Utblokking 3,2 6 2

Strømpe 1 2,1 8 11

Strømpe 2 3,3 10 28

Utskiftingstakten i

Hamarregionen skal

økes, og Hias vurderer

NoDig-løsninger som

aktuelle metoder der

de er relevante.

at entreprenørene er flinke til å definere

planlagt ressurs bruk av maskiner og

utstyr. Utfordringen ligger antakeligvis i

å etterprøve dette under prosjektgjennomføringen.

Dette prosjektet viser at det er fullt mulig

å konkurranseutsette alternative metoder

for ledningsfornyelse. Men det er helt

avgjørende at ferdig installasjon ligger på

samme kvalitetsnivå. Etter hvert som

både rådgivere og entreprenører blir

flinkere til å definere miljøbegrepet, bør

dette tildelingskriteriet få sterkere fokus

hos spesielt norske kommuner.

Hias er inne i sluttfasen av Saneringsplan

for hovedavløpsledninger i

kommunene Ringsaker, Stange, Løten

og Hamar. Utskiftingstakten skal økes,

og Hias vurderer NoDig-løsninger som

aktuelle metoder der de er relevante.

Organisasjon:

Prosjektleder: Erik Bøhleng, Hias IKS

Byggeleder: Siv Vassdal, Hias IKS

Byggelederstøtte:

Asplan Viak as v/ Arve Hansen

Hovedentreprenør: Kristian Olimb as

UE – Gravearbeid:

Dobloug Entreprenør as

UE – Spyling / Rørinspeksjon:

Flagstad as

rehabnytt 1-2011

3


Aktuelt

Utfordret på problemløsninger

Den faglige debatten og meningsutvekslinger innen VA-faget står alltid sterkt på Hallingtreff på

Geilo. I år var det en rekke nye ansikter i konferansesalen, og for første gang fikk de høre aktører

fortelle om prosjekter der ikke alt gikk som planlagt.

Bjørn Mathisen og Øystein Olimb fra Kristian

Olimb AS, Ola Sandum fra Sandum

AS og Steinar Trageton fra Hallingplast AS

ble utfordret til å gi eksempler på prosjekter

der man virkelig fikk muligheten til å

foreta justeringer og nye innfallsvinkler for

å komme i mål med prosjektene.

Den trygge rammen rundt et Hallingtreff

gjør det mulig å være åpen også om det

som ikke gikk som planlagt, mener de

fire aktørene som sto fram med sine

historier. Seansen vakte både begeistring

og respekt fordi den var så annerledes.

Derfor styrket også Hallingtreff sin posisjon

som et unikt og uformelt fagtreff for

ulike aktører innen VA-bransjen i Norge.

Hallingtreffet er av enkelte blitt betegnet

som en kameratklubb for spesielt

inviterte personer, siden kapasiteten på

treffet er begrenset til om lag 100 deltakere.

Konferanse-nestor Arve Hansen i

Asplan Viak AS i Drammen tilbake viser

påstanden på det mest bestemte.

I samme båt

–Enten vi liker det eller ikke er vi i

samme båt i det norske VA-miljøet. Vi er

genuint opptatt av å fornye og vedlikeholde

en meget viktig del av den norske

infrastrukturen. Derfor er det viktig å ha

en møteplass hvor vi kan diskutere løsninger

og nye ideer uten at vi kobler dette

4 rehabnytt 1-2011

opp mot forhandlinger og kontrakter. Og

nettopp derfor kan vi utfordre entreprenører

og rørprodusenter til åpenhet om

sin hverdag, mener Arve Hansen.

De som deltar på Hallingtreff er praktisk

orienterte personer som vil noe med sitt

fag eller sin lokale infrastruktur. Det er

få steder representanter fra kommuner,

vannverk, kommunale- og interkommunale

driftsselskaper, rådgivende

ingeniører og konsulentselskaper åpent

kan diskutere og utveksle erfaringer på

samme måte som under Hallingtreff.

En spennende utfordring

Øystein Olimb kunne trekke fram en

rekke eksempler innen styrt boring der

han sammen med sine medarbeidere

møtte uventede utfordringer. Eksempelet

som ble belyst spesielt under seansen på

Hallingtreff ble presentert av Tom A.

Karlsen i Cowi AS, som delte erfaringer

med styrt boring i forbindelse med

fjernvarmeutbyggingen i Fredrikstad.

-Vi møtte utfordringer blant annet med

grunnforhold og en privat garasje som

ble påført setningsskader på 30 cm som

følge av arbeidene, men alle hadde fokus

på et godt resultat, og dermed løste vi

også utfordringene underveis, understreket

den rutinerte rådgivende

ingeniøren i Cowi AS.

Øystein Olimb var anspent før han for åpen

scene skulle ”avsløre” hvordan firmaet taklet

setningsskader under styrt boring i Fredrikstad

sammen med Cowi-ingeniør Tom A. Carlsen.

Øystein Olimb innrømmer overfor

Rehab Nytt at det var en ny erfaring å

gjennomføre innspill i plenum med

fokus på hva som ikke gikk etter planen.

–Samtidig ga dette oss en god anledning

til å fortelle at hver eneste dag gir oss

muligheter til vise at vi er gode på å takle

det utforutsette og rydde opp i egne

ambisjoner.

Vi er svært opptatt av å stå jobben ut og

levere det vi har kontrakt på. Det er en

stor tilfredsstillelse å vite at vi ordner opp

etter oss.

I sin karriere har Øystein Olimb gått fra

èn jobb, på grunn av så spesielle grunnforhold

at det rett og slett ikke var mulig å

benytte styrt boring som løsning. I dette

tilfellet var det en spesiell morene metning

der vi ikke fant løsmassene som vi var

avhengig av for å løse oppdraget.

–Møter vi store utfordringer sørger vi for

å sette inn de ressursene som er

nødvendig for å løse oppgaven. Det er en

del av vårt verdigrunnlag, selv om det til

tider kan koste oss en del ekstra kroner.

En firmapresentasjon av denne type er

utfordrende. Vi kjenner hverandre i

denne bransjen, og innslag av denne

typen gjør oss bare enda mer troverdig,

konkluderte både Sandum, Olimb og

Hallingplasts representanter.

Bjørn Mathisen og Øystein Olimb(t.h) fra Kristian

Olimb AS tok utfordringen med å gi et innblikk i

arbeidssituasjoner der ikke alt gikk som planlagt.

En ny erfaring i konferansesammenheng som de

kom meget godt ut av.


Ledningsnett og

faglig kompetanse

hovedfokus på

Hallingtreffet

I tillegg til et godt gjennomført fabrikkbesøk

hos Hallingplast var det kommunal

overtakelse av stikkledninger som satte sitt

preg på årets samling på Geilo. Som første

kommune i landet har Stavanger kommune

vedtatt å overta private stikkledninger

for vann. Det har lenge vært en stor utfordring

for kommunen å få redusert vannlekkasjene,

som er nærmere 40 prosent.

Politikerne har fulgt anbefalingen fra sitt

eget fagmiljø innen vann- og avløp å

overta hele ledningsnettet ut av offentlig

vei og gate. I byene kan det i praksis bety

at kommunen overtar ledningsnettet helt

inn til husvegg. Det fortalte seksjonsleder

Harald Bergsagel i vann og

avløpsetaten i Stavanger kommune.

Fagmiljøet på Hallingtreff

mente at det optimale hadde vært om

kommunen overtok ledningsnettet helt

inn til kjelleren, og dermed få full kontroll

med ledningsnettet. Egentlig er det ingen

grunn til at ikke vannforbruket kan leses

av på samme måte som el-forbruket i en

bolig. Diskusjonen om dette temaet

foregikk både i konferanse sal og i de

mange gode pausene under treffet som

også i år ble arrangert av Olimb, Sandum,

Asplan Viak og Hallingplast.

Deltakere fra Norge, Sverige og Finland

bidro med kunnskapsoverføring og var

svært engasjert også under foredragene.

Per Arne Schau i Avavi AS, var en av

foredragsholderne som klarte å engasjere

og provosere med sin oppfatning av

hvordan rørinspeksjon, tetthetsprøving,

trykkprøving og desinfisering foregår

rundt om i landet. Han slo fast at

tetthetsprøving i alt for mange tilfeller nå

blir sløyfet.

–Ofte blir rør slept langs bakken og

dermed blir det lett lekkasjer på spissende.

Grensene tøyes ofte i skjøtene,

avvinklinger blir større enn tillatt. Ofte er

det for dårlig forankring og ofte fylles

rørene for raskt med vann, og luft får

dermed ikke tid til å evakuere. Vi må få

opp standarden på folk ute på anlegg, og

spesielt de som fysisk legger rørene,

mente Schau.

NoDig har sterkt fokus

på Hallingtreff og det er bred enighet om

at dette er en metode som det må satses

videre på. De aktørene som jobber innen

dette feltet er avhengig av topp kompetanse,

og fagkunnskapen hos disse

selskapene ligger på et høyt plan, etter

min mening, sa Schau da han fikk

anledning til å oppsummere hele

konferansen. –Denne kompetansehungeren

bør også andre yrkesgrupper

hige etter, slo han fast.

Det kommer stadig nye produkter også

innen VA-faget. Flere aktører, fra Ahlsell-

100 år gamle vannledninger

duger ikke i dag, og alle gode

krefter må jobbe for å heve

kompetansen også i grøfta,

mener to av innbyderne til

Hallingtreff, Arve Hansen i

Asplan Viak (t.h) og Steinar

Trageton ved Hallingplast AS.

Det fjortende Hallingtreffet ble betegnet som et av de faglig mest interessante av veteraner som

har vært med gjennom mange år, og for de mange nykommerne ble treffet en inspirasjonssamling

der de møtte høyt kvalifiserte fagfolk som var sterkt opptatt av å øke selvbildet og

kvaliteten av de som jobber med ledningsfornying.

representanten Tom Tverran til drevne

rørleggere fra flere kommuner mente det

må bli slutt på å kaste bruksanvisninger.

–Det er ikke farlig å lese en bruksanvisning

selv om man har yrkesstolthet. Vi

må gjøre oss kjent med de nye produktenes

egenskaper, var blant uttalelsene

som falt.

Grossistene fikk ikke mange lovord fra

deltakerne på Hallingtreff.

–Grossistfirmaene har et ansvar for

kompetanseoverføring, men vi registrerer

at grossistene absolutt ikke er gode

på veiledning. De må derfor bli flinkere

til å henvise sine kunder til importører

eller leverandører. Grossistene har også

et problem med rekruttering fordi

lønnsnivået er langt lavere i den bransjen

enn hva man kan tjene som praktisk

utøvende rørlegger. God service avhenger

av fagkompetanse. Økonomene har

overtatt styringa hos grossistene, og da

blir det lite kompetanse i grossistenes

rekker, var påstanden fra flere kommunale

ledningseiere.

Primus motor for Hallingtreffet, Arve

Hansen fra Asplan Viak, fikk velfortjent

ros for årets treff,og dermed blir det nok

jubileumstreff på Bardøla hotell på Geilo

i 2012. Der vil det bli kamp om plassene

når årets deltakere formidler hva de fikk

oppleve på årets treff.

rehabnytt 1-2011

5


Portrettet

Markedssjef Peer Christian Nordby er aktivt tilstede på messer og fagtreff, her fra VVS dagene

på Lillestrøm i 2008, sammen med kunder og sin daglige leder Tor-Erik Olimb.

26 år er gått siden dagens markedssjef hos Olimb og en sentral person i opprettelsen av

Rørfornying Norge begynte i NoDig bransjen. Han kom til sin første jobb i en skranglete 2CV,

men etter en tids mobbing skiftet mannen stil og kjøpte seg en BMW 316.

Av Odd Borgestrand

6 rehabnytt 1-2011

Peer Christian Nordby

Alder: 50 år

Status: Gift med Marianne og

har døtrene Anna Elise

og Sigrid Emilie.

Stilling: Markedssjef hos

Kristian Olimb AS

Bosted: Larkollen

Halve livet hos Olimb

Det var tidligere kontorsjef John Ringsby

som gjennomførte ansettelsesintervjuet

for drøyt 26 år siden. Da hadde Nordby

gjennomført elektro-utdanning ved

Tune-teknikeren, avtjent verneplikt og

gjort en jobb i FN-styrken i Libanon.

Nordby ønsket seg en jobb ute i frisk luft,

og han ble sendt rett ut sammen med

sine nye kolleger Tor Arne Eriksen og

Bjarne Borge. De ga ham en tøff oppgave

der han fikk klar beskjed om at unge

Nordby neppe ville klare mer enn to

uker. Det første oppdraget var krype inn i

en 450 milllimeter og skjære grenrør.

–Den oppgaven gjorde meg betenkt,

men de skulle ikke bli kvitt meg så lett.

Det var faktisk moro å jobbe sammen

med disse to friske gutta, blant annet

med oppdrag i Sverige og Finland.

Vi hadde mange oppdrag også den

gangen, og som ung gutt fikk jeg oppleve

mye på midten av 80-tallet.

God arbeidsplass

Nordby innrømmer at han noen ganger

har hatt lyst å finne på noe annet, men

den lysten har gått fort over.

–Hos Olimb har jeg alltid opplevd stor

frihet under ansvar, og derfor har det

vært en god arbeidsplass, sier han.


Peer Christian har i alle år vært tilknyttet

firmaets rørfornyingsavdeling. Her har

han fulgt med i utviklingen innen

bransjen.

–Da jeg begynte hos Olimb hadde vi

nesten monopol i markedet, men det er

kommet flere aktører. Det en fordel med

dyktige konkurrenter. Vi har et stort

marked, og det er plass for dyktige

kolleger i konkurrerende firmaer.

Konkurranse skjerper oss både i

produksjon og kvalitetssikring. Det

kommer både oss og våre kunder til

gode, mener Nordby, som understreker

at Olimb fortsatt har en sterk posisjon i

markedet, og har vært en pådriver i

utvikling av utstyr og ulike metoder.

Nordby har i dag mye kontakt med de

samarbeidende firmaene i Rørfornying

Norge. Han syns det er en morsom

gjeng å jobbe sammen med.

–Rørfornying Norge består av ulike

firmaer og mennesketyper, men vi har

en felles målsetting, understreker han.

Faglig aktiv

Nordby er aktiv i RIN og SSTT. Han

nyter stor faglig anerkjennelse, og er

også en person de aller fleste kommer

godt overens med. Nordby er ikke blant

de som setter seg selv i fokus. Han er

opptatt av fag og gode løsninger.

–Alternativene til graving er det som

trigger meg. Vi er hele tiden på jakt etter

nye løsninger. Vi har klart å løse utfordringer

i grøfta, i offshore og innen

rørfornying i boliger de siste årene.

Jeg møter hele tiden engasjerte

mennesker som vil noe, og som klarer å

finne løsninger. Derfor syns jeg det er

moro å være med på dette.

Jeg har lært mye av firmaets grunnlegger,

Kristian Olimb. Han understreket

at firmaet skulle holde sin sti ren. Vi ble

advart mot koblinger og for tette bånd.

Ryddighet i forretningslivet har derfor

vært viktig. Det er spøkefullt sagt at man

skal ha kontakt med kunden ved to

anledninger, nemlig ved kontraktsinngåelse

og når sluttfakturaen leveres.

Flyttet inn på kontoret

Etter fire år ute i grøfta ble Nordby flyttet

inn på kontoret. Noen ganger savner han

det praktiske arbeidet ute i felten, men

prosjektering og anbudsregning er også

viktig for et entreprenørfirma, og Nordby

har i dag utvilsomt en nøkkelrolle når det

gjelder å skaffe oppdrag til Olimb.

–Mange av oss vil gjerne kombinere

arbeid inne og ute, men etter hvert som

tida går ser kolleger at man ikke er på

høyden lenger i praktiske oppgaver, sier

han med et smil.

I dag er Nordby markedssjef. Det skjedde

i forbindelse med omstrukture ring i

firmaet, da Rørfornying Norge og datterselskapet

Oliner System AS ble etablert.

–Jeg er egentlig ingen markedsmann,

men hos Olimb er vi flinke til å hente

inn kompetanse. Min styrke er et stort

kontaktnett og lang fartstid i rørbransjen,

mener Peer Christian.

–Vi har i alle år hatt en filosofi på at vi

skal være synlig i markedet, og i de

faglige forum. Vi ønsker å være med som

premissleverandør, og bruker derfor mye

tid sammen med fagfolk. Vi er gjerne

med på utvikling av systemer eller

produkter som fremmer NoDig-ideen,

enten innspillene kommer fra

kommuner eller andre private selskaper.

En god kollega

Peer Christian og daglig leder Tor-Erik

har vært et tospann i alle år.

Tor-Erik Olimb fremhever gode

egenskaper hos en av sine mest lojale og

trofaste medarbeidere. –Han har tilegnet

deg en enorm kompetanse og derfor

lytter bransjen til ham. Peer Christian

fremhever aldri seg selv, han beholder

roen i kritiske situasjoner og sier aldri

nei. Derfor er han en nøkkelperson i

firmaet, - godt likt både av kunder og

kolleger, og en person vi alltid kan stole

på, sier Olimb.

–Vi kjenner hverandre veldig godt. Det

kan bli en utfordring dersom vi blir for

gode kamerater. Derfor har vi bevisst

valgt å skille mellom arbeid og fritid. Vi

har mye med hverandre å gjøre på

jobben, og der har vi ulike roller. Det er

Tor-Erik som er sjefen, men jeg vil

gjerne være sjef over min egen fritid, sier

Peer Christian med et smil. Sannheten

er nok at jentene i familien har sjefsrollen

også på fritidsaktivitetene.

Arbeid og fritid

Den største utfordringen for Nordby er å

prioritere egen arbeidstid.

–Jeg føler ofte at det er for få timer i

døgnet. Jeg har ei kone som er meget

forståelsesfull, og som til tider også

jobber mye overtid, og vi har derfor klart

å kombinere arbeid og fritid på en

akseptabel måte, mener han.

Kona Marianne betegner mannen sin

som ambisiøs, med mange planer men

med et liv der tida ikke strekker til.

–Han ønsket mer fritid i femtiårsgave,

og da er håpet at noe av den tida kan

brukes hjemme, sier hun med et smil.

To døtre var veldig stolte av pappaen sin

da han ble feiret i november, og det tyder

på at pappa gjør alt han kan for å være

sammen med jentene sine.

Han har også engasjert seg sterkt i eget

lokalmiljø i Larkollen. Det siste året har

han vært med å dra i gang en seilforening,

og han var en av de mest aktive med

bygging av bygdas flerbruks hall. Der

gikk det noen timer til dugnad. I tillegg

har han også engasjert seg i styreverv i

kommunens eldresenter, uten at han

regner med sikker plass der om 30-40 år.

Kona Marianne mener hun har verdens flotteste mann, og døtrene Anna Elise og Sigrid Emilie

har verdens beste pappa, - når de ser ham.

rehabnytt 1-2011

7


Aktuelt

Anleggsleder Anders Hoven Dahlman til

høyre sammen med driftssjef i anleggsavdelingen,

Øystein Olimb i midten og

daglig leder Tor-Erik Olimb, smiler etter

en godt gjennomført økt i tunellene

under Oslo sentralbanestasjon og opp

mot Akerselva.

Underjordisk møte

med Midgardsormen

Kristian Olimb AS og samarbeidspartner Østergaard AS gikk seirende ut i anbudsrunden om

delprosjekt E og G i det enorme Midgardsormen-prosjektet i Oslo. Prosjektet har en kostnadsramme

på cirka 1,3 milliarder kroner. Olimb og Østergaard AS har sikret seg oppdrag for

nærmere 300 millioner av dette gigantprosjektet.

Det 130 år gamle avløpssystemet i indre

Oslo er nå under en kraftig

modernisering. Samtidig legges det til

rette for byutviklingen i Bjørvika.

Prosjektet er blant Oslo kommunes

viktigste miljøtiltak, og det er dette vi får

være med på, sier en begeistret daglig

leder i Olimb, Tor-Erik Olimb.

8 rehabnytt 1-2011

Rett før jul tok han med en rekke av sine

medarbeidere som til daglig ikke er

involvert i Midgardsormen-prosjektet.

Det ble en spennende ”underjordisk

reise ” i Oslo sentrum, med anleggsleder

Anders Hoven Dahlman som guide. I

tillegg til ansatte var også inviterte

forretningsforbindelser og gjester med i

de store tunellene som nå er etablert

under Oslo sentrum.

Mot Børsen og Akerselva

Olimb og Østergaards ferske ”fortsettelseskontrakt”

har en ramme på drøye

53 millioner kroner. Det betyr at de to

entreprenørene, som nå holder god


God stemning da Tor-Erik Olimb (i midten)

tok med seg sin økonomisjef Line Minge

Vestby og kontorsekretær Therese

Haddeland til Bjørvika for å få et innblikk i

arbeidet med Midgardsormen.

framdrift i delprosjekt B, Vaterland/

Jernbanetorget-Gamlebyen, fortsetter

videre mot Børsen og Akerselva.

Delprosjekt E omfatter etablering av

avløpsledning fra Christian Frederiks

plass til Grev Wedels plass, dels med

grøftefrie metoder og dels i åpen grøft.

Deler av strekningen utføres i fellesentreprise

med Statens vegvesen, i

forbindelse med arbeidene med av og

påkjøringsramper til nye E18.

Delprosjekt G omfatter traséen langs

Akerselva, fra Vaterland til Arkitekthøyskolen

ved Kuba, og etableres i

hovedsak i åpen grøft, mens en del skal

gjennomføres med styrt boring.

Nyskapende under bakken

Det er store og ambisiøse dimensjoner

som preger det økonomiske, anleggsmessige

og metodiske omfanget. Det er

første gang mikrotunnelering med laserstyring

blir gjennomført i Norge, og det

er dette Olimb og Østergaard har lykkes

Store dimensjoner for

forsikringsselskapet

Gjensidiges representanter

under befaringen, Morten

Wasserfall, Stein Uhnger

og Runar Norhelle i hvert

sitt rør sammen med

Øystein og Tor-Erik Olimb.

Samarbeidet med

operatørene fra Østergaard

har vært meget bra, mener

anleggsleder Anders Hoven

Dahlman.

med i svært stor grad. Utgravingene har

delvis foregått under havnivå, og for

første gang i Norge benyttes det et

spesial konstruert trykkluft kammer for

å jevne ut trykket.

–Vi har møtt mange og spesielle

utfordringer, men vi har gjennom godt

entreprenørskap løst alle utfordringer vi

har møtt så langt, sier en fornøyd Tor-

Erik Olimb og prosjektleder Morten

Hansen hos Østergaard AS.

Borehode på 30 tonn

Det er snart gått et år siden et enormt

borehode på 30 tonn ble senket åtte meter

under bakken ved Bispelokket i Bjørvika.

Borehodet var utstyrt med en liten

gravemaskin som graver ut massene

inne i betongrørene etter hvert som de

trykkes inn. Rørene har en indre diameter

på 2,4 meter og en ytre diameter

på 3 meter. Lengden på rørene varierer

fra 2,75 meter til 4,0 meters lengde og

veier opp mot 25 tonn per stykk.

Borehodet er utviklet av Østergaard AS.

Det har en åpen front som sørger for god

oversikt under utgravingen og gjør det

enklere å fjerne alle ”underjordiske”

hindringer.

Midgardsormen skal fortsette å krype seg

sakte, men sikkert framover med en

hastighet på 5-8 meter per dag.

Begge entreprenørene er forberedt på at

det også de neste månedene og på de

neste strekkene kan dukke opp situasjoner

under fremdriften som man ikke

har kunnet forutse, til tross for et

grundig geologisk forarbeid. Hele

Midgardsormen-prosjektet skal fullføres

første halvår i 2014.

rehabnytt 1-2011

9


Avansert

styringssystem

åpner for mer

styrt boring

Kristian Olimb har høstet en rekke erfaringer med styrt

boring de siste 10 årene. Kravene til presisjon øker, og

takket være bruk av et meget avansert styringssystem kan

firmaet nå opprettholde en meget stor grad av presisjon

selv i krevende byområder med betydelig infrastruktur.

For åtte år siden ble det gjennomført

styrt boring ved Bøhler Avfallsdeponi,

der man fornyet en ledning inn i en kum

på 22 meters dybde, og med et treffpunkt

inn i kummen som hadde en

diameter på 50 centimer.

Fornyingen av en avløpsledning

for Sparebank 1 SMN Kvartalet AS i

Midtbyen i Trondheim var i fjor kandidaten

til et av årets NoDig prosjekter under

SSTT-konferansen i Bergen. Her boret

Olimb et strekk på 110 meter med

rørdimensjon på 315 millimeter inn i en

kulvert under under parkerings huset til

Sparebank 1 og Britannia Hotell. Avviket

var mindre enn 5 centimer i forhold til

hva som var planlagt.

10 rehabnytt 1-2011

Dette viser at vi har den kompetanse

og det utstyr som er nødvendig for å

gjennomføre meget krevende oppgaver,

sier driftssjef i anleggsavdelingen hos

Kristian Olimb, Øystein Olimb til

Rehab Nytt.

-Hvor liten blink kan du ha?

På Skedsmo har vi nylig utført styrt

boring ved en lokal pumpestasjon i

forbindelse med utbyggingen av

Strømmen storsenter. Her var styrt

boring eneste alternativ på grunn av

komplisert infrastruktur.

Vi foretok inntrekking av 280 mm PE

ledning på syv meters dybde, og med et

treffpunkt på 0,2 meter.

Harald Wiersholm og Tallak Heitmann er to av

operatørene på styrt boring for Kristian Olimb AS.

Her fra oppdraget for Skedsmo kommune.

–Her måtte vi treffe innenfor en

diameter på 20 centimer på 120 meters

avstand. Vi smøg oss inn på første

forsøk, og den store utfordringen er når

man ikke kan komme til ved

endepunktet. Her hadde vi både sideveis

og høydemessige forhold å ta hensyn til.

Vårt styringssystem viste seg også her å

være hundre prosent til å stole på, og det

åpner for nye muligheter innen dette

fagfeltet, mener Øystein Olimb.

Oppgaven for Skedsmo

kommune

var å foreta en separering av et

eksisterende fellessystem og bore en ny

ledning på sju meters dyp midt i

Strømmen sentrum, med tett bebyggelse

og stor gjennomgangstrafikk. Dermed

var ikke graving et aktuelt tema. Etter

den vellykkede boringen kan kommunen

legge ned en ny pumpestasjon og

gjennomføre sine saneringsplaner på en

økonomisk forsvarlig måte, mener

Øystein Olimb

Nå betegner han en kilometers boring i

leirmasser med en 300 millimeter

PE-ledning som et volum-oppdrag

firmaet gjerne tar på seg, men det følger

alltid spenning med hvert eneste

oppdrag.

Det er noen oppdag vi må ta oss råd til å

benytte det mest avanserte utstyret for i

størst mulig grad å oppnå ønsket

resultat, understreker han. Det er viktig å

komme i god dialog med oppdragsgiver

slik at ledningseier får et godt innblikk i

hvilke løsninger vi kan tilby, og hvilken

miljømessig gevinst det handler om i de

aller fleste tilfeller, sier Olimb til slutt.


Fornying av vannledninger

med armert foring har de siste

par årene vært et av de store

og viktige utviklingsprosjektene

hos Kristian Olimb AS.

Da det oppsto lukt og smak på vannet

etter pilotprosjektet i Bærum for to år

siden, har leder for utvikling hos Olimb,

Rolf Dalby, arbeidet iherdig sammen

med leverandøren av både foring og

festemateriell.

–Nå tror vi koden er knekket og vi er

endelig klar for lansering på bred front,

sier Rolf Dalby til Rehab Nytt.

Vi har nå prøvd ut ni forskjellige

limprodukter og kommet fram til det vi

mener er det beste produktet. Dette

produktet har god vedheft, vannprøvene

er meget gode og disse er nå til endelig

godkjenning hos NIVA og Folkehelseinstituttet.

Endelig godkjenning vil

komme i månedsskiftet januar/februar.

Limproduktene inneholder ikke stoffer

som verken avgir lukt eller vond smak, i

motsetning til xylen, som forårsaket dette

i Bærum. Nå er det andre stoffer som er

benyttet. Produktet er testet over flere

uker, og straks foreligger endelig testresultat

og dermed godkjenninger fra

NIVA og Folkehelseinstituttet for bruk

i Norge, forklarer Dalby.

Selve metoden er gjennomtestet når det

gjelder egnethet. Både vedheft og tetting

og åpning av anboringer fungerte helt

etter intensjonen allerede for to år siden.

Den eneste utfordringen var lukt og

smak.

–Nå har Oslo kommune vist interesse

for et større prosjekt, og vi har flere

oppdragsgivere som venter på endelig

klarsignal fra NIVA og Folkehelseinstituttet,

sier Dalby videre.

–Slangen vi benytter har et sprengtrykk

på 20 bar, og dermed dekker vi behovet

med meget god margin, mener Dalby.

Rørfornying

med limt armert slange forlenger

levetiden på eksisterende rør og stopper

videre innvendig tæring av røret,

forklarer Rolf Dalby.

Metoden er beregnet på rør som har

fått redusert sin styrke på grunn av

tæringer eller av andre årsaker er blitt

svekket i sin styrke. En polyesterarmert

slange med ekstrudert polyetylen

på en side blir montert inn i

eksisterende vannledning. Før

montering av slangen blir den

impregnert med det nye limstoffet.

Dette gjør at slangen limer seg til det

eksisterende røret. Vi har i dag utstyr og

materiell til å utføre dimensjoner fra 6”

til 12”.

Faglig side

Tror koden er knekket

for armert foring

Slangen er allerede anbefalt godkjent av

folkehelseinstituttet for bruk i kontakt

med drikkevann, og det er de siste

testene på limstoffet som Kristian Olimb

AS nå venter på. Her vil det bli rask

oppdatering på nettsidene til Olimb

straks disse testene og godkjenningene

foreligger.

–Nå tror vi koden er

knekket og vi er endelig

klar for lansering på

bred front.

Leder for utvikling hos Olimb, Rolf Dalby, tror koden nå er knekket for armert foring for

vannledninger.

rehabnytt 1-2011

11


Aktuelt

–SINTEF-godkjenning

holder oss skjerpet

Det er ingen tvil om at Teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk holder hele organisasjonen

skjerpet. Det slår produksjonssjef og rørleggermester Jan Erich Stephensen og produktsjef Kjell

Aldar i Oliner System AS fast overfor Rehab Nytt.

Selskapet, som samarbeider med

samtlige bedrifter innen Rørfornying

Norge, er bevisst på at det handler om

kvalitet i alle ledd i forbindelse med

fornying av innvendige rør i boliger,

borettslag og offentlige bygg.

–Det er den enkelte medlemsbedrift i

Rørfornying Norge som har den lokale

kundekontakten. Men det styrker absolutt

selskapenes posisjon at Oliner System AS

har en rørleggermester som produksjonssjef,

og en produktsjef som hele tiden

ligger i forkant innen forskning og

utvikling. Både i det norske og det

internasjonale markedet, sier daglig leder

i Kristian Olimb AS og styreleder i Oliner

System AS, Tor-Erik Olimb.

–Oliner System AS og Kristian Olimb AS

har satt sammen et spekter av produkter

som passer sammen for å fornye et innvendig

røranlegg. Produktene som benyttes

er de beste som er testet, og vi jobber

hele tiden med nye produkter som er best

mulig egnet for innvendig rehabilitering,

forklarer produktsjef Kjell Aldar. Han

berømmer driftsleder for utvikling hos

Olimb, Rolf Dalby, for godt og konstruktivt

samarbeid innen produktutviklingen.

Produktsjef Kjell Aldar

(t.h) og produksjonssjef

og rørleggermester

Jan Erich Stephensen

er godt fornøyd med at

SINTEF følger opp med

inspeksjoner ute på

anlegg. -Dermed må vi

hele tiden ha et sterkt

fokus på kvalitet i alle

ledd, sier de to.

12 rehabnytt 1-2011

SINTEF-kontroll

Før jul gjennomførte senioringeniør Pål

Harstad hos SINTEF Byggforsk en

befaring av et av Rørfornying Norges

anlegg. Dette for å kontrollere at

arbeidene ble utført i henhold til kvalitet

og beskrivelse som ligger i Teknisk

Godkjenning (TG 20045).

–Dette er noe som alle med Teknisk

Godkjenning fra SINTEF må være forberedt

på, og det er en del av de krav som

SINTEF Byggforsk setter for at firmaer

som har fått en slik godkjenning også skal

kunne beholde dem, sier produktsjef

Kjell Aldar hos Oliner System AS.

Oliner System AS står som systemleverandør

av Olimb-produktene som benyttes av

selskapene innen Rørfornying Norge.

En del av kontrakten

Senioringeniør Pål Harstad sier til Rehab

Nytt at en inspeksjon av denne typen er

en del av den kontrakten som er inngått

mellom SINTEF Byggforsk og selskaper

som har fått Teknisk Godkjenning.

Under denne aktuelle befaringen

registrerte vi at produkter og de arbeider

som ble gjennomført var i tråd med den

godkjenning vi har gitt, sier Harstad.

–Kvaliteten på produktene og metodene

som ligger i en TG, skal holde den

samme standard på utførte arbeider ute

på anlegg som på laboratorietesten, sier

Harstad.

Produktsjef Kjell Aldar er glad for at

SINTEF følger opp TG med kontroll av

arbeider ute på anlegg.

–Dette gjør at vi må være særdeles påpasselige,

og sørge for at installasjonen gjennomføres

på en skikkelig måte, sier han.

Utvidet HMS

Produksjonsjef Jan Erich Stephensen

understreker at samtlige medarbeidere i

Rørfornying Norge og Oliner System AS

hele tiden holdes oppdatert på produktegenskaper

og faglig utførelse. Vi har også

innført en utvidet HMS-kontroll i forbindelse

med våre prosjekter, og det betyr

åpentbart en ekstra trygghet for kundene,

mener han. –Dette er det bra for bransjen,

og vi håper samtlige aktører innen denne

innvendig rørfornying nå sikrer seg

teknisk godkjenning fra SINTEF. Da vet

markedet at det er seriøse entreprenører

som gjør denne jobben. Med en teknisk

godkjenning blir det også konkurranse på

like vilkår, mener Stephensen.

Stephensen og Aldar mener at en

teknisk godkjenning fra SNTEF

Byggforsk er å betegne som et minimum

krav og viktig første steg på veien til å

vurdere entreprenørene i bransjen.

Rør i bygninger stiller en del andre krav

til produkter og utførelse enn rør under

bakken. Det er viktig at markedet føler

seg trygg på referanser og kontroll av

utførte arbeider, sier de.

Nå har det gått ett år siden vi i Oliner

System AS og Rørfornying Norge fikk

sin Tekniske Godkjenning og det er

derfor på tide at andre kommer etter, slik

at en TG blir det minimumskravet som

settes til leverandørene, mener

produktsjef Kjell Aldar.


Fornyer 84 leiligheter

i Kristiansand

Det er to nesten majestetiske

boligblokker med 42 leiligheter i hver

blokk i Suldalen. Blokkene ble bygget i

1959, og her er det ikke gjort noe med

rørene siden de sto innflyttingsklare,

forteller Øyvind Holskog i Septikservice

AS til Rehab Nytt.

Septikservice AS har gjort alle forarbei der

med rørinspeksjon og spyling etter at

borettslagets forsikringsselskap ba om at

noe måtte gjøres. Antall brudd og

lekkasjer i ledningssystemet har de siste

årene vært så omfattende at forsikringsselskapet

mente det var på høy tid med en

renovering. Det var da Septikservice AS

kom på banen og kom med tilbud om

Rørfornying Norges metode for innvendig

fornying av hovedstammer og

stikk ledninger inn til hver enkelt

bo-enhet.

Prekær situasjon

Hver av blokkene er på 11 etasjer, og

Holskog slår fast at rørenes tilstand i

enkelte leiligheter nærmest må

karakteriseres som prekær.

–Spesielt kjøkkenstammene er dårlig,

Det er to store blokker i Suldalen i

Kristiansand som nå får nye innvendige

rør som er teknisk godkjent. Beboerne vil

i svært liten grad bli berørt av arbeidene.

Septikservice AS i Kristiansand er nå i gang med rørfornying

av 84 leiligheter i Gamle Mandalsvei 16 og 21 i Suldalen i

Kristiansand i samarbeid med Oliner System AS.

men de er likevel i en tilstand som tilsier

at vi kan gå inn med foringer og dermed

unngå å rive noe som helst i leilighetene.

Vi både tror og håper at dette lar seg

gjøre, men vi anbefaler andre borettslag

å være litt tidligere ute enn tilfellet har

vært med dette borettslaget, sier Holskog

på sin diplomatiske sørlandsmåte.

Septikservice AS har nå gjennomført

arbeidet med bunnledningene, der det er

benyttet foringer. De teknisk godkjente

foringene vil bli benyttet i hovedstammene,

og total anleggstid vil bli om

lag fire til seks måneder.

Holskog lover at ingen beboere må flytte

ut i anleggsperioden, og samtlige vil få

tilgang til vann store deler av døgnet.

–Jeg tror beboerne vil bli positivt

overrasket over hvor lite de vil bli berørt.

Alle kan benytte sine bad både morgen

og kveld, og vi konsentrerer arbeidet om

11 leiligheter i hver runde. Selv om våre

folk vil jobbe i borettslaget i et halvt år vil

ingen beboer bli berørt mer enn i

maksimum tre uker, forklarer Holskog.

Aktiv

på messer

Kristian Olimb deltok nylig

på årets MEF-dager på

Gardermoen, og blant maskinentreprenører

var det både

spennende og utfordrene å

delta med produkter og

tjenester innen NoDig.

Kristian Olimb AS og Rørfornying Norge

deltar aktivt i faglige treff og utstillingar

også i år. Her er en foreløpig oversikt for

de neste månedene:

13.februar: Gjør din bolig bedre, Asker

13.mars: Gjør din bolig bedre Fredrikstad

20.mars: Gjør din bolig bedre,

Hellerudsletta

8-9. juni: SSTT København

4.september: Gjør din bolig bedre

Telenor Arena, Bærum

Foto: Kristin Follerås

Aktuelt

rehabnytt 1-2011

13


Aktuelt

”Lillebror” fyller 10 år

Han må finne seg i å bli kalt

lillebror i Rørfornying Norge

sammenheng, 50-åringen

Roger Iversen i Harstad. Han

driver det minste firmaet i

samarbeidet, men sliter absolutt

ikke med noen mindreverdighetskomplekser.

Det er

helt naturstridig for den lille,

store rørleggeren i Harstad.

-Dessverre har det ikke skjedd så mye

innen rørfornyings-segmentet i mitt

distrikt det siste året. Men her i nord vet

vi at det etter mørketid alltid kommer

mye lys, sier mannen med den alltid

gode replikken og det smittsomme

humøret. Selv om det har vært litt for

liten aktivitet innen rørfornying har

aktiviteten og omsetningen innen andre

rør-oppdrag aldri vært større enn i 2010,

og da gleder han Roger seg over

framskrittene.

Han kaller seg selv for ”han Roger”, og

nettopp ”han Roger” rundet 50 år i

sommer med det han kaller en kanonfest

over dager. Med fruen Heidi som arrangør

vanket det kake med symbolske ord

”shit happens” som følgetekst på marsipanlokket.

Da startet

også innspurten på

at firmaet rundet 10

år i januar 2011.

”Shit happens” hele tiden for han Roger,

også på 50 års dagen.

14 rehabnytt 1-2011

Roger Iversen har ingenting i mot publisitet om rørfornying, og her blir han intervjuet av TV-

Norges lokalsending i Harstad.

Roger Rørinspeksjon A/S

startet opp i 2001 som enkeltmannsforetak

innen rørinspeksjon. Da hadde

Roger Iversen allerede 20 år bak seg i

rørleggerfaget med svennebrev. I 2003

etablerte han eget AS, og fra januar

2006 ble han fullverdig medlem i

Rørfornying Norge.

Medlemskap i Rørfornying Norge med

Kristian Olimb A/S i ryggen gir våre kunder

også her i Harstad med sine 12 nabokommuner

muligheten til å få fornyet

ledningsnettet med gravefrie metoder,

enten det er i privat eller offentlig sektor.

Også rehabilitering av rør i boliger er en

del av tilbudet til ”han Roger”.

Roger Rørinspeksjon A/S, tilbyr også

spyling av rør med utstyr som er spesielt

godt egnet for eneboliger og stikkledninger.

Firmaet tar på seg oppdrag innen

rørinspeksjon, feilsøk, trasé søk samt

noen tilfeller av krise-psykologi når

kundene står til knes i gammel moro.

-Nå er jeg blitt så avansert at jeg faktisk

leverer dokumentasjon med WinCan

rapport for samkjøring med Gemini

VA. Ka du trur? spør han Roger med et

stort smil.

Med et sterkt Rørfornying Norge

samarbeid og godt faglig samhold tror

”han Roger” det vil løsne med gravefrie

metoder og innvendig rørfornying også i

hans distrikt.

–Folk her i nord er skeptisk til mye av

det som kommer frå sør, men jeg er jo

en del av folket her oppe, og snakker

deres eget stammespråk. Det er alltid en

fordel, slår Roger fast.

Det er vel nettopp kundene i eget distrikt

som tar hans profilering på egne nettsider

med et smil. E dritarn tætt? Ka, kor

og koffør?

Historien om da Roger fikk en krisetelefon

fra en kunde som nettopp hadde

problemer med en tett driter er godt

kjent i rørleggermiljøet. Det var lille

julaften, kunden bad om et råd om

hurtig hjelp på spørsmålet ” ka skal æ

gjøre nu”. Svaret fra Roger kom kjapt

mellom to munnfull med ribbe ” ta opp

dolokket, hiv to paracet oppi skåla og vent i

2 timer. Kunden lurte på om dette virkelig

hjalp, hvorpå han fikk svaret: Om det

hjælpe, vet æ nå ikke, men du har i alle fall

gjort en innsats. God jul og god bedring.”


Kristian Olimb AS

Sarpsborgveien 115, 1640 Råde

Tlf 69 28 17 00, Fax 69 28 17 01

e-post: post@olimb-as.no

www.olimb-as.no

Septikservice AS

Tankrenovasjon AS

Holskogen 80/81, Boks 5503 Voiebyen,

4677 Kristiansand

Tlf 38 00 04 90, Fax 38 08 63 90

e-post: post@septikservice.no

www.septikservice.no

Rørfornying as

Vikelvfaret 4, 7054 Ranheim

Telefon nr. 73575040

e-post: jens@rorfornyingas.no

www.rorfornyingas.no

SIM

Tankrenovasjon AS

Frakkagjerdveien 206, 5563 Førresfjorden

Tlf 52 75 41 80, Vakttelefon 404 08 120

Fax 52 75 41 89

e-post: post@simtank.no

www.simtank.no

Vitek AS, Bergen

Leirvikflaten 15, 5179 Godvik, Bergen

Tlf 55 50 79 50 Fax 55 50 79 51

e-post: post@vitek.no

www.vitek.no

Flagstad AS, 2340 Løten

Tlf 62 59 11 00, Fax 62 59 21 11

e-post: post@flagstad-as.no

www.flagstad-as.no

Roger Rørinspeksjon AS

Åsmyrveien 14, 9409 Harstad

Tlf 91 33 47 44, Fax 77 07 12 59

e-post: hei@hanroger.no

www.hanroger.no

Ringerike Septikservice AS

Nedre Kihlemoen, 3516 Hønefoss

Tlf 32 17 13 90, Fax 32 17 13 91

e-post: mail@ringseptik.no

www.ringerike-septikservice.no

Nytt Rør AS

Asdalstrand 171, 3960 Stathelle

Tlf 97 00 48 66

E-post: post@nyttror.no

Høytrykksteknikk AS

Notveien 9, Boks 4267 Jensvoll,

8089 Bodø.

Tlf 75562210 Fax 75566060

e-post: post@hoytrykksteknikk.com

www.hoytrykksteknikk.com

Hreinsibilar ehf

v/Arnar, Hesthálsi 6-8,

110 Reykjavik, Island

Tlf 00354 55 15 151, Fax 00354 57 09 003

e-post: arnar@hreinsibilar.is

www.hreinsibilar.is

rehabnytt 1-2011

15


Kom og opplev nyheten som løfter bransjen.

Nye Vito.

Med kraftigere Blue Efficiency motorer, forbedret hjuloppheng, Bi-xenonlykter med LED kjørelys* og med

klimaanlegg som standard, har markedets beste varebil blitt enda bedre. Nye Vito er perfekt tilpasset din hverdag.

Valget er enkelt, prøv nye Vito. www.mercedes-benz.no

*Tilleggsutstyr

Gj.snitt forbruk Vito Blue Efficiency 113/116 CDI: 0,69 - 0,74 l/mil. CO2 utslipp 182 - 195 g/km.

Importør: Bertel O. Steen AS

Bertel O. Steen Moss | Telefon: 69 23 32 00 | Fax: 69 23 32 01 | Besøksadresse: Ryggeveien 83

Kontakt oss ved adresseendring

Vito_Bakside_Mesteren.indd 1 04.10.10 09.40

• om du kjenner noen andre som bør få bladet

• om du ønsker å få tilsendt flere blader for utdeling på din arbeidsplass

• om du ønsker samleperm til Rehab-nytt

På våre internettsider www.olimb-as.no finner du elektroniske utgaver av

siste års blader. Kontakt oss!

Navn

Adresse

Postnummer Sted

Antall ringpermer med innhold:

Ønsket antall Rehab-Nytt:

uten innhold:

Tlf 69 28 17 00, Fax 69 28 17 01, e-post: post@olimb-as.no

Postadresse: Olimb, 1640 Råde

Kristian Olimb AS

Svarsending 4757

0093 Oslo

More magazines by this user
Similar magazines