bransjenorm for container for innsamling av ... - Avfall Norge

avfallnorge.web123.no

bransjenorm for container for innsamling av ... - Avfall Norge

Rapport nr. 8/2004

Norsk renholdsverks- forening

Arbeidsgruppe for innsamling, sortering og gjenvinning

Maskinentreprenørenes Forbund

2. Tippaksel

1. Vinsj eør er

2. Tippaksel

3. Løft eknast er

4. Tippbolt

5. ID- skilt

6. ID- nr innsveiset

3. Løft eknast er

4. Tippbolt

NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering

1. Vinsj eør er

5. ID- skilt

6. ID nr .

BRANSJENORM FOR CONTAINER

FOR INNSAMLING AV

HUSHOLDNINGS- ELLER

NÆRINGSAVFALL

1

N

o

r

s

k

r

e

n

h

o

l

d

s

v

e

r

k

s

-

f

o

r

e

n

i

n

g


R A P P O R T

Rapport nr: Dato:

8/2004

01.11.2004

Distribusjon:

Fri

Tittel: BRANSJENORM FOR CONTAINER

FOR INNSAMLING AV HUSHOLDNINGS-

ELLER NÆRINGSAVFALL

Oppdragsgiver:

Norsk renholdsverks-forening og

Maskinentreprenørenes Forbund

Forfatter(e):

Håkon Jentoft, NRF, Tore Veløy, MEF

Oppdragstaker:

Sammendrag:

Revidert:

ISSN:

1502-4598

Kontaktperson:

Håkon Jentoft

Rev. dato:

ISBN:

82-8035-043-8

Medforfatter:

Tore Warolin, BNS,

Knut Lorentsen, Renovasjonsetaten Oslo

kommune

Svein Henriksen, BIR

Per Lenborg, ROAF

Emneord:

Stålcontainere, husholdningsavfall,

næringsavfall, Helse, Miljø og Sikkerhet

baklaster

I forbindelse med utbygging av kildesortering av husholdnings- og næringsavfall har

det vært og er behov for å utplassere en rekke containere over 2,5 m³. Både private og

kommunale renovasjonsselskaper har savnet en bransjespesifikasjon som kan lette

bestilling, mottak og vedlikehold av disse containerne. NRF og MEF har derfor i

samarbeid med leverandørene utviklet en bransjenorm som kan lette dette arbeidet.

Det er gjort et søk i eksisterende standarder, men disse tilfredsstiller ikke fullt ut det

behovet.

MEF og NRF oppfordrer både leverandører og innkjøpere å benytte bransjenormen

ved innkjøp av containere. Eventuelle forslag til forbedringer kan sendes til NRF.

Godkjent av:

Håkon M. Dahl

Dato:

06.01.06

Sign:

2


BRANSJELØSNING FOR CONTAINERE OVER 2,5 M³

- BAKGRUNN................................................................................................. 4

Hva er problemet...................................................................................................................... 4

Aktuelle standarder på området............................................................................................. 4

Bruk av bransjenormen...........................................................................................................5

ORGANISERING ......................................................................................... 5

Styringsgruppe ......................................................................................................................... 5

Arbeidsgruppe .......................................................................................................................... 5

Forslag til terminologi for containere..................................................................................... 5

FORSLAG TIL BRANSJENORM............................................................................... 7

Innkjøpsspesifikasjon............................................................................................................... 7

Mottak av containere ............................................................................................................... 9

Vedlikehold av containere ..................................................................................................... 11

3


Bransjeløsning for containere over 2,5 m³ - bakgrunn

Hva er problemet

I forbindelse med utbygging av kildesortering av husholdnings- og næringsavfall har det vært

og er behov for å utplassere en rekke containere over 2,5 m³. Både private og kommunale

renovasjonsselskaper har savnet en bransjespesifikasjon som kan lette bestilling, mottak og

vedlikehold av disse containerne.

Dette har ført til at det har vært vanskelig å sammenligne tilbud fra leverandører fordi kvalitet

ikke har vært spesifisert, og omvendt, det har vært vanskelig å for leverandører å dokumentere

og konkurrere på kvalitet på sine containere.

Manglende mottakskontroll har ført til at containere som ikke skulle vært akseptert ved

mottak, har blitt tatt i bruk. Dette har medført økte reparasjons- og vedlikeholdskostnader

senere.

Manglende mottakskontroll har også medført at containere ikke er tilstrekkelig registrert hos

brukerne. Dette har medført at vedlikeholdet ikke har vært systematisk. Dette har medført at

det har skjedd slitasje på containere som igjen har medført en del nestenulykker.

NRF og MEF har derfor i samarbeid med leverandørene utviklet en bransjenorm som kan

lette dette arbeidet. Bransjenormen er avgrenset til stålcontainere over 5 m³ for baklaster. Det

vil bli vurdert om det er behov for å utvikle normer også for andre typer containere.

Aktuelle standarder på området

I prosjektet har vi lagt vekt på å ikke utvikle normer som kommer i konflikt med eller i

konkurranse med gjeldende standarder. Arbeidsgruppen har derfor sjekket ut vedtatte og

planlagte standarder i Norge og under CEN. Følgende standarder som er aktuelle for

innsamling av avfall er funnet:

NS nr. Standard Status Kommentar

NS-EN12574-1 Stasjonære avfallsbeholdere Del 1:

Beholdere med kapasitet fra 1700 l

til 5000 l med flatt eller buet lokk

for løftetapp, dobbelløftetapp eller

pocket løfteutstyr

NS-EN 12754-3 Stasjonære avfallsbeholdere

Del 3: Helse- og

sikkerhetskrav

NS 4320-U8 Beskrivelsestekster for bygg,

anlegg, installasjoner DelU8: Utstyr

for avfallshåndtering

Antatt juni

2002

Antatt

juni 2002

Standarden forefinnes bare

på engelsk. Spesifiserer

dimensjoner og krav til

stasjonære beholdere.

Standarden er ikke

tilstrekkelig for å løse

formålet med bransjenorm

Standarden forefinnes bare

på engelsk. Spesifiserer

sikkerhets- og helsekrav til

stasjonære beholdere.

Standarden er ikke

tilstrekkelig for å løse

formålet med bransjenorm

Forslag Standarden er ikke

tilstrekkelig for å løse

formålet med bransjenorm

4


Bruk av bransjenormen

Bransjenormen kan brukes av både innkjøpere/brukere av containere og leverandører. For

innkjøper kan normen benyttes som en del av det grunnlaget som utarbeides som

tilbudsspesifikasjon ved innkjøp av containere. Tilsvarende kan leverandører henvise til

normen for å spesifisere kvalitet på sitt tilbud. Normen kan også danne grunnlag for den

kontroll som innkjøper gjør ved mottak av en leveranse. Og i tillegg er det svært viktig å

etterse og vedlikeholde containere for å sikre lang levetid og unngå ulykker ved containere.

Organisering

Bransjenormen er utarbeidet i et dugnadsprosjekt mellom leverandører og brukere. Arbeidet

startet opp ved at man ble enige om problemet og at dette kunne løses gjennom en felles

bransjenorm. Det ble opprettet en styringsgruppe og en mindre arbeidsgruppe med ansvar for

å frem forslag til bransjenormen.

Styringsgruppe

Styringsgruppen har bestått av:

Tore Warolin, BNS

Knut Lorentsen, Renovasjonsetaten Oslo kommune

Svein Henriksen, BIR

Tore Veløy, MEF

Per Lenborg, ROAF

Tom Andreassen, Namdal Ressurs

Leon Gillinsky, Krankontrollen AS

Jan Erik Fossum, Plategods AS

Håkon Jentoft, NRF

Styringsgruppen har hatt 2 møter.

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen har bestått av:

Tore Warolin, BNS

Knut Lorentsen, Renovasjonsetaten Oslo kommune

Svein Henriksen, BIR

Tore Veløy, MEF

Per Lenborg, ROAF

Gruppen har hatt 2 møter. Denne gruppen har tatt frem det bakgrunnstoff som har vært

nødvendig for å kunne foreslå bransjenormen.

Forslag til terminologi for containere

Under arbeidet i både styrings- og arbeidsgruppen kom det frem at det eksisterer til dels svært

forskjellig terminologi knyttet til de ulike punktene på en container. I bransjenormen har vi

derfor tatt frem et felles forslag til begreper som bør benyttes.

På figuren under er de ulike punktene på en container vist:

5


2. Tippaksel

1. Vinsj eør er

2. Tippaksel

3. Løft eknast er

4. Tippbolt

5. ID- skilt

6. ID- nr innsveiset

4. Tippbolt

Figur 1 Container med betegnelser brukt i normen

3. Løf t eknast er

Arbeidsgruppen foreslår følgende begreper med forklaring:

1. Vinsj eør er

5. ID- skilt

6. ID nr .

• Vinsjeøre – ører oppe i bakkant av containeren for feste av vaier for vinsj.

• Tippaksel – metallrør som stikker ut på sidene for å kunne feste containeren til baklaster

• Løfteknaster – knaster for festing av kjetting ved løfting av container på liftbil

• Tippbolt – bolt midt under container foran for feste av tippkrok ved tømming av

container fra liftbil

• ID-skilt – metallskilt til bruk for identifisering av container

• ID-nummer – innsveising av id – nummer i container.

Vi anbefaler både leverandører og innkjøpere å benytte denne terminologien ved bestilling av

containere. Et felles sett med begreper gjør det lettere både å levere og gjøre innkjøp av en

bestemt kvalitet.

6


Forslag til bransjenorm

Forslaget til bransjenorm er delt inn i 3 deler.

1. Innkjøpsspesifikasjon

2. Mottakskontroll

3. Vedlikehold

Innkjøpsspesifikasjon

Under er det satt opp et forslag til innkjøpsspesifikasjon for containere over 2,5 m³

Vinsjeører

Vinsjeører skal være helsveiset og slik utformet at de ikke får noen deformasjon ved

belastning.

Tippaksel

Tippaksel bør ha en utvendig diameter på 60 mm, og ha en standard lengde på 2000 mm.

Utstikkene på akslingen må være like lange. Høyden fra bakken til tippakselen skal være

mellom 1250 – 1500 mm.

Løfteknaster

Løfteknaster skal være tilpasset liftdumperutstyr

Tippbolt

Tippbolt bør ha en diameter på 35 mm.

ID-skilt

ID skilt skal inneholde:

• Volum

• Leverandørens navn

• Tara vekt

• Maks vekt

• Identifikasjonsnummer

• År og måned for produksjon

• CE-merke

Her vises også til NS-EN 12574-1 side 6.

Krav til dokumentasjon

Med leveransen skal det foreligge dokumentasjon som viser at containerne er i samsvar med

den bestilling som er foretatt.

Stabilitet

Det har forekommet ulykker der containere har tippet på grunn av feil last eller lek på

containere. Det er derfor viktig at containere er stabile. I tillegg må containeren utplasseres på

et jevnt underlag uten store høydeforskjeller. Ansvar for utplassering er delt mellom eier av

container og den som er bruker. Hvis containeren utplasseres for et kort avtalt tidsrom, er den

som utplasserer containere ansvarlig. Hvis containeren utplasseres for permanent plassering,

7


er brukeren ansvarlig for plassering. Likevel bør alltid den som fysisk utplasserer containeren

etterse at containeren ikke plasseres på en måte som kan gjøre den utstabil, eller på andre

måter forårsake ulykker.

Prinsippet om stabilitet er vist i figur 2 og 3.

Figur 2 Container uten stabilitet

Figur 3 Container med stabilitet

Som eksempel på innkjøp av containere vedlegges ”Åpen anbudskonkurranse – Kjøp av

containere” fra Romerike avfallsforedling (Vedlegg 1).

8


Mottak av containere

Ved mottak av containere anbefaler vi at følgende punkter sjekkes grundig:

• Kassemål

• Tippaksling

• Løfteknaster

• Vinsjeører

• Lakkering

Kontrollen må følge den spesifikasjon som er gitt ved bestilling og den kontrakt som er

undertegnet. Dokumentasjon er en del av leveransen og skal medfølge. Ikke mottatt

dokumentasjon er å anse som mangel ved leveransen.

Mottaksskjemaene som her er foreslått her kan brukes eller danne grunnlag for utarbeidelse av

eget skjema.

Mottakskontroll av containere Dato:

Kontroll av bestillings nr.

Kassemål

Tippaksling

Løfteknaster

Vinsjeører

Lakkering

Tilfredsstiller

anbudsspesifikasjon

Dokumentasjon fra

leverandør

Kontrollør:

Merknad Ok

Figur 4 Skjemaforslag 1 for mottakskontroll av containere

9


Leverandør:

Bestilings nr:

Container type: Container nr:

Container nr:

Container

Utførelse: Ok

Materialkvalitet:

Dimensjon:

Sveisearbeide:

Spalter/slisser:

Materialkvalitet :

Tipperør

Materialkvalitet

løfteører

Brettelokk

Utførelse: Ok

Materialkvalitet:

Alu 10-50

Dimensjon:

Sveisarbeide:

Sjaktluker

Utførelse: Ok

Dimensjon:

Pinner:

Dato: Kontrollert av:

Figur 5 Skjema 2 for mottakskontroll av containere

Moduler

Utførelse: Ok

Materialkvalitet:

Dimensjon:

Sveisarbeide:

Spalter/slisser:

Lakkering

Utførelse: Ok

Ral nr:

Container:

Brettelokk:

Sjaktluker:

Moduler:

Sammensetning

Utførelse: Ok

Bolter/skruer:

Låsemuttere:

Utseende:

10


Vedlikehold av containere

Arbeidsgiver ( eier av container ) er gjennom § 7, 8 og 14 i Forskrift om bruk av

arbeidsutstyr, helt klart pålagt et vedlikeholdsansvar. Produsenten av utstyr skal

utarbeide vedlikeholdsprosedyrer / krav i bruksanvisningen.

Det er vanskelig å gjennomføre et vedlikeholdsprogram av containere gjennom tilsyn eller å

ta containere inn til kontroll. Kontrollen bør basere seg på avviksrapportering fra dem som

tømmer containere. Disse bør få opplæring i hva de skal etterse ved containere og hvordan

avviksskjema skal sendes inn til ansvarlig for vedlikehold. Under kan du se eksempler på

rapportsskjema (avviksskjema) ved skade på beholdere/containere fra BIR og ROAF.

11


Vedlegg 1 Eksempel på innbydelse til anbudskonkurranse

containere – Romerike Avfallsforedling ROAF

14


INNBYDELSE

Romerike Avfallsforedling IKS har ansvar for renovasjon for kommunene Enebakk, Fet,

Gjerdrum, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum – en region med til sammen

ca. 140 000 innbyggere.

Romerike Avfallsforedling (ROAF), heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen

anbudskonkurranse for levering av nye containere for innsamling av forbruksanfall. Anbudet

gjelder for containere for innsamling av både papir og restavfall (type FLEXI med utskiftbare

sideplater) i størrelsene 2,5 m³, 4 m³, 6 m³, 8 m³ og 10 m 3. Containerne skal være i henhold til

kravspesifikasjon i hovedpunkt 3.

På bakgrunn av dette anbudet vil det bli inngått en kontrakt som gjelder for 3 år.

GENERELLE OPPLYSNINGER

Lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 01.07.2001 og Forskrift om

offentlige anskaffelser del I og II.

Anskaffelsesprosedyre

Åpen anbudskonkurranse.

Oppdragsgiver

Romerike Avfallsforedling IKS

Postboks 98

2021 SKEDSMOKORSET

Tlf: 64 83 57 20

Fax : 64 83 57 30

E-post : firmapost@roaf.no

Administrerende direktør : Erik Steensrud

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til:

ROAF

v/ driftsleder Per Lenborg

Postboks 98

2021 SKEDSMOKORSET

Fax: 64 83 57 30

E-post: per.lenborg@roaf.no

Særlige betingelser:

Eventuelle spørsmål vedrørende anbudet sendes skriftlig pr post, e-post eller telefaks på norsk

og vil bli besvart på samme måte. Tilleggsopplysninger kan gis senest 6 dager før utløpet av

anbudsfristen. Kopier av alle henvendelser og svar vil bli sendt de øvrige anbyderne.

Anbudsbrev

Som en del av anbudet skal det medfølge et forpliktende anbudsbrev. Anbudsbrevet skal

inneholde anbudssum, dato for innlevering og være underskrevet og med firmaets stempel.

15


Videre skal det opplyses om anbyder har tatt forbehold i anbudet og/eller levert forslag til

alternative løsninger/tilleggsytelser. Eventuelle forbehold i anbudet skal være prissatt og klart

beskrevet i forpliktende anbudsbrev.

Innleveringssted

Anbudet sendes i en original og en kopi til:

ROAF

v/ driftsleder Per Lenborg

Postboks 98

2021 SKEDSMOKORSET

Merking av anbudet:

Signert og datert anbud sendes i lukket forsendelse merket:

”Anbud avfallscontainere 2004.”

Anbud pr telefaks og e-post aksepteres ikke.

Mottatte anbud returneres ikke.

Anbudsfrist

Anbudet skal være mottatt senest __________tirsdag 13. april 2004___________ kl 13:00.

Anbud som er innlevert etter fristens utløp vil bli avvist.

Åpning

Offentlig åpning vil ikke finne sted. De innkomne anbud vil bli åpnet og protokollført.

Avklaring

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å skriftlig avklare enkeltelementer i anbudet.

Vedståelsesfrist

Anbudet må vedstås _3 måneder etter anbudsåpning____________________

Utskrift av anskaffelsesprotokoll. Retur av avviste og forkastede anbud.

Leverandøren vil ikke få tilsendt utskrift av anskaffelsesprotokollen. Avviste og forkastede

anbud vil ikke bli returnert.

Forbehold

ROAF forbeholder seg retten til å:

a) helt eller delvis å anta hvilket som helst av de innleverte anbudene eller å avvise alle

b) avvise anbud dersom det virker unormalt lavt i forhold til ytelsen som tilbys, og anbyder

etter en skriftlig henvendelse fra oppdragsgiver ikke kan gi en objektiv sannsynlig

forklaring på årsaken til den unormalt lave prisen

c) avvise anbud på grunn av forbehold eller på grunn av feil, uklarheter, ufullstendigheter og

lignende som kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige

anbudene

d) anbudet ikke er undertegnet

16


Leveransestart

Leveranse start skal være mnd.skifte mai/juni – 04, og fortrinnsvis levert ferdig medio

oktober for første kontraktsår.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Type container

Lukkede stålcontainere for henholdsvis restavfall og papir i størrelsen 2,5 m 3 , 4 m 3 ,

6 m 3 , 8 m 3 og 10m3 for tømming med komprimatorbil.

ROAF ønsker flexicontainer, hvor sideplatene er utskiftbare. Det må være mulig å sette inn

sideplater med sjaktluker, store firkantluker eller papirslisser.

Bestilling vil dermed skje avcontainerskall” i de ulike størrelser, og sideplater i de

beskrevne utførelser etter behov.

Tilpass sideplater slik at containerne blir best mulig utnyttet. Størrelser skal beskrives, og for

eksempel antall sjaktluker på de ulike containerstørrelser skal beskrives. Firkantluker skal

være 2-delte, skal overlappe hverandre og må kunne låses.

Tilsvarende containere og sideplater som vi ønsker anbud på kan sees på vårt hovedanlegg

etter avtale.

Stålkvalitet

Containerne skal være utført i stål av godkjent kvalitet og standard for konstruksjonsstål.

Dokumentasjon vil bli avkrevd ved kontroll, og før levering. Platetykkelse skal være minst

3mm.

Hvilken stålkvalitet som er tenkt benyttet på tippaksel skal beskrives.

Nødvendig sertifisering i henhold til krav fra Norske myndigheter/ Arbeidstilsyn skal

foreligge.

Merking

Containerne skal være merket med nødvendige skilt med vektangivelse og etter øvrige

beskrivelser. Containerne skal også ha Id- nummer sveiset inn på venstre side i bakkant av

containeren.

ROAFs klebemerker skal (hvis ROAF ønsker det) monteres på containerproduksjonssted, og

kostnader for monteringen skal være innkalkulert i prisen. Klebemerkenes kostnader dekkes

av ROAF.

Endene på tippaksel skal påføres rød maling.

Containerens hjørner skal være utstyrt med refleksmarkeringer.

I fronten skal det stå: Parkering forbudt.

17


Plate-/sveisearbeid

Containerne skal være avstivet og forsterket for å tåle de påkjenningene som de normalt blir

utsatt for. Sveisingen skal utføres etter NS-EN 729 standard. Alle sveisekjøter skal helsveises

(avbrutte sveiser godtas ikke, da dette gir større mulighet for rustangrep). Rør, kanaler og

andre hulrom skal være utformet slik at rustangrep vanskeliggjøres.

Containerne skal produseres av mest mulig hele plater.

Festeanordning

I tillegg til at containerne skal ha 2 stk. løfteører for feste av vinsjewiren, skal de være utstyrt

med 4 stk. festebolter tilpasset liftdumperløfteutstyr.

Drenering

Nederst på bakveggen skal det være 2 stk. dreneringsåpninger.

Overflatebehandling

Utvendig containere:

1. Grundig avfetting.

2. Sandblåses til SA 2m ½ .

3. Grunning: Sinkepoxi (2 komponenter) eller tilsvarende – min- 30 my tørrfilm.

4. Topplakk: Klorkautsjuk eller tilsvarende – min. 120 my tørrfilm. Containeren skal

lakkeres hvit, farge RAL 1015.

Innvendig container:

1. Grundig avfetting.

2. Alcydbasert primer 50 my.

Rustbeskyttelse

Det skal påføres rustbeskyttelse i rør, kanaler og eventuelt andre hulrom som gir 5 års garanti

mot rustangrep.

Tømmelokk

Tømmelokkene på containerne skal være av typen 2-delt brettelokk Delingen av lokket skal

være slik at åpning skal kreve så lite kraft som mulig. Lokkene må kunne avlåses, og det skal

være mulig å flytte armen for åpning til begge sider av containeren.

Tømmelokkene skal være av 3 mm aluminium, og pulverlakkert utvendig.

Målsatt tegning av tømmelokkene til de ulike containerstørrelsene skal følge anbudet.

OBS!

(Nærmere beskrivelse av containerstørrelser og antall årlig omfang av innkjøp av de

ulike containerstørrelsene og sideplater er nærmere beskrevet i vedlegg 1.

18


ANBUDET

Økonomiske og tekniske minstekrav til anbudet

Anbudet skal som et minimum inneholde følgende dokumentasjon:

• Firmainformasjon:

- Leverandørens navn og adresse

- Firmaets organisasjonsnummer

• Anbudsbrev

• Attester som bekrefter at forpliktelser vedrørende skatter og avgifter er betalt, ikke eldre

enn 6 måneder

• Undertegnet egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet (HMS), jfr. vedlegg 3

• Årsregnskap, totalt omsetning de 3 siste regnskapsår.

• Firmaets organisasjon:

- presentasjon av firmaets organisasjon og omsetning

- oversikt over firmaets totale bemanning

- bemanning for dette oppdraget

• De viktigste oppdragene leverandøren har utført de siste 3 årene, med angivelse av

oppdragets verdi, tidspunkt og navn på oppdragsgivere

• Produksjonssted

• Kvalitetssikringssystem/- styringssystem for firmaets arbeider

• Forsikringsbevis (type forsikring)

• Hvor stor del av kontrakten som eventuelt forutsettes overdratt til underleverandør

Manglende dokumentasjon av økonomiske og tekniske minstekrav vil føre til at anbudet blir

avvist. Likeledes vil følgende forhold kunne utelukke anbyder fra å delta i den videre

anbudsprosessen:

- Konkurs eller under gjeldsforhandling

- Alvorlige feil eller grove misligheter i faglige anliggender

- Svikaktig avgivelse av uriktig erklæring

Språk i anbudet

Anbudet skal være på norsk. I tilfeller hvor det vedlegges dokumentasjon på annet språk, skal

det foreligge en oversettelse foretatt av autorisert translatør.

KVALIFIKASJON

Fremlagt dokumentasjon vil gi grunnlag for å vurdere hvorvidt leverandøren oppfyller

minstekravene. Manglende oppfyllelse av minstekravene fører til at leverandøren ikke får sitt

anbud vurdert.

Kandidatene vil bli kvalifisert for den videre evaluering på grunnlag av opplysingen som

angitt i pkt. 4.1.

19


TILDELINGSKRITERIER

Følgende kriterier vil bli lagt til grunn ved vurdering av anbudene – ikke prioritert

rekkefølge:

• Pris

• Eventuelle kostnader oppdragsgiver påføres som følge av hvordan vareleveransen

forutsettes gjennomført

• Fleksibilitet i vareleveransen, i den grad dette påvirker kostnadene for oppdragsgiver

• Service og fleksibilitet med hensyn til bestilling og leveransestørrelser

• Forbehold

• Leveringstid og leveringsbetingelser

• Teknisk bistand

• Erfaring og referanser

• Kvalitet

• Betalingsbetingelser

Ut fra de nevnte kriterier vil det mest fordelaktige anbud bli valgt.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste samtlige anbud dersom oppdragsgivers

forventninger ikke oppnås.

PRISER OG BETINGELSER

Anbudets priser skal være i norske kroner (NOK) eksklusive merverdiavgift. I anbudets priser

skal alle kostnader forbundet med gjennomføring av leveransen være inkludert.

For å ta hensyn til eventuell prisstigning i avtaleperioden, skal det angis hvilken indeks

eventuell justering er knyttet til. Vi ber videre om at det angis hvordan en eventuell justering

splittes på lønnskostnader og råstoff.

Det skal opplyses om anbyder har tatt forbehold til anbudet og/eller levert forslag til

alternative løsninger/tilleggsytelser. Eventuelle forbehold i anbudet skal være prissatt og klart

beskrevet.

Dersom prisen ikke omfatter alle ytelser som er foreskrevet i anbudsgrunnlaget, eller som må

inngå i en funksjonsdyktig leveranse, skal anbyder gjøre spesielt oppmerksom på hvordan

forutsetningene er fraveket, og konsekvensen av endringen.

Leveringsbetingelser

Alle priser forstås fritt levert ROAFs lager i Bølerveien, 2020 SKEDSMOKORSET eller

annen adresse i ROAFs område, som måtte bli spesifisert ved bestilling.

Leverandør er ansvarlig for alt tilbudt utstyr inntil det er levert og overtatt av ROAF

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er fri leveringsmåned + 30 dager.

20


Tvister

Dersom det oppstår tvister mellom partene om tolkninger eller rettsvirkninger av avtalene,

skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem kan enhver av

partene bringe saken inn for de ordinære domstoler

21

More magazines by this user
Similar magazines