10.01.2014 Views

22. mars - NTNU

22. mars - NTNU

22. mars - NTNU

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>NTNU</strong><br />

Det historisk-filosofiske fakultet<br />

Norges teknisk-naturvitenskapelige Trondheim, 6. april 2006<br />

universitet<br />

REFERAT<br />

FRA MØTE I FAKULTETSRÅDET<br />

VED DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTET<br />

<strong>22.</strong> MARS 2006<br />

-<br />

Til stede: Anne Lise Drege, Kathrine Skretting, Håkon With Andersen, Brit Mæhlum, Ruth Sherry,<br />

Suzanne Bordemann (for John Brumo), Kari Birgitte Berg, Arne Bredesen, Vegard Austmo og<br />

Arnhild Hoelsether.<br />

Forfall: Tove Bull.<br />

Fra administrasjonen: Ivar Østerlie.<br />

Møtet ble satt kl. 14.00 og hevet kl. 16.00. Møtet ble ledet av Anne Lise Drege. Ingen merknader til<br />

innkalling og sakspapir.<br />

HFr 5/2006 EVENTUELL SAMLOKALISERING AV <strong>NTNU</strong><br />

Sakspapir: Notat fra dekanus av 14.03.2006<br />

Høringsbrev fra Rektor av 03.03.2006.<br />

Hovedrapport<br />

Se for øvrig delrapporter på følgende nettadresse:<br />

http://www.ntnu.no/2020/<br />

Fakultetsrådet drøftet spørsmålet om eventuell samlokalisering av <strong>NTNU</strong>. Momenter fra drøftingen<br />

var:<br />

Mot:<br />

• HF og SVT er i dag synlig ved sin lokalisering på Dragvoll. En samlokalisering som innebærer<br />

oppsplitting av miljøene kan bidra til å usynliggjøre HF/SVT<br />

• Dragvoll-anlegget er internasjonalt kjent for sin arkitektur og bidrar til å gjøre <strong>NTNU</strong><br />

internasjonalt kjent<br />

• Kostnadene ved flytting er høyere enn angitt i rapporten fordi antatt arbeidstid for ansatte ikke er<br />

tatt med (internkostnad).<br />

• En samlokalisert campus skal gi plass til ca.40.000 studenter og ansatte.<br />

Samlokaliseringsalternativene har ikke tatt dette inn over seg. Det blir et ”trangbodd” universitet<br />

som ikke bidrar til utvikling av ulike møteplasser. Planene skulle bidratt til ”å løse opp”<br />

Gløshaugen-området i stedet for å fortette ytterligere. Dermed er de foreliggende alternativene<br />

ikke gode nok som grunnlag for å fatte vedtak om samlokalisering<br />

• Samlokalisering bidrar i seg selv ikke til nå målet i strategien <strong>NTNU</strong> 2020. Hindringene ligger i<br />

organisatoriske forhold som <strong>NTNU</strong> fram til i dag ikke har gjort noe for å løse. De organisatoriske<br />

forholdene er uavhengig av lokalisering<br />

Postadresse Besøksadresse Telefon +47 73 59 65 95 Side 1 av 3<br />

7491 Trondheim <strong>NTNU</strong> Dragvoll Telefaks +47 73 59 10 30 0322referat.doc<br />

Org. nr. 974 767 880


• Flytting av lærerutdanningen ved HIST til Dragvoll og samling av helsefagene i et helsefakultet<br />

på Øya er en god ide<br />

For:<br />

• Det har vært problematisk å være student på Dragvoll de siste par årene (plassproblemer). Ser<br />

ikke annen løsning enn flytting for å få løst problemene<br />

• Strategisk sett er det viktig å få fysisk nærhet til lærerutdanningen ved HIST<br />

• En flytting vil gjøre det lettere for studenter fra andre deler av universitetet å ta HF-emner i sin<br />

utdanning<br />

• 90% av studentene bor i byen<br />

• En flytting vil føre til at studentmassen blir mer integrert<br />

• En encampusløsning vil gi bedre studentvelferd<br />

• Et læringssenter må ligge nær HumSam-fagene<br />

• I et kort perspektiv er det mange ulemper med en flytting. De fleste motargumentene hører<br />

hjemme i dette perspektivet. I et lengre perspektiv er det mange argumenter som taler for flytting.<br />

Annet<br />

• Et tverrfaglighetens hus må bygges som et synlig tegn på at <strong>NTNU</strong> mener alvor med<br />

tverrfaglighet<br />

• Dragvoll-anlegget tilfredsstiller i dag ikke kravene til en campus. Et eventuelt vedtak om<br />

tocampusløsning må innebære at vi får en campusutvikling på Dragvoll, bl.a. en bedre<br />

infrastruktur og bedre plass for studenter og ansatte. Dette er avgjørende viktig.<br />

• En encampusløsning må innebære at HF- og SV-fagene fortsatt blir mest mulig samlet<br />

• Problemet i hele saken er at strategiprosessen <strong>NTNU</strong> 2020 blir borte<br />

HFr 6/2006 STRATEGI <strong>NTNU</strong> 2020<br />

Sakspapir: Notat fra dekanus av 17.03.2006<br />

Høringsuttalelse fra HF-fakultetet av 17.03.2006<br />

Høringsbrev fra Rektor datert 21.02.2006<br />

Lysarkpresentasjon av rektors utkast med arbeidsmetodikk<br />

Fakultetsrådet drøftet, med grunnlag i foreløpig utkast, innspill til <strong>NTNU</strong>s strategiarbeid.<br />

Momenter fra drøftingen om <strong>NTNU</strong>s rolle:<br />

• Viktig å oppnå at samme ambisjon gjelder for HF-fagene som for de teknologiske fagene<br />

• Universitetet er primært en kulturinstitusjon, en institusjon der kunnskap og verdier formidles til<br />

studentene<br />

• Viktig å få fram hvilken hensikt universitetets kunnskap og kunnskapsutvikling skal ha. Den skal<br />

bidra til å utvikle et bærekraftig samfunn. <strong>NTNU</strong>s spesielle mulighet ligger i samspillet mellom<br />

teknologi og humaniora<br />

• Samspillet mellom humaniora og teknologi kan bidra til å profilere humaniora nasjonalt<br />

Momenter fra drøftingen om forskning, utdanning og formidling:<br />

• Innenfor humaniora er det vanskelig å skille mellom kategoriene ”anvendt forskning” og<br />

”grunnforskning”<br />

• ”Humanister i praksis” er et viktig tiltak som må fremheves<br />

• Karriereveiledning er et viktig tiltak overfor studentene. Her kan <strong>NTNU</strong> med sin store andel<br />

profesjonsutdanninger gi en kvalitet på veiledningen som gir et fortrinn i forhold til de andre<br />

universitetene<br />

Side 2 av 3<br />

0322referat.doc


• <strong>NTNU</strong>s tette samarbeid med næringslivet bør også utnyttes til fordel for HF-studentene når det<br />

gjelder muligheter til jobb etter endt utdanning.<br />

• Samarbeidet med HIST bør utvikles.<br />

• Det bør legges vekt på å utvikle lærerne til gode pedagoger, gode undervisere<br />

• Universitetet er gjennom sin grunnleggende virksomhet en formidlingsinstitusjon<br />

HFr 7/2006 YMSE<br />

Ingen saker.<br />

Kathrine Skretting<br />

dekanus<br />

Side 3 av 3<br />

0322referat.doc

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!