Special Leaflet VAV 2010 (PDF / 2.192 KB) - TROX Auranor Norge as

troxusa.com

Special Leaflet VAV 2010 (PDF / 2.192 KB) - TROX Auranor Norge as

Behovsstyrt

ventilasjon

TROX Auranor har kompetansen

Vågen Videregående skole, Sandnes

© LINK signatur as


2 Behovsstyring mot TEK 10

Den fleksible og energibesp

Ventilasjonsanlegg planlegges med en luftmengde ut fra maksimalt behov. Ved behovsstyrt ventilasjon søker man i

perioder å redusere luftmengden, samtidig som kravet til god luftkvalitet opprettholdes.

Målet er å redusere utgiftene til oppvarming og kjøling av ventilasjonsluft, samt drift av vifter, sett opp mot bruk og

belastning av lokalene. Det er da helt nødvendig med behovsstyrt ventilasjon med fokus på systemløsning, for å kunne

komme i mål med TEK 10 i alle typer bygg.

Man må utnytte variabel tilstedeværelse, samt legge forholdene til rette for fleksibel bruk av lokalene.

Denne brosjyren gir deg et innblikk i et omfattende område.

For utfyllende informasjon, se vår hjemmeside; www.auranor.no

DCV = Demand controlled ventilation

Behovsstyrt ventilasjon

VAV = Variable Air Volume

Variabelt volum

CAV = Constant Air Volume

Konstant ventilasjon

Mulighet for å oppfylle nye krav i TEK 10

Økt komfort – Individuell regulering

Energibesparende

Fleksibelt bygg

© Aspelin Ramm Eiendom AS

Det nye Bellonahuset på Grüneløkka I Oslo er klar for innflytting i oktober 2010, men har allerede nå rukket å få en miljøpris. Bygget er spekket

med energieffektive løsninger, og målet er at det skal bli Norges mest miljøvennlige kontorbygning.


3

arende løsningen

Direktiv om bygningers energibruk

Bygningskategori

(kWh/m 2 oppvarmet BRA pr. år)

Totalt netto energibehov

Småhus samt fritidsbolig over 150 m² oppvarmet BRA

120 + 1600/m² oppvarmet BRA

Boligblokk 115

Barnehage 140

Kontorbygning 150

Skolebygning 120

Universitet/høgskole 160

Sykehus 300 (335)

Sykehjem 215 (250)

Hoteller 220

Idrettsbygning 170

Forretningsbygning 210

Kulturbygning 165

Lett industri, verksteder 175 (190)

Kravene gitt i parentes gjelder for arealer der roterende varmegjenvinning kan medføre risiko for spredning av forurensning/smitte.

TEK 2010 setter krav til dokumentasjon for energi til bygg. Energibehovet kan dokumenteres etter energitiltaksmetoden,

som blant annet setter krav til SFP-verdi og virkningsgrad på gjenvinner, eller energirammemetoden

som har overstående krav. NS3031 legger føringer for beregningen mht bruksmønster, temperaturer og lignende.

Felles for begge metodene er at dersom det investeres i behovsstyrt ventilasjon, kan gjennomsnittlig luftmengde

reduseres med 20 % i beregningen.

Virkelig bruk av bygget kan føre til lavere samtidighet enn NS3031 legger føringer for, noe som vil gi større

besparelse for byggherren. Man har eksempler på bygg med samtidighet på 40 %.

Behovsstyrt ventilasjon gir klare fordeler

Bedre inneklima Kostnadsbesparende Sparer miljøet Gir fleksibilitet.


4 Behovsstyring på romnivå

Cellekontor

Trykkregulator

En enkel og driftssikker måte å styre

luftmengden til et cellekontor

på, er å bruke VFC-spjeld med

av/på-motor. Spjeldet går til

maks luftmengde ved signal fra

bevegelsesdetektor.

Sonespjeld

Ønskes optimizerstyring av viftene

kan dette løses på 2 måter:

1 Man etablerer en sonetrykk-regulering. Sone

trykkspjeld utstyres med modulerende motor med

MP-bus, som kobles mot optimizer

2 Man styrer luften til cellekontorene via LEO, som kobles

direkte mot optimizer

Dersom man ønsker å benytte overluft fra cellekontor

mot et fellesavtrekk i korridor, bruker man en LEO som

målestasjon i hovedkanalen for tilluft som styrer en LEO i

avtrekken som slave.

Rom med konstant luftmengde utstyres

med et VFC-spjeld.

Trykkregulator

VAV Spjeld

VAV Sonespjeld


5

Møterom/Grupperom

I mindre møterom og grupperom anbefaler vi at

temperatur implementeres som styringsparameter.

Dette kan gjøres ved at man benytter en ren temperaturregulering

av LEO, eller ved at man benytter en bevegelsesdetektor

med temperatursikring.

Bevegelsesdetektor med temperatursikring åpner for full

luftmengde selv uten bevegelse, dersom rommet blir for

varmt. Ved en slik løsning kan man gjerne benytte VFC

med av/på-motor.

Ønsker man optimizerløsning for styring av vifter bør LEO

velges for styring av luftmengden.

Koblingsskjemaer ligger på vår nettside www.auranor.no

Forsamlingsrom/Klasserom/Større møterom

For større rom anbefaler vi modulerende regulering med CO2 og temperatur som styringsparameter.

I kanalnettet benyttes LEO.


6 Programmerbar styring

Kommer

ultimo

2010

NYHET! Den komplette løsningen

TROX Soneapplikasjon

Vårt nye automasjonssystem, TROX Soneapplikasjon, er en

fritt programmerbar applikasjon der hardware og software

er integrert i de eksisterende komponentene.

Systemet kommuniserer på MP-Bus innad i hver sone, og

kan overvåkes og konfigureres via web bilder fra TCP/IP

eller BACnet/IP.

TCP/IP eller BacNet/IP

MP-Bus

MP-Bus

I/O MODUL

I/O MODUL

REGULATOR

Lysrele

REGULATOR

Lysrele

Tilluft Avtrekk Tempføler Radiator

Tilluft Avtrekk Tempføler Radiator

EKSEMPLER PÅ FØLERE. TRYKK – TEMP – BEVEGELSE – TEMP/CO²


7

Boligventilasjon

Balansert ventilasjon i bolig

I boligblokker med sentralaggregat anbefaler vi å utstyre

hver leilighet med Leo VAV-spjeld på tilluft og avtrekk.

Spjeldene styres av romregulatoren Belimo CRA24-B3, som

sikrer balanse i leiligheten også når kjøkkenavtrekket er

i drift eller når det kreves ekstra avtrekk på bad.

Regulatoren kan også styre varmeventil. Ved lengre fravær

kan EnergiSpareModus (EMS) aktiveres. Hvis flere overstyringsfunksjoner

aktiveres samtidig gjelder følgende

prioritet:

Prioritet 1: Rombeskyttelse (frost)

Denne funksjonen aktiveres når romtemperaturen faller under 14 °C.

Prioritet 2: Kjøkken

For å minimere trykkdifferansen mellom rommene er ventilasjonen overstyrt av kjøkkenavtrekket.

Prioritet 3: Bad

For å fjerne damp eller forurenset luft fra rommet kan ventilasjonen f. eks overstyres fra lysbryteren på

badet eller en hygrostat.

Prioritet 4: EnergiSpareModus

• Ventilasjons-systemet er helt avslått for å unngå unødvendig energiforbruk under lengre fravær.

• For å forhindre at oppholdsrommene kjøles ned for mye, stenger ikke

varmeventilen, men isteden reduseres setpunktet med 2 K.

• Forsert ventilasjon under Energi-Spare-Modus (ESM)

Av hygieniske årsaker vil ventilasjonen slås på 3 ganger daglig i 30 minutter under

Energi-Spare-Modus.

Starttidspunktene kalkuleres av CRA24-B3 og kan ikke modifiseres.

• Maks temperaturovervåkning i Energi-Spare-Modus

Romtemperaturen kan overvåkes slik at den ikke overstiger 28 °C som en sikkerhetsfunksjon i tillegg.

Denne funksjonen må gjøres tilgjengelig ved å sette DIP switch 5 = PÅ.

Viftestyring

Ved å benytte Leo VAV-spjeld har man muligheten til å oppnå optimal vifteregulering ved hjelp av et optimizersystem,

se side 8 og 9.

Dører Kjøkken Oppholdsrom Bad

Prinsipptegning


8 Viftestyring

Optimal vifteregulering

Reduksjon i luftmengden, under dellast drift, løses i dag

ved hjelp av en frekvensregulert vifte. Viften kan styres

enten med en tradisjonell kanaltrykkregulator eller et

energieffektivt Optimizersystem.

Ulempene med en trykkregulering er at eksterntrykket

alltid er som ved full last, uansett luftmengdebehov. Det

overskytende trykket må da stupes bort av VAV-spjeldene

ved redusert luftmengdebehov, noe som gir unødig støy og

høyt energiforbruk. Det kan også være vanskelig

å finne en gunstig plassering for trykkføleren og innregulering

av riktig trykksettpunkt er tidkrevende.

Et Optimizersystem fjerner ulempene et kanaltrykkregulert

system har. Systemet henter spjeldstillingene fra de individuelle

rommene/sonene og benytter dem til å generere

energieffektivt setpunkt for vifta. Målet er å holde trykktapet

over VAV-enhetene så lavt som mulig og dermed

redusere driftskostnadene permanent med lavere

vifteturtall.

Anleggslinjen i et VAV-anlegg

10.000 m 3 /h, kun fokus på vifteeffekt, driftstid pr år 2880 timer

Effektbehov vifter

kWh/år

Full samtidighet 4,27 kW 100 % 12,298

60 % samtidighet

Trykkstyrt 2,19 kW 49 % 6,307

60 % samtidighet 37,4 % besparelse i

Optimizer 1,37 kW 32 % 3,946 forhold til trykkstyring


9

Belimo Optimizer COU24-A-MP

Optimal vifteregulering kan oppnås ved å bruke Belimo

Optimizer COU24-A-MP. Optimizeren leser av spjeldstillingen

for hvert VAV-spjeld via MP-bus’en. Disse verdiene

brukes som reguleringsparametre for å styre den frekvensregulerte

viften. En Optimizer kan kommunisere med 8

spjeld, et ubegrenset antall Optimizere kan kaskadekobles

for å utvide systemet til ønsket størrelse. Via optimizerens

betjeningsknapp og display utføres nødvendig konfigurering

samt innstilling av luftmengde på hvert tilkoblet

spjeld hvis det er ønskelig.

Optimizerfunksjon med DDC-regulator

Optimal vifteregulering kan også oppnås ved å programmere

funksjonen i en DDC-regulator med MP-interface.

Aktuelle produkter

Vi kan levere Belimo UK24 Gateway til LON, EIB/KNX,

Modbus RTU og Profibus DP.

UK24 LON UK24 EIB UK24 MOD Profibus


10

Behovsstyring på romnivå

Valg av styringsparameter

Riktig valg av styringsparameter er viktig for å få redusert samtidigheten

i bygget. For mindre rom kan man velge å bruke bevegelsesdetektor,

lysbryter eller lignende for å styre luftmengden til rommet. Dette kaller vi

brukerstyrt ventilasjon da vi antar at bevegelsen i rommet tilsier behov for

økt luftmengde. Om behovet virkelig er til stede vet man ikke.

Dersom økt komfort er i fokus bør mindre rom styres av temperatur.

Større møterom, klasserom, forsamlingslokaler og lignede anbefales styrt av

CO2 og temperatur. Dominerende faktor styrer pådraget.

Man kan ikke gi universale anbefalinger på styringsparameter da det er

forurensningen i det aktuelle rommet som bestemmer valget. Alternative

styringsparametre kan være fuktighet eller CO.

Plassering av følere er også et moment å tenke på. På generelt grunnlag

kan man si at følerplasseringen skal representere mennesket og dets

oppfatning. For CO2 kan nærhet til avtrekk være et godt utgangspunkt.


11

Unngå fallgruvene

Det finnes mange fallgruver for at et VAV-anlegg, noe som ofte fører til at funksjonen ikke blir optimal.

Koblingsfeil, feildimensjonering, mangelfull systemoppbygging og strømningstekniske forstyrrelser er

dessverre gjengangere.

Mangelfull systemoppbygging

Med mangelfull systemoppbygging tenker vi på at det

ved enkelte tilfeller blir prosjektert inn VAV-enheter

mot et rom uten å gjøre noe med resten av anlegget.

Man må tenke på hvor denne luften tar veien når

VAV-enhetene regulerer ned. En trykkregulering i

teknisk rom vil sjelden kunne fange opp endringer på

romnivå, noe som vil føre til at luften som reguleres

ned flytter seg til omliggende rom med sjenerende lyd

som resultat. Aggregatet vil ikke få ønsket nedregulering,

og planlagt reduksjon av strømforbruk uteblir.

Et VAV-anlegg må prosjekteres som en

total systemløsning

Vitig at både rom med variabel luftmengde og rom

med konstant luftmengde blir ivaretatt.

Strømningstekniske forstyrrelser

Dette er i dag den største utfordringen for å få et

VAV-anlegg til å fungere optimalt. VAV-enheter (som f.

eks vår LEO) måler lufthastigheten i innløpet for så å

regulere til ønsket hastighet. Dersom målingen er av

dårlig kvalitet pga. strømningstekniske forstyrrelser,

blir reguleringen feil. Med strømningstekniske forstyrrelser

tenker vi for eksempel på bend, påstikk, baffel

i lyddemper, sonebatterier, eller andre ting som gir

forstyrrelser. Tilstrekkelig avstand fra slike forstyrrelser

er avgjørende for riktig regulering. Dette må

ikke overlates til montasjeleddet, men må være på

plass allerede ved prosjekteringen.

Prefabrikerte kabler med plugger

Vi kan levere komplette kabelsett med plugger for hurtig

og sikker oppkobling av VAV-systemet. Dette eliminerer alle

koblingsfeil og sikrer riktig dimensjonering av kabelnettet.

Systemet er av typen Wago Winsta.

Plugger

Fordelingsbokser


12 Produktdata

Leo, sirkulært VAV-spjeld

LEO er et sirkulært VAV-spjeld med høy måle- og reguleringsnøyaktighet. LEO kommer i dimensjonene

Ø100 – Ø630 med kapasitetsområde 34 – 8.973 m 3 /h. Enheten kan leveres i isolert og mantlet utførelse

for ekstra demping av flankelyd. Leo kan leveres med LON regulator som alternativ.

TVJ, rektangulært VAV-spjeld

TVJ er et rektangulært VAV-spjeld med høy måle- og reguleringsnøyaktighet. TVJ kommer i dimensjoner

mellom BxH 200x100 – 1000x1000 med kapasitetsområde 162 – 36.360 m 3 /h. Enheten kan leveres i isolert og

mantlet utførelse for ekstra demping av flankelyd. TVJ kan leveres med LON regulator som alternativ.

VFC, sirkulært CAV-spjeld

VFC er et mekanisk konstantenhet, gjerne omtalt som CAV-spjeld. Enheten holder luftmengden konstant

selv om omliggende rom regulerer sin luftmengde. VFC kommer i dimensjonene Ø100 – Ø250 med kapasitetsområde

22 – 1.322 m 3 /h og trykkområde 30 – 500 Pa. Enheten kan påmonteres motor for å regulere

mellom 2 luftmengder.

RN, sirkulært CAV-spjeld

RN er et mekanisk konstantenhet, gjerne omtalt som CAV-spjeld. Enheten holder luftmengden konstant

selv om omliggende rom regulerer sin luftmengde. RN kommer i dimensjonene Ø250 – Ø400 med kapasitetsområde

522 – 5.040 m 3 /h og trykkområde 50 – 1000 Pa. Enheten kan påmonteres motor for å regulere mellom

2 luftmengder. RN kan leveres i isolert og mantlet utførelse for ekstra demping av flankelyd.

EN, rektangulært CAV-spjeld

EN er et mekanisk konstantenhet, gjerne omtalt som CAV-spjeld. Enheten holder luftmengden konstant

selv om omliggende rom regulerer sin luftmengde. EN kommer i dimensjonene BxH 200x100 – 600x600 med

kapasitetsområde 144 – 12.096 m 3 /h og trykkområde 50 – 1000 Pa. Enheten kan påmonteres motor for å regulere

mellom 2 luftmengder. EN kan leveres i isolert og mantlet utførelse for ekstra demping av flankelyd.

LEV, sirkulær lyddemper

LEV er en sirkulær lyddemper spesielt tilpasset VAV-systemer. Enheten kan leveres med ulik dimensjon i innog

utløp, noe som er fordelaktig i VAV-anlegg hvor VAV-enheten ofte leveres i en dimensjon mindre enn andre

komponenter for å sikre optimalt arbeidsområde. LEV har sirkulær yttermantel, kommer i lengdene 500 og

1000 mm og dimensjonene Ø100 – Ø630. Dimensjonsendring mellom inn- og utløp er mulig i dimensjonene

Ø100 – Ø315.


13

Temperaturregulering

CR24 er en temperaturregulator med analog utgang. Den kommer med 1, 2 eller 3 analoge utganger og

i variant med justeringsratt og overstyringsknapp eller slett front. Enheten sikrer at kjøling og varme styres

i sekvens dersom begge deler kobles opp.

Temperatur/CO2 regulator

A-Sense VAV er en CO2- og temperaturregulator med felles 0-10 V utgangssignal mot VAV. Setpunkt for begge

parametre er justerbart via trykknapper under lokk. CO2-føler har en selvkalibreringsfunksjon som sikrer mot

drifting.

Temperatur/CO2 regulator

Optosense er en CO2- og temperaturregulator med felles 0-10 V utgangssignal mot VAV. Setpunkt for begge

parametre, samt programmering av flere funksjoner, gjøres med eget selvforklarende PC-program. Sensoren

måler absolutt CO2 og HoloChip teknologien sikrer stabile og nøyaktige målinger i hele byggets levetid.

Bevegelsessvakt med temperaturkontroll

PIR-TFT-550 B er en bevegelsessensor med temperaturkontroll. Enheten har releutgang for styring av spjeld.

Temperaturkontrollen sikrer at spjeld åpner for lufting av rom, dersom grenseverdi for temperatur passeres,

selv uten bevegelse i rommet.

Trykkregulering

PRH er en elektronisk trykkregulator for montering på DIN-skinne i elskap. PTH trykkgiver monteres på

kanal for måling av trykk. Trykkområde er justerbart. PRH trykkregulator har trykk- og vriknapp for justering av

setpunkt. PRH trykkregulator kan benyttes for trykkregulering av vifter samt trykkregulering av sonespjeld.

Optimizer/Spjeldvinkelstyring

En Optimizer overvåker spjeldvinkelen til VAV-enhetene i ventilasjonssystemet via buskommunikasjon, og

regulerer viften med 0-10 V signal, slik at et VAV-spjeld er tilnærmet åpent til enhver tid. Dette sikrer at man får

senket systemtrykket når ventilasjonsanlegget går på redusert luftmengde. Optimizeren er en ferdig programmert

enhet som kan konfigureres ved hjelp av Belimo PC-tool eller trykk- og vriknappen i front. Opp til 8 VAVenheter

kan adresseres mot en Optimizer, og flere Optimizere legges i serie dersom antallet VAV-enheter er

større. Tilluftsvifte og avtrekksvifte må styres av hver sin Optimizer.


14 Referansebygg

Jåttå Videregående skole, Sandnes

© Henning Larsen Architects A/S

Politiets materiell og datatjeneste, Jaren

© LPO arkitekter


15

Politihuset, Hamar

© LPO arkitekter

KLP, Trondheim

© KLP, Eiendom


NO0899

09.10

Hovedkontor – Norge

TROX Auranor Norge AS

Postboks 100

2712 Brandbu

Telefon: +47 61 31 35 00

Telefax: +47 61 31 35 10

Salgskontor

Sorgenfriveien 9

7037 Trondheim

Salgskontor

Kvitsøygt. 19 B

4014 Stavanger

Salgskontor

Tvetenveien 152

0671 Oslo

Salgskontor

Damsgårdsveien 169

5132 Laksevåg

Hovedkontor – Tyskland

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz

DE-47504 Neukirchen-Vluyn

Telefon +49 28 45 / 2 02-0

Fax +49 28 45 / 2 02-265

E-post trox@trox.de

www.troxtechnik.com

Datterselskaper

Australia

TROX Australia Pty Ltd

Belgia S.A.

TROX Belgium N.V.

Brasil

TROX do Brasil Ltda.

Bulgaria

TROX Austria GmbH

Danmark

TROX Danmark A/S

De Forente Arabiske Emirater

TROX Middle East (LLC)

Frankrike

TROX France Sarl

Hongkong

TROX Hong Kong Ltd.

Italia

TROX Italia S.p.A.

Kina

TROX Air Conditioning

Components(Suzhou)

Co., Ltd.

Kroatia

TROX Austria GmbH

Malaysia

TROX Malaysia Sdn. Bhd.

Norge

TROX Auranor Norge AS

Østerrike

TROX Austria GmbH

Polen

TROX Austria GmbH

Russland

TROX Klimatechnika

Sveits

TROX HESCO Schweiz AG

Serbia

TROX Austria GmbH

Spania

TROX España, S.A.

Storbritannia

TROX UK Ltd.TROXAITCSLtd.

Sverige

TROX Sverige AB

Syd-Afrika

TROX South Africa (Pty) Ltd

TROX Austria GmbH

Tyskland

FSL GmbH &Co. KGHESCO Deutschland

GmbH

Ungarn

TROX Austria GmbH

USA

TROX USA, Inc.

Utenlandske representanter

Abu Dhabi

Argentina

Bosnia-Herzegovina

Chile

Kypros

Egypt

Filippinene

Finland

Hellas

India

Indonesia

Iran

Irland

Island

Israel

Jordan

Korea

Estland

Libanon

Litauen

Nederland

New Zeeland

Oman

Pakistan

Portugal

Romania

Saudi Arabia

Slovakia

Slovenia

Taiwan

Thailand

Tyrkia

Ukraina

Uruguay

Venezuela

Vietnam

Rett til endringer forbeholdes.

www.dmt.no

Hovedkontor:

TROX Auranor Norge as, Postboks 100, 2712 Brandbu

Telefon: 61 31 35 00 Telefaks: 61 31 35 10 www.auranor.no

More magazines by this user
Similar magazines