14.10.2014 Views

Opplæring i bedrift med vurdering for læring - Udir.no

Opplæring i bedrift med vurdering for læring - Udir.no

Opplæring i bedrift med vurdering for læring - Udir.no

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vurdering <strong>for</strong> læring under<br />

opplæring i <strong>bedrift</strong><br />

Hæge Nore<br />

Førstelektor<br />

Institutt <strong>for</strong> yrkesfaglærerutdanning<br />

Høgskolen i Oslo og Akershus<br />

Oslo VFL 29.03.2012


Helhet og sammenheng er utgangspunktet<br />

Et fireårig løp fram til<br />

fag/svenneprøve eller<br />

kompetanseprøve<br />

Ungdomstrinnet som en del av<br />

løpet<br />

Hovedmodellen 2+2<br />

Særløp 1+3<br />

Alternative løp (praksisbrev bl a)<br />

Mer fleksibel bruk av<br />

læringsarenaer (skole – <strong>bedrift</strong> –<br />

internasjonal utveksling -<br />

realkompetanse)<br />

Foto: Erling (Plinga) Johansen<br />

Prosjekt til <strong>for</strong>dypning<br />

Oslo VFL 29.03.2012


Til ettertanke…<br />

«Det virker som om skolen i arbeid <strong>med</strong> nye<br />

<strong>vurdering</strong>s<strong>for</strong>mer er i ferd <strong>med</strong> å finne opp hjulet på nytt.<br />

Mye av dette har vært praksis/en naturlig del av<br />

lærlingers læring i <strong>bedrift</strong> siden middelalderen» (Steinar<br />

Kvale, 2004)<br />

Oslo VFL 29.03.2012


Til ettertanke 2….<br />

«Vurdering <strong>med</strong> utgangspunkt i skolens kontekst fører til<br />

en selv<strong>for</strong>ståelse som en elev som får karakterer og<br />

lærer å lære.<br />

Vurdering <strong>med</strong> utgangspunkt i arbeidslivets kontekst er<br />

et integrert og funksjonelt regulerende ledd i en<br />

læreprosess <strong>for</strong> å sikre produkt- eller tjenestekvalitet.»<br />

(Lene Tanggaard, 2004)<br />

Oslo VFL 29.03.2012


Hvor<strong>for</strong> da være så opptatt av OECD-rapporten<br />

(Learning <strong>for</strong> jobs, Norway, 2008) og Karlsenutvalgets<br />

anbefalinger som begge peker på en manglende<br />

<strong>vurdering</strong>skultur i <strong>bedrift</strong>ene?<br />

Oslo VFL 29.03.2012


Fra Karlsenutvalget:<br />

”Arbeidslivets behov <strong>for</strong> fagarbeidere<br />

<strong>med</strong> høy fagkompetanse, <strong>for</strong>ventningen<br />

om et godt læringsutbytte <strong>for</strong> elever og<br />

lærlinger og hensynet til elevens og<br />

lærlingens rett til likeverdig og<br />

rettferdig <strong>vurdering</strong> stiller høye krav til<br />

kvalitet i <strong>vurdering</strong>sarbeidet.”<br />

Oslo VFL 29.03.2012


Fra OECD-rapporten (Learning <strong>for</strong> jobs)<br />

“We <strong>no</strong>te the relatively substantial subsidy received by<br />

employers supervising apprentices, and suggest that it<br />

should be reflected in the quality of training received.<br />

Two recommendations are designed to this end:<br />

obligatory training of trainers in companies and a<br />

national framework <strong>for</strong> standardised assessment.”<br />

Oslo VFL 29.03.2012


Er en økt satsing på<br />

<strong>vurdering</strong> i <strong>bedrift</strong> tuftet på<br />

at vi skal bygge et fireårig,<br />

helhetlig løp <strong>med</strong><br />

utgangspunkt i<br />

skoletradisjonen og <strong>for</strong>mell<br />

utdanning?<br />

Kan egentlig <strong>vurdering</strong><br />

gjen<strong>no</strong>mføres likt i skole og<br />

<strong>bedrift</strong>?<br />

Foto: Hæge Nore<br />

Oslo VFL 29.03.2012


Skulder ved skulder…..<br />

Foto: Kverneland Klepp<br />

Oslo VFL 29.03.2012


Vurdering = hjelp til progresjon i utvikling<br />

av yrkesidentitet og fagstolthet<br />

Jeg vil bli bilmekaniker<br />

Jeg vil bli tømrer<br />

Foto: Hæge Nore<br />

Oslo VFL 29.03.2012


Hjelp meg til å bli god!<br />

Oslo VFL 29.03.2012<br />

Foto: Erling (Plinga) Johansen


Vurdering på arbeidsplassen<br />

(etter S. Kvale, 2003)<br />

— Skjer i <strong>for</strong>hold til modeller (mester – svenn)<br />

— Skjer gjen<strong>no</strong>m bruk<br />

— Med brukerevalueringer<br />

— Kollega<strong>vurdering</strong>er<br />

— Vurderinger uten ord<br />

— Den klare tale<br />

— Ansvar <strong>for</strong> egen <strong>vurdering</strong><br />

— Vurdering gjen<strong>no</strong>m økt ansvar<br />

Oslo VFL 29.03.2012


Forutsetninger<br />

— At lærlingene utfører sentrale, ikke perifere oppgaver i<br />

faget<br />

— Det er en fare <strong>for</strong> spesialisering, at de ikke får trening i<br />

et bredt spekter av fagets oppgaver<br />

(jfr OECD-rapporten)<br />

… men dette er mer en kvalitetssikring av opplæringen,<br />

ikke <strong>vurdering</strong> <strong>for</strong> læring<br />

Oslo VFL 29.03.2012


Når læring krysser grenser…<br />

• Hva er det som særpreger arbeids- og læringsmiljøer i skole og <strong>bedrift</strong>?<br />

• Ulike oppgaver, ansvar og roller<br />

• Hva er overføringsmulighetene og verdiene?<br />

• Er det mulig og ønskelig å få til <strong>bedrift</strong> i skole – og skole i <strong>bedrift</strong>?<br />

• Hvilke konsekvenser får ulikhetene <strong>for</strong> <strong>vurdering</strong>sarbeidet?<br />

Ref: Engeström, Lave & Wenger, Tuomi-Gröhn, m.fl.<br />

Oslo VFL 29.03.2012


7 ut<strong>for</strong>dringer<br />

- som samtidig er muligheter<br />

1. Fagspråket<br />

2. Flyktige fag<br />

3. Flyktige personer<br />

4. Fleksibiliteten<br />

5. Fellesskapet<br />

6. Forbedringskulturen<br />

7. Faglig progresjon<br />

Oslo VFL 29.03.2012


Fagspråket<br />

• Hvordan ta hensyn til<br />

at språket i de daglige<br />

<strong>vurdering</strong>ene og<br />

tilbakemeldingene er<br />

knyttet til konkrete<br />

arbeidsoppgaver og<br />

faglige standarder?<br />

• Hvordan kan dette<br />

omsettes til<br />

læringsprosesser?<br />

Foto: Hæge Nore<br />

Oslo VFL 29.03.2012


Multippel feedback i <strong>bedrift</strong>ene<br />

Overlappende <strong>vurdering</strong>s<strong>for</strong>mer sikrer at lærlingens<br />

kompetanse ikke <strong>for</strong>styrrer praksisfellesskapets<br />

produksjon. Det gir samtidig lærlingen rike muligheter til<br />

selv å utvikle og vurdere læreprosessen gjen<strong>no</strong>m<br />

— Rask feedback<br />

— Tydelige og målbare mål<br />

— Tett sammenheng mellom oppgavene og<br />

læringsmålene/læreplanene<br />

— Følge egen progresjon <strong>med</strong> trinnvis vanskegrad<br />

Oslo VFL 29.03.2012


”Det andre språket”<br />

Gjen<strong>no</strong>m underveis<strong>vurdering</strong>en kan læreren og instruktøren<br />

kartlegge hvor eleven, lærlingen og lærekandidaten befinner seg i<br />

<strong>for</strong>hold til kompetansemålene i læreplanen <strong>for</strong> fag, herunder<br />

læreplanen <strong>for</strong> opplæring i <strong>bedrift</strong>, og bruke denne in<strong>for</strong>masjonen<br />

til å tilpasse opplæringen, jf. opplæringsloven § 1-3.<br />

Temaet <strong>for</strong> samtalene skal være elevens, lærlingens eller<br />

lærekandidatens utvikling i <strong>for</strong>hold til kompetansemålene i<br />

læreplanen <strong>for</strong> fagene. Dette innebærer at den samtalen eleven,<br />

lærlingen og lærekandidaten har rett til, er en samtale om faglig<br />

utvikling, og ikke en samtale om sosial utvikling eller om andre<br />

<strong>for</strong>hold som skolen eller lære<strong>bedrift</strong>en ønsker å drøfte.<br />

Oslo VFL 29.03.2012


Tilpasset opplæring…<br />

Oslo VFL 29.03.2012


Flyktige fag<br />

• Er det generelle<br />

kompetanser /<br />

nøkkelkompetanser eller<br />

fagspesifikke<br />

kompetanser som teller<br />

og som måles i det<br />

daglige?<br />

• Blir yrkesfaget borte? Hva<br />

skal vi da vurdere?<br />

Foto: Hæge Nore<br />

Oslo VFL 29.03.2012


Flyktige personer<br />

• Instruktører kommer<br />

og går…<br />

• Hvordan bygge<br />

langsiktig<br />

kompetanse?<br />

Foto: Hæge Nore<br />

Oslo VFL 29.03.2012


Fleksibiliteten<br />

• Hvordan sikre<br />

progresjon og<br />

oppfølging når<br />

opplæringen <strong>for</strong>egår<br />

på flere steder (i ulike<br />

virksomheter,<br />

avdelinger,<br />

arbeidsplasser)?<br />

Foto: Hæge Nore<br />

Oslo VFL 29.03.2012


Fellesskapet<br />

Hvordan bygge <strong>vurdering</strong>skompetanse i HELE kollegiet?<br />

Lærlingene får<br />

tilbakemeldinger og<br />

samtaler om<br />

arbeidsutførelse <strong>med</strong><br />

mange kolleger (og<br />

kunder/brukere) i løpet av<br />

en dag…<br />

Elevene får<br />

tilbakemeldinger og<br />

samtaler om<br />

arbeidsutførelse <strong>med</strong><br />

<strong>med</strong>elever og en lærer<br />

Oslo VFL 29.03.2012


Forbedringskulturen<br />

• Hvordan bygge<br />

<strong>vurdering</strong>sarbeidet<br />

underveis i opplæringen på<br />

<strong>bedrift</strong>enes kultur <strong>for</strong><br />

kontinuerlige <strong>for</strong>bedringer?<br />

• Hvilken rolle spiller hensynet<br />

til kunden/brukeren?<br />

• Er det nå sånn at<br />

<strong>vurdering</strong>skulturen er dårlig i<br />

<strong>no</strong>rske lære<strong>bedrift</strong>er? (jfr<br />

OECD-rapporten)<br />

Oslo VFL 29.03.2012<br />

Foto: Hæge Nore


Faglig progresjon<br />

Hvordan sikre progresjon i <strong>vurdering</strong> <strong>for</strong> læring og<br />

utvikling av yrkeskompetanse (og faglig identitet?)<br />

— i overgangen mellom skole og <strong>bedrift</strong>?<br />

— i overgangen mellom enheter i læretida?<br />

— i samarbeid <strong>med</strong> flere instruktører?<br />

Hva vet <strong>bedrift</strong>ene at elevene kan?<br />

Hvordan unngå <strong>for</strong> mye start og stopp?<br />

Hva er opplæringskontorets rolle?<br />

Oslo VFL 29.03.2012


Opplæring og <strong>vurdering</strong> i prosjekt til<br />

<strong>for</strong>dypning – et felles ansvar<br />

• Når læreren ikke kan<br />

lærefaget<br />

• Når instruktøren ikke<br />

kjenner krav og nivå i faget<br />

på vg1 og vg2<br />

• Når skolen har ansvar <strong>for</strong><br />

<strong>vurdering</strong><br />

• Når eleven er den som skal<br />

kople læring i <strong>bedrift</strong> til<br />

læring i skole<br />

• Når instruktøren egentlig<br />

Foto: Hæge Nore<br />

ikke har ansvar, men i<br />

Samarbeid og nettverk er nødvendig!<br />

praksis er den som kan<br />

veilede og vurdere eleven<br />

Oslo VFL 29.03.2012


Økende andel <strong>bedrift</strong>sopplæring kan bety…<br />

— Mer <strong>bedrift</strong>s og arbeidsoppgaveorientert opplæring i<br />

skolen også<br />

— Arbeidskultur en del av skolehverdagen?<br />

— Forventninger fra elever om multippel feedback<br />

— Økende individualisering<br />

Eller…<br />

— Mer semi<strong>for</strong>malistisk <strong>vurdering</strong> i <strong>bedrift</strong> (<strong>for</strong>melle<br />

<strong>vurdering</strong>sskjemaer)<br />

— Selvstyrende <strong>vurdering</strong> knyttet til individuelle<br />

opplæringsplaner<br />

(jfr Lene Tanggaard: Evaluering som regulering av<br />

læring)<br />

Oslo VFL 29.03.2012


Oslo VFL 29.03.2012


Oppsummert<br />

— Det er en sterk kultur <strong>for</strong> daglige tilbakemeldinger i <strong>bedrift</strong>er<br />

— Systematisk arbeid <strong>med</strong> progresjon er en ut<strong>for</strong>dring<br />

— Mange overganger – <strong>med</strong> behov <strong>for</strong> overføringssamtaler<br />

(mer enn halvårs<strong>vurdering</strong>er?)<br />

— Opplæringskontorene kan være fasilitator i slike samtaler<br />

(krever stor grad av fleksibilitet og tilgjengelighet)<br />

— Ansvaret <strong>for</strong> <strong>vurdering</strong> ligger hos instruktøren i <strong>bedrift</strong> –<br />

men de er mange, så <strong>no</strong>en må ha et hovedansvar <strong>for</strong> å<br />

koordinere <strong>vurdering</strong>ene og sikre progresjon<br />

— Elevene og lærlingene har et eget ansvar <strong>for</strong> å sikre egen<br />

læring og utvikling. Med mange aktører/støttespillere kan<br />

dette lett bli fragmentert og krever oppmerksomhet i<br />

samtaler<br />

Oslo VFL 29.03.2012


Oslo VFL 29.03.2012


KOMET – en modell <strong>for</strong> måling av<br />

progresjon i utvikling av yrkeskompetanse<br />

Kravsdimensjonen<br />

(kompetansenivå)<br />

Innholdsdimensjonen<br />

(læringsfelt)<br />

Oslo VFL 29.03.2012<br />

Handlingsdimensjonen<br />

(helhetlige arbeidsprosesser)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!