Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller ... - Kemnerkontoret

oslo.kommune.no

Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller ... - Kemnerkontoret

Oslo kommune

Kemnerkontoret

Nyttig informasjon til deg som benytter

deg av eller som er praktikant/dagmamma

Det handler om ”skatten” din...


Slik leser du brosjyren

Brosjyren gjelder for pass av barn under 12 år og pass av eldre barn som trenger

spesiell omsorg og pleie. Hvor barnet passes avgjør hvilke regler foreldrene og

dagmammaen/praktikanten skal forholde seg til. Du trenger derfor ikke å lese alt

i denne brosjyren, men kun det som gjelder for din situasjon.

Barnet passes i

dagmammaens hjem

Se side 6

Barnet passes i

sitt eget hjem

Se side 14

Foreldrene

Se side 6

Dagmammaen

Se side 12

Foreldrene

Se side 14

Dagmammaen/

praktikanten

Se side 20

Foreldrefradrag: JA

Kontantstøtte: JA

Er ikke arbeidsgiver

- Skal ikke betale

arbeidsgiveravgift

- Skal ikke trekke

skatt

- Skal ikke betale

dagmammaen

feriepenger

Skal levere

lønnsoppgave ved

årets slutt

Er selvstendig

næringsdrivende

Skal betale

forskuddsskatt

Kan kreve

standardfradrag for

barnepassere

Har ikke krav

feriepenger

Kan ha krav

sykepenger/pensjon

Foreldrefradrag: JA

Kontantstøtte: JA

Er arbeidsgiver

- Skal ikke betale

arbeidsgiveravgift

- Skal trekke skatt

og sende inn

oppgaver

- Skal betale

dagmammaen

feriepenger

Er arbeidstaker

Skal levere skattekort

Har krav

feriepenger

Kan ha krav

sykepenger/pensjon

Denne brosjyren er oppdatert med satser og beløpsgrenser per mars 2014.

Se kemnerkontoret.oslo.kommune.no for siste oppdaterte versjon.

2


Innledning

Et registrert arbeidsforhold gir fordeler for alle parter

Fordeler for foreldrene

• For foreldrene er det en trygghet at barnepasset skjer under ordnede forhold.

• Foreldrene kan kreve fradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn.

Foreldrefradraget for inntektsåret 2014 utgjør maksimalt 25 000 kroner

for det første barnet og 15 000 kroner i tillegg per barn utover det første.

• Foreldrene får foreldrefradrag selv om de mottar kontantstøtte.

Fordeler for dagmammaen/praktikanten

• For dagmammaen/praktikanten er det en fordel å ha registrert inntekt.

Det har betydning for utbetalinger fra folketrygden, blant annet sykepenger.

• Er inntekten per kalenderår høyere enn det gjennomsnittlige grunnbeløpet

i folketrygden, opptjener man pensjonspoeng. For inntektsåret 2013 er

dette beløpet 84 204 kroner. Grunnbeløpet justeres i mai hvert år.

3


Sammenligning av ”hvit” og ”svart”

dagmamma (pass av barn i dagmammaens hjem)

Når foreldrene bruker en “hvit” dagmamma, har de legitimerte utgifter til

barnepass og får derfor foreldrefradrag. Det betyr at foreldrene kan betale

den “hvite” dagmammaen mer enn den “svarte” dagmammaen, og allikevel

få en lavere kostnad per år.

I eksemplene betaler foreldrene en “hvit” dagmamma 4 500 kroner i måneden

og en “svart” dagmamma 4 000 kroner i måneden. Prisene for barnepass er

kun valgt for å illustrere. Fastsettelse av pris for barnepass skjer ved en avtale

mellom foreldrene og dagmammaen.

For foreldrene er forskjellen (2014)

Antall Antall Betaling Årets Foreldrefradrag Skattereduksjon Årets

barn måneder per måned betaling (for et barn) (pga foreldrefradraget) kostnad

“Hvit” dagmamma

1 11 4 500 49 500 25 000 7 000 42 500

“Svart” dagmamma

1 11 4 000 44 000 – – 44 000

For dagmammaen er forskjellen (2014*)

Antall barn Antall Betaling Årets Årets Årets Årets netto

dagmammaen måneder per måned inntekt standard skatt inntekt

passer i sitt hjem per barn per barn før skatt fradrag*

“Hvit” dagmamma

1 11 4 500 49 500 11 627 0 49 500

2 11 4 500 99 000 23 254 6 211 92 789

3 11 4 500 148 500 34 881 13 627 134 873

“Svart” dagmamma

1 11 4 000 44 000 – – 44 000

2 11 4 000 88 000 – – 88 000

3 11 4 000 132 000 – – 132 000

* Det er benyttet standardfradrag for 2013, kr 1 057 per måned per barn.

Satsen for 2014 fastsettes først i desember 2014.

4


Dagmammaen i eksemplet passer barn hjemme hos

seg selv og…

- benytter standardfradrag for barnepassere

- har i 2014 kun inntekten fra barnepasset

- er over 17 år og skal betale trygdeavgift med 8,2 %

(for personer under 17 år er trygdeavgiften 5,1 %)

Skatteberegning

Du kan beregne skatten din på skatteetaten.no.

Hvis du passer barnet i ditt eget hjem se side 13.

Hvis du passer barnet i barnets hjem se side 20.

Satser finner du på side 22 eller på skatteetaten.no.

5


Barnet passes i dagmammaens hjem

Informasjon til foreldrene

Foreldrefradrag:

JA

Kontantstøtte:

JA

Arbeidsgiveravgift:

Nei

Trekke skatt:

Nei

Feriepenger:

Nei

Lønnsoppgave:

JA

Levering av

lønnsoppgave

elektronisk

Du kan kreve fradrag for legitimerte utgifter til barnepass.

Du får foreldrefradrag selv om du mottar kontantstøtte.

For å ha fradragsrett for legitimerte utgifter til barnepass som i

løpet av året utgjør 10 000 kroner eller mer må du betale via bank.

Flere betalinger som gjelder samme avtale om barnepass anses

som én betaling ved vurdering av beløpsgrensen, for eksempel

ved betaling hver måned for fast barnepassordning.

Se sats for foreldrefradrag på side 22 eller på skatteetaten.no.

Har du barn mellom ett og to år som ikke går i barnehage med

offentlig driftstilskudd, kan du få full kontantstøtte. Går barnet i

barnehage, og den avtalte oppholdstiden er mindre enn 20 timer

per uke kan du få 50 prosent kontantstøtte. Du kan maksimalt få

støtte i 11 måneder. Sats for kontantstøtte, se side 22 og nav.no.

Dagmammaen er selvstendig næringsdrivende. Du er derfor

ikke arbeidsgiver og skal ikke betale arbeidsgiveravgift.

Du er ikke arbeidsgiver og skal ikke trekke skatt av

betalingen til dagmammaen.

Du er ikke arbeidsgiver og skal ikke betale dagmammaen

feriepenger.

Du skal levere lønnsoppgave (skjema RF-1015 Lønnsog

trekkoppgave) over det du har betalt til dagmammaen

i løpet av året. På oppgaven skal du bruke kode 404

Godtgjørelse til dagmamma som passer barnet i

dagmammaens hjem.

Lønnsoppgaven kan sendes elektronisk via altinn.no,

fristen for levering er 31. januar året etter inntektsåret.

Ved elektronisk utfylling blir skjemaet lagret. På side

8 og 9 er det et eksempel på utfylling av lønnsoppgaven

med illustrasjoner fra altinn.no.


Levering av

lønnsoppgave

på papir

Kopi av

lønnsoppgave

Velger du i stedet å sende lønnsoppgaven på papir til

Oslo kemnerkontor, er fristen for levering 20. januar året

etter inntektsåret. Når du leverer papirutgaven, må du i

tillegg fylle ut et følgeskriv til lønnsoppgaven (skjema

RF-1025 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift – Følgeskriv

til lønns- og trekkoppgaver) og levere det sammen med

lønnsoppgaven. Skjemaene finner du på skatteetaten.no

eller du kan kontakte Oslo kemnerkontor. På side 10 og 11 er

det et eksempel på utfylling av papirutgaven og følgeskrivet.

Dagmammaen skal ha en kopi av lønnsoppgaven. Du beholder

også selv en kopi som dokumentasjon på foreldrefradraget.

Når du får selvangivelsen, må du kontrollere at foreldrefradraget

er ført opp.

Dagmammaen kan kreve standardfradrag for barnepassere,

se side 12. Husk å føre opp dette på lønnsoppgaven, se eks. på

side 8, pkt. 3

7


Alternativ 1 for utfylling av lønnsoppgaven

- elektronisk i altinn

Frode Forsørger har to barn som et år ble passet hjemme hos dagmammaen

Heidi Hvit i 11 måneder. Betalingen var 4 500 kroner per barn per måned.

Frode må levere lønnsoppgave over det han har betalt til Heidi i løpet av året.

Skjemaet sendes inn via altinn.no, fristen er 31. januar året etter.

1) Frode logger seg på altinn.no. Skjemaet RF-1015 Lønns og trekkoppgave

finner han under Skjema og tjenester. Han åpner skjemaet, krysser for

Ordinær oppgave og trykker Neste. I feltet Til skatteoppkreveren

fyller han inn Oslo, hans bostedskommune, og trykker Neste.

De følgende bildene fyller Frode ut slik, og trykker Neste mellom bildene:

Andre opplysninger: Kun feltet Beregningsmåte med Generelle næringer.

Spesielle grupper: Kun Nei i feltet Arbeidsgivers avtale om pensjon.

Avgiftsgrunnlag og refusjon: Ingen av feltene skal fylles ut.

2) Informasjonen om Heidi Hvit skal inn i et vedleggsskjema.

Skjemaet ligger under Oversikt - skjema og vedlegg.

Frode velger RF-1015U Lønns- og trekkoppgave i Legg til skjema, trykker Legg til,

åpner skjema, fyller ut bildet og trykker Neste.

De følgende bildene fyller Frode ut slik og trykker Neste mellom bildene:

Ansettelsesforhold: Ja for Ansatt gjennom hele året.

Mest brukte koder: Ingen av feltene skal fylles ut. Frode trykker Neste.

3) I bildet Øvrige koder velger han kode 404 Godtgjørelse til dagmamma som passer

barnet i dagmammaens hjem.

Koden fyller Frode ut slik:

Beløp (netto) 75 746: kr 99 000 - kr 23 254 (utgiftsgodtgjørelse/standardfradrag)

Brutto utbetalt 99 000: kr 4 500 x 2 barn x 11 måneder

Utgiftsgodtgjørelse (standardfradrag) 23 254: kr 1 057* x 2 barn x 11 måneder

Antall barn 2

Antall månedsfradrag 22: 2 barn x 11 måneder

Betalerens fødselsnummer 070770 77777 (Frodes fødselsnummer)

*Maksimalt standardfradrag for barnepassere per måned per barn (kr 1 057 for 2013)

Når beløpene er fylt inn, trykker Frode Lagre og deretter Kontroller skjema.

Han må også kontrollere hovedskjemaet og følger anvisningene for det, før han trykker

Videre til signering, og deretter sender han inn skjemaet.

Når skjemaet er sendt inn, skriver Frode ut en kopi som han leverer til

dagmammaen Heidi Hvit.

8


Alternativ 2 for utfylling av lønnsoppgaven – papiroppgave

Frode Forsørger har to barn som et år ble passet hjemme hos dagmammaen

Heidi Hvit i 11 måneder. Frode må levere lønnsoppgave over det han har betalt

til Heidi. Betalingen var 4 500 kroner per barn per måned. Fristen for å levere

papiroppgave er 20. januar året etter.

1)

2)

{

{

{

{

{

3) 4) 5)

1) Opplysninger om Frode Forsørger. I feltet organisasjonsnummer fyller han inn fødselsnummeret sitt

2) Opplysninger om dagmammaen Heidi Hvit og skattekommunen hennes

3) Kode 404 er koden for Godtgjørelse til dagmamma som passer barn i dagmammaens hjem.

4) Beløp (kolonne 2) 75 746: kr 99 000 (brutto utbetalt) - kr 23 254 (utgiftsgodtgjørelse/standardfradrag)

5) Utgiftsgodtgjørelse (standardfradrag) 23 254: kr 1 057* x 2 barn x 11 måneder

Brutto utbetalt 99 000: kr 4 500 x 2 barn x 11 måneder

Antall barn 2

Antall måneder 22: 2 barn x 11 måneder

Betalers fødselsnummer 070770 55555 (Frodes fødselsnummer)

*Maksimalt standardfradrag for barnepassere per måned per barn (kr 1 057 for 2013)

10


Hvis Frode Forsørger benytter alternativ 2 (lønnsoppgave på papir), må han også

fylle ut et følgeskriv til lønnsoppgaven (skjema RF-1025 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift

– Følgeskriv til lønns- og trekkoppgave, som han finner på skatteetaten.no).

Sender Frode lønnsoppgaven via Altinn (alternativ 1), skal følgeskrivet ikke leveres.

Post 1.0 Til Skatteoppkreveren

Opplysninger om Oslo kemnerkontor, skatteoppkreveren i Frode sin bostedskommune.

Fra arbeidsgiver: Selv om Frode Forsørger ikke er arbeidsgiver, skal han fylle inn opplysninger om

seg selv i dette feltet. Feltet Næringskode skal ikke fylles ut.

Post 4.0 Sammendrag av lønns- og trekkoppgaver (LTO)

Det er sendt inn papirutgave av lønns- og trekkoppgaven og feltene for manuelle LTO skal derfor brukes.

Post 4.2 Antall manuelle LTO er 1 og post 4.5 Samlede oppgavepliktige ytelser fra manuelle LTO

er 75 746. Beløpet er hentet fra kolonnen Beløp på lønns- og trekkoppgaven.

Post 9.0 Sum alle koder for manuelle LTO

Beløpet er hentet fra post 4.7 Sum.

Post 10.0 Underskrift

Frode Forsørger skal datere og skrive under skjemaet.

11


Barnet passes i dagmammaens hjem

Informasjon til dagmammaen

Selvstendig

næringsdrivende:

JA

Du er selvstendig næringsdrivende. I forhold til andre

næringsdrivende er reglene forenklet:

Regnskap

Du behøver ikke å føre regnskap.

Trygdeavgift

Du skal betale trygdeavgift etter samme

sats som lønnstakere. Satsen er 8,2 %

(trygdeavgiften er inkludert i forskuddsskatten).

12

Forskuddsskatt:

JA

Standardfradrag

for barnepassere:

JA

Feriepenger:

Nei

Sykepenger

Pensjonspoeng

Du må betale forskuddsskatt. Den blir vanligvis betalt i fire

terminer: 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november.

Kontakt skattekontoret for å få skrevet ut forskuddsskatt.

Du kan kreve et standardfradrag til dekning av kostnader

til kosthold, ekstra kostnader til vask, oppvarming mv.

Standardfradraget utgjør 50 % av betalingen for barnepasset,

men kan maksimalt utgjøre 1 057 kroner per måned for hvert

barn (2013-sats). Årets standardfradrag fastsettes hvert år

i desember (se skatteetaten.no). Istedenfor standardfradrag

kan du få fradrag for dokumenterte faktiske kostnader.

Har du valgt standardfradrag er valget bindende for de

neste 5 inntektsår, såfremt forholdene ikke endres vesentlig.

Kontakt skattekontoret for mer informasjon om fradrag.

Du er selvstendig næringsdrivende og har ikke krav

feriepenger.

Undersøk med NAV hvilke trygderettigheter du har, for

eksempel hvis du blir syk.

Er personinntekten din høyere enn det gjennomsnittlige

grunnbeløpet i folketrygden får du pensjonspoeng.

Personinntekten er beløpet som foreldrene har oppgitt i

lønnsoppgaven, etter at standardfradraget for barnepassere

eller eventuelt fradrag for dokumenterte faktiske kostnader

er trukket fra. Personinntekten er også grunnlaget for beregning

av trygdeavgift og toppskatt. Se sats for grunnbeløpet

på side 22 eller på nav.no. For mer informasjon om pensjonspoeng

kontakt NAV.


Dokumentasjon

på inntekten

Skatteberegning

Foreldrene skal gi deg en kopi av lønnsoppgaven som

dokumentasjon på inntekten. Du må kontrollere at

standardfradraget for barnepassere er trukket fra ved

beregningen av inntekten din.

Ønsker du å beregne skatten din kan du gå inn på

skatteetaten.no. Under Skattekort og forskuddsskatt velger du

Beregn skatten din. I feltet Lønnsinntekt mv. skal du fylle inn

betalingen fra foreldrene fratrukket standardfradraget for

barnepassere, som du kan kreve.

Du skal derfor ikke fylle inn standardfradraget under Fradrag i

skatteberegningsprogrammet på side 3. For eksempel skal

dagmammaen i eksemplet på side 8 fylle inn 75 746 kroner i

feltet Lønnsinntekt mv.

13


Barnet passes i sitt eget hjem

Informasjon til foreldrene

Foreldrefradrag:

JA

Kontantstøtte:

JA

Arbeidsgiveravgift:

Nei

Trekke skatt:

JA

Du kan kreve fradrag for legitimerte utgifter til barnepass.

Du får foreldrefradrag selv om du mottar kontantstøtte.

For å ha fradragsrett for legitimerte utgifter til barnepass som i

løpet av året utgjør 10 000 kroner eller mer må du betale via bank.

Flere betalinger som gjelder samme avtale om barnepass anses som

én betaling ved vurdering av beløpsgrensen, for eksempel ved

betaling hver måned for fast barnepassordning.

Se sats for foreldrefradrag på side 22 eller på skatteetaten.no.

Har du barn mellom ett og to år som ikke går i barnehage med

offentlig driftstilskudd, kan du få full kontantstøtte. Går barnet i

barnehage og den avtalte oppholdstiden er mindre enn 20 timer

per uke kan du få 50 prosent kontantstøtte. Du kan maksimalt få

støtte i 11 måneder. Sats for kontantstøtte, se side 22 og nav.no.

Du skal ikke betale arbeidsgiveravgift for pass av barn under

12 år eller eldre barn som trenger spesiell omsorg og pleie.

Du er arbeidsgiver og må trekke skatt når du utbetaler lønn.

Skattekortet til dagmammaen/praktikanten henter du elektronisk på

. Under menyen Bedrift og organisasjon finner du

Bestill skattekort for dine ansatte. Skattekortet angir om

skattetrekket skal beregnes i prosent eller etter tabell.

Hvis skattekortet er et frikort skal det ikke trekkes skatt.

Hvis dagmammen/praktikanten ikke har skattekort fra før må de

bestille skattekort på . Under menyen Skattekort og

forskuddsskatt finner de Bestille skattekort. Hvis dagmammaen/

praktikanten ikke har skattekort når du utbetaler lønn, må du trekke

50 % skatt.

Unntak fra plikten til å trekke skatt:

• Dersom lønnen fra en husstand til en privat dagmamma/

praktikant ikke overstiger 6 000 kroner i løpet av inntektsåret

(01.01-31.12), er lønnen skattefri for dagmammaen.

Du trenger derfor ikke sende inn oppgave.

14

Grunnlaget for skattetrekket (forskuddstrekket) er lønnen,

ev. med tillegg av verdien for fri kost og losji. Nettobeløpet,

etter at skatten er trukket fra kontantlønnen, utbetaler du

til dagmammaen. Se eksemplet på side 18 pkt. 4.


Feriepenger:

JA

Du er arbeidsgiver og må betale dagmammaen feriepenger.

Grunnlaget for feriepenger er lønnen i forrige år (opptjenings-året),

uavhengig av hvor lenge arbeidsforholdet har vart.

Feriepenger beregner du slik:

Lønn utbetalt i opptjeningsåret

+ Verdien av fri kost (ikke fritt losji)

= Feriepengegrunnlag x 10,2 % = Feriepenger

Fritt losji og utbetalte feriepenger i opptjeningsåret inngår

ikke i grunnlaget for feriepengene.

Du skal ikke trekke skatt av feriepenger som du utbetaler

året etter opptjeningsåret, men du må sende inn opplysninger

om utbetalingen. Bruker du den forenklede oppgjørsmåten

må du sende inn oppgjørsblanketten samtidig med utbetalingen.

Hvis du bruker en annen oppgjørsmåte, må du ta


med utbetalingen på lønns- og trekkoppgaven du fyller ut

i januar året etter inntektsåret.

Slutter arbeidstakeren i opptjeningsåret skal du betale ut feriepengene

straks. Når feriepengene blir utbetalt i opptjeningsåret,

skal du trekke skatt, betale inn skattetrekket og sende inn

opplysninger om skattetrekk og utbetaling på vanlig måte.

Dekker du mat og bosted for dagmammaen/praktikanten

(fri kost og losji), er dette skattepliktig og verdien legges

til lønnen. Se satser for fri kost og losji på side 22 eller

på skatteetaten.no.

Innsending av oppgaver og innbetaling

av skattetrekk

Du må sende inn oppgaver over lønn og skattetrekk og

betale inn skattetrekket. Har du gitt dagmammaen/

praktikanten kun lønn, eventuelt med tillegg av fri kost

og losji, kan du bruke Forenklet oppgjørsordning for

private arbeidsgivere.

Har du i tillegg til lønnen gitt dagmammaen/praktikanten

andre ytelser enn kost og losji, f.eks. fri mobiltelefon eller

bilgodtgjørelse, må du benytte:

• Alternativ oppgjørsmetode – Årlig innsending og betaling

– For lønnsutbetalinger (inkl. fri kost og losji eller andre

ytelser) inntil 60 000 kroner per år.

• Oppgjør som vanlig arbeidsgiver – Terminvis innsending

og betaling

– For lønnsutbetalinger (inkl. fri kost og losji eller andre 15

ytelser) over 60 000 kroner per år.


Forenklet oppgjørsordning

- ingen beløpsgrense ved barnepass

Forenklet oppgjørsordning kan du bruke når du har gitt

dagmammaen/praktikanten kun lønn, eventuelt med tillegg av

fri kost og losji.

Senest dagen etter hver lønnsutbetaling skal du:

• Sende inn Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere.

• Betale inn skattetrekket til Oslo kemnerkontor.

Oppgjørsskjemaet (RF-1049) kan fylles ut elektronisk

via altinn.no. Hvis du ønsker papirutgave, kontakt

Oslo kemnerkontor. Oppgjørsblankettene er dokumentasjon

på foreldrefradraget (bruker du papirutgaven beholder du

del 3). Når du får selvangivelsen, må du kontrollere at

foreldrefradraget er ført opp.

Fyller du ut oppgjørsskjemaet og tar vare på det i tre år,

oppfyller du myndighetenes krav til lønnsregnskap.

Dagmammaen/praktikanten skal ha utskrift av oppgjørsblanketten

som lønns- og trekkoppgave.

Hvis du bruker forenklet ordning, skal du ikke sende samlet

lønns- og trekkoppgave i januar slik andre arbeidsgivere

må. Dagmammaen/praktikanten må derfor ta vare på alle

oppgjørsblankettene for å kontrollere selvangivelsen sin.

Fødselsnummeret ditt fungerer som organisasjonsnummer,

og skal brukes i kontakten med skattekontoret og NAV.

Innlevering

via Altinn

Innbetaling

av skatt

På side 18 og 19 er det et eksempel på utfylling av den forenklede

oppgjørsblanketten med illustrasjoner fra altinn.no.

Ved elektronisk utfylling blir skjemaet lagret for senere bruk.

Senest dagen etter hver lønnsutbetaling skal du betale

inn skattetrekket til Oslo kemnerkontor. Leverer du via

altinn.no får du automatisk KID-nummer og kontonummer.

Bruker du papirutgaven av skjemaet er det vedlagt

en betalingsgiro. Du kan også betale elektronisk.

Kontonummer og KID-nummer finner du på

kemnerkontoret.oslo.kommune.no, eller du kan

kontakte Oslo kemnerkontor.

16


Når kan du ikke bruke forenklet oppgjørsordning?

Har du i tillegg til lønnen gitt dagmammaen/praktikanten andre

ytelser enn fri kost og losji, for eksempel fri mobiltelefon eller

bilgodtgjørelse, må du benytte:

A

NAV Aa-registeret

Skattetrekkskonto

Lønnsog

trekkoppgave

• Alternativ oppgjørsmåte

– lønnsutbetalinger inntil 60 000 kroner per år

Du kan benytte alternativ oppgjørsmåte for lønnsutbetalinger

(inkludert verdien av fri kost og losji eller andre ytelser) på

inntil 60 000 kroner i løpet av et år. Arbeidsforholdet må da

registreres i NAV Aa- registeret (kontaktinformasjon finner

du på side 22). Som privat arbeidsgiver benytter du ditt fødselsnummer

som organisasjonsnummer. Fødselsnummeret skal

brukes i kontakten med skattekontoret og NAV.

Du må opprette en særskilt skattetrekkonto i banken hvor

skattetrekket skal settes inn hver gang du utbetaler lønn

til dagmammaen. Skattetrekket skal du betale inn til

Oslo kemnerkontor en gang i året. Fristen er 15. januar

året etter inntektsåret.

Du må også sende inn en lønns- og trekkoppgave

(skjema RF-1015). Koden du skal bruke er 134

Godtgjørelse til dagmamma eller praktikant som passer

barn i barnets hjem. Dagmammaen skal ha en kopi av

oppgaven. Sender du inn oppgaven via altinn.no er fristen

31. januar året etter inntektsåret. Velger du å sende papiroppgave

til Oslo kemnerkontor må du i tillegg sende inn

Årsoppgave for arbeidsgiveravgift - Følgeskriv til lønnsog

trekkoppgaver (skjema RF-1025), fristen er 20. januar.

Lønns- og trekkoppgaven er dokumentasjon på foreldrefradraget.

Når du får selvangivelsen, må du kontrollere at

foreldrefradraget er ført opp.

• Oppgjør som vanlig arbeidsgiver

– lønnsutbetalinger over 60 000 kroner per år

Terminoppgaver

Når lønnsutbetalingene (inkludert verdien av fri

kost og losji eller andre ytelser) overstiger 60 000 kroner i løpet

av året, må du gi Oppgjør som vanlig arbeidsgiver. Du har

de samme pliktene som ved Alternativ oppgjørsmåte, med

registrering i NAV Aa-registeret, Skattetrekkskonto og Lønnsog

trekkoppgave. I tillegg må du sende inn terminoppgaver og

betale inn skattetrekket i 2-månedlige terminer.

For mer informasjon om oppgjørsordningene se

kemnerkontoret.oslo.kommune.no. I menyen til venstre under

Privatperson velger du Lønnsarbeid i hjemmet.


Eksempel på utfylling av oppgjørsblankett

- den forenklede oppgjørsordningen

Karl Krone har et barn som i 2014 blir passet hjemme hos familien Krone

av praktikanten Trine Trygg. Avtalen er at Trine Trygg skal passe barnet

i 11 måneder. Karl Krone bruker altinn.no for å fylle ut RF-1049

Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere ved hver lønnsutbetaling.

Samtidig innbetaler han skattetrekket til Oslo kemnerkontor. For januar

fyller Karl Krone ut den forenklede oppgjørsblanketten slik:

1) Karl Krone logger seg på altinn.no. Skjemaet RF-1049

Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere finner han

under Skjema og tjenester. Informasjonen om ham som arbeidsgiver

kommer da automatisk opp. I feltet Til skatteoppkreveren velger Karl Krone

sin bostedskommune, Oslo.

2) Informasjon om arbeidstakeren henter han fra skattekortet til Trine Trygg.

3) Fra dato og Til dato er perioden lønnen gjelder for, i dette tilfellet

01.01.2014 til 31.01.2014. Type arbeid er Barnepass.

4) Her skal Frode oppgi Trines brutto lønn, forskuddstrekk og verdien av

kost og losji. På bakgrunn av disse beløpene beregnes netto utbetalt.

Brutto lønn 8 734: kr 5 200 månedslønn + kr 3 534 (fri kost og losji)

Forskuddstrekk (skattetrekk) 961: kr 8 734 (grunnlag) x 11 % (prosentkort)

Verdi av fri kost og losji 3 534: 31 dager á kr 114*

Netto utbetalt 4 239: kr 5 200 (kontantlønn) – kr 961 (skattetrekk)

* Satser for 2014, for mer informasjon, se side 22.

5) Når alt er ferdig utfylt, klikker han på Kontroller skjema og deretter

Videre til innsending.

Karl Krone får oppgitt kontonummer til Oslo kemnerkontor (skatteoppkreveren i

hans bostedskommune) og KID-nummer, og han innbetaler skattetrekket senest

dagen etter lønnsutbetalingen.

Ved bruk av altinn.no blir skjemaet lagret for senere bruk (ved utfylling av papirutgaven

skal man ta vare på del 3). Karl Krone tar en utskrift av oppgaven og gir

til Trine Trygg som lønns- og trekkoppgave (ved utfylling av papirutgaven skal

arbeidstakeren ha del 2).

Summen av månedslønn og verdien av fri kost som Trine Trygg får utbetalt i 2014

utgjør feriepengegrunnlaget for 2015 (fritt losji inngår ikke i feriepengegrunnlaget).

I vårt eksempel skal Karl Krone utbetale feriepenger med 10,2 % av feriepengegrunnlaget

til Trine Trygg i 2015. Utbetalte feriepenger i 2014 skal ikke være med

i grunnlaget for feriepenger i 2015.

18


Barnet passes i sitt eget hjem

Informasjon til dagmammaen/praktikanten

20

Skattekort:

JA

Feriepenger:

JA

Fri kost og losji

Sykepenger

Pensjonspoeng

Utenlandsk

arbeidstaker

Dokumentasjon

på intekten

Skatteberegning

Du trenger et skattekort. Hvis du ikke har skattekort eller

skattekortet ikke passer med den inntekten du vil få, må

du bestille nytt skattekort på skatteetaten.no Under

Skattekort og forskuddsskatt finner du

Bestille skattekort.

Du har krav på feriepenger. Les mer om feriepenger på

side 14.

Får du dekket mat og bosted er det skattepliktig og verdien

legges til lønnen din, se eksemplet på side 18. Satser for fri

kost og losji finner du på side 22 eller på skatteetaten.no.

Undersøk med NAV hvilke trygderettigheter du har, for

eksempel hvis du blir syk.

Er årets inntekt høyere enn det gjennomsnittlige grunnbeløpet

i folketrygden, får du pensjonspoeng. Se sats for

grunnbeløpet på side 22 eller på nav.no. For mer informasjon

om pensjonspoeng kontakt NAV.

For utenlandske arbeidstakere kan det gjelde spesielle

regler, blant annet for trygd og trygdeavgift. NAV og

skattekontoret kan gi nærmere opplysninger om dette.

Som dokumentasjon på inntekten må du ta vare på alle

de forenklede oppgjørsblankettene du får av foreldrene

gjennom året. Benytter foreldrene en annen oppgjørsordning

enn Forenklet oppgjørsordning, får du en

lønns- og trekkoppgave i januar året etter inntektsåret.

Dokumentasjonen benytter du som grunnlag når du

kontrollerer selvangivelsen din.

Hvis du ønsker du å beregne skatten din, kan du gå inn

på skatteetaten.no. under Skattekort og forskuddsskatt velger

du Beregn skatten din. I feltet Lønnsinntekt mv. fyller du

inn årslønnen du forventer å få. Har du i tillegg

fri kost og losji skal verdien legges til årslønnen.


Satser

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn

Foreldrefradraget for kommende år fastsettes hvert år i desember, se skatteetaten.no.

For 2014 er maksimalt foreldrefradrag 25 000 kroner for det første barnet og 15 000 kroner

i tillegg per barn utover det første.

Standardfradraget for dagmammaer (som passer barn i dagmammaens hjem)

Årets standardfradrag fastsettes hvert år i desember, se skatteetaten.no.

Standardfradraget utgjør 50 % av betalingen for barnepasset, men kan for 2013 maksimalt

utgjøre 1 057 kroner per måned for hvert barn.

Fri kost og losji

Satser for fri kost og losji for kommende år fastsettes hvert år i desember, se skatteetaten.no.

For 2014 er satsen for fri kost 82 kroner per dag og for fritt losji 32 kroner per dag.

Kontantstøtte

Per mars 2014 er satsen for full kontantstøtte for barn i alderen 13-18 måneder 5 000 kroner

per barn per måned. For alderen 19-23 måneder er full kontantstøtte 3 303 kroner per barn per måned.

For mer informasjon se nav.no.

Grunnbeløpet

Grunnbeløpet justeres årlig, fra 1. mai 2013 er satsen 85 245 kroner. Ved beregning av

pensjonspoeng brukes det gjennomsnittlige beløpet for året. (For inntektsåret 2013 er

gjennomsnittlig grunnbeløp 84 204 kroner.) For mer informasjon se nav.no.

Nyttige adresser

Oslo kemnerkontor

Pilestredet 33

Postboks 2 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon 02 536 (02 KEM)

www.kemnerkontoret.oslo.kommune.no

Skatt øst Oslo (Skattekontoret)

Schweigaards gate 17

Postboks 9200 Grønland

0134 Oslo

Telefon 800 800 00

www.skatteetaten.no

Ditt lokale NAV kontor

Se www.nav.no

NAV Aa-registeret

(Arbeidsgiver- og

arbeidstakerregisteret)

Torggata 63-65

Postboks 4330, 2308 Hamar

Telefon 62 02 40 00

www.nav.no

Utlendingsdirektoratet UDI

(Informasjon om au-pair)

Hausmannsgate. 21

Postboks 8108 Dep., 0032 Oslo

Telefon 23 35 15 00

www.udi.no

22

Altinn

Altinn brukerservice tlf. 75 00 60 00

www.altinn.no


Utarbeidet av Oslo kemnerkontor 2014

www.kemnerkontoret.oslo.kommune.no

More magazines by this user
Similar magazines