23.11.2014 Views

SKILTPROGRAM - Forsvaret

SKILTPROGRAM - Forsvaret

SKILTPROGRAM - Forsvaret

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NAVN<br />

<strong>SKILTPROGRAM</strong><br />

Festningsarena<br />

Enhetlig program for skilt<br />

og visuelle elementer,<br />

på forsvars- og festningsarenaer<br />

- UTVENDIG<br />

FORSVARSBYGG<br />

VERSJON 5 - 2012


INNHOLD<br />

OVERORDNET OM SKILT<br />

OVERORDNET OM SKILT 3<br />

TYPOGRAFI OG FARGER 4<br />

GRAFISKE DETALJER /PIKTOGRAMMER 5<br />

INNGANGSSKILT / VELKOMMENSKILT 6 - 7<br />

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR FRITTSTÅENDE SKILT 8 - 9<br />

OMRÅDESKILT/ OVERSIKTSKILT 10 - 16<br />

FASADESKILT MED- SPESIFIKASJONER 18 - 22<br />

OVERSIKTSKILT INNGANGSPARTI UTVENDIG 24 - 27<br />

SPESIELLE SKILT 28 - 29<br />

MINDRE FASADESILT PÅ BYGG 30 - 31<br />

GATEBUKK 32 - 33<br />

RETNINGSSKILT/ VEISKILT GANGVEI 34 - 35<br />

VEIVISER, GATE- ELLER VEINANVNSKILT 36 - 39<br />

VARSELSKILT 40 - 41<br />

PARKERINGS- OG TRAFIKKSKILT 42 - 45<br />

INFORMASJONSTAVLE/ HISTORISKE SKILT 46 - 47<br />

INFORMASJONSTAVLE/ MILJØSKILT 48 - 49<br />

PLAKETT 50 - 51<br />

BYGGEPLASSKILT 52 - 53<br />

BYGGEPLASSBANNER 54 - 57<br />

FORBUDSKILT, ADGANG FORBUDT 58 - 59<br />

FORBUDSKILT, FOTOGRAFERING FORBUDT 60 - 61<br />

SKILT FOR KAMERAOVERVÅKING 62 - 63<br />

SKILT FOR SKYTE- OG ØVINGSFELT (SØF) FINNES FORELØPIG I SØF-HÅNDBOKA.<br />

SØF-SKILT VIL OGSÅ BLI LAGT HER, HER ETTER AT EN OPPDATERING ER GJORT.<br />

GJENKJENNELSE<br />

Det skal være gjenkjennelse i skiltingen, uansett beliggenhet i<br />

landet. Enten man befinner seg på en forsvarsarena eller på en<br />

historisk festningsarena.<br />

TO-DELT <strong>SKILTPROGRAM</strong><br />

Dette skiltprogrammet gjelder skilt ing både på forsvarsarenaer<br />

og festningsarenaer. Den visuelle hovedrammen for dette skiltprogrammet<br />

er lik uansett arena.<br />

Nyanseforskjeller skiller forsvarsarenaen fra festningsarenaen.<br />

Disse nyansene går på bruk av font, og grafiske detaljer. Dette<br />

for å gi skilt ing på festningene et historisk preg, i et ellers moderne<br />

skiltuttrykk.<br />

EN “BASISPAKKE”<br />

Dette skiltprogramforslaget inneholder en basispakke for skilt.<br />

Det vil komme andre behov enn hva som skisseres i dette programmet.<br />

Programmet kan da anses som et utgangspunkt og<br />

veileder i utforming av andre skilttyper etter behov. Det er viktig<br />

at man følger form, farge og font, som det spesifiseres i dette<br />

programmet.<br />

STANDARDSKILTER<br />

Annen standardskilt ing vil komme i tillegg til dette skiltprogrammet.<br />

Som skilt ing av brann- og evakueringsveier, nødutganger,<br />

gass, drivstofflager og annet skal følge NS eller bransjestandard.<br />

Det samme gjelder skilt ing for teknisk anlegg.<br />

TEKNISKE LØSNINGER, MATERIALER OG KVALITET<br />

Det må legges vekt på at det på noen skilt skal være enkelt å<br />

gjøre endringer. Teknisk løsning og materialer velges deretter.<br />

Skiltmaterialer og produksjon som gir skiltet lang levetid og lave<br />

vedlikeholdskostnader, skal prioriteres. Dekor og foliering skal<br />

alltid være av god kvalitet med lang holdbarhet i 3M – 100 serien<br />

eller tilsvarende kvalitet.<br />

Det skal vurderes om viktige skilt bør være opplyst.<br />

I tillegg skal man tenke gjenbruk, f.eks. ved bruk av gjenbruk av<br />

deler av byggeplasskilt.<br />

ET <strong>SKILTPROGRAM</strong> I UTVIKLING<br />

Dette skiltprogrammet vil være i kontinuerlig utvikling. Det vil<br />

kommer forbedringer etter hvert som erfaringer høstes. I tillegg vil<br />

nye skiltelementer legges til etter som behov oppstår.<br />

KONTAKTPERSON<br />

Kommunikasjonsrådgiver Marion Pedersen er kontaktperson<br />

for dette skiltprogrammet.<br />

Tlf: 48 89 79 73<br />

e-post:marion.pedersen@forsvarsbygg.no<br />

KONTAKTPERSONER FMS OM SKILT<br />

<strong>Forsvaret</strong>s Mediesenter (FMS) kan kvalitetssikre skilt før de settes<br />

i produksjon. Spesielt viktig er dette ved bruk av heraldiske<br />

våpen (våpenskjold). FMS har også piktogrammer for variert bruk,<br />

og bistår også i å utvikle nye piktogrammer.<br />

Avdelingsleder, <strong>Forsvaret</strong>s mediesenter<br />

Seniorrådgiver Claus Andreas Østby<br />

Tlf. 0510 7715 / 23 09 77 15<br />

e-post: caostby@fms.mil.no<br />

Grafisk designer, <strong>Forsvaret</strong>s mediesenter<br />

Seniorkonsulent Alexander Chan<br />

Tlf. 0510 7716 / 23 09 77 16<br />

e-post: achan@fms.mil.no<br />

FSJ heraldiske rådgiver, <strong>Forsvaret</strong>s mediesenter<br />

<strong>Forsvaret</strong>s heraldiske våpner:<br />

Oberst Jan Eide<br />

Tlf. 0510 7727 / 23 09 77 27<br />

e-post: janeide@fms.mil.no<br />

RAMMEAVTALE SKILT<br />

I mai 2012 ble det inngått en landsdekkende rammeavtale for<br />

produksjon og montering av skilt (samt rådgivning). Avtalen som<br />

dekker leveranse av skilt til Forsvarsbygg og <strong>Forsvaret</strong>.<br />

Avtalen gjelder både utvendig og innvendig skilting, samt alle<br />

typer etterlysende merke-materiell/skilt. Rammeavtalen omfatter<br />

produksjon av skilt, og montering av skilt ved behov. Rammeavtalen<br />

omfatter også teknisk og kreativ rådgivning i forbindelse<br />

med utarbeiding av skilt.<br />

Rammeavtalen omfatter i tillegg alle typer av etterlysende merkemateriell,<br />

inkludert etterlysende materiell til visuell merking av<br />

rømningsveier i byggverk og etterlysende materiell til merking av<br />

brannvernmateriell i byggverk.<br />

Også skilt for skyte- og øvingsfelt inngår i denne rammeavtalen.<br />

Levarandøren er A2G Profilering AS.<br />

Bestillinger på e-post rettes til profilering@a2g.no.<br />

Kontaktpersoner hos leverandøren er:<br />

Bjørn Pettersen<br />

Tlf 55 53 67 00/ 93 09 34 40<br />

Bjorn.Pettersen@a2g.no<br />

Torill Anthun<br />

Tlf 55 53 67 00/ 48 28 12 98<br />

E-post: Torill.Anthun@a2g.no<br />

3


TYPOGRAFI<br />

Forsvarsarena- og festningsarena<br />

GRAFISKE DETALJER<br />

Forsvars- og festningsarena<br />

BRUK AV FONT / SKRIFTTYPE<br />

Det er klare forskjeller mellom en festningsarena og en forsvarsarena. En bevisst typografi er med på å skape nyanseog<br />

stemningsforskjeller i skiltprogrammet, samt tydeliggjøre forskjellene mellom de to arenaene.<br />

Det historiske preget i festningsarenaskiltingen blir tydeliggjort med Forsvarsbygg nasjonale festningsverks profilfont Garamond.<br />

Denne skal brukes i variantene regular og italic. På en forsvarsarena ønskes et moderne preg på skiltingen, og her brukes <strong>Forsvaret</strong>s<br />

hovedtypografi, med skriftsnittet Myriad Pro i variantene light, regular og bold.<br />

FONT / SKRIFTTYPE<br />

Forsvarsarena:<br />

Myriad Pro Light<br />

Myriad Pro Regular<br />

Myriad Pro Bold<br />

Festningsarena:<br />

Modus regular<br />

Modus Semibold<br />

Garamond regular<br />

Garamond Italic<br />

FARGER<br />

Hovedfargene for dette skiltprogrammet er:<br />

Sort: NCS S8500 N<br />

Grå metallisk (sølv) / grått: SØLV PMS / CoolGrey4<br />

Hvit: CMYK 0000<br />

ENHETLIG UTFORMING – MED VISUELLE NYANSER<br />

Selv om det hovedprogrammet for skilting knytter er lik, er det sentrale<br />

grafiske detaljer som bidrar til å skille de to arenaene fra hverandre. Det<br />

historiske mønsteret fra festningenes visuelle profil ivaretar det historiske<br />

preget. Dette skal kun brukes på inngangsskilt og historiske skilt.<br />

PIKTOGRAMMER<br />

Piktogrammene brukt i skiltprogrammet er utformet av <strong>Forsvaret</strong>s<br />

mediesenter. Her vises noen tilgjengelige piktogrammer. Flere varianter<br />

finnes, og ved behov kan ytterligere piktogrammer produseres. Ta kontakt<br />

med <strong>Forsvaret</strong>s mediesenter for videre behov.<br />

VÅPENSKJOLD<br />

I skiltprogrammet vises våpenskjold på en rekke skilt. Dette er for å<br />

eksemplifisere hvordan våpenskjold plasseres på den type skilt. Men<br />

det betyr ikke at skiltet må ha våpenskjold. Alle skilt kan være uten<br />

våpenskjold.<br />

BRUK AV VÅPENSKJOLD<br />

Riktig plassering av tekst og andre elementer i forhold til våpenskjoldet<br />

er spesielt viktig.<br />

Tekst eller andre elementer skal aldri stå over underkanten av kronen i<br />

et våpenskjold. Generelt skal det ikke plasseres noe over et våpenskjold.<br />

Våpenskjoldet skal plasseres til venstre for annet innhold.<br />

RIKTIG:<br />

UNDERVISNINGSSAL<br />

Festningsmønster: Gir historisk preg på festningsskilt<br />

FEIL:<br />

UNDERVISNINGSSAL<br />

Festningsmønster: På skilt med sort bakgrunn<br />

Eksempel skilt forsvarsarena<br />

Eksempel skilt festningsarena<br />

BRUK AV FLERE VÅPENSKJOLD<br />

Bruk av flere våpenskjold på ett skilt, gjøres kun på oversiktskilt for som<br />

plasseres inne på en forsvarsarena. Utenfor arenaen, og utenfor porten<br />

møter man kun <strong>Forsvaret</strong> og <strong>Forsvaret</strong>s våpenskjold, slik:<br />

Piktogrammer: Skal brukes i negativ<br />

4<br />

5


INNGANGSKILT/ VELKOMMEN SKILT - SKILTTYPE 1A<br />

Forsvarsarena<br />

INNGANGSKILT/ VELKOMMEN SKILT - SKILTTYPE 1B<br />

Festningsarena<br />

HOVEDSKILTET SOM MØTER BESØKENDE VED INNGANGSPARTIET<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

HOVEDSKILTET SOM MØTER BESØKENDE NÅR MAN ANKOMMER ARENAEN<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Her vises alltid navn på forsvarsarenaen, sammen med <strong>Forsvaret</strong>s logo.<br />

PLASSERING: Direkte på bakken nær inngangspartiet / vakta.<br />

NB! Det skal ikke være noe mellomrom/luft mellom skiltets bunn og bakken.<br />

Velkommen til<br />

JØRSTADMOEN<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE FORSVARSEIENDOMMEN<br />

NB! Det er viktig at kvaliteten på skiltets tekniske løsning er slik at skiltet er<br />

holdbart over tid, også i værharde omgivelser.<br />

Forslag til mål: B200xH200 cm eller mindre.<br />

Bakplater:<br />

Alternativ 1: Lakkerte aluminiums- plater<br />

(3 mm tykkelse) RAL 9006 SØLV.<br />

Alternativ 2: 2 mm rustfritt stål.<br />

Mål: B200 x H200 cm.<br />

Rammeverk:<br />

Aluminium ca 60 x 60 mm lakkert RAL 9006<br />

SØLV eller rustfritt stål.<br />

Lameller:<br />

Lakkert RAL 9006 SØLV, eller rustfritt stål.<br />

Mål: B200 x H200 cm.<br />

Fotplate:<br />

Fotplate i ca 15 mm tykkelse + bolter, montert<br />

på betongkloss/fundament – frostfritt.<br />

Skiltplate:<br />

Pulverlakkert aluminiumsplate med overflate i<br />

matt med sort: NCS S8500 N.<br />

Mål: B 170 x 155H cm.<br />

Dekor:<br />

Dekor med god holdbarhet i 3M – 100 serien<br />

eller tilsvarende kvalitet. Farge: Hvit matt.<br />

Grå undertekst nede til venstre: RAL 7035.<br />

Bolter:<br />

Bolter med ca 20 mm distanse til bakplate.<br />

Ved bruk av bakplater i stål: Rustfrie bolter.<br />

Ved bruk av bakplater i aluminium: Bolter i<br />

eloksert aluminium: Sortlakkert NCS S8500 N.<br />

Lys: Egnet skiltbelysning for uteforhold, og<br />

tilpasset skiltets øvrige design.<br />

Her vises alltid navn på forsvarsarenaen, sammen med <strong>Forsvaret</strong>s logo.<br />

PLASSERING: Direkte på bakken nær inngangspartiet / vakta.<br />

NB! Det skal ikke være noe mellomrom/luft mellom skiltets bunn og bakken.<br />

Velkommen til<br />

Bergenhus festning<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE KULTUREIENDOMMEN<br />

NB! Det er viktig at kvaliteten på skiltets tekniske løsning er slik at skiltet er<br />

holdbart over tid, også i værharde omgivelser.<br />

Forslag til mål: B200xH200 cm eller mindre.<br />

Bakplater:<br />

Alternativ 1: Lakkerte aluminiums-plater<br />

(3 mm tykkelse) RAL 9006 SØLV.<br />

Mål: B200 x H200 cm.<br />

Alternativ 2:<br />

2 mm rustfritt stål. Mål: B200 x H200 cm<br />

Rammeverk:<br />

Aluminium ca 60 x 60 mm lakkert i RAL 9006<br />

SØLV eller rustfritt stål.<br />

Lameller:<br />

Lakkert RAL 9006 SØLV, eller rustfritt stål.<br />

Mål: B200 x H200 cm.<br />

Fotplate:<br />

Fotplate i ca 15 mm tykkelse + bolter, montert<br />

på betongkloss/fundament – frostfritt.<br />

Frontplate/skiltplate:<br />

Foliert aluminiumsplate med festningsmønster<br />

på matt sort bakgrunn: NCS S8500 N.<br />

Mål: B 170 x 155H cm.<br />

Dekor:<br />

Dekor med god holdbarhet i 3M – 100 serien<br />

eller tilsvarende kvalitet. Farge: Hvit matt.<br />

Grå undertekst nede til venstre: RAL 7035.<br />

Bolter:<br />

Bolter med ca 20 mm distanse til bakplate.<br />

Ved bruk av bakplater i stål: Rustfrie bolter.<br />

Ved bruk av bakplater i aluminium: Bolter i<br />

eloksert aluminium: Sortlakkert NCS S8500 N.<br />

Lys: Egnet skiltbelysning for uteforhold, og<br />

tilpasset skiltets øvrige design.<br />

6<br />

7


FRITTSTÅENDE SKILT - SPESIFIKASJONER<br />

BESLYSNING<br />

Viktige uteskilt skal belyses dersom annen belysning i området rundt skiltet, ikke er tilstrekkelig. Belysning kan plasseres i overkant av<br />

skiltet. Det kan også plasseres LED-lyskasser på baksiden skiltplaten, slik at bokstaver og andre elementer i skiltet blir opplyst. Det er<br />

viktig at elementer for belysning tåler uteforhold etter alle årstider. Valg av belysning kan vurderes ut fra det enkelte skilt og i samråd<br />

med skiltleverandør.<br />

MÅL<br />

Med unntak av inngangskilt til arenaen, så anbeles følgende mål på denne type frittstående skilt: B120 x H220 cm.<br />

Øvre del av synlig<br />

bakplate:<br />

Ca 25 cm<br />

RAMMEVERK<br />

Rammeverket: Mål 60 x 60 mm.<br />

BAKPLATER<br />

Plater på hver side av rammen.<br />

Enten aluminiumsplater, i ca 3 mm tykkelse på hver side.<br />

Eller rustfrie stålplater på hver side, i 2 mm tykkelse.<br />

SKILTPLATER<br />

Skiltplaten skal være montert med ca. 20 mm distanse til<br />

bakplate.<br />

Ytre felt på<br />

glassplate/skiltplate<br />

uten dekor:<br />

5 cm.<br />

Total skilthøyde:<br />

220 cm<br />

JØRSTADMOEN<br />

ADMINISTRASJON<br />

UNDERVISNINGSBYGG 1 OG 2 (U1 OG U2)<br />

POSTMOTTAK, ARKIVTJENESTEN<br />

VARELEVERING KJØKKEN<br />

GJESTEPARKERING<br />

DEPOT OG VARELEVERING<br />

BILVERKSTED<br />

Skiltplate i front:<br />

Ca 155 cm<br />

<<br />

GYMSAL<br />

SKYTEBANE<br />

LANDVERNSALEN<br />

Høyde på dekorområde:<br />

Ca 145 cm<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE FORSVARSEIENDOMMEN<br />

FOT<br />

Frittstående skilt festes med fotplate i en betongkloss som plasseres frostfritt under<br />

bakkenivå.<br />

Egnet fyllmasse legges over fotplaten og helt inntil skiltet.<br />

Bredde på dekorområde ca 100 cm<br />

Bredde skiltplate/glassplate ca 110 cm<br />

Nedre del av<br />

synlig<br />

bakplate:<br />

Minimum 40 cm<br />

8<br />

Total skiltbredde: 120 cm<br />

9


OMRÅDESKILT / OVERSIKTSKILT - SKILTTYPE 2A<br />

Forsvarsarena<br />

OMRÅDESKILT / OVERSIKTSKILT - SKILTTYPE 2B<br />

Festningsarena<br />

OVERSIKTSSKILTET SKAL VISE HVA OG HVEM SOM FINNES HVOR<br />

Her følger flere alternativer for hvordan dette kan løses.<br />

Alternativ 1: Oversiktskilt med kart og navn.<br />

PLASSERING:<br />

Direkte på bakken på innsiden av forsvarsarenaen,<br />

nær inngangspartiet.<br />

PLASSERING:<br />

Direkte på bakken på innsiden av festningsarenaen,<br />

nær inngangspartiet.<br />

KART<br />

Skilt med kart ha et enkelt stilisert kart i grånyanser som vist<br />

i dette eksempelet. Farget kart skal ikke brukes.<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Mål: B120x H220 cm<br />

JØRSTADMOEN<br />

Bakplater:<br />

Alternativ 1: Lakkerte aluminiums- plater (3 mm tykkelse)<br />

RAL 9006 SØLV. Mål: B120x H220 cm.<br />

Alternativ 2: Ca. 2 mm rustfritt stål. Mål: B120x H220<br />

cm.<br />

17 FK KKIS<br />

- Arkivtjenesten<br />

25 FK KKIS<br />

- Felles sambandsskvadron<br />

- <strong>Forsvaret</strong>s ingeniørhøgskole<br />

- Landoperativ sambandsskvadron<br />

- Taktisk datalink<br />

26 INI OPS<br />

- Avdeling for beskyttelse av kritisk<br />

infrastruktur<br />

- Operasjonsstøtte østerdalen<br />

KAPELL<br />

34 FORSVARTES<br />

LOGISTIKKORGANISASJON<br />

- Landkapasitet/integrasjon<br />

39 FK KKIS<br />

- CIS TG<br />

46 LANDVERNSALEN<br />

61<br />

47 FK KKIS<br />

- Stabsavdeling<br />

49 FK KKIS<br />

- Baseskavdronen<br />

50 FSAN<br />

- Sykestue<br />

51 FORSVARSBYGG<br />

52 KJØKKEN, SPISESAL OG SALONG<br />

58 FORSVARETS<br />

LOGISTIKKORGANISASJON<br />

- Depot<br />

61 HÆREN, OPERASJONSSTØTTE<br />

- Bilverksted<br />

94 GYMSAL<br />

Rammeverk:<br />

Aluminium 60 x 60 mm lakkert i matt sort NCS S8500<br />

N eller RAL 9006 SØLV. Alternativt kan rustfritt stål<br />

brukes.<br />

Lameller: Lakkert RAL 9006 SØLV, eller rustfritt stål.<br />

Bakkemontering/fotplate/fundament:<br />

Fotplate i ca 15 mm tykkelse + bolter, montert på<br />

betongkloss/fundament – frostfritt.<br />

Skiltplate:<br />

8 mm glass (minimum) polerte kanter vanlig herdet<br />

glass. Mål: B110x H160 cm.<br />

Foliert i sort på bakside: NCS S8500 N, som stopper 5<br />

cm innenfor glassets ytre kant.<br />

1 Hovedinngang<br />

2 Gjesteparkering<br />

3 Festningskontor<br />

4 Galleri<br />

5 Festningscafe<br />

6 Karpedammen scene<br />

1 Hovedinngang<br />

2 Gjesteparkering<br />

3 Infokontor<br />

4 Festningskontor<br />

5 Galleri<br />

6 Festningscafe<br />

7 Karpedammen<br />

8 Møtelokaler<br />

9 Restaurant<br />

10 Messa<br />

11 Slottet<br />

12 Kanonene<br />

13 Galleri 2<br />

14 Festningsbutikk<br />

15 Forsvarsbygg<br />

17<br />

25<br />

34<br />

46<br />

58<br />

Dekor:<br />

Dekor i 3M – 100 serien eller tilsvarende kvalitet god<br />

kvalitet.<br />

Farge hvit matt. i hvit skriftfarge og sort bakgrunn:<br />

NCS S8500 N.<br />

NB! Løsningen må være slik at det mulig å legge til<br />

eller endre dekorelementer i senere tid.<br />

Grå undertekst nede til venstre: RAL 7035.<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE KULTUREIENDOMMEN<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE KULTUREIENDOMMEN<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE FORSVARSEIENDOMMEN<br />

Bolter: Bolter med ca 20 mm distanse til bakplate.<br />

Ved bruk av bakplater i stål: Rustfrie bolter.<br />

Ved bruk av bakplater i aluminium. Boltene plasseres<br />

på den ikke-folierte delen av glasset.<br />

NB! Det er viktig at kvaliteten på skiltets tekniske løsning er<br />

slik at skiltet er holdbart over tid, også i værharde omgivelser.<br />

Lys: Egnet skiltbelysning for uteforhold, og tilpasset<br />

skiltets øvrige design.<br />

Det kan vurderes å bruke lyskasse med LED-lys, på<br />

baksiden av glasset, som lyser opp dekor på skiltet..<br />

Øvrig produksjon av skiltet på tilpasses deretter.<br />

NB! Det er viktig at kvaliteten på skiltets tekniske løsning er<br />

slik at skiltet er holdbart over tid, også i værharde omgivelser.<br />

10<br />

11


OMRÅDESKILT / OVERSIKTSKILT *(U/ KART) - SKILTTYPE 2C/2D<br />

Forsvarsarena<br />

OMRÅDESKILT / OVERSIKTSKILT<br />

Festningsarena<br />

- SKILTTYPE 2E<br />

OVERSIKTSSKILTET SKAL VISE HVEM SOM INNE I LEIREN<br />

Her følger flere alternativer for hvordan dette kan løses.<br />

Skiltene kan brukes med og uten våpenskjold. VIKTIG: Ved bruk av våpenskjold<br />

over hverandre, må skillelinjer benyttes.<br />

Dersom skiltet plasseres utenfor leiren/porten skal ikke lokale våpenskjold<br />

benyttes. Kun <strong>Forsvaret</strong>s logo, øverst til venstre.<br />

PLASSERING:<br />

Direkte på bakken på innsiden av forsvarsarenaen,<br />

nær inngangspartiet.<br />

SKILTTYPE 2E:<br />

Alternativ 4.: Større oversiktskilt med navn og kart.<br />

PLASSERING:<br />

På innsiden av festningsarenaen,<br />

nær inngangspartiet.<br />

SKILTTYPE 2C:<br />

MINDRE VERSJON (SKILTTYPE 2D):<br />

Forslag til mål: B80x H180 cm.<br />

Bakplate festes direkte mot skiltplate.<br />

Her vises forslag med våpenskjold og skillelinjer.<br />

JØRSTADMOEN<br />

NAVN PÅ FORSVARETS AVDELING<br />

Eventuell tillegsinformasjon<br />

NAVN PÅ FORSVARETS AVDELING<br />

Eventuell tillegsinformasjon<br />

FORSVARETS SANITET<br />

JØRSTADMOEN<br />

INI<br />

INI<br />

FIK KKIS<br />

FIK KKIS<br />

INI<br />

FIK KKIS<br />

NAVN PÅ FORSVARETS AVDELING<br />

NAVN PÅ FORSVARETS AVDELING<br />

NAVN PÅ FORSVARETS AVDELING<br />

A Administrasjonsbygg og<br />

hovedport<br />

B Briggen befalsforlegning<br />

C Velferd, kantine, frisør<br />

D Transport og<br />

forsyningslagre (FLO)<br />

E Postkontor<br />

F Prestekontor og sanitet<br />

G Sjaluppen<br />

H Kaserne øst, vest og<br />

hvite ørn<br />

I Idrettsanlegg<br />

J Kirke<br />

K Hovedkai med verksteder<br />

L Baseområde<br />

M Sikkerhetssenteret (SSS)<br />

N Minevåpendets treningssenter<br />

O Undervannsbårkai og<br />

dykkesenter<br />

P Skytebane<br />

Q MTB-havn<br />

R KNM Tordenskjold<br />

S Fregatten befalsforlegning<br />

T Kystvakthavn<br />

U Bogøytoppen/ MTBtreningssenter<br />

V Toaletter<br />

W Korvetten (Marinestaben)<br />

X Kystvaktens kopetansesenter<br />

og fellesparkering (SHH)<br />

NAVN PÅ FORSVARETS AVDELING<br />

FORSVARSBYGG<br />

FORSVARSBYGG<br />

FORSVARETS SANITET<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE KULTUREIENDOMMEN<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE FORSVARSEIENDOMMEN<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE FORSVARSEIENDOMMEN<br />

TEKNISK BESKRIVELSE: Som skilttype 2A. Forslag til mål: B250x H220 cm.<br />

TEKNISK BESKRIVELSE SKILTTYPE 2C:<br />

Krav til skiltet: Det er viktig at kvaliteten på skiltets tekniske<br />

løsning er slik at skiltet er holdbart over tid, også i værharde<br />

omgivelser.<br />

TEKNISK BESKRIVELSE SKILTTYPE 2D:<br />

Mål: B80 x H180 cm.<br />

Bakplate: Lakkert aluminiumplater (3 mm tykkelse)<br />

RAL 9006 SØLV,<br />

Skiltplate: Lakkert aluminiumplate matt sort NCS S8500 N.<br />

Dekor: Dekor i 3M – 100 serien eller tilsvarende kvalitet god<br />

kvalitet. Fullfarge på logo/merker. Tekst hvit matt. Grå undertekst<br />

nede til venstre: RAL 7035.<br />

Montering: Solid og egnet montering i bakken.<br />

Krav til skiltet: Det er viktig at kvaliteten på skiltets tekniske<br />

løsning er slik at skiltet er holdbart over tid, også i værharde<br />

omgivelser.<br />

12<br />

13


OMRÅDESKILT / RETNINGSSKILT - SKILTTYPE 3A<br />

Forsvarsarena<br />

Alternativ 3: Oversiktskilt med navn og retningspiler.<br />

PLASSERING:<br />

På innsiden av forsvarsarenaen, nær inngangspartiet.<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Mål: B120x H220 cm<br />

ARENANAVN<br />

- en Forsvarsarena<br />

HOVEDINNGANG<br />

GJESTEPARKERING<br />

MESSEBYGG<br />

ADMINISTRASJON<br />

KAPELLET<br />

FORSVARSBYGG KONTOR<br />

Bakplater:<br />

Alternativ 1: Lakkerte aluminiums- plater (3 mm tykkelse)<br />

RAL 9006 SØLV.<br />

Alternativ 2: Ca. 2 mm rustfritt stål.<br />

Rammeverk:<br />

Aluminium 60 x 60 mm lakkert i matt sort NCS S8500 N eller<br />

RAL 9006 SØLV. Alternativt kan rustfritt stål brukes.<br />

Lameller: Lakkert RAL 9006 SØLV, eller rustfritt stål .<br />

Bakkemontering/fotplate/fundament:<br />

Fotplate i ca 15 mm tykkelse + bolter, montert på<br />

betongkloss/fundament – frostfritt.<br />

Skiltplate:<br />

8 mm glass (minimum) polerte kanter vanlig herdet glass.<br />

Mål: B110x H160 cm.<br />

Foliert i sort på bakside: NCS S8500 N, som stopper 5 cm<br />

innenfor glassets ytre kant.<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE FORSVARSEIENDOMMEN<br />

Dekor:<br />

Dekor i 3M – 100 serien eller tilsvarende kvalitet god kvalitet.<br />

Farge hvit matt. i hvit skriftfarge og sort bakgrunn: NCS<br />

S8500 N.<br />

NB! Løsningen må være slik at det mulig å legge til eller endre<br />

dekorelementer i senere tid.<br />

Undertekst nede til venstre: Mørk grå som gir kontrast mot<br />

bakgrunnen. F.eks: RAL 7005.<br />

Bolter:<br />

Bolter med ca 20 mm distanse til bakplate.<br />

Ved bruk av bakplater i stål: Rustfrie bolter.<br />

Ved bruk av bakplater i aluminium: Bolter i eloksert aluminium,<br />

sortlakkert NCS S8500 N.<br />

Boltene plasseres på den ikke-folierte delen av glasset.<br />

Grå undertekst nede til venstre: RAL 7035.<br />

Lys: Egnet skiltbelysning for uteforhold, og tilpasset skiltets<br />

øvrige design.<br />

Det kan vurderes å bruke lyskasse med LED-lys, på baksiden<br />

av glasset, som lyser opp dekor på skiltet.. Øvrig produksjon<br />

av skiltet må tilpasses deretter.<br />

14<br />

15


OMRÅDESKILT / OVERSIKTSKILT STORE - SKILTTYPE 3B<br />

Forsvarsarena<br />

Alternativ 4.: Større oversiktskilt med navn og kart.<br />

PLASSERING:<br />

På innsiden av forsvarsarenaen, nær<br />

inngangspartiet.<br />

HAAKONSVERN<br />

A<br />

B<br />

C<br />

D<br />

E<br />

F<br />

G<br />

H<br />

I<br />

J<br />

K<br />

L<br />

ADMINISTRASJONSBYGG OG<br />

HOVEDPORT<br />

BRIGGEN BEFALSFORLEGNING<br />

VELFERD, KANTINE, FRISØR<br />

TRANSPORT OG<br />

FORSYNINGSLAGRE (FLO)<br />

POSTKONTOR<br />

PRESTEKONTOR OG SANITET<br />

SJALUPPEN<br />

KASERNE ØST, VEST OG<br />

HVITE ØRN<br />

IDRETTSANLEGG<br />

KIRKE<br />

HOVEDKAI MED VERKSTEDER<br />

BASEOMRÅDE<br />

O<br />

B<br />

N<br />

M<br />

S<br />

W<br />

F<br />

C<br />

A<br />

L<br />

K<br />

P<br />

X D<br />

G<br />

R<br />

J H<br />

I<br />

Q<br />

V<br />

T<br />

U<br />

M SIKKERHETSSENTERET (SSS)<br />

N MINEVÅPENDETS TRENINGSSENTER<br />

O UNDERVANNSBÅRKAI OG<br />

DYKKESENTER<br />

P SKYTEBANE<br />

Q MTB-HAVN<br />

R KNM TORDENSKJOLD<br />

S FREGATTEN BEFALSFORLEGNING<br />

T KYSTVAKTHAVN<br />

U BOGØYTOPPEN/<br />

MTB-TRENINGSSENTER<br />

V<br />

W KORVETTEN (MARINESTABEN)<br />

X KYSTVAKTENS KOPETANSESENTER<br />

OG FELLESPARKERING (SHH)<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE FORSVARSEIENDOMMEN<br />

TEKNISK BESKRIVELSE: Som skilttype 3A. Forslag til mål: B250x H220 cm.<br />

16


FASADESKILT STORE - SKILTTYPE 4A<br />

Forsvarsarena<br />

FRITTSTÅENDE BOKSTAVER MONTERT PÅ FASADE:<br />

Denne skilttypen brukes på større bygg, og viktige bygg som bør<br />

profileres godt.<br />

BRUK AV NAVN OG NUMMER<br />

Navn på bygningen skal vises sammen med inventarnummer på bygningen.<br />

Inventarnummer skal alltid være med, og skal stå foran navnet på bygningen.<br />

Tallet 0 fremst i inventarnummeret skal ikke vises i skiltingen.<br />

Unntak: Bygningen kan skiltes med inventarnummer alene. F.eks. hvis man av<br />

sikkerhetshensyn ikke vil oppgi navn på bygningen.<br />

FARGEBRUK<br />

Store fasadeskilt skal i hovedsak være i matt sort. Farge: NCS S8500 N<br />

I tilfeller der sorte bokstaver gir dårlig lesbarhet fordi fasaden er for mørk, skal<br />

man bruke mettallfargede bokstaver. Enten lakkert aluminium i RAL 9006 SØLV<br />

eller rustfritt stål.<br />

Inventarnummer skal settes foran navnet.<br />

Dersom tallet 0 er fremste siffer, skal dette ikke<br />

tas med.<br />

SKILTTYPE 4A:<br />

11 SYKESTUA<br />

KM<br />

82 mm<br />

275 mm 400 mm<br />

400 mm<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Tilskjærte bokstaver lakkert i<br />

matt sort farge: NCS S8500 N.<br />

Alternativ 1: Ca. 3 mm aluminium<br />

Alternativ 2: Ca 3 mm rustfritt stål<br />

Montering: Monteres med avstand<br />

fra vegg, minimum 20 mm.<br />

I tilfeller der sorte bokstaver gir<br />

dårlig lesbarhet fordi fasaden er<br />

for mørk, skal man bruke mettallfargede<br />

bokstaver lakker i RAL<br />

9006 eller rustfritt stål. ,<br />

18<br />

19


FASADESKILT STORE - SPESIFIKASJONER - SKILTTYPE 4B<br />

Forsvarsarena<br />

FASADESKILT FESTNINGER - SKILTTYPE 4C<br />

Festningsarena<br />

ALTERNATIV MED AVDELINGSNAVN OG VÅPENSKJOLD:<br />

Våpenskjold kan brukes unntaksvis sammen med avdelingsnavn. Ikke sammen med bygningsnavn og inventarnummer.<br />

Våpenskjold plasseres på venstre side, og skal brukes i sort-hvit versjon på fasader.<br />

SOM ET ALTERNATIV TIL FRITTSTÅENDE BOKSTAVER MONTERT PÅ FASADE<br />

MONTERES SKILT PÅ FASADEN.<br />

SKILTTYPE 4C:<br />

Plassering av våpenskjold sammen med navn, gjøres slik:<br />

SKILTTYPE 4B:<br />

Kun én linje: På store fasadeskilt skal det aldri legges inn flere linjer med informasjon når man har store fasadeskilt.<br />

GENERELT OM BRUK AV VÅPENSKJOLD<br />

Riktig plassering av tekst og andre elementer i forhold til våpenskjoldet er spesielt viktig.<br />

Tekst eller andre elementer skal aldri stå over underkanten av kronen i et våpenskjold. Generelt skal det ikke plasseres noe over<br />

et våpenskjold. Våpenskjoldet skal plasseres til venstre for annet innhold.<br />

RIKTIG:<br />

KYSTESKADREN<br />

UNDERVISNINGSSAL<br />

FEIL:<br />

HÆRSTABEN<br />

UNDERVISNINGSSAL<br />

Elevsforlegning<br />

BERGENHUS<br />

BERGENHUS<br />

Elevsforlegning<br />

VIKTIG OM MONTERING<br />

Montering av skilt på festningsverkenes<br />

fasader må utføres på den måte som er<br />

godkjent av Riksantikvaren.<br />

Kontakt Forsvarsbygg nasjonale festningsverk<br />

for mer info om dette.<br />

TEKNISK BESKRIVELSE:<br />

Målforslag: 300x 150 mm (eller variabel bredde)<br />

Font: Hvit, Garamond.<br />

Bakplate:<br />

Lakkert aluminiumsplate 3mm. Matt sort farge: NCS S8500 N<br />

Dekor:<br />

Skriftfarge: Dekor i 3M – 100 serien eller tilsvarende kvalitet god kvalitet.<br />

Matt hvit. Holdbarhet i uteforhold er viktig.<br />

20<br />

21


ALTERNATIVE STORE FASADESKILT - SKILTTYPE 4D<br />

Forsvarsarena<br />

FASADESKILT - FOLIERING PÅ GLASSFLATER<br />

Her vises enklere fasadeskilt ing på glassflater.<br />

Markering av byggets navn eller funksjon og invetarnummer med foliering på glassflater i matt hvitt.<br />

Der hvor lys og bakgrunn krever en annen farge, brukes sort. Farge: NCS S8500 N.<br />

SKILTTYPE 4D:<br />

105 MESSEBYGG<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Dekor: Dekor i 3M – 100 serien eller tilsvarende kvalitet god kvalitet.<br />

Farge: Matt hvit, sort eller RAL 9006 SØLV.<br />

22<br />

23


OVERSIKTSKILT INNGANGSPARTI UTVENDIG -<br />

Forsvarsarena<br />

SKILTTYPE 5A/B<br />

OVERSIKTSKILT INNGANGSPARTI UTVENDIG - SKILTTYPE 5A<br />

Festningsarena<br />

SKILTING AV INNGANGSPARTIER (SKILTTYPE 5A)<br />

Spesifisering av hvilke aktører /hvilken avdeling som finnes<br />

i bygningen. Flere skilt kan settes opp for flere aktører, eller<br />

flere aktører kan påføres samme skilt.<br />

Her med eksempel på kun én aktør per skilt:<br />

PLASSERING:<br />

Monteres på bygningens vegg, nær inngangspartiet, der<br />

det skal spesifiseres hvem som finnes inne i bygningen.<br />

MED VÅPENSKJOLD (SKILTTYPE 5B)<br />

Eksempel på plassering og størrelse av våpenskjold.<br />

SKILTING AV INNGANGSPARTIER (SKILTTYPE 5A)<br />

Spesifisering av hvilke aktører /hvilken avdeling som finnes i bygningen.<br />

Flere skilt kan settes opp for flere aktører, eller flere aktører kan påføres samme skilt.<br />

Her med eksempel på kun én aktør per skilt:<br />

FORSVARETS SANITET<br />

FORSVARETS SANITET<br />

Utdanning og krigskirurgi<br />

Vertshuset festningen<br />

Portkastellet<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE FORSVARSEIENDOMMEN<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE FORSVARSEIENDOMMEN<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE KULTUREIENDOMMEN<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE KULTUREIENDOMMEN<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Forslag til mål: B40 x H40.<br />

Bakplate:<br />

Matt sort farge: NCS S8500 N<br />

Alternativ 1: Lakkert aluminiumsplate 3mm.<br />

Alternativ 2: Foliert aluminiumsplate 3mm.<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Forslag til mål: B40 x H40.<br />

Bakplate:<br />

Matt sort farge: NCS S8500 N<br />

Alternativ 1: Lakkert aluminiumsplate 3mm.<br />

Alternativ 2: Foliert aluminiumsplate 3mm.<br />

VIKTIG OM MONTERING<br />

Montering av skilt på festningsverkenes fasader må<br />

utføres på den måte som er godkjent av Riksantikvaren.<br />

Kontakt Forsvarsbygg nasjonale festningsverk for mer<br />

info om dette.<br />

Skiltplate:<br />

Akrylplate med glass ”utseende” eller vanlig herdet glass.<br />

Endringsmuligheter i dekor avgjør valg av materiale.<br />

NB! Løsningen må vurderes etter om det mulig å legge<br />

til eller endre dekorelementer i ettertid tid.<br />

Skiltplate:<br />

Akrylplate med glass ”utseende” eller vanlig herdet glass.<br />

Endringsmuligheter i dekor avgjør valg av materiale.<br />

NB! Løsningen må være slik at det mulig å legge<br />

til eller endre dekorelementer i ettertid tid.<br />

Dekor: Skriftfarge: Dekor i 3M – 100 serien eller tilsvarende<br />

kvalitet god kvalitet.<br />

Matt hvit. Holdbarhet i uteforhold er viktig.<br />

Fullfarge våpenskjold.<br />

Dekor: Skriftfarge: Dekor i 3M – 100 serien eller tilsvarende<br />

kvalitet god kvalitet.<br />

Matt hvit. Holdbarhet i uteforhold er viktig.<br />

Fullfarge våpenskjold.<br />

Bolter:<br />

Bolter med ca 20 mm distanse til bakplate.<br />

Ved bruk av bakplater i stål: Rustfrie bolter.<br />

Ved bruk av bakplater i aluminium: Bolter i eloksert<br />

aluminium, sortlakkert NCS S8500 N.<br />

Bolter:<br />

Bolter med ca 20 mm distanse til bakplate.<br />

Ved bruk av bakplater i stål: Rustfrie bolter.<br />

Ved bruk av bakplater i aluminium: Bolter i eloksert aluminium,<br />

sortlakkert NCS S8500 N.<br />

Krav til skiltet: Det er viktig at kvaliteten på skiltets<br />

tekniske løsning er slik at skiltet er holdbart over tid,<br />

også i værharde omgivelser.<br />

Krav til skiltet: Det er viktig at kvaliteten på skiltets<br />

tekniske løsning er slik at skiltet er holdbart over tid,<br />

også i værharde omgivelser.<br />

24<br />

25


OVERSKTSKILT INNGANGSPARTI UTVENDIG<br />

Forsvarsarena<br />

- SKILTTYPE 5D, E<br />

OVERSKTSKILT INNGANGSPARTI UTVENDIG -<br />

Festningsarena<br />

SKILTTYPE 5D, E<br />

Spesifisering av hvor aktørene befinner seg i bygningen.<br />

Her med flere aktører påført samme skilt.<br />

PLASSERING:<br />

Monteres på bygningens vegg, nær inngangspartiet.<br />

SKILTTYPE 5D:<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Forslag til mål: B35 x H variabel.<br />

SKILTTYPE 5D:<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Forslag til mål: B35 x H variabel.<br />

FORSVARETS SANITET<br />

- administrasjon 1.etg<br />

SJØFORSVARET<br />

2. etg<br />

- lege /tannlege 2. etg<br />

- sykestue 3. etg<br />

FORSVARSBYGG<br />

3. etg<br />

Bakplate:<br />

Matt sort farge: NCS S8500 N<br />

Alternativ 1: Lakkert aluminiumsplate 3mm.<br />

Alternativ 2: Foliert aluminiumsplate 3 mm.<br />

Skiltplate:<br />

Akrylplate med glass ”utseende” eller vanlig herdet glass.<br />

Endringsmuligheter i dekor avgjør valg av materiale.<br />

NB! Løsningen må være slik at det mulig å legge<br />

til eller endre dekorelementer i ettertid tid.<br />

Steinbrakka<br />

Galleri Winther<br />

1. etg<br />

Glasshytta<br />

2. etg<br />

Bakplate:<br />

Matt sort farge: NCS S8500 N<br />

Alternativ 1: Lakkert aluminiumsplate 3mm.<br />

Alternativ 2: Foliert aluminiumsplate 3 mm.<br />

Skiltplate:<br />

Akrylplate med glass ”utseende” eller vanlig herdet glass.<br />

Endringsmuligheter i dekor avgjør valg av materiale.<br />

NB! Løsningen må være slik at det mulig å legge<br />

til eller endre dekorelementer i ettertid tid.<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE FORSVARSEIENDOMMEN<br />

Dekor/skriftfarge:<br />

Dekor i 3M – 100 serien eller tilsvarende kvalitet god kvalitet.<br />

Matt hvit. Holdbarhet i uteforhold er viktig.<br />

Fullfarge våpenskjold.<br />

Designjern<br />

3. etg<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE KULTUREIENDOMMEN<br />

Dekor/skriftfarge: Dekor i 3M – 100 serien eller tilsvarende<br />

kvalitet god kvalitet.<br />

Matt hvit. Holdbarhet i uteforhold er viktig.<br />

Fullfarge våpenskjold.<br />

SKILTTYPE 5E:<br />

Bolter:<br />

Bolter med ca 20 mm distanse til bakplate.<br />

Ved bruk av bakplater i aluminium: Bolter i eloksert aluminium,<br />

sortlakkert NCS S8500 N.<br />

SKILTTYPE 5E:<br />

Bolter:<br />

Bolter med ca 20 mm distanse til bakplate.<br />

Ved bruk av bakplater i aluminium: Bolter i eloksert aluminium,<br />

sortlakkert NCS S8500 N.<br />

FORSVARETS SANITET<br />

- administrasjon 1.etg<br />

Krav til skiltet: Det er viktig at kvaliteten på skiltets<br />

tekniske løsning er slik at skiltet er holdbart over tid, også i<br />

værharde omgivelser.<br />

Steinbrakka<br />

Krav til skiltet: Det er viktig at kvaliteten på skiltets tekniske<br />

løsning er slik at skiltet er holdbart over tid, også i<br />

værharde omgivelser.<br />

Sjøforsvaret<br />

MDK<br />

Minedykkerkommandoen<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE FORSVARSEIENDOMMEN<br />

MDK<br />

SJØFORSVARET<br />

- administrasjon 1.etg<br />

FORSVARSBYGG<br />

MDK<br />

MED VÅPENSKJOLD<br />

Våpenskjold kan brukes med farge eller i sort-hvit.<br />

Ved bruk av flere våpenskjold over hverandre må det være en<br />

skillelinje imellom.<br />

Logo eller andre elementer kan ikke brukes.<br />

Eksempel på plassering og størrelse av våpenskjold.<br />

RIKTIG BRUK AV VÅPENSKJOLD<br />

For å sikre riktig bruk av våpenskjold, skal skilt godkjennes<br />

av <strong>Forsvaret</strong>s Mediesenter (FMS) før skilt settes i produksjon.<br />

HeraldikerJan Eide ved FMS er kontaktperson for dette:<br />

jan.eide@fms.mil.no<br />

Galleri Winther 1. etg<br />

Glasshytta 2. etg<br />

Designjern 3. etg<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE KULTUREIENDOMMEN<br />

MED LEIETAKERS LOGO<br />

Eksempelet til venstre viser plassering og størrelse<br />

på logo.<br />

VIKTIG OM MONTERING<br />

Montering av skilt på festningsverkenes fasader må<br />

utføres på den måte som er godkjent av Riksantikvaren.<br />

Kontakt Forsvarsbygg nasjonale festningsverk for mer<br />

info om dette.<br />

26<br />

27


“SPESIELLE” SKILT - SKILTTYPE 5A “SPESIELLE” SKILT - SKILTTYPE 5C<br />

Forsvarsarena<br />

Festningsarena<br />

SKILT FOR VARIERT BRUK<br />

Innhold defineres etter behov.<br />

PLASSERING:<br />

Plasseres utvendig og innvendig etter behov.<br />

SKILT FOR VARIERT BRUK<br />

Innhold defineres etter behov.<br />

PLASSERING:<br />

Plasseres utvendig og innvendig etter behov.<br />

VIKTIG OM MONTERING<br />

Montering av skilt på festningsverkenes fasader<br />

må utføres på den måte som er godkjent av<br />

Riksantikvaren.<br />

Kontakt Forsvarsbygg nasjonale festningsverk<br />

for mer info om dette.<br />

DYRESTALL<br />

DYRESTALL<br />

Hovedporten<br />

1832<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE FORSVARSEIENDOMMEN<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE FORSVARSEIENDOMMEN<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE KULTUREIENDOMMEN<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Forslag til mål: B35 x H35 cm.<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Forslag til mål: B35 x H35 cm.<br />

Bakplate:<br />

Matt sort farge: NCS S8500 N<br />

Alternativ 1: Lakkert aluminiumsplate 3mm.<br />

Alternativ 2: Foliert aluminiumsplate 3mm.<br />

Bakplate:<br />

Matt sort farge: NCS S8500 N<br />

Alternativ 1: Lakkert aluminiumsplate 3mm.<br />

Alternativ 2: Foliert aluminiumsplate 3 mm.<br />

Skiltplate:<br />

Akrylplate med glass ”utseende” eller vanlig herdet glass.<br />

Endringsmuligheter i dekor avgjør valg av materiale.<br />

NB! Løsningen må være slik at det mulig å legge<br />

til eller endre dekorelementer i ettertid tid.<br />

Dekor:<br />

Skriftfarge: Dekor i 3M – 100 serien eller tilsvarende kvalitet god kvalitet.<br />

Matt hvit. Holdbarhet i uteforhold er viktig.<br />

Fullfarge våpenskjold.<br />

Bolter:<br />

Bolter med ca 20 mm distanse til bakplate.<br />

Ved bruk av bakplater i aluminium: Bolter i eloksert aluminium, sortlakkert<br />

NCS S8500 N.<br />

Krav til skiltet: Det er viktig at kvaliteten på skiltets tekniske løsning<br />

er slik at skiltet er holdbart over tid, også i værharde omgivelser.<br />

Skiltplate:<br />

Akrylplate med glass ”utseende” eller vanlig herdet glass.<br />

Endringsmuligheter i dekor avgjør valg av materiale.<br />

NB! Løsningen må være slik at det mulig å legge<br />

til eller endre dekorelementer i ettertid tid.<br />

Dekor:<br />

Skriftfarge: Dekor i 3M – 100 serien eller tilsvarende kvalitet god kvalitet.<br />

Matt hvit. Holdbarhet i uteforhold er viktig.<br />

Fullfarge våpenskjold.<br />

Bolter:<br />

Bolter med ca 20 mm distanse til bakplate.<br />

Ved bruk av bakplater i aluminium: Bolter i eloksert aluminium, sortlakkert NCS<br />

S8500 N.<br />

Krav til skiltet: Det er viktig at kvaliteten på skiltets tekniske løsning<br />

er slik at skiltet er holdbart over tid, også i værharde omgivelser.<br />

28<br />

29


MINDRE FASADESKILT - SKILTTYPE 6A, B<br />

Forsvarsarena<br />

MINDRE FASADESKILT - SKILTTYPE 6A, B<br />

Festningsarena<br />

BYGNINGSNAVN OG INVENTARNUMMER PÅ BYGG<br />

På de bygg som ikke har store fasadeskilt, markeres navn<br />

og inventarnummer på denne måten.<br />

Det skal i vanlige tilfeller løses på denne måten.<br />

Slik:<br />

PLASSERING<br />

På alle bygninger som skal spesifiseres med navn/nummer,<br />

unntatt de som allerede har stor fasadeskilt ing (side 12).<br />

Monteres på bygningens vegg.<br />

Eksempelet viser plassering på begge sider av et hjørne:<br />

BYGNINGSNAVN OG INVENTARNUMMER PÅ BYGG<br />

På de bygg som ikke har store fasadeskilt, markeres navn<br />

og inventarnummer på denne måten.<br />

Det skal i vanlige tilfeller løses på denne måten.<br />

Slik:<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Eksempelmål: B35 x H20 cm. Egnet størrelse vurderes for<br />

best mulig lesbarhet.<br />

Skiltplate/bakplate:<br />

Matt sort farge: NCS S8500 N<br />

Alternativ 1: Lakkert aluminiumsplate 3mm.<br />

Alternativ 2: Foliert aluminiumsplate 3mm.<br />

SKILTTYPE 6A:<br />

106<br />

KONTORBYGG<br />

SKILTTYPE 6A:<br />

106<br />

Kontorbygg<br />

Dekor/skriftfarge: Dekor i 3M – 100 serien eller tilsvarende<br />

kvalitet god kvalitet.<br />

Matt hvit. Fluoriserende hvit kan vurderes.<br />

Holdbarhet i uteforhold er viktig.<br />

Montering: Egnet montering for denne type skilt.<br />

SPESIFISERING AV INNGANGER I SAMME BYGG<br />

Slik kan man markere flere innganger (A, B, C)<br />

Her vises inngang A og inventarnummer:<br />

SKILTTYPE 6B<br />

A<br />

106<br />

BRUK AV NAVN OG NUMMER<br />

Navn på bygningen skal vises sammen med<br />

inventarnummer på bygningen.<br />

Inventarnummer skal alltid være med, og skal<br />

stå foran navnet på bygningen.<br />

Tallet 0 fremst i inventarnummeret skal ikke<br />

vises i skiltingen.<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Eksempelmål: B35 x H20 cm. Egnet størrelse<br />

vurderes for best mulig lesbarhet.<br />

Skiltplate/bakplate:<br />

Matt sort farge: NCS S8500 N<br />

Alternativ 1: Lakkert aluminiumsplate 3mm.<br />

Alternativ 2: Foliert aluminiumsplate 3 mm.<br />

Dekor/skriftfarge: Dekor i 3M – 100 serien eller<br />

tilsvarende kvalitet god kvalitet.<br />

Matt hvit. Fluoriserende hvit kan vurderes.<br />

Holdbarhet i uteforhold er viktig.<br />

Montering: Egnet montering for denne type skilt.<br />

Krav til skiltet: Det er viktig at kvaliteten på skiltets<br />

tekniske løsning er slik at skiltet er holdbart<br />

over tid, også i værharde omgivelser.<br />

SPESIFISERING AV INNGANGER I SAMME BYGG<br />

Slik kan man markere flere innganger (A, B, C)<br />

Her vises inngang A og inventarnummer:<br />

SKILTTYPE 6B<br />

Bygning<br />

A<br />

Krav til skiltet: Det er viktig at kvaliteten på skiltets<br />

tekniske løsning er slik at skiltet er holdbart over tid,<br />

også i værharde omgivelser.<br />

VIKTIG OM MONTERING<br />

Montering av skilt på festningsverkenes fasader må<br />

utføres på den måte som er godkjent av Riksantikvaren.<br />

Kontakt Forsvarsbygg nasjonale festningsverk for mer<br />

info om dette.<br />

Unntaksvis kan bygningen skiltes kun nummer<br />

alene. Det kan være tilfeller av f.eks. sikkerhetshensyn.<br />

30<br />

31


GATEBUKK - SKILTTYPE 7A<br />

Forsvarsarena<br />

GATEBUKK - SKILTTYPE 7B<br />

Festningsarena<br />

GATEBUKK FOR VARIERT INFORMASJON<br />

PLASSERING:<br />

Etter behov, innvendig eller utvendig.<br />

GATEBUKK FOR VARIERT INFORMASJON<br />

FOTOUTSTILLING<br />

14-29 JULI<br />

I KRUTTHUSET<br />

KANTINE<br />

KAFÉ<br />

ANNET<br />

Steinbrakka<br />

Galleri Winther 1. etg<br />

Glasshytta<br />

2. etg<br />

Designjern<br />

3. etg<br />

Steinbrakka<br />

Galleri Winther 1. etg<br />

Glasshytta 2. etg<br />

Designjern 3. etg<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE FORSVARSEIENDOMMEN<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE FORSVARSEIENDOMMEN<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE KULTUREIENDOMMEN<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE KULTUREIENDOMMEN<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Alternativ 1: Bakplate i aluminium.<br />

Gatebukk i grå metallisk farge. F.eks.: RAL 9006 Sølv.<br />

Bakgrunnsfarge for informasjonsfelt: Matt sort NCS S8500 N<br />

Tekst: Hvit<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Alternativ 1: Bakplate i aluminium.<br />

Gatebukk i grå metallisk farge. F.eks.: RAL 9006 Sølv.<br />

Bakgrunnsfarge for informasjonsfelt: Matt sort NCS S8500 N<br />

Tekst: Hvit<br />

MED LEIETAKERS LOGO<br />

Eksempel på plassering og størrelse på logo.<br />

Det er viktig at kvaliteten på skiltets tekniske løsning er slik at skiltet er holdbart over tid,<br />

også i værharde omgivelser.<br />

Det er viktig at kvaliteten på skiltets tekniske løsning er slik at<br />

skiltet er holdbart over tid, også i værharde omgivelser.<br />

32<br />

33


RETNINGSKILT/ VEISKILT GANGVEI - SKILTTYPE 8A/B<br />

Forsvarsarena<br />

RETNINGSKILT/ VEISKILT GANGVEI/FESTNING - SKILTTYPE 8A/B<br />

Festningsarena<br />

VEISKILT<br />

Enkle veiskilt som viser retningen for fotgjengere. Disse kan ikke erstatte<br />

offisielle veiskilt, men brukes i andre sammenheng som f.eks. gangvei, sykkelvei<br />

med videre.<br />

PIKTOGRAM<br />

De piktogrammer som brukes skal være fra <strong>Forsvaret</strong>s visuelle profil, eller etter<br />

norsk standard (NS).<br />

SKILTTYPE 8A:<br />

MILJØSTASJON<br />

MESSE<br />

PLASSERING:<br />

Etter behov.<br />

VEISKILT<br />

Enkle veiskilt som viser retningen for fotgjengere. Disse kan ikke erstatte<br />

offisielle veiskilt, men brukes i andre sammenheng som f.eks. gangvei, sykkelvei<br />

med videre. Norsk tekst øverst, i matt hvit farge.<br />

ENGELSK TEKST PÅ SKILT<br />

Engelsk tekst nederst i lys gråfarge C: 0 M: 0 Y: 0 K: 40 eller RAL 7010<br />

SKILTTYPE 8A:<br />

Museer<br />

Museums<br />

Museer<br />

Museums<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Mål: 800x190mm<br />

Fluoriserende:<br />

Tekst og piktogrammer foreslås hvit<br />

fluoriserende tekst over bakgrunn.<br />

Skiltplate/bakplate:<br />

Matt sort farge: NCS S8500 N<br />

Alternativ 1: Lakkert aluminiumsplate 3mm.<br />

Alternativ 2: Foliert aluminiumsplate 3 mm.<br />

Dekor/skriftfarge: Dekor i 3M – 100 serien eller<br />

tilsvarende kvalitet god kvalitet.<br />

Hvit fluoriserende. Holdbarhet i uteforhold er<br />

viktig.<br />

Fullfarge våpenskjold.<br />

Stolpe: Lakkert matt sort NCS S8500 N .<br />

Krav til skiltet: Det er viktig at kvaliteten<br />

på skiltets tekniske løsning er slik at<br />

skiltet er holdbart over tid, også i værharde<br />

omgivelser.<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Mål: Bredde variabel etter tekstlengde.<br />

Høyde ca. 15 cm.<br />

Fluoriserende:<br />

Tekst og piktogrammer foreslås hvit fluoriserende<br />

tekst over bakgrunn.<br />

MESSE<br />

MILJØSTASJON<br />

Museer<br />

Museums<br />

Skiltplate/bakplate:<br />

Matt sort farge: NCS S8500 N<br />

Alternativ 1: Lakkert aluminiumsplate 3mm.<br />

Alternativ 2: Foliert aluminiumsplate 3mm.<br />

Dekor/skriftfarge: Dekor i 3M – 100 serien eller<br />

tilsvarende kvalitet god kvalitet.<br />

Hvit fluoriserende. Holdbarhet i uteforhold er viktig.<br />

Fullfarge våpenskjold.<br />

30 mm inn fra ytterkanten på skiltet<br />

Midtstilt Garamond ca. 245 pt<br />

Stolpe: Lakkert matt sort NCS S8500 N .<br />

Krav til skiltet: Det er viktig at kvaliteten på<br />

skiltets tekniske løsning er slik at skiltet er<br />

holdbart over tid, også i værharde omgivelser.<br />

SKILTTYPE 8B:<br />

Her skal stople være inkludert i skiltet.<br />

RETNINGSSKILT PÅ STOLPE<br />

Bruk av stolpe ved behov for<br />

flere retningsskilt.<br />

SKILTTYPE 8B:<br />

Her skal stople være inkludert i skiltet.<br />

RETNINGSSKILT PÅ STOLPE<br />

Bruk av stolpe ved behov for<br />

flere retningsskilt.<br />

Piktogrammwe 75mm x 75mm<br />

midtstilles i høyden<br />

34<br />

35


VEIVISER / GATE- ELLER VEINAVNSKILT - SKILTTYPE 9A/B<br />

Forsvarsarena<br />

VEIVISER<br />

Vegviserskilt har hvit refleks-bakgrunn og sort tekst.<br />

PLASSERING:<br />

Etter behov.<br />

Slik:<br />

SKILTTYPE 9A:<br />

Teknisk lager<br />

VEIVISERSKILT PÅ STOLPE (SKILTTYPE 9B):<br />

Her skal stolpe være inkludert i skiltet. Bruk av stolpe ved behov for<br />

mange retningsskilt. Stolpe i sort.<br />

Sykestua<br />

Teknisk lager<br />

0,2 Sykestua<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Mål: Bredde variabel etter tekstlengde.<br />

Høyde ca. 15 cm.<br />

0,2<br />

Refleks-bakgrunn:<br />

For veivisere og gate/veinavnskilt er det spesielt<br />

viktig at det er refleksbakgrunn på skiltet.<br />

Alltid hvit fluoriserende tekst over bakgrunn.<br />

Skiltplate: Lakkert eller foliert aluminium.<br />

Vakta<br />

Farger:<br />

Matt sort NCS S8500 N.<br />

Hvit fluoriserende.<br />

Stolpe: Lakkert matt sort NCS S8500 N .<br />

Krav til skiltet: Det er viktig at kvaliteten på<br />

skiltets tekniske løsning er slik at skiltet er<br />

holdbart over tid, også i værharde omgivelser.<br />

36<br />

37


VEIVISER / GATE- ELLER VEINAVNSKILT - SKILTTYPE 9C/D<br />

Forsvarsarena<br />

GATE- OG VEINANVSKILT<br />

Gate og veinavnskilt har hvit refleks-bakgrunn og sort tekst.<br />

PLASSERING:<br />

Etter behov.<br />

Slik:<br />

SKILTTYPE 9C:<br />

Dokkgata<br />

VEINAVNSKILT PÅ STOLPE (SKILTTYPE 9D):<br />

Her skal stople være inkludert i skiltet.<br />

Hovedveien<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Mål: Bredde variabel etter tekstlengde.<br />

Høyde ca. 15 cm.<br />

Refleks:<br />

For veivisere og gate/veinavnskilt er det spesielt<br />

viktig at det er refleksbakgrunn på skiltet.<br />

Alltid hvit fluoriserende tekst over bakgrunn.<br />

Skiltplate: Lakkert eller foliert aluminium.<br />

Farger:<br />

Matt sort NCS S8500 N.<br />

Hvit fluoriserende.<br />

Stolpe: Lakkert matt sort NCS S8500 N .<br />

Krav til skiltet:Det er viktig at kvaliteten på<br />

skiltets tekniske løsning er slik at skiltet er<br />

holdbart over tid, også i værharde omgivelser.<br />

38<br />

39


VARSELSKILT - SKILTTYPE 10A/B<br />

Forsvarsarena<br />

VARSELSKILT - SKILTTYPE 10A/C<br />

Festningsarena<br />

VARSELSKILT - MED SYMBOL ELLER TEKST<br />

PLASSERING:<br />

Etter behov.<br />

VARSELSKILT - MED SYMBOL ELLER TEKST<br />

PLASSERING:<br />

Etter behov.<br />

SKILTTYPE 10A: SKILTTYPE 10B:<br />

SKILTTYPE 10A: SKILTTYPE 10C:<br />

VEIARBEID<br />

PÅGÅR!<br />

KJØR VARSOMT!<br />

MILITÆR<br />

ØVINGSAKTIVITET<br />

PÅGÅR!<br />

Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11<br />

FESTNINGSMURENE<br />

ER HØYE -<br />

PASS PÅ BARNA<br />

THE FORTRESS WALLS<br />

ARE STEEP -<br />

BE CAREFUL<br />

FARE!<br />

DANGER!<br />

TEKNISK BESKRIVELSE - VARSELSKILT SORT<br />

Eksempelmål: B60 x H60 cm.<br />

Skiltplate: Foliert aluminiumsplate.<br />

Farge: Sort matt NCS S8500 N.<br />

Tekst: Hvit refleks tekst- og symbolfelt.<br />

Dekor: Bruk av i 3M-serien eller tilsvarende god kvalitet.<br />

TEKNISK BESKRIVELSE - MILITÆR ØVELSESSKILT<br />

Eksempelmål: B70 x H50 cm.<br />

Skiltplate: Foliert aluminiumsplate.<br />

Farge skiltplate: Gul fluoriserende eller signalgul.<br />

Tekst: Sort.<br />

Dekor: Ved bruk av i 3M – 100 serien eller tilsvarende kvalitet god kvalitet.<br />

TEKNISK BESKRIVELSE - VARSELSKILT SORT<br />

Eksempelmål: B60 x H60 cm.<br />

Skiltplate: Foliert aluminiumsplate.<br />

Farge: Sort matt NCS S8500 N.<br />

Tekst: Hvit refleks tekst- og symbolfelt.<br />

Dekor: Ved bruk av i 3M-serien eller tilsvarende kvalitet. god kvalitet.<br />

SKILT ETTER BRANSJESTANDARD<br />

Det leveres et stort spekter av skilt for brann- og rømning, sikkerhet,<br />

varsling, fare, påbud, forbud, rørmerking, avsperring, m.m. som må følge<br />

bransjestandard.<br />

SKILT ETTER BRANSJESTANDARD<br />

Det leveres et stort spekter av skilt for brann- og rømning,<br />

sikkerhet, varsling, fare, påbud, forbud, rørmerking,<br />

avsperring, m.m. som må følge bransjestandard.<br />

40<br />

41


NAVN PARKERINGS- OG TRAFIKKSKILT - SKILTTYPE 10D-F<br />

Forsvarsarena<br />

1150 mm<br />

VARSELSKILT - MED SYMBOL ELLER TEKST<br />

SKILTTYPE 10D:<br />

SONE<br />

500 mm<br />

Parkering forbudt<br />

Parkering tillatt på anviste plasser med<br />

gyldig oblat. Området håndheves etter<br />

privatrettslige regler. Overtredelse kan<br />

medføre gebyr og evt. borttauing for<br />

føerens regnign og risiko.<br />

700 mm<br />

1150 mm<br />

700 mm<br />

500 mm<br />

SKILTTYPE 10E: 500 mm<br />

08 - 17<br />

(09 - 15)<br />

Mot avgift<br />

700<br />

550<br />

mm<br />

700 mm<br />

mm 700 mm<br />

700 mm<br />

PLASSERING:<br />

Etter behov.<br />

TEKNISK BESKRIVELSE - KILTTYPE 10E/F<br />

Eksempelmål: B50 x H50 cm.<br />

Skiltplate: Lakkert aluminiumsplate med 3M folie.<br />

Farge: Sort matt NCS S8500 N.<br />

Tekst: Hvit refleks tekst- og symbolfelt.<br />

500 mm<br />

1150 mm<br />

Parkering<br />

Parkering forbudt over<br />

24 timer<br />

550 mm 700 mm<br />

500 mm<br />

500 mm<br />

NAVN PARKERINGS- OG TRAFIKKSKILT - SKILTTYPE 10E<br />

Festningsarena<br />

Festningsarena<br />

VARSELSKILT - MED SYMBOL ELLER TEKST<br />

700 mm<br />

SKILTTYPE 10E:<br />

500 mm<br />

Parkeringsavgiften gir Forsvarsbygg muligheten til å ivareta<br />

festningene som nasjonale symboler gjennom verdig, verdibevarende<br />

og miljøriktig forvaltning. 500 mm Inntekten bidrar til bevaring av<br />

Akershus festning for fremtidige generasjoner.<br />

700 mm<br />

08 - 17<br />

(09 - 15)<br />

Mot avgift<br />

TEKNISK BESKRIVELSE - PARKERINGSSKILT (10E)<br />

Eksempelmål: B60 x H60 cm.<br />

Skiltplate alt1: Lakkert aluminiumsplate med 3M folie.<br />

Skiltplate alt 2: Foliert aluminiumsplate.<br />

Farge: Sort matt NCS S8500 N.<br />

Tekst: Hvit refleks tekst- og symbolfelt.<br />

Eksempelmål: Variabelt etter behov.<br />

700 mm<br />

550 mm<br />

PLASSERING:<br />

Etter behov.<br />

TEKNISK BESKRIVELSE - PARKERINGSSKILT 10D<br />

Eksempelmål: B60 x H100 cm.<br />

Skiltplate alt1: Lakkert aluminiumsplate med 3M folie.<br />

Skiltplate alt 2: Foliert aluminiumsplate.<br />

Farge: Sort matt NCS S8500 N.<br />

Tekst: Hvit refleks tekst- og symbolfelt..<br />

Stolpe: Lakkert matt sort NCS S8500 N .<br />

Fartsdumper<br />

SKILTTYPE 10F:<br />

Aksellastgrense<br />

3 tonn<br />

Innkjøring<br />

forbudt<br />

Parkering forbudt<br />

42<br />

43


500 mm<br />

700 mm<br />

NAVN PARKERINGS- OG TRAFIKKSKILT - SKILTTYPE 10G<br />

Forsvarsarena<br />

SKILT FOR LADESTASJON TIL ELBIL<br />

500 mm<br />

500 mm<br />

PARKERINGS- OG TRAFIKKSKILT - SKILTTYPE 10G<br />

Festningsarena<br />

VARSELSKILT - MED SYMBOL ELLER TEKST<br />

SKILTTYPE 10G:<br />

TEKNISK BESKRIVELSE - PARKERINGSSKILT 10G<br />

SKILTTYPE 10G:<br />

TEKNISK BESKRIVELSE - PARKERINGSSKILT 10G<br />

700 mm<br />

Eksempelmål per skiltdel: B50 x H50 cm.<br />

Skiltplate alt1: Lakkert aluminiumsplate.<br />

Skiltplate alt 2: Foliert aluminiumsplate med kvalitetsfolie.<br />

3M eller lignende.<br />

Farge: Sort NCS S8500 N.<br />

Tekst: Hvit refleks<br />

Dekor: Hvit refleks<br />

Stolpe: Lakkert matt sort NCS S8500 N<br />

700 mm<br />

700 mm<br />

Eksempelmål per skiltdel: B50 x H50 cm.<br />

Skiltplate alt1: Lakkert aluminiumsplate.<br />

Skiltplate alt 2: Foliert aluminiumsplate med kvalitetsfolie.<br />

3M eller lignende.<br />

Farge: Sort NCS S8500 N.<br />

Tekst: Hvit refleks<br />

Dekor: Hvit refleks<br />

Stolpe: Lakkert matt sort NCS S8500 N .<br />

1150 mm<br />

Piktogram: <strong>Forsvaret</strong>s piktogrammer brukes.<br />

Piktogrammet for ladestasjon er tilpasset en standard<br />

for denne type skilt som er utarbeidet for bruk<br />

i Norge og Sverige.<br />

Krav til skiltet:<br />

Det er viktig at kvaliteten på skiltets tekniske<br />

løsning er slik at skiltet er holdbart over tid, også<br />

i værharde omgivelser.<br />

SKILTTYPE 10G SAMMEN MED PARKERINGSSKILT:<br />

Forvarets logo brukes 500ved mmbehov. Ved plassering av <strong>Forsvaret</strong>s<br />

logo nederst på skiltet kan ikke våpenskjold brukes.<br />

Krav til skiltet:<br />

Det er viktig at kvaliteten på skiltets tekniske<br />

løsning er slik at skiltet er holdbart over tid, også i<br />

værharde omgivelser.<br />

500 mm<br />

500 mm<br />

SKILTTYPE 10G SAMMEN MED<br />

PARKERINGSSKILT:<br />

SKILTTYPE 10E SAMMEN MED<br />

INFO OM TID OG ANTALL PLASSER:<br />

Her kan du definere den informasjon du vil vise.<br />

Eksempel på breddemål: 50 cm.<br />

SKILTTYPE 10G SAMMEN MED<br />

INFO OM TID OG ANTALL PLASSER:<br />

550 mm<br />

2 plasser<br />

3 timer<br />

700 mm<br />

550 mm<br />

2 plasser<br />

3 timer<br />

44<br />

45


INFORMASJONSTAVLE /HISTORISK SKILT - SKILTTYPE 11A<br />

Forsvarsarena<br />

INFORMASJONSTAVLE /HISTORISK SKILT - SKILTTYPE 11A<br />

Festningsarena<br />

INFOROMASJONSSKILT / HISTORISK SKILT<br />

Informasjon som kan være interessant for allmennheten.<br />

F.eks. historie, arkitektur, kunst og annet.<br />

PLASSERING:<br />

Utenfor arenaen, tilgjengelig<br />

for allmennheten.<br />

INFOROMASJONSSKILT / HISTORISK SKILT<br />

Informasjon som kan være interessant for allmennheten.<br />

F.eks. historie, arkitektur, kunst og annet.<br />

PLASSERING:<br />

Utenfor arenaen, tilgjengelig<br />

for allmennheten.<br />

VELKOMMEN TIL RENA LEIR<br />

- en forsvarsarena<br />

OMRÅDET<br />

Ris et a que et voloribus.<br />

Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit<br />

officid ulla sit fugia doloribusdae<br />

por asperit quiam, corempo rumquam,<br />

te porest ea volum sequisitat resecum<br />

et, errorem ut magni dolupta que vent<br />

debisciderit eatur, conseque am ipid<br />

maio ea nonsed eatur sanition<br />

ARKITEKTUR<br />

Ris et a que et voloribus.<br />

Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit<br />

officid ulla sit fugia doloribusdae<br />

por asperit quiam, corempo rumquam,<br />

te porest ea volum sequisitat resecum<br />

et, errorem ut magni dolupta que vent<br />

debisciderit eatur, conseque am ipid<br />

HISTORIEN<br />

Ris et a que et voloribus.<br />

Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit<br />

officid ulla sit fugia doloribusdae<br />

por asperit quiam, corempo rumquam,<br />

te porest ea volum sequisitat resecum<br />

et, errorem ut magni dolupta que vent<br />

debisciderit eatur, conseque am ipid maio<br />

ea nonsed eatur sanition<br />

Velkommen til<br />

Fredriksten Festning<br />

XIMPERIO<br />

Ris et a que et voloribus.<br />

Ximperio blab illiqua ssitis alias esto<br />

idelesedit officid ulla sit fugia doloribusdae<br />

por asperit quiam, corempo<br />

rumquam, te porest ea volum sequisitat<br />

resecum et, errorem ut magni dolupta<br />

que vent debisciderit eatur, conseque<br />

am ipid maio ea nonsed eatur sanition<br />

XIMPERIO<br />

Ris et a que et voloribus.<br />

Ximperio blab illiqua ssitis alias esto<br />

idelesedit officid ulla sit fugia doloribusdae<br />

por asperit quiam, corempo<br />

rumquam, te porest ea volum sequisitat<br />

resecum et, errorem ut magni dolupta<br />

que vent debisciderit eatur, conseque<br />

am ipid maio ea nonsed eatur sanition<br />

XIMPERIO<br />

Ris et a que et voloribus.<br />

Ximperio blab illiqua ssitis alias esto<br />

idelesedit officid ulla sit fugia doloribusdae<br />

por asperit quiam, corempo<br />

rumquam, te porest ea volum sequisitat<br />

resecum et, errorem ut magni<br />

dolupta que vent debisciderit eatur,<br />

conseque am ipid maio ea nonsed<br />

eatur sanition<br />

XIMPERIO<br />

Ris et a que et voloribus.<br />

Ximperio blab illiqua ssitis alias esto<br />

idelesedit officid ulla sit fugia doloribusdae<br />

por asperit quiam, corempo<br />

rumquam, te porest ea volum sequisitat<br />

resecum et, errorem ut magni<br />

dolupta que vent.<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE FORSVARSEIENDOMMEN<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE KULTUREIENDOMMEN<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Rammeverk: Rammestolper av stål, som festes<br />

i betong-søyler.<br />

Plate: Foliert aluminiumsplate.<br />

Lameller i lakkert aluminium, RAL 9006 SØLV.<br />

Forslag til mål: B180/220 cm. Høyde: fleksibel<br />

Belysning: Integrert belysning ved behov. Lysbehov<br />

vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra skiltets plassering.<br />

Farger:<br />

Sorte bakgrunn: NCS S8500 N.<br />

Tekstfarge: Matt hvit<br />

Krav til skiltets kvalitet:<br />

Det er viktig at kvaliteten på skiltets tekniske løsning<br />

er slik at skiltet er holdbart over tid, også i værharde<br />

omgivelser.<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Rammeverk: Rammestolper av stål, som festes<br />

i betong-søyler.<br />

Plate: Foliert aluminiumsplate.<br />

Lameller i lakkert aluminium, RAL 9006 SØLV.<br />

Forslag til mål: B180/220 cm. Høyde: fleksibel<br />

Belysning: Integrert belysning ved behov. Lysbehov<br />

vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra skiltets plassering.<br />

Farger:<br />

Sorte bakgrunn: NCS S8500 N.<br />

Tekstfarge: Matt hvit<br />

Dekor: Festningsmønster<br />

Krav til skiltets kvalitet:<br />

Det er viktig at kvaliteten på skiltets tekniske løsning<br />

er slik at skiltet er holdbart over tid, også i værharde<br />

omgivelser.<br />

46<br />

47


NAVN INFORMASJONSTAVLE /MILJØSKILT - SKILTTYPE 11B<br />

Informasjon om miljøprosjekt. Stort skilt plassert på stolper.<br />

Brukes av Skifte Eiendom i Forsvarsbygg.<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Rammeverk: Rammestolper av stål, som festes i betongsøyler.<br />

Plate: Foliert aluminiumsplate.<br />

Lameller i lakkert aluminium, RAL 9006 SØLV.<br />

Forslag til mål:<br />

Bredde skiltplate: 1200 mm.<br />

Høyde skiltplate: 1000 mm/ variabel høyde.<br />

Lameller/stendere/ben: 2000 mm.<br />

Belysning: Integrert belysning ved behov. Lysbehov vurderes<br />

i hvert enkelt tilfelle ut fra skiltets plassering.<br />

MILJØARBEID EIENDOMSPROSJEKT<br />

- en undertittel<br />

OMRÅDET<br />

Ris et a que et voloribus.<br />

Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid<br />

ulla sit fugia doloribusdae por asperit quiam,<br />

corempo rumquam, te porest ea volum sequisitat<br />

resecum et, errorem ut magni dolupta que vent.<br />

OPPSTART:<br />

00 MÅNED 2012<br />

FERDIGSTILLING:<br />

00 MÅNED 2012<br />

Farger:<br />

Sorte bakgrunn: NCS S8500 N.<br />

Tekstfarge hovedflate: Matt hvit<br />

Tekstfarge: Entreprenør grå med 40% sort<br />

Bilde: Fullfarge<br />

Leverandør vises helst med sorthvit logo, men farge kan benyttes.<br />

Mellomstort informasjonsskilt om miljøprosjekt, på stolper.<br />

Brukes av Skifte Eiendom.<br />

Teknisk beskrivelse og mål tilsvarende miljøskilt.<br />

Bilder kan erstattes av kart.<br />

TORÅS FORT<br />

- et historisk område<br />

OMRÅDET<br />

Ris et a que et voloribus.<br />

Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid<br />

ulla sit fugia doloribusdae por asperit quiam,<br />

corempo rumquam, te porest ea volum sequisitat<br />

resecum et, errorem ut magni dolupta que vent.<br />

HISTORIEN<br />

Ris et a que et voloribus.<br />

Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid<br />

ulla sit fugia doloribusdae por asperit quiam,<br />

corempo rumquam, te porest ea volum sequisitat<br />

resecum et, errorem ut magni dolupta que vent<br />

debisciderit eatur, conseque am ipid maio ea<br />

nonsed eatur sanition.<br />

Ris et a que et voloribus. Ximperio blab illiqua<br />

ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doloribusda<br />

ut magni dolupta que vent.debisciderit<br />

eatur, conseque am ipid maio ea nonsed eatur.<br />

FOR MER INFORMASJON: www.skifte.no<br />

HISTORIEN<br />

Ris et a que et voloribus.<br />

Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid<br />

ulla sit fugia doloribusdae por asperit quiam,<br />

corempo rumquam, te porest ea volum se.<br />

ANNET<br />

Ris et a que et voloribus.<br />

Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid<br />

ulla sit fugia doloribusdae por asperit quiam,<br />

corempo rumquam, te porest ea volum se.<br />

Skifte eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg<br />

som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.<br />

HVA SKAL SKJE<br />

Ris et a que et voloribus.<br />

Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid<br />

ulla sit fugia doloribusdae por asperit quiam,<br />

corempo rumquam, te porest ea volum sequisitat<br />

resecum et, errorem ut magni dolupta que vent<br />

debisciderit eatur, conseque am ipid maio ea<br />

nonsed eatur sanition.<br />

Ris et a que et voloribus. Ximperio blab illiqua<br />

ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doloribusda<br />

ut magni dolupta que vent.<br />

FOR MER INFORMASJON:<br />

www.skifte.no/miljo<br />

KONTAKTPERSON:<br />

Kontaktperson for prosjektet er<br />

Navn Navnesen i Forsvarsbygg Skifte eiendom.<br />

Tlf: 00 00 00 00<br />

E-post: navn.navnesen@skifte.no<br />

Informasjonsskilt om miljøprosjekt, for montering på vegg eller annen bakgrunn.<br />

MILJØARBEID PROSJEKT<br />

- en undertittel<br />

Logo<br />

Logo<br />

Event. hovedentreprenør: Firmanavn navn AS<br />

Event. annen leverandør: Firmanavn navn AS<br />

Skifte eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg<br />

som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.<br />

OMRÅDET<br />

Ris et a que et voloribus.<br />

Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doloribusdae<br />

por asperit quiam, corempo rumquam, te porest ea volum<br />

sequisitat resecum et, errorem ut magni dolupta que vent.<br />

OPPSTART:<br />

00 MÅNED 2012<br />

FERDIGSTILLING:<br />

00 MÅNED 2012<br />

Krav til skiltets kvalitet:<br />

Det er viktig at kvaliteten på skiltets tekniske løsning er slik at<br />

skiltet er holdbart over tid, også i værharde omgivelser.<br />

HVA SKAL SKJE<br />

Ris et a que et voloribus.<br />

Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit officid ulla sit fugia doloribusdae<br />

por asperit quiam, corempo rumquam, te porest ea volum<br />

sequisitat resecum et, errorem ut magni dolupta que vent debisciderit<br />

eatur, conseque am ipid maio ea nonsed eatur sanition.<br />

FOR MER INFORMASJON:<br />

www.skifte.no/miljo<br />

ANNEN INFO/BILDE<br />

Ris et a que et voloribus.<br />

Ximperio blab illiqua ssitis alias esto idelesedit<br />

officid ulla sit fugia doloribusdae por asperit<br />

quiam, corempo rumquam,<br />

Skifte eiendom er et forretningsområde i Forsvarsbygg som selger, rydder og miljøsanerer offentlig eiendom.<br />

48<br />

49


PLAKETT - SKILTTYPE 12<br />

Forsvarsarena<br />

PLAKETT - SKILTTYPE 12<br />

Festningsarena<br />

NYOPPFØRTE BYGG<br />

Denne skilttypen brukes av Forsvarsbygg i tilfeller da man ønsker<br />

å markere et nyoppført bygg spesielt.<br />

PLASSERING:<br />

Monteres på vegg, nyoppførte<br />

bygninger av viktighet.<br />

HISTORISKE BYGG<br />

Denne skilttypen brukes av Forsvarsbygg når man ønsker<br />

å markere et historisk bygg.<br />

PLASSERING:<br />

Monteres på veggen på bygninger<br />

som skal markeres.<br />

KARTONGPARKEN BOLIGER<br />

Vertshuset festningen<br />

Oppført: September 2009 – august 2010<br />

Byggherre: Forsvarsbygg<br />

Oppført 19xx.<br />

FORSVARSBYGG FORVALTER<br />

DENNE KULTUREIENDOMMEN<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Eksempelmål: B35 x H35 cm<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Eksempelmål: B35 x H35 cm<br />

Bakplate:<br />

5 mm varmvalset rustfritt stål.<br />

Bakplate:<br />

5 mm varmvalset rustfritt stål.<br />

Glass/skiltplate:<br />

Ca 8 mm glass med polerte kanter.<br />

Glass/skiltplate:<br />

Ca 8 mm glass med polerte kanter.<br />

Dekor:<br />

Tekstfarge matt hvit. Fast dekor legges på baksiden av glasset.<br />

Dekor/skriftfarge: Dekor i 3M – 100 serien eller tilsvarende kvalitet god kvalitet.<br />

Dekor:<br />

Tekstfarge matt hvit. Fast dekor legges på baksiden av glasset.<br />

Dekor/skriftfarge: Dekor i 3M – 100 serien eller tilsvarende kvalitet god kvalitet.<br />

Bolter:<br />

Rustfritt stål i minimum 10 mm distanse til bakplate.<br />

Bolter:<br />

Rustfritt stål i minimum 10 mm distanse til bakplate.<br />

50<br />

51


BYGGEPLASSKILT - SKILTTYPE 13<br />

Forsvarsarena<br />

BYGGEPLASSKILT - SKILTTYPE 13<br />

Festningsarena<br />

BYGGEPLASS MED LAMELLER<br />

Denne skilttypen brukes av Forsvarsbygg etter behov i større byggeprosjekt eller<br />

restaureringsprosjekt. Skal inneholde nyttig informasjon om prosjektet, kontaktinfo til<br />

Forvarsbygg og gjerne også kontaktperson i prosjektet.<br />

PLASSERING:<br />

Settes opp på aktuelle områder etter<br />

behov for å informere om byggeprosjektet<br />

/restaureringsprosjektet.<br />

BYGGEPLASS MED LAMELLER<br />

Denne skilttypen brukes av Forsvarsbygg etter behov i større byggeprosjekt eller<br />

restaureringsprosjekt. Skal inneholde nyttig informasjon om prosjektet.<br />

Forsvarbygg skal være avsender.<br />

PLASSERING:<br />

Settes opp på aktuelle områder etter<br />

behov for å informere om byggeprosjektet<br />

/restaureringsprosjektet.<br />

RENA LEIR<br />

-en forsvarsarena<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Krav til løsningen:<br />

Byggeplasskilt skal ha lameller, slik at man kan bytte ut<br />

deler og gjenbruke andre deler etter behov. Det skal gi<br />

fleksibel høyde.<br />

Skiltene kan bestå av flere moduler og vinkles valgfritt.<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Krav til løsningen:<br />

Byggeplasskilt skal ha lameller, slik at man kan bytte ut<br />

deler og gjenbruke andre deler etter behov. Det skal gi<br />

fleksibel høyde.<br />

Skiltene kan bestå av flere moduler og vinkles valgfritt.<br />

Rammeverk:<br />

Rammestolper av stål, som festes i betongsøyler.<br />

Lameller i lakkert aluminium: RAL 9006 SØLV.<br />

Rammeverk:<br />

Rammestolper av stål, som festes i betongsøyler.<br />

Lameller i lakkert aluminium: RAL 9006 SØLV.<br />

HER BYGGER FORSVARSBYGG<br />

Her kommer et nytt bygg for .... Info om pågående prosjekt legges her.<br />

Bla, bla, bla, bla, bla, bla.<br />

Ferdigstillelse: Sommer 2011<br />

Plater:<br />

Lakkert eller laminert aluminium: NCS S8500 N sort.<br />

Bredde:<br />

Opp til 2 meter Høyde: Fleksibel<br />

HER BYGGER FORSVARSBYGG<br />

Her kommer et nytt bygg for .... Info om pågående prosjekt legges her.<br />

Her kommer et nytt bygg for .... Info om pågående prosjekt legges her.<br />

Ferdigstillelse: Sommer 2011<br />

Plater:<br />

Lakkert eller laminert aluminium: NCS S8500 N sort.<br />

Bredde:<br />

Opp til 2 meter Høyde: Fleksibel<br />

Oppdragsgiver: <strong>Forsvaret</strong><br />

Byggherre: Forsvarsbygg<br />

Belysning:<br />

Integrert belysning etter behov.<br />

Oppdragsgiver: <strong>Forsvaret</strong><br />

Byggherre: Forsvarsbygg<br />

Belysning:<br />

Integrert belysning etter behov.<br />

Prosjektledelse:<br />

Prosjekteringsgruppeleder:<br />

Arkitekt og interiørarkitekt:<br />

Landskapsarkitekt:<br />

Byggeleder:<br />

Kontaktperson:<br />

Tlf. 815 70 400<br />

Navn Navnesen<br />

Navn Navnesen<br />

Navn Navnesen<br />

Navn Navnesen<br />

Navn Navnesen<br />

Navn Navnesen /Mobilnummer<br />

www.forsvarsbygg.no/byggeprosjekt<br />

Farger:<br />

Sort felt: NCS S8500 N.<br />

Tekstfarge: Matt hvit.<br />

Foto: Fullfarge.<br />

Foto:<br />

Høyoppløst foto eller illustrasjon av bygg/område brukes.<br />

Kun profesjonelle foto skal brukes.<br />

Prosjektledelse:<br />

Prosjekteringsgruppeleder:<br />

Arkitekt og interiørarkitekt:<br />

Landskapsarkitekt:<br />

Byggeleder:<br />

Kontaktperson:<br />

Tlf. 815 70 400<br />

Navn Navnesen<br />

Navn Navnesen<br />

Navn Navnesen<br />

Navn Navnesen<br />

Navn Navnesen<br />

Navn Navnesen /Mobilnummer<br />

www.forsvarsbygg.no/byggeprosjekt<br />

Farger:<br />

Sort felt: NCS S8500 N.<br />

Tekstfarge: Matt hvit.<br />

Foto: Fullfarge.<br />

Foto:<br />

Høyoppløst foto eller illustrasjon av bygg/område brukes.<br />

Kun profesjonelle foto skal brukes.<br />

52<br />

53


BYGGEPLASSBANNER - SKILTTYPE 14<br />

Forsvarsarena<br />

BYGGEPLASSBANNER - SKILTTYPE 14<br />

Festningsarena<br />

BYGGEPLASSBANNER<br />

Byggeplassbanner brukes ved mindre markering av byggeprosjekt eller restaureringsprosjekt.<br />

F.eks. der fast byggeplasskilt ikke kan monteres, eller egner seg.<br />

Banner kan også brukes i tillegg til eksisterende byggeplasskilt.<br />

PLASSERING:<br />

Settes opp på aktuelle områder etter<br />

behov for å informere om byggeprosjektet/restaureringsprosjektet.<br />

BYGGEPLASSBANNER<br />

Byggeplassbanner brukes ved mindre markering av byggeprosjekt eller restaureringsprosjekt.<br />

F.eks. der fast byggeplasskilt ikke kan monteres, eller egner seg. Banner kan<br />

også brukes i tillegg til eksisterende byggeplasskilt.<br />

PLASSERING:<br />

Settes opp på aktuelle områder etter<br />

behov for å informere om byggeprosjektet/restaureringsprosjektet.<br />

RENA LEIR<br />

HER BYGGER FORSVARSBYGG<br />

Her kommer et nytt bygg for .... Info om pågående prosjekt legges her.<br />

Byggherre: Forsvarsbygg<br />

Oppdragsgiver: <strong>Forsvaret</strong><br />

Ferdigstillelse: Desember 2011<br />

Kontaktperson/prosjektleder: Navn Navnesen<br />

Tlf. 815 70 400<br />

www.forsvarsbygg.no/byggeprosjekt<br />

AKERSHUS FESTNING<br />

HER RESTAURERER FORSVARSBYGG<br />

Festningen rehabiliteres. Info om pågående prosjekt legges her.<br />

Byggherre: Forsvarsbygg<br />

Oppdragsgiver: <strong>Forsvaret</strong><br />

Ferdigstillelse: Desember 2011<br />

Kontaktperson/prosjektleder: Navn Navnesen<br />

Tlf. 815 70 400<br />

www.forsvarsbygg.no/byggeprosjekt<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Størrelse etter behov Perforert duk med forsterkede kantsømmer Sveisede maljer pr. meter Skriftstørrelse på bannere<br />

er avhengig av størrelsen på banneret og mengden tekst.<br />

Mål: Forslag til mål B400 x H100 cm, eller variabel etter behov. Det er også mulig å lage en stående versjon.<br />

Farger:<br />

Sorte felt: NCS S8500 N.<br />

Tekst: Hvit matt<br />

Foto: Fullfarge.<br />

Krav til skiltløsningen: Det er viktig at kvaliteten på skiltets tekniske løsning er slik at skiltet er holdbart over tid,<br />

også i værharde omgivelser.<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Størrelse etter behov Perforert duk med forsterkede kantsømmer Sveisede maljer pr. meter Skriftstørrelse på bannere<br />

er avhengig av størrelsen på banneret og mengden tekst.<br />

Mål: Forslag til mål B400 x H100 cm, eller variabel etter behov. Det er også mulig å lage en stående versjon.<br />

Farger:<br />

Sorte felt: NCS S8500 N.<br />

Tekst: Hvit matt<br />

Foto: Fullfarge.<br />

Krav til skiltløsningen: Det er viktig at kvaliteten på skiltets tekniske løsning er slik at skiltet er holdbart over tid,<br />

også i værharde omgivelser.<br />

54<br />

55


BYGGEPLASSBANNER - SKILTTYPE 14<br />

Forsvarsarena<br />

BYGGEPLASSBANNER - SKILTTYPE 14<br />

Festningsarena<br />

BYGGEPLASSBANNER<br />

Alternative utforminger<br />

PLASSERING:<br />

Settes opp på aktuelle områder etter<br />

behov for å informere om byggeprosjektet<br />

/ restaureringsprosjektet.<br />

BYGGEPLASSBANNER<br />

Alternative utforminger<br />

PLASSERING:<br />

Settes opp på aktuelle områder etter<br />

behov for å informere om byggeprosjektet<br />

/restaureringsprosjektet.<br />

VI BYGGER NYTT NNNNNNN-BYGG I 2012<br />

VI RESTAURERER PÅ AKERSHUS FESTNING<br />

56<br />

57


NAVN FORBUDSKILT, ADGANG FORBUDT - SKILTTYPE 30A NAVN FORBUDSKILT, ADGANG FORBUDT - SKILTTYPE 30A<br />

Forsvarsarena<br />

Festningsarena<br />

Forslag til mål: 600 mm<br />

Forslag til mål: 600 mm<br />

Midt på skilt<br />

(hjelpelinje)<br />

ADGANG<br />

FORBUDT<br />

Forslag til mål: 600 mm<br />

Forslag til mål: 600 mm<br />

ENTRANCE PROHIBITED<br />

LOV AV 18. AUGUST 1914<br />

Stiplet linje er kun<br />

en hjelpelinje som<br />

viser midtlinjen på<br />

skiltet.<br />

TEKNISKE SPESIFIKASJONER<br />

Skiltplate: Gul fluoriserende eller signalgul.<br />

Alternativ 1: Lakkert aluminiumsplate ca 3mm.<br />

Alternativ 2: Foliert aluminiumsplate ca 3 mm.<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Alternativ 1: Lakkert aluminiumsplate ca 3mm.<br />

Alternativ 2: Foliert aluminiumsplate ca 3 mm.<br />

Dekor: Sort.<br />

3M – 100 serien eller tilsvarende kvalitet god<br />

kvalitet skal brukes..<br />

Farger:<br />

FARGESPESIFIKASJONER:<br />

Signalgul eller<br />

C: 13 M: 0 Y: 100 K: 0<br />

Sort<br />

Versjon med <strong>Forsvaret</strong>s navnetrekk:<br />

Variasjon med <strong>Forsvaret</strong>s navnetrekk<br />

ADGANG<br />

FORBUDT<br />

ENTRANCE PROHIBITED<br />

LOV AV 18. AUGUST 1914<br />

58<br />

59


NAVN FORBUDSKILT, FOTOGRAFERING FORBUDT - SKILTTYPE 30A<br />

Forsvarsarena<br />

NAVN FORBUDSKILT, FOTOGRAFERING FORBUDT - SKILTTYPE 30A<br />

Festningsarena<br />

Forslag<br />

Forslag<br />

til<br />

til<br />

mål:<br />

mål:<br />

600<br />

600<br />

mm<br />

Midt på skilt<br />

(hjelpelinje)<br />

FOTOGRAFERING<br />

FORBUDT<br />

PHOTOGRAPHY PROHIBITED<br />

Forslag til mål: 600 mm<br />

Forslag til mål: 600 mm<br />

LOV AV 18. AUGUST 1914<br />

Stiplet linje er kun<br />

en hjelpelinje som<br />

viser midtlinjen på<br />

skiltet.<br />

TEKNISKE SPESIFIKASJONER<br />

Skiltplate: Gul fluoriserende eller signalgul.<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Skiltplate: Gul refleks eller signalgul.<br />

Alternativ 1: Lakkert aluminiumsplate ca 3mm.<br />

Alternativ 2: Foliert aluminiumsplate ca 3 mm.<br />

Dekor: Sort.<br />

3M – 100 serien eller tilsvarende kvalitet god<br />

kvalitet skal brukes..<br />

Farger:<br />

FARGESPESIFIKASJONER:<br />

Signalgul eller<br />

C: 13 M: 0 Y: 100 K: 0<br />

Sort<br />

Midt på skilt<br />

(hjelpelinje)<br />

Versjon med <strong>Forsvaret</strong>s navnetrekk:<br />

Variasjon med <strong>Forsvaret</strong>s navnetrekk<br />

FOTOGRAFERING<br />

FORBUDT<br />

PHOTOGRAPHY PROHIBITED<br />

LOV AV 18. AUGUST 1914<br />

60<br />

61


NAVN SKILT FOR KAMERAOVERVÅKING - SKILTTYPE 31 NAVN SKILT FOR KAMERAOVERVÅKING - SKILTTYPE 31<br />

Forsvarsarena<br />

Festningsarena<br />

SKILT FOR KAMERAOVERVÅKING VERSJON 1<br />

<strong>Forsvaret</strong>s logo ligger i bunnen. Da kan ikke våpenskjold/logo vises.<br />

Våpenskjold skal ikke ha noen elementer over seg.<br />

Forslag til mål: 600 mm<br />

OMRÅDET ER<br />

KAMERAOVERVÅKET<br />

EVENTUELL OVERSKRIFT<br />

DATABEHANDLER FOR OVERVÅKING AV DETTE ANLEG-<br />

GET ER NN, OG KAN KONTAKTES PÅ TLF: 00 00 00 00.<br />

Forslag til mål: 400 mm<br />

MINST 50% AV SKILTET I GULT<br />

TEKNISKE SPESIFIKASJONER<br />

FORSLAG TIL MÅL<br />

Når man har et todelt skilt, skal det gule standardfeltet<br />

Alternativ 2: Foliert aluminiumsplate dekke ca 3 minst mm. 50% av<br />

Skiltplate: Gul fluoriserende eller signalgul.<br />

Alternativ 1: Lakkert aluminiumsplate ca 3mm.<br />

skiltet.<br />

Dekor: Sort.<br />

3M – 100 serien eller tilsvarende kvalitet god kvalitet skal brukes.<br />

Tekst: Sort<br />

Font: Myriad Pro<br />

Pictogrammer: <strong>Forsvaret</strong>s pictogrammer skal brukes.<br />

Fargespesifikasjoner:<br />

Signalgul eller<br />

C: 13 M: 0 Y: 100 K: 0<br />

Versjonuten informasjonstekst i bunnen:<br />

SKILT FOR KAMERAOVERVÅKING VERSJON 2<br />

Uten undertekst.<br />

Sort<br />

Mål versjon 1:<br />

Minimum B60 x H40 cm for porter, gjerder og andre uteområder.<br />

Mål versjon 2:<br />

Minimum B30 x H20 cm, for hovedinganger og innganger i<br />

bygg.<br />

Mål versjon 3:<br />

B 21 x H15 cm, for bruk innvendig i bygg.<br />

Denne skiltvarianten kan også være et klebemerke.<br />

Da skal 3M – 100 serien eller tilsvarende kvalitet god kvalitet skal<br />

brukes.<br />

MINST 50% AV SKILTET I GULT<br />

Når man har et todelt skilt, skal det gule standardfeltet<br />

dekke minst 50% av skiltet.<br />

TEKNISK BESKRIVELSE<br />

Skiltplate: Gul refleks eller signalgul.<br />

Alternativ 1: Lakkert aluminiumsplate ca 3mm.<br />

Alternativ 2: Foliert aluminiumsplate ca 3 mm.<br />

Dekor: Sort.<br />

3M – 100 serien eller tilsvarende kvalitet god<br />

kvalitet skal brukes..<br />

Farger:<br />

Signalgul eller<br />

C: 13 M: 0<br />

Y: 100 K: 0<br />

Sort<br />

OMRÅDET ER<br />

KAMERAOVERVÅKET<br />

FORSLAG TIL MÅL<br />

Mål versjon 1: Minimum B60 x H40 cm for porter,<br />

gjerder og andre uteområder.<br />

Mål versjon 2: Minimum B30 x H20 cm, for hovedinganger<br />

og innganger i bygg.<br />

Mål versjon 3: B 21 x H15 cm, for bruk innvendig i<br />

bygg.<br />

Den minste skiltvarianten kan også være et klebemerke.<br />

Da skal 3M – 100 serien eller tilsvarende<br />

kvalitet god kvalitet skal brukes.<br />

62<br />

63

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!