17. (alminnelige regler om annet uttak av vilt og lakse- og ... - Sabima

sabima.no

17. (alminnelige regler om annet uttak av vilt og lakse- og ... - Sabima

Naturmangfoldloven

Artsforvaltning

Hallvard Holtung

SABIMA

18.03.2010

Foto: Halvard Strøm, Norsk polarinstitutt


Hovedgrepene i

lovkapitlet III

Nyklekte gråmåseunger

Torsk

Foto: Tore

Larsen

1. Regler om høsting og annet uttak

2. Særskilte beskyttelsesregimer

3. Øvrige bestemmelser

Foto: Erling

Svensen

2


Forvaltningsprinsippet

Høsting og annet uttak

ha hjemmel i lov

•Uttak av marine

organismer tillat etter

havressursloven

3

Foto: Magnus Johan Steinsvåg


Høsting av vilt og anadrome laksefisk

I all hovedsak de samme regler som

før

Strengere krav til

• Kunnskapsgrunnlaget

• Høstingsverdig overskudd

• Tilleggshensyn

4

Foto: Espen Farstad


Høsting av innlandsfisk og kreps

Forvaltningsprinsipp: Utgangspunktet er

snudd

De samme reglene i naturmangfoldloven som

for vilt og anadrome laksefisk

5

Foto: Svein Magne Fredriksen


Høsting og annet uttak av virvelløse dyr

§ 20

Tillatt ”når det ikke truer bestanden i området”

Uansett kan man

• Avlive virvelløse dyr som er til plage eller

skade (§20 a)

• Avlive fremmede organismer (§20 b)

Hjemmel for forskrift eller enkeltvedtak om

høsting og annet uttak

6

Moskusbukk

Foto: Gudrun Schneider


Høsting og annet uttak av planter og sopp

Tillatt hvis det ikke truer ”den aktuelle”

bestanden (§15)

Uansett kan planter og sopp fjernes hvis de er

• skadelige

• fremmede

• en trussel mot viktige samfunnsinteresser

Hjemmel for forskrift eller enkeltvedtak om

høsting og annet uttak (§21)

7

Foto; Irene Lindblad


§ 17 Nødvergeretten – dagens:

§ 17. (alminnelige regler om annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk)

Smågnagere, krypdyr og lakse- og innlandsfisk kan avlives dersom det er

nødvendig for å hindre skade på person eller eiendom.

Vilt kan avlives når det må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og

betydelig fare for skade på person. Eieren, eller en som opptrer på vegne

av eieren, kan felle vilt under direkte angrep på bufe eller tamrein. Avliving

og forsøk på avliving etter dette ledd skal straks meldes til politiet.

Avliving for å hindre at et dyr lider unødig er tillatt i samsvar med lov

20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern (dyrevernlova). Det samme gjelder

avliving for å bekjempe smittsom sykdom som kan gi vesentlige

samfunnsmessige konsekvenser i samsvar med lov 19. desember 2003 nr.

124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).

8

Foto: Espen Farstad

© Erling Maartman


§ 17 Nødvergeretten – Nytt forslag

§ 17. (alminnelige regler om annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk)

Vilt kan avlives når det må anses påkrevd for å fjerne en aktuell og

betydelig fare for skade på person. Eieren, eller en som opptrer på vegne

av eieren, kan avlive vilt under direkte angrep på bufe, tamrein, gris og

fjørfe..

Ny § 17 a skal lyde:

§ 17 a (rovdyrsikkert hegn)

Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive rovdyr som

befinner seg i rovdyrsikkert hegn når avliving må anses påkrevd for å

fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på produksjonsdyr eller hund.

Hegnet må tilfredsstille kravene til rovdyrsikkert hegn fastsatt av

myndigheten etter loven.

9

Foto: Espen Farstad

© Erling Maartman


Prioriterte arter

10

Foto: Ove

Bergersen/NN/Samfoto

Avløser ”fredning”

Gjeldende fredninger står ved lag

inntil de blir opphevet

Moderniserer artsbeskyttelsen ved

å se arter og leveområder i

sammenheng – økologiske

funksjonsområder

Dynamisk

• aktive tiltak

• ikke statiske funksjonsområder

avprioritering

Vurderingsplikt


Prioritering

Kriterier for prioritering: §23 a-c

Dårlig bestandsstatus eller – utvikling

Ansvarsart

Internasjonale forpliktelser

11

Sinoberbille. Foto Stefan Olberg


Handlingsplanens rolle

Prioriterte arter og handlingsplaner henger sammen.

Offentlige tilskuddsordninger til oppfølging

Organisasjoner og foreninger kan søke

Kan også foreslå nye handlingsplaner/prioriterte arter

12

Fjellnøkleblom

Foto: Marianne Gjørv


Saksbehandling

- prioriterte arter

Samarbeid i forkant av

høring

Bred offentlig høring

Vedtas av Kongen i statsråd

13

Foto: Alfred Ørjebu,

SNO


14

Prioriterte arter fra 1. juli 2010

• dragehode

• honningblom

• rød skogfrue

• sinoberbille

• eremitt

• elvesandjeger

• klippeblåvinge

• elvemusling

• svarthalespove

• dverggås

• storsalamander

• fjellrev

Foto: Bård Bredesen

Foto: Magne Flåten


De første prioriterte artene

Forskrift om ……… som prioritert art

15

§ 1. ………. som prioritert art

§ 2. Formål

§ 3. Virkeområde

§ 4. Forbud mot uttak, skade og ødeleggelse

§ 5. Artens økologiske funksjonsområde

§ 6. Handlingsplan

§ 7. Skjøtsel

§ 8. Forvaltningsmyndighet

§ 9. Dispensasjon

§ 10. Ikrafttredelse

Foto: Bård Bredesen


Funksjonsområdet

”Som økologisk funksjonsområde for storsalamander regnes i

denne forskriften dammer som er tilholdssted for storsalamander,

med en 300 meters omkringliggende randsone, og

vandringskorridorer mellom dammer der dammene ligger mindre

enn 1000 meter fra hverandre.”

”Som økologisk funksjonsområde for sinoberbille regnes i denne

forskriften leveområder.”

16

Foto: Bård Bredesen


Konsekvenser som følger mer generelt av

loven

Vektlegging i skjønnsutøving etter

annen lov!

Aktsomhetsplikt

17

Foto: Per Steinar Løkken

More magazines by this user
Similar magazines