Kunst og kulturstrategi - Drammen kommune

drammen.kommune.no
  • No tags were found...

Kunst og kulturstrategi - Drammen kommune

Kunstnerisk og kultureltmangfoldKunst- og kulturstrategisk planfor Drammen 2006 – 2011Vedtatt av bystyret 06.06.06Oppdatert mai 2008


”Gullskogen – tenk en skog full avgull”…”…Vet du virkelig ikke det, …at det finnes en by på hele jordenhvor alt bare er fint? En eneste byhvor alle mennesker er snille og godemot hverandre? Denne byen erDrammen. I denne byen finnes detikke løgner og djevelskap,…i denne byen finnes det ikkeensomme mennesker, eller noen somhar det vondt, i denne byen bryr alleseg om hverandre.”“En by som Drammen”Tom H. DalbakBakgrunnsmotiv side 2-3Kunstner: Lena Akopian


3Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011innhold1.0. Rammer for planarbeidet ............................................................42.0 Byens visjon og strategiens ide. ..................................................63.0 Dagens situasjon ....................................................................113.1 Kunstnerisk og kulturelt mangfold ..............................................113.2 Gallerier, museer og samlinger....................................................113.3 Byens scener ..........................................................................143.4 Produksjon av Scenekunst..........................................................143.5 Bildende kunst og kunsthåndverk................................................153.6 Musikk, sang og dans. ..............................................................153.7 Festivaler ................................................................................153.8 Undervisning og kurs ................................................................163.9 Kino ......................................................................................163.10 Bibliotek og litteratur ..............................................................173.11 Kunst- og kultur i næringslivet ..................................................173.12 Identitet og omdømme..............................................................173.13 Det brede tilbudet i kulturlivet ..................................................174.0 Spesielle satsningsområder og tiltak ..........................................184.1 Kunstnerisk og kulturelt mangfold ..............................................184.2 Miljø for kunstproduksjon ..........................................................204.3 Utvikle amatører og bringe fram talenter ....................................214.4 Økt bruk av kunst og kultur ......................................................225.0 Fundamentet i kunst- og kulturlivet videreutvikles. ......................245.1 Utvikle evnen til opplevelse og fornyelse ....................................245.2 Sikre sentrale kunst- og kulturinstitusjoner ..................................265.3 Fremme god arkitektur, godt design og ivareta kulturminner ..........275.4 Fremme vekst i kulturnæringene ................................................285.5 Bidra til regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid i kulturlivet....286.0 Kunnskapsreferanser..................................................................30Vedlegg 1: Vestregionens kulturmanifest ....................................................31Vedlegg 2: Handlingsdel Barn- og unge ......................................................32


Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011 41.0.Rammer for planarbeidetDenne strategien beskriver satsingsområder og tiltak innen kunst- og kulturfeltetsom skal være grunnleggende fram mot byjubileet i 2011. Planer og tiltak som erknyttet til selve jubileet, er ikke tatt med her. Dokumentet skal være retningsgivendefor mer detaljerte planer innen området.Drammen kommunes kunst- og kulturstrategi fra 2002 la stor vekt på å skape enforståelse for hvordan kunst og kultur kan bidra i samfunnsutviklingen og hvordanen profesjonalisering kan styrke kulturlivets fundament. Dette vil fremdeles væregrunnlaget for byens kultursatsning.Den foreliggende planen peker ut 4 særskilte satsningsområder i perioden 2006 –2011. Men det understrekes at man i tillegg til disse satsingsområdene må fortsettearbeidet med å styrke fundamentet i kulturlivet. Det er derfor også beskrevettiltak som skal bidra til dette.Handlingselementene som foreslås i planen og som får budsjettkonsekvenser,vurderes fortløpende inn mot økonomiplanen. Det vil også bli utviklet nye tiltaki planperioden som ikke ligger inne i denne planen.Planen favner ikke hele det brede kulturbegrepet, men begrenser seg til områdeneutøvende og skapende kunst, (dvs. scenekunst, bildende kunst, kunsthåndverk,musikk, film og litteratur, både profesjonell og amatørvirksomhet), samt arkitektur,design, bygningsvern og annet kulturminnevern.For idretten gjelder Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv2004 - 2008.Kirken er en viktig kulturbærer, men i denne sammenheng er den å betrakte somen produsent av et kunst- og kulturtilbud. Dens religiøse dimensjon er ikke tema


5Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011her da dette må betraktes som en egen og svært omfattende debatt som villeinvolvere alle trossamfunn.Frivillig arbeid inngår på svært mange områder av samfunnet og er derfor drøfteti kommuneplanen. Her er det kun den frivillige virksomheten som foregår innenkunst- og kulturområdet som berøres, blant annet amatørvirksomhet.Grunnskolen er avgjørende når det gjelder å utvikle barnas kulturkompetanse.Samarbeid mellom Kulturskolen, "Den kulturelle skolesekken" og skolene vil derforbli tillagt stor vekt.I denne utgaven av dokumentet er det gjort enkelte mindre endringer for å fangeopp ting som har skjedd etter at planen ble vedtatt.Lokale og nasjonale føringer for planarbeidet.Lokale føringer:Kommuneplan for Drammen 2003 – 2014Kunst- og Kulturstrategi for Drammen, vedtatt i mai 2002,rullert juni 2006De mest relevante nasjonale føringene er:St. meld. 38 (2002-2003) Den kulturelle skolesekkenSt. melding 39 (2002-2003) "Ei blott til lyst"St. meld. 30 (2003-2004) Kultur for læringSt. meld. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014St. meld. 22 (2004-2005) kultur og næring


Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011 62.0 Byens visjon og strategiens ideGjeldende kommuneplan for Drammen beskriver kommunenes visjon slik:Miljø- og kompetansebyen Drammen– en tett, mangfoldig og levende byi et vakkert landskapDenne visjonen er overordnet alt arbeid i kommunen.Som et ledd i å utvikle byen i retning av visjonen skal kunst og kulturstrategienbidra til å skape et kunstnerisk og kulturelt mangfold.““Kultur er å si densannhet man har sett medsine egne øyne og formulertved sin egen tanke.Kunstnerisk og kulturelt mangfoldKunstnerisk og kulturelt mangfold skal være et kjennetegn for byen. Kunst- ogkulturtilbudet skal ha en spennvidde fra det nye og utfordrende til det bredt folkelige.Kulturlivet skal preges av gjensidig respekt, dialog og samhandling. Detkunstneriske og kulturelle potensialet som ligger i det å ha en sammensatt befolkning,er en stor ressurs som må nyttes for å skape et rikere kulturliv og øke byensutviklingskraft. Dette krever et levende samspill mellom kunst, kultur, kunnskapsmiljøog næringsvirksomhet.Satsingen på kunstnerisk og kulturelt mangfold må sees i lys av at Drammen erden byen, nest etter Oslo, som har høyest andel innbyggere med minoritetsbakgrunn.I samfunn som inneholder mange kulturer, er det en utfordring å utvikleen felles identitet. Kunst og kultur bygger broer mellom mennesker og kulturer.Drammen vil derfor ha mange broer.Byens kunst- og kulturinstitusjoner vil spille en sentral rolle i dette arbeidetgjennom å samarbeide seg imellom, ved å stille sin faglige kompetanse tildisposisjon og gjennom å utvikle kunst- og kulturtilbudet.


7Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011Utsikt fra HolmenokkenBarn og ungeBarn og unge er brukere og skapere av kunst og kultur. Drammen skal være byender barn og unge gis muligheter til å møte et bredt spekter av uttrykk. Det skalgi grobunn for god livskvalitet, kunnskap, utvikling, respekt og likeverd. Byen skalha en grunnmur av kulturbevisste og kulturhungrige barn og unge. For å møteutfordringene i et moderne og sammensatt samfunn, er det vesentlig å ha fokusmot barn og unge. Derfor er mange av tiltakene i strategien rettet spesielt motdenne aldersgruppen. En egen handlingsplan som uttdyper tiltakene i strategiener utarbeidet.Profesjonalisering av kulturlivetSt.melding nr. 48, ”Kulturpolitikken fram mot 2014” omtaler den profesjonellekunsten:“Et prioritert område er å holde fram den profesjonelle kunsten og faglig forankrakulturinnsatsen som en verdi i seg selv. I tillegg blir kvalitet fremhevet som etavgjørende kriterium for at et kulturtiltak skal være prioritert i den statlige kulturpolitikken.Det er viktig å legge forholdene til rette for bredden innenforkulturlivet.”En gjennomgående profesjonalisering av kulturlivet er en forutsetning for denutviklingen Drammen legger opp til. Dette innbærer:• Flere profesjonelle kunstnere, frie grupper og institusjoner som skaper kunst• Flere profesjonelle aktører som kvalitetsikrer tilbudet, og driver forskning.• Høye faglige og pedagogiske krav til dem som underviser og driver formidlinginnenfor kunst- og kulturområdet må ivaretas.


Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011 8Kunst og kultur i sentrumEn tett, levende og mangfoldig by skal være et kjennetegn for Drammen.De som besøker byen skal oppleve det, og innbyggerne skal identifisereseg med det. I Sentrum skal det skapes et yrende folkeliv, et mangfold avkunstuttrykk, vakre parker, gater og plasser, god moderne arkitektur ogerverdige gamle bygningsmiljøer.“Hva er kultur?Å vite hva som er viktig,og å vite hva som erviktig å vite.“1. Elvepromenaden, Strømsø. 2. Ypsilon. 3. Bragernes Strand.


9Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011I sentrumsområdet utvikles byens mest sentrale kunst- og kulturinstitusjoner.Området knyttes sammen på tvers av bybrua og den nye gangbrua, Ypsilon fraDrammen park på Bragernes til Kunnskapsparken på Grønland. Det vil også blivurdert å etablere en gangforbindelse fra Grønlandsområdet via Nybyen tilMarienlyst og Drammens Museum. På denne måten vil det bli etabert en attraktivforbindelse mellom de viktigste kulturinstitusjonene. Institusjonene i sentrum skalstimulere til kulturaktivitet i skoler, foreninger og organisasjoner også utenforbykjernen.Drammen i regionenDrammen er sentrum for en nærregion på ca.150 000 mennesker og er den neststørste byen i Osloregionen. Denne rollen benyttes til å utvikle nettverk og fagligsamarbeid innen kunst- og kulturområdet som styrker det regionale til-budet, oggjør at det kan hevde seg på nasjonalt og internasjonalt nivå. Det blir viktig åtenke regionalt i forbindelse med daglig drift og utvikling av kunst- og kulturvirksomhetene.For at Drammensregionen skal utvikle seg videre som byregion er det viktig at denproduserer egne kunst- og kulturuttrykk. Regionen må utvikle sin egen "stemme"og samtidig utnytte fordelene den tette kontakten med hovedstaden gir.Drammen deltar i Vestregionens kultursamarbeid. Vestregionen har vedtatt ettydelig kulturmanifest som forplikter kommunene til felles innsats innenfor enrekke kulturområder som for eksempel:”- Vi må utnytte og utvikle kulturkompetansen i regionen som en fellesressurs som skal brukes der det er mest tjenlig.- Vi må skape resultater og synergi i samspillet med næringsliv, frivilligeog profe-sjonelle kulturaktører og våre innbyggere. ”Det er et mål å videreutvikle og styrke byens sentrale kunst- og kulturinstitusjonerslik at de forblir konkurransedyktige. Samtidig skal det jobbes for å utvikle nyeregionale institusjoner som kan få statlig og regional delfinansiering.To nye regionale institusjoner har vokst frem på Unionsområdet på Grønland.Det er Union Scene, Drammen Internasjonale Kultursenter, og Papirbredden,Drammen kunnskapspark. Sistnevnte rommer b. a. Drammensbiblioteket. Norgeseneste sambibliotekDrammen i nasjonenEn profilert og attraktiv byregion er synlig i nasjonal sammenheng. Gode regionalekunst- og kulturinstitusjoner blir også viktige aktører på de nasjonale arenaene.Det er en målsetting at Drammen skal bli kjent som en by med et internasjonaltorientert, mangfoldig og levende kunst- og kulturliv.


Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011 10Dum-dum boys, Union sceneSnedronningen


11Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 20113.0 Dagens situasjon3.1 KUNSTNERISK OG KULTURELT MANGFOLDKunst- og kulturtilbudet i Drammen skal uttrykke og videreutvikle mangfoldet ifolkningen. Alle aktører, lag og foreninger, frivillige, privat og offentlige tilbudi byen skal ta del i denne utviklingen. Union Scenes rolle som møteplass ogutviklingsprosjekt, er spesielt viktig i denne sammenhengen.Union Scene, Drammen Internasjonale Kultursenter.På Union Scene er det under utvikling et Kompetansesenter for flerkulturellformidling. Det etableres i nær kontakt med høyskolemiljøet og andre relevantekompetanse- og forskningsmiljøer både regionalt og nasjonalt for å utviklesenteret i ønsket retning.Union Scene, Drammen Internasjonale Kultursenter, har i dag status som etregionalt kulturhus med oppgaver innenfor musikk, kunst, teater og flerkultureltarbeid. Her er konferanser, utstillinger, konserter og forestillinger. Det legges tilrette for arrangementer innen ulike kunstarter for amatører og profesjonelle, forulike aldersgrupper og kulturer.Union Scene inneholder blant annet 5 ulike scener samt møterom, undervisningsrom,øvingsrom, verksteder, galleri og gjesteleilighet for kunstnere.Følgende aktører er samlokalisert på Union Scene:BrageteatretBuskerud MusikkrådDrammen barne- og ungdomsteaterDrammen kulturskoleDrammen InnvandrerrådKunstnersenteret i BuskerudMasala tekstilverkstedMatendo kultursenterNedre Buskerud TeaterverkstedNorges Musikkorps Forbund – BuskerudUnion RockUngdomstilbudet, “G60”3.2 GALLERIER, MUSEER OG SAMLINGERDrammen har to offentlig finansierte visningssteder for billedkunst og kunsthåndverk;Kunstnersenteret i Buskerud på Union Scene, og Drammens Museum påMarienlyst. Museet er også byens viktigste kulturhistoriske institusjon. I tillegg tilmuseet finnes det flere private gallerier og kulturhistorisk interessante samlingerog bygningsanlegg.


Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011 12“Kultur skaper ikkemennesker. Menneskerskaper kultur.“Drammens MuseumDrammens Museum er byens største visningssted for billedkunst og kunsthåndverk,fylkesmuseum for Buskerud og bymuseum for Drammen. Det samler, registrerer ogdriver forskning på kunst og kulturminner, lager utstillinger og formidler sin kunnskaptil publikum. Drammens Museum er slått sammen med Holmsbu Billedgalleri,og er nå ett av de såkalte konsoliderte museene. Museet har høy faglig kompetanse,nyter stor anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt og samarbeider med en rekkeinstitusjoner i inn- og utland.Drammens Museum har ambisjoner om å profilere seg ytterligere nasjonalt og trekkepublikum fra hele Osloregionen. I den forbindelse ønskes det utviklet et eget”Kunstens hus,” men i første omgang prioriterer museet å styrke sin faglige virksomhetog tilbudet til publikum innenfor dagens bygningsmasse, samt vedlikeholdet avmuseets bygninger.De norske skolehistoriske samlingerDrammen kommune har en interessant skolehistorisk samling som blant annet inneholderskolemateriell som har vært benyttet av Kong Olav V. Samlingene er for enstor del magasinert på Solberg spinneri i Nedre Eiker, men Strømsfjerdingen skolehar en gammel skolestue som blir åpnet for skoleklasser etter behov.De skolehistoriske samlingene blir vurdert i sammenheng med andre lokalhistoriskesamlinger for å se om det er mulig å utvikle et fremtidsrettet konsept.


13Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011Andre kulturhistoriske samlingerDet er mange samlinger med kulturhistorisk verdi i byen. Drammens sjøfarts- ogtollmuseum, Konnerud gruver, Bygdemuseet i Skoger, Busshistoriske samlingerog Industrisamlingen på Tangen, for å nevne noen.Den såkalte arkiv, bibliotek og museumsmeldingen, (St.meld. nr 22 "Kjelder tilkunnskap og oppleving." 1999-2000), signaliserer at vi har for mange, snarereenn for få museer og samlinger her i landet. Staten ønsker mer samarbeid ogsammenslåing av institusjoner. Dersom noen av byens samlinger har ambisjonerom å ekspandere, bør dette finansieres gjennom å inngå allianser med andreaktører og å hente ut samlingenes kommersielle potensial.Kunstnersenteret i BuskerudSenteret eies av kunstnernes organisasjoner og finansieres av det offentlige.Det utgjør en viktig del av miljøet ved Union Scene.Kunstnersenterets virksomhet er variert. Den omfatter å drive kunstgallerietmed kunstbutikk, produsere, tilrettelegge og administrere vandreutstillinger tilDen kulturelle skolesekken for alle skolene i hele Buskerud, utnevne og lære oppkunstneriske konsulenter til utsmykningsoppdrag. Kunstnersenteret har et landsdekkendearkiv over kunstnere tilsluttet organisasjonen og kan formidle kontaktmellom oppdragsgivere og kunstnere.


Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011 14Elvefestivalen3.3 BYENS SCENERDrammens Teater, Union Scene og Bragernes kirke er viktige arenaer i Drammen for musikk,teater og annen scenekunst. Bragernes torg er byens og regionens sentrale festplass, mensGamle Kirkeplass, som kan stenges av, brukes til store utendørskonserter med billettsalg.I tillegg er byens ulike kirker, scenen i byparken, bydelshus, aulaer og festsaler arenaer formange kunst og kulturarrangementer.Drammens teaterDrammens Teater er en viktig del av byens profil utad og en drivende kraft innen visning avscenekunst i regionen. Salens sjarm, intimitet og skjønnhet fenger både kunstnere og publikum.Teateret har et bevisst øye for blandingen av det folkelige, det klassiske og det utfordrende.Teatrets scene er i ferd med å bli for liten til å ta i mot de mer plasskrevende forestillingene, ogsalen er for liten til å kunne hente ut inntektspotensialet i de mest attraktive forestillingene.Muligheten for å videreutvikle teaterkvartalet med Drammens Teater, Harmonien og Folkets Hus,blir derfor utredet med sikte på gjennomføring til byjubileet i 2011. Samhandlingen mellomTeaterkvartalet og Union Scene vil bli viet særskilt oppmerksomhet.Drammen teaterUnion Scene – Drammen Internasjonale KultursenterUnion Scene inneholder 5 ulike scener som gir plass til et allsidig kulturtilbud. Her er detplass for amatører og profesjonelle.Viktige deler av profilen er det internasjonale kulturarbeidet, rytmisk musikk, med UnionRockeklubb som en viktig aktør, teateroppsetninger med bl.a. Brageteatret, flerkulturellearrange menter og arrangementer med aktørene på kulturhuset i samproduksjoner.Bragernes KirkeBragernes kirke ligger som den monumentale avslutningen av torgaksen mot Bragernesåsen.Kirken har over 200 aktive korsangere, herunder jentekor og guttekor. Kirken har et orgel somer regnet som et av de aller beste i Norge. Bragernes arrangerer flere mindre festivaler og eren betydelig konsertarrangør.Bragernes kirke3.4 PRODUKSJON AV SCENEKUNSTDet er mange profesjonelle kunstnere og artister, semiprofesjonelle og amatører som produsererforestillinger her i regionen. Det er kun én profesjonell og offentlig finansiert teaterprodusent,Brageteatret. En egen scenekunstplan for Buskerud er under utvikling i regi av fylkeskommunen.Drammen deltar aktivt i arbeidet.


15Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011BrageteatretTeatret er eid av Buskerud Fylkeskommune og Drammen kommune og mottar statlig støtte.Brageteatret er en viktig del av miljøet ved Union Scene. Produksjonene har to innfallsvinkler;barn og unge og flerkultur.Alle kommunene i Buskerud abonnerer på Fylkeskommunens teaterordning gjennomDen kulturelle skolesekken. På det viset når de profesjonelle og spesiallagde produksjonenepå en unik måte ut til alle skoleelevene i Drammen og resten av fylket. Brageteatret er enviktig inspirator og samarbeidspartner for byens amatører. Brageteatret har som målå utvikle seg til et moderne regionteater.Nedre Buskerud TeaterverkstedTeaterverkstedet er også samlokalisert på Union Scene. Det er en viktig profesjonell støttespillerfor regionens amatørteatre. Teaterverkstedet drives med støtte fra Buskerud fylkeskommune,og kommunene i nedre Buskerud.Askepott, Brageteatret3.5 BILDENDE KUNST OG KUNSTHÅNDVERKDrammensregionen har flere organiserte kunstnere enn regionens andel av befolkningeni Buskerud skulle tilsi. (Medlemmer i Buskerud Bildende Kunstnere og Norske KunsthåndverkereSørøst-Norge avd. Buskerud.)Dersom en ser bort i fra de kunstnerne som er organisert i Buskerud, men som bor heltandre steder, er det 66 % som er bosatt i Drammensregionen, mens Buskerudkommunene iDrammensregionen, samt Svelvik og Sande har ca. 60% av befolkning i det samme området.Det er i ferd med å utvikle seg et fruktbart samspill mellom kunst- og museumsmiljøeti Drammen og Vestfossens kunstmiljø. Dette styrker regionens samlede tilbud i vesentliggrad. På Union Scene er det etablert et Artist in Residence-tilbud. Tilbudet innebærer gratisbruk av gjestleilighet med atelier for ulike profesjonelle kunstnere innenfor alle genre.3.6 MUSIKK, SANG OG DANS.Byen har ingen profesjonelle institusjoner innen disse områdene, men dyktige amatører ogsemiprofesjonelle. Blant dem er Drammen Byorkester, flere gode korps og messingorkestre,Bragernes kirkes ulike kor og dansestudioene Attic og Top Floor. I tillegg er det en rekkesangere som er aktive i regionen. Drammen kulturskole har musikere som i tillegg til åundervise, har en profesjonell karriere.På Union Scene er det etablert moderne øvingsrom for profesjonelle og amatører innenulike musikksjangere.Innen det frivillige kulturlivet er det mange tilbud innenfor kor og musikk både forvoksne og barn.Kunsthåndtverker Reidun Bull-HansenSmykkekunstner Ingema Andersen3.7 FESTIVALERDrammen har flere festivaler som er godt innarbeidet, og som bidrar til et bredt spekter avkulturopplevelser og tilbud til alle aldersgrupper. Litteraturuka, Adventfestivalen iBragernes kirke, rockefestivalen Working Class Hero og Elvefestivalen i Drammen er godeeksempler på festivaler som bidrar til et levende kulturliv i byen. Det arbeides også videremed en årlig festival for å markere byens egen komponist og musiker Johan Halvorsen.Flere av festivalene arrangeres i samarbeid med Drammen kommune, det lokale næringslivog andre aktører.“Kunst rett Vest” SlambassengetSlemmestad


Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011 16Drammen kulturskoleAll kunst er lek. Når enkunstner slutter å leke, kan“han ikke skape kunst.“Drammens kino3.8 UNDERVISNING OG KURSI Nedre Buskerud finnes det tilbud i videregående skole i flere kunstrelaterte fag,men regionen har ingen høyskoleutdannelse på området.I tillegg til Drammen kulturskole utgjør Nedre Buskerud Teaterverksted og privatedanse-, drama- og kunstskoler viktige deler av kurs- og undervisningstilbudet ibyen og regionen. Det totale tilbudet på grunnleggende og videregående nivå haretter hvert blitt betydelig. Talentoppfølging er et satsingsområde.Drammen kulturskoleDrammen kulturskole utfyller det private tilbudet og sikrer på den måten byen etmangfold av undervisningtilbud og aktiviteter innenfor kunst- og kulturfeltet tilbarn og unge. Kulturskolen har utvidet virksomheten ved å tilby opplæring ikunst- og kulturuttrykk fra ulike verdenshjørner.Kulturskolen er også ansvarlig for utvikling av faglig innhold og formidling av toomfattende kunst- og kulturprogram:• Den kulturelle skolesekken er et omfattende profesjonelt og variert kunstogkulturprogram til alle elever i grunnskolen.• Kultur-oasen er et omfattende profesjonelt og variert kunst- og kulturprogramtil alle beboere ved byens bo- og servicesenterI tillegg til å øke volum og kvalitet på grunntilbudet, er det viktig forKulturskolen å kunne følge opp sine talenter enda bedre.3.9 KINODrammen har en moderne kino som ligger på Bragernes torg. Den er ideelt lokalisertmed hensyn til å stimulere livet i sentrum. Repertoarpolitikken er som følger:- det skal vises barnefilm hver dag- skolekino etter skolenes ønsker i forhold til egne timeplaner- pensjonistkino minst en gang i uka til redusert pris- samtlige garantifilmer som importeres til Norge fra land utenom USA(ca 20-25 filmer i året)


17Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011- samtlige norske filmer som produseres med offentlig støtteKinoen skal ha et nært samarbeid med byens øvrige kulturliv. Kino City er enviktig bidragsyter til Den kulturelle skolesekken.3.10 BIBLIOTEK OG LITTERATUREt nytt bibliotek, Drammensbiblioteket, er etablert i et samarbeid mellomDrammen Bibliotek, Buskerud Fylkesbibliotek og Høgskolen i Buskerud. påPapirbredden. Drammen kunnskapspark . Dette er et Bibliotek/læringssenter somrepresenterer et samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og institusjoner. Det nyebibliotekets har et bredt spekter av tilbud og tjenester til alle befolkningsgrupper.og er regionens største formidler av litteratur. Biblioteket er en møteplass forkunnskap og kultur, et senter for livslang læring og en viktig demokratisk arena.Biblioteket utvikler digitale tjenester og bidrar til et innovativt miljø iKunnskapsparken.Drammensbiblioteket, Papirbredden. (1+2)3.11 KUNST- OG KULTUR I NÆRINGSLIVETNæringslivet ser i økende grad nytte av å engasjere seg i kulturutviklingeni Drammen.Det er attraktivt å holde til i en by med en rikt kulturliv.• Bedrifter bruker kunst og kultur bevisst i sin merkevarebygging.• Bedrifter engasjerer seg i kunstnerisk utsmykking av byen, støtter festivalerog ulike arrangement• Bedrifter bidrar til å bevare kulturminner og lage utstillinger• Private aktører deler ut kunstpriser og -stipend, og opparbeider egnekunstsamlinger• Bedrifter inngår langsiktige kultursamarbeidsavtaler og benytter disse interntfor sine ansatte og eksternt for kunder og kontakter• Bedrifter bruker felles kulturopplevelser i forbindelse med "teambuilding"• Bedrifter tilbyr kultur som fellesgode i tillegg til lønn i konkurranse omarbeidskraft.• Ansatte ser på felles kulturopplevelser som et gode og en styrking avarbeidsmiljøet3.12 IDENTITET OG OMDØMMEAlle som bor i Drammen skal kunne være stolte av byen, føle identitet og enpositiv tilhørighet. Det er et mål at alle innbyggere skal kunne bli kjent medmangfoldet og kvalitetene i byen og ta det i bruk. Innbyggerne er alle verdifulleambassadører for byen. Kunst og kultur er et viktige virkemidler for å utviklebyens identitet og omdømme.3.13 DET BREDE TILBUDET I KULTURLIVETDrammen har et rikt og mangfoldig kulturliv. Kommunens mange frivillige lagog foreninger organiserer og aktiviserer innbyggere i alle aldersgrupper i positivekultur- og fritidsaktiviteter. Denne bredden i tilbudet er helt vesentlig for befolkningensdelaktighet og engasjement i byen og kulturlivet.“Kunst rett Vest” SlambassengetSlemmestad


Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011 184.0 Spesielle satsningsområder og tiltak“Kunsten er detnærmeste vi kan kommemennesket.“4.1 KUNSTNERISK OG KULTURELT MANGFOLDAlle byens kunst- og kulturinstitusjoner vil være viktige i arbeidet med å videreutviklebyens og regionens kunstneriske og kulturelle mangfold, men Union Scene,Drammen internasjonale kultursenter, vil ha nøkkelrolle.Senteret skal fungere både som et regionalt kulturhus, et senter for kunstproduksjonog som et nasjonalt senter for flerkulturell formidling. Union Scene spillersåledes en viktig rolle i mange sammenhenger. Flere ulike tiltak er derfor knyttetopp mot dette senteret.Papirbredden, Drammen Kunnskapspark ligger ved siden Union Scene.Kunnskapsparken rommer flere virksomheter som er sentrale i arbeidet medå skape et velfungende flerkulturelt samfunn.Papirbredden, Drammen KunnskapsparkDrammen kommune og Entra eiendom har etablert Papirbredden, DrammenKunnskapspark. Her er Høgskolen i Buskerud, Handelshøyskolen BI Buskerud ogDrammensbiblioteket de største leietagerne. Ambisjonene er at man skal skapeet sterkt miljø for kunnskap, kultur og næringsutvikling.Prosjektet Det norske senter for flerkulturell verdiskapning.Kommunal- og regionaldepartementet har gitt støtte til å utvikle senteret.Prosjektet er forankret i Rådet for Drammensregionen.Tverrfaglig kompetansesenter for flerkulturell forståelse.I tillegg ønsker Høgskolen i Buskerud å satse på etablering av et tverrfagligsenter for flerkulturell forståelse Dette miljøet er tenkt som et samarbeidsprosjektmellom Høgskolen i Buskerud, Drammen kommune, innvanderrådet og andreaktuelle samarbeidspartnere.


19Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011PapirbreddenTILTAK:4.1.1 Union Scene, Drammen Internasjonale Kultursenter videreutviklessom kulturhus.Drammen kommune i samarbeid med Buskerud fylkeskommune vil videreutvikleaktiviteten på Union Scene slik at det bidrar til et større kunstneriskog kulturelt mangfold i hele regionen.4.1.2 Etablere et nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling påUnion Scene.Arbeidet skjer i regi av Drammen kommune i samarbeid med Norsk kulturråd.Dette senteret vil kunne bidra til å utvikle spisskompetanse pånasjonalt nivå som også det regionale kulturlivet vil kunne ha stor glede av.En slik etablering vil kunne gi større tyngde til byens satsing innen detflerkulturelle området.4.1.3 Utvikling av et framtidsrettet bibliotek som en del av Papirbredden,Drammen Kunnskapspark.Biblioteket når fram til de fleste befolkningsgrupper og er derfor sværtviktig i dette arbeidet.Drammensbiblioteket på Papirbredden er et sektorovergripende samarbeid,på tvers av forvaltningsgrenser, og vil i praksis realisere visjonen om det"sømløse bibliotek".4.1.4 Bringe frem det nye og uventede innen scenekunst.Målet er å utvikle et samarbeid mellom Brageteatret, Drammens Teater ogArena Vestfossen for sammen å vurdere søknader, rettlede søkere og leggetil rette for å gjennomføre nye scenekunstprosjekt. En finansieringskilde vilvære prosjekttilkuddsordningen beskrevet under tiltak 4.3.5.


Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011 204.2 MILJØ FOR KUNSTPRODUKSJONKunst- og kulturtilbud som er skapt i Drammen, vil bidra til å utvikle vår lokalekultur og samtidig gjøre andre oppmerksom på den. Drammensregionen er i ferdmed å få flere gode visningssteder både for scenekunst og billedkunst, menproduksjonsmiljøene er svært små.Miljøet for kunstproduksjon utvikles gjennom å dyrke frem talenter, stimuleretilflytting av kunstnere og kulturarbeidere, og skape gode arbeidsforhold ogfagmiljøer disse gruppene.Byen må bruke kunstnernes arbeider og kompetanse i større grad enn i dag, ogpris- og stipendordninger må videreutvikles.I tillegg bør det etableres flere kunst og designrelatert utdannelser på høyskolenivå.For å få flere med innvandrerbakgrunn til å være brukere av kulturtilbudenei regionen, er det viktig å legge til rette for kunstnere med innvandrerbakgrunn.Fra åpningen av PapirbreddenTILTAK:4.2.1. Union Scene utvikles som et regionalt senter for produksjon av kunst.Union Scene skal være et regionalt kraftsenter for amatører og profesjonellei forbindelse med produksjon og visning av kunst innen områdene:rytmisk musikk, scenekunst, billedkunst og kunsthåndverk.Behovet for arealer kartlegges som en del av Union Scenes utviklingsplanerog sees i sammenheng med tilbudet som er under etablering i Vestfosseni Øvre Eiker.I den videre utvikling av Union Scene er det fokus på:• Disponible midler som kan stimulere til mangfold og kunstnerisk kvalitet.• Gjesteleilighet og arbeidsrom for besøkende kunstnere.• Øvingsrom og studio for band og musikkutøvere, både faste og prosjektbasertetilbud.• Ulike produksjonsrom som kan leies ut til designere, kulturarbeidere og andrei den hensikt å utvikle regionens kulturnæringer.• Ungdommens kulturtilbud, G60, utvikles som en del av Union Scene, Drammeninternasjonale kultursenter. Det er vesentlig at ungdom får møte profesjonellekunstnere og utøvere som kan gi inspirasjon og føre til samhandling. Det erforventet gode synerieffekter ved samlokaliseringen av G60 med de mangekunnskaps- og kulturaktørene på Unionområdet.Se også:Profesjonelle musikere – kap. 4.3.4Tilskudd til prosjekter – kap. 4.3.5Innkjøps- og utsmykningsordninger – kap. 4.4.1Glasskunst, Kari Ulleberg


21Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 20114.3 UTVIKLE AMATØRER OG BRINGE FRAM TALENTERDrammen har et blomstrende amatørkulturliv. Dette stimulerer folks egenaktivitetog utvikler kulturkompetanse. I tillegg spiller de semiprofesjonelle artistene ogkunstnerne en avgjørende rolle på områder der byen ikke har profesjonelle miljøer.Skal miljøet for kunstproduksjon styrkes, må lokale talenter få utviklingsmuligheteri gode amatørmiljøer. Dette skal blant annet skje ved at amatører inspireresog støttes av profesjonelle. Liksom Strømsgodset er et forbilde i det lokalefotballmiljøet, kan for eksempel Brageteatret inspirere amatørteatrene, og goderockemusikere stimulere til musikalsk utfoldelse. Samlokaliseringen av profesjonelleog amatører ved Union Scene er et virkemiddel i denne sammenheng.I tillegg er det et mål at amatørene skal ha dyktige profesjonelle "trenere" , altsådirigenter, solister, regissører, scenografer etc.TILTAK:4.3.1 Det er en viktig målsetting for Drammen kulturskole å bidra til at de mesttalentfulle unge får god oppfølging.Konsert G604.3.2. Gode lokaler til amatørerDet har vært en stor etterspørsel etter egnede, rimelige og trygge øvingsogproduksjonslokaler. Union Scene er planlagt å skulle kunne tilby slikefasiliteter.4.3.3 Styrke det teaterpedagogiske miljøetDet legges opp til et samarbeid mellom Brageteatret, Drammen barne- ogungdomsteater, Nedre Buskerud Teaterverksted og kulturskolens teatergrupperfor å inspirere og styrke det teaterpedagogiske miljøet.Union Scene4.3.4. Muligheten for å få knyttet profesjonelle musikere tettere til byens orkestreutredes.4.3.5 Tilskudd til prosjekter, organisasjoner og lag.Gjennom mange år er det gitt tilskudd til enkeltpersoner og organisasjoners prosjektarbeidog drift. Disse ordningene fornyes og styrkes på en slik måte at de blirmer målrettede.Det er opprettet en egen søkbar prosjekttilskuddsordning som underlegges fagligekriterier. Ordningen omfatter følgende områder:• Kulturaktiviteter som ungdom selv ønsker å sette i gang• Barne- og ungdomsarbeid i Drammen kommuneKunstneriske prosjekter og produksjoner• Tilskudd/underskuddsgaranti ved åpne kulturarrangement• Rusfrie helgearrangement for ungdom• Frivillige lag og foreninger (kor, korps, musikk etc.)• Startbidrag• Tilskudd til festivalerDrammen kulturskole


Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011 224.4 ØKT BRUK AV KUNST OG KULTURFor å utvikle et mangfold av kunst- og kulturuttrykk må det være et publikum som etterspørdette. I dag er det de mest profilerte artistene og amatørforestillingene som trekker mestpublikum her i byen. Mange anerkjente og tidsaktuelle kunstnere er mindre populære på trossav at deres arbeid kan ha høy underholdningsverdi og kunstnerisk kvalitet. I tillegg er detregionale markedet for bildende kunst og kunsthåndverk svært lite.Skal interessen øke, må byens innbyggere bli fortrolig med kunst. Gjennom å satse på kunsti offentlige institusjoner og i det offentlige rom; f.eks gater og torg, når en frem til alle.Det kan være moderne arkitektur, vel bevarte gamle bygningsmiljø, kunstnerisk utsmykking,gateteater, forestillinger og utstillinger.Men man må også få flere til aktivt å oppsøke dans, teater, konserter og utstillinger. Forå bidra til dette, må kunst- og kulturinstitusjonene markedsføre sine tilbud og pleie sittpublikum. Ulike amatør- og undervisninginstitusjonene innen kunstrelaterte fag bør brukeprofesjonell kunst og kunstnere som en integrert del av undervisningen. Næringslivet måinspireres til å se hvilken nytte de kan ha av kunst- og kulturtilbudet for å styrke sinmerkevarebygging, pleie sine kunder, og øke kompetansen og trivselen blant de ansatte.Drammen kommune vil i henhold til egen gavestrategi i større grad bruke kunst som gaver.TILTAK:4.4.1 Innkjøp- og utsmykningsordninger.Dette er viktige virkemidler for å gjøre kunst til en naturlig del av bybilde og folks hverdag. Ordningene skal også brukes aktivt for å få flere kunstnere til å arbeide og å stilleut i byen. Ordningene er svært viktige i byens profileringsarbeid og vil bestå av følgendeelementer.Statue Brakerøya“Kunsten er lang,livet er kort.“• En fast årlig utsmykningskonkurranse som gjennomføres etter en overordnetplan, Dette vil over tid vil skape en unik utendørs kunstsamling som kan bli ettav kjennetegnene for Drammen.• I tillegg skal ordningene sørge for at prioriterte kommunale nybygg og anleggsmykkes ut som en naturlig del av byggeprosessen.• "Løskunst" skal kjøpes inn og forvaltes på en slik måte at kvalitetskunst vilkunne prege offentlige kontorer og institusjoner.4.4.2 Utvikling av kommunens avtaler med institusjoner med sikte på å:• Lage strategier for å øke etterspørselen etter ulike kunstneriske uttrykk.Stimulere til økt bruk av profesjonell kunst blant amatører.• Stimulere til økt bruk av profesjonell kunst som en del av undervisningstilbudetfor barn og ungdom innen privat og offentlige kunst- og kulturundervisning.4.4.3 Drammen kommune vil samarbeide med Kino City med sikte på å utvikletilbudet i henhold til byens kulturpolitiske målsettinger.4.4.4 Forbindelse mellom Union Scene/ Papirbredden og MarienlystområdetEn gangforbindelse mellom Union Scene / Papirbredden og Marienlystområdet vil kunnegi en sammenhengende kunst- og kulturvandring mellom de største intitusjonenei sentrum. Det vil kunne gjøre det samlede kulturtilbudet i Drammen sentrum mertilgjengelig og attraktivt.4.4.5. Drammen kommunes ungdom mellom 16 og 25 år kan ta del i kulturkortordningen somdrives av Buskerud Fylkeskommunen.


23Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011Ypsilon


Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011 245.0 Fundamentet i kunst- ogkulturlivet videreutvikles.I tillegg til å løfte frem de spesielle satsningsområdene som er beskreveti kapitlet over, er det nødvendig å drøfte en del grunnleggende forutsetningerfor å få utviklet kunst- og kulturområdet i ønsket retning.5.1 UTVIKLE EVNEN TIL OPPLEVELSE OG FORNYELSEOrdet kulturkompetanse kan benyttes om denne evnen. Begrepet kompetanserommer så vel kunnskap som evne og motivasjon.Drammen kulturskole“ “Kultur er det som blirigjen når man har glemt altdet man har lært.Kulturkompetanse defineres her som:• kunnskap om kunst og ulike kulturer,• nysgjerrighet og evnen til å bruke sansene og intuisjonen• evnen til å uttrykke seg intellektuelt og følelsesmessig gjennom ulike medier.Kunstneriske fag kan betraktes som trening i ferdigheter som de ovennevnte.At innbyggerne i Drammen har høy kulturkompetanse, er viktig både forenkeltmenneskets og byens evne til å utvikle seg. Det er også en viktig delav allmennkunnskapen.Barn og ungeBarn og ungdom er lettere mottakelige for inntrykk enn voksne. Lærdom,opplevelser, forbilder og engasjement i ungdomstiden påvirker i stor gradmulighetene senere i livet.


25Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011Oppvekstmiljøet må preges av kvalitet både i fysiske omgivelser, undervisningi kunst og kulturrelaterte fag og kunst- og kulturopplevelser. I tillegg er detviktig å stimulere ungdommens egne initiativ. Dette er en utfordring for heleutdanningsløpet. Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken er viktige samarbeidspartnerefor grunnskolen i dette arbeidet.TILTAK:5.1.1 Sikre barn og unges medvirkning som deltagere i et demokratiArenaene for barn og unges medvirkning skal styrkes.5.1.2 Viderutvikle tilbudene til barn og unge i sentrum og nærmiljøSatsingen på sentrum og de attraktive tilbudene som utvikles der, bidrartil at sentrum blir en møteplass for stadig flere ungdommer. Det er derforviktig å styrke det rusfrie tilbudet til ungdom. Tilbudene i nærmiljøet måstyrkes, spesielt for de yngre aldersgruppene.5.1.3 Styrke kulturskolenKulturskolen skal styrkes som undervisningssted, kunstpedagogisk kompetansesenterog regional aktør. Det skal arbeides for å kunne gi tilbud tilenda flere av byens barn og unge. Kulturskolens kompetanse og tilbud skalutvides slik at det dekker et bredere kunstnerisk og kulturelt spekter.5.1.4 Videreføre og videreutvikle Den kulturelle skolesekkenSikre at alle barn og unge i Drammen får kunnskap, erfaringer og gode opplevelser gjennom bredt og profesjonelt kunst- og kulturtilbud i sin tid igrunnskolen. Tilbudet skal inngå som en integrert del av undervisningenog avspeile regionens kunstneriske og kulturelle mangfold.Skatepark under motorveibrua, Strømsø


Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011 26Drammens Teater5.2 SIKRE SENTRALE KUNST- OG KULTURINSTITUSJONERDe sentrale kunst- og kulturinstitusjonene er bærebjelker i byens og regionenskulturliv. De må sikres forutsigbar finansiering, mulighet til å opprett holde sinkonkurransedyktighet og til videreutvikling. Institusjonene, sammen med kunstnerne,produserer størstedelen av det profesjonelle kulturtilbudet og utgjør byensfagmiljø. Kommunen ønsker et samarbeid med disse miljøene for at deres kompetanseskal komme hele byens befolkning til gode.“ “Kunst er det man ikkekan. Hvis man kunne, vardet jo ingen kunst.TILTAK:5.2.1 Forutsigbar finansiering av viktige kunst- og kulturinstitusjoner.De institusjonene som til enhver tid har årlig driftsstøtte fra Drammenkommune må få forutsigbare rammer innarbeidet i langtidsbudsjettet.Rammene skal fastsettes med utgangspunkt i samarbeidsavtaler som sikreren god kulturstrategisk utvikling og en hensiktsmessig arbeidsdelinginstitusjonene imellom.5.2.2 Videreutvikle Brageteatret.Brageteatret har som målsetting å bli ledende i Norge innen produksjonog formidling av teater for barn og unge innen produksjoner med flerkultureltperspektiv. I tillegg er det et mål å utvikle et moderne regionteateri Drammen.5.2.3 Videreutvikle Drammens Teater som regionalt teaterhus.Drammens Teater skal være regionens viktigste scenekunstarena på etprofesjonelt nivå, og en viktig merkevare for byen i nasjonal sammenheng.For å sørge for at teatret beholder sin posisjon og kan utvikle sitt tilbudtil byens innbyggere, trengs en ny stor konsert- og teatersal med en storscene. En ny stor sal vil kunne fange opp attraktive arrangementer somkrever større inntjening pr. forestilling. Den vil også kunne gjøre at teatretkan produsere mer kostnadseffektivt enn i dag.Drammen kommune i samarbeid med Foreningen og Stiftelsen Drammens-Teater, Buskerud fylkeskommune og private aktører utreder muligheten forå få realisert en ny stor konsert/teatersal innen byjubileet 2011.


27Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 20115.2.4 Videreutvikle Drammens Museum.I tillegg til å støtte driften av museet, bidrar Drammen kommune tilet eget utstillingsfond for å styrke evnen til langsiktig planlegging avutstillingsvirksomheten.Museet har klart å øke sine statlige bevilgninger noe, men melder behov forbetydelig større årlige bevilgninger for å kunne utvikle sin virksomhet ogvedlikeholde og sikre samlingene.Museet kan ikke kun basere seg på stor vekst i de kommunale tilskuddene.Finansiering må søkes gjennom ulike kilder. Drammen kommune ønskerå være en aktiv medspiller og støttespiller. Gjennom gode rutiner rundtavtaleverket er det et mål å sikre åpen dialog og tydelige avtaler.5.3 FREMME GOD ARKITEKTUR, GODT DESIGN OG IVARETAKULTURMINNERArkitektur og design er "brukskunst" som skal avspeile vår tids livsform og idealer.Kontrasten og samspillet mellom det nye og det gamle forteller om vår historie ogde endringene vi står midt oppe i.Nye bygninger skal være rundt oss i 50 -100 år og de viktigste bygningene oganleggene blir kjennetegn for byen. Det er derfor av største betydning at de bådeestetisk og funksjonelt holder svært høy kvalitet.Kulturminner omfatter både bygningsmiljø og anlegg så vel som ulike typer kunst,bruks- og prydgjenstander. Viktige kulturminner må samles inn eller dokumenteres,forvaltes og formidles.Drammensregionen har en stolt sjøfarts- og industrihistorie. Vi har også kulturminnersom ikke er fysiske gjenstander (lokalhistorie, historier, bilder, musikk,tradisjoner, etc.) Disse er like viktige for den lokale stedsforståelsen og selvfølelsen,som bygninger og andre gjenstander er.Hvordan denne del av kulturarven skal forvaltes er et spørsmål som bør drøftesi regional sammenheng.TILTAK:5.3.1 Bruk av arkitektkonkurranser.Kommunen må bidra til at det arrangeres arkitektkonkurranser i forbindelsemed nye bygg og anlegg som blir viktige innslag i bybildet.5.3.2 God design, arkitektur og kulturminner skal brukes aktivt i skolen ogi forbindelse med byvandringer.Tilbudet på dette området i Den kulturelle skolesekken videreutvikles.5.3.3 Registrere bevaringsverdige bygningerRegistrere og skaffe oversikt over bevaringsverdige bygninger og bygningsmiljøer i hele kommunen. Sikre prioriterte bevaringsverdier gjennom reguleringsplaner og ved aktiv bruk av de virkemidler kommunen rår over.5.3.4 Kulturminner som ikke er materielle.(lokalhistorie, historier, bilder, musikk, tradisjoner, etc.) Kommunen tarinitiativ til at ansvars- og arbeidsdeling på dette feltet utredes.5.3.5 De norske skolehistoriske samlinger.Det arbeides for å finne fremtidrettede utviklingsmuligheter for samlingene.Tollbugt. 62A, BangegårdenBergstien 64Hans Hansensvei 21


Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011 28Kultur-oasen5.4 FREMME VEKST I KULTURNÆRINGENEI Østlandsforskning sin Rapport nr.: 10/2004, "Kartlegging av kulturnæringene",defineres kulturnæringer som produsenter hvis hovedoppgave er å kommuniseremed publikum/kunder.Herunder:• Annonse- og reklamevirksomhet • musikk• Arkitektur• Utøvende kunst• Bøker, aviser, blader, etc.• Tv og radio• Design• Bibliotek, museum, etc.• Film, foto, videoRapporten konkluderer med at kulturnæringene både i kraft av seg selv og somleverandører til næringslivet for øvrig, har et betydelig vekst- og utviklingspotensial.Et første skritt på veien for å bidra til utløsning av dette potensialet, er atkulturnæringene anerkjennes som verdiskapende næringer av relativt stor betydningfor norsk økonomi. Deres egenskaper tilsier også at de bør inngå som ennaturlig del av innovasjonssystemet og næringspolitikken nasjonalt og regionalt.For Drammen innebærer dette at samlokaliseringen mellom kulturhus,Drammensbiblioteket og kultursenter, høyskole og forskningsmiljø, inkubatorvirksomhetog konsulentmiljø på Papirbredden, er viktige bidrag til å fremmenyskaping i næringslivet og utvikle regionens kulturnæringer.TILTAK:5.4.1. Drammen kommune vil bidra til at miljøene på Union Scene ogPapirbredden Kunnskapspark styrker kulturnæringene og nyskapingi regionens næringsliv.5.4.2. Drammen kommune vil arbeide for at kulturnæringene får sin naturligeplass i regionale strategierDrammensbiblioteketGlasskunstner Kari Ulleberg5.5 BIDRA TIL REGIONALT, NASJONALT OG INTERNASJONALTSAMARBEID I KULTURLIVETInternasjonale og nasjonale nettverk er viktige innenfor kulturområdet, både foroffentlige og private kunst- og kulturinstitusjoner, foreninger og lag og Drammenkommune. Kommunen ønsker å delta på få og velvalgte internasjonale og nasjonalearenaer både for å synliggjøre Drammen som kunst- og kulturaktør, for å påvirkekulturpolitikken, styrke kulturtilbudet og fremme eksport av regionens kunstneriskeproduksjon.Byens kunstinstitusjoner og -krefter bør stimuleres til samarbeid og aktiv deltagelsei europeiske/internasjonale nettverk. Kulturlivet i Drammen har et regionaltnedslagsfelt. Så vel publikum som de aktive i kulturlivet, rekrutteres fra heleDrammensregionen og delvis fra Asker og Kongsberg, men samordning, planleggingog utvikling skjer ofte lokalt innenfor den enkelte kommune. For eksempelkulturskolene kan samordne noen tilbud slik at helt spesifikke fag og spesifikkenivå kan være et tilbud til hele regionen. Det er viktige for regionen å ha alletrinn i undervisnings-pyramiden innenfor kunstneriske fag. For å forbedrekulturtilbudet til befolkningen og øke vår kunstneriske egenproduksjon, kankommunene og institusjonene samarbeide tettere seg i mellom.


29Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011Kulturlivet er regionalt:• De største kulturinstitusjonene våre brukes av hele regionen uavhengig aveier- og finansieringsform.• De største amatørvirksomhetene har medlemmer fra hele regionen.• Bragernes kirke benytter musikere fra hele regionen ved sine konserter.• I museumssektoren har staten, gjennom satsningen på konsoliderte museer,og Buskerud fylkeskommune, gjennom sin museumspolitikk, bidratt til regionalsamordning mellom ulike museer.• Drammens Museum er slått sammen med Holmsbu Billedgalleri. Det er fylkesmuseumfor Buskerud og samarbeider nært med kunstmiljøet i Vestfossen ogen rekke andre regionale, nasjonle og internasjonale institusjoner.• Drammens Teater markedsføres gjennom teaterprogrammet til alle husstanderi Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande, Holmestrand, Øvre Eiker, Nedre Eiker,Modum, Kongsberg, Asker og Bærum. Teaterets store nasjonale og internasjonalt nettverk beriker kulturtilbudet i regionen.• Brageteatret er en viktig aktør i landets barne- og ungdomsteatermiljø, samarbeider med en rekke teatre i inn- og utland, er en viktig aktør på Union Scenei Den kulturelle skolesekken og turnerer alle kommunene i Buskerud.• Nedre Buskerud Teaterverksted er en del av Buskerud Teater og bistår amatørteatrei regionen på mange ulike områder.• Drammen bibliotek har gått inn som en del av Drammensbiblioteket. Det er etnytt, moderne bibliotek bestående av fagiblioteket ved Høyskolen i Buskerud,Fylkesbiblioteket og Drammen Folkebibliotek.• Union Scene utvikles som et regionalt produksjonssenter for kunst og enkulturell møteplass. Internasjonale nettverk er viktig for å utvikle kompetansenved Union Scene.• Vestregionen har satt i gang egne prosjekt innen kultur, reise- og friluftsliv.TILTAK:5.5.1 Drammen kommune deltar i arbeidet med å utvikle en ny scenekunstplanfor Buskerud.Hensikten fra Drammen kommune sin side er å se på hvordan en samordningav det samlede tilbudet i Drammensregionen kan styrke regionenskulturliv og det fylkeskommunal/ statlige engasjementet innen området.5.5.2 Drammen kommune vil være en aktiv bidragsyter til Vestregionenes arbeidmed å styrke regionens samlede kulturliv. Se vedlegg 1.5.5.3 Drammen kommune vil stimulere kulturlivet til å delta i nasjonale og internasjonalenettverk for å sikre det kunstneriske og kulturelle mangfoldet.Kunsthåndtverker Emily P. B. ValsetVisekunstner Jonas FjeldDet gis ingen storkunst uten sann“menneskekjærlighet.“Helleristninger, Åskollen


Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011 306.0 Kunnskapsreferanser• "Kultur og næring" St. meld. 22 (2004-2005)• ”Kulturpolitikk fram mot 2014” St. meld. nr. 48 (2002-2003)• St. meld. 22 (1999-2000) "Kilder til kunnskap og opplevelser"• "Det musiske menneske" Professor i musikkvitenskap ved universiteteti Oslo, Jon-Roar Bjørkvold.• Kulturfeltet i storbyene. Norsk Kulturråd. Georg Arnestad & Per Mangset (red.)• "Et sted mellom Venezia og Harryby "Yngve Carlson NIBR 2001• "Danmarks kreative potentiale". Kultur- og erhvervspolitiske redegjørelse 2000.Erhvervsministeriet og Kulturministeriet• "Kulturens økonomiske betydning – tre danske eksemple." Hansen,Trine Bille 1995• "Kjelder til kunnskap og oppleving." St.meld. nr 22 1999-2000Vedlegg:1. Vestregionens kulturmanifest2. Handlingsplan for barn og unge


31Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011Vedlegg 1. Vestregionens kulturmanifestKULTURMANIFEST FOR VESTREGIONEN - ENESTÅENDE I SITT SLAGPå generalforsamlingen i Vestregionen 15. mai vedtok medlemmene som representerer356.000 innbyggere, et kulturmanifest for Vestregionen.Dette er enestående inorsk sammenheng, og synliggjør kulturens store betydning som identitetsbygger ogverdiskaper, samtidig som Vestregionen tar et langt og spennende skritt videre i sittarbeid med bygging av en slagkraftig region. Manifestet kan du lese nedenfor.K U L T U R M A N I F E S TVI VIL- Vi vil at Vestregionen skal være en region der kultur er en sterk og synligfaktor i samfunnet.- Vi vil skape nye og varige kultursatsinger – sammen med næringsliv,frivillige og profesjonelle kulturaktører og våre innbyggere.- Vi vil sammen forholde oss til det regionale, nasjonale og internasjonalekulturliv.VI SKAL- Vi skal sørge for Kunst der folk er og folk der kunst er. Gjennom prosjektsom ”Kunst rett Vest” skal vi skape nye møteplasser og muligheter.Formidling av kunst i kombinasjon med reiseglede skal føre våreinnbyggere på nye stier i regionen. Ny kunstinteresse vil vokse fram.Kunsten vil komme sterkere fram.- Vi skal sørge for overraskende møter med kunsten på nye og ukjentearenaer. Offentlig utsmykking skal være et kjennetegn for regionen,i likhet med kunst som er temporært plassert på gater og torg, vedbekken og i skogen.- Vi skal lete opp våre felles historier, de vi har felles lokalt, men også medet blikk mot det globale. Vi skal skrive en regionens minnebok medeventyr som skal leve videre ved at de fortelles igjen og igjen.- Vi skal bygge videre på vann, elementet som alltid har bundet oss sammen,med hverandre og med verden. Vann har vært og er en evig kilde til godeopplevelser og utvikling.VI MÅ- Vi må utnytte og utvikle kulturkompetansen i regionen som en fellesressurs som skal brukes der det er mest tjenlig.- Vi må skape resultater og synergi i samspillet med næringsliv, frivilligeog profesjonelle kulturaktører og våre innbyggere.Samarbeidspartnere i dette arbeidet er kommunene, Vestregionen og andrekulturaktører. Ser vi oss plassert i hvert vårt hjørne av en trekant, skal visammen kunne reise en innholdsrik kulturpyramide. En pyramide der allemå bidra med vilje, kreativitet og ressurser.


Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011 32Vedlegg 2.Barn og unge - handlingsdelINNLEDNINGEtter ønske fra Bystyrekomité kultur har virksomheten Kultur utarbeidet en kommunalstrategiplan for barn og unge-arbeidet. Planen er en overordnet strategiskplan som kan konkretiseres gjennom årlig rullering av økonomiplanen.Planarbeidet er utført i samråd med miljøer det må samarbeides med i konkretetiltak. Plandokumentet vil danne utgangspunkt for videre arbeid med handlingsplanerfor kultur- og fritidsområdet for barn og unge.Barn og unge som vokser opp i et moderne bysamfunn skal ha mulighet til åmøte et godt og variert tilbud innenfor kultur- og fritidsområdet. Tilbudene skalbære preg av nyskaping, mangfold og mulighet for å skape seg en identitet. Detskal legges til rette for at barn og unge både kan oppleve, og aktivt bidra innenforsine egne kunst- og kulturuttrykk.Tilbudene til barn og unge i henholdsvis sentrum og nærmiljø må vurderes i ethelhetsperspektiv. Befolkningsutvikling i bydelene vil være med på å dannegrunnlag for prioriteringer. Tilrettelegging for attraktive rusfrie tilbud i helgenevil vektlegges.I Drammen har nå mer enn 20 % av barna (0-17 år) ikke-vestlig minoritetsbakgrunn.Andelen har vokst raskt de siste årene. I dette ligger et kulturelt potensialesom med tilrettelegging kan nyttiggjøres bedre. Barn og unge i dag vokseri større grad enn tidligere opp i et samfunn preget av internasjonalisering.Flerkulturell kompetanse vil derfor være viktig. Kulturskole, Den kulturelle skolesekken,Biblioteket, Drammen Teater, Drammen Museum, Kunstsenteret i Buskerudog Union Scene kan på ulike måter bidra til slik kompetanse.Tilrettelegging av arenaer for medvirkning vil være en del av planen. Barn ogunge skal bevisstgjøres som deltagere i et demokrati.Handlingsdelen i denne planen er ikke en uttømmende liste over alle tilbudenei Kultur til barn og unge, men en vektlegging av områder som bør ha spesieltfokus i tiden fremover.Andre virksomheter som arbeider innenfor området barn/unge har sine planerog et system for oppdatering/rullering av disse. Det legges derfor opp til atdenne planen for barn og unge avgrenses til strategiske tiltaksområder innenansvars-området til programområde kultur, men eksklusiv idrett som har egenidretts- og friluftsplan.Handlingsdelen i Kulturstrategi barn og unge er lagt fram for DrammenUngdomsråd. En arbeidsgruppe i rådet har skrevet en uttalelse som liggervedlagt plan.


33Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011MÅLSETTINGERBarn og unge1. Kunst- og kulturlivet skalavspeile befolkningens sosialeog kulturelle mangfold2. Utvikle amatører og bringe framtalenter3 Attraktive arrangement for barnog unge4 Sikre barn og unges medvirkningsom deltagere i et demokrati5 Bidra til økt bruk av kunst ogkultur blant barn og unge6 Viderutvikle tilbudene til barnog unge i sentrum og nærmiljø


NotaterKunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011 34


35Kunst- og kulturstrategi for Drammen - 2006 - 2011Grafisk formgiver: Kolbjørn Holm ASFotoBirgitte Simensen Berg:Side: 10(2), 14 (1), 15(4), 17(3), 25(2), 28(2),29(2-3), 18Brageteatretside 15(1)Devegg Ruud:Side: 18-19Kolbjørn Sverre Holmside, 4-5, 6-7, 8(1-2-3), 12-13, 14(3),16 (2),17(1-2), 20(2), 22, 23, 26,(1-2-3-4-5-6)Kulturskolen:side: 10(1), 16(1), 21(2-3), 24((1), 25Sønstrødside: 20(3)Torbjørn TanbergSide: 1, 20(1), 36Tone Ulltveit-Moe:side: 27(1-2-3)Bakgrunnsmotivkunstner: Kristian KlausenProduksjon: Trykk Service AS - 06.08 - 500 ex


KulturEngene 1, 3008 DrammenGrafisk formgiver: Kolbjørn Holm AS

More magazines by this user
Similar magazines