vedlegg1a 2011 - Drammen kommune

drammen.kommune.no
  • No tags were found...

vedlegg1a 2011 - Drammen kommune

Drammen bykasseregnskap 2011


DRAMMEN BYKASSEÅrsberetning til regnskap 2011Rådmannen i Drammen13.04.2012


DRAMMEN BYKASSEÅRSBERETNING TIL REGNSKAPET 2011Innholdsfortegnelse1. Innledning .................................................................................................................................. 22. Driftsregnskapet for 2011 .......................................................................................................... 32.1 Økonomisk resultat .............................................................................................................. 32.2 Programområdene ................................................................................................................ 42.3 Sentrale inntekter ................................................................................................................. 62.4 Finansielle poster ................................................................................................................. 72.5 Overføring fra kommunens bedrifter ................................................................................... 82.6 Pensjonskostnader ............................................................................................................... 92.7 Årsoppgjørsdisposisjoner .................................................................................................. 103. Investeringsregnskapet 2011 ................................................................................................... 133.1 Drammen bykasses investeringsregnskap 2011 ................................................................ 133.2 Investeringer pr. programområde ...................................................................................... 144. Drammen bykasses balanse pr. 31.12.2011 ............................................................................. 164.1 Likviditet ........................................................................................................................... 174.2 Langsiktig gjeld og utlån ................................................................................................... 184.3 Fondsreserver ..................................................................................................................... 215. Diverse forhold ........................................................................................................................ 235.1 Selvkostberegninger for vann- og avløpstjenestene i 2011 ............................................... 235.2 Tvistesaker ......................................................................................................................... 245.3 Likestilling ......................................................................................................................... 256. Interkommunalt samarbeid ...................................................................................................... 287. Garantiforpliktelser .................................................................................................................. 29Rådmannen i Drammen13.04.2012


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 20111. InnledningRådmannens årsberetning til Drammen bykasses regnskap for 2011 tar utgangspunkt ibestemmelsene i Kommunelovens § 48.5 og er ment å gi utfyllende informasjon tilårsregnskapets talloppstillinger og noter. Årsberetningen for 2011 er utarbeidet innenfor deretningslinjer som følger av "Kommunal regnskapsstandard nr. 6 – foreløpig standard – noterog årsberetning" fastsatt av Foreningen for God Kommunal RegnskapsSkikk (GKRS) i juli2005.Drammen bykasses regnskap for 2011 er avlagt i samsvar med bestemmelsene i gjeldeneforskrift for årsregnskap og årsberetning. I samsvar med forskriftens bestemmelser erregnskapet splittet i et drifts- og et investeringsregnskap, samt balanseregnskap pr.31.12.2011. Driftsregnskapet omfatter alle utgifter og inntekter som vedrører den løpendedrift, mens investeringsregnskapet omfatter alle investeringer og den finansiering som erknyttet til disse.Årsberetningen følger som en del av dokumentasjonen til kontrollutvalgets, formannskapetsog bystyrets behandling av årsberetning og regnskap 2011 (desisjonssaken) for Drammenbykasse. Bystyrets behandling av regnskapet skal i henhold til forskriftens § 10 skje innen 1.juli.Rådmannens årsberetning for 2011 følger først i dette heftet. Deretter følger de obligatoriskeregnskapsoversiktene med noter. Utarbeidelsen av noter er basert på anbefalingen fra GKRS,jfr. omtalen av "Regnskapsstandard nr. 6" ovenfor. Etter de obligatoriske oversiktene er dettatt med diverse tallspesifikasjoner som gir mer detaljert informasjon innenfor følgendeområder: Balanseregnskapet Artsfordelte regnskap for drift og investeringer Regnskap pr. investeringsprosjekt Funksjonsregnskap – basert på KOSTRAs funksjoner (tjenester) Virksomhetsregnskap – for alle hovedansvar innenfor bykassenRådmannen vil understreke at påfølgende årsberetning og regnskapsoppstillinger kun omfatterDrammen bykasse. Dette innebærer at de kommunale foretakene ikke er spesielt omtalt idenne beretningen, og det henvises i denne forbindelse til styrenes egne beretninger som vilfølge som vedlegg til de respektive regnskapssakene. Vi nevner også at Drammen kommune ihht. bystyrets budsjettvedtak av 25.11.2003 har etablert eget lånefond fom. budsjettåret 2004.Dette innebærer bl.a. at kommunens eksterne gjeldsportefølje er henført til lånefondet, ogsåledes ikke inngår i bykassens balanse. I hht. regnskapsforskriften skal drifts- ogbalanseregnskap for lånefondet innarbeides som vedlegg 6 til hovedoversiktene. I samrådmed Buskerud Kommunerevisjon IKS har vi likevel lagt opp til å følge senere års praksis, slikat at regnskap 2011 for Drammen kommunes lånefond behandles som egen sak. Det er derforkun gitt en kortfattet omtale av lånefondet i bykassens årsberetning.2


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 20112. Driftsregnskapet for 20112.1 Økonomisk resultatDrammen bykasses regnskap for 2011 er avsluttet med et overskudd etter årsoppgjørsdisposisjonerpå 22,0 mill. kr. Netto driftsresultat før årsoppgjørsdisposisjoner er negativt med7,6 mill. kr, tilsvarende -0,2% mål i forhold til brutto driftsinntekter. Sammenliknet medjustert budsjett er resultatet 53,6 mill. kr bedre enn forutsatt. Det negative driftsresultatet måses i sammenheng med budsjettert bruk av disposisjonsfond og vann- og avløpsfond. Isamsvar med budsjett er det foretatt netto bruk disposisjonsfond på 35,3 mill. kr.Disposisjonsfondet utgjør etter dette 137,9 mill. kr per utgangen av 2011. Det må i tillegg tashensyn til udisponert overskudd i 2011 på 22 mill. kr, slik at samlet reserve utgjør 159,9 mill.kr.Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter 1992 – 2011Drammen bykasse - netto driftsresultat 1992-2011I prosent av bto. driftsinntekter10,08,58,0Prosent6,04,02,00,0-2,04,6 5,23,33,01,21992199319945,13,1 3,23,22,31,01995199619972,81,9 1,9199819992,51,90,1200020014,4 4,20,70,12,02002200320045,63,93,3 2,82,31,00,60,3-0,12005200620072008-1,120093,42,1201020112,0-0,2-3,2-3,3-4,0-4,0-6,0DrammenAlle kommunerHovedstørrelser i Drammen bykasses regnskap 2011Tabellen nedenfor viser enkelte hovedstørrelser i bykassens driftsregnskap for 2011,sammenholdt med justert budsjett. I det etterfølgende gis en nærmere omtale av de enkeltehovedstørrelsene.3


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011Hovedstørrelser i drammen bykasses driftsregnskap 2011Mill. kroner(Inntekter med negativt fortegn) Regnskap 2011 Budsjett 2011 AvvikProgramområdene 1-14 2 740,8 2 793,7 52,9Skatt og rammetilskudd -2 571,2 -2 559,6 11,6Andre sentrale inntekter -132,5 -138,6 -6,1Finansielle poster 86,5 77,0 -9,5Fra kommunens bedrifter -106,8 -106,8 -Pensjon/lønnsreserve mv. -9,1 -4,4 4,7Netto driftsresultat 7,6 61,2 53,6Årsoppgjørsdisposisjoner -29,6 -61,2 -31,6Regnskapsmessig mindreforbruk(overskudd) -22,0 0,0 22,02.2 ProgramområdeneProgramområdene har hatt stramme rammevilkår i 2011, blant annet som følge avinnsparingskrav på til sammen 96 mill. kr i 2010 og 2011. Regnskapstallene viser atvirksomhetenes økonomistyring har vært god, med et samlet mindreforbruk iprogramområdene på 52,9 mill. kr før avsetning av ubrukte øremerkede midler. Med unntakav forholdsvis marginale merforbruk innenfor programområdene 09 Pleie og omsorg (1 mill.kr) og 10 Politisk styring (2 mill. kr) leverer de øvrige programområdene om lag på budsjetteller bedre. Mindreforbruk på hele 15,2 mill. kr innenfor programområde 13 Sosiale tjenestermå ses i forhold til at det er avsatt øremerkede midler på cirka 9 mill. kr til bruk i 2012.Figuren nedenfor viser endring i utvalgte programområders brutto driftsutgifter fra 2010 til2011. Målt i forhold til den kommunale deflatoren på 3,4 prosent 1 har de fleste områdene hatten reell økning i 2011. Programområde 06 Kultur har imidlertid en økning som ligger noelavere enn deflatoren. Programområdene 05 Helse og 09 Pleie og omsorg er i figurennedenfor slått sammen, og har en vekst tilnærmet i samsvar med deflatoren. Totalt har denøkonomiske aktiviteten i kommunen økt noe utover anslått lønns- og prisvekst.Endring i brutto driftsutgifter 2010-2011 for utvalgte programområderProsentvis endring brutto regnskap fra 2010 ‐ 2011Aksetittel10,00 %9,00 %8,00 %7,00 %6,00 %5,00 %4,00 %3,00 %2,00 %1,00 %0,00 %01 Barnehage 02 Oppvekst 04 Byutvikling05 Helse ogomsorg06 Kultur11 Samferdselogfellesarealer12Grunnskoleopplæring13 Sosialetjenester14 Vann ogavløp2011 6,45 % 5,46 % 5,71 % 3,46 % 1,63 % 6,93 % 5,53 % 9,46 % 8,01 %Deflator 3,40 % 3,40 % 3,40 % 3,40 % 3,40 % 3,40 % 3,40 % 3,40 % 3,40 %Resultat før og etter avsetninger1 Justert anslag for 2011 som Regjeringen la til grunn ved fremleggelsen av Statsbudsjettet 20124


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011I tabellen nedenfor er tatt med en kolonne som viser programområdenes netto driftsutgifter i2011 i hht. skjema 1B i hovedoversiktene (eksternt regnskap – grønt felt). Denne viser nettodriftsutgifter for programområdene samlet som er 14,3 mill. kr høyere enn i det interneregnskapet. Dette skyldes at diverse statlige tilskudd og refusjoner som føres innenforprogramområdene blir definert som sentrale inntekter i det eksterne regnskapet.I tabellen nedenfor er det dessuten tatt med resultat pr. programområde før og etteravsetninger. Som det fremgår reduseres programområdenes resultat fra 52,9 mill. kr føravsetninger (lys blått felt) til 27,5 mill. kr etter avsetninger (mørk blått felt). Dette tilsvarer enforverring på 25,4 mill. kr, og skyldes i hovedsak avsetninger av ubrukte øremerkedebevilgninger til bundne fond.For øvrig legges det opp til å videreføre praksis med å overføre virksomhetenes mer-/mindreforbruk til kommende budsjettår, innenfor en beløpsgrense tilsvarende 2% av bruttodriftsutgifter. Nærmere forutsetninger og finansieringsbehov vil bli avklart ved behandlingenav 1. tertialrapport 2012.Programområde 1-14: Driftsresultat i 2011 før og etter avsetninger (mill. kroner)Nettodr.utg.2011Skjema 1BDiversestatstilsk.2011Interntregnskap2011Avviketteravsetn.Budsjett Avvik førProg Progansv (T)2011 avsetn. Avsetn.01 Barnehage 398,9 0,4 398,5 407,4 8,9 1,4 7,502 Oppvekst 181,1 2,2 179,0 184,0 5,1 1,4 3,703 Samfunnssikkerhet 40,2 ‐ 40,2 40,4 0,2 0,0 0,204 Byutvikling 9,9 ‐ 9,9 15,9 6,0 2,3 3,705 Helse 120,8 0,7 120,2 122,6 2,4 1,7 0,706 Kultur 128,9 3,3 125,5 129,1 3,6 3,4 0,207 Ledelse, organisering og styring 168,1 ‐0,0 168,1 173,2 5,1 1,0 4,108 Miljø, kompetanse og næring 8,6 ‐ 8,6 8,6 0,0 0,0 0,009 Pleie og omsorg 781,3 1,4 779,9 778,8 ‐1,0 3,0 ‐4,010 Politisk styring 34,6 ‐ 34,6 32,6 ‐2,0 0,0 ‐2,011 Samferdsel og fellesarealer 113,9 0,0 113,9 117,4 3,5 0,2 3,412 Grunnskoleopplæring 606,8 ‐0,0 606,8 612,3 5,5 2,1 3,413 Sosiale tjenester 226,8 6,2 220,6 235,8 15,2 9,1 6,214 Vann og avløp -64,9 ‐ ‐64,9 ‐64,5 0,4 0,0 0,4Sum P1‐14 2 755,0 14,3 2740,8 2793,7 52,9 25,4 27,5Kostnader ved sykefraværInntekter fra refusjon sykelønn og fødselspenger var på 114,7 mill. kr i 2011, hvilket er 23,9mill. kr mer enn budsjettert. Det er forhold som medfører at høyere refusjoner også gir høyerelønnskostnader, og merinntekten må blant annet ses i forhold til merutgifter på vikarlønn på 23mill. kr. I tillegg indikerer høyere sykelønnsrefusjoner også høyere indirekte kostnader iforbindelse med sykefravær. Totalt medfører dette at kostnaden ikke fult ut dekkes avsykelønnsrefusjonen. Basert på en enkel, men anerkjent modell som heter Steinkjer-modellen,er det beregnet at det direkte økonomiske tapet for sykefraværet i Drammen Kommune i 2011erpå om lag 67,5 mill. kr. Dette er arbeidsgivers del av kostnadene som ikke dekkes avsykelønnsordningen. Den reelle kostnaden for sykefravær er høyere, på grunn av kostnader somrelaterer seg til det effektivitetstapet som oppstår ved sykefravær. Effektivitetstapet er enteoretisk størrelse som ikke er tallfestet.5


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 20112.3 Sentrale inntekterSkatt og rammetilskudd samt andre sentrale inntekter utgjorde 2 704 mill. kr i 2011, og utgjør74,2% av bykassens brutto driftsinntekter. Samlede sentrale inntekter ble 11,5 mill. kr høyereenn budsjettert, og viser en vekst i forhold til 2010 på 21,4%. Den store veksten må ses iforhold til innlemming av tidligere øremerkede tilskudd til barnehageområdet irammetilskuddet fra og med 2011. For Drammen kommune utgjorde dette beløpet 333 mill.kr.Som følge av Stortingets vedtak om omfordeling av kommunenes inntekter fra skatt tilrammetilskudd er skatteutviklingen i 2011 negativ i forhold til 2010. Drammen kommunesskatteinngang i 2011 viser en nedgang på 3,6 prosent. Dette er 0,1 prosentpoeng bedre ennbudsjettert, og gir en merinntekt på 1,7 mill. kr. Den nasjonale skatteutviklingen har værtnoe bedre, med en reduksjon på 3,2 prosent. Dette er vesentlig bedre enn forutsatt i 2.tertialrapport 2011, og Drammen kommune kompenseres gjennom gunstigereinntektsutjevning i rammetilskuddet på cirka 10 mill. kr.Som følge av skatteutviklingen i 2011 har skatt pr. innbygger målt i forhold tillandsgjennomsnittet falt fra 99,7 til 99,0%. Dette er femte året på rad at Drammenkommune har skatteinntekt pr. innbygger som ligger under landsgjennomsnittet, noe somgir uttrykk for en inntektsmessig utfordring for kommunen.Skatt pr. innbygger i prosent av landsgjennomsnittet 1988-2011113,0DRAMMEN KOMMUNE ‐ SKATT PR. INNBYGGERI PROSENT AV LANDSGJENNOMSNITTET111,0109,0107,0105,0103,0101,099,0%99,097,01988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*) T ll f 2000 2001 b t å k t l i f l ttil t t b d j tt 2001 Momsrefusjon fra bykassens investeringsregnskap er inntektsført med 24,4 mill. kr. Itillegg er det overført 16,8 mill. kr i momsrefusjon fra Drammen Eiendom KF’sinvesteringsregnskap og momsrefusjon fra Drammen Kirkelige Fellesråd med 4,6 mill. kr.Samlet gir dette sentrale inntekter fra momsrefusjon som er 1,4 mill. kr høyere ennbudsjettert. Inntektene er likevel påvirket av at investeringsaktiviteten i Drammen EiendomKF har vært lavere enn forutsatt.6


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011I samsvar med nye regler for inntektsføring av investeringsmoms 2 , er 40% av inntekten frabykassens og Fellesrådets investeringsregnskap overført til investeringsregnskapet med11,9 mill. kr. Når det gjelder refusjon av investeringsmoms fra Drammen Eiendom KF erdet i 2011 overført 60% av inntektene til bykassen, mens resterende 40% har gått tilfinansiering av foretakets investeringer. Budsjetterte kompensasjonstilskudd fra Husbanken er gjennom året nedjustert, bl.a. somfølge av lavere rentenivå enn forutsatt. Regnskapet viser inntekter på 22,8 mill. kr, som er1,3 mill. kr mindre enn budsjettert . Integreringstilskuddet og vertskommunetilskudd for asylmottak er inntektsført med 64,4mill. kr, som er 6,2 mill. kr mindre enn budsjettert. Mindreinntektene skyldes først ogfremst lavere inntekter enn forutsatt knyttet til tilflytting fra andre kommuner, samtidigsom ca. 1,6 mill. kr i førsteårstilskudd for personer bosatt mot slutten av 2011 først erinntektsført i 2012.2.4 Finansielle posterUtviklingen i de kortsiktige rentene (markedsrenten målt med 3 måneders Nibor) viste i 2011en stigende utvikling gjennom det meste av året, men i begynnelsen av desember falt rentenmed omlag 40 punkter. 3 mnd. Nibor var ved starten av året på ca 2,60% og pr. juni var den på2,90%. 22.november var renten på sitt høyeste nivå med 3,33%. Rundt 1. desember snudderenteutviklingen og markedsrenten falt ned til 2,90% ved utgangen av året. Årsgjennomsnitt for3 måneders Nibor i 2011 ble på 2,94%.Tabellen nedenfor viser lånefondets gjeld pr. utgangen av 2011 på 4.125,2 mill. kr. Andel avlåneporteføljen som er rentesikret pr. utgangen av 2011 er på 44,8%, mens det ved inngangen til2011 var på 38,4%. Tabellen viser også at låneporteføljens vektede gjennomsnittsrente har visten stigende tendens i 2011. Pr. 31.12, var den vektede gjennomsnittsrenten for låneporteføljenpå 3,83 %. Sammenligner vi med renten ved starten av året viser den vektede gjennomsnittsrentenen svak økning på 0,18%-poeng. Kommunens finansbudsjett for 2011 var basert på enforutsetning om kortsiktig rente på 3,0% i gjennomsnitt. I forhold til utviklingen i 3 månedersNibor har denne forutsetningen truffet bra. Utviklingen i markedsrenten medførte ikke behovfor å justere de budsjetterte renteforutsetningene i løpet av året.Lånefondets gjeld pr 31.12.2011Låefondets gjeld31.12.2011(mill. kr)Andel31.12.11Rente01/01 2011Rente30/4 2011Rente30/9 2011Rente31/12 2011Delsum flytende rente 2 277,7 55,2 % 2,78 % 2,89 % 3,02 % 3,15 %Delsum fast rente 1 847,5 44,8 % 5,05 % 5,07 % 5,16 % 5,24 %Sum lånegjeld 4 125,2 100,0 % 3,65 % 3,67 % 3,75 % 3,83 %Lånefondets kontantresultat for 2011Lånefondets budsjetterte avdragsutgifter for 2011 var på 126,7 mill. kr, og er basert påberegnet avdragtid på 30 år. Det ble betalt avdrag på til sammen 137,6 mill. kr i 2011, hvilketinnebærer ca 10,9 mill. kr i ekstraordinært innbetalte avdrag.2 Fra og med regnskapsåret 2010 skal en gradvis større andel av momsrefusjon fra investeringer føres iinvesteringsregnskapet. For 2010 er andelen 20%, stigende til 40% i 2011. Fra og med regnskapsåret 2014 skalrefusjonsinntektene i sin helhet føres i investeringsregnskapet.7


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011Lånefondets budsjetterte renteutgifter var på 153,6 mill. kr , mens regnskapet viser renteutgifterpå til sammen 149,8 mill. kr, tilsvarende en rentebesparelse på 3,8 mill. kr.De budsjetterte renteinntektene var på 145,2 mill. kr, mens innbetalte renter i 2011 ble på124,7 mill. kr, tilsvarende et negativt avvik på 2,5 mill. kr. Netto renteutgift for lånefondet bledermed et positivt resultat på 1,3 mill. kr.Lånefondet budsjett var på 4,8 mill. kr i kontantunderskudd, mens resultatet ble på 8,8 mill.kroner, en forverring på 4,0 mill. kroner. Hovedforklaringen til dette avviket er ekstra innbetaltavdrag på 10,9 mill. Kontantunderskuddet er dekket innenfor bykassens finansregnskap.Lånefondets resultatregnskap for 2011Mill. kroner Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik 2011 Regnskap 2010Renteutgifter inkl. låneomk, kurstap mv 149,8 153,6 3,8 129,5Avdragsutgifter 137,6 126,7 -10,9 114,9Sum rente- og avdragsutgifter 287,5 280,3 -7,2 244,4Renteinntekter -142,7 -145,2 -2,5 -127,5Avdragsinntekter -136,0 -130,3 5,7 -115,7Sum rente- og avdragsinntekter -278,7 -275,5 3,2 -243,2Årets kontantresultat 8,8 4,8 -4,0 1,2Bykassens finansregnskap i 2011Bykassens netto finansutgifter i 2011 er 9,6 mill. kr høyere enn forutsatt. Noe raskere lånevekstenn forutsatt har bidratt til en høyere rente- og avdragsbelastning enn budsjettert. I tillegg erbykassens renteinntekter fra utlån negativt påvirket av den meget lave renten på 5 årsstatsobligasjoner i 2011, som er referanserente for det ansvarlige lånet til EnergiselskapetBuskerud AS på 465 mill. kr. Lånefondets kontantunderskudd på 8,8 mill. kr er belastetbykassens finansregnskap, og viser en merutgift på 4 mill. kr i forhold til budsjett.Drammen bykasses finansregnskap 2011Mill. kronerRegn2010Regn2011Budsj2011Avvik ikrFINANSIELLE POSTER 56,2 86,5 77,0 -9,6Renteutgifter 59,7 61,7 60,7 -1,0Avdragsutgifter til lånefondet 39,2 48,6 47,0 -1,6Renteinntekter -43,9 -32,6 -35,5 -2,9Kontantoverskudd lånefond 1,2 8,8 4,8 -4,0Det vises for øvrig til kommunens finansrapport for 2011, som forelegges bystyret som egensak.2.5 Overføring fra kommunens bedrifterUtbytte og eieruttak fra kommunens bedrifter er inntektsført med netto 106,8 mill. kr, hvilket eri samsvar med budsjett. Av dette kommer 69 mill. kr i form av utbytte fra EnergiselskapetBuskerud AS og Lindum AS, mens 35,8 mill. kr er ført som eieruttak fra kommunale foretak.Det er ført 11,3 mill. kr tilbake til de kommunale foretakene, blant annet til dekning av tidligereårs underskudd.Mottatt beløpet er betydelig lavere enn i 2010, noe som først og fremst skyldes lavere utbyttefra Energiselskapet Buskerud AS (EB). For 2011 er det inntektsført ordinært utbytte på 658


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011mill. kr fra EB, mens det i 2010 ble inntektsført hele 125 mill. kr inkl. ekstraordinært utbytte på85 mill. kr. Fra Lindum AS er det i 2011 mottatt et utbytte på 4 mill. kr, mot 3 mill. kr i 2010.Øvrige inntekter gjelder eieruttak fra de kommunale foretakene med 35,8 mill. kr:Drammen Eiendom KFDrammen Parkering KFDrammen Kjøkken KF31,2 mill. kr15,9 mill. kr2,0 mill. krI samsvar med regnskapsforskriften er negativ egenkapital i Drammen Drift KF og DrammenKjøkken KF pr. utgangen av 2009 (som følge av regnskapsmessig underskudd) dekket medhenholdsvis 4,3 mill. kr og 1 mill. kr. I tillegg er det overført 6 mill. kr til Drammen EiendomKF fra avsatte midler til omsorgstiltak (”eldremilliarden”) til kjøp av omsorgsboliger. I tillegger det innenfor programområde 11 Samferdsel og fellesarealer overført 2,0 mill. kr tilDrammensbadet KF til dekning av underskudd i 2009.2.6 PensjonskostnaderNetto pensjonsutgifter viser en mindreutgift på 4,7 mill. kr. Det er inntektsført 54,3 mill. kr inye premieavvik i 2011 3 . I samsvar med regnskapsforskriften dekkes hvert års premieavvikover en periode på 15 år 4 , og i 2011 utgjør amortiseringskostnadene 38,9 mill. kr. Detteinnebærer at akkumulert premieavvik øker med 15,4 mill. kr i 2011. Etter dette utgjørbykassens akkumulerte premieavvik 518,7 mill. kr (inkl. arbeidsgiveravgift) 5 ved utgangen av2011. Det høye akkumulerte premieavviket representerer en betydelig likviditetsmessigbelastning for Drammen kommune, jfr. nærmere omtale i pkt. 4.1.Økningen i akkumulert premieavvik har i 2011 vært lavere enn hva som har vært tilfelle desenere årene. Dette skyldes først og fremst at 41 mill. kr av DKP’s reguleringskostnad forDrammen bykasse på 70,2 mill. kr er finansiert ved bruk av premiefond. I tillegg er 4,1 mill. krav KLP’s reguleringskostnad på 12,5 mill. dekket av premiefondet. Det vises forøvrig tilnærmere omtale i note 10.Mindreutgiften i sentrale netto pensjonsutgifter på 4,7 mill. kr forklares av følgende forhold: Avregning kostnader AFP 62-64 år ble 1,2 mill. kr høyere enn forutsatt. Inntektsført premieavvik på kommunens pensjonsordninger ble 5,9 mill. kr høyere ennbudsjettert.Selv om pensjonskostnadene ble noe lavere enn budsjettert i 2011, viser figuren nedenfor at dethar vært en svært kraftig vekst i bykassens pensjonskostnader i perioden 2007-2011. Samletbelastning i driftsregnskapet består av netto pensjonskostnad tillagt amortisering av tidligere årspremieavvik. I løpet av den siste femårsperioden har den årlige belastningen steget fra 119 til209 mill. kr.3 Premieavviket framkommer som innbetalt pensjonspremie minus netto pensjonskostnad. Denne beregnes avaktuar på grunnlag av parametre som årlig fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet.4 Premieavvik som oppstår fra og med regnskapsåret 2011 skal etter forskriftsendring amortiseres over 10 år.5 Saldo på 518,7 mill. kr består av negativt avvik (fordring) på 537,5 mill. kr minus positivt avvik (kortsiktiggjeld) på 18,8 mill. kr9


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011Utviklingen i bykassens pensjonskostnader 2007-2011250Utvikling i pensjonskostnader200Mill. kr15010050NettopensjonskostnadAmort. tidl. årspremieavvikSum pensjonskostnad+ amortisering02007 2008 2009 2010 20112.7 ÅrsoppgjørsdisposisjonerSom nevnt tidligere i årsberetningen har Drammen bykasse et netto driftsunderskudd på 7,6mill. kr i 2011. Netto driftsresultat er likevel 53,6 mill. bedre enn budsjettert, og etter forutsatteårsoppgjørsdisposisjoner er regnskapet gjort opp med et udisponert resultat (overskudd) på 22,0mill. kr. Disponering av overskuddet vil bli avgjort av bystyret ved behandlingen avårsregnskapet for 2011.I samsvar med budsjettet er det utgiftsført avsetning til disposisjonsfond på 6,4 mill. kr. Dettegjelder i hovedsak disponering av overskudd fra 2010 på 5,9 mill. kr, jfr. vedtak i 1.tertialrapport 2011. Samtidig er det inntektsført bruk av disposisjonsfondet på totalt 41,7 mill.kr. Dette inkluderer finansiering av utgifter i forbindelse med byjubileet med 12,8 mill. kr.Dette innebærer at disposisjonsfondet i løpet av året er redusert med 35,3 mill. kr, og utgjøretter dette 137,9 mill. kr pr. utgangen av 2011. Bystyrets vedtatte målsetting om buffer på 100mill. kr og rentesikringsfond på 30 mill. kr er dermed oppfylt.Ubrukte øremerkede bevilgninger innenfor programområdene er avsatt til bundne fond med24,6 mill kr, mens det er inntektsført 21,4 mill. kr fra tidligere bundne avsetninger. I tillegg erdet ført bruk av V/A-fondene med 9,2 mill. kr. Dette er 3,1 mill. kr mindre enn budsjettert. Avdette kan 1,9 mill. kr henføres til manglende dekning av i avløpsfondet 6 .Det er i tillegg overført 17,6 mill. kr til investeringsregnskapet. Dette fordeler seg med 11,9mill. kr tilsvarende 40% av mottatt momskompensasjon fra bykassens og Drammen kirkeligefellesråds investeringsregnskap, og 5,7 mill. kr til driftsfinansierte investeringsanskaffelser ivirksomhetene, jfr. vedtak i 2. tertialrapport 2011. Merbelastningen på 4,1 mill. kr må ses iforhold til høyere momsrefusjon enn budsjettert fra investeringer i bykassen og Drammenkirkelige fellesråd.6 Selvkostresultatet for avløpsområdet viser for 2011 en underdekning på 9,0 mill. kr. Resterende saldo iavløpsfondet gir bare dekning for 7,1 mill. kr, da det ikke er tillatt å ha negative fondsavsetninger. Manglendefondsdekning kan motregnes ved senere års selvkostavregninger.10


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011Drammen bykasse – årsoppgjørsdisposisjoner 2011Regnskap BudsjettMill. kronerAvvik2011 2011Netto driftsresultat 7,6 61,2 53,6Årsoppgjørsdisposisjoner -29,6 -61,2 -31,6+ disponering av overskudd 2010 -5,9 -5,9 0+ avsetning til disposisjonsfond 6,4 6,4 0+ avsetning til bundne fond (overført til 2012) 24,6 0,0 -24,6+ overføring til investeringsregnskapet 17,6 13,6 -4,1- bruk av ubundet driftsfond (generell bruk) - 28,9 - 28,9 0,0- bruk av disposisjonsfond til byjubileet -12,8 -12,8 0,0- bruk av bundne fond (overført fra 2010) - 21,4 - 21,3 0,1+ bruk VA-fond -9,2 - 12,2 - 3,1Bykassens årsresultat(+ = underskudd, - = overskudd) -22,0 0,0 22,011


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011Drammen bykasse - økonomisk oversikt drift 201112


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 20113. Investeringsregnskapet 2011Kommunens investeringer er fordelt på to regnskap – Drammen bykasses investeringsregnskapsom omfatter teknisk infrastruktur, IKT-investeringer og andre større utstyrsanskaffelser, ogDrammen Eiendom KF's investeringsregnskap som omfatter alle bygningsmessigeinvesteringer. Til sammen er det i 2011 foretatt investeringer i anleggsmidler med 533 mill. kr,fordelt med 343 mill. kr i bykassen og 190 mill. kr i Drammen Eiendom KF. Bykassensinvesteringsregnskap er nærmere omtalt nedenfor. For Drammen Eiendom KF’sinvesteringsregnskap vises til omtale i Drammen kommunes årsmelding 2011, samt foretaketsegen årsberetning. Denne vil bli forelagt bystyret i forbindelse med behandlingen av foretaketsårsregnskap for 2011.3.1 Drammen bykasses investeringsregnskap 2011Tabellen nedenfor viser hovedstørrelsene i bykassens investeringsregnskap for 2011. I tilleggtil investeringer i anleggsmidler på 343 mill. kr (se nærmere spesifikasjon i pkt. 3.2), er detforetatt følgende utgiftsføringer:Av budsjett på 115,2 mill. kr (inkl. ubrukte midler fra 2010), er det regnskapsført utlånav husbankmidler (startlån) med 49,7 mill. kr i 2011.Egenkapitalinnskudd i KLP er belastet med 0,9 mill. kr og utvidelse av aksjekapitalen iBrageteateret er belastet med 0,2 mill. kr.Avdrag på lån er utgiftsført med 20,3 mill. kr. Dette gjelder ordinære avdrag tilHusbanken knyttet til startlån, samt tilbakebetaling av ekstraordinært innfridde startlånfra 2010 med 12,4 mill. kr. Sistnevnte er finansiert med bruk av avsatte midler (bundetinvesteringsfond) i 2010-regnskapet.Avsetninger mv. er utgiftsført med 35,3 mill. kr. Dette gjelder i hovedsak følgende:o Ekstraordinært innfridde startlåno Avsetning Tilfluktsromfond (renter 2010 og 2011)o Inndekning av merforbruk fra 200914,4 mill. kr0,4 mill. kr18,3 mill. krSamlet fremkommer etter dette et finansieringsbehov i bykassens investeringsregnskap på449,4 mill. kr. Den viktigste finansieringskilden er bruk av lånemidler med 314,4 mill. kr. Detteer likevel 115,1 mill. kr mindre enn budsjettert, og må ses i sammenheng med ubruktebevilgninger til investeringer og startlån.I tillegg til bruk av lån er bykassens investeringer finansiert som følger:Tilskudd mv. fra staten og andre aktører på 77,2 mill. kr, mens det kun var budsjettert3,0 mill. kr i slike inntekterMottatte avdrag på utlån med 25,1 mill. kr. Dette er 13,5 mill. kr mer enn budsjettert,og avviket skyldes i hovedsak ekstraordinært innfridde startlån med 14,4 mill. kr.Bruk av bundne fond med 12,6 mill. kr. Dette gjelder bl.a. tilbakebetaling tilHusbanken av ekstraordinært innfridde startlån med 12,4 mill. kr, og avsattetilskuddsmidler til konkrete prosjekter med ca. 0,2 mill. kr.13


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011Bruk av ubundet investeringsfond er i samsvar med budsjettforutsetningen inntektsførtmed 2,1 mill. kr.Overføring fra driftregnskapet med 17,6 mill. kr. Dette gjelder momsrefusjoninvesteringer med 11,9 mill. kr og frigjorte driftsmidler fra virksomhetene på 5,7 mill.kr til utstyrsanskaffelser.Drammen bykasse – investeringsregnskap 2011Regnskap2011Regulert budsjett2011OpprinneligBudsjett2011Regnskap2010Tall i 1000 kronerFINANSIERINGSBEHOVInvesteringer i anleggsmidler 342 965 406 404 276 900 424 757Utlån og forskutteringer 50 800 80 700 80 000 36 261Avdrag på lån 20 323 9 400 9 400 26 986Avsetninger 35 289 2 100 2 100 31 403Årets finansieringsbehov 449 377 498 604 368 400 519 406FINANSIERINGBruk av lånemidler -314 354 -429 496 -346 900 -379 859Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 -63Tilskudd til investeringer 0 0 0 0Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -25 088 -11 600 -11 600 -18 070Andre inntekter -77 571 -40 874 0 -58 650Sum ekstern finansiering -417 013 -481 970 -358 500 -456 642Overført fra driftsregnskapet -17 630 -13 558 -7 800 -11 239Bruk av avsetninger -14 734 -3 076 -2 100 -51 525Sum finansiering -449 377 -498 604 -368 400 -519 406Udekket / Udisponert 0 0 0 03.2 Investeringer pr. programområdeTabellen nedenfor viser fordelingen av bykassens anleggsinvesteringer i 2011 pr.programområde. Som det fremgår av tabellen er det et samlet mindreforbruk på 63,4 mill. kr iforhold til justert budsjett. Størst mindreforbruk finner vi innenfor programområdene 04Byutvikling med 20,7 mill. kr, 12 Grunnskoleopplæring med 10,9 mill. kr og 14 Vann og avløpmed 38,3 mill. kr. Mindreforbruket innenfor 04 Byutvikling er først og fremst knyttet tiloppgraderingsprosjektet på Strømsø Torg, mens det innenfor 12 Grunnskoleopplæring ihovedsak gjelder utsatte utstyrsanskaffelser. Når det gjelder 14 Vann og avløp ermindreforbruket i hovedsak knyttet til forsinket sluttoppgjør for rehabiliteringen avSolumstrand renseanlegg samt forskjøvet framdrift på enkelte prosjekter knyttet til avløpsnettetog pumpestasjoner.Som omtalt i årsberetningen for 2010 er det ikke lenger anledning til å overføre ubruktebevilgninger i investeringsbudsjettet til nytt år. Rådmannen vil fremme forslag om ubrukteinvesteringsmidler som foreslås videreført i 2012.14


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011Brutto investeringsutgifter 2011 pr. programområdeProgramområde (mill. kroner)Regnskap2011Budsjett2011 Avvik01 Barnehage 0,0 ‐0,1 -0,102 Oppvekst 0,1 0,1 0,003 Brannvern 0,0 0,1 0,104 Byutvikling 55,7 76,5 20,705 Helse 0,4 0,6 0,206 Kultur 13,2 13,3 0,107 Ledelse, organisering og styring 39,2 44,0 4,709 Pleie og omsorg 7,8 14,0 6,110 Politisk styring 1,4 2,5 1,111 Samferdsel og fellesarealer 45,6 45,9 0,312 Grunnskoleopplæring 24,1 35,1 10,913 Sosiale tjenester 1,6 3,7 2,014 Vann og avløp 119,4 157,7 38,318 Finansielle poster 0,0 0,1 0,120 Interkommunalt samarbeid (D-IKT mv.) 34,3 13,1 -21,2Sum 343,0 406,4 63,4Av større investeringsprosjekter som har vært under arbeid i 2011 inkl. sluttoppgjør forprosjekter som ble avsluttet i 2010, nevnes følgende (brutto utgifter): Oppgradering Strømsø Torg/Tamburgata 35,0 mill. kr Solumstrand renseanlegg – rehabilitering 22,4 mill. kr Rullering av digitalt utstyr i grunnskolen 14,9 mill. kr V/A – Henriks Ibsens gate 14,6 mill. kr V/A – Austad soner 1 10,8 mill. kr Inventar og utstyr i skolene 10,0 mill. kr IKT – nye styringssystemer mv. 9,2 mill. kr Skoger skole – inventar og utstyr 8,1 mill. kr Rehabilitering Tangen kirke 7,5 mill. kr Damsikring – Landfalltjern 6,6 mill. kr Vann: Brakerøya – Fjell – Glitreprosjekt 6,4 mill. kr V/A – Dalen veien indre del 6,1 mill. kr15


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 20114. Drammen bykasses balanse pr. 31.12.2011Balansen viser forholdet mellom kommunens bokførte eiendeler på den ene siden, og summenav gjeld og egenkapital på den andre siden pr. 31. desember hvert år. Balansen gir bl.a.grunnlag for å vurdere utviklingen i kommunens likvide stilling og finansielle balanse. I detetterfølgende er enkelte forhold knyttet til Drammen bykasses balanse pr. 31.12.10 nærmereomtalt.Drammen bykasse – balanse pr. 31.12.2011Tall i 1000 kroner Regnskap 2011 Regnskap 2010EIENDELERA. ANLEGGSMIDLERFaste eiendommer og anlegg 1 666 208 1 560 359Utstyr, maskiner og transportmidler 442 349 451 738Pensjonsmidler 2 868 345 2 915 598Utlån 716 572 692 495Aksjer og andeler 745 526 744 348Sum anleggsmidler 6 439 000 6 364 537B. OMLØPSMIDLERKortsiktige fordringer 271 794 233 071Aksjer og andeler 422 243Kasse, postgiro, bankinnskudd 129 428 342 975Premieavvik 537 549 517 187Sum omløpsmidler 939 194 1 093 475Sum eiendeler 7 378 193 7 458 012EGENKAPITAL OG GJELDC. EGENKAPITALDisposisjonsfond -137 936 -173 324Bundne driftsfond -44 493 -50 281Ubundne investeringsfond -4 783 -4 686Bundne investeringsfond -25 588 -23 451Regnskapsmessig overskudd - KF Barnehager -2 164Regnskapsmessig overskudd - DK -21 986 -3 701Udekket investeringsregnskapet 0 18 321Likviditetsreserve/endring periodiseringsprinsipp 32 670 32 670Kapitalkonto -1 217 240 -1 836 814Sum egenkapital -1 419 355 -2 043 429D. GJELDLANGSIKTIG GJELDPensjonsforpliktelser -3 380 901 -2 931 089Andre lån -1 954 176 -1 668 140Sum langsiktig gjeld -5 335 077 -4 599 228KORTSIKTIG GJELDKassekredittlån -42 983 -215 259Annen kortsiktig gjeld -561 944 -586 239Premieavvik -18 834 -13 857Sum kortsiktig gjeld -623 761 -815 354Sum egenkapital og gjeld -7 378 193 -7 458 012MEMORIAKONTI:Ubrukte lånemidler 132 211 91 565Andre memoriakonti 12 171 12 171Motkonto for memoriakontiene -144 382 -103 736Sum memoriakonti 0 016


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 20114.1 LikviditetDrammen kommune har de siste årene hatt en gjennomgående svak likviditet, og har i langeperioder hatt negativ likviditet. Kommunes svekkede likviditet er i hovedsak en konsekvens avden kraftige økningen i kommunens akkumulerte premieavvik knyttet til kommunenspensjonsordninger. Pr. utgangen av 2011, utgjør balanseført akkumulert premieavvik 518,7mill kroner, en økning på 15,4 mill fra året før.Konsekvensen av dette regnskapsprinsippet er at kommunens basislikviditet blir bundet opp iavsetninger i balansen, og likviditetsbeholdningen til løpende drift blir betydelig svekket. Densvake likviditeten medfører hyppigere og større bruk av kassakreditt og nødvendiggjør tidligerelåneopptak. Resultatet blir høyere rentekostnader enn om vi hadde hatt en størrelikviditetsbeholdning.Figuren nedenfor viser utviklingen i gjennomsnittlig saldo pr. måned på Drammen kommuneskonsernkonto i Nordea. Det vil si at denne omfatter hele kommunen som juridisk enhet,inklusiv de kommunale foretakene. Selv om utviklingen svinger noe fra måned til måned, harkommunen gjennomgående hatt bedre saldo på konsernkontoen i 2011 sammenlignet med2010. Utviklingen er spesielt positiv i 2. halvår, hvor behovet for bruk av kommunenstrekkrettighet har vært lav 7 . I 2010 var gjennomsnittlig saldo pr. måned -132,1 mill. kr, mensden i 2011 har vært +5,1 mill. kr.Gjennomsn. saldo pr. måned – Drammen kommunes konsernkonto i 2010 og 2011200,0Likviditetsutvikling 2010 og 2011150,0Mill. kr100,050,00,0‐50,0‐100,0Gj.snitt pr.måned2010Gj.snitt pr.måned2011‐150,0‐200,0‐250,0De etterfølgende analyser omfatter kun bykassens likviditetsutvikling.Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Negativarbeidskapital er normalt en indikasjon på at likviditeten er svekket. Som tabellen nedenforviser har bykassens arbeidskapital vært positiv siden 2003. Etter en betydelig styrking i 2006,viser imidlertid regnskapet en svekkelse i arbeidskapitalen de siste tre årene.Likviditetsgradene 1 og 2 benyttes ofte som indikatorer på virksomhetens likviditet.Likviditetsgrad 1, som viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, skal helst7 Drammen kommunes bankavtale med Nordea har en fast trekkrettighet på inntil 200 mill. kr. I tillegg kantrekkrettigheten utvides ved behov.17


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011være >2, dvs. at minst halvparten av omløpsmidlene skal være finansiert med langsiktigkapital. Likviditetsgrad 2, som viser forholdet mellom de mest likvide omløpsmidlene (kasse,bank) og kortsiktig gjeld, skal helst være >1, dvs. at den kortsiktige gjelden i sin helhet børvære finansiert med midler som raskt kan gjøres likvide.Som tabellen nedenfor viser ligger begge disse indikatorene for bykassen lavere enn anbefaltnivå i hele perioden 2003-2011. Likviditetsgrad 1 viser imidlertid en positiv utvikling for2011, mens likviditetsgrad 2 viser motsatt utvikling. Det understrekes at dette er en analysebasert på balanseførte verdier ved årets utgang, som ikke fanger opp svingningene gjennomåret. Bl.a. påvirkes indikatorene av ubrukte lånemidler ved årets utgang, og disse lå 41 mill. krhøyere ved utgangen av 2011 sammenlignet med utgangen av 2010.Rådmannen vurderer fortsatt likviditetssituasjonen som anstrengt, og det må fortsatt påregnesperiodevis bruk av kommunens trekkrettighet i tiden fremover.Likviditetsindikatorer Drammen bykasse 2003-2011Arbeidskapital(1000 kr)Endringarbeidskapital(1000 kr)Likviditetsgrad1Likviditetsgrad22003 16 075 179 187 1,04 0,192004 119 985 103 910 1,36 0,262005 100 675 -19 310 1,24 0,332006 211 987 111 312 1,49 0,552007 190 695 -21 292 1,45 0,402008 181 945 -8 750 1,36 0,242009 113 201 -68 744 1,16 0,162010 278 121 164 920 1,34 0,422011 315 433 37 312 1,51 0,21Likviditetsgrad 1 og 2Likviditetsgrad 1 og 22003-20112,001,501,000,50Likviditets-grad 1Likviditets-grad 20,002003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20114.2 Langsiktig gjeld og utlånI forbindelse med etableringen av Drammen kommunes lånefond fom. regnskapsåret 2004 blekommunens eksterne lånegjeld flyttet fra bykassens balanse. I denne forbindelse blehovedtyngden av gjelden henført til Drammen Eiendom KF's åpningsbalanse. I bykassensbalanse pr. 31.12.11 utgjør langsiktig gjeld 1 954 mill. kr mot 1 668 mill. kr pr. utgangen av2010. Av samlet gjeld utgjør 1 686 mill. kr bykassens gjeld til lånefondet, mens 269 mill. kr erformidlingslån i Husbanken.18


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011I tillegg til ekstern gjeld omfatter denne balansegruppen bykassens pensjonsforpliktelser på tilsammen 3.381 mill. kr pr. utgangen av 2011. Korrigert for innestående pensjonsmidler på2.868 mill. kr utgjør netto pensjonsforpliktelse 513 mill. kr.Bykassen har imidlertid også betydelige utlån. Til sammen beløper utlånene pr. utgangen av2010 seg til 716,6 mill. kr. Dette er en økning på 24,1 mill. kr, og kan i sin helhet forklares vedøkt utlån av husbankmidler (startlån). Utover dette har det ikke skjedd større endringer i 2011.Det alt vesentlige av utlånene er knyttet til følgende forhold: Ansvarlig lån EnergiselskapetBuskerud AS (465 mill. kr), formidlingslån (192 mill. kr), ansvarlig lån Drammen komm.Pensjonskasse (35,5 mill. kr) og lån til Lindum Ressurs- og gjenvinning AS (16 mill. kr).For nærmere omtale av Drammen kommunes samlede lånegjeld pr. utgangen av 2011 vises tilegen årsberetning for Drammen kommunes lånefond samt egen finansrapport for 2011.Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunens samlede lånegjeld som er tatt opp gjennomLånefondet (ekskl. formidlingslån fra Husbanken). Som det fremgår er lånegjelden ved utgangen av2011 på nesten 4 125 mill. kr. I løpet av 2011 er lånegjelden økt med 262 mill. kr. . Dette er lavereenn investeringskostnadene skulle tilsi, og må ses på bakgrunn av ubrukte lånemidler ved utgangenav 2010.Gjeldsutvikling i Drammen kommunes lånefond 2007-2011Millioner kroner 2007 2008 2009 2010 2011Langsiktig lånegjeld per 31.12. 2 268,0 2 782,7 3 327,7 3 862,8 4 125,2Gjeldsutvikling i Drammen kommunes lånefond4 500Drammen kommune langsiktiglånegjeld 2004 ‐20114125,24 0003862,83 5003327,7Mill. kroner3 0002 5002782,72267,92 0001 5001638,61725,41968,21 0002004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Av kommunens låneportefølje per utgangen av 2011 er 55 prosent knyttet til kortsiktigerentevilkår, mens 45 prosent er sikret enten gjennom faste renter eller andre former forrentesikring.19


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011Rentesikret andel av låneporteføljen pr. 31.2.2011Låneportefølge pr. 31.12.201155 %45 %Andel med fast renteAndel med flytende renteFiguren nedenfor viser utviklingen i Drammen kommunes lånegjeld de seneste fem årene,fordelt mellom Drammen Eiendom KF, Bykassen – Vann og avløp og Bykassen øvrig gjeld.Drammen Eiendom KF’s lånegjeld finansieres i stor grad av bykassen gjennom virksomheteneshusleier, mens lånegjelden knyttet til investeringer innenfor vann- og avløpsområdet finansieresgjennom VA-gebyrene.Gjeldsutvikling 2007-2011 fordelt etter områder (mill. kr)4 5004 0003 500Utvikling i gjeld3 0002 5002 0001 5001 000500Bykassen ‐ øvrigeformålBykassen ‐ Vannog avløpDrammenEiendom KF02007 2008 2009 2010 201120


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 20114.3 FondsreserverTabellen nedenfor viser status for bykassens fondsreserver som pr. utgangen av 2011 utgjør212,8 mill. kr. Fondsreservene er redusert med 39 mill. kr i løpet av 2011.Drammen bykasse – fondsreserver per pr. 31.12.2011Millioner kroner 2008 2009 2010 2011 Endring2010-2011Disposisjonsfond (ubundne) 99,1 80,3 173,3 137,9 -35,4Bundne driftsfond 55,4 58,5 50,3 44,5 -5,8Ubundne investeringsfond 60,4 0 4,7 4,8 + 0,1Bundne investeringsfond 9,9 48,3 23,5 25,6 +2,1Sum fondsavsetninger 224,8 196,5 251,8 212,8 -39,0Ubundet driftsfond (disposisjonsfondet)Ubundet disposisjonsfond utgjør 137,9 mill. kr pr. utgangen av 2011. Dette innebærer en nettobruk på 35,4 mill. kr siste året. Figuren nedenfor viser utviklingen i bykassens disposisjonsfondi perioden 2007-2011. Ved utgangen av 2011 utgjør disposisjonsfondet om lag 3 prosent avbrutto driftsinntekter.Disposisjonsfondet i perioden 2007-2011Mill. kroner20018016014012010080604020Drammen bykasses disposisjonsfond 2007‐201102007 2008 2009 2010 2011Tabellen nedenfor viser at samlet reserve ved utgangen av 2011, korrigert for føringer for brukav disposisjonsfondet i 2012, er på 133,6 mill. kr. Bystyrets målsetting om en buffer på 100mill. kr og rentesikringsfond på 30 mill. kr vil dermed være oppfylt.21


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011Frie reserver pr. 31.12.2011 (mill. kr)Saldo disposisjonsfond pr. 31.12.2011 137,9+ Overskudd 2011 (foreslås satt av til reserve) 22,0= Sum reserve pr. 31.12.2011 159,9Føringer for bruk i 2012:‐ Udisponert byjubileet ‐3,3‐ Udisponert avsetning eldretiltak ("eldremilliarden") ‐6,0‐ Styrking helse/omsorg (jfr. vedtak øk.plan 2012‐2015) ‐5,0‐ Omdømmeprosjektet (2 mill. kr/år fom. 2012) ‐2,0‐ Anslag: Tilbakef. virksomh. resultat 2011 (+/‐ 2%) ‐10,0= Sum reserver korrigert for føringer i 2012 133,6Bundne driftsfondBundne driftsfond viser en netto nedgang på 5,8 mill. kr og utgjør 44,5 mill. kr pr. utgangen av2011. Reduksjonen skyldes først og nedbygging av selvkostfondene for vann og avløp med 9,1mill. kr, mens avsetning av ubrukte tilskuddsmidler fra Husbanken og overførte midler i klasse1 har økt med 3,2 mill. kr.De største avsetningene innenfor gruppen bundne driftsfond pr. 31.12.2011 er følgende: Overførte midler klasse 1 (ubrukte øremerkede bevilgninger) 22,9 mill. kr VA-fond (akkumulert overdekning vann og avløp): 6,1 mill. kr Avsetning ubrukte tilskuddsmidler fra Husbanken 14,5 mill. krUbundet investeringsfondUbundne investeringsfond viser ved utgangen av 2011en saldo på 4,8 mill. kr, knyttet tilmottatte avdrag på utlån samt større overføring av momskompensasjonsmidler enn budsjettertfra bykassens driftsregnskap.Bundne investeringsfondBundne investeringsfond utgjør på 25,6 mill. kr ved utgangen av 2011, en økning på 2,1 mill.kr. Økningen skyldes først og fremst at avsatte midler fra ekstraordinært innfridde startlån økerfra 12,4 til 14,4 mill. kr. Avsatt beløp vil bli tilbakebetalt til Husbanken i 2012. Innenfor dennekategorien sorterer dessuten tilfluktsromfondet, med en saldo på 7,9 mill. kr pr. utgangen av2011.22


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 20115. Diverse forhold5.1 Selvkostberegninger for vann- og avløpstjenestene i 2011I hht. gjeldende retningslinjer skal inntektene fra de såkalte VA-gebyrene 8 i utgangspunktetikke overstige selvkost. I selvkostkalkylene skal det innarbeides kalkulatoriske kapital- ogoverheadkostnader i tillegg til de direkte kostnadene. Disse kalkulatoriske kostnadene kan ikkeleses direkte ut av bykassens regnskap, og det må derfor lages et skyggeregnskap for å få fremselvkostresultatet for VA-tjenestene.I tabellen nedenfor er satt opp selvkostregnskap for de to tjenesteområdene vann og avløp i2011. Beregningene er gjort i den regnearkbaserte selvkostmodellen som er utviklet forDrammen kommune.Selvkostregnskapet for vanntjenestene viser i 2011 en underdekning på 1,9 mill. kr, mensavløpstjenestene viser en underdekning på 9,0 mill. kr. Dekningsgraden er hhv. 98% for vannog 92% for avløp. Samlet for vann og avløp innebærer dette en underdekning på 10,9 mill. kr.Det er i bykassens regnskap for 2011 inntekstført bruk av vann-fond med 1,9 mill. kr, mensinntektsføring av avløpsfond er ført med 7,1 mill. kr.Akkumulert overdekning inkl. renter for vanngebyret pr. utgangen av 2011 er redusert fra 8,2til 6,3 mill. kr. Når det gjelder avløpsområdet er akkumulert overdekning ved årets inngang på7,1 mill. kr endret til underdekning på 1,9 mill. kr pr. utgangen av 2011.Selvkostregnskap vann- og avløpstjenester 2011Selvkostområde vann og avløp (tall i 1000 kroner) Vann Avløp *)Brukerbetalinger/salgsinntekter 63 892 109 614Direkte kostnader 45 937 62 959Indirekte kostnader 1 589 1 934Netto kapitalkostnader 18 456 53 813Overskudd/underskudd 2011 ‐2 089 ‐9 093Renter av årets mindreforbruk og tidl. års fondsavsetning 230 82Disponering fra bundet selvkost ‐1 859 ‐9 011Selvkostandel 2011 98 % 92 %Saldo pr. 31.12.11 for bundet selvkostfond 6 293 ‐1 936*) Det er ikke tillatt å føre negative fondsavsetninger i regnskapet. Bruk av avløpsfond iregnskap 2011 er derfor avkortet med 1,9 mill. kr. Manglende fondsdekning vil bli avstemtved fremtidige selvkostavregninger.For flere detaljer vises til nærmere spesifikasjon i note 15.8 Vann- og avløpsgebyr23


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011Forklaringer:I "direkte driftskostnader" inngår det enkelte fagområdes andel av tjenesten 3459 (intern administrasjon i VAvirksomheten).Dette er kostnader som framgår direkte av virksomhetens regnskap og fordeles etter antall årsverksom arbeider med fagområdet i virksomheten. I "indirekte kostnader til støtte- og fellestjenester" inngårfagområdets beregnede andel av disse tjenestene.I gebyrinntekter vann inngår vannmålerleie.Vann- og avløpstjenestene skal normalt ikke ha inntekter som overstiger kostnadene innenfor en årliggebyrperiode. Kommentarene til forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer (§1) åpner imidlertid formulighet til å se gebyrnivået innenfor en femårsperiode i forbindelse med større investeringer. Kommunen harimidlertid anledning til å subsidiere disse tjenestene.Vi gjør forøvrig oppmerksom på at renovasjonstjenesten fom. 2003 ikke lenger inngår ikommuneregnskapet, da denne nå ivaretas av Renovasjonsselskapet for DrammensregionenIKS. Av denne årsak presenteres ikke selvkostregnskap for renovasjonsgebyrene i 2011.5.2 TvistesakerStevning vedr. tildeling av brøytekontrakterI forbindelse med anbudskonkurranse sommeren 2009 om tildeling av brøytekontrakter forperioden 2009-2013 ble Drammen kommune stevnet av Isachsen Entreprenør A/S som hevdetat det var begått feil ved kontraktstildelingen. Anbyderen fremmet i denne forbindelse eterstatningskrav mot Drammen kommune oppad begrenset til 40 mill. kr.Tingretten dømte i 2010 Drammen kommune til å betale erstatning til entreprenøren på 5,25mill. kr. Saken ble anket av Drammen kommune, og ble behandlet i Lagmannsretten i desember2011. Lagmannsretten dømte Drammen kommune til å betale erstatning på ca. 8 mill. kr tilentreprenøren, samt dekke selskapets saksomkostninger med ca. 1 mill. kr. Etter nærmerevurdering av domspremissene har Drammen kommune valgt å anke avgjørelsen inn forHøyesterett. Det er ennå ikke avklart om Høyesterett vil behandle kommunens anke.ArbeidsrettssakBorgarting lagmannsrett ga i januar 2009 en tidligere ansatt i Drammen kommune medhold i enoppsigelsessak fra 2005. Etter lagmannsrettens avgjørelse i 2009 tilbød kommunen å forlike sakenmot å betale 0,6 mill. kr. Dette ble ikke akseptert, men 0,4 mill. kr ble utbetalt a konto. Utmåling averstatning var ikke tema i den første stevningen, og dette spørsmålet er derfor behandlet som egensak.Tingretten dømte i september 2010 kommunen til å betale en erstatning på ca. 2,5 mill. kr, inkl.dekning av saksøkers saksomkostninger på 0,2 mill. kr. Saken ble anket av Drammenkommune, og ble behandlet i Borgarting lagmannsrett som den 10. februar 2012 dømtekommunen til å betale en erstatning på 2,4 mill. kr. Beløpet er noe høyere enn i Tingrettensdom, men totalbeløpet er likevel 0,1 mill. kr lavere da lagmannsretten ikke tilkjente saksøkerdekning av saksomkostninger. Saken er i etterkant anket inn for høyesterett av begge parter,Drammen kommune ut fra erstatningsbeløpet, mens saksøker har anket avgjørelsen om å ikketilkjenne saksomkostninger. Det er ennå ikke avklart om Høyesterett vil behandle ankene.24


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 20115.3 LikestillingLikestillingsarbeid 2011 i Drammen kommune omhandlet aktivt arbeid med følgendemålsettinger:1. Økt mangfold i virksomheter.2. Like arbeidsmuligheter for alle ansatte.3. Forhindre diskriminering blant annet på grunnlag av kjønn, nedsatt funksjonsevne,etnisitet, religion m.m.Status kvinner og mennKjønnsmessig fordeling av lederstillinger i Drammen kommune i perioden 2009-2011(direktører og virksomhetsledere):LedelsesnivåAntallKvinner MennKvinner Menntotalti prosent i prosentRådmann 2009 6 3 3 50,0 50,0Rådmann 2010* 5 2 3 40,0 60,0Rådmann 2011 7 3 4 42,9 57,1Virksomhetsledere / dagligeledere 200947 28 19 59,6 40,4Virksomhetsledere / dagligeledere 201049 32 17 65,3 34,7Virksomhetsledere / dagligeledere 201151 36 15 70,6 29,4*Helse- og omsorgsdirektør er ikke tatt med i statistikk (med ref. til konsulent-kontrakt)Kjønnsmessig fordeling av antall ansatte i konsern i perioden 2009-2011:OrganisasjonsformAntallKvinner MennKvinner Menntotalti prosent i prosentKonsern – 2009 4257 3 495 762 82,1 17,9Konsern - 2010 4277 3490 787 81,6 18,4Konsern - 2010 4331 3546 785 81,9 18,1Kommentar til tabellene ovenfor: Det er kjønnsmessig balanse i rådmannens ledergruppe i 2011 (nivå 1). Tendensen med synkende andel menn i virksomhetsledergruppa fortsetter i 2011(nivå 2). Andelen menn i konsern har vært stabilt de siste tre årene.25


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011Status - kjønnsmessig fordeling av stillinger, lønn, deltid m.m.Likestillingstilstand innen et representativt utvalg av stillinger i konsernKvinner Menn TotaltStillingsgrupperAnt.all personerAntall årsverkGjennomsnittsalderGjennomsnittsreg.lønni 1 000 krGjennomsnittsstilling,i prosentAnt.all personerAntall årsverkGjennomsnittsalderGjennomsnittsreg.lønni 100 krGjennomsnittsstillingi prosentAntall personer% av antall ansatteRådmannens ledergruppe 3 3 52,7 9050 100 5 5 49,8 9252 100 8 0,2Virksomhetsledere 36 36 51,8 6560 100 15 15 49,7 7079 100 51 1,2Mellomledere 127 124,2 48,4 5027 97,8 48 47 47,1 5247 97,9 175 4,0Leger, psykologer m.fl. 26 23,2 40,8 5234 89,2 20 12,0 54,3 5703 0,6 46 1,1Ingeniører 22 21,7 42,5 4702 98,6 47 46,6 51,4 4772 99,1 69 1,6Sykepleiere 320 264,6 42,1 3839 82,7 17 13,3 39,5 3747 78,5 337 7,8Andrehøyskoleutdannede 421 372,6 39,5 3861 88,5 68 56,5 42,1 3964 83,1 489 11,3Undervisningspers. 528 485 44,3 4295 91,9 126 122 44,4 4311 96,6 654 15,1Und.pers. u. godkj. utd. 36 28 39,5 3378 77,8 15 13 32,5 3305 86,7 51 1,2Hjelpepleier 681 489 47,0 3365 71,8 52 42 42,0 3363 80,8 733 16,9Fagarbeidere 234 192,8 47,5 3407 82,4 95 91,6 47,9 3485 96,4 329 7,6Rådgivere 97 94 46,9 4934 96,9 41 40,6 48,8 5024 99,0 138 3,2Saksbehandlere 197 181 48,2 3910 91,8 57 56 46,5 4061 98,2 254 5,9Assistenter 733 431 44,1 3032 58,9 143 81 38,1 2953 56,8 876 20,2Totalt alle ansatte 3546 2802 44,5 3744 76 785 673 44,5 4114 86 4331 100*Tallene i tabell over er basert på antall personer/årsverk på månedlig regulativlønn per12.12.2011Kommentarer til tabellen: Gjennomsnittsalder kvinner: 44,5 år (en økning fra 44,2 år i 2010). Gjennomsnittsaldermenn: 44,5 år (en reduksjon fra 44,6 år i 2010). Kvinners regulativlønn har prosentvis blitt økt sammenlignet med menns regulativlønn i2011. Kvinners regulativlønn var i 2011 i gjennomsnitt 91prosent av mennsregulativlønn Gjennomsnittskvinnens regulativlønn per år: Økt fra 364 238 kroner i 2010 til 374 482kroner i 2011, en gjennomsnittlig lønnsøkning for kvinner på 2,8 prosent i 2011(5 prosent i 2010). Gjennomsnittsmannens regulativlønn per år: Økt fra 400 987 kroner i 2010 til 411 468kroner i 2011, en gjennomsnittlig lønnsøkning på 2,6 prosent (2,1 prosent i 2010). Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner i 2011: Uendret stillingsstørrelse,76 prosent .26


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 2011Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for menn i 2011: Uendret stillingsstørrelse,86 prosent.Status - ansatte med innvandringsbakgrunnTabellen nedenfor viser antall ansatte med innvandringsbakgrunn i konsern. Medinnvandringsbakgrunn menes ansatte som direkte har innvandret til Norge eller er født i Norgeav to utenlandsfødte foreldre.Ansatte med innvandrerbakgrunn 2009-2011År Ansatte med innvandringsbakgrunn2009 13,1 %2010 13,7 %2011 15,0 %Særskilt redegjørelse for iverksatt likestillings- og mangfoldsarbeid i 2011 Arbeidet med å fremme likestilling og hindre diskriminering viser fortsatt goderesultater. Det vises i 2011 spesielt til utviklingen av handlingsplaner og pågåendeimplementeringsarbeid for økt mangfold- og inkludering i alle virksomhetene iprogramområde 12 Grunnskole (se Arbeidsgiverpolitikk pkt. 1.3). Andelen arbeidstakere med annen etnisk bakgrunn enn norsk er fortsatt økende, cirka 15prosent i 2011.Planlagte likestillings- og mangfoldstiltak i 2012 Arbeid med fokus på økt mangfold og inkludering (handlingsplaner) vil sluttføres for deresterende virksomheter/kommunale foretak. Antall arbeidstakere med innvandringsbakgrunn økes. Arbeidet med særskilt fokus på høyere stillingsstørrelser for kvinner i programområde05 Helse og omsorg fortsetter. Arbeidet med særskilt faglært utdanning av ansatte i programområde 05 Helse ogomsorg fortsetter.27


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 20116. Interkommunalt samarbeidI hht. § 12.3 i forskrift for årsregnskap og årsberetning skal interkommunalt samarbeid etterKommunelovens § 27 omtales i note til årsregnskapet til den kommunen eller fylkeskommunenhvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Det skal i denne forbindelse angis overføringer til/frasamarbeidet og de deltakende kommunene og fylkeskommunene, samarbeidets egne inntekter iregnskapsåret samt disponeringen av overføringer og inntekter som nevnt.Pr. utgangen av 2011 er følgende interkommunale samarbeid etter Kommunelovens §§ 27 og28, etablert med hovedkontor i Drammen kommune:Drammensregionens Informasjonsteknologi (D-IKT)Samarbeidet ble etablert i 2006, og omfatter i tillegg til Drammen også kommuneneSande, Svelvik og Røyken (fra 2010).Kemneren i DrammensregionenSamarbeidet ble etablert pr. 1. september 2010, og omfatter i tillegg til Drammenkommunene Sande, Svelvik, Røyken og HurumKommuneadvokaten i DrammensregionenSamarbeidet ble etablert pr. 1. september 2010, og omfatter i tillegg til Drammenkommunene Sande, Svelvik, Røyken, Hurum og Nedre EikerDrammensregionens interkommunale krisesenterSamarbeidet ble etablert pr 1. januar 2011, og omfatter i tillegg til Drammenkommunene Sande, Svelvik, Røyken, Hurum, Lier, Øvre Eiker og Nedre EikerBuskerudregionens incestsenter (BRIS)Samarbeidet ble etablert i 2006, og omfatter i tillegg til Drammen kommunene Sande,Svelvik, Røyken, Hurum, Lier, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Flå, Sigdal, Gol, Krødsherad,Hole, Nes, Modum, Hol, Flesberg, Rollag, Ringerike, Kongsberg, Nore og Uvdal,Hemsedal og ÅlRådet for DrammensregionenSamarbeidet ble etablert pr. 1. januar 2004, og omfatter i tillegg til Drammenkommunene Sande, Svelvik, Røyken, Hurum, Lier, Nedre Eiker og Øvre EikerInterkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)Samarbeidet omfatter i tillegg til Drammen kommunene Sande, Svelvik, Røyken,Hurum, Lier, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Flå, Gol, Krødsherad, Hole, Nes, Modum, Hol,Flesberg, Rollag, Ringerike, Kongsberg, Nore og Uvdal, Hemsedal, Sigdal og ÅlRegnskapene for samarbeidsordningene er ført innenfor Drammen bykasses driftsregnskap i2011. Regnskapene er imidlertid resultatmessig nøytralisert gjennom føring av nettodriftsresultat mot bykassens balanse. Disponering av overskudd/inndekning av underskuddvurderes av enhetenes styrer i 2012.For tabell-oppstillinger som viser regnskapstall 2011 for det enkelte samarbeid vises til note 13.28


Drammen bykasse Årsberetning til regnskap 20117. GarantiforpliktelserSom note 3 til de økonomiske hovedoversiktene følger en spesifikasjon av Drammenkommunes garantiansvar pr. 31.12.2011. Denne viser at kommunen pr. utgangen av 2011hadde et samlet garantiansvar på 172,1 mill. kr 9 . I løpet av det siste året ergarantiforpliktelsene redusert med 9,5 mill. kr. Det er ikke vedtatt en nye garantistillelser i2011, og kommunen har ikke blitt påført tap på sitt garantiansvar det siste året.Utover det solidariske ansvaret for Glitrevannverket IKS' lån med 63,8 mill. kr, kan 49,2 mill.kr tilskrives garantier i forhold til Energiselskapet Buskerud AS (Horga kraftverk) 10 . Forøvrigfordeler garantiene seg på ulike formål innenfor bykassen, med til sammen 59,1 mill. kr. Avdette utgjør 42,2 mill. kr garantiansvar i forhold til private barnehager.Rådmannen i Drammen, 13.04.2012Osmund KaldheimrådmannKristian ThowsenKommunaldirektør finans og eierskapSaksbehandler: Økonomisjef Roar Paulsen9 Dette omfatter ikke kommunens garantiansvar for spillemidler til idrettsanlegg.10 Dette gjelder garantier som i sin tid ble stillet overfor Drammen Energiverk.29


DRAMMEN BYKASSEÅRSREGNSKAP 2011


DRAMMEN BYKASSEÅ R S R E G N SK A P 2 0 11I N N H O L D S F O R T E G N E L S EEkstern rapporteringSideHovedoversikter i hht. forskrift om årsregnskapVedlegg 1 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 2Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde 3Vedlegg 2 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet 4Regnskapsskjema 2BInvesteringsregnskapet pr. programområde 5Vedlegg 3 Balanseregnskapet 6Vedlegg 4 Økonomisk oversikt – Drift 7Vedlegg 5 Økonomisk oversikt – Investering 8Vedlegg 6 Lånefondet 9NoterNote 1 Spesifikasjon av endring i arbeidskapital 10Note 2 Pensjon – etter §13 i forskrift om årsregnskap 11Note 3 Garantiansvar 13Note 4 Fordringer/gjeld kommunale særregnskaper 14Note 5 Aksjer/andeler i selskaper mv. 15Note 6 Avsetninger og bruk av avsetninger 16Note 7 Kapitalkonto 17Note 8 Organisering av kommunens virksomhet 18Note 9 Regnskapsprinsipper 21Note 10 Spesifikasjon av vesentlige poster/transaksjoner i regnskapet 23Note 11 Anleggsmidler 24Note 12 Oversikt over større investeringsprosjekt i perioden 2003-2008 25Note 13 Interkommunalt samarbeid 26Note 14 Vektet avdragstid på lån 35Note 15 Selvkostberegninger 37Note 16 Årsverk 38Note 17 Tvistesaker 39Note 18 Revisjonshonorar 40Note 19 Godtgjørelse til administrasjonssjef og ordfører 40Intern rapporteringBalanseregnskap 41Artsregnskap – drift 51Artsregnskap – investering 58Prosjektregnskap 60Funksjonsregnskap 80Virksomhetsregnskap 91Revisjonsberetning


HovedoversikterI hht. forskrift om årsregnskap


Drammen kommune Årsregnskap 2011 HovedoversikterVedlegg 1Regnskapsskjema 1A - DriftsregnskapetTall i 1000 kronerRegnskap2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett2011Regnskap2010FRIE DISPONIBLE INNTEKTERSkatt på inntekt og formue -1 432 635 -1 430 984 -1 385 320 -1 485 798Ordinært rammetilskudd -1 138 597 -1 128 611 -1 136 432 -571 369Andre generelle statstilskudd -101 820 -98 659 -99 444 -319 200Sum frie disponible inntekter -2 673 052 -2 658 254 -2 621 196 -2 376 367FINANSINNTEKTER/-UTGIFTERRenteinntekter og utbytte -101 592 -99 750 -128 850 -229 389Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 70 183 60 700 69 700 60 598Avdrag på lån 48 641 47 000 47 000 39 211Netto finansinntekter/-utgifter 17 233 7 950 -12 150 -129 580AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGERTil ubundne avsetninger 6 6 365 6 365 500 118 077Til bundne avsetninger 6 24 566 0 0 24 216Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -5 885 -5 865 0 0Bruk av ubundne avsetninger 6 -41 754 -41 677 0 -11 581Bruk av bundne avsetninger 6 -30 551 -33 588 -19 058 -32 485Netto avsetninger -47 258 -74 765 -18 558 98 227FORDELINGOverført til investeringsregnskapet 17 630 13 558 7 800 11 239Til fordeling drift -2 685 447 -2 711 511 -2 644 104 -2 396 480Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 2 663 462 2 711 511 2 644 104 2 392 779Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -21 986 0 0 -3 70111


Drammen kommune Årsregnskap 2011 HovedoversikterVedlegg 1Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet, fordelt på programområdeRegnskap2011Regulertbudsjett2011Opprinneligbudsjett 2011Regnskap2010Tall i 1000 kronerProgramområdenes netto driftsutgifterBarnehage 398 949 407 418 396 427 280 579Oppvekst 181 141 185 500 162 405 175 510Brannvern 40 229 40 424 39 517 38 888Byutvikling 9 911 15 875 13 891 15 948Helse 120 838 122 576 108 721 104 626Kultur 128 888 132 498 125 544 129 737Ledelse, organisering og styring 168 085 173 208 142 108 168 975Miljø, Kompetanse og næring 8 562 8 572 6 302 6 831Pleie og omsorg 781 267 781 803 736 011 778 236Politisk styring 34 629 32 607 19 468 17 784Samferdsel og fellesarealer 113 898 117 436 112 962 108 423Grunnskoleopplæring 606 770 612 290 593 151 577 051Sosiale tjenester 226 786 235 796 220 133 192 684Vann og avløp -64 910 -64 461 -65 717 -61 333Fellesutgifter/ ufordelt -5 932 -1 211 65 272 -64 913Sentrale inntekter -45 471 -47 820 -50 820 -78 633Overføringer kommunale bedrifter -37 841 -37 841 4 282 2 081Finansielle poster 331 0 0 316§27/BRIS/Drammensregionen -2 671 -3 158 14 446 -9Netto for programområdene 2 663 462 2 711 511 2 644 104 2 392 78022


Drammen kommune Årsregnskap 2011 HovedoversikterVedlegg 2Regnskapsskjema 2A - InvesteringsregnskapetRegnskap2011Regulert budsjett2011OpprinneligBudsjett 2011Regnskap2010Tall i 1000 kronerFINANSIERINGSBEHOVInvesteringer i anleggsmidler 11-12 342 965 406 404 276 900 424 757Utlån og forskutteringer 50 800 80 700 80 000 36 261Avdrag på lån 20 323 9 400 9 400 26 986Avsetninger 6 35 289 2 100 2 100 31 403Årets finansieringsbehov 449 377 498 604 368 400 519 406FINANSIERINGBruk av lånemidler -314 354 -429 496 -346 900 -379 859Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 0 -63Tilskudd til investeringer 0 0 0 0Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -25 088 -11 600 -11 600 -18 070Andre inntekter -77 571 -40 874 0 -58 650Sum ekstern finansiering -417 013 -481 970 -358 500 -456 642Overført fra driftsregnskapet -17 630 -13 558 -7 800 -11 239Bruk av avsetninger 6 -14 734 -3 076 -2 100 -51 525Sum finansiering -449 377 -498 604 -368 400 -519 406Udekket / Udisponert 0 0 0 033


Drammen kommune Årsregnskap 2011 HovedoversikterVedlegg 2Regnskapsskjema 2B - Investeringsregnskap pr. programområdeTall i 1000 kroner Regnskap 2011Regulert budsjett2011Opprinneligbudsjett 2011Regnskap2010Barnehage 0 -144 0 962Oppvekst 102 115 0 163Brannvern 0 67 0 353Byutvikling 55 728 76 456 53 900 284 720Helse 369 587 200 217Kultur 13 222 13 334 13 200 20 505Ledelse, organisering og styring 39 225 43 954 21 700 54 040Pleie og omsorg 7 847 13 971 6 000 5 703Politisk styring 1 411 2 540 0 0Samferdsel og fellesarealer 45 643 45 923 34 500 19 756Grunnskoleopplæring 24 124 35 055 10 000 28 566Sosiale tjenester 1 622 3 658 300 2 390Vann og avløp 119 406 157 725 137 000 7 382Finansielle poster 0 100 100 0Interkommunalt samarbeid 34 265 13 064Sum 342 965 406 404 276 900 424 75744


Drammen kommune Årsregnskap 2011 HovedoversikterVedlegg 4Økonomisk oversikt - DriftTall i 1000 kronerDRIFTSINNTEKTERRegnskap2011RegulertbudsjettOpprinneligbudsjettRegnskap2010Ufordelt budsjett 0 0 -14 069 0Brukerbetalinger -137 417 -137 478 -143 044 -112 457Andre salgs- og leieinntekter -233 042 -225 185 -224 224 -211 483Overføringer med krav til motytelse -526 652 -491 452 -410 344 -602 395Rammetilskudd -1 138 597 -1 128 611 -1 136 432 -571 369Andre statlige overføringer -101 820 -98 659 -99 444 -319 200Andre overføringer -75 028 -81 697 -29 796 -54 891Inntekts- og formuesskatt -1 432 635 -1 430 984 -1 385 320 -1 485 798Sum driftsinntekter -3 645 191 -3 594 065 -3 442 673 -3 357 592DRIFTSUTGIFTERLønnsutgifter 1 666 929 1 623 995 1 575 554 1 432 977Sosiale utgifter 2 429 195 440 513 424 694 368 012Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenestepr. 747 334 774 036 724 786 677 839Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 482 016 499 559 269 459 282 872Overføringer 377 279 366 938 534 034 678 779Avskrivninger 170 260 150 000 109 800 148 043Fordelte utgifter -66 962 -58 169 -63 396 -66 922Sum driftsutgifter 3 806 051 3 796 872 3 574 931 3 521 601Brutto driftsresultat 160 860 202 807 132 258 164 009EKSTERNE FINANSINNTEKTERRenteinntekter og utbytte -101 592 -99 750 -128 850 -229 389Mottatte avdrag på lån -690 -450 -450 -527Sum eksterne finansinntekter -102 281 -100 200 -129 300 -229 916EKSTERNE FINANSUTGIFTERRenteutgifter og låneomkostninger 70 183 60 700 69 700 60 598Avdrag på lån 14 48 641 47 000 47 000 39 211Utlån 499 900 900 973Sum eksterne finansutgifter 119 324 108 600 117 600 100 782Resultat eksterne finanstransaksjoner 17 042 8 400 -11 700 -129 134Motpost avskrivninger -170 260 -150 000 -109 800 -148 043Netto driftsresultat 7 642 61 207 10 758 -113 168BRUK AV AVSETNINGERBruk av likviditetsreserven 6.5 -5 885 -5 865 0 0Bruk av disposisjonsfond 6 -41 754 -41 677 0 -11 581Bruk av bundne fond 6 -30 551 -33 588 -19 058 -32 485Sum bruk av avsetninger -78 189 -81 130 -19 058 -44 066AVSETNINGEROverført til investeringsregnskapet 17 630 13 558 7 800 11 239Avsatt til disposisjonsfond 6 6 365 6 365 500 118 077Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0Avsatt til bundne fond 6 24 566 0 0 24 216Sum avsetninger 48 562 19 923 8 300 153 533Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -21 986 0 0 -3 70166


Drammen kommune Årsregnskap 2011 HovedoversikterVedlegg 5Økonomisk oversikt - InvesteringRegnskap2011RegulertbudsjettOpprinneligbudsjettRegnskap2010Tall i 1000 kronerINNTEKTERSalg driftsmidler og fast eiendom 0 0 0 -20Andre salgsinntekter -3 783 -1 283 0 -8 195Overføringer med krav til motytelse -73 384 -39 592 0 -50 455Renteinntekter, utbytte og eieruttak -404 0 0 0Sum inntekter -77 571 -40 874 0 -58 670UTGIFTERLønnsutgifter 2 465 0 0 3 191Sosiale utgifter 568 0 0 760Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenestep 246 744 367 704 242 600 341 025Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteprodu 32 715 26 100 21 700 8 885Overføringer 38 774 12 500 12 500 50 597Renteutgifter og omkostninger 3 500 100 100 3 500Fordelte utgifter 18 199 0 0 16 798Sum utgifter 342 965 406 404 276 900 424 757FINANSIERINGSTRANSAKSJONERAvdrag på lån 14 20 323 9 400 9 400 26 986Utlån 49 672 80 000 80 000 35 438Kjøp av aksjer og andeler 5 1 128 700 0 822Avsatt til ubundne investeringsfond 6-2 2 197 2 100 2 100 4 686Avsatt til bundne fond 6-3 14 771 0 0 13 273Avsatt til likviditetsreserven 6-5 0 0 0 0Dekning merutgifter 18 321 0 0 13 444Sum finansieringstransaksjoner 12 106 412 92 200 91 500 94 649Finansieringsbehov 371 806 457 730 368 400 460 736FINANSIERINGBruk av lån -314 354 -429 496 -346 900 -379 859Mottatte avdrag på utlån 6-2 -25 088 -11 600 -11 600 -18 07077


Drammen kommune Årsregnskap 2011 HovedoversikterSalg av aksjer og andeler 6-2 0 0 0 -43Overført fra driftsregnskapet -17 630 -13 558 -7 800 -11 239Bruk av disposisjonsfond 6-1 0 0 0 -13 444Bruk av ubundne investeringsfond 6-2 -2 100 -2 100 -2 100 0Bruk av bundne fond 6-3 -12 634 -976 0 -38 081Bruk av likviditetsreserven 0 0 0 0Sum finansiering 12 -371 806 -457 730 -368 400 -460 736Udekket / Udisponert 0 0 0 088


Drammen kommune Årsregnskap 2011 HovedoversikterVedlegg 6 - LånefondetLånefondets bevilgningsregnskapTekst Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap 2010Lånefond låneomkostninger 83 140,60 0,00 126 893,14Avskrivninger kurstap 237 500,00 0,00 262 500,00Lånefond renteutgifter 149 521 680,49 153 600 000,00 129 128 160,43Sum utgifter 149 842 321,09 153 600 000,00 129 517 553,57Lånefond avdragsutgifter 137 637 574,00 126 700 000,00 114 899 969,00Utlån 400 000 000,00 464 900 000,00 665 459 054,00Sum utbetalinger 537 637 574,00 591 600 000,00 780 359 023,00Sum anvendelse av midler 687 479 895,09 745 200 000,00 909 876 576,57Lånefond renteinntekter -142 724 686,09 -145 200 000,00 -127 474 811,15Sum inntekter -142 724 686,09 -145 200 000,00 -127 474 811,15Lånefond nye låneopptak -400 000 000,00 -464 900 000,00 -665 459 054,00Lånefond avdragsinntekter -135 964 882,00 -130 300 000,00 -115 745 136,00Sum innbetalinger -535 964 882,00 -595 200 000,00 -781 204 190,00Sum anskaffelse av midler -678 689 568,09 -740 400 000,00 -908 679 001,15Årets kontantunderskudd(+)/overskudd(-) 8 790 327,00 4 800 000,00 1 197 575,42Lånefondets balanseregnskapTekst Regnskap 2011 Regnskap 2010Eiendeler mv.Kasse og bankinnskudd 91 937 327,29 30 754 419,12Mellomregnskap Drammen Kommune 16 031 169,00 66 363 928,03Fordring Drammen Eiendom 2 761 742,00Byggelån 74 340 140,35Utlån Drammen kommune 1 685 597 727,00 1 459 239 028,00Utlån Renovasjonsselskapet 0,00 2 882 889,00Utlån Drammen Drift 8 180 000,00 3 020 000,00Utlån Drammen Eiendom Fastrente 2 074 830 871,00 2 040 494 555,00Utlån Drammen Eiendom 276 530 745,00 278 625 438,00Utlån Drammen Kjøkken 699 943,00 839 932,00Utlån Drammen Parkering 600 000,00 2 703 548,00Utlån Drammensbadet KF 3 299 762,00 3 435 000,00Urealiserte kurstap eksterne lån 475 000,00 712 500,00Sum eiendeler mv. 4 158 182 544,29 3 966 173 119,50GjeldPåløpte renter -50 021 857,29 -48 559 671,15Sertifikatlån -395 000 000,00 0,00Byggelån -74 340 140,35Leverandørgjeld 0,00Kommunalbanken -1 862 966 676,00 -1 973 238 978,00Kommunekreditt -352 200 000,00 -359 565 272,00Obligasjonslån -1 250 000 000,00 -1 250 000 000,00KLP Kapitalforvaltning -264 999 989,00 -279 999 989,00Lånegjeld -852 262,00 0,00Sum gjeld -4 176 040 784,29 -3 985 704 050,50Kapitalkonto Lånefond 17 858 239,00 19 530 931,00Sum gjeld og avslutningskonti -4 158 182 545,29 -3 966 173 119,50Drammen Eiendom KF's byggelån er tatt ut av tallene for 2011. Dette er ikke tatt opp av lånefondet. Byggelåneter balansseført I Drammen Eiendoms regnskap med kr. 136.088.5488 9


Noter


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterNOTE 1SPESIFIKASJON AV ENDRING I ARBEIDSKAPITALEndring 2011 Endring 2010OMLØPSMIDLEREndring betalingsmidler -213 546 689 224 006 955Endring kortsiktige fordringer 38 723 362 -61 893 044Endring ihendehaverobligasjoner og sertifikater 179 827 6 687Endring fordring peremieavvik 20 362 218 73 275 050ENDRING OMLØPSMIDLEREndring omløpsmidler -154 281 282 235 395 648KORTSIKTIG GJELDEndring kortsiktig gjeld 191 592 340 -73 447 983Postert direkte mot periodiseringsprinsippENDRING ARBEIDSKAPITAL 37 311 058 161 947 665ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLERAnskaffelse av midler Regnskap 2011 Regnskap 2010Inntekter driftsdel -3 645 190 962 -3 357 591 758Inntekter investeringsdel -77 166 840 -58 669 759Innbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner -442 127 533 -627 887 986Sum anskaffelse av midler -4 164 485 335 -4 044 149 503Anvendelse av midlerUtgifter driftsdel 3 653 989 862 3 390 355 795Utgifter investeringsdel 321 266 158 404 458 882Utbetalinger ved eksterne finansieringstransaksjoner 193 946 648 167 528 622Sum anvendelse av midler 4 169 202 668 3 962 343 299Anskaffelse - anvendelse av midler 4 717 333 -81 806 204Endring i ubrukte lånemidler -40 645 643 -80 141 461Endring i arbeidskapital -35 928 310 -161 947 665Differanse balanse-drift/investering 1 382 748Differansen skyldes:Netto økning av arbeidskapital fra nye §27-samarbeider (ikkeinkludert i utgående balanse 2010) 1 845 716Anleggsmidler fra de samme, ikke utgiftsført iinvesteringsregnskapet -660 070Endring arb.kapital pga oppskriving skogfond 197 1021 382 74810


Drammen Kommune Årsregnskap 2011 NoterNOTE 2PENSJON ETTER § 13 I FORSKRIFT OM ÅRSREGNSKAPRedegjørelse for kommunens pensjonsforpliktelser, pensjonskostnader og beregning av estimatavvikRegnskapsføring av pensjon er gitt i §13 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning.Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler beregnes og fastsettes slik det er angitt i Norsk aktuarstandard forberegning av pensjonsforpliktelser. Beregningen er foretatt av aktuar i det enkelte pensjonsselskap ograpporteres til den kommunen på et særskilt skjema.Etter § 13-1 bokstav C er pålagt å beregne årets netto pensjonskostnad. Beregningsmåten fremgår av § 13-3.Størrelsen på netto pensjonskostnad har en direkte sammenheng med størrelsen på Drammen kommunespensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Spesifisert netto pensjonskostnad er angitt i skjema fra aktuar, og er inoten spesifisert som årets pensjonsopptjening, rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse og forventetavkastning på pensjonsmidlene jfr. § 13-3 bokstav A.Definisjoner (jfr. Forskrift om årsregnskap og årsberetning §13-3)Årets netto pensjonskostnad: Nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløptepensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene.Årets pensjonsopptjening: Nåverdien av den andel av fremtidige pensjonsytelser, inklusive verdien avfremtidig lønnsvekst og pensjonsreguleringer, som kommunens ansatte har opptjent rettigheter til iregnskapsåret.Estimatavvik for pensjonsforpliktelser: Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år ogny beregning.Estimatavvik for pensjonsmidler: Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiskepensjonsmidler.Andre opplysningerAFP er ikke med i pensjonsberegningen for Drammen kommunale pensjonskasseBeregningsmessige forutsetninger 2011(jfr. rundskriv fra KRD)DKP KLP SPKDiskonteringsrente 4,50 % 4,50 % 4,50 %Forventet lønnsøkning 2,96 % 2,96 % 2,96 %Forventet økning G 2,96 % 2,96 % 2,96 %Forventet pensjonsregulering 2,96 % 2,96 % 2,96 %Antatt langsiktig avkastning 5,50 % 4,85 % 5,50 %Amortiseringsperiode for estimatavvik 1 år 1 år 1 årAmortiseringsperiode for premieavvik 15 år 15 år 15 årTalldel i henhold til §13 (forskrift om årsregnskap og årsberetning)13-1 Netto pensjonskostnad i året 161 86213-1 Pensjonsmidler 2 854 36513-1 Pensjonsforpliktelser -3 317 56113-1 Beregnet akkumulert premieavvik 403 71413-3 Årets nett estimatavvik 1) 324 09413-3 Årets estimatavvik for pensjonsmidlene 2) -316 57513-3 Akkumulert premieavvik pr. 31.12.11 417 198Pensjonsforpliktelser pr. 31.12.201111


Drammen Kommune Årsregnskap 2011 NoterOppstilling pensjonskostnader DKP KLP SPKHovedstørrelser fra aktuarberegning (1000kr) 2011 2011 20111 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 116 155 20 154 31 2592 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 100 727 17 197 20 4973 Forventet avkastning på pensjonsmidlene 109 805 17 438 16 8844 Administrasjonskostnader 0 1 117 9645 Premieinnbetaling inkl adm.kostnader 155 227 25 636 35 0096 Utbetalte pensjoner 79 749 8 846 0Årets netto pensjonskostnad §13-1 nr c og §13-3 nr a1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 116 155 20 154 31 2592 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 100 727 17 197 20 4973 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -109 805 -17 438 -16 88413 Netto pensjonskostnad eks adm. 107 077 19 913 34 872Beregnet premieavvik §13-1 nr d og §13-4 nr a (evt b)5-4 Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader 155 227 24 519 29 68313 Årets netto pensjonskostnad -107 077 -19 913 -34 87214 Premieavvik 2011 48 150 4 606 -5 189Sats for arbeidsgiveravgift 14,1% 14,1% 14,1%14a Arbeidsgiveravgift av premieavviket nr 14 (her 14,1%) 6 789 649 -732Akkumulert og amortisert premieavvik 2010 §13-1 nr e og §13-4 nr c,d,eAntall år premiavvik skal dekkes inn på (1 eller 15) 15 15 15Akkumulert premiavvik 31.12.09 380 826 27 780 -4 89115 Premieavvik tidligere år ( 1/15 av akkumulert avvik 31.12.10) 31 397 2 511 -17515a Arbeidsgiveravgift av 15 4 427 354 -2516 Akkumulert premieavvik 31.12.2011 397 579 29 874 -10 25616a Arbeidsgiveravgift av 16 56 059 4 212 -1 446Årets estimatavvik 2010 §13-3 nr c og d17 Estimatavvik forpliktelse 0 -45 114 207 23318 Estimatavvik pensjonsmidler 0 -25 976 -236 80419 Netto estimatavvik 424 755 -71 090 -29 571Spesifisert pensjonsforpliktelse §13-1 nr a og e og §13-2 nr c20 Påløpt pensjonsforpliktelse 01.01.2011 -1 941 713 -321 316 -662 7171 Nåverdi av årets pensjonsopptjening -116 155 -20 154 -31 2592 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse -102 521 -17 197 -20 4976 Utbetalte pensjoner 81 543 8 846 021 Amortisert estimatavvik - forpliktelse -336 541 -45 114 207 23322 Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12.2011=UB -2 415 387 -394 934 -507 240Spesifiserte pensjonsmidler §13-1 nr a og e og §13-2 nr d23 Verdi av pensjonsmidler 01.01.2011 2 012 496 335 186 567 9153 Forventet avkastning på pensjonsmidlene 107 729 17 438 16 8845-4 Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader (DKP inkl. rente) 159 496 24 519 34 0446 Utbetalte pensjoner -81 942 -8 846 024 Amortisert estimatavvik - midler -53 795 -25 976 -236 80425 Estimert pensjonsmidler 31.12.2011 = UB 2 143 984 342 320 382 04026 Netto balanseført pensjonsforpliktelse -271 403 -52 614 -125 20026a Abeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse -38 268 -7 419 -17 653DKP = Drammen kommunale pensjonskasseKLP = Kommunal landspensjonskasseSPK = Statens pensjonskasse12


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterNOTE 3GARANTIANSVARDrammen kommune - garantiansvarLånenr. Låntaker Objekt Kreditor Garantiansv pr. Garantiansv pr. Garantiansv./Org.nr. 31.12.2010 31.12.2011 utløperMedlemmer ogpensjonisterInnsk leiligh.Drammen kommunalepensjonskasse 4 756 440 5 097 505985689377 Stift.Malling 1 Steiner b.h. Husbanken 1 210 300 1 025 050 19.07.2019985689377 Stift. Malling 1 Steiner b.h. Husbanken 829 961 797 380 31.12.2036986559043 Skattekisten barneh. Barnehage Husbanken 7 018 524 6 652 696 31.12.2034971495642 Ekornheia Barnehage Husbanken 410 656 387 321 01.12.2032971495642 Ekornheia Barnehage Husbanken 1 291 500 1 134 000 01.12.2037985088330 /984297297 Gåserud Barneh Barnehage Husbanken 8 527 319 8 234 998971497424 Stift. Nordby gård Barnehage Husbanken 1 103 811 935 173 10.04.2018961183332 Hedensrud Barnehage Husbanken 2 641 885 2 410 793 07.09.202298260325 Øren andelslag Barnehage Husbanken 5 666 655 5 333 320 01.03.2032971499346 Røyseplassen bh Barnehage Husbanken 1 827 276 1 640 816 19.07.2023991356698 Torsbergskogen Barnehage Husbanken 6 146 355 5 909 792 01.03.2030991356698 Torsbergskogen Barnehage SR-bank 1 032 452 958 328 13.02.202519990011 Kjerraten Barnehage Barnehage Kommunalbanken 4 306 420 4 073 640 15.02.202930383871 Stift. Tekna Barneh. Barnehage KLP/Kommunekreditt 1 705 000 1 550 000 31.12.202130385831 Stift. Tekna Barneh. Barnehage KLP/Kommunekreditt 1 293 750 1 181 250 01.06.2022Kino City a/s Husleiegaranti 11 765 328 11 765 328 28.02.2032Horga kraftverk 75% av lån Kommunalbanken 52 127 648 49 231 688 31.12.20298317.50.30630 Glitrevannverket IKS 49% av lån KLP/Kommunekreditt 39 095 220 38 031 404 15.07.20478317.50.30592 Glitrevannverket IKS 49% av lån KLP/Kommunekreditt 27 358 333 25 725 000 10.07.2027Kommunens garantiansvar pr 31.12 180 114 833 172 075 48213


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterNOTE 4FORDRINGER/GJELD KOMMUNALE SÆRREGNSKAPERFordring Gjeld31.12.2011 31.12.2011Konto Drammen Eiendom KB2136540 Drammen Eiendom KB 0,002326605 Gjeld Drammen Eiendom 0,002137501 Kundereskontro 12 009 350,002327501 Leverandørreskontro 13 568 470,002139992 Renhold 2 843 793,002139991 Husleie 156 768,002389900 Interrimskonto sykepenger 106 926,002326601 Skyldig momskomp 7 392 410,50Konto Kirkelig Fellesråd2135078 Kirkelig Fellesråd utlegg lønn 68 125,082136301 Kirkelig fellesråd mva.komp 4 608 195,55Konto Opplæringskontoret i Buskerud IKS2136543 Utlegg lønn 73 278,30Konto Drammen Parkering KF2136550 Drammen Parkering KF 15 901 721,74Konto Drammen Kjøkken KF2136555 Drammen Kjøkken KF 1 631 955,00Konto Drammensbadet KF2136556 Drammensbadet KF 298 142,022326604 Skyldig momskomp 295 209,40Konto Drammen Drift2327501 Leverandørreskontro Drammen Drift 11 328 796,002137501 Kundereskontro Drammen Drift 2 568 545,00Konto Kundereskontro2137501 Herav Drammen Kommunale Pensjonskasse 1 236 841,00Herav Legevakta 307 097,00Herav Brannvesenet 119 621,00Herav Vestviken 110 - sentralen 27 522,0014


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterNOTE 5AKSJER/ANDELER I SELSKAPER M.V.Formål/selskap Antall/aksjer i Bokført verdi Bokført verdiandeler % pr. 31.12.11 pr. 31.12.10Aksje- og andelsselskaperVardar Eiendom AS 20 20 000 20 000Byen Vår Drammen AS 11500 33 115 000 115 000DIAS AS 2420 31 242 000 242 000Drammen Kino AS 33 2 100 000 2 100 000Energiselskapet Buskerud AS 50 164 799 200 164 799 200Inkubator Sundland AS 80000 100 000 100 000Lindum Ressurs og Gjenvinning AS 100 25 000 000 25 000 000Motorveifinans A/L 1 40 000 40 000Norsk Rørsenter AS 20 20 000 20 000Vinn Industri AS 10 65 50 000 50 000Drammensfotballen AS 1) 40 67 4 014 000 4 014 000Drammen Scener AS 100 4 006 000 4 006 000Papirbredden Innovasjon AS 11 600 000 600 000Filmpark AS 140 322 140 322Stift. Nasjonal komp.senter for fri programvare AS 2) 10 20 000 20 000Brageteatret AS 5 50 250 000 50 000Drammen Holding AS 5) 1000 100 1 000 000 1 000 000Sum aksje- og andelsselskaper 202 516 522 202 316 522Interkommunale selskaperBuskerud kommunerevisjon IKS 17 260 000 260 000Drm.reg. renovasjonsselskap IKS 34 338 000 338 000Drammensreg. Brannvesen IKS 46 10 088 000 10 088 000Vest Viken 110-sentral IKS 30 66 000 66 000Legevakta i Drammensregionen IKS 61 610 000 610 000Glitrevannverket IKS 49 114 657 085 114 657 085Sum interkommunale selskaper 3) 126 019 085 126 019 085Kommunale foretak og bedrifterDrammen Drift KF, egenkapital 10 880 092 10 880 092Drammen Eiendom KF, egenkapital 6) 316 592 000 316 592 000Drammen Konkurranse KF 4) 300 000 300 000Drammen Parkering KF 6) 10 645 000 10 645 000Sum kommunale foretak og bedrifter 338 417 092 338 417 092Stiftelser, sameier m.v.Drm. Komm. Pensjonskasse, kjernekapitalinnskudd 70 700 000 70 700 00015


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterEgenkapitalinnskudd KLP 7 602 314 6 674 305Sum stiftelser, sameier m.v. 78 302 314 77 374 305Andeler i borettslag, boligselskaper m.v.Stud.samf. hus 50 5 000 5 000Studenterbyen på Sogn, leieretssbevis 26 208 000 208 000Studenterhjemmet i Bergen, Årstad, leier.bevis 10 000 10 000Studenterhjemmet i Bergen, Fantoft, leier.bevis 24 000 24 000Studenthybler i Trondheim, Berg, leier.bevis 24 000 24 000Sum borettslag, boligselskaper mv. 271 000 271 0001) Av kommunens 40 aksjer er 28 klassifisert som B-aksjer. Besluttet avviklet 6.7.2011. Avvikles i 20122) Eies gjennom Rådet for Drammensregionen3) I tillegg kommer deltakelse i interkommunalt samarbeid organisert som egen juridisk enhet Drammen Havn (55%)4) Foretaket er avviklet pr. 1. januar 2009. Nedskrives i bykassens balanse i 20125) Selskapet er besluttet avviklet. Formell avvikling skjer i 20126) Kommunens andeler i Thamsgaten og Grev Wedels parkeringshus er i 2011 overført fra Drammen Parkering KF tilDrammen Eiendom KF med 10, 645 mill. kr. Bykassens kapitalinnskudd i de to foretakene skulle vært regulert tilsvarende,men er ved en forglemmelse ikke gjort. Vil bli rettet opp i 201216


Drammen Kommune Årsregnskap 2011 NoterNOTE 6 - Avsetning og bruk av fondJfr. forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner §5 nr. 6Bundne driftsfond - kap. 251 2 011 2 010Beholdning pr.01.01 50 280 765 58 549 808Bruk av bundne driftsfond i driftsregnskapet 30 551 258 32 485 485Oppskrivning skagfond 197 202Avsetning til bundne driftsfond 24 566 366 24 216 442Beholdning pr. 31.12 44 493 074 50 280 765Ubundne investeringsfond - kap. 253 2 011 2 010Beholdning pr.01.01 4 685 790 0Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet 2 100 000Avsetning til ubundne investeringsfond 2 196 767 4 685 790Beholdning pr. 31.12 4 782 557 4 685 790Bundne investeringsfond - kap. 255 2 011 2 010Beholdning pr.01.01 23 451 192 48 259 091Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet 12 634 280 38 080 572Avsetning til bundne investeringsfond 14 771 315 13 272 673Beholdning pr. 31.12 25 588 227 23 451 192Disposisjonsfond - kap. 256 2 011 2 010Beholdning pr.01.01 173 324 399 80 272 433Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet 0 13 444 292Bruk av disposisjonsfond i driftsregnskapet 41 753 624 11 580 741Avsetning til disposisjonsfond 6 365 049 118 077 000Beholdning pr. 31.12 137 935 824 173 324 400Samlet avsetning og bruk av fond i året 2 011 2 010Beholdning pr.01.01 251 742 147 187 081 332Avsetninger 47 899 497 160 251 905Oppskriving skogfond 197 202Bruk av avsetninger 87 039 163 95 591 090Netto avsetninger (Negativt tall betyr netto forbruk) -38 942 465 64 660 815Beholdning pr. 31.12 212 799 682 251 742 14717


Drammen Kommune Årsregnskap 2011 NoterNOTE 7KAPITALKONTODrammen Kommune2011DEBETKREDITSaldo (kapital) 01.01.2011 1 836 813 560,56Debetposter i året:Kreditposter i året:Avskrivning: Eiendom,anlegg,utstyr, maskiner og transportmidler 170 260 334,00Nedskrivning: Eiendom,anlegg,utstyr, maskiner og transportmidler 6 236 626,92Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr,maskiner og transportmidler 272 956 788,78Kjøp av aksjer/andeler 200 000,00Oppskrivning av aksjer/andeler 50 000,00Avdrag på utlån - sosiale utlån 689 816,86 Utlån - sosiale utlån 499 312,70Avdrag på utlån - andre utlån 25 087 527,55 Utlån - andre utlån 49 672 235,20Avskrivning på utlån - sosiale utlån 316 846,71 Avdrag på eksterne lån 68 964 148,30Bruk av lånemidler 314 354 357,05Aktivert egenkapitalinnskudd KLP 928 009,00Endring pensjonsforpliktelser (økning) 449 812 207,00Endring pensjonsmidler SPK 185 874 979,00Endring pensjonsmidler KLP 7 134 273,00Endring pensjonsmidler andre selskap 131 488 000,00Tap på startlån 138 725,36Kapital IUA 1 304 844,00Balanse (kapital) 31.12.2011 1 217 239 751,09Sum debet 2 370 011 171,54 Sum kredit 2 370 011 171,5418


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterNOTE 8Organisering av kommunens virksomhetOrganisering og styringsprinsipperDrammen kommune er siden 1.2.2001 organisert i en to-nivå modell. Dette innebærer atbasisorganisasjonen består av to formelle nivåer, rådmannen og virksomhetene. I tillegg er enrekke oppgaver tillagt fristilte virksomheter. Kommunens organisering fremgår av de trefigurene nedenfor:A) Drammen kommunes politiske og administrative organisasjonB) Kommunens virksomheter19


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterC) Eierskap og eierposisjoner *)*) Grønvold Eiendomsselskap AS og Papirbredden Eiendom AS eiers gjennom Drammen Eiendom KF, ogfremkommer ikke av Drammen bykasses balanseDrammen kommunes basisorganisasjon består ved utgangen av 2011 av 41 virksomheter.Kommunen har en desentral beslutningsstruktur, og baserer seg på et budsjettmessigrammestyringsprinsipp. Kommunen har videre utviklet Mål- og Resultatstyring (MRS) ogBalansert MålStyring (BMS) som rapporterings- og styringsverktøy innenforbasisorganisasjonen.Den politiske organisasjonen er basert på komitee-modellen, med bystyret som øverste organ.Det er 3 bystyrekomiteer med innstillingsrett til bystyret innenfor følgende fagområder:- Byutvikling og kultur- Helse, sosial og omsorg- Oppvekst og utdanningFormannskapet ivaretar rollen som driftsstyre for økonomi- og plansaker.Tjenester som løses i egne selskaper/foretakEn rekke tjenester løses gjennom fristilte enheter utenfor basisorganisasjonenOppgaver lagt til kommunale foretakDrammen Eiendom KFDrammen Drift KFDrammen Parkering KFDrammen Kjøkken KFDrammensbadet KFOppgaver lagt til interkommunalt samarbeidKontrollutvalgssekretariatet for Buskerud IS (KUBIS) *Drammenregionens Informasjonsteknologi IS (D-IKT) *20


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterKemneren i Drammensregionen IS *Kommuneadvokaten i Drammensregionen IS *Drammensregionens Interkommunale Havnevesen IS *Betzy Krisesenter IS *Rådet for DrammensregionenBuskerudregionens Incestsenter (BRIS)Frydenhaug skoleInterkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)* IS er interkommunale samarbeid etter Kommunelovens §27Oppgaver lagt til interkommunale selskaperDrammensregionens Brannvesen IKSVestviken 110-sentral IKSLegevakta i Drammensregionen IKSGlitrevannverket IKSRenovasjonsselskapet for Drammensregionen IKSBuskerud Kommunerevisjon IKSKommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKSTjenester løst av andreDrammen Scener ASLindum ASDrammen kommunale pensjonskassePrivate barnehager- Opprettet høsten 2009, og er eid 100% avDrammen kommune. Selskapet ble operativt fra1.1.2010, og ivaretar driften av Union scene ogDrammen Teater.- Selskap som er 100% eid av Drammen kommune,bl.a. med ansvar for drift av Lindum fyllplasss- Egen pensjonskasse for ansatte i Drammenkommune (med unntak av sykepleiere som er iKLP og undervisningspersonale i SPK)- 41 private barnehager står for om lag 53% avkommunens tjenestetilbud på området21


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterNOTE 9REGNSKAPSPRINSIPPERRegnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og godkommunal regnskapsskikk.RegnskapsprinsipperAll tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår avdriftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Regnskapsføring av tilgang og bruk av midlerbare i balanseregnskapet gjøres ikke.Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført brutto. Dette gjelderogså interne finansieringstransaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter oginnbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun dendelen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen avlånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost.I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksaktved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslått beløp i årsregnskapet.Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidlerI balanseregnskapet er anleggsmidler eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen.Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon eromløpsmidler. Kommunen har foretatt investeringer ut fra næringspolitiske ogsamfunnsmessige hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene klassifisert som anleggsmidler.Kommunen følger KRS (F) nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet oginvesteringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold ogpåkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholdeanleggsmiddelet kvalitetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer enstandardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen utgiftsføres iinvesteringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen.Klassifisering av gjeldLangsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens § 50 med unntak avlikviditetstrekkrettighet/ likviditetslån jfr kl § 50 nr 5. All annen gjeld er kortsiktig gjeld.VurderingsreglerOmløpsmidler er vurdert til anskaffelseskost .Utestående fordringer er vurdert til pålydende. Kemneren foretar løpende avskrivninger avuerholdelige krav.Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisklevetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet.Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet / tatt i bruk av virksomheten.Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning.22


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterSelvkostberegningerInnenfor de rammer der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kankreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer gitt av Kommunalogregionaldepartementet i dokument H-2140, januar 2003.For de tjenestene kommunen selv har valgt å kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippetfølges samme retningslinjer.Mva-plikt og mva-kompensasjonKommunen følger reglene mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. Forkommunens øvrige virksomhet krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjonfor betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet.23


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterNOTE 10Spesifikasjon av vesentlige poster/ transaksjoner i regnskapetReguleringskostnad pensjon – bruk av premiefondBåde Drammen Kommunale Pensjonskasse (DKP) og Kommunal Landspensjonskasse (KLP) harskrevet ut betydelige reguleringspremier for 2011. DKP har de senere år bygget opp et betydeligpremiefond, og i forutsetningene for årsbudsjett 2012 la rådmannen til grunn at om lag 40 mill. kr avreguleringskostnaden for 2011 skulle finansieres ved bruk av premiefondet. Som tabellen nedenfor viserer 41,0 mill. kr av reguleringspremien på 70,2 mill. kr dekket ved bruk av premiefond. Dette innebærerat 41,6% av bykassens reguleringskostnad for 2011 er belastet driftsregnskapet. Beregnetreguleringspremie til KLP for 2011 er på 12,5 mill. kr. Av dette er 4,3 mill. kr dekket ved bruk avpremiefond.Tusen kroner DKP *) KLPReguleringskostnad 70 240 12 519Dekket over driftsregnskapet 29 198 8 228Dekket av premiefond 41 042 4 291*) Dette utgjør Drammen bykasses andel av DKP’s samlede reguleringskostnad på 84,8 mill. kr for2011.Som følge av de senere års høye reguleringskostnader har bykassens akkumulerte premieavvik byggetseg kraftig opp. Betydelig bruk av premiefond i 2011 har redusert veksten i det akkumulertepremieavviket, som pr. utgangen av 2011 beløper seg til 535,5 mill. kr inkl. arbeidsgiveravgift. Detteutgjør en betydelig likviditetsmessig belastning for Drammen kommune.24


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterNOTE 11 - ANLEGGSMIDLERTabellen nedenfor viser en oppstilling av anleggsmidler gruppertpå antall avskrivningsårTekst 0 år 3 år 5 årAnskaffelseskost pr 01.01.11 43 607 236 25 867 831 149 088 256Akkumulerte avskrivninger 0 -16 171 900 -189 027 648Tilgang i regnskapsåret 2 071 548 17 977 319 51 312 140Avgang i regnskapsåret* 0Avskrivninger i regnskapsåret 0 -10 531 810 -52 090 076Nedskrivninger 0 0 0Reverserte nedskrivninger 0 0Bokført verdi pr 31.12.11 45 678 784 33 313 340 148 310 320Tekst 10 år 20 år 40 årAnskaffelseskost pr 01.01.11 276 781 801 124 211 187 1 392 540 884Akkumulerte avskrivninger -205 686 719 -136 859 168 -263 683 481Tilgang i regnskapsåret 24 194 333 13 036 745 158 128 076Avgang i regnskapsåret* 0 0 0Avskrivninger i regnskapsåret -40 251 006 -13 833 649 -53 553 793Nedskrivninger 0 0 0Reverserte nedskrivninger 0 0 0Bokført verdi pr 31.12.11 260 725 128 123 414 283 1 497 115 16725


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterNOTE 12 - OVERSIKT OVER STØRRE INVESTERINGER I PERIODEN 2003-2011Investeringer i bygninger budsjetteres og regnskapsføres bare i DrammenEiendom KF (fom 2004)Beløp 1000 krTildisposisjon i2011Totaltregnskap forperiodenRegnskapInvesteringer i: Regnskap 20112003-2010IKT-tjenester 24 922 34 951 125 415 150 337Grunnskole 23 046 35 011 136 806 159 852Veier-parker-trafikk-byutvikling 62 932 95 275 614 473 677 405Vannforsyning 39 463 44 432 234 110 273 573Avløp 75 685 109 035 500 521 576 206Idrett-kultur 5 389 -2 040 150 333 155 722Kirken 12 500 12 500 108 500 121 00026


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterNOTE 13Interkommunalt samarbeidI hht. § 12.3 i forskrift for årsregnskap og årsberetning skal interkommunalt samarbeid etterKommunelovens § 27 omtales i note til årsregnskapet til den kommunen ellerfylkeskommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. Det skal i denne forbindelse angisoverføringer til/fra samarbeidet og de deltakende kommunene og fylkeskommunene,samarbeidets egne inntekter i regnskapsåret samt disponeringen av overføringer og inntektersom nevnt.Pr. utgangen av 2011 er følgende interkommunale samarbeid etter Kommunelovens §§ 27 og28, etablert med hovedkontor i Drammen kommune:Drammensregionens Informasjonsteknologi (D-IKT)Samarbeidet ble etablert i 2006, og omfatter i tillegg til Drammen også kommuneneSande, Svelvik og Røyken (fra 2010).Kemneren i DrammensregionenSamarbeidet ble etablert pr. 1. september 2010, og omfatter i tillegg til Drammenkommunene Sande, Svelvik, Røyken og HurumKommuneadvokaten i DrammensregionenSamarbeidet ble etablert pr. 1. september 2010, og omfatter i tillegg til Drammenkommunene Sande, Svelvik, Røyken, Hurum og Nedre EikerDrammensregionens interkommunale krisesenterSamarbeidet ble etablert pr 1. januar 2011, og omfatter i tillegg til Drammenkommunene Sande, Svelvik, Røyken, Hurum, Lier, Øvre Eiker og Nedre EikerBuskerudregionens incestsenter (BRIS)Samarbeidet ble etablert i 2006, og omfatter i tillegg til Drammen kommunene Sande,Svelvik, Røyken, Hurum, Lier, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Flå, Sigdal, Gol, Krødsherad,Hole, Nes, Modum, Hol, Flesberg, Rollag, Ringerike, Kongsberg, Nore og Uvdal,Hemsedal og ÅlRådet for DrammensregionenSamarbeidet ble etablert pr. 1. januar 2004, og omfatter i tillegg til Drammenkommunene Sande, Svelvik, Røyken, Hurum, Lier, Nedre Eiker og Øvre EikerInterkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA)Samarbeidet omfatter i tillegg til Drammen kommunene Sande, Svelvik, Røyken,Hurum, Lier, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Flå, Gol, Krødsherad, Hole, Nes, Modum, Hol,Flesberg, Rollag, Ringerike, Kongsberg, Nore og Uvdal, Hemsedal, Sigdal og ÅlRegnskapene for samarbeidsordningene er ført innenfor Drammen bykasses driftsregnskap i2011. Regnskapene er imidlertid resultatmessig nøytralisert gjennom føring av nettodriftsresultat mot bykassens balanse. Disponering av overskudd/inndekning av underskuddvurderes av enhetenes styrer i 2012. Tabellene på de neste sidene viser de viktigste inntekterog utgifter for samarbeidsenhetenes driftsregnskap i 2011.27


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterDriftsinntekter 2011 ‐ 1.000‐kronerRådet for Drammensregionen ‐ regnskap 2011Kommunebidrag Sande 174Kommunebidrag Svelvik 132Kommunebidrag Røyken 392Kommunebidrag Drammen 1 297Kommunebidrag Hurum 185Kommunebidrag Lier 483Kommunebidrag Øvre Eiker 350Kommunebidrag Nedre Eiker 467Egen finansiering prosjekter 48Fra fylkeskommunen 360Fra andre 1 321Merverdiavgift 476Andre inntekter 227Sum inntekter 5 912Driftsutgifter 2011 ‐ 1.000‐kronerLønn inkl sosiale utgifter 3 619Sum lønn inkl sosiale utgifter 3 619Kontormateriell 141Matvarer 320Post, bank og telefon 69Annonse, reklame, informasjon 583Opplæring, kurs 542Utgifter og godtgjørelser for reiser 82Transport/drift av egne og leidetransportmidler 153Leie av lokaler 273Lisenser 30Kjøp av driftsmidler 85Vikartjenester 1 339Kjøp fra kommuner 185Merverdiavgift 476Andre driftsutgifter 141Sum andre driftsutgifter 4 419Sum utgifter 8 038Resultat ‐2 12628


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterDriftsinntekter 2011 ‐ 1.000‐kronerDrammensregionens Informasjonsteknologi (D‐IKT) ‐ regnskap 2011Kommunebidrag Sande 4 262Kommunebidrag Svelvik 3 754Kommunebidrag Røyken 11 995Kommunebidrag Drammen 22 909Kommunale foretak 1 198Interkommunale selskaper 1 376Fra andre 3 684Sykelønnsrefusjon 1 242Merverdiavgift 5 499Andre inntekter 1 958Sum inntekter 57 877Driftsutgifter 2011 ‐ 1.000‐kronerLønn inkl sosiale utgifter 26 960Sum lønn inkl sosiale utgifter 26 960Kontormateriell 157Matvarer 117Post, bank og telefon 3 925Opplæring, kurs 705Utgifter og godtgjørelser for reiser 173Transport/drift av egne og leidetransportmidler 419Lisenser 9 530Kjøp av driftsmidler 610Kjøp av transportmidler 99Serviceavtaler og reparasjoner 1 049Vikartjenester 4 845Merverdiavgift 4 807Overføring til investeringsregnskap 2 013Andre driftsutgifter 322Sum andre driftsutgifter 28 771Sum utgifter 55 731Resultat 2 14629


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterDriftsinntekter 2011 ‐ 1.000‐kronerKemneren i Drammensregionen ‐ regnskap 2011Kommunebidrag Sande 1 482Kommunebidrag Svelvik 1 154Kommunebidrag Røyken 3 371Kommunebidrag Hurum 1 614Kommunebidrag Drammen 11 164Husleieinntekter 443Fra andre 1 987Purregebyr 1 696Rettsgebyr 3 046Sykelønnsrefusjon 406Merverdiavgift 934Andre inntekter 3 053Sum inntekter 30 350Driftsutgifter 2011 ‐ 1.000‐kronerLønn inkl sosiale utgifter 19 426Sum lønn inkl sosiale utgifter 19 426Kontormateriell 497Matvarer 78Innfordringsgebyr 1 643Post, bank og telefon 758Annonse, reklame, info 41Opplæring, kurs 309Utgifter og godtgjørelser for reiser 46Transport/drift av egne og leidetransportmidler 168Leie av lokaler 3 065Kontingenter 25Kjøp av driftsmidler 128Serviceavtaler og reparasjoner 697Renholdstjenester 219Kjøp fra kommuner 774Merverdiavgift 750Tap på krav 97Overføring til investeringsregnskap 1 145Andre driftsutgifter 443Sum andre driftsutgifter 10 883Sum utgifter 30 309Resultat 4130


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterDriftsinntekter 2011 ‐ 1.000‐kronerKommuneadvokaten i Drammensregionen ‐ regnskap 2011Kommunebidrag Sande 457Kommunebidrag Svelvik 356Kommunebidrag Røyken 1 039Kommunebidrag Hurum 498Kommunebidrag Drammen 3 442Kommunebidrag Nedre Eiker 1 248Fra andre 310Sykelønnsrefusjon 53Merverdiavgift 126Andre inntekter 120Sum inntekter 7 649Driftsutgifter 2011 ‐ 1.000‐kronerLønn inkl sosiale utgifter 4 887Sum lønn inkl sosiale utgifter 4 887Kontormateriell 87Post, bank og telefon 24Annonse, reklame, info 145Opplæring, kurs 97Transport/drift av egne og leidetransportmidler 69Kontingenter 39Kjøp av driftsmidler 202Leie av driftsmidler 26Kjøp fra kommuner 169Merverdiavgift 126Andre driftsutgifter 142Sum andre driftsutgifter 1 126Sum utgifter 6 013Resultat 1 63631


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterDriftsinntekter 2011 ‐ 1.000‐kronerDrammensregionens interkommunale krisesenter ‐ regnskap 2011Kommunebidrag Sande 368Kommunebidrag Svelvik 471Kommunebidrag Røyken 1 019Kommunebidrag Drammen 3 338Kommunebidrag Hurum 507Kommunebidrag Lier 1 249Kommunebidrag Øvre Eiker 458Kommunebidrag Nedre Eiker 1 221Fra andre 295Sykelønnsrefusjon 507Merverdiavgift 149Andre inntekter 252Sum inntekter 9 834Driftsutgifter 2011 ‐ 1.000‐kronerLønn inkl sosiale utgifter 8 044Sum lønn inkl sosiale utgifter 8 044Kontormateriell 24Matvarer 201Post, bank og telefon 79Annonse, reklame, informasjon 34Opplæring, kurs 94Transport/drift av egne og leide transp 29Energi 106Forsikringer og utgifter til vakthold 42Leie av lokaler 274Lisenser 151Kjøp av driftsmidler 76Kjøp av transportmidler 84Leie av driftsmidler 21Renholds og vaskeritjenester 140Vikartjenester 243Kjøp fra andre 27Merverdiavgift 149Overføring til andre 83Overføring til kommunale foretak 134Andre driftsutgifter 270Sum andre driftsutgifter 2 261Sum utgifter 10 305Resultat ‐47132


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterBuskerudregionens incestsenter ‐ regnskap 2011Driftsinntekter 2011 ‐ 1.000‐kronerKommunebidrag Sande 15Kommunebidrag Svelvik 11Kommunebidrag Røyken 33Kommunebidrag Drammen 109Kommunebidrag Hurum 16Kommunebidrag Lier 41Kommunebidrag Øvre Eiker 29Kommunebidrag Nedre Eiker 40Kommunebidrag Flå 2Kommunebidrag Sigdal 6Kommunebidrag Gol 8Kommunebidrag Krødsherad 4Kommunebidrag Hole 10Kommunebidrag Nes 6Kommunebidrag Modum 23Kommunebidrag Hol 8Kommunebidrag Flesberg 5Kommunebidrag Rollag 2Kommunebidrag Ringerike 50Kommunebidrag Kongsberg 43Kommunebidrag Nore og Uvdal 4Kommunebidrag Hemsedal 4Kommunebidrag Ål 8Statstilskudd 2 854Fra fylkeskommunen 37Fra andre 177Sykelønnsrefusjon 140Merverdiavgift 75Andre inntekter 11Sum inntekter 3 771Driftsutgifter 2011 ‐ 1.000‐kronerLønn inkl sosiale utgifter 2 474Sum lønn inkl sosiale utgifter 2 474Kontormateriell 31Matvarer 33Annonse, reklame, informasjon 204Opplæring, kurs 165Leie av lokaler 277Lisenser 22Kjøp av driftsmidler 64Renholds‐ og vaskeritjenester 3733


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterMerverdiavgift 75Andre driftsutgifter 162Sum andre driftsutgifter 1 070Sum utgifter 3 544Resultat 227Driftsinntekter 2011 ‐ 1.000‐kronerInterkommunalt utvalg mot akutt forurensing ‐ regnskap 2011Kommunebidrag Sande 17Kommunebidag Svelvik 13Kommunebidrag Røyken 39Kommunebidrag Hurum 18Kommunebidrag Drammen 121Kommunebidrag Lier 47Kommunebidrag Nedre Eiker 46Kommunebidrag Øvre Eiker 34Kommunebidrag Kongsberg 50Kommunebidrag Ringerike 58Kommunebidrag Hole 12Kommunebidrag Modum 26Kommunebidrag Flesberg 5Kommunebidrag Rollag 3Kommunebidrag Nore og Uvdal 5Kommunebidrag Krødsherad 4Kommunebidrag Flå 2Kommunebidrag Nes 7Kommunebidrag Gol 9Kommunebidrag Hemsedal 4Kommunebidrag Ål 9Kommunebidrag Hol 9Kommunebidrag Sigdal 7Merverdiavgift 12Sum inntekter 557Driftsutgifter 2011 ‐ 1.000‐kronerLønn inkl sosiale utgifter 0Sum lønn inkl sosiale utgifter 0Kontormateriell 75Post, bank og telefon 24Opplæring, kurs 48Transport/drift av egne og leidetransportmidler 1734


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterForsikringer og utgifter til vakthold og sikring 5Kontingenter 3Kjøp av driftsmidler 13Vedlikehold 6Konsulenter 91Merverdiavgift 12Andre driftsutgifter 447Sum andre driftsutgifter 741Sum utgifter 741Resultat ‐18435


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterNote 14Vektet avdragstid på lånDet presiseres at denne noten omfatter Lånefondets eksterne lånegjeld, mens anleggsmidleneomfatter både Drammen bykasse og Drammen Eiendom KF. Vi gjør oppmerksom på at ikkeavskrivbareanleggsmidler i Drammen Eiendom KF’s balanse på 410,6 mill. kr 1 er inkludert iberegningen (jfr. nærmere vurderinger nedenfor):Bokført verdipr. 01.01.2011Gjenståendelevetid i årVeiet levetidi antall årAnleggsmiddelPolitisk og administrasjon 81 221 683 9,8 0,2Skole og tilbud til Barn/unge 1 348 194 985 30,3 8,8Helse og sosialtjenester 428 690 952 28,7 2,7Tekniske tjenester 985 963 795 29,2 6,2Vann og avløp 838 360 046 32,0 5,8Kirke, kultur og idrett 540 712 440 31,1 3,6Eiendom etc. DE KF 410 590 870 50 4,4Sum anleggsmidler 4 633 734 771 31,7Minste tillatteavdragstidMinimumsavdrag2011LånegjeldBrutto lånegjeld iLånefondet 3 862 804 239 31,7 121 823 655Byggelånskonto 74 340 140Brutto lånegjeld iLånefondet 3 937 144 379 31,7 124 168 166Kommunelovens § 50 nr. 7a legger til grunn at gjenstående løpetid for kommunens samledegjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetid for kommunens anleggsmidler ved sisteårsskifte – dvs. pr. 1.1.2011. På grunnlag av dette grunnlaget beregnes minimumskravet tilårlig nedbetaling av kommunes lånegjeld. Dersom kommunen ønsker det, kan man velgeraskere nedbetaling av lånegjelden:Årlige avdrag >= Total gjeld / Veiet levetid for anleggsmidleneFor 2011 er den veide levetiden for kommunens anleggsmidler beregnet til 31,7 år. Basert påLånefondets brutto lånegjeld pr. 1.1.2011 på kr 3 937 144 379, innebærer dette etminimumsavdrag på kr 124 168 166.Lånefondets budsjetterte avdragsutgifter var i 2011 på kr 126 700 000, basert på 30 årsnedbetaling. Lånefondet har i 2011, betalt avdrag for til sammen kr 137 637 574, hvilket er kr13 469 408 mer enn kravet til minimumsavdrag for 2011.1 Dette gjelder ikke-avskrivbare anleggsmidler knyttet til tomtegrunn på bebygde arealer (160 mill. kr),tomtegrunn ubebygde arealer (72 mill. kr), innskudd i borettslagsleiligheter (114 mill. kr) og andre finansaktiva(65 mill. kr)36


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterI beregningene ovenfor har vi valgt å inkludere ikke avskrivbare anleggsmidler. Det har værtulike oppfatninger om hvorvidt denne type anleggsaktiva bør inngå i beregningsgrunnlageteller ikke. Vi har imidlertid valgt å forholde oss til Kommunal- og regionaldepartementets(KRD) brev av 25. september 2007 til Foreningen for god kommunal regnskapsskikk(GKRS),der det er gitt relativt klare føringer på at også denne type aktiva kan tas med iberegningsgrunnlaget. KRD skriver bla. i sitt brev:”Departementets vurdering er således at anleggsmidlene som skal inngå i beregningene av minstetillatte avdrag, er bygg, anlegg og varige driftsmidler. Dette vil inkludere ikke avskrivbareanleggsmidler, eksempelvis tomter.For ikke avskrivbare anleggsmidler må det fastsettes en tenkt levetid ved beregning avminimumsavdrag. Departementet legger til grunn at levetiden for slike kan settes til maks 50 år.”37


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterNOTE 15 - SELVKOSTTall i 1000 kronerSelvkostområde VANNBudsjett2011 1)Regnskap2011Regnskap2010Brukerbetalinger/salgsinntekter 64 198 63 892 60 702Direkte kostnader 46 954 45 937 43 996Indirekte kostnader 1 721 1 589 1 531Netto Kapitalkostnader 20 538 18 456 16 420Overskudd/underskudd -5 015 -2 089 -1 245Renter av årets mindreforbruk og tidligere års fondsavsetning 220 230 293Disponering fra bundet selvkost -4 795 -1 859 -952Saldo pr 31.12 for bundet selvkostfond Vann 3 222 6 293 8 152Selvkostandel 93 % 98 % 98 %Tall i 1000 kronerSelvkostområde AVLØPBudsjett2011 1)Regnskap2011Regnskap2010Brukerbetalinger/salgsinntekter 111 233 109 614 102 437Direkte kostnader 63 208 62 959 58 313Indirekte kostnader 2 022 1 934 1 855Netto Kapitalkostnader 59 234 53 813 47 331Overskudd/underskudd -13 231 -9 093 -5 062Renter av årets mindreforbruk og tidligere års fondsavsetning 28 82 321Disponering til bundet selvkost -13 203 -9 011 -4 741Saldo pr 31.12 for bundet selvkostfond Avløp 2) -5 887 -1 936 7 074Selvkostandel 89 % 92 % 95 %1) Budsjett 2011 er i samsvar med Økonomiplan 2011-2014 og selvkostberegning datert 27.10.2010.2) Underdekning på avløpsområdet vil bli avregnet mot fremtidige avsetninger til selvkostfond avløpTall i 1000 kronerSelvkostområde BYGGESAKBudsjett2011Regnskap2011Regnskap2010Brukerbetalinger/salgsinntekter 10 614 12 270 6 306Direkte kostnader 11 360 11 613 10 438Indirekte kostnader 770 743 788Netto Kapitalkostnader 0 0 0Overskudd/underskudd -1 516 -86 -4 920Selvkostandel 88 % 99 % 56 %Disponering til/fra bundet selvkost 0 0 0Det er ikke avsatt midler til selvkostfond tidligere, slik at selvkostavviket for 2011 ikke kan dekkes.38


Drammen kommune Årsregnskap 2011 NoterNOTE 16ÅrsverkDrammen kommune2011 2010 2009 2008 2007Basisorganisasjon.Antall årsverk 3308 3246 2769 2730 2653Antall ansatte 4147 4079 3577 3515 3412Antall kvinner 3469 3410 2962 2901 2819% andel kvinner 83,7 83,6 82,8 82,5 82,6Antall menn 678 669 615 614 593% andel menn 16,3 16,4 17,2 17,5 17,4Antall kvinner i høyere stillinger* 39 34 32 32 28% andel kvinner i høyere stillinger* 73,6 69,4 66,7 65,3 58,3Antall menn i høyere stillinger* 14 15 16 17 20% andel menn i høyere stillinger* 26,4 30,6 33,3 34,7 41,7*Gjelder stillinger på rådmannsnivå / virksomhetsledernivå.Planlagte likestillings- og mangfoldstiltak i 2012 Arbeid med fokus på økt mangfold og inkludering (handlingsplaner) vil sluttføres forde resterende virksomheter/kommunale foretak. Antall arbeidstakere med innvandringsbakgrunn økes. Arbeidet med særskilt fokus på høyere stillingsstørrelser for kvinner i programområde05 Helse og omsorg fortsetter. Arbeidet med særskilt faglært utdanning av ansatte i programområde 05 Helse ogomsorg fortsetter.39


Drammen Kommune Årsregnskap 2011 NoterNOTE 17TvistesakerStevning vedr. tildeling av brøytekontrakterI forbindelse med anbudskonkurranse sommeren 2009 om tildeling av brøytekontrakter forperioden 2009-2013 ble Drammen kommune stevnet av Isachsen Entreprenør A/S som hevdetat det var begått feil ved kontraktstildelingen. Anbyderen fremmet i denne forbindelse eterstatningskrav mot Drammen kommune oppad begrenset til 40 mill. kr.Tingretten dømte i 2010 Drammen kommune til å betale erstatning til entreprenøren på 5,25mill. kr. Saken ble anket av Drammen kommune, og ble behandlet i Lagmannsretten idesember 2011. Lagmannsretten dømte Drammen kommune til å betale erstatning på ca. 8mill. kr til entreprenøren, samt dekke selskapets saksomkostninger med ca. 1 mill. kr. Etternærmere vurdering av domspremissene har Drammen kommune valgt å anke avgjørelsen innfor Høyesterett. Det er ennå ikke avklart om Høyesterett vil behandle kommunens anke.ArbeidsrettssakBorgarting lagmannsrett ga i januar 2009 en tidligere ansatt i Drammen kommune medhold i enoppsigelsessak fra 2005. Etter lagmannsrettens avgjørelse i 2009 tilbød kommunen å forlike sakenmot å betale 0,6 mill. kr. Dette ble ikke akseptert, men 0,4 mill. kr ble utbetalt a konto. Utmålingav erstatning var ikke tema i den første stevningen, og dette spørsmålet er derfor behandlet somegen sak.Tingretten dømte i september 2010 kommunen til å betale en erstatning på ca. 2,5 mill. kr,inkl. dekning av saksøkers saksomkostninger på 0,2 mill. kr. Saken ble anket av Drammenkommune, og ble behandlet i Borgarting lagmannsrett som den 10. februar 2012 dømtekommunen til å betale en erstatning på 2,4 mill. kr. Beløpet er noe høyere enn i Tingrettensdom, men totalbeløpet er likevel 0,1 mill. kr lavere da lagmannsretten ikke tilkjente saksøkerdekning av saksomkostninger. Saken er i etterkant anket inn for høyesterett av begge parter,Drammen kommune ut fra erstatningsbeløpet, mens saksøker har anket avgjørelsen om å ikketilkjenne saksomkostninger. Det er ennå ikke avklart om Høyesterett vil behandle ankene.40


NOTE 18 - REVISJONSHONORARBuskerud Kommunerevisjon IKS har gjennomført revisjonen for Drammen kommunefor år 2011Tekst 2011 2010Regnskapsrevisjon 618 000 739 000Forvaltningsrevisjon 494 000 789 000Annen bistand 743 000 827 000Sum 1 855 000 2 355 000NOTE 19 - GODTGJØRELSE TIL ADM.SJEF OG ORDFØRERTekst 2011 2010Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef *) 1 194 377 1 022 879Lønn og annen godtgjørelse til adm. sjef for verv ikommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) 0 0Lønn og annen godtgjørelse til ordfører *) 855 289 797 252Lønn og annen godtgjørelse til ordfører for verv ikommunal sammenheng (AS, KF, IKS, stiftelser etc.) 14 702 37 017Tilleggsopplysninger:Det er ikke inngått etterlønnsavtale med administrasjonssjefenDet er inngått egen lederavtale med administrasjonssjefen.*) Pensjonsavtaler inngår ikke i beløpene ovenfor:Rådmannen er inkludert i kommunens ordinære tjenestepensjonsordning i Drammen kommunalePensjonskasse. Det er betalt ordinær arbeidsgiverpremie tilsvarende 11,2% av lønn inntil 12G.Ordfører er inkludert i egen pensjonsordning for folkevalgte i Drammen kommunalePensjonskasse. Det er betalt ordinær arbeidsgiverpremie tilsvarende 18,8 %.41


Balanseregnskap


Drammen kommune Årsregnskap 2011 BalanseregnskapKonto Regnskap 2011 Regnskap 20102100036 Hamborgstrøm BSS -2 978,88 0,002100131 Kontantkasse Blåmandag - Barnevernet 10 000,00 10 000,002100143 BK Telefonkasse 170,00 0,002100144 BK Nordea 6138 05 90998 71 124,99 0,002100146 BK Nordea 6138 46 07607 30 385,20 0,002100147 BK Nordea 6138 06 68113 1 487,12 0,002100148 BK Nordea 6138 06 62476 116,75 0,002100149 BK Nordea 6138 06 04866 768,33 0,002102001 7874.05.87772 Driftskonto 4 554 781,81 4 554 781,812102004 6138.05.45636 Intro.sentere 367 826,75 -9 675 663,012102005 2310.07.04390 Sosialsenteret 2 751,74 63 594,312102006 6138.05.94063 Alders og sykehjem 49 800,15 17 422 344,082102007 6138 06 52330 Parkering 554,35 295,062102008 6138 05 94233 Toalett avg. 3 794,95 3 687,812102009 6138 05 94071 Landfalltjern 2 413,49 11 727,542102011 6138 05 93962 Formidlingslån 10 507 604,05 -16 381 866,192102012 6138.06.34669 Interim/kasse 0,00 0,002102013 6138.06.49038 Remitteringskonto -3 286 597,96 -707 113 262,232102014 6138.05.93954 Rentekonto 3 201 588,06 3 335 837,372102015 7874.05.87802 DNBNOR -102,49 -102,492102016 78740587780 Faktureringskonto -1 338,99 -1 338,992102017 7874.06.72214 Introduksjonssenteret -50,00 -50,002102018 7874.05.87829 S-senter -50,00 -50,002102020 6138.06.52306 Sosialsenteret -144 430,65 -16 097 892,612102021 6138 05 94349 Donasjon/Arv 6 944,50 6 748,702102022 6138.05.94160 Kommunal Fakturering 0,00 0,002102023 6138.05.94195 Barnevernsenter -39 806,43 -9 330 897,282102024 6138.06.46489 Kommunal Fakturering 1 314 782,14 292 470 683,562102027 6138.06.56290 Nordea OCR - Barnehager KF 6 708 760,17 6 424 273,272102031 6138.06.46373 Biblioteket 771 616,00 573 009,602102033 6138.06.34189 Startlån Kredinor 32 671,23 7 877,992102080 6138.05.94209 Fondsmidler 16 296,28 15 837,162102081 6138.05.94217 Tilfluktsrom 936 236,52 7 721 937,192102082 7874.05.87888 Naturforv 40 449,99 62 470,902102086 7874.05.87934 Badet -50,00 -50,002102100 6138.06.75284 Renter Kontantkasser -25,50 -8 063,342102101 6575.05.08752 Fjell BH 5 000,00 5 000,002102102 6575.05.08760 Fjellhagen bh 3 963,30 5 000,002102103 6575.05.08779 Austadgt. førskole 5 000,00 5 000,102102104 6575.05.08787 Dampsentralen bh midlertidig 0,00 5 000,002102105 6575.05.08795 Jordbrekkskogen BH 4 286,70 5 000,002102106 6575.05.08809 Konnerud BH 5 000,00 5 000,002102107 6575.05.08817 Solhaugen BH 3 304,00 5 000,002102108 6575.05.08825 Svensedammen BH 5 000,00 5 000,002102109 6575.05.08833 Danvik BH 4 720,00 5 000,002102110 6575.05.08841 Gulskogen BH 15,05 5 000,002102111 6575.05.08868 Marienlyst BH 4 792,00 5 000,002102112 6575.05.08876 Nordbylunden BH 4 688,26 5 000,002102113 6575.05.09775 St.Hansberget BH 694,33 5 000,002102114 6575.05.08892 Strømsø BH 4 980,10 5 000,002102115 6575.05.08906 Bikkjestykket BH 3 468,96 5 000,002102116 6575.05.08914 Aronsløkka BH 4 955,00 5 000,002102117 6575.05.08922 Bacheparken BH 4 283,60 5 000,002102118 6575.05.08930 Brannposten bh 4 967,00 5 000,0042


Drammen kommune Årsregnskap 2011 BalanseregnskapKonto Regnskap 2011 Regnskap 20102102119 6575.05.08949 Dalegårdsveien BH 739,16 5 000,002102120 6575.05.09767 Parktunet BH 157,42 5 000,002102121 6575.05.08965 Åssiden BH 4 146,00 5 000,002102122 6575.05.08973 Dampsentralen BH 4 553,00 5 000,002102123 6575.05.08981 Lilleløkka BH 4 892,87 5 000,002102124 6575.05.09007 Sørbyløkka BH 126,00 5 000,002102125 6575.05.09015 Kemneren 1 723,28 3 000,002102126 6575.05.09023 Aronsløkka Skole 2 987,10 3 000,002102127 6575.05.09031 Bragernes skole 4 000,00 4 000,002102128 6575.05.09058 Brandengen skole 3 000,00 3 000,002102129 6575.05.09066 Børresen Skole 3 000,00 3 000,002102130 6575.05.09074 Nøsted Skole 78,70 4 000,002102131 6575.05.09082 Administrasjon SP011 4 305,00 0,002102132 6575.05.09090 Fjell skole 2 437,20 5 000,002102134 6575.05.09112 Galterud Skole 2 406,00 3 000,002102135 6575.05.09120 Gulskogen Skole 3 204,00 6 000,002102136 6575.05.09198 Jentegruppe 2 5 450,66 0,002102137 6575.05.09147 Gulskogen enhet Rødskog skole 3 000,00 3 000,002102139 6575.05.09163 Kjøsterud Skole 5 000,00 3 000,002102142 6575.05.09201 Svensedammen skole 5 000,00 5 000,002102143 6575.05.09228 Vestbygda Skole 3 000,00 3 000,002102144 6575 05 09236 G60 - Barnevern 180,30 0,002102146 6575.05.09252 Åssiden skole 279,70 3 000,002102147 6575.05.09260 Marienlyst skole 3 000,00 3 000,002102148 6575.05.09279 Blichs Aktivitet 519,70 2 000,002102149 6575.05.09287 Granstad Aktivitet 1 839,50 2 500,002102150 6575.05.09295 Drammen Aktivitet 7 697,28 10 000,002102151 6575.05.09309 Uteteamet 840,00 2 000,002102152 6575.05.09317 Bris 183,70 4 000,002102153 6575.05.09325 Hjemmetj. Strømsø, base Fjell 1 517,16 2 000,002102154 6575.05.09333 Betzy Krisesenter 281,25 0,002102155 6575.05.09341 Kultur m/bistand 3 645,79 5 000,002102156 6575.05.09368 Konnerud BSS 2 929,00 3 000,002102157 6575.05.09376 Seilmakerstua Åskollen BSS 3 000,00 3 000,002102158 6575.05.09384 Åskollen BSS 665,20 3 000,002102159 6575.05.09392 Hamborgstrøm BSS 2 543,00 3 000,002102160 6575.05.09406 Fjell BSS 3 000,00 3 000,002102161 6575.05.09414 Strømsø BSS 4 000,00 4 000,002102162 6575.05.09422 Gulskogen BSS 413,30 3 000,002102163 6575.05.09430 Enslige mindreårige flyktninger, Cap 1 672,00 0,002102164 6575.05.09449 Betzy Krisesenter Kontant 9 783,00 0,002102165 6575.05.09457 Drammen Frivilligsentral 2 000,00 2 000,002102166 6575.05.09465 Fjell Nærmiljøkontor 2 000,00 2 000,002102167 6575.05.09473 Guttegruppe 2 4 374,00 0,002102168 6575.05.09481 Biblioteket 707,30 2 000,002102169 6575.05.09503 Skavlen 1 203,41 2 000,002102170 6575.05.09511 Kultur/Fritid 2 000,00 2 000,002102171 6575.05.09538 Økonomi 5 000,00 5 000,002102172 6575.05.09546 Introduksjonssenteret 5 000,00 5 000,002102173 6575.05.09554 Voksenopplæringen 2 092,40 3 000,002102174 6575.05..09562 Senter for oppvekst 559,36 3 000,002102175 6575.05.09570 Fredholt BSS 3 000,00 3 000,002102176 6575.05.09589 Losjeplassen BSS 963,50 3 000,002102177 6575.05.09597 Skjenkebevilling 2 443,00 6 000,0043


Drammen kommune Årsregnskap 2011 BalanseregnskapKonto Regnskap 2011 Regnskap 20102102178 6575.05.09600 Drammen BH KF, adm. 764,81 5 000,002102179 6575.05.09619 Danvik/Fjell frivillighetssentral 1 650,00 2 000,002102180 6575.05.09627 Voksne utviklingshemmede 696,11 4 500,002102181 6575.05.09635 Enslige mindreår. Skoglivn. 124 1 537,10 2 000,002102182 6575.05.09643 Enslige mindreår. flykn. Skoglivn. 3 2 181,00 2 000,002102183 6575.05.09651 Hestenga 259,73 3 000,002102184 6575.05.09678 Tiltak Rus 7 580,00 10 000,002102185 6575 05 09686 Støttetiltak i hjemmet 3 000,00 3 000,002102186 6575 05 09694 Solenga 2 452,00 3 000,002102187 6575.05.09708 Drammen Geriatrisk kompetansese 3 000,00 3 000,002102188 6575.05.09716 Omsorgstiltakene 572,80 1 500,002102189 6575.05.09724 Psykiatrisk Dagsenter Knoffsgt. 1 183,10 2 000,002102190 6575.05.09732 Psykiatrisk Dagsenter Kirkegt. 2 000,00 2 000,002102191 6575.05.09740 Saniteten BSS 2 202,00 3 000,002102192 6575.05.09759 Bestillerenhet Barnevern 89,60 2 775,002102195 6575.05.09783 Interkultur 7 679,00 15 000,002102196 6575.05.09791 Villa Fredrikke 1 850,46 5 000,002102197 6575.05.09805 Hjemmesykepleien Landfalløya 5 000,00 5 000,002102198 6575.05.09813 Hjemmesykepleien Losjeplassen 1 892,83 7 000,002102199 6575.05.09821 Hjemmetl.Drift/Filten 50,26 5 000,002109801 6138 86 05684 Skattetrekk 69 312 264,95 67 646 517,052109802 6138.86.12362 Skattetrekk - Barnehager KF 35 975,31 35 748,612109803 6138 05 94101 Støyf.b. tilsk. 51 619,58 196 137,062109862 6138 05 94365 Dep. støyskj. 6 547,34 545 148,002109863 6138.06.30191 Mostar 951,03 924,162109864 6138.05.56390 Nord Pool Bergen Energi 0,00 0,002109865 6138.05 56382 Depotkonto Bergen Energi 0,00 0,002109866 6138.06.51369 Bergen Energi 0,00 0,002109867 6022.04.47904 Eurokonto BE 0,00 0,002312001 6138.05.94004 Driftskto 34 605 716,28 700 126 935,33Kasse, bankinnskuddd 129 427 866,50 342 974 555,522131010 Refusjonskrav trygdekontor 13 534 793,96 6 802 433,362131069 Oppgjørskonto mvakomp 32 197 834,00 40 355 035,532131400 Tilgode fra Fylkesskattesjefen 10 074 395,00 5 042,572131401 Inngående merverdiavgift VA 0,00 16 341 738,152135078 Kirkelig Fellesråd/ Menighetsråd 68 125,08 3 416 778,222135099 Andre fordringer på kommuner, fylkeskommuner 0,00 0,002136301 Kirkelig Fellesråd mva.ko,p 4 608 195,55 561 999,552136501 Drammen Brann - og Feriervesen 713 525,28 0,002136540 Drammen Eiendom KF - utlegg lønn 0,00 13 927,002136543 Opplæring - utlegg løn 73 278,30 0,002136547 Drammen Barnehage KF 0,00 0,002136550 Parkering 15 901 721,74 15 909 973,122136555 Drammen Kjøkken KF 1 631 955,00 0,002136556 Drammensbadet KF 298 142,02 424 465,712136603 Opplæringskontoret i Buskerud mva-komp 0,00 0,002137002 Energiselskapet Buskerud renter 9 708 607,00 12 944 811,002137003 Energiselskapet Buskerud renter ansv 18 166 000,00 21 064 500,002137501 Kortsiktige fordringer 78 261 926,98 83 261 537,422137503 Uidentifiserte innbetalinger via OCR 14 432,00 0,002137506 Fordring byarkivet 0,00 3 566,8844


Drammen kommune Årsregnskap 2011 BalanseregnskapKonto Regnskap 2011 Regnskap 20102137507 Interimskonto kunder - Barnehager KF -770,00 -770,002137521 Interimskonto spillemidler - interne prosjekter 2 760 100,84 0,002137594 Restanse Startlån 770 724,00 769 577,362137599 Div. innteksposter vedr. årsoppgjør 85 232 321,02 39 779 388,952139904 Interimskonto lønn KBJ -5 043,36 0,002139906 Interimskonto lønn KLJ -1 503,32 15 421,442139907 Interimskonto avdrag lønn 18 480,57 0,002139908 Interimskonto lønn TOT 32 091,70 27 608,012139910 Utbetaling av lønn -20 916,00 -90 233,112139911 Interimskonto lønn RHT 6 371,39 -29 214,312139912 Interimskonto lønn MH 33 076,89 13 461,392139913 Interimskonto lønn JJ 7 794,69 106 497,192139914 Lønningskontoret Div trekk 23 200,00 15 400,002139919 Lønns/reiseforskudd Skoler 0,00 -25 614,462139920 Lønningskontoret Interimskonto 514,69 76 228,992139929 Velferdskonto IT-seksjonen 0,00 -807,502139931 Lønns/reiseforskudd Landfalløya V/M.C. 0,00 10 400,002139934 Lønns/reiseforskudd Åskollen sone 0,00 0,002139939 Observasjonskonto Kassedifferanser 0,00 519,372139945 Lønns/reiseforskudd Kultur diverse 0,00 -1 539,002139947 Lønns/reiseforskudd Adm.tjenesten 0,00 -2 233,002139952 Sosialavd. interimskonto -1 567,27 -1 500,002139953 Barnevernskutgifter interimskonto 0,00 -19 400,002139962 Lønns/reiseforskudd barnevernsenteret 7 655,00 2 000,002139970 Reiseregninger Skatteregnskapet 5 117,20 5 117,202139974 Reiseforskudd VISA.kort 42 411,78 59 172,642139975 A konto utbetalinger introduksjonsstøtte 0,00 -2 593,502139980 Vedtak barnevern 2 775,00 2 775,002139981 Negativ netto lønnssystemet 315 407,69 239 747,032139982 Oppfølgingskonto BE 0,00 -430 157,832139991 Avregning husleie DEKB 156 768,00 -5 867 051,692139992 Avregning renhold DEKB -2 843 793,00 -2 667 044,502139993 Husleie TIPS 0,00 -20 177,00Kortsiktige fordringer 271 794 149,42 233 070 787,182185001 Skogrådet for Drammen og Lier 315 380,00 114 920,352185002 Skogrådet for Nedre Eiker 40 932,00 61 565,002185004 Skogrådet for Kongsberg 66 109,00 66 109,00Andeler 422 421,00 242 594,352191401 Arb. avg premieavvik DKP 56 059 000,00 53 697 000,002191402 Arb.avg premieavvik KLP 4 212 301,00 3 916 915,002191403 Arb.avg premieavvik SPK 881 409,00 1 022 668,002191404 Arb. avg premieavvik DKP BHG 5 275 652,00 5 275 652,002194101 Fordring premieavvik DKP 397 579 000,00 380 826 000,002194102 Fordring premieavvik KLP 29 874 473,00 27 779 536,002194103 Fordring premieavvik SPK 6 251 106,00 7 252 952,002194104 Fordring premieavvik DKP BHG 37 416 000,00 37 416 000,00Premieavvik 537 548 941,00 517 186 723,00OMLØPSMIDLER 939 193 377,92 1 093 474 660,0545


Drammen kommune Årsregnskap 2011 BalanseregnskapKonto Regnskap 2011 Regnskap 20102204101 Pensjonsmidler DKP 2 143 984 000,00 2 012 496 000,002204102 Pensjonsmidler KLP 342 320 476,00 335 186 203,002204103 Pensjonsmidler SPK 382 040 341,00 567 915 320,00Pensjonsmidler 2 868 344 817,00 2 915 597 523,002214101 KjernekapitalinnskuddI Pensjonsks. 70 700 000,00 70 700 000,002214102 Egen kapitalinnskudd KLP 7 602 314,00 6 674 305,002216502 Buskerud Ind. Selskap. 20 STK pål. 20000 20 000,00 20 000,002216503 Egenkapital I I/S Glitrevannverket 114 657 085,15 114 657 085,152216504 Drm.reg. renovasjonsselskap IKS, egenkap.innskud 338 000,00 338 000,002216508 Egenkapital i Drammen Drift KB 10 880 092,00 10 880 092,002216509 Egenkapital i Drammen Eiendom 316 592 000,00 316 592 000,002216510 Egenkapital i Lindum R. og G. KB 25 000 000,00 25 000 000,002216512 Askjer i Energiselsk. Buskerud AS 164 799 200,00 164 799 200,002216513 Aksjer i Drammen Rutebilstasjon AS 0,00 0,002216514 Drm.reg.brannvesen IKS, egenkap.innskudd 10 088 000,00 10 088 000,002216515 Egenkapitalinnskudd Drammen Konkurranse KF 300 000,00 300 000,002216516 Aksjer i Drammen Kunnskapspark 600 000,00 600 000,002216517 Egenkapitalinnskudd Legevakta IKS 610 000,00 610 000,002216518 Egenkapitalinnskudd 110-sentralen 66 000,00 66 000,002216519 Egenkapitalinnskudd Drammen Parkering KF 10 645 000,00 10 645 000,002216520 Drammen Holding AS 1 000 000,00 1 000 000,002216521 Filmparken AS 140 322,00 140 322,002216601 Kapitalinnskudd Buskerud kommunerevisjon 260 000,00 260 000,002217001 Drammen Industri 2420 aksjer 242 000,00 242 000,002217002 Aksjer i "BYEN VÅR DRAMMEN A.S" 115 000,00 115 000,002217004 Motorvegfinans 1 andelsbevis pål. 40000 40 000,00 40 000,002217009 Vinn Industri 10 aksjer A KR 2.500 50 000,00 50 000,002217010 Aksjer Inkubator Sundland 80.000 a 1,25 100 000,00 100 000,002217011 Drammen Kino AS 2 100 000,00 2 100 000,002217015 Aksjer i Drammensfotballen AS 4 014 000,00 4 014 000,002217016 Aksjer Drammen Scener AS 4 006 000,00 4 006 000,002217017 Andeler Brageteateret as 250 000,00 0,002217025 Stud.samf.hus, 50 andeler pål. 5000 5 000,00 5 000,002217026 Studentbyen på Sogn, 26 LEIE- 208 000,00 208 000,002217027 Studenterhjemmet i Bergen, Årstad- 10 000,00 10 000,002217028 Studenterhjemmet i Bergen, Fantoft 24 000,00 24 000,002217029 Studenterhybler i Trondheim (Berg), 24 000,00 24 000,002217050 Stift. Nasjonal komp.senter for fri programvare AS 20 000,00 20 000,002217053 Norks Rørsenter AS 20 aksjer 20 000,00 20 000,00Aksjer og andeler 745 526 013,15 744 348 004,152224101 Utlån til Drammen komm. pensjonskasse 35 500 000,00 35 500 000,002226503 Ansvarlig lån til Drammen Energinett AS 0,00 0,002226505 Utlån Energiselskapet Buskerud 0,00 0,002226506 Ansvarlig lån Energiskeskapet Buskerud AS 465 000 000,00 465 000 000,002226508 Lindum - Ansvarlig lån 8 800 000,00 9 400 000,002226509 Lindum - Langsiktig lån 7 451 585,00 9 048 352,002226630 Utlån Legevakta IKS 2004 123 528,00 370 587,002227063 P.lån Sp. banken Øst eiendom 20 ÅR 5 000 000,00 5 000 000,002227065 Energiselskapet Buskerud A/S, ansvarlig lån 0,00 0,0046


Drammen kommune Årsregnskap 2011 BalanseregnskapKonto Regnskap 2011 Regnskap 20102237519 Lån u/pantesikkerhet sosialavd 2 830 146,99 3 337 498,782237550 Utlån av startlån 191 866 690,52 164 838 156,85Utlån 716 571 950,51 692 494 594,632241002 Vann-Maskin og utstyr 10 år 5 589 796,01 6 296 414,652241003 Avløp Maskin og utstyr 10 år 155 945 767,36 156 173 335,482241008 PC-utstyr, 3 år 33 313 340,45 25 867 831,202241009 Edb-utstyr, kontormaskiner 5 år 148 227 913,34 149 088 256,402241010 Inventar, utstyr, transp.m 10 år 99 189 565,00 114 312 051,062241011 BK Kjølerom 5 år 82 407,00 0,00Utstyr,maskiner og transportmidler 442 348 789,16 451 737 888,792275021 Vann; Va-tekniske anlegg 20 ÅR 33 260 212,17 28 246 891,272275022 Avløp: Va-tekniske anlegg 20 ÅR 51 193 953,58 50 325 412,402275023 Trafikksikr. og P-plasser 20 ÅR 38 960 118,00 45 638 884,002275040 Kommunale veier 40 år 665 738 417,13 655 573 340,002275041 Parker 40 år 159 118 035,80 126 101 553,002275042 Skogeiendommer 7 985 055,00 7 985 055,002275043 Vann: Ledningsnett o.l 40 ÅR 252 331 269,20 228 079 373,392275044 Avløp: Ledningsnett o.l 40 ÅR 413 122 396,03 375 588 563,382275045 Presteboliger 40 år 6 805 050,00 7 198 055,002275061 Veier, gater, parker 25 672 085,00 23 600 537,002275099 Investeringer VA 2003 (ikke delt på avskr.tid) 12 021 644,11 12 021 644,11Faste eiendommer og anlegg 1 666 208 236,02 1 560 359 308,55ANLEGGSMIDLER 6 438 999 805,84 6 364 537 319,12EIENDELER 7 378 193 183,76 7 458 011 979,172312001 6138.05.94004 Driftskto2312002 6138.05.93954 Rentekonto 0,00 -172 582 936,672312003 6138.06.58274 Driftskonto - Barnehager KF -42 983 663,15 -42 675 604,09Kassekreditt -42 983 663,15 -215 258 540,762321401 Utgående merverdiavgift VA 0,00 -1 914 411,302321430 Skyldig arbeidsgiveravgift -24 837 578,24 -50 931 293,962321431 Forskuddstrekk -68 572 492,00 -64 751 579,282321432 Påleggstrekk -307 923,00 220,002321433 Arbeidsgiveravgift pensjon -22 419 709,84 0,002322001 Skyldig påløpne renter -421 348,58 -453 576,482324101 Skyldig pensjon DKP 0,00 -552 885,362324102 Skyldig pensjon KLP 0,00 -558,542324103 Skyldig pensjon SPK 0,00 -13 846 373,392324104 Skyldig pensjon DKP egne satser 0,00 -37 368,992325002 Mellomregnskap Lånefondet -16 031 169,00 -66 363 928,032325004 Avregning Regionrådet 571 024,91 -1 554 838,032325006 Overskudd BRIS -227 287,03 -99 613,432325008 Int.konto kontokort - Barnehager KF 0,00 8 204,442325009 Overskudd Kemner -41 513,76 -1 381 734,662325010 Spillemidler til fordeling -10 191 000,00 -11 729 000,0047


Drammen kommune Årsregnskap 2011 BalanseregnskapKonto Regnskap 2011 Regnskap 20102325011 Overskudd Kommuneadvokat -1 635 517,98 -245 358,282325012 Overskudd D-ikt -2 146 056,36 -2 013 187,612325013 Resultat Frydenhaug skole -1 909 857,22 -1 434 013,852325016 BK Annen kortsiktig gjeld 0,00 0,002325017 Overskudd Betzy -15 682,59 0,002325018 Resultat IUA 183 852,55 0,002326601 Skyldig mva-komp, Drammen Eiendom KF -7 392 410,50 -15 786 504,332326603 Skyldig mva-komp, Drammen Barnehager KF 0,00 0,002326604 Skyldig mva-komp, Drammensbadet KF -295 209,40 -760 827,502326605 Gjeld Drammen Eiendom 0,00 0,002327501 Gjeld -153 662 857,25 -171 469 290,962327502 Leverandørgjeld mva 2010 0,00 0,002327503 Avregning Buskerudbyen 0,00 0,002327551 Utbetalinger fra Familia 0,00 -394 168,612327555 Oppfølgingskonto Bergen Energi 0,00 -246,192329901 Interimskonto avsetninger 2 749 513,06 -3 589 470,072329902 Honorar selvst næring REG 31 652 518,53 18 146 880,352329903 Utbetalt honorar selvst nær -31 652 518,53 -18 146 880,352347501 Påløpte feriepenger d.å -168 068 401,69 -156 428 475,542347503 Arb.avg. påløpte feriepenger d.å -23 788 876,71 -22 129 707,192347509 Påløpte feriepenger forrige år 0,00 0,002347550 Fagforeningstrekk -3 391,02 1 119,292349901 Mobil/ADSL faktura 7 965 123,22 6 156 718,012349902 Motkonto mobil/ADSL faktura -7 965 123,22 -6 156 718,012389900 Interrimskonto sykepenger 3 386 901,42 3 504 503,422389901 Barnehageavd. Fordeling tilskudd -54 728,00 192 905,902389903 Int. konto lønnsavd. - skatteregnskapet 0,00 4 610,922389904 Div. inntekter til videreforsendelse -1 999,50 -248 224,912389905 Interrimskonto barnevern (MARTHE) 0,00 -500,002389906 Badet div poster årsavslutn. -61 793,34 0,002389910 Uoppklarte innbetalinger -244 899,63 16 377 651,872389912 Div. utg.poster vedr. årsavslutning -31 134 651,10 -14 817 280,522389915 Skatteregnskapet 0,00 0,002389919 Bidragstrekk -3 520,00 -3 520,002389920 Medlemsinnskudd DKP -526 412,96 33 885,262389930 Medlemsinnskudd KLP 149 431,27 0,002389933 Medlemsinnskudd SPK -22 539 917,64 -3 661 947,922389937 Interimskonto bostøtte v/boligavd 3 769,00 -3 769,002389939 Interimskonto edb-regn. innbe U/OCR 0,00 248 364,002389961 Mobiltelefon avgiftspliktig 1 848 681,87 827 495,822389962 Mobiltelefon avgiftspliktig motkonto -1 848 681,87 -827 495,822389967 Periodiserte fødselspenger -12 484 771,00 0,002389974 Trekk bedriftidrettslaget -17 925,00 -225,002389976 Trekk Ou-midler -10 900,00 0,002389987 Gruppeliv motkonto -5 626 934,73 -3 315 927,982389991 Interimskonto forskudd Startlån 70 319,00 0,002389996 Gruppeliv 5 626 934,73 3 315 927,982389998 Differanse betaling 0,00 1 059,432389999 Øreavrunding -8 604,19 -7 476,40Annen kortsiktig gjeld -561 943 593,32 -586 238 830,802391403 Arb.avg. gjeld premieavvik SPK -2 327 479,00 -1 712 346,002394103 Gjeld premieavvik SPK -16 506 931,00 -12 144 289,0048


Drammen kommune Årsregnskap 2011 BalanseregnskapKonto Regnskap 2011 Regnskap 2010Premieavvik -18 834 410,00 -13 856 635,00KORTSIKTIG GJELD -623 761 666,47 -815 354 006,562401401 Arb avg netto pensjonsforpl DKP -38 268 000,00 9 980 000,002401402 Arb.avg netto pensjonsforpl KLP -7 418 506,00 -1 955 764,002401403 Arb.avg netto pensjonsforpl SPK -17 653 225,00 -13 367 084,002404101 Pensjonsforpliktelse DKP -2 415 387 000,00 -1 941 713 000,002404102 Pensjonsforpliktelse KLP -394 933 992,00 -321 315 538,002404103 Pensjonsforpliktelse SPK -507 240 205,00 -662 717 335,00Pensjonsforpliktelse -3 380 900 928,00 -2 931 088 721,002455001 Lån fra Lånefondet -1 685 597 727,00 -1 459 239 028,002461901 Husbanklån 11 500763 5 -34 668 493,00 -35 949 615,002461902 Husbanklån 11505991 7 0,00 0,002461903 Husbanklån 11 508897 3 1 -37 691 000,00 -38 854 046,002461904 Husbanklån 11 516792 3 1 -78 890 525,00 0,002461910 Husbanklån 11 512915 4 1 -58 308 079,00 -60 000 000,002461929 Husbanklån 11 480496 6 0,00 0,002461930 Husbanklån 11498051 9 -20 380 840,70 -34 097 085,002461990 Husbanklån 11 503570 1 -38 638 961,00 -40 000 000,00Andre lån -1 954 175 625,70 -1 668 139 774,00LANGSIKTIG GJELD -5 335 076 553,70 -4 599 228 495,002512001 Gave Frydenhaug skole 0,00 0,002512007 Gave Vestbygda skole 0,00 0,002514001 Skogavgifter/ Statsmidler -422 421,00 -242 594,352514002 Viltfond -129 603,50 -122 628,502514005 Fond tilskuddsmidler Husbanken -14 533 372,73 -12 935 688,732514006 Avsetning Frydenhaug skole -397 728,00 -397 728,002514008 BK Egenkapital 0,00 0,002516001 VA-fond, Vann -6 062 600,00 -8 151 800,002516002 VA-fond, Avløp 0,00 -7 088 800,002517501 Gave Barneboligen 0,00 0,002519001 Overførte midler klasse 1 -22 947 349,00 -21 341 525,43Bundne driftsfond -44 493 074,23 -50 280 765,012539000 Kapitalfond ubundet - felles -4 782 557,44 -2 487 202,002539007 Fond momskompensasjon investering 0,00 -2 198 588,44Ubundne investeringsfond -4 782 557,44 -4 685 790,442553002 Fond tiltakspakke fra staten 2009 0,00 -97 818,752553004 Fond opparb elvebredden Strømsø 1 -739 636,25 -799 267,252553005 Fond Nærmiljøanlegg og lekeplasser 0,00 -79 051,252556002 Tilfluktsromfond -7 936 236,52 -7 531 987,5449


Drammen kommune Årsregnskap 2011 BalanseregnskapKonto Regnskap 2011 Regnskap 20102559001 Avsetning tap startlån -2 545 288,23 -2 548 713,232559002 Avsetning e.o.avdrag startlån -14 367 065,60 -12 394 354,30Bundne investeringsfond -25 588 226,60 -23 451 192,322560000 Disposisjonsfond -136 151 817,95 -169 663 986,412565001 Tvangsmulktfond, bygg og bevilling -412 095,00 -412 095,002565003 Omdømmefond -1 273 074,80 -3 073 074,802565004 Boligfond v/boligtjenesten -98 836,00 -175 243,00Disposisjonsfond -137 935 823,75 -173 324 399,212581001 Periodiserinsprinsipp drift 32 670 337,39 32 670 337,39Periodiseringsprinsipp drift 32 670 337,39 32 670 337,392595001 Regnskapsmessig overskudd - Barnehager KF 0,00 -2 163 951,582595007 Regnskapsmessig overskudd 2010 -21 985 867,87 -3 701 097,20Regnskapsmessig overskudd -21 985 867,87 -5 865 048,782597000 Udekket i investeringsregnskapet 0,00 18 320 941,32Udekket i investeringsregnskapet 0,00 18 320 941,322599000 Kapitalkonto -1 217 239 751,09 -1 836 813 560,56EGENKAPITAL -1 419 354 963,59 -2 043 429 477,61EGENKAPITAL OG GJELD -7 378 193 183,76 -7 458 011 979,17MEMORIAKONTI2910001 Lån Husbanken til formidlingslån 65 505 353,61 35 177 588,812910011 Andre ubrukte lånemidler 66 705 650,21 56 387 772,062923001 Konnerud Idrettslag 17.12.1992 8 311 039,00 8 311 039,002923002 Glassverket Idrettsforening 3 860 000,00 3 860 000,002999901 Memoriakonto for ubruktemidler av -132 211 003,82 -91 565 360,872999962 Dep. panteobl vedr idrettslag -12 171 039,00 -12 171 039,000,00 0,0050


Artsregnskap – driftSpesifikasjon av årsregnskapet på arter (konto)Sumnivå for artsgrupper


Drammen kommune Årsregnskap 2011 Artsregnskap-driftKonto Betegnelse Regnskap 2011Regulert budsjett2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 201010000 Ufordelt budsjett 0,00 -1 -14 069 483 0,0010100 Fastlønn (sumnivå) 0,00 0 1 856 916 0,0010101 Fastlønn kommunale vilkår (DKP) 731 000 905,91 752 004 335 720 082 996 563 359 259,5510102 Fastlønn statlige vilkår (SPK) 283 078 213,84 290 688 001 291 089 320 297 643 632,2210103 Kvelds- og natt-tillegg 43 664 044,35 42 084 248 40 411 179 42 487 747,4210104 Lør-, søn-, og helgedagstillegg 18 685 701,74 18 328 710 18 125 746 18 032 089,5710105 Helligdagstillegg, døgn-/beredskapsvakt 18 046 219,86 16 320 233 16 045 733 16 236 881,4810106 Funksjonstillegg 3 004 327,80 2 876 109 2 649 209 2 569 373,7110107 Fastlønn komm.vilkår (KLP) 127 551 585,00 129 966 528 126 518 831 119 213 585,8510108 Påløpte feriepenger 170 092 719,35 161 594 173 158 023 403 147 244 935,2310109 Andre faste tillegg 11 164 558,48 9 882 217 9 545 217 10 769 356,0510110 Seniortiltak 950 168,77 20 000 30 000 953 809,8210201 Vikarer ved sykefravær 25 713 341,36 9 882 063 8 345 739 20 982 946,0710202 Vikarer ved ferieavvikling 21 772 474,45 22 115 816 21 670 316 21 700 161,5910203 Vikarer ved fødselspermisjon 13 619 779,26 5 057 899 7 854 209 9 033 226,9510204 Sykevikar med refusjon 30 670 519,84 33 445 908 31 493 436 23 348 646,6310209 Vikarer ved annet fravær 5 280 923,92 4 605 254 4 308 254 4 058 138,0910301 Engasjement 5 759 256,90 -3 389 202 2 083 561 4 458 379,2210309 Lønn til ekstrahjelp 18 674 882,68 10 529 038 9 679 413 20 178 943,4310409 Overtidslønn 17 132 185,92 11 225 844 7 435 172 15 087 188,3810501 Lønn lærlinger 4 010 458,79 3 812 000 3 812 000 3 280 376,9510503 Klesgodtgjørelse 49 155,00 3 000 3 000 41 200,0010505 Honorarer (trekkpliktige) 623 104,98 584 638 737 538 915 176,6010506 Godtgjørelse tilsynsfører 134 000,00 0 0 191 016,6610507 Godtgjørelse Fosterhjem 22 464 146,26 21 900 000 18 700 000 19 776 060,2810508 Godtgj. ifm reiser/kjøring etc 379 344,79 278 000 278 000 344 309,3010509 Annen trekkpliktig lønn/godtgjørelse 29 673 997,66 22 446 537 17 683 299 26 555 888,6310510 ADSL skattepliktig 571 391,57 117 400 117 400 687 039,4010801 Godtgjørelse ordfører 850 599,00 803 500 803 500 793 052,0010802 Godtgjørelse varaordfører 911 783,63 565 500 565 500 557 513,5610803 Godtgjørelse driftstyre/bystyre 1 302 022,00 1 358 000 1 358 000 1 014 464,0010804 Godtgjørelse gruppeledere 545 046,75 791 500 341 500 372 323,5210805 Godtgjørelse bystyrekomité 723 144,00 750 000 750 000 931 913,1210807 Tapt arbeidsfortjeneste 35 741,23 177 000 177 000 19 317,0410809 Godtgjørelse øvrige utvalg 897 895,00 932 000 862 000 840 226,0810891 Introduksjonsstønad 14 472 970,79 14 670 000 15 000 000 14 056 884,8110892 Kvalifiseringsstønad 26 364 127,70 19 825 075 19 825 075 8 778 806,2110901 Pensjonsinnskudd DKP 131 680 530,28 147 914 827 148 956 520 103 660 437,6610902 Pensjonsinnskudd KLP 20 304 710,74 14 757 404 12 240 849 18 919 415,1810903 Pensjonsinnskudd SPK 38 938 896,56 33 570 180 30 584 964 38 493 300,1810909 Andre typer pensjonsinnskudd/personalforsikringer 82 288,92 88 500 88 500 86 436,1910991 Arbeidsgiveravgift av lønn/godtgjørelse 204 477 763,04 201 271 545 194 977 443 177 060 441,9710993 Arb.avg. påløpte feriepenger 23 983 075,09 22 987 310 22 440 676 20 761 547,4210994 Arb.giver avgift pensjon DKP 17 464 468,64 20 796 769 15 653 491 13 289 750,6310995 Arb.giver avg. pensjon KLP 2 864 223,13 2 092 394 1 723 830 3 285 545,7710996 Arb.giver avg. pensjon SPK 5 490 382,64 4 731 635 4 298 016 5 427 553,6510997 Arb.giver avg. mottatt refusjon -16 091 260,43 -7 697 143 -6 270 070 -12 972 173,63Lønn inkl. sosiale utgifter 2 079 065 817,19 2 046 764 744,64 1 968 887 198,64 1 784 526 124,4411000 Kontormateriell 19 403,26 402 343 402 343 0,0011001 Abonnement aviser, tidsskrifter m.v, ikke mva-komp 1 408 044,46 1 703 889 1 677 175 1 706 333,9511002 EDB - rekvisita m.m. 615 010,89 626 191 651 191 953 477,8611003 Kontorrekvisita 3 604 111,64 3 337 754 2 953 017 3 284 110,4511008 Abonnement, mva-komp høy sats 556 660,37 419 294 407 294 507 480,0511009 Annet kontormateriell 926 425,93 1 092 456 1 122 828 1 006 818,1811050 Undervisningsmateriell 18 077,40 3 000 0 -8 352,8011051 Fritt skolemateriell 1 829 670,23 1 880 975 1 872 908 2 142 980,6511052 Lærebøker og annet læremateriell uten mva 5 750 496,60 4 129 332 3 784 645 6 286 102,9011053 Heimkunnskapsmateriell 58 383,92 101 808 101 808 46 646,9511054 Formingsmateriell 768 144,80 756 591 792 541 754 115,7511055 Skolebiblioteksmateriell (bøker m.v.) 777 341,46 1 055 275 844 502 897 148,6711056 Leker/sysselsettingsmateriell 1 466 783,33 1 190 417 696 378 678 064,0611057 Annet skolebiblioteksmateriell, mva-komp høy sats 74 205,79 7 166 6 679 34 592,1311058 Matvarer til undervisning, mvakomp middels sats 701 447,09 664 035 679 890 714 764,1111059 Annet undervisningsmateriell 964 879,35 1 056 925 921 375 1 216 402,6711100 Medisinsk forbruksmateriell 347,60 0 0 6 604,0051


Drammen kommune Årsregnskap 2011 Artsregnskap-driftKonto Betegnelse Regnskap 2011Regulert budsjett2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 201011101 Prøvetakingsmateriell, høy sats 134 167,48 65 000 65 000 45 313,5911102 Prøvetaningsmateriell, ikke mva 196,67 0 0 0,0011108 Ernæring, vitaminer, middels sats 171 462,19 370 000 370 000 207 265,7511109 Medisinsk forbruksmateriell, høy sats 5 017 237,18 4 635 876 4 630 876 5 984 321,6411147 Medikamenter, mva-komp middels sats 48 055,33 30 000 30 000 78 285,1111148 Medikamenter, ikke mva-komp 113 780,41 0 0 571,0411149 Medikamenter, mva-komp høy sats 8 023 480,39 7 540 937 7 359 937 8 351 023,5011150 Matvarer (sumnivå), mva-komp middels sats 7 888,20 139 311 139 311 219,3011151 Mat- og drikkevarer, ikke mva-komp 4 758 186,68 3 080 440 2 449 502 3 944 826,9411153 Matservering v/kurs og opplæring, ikke mva-komp 1 865 391,88 1 118 480 1 026 073 1 697 939,6111154 Kost foreldrefinansiert, mva-komp middels sats 3 240 573,03 3 480 000 3 474 000 1 223 599,7611155 Bevertning, ikke mva-komp 2 111 527,19 1 154 488 1 154 683 1 722 371,1611159 Mat- og drikkevarer, mva-komp middels sats 32 333 487,20 28 474 634 27 882 596 29 740 406,1911200 Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester 15 059,32 174 901 632 068 27 194,5611201 Velferdstiltak 2 076 488,55 2 216 255 2 030 275 1 597 435,6911202 Kjøp av arbeidstøy 638 810,39 559 488 307 792 489 432,8811203 Rengjøringsmidler 1 241 602,04 1 091 187 702 088 871 177,3311204 Innfordringsgebyrer, Kemner 1 643 349,73 457 167 0 789 629,0311205 Kjemikalier/veisalt 7 027 354,72 6 201 000 6 201 000 5 561 798,0111206 Blomster/påskjønnelser/gaver 1 516 270,52 1 314 337 1 320 497 1 474 172,5711207 Mykpapir og plast 1 206 431,08 1 367 477 1 360 173 1 451 817,9511208 Annet forbr.matr./andre tjenester, ikke mva-komp 25 027 898,57 66 322 310 49 628 573 30 497 378,2311209 Annet forbr.matr./andre tjenest, mva-komp høy sats 9 555 663,59 13 141 261 16 094 605 7 873 759,7511300 Post, banktjenester, telefon 512,81 125 196 125 196 0,0011301 Porto 3 608 141,18 3 412 998 3 408 998 3 345 178,8811302 Telefon (abonnementsutgifter) 6 163 569,87 7 172 754 6 774 317 6 027 042,2111303 Datakommunikasjon og linjeleie 1 783 742,14 2 657 026 2 441 781 2 005 684,6411304 Banktjenester 412 682,31 51 920 36 420 434 396,9911305 Frakt, budbil 174 040,06 116 716 116 716 336 867,4811306 ADSL ikke trekkpliktig 7 160,98 101 862 102 799 7 464,7111308 Andre post-, bank-, og telefonutg. ikke mva-komp 23 454,67 1 511 1 511 23 881,2811309 Andre post-, bank-, og telefonutg. mva-komp høy sa 198 676,45 231 039 248 599 236 206,7111310 Mobil skattefri 10 961,98 1 256 1 256 2 861,1311311 Mobil skattefri motkonto 0,00 0 0 3 118,9211400 Annonse, reklame, informasjon 148 542,97 329 359 329 359 102 926,0011401 Stillings- og kunngjøringsannonser 2 945 353,87 1 744 772 1 641 772 2 415 760,5711402 Trykking og kopiering, mva-komp høy sats 1 610 030,56 1 807 092 1 684 353 1 217 935,1211403 Gaver ved representasjon 169 202,98 75 246 75 246 67 936,8011404 Trykking og kopiering, ikke mva-komp 1 524 874,15 564 888 430 388 1 498 049,3511408 Annen annonsering, reklame og info, ikke mva-kom 141 921,60 75 000 0 39 500,0011409 Annen annonsering, reklame og informasjon 2 641 007,72 1 868 225 1 165 225 1 502 195,1511500 Opplæring og kurs (ikke oppg.pliktig) 253 226,28 644 613 932 613 225 875,1411501 Kompetanse og etterutdanningstiltak 10 106 272,87 10 184 651 8 196 609 8 649 674,6011502 Stipendier 63 249,00 0 0 4 230,0011503 Faglig veiledning/utgifter til kursholder 2 092 164,59 787 019 437 019 1 822 961,3911504 Opplæring og kurs for folkevalgte 20 853,00 206 499 206 499 74 879,0011508 Andre utg. ved opplæring / kurs, mva-komp høy sat 1 942 032,30 2 152 867 3 157 962 2 207 567,0311509 Andre utg. ved opplæring og kurs, ikke mva-komp 2 264 332,91 5 005 387 4 795 000 2 149 618,7811600 Oppgpl. utg. og godtgj. for reiser m.v. 0,00 225 198 225 198 0,0011602 Kjøregodtgjørelse 3 800 633,99 3 574 138 3 356 189 3 738 091,4211603 Kostgodtgjørelse 269 019,05 217 280 203 209 296 004,4411604 Oppholdsutgifter 24 961,00 69 866 68 616 20 923,0011609 Andre oppgavepl. utg. og godtgj. ved reiser 1 669,00 11 394 9 489 5 005,0011650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser (sumnivå) 0,00 10 716 10 716 0,0011651 Telefongodtgjørelse 14 940,00 62 172 53 667 27 922,4411652 Klesgodtgjørelse, KUN for lønnssystemet 0,00 99 327 99 327 0,0011653 Utgiftsdekning oppdragstakere/familiebarneh 11 162 803,00 10 862 083 8 634 066 9 854 302,4011654 Praksiskompensasjon 434 750,48 551 022 651 022 607 447,5311659 Annen oppgavepl. utgiftsdekning / godtgjørelser 1 349 312,79 2 060 339 3 980 343 1 913 835,3911700 Transportutg. og drift av egne transportmidler 7 157,66 378 954 378 954 20 728,6411701 P-avgift 2 777 060,93 1 493 823 1 470 420 1 732 487,7411702 Transport av eldre og funksjonshemmede 5 948 420,07 6 354 530 5 890 968 7 186 480,8411703 Skyssutgifter til og fra skole 5 177 051,43 4 010 344 4 052 344 4 025 864,2111704 Bompenger 77 447,75 27 605 22 533 60 628,6111705 Drivstoff og olje til transportmidler 346 373,34 736 687 736 687 374 103,5211706 Forsikringer for transportmidler 522 196,04 616 275 600 275 17 937,0011707 Vedlikehold og service av transportmidler 78 443,76 84 156 84 156 190 103,8011708 Reiseutgifter tog, buss, fly etc mva-komp lav sats 5 452 674,26 2 602 040 1 882 021 4 111 462,3252


Drammen kommune Årsregnskap 2011 Artsregnskap-driftKonto Betegnelse Regnskap 2011Regulert budsjett2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 201011709 Andre utg. til frakt/drift av transportmidl 128 335,16 81 016 81 016 392 221,7211800 Energi 0,00 2 648 855 2 648 855 0,0011801 Elektrisk kraft til belysning og oppvarming m.v 27 331 172,57 33 037 736 31 379 885 32 847 142,3211802 Olje og parafin 3 002 908,42 2 753 420 2 958 420 3 900 961,1911803 Fjernvarme 3 983 478,93 2 345 906 1 945 906 4 487 009,5511804 Annen energi til oppvarming 75 702,93 10 000 10 000 148 629,6011805 Gass 230 804,87 300 000 300 000 561 733,5311806 Elektrisk kraft til drift 4 304 761,02 3 195 000 3 195 000 3 757 507,4511850 Forsikringer og utg. til vakthold og sikring 2 226,00 64 000 64 000 780,0011851 Yrkesskadeforsikringer 3 664 413,71 3 688 000 4 963 000 3 479 739,0011852 Elevforsikringer 176 672,26 759 398 759 398 174 385,0011853 Forsikringer av bygninger og utstyr 358 262,83 661 849 613 849 328 890,4011855 Utgifter til vakthold og alarmer 1 377 120,28 1 245 331 1 178 331 930 273,9711859 Andre typer ikke trekk- og oppg.pl. forsikringer o 845 787,00 4 101 274 4 101 274 3 863 285,4411900 Leie av lokaler og grunn 339 003,00 13 093 000 13 093 000 22 375,0011901 Husleie til Drammen Eiendom 234 869 667,92 231 098 098 229 141 688 202 923 964,1411902 Husleie, ikke mva-komp 15 343 200,82 15 143 516 15 317 924 16 414 023,7511903 Leie av ubebygd grunn 133 861,16 90 000 90 000 95 539,6411905 Tilfeldig leie av lokaler 2 065 394,74 319 358 344 798 1 230 989,5711907 Andre utgifter ved leie av lokaler og grunn 497 613,04 218 912 98 912 626 382,4111908 Husleie, mva-komp høy sats 20 407 578,56 20 834 442 20 952 083 19 869 392,8511909 Andre utgifter ved leie av lokaler og grunn 226 252,19 82 665 72 113 369 294,1911950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 13 365,93 589 439 544 439 60 255,6011951 Kontingenter 8 756 286,47 5 653 933 8 335 458 7 957 607,4111952 Kommunale eiendomsgebyrer (VAR og feiing) 4 097 121,95 4 525 434 4 088 677 3 675 031,3411953 Programvarelisenser 11 947 503,89 17 199 604 16 369 604 13 788 475,1811954 Rettsgebyr, saksomkostninger 116 858,13 0 0 947 852,5011955 TV-lisens 243 371,62 104 200 99 200 180 054,5911956 Kopieringsavtaler 124 768,00 23 000 23 000 897 924,0111958 Andre avgifter, bebyrer og lisenser, ikke mva-komp 1 283 907,02 333 685 413 685 1 422 600,6311959 Andre avgifter, gebyrer og lisenser 5 550 593,02 1 270 524 1 170 778 1 224 216,1112000 Inventar og utstyr 53 588,80 650 983 650 983 59 949,0012001 PC og -utstyr inkl. programvare 6 483 289,15 3 765 504 3 708 614 4 847 475,0912002 Kontorinventar og -utstyr 2 215 608,16 1 229 245 1 527 340 2 192 435,4312003 Redskaper og verktøy 148 708,25 189 140 189 140 109 282,4212004 Trygghetsalarmer 8 549,11 0 0 13 240,8012005 Kunst, samlinger, utsmykning 3 634,72 104 346 104 346 53 896,4012006 Mobiltelefon m/utstyr 1 264 253,98 698 502 680 078 1 002 068,6012007 Avvikskonto e-handel 523,20 0 0 0,0012008 Annet inventar og utstyr, ikke mva-komp 192 531,35 631 265 288 402 533 098,5212009 Annet inventar og utstyr 9 992 258,59 5 303 354 8 753 578 7 926 526,8812090 Medisinsk utstyr 0,00 0 0 2 800,0012099 Medisinsk utstyr 233 159,33 231 361 231 361 255 544,5412100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler 11 237,50 174 757 0 3 389,8812108 Kjøp/leie/leasing personkjøretøy 6 801 535,91 5 450 228 5 450 228 5 336 934,7612109 Kjøp/leie/leasing transportm. IKKE personkjøretøy 1 804 805,58 2 445 120 2 230 120 1 290 037,0312200 Kjøp, leie og leasing av maskiner 12 430,67 104 972 104 972 6 000,0012201 Servere og skrivere 189 037,12 313 620 313 620 239 733,9012202 Kopimaskiner 2 655 275,01 2 776 379 2 360 630 2 825 639,3712203 Kontormaskiner 310 212,91 258 894 88 894 186 281,6512204 Andre store maskiner 90 781,96 149 625 199 625 181 666,4312300 Vedlikehold av bygg/anlegg/utstyr 188 332,78 525 532 525 532 180 782,8012301 Vedlikehold av bygg 642 024,41 542 544 464 544 760 457,2112302 Vedlikehold av kummer og anlegg 5 151 748,92 4 900 000 4 900 000 5 785 328,6312303 Vedlikehold av offentlig vei 29 413 964,00 38 933 000 35 993 000 30 189 550,8412304 Vedlikehold av utstyr 3 123 128,38 2 933 734 2 935 531 3 448 908,8112305 Velikehold nybygg 0,00 0 0 13 695,0012306 Vedlikehold av tomt 22 275,20 420 000 0 64 087,5012308 Annet vedlikehold, ikke mva-komp 226 416,92 62 190 62 190 205 534,8612309 Annet vedlikehold, mva-komp høy sats 21 992 607,99 7 860 790 8 074 047 13 084 330,6312400 Serviceavtaler og reparasjoner 744 325,80 2 327 791 2 327 791 13 574,5012401 Driftsavtale bygninger 72 153,00 0 0 103 750,0012409 Serviceavtaler og reparasjoner 6 607 437,56 7 875 129 7 474 268 6 070 890,2812501 Materialer til vedlikehold av bygg 6 326,82 31 000 31 000 1 303,2012502 Materialer til vedlikehold av kummer og anlegg 11 612 405,07 9 050 000 9 050 000 8 266 361,2712503 Materialer til vedlikehold av vei 1 503,04 0 0 861 043,3712504 Materialer til vedlikehold av utstyr 1 482 261,20 2 838 523 2 849 523 1 067 683,0612509 Materialer til vedlikehold av annet 40 784,76 11 748 11 748 84 518,8253


Drammen kommune Årsregnskap 2011 Artsregnskap-driftKonto Betegnelse Regnskap 2011Regulert budsjett2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 201012600 Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester 4 362,80 0 0 0,0012601 Kjøp av renholdstjenester 37 347 578,30 36 390 854 36 118 882 30 080 324,9612602 Kjøp av vaskeritjenester 3 988 556,78 3 497 593 3 490 593 3 718 160,3612603 Kjøp av vaktmestertjenester 980 184,65 435 077 430 077 2 874 468,5212604 Kjøp av vedlikeholdstjenester 71 484,76 70 000 70 000 2 899 355,8012605 Vask av arbeidstøy 1 447 810,87 1 285 300 1 285 300 1 266 279,3612700 Konsulenttjenester 278 303,37 1 890 538 2 500 538 480 187,8012701 Juridisk bistand 712 121,83 203 000 200 000 343 253,9012702 Byggeledelse 0,00 0 0 708 010,4012703 Prosjektering 150 107,00 0 0 49 676,6012704 Vikartjenester v/byrå, ikke mva-komp 2 762 278,80 492 843 155 843 1 759 029,4712705 Kontrolloppgaver 2 313 278,48 2 915 475 2 915 475 1 612 924,9612706 IT-konsulenter 763 648,26 633 069 633 069 871 856,1912707 Vikartjenester v/byrå, mva-komp høy sats 2 300 600,65 890 400 650 000 2 928 347,5712708 Øvrige eksterne konsulenttjenester, ikke mva-komp 20 764 801,06 26 918 836 5 352 655 11 369 370,5812709 Øvrige eksterne konsulenttj., mva-komp høy sats 22 070 898,04 13 067 572 9 846 325 17 052 653,5312802 Dokumentavgift ved arealoverføring 74 354,00 100 000 0 0,0012900 Internkjøp 0,00 0 0 0,0012909 Internkjøp 46 628 081,91 27 923 462 10 969 251 17 028 811,08Kjøp av varer og tjenester til egenprod 811 020 280,41 819 702 735 753 046 867 711 331 420,0013000 Kjøp fra staten (sumnivå) 218,00 0 0 0,0013009 Kjøp fra staten 14 488 590,90 16 032 181 17 109 301 18 059 244,9313300 Kjøp fra fylkeskommuner (sumnivå) 307,00 0 0 8 236,0013309 Kjøp fra fylkeskommuner 285 520,00 282 429 312 429 1 108 097,0013500 Kjøp fra kommuner el. kommunale enheter (sumniv 14 661 758,00 14 605 732 21 575 000 41 923,0013501 Kjøp fra kommuner 23 677 430,32 28 496 260 13 496 260 12 513 868,2913502 Kjøp fra interkom selskap/tiltak, mvakomp høy sats 675 696,00 106 540 106 540 13 745,6013503 Kjøp fra interkom. selsk. og tiltak, ikke mva-komp 158 371,00 845 636 825 636 464 683,0013700 Kjøp fra andre ( private ) 472,00 100 000 0 30 300,0013701 Kjøp fra andre (private), mva-komp høy sats 8 438 794,25 7 751 248 3 849 175 6 711 768,6413702 Kjøp av privat forpleining 9 678 510,90 9 205 386 9 248 336 8 653 394,3613703 Basis/Driftstilskudd 43 806 025,43 44 439 890 42 885 690 40 274 139,5513704 Stimuleringstilskudd 4 491 229,00 4 990 940 4 990 940 4 677 997,1913705 Kjøp av renovasjonstjeneste 11 069 906,04 8 492 104 8 492 104 6 968 115,4113707 Frikjøp politikere 22 570,00 0 0 75 038,0013708 Kjøp av legetjenester fra private 87 851,00 501 250 501 250 343 505,0013709 Annet kjøp fra andre/tilskudd, ikke mva-komp 288 235 541,76 298 560 484 81 301 348 122 234 451,1913750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltaker 2 459,00 0 0 0,0013751 Kjøp fra Drammensregionens Brannvesen IKS 604 226,60 720 569 720 569 564 245,5013752 Kjøp fra Glitrevannverket IKS 22 658 635,60 23 100 000 23 100 000 22 510 727,8013753 Kjøp fra Legevakta i Drammensregionen IKS 517 547,41 893 525 793 525 505 107,0513754 Kjøp fra Renovasjonsselskapet for Drammensregio 1 213 970,84 1 135 483 1 054 391 1 015 387,0013755 Kjøp fra Buskerud Kommunerevisjon IKS 2 396 149,60 2 462 276 2 459 776 2 388 500,0013759 Kjøp fra andre IKS der kommunen er deltaker 32 680,00 0 0 0,0013801 Kjøp fra Drammen Drift KF 26 331 633,20 30 888 474 30 888 474 25 924 749,9213802 Kjøp fra Drammen Eiendom KF 69 166,20 15 000 15 000 31 394,4013804 Kjøp fra Drammen barnehage KF 631 222,00 500 000 500 000 516 425,0013805 Kjøp fra Drammen Kjøkken KF 4 288 906,82 4 202 365 4 202 365 4 066 822,4013806 KJøp fra Drammen Parkering 500,00 0 0 45 877,0013809 Kjøp fra andre foretak og bedrifter i egen kommune 3 490 349,88 1 231 000 1 031 000 3 124 334,30Kjøp av tjenester som erstatter egenprod 482 016 238,75 499 558 772,00 269 459 109,00 282 872 077,5314009 Overføringer til staten 3 469 690,00 3 207 405 3 456 280 3 682 799,0014290 Betalt mva (mvarefusjon) 67 606 396,01 55 125 804 54 671 459 59 794 002,4714295 Betalt kun mva, uten føring av grunnlag 29 882,75 0 0 46 472,0014309 Overføringer til fylkeskommuner 946 000,00 0 0 0,0014509 Overføringer til kommuner 849 433,50 300 000 300 000 2 360 220,5014700 Overføringer til andre (private) 7 482 754,50 7 449 705 198 706 2 818 745,0014701 Overføringer til lag, foreninger og politiske part 32 400 901,06 28 516 166 28 985 245 32 670 140,2914702 Tap på krav 556 482,86 193 012 193 012 626 294,1914703 Tilskudd til utbedring av boliger 1 734 902,00 0 0 1 312 641,0014704 Etableringstilskudd boliger 3 337 814,00 0 0 2 054 200,0014705 Livsopphold 41 657 732,99 44 562 000 39 318 000 44 330 511,2714706 Boutgifter 31 924 875,57 32 420 000 30 200 000 31 383 317,5414707 Reiseutgifter klienter 19 825,56 0 0 0,0054


Drammen kommune Årsregnskap 2011 Artsregnskap-driftKonto Betegnelse Regnskap 2011Regulert budsjett2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 201014708 Opphold pensjonat/institusjon 0,00 0 0 115 637,0014709 Andre tilskudd/overføringer til private 70 898 679,29 79 103 803 266 644 577 217 889 746,7614750 Overføring til IKS der kommunen er deltaker (sum) 22 909 060,00 22 909 000 0 22 315 930,0014751 Overføring til Drammensregionens Brannvesen IKS 39 327 971,00 38 073 776 37 166 186 36 961 572,0014753 Overføring til Legevakta i Drammnensregionen IKS 14 694 623,00 15 488 000 14 953 000 15 196 528,0014754 Overføring til Renovasjonsselskapet 67 500,00 0 0 0,0014755 Overføring til Buskerud Kommunerevisjon IKS -500 000,00 0 0 0,0014756 Overføring til 110 sentralen IKS 1 564 152,00 1 701 122 1 701 122 1 571 590,0014801 Overføring til Drammen Drift KF 10 282 000,00 11 259 000 4 282 000 2 080 553,0014802 Overføring til Drammen Eiendom KF 5 945 058,00 6 245 200 6 745 200 5 247 837,3814803 Overføring til Drammen konkurranse KF 0,00 0 0 0,0014804 Overføring til Drammen barnehage KF 60 000,00 0 0 176 949 532,1914805 Overføring til Drammensbadet KF 19 036 060,00 20 384 450 20 384 450 19 370 505,0014809 Overf til andre foretak og særbedr i egen kommune 977 000,00 0 0 0,0014901 Avsetning til lønnsreserve 0,00 0 25 561 166 0,0014903 Til disposisjon 0,00 0 -248 881 0,0014904 Forrige års resultat 0,00 0 -202 975 0,0014905 Bundne midler, overført fra i fjor 0,00 0 -275 000 0,00Overføringsutgifter 377 278 794,09 366 938 443,21 534 033 547,21 678 778 774,5915000 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg. 4 248,00 0 0 0,0015002 Renter bruk av kassekreditt 1 288 001,71 0 0 11 898 394,5215004 Renteutgifter til lånefondet 61 762 323,00 60 700 000 69 700 000 44 502 913,9715008 Renteutgifter til formidlingslån 7 030 399,94 0 0 4 088 230,5915009 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 97 997,62 0 0 108 148,4115102 Avdragsutgifter til lånefondet 48 641 301,00 47 000 000 47 000 000 39 211 133,0015202 Sosiale utlån 499 312,70 900 000 900 000 973 131,4015401 Avsetninger til disposisjonsfond 6 365 049,00 6 365 049 500 000 118 077 000,0015501 Avsetninger til bundne fond 24 566 366,00 0 0 24 216 442,7415701 Overføring til investeringsregnskapet 17 630 241,72 13 558 000 7 800 000 11 239 495,5215801 Ikke disponert regn.messig mindreforbruk 21 985 867,87 0 0 3 701 097,2015901 Avskrivninger 170 260 335,00 150 000 000 109 800 000 148 042 570,40Finansutgifter og -transaksjoner 360 131 443,56 278 523 049 235 700 000 406 058 557,7516000 Brukerbetaling for kommunale tjenester -5 890 424,64 -6 300 000 -6 300 000 -6 211 963,6116001 Oppholdsbetaling -61 605 405,50 -61 249 821 -70 592 178 -37 436 674,8916002 Vederlag for opphold på institusjon -63 794 345,32 -64 249 547 -61 043 947 -62 942 099,0516009 Øvrige egenandeler m.m. -6 126 832,70 -5 678 295 -5 108 320 -5 865 813,5216200 Annet salg utenfor avg.omr. -44 200,00 -30 840 -30 840 0,0016201 Avg.fritt salg kantine/kafeteria -18 065,30 -42 000 -42 000 -87 733,5016202 Purregebyr, andre påslag ved manglende betaling v -2 141 360,06 -2 686 507 -2 621 507 -2 512 301,9016203 Rettsgebyr -3 046 282,89 -2 000 000 -2 000 000 -1 562 932,2816206 Salgs- og skjenkeavgifter (avgiftsfrie) -1 189 376,00 -1 107 562 -1 107 562 -1 009 832,0016207 Andre gebyrer, purregebyr -1 404 391,80 -1 458 330 -291 706 -1 034 131,0016209 Andre inntekter, gebyr ved avg.fri omsetning -34 505 217,58 -26 195 725 -27 193 583 -25 735 965,9616299 Billettinntekter -2 906 018,50 -2 295 714 -1 824 334 -2 567 692,0016301 Husleieinnt., festeavgifter, utleie av lokaler -9 600 635,09 -8 736 077 -8 736 077 -7 990 851,4516401 Kommunale eiendomsgebyrer (VA) 2005 95 803,00 0 0 24 642,0016402 Tilknytningsavgift -1 324 311,00 -720 000 -720 000 -769 476,0016403 Fastledd årsgebyr -18 900 762,28 -18 839 000 -18 839 000 -18 777 469,3516404 Avregning vannmålerabonnenter 46 878,24 0 0 -1 545 303,8316405 Årsgebyr beregnet forbruk vannmålerabonnenter -103 260 106,62 -102 000 000 -102 000 000 -92 610 725,4216407 Årsgebyr beregnet forbruk arealabonnenter -48 122 540,69 -52 370 000 -52 370 000 -47 384 887,3916500 Annet avgiftspliktig salg av varer/tjenester 0,00 -133 640 -133 640 0,0016501 Parkeringsavgift 207,20 0 0 5 331,2016502 Parkeringskort 14 279,89 0 0 1 940,0016509 Annet avgiftspliktig salg av varer/tjenester -6 735 593,93 -6 569 657 -6 313 657 -7 845 631,1416601 Salg av driftsmidler 0,00 0 0 -80 030,0016901 Internt salg (tilfeldig) -38 847 375,82 -58 109 432 -50 811 599 -43 138 981,7816903 Internt salg avgiftspl. høy sats -9 891 310,80 -60 000 -60 000 -6 919 118,7816909 Øvrige fordelte utgifter (ikke lønn) -24 500,00 0 0 -65 690,00Salgsinntekter -419 221 888,19 -420 832 147 -418 139 950 -374 063 391,6517000 Fra staten -3 331 673,00 -1 265 000 -65 000 -2 605 183,0017001 Tilretteleggingstilsk/Ref fra arbeidsmarkedsetaten -2 216 858,00 -300 197 -381 640 -1 959 825,0055


Drammen kommune Årsregnskap 2011 Artsregnskap-driftKonto Betegnelse Regnskap 2011Regulert budsjett2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 201017002 Refusjon for statstilskudd til barnehager -5 299 325,00 -7 600 000 0 -159 352 269,1717005 Fastlønnstilskudd for leger/fysioterapeuter -3 584 452,00 -4 690 040 -3 783 040 -3 399 875,0017006 Tilskudd til ekstra språkopplæring av fremmedspråk -2 569 801,00 -2 600 000 -2 600 000 -1 148 859,0017008 Momskompensesjon/momsrefusjon -4 046 196,00 -2 000 000 -2 000 000 -4 560 615,1317009 Andre tilskudd knyttet til prod. av bestemt antall -98 685 743,53 -97 566 272 -79 499 294 -111 238 921,6017101 Sykelønnsrefusjon fra folketrygden -82 206 375,33 -75 126 800 -66 039 510 -63 352 063,0017102 Refusjon for fødselspenger -27 261 169,00 -12 555 459 -16 422 959 -21 806 772,0017103 Refusjon for feriepenger av sykelønn -5 107 047,00 -3 068 471 -2 918 238 -4 731 287,0017104 Sykerefusjon arbeidsgiveravg. 0,00 -58 376 -1 153 449 0,0017109 Trygdeyteklser til barn -96 391,84 0 0 -66 144,7817280 Kompensert mva investeringsregnskapet -26 195 939,10 -19 500 000 -19 500 000 -29 360 912,8517290 Kompensert mva driftsregnskapet -67 603 696,01 -55 416 061 -54 962 818 -59 806 721,6617295 Komp mva drift, uten grunnlag -32 582,75 0 0 -46 472,0017300 Fra fylkeskommuner 0,00 -174 038 -174 038 0,0017301 Fra fylkeskommuner -31 327 116,00 -25 438 263 -22 964 804 -21 636 368,7717501 Fra kommuner -137 794 989,27 -136 736 213 -96 297 617 -84 794 843,1717700 Fra andre (private) -1 825 187,20 -1 703 757 -110 757 -680 308,0017701 Fra andre (private) -19 876 711,47 -21 180 363 -16 820 345 -22 066 198,0517702 Premieavvik pensjon 0,00 0 -520 000 0,0017703 Forsikringsoppgjør innbetalinger til kommunen -5 377,00 0 0 -402 743,0017704 Refusjon VA -15 200,00 0 0 -20 124,0017705 Refusjon veileder/øvingslærer 0,00 0 0 -8 514,0017706 Refusjon dokumentavgift ved arealoverføring -26 170,00 -100 000 0 0,0017751 Ref. fra Drammensregionens Brannvesen IKS -1 021 907,82 -1 026 520 -1 026 520 -976 791,2917752 Ref. fra Glitrevannverket IKS -33 943,00 -10 280 -10 280 -3 095,0017753 Ref. fra Legevakta i Drammnensregionen IKS -476 986,85 -488 696 -488 696 -459 990,6117754 Ref. fra Renovasjonsselskapet for Drammensregion -450 896,00 -477 000 -477 000 -465 425,0017755 Ref. fra Buskerud Kommunerevisjon IKS -50 272,84 -5 000 -5 000 -5 125,0017756 Ref. fra Alarmsentralen i Buskerud IKS -44 539,98 -34 840 -34 840 -34 149,0317757 Ref. fra Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud -49 272,00 -60 924 -60 924 -56 382,0017759 Ref fra andre IKS der kommunen -874 641,82 -1 125 000 -400 000 -133 903,0017801 Ref fra Drammen Drift KF -954 978,80 -446 232 -446 232 -971 637,7917802 Ref fra Drammen Eiendom KF -1 395 272,11 -1 037 676 -1 007 676 -2 602 669,2517804 Ref. fra Drammen Barnehager KF -123 405,60 -320 737 -833 737 -2 308 257,4617805 Ref fra Drammen Kjøkken KF -537 322,20 -590 305 -590 305 -396 624,6017806 Ref fra Drammen Parkering KF -453 629,44 -438 181 -438 181 -317 082,9117087 Ref. fra Drammensbadet KF -379 667,84 -319 520 -319 520 -311 828,5017808 Ref. fra Regionrådet -55 086,00 -61 372 -61 372 -70 931,0017809 Ref fra andre foretak/bedr i egen kommune m/særr -642 211,69 -17 930 140 -17 930 140 -235 964,3817900 Internsalg 0,00 -105 000 -105 000 0,0017901 Internsalg (forhåndsavtalt) -64 827 331,26 -27 818 462 -23 388 606 -33 826 526,37Refusjoner -591 479 365,75 -519 375 196 -433 837 539 -636 221 403,3718001 Rammetilskudd fra staten -1 138 596 774,00 -1 128 610 640 -1 136 432 000 -571 369 149,0018100 Andre statlige overføringer (sumnivå) -600 000,00 -700 000 -700 000 -1 100 000,0018102 Lønnstilskudd til omsorgssektoren -125 000,00 0 0 0,0018103 Utbedringstilskudd til boliger -1 000 000,00 0 0 -1 500 000,0018104 Integreringstilskudd -64 220 086,00 -66 671 000 -64 071 000 -69 073 738,0018105 Statlig overføring til private bh. -315 232,00 0 0 -145 335 358,0018106 Etableringstilskudd boliger -5 200 000,00 0 0 -4 500 000,0018109 Andre statlige overføringer uten krav til motytels -30 360 126,00 -31 288 357 -34 672 533 -97 690 757,0818309 Fra fylkeskommunen -133 875,00 -50 000 -50 000 -682 500,0018509 Fra kommuner -8 839 447,09 -10 226 613 -4 400 000 -194 152,0018709 Skatt på inntekt og formue -1 432 635 197,47 -1 430 984 000 -1 385 320 000 -1 485 797 699,3518800 Investeringsmoms Drammen Eiendom KF -16 779 487,47 -22 320 000 -25 320 000 -44 527 407,9318802 Overføring fra Drammen Eiendom KF 0,00 0 0 -300 000,0018809 Overføring fra andre foretak/bedrifter i egen komm -49 100 001,00 -49 100 000 0 -8 560 903,0018909 Andre overføringer fra private -175 000,00 0 -25 700 -558 930,0018959 Overføring fra andre IKS der kommunen er deltaker 0,00 0 0 -66 686,00Overføringsinntekter -2 748 080 226,03 -2 739 950 610 -2 650 991 233 -2 431 257 280,3619001 Renteinntekter m.v -3 189 452,92 -30 750 000 -36 750 000 -12 492 937,7319002 Renteinntekter ved utlån -20 068 339,00 0 0 -23 057 963,0019003 Renter fra kunder -330 801,62 0 0 -269 892,7719004 Byggelånsrenter intern rente -3 500 000,00 0 0 -3 500 000,0019008 Gebyr på startllån -761,80 0 0 9 205,0056


Drammen kommune Årsregnskap 2011 Artsregnskap-driftKonto Betegnelse Regnskap 2011Regulert budsjett2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 201019009 Renter på formidlingslån -5 502 227,16 0 0 -4 607 598,1219051 Utbytte og eieruttak -69 000 000,00 -69 000 000 -92 100 000 -185 470 000,8019202 Mottatt avdrag sosiale lån -689 816,86 -450 000 -450 000 -526 894,4219301 Bruk av tidligere års regn.messige mindreforbruk -5 884 576,78 -5 865 049 0 0,0019401 Bruk av disposisjonsfond -41 753 624,46 -41 677 217 0 -11 580 741,0019501 Bruk av bundne fond -21 373 158,43 -21 341 525 -812 000 -26 792 685,6919502 Bruk av VA-fond -9 178 000,00 -12 246 000 -18 246 000 -5 692 800,0019901 Motpost avskrivninger -170 260 335,00 -150 000 000 -109 800 000 -148 042 570,40Finansinntekter og -overføringer -350 731 094,03 -331 329 791 -258 158 000 -422 024 878,9357


Artsregnskap – investeringSpesifikasjon av årsregnskapet på arter (konto)Sumnivå for artsgrupper


Drammen kommune Årsregnskap 2011 Artsregnskap-investeringKonto Betegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 201000701 Lønn ifm investeringer 2 238 134,16 -1 0 2 893 625,4200708 Påløpte feriepenger 227 056,09 0 0 297 697,3700900 Pensjonsinnskudd og trekkpl. Forsikr. 238 151,19 0 0 322 154,3000990 Arbeidsgiveravgift 330 225,41 0 0 438 228,28Lønn inkl. sosiale utgifter 3 033 566,85 -1 0 3 951 705,3701000 Kontormateriell. 4 496,70 0 0 120 808,8001050 Undervisningsmateriell, ikke mva-komp 653 795,23 -577 563 0 2 375 029,9201055 Undervisningsmateriell, mva-komp høy sa 29 212,56 0 0 248 355,4501140 Medikamenter 0,00 0 0 0,0001150 Matvarer. 85 879,01 -76 400 0 50 931,1401200 Annet forbr.matr/råvarer, tjenester, ikke m 183 356,09 100 000 0 45 300,6301205 Annet forbr.matr/råvarer, tjen. mva-komp 507 103,47 0 0 152 872,6101300 Post, banktjenester, telefon. 6 640,80 0 0 11 301,0301400 Annonse, reklame, informasjon. 81 407,55 0 0 43 378,6201500 Opplæring og kurs. 222 091,93 -1 0 78 390,0001600 Bilgodtgjørelse/kostgodtgjørelse 0,00 0 0 0,0001700 Transportutgifter og drift av egne transpo 1 530,00 0 0 2 332,0001800 Energi 69 222,49 0 0 767 740,7201900 Leie av lokaler og grunn, ikke mva-komp. 37 640,80 0 0 2 000,0001905 Leie av lokaler, mva-komp høy sats 9 600,00 0 0 0,0001950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende. 2 107 044,08 1 048 739 0 1 175 955,6802000 Inventar og utstyr. 46 658 775,79 85 373 463 17 700 000 64 082 283,0502090 Medisinsk utstyr. 0,00 0 0 0,0002100 Kjøp av transportmidler 185 000,00 316 850 0 353 150,0002200 Kjøp av maskiner. 0,00 0 0 0,0002300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-k 70 960 612,21 242 270 789 223 400 000 135 179 564,4002301 AI- Vedlikehold, byggetj, nybygg, ikke mv 11 431 436,10 0 0 18 910 979,1402305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp 22 314 558,11 12 422 395 0 42 028 875,2202306 AI- Vedlikehold, byggetj, nybygg, mva-ko 32 177 683,42 2 070 810 0 23 391 199,2202400 Serviceavtaler og reparasjoner. 98 827,66 0 0 1 243,2802500 Materialer til vedl. og nybygg. 9 319 415,28 0 0 8 138 631,8402501 AI- Materialer til vedl. og nybygg 0,00 0 0 114 408,0002600 Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester 24 019,16 0 0 0,0002700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 17 855 770,03 7 790 598 0 15 167 997,4702701 AI- Konsulenttjenester, ikke mva-komp 328 888,80 0 0 565 378,2002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 14 747 700,79 3 910 300 0 9 473 260,3402706 AI- Konsulenttjenester, mva-komp sats 3 434 501,18 0 0 2 188 058,5502800 Kjøp av tomt og grunn. 2 457 592,00 2 600 795 1 500 000 14 414 405,0002850 Kjøp av eksisterende bygg/anlegg. 10 749 842,00 10 453 060 0 1 941 044,5002900 Internkjøp, ikke mva-komp 18 199 249,35 0 0 17 238 426,56Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 264 942 892,59 367 703 836 242 600 000 358 263 301,3703000 Kjøp fra staten 33 750,00 0 0 0,0003500 Kjøp fra kommuner 50 030,00 0 0 441 563,0003700 Kjøp fra andre (private), ikke mva-komp h 10 000,00 0 0 97 500,0003705 Kjøp fra andre (private), mva-komp høy s 128 700,00 0 0 994,0003750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltak 31 699 521,00 26 100 413 21 700 000 508 939,0003800 Kjøp fra egne særbedrifter 793 216,60 0 0 7 835 897,20Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjo 32 715 217,60 26 100 413 21 700 000 8 884 893,2004290 Betalt mva (momsrefusjon) 26 195 939,08 0 0 30 677 850,9504500 Overføringer til kommuner 40 000,00 0 0 0,0004700 Overføringer til andre (private). 12 537 791,65 12 500 000 12 500 000 19 919 557,6558


Drammen kommune Årsregnskap 2011 Artsregnskap-investeringKonto Betegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 2010Overføringsutgifter 38 773 730,73 12 500 000 12 500 000 50 597 408,6005000 Renteutgifter, provisjoner og andre finans 3 500 000,00 100 000 100 000 3 500 000,0005100 Avdragsutgifter. 20 322 820,30 9 400 000 9 400 000 26 985 973,0005200 Utlån 49 672 235,20 80 000 000 80 000 000 35 438 271,2505290 Kjøp av aksjer og andeler 1 128 009,00 700 000 0 822 426,0005300 Dekning av tidligere års regnskapsmessig 18 320 941,32 0 0 13 444 292,0005480 Avs. til ubundne kapitalfond. 2 196 767,00 2 100 000 2 100 000 2 443 826,0005481 Avs. til investeringsfond 0,00 0 0 2 241 964,4405500 Avsetninger til bundne fond. 14 771 314,50 0 0 13 272 672,72Finansutgifter og -transaksjoner 109 912 087,32 92 300 000 91 600 000 98 149 425,4106500 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjene -3 782 614,60 -1 282 562 0 -8 195 110,0706600 Salg av driftsmidler 0,00 0 0 -20 000,00Salgsinntekter -3 782 614,60 -1 282 562 0 -8 215 110,0707000 Fra staten. -2 606 655,00 -4 319 000 0 -1 432 000,0007280 Momskompensasjon investeringer 0,00 0 0 -1 316 938,1007300 Fra fylkeskommuner. -5 432 799,73 -4 000 340 0 -5 218 049,0007500 Fra kommuner. -39 431 132,31 -11 945 830 0 -26 362 507,0007700 Fra andre (private). -14 442 805,30 -8 655 808 0 -15 870 430,9607750 Salg til IKS der kommunen selv er deltake -800 000,00 0 0 0,0007800 Refusjon fra kommunalt foretak -10 670 832,65 -10 670 833 0 -254 724,0007900 Internsalg. 0,00 0 0 -440 711,27Refusjoner -73 384 224,99 -39 591 811 0 -50 895 360,3309000 Renteinntekter. -404 248,98 0 0 0,0009100 Bruk av lån. -314 354 357,05 -429 495 549 -346 900 000 -379 858 539,0409200 Mottatte avdrag på utlån. -25 087 527,53 -11 600 000 -11 600 000 -18 069 989,2209290 Salg av aksjer 0,00 0 0 -43 376,0009400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0 0 -13 444 292,0009480 Bruk av ubundne investeringsfond. -2 100 000,00 -2 100 000 -2 100 000 0,0009483 Bruk av spillemidler fond 0,00 0 0 0,0009500 Bruk av bundne fond. -12 397 779,22 -976 137 0 -23 754 164,0009501 Bruk av bundet investeringsfond -236 501,00 0 0 -14 326 407,7709700 Overføringer fra driftsregnskapet. -17 630 241,72 -13 558 188 -7 800 000 -11 239 495,5209800 Regnskapsmessig merforbruk 0,00 0 0 0,00Finansinntekter og-overføringer -372 210 655,50 -457 729 874 -368 400 000 -460 736 263,5559


ProsjektregnskapSpesifikasjon av årsregnskapet investeringer påhovedprosjekt og arter


Drammen kommune Årsregnskap 2011 ProsjektregnskapRegulertbudsjett2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 2010Betegnelse Regnskap 20110160 Inventar og utstyr Sørbyløkka bhg02000 Inventar og utstyr 0,00 120 667 0 37 970,0002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 0,00 0 0 7 520,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 0,00 0 0 11 372,5009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -56 862,50Sum Inventar og utstyr Sørbyløkka bhg 0,00 0 00170 Inventar og utstyr Lilleløkka bhg02000 Inventar og utstyr 0,00 4 171 0 63 646,4104290 Betalt mva (momsrefusjon) 0,00 0 0 15 911,6009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -79 558,01Sum Inventar og utstyr Lilleløkka bhg 0,00 0 00180 Inventar og utstyr Parktunet bhg01150 Matvarer 0,00 -76 400 0 2 766,0002000 Inventar og utstyr 0,00 0 0 176 409,6004290 Betalt mva (momsrefusjon) 0,00 0 0 44 102,4009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -223 278,00Sum Inventar og utstyr Parktunet bhg 0,00 0 00190 Inventar og utstyr Jordbrekkskogen bhg02000 Inventar og utstyr 0,00 -192 737 0 194 112,4004290 Betalt mva (momsrefusjon) 0,00 0 0 48 528,1009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -242 640,50Sum Inventar og utstyr Jordbrekkskogen bhg 0,00 0 00200 Drammen Kommunale barnehager02000 Inventar og utstyr 0,00 -9 793 0 287 834,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 0,00 0 0 71 958,5009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -359 792,50Sum Drammen Kommunale barnehager 0,00 0 00202 Inventar ny barnebolig02000 Inventar og utstyr 0,00 8 175 0 0,00Sum Inventar ny barnebolig 0,00 0 00203 Utvidet kontorareal02000 Inventar og utstyr 81 892,87 116 132 0 130 180,0204290 Betalt mva (momsrefusjon) 20 473,22 0 0 32 545,0009100 Bruk av lån 0,00 0 0 438,0009700 Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0 0 -163 163,02Sum Utvidet kontorareal 102 366,09 0 00301 Sivilforsvaret02100 Kjøp av transportmidler 0,00 66 850 0 353 150,0006600 Salg av driftsmidler 0,00 0 0 -20 000,0009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -333 150,00Sum Sivilforsvaret 0,00 0 00404 Opparb.av elvebredden Strømsø 102300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 27 820,00 799 267 0 21 522,2002305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 9 500,00 0 0 -100 936,0002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 10 384,80 0 0 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 11 926,20 0 0 -19 853,4505500 Avsetninger til bundne fond 0,00 0 0 799 267,2507300 Refusjon fra fylkeskommuner 0,00 0 0 -700 000,0009501 Bruk av bundet investeringsfond -59 631,00 0 0 0,00Sum Opparb.av elvebredden Strømsø 1 0,00 0 060


Drammen kommune Årsregnskap 2011 ProsjektregnskapRegulertbudsjett2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 2010Betegnelse Regnskap 20110406 Byutvikling i sentrum01400 Annonse, reklame, informasjon 0,00 0 0 4 230,0001950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 0,00 0 0 22 274,4002300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 109 312,00 503 263 0 1 101 378,7502305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 292 146,40 0 0 1 422 383,6002500 Materialer til vedl. og nybygg 1 696,80 0 0 5 226,4002700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 16 500,00 1 000 000 0 54 548,3602705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 400 012,46 0 0 33 580,0002900 Internkjøp, ikke mva-komp 0,00 0 0 295 500,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 162 083,72 0 0 347 083,1005000 Byggelånsrente intern rente 0,00 0 0 56 500,0009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -3 342 704,61Sum Byutvikling i sentrum 981 751,38 0 00407 Gangbru, kulturaksen/Uniom01950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 0,00 0 0 1 030,0002305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 0,00 0 0 168 460,7002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 0,00 0 0 55 191,4002900 Internkjøp, ikke mva-komp 0,00 0 0 26 300,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 0,00 0 0 36 986,6505000 Byggelånsrente intern rente 0,00 0 0 5 000,0009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -292 968,75Sum Gangbru, kulturaksen/Uniom 0,00 0 00413 Grunnerverv - byutvikling01150 Matvarer 0,00 0 0 455,0002850 Kjøp av eksisterende bygg/anlegg 0,00 0 0 1 625 598,5009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -1 626 053,50Sum Grunnerverv - byutvikling 0,00 0 00423 Strømsø torg og Tamburgata01205 Annet forbr.matr/råvarer, tjen. mva-komp høy sats 50 000,00 0 0 31 746,8001400 Annonse, reklame, informasjon 12 806,40 0 0 8 568,2002300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 2 951 042,50 45 794 152 49 400 000 4 397 951,0002301 AI- Vedlikehold, byggetj, nybygg, ikke mva-komp 4 115 153,00 0 0 2 787 446,0002305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 1 978 490,40 0 0 9 130 120,0002306 AI- Vedlikehold, byggetj, nybygg, mva-komp høy sats 14 299 377,90 0 0 7 808 150,4002700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 101 039,00 0 0 502 968,6002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 367 607,40 0 0 207 037,0502706 AI- Konsulenttjenester, mva-komp sats 1 360 629,60 0 0 677 100,0002900 Internkjøp, ikke mva-komp 4 354 591,16 0 0 2 611 275,6004290 Betalt mva (momsrefusjon) 4 526 231,86 0 0 4 072 898,3705000 Byggelånsrente intern rente 857 300,00 0 0 499 800,0007700 Refusjon fra andre (private) -65 503,50 -65 504 0 -3 295 600,0009100 Bruk av lån 0,00 0 -49 400 000 -29 439 462,02Sum Strømsø torg og Tamburgata 34 908 765,72 0 00426 Bybrua opprusting02300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 0,00 2 000 000 0 0,0002700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 162 073,00 0 0 0,0002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 43 104,00 0 0 0,0002900 Internkjøp, ikke mva-komp 29 500,00 0 0 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 7 095,00 0 0 0,0005000 Byggelånsrente intern rente 6 100,00 0 0 0,00Sum Bybrua opprusting 247 872,00 0 00427 3D bymodell - kart og geodata01200 Annet forbr.matr/råvarer, tjenester, ikke mva-komp 0,00 0 0 800,0001400 Annonse, reklame, informasjon 6 104,65 0 0 780,0001950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 0,00 0 0 7 350,0002000 Inventar og utstyr 0,00 500 000 500 000 0,0061


Drammen kommune Årsregnskap 2011 ProsjektregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 201002300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 9 729,00 3 000 000 0 9 265,0002301 AI- Vedlikehold, byggetj, nybygg, ikke mva-komp 2 970 819,90 0 0 7 940 151,9202305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 0,00 0 0 111 399,9002306 AI- Vedlikehold, byggetj, nybygg, mva-komp høy sats 598 424,72 0 0 11 158 195,7202500 Materialer til vedl. og nybygg 0,00 0 0 248 797,0202700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 19 840,00 1 669 206 0 552 656,2502705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 101 449,00 0 0 54 311,8602900 Internkjøp, ikke mva-komp 0,00 0 0 1 150 650,9604290 Betalt mva (momsrefusjon) 358 999,79 0 0 2 835 889,6104700 Overføringer til andre 0,00 0 0 21 792,9005000 Byggelånsrente intern rente 0,00 0 0 397 600,0007300 Refusjon fra fylkeskommuner -2 640 615,00 -2 640 615 0 -3 000 000,0007700 Refusjon fra andre (private) -74 436,00 -74 436 0 0,0009100 Bruk av lån 0,00 0 -500 000 -21 489 641,14Sum 3D bymodell - kart og geodata 1 350 316,06 0 00429 Gateopprustning02300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 16 666,64 0 0 997 290,2602305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 0,00 301 703 0 856 721,4202500 Materialer til vedl. og nybygg 0,00 0 0 3 037,6002700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 0,00 0 0 58 255,0002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 0,00 0 0 4 074,6602900 Internkjøp, ikke mva-komp 0,00 0 0 172 700,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 3 564,05 0 0 214 891,0204700 Overføringer til andre 0,00 0 0 6 790,5005000 Byggelånsrente intern rente 0,00 0 0 33 100,0007700 Refusjon fra andre (private) 0,00 0 0 -418 906,0009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -1 927 954,46Sum Gateopprustning 20 230,69 0 00432 Brannsikringstiltak01950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 0,00 0 0 605,0402305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 0,00 3 987 0 822 405,6002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 0,00 0 0 10 500,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 0,00 0 0 208 226,4007300 Refusjon fra fylkeskommuner 0,00 0 0 -385 224,0009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -656 513,04Sum Brannsikringstiltak 0,00 0 00433 Trafikksanering Sundhaugata/Smithestrømvn01400 Annonse, reklame, informasjon 625,00 0 0 0,0001900 Leie av lokaler og grunn, ikke mva-komp 1 000,00 0 0 0,0001950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 12 645,00 0 0 0,0002300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 0,00 3 211 694 4 000 000 0,0002305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 31 316,00 0 0 0,0002306 AI- Vedlikehold, byggetj, nybygg, mva-komp høy sats 1 693 350,31 0 0 0,0002500 Materialer til vedl. og nybygg 331 053,56 0 0 0,0002700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 301 005,00 0 0 0,0002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 12 325,00 366 581 0 95 375,5202706 AI- Konsulenttjenester, mva-komp sats 248 791,40 0 0 0,0002900 Internkjøp, ikke mva-komp 168 300,00 0 0 11 900,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 177 821,25 0 0 23 843,8805000 Byggelånsrente intern rente 34 700,00 0 0 2 300,0009100 Bruk av lån 0,00 0 -4 000 000 -133 419,40Sum Trafikksanering Sundhaugata/Smithestrømvn 3 012 932,52 0 00434 Elvebredden/Sigurd Kristiansen promenade - konseptutvikling/ forprosjekt02700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 0,00 500 000 0 0,00Sum Elvebredden/Sigurd Kristiansen promenade - kons 0,00 0 00435 Arkitektkonkurranse Fjell 202062


Drammen kommune Årsregnskap 2011 ProsjektregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 201001900 Leie av lokaler og grunn, ikke mva-komp 25 534,00 0 0 0,0002700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 49 392,00 3 000 000 0 0,0002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 293 911,80 0 0 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 73 477,95 0 0 0,00Sum Arkitektkonkurranse Fjell 2020 442 315,75 0 00499 Byprosjekter - Restarbeider01150 Matvarer 5 700,00 0 0 1 429,0001400 Annonse, reklame, informasjon 667,11 0 0 0,0001900 Leie av lokaler og grunn, ikke mva-komp 3 500,00 0 0 0,0001950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 52 267,75 0 0 23 100,2102300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 192 502,50 -146 929 0 2 562 228,8002305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 179 182,85 3 162 308 0 1 747 954,8002501 AI- Materialer til vedl. og nybygg 0,00 0 0 114 408,0002700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 127 886,20 0 0 199 590,7002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 584 092,96 185 621 0 1 155 884,1002706 AI- Konsulenttjenester, mva-komp sats 870,00 0 0 121 133,5302800 Kjøp av tomt og grunn 97 870,00 152 241 0 13 209 500,0002850 Kjøp av eksisterende bygg/anlegg 10 249 842,00 10 453 060 0 315 446,0002900 Internkjøp, ikke mva-komp 225 302,19 0 0 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 188 323,35 0 0 786 086,2804700 Overføringer til andre 7 504,65 0 0 37 500,0005000 Byggelånsrente intern rente 8 400,00 0 0 0,0007280 Momskompensasjon investeringer 0,00 0 0 -484 466,2007700 Refusjon fra andre (private) -4 683 406,16 -3 872 446 0 -597 400,0007800 Refusjon fra kommunalt foretak -10 453 059,65 -10 453 060 0 0,0007900 Internsalg 0,00 0 0 -440 711,2709100 Bruk av lån 411 908,33 0 0 -18 751 683,9509700 Overføringer fra driftsregnskapet -9 186,85 0 0 0,00Sum Byprosjekter - Restarbeider -2 809 832,77 0 3,72529E-090501 Luftovervåkning02000 Inventar og utstyr 295 400,00 387 371 200 000 59 025,1004290 Betalt mva (momsrefusjon) 73 850,00 0 0 12 731,3509100 Bruk av lån 0,00 0 -200 000 -71 756,45Sum Luftovervåkning 369 250,00 0 00502 Inventar ved flytting til nye lokaler02000 Inventar og utstyr 0,00 200 000 0 0,00Sum Inventar ved flytting til nye lokaler 0,00 0 00601 Forts. av rehab. kirker04700 Overføringer til andre 7 500 000,00 7 500 000 7 500 000 0,0009100 Bruk av lån 0,00 0 -7 500 000 0,00Sum Forts. av rehab. kirker 7 500 000,00 0 00603 Kunstgressbaner01950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 0,00 0 0 2 427,0002300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 0,00 -2 500 000 0 0,0002305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 379 535,58 499 708 0 1 557 649,6002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 20 230,50 0 0 168 028,8002900 Internkjøp, ikke mva-komp 0,00 0 0 205 600,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 99 941,54 0 0 431 632,1405000 Byggelånsrente intern rente 0,00 0 0 39 400,0007300 Refusjon fra fylkeskommuner 0,00 0 0 -806 000,0007700 Refusjon fra andre (private) -1 489 000,00 0 0 0,0007800 Refusjon fra kommunalt foretak -217 773,00 -217 773 0 -108 962,0009100 Bruk av lån 1 489 000,00 0 0 -1 489 775,54Sum Kunstgressbaner 281 934,62 0 00604 Rehab. idrettsanlegg63


Drammen kommune Årsregnskap 2011 ProsjektregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 201001950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 0,00 0 0 3 405,0002000 Inventar og utstyr 390 000,00 491 734 0 0,0002300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 0,00 199 309 0 0,0002305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 253 445,54 330 307 0 386 289,2002500 Materialer til vedl. og nybygg 0,00 0 0 18 512,0002700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 9 552,00 0 0 102 868,4002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 3 387,20 0 0 66 188,0002900 Internkjøp, ikke mva-komp 0,00 0 0 73 300,0003800 Kjøp fra egne særbedrifter 259 885,20 0 0 583 842,4004290 Betalt mva (momsrefusjon) 105 079,98 0 0 137 359,3005000 Byggelånsrente intern rente 0,00 0 0 14 000,0007700 Refusjon fra andre (private) 0,00 0 0 -528 400,0009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -857 364,30Sum Rehab. idrettsanlegg 1 021 349,92 0 00609 Union Scene02700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 0,00 129 309 0 0,00Sum Union Scene 0,00 0 00610 Nytt bibliotek01200 Annet forbr.matr/råvarer, tjenester, ikke mva-komp 157 226,09 100 000 0 0,0002000 Inventar og utstyr 456 018,02 602 804 700 000 794 392,8603700 Kjøp fra andre (private), ikke mva-komp 0,00 0 0 17 500,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 108 862,35 0 0 193 358,8607700 Refusjon fra andre (private) -55 000,00 0 0 0,0009100 Bruk av lån 0,00 0 -700 000 -1 005 251,72Sum Nytt bibliotek 667 106,46 0 00611 Utvidelse av kirkegårder04700 Overføringer til andre 5 000 000,00 5 000 000 5 000 000 4 500 000,0009100 Bruk av lån 0,00 0 -5 000 000 -4 500 000,00Sum Utvidelse av kirkegårder 5 000 000,00 0 00613 Lysløyper02305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 0,00 200 000 0 0,00Sum Lysløyper 0,00 0 00616 Økning grøntareal ervervavsetning02800 Kjøp av tomt og grunn 1 548,00 0 0 0,00Sum Økning grøntareal ervervavsetning 1 548,00 0 00618 Rehabilitering av Bragernes kirke (forprosjekt)04700 Overføringer til andre 0,00 0 0 15 000 000,0009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -15 000 000,00Sum Rehabilitering av Bragernes kirke (forprosjekt) 0,00 0 00622 Grunnerverv grøntarealer og kjøp av friluftsarealer02800 Kjøp av tomt og grunn 2 258 174,00 2 448 554 1 500 000 1 204 905,0009100 Bruk av lån 0,00 0 -1 500 000 -1 204 905,00Sum Grunnerverv grøntarealer og kjøp av friluftsarealer 2 258 174,00 0 00623 Tilrettelegging ski-NM 201102300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp -39 887,00 -5 286 358 0 4 681 509,5002305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 1 514 585,32 0 0 2 950 312,1402500 Materialer til vedl. og nybygg 0,00 0 0 3 650,0002700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 0,00 0 0 250 000,0002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 685 402,52 0 0 425 886,4004290 Betalt mva (momsrefusjon) 304 017,66 0 0 832 471,9007280 Momskompensasjon investeringer 0,00 0 0 -832 471,9007700 Refusjon fra andre (private) -2 160 100,84 0 0 0,0064


Drammen kommune Årsregnskap 2011 ProsjektregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 201009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -8 311 358,0409700 Overføringer fra driftsregnskapet -304 017,66 0 0 0,00Sum Tilrettelegging ski-NM 2011 0,00 0 -9,31323E-100626 Kjøp av utstyr02000 Inventar og utstyr 0,00 1 856 0 1 147 000,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 0,00 0 0 286 750,0009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -1 433 750,00Sum Kjøp av utstyr 0,00 0 00627 Nytt betalingssystem Landfalltjernveien/ Spiralen02700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 0,00 500 000 0 0,0003800 Kjøp fra egne særbedrifter 80 598,00 0 0 0,00Sum Nytt betalingssystem Landfalltjernveien/ Spiralen 80 598,00 0 00628 Ishall Brakerøya02705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 19 975,00 24 969 0 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 4 993,75 0 0 0,00Sum Ishall Brakerøya 24 968,75 0 00701 IKT-prosjekter00701 Lønn ifm investeringer 2 238 134,16 -1 0 2 874 937,9200708 Påløpte feriepenger 227 056,09 0 0 297 697,3700900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordni 238 151,19 0 0 322 154,3000990 Arbeidsgiveravgift 330 225,41 0 0 438 228,2801000 Kontormateriell 3 595,90 0 0 1 766,4001150 Matvarer 14 865,40 0 0 25 720,2001200 Annet forbr.matr/råvarer, tjenester, ikke mva-komp 630,00 0 0 0,0001205 Annet forbr.matr/råvarer, tjen. mva-komp høy sats 0,00 0 0 1 966,4001300 Post, banktjenester, telefon 2 050,00 0 0 7 022,8301400 Annonse, reklame, informasjon 4 200,00 0 0 0,0001500 Opplæring og kurs 14 474,93 -1 0 78 390,0001700 Transportutgifter og drift av egne transportmidler 0,00 0 0 382,0001905 Leie av lokaler, mva-komp høy sats 9 600,00 0 0 0,0001950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 135 470,00 0 0 824 379,5002000 Inventar og utstyr 146 374,96 4 850 111 0 21 092 745,9902305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 128 610,00 192 706 0 2 340,0002400 Serviceavtaler og reparasjoner 85 704,86 0 0 306,0002700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 0,00 -1 0 73 815,0002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 1 259 529,22 430 001 0 3 287 425,9803000 Kjøp fra staten 33 750,00 0 0 0,0003750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker 14 204 880,00 15 450 392 11 000 000 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 149 065,05 0 0 5 608 422,0306500 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester -308 541,00 -546 000 0 -8 195 110,0707000 Refusjon fra staten 0,00 -1 419 000 0 -1 032 000,0007500 Refusjon fra kommuner -4 898 127,69 -2 933 128 0 -26 362 507,0009100 Bruk av lån 0,00 0 -11 000 000 919 916,8709700 Overføringer fra driftsregnskapet -1 300 000,00 -1 300 000 0 -268 000,00Sum IKT-prosjekter 12 719 698,48 0 -4,77303E-090702 Digitalt utstyr i skolen02000 Inventar og utstyr 0,00 8 748 050 0 8 264 976,0002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 0,00 0 0 46 715,2003750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker 14 859 443,00 7 500 000 7 500 000 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 0,00 0 0 11 678,8009100 Bruk av lån 0,00 0 -7 500 000 -8 323 370,00Sum Digitalt utstyr i skolen 14 859 443,00 0 00703 Effektivisering i helse og omsorg/IT-utstyr01150 Matvarer 0,00 0 0 5 980,0001950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 0,00 -1 0 209 056,0065


Drammen kommune Årsregnskap 2011 ProsjektregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 201002000 Inventar og utstyr 79 986,40 100 000 0 595 983,2002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 0,00 0 0 72 349,2003750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker 1 735 168,00 2 000 021 2 000 000 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 19 996,60 0 0 228 178,3507500 Refusjon fra kommuner -291 652,75 -291 652 0 0,0009100 Bruk av lån 0,00 0 -2 000 000 -1 111 546,75Sum Effektivisering i helse og omsorg/IT-utstyr 1 543 498,25 0 00704 PC-digitale tavler-grunnskole02000 Inventar og utstyr 0,00 -1 0 2 353 280,4004290 Betalt mva (momsrefusjon) 0,00 0 0 588 320,1007500 Refusjon fra kommuner -2 941 327,94 -2 941 328 0 0,0009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -2 941 600,50Sum PC-digitale tavler-grunnskole -2 941 327,94 0 00705 Politiker-PC ordning02000 Inventar og utstyr 0,00 300 000 0 0,0003750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker 900 030,00 900 000 900 000 0,0009100 Bruk av lån 0,00 0 -900 000 0,00Sum Politiker-PC ordning 900 030,00 0 00707 Inventar og utstyr02000 Inventar og utstyr 345 101,60 500 000 0 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 86 275,40 0 0 0,00Sum Inventar og utstyr 431 377,00 0 00709 Kildesortering Rådhuset01300 Post, banktjenester, telefon 250,00 0 0 0,0001950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 7 130,00 0 0 0,0002000 Inventar og utstyr 61 419,80 439 075 0 268 238,8002305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 0,00 0 0 20 500,9002700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 11 000,00 0 0 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 17 199,95 0 0 72 184,9309100 Bruk av lån 0,00 0 0 -360 924,63Sum Kildesortering Rådhuset 96 999,75 0 00710 MLG nytt design02705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 0,00 0 0 175 708,4004290 Betalt mva (momsrefusjon) 0,00 0 0 43 927,1007500 Refusjon fra kommuner -219 635,50 -219 635 0 0,0009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -219 635,50Sum MLG nytt design -219 635,50 0 00711 Utstyr til drammensskolen 201002000 Inventar og utstyr 8 887,20 11 109 0 3 136 227,8002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 0,00 0 0 1 275,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 2 221,80 0 0 784 375,7007500 Refusjon fra kommuner -3 921 878,50 -3 921 878 0 0,0009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -3 921 878,50Sum Utstyr til drammensskolen 2010 -3 910 769,50 0 00712 IKT Kultur02000 Inventar og utstyr 188 006,40 0 0 0,0003750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker 0,00 250 000 300 000 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 41 727,10 0 0 0,0009100 Bruk av lån 0,00 0 -300 000 0,00Sum IKT Kultur 229 733,50 0 00713 Planportal - digital02000 Inventar og utstyr 0,00 1 500 000 0 0,0066


Drammen kommune Årsregnskap 2011 ProsjektregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 201002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 682 133,99 0 0 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 170 533,50 0 0 0,00Sum Planportal - digital 852 667,49 0 00714 Statistikkverktøy01150 Matvarer 9 129,00 0 0 0,0001500 Opplæring og kurs 104 368,00 0 0 0,0002000 Inventar og utstyr 0,00 783 000 0 0,0002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 477 063,83 0 0 0,0003500 Kjøp fra kommuner 50 030,00 0 0 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 141 765,96 0 0 0,00Sum Statistikkverktøy 782 356,79 0 00901 Effektivisering helse/omsorg-IT forflytn.02000 Inventar og utstyr 707 493,60 3 255 000 0 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 176 873,40 0 0 0,00Sum Effektivisering helse/omsorg-IT forflytn. 884 367,00 0 00902 Etablering av geriatrisk senter02000 Inventar og utstyr 1 000 304,20 1 410 891 0 1 005 607,6002300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 558 589,50 1 388 906 0 171 093,7504290 Betalt mva (momsrefusjon) 250 076,05 0 0 249 817,1509100 Bruk av lån 0,00 0 0 -1 426 518,50Sum Etablering av geriatrisk senter 1 808 969,75 0 00904 Institusjonene, inventar og utstyr02000 Inventar og utstyr 3 719 403,65 4 793 208 0 2 875 952,1702305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 0,00 -64 173 0 77 723,2004290 Betalt mva (momsrefusjon) 930 013,61 0 0 716 508,8209100 Bruk av lån 0,00 0 0 -3 670 184,19Sum Institusjonene, inventar og utstyr 4 649 417,26 0 00905 Hjelpemiddelteam, diverse utstyr00701 Lønn ifm investeringer 0,00 0 0 18 687,5002000 Inventar og utstyr 215 272,26 1 681 513 0 107 397,7302305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 132 247,20 0 0 0,0003500 Kjøp fra kommuner 0,00 0 0 1 500,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 88 642,67 0 0 43 732,7609100 Bruk av lån 0,00 0 0 -171 317,99Sum Hjelpemiddelteam, diverse utstyr 436 162,13 0 00907 Hjemmetjenesten, nøkkelbokser,02000 Inventar og utstyr 0,00 270 985 0 397 685,2004290 Betalt mva (momsrefusjon) 0,00 0 0 16 216,2009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -413 901,40Sum Hjemmetjenesten, nøkkelbokser, 0,00 0 00908 Boliger for psyk utv hemm og avlasting inventar og02000 Inventar og utstyr 24 401,84 162 949 0 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 6 100,46 0 0 0,00Sum Boliger for psyk utv hemm og avlasting inventar og 30 502,30 0 00911 Løfteutstyr/med.utstyr sykehjemmene02000 Inventar og utstyr 0,00 4 488 0 0,00Sum Løfteutstyr/med.utstyr sykehjemmene 0,00 0 00916 Flytting av lindrende enhet til Dr. Geriatriske02000 Inventar og utstyr 0,00 1 262 0 0,00Sum Flytting av lindrende enhet til Dr. Geriatriske 0,00 0 067


Drammen kommune Årsregnskap 2011 ProsjektregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 20100917 Nytt utstyr til pleie og behandling Dr. Geriatrisk02000 Inventar og utstyr 29 849,20 362 981 0 16 670,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 7 462,30 0 0 4 167,5009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -20 837,50Sum Nytt utstyr til pleie og behandling Dr. Geriatrisk 37 311,50 0 00918 Utskiftning av hjelpemidler til hjemmeboende02000 Inventar og utstyr 0,00 702 784 6 000 000 0,0009100 Bruk av lån 0,00 0 -6 000 000 0,00Sum Utskiftning av hjelpemidler til hjemmeboende 0,00 0 01001 Politiker PC-ordning02000 Inventar og utstyr 366 500,00 1 372 583 0 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 91 625,00 0 0 0,00Sum Politiker PC-ordning 458 125,00 0 01002 Oppgradering av Storstua02000 Inventar og utstyr 0,00 167 382 0 1 032 334,4002305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 0,00 0 0 33 760,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 0,00 0 0 266 523,6009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -1 332 618,00Sum Oppgradering av Storstua 0,00 0 01003 Ombygging av politikerfløy01205 Annet forbr.matr/råvarer, tjen. mva-komp høy sats 371 128,48 0 0 0,0002000 Inventar og utstyr 116 857,48 1 000 000 0 0,0002300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 255 807,18 0 0 0,0002305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 40 148,90 0 0 0,0002600 Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester 24 019,16 0 0 0,0002700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 5 300,00 0 0 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 139 363,50 0 0 0,00Sum Ombygging av politikerfløy 952 624,70 0 01101 Rehab./oppgrad. vei/gatelys01200 Annet forbr.matr/råvarer, tjenester, ikke mva-komp 0,00 0 0 2 026,5602300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 1 758 155,73 7 786 827 0 5 991 658,1602305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 4 681 866,55 -5 901 0 3 298 242,8902500 Materialer til vedl. og nybygg 0,00 0 0 1 240,0002700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 116 472,00 0 0 722 212,6302705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 268 700,80 0 0 64 106,6004290 Betalt mva (momsrefusjon) 1 237 042,52 0 0 919 783,1709100 Bruk av lån 0,00 0 0 -10 999 270,01Sum Rehab./oppgrad. vei/gatelys 8 062 237,60 0 01107 Nærmiljøanlegg og lekeplasser01000 Kontormateriell 260,80 0 0 0,0001150 Matvarer 13 231,00 0 0 0,0001950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 19 552,00 0 0 6 224,0002300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 4 004,00 6 853 051 0 0,0002305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 4 109 238,45 1 320 000 0 0,0002306 AI- Vedlikehold, byggetj, nybygg, mva-komp høy sats 2 043 315,42 0 0 0,0002500 Materialer til vedl. og nybygg 16 959,20 0 0 0,0002700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 10 746,00 0 0 0,0002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 37 408,80 0 0 57 137,5002706 AI- Konsulenttjenester, mva-komp sats 152 398,70 0 0 23 197,5002900 Internkjøp, ikke mva-komp 780 200,00 0 0 10 800,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 1 605 525,76 0 0 21 489,7505000 Byggelånsrente intern rente 161 000,00 0 0 2 100,0005500 Avsetninger til bundne fond 0,00 0 0 79 051,2568


Drammen kommune Årsregnskap 2011 ProsjektregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 201007000 Refusjon fra staten 0,00 0 0 -200 000,0007700 Refusjon fra andre (private) -1 720 000,00 -1 120 000 0 0,0009501 Bruk av bundet investeringsfond -79 051,25 0 0 0,0009700 Overføringer fra driftsregnskapet -564 762,21 0 0 0,00Sum Nærmiljøanlegg og lekeplasser 6 590 026,67 0 01108 Nærmiljøanlegg - skolegård01950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 0,00 0 0 1 875,0002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 0,00 0 0 1 125,0002900 Internkjøp, ikke mva-komp 0,00 0 0 100,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 0,00 0 0 281,2505000 Byggelånsrente intern rente 0,00 0 0 100,0007700 Refusjon fra andre (private) -132 000,00 0 0 0,0009100 Bruk av lån 132 000,00 0 0 -3 481,25Sum Nærmiljøanlegg - skolegård 0,00 0 01109 Rehab. av parker01000 Kontormateriell 24,00 0 0 0,0001300 Post, banktjenester, telefon 160,80 0 0 0,0001400 Annonse, reklame, informasjon 1 050,00 0 0 0,0001500 Opplæring og kurs 9 400,00 0 0 0,0002300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 460 000,00 1 246 374 0 0,0002305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 753 842,70 0 0 348 814,4002700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 213 239,68 0 0 0,0002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 7 260,00 -160 608 0 33 985,0002900 Internkjøp, ikke mva-komp 0,00 0 0 2 000,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 192 491,88 0 0 105 709,2305000 Byggelånsrente intern rente 0,00 0 0 400,0007700 Refusjon fra andre (private) -212 000,00 0 0 0,0009100 Bruk av lån 212 000,00 0 0 -490 908,63Sum Rehab. av parker 1 637 469,06 0 01115 Handlingsplan trafikksikkerhet, kollektivtrafikk m01950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 12 030,00 0 0 4 000,0002300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 0,00 3 831 320 4 000 000 346 600,0002305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 0,00 0 0 91 387,2002306 AI- Vedlikehold, byggetj, nybygg, mva-komp høy sats 2 681 816,60 1 500 000 0 33 688,0002500 Materialer til vedl. og nybygg 80 178,60 0 0 0,0002700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 0,00 0 0 40 168,0602706 AI- Konsulenttjenester, mva-komp sats 162 496,02 0 0 87 188,0002900 Internkjøp, ikke mva-komp 315 400,00 0 0 49 200,0003800 Kjøp fra egne særbedrifter 0,00 0 0 -9 870,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 228 483,96 0 0 53 650,8005000 Byggelånsrente intern rente 65 200,00 0 0 9 400,0007000 Refusjon fra staten -900 000,00 -900 000 0 0,0009100 Bruk av lån 0,00 0 -4 000 000 -705 412,06Sum Handlingsplan trafikksikkerhet, kollektivtrafikk m 2 645 605,18 0 01118 Utvikling geodata baser02700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 1 346 077,00 992 084 0 976 342,5004290 Betalt mva (momsrefusjon) 89 875,00 0 0 0,0009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -326 342,5009700 Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0 0 -650 000,00Sum Utvikling geodata baser 1 435 952,00 0 01119 Rehabilitering infrastruktur01950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 6 030,00 0 0 0,0002300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp -321 038,00 188 651 15 000 000 2 163 571,2202305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 526 653,82 400 000 0 539 687,0602700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 2 940,00 0 0 0,0002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 145 855,00 168 683 0 0,0069


Drammen kommune Årsregnskap 2011 ProsjektregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 201002900 Internkjøp, ikke mva-komp 900,00 0 0 6 500,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 160 313,95 0 0 134 921,7705000 Byggelånsrente intern rente 200,00 0 0 1 200,0007750 Salg til IKS der kommunen selv er deltaker -800 000,00 0 0 0,0009100 Bruk av lån 0,00 0 -15 000 000 -2 845 880,05Sum Rehabilitering infrastruktur -278 145,23 0 01120 Hovedplan vei og trafikksikkerhet02300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 122 000,00 600 000 0 0,0002305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 191 181,45 -160 554 0 213 388,0002700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 138 114,00 0 0 241 365,8802705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 49 704,80 0 0 140 357,1004290 Betalt mva (momsrefusjon) 60 221,56 0 0 90 186,2809100 Bruk av lån 0,00 0 0 -685 297,26Sum Hovedplan vei og trafikksikkerhet 561 221,81 0 01123 Opprusting gågater - forprosjekt01150 Matvarer 0,00 0 0 1 225,0001400 Annonse, reklame, informasjon 0,00 0 0 7 510,4501800 Energi 11 574,49 0 0 767 740,7201950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 17 107,00 0 0 0,0002300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 1 303 471,13 1 141 032 0 5 291 007,6902305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 149 124,18 2 486 229 0 5 023 362,7202500 Materialer til vedl. og nybygg 1 718,40 0 0 150 666,2002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 85 080,80 0 0 1 221 473,8002900 Internkjøp, ikke mva-komp 186 600,00 0 0 1 288 900,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 213 786,44 0 0 1 979 312,1904700 Overføringer til andre 0,00 0 0 15 059,0005000 Byggelånsrente intern rente 38 500,00 0 0 246 800,0007300 Refusjon fra fylkeskommuner 0,00 0 0 -90 850,0007700 Refusjon fra andre (private) -442 219,00 -442 219 0 -1 575 800,0009501 Bruk av bundet investeringsfond -97 818,75 0 0 -14 326 407,77Sum Opprusting gågater - forprosjekt 1 466 924,69 0 01124 Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere01400 Annonse, reklame, informasjon 18 913,72 0 0 0,0001950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 4 984,00 0 0 0,0002300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 1 445 455,00 2 740 114 5 000 000 140 671,4102305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 1 037 982,06 424 055 0 140 378,8202700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 192 775,20 0 0 84 342,5002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 1 496 262,80 1 718 918 0 555 919,9002706 AI- Konsulenttjenester, mva-komp sats 9 489,80 0 0 0,0002900 Internkjøp, ikke mva-komp 0,00 0 0 24 500,0003705 Kjøp fra andre (private), mva-komp høy sats 128 700,00 0 0 0,0003800 Kjøp fra egne særbedrifter 4 645,00 0 0 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 674 544,26 0 0 180 565,1905000 Byggelånsrente intern rente 0,00 0 0 4 700,0007000 Refusjon fra staten -367 655,00 0 0 0,0007300 Refusjon fra fylkeskommuner -2 792 184,73 -1 359 725 0 -235 975,0009100 Bruk av lån 0,00 0 -5 000 000 -895 102,82Sum Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere 1 853 912,11 0 01126 Strandpromenaden - estetikk/funksjonell opprustning02300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 0,00 0 0 709 866,3002900 Internkjøp, ikke mva-komp 0,00 0 0 139 300,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 0,00 0 0 84 232,2005000 Byggelånsrente intern rente 0,00 0 0 14 600,0007700 Refusjon fra andre (private) 0,00 0 0 -35 427,2009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -912 571,30Sum Strandpromenaden - estetikk/funksjonell opprustn 0,00 0 070


Drammen kommune Årsregnskap 2011 ProsjektregnskapRegulertbudsjett2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 2010Betegnelse Regnskap 20111127 Aksjekapital Buskerud Kollektivtrafikk as05290 Kjøp av aksjer og andeler 0,00 500 000 0 0,00Sum Aksjekapital Buskerud Kollektivtrafikk as 0,00 0 01128 Tiltak skole installasjoner - Barnas Bystyre02000 Inventar og utstyr 0,00 -3 727 0 18 981,4002300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 0,00 65 598 0 22 004,5002305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 0,00 0 0 7 065,2004290 Betalt mva (momsrefusjon) 0,00 0 0 6 511,6509100 Bruk av lån 0,00 0 0 -54 562,75Sum Tiltak skole installasjoner - Barnas Bystyre 0,00 0 01129 Drammen Park - rehabilitering01150 Matvarer 0,00 0 0 942,0001200 Annet forbr.matr/råvarer, tjenester, ikke mva-komp 8 000,00 0 0 0,0001205 Annet forbr.matr/råvarer, tjen. mva-komp høy sats 15 750,00 0 0 15 162,8001400 Annonse, reklame, informasjon 18 872,41 0 0 8 054,7701950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 1 780,00 0 0 7 343,0002300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 70 658,41 5 000 000 5 000 000 17 925,6002301 AI- Vedlikehold, byggetj, nybygg, ikke mva-komp 0,00 0 0 217 545,0002305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 1 161 930,80 0 0 70 185,0002306 AI- Vedlikehold, byggetj, nybygg, mva-komp høy sats 265 318,50 -167 142 0 4 391 165,1002700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 2 490,00 0 0 0,0002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 63 360,40 0 0 11 722,5502706 AI- Konsulenttjenester, mva-komp sats 62 210,10 0 0 900 128,3702900 Internkjøp, ikke mva-komp 284 400,00 0 0 195 000,0003800 Kjøp fra egne særbedrifter 0,00 0 0 12 504,8004290 Betalt mva (momsrefusjon) 371 654,19 0 0 1 291 668,8405000 Byggelånsrente intern rente 58 700,00 0 0 37 300,0007700 Refusjon fra andre (private) 0,00 0 0 -5 000 000,0009100 Bruk av lån 0,00 0 -5 000 000 -2 176 647,83Sum Drammen Park - rehabilitering 2 385 124,81 0 01130 Memo web02300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 0,00 200 000 0 0,0002305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 0,00 -101 104 0 1 278 000,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 0,00 0 0 319 500,0009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -1 597 500,00Sum Memo web 0,00 0 01131 Fellesprosjekt med vann og avløp02300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 305 945,50 1 688 000 4 000 000 0,0002305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 5 570,00 0 0 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 1 392,50 0 0 0,0009100 Bruk av lån 0,00 0 -4 000 000 0,00Sum Fellesprosjekt med vann og avløp 312 908,00 0 01133 Konnerud torg02300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 0,00 3 000 000 0 0,0002305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 1 800 000,00 0 0 0,0002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 37 080,00 0 0 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 459 270,00 0 0 0,00Sum Konnerud torg 2 296 350,00 0 01134 Gulskogen Arena01400 Annonse, reklame, informasjon 100,00 0 0 0,0002305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 1 303 647,20 3 000 000 0 0,0002700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 126,00 0 0 0,0002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 4 720,00 0 0 0,0002706 AI- Konsulenttjenester, mva-komp sats 107 576,00 0 0 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 353 985,80 0 0 0,0071


Drammen kommune Årsregnskap 2011 ProsjektregnskapRegulertBetegnelse Regnskap 2011budsjett2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 2010Sum Gulskogen Arena 1 770 155,00 0 01135 Spleiselag - erverv av eiendommer i Pølsesvingen02300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 0,00 500 000 0 0,0002850 Kjøp av eksisterende bygg/anlegg 500 000,00 0 0 0,00Sum Spleiselag - erverv av eiendommer i Pølsesvingen 500 000,00 0 01136 Rehabilitering idrettsanlegg01800 Energi 57 648,00 0 0 0,0002000 Inventar og utstyr 36 800,00 500 000 0 0,0002100 Kjøp av transportmidler 185 000,00 250 000 0 0,0002300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 0,00 1 012 635 0 0,0002305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 0,00 1 000 000 0 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 9 200,00 0 0 0,00Sum Rehabilitering idrettsanlegg 288 648,00 0 01202 Klasseromsmoduler - inventar02000 Inventar og utstyr 606 563,30 -234 797 0 1 729 481,6404290 Betalt mva (momsrefusjon) 151 640,82 0 0 432 370,4107700 Refusjon fra andre (private) 0,00 0 0 -270 910,0009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -1 390 942,0509700 Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0 0 -500 000,00Sum Klasseromsmoduler - inventar 758 204,12 0 01203 Læremidler kunnskapsløftet01050 Undervisningsmateriell, ikke mva-komp 0,00 -577 563 0 578 282,0002000 Inventar og utstyr 0,00 576 426 0 0,0009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -578 282,00Sum Læremidler kunnskapsløftet 0,00 0 01204 Inventar02000 Inventar og utstyr 714 209,00 3 579 191 0 267 143,4404290 Betalt mva (momsrefusjon) 178 552,25 0 0 66 236,8609100 Bruk av lån 0,00 0 0 -333 380,30Sum Inventar 892 761,25 0 01205 Marienlyst skole01000 Kontormateriell 0,00 0 0 119 042,4001050 Undervisningsmateriell, ikke mva-komp 516 487,53 0 0 1 664 420,5501055 Undervisningsmateriell, mva-komp høy sats 21 249,56 0 0 213 261,0601150 Matvarer 0,00 0 0 12 160,9401205 Annet forbr.matr/råvarer, tjen. mva-komp høy sats 3 120,41 0 0 0,0001300 Post, banktjenester, telefon 4 180,00 0 0 1 034,2001400 Annonse, reklame, informasjon 0,00 0 0 4 000,0001700 Transportutgifter og drift av egne transportmidler 0,00 0 0 1 950,0002000 Inventar og utstyr 1 853 140,34 3 554 185 0 9 242 464,9702305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 0,00 0 0 2 160 000,0002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 0,00 0 0 82 206,4003705 Kjøp fra andre (private), mva-komp høy sats 0,00 0 0 994,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 440 425,30 0 0 2 944 280,2007700 Refusjon fra andre (private) -7 684,00 0 0 0,0009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -16 445 814,72Sum Marienlyst skole 2 830 919,14 0 01206 Inventar barneskoler02000 Inventar og utstyr 1 217 876,56 775 500 0 1 144 835,0404290 Betalt mva (momsrefusjon) 304 802,28 0 0 286 208,7609100 Bruk av lån 0,00 0 0 -1 431 043,80Sum Inventar barneskoler 1 522 678,84 0 072


Drammen kommune Årsregnskap 2011 ProsjektregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 201001150 Matvarer 1 530,00 0 0 0,0001400 Annonse, reklame, informasjon 0,00 0 0 10 235,2001950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 11 716,80 0 0 12 014,9702300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 1 736 974,40 4 799 176 0 9 191 629,2602301 AI- Vedlikehold, byggetj, nybygg, ikke mva-komp 430 195,00 0 0 7 565 836,2202305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 0,00 0 0 2 792 914,1602500 Materialer til vedl. og nybygg 1 009 859,20 0 0 1 863 201,3602700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 780 103,40 0 0 2 280 007,1602701 AI- Konsulenttjenester, ikke mva-komp 0,00 0 0 25 305,0002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 28 822,40 -5 388 0 15 012,8002706 AI- Konsulenttjenester, mva-komp sats 92 005,60 0 0 129 952,4002900 Internkjøp, ikke mva-komp 434 700,00 0 0 2 737 300,0003750 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker 0,00 0 0 249 600,0003800 Kjøp fra egne særbedrifter 178 080,80 0 0 6 261 289,6004290 Betalt mva (momsrefusjon) 0,00 0 0 156 100,0004700 Overføringer til andre 0,00 0 0 53 000,0005000 Byggelånsrente intern rente 89 800,00 0 0 524 200,0007700 Refusjon fra andre (private) -54 025,00 -54 025 0 -3 220 589,1609100 Bruk av lån 0,00 0 0 -30 647 008,97Sum Ledningsfornyelse 4 739 762,60 0 01415 Ledningsfornyelse01150 Matvarer 326,00 0 0 253,0001400 Annonse, reklame, informasjon 16 711,26 0 0 0,0001900 Leie av lokaler og grunn, ikke mva-komp 1 250,00 0 0 2 000,0001950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 111 928,80 0 0 50 781,0002300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 40 650 977,43 81 599 427 0 31 223 583,0302301 AI- Vedlikehold, byggetj, nybygg, ikke mva-komp 3 915 268,20 0 0 400 000,0002305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 1 611 220,80 -461 430 0 6 211 270,3002306 AI- Vedlikehold, byggetj, nybygg, mva-komp høy sats 5 568 659,25 737 952 0 0,0002500 Materialer til vedl. og nybygg 7 660 355,92 0 0 5 623 579,9002700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 8 715 171,75 0 0 5 118 882,5602701 AI- Konsulenttjenester, ikke mva-komp 328 888,80 0 0 540 073,2002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 672 621,55 0 0 22 302,8802706 AI- Konsulenttjenester, mva-komp sats 751 671,56 0 0 249 358,7502800 Kjøp av tomt og grunn 100 000,00 0 0 0,0002900 Internkjøp, ikke mva-komp 9 189 200,00 0 0 5 347 200,0003500 Kjøp fra kommuner 0,00 0 0 440 063,0003700 Kjøp fra andre (private), ikke mva-komp 10 000,00 0 0 80 000,0003800 Kjøp fra egne særbedrifter 210 697,60 0 0 803 304,8004290 Betalt mva (momsrefusjon) 462 400,00 0 0 330 000,0004700 Overføringer til andre 1 000,00 0 0 42 500,0005000 Byggelånsrente intern rente 1 897 600,00 0 0 1 036 800,0007700 Refusjon fra andre (private) -3 002 055,80 -3 002 056 0 -927 398,6007800 Refusjon fra kommunalt foretak 0,00 0 0 -145 762,0009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -56 448 791,82Sum Ledningsfornyelse 78 873 893,12 0 01500 Utstyr fra drift02000 Inventar og utstyr 0,00 0 0 1 516 928,4004290 Betalt mva (momsrefusjon) 0,00 0 0 379 232,1009700 Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0 0 -1 896 160,50Sum Utstyr fra drift 0,00 0 01801 Videreutlån av Husbankmidler05100 Avdragsutgifter 20 322 820,30 9 400 000 9 400 000 26 985 973,0005200 Utlån 49 672 235,20 80 000 000 80 000 000 35 438 271,2505500 Avsetninger til bundne fond 14 367 065,52 0 0 12 394 354,2209100 Bruk av lån -49 672 235,20 -80 000 000 -80 000 000 -35 438 271,2509200 Mottatte avdrag på utlån -22 643 701,53 -9 400 000 -9 400 000 -15 626 163,2209500 Bruk av bundne fond -12 397 779,22 0 0 -23 754 164,00Sum Videreutlån av Husbankmidler -351 594,93 0 075


Drammen kommune Årsregnskap 2011 ProsjektregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 20101808 Mottatte avdrag utlån05000 Byggelånsrente intern rente 0,00 100 000 100 000 0,0005480 Avs. til ubundne kapitalfond 2 196 767,00 2 100 000 2 100 000 2 196 767,0009200 Mottatte avdrag på utlån -2 196 767,00 -2 200 000 -2 200 000 -2 196 767,00Sum Mottatte avdrag utlån 0,00 0 01810 Mottatte avdrag videreutlån05480 Avs. til ubundne kapitalfond 0,00 0 0 247 059,0009200 Mottatte avdrag på utlån -247 059,00 0 0 -247 059,00Sum Mottatte avdrag videreutlån -247 059,00 0 01815 Egenkapitalinnskudd05290 Kjøp av aksjer og andeler 928 009,00 0 0 822 426,0005300 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr 0,00 0 0 776 494,0009400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0 0 -776 494,0009700 Overføringer fra driftsregnskapet -928 009,00 0 0 -822 426,00Sum Egenkapitalinnskudd 0,00 0 01818 Utbytte på aksjer/aksjesalg Buskerud Kollektivtrafikk05481 Avsetning investeringsfond 0,00 0 0 43 376,0009290 Salg av aksjer og andeler 0,00 0 0 -43 376,00Sum Utbytte på aksjer/aksjesalg Buskerud Kollektivtrafi 0,00 0 01820 Ansvarlig lån til Energiselskapet Buskerud as05300 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr 0,00 0 0 12 667 798,0009400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0 0 -12 667 798,00Sum Ansvarlig lån til Energiselskapet Buskerud as 0,00 0 01821 Brageteateret as - kapitalutvidelse05290 Kjøp av aksjer og andeler 200 000,00 200 000 0 0,0009700 Overføringer fra driftsregnskapet -200 000,00 0 0 0,00Sum Brageteateret as - kapitalutvidelse 0,00 0 01890 Udekket investeringsregnskapet05300 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr 18 320 941,32 0 0 0,00Sum Udekket investeringsregnskapet 18 320 941,32 0 02001 D-IKT01000 Kontormateriell 616,00 0 0 0,0001150 Matvarer 38 934,61 0 0 0,0001500 Opplæring og kurs 93 849,00 0 0 0,0001700 Transportutgifter og drift av egne transportmidler 1 530,00 0 0 0,0001950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 1 708 188,15 1 048 740 0 0,0002000 Inventar og utstyr 17 610 570,13 9 688 245 0 0,0002400 Serviceavtaler og reparasjoner 9 072,80 0 0 0,0002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 6 875 477,97 1 181 524 0 0,0002900 Internkjøp, ikke mva-komp 596 256,00 0 0 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 6 412 935,58 0 0 0,0006500 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester -3 474 073,60 -736 562 0 0,0007000 Refusjon fra staten -1 339 000,00 0 0 0,0007500 Refusjon fra kommuner -27 158 509,93 -1 638 209 0 0,0009700 Overføringer fra driftsregnskapet -2 013 188,00 -2 013 188 0 0,00Sum D-IKT -637 341,29 0 02005 Innfordringssystem Kemneren02000 Inventar og utstyr 734 212,50 1 145 000 0 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 183 553,13 0 0 0,0009700 Overføringer fra driftsregnskapet -1 145 000,00 -1 145 000 0 0,0076


Drammen kommune Årsregnskap 2011 ProsjektregnskapRegulertBetegnelse Regnskap 2011budsjett2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 2010Sum Innfordringssystem Kemneren -227 234,37 0 0509 Diverse finansposter05500 Avsetninger til bundne fond 404 248,98 0 0 0,0009000 Renteinntekter -404 248,98 0 0 0,00Sum Diverse finansposter 0,00 0 09000 Ovf momskomp fra drift til inv05481 Avsetning investeringsfond 0,00 0 0 2 198 588,4409700 Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0 0 -2 198 588,00Sum Ovf momskomp fra drift til inv 0,00 0 0,449909 Felles finansiering investeringsregnskapet07000 Refusjon fra staten 0,00 -2 000 000 0 0,0009100 Bruk av lån -266 927 030,18 -349 495 549 0 0,0009480 Bruk av ubundne investeringsfond 0,00 -2 100 000 0 0,0009500 Bruk av bundne fond 0,00 -976 137 0 0,0009700 Overføringer fra driftsregnskapet -9 866 078,00 -7 800 000 0 0,00Sum Felles finansiering investeringsregnskapet -276 793 108,18 0 077


FunksjonsregnskapSpesifikasjon av årsregnskapet påKOSTRA-funksjoner


Drammen kommune Årsregnskap 2011 FunksjonsregnskapRegulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 2010Betegnelse Regnskap 2011100 Politisk styring0 Lønn ink. sosiale utgifter 13 171 744,62 11 432 137 5 649 845 8 938 088,341-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 22 257 641,47 20 798 158 10 059 788 12 743 609,183 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 1 024 440,04 0 2 710 205 1 011 038,004 Overføringsutgifter 5 395 571,75 1 958 031 859 505 1 935 953,205 Finansugifter og -transaksjoner 232 438,00 0 0 1 960 902,006 Salgsinntekter -252 268,60 -2 919 165 0 -437 170,007 Refusjoner -4 221 484,25 -2 010 741 -139 714 -6 253 068,708 Overføringsinntekter -4 069 082,50 0 0 -3 482 201,239 Finansinntekter og -transaksjoner -12 679 499,00 -12 679 499 0 -3 686 000,00Sum Politisk styring 20 859 501,53 16 578 921 19 139 629 12 731 150,79110 Kontroll og revisjon0 Lønn ink. sosiale utgifter 246 960,50 235 500 0 314 091,321-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 49 142,00 132 794 0 77 644,633 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 2 640 120,00 2 710 205 0 2 623 800,004 Overføringsutgifter -500 000,00 1 474 0 0,007 Refusjoner 0,00 -1 473 0 0,00Sum Kontroll og revisjon 2 436 222,50 3 078 500 0 3 015 535,95120 Administrasjon0 Lønn ink. sosiale utgifter 140 467 606,01 139 840 617 129 502 363 126 343 921,021-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 60 788 496,24 79 980 327 74 615 167 62 363 423,023 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 16 818 746,60 17 234 308 23 265 576 1 165 652,404 Overføringsutgifter 27 002 296,96 31 806 034 5 595 829 33 141 593,135 Finansugifter og -transaksjoner 45 509 784,00 12 958 000 7 800 000 148 335 081,976 Salgsinntekter -17 064 649,51 -16 105 858 -17 472 634 -14 633 855,227 Refusjoner -111 481 395,96 -96 399 211 -72 376 704 -81 403 167,968 Overføringsinntekter -3 820 280,55 -3 395 000 0 910 280,559 Finansinntekter og -transaksjoner -4 304 141,00 -4 304 141 0 -3 570 205,00Sum Administrasjon 153 916 462,79 161 615 076 150 929 597 272 652 723,91130 Administrasjonslokaler1-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 19 296 737,57 17 939 669 17 939 669 18 026 460,673 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 0,00 0 0 0,004 Overføringsutgifter 835 187,95 650 000 650 000 790 241,735 Finansugifter og -transaksjoner 412 673,00 0 0 73 964,007 Refusjoner -938 663,30 -650 000 -650 000 -1 128 950,26Sum Administrasjonslokaler 19 605 935,22 17 939 669 17 939 669 17 761 716,14170 Premieavvik0 Lønn ink. sosiale utgifter -54 273 467,00 -48 381 317 36 211 000 -105 773 897,00Sum Premieavvik -54 273 467,00 -48 381 317 36 211 000 -105 773 897,00171 Amortisering av tidligere års premieavvik0 Lønn ink. sosiale utgifter 38 889 024,00 38 889 000 0 31 803 423,00Sum Amortisering av tidligere års premieavvik 38 889 024,00 38 889 000 0 31 803 423,00180 Diverse fellesutgifter0 Lønn ink. sosiale utgifter 12 089 966,06 11 033 552 6 624 332 11 652 989,391-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 521 763,50 639 354 639 354 941 463,333 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 849 719,96 639 686 639 686 701 223,464 Overføringsutgifter 45 111,00 60 969 25 622 136 144 755,875 Finansugifter og -transaksjoner 33 315,00 500 000 500 000 0,006 Salgsinntekter -635 367,17 -709 759 -709 759 -988 576,797 Refusjoner -1 101 724,00 -835 017 -835 017 -897 916,879 Finansinntekter og -transaksjoner -20 838 195,00 -20 838 195 0 -4 724 156,16Sum Diverse fellesutgifter -9 035 410,65 -9 509 410 32 480 732 6 829 782,23190 Interne serviceenheter0 Lønn ink. sosiale utgifter 14 284 485,21 13 749 710 13 315 500 13 323 821,7478


Drammen kommune Årsregnskap 2011 FunksjonsregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 20101-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 10 950 285,19 11 076 747 11 299 500 8 932 329,873 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 0,00 0 0 0,004 Overføringsutgifter 495 286,54 400 000 400 000 474 216,946 Salgsinntekter -10 597 699,25 -10 700 000 -10 700 000 -8 757 813,127 Refusjoner -15 129 016,89 -14 478 678 -14 101 992 -13 971 759,43Sum Interne serviceenheter 3 340,80 47 779 213 008 796,00201 Førskole0 Lønn ink. sosiale utgifter 181 958 773,83 186 196 835 178 677 643 51 652 281,791-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 21 414 342,61 17 468 288 36 687 308 4 961 820,523 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 210 219 272,33 212 433 914 216 800 47 232 461,624 Overføringsutgifter 10 768 258,95 8 240 573 212 263 917 310 299 834,365 Finansugifter og -transaksjoner 2 585 900,00 0 0 314 406,006 Salgsinntekter -32 718 729,50 -32 881 072 -40 081 072 -10 367 978,007 Refusjoner -42 665 785,20 -42 948 775 -23 287 263 -150 147 945,118 Overføringsinntekter -419 232,00 0 0 -212 831 699,009 Finansinntekter og -transaksjoner -158 784,00 -158 784 0 0,00Sum Førskole 350 984 017,02 348 350 979 364 477 333 41 113 182,18202 Grunnskole0 Lønn ink. sosiale utgifter 436 909 602,20 434 383 862 420 108 211 429 486 446,751-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 57 192 909,63 43 620 357 38 374 483 53 088 627,863 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 29 124 232,79 15 274 467 13 530 309 15 319 004,684 Overføringsutgifter 11 688 332,10 6 373 357 10 608 192 5 252 999,385 Finansugifter og -transaksjoner 29 052 124,00 0 0 24 017 915,646 Salgsinntekter -8 335 149,85 -4 497 098 -3 649 243 -10 049 339,447 Refusjoner -45 200 360,36 -35 856 821 -34 369 102 -46 257 117,678 Overføringsinntekter 0,00 0 0 66 408,009 Finansinntekter og -transaksjoner -1 992 266,00 -1 992 266 0 -4 548 816,00Sum Grunnskole 508 439 424,51 457 305 858 444 602 850 466 376 129,20211 Styrket tilbud til førskolebarn0 Lønn ink. sosiale utgifter 22 417 206,54 20 412 636 24 120 925 7 005 582,481-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 16 124 457,09 16 290 000 90 000 1 687 388,953 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 7 161 267,75 9 800 000 0 546 886,004 Overføringsutgifter 544 575,07 6 150 000 468 923 36 387 015,415 Finansugifter og -transaksjoner 1 160,00 0 0 1 160,006 Salgsinntekter 0,00 0 0 0,007 Refusjoner -21 199 518,39 -20 600 000 -19 600 000 -16 686 029,898 Overføringsinntekter 0,00 0 0 -5 960 903,00Sum Styrket tilbud til førskolebarn 25 049 148,06 32 052 636 5 079 848 22 981 099,95213 Voksenopplæring0 Lønn ink. sosiale utgifter 42 208 998,95 41 330 165 37 073 902 41 420 375,591-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 8 667 795,74 9 631 727 9 979 982 8 633 428,573 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 125 262,72 0 0 86 925,264 Overføringsutgifter 1 375 445,36 791 136 -3 686 302 1 567 904,555 Finansugifter og -transaksjoner 404 270,00 0 0 645 903,566 Salgsinntekter -6 803 181,07 -6 907 742 -6 990 000 -8 453 513,507 Refusjoner -34 356 211,16 -33 307 935 -29 766 974 -30 112 577,999 Finansinntekter og -transaksjoner 0,00 0 0 0,00Sum Voksenopplæring 11 622 380,54 11 537 351 6 610 608 13 788 446,04214 Spesialskoler0 Lønn ink. sosiale utgifter 48 417 470,42 41 759 652 40 436 995 38 319 987,741-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 2 943 416,22 3 596 057 3 596 057 12 571 270,193 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 520 433,94 22 125 815 22 125 815 12 157 843,224 Overføringsutgifter 505 183,29 254 750 254 750 373 721,245 Finansugifter og -transaksjoner 211 650,00 0 0 883 694,006 Salgsinntekter -19 353 490,00 -22 122 745 -22 122 745 -12 322 464,007 Refusjoner -36 688 664,09 -18 945 432 -18 945 432 -28 869 030,248 Overføringsinntekter 0,00 0 0 1 434 013,85Sum Spesialskoler -3 444 000,22 26 668 097 25 345 440 24 549 036,0079


Drammen kommune Årsregnskap 2011 FunksjonsregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 2010215 Skolefritidstilbud0 Lønn ink. sosiale utgifter 26 439 194,27 29 147 832 27 711 794 26 826 094,521-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 3 967 296,79 692 490 674 490 690 692,603 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 2 090 622,00 150 000 0 94 588,004 Overføringsutgifter 188 287,07 151 085 151 085 168 729,905 Finansugifter og -transaksjoner 36 316,00 0 0 26 852,006 Salgsinntekter -26 675 886,00 -33 884 054 -32 814 519 -26 176 002,417 Refusjoner -4 006 299,76 -5 489 476 -5 450 512 -1 681 716,90Sum Skolefritidstilbud 2 039 530,37 -9 232 123 -9 727 662 -50 762,29221 Førskolelokaler og skyss1-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 26 167 206,19 26 870 051 26 870 051 6 897 259,133 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 222 928,32 0 0 29 089,004 Overføringsutgifter 777 902,55 2 119 167 0 205 521,597 Refusjoner -777 902,55 -2 119 167 0 -105 521,598 Overføringsinntekter 0,00 0 0 -100 000,00Sum Førskolelokaler og skyss 26 390 134,51 26 870 051 26 870 051 6 926 348,13222 Skolelokaler og skyss0 Lønn ink. sosiale utgifter 45 923,09 99 708 98 166 125 292,691-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 144 245 275,84 146 032 535 146 798 086 127 053 651,533 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 274 219,26 532 476 532 476 338 072,034 Overføringsutgifter 3 222 404,32 1 842 803 1 842 803 3 306 511,535 Finansugifter og -transaksjoner 356 288,00 0 0 356 122,006 Salgsinntekter -202 023,50 -73 999 -73 999 -178 200,007 Refusjoner -3 392 204,54 -2 172 803 -2 173 905 -3 307 297,159 Finansinntekter og -transaksjoner 0,00 0 0 -127 451,00Sum Skolelokaler og skyss 144 549 882,47 146 260 720 147 023 627 127 566 701,63223 Skoleskyss1-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 3 779 149,78 3 600 898 3 592 898 3 347 887,434 Overføringsutgifter 313 542,71 2 469 2 469 256 042,707 Refusjoner -313 542,71 -2 469 -2 469 -257 797,70Sum Skoleskyss 3 779 149,78 3 600 898 3 592 898 3 346 132,43231 Aktivitetstilbud barn og unge0 Lønn ink. sosiale utgifter 4 963 097,02 5 097 494 4 935 781 6 629 541,621-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 4 809 620,23 5 815 540 5 306 717 5 879 989,763 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 372 601,24 202 679 150 679 315 935,054 Overføringsutgifter 2 071 018,01 2 564 362 1 769 362 2 116 855,345 Finansugifter og -transaksjoner 227 128,00 0 0 66 146,006 Salgsinntekter -1 403 341,84 -1 448 742 -2 124 698 -2 253 829,427 Refusjoner -1 928 562,31 -1 526 949 -1 309 449 -2 594 113,968 Overføringsinntekter -10 000,00 -40 000 -40 000 -36 000,009 Finansinntekter og -transaksjoner 0,00 0 0 -25 361,00Sum Aktivitetstilbud barn og unge 9 101 560,35 10 664 384 8 688 392 10 099 163,39232 Forebygging - skole og helsestasjonstjenste0 Lønn ink. sosiale utgifter 21 527 751,15 20 764 687 18 619 255 21 194 099,351-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 3 355 563,22 3 634 265 2 879 855 3 116 900,883 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 0,00 0 0 6 554,064 Overføringsutgifter 860 058,47 519 718 1 716 047 430 478,045 Finansugifter og -transaksjoner 71 364,00 0 0 226 822,006 Salgsinntekter -1 800,00 0 -800 000 -2 080,007 Refusjoner -2 203 461,47 -1 325 001 -1 559 001 -2 349 562,699 Finansinntekter og -transaksjoner -163 405,00 -163 405 0 0,00Sum Forebygging - skole og helsestasjonstjenste 23 446 070,37 23 430 264 20 856 156 22 623 211,64233 Forebyggende arbeid, helse og sosial0 Lønn ink. sosiale utgifter 16 604 206,09 16 470 265 15 564 463 17 803 841,041-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 5 000 422,62 9 052 614 4 204 412 4 343 671,1580


Drammen kommune Årsregnskap 2011 FunksjonsregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 20103 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 22 800,65 272 420 313 540 91 299,294 Overføringsutgifter 1 158 771,79 239 136 239 136 1 136 364,105 Finansugifter og -transaksjoner 1 975 579,00 0 0 3 244 065,206 Salgsinntekter -2 673 534,20 -2 381 498 -1 892 098 -2 513 027,607 Refusjoner -4 286 129,49 -3 468 015 -3 355 135 -4 432 699,698 Overføringsinntekter -820 000,00 -50 000 -50 000 -884 000,009 Finansinntekter og -transaksjoner -2 817 733,00 -2 817 733 0 -2 460 296,00Sum Forebyggende arbeid, helse og sosial 14 164 383,46 17 317 189 15 024 318 16 329 217,49234 Aktivisering eldre og funskjonshemmede0 Lønn ink. sosiale utgifter 27 133 152,28 34 927 970 31 124 933 30 811 395,441-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 10 602 587,19 12 985 828 11 936 423 11 570 280,813 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 1 054 949,75 1 053 038 1 000 000 5 433 069,194 Overføringsutgifter 606 005,41 1 035 016 1 006 016 699 922,615 Finansugifter og -transaksjoner 72 873,00 0 0 0,006 Salgsinntekter -1 137 366,94 -4 143 416 -1 351 420 -7 736 334,117 Refusjoner -5 833 541,72 -2 836 789 -2 933 834 -6 759 129,218 Overføringsinntekter -580 000,00 -580 000 -605 700 -315 000,009 Finansinntekter og -transaksjoner 0,00 0 0 -5 000,00Sum Aktivisering eldre og funskjonshemmede 31 918 658,97 42 441 647 40 176 418 33 699 204,73241 Diagnose, behandling, rehabilitering0 Lønn ink. sosiale utgifter 18 906 963,29 21 306 637 21 622 712 18 057 877,661-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 4 918 702,92 6 418 658 5 996 529 2 666 693,793 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 43 139 907,07 45 893 000 44 221 800 40 248 997,834 Overføringsutgifter 20 318 393,30 19 361 888 17 005 888 17 843 544,875 Finansugifter og -transaksjoner 73 663,00 0 0 112 259,006 Salgsinntekter -1 191 597,00 -555 120 -555 120 -1 121 677,527 Refusjoner -8 116 581,16 -8 632 161 -7 309 381 -7 842 903,648 Overføringsinntekter -135 604,00 0 0 -1 804 650,009 Finansinntekter og -transaksjoner -68 596,00 -68 596 0 0,00Sum Diagnose, behandling, rehabilitering 77 845 251,42 83 724 306 80 982 428 68 160 141,99242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid0 Lønn ink. sosiale utgifter 45 941 071,82 52 880 307 42 979 827 53 465 208,641-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 12 569 686,47 15 327 542 10 590 214 14 601 496,343 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon -18 387,20 102 500 0 231 786,134 Overføringsutgifter 6 858 661,93 6 477 239 6 922 239 5 440 440,595 Finansugifter og -transaksjoner 2 499 771,00 0 0 5 128 990,456 Salgsinntekter -1 360 046,00 -1 107 562 -1 107 562 -2 899 602,617 Refusjoner -11 972 196,21 -15 455 411 -2 632 549 -11 799 186,228 Overføringsinntekter -99 613,43 -99 613 0 -2 025 386,579 Finansinntekter og -transaksjoner -4 859 716,40 -4 783 152 0 -2 772 494,14Sum Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 49 559 231,98 53 341 850 56 752 169 59 371 252,61243 Tilbud til personer med rusproblemer0 Lønn ink. sosiale utgifter 22 217 472,00 17 809 256 16 979 987 17 735 232,841-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 4 186 516,94 5 117 481 4 421 488 4 824 002,033 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 6 672 138,04 7 424 600 7 424 600 7 053 811,454 Overføringsutgifter 3 834 908,87 3 708 355 3 708 355 4 996 318,965 Finansugifter og -transaksjoner 1 695 585,00 600 000 0 1 772 182,906 Salgsinntekter -801 615,00 -25 000 -25 000 -52 120,007 Refusjoner -3 446 748,87 -3 637 650 -3 637 650 -6 203 226,969 Finansinntekter og -transaksjoner -1 722 633,00 -1 722 633 0 -1 855 587,00Sum Tilbud til personer med rusproblemer 32 635 623,98 29 274 409 28 871 780 28 270 614,22244 Barneverntjeneste0 Lønn ink. sosiale utgifter 34 824 617,90 43 500 669 41 341 077 30 749 411,721-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 9 063 975,18 12 372 009 9 863 783 8 417 080,383 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 120 225,40 76 000 76 000 196 490,864 Overføringsutgifter 705 966,29 740 000 440 000 1 104 498,845 Finansugifter og -transaksjoner 830 965,00 0 0 423 749,206 Salgsinntekter -51 437,75 0 0 -327 214,4181


Drammen kommune Årsregnskap 2011 FunksjonsregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 20107 Refusjoner -7 260 960,59 -7 172 164 -3 630 664 -4 921 737,848 Overføringsinntekter -770 000,00 -1 387 798 -1 387 798 0,009 Finansinntekter og -transaksjoner -46 826,00 -46 826 0 -369 870,00Sum Barneverntjeneste 37 416 525,43 48 081 890 46 702 398 35 272 408,75251 Barneverntiltak i familien0 Lønn ink. sosiale utgifter 6 341 318,36 5 576 978 4 921 000 7 350 357,861-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 6 745 159,17 3 899 316 3 286 840 3 560 421,143 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 2 408 928,10 1 803 450 1 500 000 2 263 688,434 Overføringsutgifter 1 480 205,00 1 612 255 1 411 320 1 315 368,196 Salgsinntekter -606 635,95 -998 343 0 -908 088,657 Refusjoner -1 005 849,09 63 428 -200 000 -504 706,689 Finansinntekter og -transaksjoner 0,00 0 0 -55 120,00Sum Barneverntiltak i familien 15 363 125,59 11 957 084 10 919 160 13 021 920,29252 Barneverntiltak utenfor familien0 Lønn ink. sosiale utgifter 47 304 708,58 42 599 764 38 104 000 37 952 851,641-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 15 353 142,22 17 253 226 11 916 226 13 165 847,753 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 12 617 443,84 15 199 000 15 850 000 15 572 613,404 Overføringsutgifter 7 879 896,85 7 944 000 5 780 000 6 437 675,636 Salgsinntekter -6 000,00 0 0 0,007 Refusjoner -28 240 563,16 -23 143 002 -22 365 002 -19 259 344,71Sum Barneverntiltak utenfor familien 54 908 628,33 59 852 988 49 285 224 53 869 643,71253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon0 Lønn ink. sosiale utgifter 390 917 316,22 355 302 306 343 301 533 391 787 206,441-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 72 730 200,09 61 104 855 56 038 703 79 577 977,643 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 18 530 221,11 19 663 273 18 167 297 18 351 062,854 Overføringsutgifter 12 229 978,95 7 442 591 7 091 284 11 604 586,205 Finansugifter og -transaksjoner 10 530 693,00 0 0 11 007 911,416 Salgsinntekter -62 124 875,82 -38 352 600 -38 352 600 -60 486 957,117 Refusjoner -54 643 799,64 -44 615 563 -43 206 065 -56 406 754,988 Overføringsinntekter -2 061 950,00 -3 361 559 -3 175 000 -32 500,009 Finansinntekter og -transaksjoner -8 347 673,46 -8 347 673 -812 000 -2 800 767,53Sum Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 377 760 110,45 348 835 629 339 053 151 392 601 764,92254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet0 Lønn ink. sosiale utgifter 351 761 443,29 356 267 622 338 894 170 336 988 394,761-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 37 329 772,23 34 078 488 28 527 516 33 631 555,243 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 57 081 177,90 53 137 102 48 940 652 48 472 242,164 Overføringsutgifter 3 848 735,55 3 460 779 11 040 779 3 852 744,255 Finansugifter og -transaksjoner 3 401 877,00 0 0 2 777 112,436 Salgsinntekter -11 669 788,71 -12 649 105 -11 791 523 -11 186 368,327 Refusjoner -63 912 704,93 -58 448 705 -57 278 947 -59 609 537,938 Overføringsinntekter -3 178 836,14 -2 444 000 -1 275 000 -2 572 087,689 Finansinntekter og -transaksjoner -539 819,00 -539 819 0 -1 992 904,00Sum Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 374 121 857,19 372 862 362 357 057 647 350 361 150,91261 Botilbud i institusjon0 Lønn ink. sosiale utgifter 1 767 624,56 1 599 019 1 531 284 1 970 344,791-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 51 943 701,22 64 634 168 63 734 168 45 578 838,873 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 2 356,00 650 000 650 000 0,004 Overføringsutgifter 652 912,65 3 689 776 3 689 776 740 599,105 Finansugifter og -transaksjoner 1 151 005,00 0 0 1 151 005,006 Salgsinntekter -170 460,00 -22 896 000 -22 896 000 -26 400,007 Refusjoner -778 852,40 -3 742 276 -3 742 276 -731 261,109 Finansinntekter og -transaksjoner 0,00 0 0 0,00Sum Botilbud i institusjon 54 568 287,03 43 934 687 42 966 952 48 683 126,66265 Kommunalt disponerte boliger0 Lønn ink. sosiale utgifter 2 870 267,25 3 086 177 2 026 900 3 374 619,711-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 4 989 353,03 3 181 040 0 3 143 812,9482


Drammen kommune Årsregnskap 2011 FunksjonsregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 20103 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 15 295,00 0 0 0,004 Overføringsutgifter 5 764 578,03 6 245 200 6 745 200 5 263 224,935 Finansugifter og -transaksjoner 2 028 683,00 0 0 0,006 Salgsinntekter -336 055,00 0 0 -261 317,007 Refusjoner -83 892,02 0 0 -274 663,379 Finansinntekter og -transaksjoner 0,00 0 0 -3 003 704,00Sum Kommunalt disponerte boliger 15 248 229,29 12 512 417 8 772 100 8 241 973,21275 Introduksjonsordningen0 Lønn ink. sosiale utgifter 19 824 640,61 20 105 132 19 161 173 14 066 155,331-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 6 865 768,35 3 592 737 2 641 231 1 120 710,023 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 271 548,98 0 0 0,004 Overføringsutgifter 4 202 873,96 12 146 460 3 511 192 4 432 230,925 Finansugifter og -transaksjoner 3 596 962,00 0 0 699 791,006 Salgsinntekter -263 579,00 0 0 -108 212,007 Refusjoner -11 256 420,95 -12 327 909 -2 821 192 -5 346 739,759 Finansinntekter og -transaksjoner -699 791,00 -699 791 0 -2 482 999,00Sum Introduksjonsordningen 22 542 002,95 22 816 629 22 492 404 12 380 936,52276 Kvalifiseringsordningen0 Lønn ink. sosiale utgifter 31 345 291,03 25 218 951 25 027 675 11 206 202,921-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 1 247 044,09 171 000 171 000 36 235,084 Overføringsutgifter 868 344,06 5 887 325 11 387 325 145 477,515 Finansugifter og -transaksjoner 0,00 0 0 130 000,006 Salgsinntekter -601,25 0 0 0,007 Refusjoner -595 284,04 -2 000 -2 000 -11 089 966,589 Finansinntekter og -transaksjoner -130 000,00 -130 000 0 0,00Sum Kvalifiseringsordningen 32 734 793,89 31 145 276 36 584 000 427 948,93281 Økonomisk sosialhjelp0 Lønn ink. sosiale utgifter 0,00 0 0 17 685,501-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 482 726,19 377 173 377 173 366 389,983 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 0,00 0 0 0,004 Overføringsutgifter 67 044 111,92 70 718 000 65 218 000 71 023 571,925 Finansugifter og -transaksjoner 499 312,70 900 000 900 000 973 131,406 Salgsinntekter 0,00 0 0 600,007 Refusjoner -2 249 269,52 -5 659 587 -5 659 587 -5 272 591,799 Finansinntekter og -transaksjoner -689 816,86 -450 000 -450 000 -526 894,42Sum Økonomisk sosialhjelp 65 087 064,43 65 885 586 60 385 586 66 581 892,59283 Bistand til etabl. og opprettholdelse egen bolig1-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 3 618,68 0 0 6 569,004 Overføringsutgifter 4 973 839,07 0 0 3 368 102,355 Finansugifter og -transaksjoner 1 597 684,00 0 0 2 786 709,007 Refusjoner -371 523,07 0 0 -155 461,358 Overføringsinntekter -6 200 000,00 0 0 -6 000 000,009 Finansinntekter og -transaksjoner -5 502 988,96 0 0 -4 598 393,12Sum Bistand til etabl. og opprettholdelse egen bolig -5 499 370,28 0 0 -4 592 474,12285 Tjenester utenfor ord. kommunalt ansvarsområde0 Lønn ink. sosiale utgifter 0,00 0 0 253 997,821-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 483 012,86 800 000 500 000 494 046,053 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 0,00 0 0 0,004 Overføringsutgifter 9 809 841,49 9 434 222 4 716 502 5 911 474,145 Finansugifter og -transaksjoner 150 199,00 0 0 150 199,006 Salgsinntekter -700,00 0 0 0,007 Refusjoner -122 172,99 0 -36 949 -917 623,229 Finansinntekter og -transaksjoner 0,00 0 0 -272 450,00Sum Tjenester utenfor ord. kommunalt ansvarsområde 10 320 180,36 10 234 222 5 179 553 5 619 643,79290 Interkommunale §27 samarbeid0 Lønn ink. sosiale utgifter 8 043 604,49 0 0 0,0083


Drammen kommune Årsregnskap 2011 FunksjonsregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 20101-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 1 866 370,37 0 0 0,003 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 29 716,02 0 0 0,004 Overføringsutgifter 366 170,68 0 0 0,007 Refusjoner -9 833 874,34 0 0 0,008 Overføringsinntekter 1 745 902,53 0 0 0,009 Finansinntekter og -transaksjoner -1 386,74 0 0 0,00Sum Interkommunale §27 samarbeid 2 216 503,01 0 0 0,00301 Plansaksbehandling0 Lønn ink. sosiale utgifter 13 328 317,97 11 611 796 10 954 490 13 803 918,291-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 7 579 711,02 4 242 142 3 122 040 4 556 999,863 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 103 548,00 2 056 000 2 056 000 1 739 845,374 Overføringsutgifter 822 913,17 444 727 444 727 456 927,325 Finansugifter og -transaksjoner 1 565 660,00 0 0 1 407 351,006 Salgsinntekter -339 100,00 -221 512 -221 512 -311 430,007 Refusjoner -5 047 466,12 -4 067 691 -4 067 691 -5 250 905,928 Overføringsinntekter -133 875,00 0 0 -1 014 889,009 Finansinntekter og -transaksjoner -1 008 932,00 -1 008 932 0 -363 584,00Sum Plansaksbehandling 16 870 777,04 13 056 530 12 288 054 15 024 232,92302 Bygge- og delsaksbehandling og seksjonering0 Lønn ink. sosiale utgifter 9 037 337,87 10 351 546 9 650 323 7 797 059,181-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 1 690 089,62 1 229 051 1 229 051 1 594 561,363 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 403 223,00 0 0 37 126,634 Overføringsutgifter 93 344,08 273 265 273 265 201 058,495 Finansugifter og -transaksjoner 97 715,00 0 0 97 715,006 Salgsinntekter -12 972 400,75 -10 720 084 -9 720 084 -6 616 735,857 Refusjoner -605 858,08 -479 765 -479 765 -577 720,49Sum Bygge- og delsaksbehandling og seksjonering -2 256 549,26 654 013 952 790 2 533 064,32303 Kart og oppmåling0 Lønn ink. sosiale utgifter 9 970 023,03 8 786 847 8 232 620 9 490 715,231-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 2 290 201,74 1 957 601 1 877 601 2 262 705,623 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 4 161 811,60 4 020 000 4 000 000 3 678 300,004 Overføringsutgifter 1 298 106,18 1 222 800 1 222 800 1 217 347,395 Finansugifter og -transaksjoner 1 071 689,00 0 0 1 326 420,006 Salgsinntekter -6 865 521,01 -5 824 320 -5 824 320 -5 036 069,027 Refusjoner -2 295 153,18 -1 865 457 -1 765 457 -1 926 763,39Sum Kart og oppmåling 9 631 157,36 8 297 471 7 743 244 11 012 655,83320 Kommunal næringsvirksomhet0 Lønn ink. sosiale utgifter 1 715 285,33 2 405 223 2 272 000 2 415 233,791-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 1 277 686,58 1 382 293 1 382 293 1 063 761,133 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 895 002,60 937 000 937 000 1 103 573,384 Overføringsutgifter 184 283,45 158 636 158 636 132 551,255 Finansugifter og -transaksjoner 126 941,00 0 0 34 606,316 Salgsinntekter -1 715 935,60 -300 000 -300 000 -2 099 713,067 Refusjoner -334 283,45 -158 636 -158 636 -132 751,259 Finansinntekter og -transaksjoner -42 576,76 0 0 -4 336,00Sum Kommunal næringsvirksomhet 2 106 403,15 4 424 516 4 291 293 2 512 925,55325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet1-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 804 563,15 733 304 318 000 690 848,403 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 2 457 599,20 2 594 732 700 000 2 861 065,204 Overføringsutgifter 766 495,70 209 592 104 324 1 062 611,405 Finansugifter og -transaksjoner 45 049,00 0 0 469 973,007 Refusjoner -766 495,70 0 0 -811 153,909 Finansinntekter og -transaksjoner -2 269 973,00 -2 269 973 0 -2 460 000,00Sum Tilrettelegging og bistand for næringslivet 1 037 238,35 1 267 655 1 122 324 1 813 344,10329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutv0 Lønn ink. sosiale utgifter 784 808,21 38 808 0 -397,8384


Drammen kommune Årsregnskap 2011 FunksjonsregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 20101-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 3 918,79 0 0 0,004 Overføringsutgifter 7,41 0 0 0,007 Refusjoner -7,41 0 0 0,00Sum Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutv 788 727,00 38 808 0 -397,83330 Samferdselsbedrifter / transporttiltak1-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 2 000 000,00 2 000 000 2 000 000 2 000 000,007 Refusjoner -2 000 000,00 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000,00Sum Samferdselsbedrifter / transporttiltak 0,00 0 0 0,00333 Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold0 Lønn ink. sosiale utgifter 6 324 322,61 3 372 694 3 063 029 6 651 273,941-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 7 811 487,11 13 096 944 28 790 000 38 300 765,903 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 0,00 0 0 0,004 Overføringsutgifter 725 294,16 2 038 000 -8 362 272 1 722 791,475 Finansugifter og -transaksjoner 24 451 551,00 0 0 24 057 965,006 Salgsinntekter -2 552 869,40 0 0 -3 318 680,547 Refusjoner -1 657 722,42 -2 290 000 -2 150 000 -3 938 617,07Sum Kommunale veier, nyanlegg, drift og vedlikehold 35 102 063,06 16 217 638 21 340 757 63 475 498,70334 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak0 Lønn ink. sosiale utgifter 1 373 787,62 4 559 814 3 524 010 722 316,511-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 40 895 727,45 40 785 067 16 641 000 7 328 744,094 Overføringsutgifter 4 216 027,38 0 0 1 558 629,535 Finansugifter og -transaksjoner 10 335 026,51 0 0 8 663 920,006 Salgsinntekter -1 437 675,00 0 0 0,007 Refusjoner -9 516 501,86 -2 305 000 -905 000 -10 929 251,77Sum Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak 45 866 392,10 43 039 881 19 260 010 7 344 358,36335 Rekreasjon i tettsted0 Lønn ink. sosiale utgifter 2 908 346,08 3 414 589 3 174 917 3 056 442,621-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 9 897 003,52 8 250 097 8 250 097 9 882 260,243 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 14 702,80 0 0 0,004 Overføringsutgifter 2 175 134,72 2 344 051 2 344 051 2 135 360,805 Finansugifter og -transaksjoner 4 924 433,20 0 0 4 383 667,006 Salgsinntekter -354 968,00 -267 280 -267 280 -414 424,007 Refusjoner -7 987 052,45 -2 250 346 -2 250 346 -5 478 496,68Sum Rekreasjon i tettsted 11 577 599,87 11 491 111 11 251 439 13 564 809,98338 Forebygging av branner og andre ulykker5 Finansugifter og -transaksjoner 221 873,00 0 0 117 699,007 Refusjoner 0,00 0 0 -208 226,40Sum Forebygging av branner og andre ulykker 221 873,00 0 0 -90 527,40339 Beredskap mot branner og andre ulykker1-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 887 364,15 -3 509 -3 509 72 589,203 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 55 377,60 166 921 166 921 53 870,404 Overføringsutgifter 39 681 892,78 39 774 898 38 867 308 38 564 776,915 Finansugifter og -transaksjoner 55 706,00 0 0 0,006 Salgsinntekter 0,00 0 0 0,007 Refusjoner -579 355,78 0 0 -31 614,918 Overføringsinntekter 0,00 0 0 -66 686,00Sum Beredskap mot branner og andre ulykker 40 100 984,75 39 938 310 39 030 720 38 592 935,60340 Produksjon av vann1-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 304 966,35 355 000 355 000 311 940,443 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 5 425 592,00 20 000 000 20 000 000 5 563 361,344 Overføringsutgifter 100 000,03 0 0 0,005 Finansugifter og -transaksjoner 2 217 598,00 0 0 1 604 772,54Sum Produksjon av vann 8 048 156,38 20 355 000 20 355 000 7 480 074,3285


Drammen kommune Årsregnskap 2011 FunksjonsregnskapRegulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 2010Betegnelse Regnskap 2011345 Distribusjon av vann0 Lønn ink. sosiale utgifter 5 960 128,00 13 046 988 12 366 000 5 577 310,061-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 4 542 262,45 6 214 000 6 214 000 3 604 933,133 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 29 626 527,34 16 210 000 16 210 000 28 955 086,144 Overføringsutgifter 263 788,92 500 000 500 000 233 665,005 Finansugifter og -transaksjoner 8 687 251,00 0 0 6 285 617,366 Salgsinntekter -63 869 966,82 -64 199 000 -64 199 000 -60 550 351,357 Refusjoner -310 254,42 -1 170 000 -1 170 000 -401 358,009 Finansinntekter og -transaksjoner -2 089 200,00 0 0 -952 700,00Sum Distribusjon av vann -17 189 463,53 -29 398 012 -30 079 000 -17 247 797,66350 Avløpsrensing0 Lønn ink. sosiale utgifter 6 909 912,23 5 675 505 5 398 000 7 604 437,051-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 19 756 458,74 16 175 000 16 175 000 18 083 791,593 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 10 520 182,50 7 840 000 7 840 000 6 088 716,264 Overføringsutgifter 269,70 0 0 9 281,205 Finansugifter og -transaksjoner 20 169 399,00 0 0 19 432 879,796 Salgsinntekter -743 442,51 -250 000 -250 000 -400 540,607 Refusjoner -287 985,70 0 0 -118 607,20Sum Avløpsrensing 56 324 793,96 29 440 505 29 163 000 50 699 958,09353 Avløpsnett / innsamling av avløpsvann0 Lønn ink. sosiale utgifter 7 325 812,04 1 910 559 1 842 000 6 325 192,291-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 9 403 588,54 10 337 600 10 337 600 10 887 395,923 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 9 468 181,74 13 278 474 13 278 474 9 540 883,304 Overføringsutgifter 437 579,43 400 000 400 000 293 713,085 Finansugifter og -transaksjoner 17 340 583,00 0 0 13 574 078,716 Salgsinntekter -107 957 116,95 -109 730 000 -109 730 000 -101 522 293,037 Refusjoner -1 489 513,17 -1 153 000 -1 153 000 -916 151,009 Finansinntekter og -transaksjoner -7 088 800,00 0 0 -4 740 100,00Sum Avløpsnett / innsamling av avløpsvann -72 559 685,37 -84 956 367 -85 024 926 -66 557 280,73354 Tømming av slamavskillere, septiktanker og lignend7 Refusjoner 0,00 0 0 0,00Sum Tømming av slamavskillere, septiktanker og lignend 0,00 0 0 0,00355 Innsamling av forbruksavfall1-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 96 764,00 0 0 0,00Sum Innsamling av forbruksavfall 96 764,00 0 0 0,00357 Gjennvinning og sluttbehandling av forbruksavfall1-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 3 455,20 0 0 0,004 Overføringsutgifter 54 616,80 0 0 0,007 Refusjoner -863,80 0 0 0,00Sum Gjennvinning og sluttbehandling av forbruksavfall 57 208,20 0 0 0,00360 Naturforvaltning og friluftsliv0 Lønn ink. sosiale utgifter 725 836,48 661 518 640 000 614 824,351-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 274 244,97 417 000 380 000 233 476,003 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 188 109,40 0 0 143 179,004 Overføringsutgifter 128 645,30 107 000 107 000 136 022,555 Finansugifter og -transaksjoner 59 854,00 0 0 119 064,006 Salgsinntekter -421 550,00 -1 500 000 -1 500 000 -82 503,007 Refusjoner -248 456,90 -62 000 -62 000 -117 630,269 Finansinntekter og -transaksjoner -11 000,00 0 0 -14 835,00Sum Naturforvaltning og friluftsliv 695 683,25 -376 482 -435 000 1 031 597,64370 Bibliotek0 Lønn ink. sosiale utgifter 14 251 191,73 15 363 431 14 666 960 15 269 303,051-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 3 151 835,32 3 703 878 3 423 878 3 691 110,483 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 691 536,46 1 387 171 90 171 211 601,8086


Drammen kommune Årsregnskap 2011 FunksjonsregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 20104 Overføringsutgifter 688 848,64 3 978 326 4 720 326 635 112,765 Finansugifter og -transaksjoner 3 669 565,00 0 0 2 461 765,006 Salgsinntekter -617 984,00 -649 236 -623 236 -628 192,007 Refusjoner -2 175 027,99 -5 331 716 -5 705 716 -1 771 021,768 Overføringsinntekter -1 000 000,00 -1 000 000 0 -100 000,009 Finansinntekter og -transaksjoner -50 000,43 -50 000 0 0,00Sum Bibliotek 18 609 964,73 17 401 854 16 572 383 19 769 679,33375 Museèr0 Lønn ink. sosiale utgifter 100 615,35 176 059 173 995 432 347,071-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 87 510,76 269 978 269 978 183 519,603 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 5 786,40 0 0 4 341,604 Overføringsutgifter 5 097 394,31 4 176 000 4 176 000 4 100 060,056 Salgsinntekter 0,00 0 0 -270 407,087 Refusjoner -2 394,31 0 0 -24 185,059 Finansinntekter og -transaksjoner 0,00 0 0 -14 492,00Sum Museèr 5 288 912,51 4 622 037 4 619 973 4 411 184,19377 Kunstformidling1-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 0,00 0 8 164 852 8 132 781,603 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 0,00 0 0 0,004 Overføringsutgifter 3 141 700,00 4 141 700 10 967 620 12 648 792,207 Refusjoner 0,00 -1 000 000 -1 000 000 -993 814,20Sum Kunstformidling 3 141 700,00 3 141 700 18 132 472 19 787 759,60380 Idrett0 Lønn ink. sosiale utgifter 685 132,24 20 992 0 -487,211-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 1 982 624,54 496 900 496 900 1 777 946,093 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 719 605,05 390 000 390 000 401 517,104 Overføringsutgifter 25 876 493,03 25 074 450 25 074 450 24 115 557,465 Finansugifter og -transaksjoner 7 612 121,01 0 0 6 679 436,006 Salgsinntekter -7 604 110,25 -666 097 -666 097 -6 402 458,507 Refusjoner -2 169 721,08 -230 000 -230 000 -1 525 569,47Sum Idrett 27 102 144,54 25 086 245 25 065 253 25 045 941,47381 Kommunale idrettsbygg0 Lønn ink. sosiale utgifter 4 850 580,00 5 430 897 5 223 000 5 330 246,281-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 18 953 517,34 20 846 000 20 246 000 18 048 672,123 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 55 923,34 100 000 100 000 98 657,214 Overføringsutgifter 1 082 336,16 0 0 1 045 847,635 Finansugifter og -transaksjoner 160 066,00 0 0 103 250,006 Salgsinntekter 207,20 -6 495 000 -6 495 000 -100 000,007 Refusjoner -1 253 188,09 -100 000 -100 000 -1 148 060,93Sum Kommunale idrettsbygg 23 849 441,95 19 781 897 18 974 000 23 378 612,31383 Musikk- og kulturskoler0 Lønn ink. sosiale utgifter 10 337 560,81 10 173 402 9 761 809 9 735 485,911-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 1 794 904,34 1 443 877 4 063 877 4 024 502,733 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 269 817,10 894 400 51 400 91 244,804 Overføringsutgifter 754 760,83 647 138 1 579 138 876 096,125 Finansugifter og -transaksjoner 812 615,00 0 0 30 000,006 Salgsinntekter -3 443 348,29 -3 145 000 -2 329 744 -2 492 573,237 Refusjoner -1 523 342,35 -1 527 137 -1 309 137 -1 276 518,208 Overføringsinntekter -18 000,00 -18 000 0 -30 000,009 Finansinntekter og -transaksjoner -30 000,00 -30 000 0 0,00Sum Musikk- og kulturskoler 8 954 967,44 8 438 680 11 817 343 10 958 238,13385 Andre kulturaktiviteter0 Lønn ink. sosiale utgifter 6 909 635,28 7 120 955 6 347 083 6 847 979,411-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 4 749 803,88 13 047 144 4 156 122 4 238 995,883 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 3 561 525,01 3 306 141 2 323 708 2 755 573,634 Overføringsutgifter 21 029 964,42 12 519 795 5 551 551 4 968 970,8587


Drammen kommune Årsregnskap 2011 FunksjonsregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 20105 Finansugifter og -transaksjoner 4 670 664,00 0 0 4 457 988,006 Salgsinntekter -1 851 114,90 -1 505 740 -503 685 -1 572 498,167 Refusjoner -4 216 488,77 -2 098 695 -2 414 025 -1 827 350,858 Overføringsinntekter -1 751 500,00 -1 733 000 -1 158 735 -1 550 735,009 Finansinntekter og -transaksjoner -367 324,00 -367 324 0 -764 000,00Sum Andre kulturaktiviteter 32 735 164,92 30 289 276 14 302 019 17 554 923,76386 Kommunale kulturbygg1-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 17 518 263,29 14 537 976 11 547 976 11 839 319,383 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 0,00 0 0 0,004 Overføringsutgifter 3 332 362,60 0 0 2 605 629,506 Salgsinntekter -18 825,00 0 0 0,007 Refusjoner -3 332 362,60 0 0 -2 605 629,50Sum Kommunale kulturbygg 17 499 438,29 14 537 976 11 547 976 11 839 319,38390 Den norske kirke1-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 0,00 0 0 0,003 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 0,00 0 0 0,004 Overføringsutgifter 22 610 362,00 21 655 190 21 205 190 21 570 499,625 Finansugifter og -transaksjoner 393 005,00 0 0 0,00Sum Den norske kirke 23 003 367,00 21 655 190 21 205 190 21 570 499,62392 Andre religiøse formål4 Overføringsutgifter 5 913 015,00 5 038 955 5 038 955 6 081 824,007 Refusjoner 0,00 0 0 0,00Sum Andre religiøse formål 5 913 015,00 5 038 955 5 038 955 6 081 824,00393 Kirkegårder, gravlunder, krematorier4 Overføringsutgifter 6 946 750,00 6 946 750 6 946 750 7 082 500,00Sum Kirkegårder, gravlunder, krematorier 6 946 750,00 6 946 750 6 946 750 7 082 500,00800 Skatt på inntekt og formue8 Overføringsinntekter -1 432 635 197,47 -1 430 984 000 -1 385 320 000 -1 485 797 699,35Sum Skatt på inntekt og formue -1 432 635 197,47 -1 430 984 000 -1 385 320 000 -1 485 797 699,35840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statsti7 Refusjoner -4 046 196,00 -21 500 000 -21 500 000 -4 560 615,138 Overføringsinntekter -1 178 214 083,47 -1 175 086 640 -1 188 918 000 -638 375 545,939 Finansinntekter og -transaksjoner 22 682 602,00 0 0 0,00Sum Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statsti -1 159 577 677,47 -1 196 586 640 -1 210 418 000 -642 936 161,06850 Generelt statstilskudd vedr. flyktninger m.v.4 Overføringsutgifter 386 237,00 0 0 1 060 445,006 Salgsinntekter 0,00 0 0 3 019,007 Refusjoner 0,00 0 0 0,008 Overføringsinntekter -64 808 873,00 -70 671 000 -69 061 000 -70 688 000,00Sum Generelt statstilskudd vedr. flyktninger m.v. -64 422 636,00 -70 671 000 -69 061 000 -69 624 536,00860 Motpost avskrivninger5 Finansugifter og -transaksjoner 0,00 150 000 000 109 800 000 0,009 Finansinntekter og -transaksjoner -170 260 335,00 -150 000 000 -109 800 000 -148 042 570,40Sum Motpost avskrivninger -170 260 335,00 0 0 -148 042 570,40870 Renter / utbytte og lån0 Lønn ink. sosiale utgifter -857,33 0 0 0,001-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 349 468,43 0 0 400 322,914 Overføringsutgifter 11 277 512,99 11 259 000 4 282 000 2 094 182,995 Finansugifter og -transaksjoner 118 824 271,27 107 700 000 116 700 000 99 783 217,686 Salgsinntekter -18 288,00 0 0 0,007 Refusjoner -18 512,99 0 0 -98 280,9188


Drammen kommune Årsregnskap 2011 FunksjonsregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 20108 Overføringsinntekter -49 100 001,00 -49 100 000 0 0,009 Finansinntekter og -transaksjoner -115 267 235,64 -99 750 000 -128 850 000 -221 289 793,16Sum Renter / utbytte og lån -33 953 642,27 -29 891 000 -7 868 000 -119 110 350,49880 Interne finansieringstransaksjoner5 Finansugifter og -transaksjoner 1 393 678,00 5 865 049 0 0,007 Refusjoner 0,00 0 0 0,009 Finansinntekter og -transaksjoner -9 365 048,78 -18 111 049 -18 246 000 -3 500 000,00Sum Interne finansieringstransaksjoner -7 971 370,78 -12 246 000 -18 246 000 -3 500 000,00899 Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk5 Finansugifter og -transaksjoner 21 985 867,87 0 0 3 701 097,20Sum Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk 21 985 867,87 0 0 3 701 097,2089


VirksomhetsregnskapSpesifikasjon av årsregnskapet pr. hovedansvar(virksomhet)


Drammen kommune Årsregnskap 2011 VirksomhetsregnskapRegulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 2010Betegnelse Regnskap 2011070 Kommuneadvokaten i Drammensregionen og Overformynderi0 Lønn ink. sosiale utgifter 7 470 300,18 8 712 484 8 584 858 6 067 614,291-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 980 713,40 989 733 989 733 492 285,703 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 491 358,56 176 244 176 244 307 398,004 Overføringsutgifter 152 181,70 79 318 79 318 66 334,686 Salgsinntekter -635 367,17 -709 759 -709 759 -719 268,347 Refusjoner -8 186 037,54 -7 625 394 -4 183 532 -1 075 572,688 Overføringsinntekter 1 390 159,70 0 0 245 358,28Sum Kommuneadvokaten i Drammensregionen og Ov 1 663 308,83 1 622 626 4 936 862 5 384 149,93080 Rådmannens seksjoner0 Lønn ink. sosiale utgifter 56 772 955,66 55 176 852 48 061 337 43 151 847,101-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 37 099 861,98 36 726 065 25 801 790 23 393 919,163 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 3 620 173,44 3 210 205 24 785 205 4 391 926,204 Overføringsutgifter 7 065 296,41 3 137 588 2 037 588 3 590 588,975 Finansugifter og -transaksjoner 567 003,00 0 0 2 565 125,006 Salgsinntekter -1 191 142,77 0 -2 800 000 -1 372 159,997 Refusjoner -11 712 507,68 -8 094 987 -3 309 487 -7 771 751,268 Overføringsinntekter -85 000,00 0 0 -1 730 000,00Sum Rådmannens seksjoner 92 136 640,04 90 155 723 94 576 433 66 219 495,18090 Service og administrasjon0 Lønn ink. sosiale utgifter 44 741 797,28 45 048 151 41 902 112 52 595 815,111-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 34 289 460,27 37 059 233 36 708 258 38 887 524,713 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 4 229 389,00 4 020 000 4 000 000 3 963 186,404 Overføringsutgifter 3 959 299,27 3 489 295 3 489 295 4 126 297,715 Finansugifter og -transaksjoner 409 446,33 0 0 1 523 381,986 Salgsinntekter -9 793 290,79 -8 582 084 -8 582 084 -8 784 068,827 Refusjoner -11 345 008,59 -9 675 244 -9 575 244 -14 059 327,618 Overføringsinntekter 0,00 0 0 -500 000,00Sum Service og administrasjon 66 491 092,77 71 359 351 67 942 337 77 752 809,48091 D-IKT0 Lønn ink. sosiale utgifter 26 959 872,36 27 736 000 27 236 000 24 935 091,681-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 21 946 135,27 21 556 000 20 141 000 22 196 283,034 Overføringsutgifter 4 806 718,92 5 389 000 5 535 000 5 446 479,025 Finansugifter og -transaksjoner 2 017 799,60 2 013 000 0 4 783,996 Salgsinntekter -1 957 889,00 -2 674 000 -3 028 000 -2 570 075,247 Refusjoner -53 905 505,90 -52 007 000 -49 884 000 -52 029 308,098 Overføringsinntekter 132 868,75 -2 013 000 0 2 013 187,61Sum D-IKT 0,00 0 0 -3 558,00130 Drammen Komm. BH Administrasjon0 Lønn ink. sosiale utgifter 3 045 147,91 3 826 986 39 606 094 1 247 975,941-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 5 691 837,73 6 069 622 6 061 964 949 414,903 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon -1 044,80 0 0 578 248,004 Overføringsutgifter 877 523,83 628 024 -331 077 149 045,615 Finansugifter og -transaksjoner 20 000,00 0 0 0,006 Salgsinntekter -4 120 034,00 0 0 -1 816 839,007 Refusjoner -20 016 460,07 -21 321 287 -39 413 263 -35 022 293,348 Overføringsinntekter 0,00 0 0 -8 560 903,00Sum Drammen Komm. BH Administrasjon -14 503 029,40 -10 796 655 5 923 718 -42 475 350,89131 Drammen Komm. BH Konnerud/ Fjell0 Lønn ink. sosiale utgifter 60 099 291,54 61 972 018 48 277 065 16 477 921,161-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 11 344 702,33 10 369 025 10 355 338 3 207 740,763 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 63 048,00 38 500 38 500 -288,8090


Drammen kommune Årsregnskap 2011 VirksomhetsregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 20104 Overføringsutgifter 1 009 098,73 1 256 331 0 264 673,155 Finansugifter og -transaksjoner 80 000,00 0 0 0,006 Salgsinntekter -10 252 319,50 -12 239 547 -12 239 547 -2 553 425,007 Refusjoner -8 294 147,78 -6 713 862 -1 120 000 -1 834 412,39Sum Drammen Komm. BH Konnerud/ Fjell 54 049 673,32 54 682 465 45 311 356 15 562 208,88133 Drammen Komm. BH Strømsø0 Lønn ink. sosiale utgifter 67 152 983,27 69 466 907 56 251 259 18 938 694,001-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 11 936 336,21 10 574 600 10 560 911 3 157 184,693 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 103 116,60 81 300 81 300 8 236,004 Overføringsutgifter 1 086 928,50 1 109 330 0 239 870,296 Salgsinntekter -11 364 321,50 -13 080 276 -13 080 276 -2 812 703,007 Refusjoner -7 913 445,79 -7 080 480 -940 000 -1 928 370,97Sum Drammen Komm. BH Strømsø 61 001 597,29 61 071 381 52 873 194 17 602 911,01134 Drammen Komm. BH Bragernes0 Lønn ink. sosiale utgifter 72 107 787,09 71 148 024 58 664 150 20 035 748,651-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 15 372 228,07 14 206 308 14 219 146 4 078 435,493 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 117 359,20 97 000 97 000 1 932,004 Overføringsutgifter 1 117 517,60 1 316 055 0 224 201,305 Finansugifter og -transaksjoner 32 103,00 0 0 0,006 Salgsinntekter -13 247 744,50 -14 761 249 -14 761 249 -3 195 196,007 Refusjoner -8 679 547,59 -7 952 313 -1 414 000 -1 727 729,36Sum Drammen Komm. BH Bragernes 66 819 702,87 64 053 825 56 805 047 19 417 392,08150 Spes.ped Barnehage0 Lønn ink. sosiale utgifter 341 933,45 9 197 0 346 420,121-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 15 879 771,63 17 450 000 13 750 000 1 315 697,773 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 6 019 979,75 8 800 000 0 0,004 Overføringsutgifter 540 341,05 1 250 000 13 750 000 32 861 014,227 Refusjoner -74 658,05 0 0 -11 262 692,22Sum Spes.ped Barnehage 22 707 367,83 27 509 197 27 500 000 23 260 439,89201 Aronsløkka skole0 Lønn ink. sosiale utgifter 19 205 145,26 19 588 705 18 981 445 19 041 118,341-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 5 571 053,05 5 325 009 5 129 282 5 030 593,193 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 326 740,74 53 036 53 036 65 749,924 Overføringsutgifter 436 264,40 309 066 309 066 409 180,565 Finansugifter og -transaksjoner 0,00 0 0 116 898,006 Salgsinntekter -2 651 662,00 -2 505 255 -2 505 255 -2 467 345,007 Refusjoner -1 266 564,91 -969 066 -969 066 -1 356 399,24Sum Aronsløkka skole 21 620 976,54 21 801 495 20 998 508 20 839 795,77202 Bragernes skole0 Lønn ink. sosiale utgifter 17 832 700,71 18 323 895 18 150 648 17 875 941,381-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 7 093 624,03 6 677 194 6 633 194 6 870 666,353 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 39 231,60 28 784 28 784 30 136,404 Overføringsutgifter 285 318,34 173 000 173 000 287 002,426 Salgsinntekter -1 985 233,00 -1 900 000 -1 900 000 -2 198 658,007 Refusjoner -648 478,21 -420 678 -752 000 -1 133 716,50Sum Bragernes skole 22 617 163,47 22 882 195 22 333 626 21 731 372,05203 Brandengen skole0 Lønn ink. sosiale utgifter 21 964 675,76 21 833 556 21 179 879 20 742 665,411-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 9 847 941,14 8 516 155 7 985 014 7 907 310,963 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 36 437,24 27 756 27 756 28 769,6091


Drammen kommune Årsregnskap 2011 VirksomhetsregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 20104 Overføringsutgifter 561 941,95 315 001 315 001 375 213,535 Finansugifter og -transaksjoner 0,00 0 0 916 229,006 Salgsinntekter -2 587 162,00 -1 864 316 -1 864 316 -2 310 768,127 Refusjoner -2 322 951,49 -1 381 392 -1 381 392 -1 949 623,09Sum Brandengen skole 27 500 882,60 27 446 760 26 261 942 25 709 797,29204 Børresen skole0 Lønn ink. sosiale utgifter 22 208 108,48 20 806 676 20 167 439 21 185 756,101-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 9 113 841,45 9 035 876 8 973 094 9 309 223,633 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 545 559,10 618 856 618 856 456 000,004 Overføringsutgifter 474 360,26 442 898 442 898 506 950,176 Salgsinntekter -914 839,50 -284 140 -284 140 -260 726,007 Refusjoner -1 543 668,61 -1 162 357 -1 162 357 -1 028 517,29Sum Børresen skole 29 883 361,18 29 457 809 28 755 790 30 168 686,61205 Danvik skole0 Lønn ink. sosiale utgifter 25 188 793,83 25 548 174 24 850 223 24 934 860,691-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 16 711 012,84 15 245 982 14 527 084 17 194 007,933 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 119 925,60 258 596 58 596 175 877,204 Overføringsutgifter 558 893,80 189 130 159 130 614 189,595 Finansugifter og -transaksjoner 0,00 0 0 500 000,006 Salgsinntekter -3 157 922,00 -2 934 526 -2 276 725 -3 164 119,007 Refusjoner -2 938 108,66 -1 657 517 -1 293 619 -2 844 629,59Sum Danvik skole 36 482 595,41 36 649 839 36 024 689 37 410 186,82206 Fjell skole0 Lønn ink. sosiale utgifter 39 237 593,61 38 945 780 36 796 556 37 506 799,811-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 8 643 172,36 8 319 503 7 677 690 9 827 876,363 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 65 004,52 63 736 63 736 61 200,044 Overføringsutgifter 527 451,71 610 994 610 994 630 321,476 Salgsinntekter -2 990 900,00 -2 641 588 -1 807 999 -2 199 816,007 Refusjoner -3 186 460,59 -3 206 498 -2 406 569 -3 552 335,49Sum Fjell skole 42 295 861,61 42 091 927 40 934 408 42 274 046,19207 Frydenhaug skole0 Lønn ink. sosiale utgifter 50 264 355,21 47 227 870 45 865 326 43 919 402,851-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 5 384 684,63 5 356 925 5 356 925 4 628 809,083 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 339 259,94 324 010 324 010 319 676,224 Overføringsutgifter 505 183,29 254 750 254 750 382 973,915 Finansugifter og -transaksjoner 0,00 0 0 840 055,006 Salgsinntekter -17 703 509,00 -28 089 510 -28 089 510 -15 658 380,007 Refusjoner -39 265 817,44 -23 711 501 -23 711 501 -33 682 911,918 Overføringsinntekter 475 843,37 0 0 1 434 013,859 Finansinntekter og -transaksjoner 0,00 0 0 -18 000,00Sum Frydenhaug skole 0,00 1 362 544 0 2 165 639,00208 Galterud skole0 Lønn ink. sosiale utgifter 20 146 752,80 19 003 667 18 434 004 21 269 809,771-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 6 952 816,30 6 702 038 6 813 693 7 328 749,224 Overføringsutgifter 348 208,05 320 000 320 000 365 853,385 Finansugifter og -transaksjoner 118,00 0 0 0,006 Salgsinntekter -336 880,00 0 0 -1 084 848,007 Refusjoner -1 704 316,30 -2 186 999 -2 126 999 -2 303 931,38Sum Galterud skole 25 406 698,85 23 838 706 23 440 698 25 575 632,99209 Gulskogen og Rødskog skoler92


Drammen kommune Årsregnskap 2011 VirksomhetsregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 20100 Lønn ink. sosiale utgifter 44 156 852,57 44 073 036 43 932 581 44 570 684,301-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 23 009 685,13 23 030 981 22 304 763 22 691 821,053 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 127 661,64 104 436 64 344 110 601,614 Overføringsutgifter 745 524,48 681 617 681 617 697 849,655 Finansugifter og -transaksjoner 19 200,00 0 0 7 200,006 Salgsinntekter -4 793 977,25 -4 304 792 -4 254 792 -5 237 218,307 Refusjoner -3 205 530,41 -3 041 207 -3 624 207 -4 043 455,509 Finansinntekter og -transaksjoner 0,00 0 0 -1 895,00Sum Gulskogen og Rødskog skoler 60 059 416,16 60 544 071 59 104 306 58 795 587,81210 Hallermoen skole0 Lønn ink. sosiale utgifter 23 135 809,40 24 346 279 23 600 865 23 373 116,661-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 5 808 262,40 4 958 854 5 569 340 6 046 195,993 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 247 513,75 112 800 112 800 160 834,944 Overføringsutgifter 333 353,84 410 076 410 076 399 456,706 Salgsinntekter -3 064 760,00 -2 922 190 -2 922 190 -2 704 179,007 Refusjoner -1 049 896,09 -1 142 838 -1 142 838 -1 761 451,70Sum Hallermoen skole 25 410 283,30 25 762 981 25 628 053 25 513 973,59211 Kjøsterud skole0 Lønn ink. sosiale utgifter 15 866 257,54 15 714 985 14 927 000 16 626 989,691-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 6 715 277,88 6 519 441 6 737 911 6 927 172,813 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 55 715,36 42 000 42 000 41 230,804 Overføringsutgifter 259 167,05 284 926 284 926 275 215,866 Salgsinntekter -440 860,00 -437 410 -437 410 -432 280,007 Refusjoner -2 219 166,76 -1 674 770 -1 294 770 -2 131 327,33Sum Kjøsterud skole 20 236 391,07 20 449 172 20 259 657 21 307 001,83212 Konnerud skole0 Lønn ink. sosiale utgifter 24 389 235,71 24 721 744 23 981 618 24 038 346,221-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 8 602 816,03 8 760 765 8 319 207 8 301 710,113 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 2 232,40 44 204 44 204 51 556,004 Overføringsutgifter 387 897,64 268 862 165 887 337 547,956 Salgsinntekter -2 524 380,00 -3 024 176 -3 024 176 -2 500 553,917 Refusjoner -1 926 302,64 -1 744 684 -1 744 684 -2 302 638,95Sum Konnerud skole 28 931 499,14 29 026 715 27 742 056 27 925 967,42215 Skoger skole0 Lønn ink. sosiale utgifter 14 819 522,49 15 567 524 14 452 978 13 334 045,231-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 9 107 139,28 8 685 928 8 843 343 3 431 232,283 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 21 013,60 20 560 20 560 19 729,604 Overføringsutgifter 240 743,72 110 715 10 715 179 634,026 Salgsinntekter -1 812 425,00 -1 720 652 -1 720 652 -1 979 721,007 Refusjoner -2 010 499,22 -1 778 339 -2 034 003 -1 106 510,57Sum Skoger skole 20 365 494,87 20 885 736 19 572 941 13 878 409,56217 Strømsø skole0 Lønn ink. sosiale utgifter -12,55 15 630 0 8 711 855,431-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 0,00 0 0 4 128 264,033 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 0,00 0 0 10 464,704 Overføringsutgifter 36 738,09 0 0 290 863,616 Salgsinntekter 0,00 0 0 -133 736,007 Refusjoner -36 827,09 0 0 -481 547,61Sum Strømsø skole -101,55 15 630 0 12 526 164,16218 Svensedammen skole93


Drammen kommune Årsregnskap 2011 VirksomhetsregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 20100 Lønn ink. sosiale utgifter 29 481 704,72 29 107 915 27 663 273 27 921 147,911-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 7 453 929,36 7 053 405 7 469 156 6 796 429,483 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 24 742,63 58 596 58 596 31 126,364 Overføringsutgifter 402 262,32 353 625 353 625 363 748,686 Salgsinntekter -148 035,00 0 0 -109 505,007 Refusjoner -2 945 588,04 -1 728 047 -1 728 047 -2 259 103,67Sum Svensedammen skole 34 269 015,99 34 845 494 33 816 603 32 743 843,76219 Vestbygda skole0 Lønn ink. sosiale utgifter 16 627 441,94 16 839 976 16 562 121 17 044 920,651-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 4 359 893,16 4 189 722 4 265 298 4 307 042,373 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 59 599,68 60 484 60 484 62 545,324 Overføringsutgifter 263 488,71 293 391 293 391 256 045,335 Finansugifter og -transaksjoner 122 270,00 0 0 0,006 Salgsinntekter -1 523 410,00 -1 335 272 -1 335 272 -1 612 575,507 Refusjoner -1 637 346,16 -1 530 248 -1 559 508 -1 566 151,33Sum Vestbygda skole 18 271 937,33 18 518 053 18 286 514 18 491 826,84220 Øren skole0 Lønn ink. sosiale utgifter 26 079 163,98 25 901 392 25 229 302 24 812 023,721-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 9 342 995,03 8 932 717 8 614 552 9 206 073,413 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 38 520,60 33 924 33 924 41 364,184 Overføringsutgifter 371 685,53 270 035 270 035 337 420,376 Salgsinntekter -3 230 924,00 -2 676 462 -2 506 462 -2 728 857,007 Refusjoner -1 421 822,78 -928 743 -928 743 -1 118 637,64Sum Øren skole 31 179 618,36 31 532 863 30 712 608 30 549 387,04221 Åskollen skole0 Lønn ink. sosiale utgifter 25 407 180,24 25 292 958 24 167 869 24 493 019,931-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 7 899 451,87 7 862 562 7 531 754 7 583 435,963 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 31 263,62 49 344 49 344 2 427,244 Overføringsutgifter 376 430,82 291 933 291 933 325 963,635 Finansugifter og -transaksjoner 319 808,00 0 0 654 288,006 Salgsinntekter -2 923 861,75 -2 658 480 -2 658 480 -2 690 907,007 Refusjoner -2 401 160,75 -1 913 647 -1 913 647 -2 391 131,37Sum Åskollen skole 28 709 112,05 28 924 670 27 468 773 27 977 096,39222 Åssiden skole0 Lønn ink. sosiale utgifter 18 402 658,30 17 580 956 16 869 852 17 264 806,581-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 7 774 584,06 7 494 054 7 121 675 7 616 629,534 Overføringsutgifter 267 415,37 204 518 204 518 296 305,695 Finansugifter og -transaksjoner 25 000,00 0 0 50 000,006 Salgsinntekter -2 259 624,00 -1 945 224 -1 739 224 -2 243 232,007 Refusjoner -1 556 405,93 -330 518 -330 518 -768 589,49Sum Åssiden skole 22 653 627,80 23 003 786 22 126 303 22 215 920,31223 Marienlyst skole0 Lønn ink. sosiale utgifter 25 357 055,06 24 295 235 23 701 683 11 792 077,211-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 20 790 893,60 20 888 429 20 296 870 7 090 435,553 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 29 509,20 63 736 63 736 12 061,514 Overføringsutgifter 252 042,05 152 850 152 850 113 961,525 Finansugifter og -transaksjoner 262 024,93 0 0 0,006 Salgsinntekter -547 669,00 0 0 -205 260,227 Refusjoner -1 374 337,64 -622 850 -622 850 -262 067,52Sum Marienlyst skole 44 769 518,20 44 777 400 43 592 289 18 541 208,0594


Drammen kommune Årsregnskap 2011 VirksomhetsregnskapRegulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 2010Betegnelse Regnskap 2011310 Virksomhet Kjøkken4 Overføringsutgifter 0,00 0 0 5 451,006 Salgsinntekter 0,00 0 0 -272,00Sum Virksomhet Kjøkken 0,00 0 0 5 179,00320 Hjemmetjenesten Bragernes0 Lønn ink. sosiale utgifter 110 684 865,04 108 273 994 101 251 288 114 559 914,881-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 8 703 213,99 8 981 703 8 008 887 8 287 003,013 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 1 967 704,70 1 871 928 1 871 928 1 821 179,954 Overføringsutgifter 786 857,09 776 310 776 310 847 594,475 Finansugifter og -transaksjoner 785 976,00 0 0 386 091,006 Salgsinntekter -4 326 498,22 -4 525 000 -4 525 000 -4 484 331,287 Refusjoner -16 654 251,09 -13 532 896 -9 331 558 -15 074 797,888 Overføringsinntekter -337 300,00 -300 000 -300 000 -285 991,08Sum Hjemmetjenesten Bragernes 101 610 567,51 101 546 039 97 751 855 106 056 663,07330 Hjemmetjenesten Strømsø0 Lønn ink. sosiale utgifter 112 005 957,62 109 759 070 101 212 354 86 354 458,911-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 11 416 993,16 11 960 815 10 544 087 10 150 529,123 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 1 954 483,57 1 669 600 1 669 600 2 151 113,924 Overføringsutgifter 1 644 655,67 1 645 000 9 225 000 1 804 652,125 Finansugifter og -transaksjoner 163 706,00 0 0 153 728,006 Salgsinntekter -2 762 874,70 -2 766 000 -2 766 000 -2 558 197,307 Refusjoner -11 490 914,12 -10 099 400 -8 371 400 -5 915 363,808 Overføringsinntekter -313 600,00 -275 000 -275 000 -269 500,00Sum Hjemmetjenesten Strømsø 112 618 407,20 111 894 085 111 238 641 91 871 420,97340 Institusjonstjenesten Bragernes0 Lønn ink. sosiale utgifter 100 940 294,96 97 278 480 96 747 706 102 852 261,951-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 46 448 983,25 43 881 176 44 599 230 46 512 181,243 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 651 927,47 650 000 650 000 669 225,734 Overføringsutgifter 3 646 225,77 3 719 776 3 743 026 3 747 659,205 Finansugifter og -transaksjoner 0,00 0 0 59 954,006 Salgsinntekter -23 158 483,70 -22 896 000 -22 896 000 -22 114 292,357 Refusjoner -12 503 529,77 -10 030 276 -10 053 526 -11 109 245,67Sum Institusjonstjenesten Bragernes 116 025 417,98 112 603 156 112 790 436 120 617 744,10350 Institusjonstjenesten Strømsø0 Lønn ink. sosiale utgifter 162 111 822,69 159 870 110 156 710 482 169 433 670,701-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 48 600 429,09 48 954 089 48 939 674 49 983 863,823 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 592 406,80 726 475 726 475 686 623,354 Overføringsutgifter 5 178 730,01 5 145 720 6 145 720 5 472 456,695 Finansugifter og -transaksjoner 90 871,87 0 0 159 138,416 Salgsinntekter -35 654 424,61 -34 582 000 -34 182 000 -33 652 565,667 Refusjoner -19 426 936,10 -20 445 728 -20 445 728 -18 314 095,028 Overføringsinntekter -164 800,00 0 0 0,00Sum Institusjonstjenesten Strømsø 161 328 099,75 159 668 666 157 894 623 173 769 092,29360 Tjenestetildeling og samordn.0 Lønn ink. sosiale utgifter 36 730 568,26 35 259 664 18 943 228 18 520 639,941-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 10 011 471,91 8 212 187 3 992 230 6 216 744,793 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 38 935 279,18 40 870 000 35 570 000 34 925 653,634 Overføringsutgifter 878 880,65 424 871 50 000 34 396,336 Salgsinntekter -1 155 206,34 -1 196 256 -1 196 256 -781 223,007 Refusjoner -12 315 436,65 -11 645 545 -9 430 000 -9 008 120,598 Overføringsinntekter -600 000,00 -600 000 -600 000 -905 000,00Sum Tjenestetildeling og samordn. 72 485 557,01 71 324 921 47 329 202 49 003 091,1095


Drammen kommune Årsregnskap 2011 VirksomhetsregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 2010380 Geriatrisk kompetansesenter0 Lønn ink. sosiale utgifter 59 280 449,88 57 834 658 59 884 802 63 660 246,131-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 19 649 577,49 17 238 594 18 271 372 19 757 585,633 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 276 382,87 285 000 325 000 579 286,364 Overføringsutgifter 2 015 030,73 1 700 000 348 693 1 860 980,355 Finansugifter og -transaksjoner 83 772,00 0 0 1 921 582,006 Salgsinntekter -2 892 917,23 -3 420 600 -3 420 600 -3 672 824,167 Refusjoner -11 494 728,14 -9 115 266 -9 090 266 -12 125 463,308 Overføringsinntekter -7 000,00 -1 798 559 -3 175 000 -65 000,009 Finansinntekter og -transaksjoner 0,00 0 -812 000 0,00Sum Geriatrisk kompetansesenter 66 910 567,60 62 723 826 62 332 000 71 916 393,01420 Omsorgstiltakene0 Lønn ink. sosiale utgifter 142 656 233,64 139 215 751 152 562 701 162 193 711,831-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 18 713 304,54 19 878 533 21 179 738 22 160 155,473 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 13 996 479,44 11 297 386 11 340 336 11 363 906,874 Overføringsutgifter 1 607 196,45 1 928 863 2 303 734 2 317 922,856 Salgsinntekter -4 869 344,49 -4 870 321 -5 390 267 -5 068 654,957 Refusjoner -27 975 860,33 -27 684 624 -34 686 242 -33 217 204,558 Overføringsinntekter -1 222 836,14 -1 169 000 0 -879 096,60Sum Omsorgstiltakene 142 905 173,11 138 596 588 147 310 000 158 870 740,92502 Senter for oppvekst0 Lønn ink. sosiale utgifter 152 299 694,39 146 067 882 133 130 828 141 006 112,611-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 40 215 970,90 41 978 292 30 497 651 33 851 441,643 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 25 773 883,28 26 897 317 26 842 941 30 646 316,594 Overføringsutgifter 10 907 074,42 10 562 036 7 884 036 9 746 262,835 Finansugifter og -transaksjoner 1 377 166,00 0 0 530 977,506 Salgsinntekter -162 457,50 0 0 -976 433,377 Refusjoner -47 892 778,92 -40 065 906 -34 613 406 -40 819 645,908 Overføringsinntekter -2 190 000,00 -1 487 798 -1 487 798 -1 069 000,009 Finansinntekter og -transaksjoner 0,00 0 0 -443,53Sum Senter for oppvekst 180 328 552,57 183 951 823 162 254 252 172 915 588,37505 Byplan0 Lønn ink. sosiale utgifter 23 389 877,60 23 440 758 22 036 194 22 755 501,881-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 6 251 499,28 4 296 754 4 386 652 5 196 958,833 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 170 674,00 2 056 000 2 056 000 1 776 972,004 Overføringsutgifter 713 791,88 755 499 755 499 659 915,316 Salgsinntekter -13 543 176,75 -11 943 171 -10 943 171 -7 830 797,857 Refusjoner -7 195 690,88 -6 584 963 -6 584 963 -7 778 901,318 Overføringsinntekter -133 875,00 0 0 -1 014 889,00Sum Byplan 9 653 100,13 12 020 877 11 706 211 13 764 759,86506 Byprosjekter0 Lønn ink. sosiale utgifter 12 057 405,99 11 530 931 11 194 500 10 970 027,551-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 2 573 567,84 2 547 747 2 770 500 2 534 549,744 Overføringsutgifter 494 964,60 400 000 400 000 493 315,265 Finansugifter og -transaksjoner 877 966,72 0 0 0,007 Refusjoner -15 998 968,67 -14 478 678 -14 101 992 -13 957 637,55Sum Byprosjekter 4 936,48 0 263 008 40 255,00508 Helsestasjonene0 Lønn ink. sosiale utgifter 20 554 242,78 20 165 868 18 503 055 18 583 408,631-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 3 268 378,05 3 837 287 3 425 877 3 006 019,7296


Drammen kommune Årsregnskap 2011 VirksomhetsregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 20103 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 0,00 0 0 5 414,404 Overføringsutgifter 860 144,27 519 718 1 716 047 422 538,695 Finansugifter og -transaksjoner 7 947,00 0 0 163 405,006 Salgsinntekter -1 800,00 0 -800 000 -2 080,007 Refusjoner -2 046 475,27 -1 253 001 -1 559 001 -2 432 313,69Sum Helsestasjonene 22 642 436,83 23 269 872 21 285 978 19 746 392,75509 Helsetjenesten0 Lønn ink. sosiale utgifter 37 479 418,71 34 370 091 27 998 959 29 950 873,361-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 11 141 432,18 13 801 150 8 037 514 7 602 151,613 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 46 380 543,07 45 785 250 43 564 170 42 272 778,744 Overføringsutgifter 3 077 917,57 2 006 308 2 213 058 3 415 774,625 Finansugifter og -transaksjoner 1 683 863,00 0 0 2 015 758,506 Salgsinntekter -3 866 631,20 -2 936 618 -2 447 218 -3 509 705,127 Refusjoner -12 586 639,63 -10 636 460 -7 665 550 -9 866 600,838 Overføringsinntekter -2 310 854,00 -1 613 000 -50 000 -1 819 650,00Sum Helsetjenesten 80 999 049,70 80 776 721 71 650 933 70 061 380,88511 Introduksjonssenter for voksne utlendinger0 Lønn ink. sosiale utgifter 65 802 709,37 65 167 776 60 058 335 66 189 021,241-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 17 200 507,59 16 499 504 13 140 273 13 035 286,693 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 390 619,50 0 0 120 951,664 Overføringsutgifter 5 609 542,57 13 162 638 49 932 6 298 121,215 Finansugifter og -transaksjoner 5 125 645,00 0 0 4 953 337,116 Salgsinntekter -7 179 000,07 -6 907 742 -6 990 000 -9 708 894,117 Refusjoner -45 716 979,35 -45 860 886 -32 833 208 -36 793 875,358 Overføringsinntekter 0,00 0 0 -2 075 000,00Sum Introduksjonssenter for voksne utlendinger 41 233 044,61 42 061 290 33 425 332 42 018 948,45513 Kemneren i Drammensregionen0 Lønn ink. sosiale utgifter 19 425 690,53 19 602 987 19 326 987 16 670 512,441-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 8 117 584,05 7 321 602 7 286 602 5 970 000,883 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 773 467,00 825 636 825 636 0,004 Overføringsutgifter 847 170,15 661 530 661 530 780 445,495 Finansugifter og -transaksjoner 1 145 000,00 1 145 000 0 268 000,006 Salgsinntekter -8 238 394,75 -8 634 164 -8 595 164 -6 140 821,197 Refusjoner -20 730 296,08 -19 540 591 -8 501 946 -5 315 808,288 Overføringsinntekter -1 340 220,90 -1 382 000 0 1 381 734,66Sum Kemneren i Drammensregionen 0,00 0 11 003 645 13 614 064,00519 Vei, natur og idrett0 Lønn ink. sosiale utgifter 18 322 875,52 18 877 022 17 896 956 18 062 569,311-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 80 659 774,04 81 092 957 76 039 390 75 945 293,803 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 1 873 343,19 1 412 000 1 412 000 1 746 926,694 Overføringsutgifter 15 359 650,09 10 687 687 10 687 687 11 482 563,305 Finansugifter og -transaksjoner 161 345,00 0 0 88 208,316 Salgsinntekter -13 331 947,80 -8 562 280 -8 562 280 -12 021 056,607 Refusjoner -10 255 712,67 -8 433 982 -7 893 982 -8 361 914,579 Finansinntekter og -transaksjoner -53 576,76 0 0 -19 171,00Sum Vei, natur og idrett 92 735 750,61 95 073 404 89 579 771 86 923 419,24521 Senter for rusforebygging0 Lønn ink. sosiale utgifter 24 619 592,30 24 933 735 23 993 967 23 512 147,131-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 4 596 831,49 8 574 136 5 420 108 4 327 697,083 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 2 576 902,69 2 850 000 2 850 000 2 450 431,454 Overføringsutgifter 3 895 419,08 3 753 355 3 753 355 5 075 102,535 Finansugifter og -transaksjoner 2 076 943,00 0 0 3 154 288,6097


Drammen kommune Årsregnskap 2011 VirksomhetsregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 20106 Salgsinntekter -801 615,00 -25 000 -25 000 -52 120,007 Refusjoner -5 132 129,08 -7 402 650 -7 402 650 -8 162 020,53Sum Senter for rusforebygging 31 831 944,48 32 683 576 28 589 780 30 305 526,26523 Sosialsenteret4 Overføringsutgifter 0,00 0 0 11 074,927 Refusjoner 0,00 0 0 -11 074,92Sum Sosialsenteret 0,00 0 0 0,00525 Vann og avløp0 Lønn ink. sosiale utgifter 22 423 653,29 22 851 831 21 727 000 21 862 299,391-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 41 772 534,87 41 660 600 41 660 600 38 816 068,713 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 55 355 940,58 57 328 474 57 328 474 50 204 776,484 Overføringsutgifter 801 731,27 900 000 900 000 540 777,286 Salgsinntekter -183 168 225,53 -184 879 000 -184 879 000 -171 230 998,107 Refusjoner -2 095 539,48 -2 323 000 -2 323 000 -1 525 773,20Sum Vann og avløp -64 909 905,00 -64 461 095 -65 585 926 -61 332 849,44526 Næringsutvikling1-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 802 813,15 587 973 318 000 659 774,844 Overføringsutgifter 160 845,90 209 592 209 592 84 950,005 Finansugifter og -transaksjoner 45 049,00 0 0 469 973,007 Refusjoner -160 845,90 0 0 -634 950,00Sum Næringsutvikling 847 862,15 797 565 527 592 579 747,84527 NAV Drammen0 Lønn ink. sosiale utgifter 68 615 180,63 62 707 186 60 934 025 48 866 634,641-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 11 121 948,46 8 013 773 7 623 773 6 902 913,004 Overføringsutgifter 73 821 629,31 76 905 325 76 905 325 75 179 902,705 Finansugifter og -transaksjoner 2 351 996,70 900 000 900 000 4 033 430,406 Salgsinntekter -63 961,25 0 0 -684 295,007 Refusjoner -9 132 726,46 -6 811 587 -6 811 587 -19 988 991,678 Overføringsinntekter -6 200 000,00 0 0 -6 000 000,009 Finansinntekter og -transaksjoner -766 381,26 -450 000 -450 000 -527 895,56Sum NAV Drammen 139 747 686,13 141 264 697 139 101 536 107 781 698,51530 Kultur0 Lønn ink. sosiale utgifter 45 622 099,94 46 865 148 40 445 347 47 398 188,751-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 33 864 660,85 32 406 800 29 623 192 32 002 829,833 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 5 391 421,46 6 315 838 2 906 727 3 772 617,884 Overføringsutgifter 18 309 876,24 18 567 712 20 085 453 16 716 437,885 Finansugifter og -transaksjoner 3 364 973,85 0 0 542 646,906 Salgsinntekter -9 170 328,02 -11 532 005 -5 596 783 -12 221 385,727 Refusjoner -17 452 728,05 -11 828 157 -11 653 469 -11 183 852,228 Overføringsinntekter -3 359 500,00 -3 371 000 -1 804 435 -2 031 735,00Sum Kultur 76 570 476,27 77 424 336 74 006 032 74 995 748,30601 Brukerbetaling P01-P141-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 47 175,00 116 554 116 554 33 312,006 Salgsinntekter -708 000,00 -105 987 -105 987 -107 200,00Sum Brukerbetaling P01-P14 -660 825,00 10 567 10 567 -73 888,00603 Sentrale utg innt P01 til P140 Lønn ink. sosiale utgifter 13 937 026,61 11 744 673 6 470 305 11 852 367,721-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 40 294 863,51 59 946 659 53 615 904 47 086 185,493 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 255 675 472,85 267 841 001 36 230 547 75 755 885,1098


Drammen kommune Årsregnskap 2011 VirksomhetsregnskapBetegnelse Regnskap 2011Regulertbudsjett 2011Opprinneligbudsjett 2011 Regnskap 20104 Overføringsutgifter 182 387 252,78 174 210 877 322 222 550 472 230 160,535 Finansugifter og -transaksjoner 5 896 649,91 0 0 3 580 911,776 Salgsinntekter 4 250 129,70 5 160 070 -291 706 -925 790,457 Refusjoner -31 211 717,31 -30 192 921 -2 366 921 -123 844 469,228 Overføringsinntekter -419 232,00 0 0 -210 831 977,00Sum Sentrale utg innt P01 til P14 470 810 446,05 488 710 359 415 880 679 274 903 273,94605 Sentrale prosjektmidler0 Lønn ink. sosiale utgifter 3 520 212,77 3 741 098 3 619 125 3 842 459,061-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 3 058 937,44 4 787 767 4 791 074 5 601 772,783 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 12 309 163,11 12 386 260 12 386 260 10 988 527,294 Overføringsutgifter 3 432 651,82 3 389 298 3 389 298 1 555 364,035 Finansugifter og -transaksjoner 0,00 0 0 196 693,006 Salgsinntekter 0,00 0 0 -2 750,007 Refusjoner -2 961 886,82 -6 013 350 -6 013 350 -4 190 514,81Sum Sentrale prosjektmidler 19 359 078,32 18 291 073 18 172 407 17 991 551,35700 Frie disponible inntekter4 Overføringsutgifter 386 237,00 0 0 1 060 445,006 Salgsinntekter 0,00 0 0 3 019,007 Refusjoner -28 488 563,27 -21 500 000 -21 500 000 -33 554 941,918 Overføringsinntekter -2 675 658 153,94 -2 676 741 640 -2 643 299 000 -2 194 861 245,28Sum Frie disponible inntekter -2 703 760 480,21 -2 698 241 640 -2 664 799 000 -2 227 352 723,19701 Renter og avdrag0 Lønn ink. sosiale utgifter -857,33 0 0 0,001-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 349 468,43 0 0 400 322,914 Overføringsutgifter 2 174,56 0 0 1 020,215 Finansugifter og -transaksjoner 118 800 764,28 107 700 000 116 700 000 99 783 217,686 Salgsinntekter -18 288,00 0 0 0,007 Refusjoner -2 174,56 0 0 -85 671,139 Finansinntekter og -transaksjoner -32 587 622,60 -30 750 000 -36 750 000 -43 918 185,48Sum Renter og avdrag 86 543 464,78 76 950 000 79 950 000 56 180 704,19702 Inntekter fra bedriftene4 Overføringsutgifter 11 259 000,00 11 259 000 4 282 000 2 080 553,008 Overføringsinntekter -49 100 001,00 -49 100 000 0 0,009 Finansinntekter og -transaksjoner -69 000 000,00 -69 000 000 -92 100 000 -185 470 000,80Sum Inntekter fra bedriftene -106 841 001,00 -106 841 000 -87 818 000 -183 389 447,80705 Felleutgifter/utfordelt0 Lønn ink. sosiale utgifter -6 012 238,19 -1 210 723 40 211 000 -65 074 067,001-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 79 905,00 0 0 441 944,004 Overføringsutgifter 0,00 0 25 061 166 0,006 Salgsinntekter 0,00 0 0 -280 432,009 Finansinntekter og -transaksjoner 0,00 0 0 -61 415,16Sum Felleutgifter/utfordelt -5 932 333,19 -1 210 723 65 272 166 -64 973 970,16706 Avskrivninger5 Finansugifter og -transaksjoner 340 520 670,00 300 000 000 219 600 000 296 085 140,809 Finansinntekter og -transaksjoner -340 520 670,00 -300 000 000 -219 600 000 -296 085 140,80Sum Avskrivninger 0,00 0 0 0,00709 Årsoppgjørsdisp.5 Finansugifter og -transaksjoner 41 945 003,87 16 765 049 8 300 000 128 376 685,209 Finansinntekter og -transaksjoner -78 061 791,67 -81 129 791 -18 246 000 -43 965 302,0099


Drammen kommune Årsregnskap 2011 VirksomhetsregnskapRegulert OpprinneligBetegnelse Regnskap 2011 budsjett 2011 budsjett 2011 Regnskap 2010Sum Årsoppgjørsdisp. -36 116 787,80 -64 364 742 -9 946 000 84 411 383,20901 Drammen høyskolesenter7 Refusjoner 0,00 0 -36 949 -274 894,08Sum Drammen høyskolesenter 0,00 0 -36 949 -274 894,08907 Betzy krisesenter0 Lønn ink. sosiale utgifter 8 043 604,49 5 749 000 0 26,031-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 1 866 370,37 2 868 262 0 0,003 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 29 716,02 100 000 0 0,004 Overføringsutgifter 366 170,68 0 0 0,007 Refusjoner -9 833 874,34 -8 717 262 0 -9 061,008 Overføringsinntekter -470 600,48 0 0 0,009 Finansinntekter og -transaksjoner -1 386,74 0 0 0,00Sum Betzy krisesenter 0,00 0 0 -9 034,97908 Regionrådet for Drammensregionen0 Lønn ink. sosiale utgifter 3 618 547,70 2 000 000 0 3 656 446,601-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 3 746 340,24 919 165 0 3 904 415,133 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 185 017,00 0 0 0,004 Overføringsutgifter 475 632,85 0 0 361 832,305 Finansugifter og -transaksjoner 11 696,50 0 0 0,006 Salgsinntekter -227 300,00 -2 919 165 0 -292 870,007 Refusjoner -1 699 988,85 0 0 -4 147 622,808 Overføringsinntekter -6 109 945,44 0 0 -3 482 201,23Sum Regionrådet for Drammensregionen 0,00 0 0 0,00909 BRIS0 Lønn ink. sosiale utgifter 2 473 817,20 2 835 183 0 2 590 174,831-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 992 771,20 782 530 0 1 042 252,743 Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon 2 100,00 2 500 0 1 500,004 Overføringsutgifter 75 208,44 55 000 0 64 091,726 Salgsinntekter -11 000,00 0 0 0,007 Refusjoner -3 660 570,44 -3 575 600 0 -3 747 632,728 Overføringsinntekter 127 673,60 -99 613 0 49 613,43Sum BRIS 0,00 0 0 0,00910 Prosjekt Buskerudbyen4 Overføringsutgifter 0,00 0 0 200,007 Refusjoner 0,00 0 0 -200,00Sum Prosjekt Buskerudbyen 0,00 0 0 0,00920 IUA - interkommunalt utvalg mot akutt forurensing1-2 Kjøp av varer og tjenester til egenproduksjon 728 852,55 0 0 0,004 Overføringsutgifter 11 516,38 0 0 0,007 Refusjoner -556 516,38 0 0 0,008 Overføringsinntekter -183 852,55 0 0 0,00Sum IUA - interkommunalt utvalg mot akutt forurensin 0,00 0 0 0,00999 Lånefond4 Overføringsutgifter 16 338,43 0 0 12 609,787 Refusjoner -16 338,43 0 0 -12 609,78Sum Lånefond 0,00 0 0 0,00100


RevisjonsberetningBeretning fra Buskerud Kommunerevisjon IKS tilDrammen bykasses regnskap 2011


101


102

More magazines by this user
Similar magazines