Graveinstruks for Drammen 2013 - Drammen kommune

drammen.kommune.no
  • No tags were found...

Graveinstruks for Drammen 2013 - Drammen kommune

Graveinstruks for Drammen 2013


GraveinstruksRegler for graving i vei- og trafikkarealer,parker og friområder i Drammen kommuneBetingelser og vilkårAdministrative bestemmelserTekniske bestemmelserApril 2013Gjelder fra 1.8.2013


Fotoarkiv: Drammen byarkiv


Graveinstruks for Drammen 2013 5ForordGraving i offentlige veiarealer og andre offentlige arealer medfører ofte ulemper og økning av risiko for uønskede hendelser,både for trafikanter, naboer, og for den som har ansvar for vedlikehold av det aktuelle arealet. I tillegg vil oppgravingenkunne føre til endringer i konstruksjonen og varig forringelse av arealets funksjonsevne.Drammen kommune vil tillate graving og framføring av ledningsanlegg i sine vei- og trafikkarealer, men setter strenge vilkår,både for utførelse av arbeidet og til den som eier ledningsanlegget. Veiloven gir hjemmel til fastsetting av vilkår og til håndhevelsen.Drammen kommune vil også tillate framføring av ulike typer lednings- og kabelanlegg i park- og friområder. Vilkår og håndhevelsereguleres i avtaler for hver enkelt graving.Ansvarsfordelingen for graving i offentlige arealer i sin alminnelighet er slik:• Tillatelse til graving i kommunale veiarealer og i park- og friområder gis av Drammen kommune, virksomhet Vei, natur ogidrett i medhold av denne instruksen.• Tillatelse til å grave i andre kommunale eiendommer gis av Drammen Eiendom etter avtale.• Tillatelse til å grave i riks- og fylkesveier gis av Statens vegvesen ihht statlige regler.Vilkårene i denne instruksen er generelle. Formålet med reglene er å bidra til en effektiv, hensynsfull og forutsigbar gjennomføringav gravearbeidene, og en fullgod istandsetting slik at samfunnet som helhet ikke påføres unødige skader, ulemper ogkostnader. Reglene vil også bidra til at saksbehandlingen ivaretar likhetsprinsippet.Reglene gjelder både planlegging, forberedelser og søknadsutforming og er en videreføring, justering og oppdatering av debestemmelsene som ble gjort gjeldende fra 1.1.2009. De viktigste endringene er forklart i vedlegg F.Instruksen er inndelt i kapitler som tilsvarer den kronologiske arbeidsprosessen som gjelder for planlegging, søknadsbehandlingog gjennomføring av tiltak og har den samme oppbyggingen som ble lagt til grunn ved revisjonen som ble gjennomført i 2008:Kapitel 1:Hjemmel, rollerog ansvar.Kapitel 2:Søknad, behandlingog tillatelse.Kapitel 3:Betingelser for ålegge kabler i veiog eiendom.Kapitel 4:Brudd på reglene,sanksjoner.Kapitel 5:Tekniskebestemmelserfor graving ogistandsetting.Disse reglene ble vedtatt av Drammen Bystyre 23. april 2013Reglene erstatter tidligere Graveinstruks som ble vedtatt av Drammen Bystyre 28.10.2008.


6Graveinstruks for Drammen 2013InnholdDefinisjoner 8Roller og ansvar 81 Generelle bestemmelser 91.1 Reglenes formål, virkeområde og innhold 91.2 Lovbestemmelser, rettsgrunnlag og forskrifter 91.2.1 Kommunen som veiholder og myndighetsutøver 91.2.2 Kommunen som grunneier utenfor veigrunn 91.2.3 Oppbygging og håndhevelse av reglene 91.2.4 Forholdet til plan og bygningsloven 101.3 Gebyr. Refusjon for kommunens økte kostnader 101.4 Samordning og godkjenning av planer 101.5 Ekstra trekkerør 101.6 Krav til godkjenning av entreprenør 101.7 Særlig om arbeidsvarsling ved arbeidpå veigrunn 111.8 Normer for utførelse 111.9 Forsikringer og ansvar underarbeidets utførelse 111.10 Garanti og erstatninger forskader etter overtagelse 121.11 Saksbehandlingsregler 122 Søknad, behandling og tillatelse 122.1 Søknad om arbeids- og gravetillatelse 122.2 Plan for arbeidet og andre vedlegg til søknad 122.2.1 Inndeling av det kommunale veinettet 122.2.2 Krav til planer, forhåndsgodkjenning ogutbyggingsavtale 132.2.3 Plan for fremføringstrasé 132.2.4 Rigg- og deponiområde 132.2.5 Plan for anleggstrafikk og midlertidigtrafikkavvikling 132.2.6 Arbeidsvarslingsplan 142.2.7 Framdriftsplan og tidsfrister 142.3 Andre forhold som kan påvirkeplanlegging og søknadsbehandling 142.3.1 Trær og annen vegetasjon 142.3.2 Veier med ny asfalt. Sperrefristbestemmelser 152.3.3 Krav til boring 152.3.4 Avtale om leie av kommunal grunn 152.3.5 Krav om istandsetting til høyere standard. 152.3.6 Forhåndsbefaring 152.4 Behandlingstid og tillatelse 152.5 Hastesaker 162.6 Anlegg og innretninger i grunnen 162.6.1 Undersøkelsesplikt 162.6.2 Kabelpåvisning og ansvar for eksisterende anlegg 162.7 Dokumentasjon av ferdig anlegg 162.8 Overtagelse og garanti 162.8.1 Ferdigbefaring og overtagelse 162.8.2 Parsellvis overtagelse 172.9 Spesielt om kabelframføring i luft 173 Betingelser for å ha ledninger ogkabler i eller over vei og kommunal grunn 173.1 Betingelser etter veiloven 173.2 Betingelser for parker og friområder derkommunen er grunneier 174 Brudd på vilkår gitt i forbindelse medgravetillatelsen 184.1 Ulovlig graving/tiltak 184.2 Ansvar og pålegg ved feil og mangler 184.2.1 Plikter for den som får tillatelse 184.2.2 Feil opplysninger fra entreprenør eller tiltakshaver 184.2.3 Feil ved arbeidets utførelse 184.2.4 Brudd på sikkerhet, arbeidsvarsling ogtrafikkavvikling. 184.3 Frister 184.3.1 Frister for utførelser 184.3.2 Overskridelse av tidsfrister i tillatelsene 18


Graveinstruks for Drammen 2013 74.4 Varsling og sanksjoner 184.4.1 Varslingsform og innhold 184.4.2 Inndragning av ansvarsrett for arbeidsvarsling 184.4.3 Inndragning av godkjenning forgravetillatelser (graveforbud). 194.4.4 Varighet av inndragning 194.5 Klageadgang 195 Tekniske bestemmelser forgjennomføring av arbeidet 195.1 Hensyn til ferdsel ved gravestedet 195.1.1 Passering av anleggsområdet 195.1.2 Universell utforming 205.2 Støy og tidspunkt for utførelse av arbeid 205.3 Forhold på arbeidsstedet 205.3.1 Befaring og informasjon 205.3.2 Orden på arbeidsstedet 205.4 Graving 205.4.1 Bruk av utstyr 205.4.2 Fjerning av snø og is 215.4.3 Skjæring og fjerning av asfalt, brosteinog kantstein 215.4.4 Grøftedybde og utforming av grøft 215.4.5 Avvik fra godkjent grøftetrasé 225.4.6 Behandling og lagring av utgravde masser 225.4.7 Grøntanlegg og sikring av stammeog røtter på trær 235.4.8 Bruk av stempling / spunt 235.4.9 Bruk av kjøreplater 235.5 Gjenfylling av grøft i vei og trafikkarealer 235.5.1 Veioppbygging, materialvalg og lagtykkelser 235.5.2 Omfylling rundt ledninger og kabler 245.5.3 Gjenfylling og bruk av stedlige masser 245.5.4 Forsterkningslag og veiskulder 245.5.5 Utbedring av undergraving 255.5.6 Utkiling ved tversgående graving 255.5.7 Fjerning av stempling / spunt 255.7 Istandsetting av andre elementer og arealer 285.7.1 Istandsetting av trafikktekniske innretninger 285.7.2 Krav til trekkekummer 285.8 Istandsetting av arealer med brostein og heller 295.8.1 Behandling av materialer 295.8.2 Oppbygging av stein- og hellearealer 295.8.3 Fortausrenner og rennesteinbunn med brostein 295.8.4 Kantstein 295.9 Særskilt om krav til graving ogistandsetting i parker og friområder 305.9.1 Spesielt om utførelse av arbeider ipark- og friområder 305.9.2 Istandsetting av park- og friområder 305.10 Varsling og kontroll. Komprimering 305.10.1 Kommunens rett til kontroll 305.10.2 Varslingsplikt for kontroll underarbeidets utførelse 305.10.3 Komprimeringsregler 315.10.5 Egenkontrollskjema, ferdigmeldingog dokumentasjon 31VedleggVedlegg A: Normalprofil 33Vedlegg B: Prosedyre for gjenbruk avkantsein, brostein etc 34Vedlegg C: Prosedyre for rehabiliteringav kumtopp v/reastaltering 35Vedlegg D: Kantstein og rennebunner 36Vedlegg E: Oversikt over aktuelle anleggseiere 38Vedlegg F: Endringer i forhold tilGraveinstruks av 2009 395.6 Istandsetting av bærelag og dekke 265.6.1 Klargjøring for istandsetting ogasfaltering av anleggsstedet 265.6.2 Istandsetting rundt kummer og sluk 265.6.3 Tilpasning til eksisterende dekke og fortanning 275.6.4 Krav til utførelse av asfaltarbeider 275.6.5 Midlertidig istandsetting 28


8Graveinstruks for Drammen 2013DefinisjonerRoller og ansvar:Veiholder:Lednings/kabeleier:Tiltakshaver:Søker:Entreprenør:Oppdragsgiver:Arbeidstillatelse:Gravetillatelse:Veiholder er å forstå som Drammen kommune som myndighetsutøver og eier av veigrunn.Den som eier lednings- eller kabelanlegg. Ledninger omfatter også ulike typer røranlegg.Den som ønsker å gjennomføre tiltak. Tiltakshaver kan være utbyggere som ihht dissereglene må søke om tillatelse til å gjennomføre tiltak, både i forhold til disse regleneeller ihht Plan og bygningsloven.Den som søker om arbeids- og/eller gravetillatelse ihht disse regleneDen som gjennomfører arbeid etter avtale med og på vegne av tiltakshaver.Den som bestiller gjennomføring av gravearbeid.Tillatelse til å bruke veiareal i forbindelse med å gjennomføre arbeid på eller vedkommunale veier. Arbeidstillatelse krever arbeidsvarslingsplan i form av skilt ognødvendige skiltvedtak. Arbeidstillatelse og arbeidsvarslingsplan kreves selv omtiltaket ikke omfatter graving.Tillatelse til å grave og gjøre andre fysiske tiltak i veier eller park- og friområder.Dersom det skal graves i vei- og trafikkareal, kreves også arbeidstillatelse, se egendefinisjon ovenfor.Andre definisjoner gis til hvert punkt der dette er relevant.Definisjon av betegnelser brukt om veiprofilet:


Graveinstruks for Drammen 2013 91 Generelle bestemmelser1.1 Reglenes formål, virkeområde og innholdFormålet med reglene er å• sikre at trafikanter ikke påføres unødig ulempe i form avredusert sikkerhet og framkommelighet,• sikre at kommunale veier, parkområder og infrastrukturanleggfor øvrig, herunder vann- og avløpsanlegg, ikke blirpåført skader som følge av gravingen eller ulemper vedsenere tiltak,• sikre at ledningseier/entreprenør kan gjennomføre prosessenraskt og kostnadseffektivt,• sikre hensynet til allerede nedlagte ledninger og kabler,• unngå ulemper for naboer.Reglene gjelder for graving i kommunale veiområder og tilhørendesidearealer, samt i opparbeidede park- og friområdersom for eksempel parker, nærmiljøanlegg og idrettsanlegg.Reglene gjelder også for luftstrekk innenfor veiområdet.Reglene fastsetter blant annet krav til entreprenøren somskal gjennomføre et gravearbeid, og som har ansvaret for atdette blir utført på en tilfredsstillende måte.Reglene fastsetter også plikter for lednings/kabeleier somlegger sine anlegg i de aktuelle områdene, og for privatehus- og grunneiere.1.2 Lovbestemmelser, rettsgrunnlag og forskrifter1.2.1 Kommunen som veiholder og myndighetsutøverVeilovens §32 og §57 gir veiholder rett til å stille vilkår forgraving, legging av ledninger og kabler mv i offentlige veierog trafikkarealer og innenfor veigrunn.Veilovens § 1 definerer vei- og gategrunn slik:Offentlig vei er vei eller gate som er åpen for allmennferdsel og som holdes vedlike av stat, fylkeskommune ellerkommune etter reglene i kapitel IV. Andre veier eller gaterblir i denne loven regnet som private. Til veien hører ogsåopplagsplass, parkeringsplass, holdeplass, bru, fergekai ellerannen kai som står i direkte forbindelse med vei eller gate.Veilovens §1a beskriver formålet med veiloven:Formålet med denne lova er å tryggje planlegging, bygging,vedlikehald og drift av offentlege og private vegar, slik attrafikken på dei kan gå på eit vis som trafikantane og samfunnettil ei kvar tid kan vere tente med. Det er ei overordnamålsetting for vegstyremaktene å skape størst mogleg tryggog god avvikling av trafikken og ta omsyn til grannane, eitgodt miljø og andre samfunnsinteresser ellesVeilovens §32 og §57 fastslår at ingen må legge ledningsellerkabelanlegg eller grave i offentlig vei- og gategrunnuten tillatelse av vedkommende veimyndighet. Dette gjelderogså pressing av rør, boring under veien, eller føring avluftstrekk over eller langs veien.Veilovens §32 gjelder videre for all grunn – privat eller offentlig– som ligger innenfor 3 meter fra veikant. Begrepet”eiendomsområdet til offentlig vei” i veilovens §57 er ikkesammenfallende med det privatrettslige eiendomsbegrepet.”Eiendomsområdet til offentlig vei” omfatter ikke bare detarealet som utgjør veiens kjøre-, gang- eller sykkelbane,men det omfatter i tillegg blant annet veiskulder, banketter,grøfter og skråninger i tilknytning til veien.For arbeidsvarsling gjelder forskrift 2005-10-07 nr 1219:Forskrift om offentlige trafikkskilt, veioppmerking, trafikklyssignalerog anvisninger (Skiltforskriften), spesielt kapitel 14Midlertidig skilting.1.2.2 Kommunen som grunneier utenfor veigrunnI egenskap av å være grunneier utenfor veigrunn kankommunen sette vilkår for å tillate graving og legge rør-,lednings- eller kabelanlegg på, over og under kommunalgrunn. Vilkår for tillatelse bestemmes med utgangspunkt iavtaleloven.1.2.3 Oppbygging og håndhevelse av regleneAvsnittene i instruksen er bygd opp slik at det framgår særskilthvilke bestemmelser som kommer til anvendelse i parkogfriområder der kommunen utøver sin grunneierråderett.Det vil også framgå hvilke bestemmelser som gjelder derkommunen er veiholder og opptrer som myndighetsutøver.Hvis ikke annet er angitt, gjelder bestemmelsene både nårkommunen utøver offentlig myndighet etter veiloven, og nårdet henvises til disse i de avtalene der kommunen utøver singrunneierrådighet.Vilkårene som fastsettes etter denne instruksen skal byggepå likhetsprinsippet og være saklig begrunnet. Det innebærerat håndhevelse av reglene ikke skal representere usakligforskjellsbehandling ut fra sakens egenart.Veiholder kan fravike bestemmelsene i denne instruksendersom det foreligger særlig grunn for dette.


10Graveinstruks for Drammen 20131.2.4 Forholdet til plan og bygningslovenPlan- og bygningslovens bestemmelser om søknadspliktigetiltak og ansvarsrett mv gjelder uavhengig av disse reglene.Dette innebærer at selv om søker (tiltakshaver) har fåttbyggetillatelse etter plan og bygningsloven, skal det i tilleggsøkes om tillatelse fra veiholder eller kommunen somgrunneier i samsvar med reglene i denne instruksen.1.3 Gebyr. Refusjon for kommunens økte kostnader.Drammen kommune kan kreve gebyr for dekning av sineadministrasjons- og kontrollutgifter knyttet til oppfølging avarbeids- og gravetillatelser. Gebyret skal også dekke kommunenskostnader til samordning av planer, formidling avinformasjon om eksisterende ledninger/kabler mv.Gebyret kan videre dekke kommunens økte drifts- og vedlikeholdskostnadersom følge av tiltaket.Nærmere bestemmelser om gebyrene og beregningen avdisse framgår av eget Prisregulativ for arbeids- og gravetillatelseri veier, parker og friområder.Dokumentet kan lastes ned frawww.drammen.kommune.no/gravemeldingDrammen bystyre vedtar gebyrgrunnlaget og satsene i denårlige budsjettbehandlingen.1.4 Samordning og godkjenning av planergater, så langt dette er mulig ut fra den løpende budsjettbehandlingen.Aktuelle lednings- og kabeleiere plikter å samarbeide omplaner for utbygging av sine anlegg der veigrunn eller parkogfriområder skal benyttes som framføringstrasé.Kommunen kan, på forespørsel, kreve opplysninger om slikeplaner, og pålegge tiltakshaverne å samordne arbeidene sålangt dette er mulig. Tiltakshavere bør gjennom denne samordningenvurdere behov for å legge ned egne trekkerør forbruk ved senere arbeider. Se også pkt. 1.5 nedenfor.Den som avstår fra å delta i fellesføringsanlegg eller avstårfra å melde interesse for koordinering kan nektes gravetillatelsepå samme strekning i inntil 3 år.Planer for framføringstraséer skal være forhåndsgodkjentav Drammen kommune før det kan søkes om gravetillatelse.Krav til planinnhold, omfang og behandlingstid framgår avpkt 2 nedenfor.1.5 Ekstra trekkerørVeiholder kan pålegge tiltakshaver (søker) å legge ned ekstratrekkerør ved kryssing av vei i spesielt utsatte kryssområdereller på spesielle strekninger. Tiltakshaver blir eier avtrekkerørene.Veiholder kan pålegge senere søker å legge sin ledningstrasétil slike trekkerør. Eier av rørene plikter å stille disse tildisposisjon for ny søker (tiltakshaver) dersom det er ledigkapasitet eller forenelig med sikkerhetsbestemmelser for deaktuelle anleggene, og kan gjennom egen avtale med nytiltakshaver kreve et rimelig vederlag for bruk eller overdragelseav røret.Når det er lagt ned ekstra trekkerør etter denne bestemmelsen,skal tiltakshaver rapportere plassering, antall ogtype til veiholder med angivelse av koordinater for start- ogsluttpunkt. Se pkt 2.7 nedenfor.Drammen kommune vil bidra til at behandling og forvaltningav graveplaner og gravetillatelser for ulike typer anlegg blirsamordnet. Kommunen vil gjennom denne samordningenklargjøre egne planer for tiltak, herunder reasfaltering av1.6 Krav til godkjenning av entreprenørEntreprenører som skal utføre gravearbeider i medhold avdisse reglene, må tilfredsstille gjeldende krav til entreprenørgodkjenningmed hjemmel i plan- og bygningsloven ogtilhørende Forskrift om godkjenning av foretak. For gravingi alle typer kommunale vei- og trafikkarealer samt parkområderkreves sentral godkjenning i tiltaksklasse 2.Entreprenører som er gitt gravetillatelse er ansvarlig for at


Håndbokmal_omslag_med_rygg.indd 1 17.06.2011 15:36:30Graveinstruks for Drammen 2013 11reglene i Graveinstruksen følges, selv om han eller byggherrenengasjerer underentreprenør for istandsetting eller andrearbeider.Eventuelle underentreprenører skal ha samme kvalifikasjonersom hovedentreprenøren.Dersom det er saklig grunn for det, kan kommunen kreve dokumentasjonav fagkunnskap og praksis innen ett eller flerefagområder, som for eksempel asfaltarbeid, brosteinsarbeideller anleggsgartnerarbeid.Ansvarlig entreprenør plikter å ha norsktalende representantpå anleggsstedet.1.7 Særlig om arbeidsvarslingved arbeid på veigrunnSkiltforskriftens reglerom varsling av arbeid påoffentlig vei skal følges(om Skiltforskriften, se pkt1.2.1 ovenfor). Statensvegvesens HåndbokHåndbøker051bestillesgirfra:Statens vegvesen VegdirektoratetPublikasjonsekspedisjonennærmere bestemmelser. Bok 8142 dep.0033 OsloTlf. 22 07 35 00Faks. 22 07 37 68publvd@vegvesen.noNORMALHåndbok 051ISBN 978-82-7207-636-7På ethvert anlegg som ergitt tillatelse, skal entreprenørenha én ansvarligperson som har gjennomgåttnødvendig opplæring iarbeidsvarsling, jfr håndbokVegdirektoratetVeg- og transportavdelingen 2011051. Den stedsansvarligeskal påse at varslingen tilenhver tid er korrekt og i henhold til godkjent skiltplan ogvedtak.Arbeid på og ved veg Juni 2011Arbeid på og ved vegKrav og retningslinjer til varsling og sikring1.8 Normer for utførelseEntreprenøren plikter å gjøre seg kjent med og rette seg etterfølgende normer og håndbøker:• Gatenorm forDrammen kommune.• VA-norm for Drammenkommune.• Håndbok 051 Arbeid på ogved veg utgitt av Statensvegvesen.• Håndbok 017 Veg og gateutforming,utgitt av Statensvegvesen.• Håndbok 018 Vegbygging, utgitt av Statens vegvesen.• NS 3420, del K: Terrengarbeider.Entreprenøren må selv skaffe til veie normer og håndbøker,samt holde seg à jour med eventuelle endringer i disse.Videre må entreprenøren følge de til enhver tid gjeldeneinstrukser fra andre instanser som kan ha betydning for arbeidet,som for eksempel kabeleieres tekniske bestemmelserog helsemyndigheters krav vedr. støy og nattarbeid (se pkt5.2 nedenfor). Det må også tas hensyn til mulige fastmerkersom måtte finnes i graveområdet.1.9 Forsikringer og ansvar under arbeidets utførelseEntreprenøren har ansvaret for tiltaket og anleggsområdetfra arbeid blir igangsatt på gravestedet og til istandsettinger ferdig og anlegget er overlevert veiholder. Skader/ulykkerav enhver art som forårsakes av entreprenøren eller dennesunderentreprenører, er entreprenørens ansvar.Entreprenøren skal ha gyldig ansvarsforsikring på vanligevilkår. Forsikringen skal dekke erstatningsansvar for en hverskade som entreprenøren og eventuell underentreprenør kanpåføre veiholder eller tredjemanns person og materiell/bygningeri forbindelse med gravearbeidet. Forsikringsbeløpetskal ikke være mindre enn 150 G.Tiltakshaver er ansvarlig for at gravearbeidene blir fullført.Veiholder kan kreve bankgaranti som dekker eventuelle omkostningertil istandsetting dersom arbeidene blir avbrutt.


12Graveinstruks for Drammen 20131.10 Garanti og erstatninger for skader etter overtagelseKommunen kan kreve at entreprenøren stiller særskilt bankgarantifor oppfyllelse av ansvar for skader som måtte oppståi løpet av 3 år fra overtagelsen (se pkt 2.8.1 nedenfor).Dersom det i løpet av 3 år regnet fra overtagelsen oppstårsetninger, skader eller andre forhold som kan føres tilbaketil mangelfullt arbeid fra entreprenørens side, kan veiholder(eller kommunen som grunneier) kreve at skaden utbedresinnen en bestemt tidsfrist. Dersom skaden ikke blir utbedretinnen fristen, kan kommunen utbedre skaden for entreprenørenseller tiltakshavers regning etter forutgående, skriftligvarsel.For graving i park- og friområder knyttes garantitiden tilvekstsesongen gjennom egen avtale, se pkt 5.9.2 nedenfor.1.11 SaksbehandlingsreglerSaksbehandlingsreglene i forvaltningslovens kapitel 4, 5og 6 får anvendelse så langt de passer når kommunen somveiholder behandler søknader og utøver myndighet i henholdtil denne instruks.Om håndhevelse av reglene etter veiloven vises også tilveilovens §§ 36 og 58.Følgende inndeling i formål benyttes:A Graving for reparasjon av eksisterende ledninger/kabler.B Graving av nye framføringstraséer for ledninger og kabler,herunder også rehabilitering og utskifting av eksisterendelednings- og kabelanlegg.C Graving pga annen utbygging som berører veigrunn ogpark- og friområder og hvor det kan foreligge egen utbyggingsavtale/gjennomføringsavtalefor utbyggingen.D Annen graving eller arbeid som berører veigrunn ellerpark- og friområder med tilhørende elementer.Dersom det er tvil om tiltakets formål eller hvordan søknadenskal fylles ut, skal søker avklare dette med kommunenfør søknaden sendes.For riks- og fylkesveier er det egne skjemaer og regler, ogsøknad sendes tilStatens vegvesenRegion sørPostboks 723 Stoa4808 ARENDALfirmapost-sor@vegvesen.noTlf 020302 Søknad, behandling og tillatelse2.1 Søknad om arbeids- og gravetillatelseFør det settes i gang arbeidi eller ved offentlig vei elleri park- eller friområde, skaldet søkes om gravetillatelse.For graving i offentligvei skal det også søkes omarbeidstillatelse.Søknaden sendes frawww.drammen.kommune.no/gravemeldingMangelfulle søknader blirreturnert uten behandling.Søknaden skal vise formålet med gravingen. Krav til søknadsinnholdog nødvendige planer som skal vedlegges eravhengig av formålet.2.2 Plan for arbeidet og andre vedlegg til søknad2.2.1 Inndeling av det kommunale veinettetVeinettet i Drammen er delt i 3 klasser Hovedveier (alleriks- og fylkesveier), samleveier og adkomstveier. I tilleggkommer fortau og gang- og sykkelveier. Det kommunaleveinettet har normalt ikke status som hovedveier.Det kommunale veinettet er delt i 2 veiklasser med hensyntil krav til graving og istandsetting:Veiklasse 1: Alle vei- og trafikkarealer innenfor gjeldendeSentrumsplan for Drammen samt samleveier utenfor sentrumsplanen.Samleveier og Sentrumsplanen er vist i kart.Veiklasse 2: Adkomst/boligveierveier utenfor sentrumsplanen.Gang og sykkelveier tilhører veiklasse 2. Fortau vil normaltha samme klasse som veien.Det er ulike krav til graving og oppbygging av veifundamentavhengig av veiklasse. Det vises til nærmere regler i kapitel5 Tekniske bestemmelser.


Graveinstruks for Drammen 2013 13Drammen kommune fastsetter veiklasse for aktuelle strekninger.Entreprenør og/eller tiltakshaver plikter å undersøke veiklassefør planlegging av arbeid og utarbeidelse av søknadom gravetillatelse.Informasjon om veiklasseinndeling fås ved henvendelse tilDrammen kommune, eller kan leses påwww.drammen.kommune.no/gravemelding2.2.2 Krav til planer, forhåndsgodkjenning ogutbyggingsavtaleAvhengig av formålet med gravingen i samsvar med pkt2.1 A – D ovenfor, settes følgende krav til planer og andrevedlegg til søknaden:A Planer for gravearbeider som beskrevet for formålsgruppeA ovenfor krever ikke forhåndsgodkjenning, men arbeidsområdetfor gravingen skal vises på kart levert av kommunensweb-tjeneste. Kartet skal også vise plassering av eventuelleVA-ledninger.2.2.3 Plan for fremføringstraséPlan for fremføringstrasé skal vedlegges søknaden. Planenskal vise anleggets plassering i horisontalprofil og målsatttegning av grøftetverrsnitt og –dybde.Ved planleggingen må søker avklare veiklasse for de strekningenesom berøres av den aktuelle planen med hensyn tilgrøftetverrsnitt og gravedybde. Om dybder og oppbyggingav grøft vises til pkt 5.4.4 og 5.5.1 nedenfor.Tiltakshaver skal kontrollere at den planlagte traséen kanfølges, og at den ikke kommer i konflikt med hindringer avnoen art. Dersom slike hindringer avdekkes, skal kommunenvarsles før planen sendes til godkjenning.Tiltakshaver skal også forvisse seg om at den planlagtetraséen ikke går gjennom områder med potensiell rasfareeller fare for utglidning.B Plan for framføringstraséen i formålsgruppe B med lengdeover 40 m og ved krysninger av vei skal normalt væreforhåndsgodkjent før søknad om gravetillatelse kan sendes.Plan for framføringstrasé og arbeidsområdet skal vises påkart 1:500 som kan leveres fra kommunens webtjeneste.Plassering av eventuelle VA-ledninger skal vises på kartet.Det kan være aktuelt å opprette egen avtale mellom tiltakshaverog kommunen før igangsetting.C Plan for gravearbeider under formålsgruppe C skal utformespå grunnlag av vilkår som måtte være fastsatt i egen utbyggingsavtale(eller gjennomføringsavtale) mellom utbygger ogDrammen kommune. Plan for gravingen skal vises på kart 1:500.D For arbeider under formålsgruppe D kreves ikke forhåndsgodkjenningav plan eller avtaler ut over vilkårene i denneinstruksen. Plan for gravingen skal vises på kart eller skisseover hvor gravingen skal finne sted.Planer som krever forhåndsgodkjenning må sendes kommunensenest 2 mnd før arbeidet planlegges igangsatt. Dersomdet ikke foreligger godkjent plan vil det ikke bli gitt arbeidsoggravetillatelse.For mindre eller enkle kabelanlegg under formålsgruppeB kan krav til forhåndsgodkjenning fravikes etter særskiltvurdering dersom veiholder godkjenner dette.Eventuelle private innretninger som kan vanskeliggjøregravearbeidet, skal så langt som mulig avklares under planleggingen.Eventuelle ønsker om tilpasning av traséen forbivanskelige punkter skal oppgis og avtales med kommunen.Se for øvrig pkt. 5.4.5 nedenfor.2.2.4 Rigg- og deponiområdePlanen skal vise rigg- og deponiområder mens arbeidetpågår.2.2.5 Plan for anleggstrafikk og midlertidig trafikkavviklingPlan som viser hvordan trafikken skal avvikles under graveperioden,herunder behov for midlertidig regulering, stengningog lignende, skal vedlegges søknaden. Se nærmere i pkt2.2.6 nedenfor.


14Graveinstruks for Drammen 2013Det skal legges særlig vekt på å vise traséer for myke trafikanter.Om nødvendig kan veiholder forlange utvidelse elleromlegging av veien, egen sikret fotgjengerpassasje forbiarbeidsstedet, eller adkomst til bygning langs veien.I parker og friområder som omfattes av disse reglene skalplanen vise eventuelle tiltak for å opprettholde adkomst tilog passasje av det aktuelle graveområdet, samt forslag tilnødvendige sikkerhetstiltak.Planen skal vise traseer for anleggstrafikk. Entreprenør skalforvisse seg om at planlagt transport er i overensstemmelsemed gjeldende aksellastbestemmelser.2.2.6 ArbeidsvarslingsplanFør arbeid på offentligvei settes i gang, skaldet foreligge godkjentplan, herunderhvordan skilting ogarbeidsvarsling skalforetas. Jfr. Håndbok051 som er normalbestemmelserforarbeidsvarsling.Planen skal også angientreprenørens sikringstiltaki anleggsområdet.Veiholder vil godkjenneeller justere planen(jfr pkt 2.2.5 over)og fatte nødvendigevedtak. Veiholdersørger dessuten forat berørte etater ogvirksomheter blirvarslet om eventuellestengninger.2.2.7 Framdriftsplan og tidsfristerAnleggsperioden skal oppgis på søknadsskjema. For gravingunder formålsgruppene B og C (se pkt. 2.1 ovenfor) skalentreprenøren dessuten legge ved detaljert framdriftsplan.gravetillatelsen er gått ut. Ellers må det søkes om ny gravetillatelsemed innbetaling av ny refusjon.Overskridelse av frist for arbeidstillatelse krever uansett nyarbeidstillatelse og derav følgende skiltvedtak.Kommunen kan sette andre og kortere frister enn omsøkt nårhensynet til ferdselen eller andre viktige forhold gjør dettenødvendig.Kommunen kan også kreve at arbeidet skal utføres påkvelds- eller nattid, eller som helgearbeid (se dog pkt 5.2nedenfor).2.3 Andre forhold som kan påvirke planlegging ogsøknadsbehandling2.3.1 Trær og annen vegetasjonDet er forbudt å felle trær eller fjerne beplantninger utensærskilt samtykke. Grøftetraséer skal søkes lagt utenforrotsonen (ca 2 x kronevidde/dryppsone).Hvor graving må foregå nærmere stammen enn dryppsonen,må det gjøres særskilt avtale med kommunen om framgangsmåten.Se nærmere beskrivelse under pkt 5.4.7 nedenfor.Dersom det under arbeidets utførelse oppstår tidsavvik fraden planlagte perioden for utførelse, plikter entreprenørenuten opphold å varsle kommunen og eventuelt søke omfristforlengelse. Fristforlengelse vil normalt bli gitt dersomsøknad om forlengelse foreligger senest 1. virkedag etter at


Graveinstruks for Drammen 2013 152.3.2 Veier med ny asfalt. Sperrefristbestemmelser2.3.4 Avtale om leie av kommunal grunnDersom gravearbeidet ihht godkjent plan medfører behovfor rigg eller plassering av stillaser, container og lignendepå kommunens grunn, kan kommunen kreve at det inngåsavtale om leie av grunn. Se egne bestemmelser om leie/brukav kommunal grunn. Leie betales etter eget prisregulativ.2.3.5 Krav om istandsetting til høyere standard.I enkelte tilfeller kan eksisterende overbygning og veigrunnvære i så dårlig forfatning at det ikke er aktuelt å tilstrebesamme oppbygning etter graving. I slike tilfeller kan veiholderpålegge entreprenør/tiltakshaver at veien bygges opp itråd med bestemmelsene i Gatenorm for Drammen kommuneog Håndbok 018 Vegbygging (se også pkt 5.5.1 nedenfor).Det vil normalt ikke bli gitt gravetillatelse i veier som er nyasfalterteller reasfaltert i løpet av de tre siste årene regnetfra tidspunktet for avsluttet asfaltering.Dersom tiltakshaver likevel ønsker å grave pga husbygging,tilknytning til eller fornyelse av ulike ledningsanlegg oglignende som ikke anses for akutt, vil veiholder kreve fullutkiling (se pkt. 5.5.6 nedenfor) ved graving av tversgåendegrøft, og at veien freses og asfalteres 5 meter til beggesider ut over gravingens istandsettingsareal, minimum 15 mlengde, og i full bredde.Ved punktgraving skal reparasjonsarealet dekke hele bredden(som for tversgående grøft) før veien asfalteres i minimum 15m lengde fordelt i begge retninger, se foranstående avsnitt.Dersom tiltaket skyldes akutt brudd i eksisterende anlegg ogat reparasjon derfor ikke kan utsettes, viltillatelse til graving bli gitt. Krav til istandsetting gjeldernormalt som foran nevnt, men kan fravikes ispesielle tilfeller etter avtale med veiholder. Søknad omfravik skal fortrinnsvis avklares før tillatelse gis.Om selve utførelsen av arbeidene vises til pkt 5.6.1-4 nedenfor.2.3.3 Krav til boringFor veier hvor kommunen finner det hensiktsmessig, skalkryssingen utføres ved boring/pressing i stedet for å gravedersom dette ikke gir en urimelig merkostnad for tiltakshaver.Der det kan dokumenteres at boring/pressing ikkeer mulig, kan kommunen vurdere å godkjenne oppgravinghvis annen mulighet for å kunne bore/presse i rimelig nærhetikke finnes. En slik dokumentasjon skal være skriftligbegrunnet av borefirma.Entreprenøren har selv anledning til å foreslå boring vedkryssing av vei.Pålegg om oppgradering til høyere standard må ikke påføreentreprenør/tiltakshaver urimelige merkostnader. Ved størreoppgradering eller standardheving eller dersom oppgraderingengir annen funksjonalitet for det angjeldende stedet,kan det gjøres særskilt avtale om kostnadsfordeling. Krav omoppgradering til høyere standard skal - om mulig - avklares iforbindelse med planlegging og søknadsbehandling.2.3.6 ForhåndsbefaringUnder arbeid med planer og forberedelser til søknad omarbeids- og gravetillatelse kan tiltakshaver/entreprenør beom forhåndsbefaring med kommunen, blant annet for å gjøreeventuelle avklaringer som har betydning for trasévalg,særskilte betingelser eller tekniske bestemmelser.Se for øvrig kapitel 5.3.1 nedenfor.2.4 Behandlingstid og tillatelseDersom søknad og tilhørende planer med vedlegg er mangelfulle,vil søknaden ikke bli behandlet før feilene er rettet.Behandlingstid er avhengig av formålet med gravingen, sepkt. 2.1 ovenfor.A Søknad behandles normalt i løpet av 1 til 5 virkedagerdersom det ikke kreves plan for anleggstrafikk og midlertidigtrafikkavvikling (se pkt 2.2.5 ovenfor).B og C Søknad behandles normalt i løpet av 5 til 10 virkedagerdersom det ikke kreves plan for anleggstrafikk ogmidlertidig trafikkavvikling.D Søknad behandles normalt i løpet av 1 – 5 virkedager, elleretter særskilt vurdering.


16Graveinstruks for Drammen 2013For anlegg som krever plan for midlertidig trafikkavvikling,må søknaden være mottatt av kommunen minimum 2 ukerfør ønsket start for gravearbeidene. Det tas forbehold omlengre behandlingstid om nødvendig.Det gis 1 gravetillatelse pr gate/vei eller strekning.Dette gjelder selv om planer og søknadsskjema er utarbeidetsamlet for hele anlegget.Arbeidstillatelsen gis separat, avhengig av varslingsplan ogtidspunkt for gjennomføringen.2.5 HastesakerDersom gravearbeidet måutføres omgående på grunnav akutte, samfunnskritiske forholdsom lekkasje eller bruddi vann- eller strømforsyning,kan graving startes uten at tillatelseer gitt. Kommunen skalimidlertid varsles umiddelbart. Utenfor ordinær arbeidstidmeldes dette til kommunens vakttelefon (se opplysninger omvakttelefon på www.drammen.kommune.no/gravemelding).Søknad skal fylles ut og sendes umiddelbart, jfr pkt 2.1.Behandlingen starter første virkedag etter at gravingen harstartet.Kravene til arbeidsvarsling gjelder også i hastesaker.Med unntak av reglenes krav til at tillatelse må foreliggefør graving kan starte, gjelder alle andre bestemmelser forutførelse, kontroll og ansvar som fastsatt i denne instruksenogså i hastesaker.Dersom hastegravingen har medført skader på grøntarealer,trær eller annen vegetasjon utenfor veiarealet, skal kommunenvarsles skriftlig om dette snarest mulig etter at skadener oppstått.Kommunen kan nekte bruk av hastebestemmelsen dersomtiltaket ikke anses som akutt.2.6 Anlegg og innretninger i grunnen2.6.1 UndersøkelsespliktEntreprenøren plikter å skaffe seg nødvendige opplysningerom alle typer kabelanlegg, anlegg for fjernvarme, vann-,avløps- og overvannsledninger, polygonpunkter og fastmerker,og eventuelle andre innretninger i grunnen.Dersom planer for graving kommer i berøring med frededeeller vernede bygg, anlegg eller områder plikter tiltakshavereller entreprenør å innhente nødvendig uttalelse fra Fylkeskonservator,se Buskerud Fylkeskommune, Kulturminnevern.Eventuelle opplysninger om fredede eller vernede bygg oganlegg finnes på www.kulturminnesok.no. Riksantikvarenkan også gi uttalelse til tiltaket.2.6.2 Kabelpåvisning og ansvar for eksisterende anleggEn hver som har tillatelse til å ha sine anlegg liggende i veieller kommunal grunn, har plikt til å vise anleggenes beliggenhet,og er selv ansvarlig for sine anlegg, herunder ogsånødvendig kontroll under utførelse av gravearbeidene.Før gravearbeidet starter, skal entreprenøren sørge fornødvendig påvisning av de anlegg som berøres av gravingen.Entreprenøren plikter å rette seg etter de anvisningervedkommende anleggseier gir.Kommunen kan gi informasjon om aktuelle etater og ledningseiere.2.7 Dokumentasjon av ferdig anleggEndelig plassering av anlegget som omfattes av gravetillatelsenskal leveres kommunen innen 1 mnd etter at anleggeter ferdigstilt. Beliggenheten skal leveres i digital form (SO-SI-format), og vise plassering i horisontal- og vertikalplan.Kommunen gir nærmere spesifikasjon av form og innhold fordokumentasjonen.Ekstra trekkerør som er lagt i forbindelse med gravingenskal avmerkes særskilt og meldes til kommunen (se pkt 1.5ovenfor).2.8 Overtagelse og garanti2.8.1 Ferdigbefaring og overtagelseAngitt sluttdato på gravetillatelsen innebærer at alle arbeiderpå gravestedet skal være avsluttet.Arbeidet er klart for overtagelse når nødvendig dokumentasjoner levert og kommunens eventuelle kontroll er utført.


Graveinstruks for Drammen 2013 17For arbeider i formålsgruppe B og C (se pkt 2.1 ovenfor) skaldet holdes ferdigbefaring. Det føres protokoll fra befaringen.For arbeider i formålsgruppe A og D anses arbeidet forgodkjent og overtatt ved kommunens signatur på mottattferdigmelding (se pkt 5.10.5 nedenfor).Dersom det ved kommunens kontroll eller ferdigbefaring gispålegg om rettelser, skal det settes frist for utbedring avdisse og fristen meldes entreprenøren skriftlig.Tidspunkt for overtagelse settes til dato for ferdigstillelse aveventuelle rettelser. Dersom det er gitt midlertidig tillatelsetil påsetting av trafikk (se pkt. 5.6.5 nedenfor) gjelder datofor endelig istandsetting som overtagelsesdato.2.8.2 Parsellvis overtagelseVed større arbeider og dersom hensyn til trafikkavvikling ogandre forhold tillater det, kan det gjøres avtale om parsellvisovertagelse av anlegget.2.9 Spesielt om kabelframføring i luftDet er ikke tillatt å henge opp nye anlegg i eksisterendestolpeanlegg uten tillatelse. Med nye anlegg menes anleggsom gir økt antall tråder.Det kan gis tillatelse til utskifting av eksisterende ledningermed nye men da skal de eksisterende fjernes.Høyde over veibanen skal være minimum 5 meter ved krysningav vei. Minste avstand fra veibanen til underkant ledningpå langsgående linjer skal være minimum 4 meter.Koblingsbokser/skap skal normalt monteres på bakken.Den som søker om tillatelse til slikt anlegg i luft må dokumenterefellesføringsavtale med den som eier stolpeanlegget.Stolpeanlegget skal ha god teknisk tilstand. Veiholder kankreve dokumentasjon fra råtekontroll.Anleggene henger midlertidig. Det vises til kapitel 3 nedenfor.3 Betingelser for å ha ledninger og kabler ieller over vei og kommunal grunn3.1 Betingelser etter veilovenVeiholders tillatelse til å ha anlegg liggende i kommunal veigrunn,jfr veilovens definisjoner, gjelder inntil veiholder finnerdet nødvendig å kreve anlegget flyttet eller endret som følge avveiholders egne tiltak på veien. Tilsvarende gjelder tillatelse tilå ha ledningsanlegg som luftstrekk innenfor veiområdet.Lednings- og kabeleiere er tilsvarende forpliktet til, for egenregning, å foreta endringer av en enhver art av hele eller delerav anlegget, eventuelt fjerne det helt eller delvis.Ulemper for lednings- eller kabelanlegget når veiholder selvskal foreta vedlikeholds-, reparasjons- eller utbedringsarbeidm.v., er veiholder uvedkommende forutsatt at arbeidene ikke erutført uaktsomt.Dersom veiholder planlegger å gjennomføre tiltak som kan føretil endringer eller flytting av lednings- eller kabelanlegget, skalveiholder varsle anleggseier i god tid før tiltaket skal gjennomføres.Dersom veiholders eventuelle krav om å endre eller flytte anleggetikke imøtekommes innen en frist som settes, kan veiholderfå arbeidet utført for lednings- og kabeleiers regning, forutsattat det er gitt forutgående skriftlig varsel om dette i rimelig tid.Veiholder har ikke ansvar for skader eller ulemper på eller foreier av lednings- eller kabelanlegg som følge av trafikkbelastningenpå veien.Kravet om flytting kan frafalles dersom det forligger særligeforhold.3.2 Betingelser for parker og friområder derkommunen er grunneierFor lednings- eller kabelanlegg som fremføres i arealer utenforvei gjelder i utgangspunktet bestemmelsene i pkt 3.1foran, med mindre partene blir enige om annet.Ulemper for lednings- eller kabelanlegget som følge av tillattbruk av det aktuelle arealet er kommunen uvedkommende.Dersom andre enn kommunen selv ved bruk av arealetforårsaker skade på ledninger/kabler, er dette et forholdmellom anleggseier og eventuell bruker.Avvik fra standardbetingelsene skal innarbeides i tillatelsenfor den strekningen som unntaket gjelder for.


18Graveinstruks for Drammen 20134 Brudd på vilkår gitt i forbindelse medgravetillatelsen4.1 Ulovlig graving/tiltakSkjer graving/tiltak uten godkjent gravetillatelse, kanveiholder eller politiet stanse arbeidet umiddelbart inntilnødvendig tillatelse foreligger, eventuelt kreve istandsettingav graveområdet. Etterfølger ikke entreprenøren kravet, kanveiholder sørge for at istandsetting skjer for entreprenørensregning, jf. vegloven § 58 jf. § 57.Har gravingen skjedd forsettelig eller uaktsomt kan politiet,etter påtale, ilegge bøter jf. vegloven § 61. Ved ulovliggraving/tiltak kan kommunen kreve refusjon jf Prisregulativfor arbeids- og gravetillatelser i veier, parker og friområderpkt 6, dersom forholdet ikke politianmeldes.4.2 Ansvar og pålegg ved feil og mangler4.2.1 Plikter for den som får tillatelseEn hver som gis tillatelse etter regler i denne instruksen, plikterå sette seg inn i bestemmelsene og gjennomføre tiltaketi samsvar med disse og i henhold til de vilkår som gjelder forden aktuelle tillatelsen. Både tiltakshaver og entreprenør harplikt til å innhente nødvendig informasjon. Kommunens utgiftertil ekstra kontroll kan bli belastet entreprenør, eventuelttiltakshaver, dersom det er saklig grunn for det.4.2.2 Feil opplysninger fra entreprenør eller tiltakshaverDersom det etter at tillatelse er gitt oppdages at det er gittfeil opplysninger i søknad, planer eller annen påkrevd dokumentasjon,skal forholdet rettes omgående dersom det ermulig. Dersom dette ikke lar seg gjøre og feilen er vesentlig,kan kommunen kreve at tiltakshaver engasjerer annen entreprenørfor gjennomføring av arbeidet – eller gjenståendedeler av dette.4.2.3 Feil ved arbeidets utførelseUtføres arbeider i strid med denne instruksen kan veiholderkreve arbeidet stanset og gi pålegg om at arbeidet utføres ihenhold til instruksen.Dersom det er åpenbart at entreprenøren ikke er i stand tilå utføre arbeidene tilfredsstillende, kan kommunen kreveat tiltakshaver engasjerer annen entreprenør for å utbedrefeilene for tiltakshavers regning. Det samme gjelder dersomutført arbeid generelt har for dårlig kvalitet. Dersom kravet tilretting ikke imøtekommes, kan kommunen selv sørge for gjennomføringenfor entreprenørens eller tiltakshavers regning.4.2.4 Brudd på sikkerhet, arbeidsvarsling ogtrafikkavvikling.Arbeid som skjer i strid med godkjent grave- og arbeidstillatelseog som utgjør en fare, kan stanses av veiholder eller avpolitiet inntil de nødvendige sikringstiltak er gjennomført.På samme måte kan arbeidet stanses dersom arbeidsvarslingeller sikring ikke er utført i henhold til godkjent planeller andre forhold og dette skaper vesentlige ulemper fortrafikkavviklingen, jf. skiltforskriften § 34 nr. 1. Veiholderog politiet kan også stanse alle arbeider umiddelbart dersomdet ikke foreligger godkjent arbeidsvarslingsplan.4.3 Frister4.3.1 Frister for utførelserTiltak som veiholder eller politiet pålegger entreprenøren ågjennomføre skal utføres omgående og senest innenfor defrister som er gitt i pålegget. Dersom frister ikke overholdeseller det er åpenbart at entreprenøren ikke er i stand til åutføre arbeidene innen disse, kan kommunen selv sørge forgjennomføringen for entreprenørens eller tiltakshavers regning.Kommunen kan også kreve at tiltakshaver engasjererannen entreprenør.4.3.2 Overskridelse av tidsfrister i tillatelseneOverskridelse av tillatelsens tidsfrister uten at endring ermeldt og godkjent, innebærer at entreprenør må søke om nytillatelse. Kommunen vil da kreve nytt gebyr (se pkt 2.2.7ovenfor).4.4 Varsling og sanksjoner4.4.1 Varslingsform og innholdPålegg med eventuelle frister for oppretting av feil og manglerkan i første omgang være muntlig, men skal så hurtig sommulig følges opp skiftelig (brev eller epost), og henvise tilden/de bestemmelsene i graveinstruksen eller andre bestemmelsersom beskriver det aktuelle avviket. Varsling skal ogsåomfatte eventuelle hvilke sanksjoner som kan iverksettes.Alle skiftlige forhold skal arkiveres som grunnlag for eventuellsenere inndragning av rett til arbeids¬varsling og gravetillatelser(se pkt 4.4.2 og 4.4.3). Slike skriftlige varslergjelder i en 3-årsperiode, dvs at varsel eldre enn 3 år ikkeblir regnet inn i grunnlaget for eventuell inndragning.4.4.2 Inndragning av ansvarsrett for arbeidsvarslingVed avvik som gjelder arbeidsvarsling, kan entreprenøren blifratatt ansvarsrett kortere eller lengre tid jf. Skiltforskriftenskapitel 14, § 34 og Håndbok 051.


Graveinstruks for Drammen 2013 194.4.3 Inndragning av godkjenning for gravetillatelser(graveforbud).Avvik og eventuell manglende oppfølging av pålegg i henholdtil disse reglene, blir registrert av kommunen når detteer relevant. Gjentatte avvik og/eller mangel på oppfølgingav pålegg, kan føre til at senere søknader om arbeids- oggravetillatelse fra entreprenøren blir avslått (”graveforbud”)for kortere eller lengre tid.5 Tekniske bestemmelser for gjennomføringav arbeidet5.1 Hensyn til ferdsel ved gravestedet5.1.1 Passering av anleggsområdet4.4.4 Varighet av inndragningJf 4.4.2 og 4.4.3 vil slik periode vil være 3-6 måneder.Dersom forholdene er graverende kan slik periode forlengestil 1 år.4.5 KlageadgangDen som nektes gravetillatelse (”graveforbud”) etter dissereglene, kan påklage avgjørelsen til Drammen kommuneetter bestemmelsene i Forvaltningslovens kapitel VI, § 28 mv.Anleggsområdet skal utformes og vedlikeholdes slik at det ertil minst mulig hinder for trafikk i og omkring anleggsområdet.Gangtrafikk skal til enhver tid kunne passereuten risiko. Det skal tas spesielt hensyn til fotgjengere ogsyklister. Om nødvendig må det bygges midlertidig passasje,gangbro med rekkverk, eller settes opp andre fysiske markeringersom sikrer myke trafikanter og personer med redusertbevegelighet.Ved graving i park- og friområder skal entreprenøren påseat gravearbeidene ikke er til hinder for almen ferdsel, og atgrøfter og materiallagre ikke hindrer naturlig framkommelighet.Ved kryssing av stier og turveier kan entreprenøren blipålagt å legge lemmer/plater over grøften.Ulemper for anleggsområdets naboer skal gjøres minst mulig.Ved omfattende arbeider skal entreprenøren på forhåndinformere naboer og virksomheter som blir berørt om detforestående arbeidet.Anleggsområdet skal ikke hindre utrykningskjøretøyersadkomst til bygninger.


20Graveinstruks for Drammen 20135.1.2 Universell utforming5.3 Forhold på arbeidsstedet5.3.1 Befaring og informasjonEntreprenøren kan kontakte kommunen for avtale ombefaring av graveområdet før anleggsstart. Ved befaringengjennomgås kommunens krav i forbindelse med foreståendearbeidet. Eventuelle spesielle vilkår for det aktuelle anleggetskives inn i tillatelsen.Som en del av kvalitetssikringen pålegges entreprenør påforhånd å dokumentere vei- og trafikkarealenes tilstand. Deter spesielt viktig å dokumentere forhold som kan bli gjenstandfor tvister ved anleggets slutt. Det vises for øvrig tilentreprenørens rett til å kreve forhåndsbefaring, se pkt 2.3.6foran.Drammen kommune legger vekt på universell utformingav sine anlegg. Det betyr at omgivelsene ved og omkringanleggsområdet skal være utformet slik at det blir sikkert ogframkommelig for alle så langt som mulig.Det skal tas spesielt hensyn til mennesker med redusertfunksjonsevne, som for eksempel svaksynte, blinde, bevegelseshemmede,rullestolbrukere, personer med rullator ogpersoner som triller barnevogn/tvillingvogn.5.2 Støy og tidspunkt for utførelse av arbeidDrammen kommune ønsker å følge veiledende retningslinjerfor behandling av støy i arealplanlegging T-1442 (2012)kapittel 4: Retningslinjer for begrensning av støy fra byggoganleggsvirksomhet. Se dog pkt 2.2.7 ovenfor.Retningslinjene oppgir anbefalte grenseverdier for støyavhengig av tiltakets varighet og når på døgnet arbeideneskal gjennomføres. For mindre arbeider og for eksempeldersom arbeidet kun gjøres på dagtid (kl 07.00 – 19.00)kan grensene fravikes.Det er Drammen kommune, Helsetjenesten som gir tillatelsedersom dette er påkrevd. Se nærmere informasjon påwww.drammen.kommune.no/gravemeldingNår arbeids- og gravetillatelse er gitt og arbeidet igangsatt,skal entreprenørens navn være angitt på arbeidsstedet,f.eks. på sperremateriell.Kopi av gravetillatelsen og arbeidsvarslingsplanen med nødvendigevedtak skal oppbevares på arbeidsstedet.5.3.2 Orden på arbeidsstedetDersom kommunen ikke kan benytte normalt opplegg ogmaskinpark for brøyting, snørydding, strøing, feiing og/ellerrenhold i anleggsområdet, må entreprenøren selv utføredette dersom trafikken skal opprettholdes forbi eller gjennomanleggsområdet.Forsøpling og tilgrising som skyldes aktivitet i forbindelsemed gravearbeidet er uten unntak entreprenørens ansvar.Det er entreprenørens plikt å sørge for renhold av og rundtanleggsområdet, inklusiv veistrekninger som åpenbart er tilgrisetav grave- og transportarbeidet. Kommunen vil foretarenhold for entreprenørens regning hvis dette ikke er utførtinnen pålagt frist.5.4 Graving5.4.1 Bruk av utstyrDet er ikke tillatt å bruke maskiner eller anleggsredskapmed stålbelter, støttelabber med ståltagger eller lignendepå asfalterte vei- og trafikkarealer utenfor anleggsområdet.Bruk av beltegående freseutstyr må kun gjøres innenfor detarealet som skal påføres nytt dekke.En hver skade som påføres dekker eller veiutstyr i forbindelsemed rigging eller utførelse av gravearbeidene, skal utbedresfor entreprenørens regning etter samråd med veiholder.Forøvrig kan det kreves spesielle sikringstiltak for å verne


Graveinstruks for Drammen 2013 21mot skader. Kommunen kan pålegge entreprenøren å utvidearealet for asfaltering (eller istandsetting av annen dekketype)til også å omfatte skadet areal utenfor det opprinneligegravearealet.For gravearbeider i parker og friområder gis utfyllende bestemmelseri pkt 5.4.7 og 5.9 nedenfor.5.4.2 Fjerning av snø og isVed graving om vinteren skal entreprenøren fjerne snø ogis fra grøftetraséen og påse at snø og is ikke kommer ned igrøften ved gjenfylling.5.4.3 Skjæring og fjerning av asfalt, brostein og kantsteinuavhengig av grøftetraséens retning. Om kummer visesdessuten til pkt 5.6.2 nedenfor.På gang- og sykkelveier skal asfalten fjernes i hele bredden.På fortau ut over normalbredde 2,5 meter skal skjæring ogfjerning av asfalt avtales med veiholder.Asfaltflak og freste asfaltmasser skal sorteres og transporterestil godkjent lagerplass. Kantstein og brostein av natursteinog heller av betong eller naturstein skal legges i depotutenfor veien, hvis nødvendig på depot utenfor graveområdet.Stein som blir skadet under arbeidet skal erstattesav entreprenøren. Stein som ikke gjenbrukes ved istandsettingentilhører Drammen kommune, og transporteres tilkommunens lager for entreprenørens regning.På strekninger med betongkanstein skal veiholder alltidkontaktes for å vurdere alternative løsninger. Betongskantsteinskal normalt ikke gjenbrukes, men erstattes med ny avsamme type eller så lik den tilstøtende steinen som mulig.Det vises til vedlegg B Prosedyre for gjenbruk av kantstein,brostein etc.5.4.4 Grøftedybde og utforming av grøftGrøftedybde vil variere med veiklasse, veiens oppbyggingi forhold til belastning og krav til ledningsfundament,ledningsdimensjon og overdekning. Selve veikonstruksjonenskal bygges opp over ledningens beskyttelseslag og lagvismed materialer og tykkelser som angitt i tabell i kapitel5.5.1 nedenfor.Før gravingen starter, skal asfalten skjæres minst 50 cmutenfor antatt topp grøftekant og parallelt med denne,slik at asfaltdekket utenfor gravingen ikke undergraves ogskades. Brostein/heller fjernes etter en rett linje.For grøfter som legges utenfor det asfalterte trafikkarealeter det ikke nødvendig med skjæring før gravingen starter.Grøftesiden mot veikanten må ha tilfredsstillende helning.Grøfter skal krysse veien vinkelrett så sant det er mulig.Alle skjærekanter, også skjæring i forbindelse med kummerog sluk, skal gjøres vinkelrett eller parallelt med veien,


22Graveinstruks for Drammen 2013For øvrig vil lednings- og kabeleiers krav til dybde, breddeog omfylling bestemme endelig dybde for selve gravingen.Hensynet til arbeidssikring ivaretas i henhold til gjeldendebestemmelser.Pkt 5.5.6 nedenfor angir krav til graveskråning for tversgåendegrøfter med utkiling.For grøfter i veier i veiklasse 1 skal dybde fra topp asfalt tiltopp beskyttelseslag for ledning/kabel være minimum 60 cm.For grøfter i veier i veiklasse 2 og gang- og sykkelveier skaloverdekningen være minimum 40 cm.Fortau har normalt samme veiklasse som veien.Annen gravedybde kan avtales med veiholder.Om veiklasser vises til pkt. 2.2.1 ovenfor.Grøftebredden skal minst være så bred at hensiktsmessigog riktig komprimeringsutstyr kan benyttes. Grøfteskråningeneutformes med tilstrekkelig helning for å unngå ras ogundergraving.For ledningsgrøft utenfor asfaltarealet skal dybden væreminst 60 i veiklasse 1 og minst 40 cm i veiklasse 2 målt frabunn veigrøft til topp beskyttelseslag for ledningen. Grøftesidenmot veifundamentet må graves med helning slik at enoppnår tilfredsstillende komprimering og sidestøtte for veienunder gjenfylling og oppbygging av veikonstruksjonen.5.4.5 Avvik fra godkjent grøftetraséEntreprenøren skal følge godkjent plan i gravingens lengderetningog dybde. Dersom grunnforhold, uforutsette sidehindre,private avkjørsler og lignende som ikke ble avdekketunder planleggingen (se pkt 2.2.3 ovenfor) oppdages undergravingen, skal eventuelle justeringer godkjennes av veiholderfør linjen endres.5.4.6 Behandling og lagring av utgravde masserUtgravde masser skal ikke lagres i veibanen dersom det vilvære til hinder for kjørende eller for syklister og gående.Lagring av masser utenfor veien må ikke hindre avrenningeller føre til varig skade av stedlig vegetasjon. I enkeltetilfeller kan det bli krevd utlegging av fiberduk mellom vegetasjonslagog midlertidig masselager.Masser som ikke skal gjenbrukes på gravestedet, skaltransporteres til godkjent depot. Om gjenbruk av masser tiltilbakefylling vises til pkt 5.5.3 nedenfor.Forurensede masser skal uansett fraktes til lovlig mottaksom spesialavfall.Når det graves lednings- og kabelgrøfter i veiareal utenforasfalt, skal veigrøft om mulig gjenopprettes i minst 30 cmdybde under nivå for topp asfalt.Grøftesidene skal være så slake at det ikke oppstår undergravingi noen deler av veifundament eller undergrunn.Grøfter i park- og friområder skal være 40 cm fra topp vegetasjonsdekketil ledningens beskyttelseslag.


Graveinstruks for Drammen 2013 235.4.7 Grøntanlegg og sikring av stamme og røtter på trær5.4.8 Bruk av stempling / spuntNår det er nødvendig å bruke stempling, spunt eller grøftekasser,skal arbeidet utføres slik at det ikke oppstår setningermellom avstivningsveggens ytterside og den uberørtedelen av veikonstruksjonen. Som tilbakefyllingsmasse benyttesgrus, sand eller andre komprimerbare masser, se pkt.5.10.3 nedenfor.Ved bruk av spunt i VA-grøfter henvises til egne bestemmelseri VA-norm for Drammen kommune.5.4.9 Bruk av kjøreplaterVed graving av tversgående grøfter i vei kan kommunenpålegge entreprenøren å ha kjøreplater lett tilgjengelig.Behovet for bruk av plater skal tilpasses stedlige forholdetter avtale med kommunen. Utleggingen kan bli forlangt avveiholder eller politiet.Det skal tas særlige hensyn slik at grøntanlegg og vegetasjonlangs lednings- eller kabeltraséen ikke skades eller ødeleggesi forbindelse med graving, belastning fra anleggstrafikkeller lagring av gravemasser. Entreprenøren skal sørge for atverdifull vegetasjon blir sikret med egen beskyttelse, foreksempel med gjerde eller eget stammevern. Dersom avstandenfra bakken til trekrona er mindre enn maskinhøyden, skalde laveste greinene fjernes av fagperson for å hindre skade.Kjøring i rotsonen (2 x kronevidden) krever spesielle tiltak ogvalg av utstyr for å unngå skader. Ved lite kjøring med lettanleggsutstyr kreves fiberduk kl. 4 over vegetasjonsdekketfør utlegging av et 15 cm lag subbus som kjørevei. Ved meromfattende anleggstrafikk og bruk av tungt utstyr kan kommunensette strengere krav til oppbygging av midlertidig vei.Dersom graving i rotsonen ikke kan unngås, kan kommunenkreve spesiell graving, pressing, legging av trekkrør ellerannet for å hindre at treet ødelegges. Ved graving i rotsonenpå trær skal røtter ikke rives eller graves av, men kuttes medsag eller saks. Røtter som er kappet skal straks fuktes ogdekkes for å unngå uttørking eller soleksponering.Bruk av kjøreplater skal oppfylle følgende betingelser:• Kjøreplater skal være dimensjonert for BK10.• Kjøreplater skal alltid freses ned i eksisterende dekke.Anleggsflaten på hver side skal være min 0,5 m inn påasfalt. Topp kjøreplate skal ha samme høyde som detøvrige veidekke.• Benyttes kjøreplater på gangarealer, skal det være solid rekkverkmot veitrafikk og gravegrop. Veiholder kan kreve tungtsikringsmateriell mot veitrafikkområdet (se Håndbok 051).Veiholder kan med øyeblikkelig virkning stoppe arbeidenedersom betingelsene ikke følges.5.5 Gjenfylling av grøft i vei og trafikkarealer5.5.1 Veioppbygging, materialvalg og lagtykkelserNår omfylling av ledning/kabel er foretatt etter spesifikasjonersom gjelder for den aktuelle ledningen/kabelen, skalveien bygges opp med lag i henhold til Statens vegvesensHåndbok 018 og Gatenorm for Drammen som vist i figur.Materialvalg og tykkelser i tabell er veiledende. Ved spesiellegrunnforhold kan det fastsettes andre lagtykkelser, spesieltfor forsterkningslaget.Oppbygging av veikonstruksjonenstarter etter atgrøfta er gjenfylt (underbygning).Overbygningen harulik oppbygging avhengig avveiklasse og trafikkmengde.Se oppbygging i figur.


24Graveinstruks for Drammen 2013Veiledende tabell for materialbruk og dimensjonering avveiens overbygning:Materialbruk og lagtykkelser ved ulike veier, veiledendeVeiklasse 1 Veiklasse 2Dekke(slitelag ogbindlag)AdkomstveierBærelag(øvre ognedre)Forsterknings-lagFiberdukUnderbygningHovedveier Samleveier3,5 cm 4 cmAb11 Agb11over 4 cm over 4 cmAgb11 Agb117,5 cm Ag 5 cm Ag1611 over 6 over 10 cmcm Ag16 Fk 0-3260 cm Fk 40 cm Fk22-63 eller 22-63 eller20-120 20-120Minimum klasse 3 hvis behov4 cmAgb11over 4 cmAgb1110 cm Fk0-3235 cm Fk22-63 eller20-120G/S-veierog fortau>2,5 m*2,5 cmAgb8over 3 cmAgb1110 cm Fk0-3230 cm Fk22-63Omfyllingsmasse og stedlig masse opp til underkantforsterkningslag* Fortau med bredde mindre enn 2,5 meter skal ha dekke på4 cm Agb 11.Forklaring av forkortelser:Ab Asfaltbetong Fk Fjell, knustAgb Asfaltgrusbetong Tall Angir kornstørrelse isteinmaterialeAg Asfaltgrus Ak Knust asfaltFor adkomstveier og gang- og sykkelveier kan Fk 0-32 ibærelaget erstattes med 10 cm Ak.Der kommunale samleveier har stor trafikk skal overbygningenbygges opp som for hovedveier.5.5.2 Omfylling rundt ledninger og kablerEntreprenøren skal følge lednings- og kabeleieres bestemmelserfor omfylling rundt ledninger, inkl beskyttelseslag.Omfyllingsmasser må tilfredsstille krav til stabil underbygningfor veien.5.5.3 Gjenfylling og bruk av stedlige masserFra topp beskyttelseslag og opp til underkant forsterkningslagkan oppgravde masser benyttes til gjenfylling dersomde er egnet. Frosne eller oppbløtte masser skal uansett ikkefylles tilbake i grøft.Som alternativ til stedlige masser kan det benyttes grusmasseeller tilsvarende som gir minst like god underbygningsom utenfor grøft.Gjenfyllingsmassene skal komprimeres (se pkt 5.10.3 nedenfor).Entreprenøren skal påse at valgt metode også tilfredsstillerrørprodusentens eventuelle krav.Dersom underbygningen er i en slik forfatning at det eruhensiktsmessig å etablere samme oppbygging som førgravingen startet, skal det gjøres avtale med veiholder ommaterialbruk og utførelse. Veiholder kan pålegge bruk avhøyverdig materialer uten kostnad for kommunen.Dersom gravingen har ødelagt fiberduk mellom underbygningog forsterkningslag/overbygning, skal det legges ny dukmed samme type (styrke) og i samme nivå. Gjenværende dukpå siden av gravingen blottlegges forsiktig slik at ny dukoverlapper eksisterende duk med minst 50 cm.5.5.4 Forsterkningslag og veiskulderForsterkningslaget bygges opp i henhold til tabell i pkt5.5.1 ovenfor med mindre annet er avtalt.For veier i veiklasse 1 skal forsterkningslaget legges i 2 lagsom komprimeres i henhold til komprimeringsreglene (sekapitel 5.10.3 nedenfor).For veier i veiklasse 2 kan forsterkningslaget legges ut i 1lag dersom bærelaget legges ut særskilt.


Graveinstruks for Drammen 2013 25Oppbygging av veiskulder og endelig oppbygging av deulike lagene fastsettes av veiholder, senest ved befaring førgjenfylling (pkt 5.10.2).Stedlige masser i forsterkningslaget tillates benyttet baredersom de er egnet og har egenskaper tilsvarende kravene iGatenormen, se tabell i pkt 5.5.1 ovenfor.5.5.6 Utkiling ved tversgående gravingFor å hindre setninger pga forskjeller i veiens oppbyggingskal det etableres utkiling av begge tversgående grøftesiderunder gjenoppbygging av veien.5.5.5 Utbedring av undergravingHvis veidekke, kantstein m.m. er undergravet før gjenfyllingog istandsetting, skal overhengende masser skjæres ogfjernes, slik at hele grøftetverrsnittet kan blir gjenfylt ogkomprimert i henhold til kravene.Dersom grøfter utenfor veiprofilet, jfr pkt 5.4.3 ovenfor erundergravet skal asfalten skjæres og grøfteprofilet stabiliseresi henhold til bestemmelsene i pkt 5.6.1.Utkilingen skal ha et stigningsforhold minimum 1:1, og skalstarte fra topp omfyllingsmasse over ledning/kabel eller vedunderkant forsterkningslag ved dypere grøfter. Kravet gjelderogså for fortau og gang- og sykkelveier.For fortanning av dekke og skjæring av asfalt vises til pkt.5.6.1-3 nedenfor.5.5.7 Fjerning av stempling / spuntSpunt som benyttes for etablering av VA-ledninger ogkummer skal ikke fjernes. Spunt skal kappes ca 1 meterunder terreng/asfalt og koordinatinnmåles ihht kommunensInnmålingsinstruks. Nærmere opplysninger gis av VA-virksomheten.Dersom spunt og stemplinger er benyttet for andre formålenn i VA-grøfter, må disse fjernes forsiktig for å hindreras eller setninger i tilstøtende grunn. Stempling fjernesnedenfra etter hvert som grøfta fylles og komprimeres.Grøftekasser trekkes gradvis og samtidig med gjenfylling ogkomprimering.Ved særlig dårlig grunn, ved setningsfare for bygg, ellerandre årsaker, kan spunt blir stående igjen i bakken etteravtale med veiholder, og etter at den er kappet minst 1meter under topp vei. Stedet skal da måles inn og opplysespå endelig innmålingsrapport for ferdig bygget anlegg.


26Graveinstruks for Drammen 20135.6 Istandsetting av bærelag og dekke5.6.1 Klargjøring for istandsetting og asfaltering avanleggsstedetFor langsgående kabelgrøfter som i sin helhet kommerutenfor veiens asfaltkant og ikke er undergravd eller berørerasfalten, vil istandsettingen avsluttes med reparasjon avveiskulder, eventuelt etter avtale med veiholder.Dersom avstanden mellom topp ferdig grøft og den asfaltkantensom ble skåret før gravingen startet er mindre enn50 cm (se pkt 5.4.3 ovenfor), skal asfalten skjæres på nytt50 cm fra topp ferdig grøft før bærelag og ny asfalt legges.Skjæring skal alltid foretasvinkelrett på eller paralleltmed veiens lengderetning.For dype ledningsanlegg,punktgravinger, for eksempelved lekkasjer eller ledningsbrudd,eller reparasjonav kummer og sluk, skalavstanden fra topp grøft tilskjærekant ikke være mindreenn 50 cm i noen retning.Ved langsgående grøfterinnenfor eksisterende dekkeskal det skjæres/freses tilmidt vei slik at hele kjørefeltetreasfalteres i helegravingens lengde. Dersomskjære/fresekanten kommerinn i det neste kjørefelteteller over midten, skal asfaltenfjernes (eller freses)i hele veiens bredde eller tilneste kjørefelt.Om tilpasning til eksisterendedekke med fortanningog synlig asfaltskjøt visestil pkt 5.6.3 nedenfor.For alle typer grøfter der tversgående skjære/fresekant kommernærmere gammel asfaltskjøt enn 2 meter, skal reasfalteringenføres helt fram til gammel skjøt, enten ved fresingeller skjæring.Når det graves i fortau eller gang- og sykkelvei, skal helebredden asfalteres i hele gravingens lengde. Om fortau visesfor øvrig til pkt 5.4.3 ovenfor.Reparasjonsarealet kan avvike fra bestemmelsene i pkt 5.6.1etter nærmere avtale med veiholder.5.6.2 Istandsetting rundt kummer og slukDersom gravingen omfatter eller berører kummer eller sluk,skal hele omkretsen frigraves slik at det ikke oppstår hulromrundt kummen ved gjenoppbygging av veien og istandsettingav dekket.Avstander til skjærekant skal ikke være mindre enn 50 cmfra kummen og være vinkelrett og parallell veiens lengderetning.Skjæring eller asfaltskjøt mot kummen tillates ikke.Omfyllingsmasser og forsterknings- og bærelag stampes ogkomprimeres slik det ikke oppstår hulrom og setninger rundtkummen.Kumtopper med flytende ramme skal legges i minimum 10cm asfalt etter at A-G-ringen er lagt på plass. Utførelse ogmål er vist i vedlegg C Prosedyre for rehabilitering av kumtoppved reasfaltering.


Graveinstruks for Drammen 2013 27Hvis utskiftingen begrenses til å gjelde flytende ramme ellersirkulær sluktopp tillates sirkelskjæring med konisk snitt,skjæredybde ned til 19 cm og skjærediameter min 740 mm/max 1500 mm.Det skal komprimeres lagvis med flyteramme på plass forhvert lag med asfalt. Komprimeringsutstyr må passe ned idet utskårede området og være egnet til denne utførelsen.5.6.4 Krav til utførelse av asfaltarbeiderVed utskifting av lokk og ramme skal skjærediameter væremin 750 mm og ved justering av høydeavvik skal skjærediametervære min 1050 mm. Topp kum skal ligge jevnt medeksisterende veibane.Type og tykkelse på asfalt framgår av tabell i pkt 5.5.1ovenfor.Andre løsninger skal utføres etter avtale med veiholder.Før asfalteringen skal bærelaget justeres og komprimeres ihele arealet, og med krav til jevnhet i henhold til Gatenormen.Asfalttypen som benyttes skal ha minst samme kvalitet someksisterende asfalt. Før asfalteringen utføres skal skjærekanteneog det freste arealet rengjøres og påføres klebemiddel(bitumenemulsjon).5.6.3 Tilpasning til eksisterende dekke og fortanningDersom tykkelsen på eksisterende asfalt er 6 cm eller merskal det freses i 3 cm dybde og i minst 30 cm bredde inn påeksisterende dekke utenfor skjærekanten, slik at det oppnåsen fortanning når ny asfalt legges. Fresekanten skal legges imidt vei, se pkt 5.6.1 ovenfor.Krav til fresing utenfor skjærekant gjelder også for langsgåendekabelgrøfter uansett veiklasse.Dersom tilstøtende asfaltdekke er for tynt eller så dårligat fortanning synes unødvendig, kan fortanningen sløyfesdersom kommunen godkjenner det.Dersom legging av ny asfalt forlenges ut over selve reparasjonsarealet(arealet der asfalten er fjernet), skal tilslutningentil eksisterende dekke gjøres ved fresing av fortanning/utkiling tilsvarende tykkelsen på nytt dekke i 1 meterslengde. Det er ikke tillatt å foreta avslutningen av ny asfaltmed å redusere asfalttykkelsen til ”0 cm”.Sammensetning og temperatur ved produksjon og utlegging skaltilfredsstille kravene i Håndbok 018 kapitel 6. Entreprenørenskal legge ved følgende dokumentasjon av utført asfaltering:• Målebrev med forbruk angitt i kg/m2 basert på veiesedlerog oppmålt areal• Veiesedler fra asfaltverk med angivelse av produsent,blandeverk, massens identifikasjonskode og massensbetegnelse.Dokumentasjonen skal vedlegges egenkontrollskjema, se pkt5.10.5 nedenfor.Utleggingen skal gjøres lagvis etter anvisningene i tabelli pkt 5.5.1. Ferdig utlagt og komprimert asfalt i istandsettingsarealetskal tilfredsstille krav til jevnhet som er maksimum8 mm/m målt med 3 meter rettholt.Dersom gravearealet som skal asfalteres er større enn 20 m2skal det benyttes asfaltutlegger med mindre annet avtalesmed veiholder.I veier hvor sykkelfelt er markert med rød asfalt det skal detlegges svart asfalt. Veiholder kan kreve maling av sykkelfeltetter nærmere spesifikasjoner.Alle asfaltskjøter skal forsegles med bitumenemulsjon umiddelbartetter legging. Det er tillatt å bruke bitumentape.


28Graveinstruks for Drammen 2013Alle asfaltskjøter skal være tette, også etter 3 år. Tetting avåpne skjøter gjøres etter avtale med veiholder. Det skal ikkeforekomme sprekker eller krakeleringer langs grøfteskjøt,verken i eksisterende dekke eller i det reasfalterte arealet.5.7 Istandsetting av andre elementer og arealer5.7.1 Istandsetting av trafikktekniske innretningerNærmere bestemmelser om utførelse av asfaltering framgårav Håndbok 018 kapitel 6.5.6.5 Midlertidig istandsettingØdelagt eller fjernet veioppmerking som gangfelt, stopplinje,kjørefeltlinje, symboler mm og andre trafikktekniskeinnretninger, skal erstattes med samme type som ble ødelagteller fjernet.Dersom permanent istandsetting av en graving ikke kanutføres umiddelbart etter gjenfylling, skal det legges et midlertidigasfaltdekke med min. tykkelse = 4 cm før påsettingav trafikk. Midlertidig dekke skal være varmasfalt. Dersomdet ikke er mulig å skaffe varmasfalt om vinteren, kan verksblandetkaldasfalt benyttes etter avtale med veiholder.Entreprenøren har ansvaret for vedlikehold av det midlertidigedekket.Permanent istandsetting skal gjennomføres så snart forholdenetillater det, og senest innen 31. mai. Da skal midlertidigdekke fjernes, og det foretas ny renskjæring, avretting ogkomprimering av bærelag, før endelig asfaltering. Veiholderkan ved særskilt avtale godkjenne fresing av det midlertidigedekket før utlegging av endelig slitelag dersom det blebenyttet varmasfalt ved den midlertidige istandsettingen.Trafikktekniske innretninger som berøres som følge av utsattfrist for ferdigstillelse, skal settes i stand innen samme frist.Midlertidig istandsetting skal avtales med veiholder. Det kanforetas midlertidig godkjenning av det utførte arbeidet. Endeliggodkjenning og dato for overtagelse blir starttidspunktfor garantiansvar (se pkt. 1.10 ovenfor).Sluk, sluktopper, kumlokk, fundamenter for skilt og armaturog andre elementtyper som har gammel standard, kan kreveserstattet med ny standard selv om elementet ikke er ødelagt.Vedkommende anleggseier bærer materialkostnaden.Fartsdempere som fjernes ved graving skal reetableres umiddelbartetter at asfalteringen er utført. Formen på fartsdemperskal være den samme som tidligere, og i henhold tiloppbygging vist i Statens vegvesens Håndbok 072 Fartsdempendetiltak.Sideareal som banketter, hulkiler og lignende skal etableressom før graving. Grøfter skal tilbakeføres i henhold til Gatenormfor Drammen, eller etter avtale med veiholder.5.7.2 Krav til trekkekummerTrekkekummer bør plasseres vinkelrett og parallelt fortauskanteller veikant, og med riktig avstand til andre kummer.Alle trekkekummer skal ha lokk av støpejern og være utstyrtmed flyteramme. Lokk og ramme skal være kjøresterke.Lokk i kjørebane skal være runde. Bruk av firkantlokk skalavtales med veiholder.


Graveinstruks for Drammen 2013 295.8 Istandsetting av arealer med brostein og heller5.8.3 Fortausrenner og rennesteinbunn med brostein5.8.1 Behandling av materialerOppgraving av heller, brostein og kantstein skal gjøres forsiktigslik at materialene ikke skades. Se pkt 5.4.3 ovenfor.Før tilbakesetting skal all gammel fugemasse fjernes.Ved reetablering av brosteins- og hellearealer skal steinensettes i samme mønster som tidligere. Ved store fargeforskjellermellom nye og gamle heller kan det kreves omleggingfor å utligne fargeforskjeller. Omfanget bestemmes vedbefaring før anleggsstart.5.8.2 Oppbygging av stein- og hellearealerRenner med storgatestein skal bygges opp i henhold til tegningsom vist i vedlegg D Kantstein og rennebunner. Høydeforskjellmellom fortau og rennebunn varierer. Rennene skalfundamenteres i betong B30 eller bedre, tykkelse min 10 cm.Fugene skal spekkes med mørtel.Der rennebunnen ligger i nedsenk ved fotgjengerkrysningerskal hulkil i rennebunnen flates ut.Underbygning og forsterkningslag bygges opp som for vei.Som settesand brukes knuste masser 2-4 mm med 5 cmtykkelse og som avrettes med rettholt. Dersom det liggersnøsmelteanlegg i settesanden, må lagtykkelsen tilpassesrørets dimensjon og egenskaper. For å hindre at settesandtetter forsterkningslaget, kan det være aktuelt å forsegledette med et tynt asfaltlag, for eksempel 1,5 cm Ag8.Etter at brosteinen er satt fylles fugene med knust masse2-4 mm opp til 2/3 av steinhøyden før arealet komprimeres.Etter komprimering etterfuges det med knust masse 0-2mm før ny komprimering. Overflødig fugesand skal ligge enperiode etter at arbeidet er utført.For granittheller benyttes samme arbeidsprosedyre som forbrostein, men det benyttes 0-4 mm som fugesand.Veiholder kan sette andre krav til oppbygging. Dette skalavtales ved behandling av søknad om gravetillatelse.Der stein og hellearealer inngår i kjørebane eller arealet forkjørende trafikk skal steinen settes i 10 cm betong B30.Hvilken oppbygging som kreves for det aktuelle gravestedetfastsettes i hvert enkelt tilfelle.5.8.4 KantsteinBruk av granittkantstein har flere alternative utforminger,avhengig av sted og funksjon.Mål for utforming framgår av vedlegg D. Hvilken utformingsom skal velges for det aktuelle gravestedet bestemmes ihvert enkelt tilfelle.Granittstein settes med fyrstikkavstand (1 – 1,5 mm) på et10 cm tykt fundament av jordfuktig betong B30 eller bedre,og bakstøpes med betong B30. Bakstøp avsluttes 70 mmunder topp kantstein, og skråningen skal være maks 1:1.Frontstøp (mot kjørebane) vil variere i høyde, men skal hahelning 1:1.Kantsteinlinjen skal ikke vise knekkpunkter, svanker eller annetsynlig avvik fra den teoretiske linjen, verken i plan eller høyde.Der hvor fortausrenne munner ut mot kantstein, skjæres detspor i steinen med samme tverrsnitt som rennesporet.Dersom det har vært benyttet betongstein på gravestedet, skalny kantstein av samme type eller etter avtale med veiholderbenyttes. Steinen settes etter leverandørens anvisninger.


30Graveinstruks for Drammen 2013Ved utskifting av mindre strekninger med kantstein og enkeltsteinsom kun berører kantsteinfundament og bakstøp ogsom ikke berører selve veiarealet (kjørefelt), kan asfalt skjæres15 cm fra kantsteinlinjen og reasfalteres for hånd medfin asfaltmasse etter at kantstein er ferdig satt. Asfaltstripenskal komprimeres med egnet utstyr.Ved utskifting av stein og eventuelt rennebunn over lengrestrekninger kan veiholder kreve fresing av fortanning innmot steinen før asfaltering.5.9 Særskilt om krav til graving ogistandsetting i parker og friområder5.9.1 Spesielt om utførelse av arbeider i park- og friområderI park- og friområder skal vegetasjonsdekket fjernes forsiktigslik at det kan føres tilbake til samme sted og benyttessom toppdekke etter avsluttet graving. Stedlige masserkan normalt benyttes til gjenfylling. Bruk av deponier forvegetasjonsmasser skal avtales med kommunen.Berørte arealer omfattes av samme garantiordning som forvei (se pkt 1.10 ovenfor), men dato for overtagelse og løpetidfor garanti kan relateres til vekstsesong i avtalen.5.10 Varsling og kontroll. Komprimering.5.10.1 Kommunens rett til kontrollKommunen har rett til å utføre kontroll av arbeidets utførelse.Kommunen kan også pålegge entreprenøren å utføresærskilt dokumentasjon fra anleggets utførelse ut over detsom er fastsatt i skjema for egenkontroll.5.10.2 Varslingsplikt for kontroll under arbeidets utførelseKommunen skal varsles når arbeidene starter.Under arbeidets utførelse skal entreprenøren melde tilkommunen når kontroll kan finne sted:Entreprenør skal vise særlige hensyn ved behandling og brukav vegetasjonsmasser for å hindre spredning av uønskedearter. Det kan stilles krav til særskilt rengjøring avanleggsmaskiner og transportutstyr dersom det foreliggerslik spredningsfare.5.9.2 Istandsetting av park- og friområderPark- og friområder skal settes i stand til minimum denstandard anlegget hadde før gravingen startet.Alle busker og andre planter som er berørt av gravearbeideneskal settes i stand, eller settes på plass hvis de er midlertidigfjernet. Om nødvendig skal nye planter settes inn.Godkjent vekstjord skal benyttes.Plener, gressarealer og markdekke skal tilsås/reetableres,gjødsles og vannes slik at hele området oppfattes som ensartetog pent. Arbeidene utføres i henhold til NS 3420, delK: Terrengarbeider.Før gjenfylling:Kommunen skal varsles før gjenfylling starter. Hvis det ertvil om grøfteprofil, bruk av gjenfyllingsmasser eller spesiellestedlige problemer, skal eventuelle løsninger avtales medkommunen. Endelig beslutning om veioppbygging og bruk avmasser kan også fastsettes her.Arbeid i park- og friområder er vær- og sesongavhengig.Tidspunkt for istandsetting etter gravearbeid skal normaltfinne sted i vekstsesongen april – oktober, og etter nærmereavtale med kommunen. Kommunen kan kreve midlertidigtildekking inntil endelig istandsetting har funnet sted.I park- og friområder som omfattes av disse reglene skalplanter og gressarealer ha en tilnærmet samme standardsom tilgrensende arealer, og skal i løpet av garantitidenkunne vise synlig god vekst og frodighet.


Graveinstruks for Drammen 2013 31Før asfaltering:Veiholder skal varsles når graveområdet er klargjort og førasfalteringen foretas. Hvis forholdene krever legging avmidlertidig dekke, skal dette avtales med veiholder, og fristfor ferdigstillelse forlenges (dog ikke lenger enn til 31.mai).Se pkt 5.6.5.Veiholder kan kreve varsel om tidspunkt for asfaltering.5.10.4 Kontroll og dokumentasjon av komprimeringsgrad.Kommunen avgjør selv om kontroll blir utført.Avtaler mellom kommunen og entreprenør som gjelder avvikfra normal utførelse i henhold til denne instruks, skal bekreftesskriftlig og meldes til entreprenør pr epost.Entreprenør skal legge fram bildedokumentasjon dersomkommunens kontrollør er forhindret fra å møte til kontroll.5.10.3 Komprimeringsregler.Gjenfylling av grøft og oppbygging av veioverbygningutføres og komprimeres lagvis i horisontale sjikt. Lagenestykkelse bestemmes av komprimeringsutstyr og antall overfarter.Se også pkt 5.5.1 ovenfor.Komprimering over rørgrøfter for VA-anlegg gjøres i samsvarmed NS 3420 og rørprodusentens krav.Etterfølgende tabell viser egnet komprimeringsutstyr vedulike lagtykkelser og materialtyper, og veiledende antalloverfarter. Dersom annet utstyr ønskes brukt, skal entreprenørenredegjøre for dette, og utstyret skal godkjennes avveiholder. Det er entreprenørens ansvar å velge komprimeringsutstyrsom ikke skader bygninger, rør etc.Om utførelse av komprimering vises for øvrig til Håndbok018 Vegbygging, kapitel 520.133.KomprimeringsutstyrMaskinkult 20-120 Fk 0-32 og 22 - 63AntalloverfarterLagtykkelseLagtykkelseVibrasjonsstamper:50 – 80 kg 10 cm 10Vibrasjonsplate:60 – 100 kg 10 cm 10150 – 300 kg 15 cm 10350 – 500 kg 15 cm 8500 – 800 kg 20 cm 10 20 cm 8Tandemvalser600 – 800 kg 30 cm 12 20 cm 8800 – 1500 kg 30 cm 10 30 cm 81500 – 2500 kg 30 cm 8 30 cm 8Selvgående/slepevalser2000 – 3000 kg 30 cm 8 30 cm 7AntalloverfarterVeiholder kan kreve at entreprenøren foretar måling avoppnådd tetthet eller komprimeringsgrad av de ulike lageneunder gjenoppbyggingen. Veiholder kan også kreve målingav tetthet eller komprimeringsgrad i eksisterende vei førgravearbeidene starter (etter at asfalt er fjernet).Krav til komprimering anses som innfridd dersom komprimeringetter reparasjonen er 95 % av den målte førtilstanden.Dokumentasjon av måleresultatene skal vises i vedlegg tilegenkontrollskjema.For komprimering av asfalt vises til pkt 5.6.4 og krav iHåndbok 018 kap 6.31.4.5.10.5 Egenkontrollskjema, ferdigmelding og dokumentasjonSenest 3 uker etter arbeidets slutt skal entreprenøren oversendegravetillatelse med utfylt ferdigmelding og egenkontrollskjema.Om dokumentasjon av ledningsanlegget vises tilbestemmelser i pkt 2.7 ovenfor.Dersom det er gitt midlertidig godkjenning med tillatelse tilpåsetting av trafikk (se pkt 5.6.5 ovenfor) skal det leveresegenkontrollskjema som er utfylt så langt det passer.Egenkontrollskjemaet inneholder henvisning til de pkt’er iGraveinstruksen som krever dokumentasjon.Arbeidet anses ikke ferdig før midlertidig dekke er fjernet ogerstattet med varmasfalt.Oppmåling av gravearealet gjøres av entreprenøren og leveressammen med utfylt ferdigmelding. Med oppmålt arealforstås selve gravearealet, dvs areal innenfor skjærekanter.Det vises til Prisregulativ for arbeids- og gravetillatelser iveier, parker og friområder.


32Graveinstruks for Drammen 2013Vedlegg oversiktVedlegg A: Normalprofil 33Vedlegg B: Prosedyre for gjenbruk av kantsein, brostein etc 34Vedlegg C: Prosedyre for rehabilitering av kumtopp v/reastaltering 35Vedlegg D: Kantstein og rennebunner 36Vedlegg E: Oversikt over aktuelle anleggseiere 38Vedlegg F: Endringer i forhold til Graveinstruks av 2009 39


Graveinstruks for Drammen 2013 33Vedlegg A: NormalprofilNormalprofil av grøft i vei(ikke i målestokk. Alle mål i cm)Normalprofil av grøft i midtdeler(ikke i målestokk. Alle mål i cm)


34Graveinstruks for Drammen 2013Vedlegg B: Prosedyre for gjenbruk av kantsein, brostein etc


Graveinstruks for Drammen 2013 35Vedlegg C: Prosedyre for rehabilitering av kumtoppv/reastaltering


36Graveinstruks for Drammen 2013Vedlegg D: Kantstein og rennebunnerDetalj bred kantstein / rennebunn(ikke i målestokk. Alle mål i cm)


Graveinstruks for Drammen 2013 37Detalj bred kantstein uten renne(ikke i målestokk. Alle mål i cm)Detalj smal kantstein(ikke i målestokk. Alle mål i cm)


38Graveinstruks for Drammen 2013Vedlegg E: Oversikt over aktuelle anleggseiere (se 2.6.1-2)Følgende instanser er aktuelle:• Energiselskapet Buskerud AS• Viken EB Skagerak fibernett AS• Telenor AS (kabler og luftstrekk).• Get, avd. Buskerud og andre TV-kabelselskap (kabler og luftstrekk).• Infiber AS• Drammen fjernvarme• TDC (IKT-tjenester)• Drammen kommune, Vann og avløp (VA-ledninger og signalkabler).• Drammen kommunes fagenhet for kart og geodata (polygonpunkt).• Drammen kommune, VNI (veilys- og signalkabler)• Drammensregionens IKT (D-IKT)• Statens vegvesen Buskerud (signalkabler, ATK og trafikktellepunkter).• Glitrevannverket (Vannledninger og signalkabler)• Skagerak Naturgass AS• Drammen Havnevesen.• Jernbaneverket.• Gårdeiere (vann- og avløpsanlegg, kabler, fjernvarme og snøsmelteanlegg).• Fylkeskonservator / Riksantikvar.Drammen kommune tar ikke ansvar for oversiktens gyldighet.


Graveinstruks for Drammen 2013 39Vedlegg F: Endringer i forhold til Graveinstruks av 2009Tabellen henviser til pkt og angir de viktigste endringene1.2.1 Veilovens formålsparagraf 1a er tilføyd som hjemmelsgrunnlag.Utdyping av begrepet veiens eiendomsområde etter §§ 32 og 57.1.4 Veiholder kan nekte graving i inntil 3 år dersom tiltakshaver avstår fra å melde interesse for koordinering avfellesføringsanlegg.1.6 Krav til entreprenør om å ha norsktalende representant på anleggsstedet.2.1 Søknad om arbeidstillatelse og arbeidsvarslingsplan for fylkesveier sendes til Statens vegvesen og ikke lenger tilDrammen kommune.2.2.1 Veiklasseinndeling er endret i samsvar med gjeldende normer for inndeling av veinett.2.2.3 Undersøkelsesplikt i forhold til rasfare.2.2.5 Trafikkavviklingsplan utgår som begrep og erstattes med ”plan for anleggstrafikk og midlertidig trafikkavvikling.Entreprenør må sjekke om aktuelle veier har begrensninger i aksellast.2.3.2 Veier med ny asfalt; kravet til utvidet reasfaltering er senket fra 25 til minst 15 meter.2.5 Hastesaker. Søknad skal fylles ut og sendes umiddelbart, jfr pkt 2.1. Behandlingen starter første virkedag etter atgravingen har startet.2.6.1 Tydeligere undersøkelsesplikt ved planer som kommer i berøring med kulturminner.2.9 Ny bestemmelse som omhandler vilkår for behandling av søknader om framføring i stolpeanlegg (luftstrekk).4 Tidligere kapitel 4 er omskrevet og omredigert men bestemmelsene er opprettholdt.5.3.1 Entreprenøren pålegges å dokumentere forholdene på anleggsstedet før gravingen starter dersom retten tilforhåndsbefaring ikke benyttes.5.4.3 Krav til skjæring av asfalt for grøft nærmere 30 cm utenfor veikant bortfaller (”nærføringsbestemmelsen”).For fortau bredere enn 2,5 meter kan det avtales annen bredde for skjæring og fjerning av asfalt enn hele bredden.5.4.4 Grøftedybde er justert, dels i samsvar med veiklasseinndelingen, dels fordi overbygningstabell (5.5.1) er endret.Gravedybde er en funksjon av veiklasse og veioverbygning og vil variere.5.4.6 Nytt: Forurensede masser skal fraktes til lovlig mottak.5.4.9 Særskilte krav til friksjon på kjøreplater er fjernet.5.5.1 Punktet er omarbeidet og gitt mer utfyllende forklaring. Tabell for oppbygging av veiens overbygning er endret isamsvar med inndeling i veiklasser. Dekketykkelse er økt for noen type veier og det er alltid tolags dekke.Dekketykkelse på fortau varierer avhengig av bredden.5.5.6 Utkilingskrav for alle veiklasser er endret til minimum1:1 og gjelder også i gangveier og fortau.5.6.1 Nærføringskravet er fjernet men dersom grøfter utenfor asfaltkant fører til undergraving kreves istandsetting tilmidt vei.5.6.2 Det er gitt supplerende bestemmelser for utskifting av kumtopper ved bruk av sirkelskjærer.5.6.3 Kravet til asfalttykkelse for fresing av fortanning er senket fra 8 cm til 6 cm.5.6.4 Krav til asfaltering er omarbeidet i samsvar med Håndbok 018 og har nye krav til dokumentasjon. Tillatt avvik erøkt fra 6 til 8 millimeter. Det kreves nå forsegling av alle skjøter etter at asfalteringen er gjennomført.Rød asfalt erstattes med sort asfalt som kjørebanen forøvrig.5.7.2 Trekkekummer som ligger i kjørebanen skal ha rundt lokk.5.8.2 Tykkelsen på settelaget er endret til 5 cm.5.8.3 Steinarealer i kjøreflater/kjørebaner skal settes i 10 cm betong B30. Hulkil flates ut ved passering av nedsenkved fotgjengerkrysninger.5.8.4 Veiholder kan kreve fresing av fortanning inn mot kantstein/rennebunn før asfaltering dersom det foretasutskifting av kantstein/rennebunn over lengre strekninger.5.10.5 Frist for innlevering av dokumentasjon er økt fra 2 til 3 uker. Nærmere presisering av oppmålingsreglene tilegenkontrollskjema.


layout: Grafisk senter, Drammen kommunewww.drammen.kommune.noVei, natur og idrettEngene 1, 3008 DrammenTelefon: 03008

More magazines by this user
Similar magazines