13.07.2015 Views

VIKTIGE MOMENTER VED VALG AV FUGEPRODUKTER

VIKTIGE MOMENTER VED VALG AV FUGEPRODUKTER

VIKTIGE MOMENTER VED VALG AV FUGEPRODUKTER

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>VIKTIGE</strong> <strong>MOMENTER</strong> <strong>VED</strong> <strong>VALG</strong> <strong>AV</strong><strong>FUGEPRODUKTER</strong>KERAMISKE FLISER GIR LETTSTELTE, <strong>VED</strong>LIKEHOLDSFRIE OGESTETISK TILTALENDE OVERFLATERMENALLE FLISFLATER ER <strong>AV</strong>HENGIG <strong>AV</strong>GODE FUGELØSNINGER OG -MATERIALERFOR Å SIKRE ENKELT <strong>VED</strong>LIKEHOLDKfB - Viktige momenter ved valg av fugeprodukter - Side 1 av 7


KR<strong>AV</strong> TIL FUGEMASSERDagens kunder ønsker vedlikeholdsfrie, og estetisk gode løsninger. Viktig er det derfor også å benytteriktig farge for at totalproduktet skal få det inntrykk kunden ønsker.Og ved å benytte Laticrete SpectraLOCK som fugemasse får vifølgende fordeler:• Ingen eller minimale fargeforandringer og skjolder• Enklere vedlikehold• Større elastisitet enn normale fugerOG DEN ER FIN Å BRUKE – på mange måter langt enklere åhåndtere enn vanlige sementbaserte produkter.Epoksy har også et viktig miljø- og helsemessig aspekt:Allergikere påvirkes ikke av herdet epoksy(i motsetning tilsement) – denne løsningen gir bedre hygiene, ingen bakterieellersoppflora i fugene og enklere renhold!Neste best følger Laticrete Permacolor – i alle desamme fargeneKevlarforsterket sementbasert fugemasseTåler høytrykkspylingFargeekteMindre riss og sprekkdannelserLettere å vaske jevn selv i mørke fargerFyller godtKlar for gangtrafikk etter 6 timerKan benyttes på fugebredder inntil 12 mmSe for øvrig datablad og HMSVelger man likevel å benytte en ren,sementbasert masse, for eksempel LaticreteKlinkerfug, spesielt utvendig, bør denne tilsettesLaticrete Fugeforsterker 1776.Dette er vanskeligere å rengjøre og ikke på langtnær så holdbart - og valget bør derfor væreenkelt.Leveres kun i manhattan, sementgrå og antrasit.TENK LANGSIKTIGDET ER EN FORNUFTIG INVESTERING Å VELGE EN HØYVERDIG FUGEMASSEKfB - Viktige momenter ved valg av fugeprodukter - Side 2 av 7


NORMER IFM FUGING OG SPRANG MELLOM FLISER – NS 3420 – JUN 2005Sprang i og mellom fuger er et viktig kriterium for et tilfredsstillende resultat. Utføres legging medsprang eller fuger med svanker slik at de ikke er fylt ”helt opp” vil gulvet oppfattes som ubehageligå gå på(man sparker lett tærne i en flis med oppkant). Essensielt er det også for vanlig vask ogvedlikehold – dype fuger gir ekstra smuss i fugene – og tungt renhold!Og husk sprang kan lett oppstå når fliser legges i forbandt – flisenes tilvirkningstoleranse må hertas hensyn til!Type avvikToleranseklasseA B CSprang 0,8 mm 1,2 mm 2 mmAkseptert sprang mellom fliser er inntil 1,2mm i toleranseklasse BAkseptert sprang i fuger er inntil 1,2 mmNS 3420-N4.1 – c6.3 – toleransekl Bc6) Fugingc6. 1) Fugene skal være rengjort for rester frafestemassen/limet slik at fugene er åpne i heleflislagets tykkelse.c6.2) Fugemassen skal komprimeres godt slik athulrom unngås og fugen fylles helt.c6.3) Dersom annet ikke er spesifisert skalfugeoverflaten være rett og i plan med ferdigflisflate, og med største sprang mellomfugeoverflate og flisoverflate som angitt i tabell N4:1for spesifisert toleranseklasse.d2) For mosaikkflis skal fugebredden mellom deenkelte mosaikkark ikke avvike med mer enn 10 %fra mosaikkarkenes nominelle fugebredde, dersomannet ikke er angitt.d3) Ferdig overflate skal tilfredsstille kravene tilangitt toleranseklasse i tabell N4:1.MERKNAD Fliskonstruksjon med mosaikkflisanbefales spesifisert og utført i toleranseklasse A.Det er viktig å huske at mosaikk med skarpe kanterhar lett for å ”sladre mer” som overflate, men ogsåmer mellom hver mosaikk enn typer med noe fasetkantKfB - Viktige momenter ved valg av fugeprodukter - Side 3 av 7


c6.3) MERKNAD 1 Ved bruk av flis med avfasetekanter vil synlig fugebredde kunne bli større ennavsatt fugebredde. Dette må det tas hensyn til vedvalg av flistype og kantavfasing, samt valg avfugeoverflatens beliggenhet i forhold til flisoverflatena = avsatt fugebreddeb = synlig fugebreddeHer er det viktig å informere/kommunisere medbyggherre hvilken fugebredde som anbefales – altavhengig av format og flisvalg.b 10.2)) Fugemørtler skal velges slik at det kanoppnås god samhørighet med de flismaterialene deskal hefte til og tilstrekkelig styrke og bestandighet tilå tåle angitte eller forutsatte påkjenninger.MERKNAD Det benyttes som oftest sementbaserteeller polymerbaserte fugemørtler.KfB anbefaler vedlikeholdsfrie masser –fortrinnsvis epoksy - som har en tettereoverflate og er helt resistente mot smuss,skjolding og flekker. Høyverdige(kevlarforsterket el) sementbasertefugemasser er også bra, men er i en heltannen divisjon – men dog langt rimeligerec9 Bevegelsesfugerc9. 1) Alle flislag skal være utført medbevegelsesfuger i et slikt omfang at sprekker ogandre skader unngås. Fugene avsettes paralleltmed legging og setting av flisene.MERKNADBruk og utforming av bevegelsesfuger vil i storgrad bestemmes av valgt fliskonstruksjon,underlagets beskaffenhet, temperaturvariasjonerog bevegelser i underlaget.Primer bør benyttes ved stor påkjenning –spesielt offentlig brukBevegelsesfuge med bunnfyllingsnorBør også legges inn i hjørner FØRflislegging slik at kapp alltid avsluttes i godavstand frahjørnet!Store flater bør generelt deles opp i mindre, mestmulig kvadratiske delflater på høyst 60 m medadskillende bevegelsesfuger ført helt gjennomfliskonstruksjonen ned til underliggendekonstruksjon, glidesjikt eller membran.Det bør være bevegelsesfuger langsgjennombrytende komponenter (vegger, søyler,.Maskinfundamenter. rør m.m.), langsKfB - Viktige momenter ved valg av fugeprodukter - Side 4 av 7


materialskiller og diskontinuiteter i underlaget. ogpå steder der en har sterkemomentkonsentrasjoner og/eller deformasjoner iunderliggende hærekonstruksjon (knutepunkterlangs oppleggsakser i dekker, både plasstøpteog betongelementdekker m.m.).Ved prosjektering av betongelementdekker forflislegging bør det settes krav til begrensning anedbøyning og enderotasjon. Det bør legges innbevegelsesfuger i begge akseretninger vedbjelkeopplegg og endekanter.For arealer med stor belastning må arealetreduseres – ved sterk solbelastning, mørkebelegg og sterk termisk belastning - helt ned tilkantlengde ca 250 cmLeggemønsterDet er viktig å huske at sprang mellom fliser kanskje skaper de største problemene ved storformater.Spesielt er dette ved legging av 30x60 cm i forbandt.Her er det nemlig vanlig at flis er noe krum og dette vil ved feil legging skape større sprang enn det somer ”akspetert/estetisk” tilfredsstillende - selv om det ligger innenfor normen.Utførende må her bruke sunn fornuft -og være sikker på at resultatet blirakseptabelt for brukeren. Selv omslike tilfeller er sjeldne - og innenfornormen - vil manglende sortering ogjusteringer måtte betraktes som sletthåndverk.Hvis utførende er usikker på resultatet– vil en fornuftig kommunikasjon medbyggherre i de fleste tilfeller løseproblemene.ANSVARSBEGRENSNINGOpplysninger gitt i dette skriv er utarbeidet av KfB AS. De opplysninger vi gir er basert på erfaringer ogresultater fra tester. Da vi ikke forestår den praktiske gjennomføring, kan vi ikke ta på oss ansvaret for detferdige resultatet. Det anbefales å sette prøver i tvilstilfeller.KfB - Viktige momenter ved valg av fugeprodukter - Side 5 av 7


Fargekart Laticrete Permacolor og SpectraLOCK og silikonvarianterKfB - Viktige momenter ved valg av fugeprodukter - Side 6 av 7


ALLE FARGER ER STORT SETT PÅ LAGER I OSLO, MEN ENKELTE I NOE BEGRENSET OMFANGKfB - Viktige momenter ved valg av fugeprodukter - Side 7 av 7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!