Berge Gerdt Larsen ABG Sundal Collier - StockTalk

stocktalk.no

Berge Gerdt Larsen ABG Sundal Collier - StockTalk

FINANSFOTO: SCANPIXDNO SPONSET HARTLEPOOL UNITED: Berge Gerdt Larsen eier Hartlepool United gjennom Network Drilling Ltd. på de BritiskeJomfruøyer.enig med Petrolia Drilling om å selge38,5 prosent av Petrojack i februar 2007.Det frigjorde 550 millioner kroner forIOR, samtidig som selskapet opprettholdtkontrollen over Petrojack. I ettertidhar ikke avtalen vært like lysende forPetrolia Drilling, som har sett 475 millioneraksjekroner fordunste.Trofast mannPetrolia Drilling kjøpte i 2007 boreutstyrtil en verdi av 12 millioner kronerfra Larsens Jersey-selskap IndependentOilfield Rentals. Boreutstyret ble bruktsom tingsinnskudd i selskapet VentureDrilling, som er eid i like deler av Petroliaog Sinvest. Petrolia Drilling betalerårlig Larsen Oil & Gas Ltd. (LOG) tremillioner kroner som kompensasjon forat LOG ikke tjener nok penger på avtalenmed Venture Drilling.Kapital har spurt Larsens høyre håndi Norge, Lars Moldestad, om hvorforPetrolia Drilling kompenserer LOG foren utilfredsstillende avtale med VentureDrilling. Moldestad ønsker ikke å uttaleseg konkret om enkelttransaksjoner ogviser til notene i årsregnskapet. Uten ennærmere forklaring kan det se ut somSinvest er en tøffere forhandler mot Larsensselskaper enn Petrolia Drilling.Moldestad har sentrale posisjoner iLarsens norske eierselskaper og i sfærensbørsnoterte riggselskaper. I en epost viserMoldestad til avgitte årsrapporter og børsmeldinger.Han understreker at styret ernøye med å påse at alle managementavtalerer inngått på best mulige markedsmessigebetingelser. Når et selskap inngåren avtale med et annet selskap hvoret styremedlem kan anses å ha særskilteinteresser, vil det aktuelle styremedlemerklære seg inhabil.– Førøvrig ser selskapets revisor detsom en forpliktelse å påse at alle avtalermed nærstående inngås basert på prinsippetom armlengdes avstand. Hva angårprising av tjenester, gjøres en benchmarki forhold til tilsvarende tjenester i industrienog prises deretter, skriver Moldestad.Berge Gerdt Larsen er kjent for å væretilbakeholden med kommentarer overforpressen. Han har ikke svart på Kapitalshenvendelser via e-post. Moldestadkunne heller ikke hjelpe Kapital med åfå kontakt med Larsen.– Jeg vil gjerne snakke med Larsen.Vet du hvordan jeg kan kontakte ham?– Nei, det vet jeg ikke, svarer Moldestad.– Har du ikke telefonnummeret hansheller?– Nei, det har jeg ikke, sier Larsensnærmeste medarbeider i Norge og tidligerefotballspiller i Brann.Larsens skattesak er ikke berammet,og han er ikke dømt. Men med en selskapsstrukturmed sterke innslag av skatteparadiserer det ikke rart at skattetatenhar fått ferten av røyk. Da kan de hellerikke klandres for å lete etter ild. Deter likevel andre grunner til å etablereselskaper i skatteparadiser enn skattefordeler.Ikke minst i den gjennomkorrupteoljebransjen. Både Statoil og Hydrohar fått merke hvor ubehagelig det kanvære når deres overføringer til “konsulenter”har kommet for en dag.Arne Thommessenarne.thommessen@kapital.no18KAPITAL nr. 22/2008

More magazines by this user
Similar magazines