Bibliotekene i Akershus 2016

FylkesbiblioteketAkershus

Fylkesbiblioteket i Akershus besøkte i desember 2016 og januar 2017 alle de 22 folkebibliotekene i fylket. Hensikten var å få en større forståelse for bibliotekenes arbeid med formidling av kunnskap, kultur og litteratur. Vi ønsket også å få et samlet bilde av folkebibliotekenes forventninger til fylkesbiblioteket på formidlingsområdet. Denne rapporten er en oppsummering av samtalene med hvert bibliotek. Vi har forsøkt å dra ut essensen. Hvor er vi nå, og hva er de viktigste utfordringene med hensyn til formidling i tida framover? Hva kan Fylkesbiblioteket bidra med for å fremme utviklingen? Rapporten er skrevet av Tordis Holm Kverndokk på vegne av Fylkesbiblioteket i Akershus.

som hovedfunksjon å støtte folkebibliotekene og fritidsmusikklivet

gjennom å stille materiale og kompetanse om musikk til rådighet.

I Kulturplan for Akershus 2016-2023 kap. 4.4.4 står det blant annet:

«Dokumentasjonssenteret skal bidra med utviklingstiltak som kan

skape økt forståelse for og opplevelser rundt musikk som

kulturuttrykk.» Videre står det: «… Dokumentasjonssenteret skal

fungere som en drivkraft og legge særskilt vekt på dokumentasjon

og formidling av folkemusikken i Akershus. Formidling kan skje både

i det fysiske og digitale rommet.»

Vi vil på best mulig måte være et tilbud ut til publikum for

bibliotekene i Akershus. På den bakgrunn stiller vi følgende

spørsmål:

Det kan være forskjeller på om det enkelte bibliotek og de

ansatte kjenner til senteret. Er alle ansatte i biblioteket kjent

med Dokumentasjonssenteret for musikk og dets virksomhet?

Svarene vi fikk tyder på at det er mange bibliotekansatte som ikke

kjenner til senteret eller hva det kan tilby av tjenester. Flere sa at de

kjenner til det, men er usikre på forskjellen mellom

Dokumentasjonssenteret og Fylkesbiblioteket generelt. Det var også

noen som mente at navnet ikke hjelper til med å forklare

virksomheten. De foreslo å bytte navn til for eksempel

Musikkbiblioteket.

Ønsker dere at Dokumentasjonssenteret for musikk skal

komme og informere de ansatte om virksomheten?

6

More magazines by this user