11.10.2018 Views

Gi bort_enkeltsider

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1898<br />

2 018<br />

2 018<br />

1898<br />

Ja, eg har tips til nye Bondevennar<br />

Mitt namn: (må fyllast ut)<br />

Årgang 121 • Nr. 29 • 5. oktober 2018<br />

120 år<br />

<strong>Gi</strong> tre<br />

veker med<br />

Bondevennen<br />

gratis<br />

Mi adresse:<br />

Postnummer og stad:<br />

Min e-post adresse:<br />

(Før opp e-post og få tilbakemelding dersom du har gitt til nokon som har hatt BV dei siste 12 mnd.)<br />

Dyrkar grønt<br />

mangfald<br />

Årgang 121 • Nr. 17 • 1. juni 2018<br />

Satsa nytt på<br />

gammal rase<br />

120 år<br />

Eg ønskjer premien:<br />

Eg vil gjerne gi <strong>bort</strong> til fleire! Send meg ............. stk. ekstra foldarar.<br />

Fyll inn namn, adresse og mobilnummer, og postlegg foldaren. Vi sender ut eit brev til mottakarane og fortel<br />

dei at det er du som gir <strong>bort</strong> gratis Bondevennen, at det er helt uforpliktande, og at bladet stoppar etter tre veker.<br />

NB! Du kan ikkje gi Bondevennen til dei som har hatt bladet dei siste 12 månadene eller som bur i utlandet.<br />

Dette er dei heldige som skal få Bondevennen:<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

Namn:<br />

Mobilnr.:<br />

Adresse: Postnr.: Stad:<br />

Namn:<br />

Mobilnr.:<br />

Adresse: Postnr.: Stad:<br />

Namn:<br />

Mobilnr.:<br />

Adresse: Postnr.: Stad:<br />

Namn:<br />

Mobilnr.:<br />

Adresse: Postnr.: Stad:<br />

Namn:<br />

Mobilnr.:<br />

Adresse: Postnr.: Stad:<br />

Namn:<br />

Mobilnr.:<br />

Adresse: Postnr.: Stad:<br />

Namn:<br />

Mobilnr.:<br />

Adresse: Postnr.: Stad:<br />

Namn:<br />

Mobilnr.:<br />

Adresse: Postnr.: Stad:<br />

(Bruk blokkbokstavar)<br />

NB! Skjemaet kan også fyllast ut på nett: bondevennen.no/gi<strong>bort</strong> eller send oss en e-post på post@bondevennen.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!