11.10.2018 Views

Gi bort_enkeltsider

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

1898<br />

2 018<br />

Årgang 121 • Nr. 14 • 27. april 2018<br />

Årgang 121 • Nr. 21 • 10. august 2018<br />

2 018<br />

1898<br />

1898<br />

2 018<br />

120 år<br />

2 018<br />

1898<br />

Brett, tape saman og send inn. Vi betaler portoen.<br />

Prøv våre vervesider<br />

på nett!<br />

Der kan du enkelt fylle ut kven som skal få<br />

gratis Bondevennen og velje deg en fin premie.<br />

www.bondevennen.no/gi<strong>bort</strong><br />

BONDEVENNEN<br />

SVARSENDING 7126<br />

0096 OSLO<br />

Årgang 121 • Nr. 25 • 7. september 2018<br />

120 år<br />

120 år<br />

2 018<br />

1898<br />

Geitebøndene<br />

ventar på Tine<br />

Årgang 121 • Nr. 27 • 21. september 2018<br />

120 år<br />

Årgang 121 • Nr. 26 • 14. september 2018<br />

120 år<br />

Lang erfaring<br />

= god røktar<br />

Smaken av ein<br />

god sesong<br />

NLR-<br />

utgåve<br />

Fylt av fag!<br />

Kan augustregn<br />

berga tredjeslåtten?<br />

Jordnære<br />

moldstudentar

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!