29.12.2020 Views

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΠΑΧΑΡ 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.ÐÑÏÓÙÐÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ - PERSONAL INFORMATION

¼íïìá / Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Äéåýèõíóç / Adress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÏìÜäá Áßìáôïò / Blood Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Áñ. Ôáõôüôçôáò / Identity Card No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Áñ. Äéáâáôçñßïõ / Passport No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ëïãáñéáóìüò ôñÜðåæáò / Bank a/c No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÐéóôùôéêÞ êÜñôá / Credit Card No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ËÞîç/Ex.Date

Äßðëùìá ïäÞãçóçò / Driving Licence No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ËÞîç/Ex.Date

ÁÓÖÁËÅÉÅÓ - INSURANCE

ÁóöÜëåéá ÆùÞò / Life Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ôçë./Tel

ÁóöÜëåéá ÁõôïêéíÞôïõ / Car Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ôçë./Tel

ÁÍÁÃÊÁÉÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ - IMPORTANT TEL.

Ãéáôñüò / Doctor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ôçë./Tel

Ïäïíôßáôñïò / Dentist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ôçë./Tel

Íïóïêïìåßï / Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ôçë./Tel

Äéêçãüñïò / Lawyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ôçë./Tel

Áóôõíïìßá / Police . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ôçë./Tel

ÔñÜðåæá / Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ôçë./Tel

ÑÜäéï-Ôáîß / Taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ôçë./Tel

— 3 —


ÄÉÁÖÏÑÅÓ ×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

ÁÉÔÇÓÅÉÓ ÅÊÄÏÓÅÉÓ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . .1502

ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ ÁÈÇÍÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . .210-324.8731

ÂÏÕËÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-370.7000

ÄÇÌÁÑ×ÅÉÏ ÁÈÇÍÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-527.7000

ÄÇÌÁÑ×ÅÉÏ ÐÅÉÑÁÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-419.4000

ÅÏÊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-727.2100

ÅÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-361.3848

ÅÏÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-327.1300

ÅËÔÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-3216.033

ÈÅÁÔÑÁ-ÊÉÍÇÌÁÔÏÃÑÁÖÏÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131

ÉÁÔÑÏÉ ÔÏÕ ÊÏÓÌÏÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-644.0300

ÊÔÅÏ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÅËÅÃ×ÏÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1425

ËÇÎÉÁÑ×ÅÉÏ ÁÈÇÍÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-324.6519

ËÇÎÉÁÑ×ÅÉÏ ÐÅÉÑÁÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-419.4534

ÌÅÔÅÙÑÏËÏÃÉÊÏ ÄÅËÔÉÏ ÁÔÔÉÊÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . .1488

ÌÅÔÅÙÑÏËÏÃÉÊÏ ÄÅËÔÉÏ ÕÐÏ.×ÙÑÁÓ . . . . . . . . . . . . . .1448

ÏÔÅ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÊÁÔÁËÏÃÏÕ ÅËËÁÄÏÓ . . . . . . . .11888

ÏÔÅ ØÇÖÉÁÊÅÓ ÐÁÑÏ×ÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

ÏÔÅ ÁÖÕÐÍÉÓÅÉÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1402

ÏÔÅ ÔÇËÅÃÑÁÖÇÌÁÔÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ . . . . . . . . . . . . . . . . .136

ÏÔÅ ÔÇËÅÃÑÁÖÇÌÁÔÁ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ . . . . . . . . . . . . . . . . .136

ÏÔÅ ÓÕÍÄÉÁËÅÎÅÉÓ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129

ÏÔÅ ÓÕÍÄÉÁËÅÎÅÉÓ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129

ÏÔÅ ÑÁÄÉÏÓÕÍÄÉÁËÅÎÅÉÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158

ÐÁÉÄÉÊÏ ×ÙÑÉÏ S.O.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-331.3661

ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ ÅÖÇÌÅÑÅÕÏÍÔÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1434

ÔÇËÅÐËÑÏÖÏÑÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1444

ÔÅËÙÍÅÉÏ ÁÈÇÍÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-514.4526

ÔÅËÙÍÅÉÏ ÐÅÉÑÁÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-400.6248

ÔÅËÙÍÅÉÏ ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏÕ . . . . . . . . . . . . . . . .210-354.2122

ÔÌÇÌÁ ÁËËÏÄÁÐÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-643.4496

×ÁÌÏÃÅËÏ ÔÏÕ ÐÁÉÄÉÏÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1056

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800-11-56789

×ÑÇÌÁÔÉÓÔÇÑÉÏ ÓÕÍÁËËÁÃÌÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1424

ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÏÔÅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1444

ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÁ ÁÈÇÍÙÍ - ÐÅÉÑÁÉÙÓ

ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÏ & ÅÌÐÏÑÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-360.4815

ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÏ & ÅÌÐÏÑÉÊÏ ÐÅÉÑÁÉÙÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . .ËÏÕÄÏÂÉÊÏÕ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-417.7241

ÂÉÏÔÅ×ÍÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-368.0700

ÂÉÏÔÅ×ÍÉÊÏ ÐÁÉÑÁÉÙÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÊÁÑÁÚÓÊÏÕ 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-417.4152

ÂÉÏÔÅ×ÍÉÊÏ ÅËËÁÄÏÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÄÉÄÏÔÏÕ 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-360.5579

ÄÉÅÈÍÅÓ ÅÌÐÏÑÉÊÏ ÅÐÉÌÅËÇÔÇÑÉÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÊÁÍÉÃÃÏÓ 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-381.0879

ÅÉÊÁÓÔÉÊÙÍ ÔÅ×ÍÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÊÙËËÅÔÇ 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-330.1144

ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÏ ÁÈÇÍÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÅË.ÂÅÍÉÆÅËÏÕ 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-360.1651

ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÏ ÐÅÉÑÁÉÙÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÁÃ.ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-417.9065

ÍÁÕÔÉÊÏ ÅËËÁÄÏÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÁÊÔÇ ÌÉÁÏÕËÇ 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-429.3827

ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÁÊÏ ÅËËÁÄÏÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ÓÔÁÄÉÏÕ 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-331.0026

ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏ ÅËËÁÄÏÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ã' ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-520.2260

ÔÅ×ÍÉÊÏ ÅËËÁÄÏÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ã' ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-329.1200

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ - ÐÑÙÔÅÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÁÈÇÍÙÍ

ÁÌÅÓÇ ÂÏÇÈÅÉÁ (ÅÊÁÂ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166

ÁÌÅÓÇ ÄÑÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

ÁÍÔÉÔÑÏÌÏÊÑÁÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170

ÁÌÅÓÇ ÅÐÅÌÂÁÓÇ ËÉÌÅÍÉÊÏÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

ÁÌÅÓÇ ÅÐÅÌÂÁÓÇ ÓÔÑÁÔ/ÌÉÁÓ . . . . . . . . . .210-775.3298

ÁÍÏÉ×ÔÇ ÃÑÁÌÌÇ ÁÐÅÎÁÑÔÇÓÇÓ . . . . . . . .210-361.7089

ÄÇÌÏÓ ÁÈÇÍÁÉÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195

ÄÇËÇÔÇÑÉÁÓÅÉÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-779.3777

ÄÉÙÎÇ ÍÁÑÊÙÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109

ÅËËÇÍÉÊÇ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ ÁÈÇÍÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

ÅÖÇÌÅÑÅÕÏÍÔÅÓ ÉÁÔÑÏÉ ÁÔÔÉÊÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . .1434

ÅÖÇÌÅÑÅÕÏÍÔÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1434

ÅÖÇÌÅÑÅÕÏÍÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1434

É.Í.Ê.Á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1721

ÊÅÍÔÑÏ ÁÉÌÏÄÏÓÉÁÓ Å.Å.Ó. . . . . . . . . . . . . . .210-884.3381

ÉÁÔÑÏÉ S.O.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1016

Ï.ÊÁ.ÍÁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1031

ÏÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . .154

ÏÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ INTERAMERICAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168

ÏÄÉÊÇ ÂÏÇÈÅÉÁ ÅË.ÐÁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199

ÐÕÑÊÁÃÉÅÓ ÄÁÓÙÍ (ÁÍÔÉÌÅÔÙÐÉÓÇ) . . . . . . . . . . . . . . . .191

ÔÇË.ÃÑÁÌÌÇ AIDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-722.2222

ÔÇËÅÖÙÍÉÊÅÓ ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÅÉÓ ÏÔÅ . . . . . . . . . . . . . . . . .134

ÔÑÏ×ÁÉÁ ÁÈÇÍÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-528.4000

ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÇ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171

ÔÑÏ×ÁÉÁ ÐÅÉÑÁÉÙÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210-411.3832

ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÌÅÔÁÌÏÓ×ÅÕÓÅÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1147

×ÑÇÓÉÌÁ ÔÇËÅÖÙÍÁ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ

ÁÅÑÏÄÑÏÌÉÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2310-473.122

ÁÌÅÓÏÓ ÄÑÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

ÁÉÌÏÄÏÓÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2310-531.530

ÄÅÇ (ÂËÁÂÅÓ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1252

ÄÇÌÁÑ×ÅÉÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2310-238.321

ÅÊÁÂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166

ÅËÐÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

ÅÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2310-531.534

ÅÏÔ (ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ ÔÏÕÑÉÓÌÏÕ) . . . . . . . . . . . .2310-500.310

— 4 —

ÅÖÇÌÅÑÅÕÏÍÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1434

ÅÖÇÌÅÑÅÕÏÍÔÁ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1434

ËÉÌÅÍÁÑ×ÅÉÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2310-531.505

ÅÕÁÈ (ÂËÁÂÅÓ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1202

ÏÓÅ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2310-559.100

ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199

ÔÏÔÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2310-550.901

ÔÅËÙÍÅÉÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2310-531.222

×ÁÌÏÃÅËÏ ÔÏÕ ÐÁÉÄÉÏÕ . . . . . . . . . . . . . . . .2310-250.160


ÅÕÑÅÔÇÑÉÏ ÓÕÍÔÁÃÙÍ

Βασιλόπιτα κέικ με «νερά» καραμέλας 9

Πρασόριζο με δαμάσκηνα 13

Κρεατόσουπα με σκορδοστούμπι 17

Τάρτα με ψητό χοιρινό, γλυκοπατάτες και αρσενικό Νάξου 21

Γαριδομακαρονάδα με πολύχρωμα ντοματίνια και σάλτσα γιαουρτιού 25

Φασόλια χάντρες στον φούρνο 29

Χορτόσουπα με λευκά φασόλια 33

Κοκορέτσι στον φούρνο 37

Γεμιστό αρνάκι 41

Ανοιξιάτικο μπριάμ 45

Κρεατόπιτα κεφαλλονίτικη 49

Αρνάκι καπαμά με πατάτες 53

Ρεβιθοκεφτέδες με σος γιαουρτιού και ταχίνι 57

Στιφάδο με κοτόπουλο και μαυροδάφνη 61

Τουρλού κατσαρόλας με φέτα 65

Σκουμπρί πλακί πικάντικο 69

Ξινόχοντρος με μελιτζάνες, ανθότυρο και βασιλικό 73

Σπετζοφάι με κεφτέδες και τρεις διαφορετικές ντομάτες, στην κατσαρόλα 77

Γιουβέτσι με κοκκινόψαρο 81

Σουτζουκάκια με μελιτζάνες και γιαούρτι 85

Κοτόπουλο με πατάτες και πιπεριές 89

Χοιρινό με μπρόκολο, πράσο και ρύζι 93

Χοιρινό με δαμάσκηνα και κυδώνια 97

Μπιτόκ α λα ρους με μανιτάρια 101

Κορμός σοκολάτας με μους κάστανο 105

Γεμιστή φραγκόκοτα στον φούρνο με μανιτάρια και πατάτες 109

Óõíôïìïãñáößåò õëéêþí

ê.ã.: êïõôáëÜêé ôïõ ãëõêïý

ê.ó.: êïõôáëéÜ ôçò óïýðáò

öëéôæ. êáöÝ: öëéôæáíÜêé ôïõ êáöÝ

öëéôæ.: öëéôæÜíé ôïõ ôóáãéïý

Ý.ð. åëáéüëáäï: Ýîôñá ðáñèÝíï åëáéüëáäï

Áíôéóôïé÷ßá óå ãñ./ml (êáôÜ ðñïóÝããéóç)

1 ê.ã.: 5 ãñ./ml

1 ê.ó..: 15 ãñ./ml

1 öëéôæ. êáöÝ: 70 ãñ./ml

1 öëéôæ.: 240 ãñ./ml

1 ðïôÞñé ôïõ íåñïý: 250 ãñ./ml

— 5 —


ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ / JANUARY

28 ÄåõôÝñá / Monday

28

29 Ôñßôç / Tuesday

29

30 ÔåôÜñôç / Wednesday

30

31 ÐÝìðôç / Thursday

31

01 ÐáñáóêåõÞ / Friday

W Âáóßëçò, ÂáóéëéêÞ

01

02 ÓÜââáôï / Saturday

02

03 ÊõñéáêÞ / Sunday

03

Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Σ Κ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W Ô F S S

— 6 —


ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ / JANUARY

04 ÄåõôÝñá / Monday

04

05 Ôñßôç / Tuesday

05

W Öþôéïò, ÖùôåéíÞ, ÈåïöÜíçò, ÖáíÞ, ÉïñäÜíçò, Ïõñáíßá

06 ÔåôÜñôç / Wednesday

06

W ÉùÜííçò, ÉùÜííá, Ðñüäñïìïò

07 ÐÝìðôç / Thursday

07

08 ÐáñáóêåõÞ / Friday

08

09 ÓÜââáôï / Saturday

09

10 ÊõñéáêÞ / Sunday

10

Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Σ Κ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W Ô F S S

— 7 —Βασιλόπιτα κέικ με «νερά» καραμέλας

1 ΩΡΑ ΚΑΙ 45΄ | ΕΥΚΟΛΟ

Υλικά για 10-12 άτομα

Για το κέικ

4 αυγά

300 γρ. ζάχαρη

200 γρ. βούτυρο, λιωμένο,

κρυωμένο

200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό

300 γρ. αλεύρι φαρίνα

1 κ.γ. βανίλια φυσική υγρή Μπαχάρ

1/2 κ.γ. Μείγμα για βασιλόπιτα

Μπαχάρ

Για την καραμέλα

200 γρ. ζάχαρη

2 κ.σ. νερό

180 ml κρέμα γάλακτος με 35%

λιπαρά, σε θερμοκρασία

περιβάλλοντος

40 γρ. βούτυρο, σε κύβους

½ κ.γ. αλάτι

Ζάχαρη χρωματιστή Μπαχάρ για

διακόσμηση

Εκτέλεση

Καραμέλα: Βάζουμε τη ζάχαρη και το νερό σε ένα βαθύ αντικολλητικό

τηγάνι και ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά για 5΄-8΄ ή μέχρι να

καραμελώσει.

Ρίχνουμε με προσοχή την κρέμα και ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα.

Προσθέτουμε το βούτυρο και το αλάτι ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να

λιώσει. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αδειάζουμε τη σάλτσα σε μια

κανάτα.

Κέικ: Σε ένα μπολ χτυπάμε με το μίξερ τα αυγά με τη ζάχαρη, μέχρι το

μείγμα να ασπρίσει και να αφρατέψει. Προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο

και το γιαούρτι και χτυπάμε για λίγο ακόμα μέχρι να ενωθούν καλά.

Σταματάμε το μίξερ και προσθέτουμε σταδιακά το αλεύρι, το μπέικιν

πάουντερ, τη βανίλια και το μείγμα βασιλόπιτας, ανακατεύοντας με μια

σπάτουλα.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα. Βουτυρώνουμε

ελαφρώς μια στρογγυλή και βαθιά φόρμα με διάμετρο 24 εκ. Ρίχνουμε

στη φόρμα τη μισή ποσότητα του κέικ και περιχύνουμε με λίγη από την

καραμέλα. Ανακατεύουμε ελαφρώς με μια οδοντογλυφίδα να κάνει

«νερά» και καλύπτουμε με το υπόλοιπο κέικ. Ρίχνουμε και πάλι λίγη

καραμέλα και ανακατεύουμε ελαφρώς με την οδοντογλυφίδα να κάνει

«νερά».

Ψήνουμε τη βασιλόπιτα για 1 ώρα. Την αφήνουμε να κρυώσει,

τοποθετούμε από κάτω το φλουρί τυλιγμένο σε λίγο αλουμινόχαρτο και

περιχύνουμε με την υπόλοιπη καραμέλα και διακοσμούμε με τη ζάχαρη.

— 9 —

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΑ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 31 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 3217225

www.bahar.gr Μπαχαρ - Bahar


ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ / JANUARY

11 ÄåõôÝñá / Monday

W Èåïäüóéïò

11

12 Ôñßôç / Tuesday

12

13 ÔåôÜñôç / Wednesday

13

14 ÐÝìðôç / Thursday

14

15 ÐáñáóêåõÞ / Friday

15

16 ÓÜââáôï / Saturday

16

17 ÊõñéáêÞ / Sunday

W Áíôþíéïò

17

Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Σ Κ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W Ô F S S

— 10 —


ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ / JANUARY

W ÁèáíÜóéïò

18 ÄåõôÝñá / Monday

18

19 Ôñßôç / Tuesday

19

W Åõèýìéïò

20 ÔåôÜñôç / Wednesday

20

W ÁãíÞ, ÌÜîéìïò, Íåüöõôïò

21 ÐÝìðôç / Thursday

21

W Ôéìüèåïò

22 ÐáñáóêåõÞ / Friday

22

23 ÓÜââáôï / Saturday

23

W ÎÝíç

24 ÊõñéáêÞ / Sunday

24

Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Σ Κ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W Ô F S S

— 11 —Πρασόριζο με δαμάσκηνα

1 ΩΡΑ | ΕΥΚΟΛΟ

ÕëéêÜ για 4-5 άτομα

70 ml έ.π. ελαιόλαδο

2 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

2 καρότα, σε κύβους

700 γρ. πράσα, σε ροδέλες

2 κλωνάρι σέλερι, ψιλοκομμένο

1 κ.σ σελινόριζα Μπαχάρ

αφυδατωμένη

1 κ.γ σκόρδο flakes Μπαχάρ

2 σκελίδες μαύρο σκόρδο Μπαχάρ

220 γρ. ρύζι μακρύκοκκο

1½ κ.σ. ντομάτα σε σκόνη Μπαχάρ

½ κ.γ αστεροειδές γλυκάνισο σε

σκόνη Μπαχάρ

1 κ.γ. κόκκινο γλυκό πιπέρι

Μπαχάρ

2 κ.σ. ζωμό λαχανικών σε σκόνη

Μπαχάρ, διαλυμένο σε 700-800

ml νερό

6-8 δαμάσκηνα αποξηραμένα

Μπαχάρ, μουλιασμένα και

στραγγισμένα

ανθό αλατιού Μπαχάρ

πιπεράτα Μπαχάρ, φρεσκοτριμμένη

ÅêôÝëåóç

Σε μεγάλη πλασοτέ κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε

τα κρεμμύδια και τα καρότα για 2΄ ανακατεύοντας με μια σπάτουλα.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά, προσθέτουμε τα πράσα, τη σελινόριζα, και τα

δαμάσκηνα και σοτάρουμε για 3΄-4΄.

Προσθέτουμε το σέλερι, τα σκόρδα, τα μπαχαρικά, το ρύζι, τη ντομάτα, το

πιπέρι, αλάτι και τον ζωμό. Βράζουμε το πρασόρυζο για 25΄,

προσθέτοντας λίγο επιπλέον ζωμό αν χρειαστεί.

Περίπου 10΄ πριν αποσύρουμε το σκεύος από τη φωτιά ανακατεύουμε

μέσα τα δαμάσκηνα κομμένα στη μέση. Σερβίρουμε αμέσως.

Νόστιμη παραλλαγή

*Φτιάχνουμε το πρασόρυζο χωρίς ντομάτα αν το θέλουμε πιο ελαφρύ,

μόνο με κόκκινο πιπέρι.

Στην αγιορείτικη κουζίνα τα

αποξηραμένα δαμάσκηνα

αναδεικνύουν εξαιρετικά κάθε

λαδερό φαγητό, όπως και σε αυτό

πρασόρυζο, ένα από τα καλύτερα

που δοκιμάσαμε ποτέ!

Tips

Πασπαλίζουμε με μπούκοβο

καπνιστό Μπαχάρ.

— 13 —

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÓÔÁ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ

ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ 31 ÁÈÇÍÁ ÔÇË. 210 3217225

www.bahar.gr Ìðá÷áñ - Bahar


ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ / JANUARY

25 ÄåõôÝñá / Monday

25

26 Ôñßôç / Tuesday

W Îåíïöþí

26

27 ÔåôÜñôç / Wednesday

27

28 ÐÝìðôç / Thursday

28

29 ÐáñáóêåõÞ / Friday

29

30 ÓÜââáôï / Saturday

W Ôñéþí Éåñáñ÷þí

30

31 ÊõñéáêÞ / Sunday

W Åõäïîßá

31

Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Σ Κ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W Ô F S S

— 14 —


ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ / FEBRUARY

W Ôñýöùí

01 ÄåõôÝñá / Monday

01

02 Ôñßôç / Tuesday

02

W Óõìåþí

03 ÔåôÜñôç / Wednesday

03

W Éóßäùñïò

04 ÐÝìðôç / Thursday

04

05 ÐáñáóêåõÞ / Friday

05

06 ÓÜââáôï / Saturday

06

07 ÊõñéáêÞ / Sunday

07

Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Κ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W Ô F S S

— 15 —Κρεατόσουπα με σκορδοστούμπι

3 ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ | ΕΥΚΟΛΟ

ÕëéêÜ για 5-6 άτομα

1.500 γρ. μοσχάρι (ποντίκι ή

χτένι), σε μερίδες

2-3 μοσχαρίσια κόκκαλα με

μεδούλι

2 κρεμμύδια, χοντροκομμένα

2 καρότα, ολόκληρα

4 φύλλα δάφνης Μπαχάρ

40 ml έ.π. ελαιόλαδο

1 κ.σ. μπαχάρι Μπαχάρ, τριμμένο

1 κ.γ. κόλιανδρο Μπαχάρ,

τριμμένο

1 κ.γ. θυμάρι Μπαχάρ

1 κ.σ. πιπεράτα Μπαχάρ, τριμμένη

αλάτι

Για το σκορδοστούμπι

8-10 σκελίδες σκόρδο

200 ml ξίδι

1/4 κ.γ. σιναπόσπορους Μπαχάρ,

προαιρετικά

Πιπέρι πουλ μπιμπέρ Μπαχάρ για

πασπάλισμα ή μπούκοβο Μπαχάρ

ÅêôÝëåóç

Σκορδοστούμπι: πατάμε με το μαχαίρι ελαφρά τα σκόρδα να ανοίξουν, τα

βάζουμε σε ένα μπουκάλι μαζί με το ξίδι και το σινάπι.

Κρεατόσουπα: βράζουμε τα κόκκαλα σε άφθονο νερό για περίπου 1 ώρα,

σουρώνουμε το ζουμί και το κρατάμε ζεστό.

Σε μια ευρύχωρη κατσαρόλα ζεσταίνουμε ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά και

σοτάρουμε το κρέας να ροδίσει από όλες τις πλευρές.

Προσθέτουμε όλα τα λαχανικά, τα μπαχαρικά, τον ζωμό και αλάτι.

Κλείνουμε το σκεύος με καπάκι και σιγοβράζουμε την κρεατόσουπα για

περίπου 2 ώρες.

Μοιράζουμε τη σούπα σε βαθιά πιάτα και συνοδεύουμε με το

σκορδοστούμπι και το πιπέρι.

Νόστιμα tips

*Το σκορδοστούμπι που θα περισσέψει μπορούμε να το

χρησιμοποιήσουμε σε λαχανικά και σαλάτες.

** Εκτός από το ψαχνό, μπαίνουν και κοιλίτσες ή μάγουλα αν μας

αρέσουν.

Η λέξη «σκορδοστούμπι»

παραπέμπει στο πιο εμβληματικό

φαγητό της Θεσσαλονίκης, τον

πατσά, τον οποίο απολαμβάνουμε

στα πατσατζίδικα. Ωστόσο,

το σκορδοστούμπι ταιριάζει γάντι

σε κάθε κρεατόσουπα!

— 17 —

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÓÔÁ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ

ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ 31 ÁÈÇÍÁ ÔÇË. 210 3217225

www.bahar.gr Ìðá÷áñ - Bahar


ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ / FEBRUARY

08 ÄåõôÝñá / Monday

08

09 Ôñßôç / Tuesday

09

10 ÔåôÜñôç / Wednesday

W ×áñÜëáìðïò, ×áñßêëåéá

10

11 ÐÝìðôç / Thursday

11

12 ÐáñáóêåõÞ / Friday

12

13 ÓÜââáôï / Saturday

13

14 ÊõñéáêÞ / Sunday

W Âáëåíôßíïò

14

Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Κ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W Ô F S S

— 18 —


ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ / FEBRUARY

15 ÄåõôÝñá / Monday

15

16 Ôñßôç / Tuesday

16

W Èåüäùñïò, Èåïäþñá

17 ÔåôÜñôç / Wednesday

17

18 ÐÝìðôç / Thursday

18

19 ÐáñáóêåõÞ / Friday

19

20 ÓÜââáôï / Saturday

20

21 ÊõñéáêÞ / Sunday

21

Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Κ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W Ô F S S

— 19 —Τάρτα με ψητό χοιρινό, γλυκοπατάτες και αρσενικό Νάξου

1 ΩΡΑ ΚΑΙ 30΄ | ΕΥΚΟΛΟ

ÕëéêÜ για 4-5 άτομα

Για τη ζύμη

280 γρ. αλεύρι μαλακό

160 γρ. βούτυρο παγωμένο, σε

κυβάκια

1 κ.γ. ζάχαρη

½ κ.γ. αλάτι

30 ml κρύο νερό

1 κρόκο αυγού

Για τη γέμιση

2 κ.σ. έ.π. ελαιόλαδο

1 πράσο, ψιλοκομμένο

250 γρ. γλυκοπατάτα ψημένη ή

τριμμένη

250 γρ. χοιρινό ψημένο,

ξεψαχνισμένο

1 κ.γ. κοφτό Μείγμα κοντοσούβλι

Μπαχάρ

150 γρ. αρσενικό Νάξου,

χοντροτριμμένο

200 γρ. γιαούρτι

1½ κ.σ. σάλτσα μουστάρδα-μέλι

Μπαχάρ

2 αυγά

αλάτι, πιπεράτα Μπαχάρ

φρεσκοτριμμένη

ÅêôÝëåóç

Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι και το βούτυρο κομμένο σε κυβάκια,

τρίβουμε με τα δάχτυλά μας να ομογενοποιηθούν τα δύο υλικά ώστε να

πάρουμε ένα μείγμα σαν ψίχουλα.

Προσθέτουμε τη ζάχαρη, το αλάτι, το νερό και τον κρόκο και ζυμώνουμε

για λίγα λεπτά. Τυλίγουμε τη ζύμη με μεμβράνη τροφίμων και την

αφήνουμε στο ψυγείο μέχρι να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Προθερμαίνουμε

τον φούρνο στους 175°C στον αέρα.

Ανοίγουμε τη ζύμη με πλάστη και καλύπτουμε τη βάση και τα τοιχώματα

μιας μέτριας ταρτιέρας διαμέτρου 22-24 εκ. Κάνουμε μερικές τρύπες με

ένα πιρούνι και ψήνουμε για 10΄.

Γέμιση: Σε ένα τηγάνι σοτάρουμε το πράσο με το ελαιόλαδο για 2΄,

προσθέτουμε τη γλυκοπατάτα, το χοιρινό, το μείγμα κοντοσούβλι και

αποσύρουμε από τη φωτιά.

Ανακατεύουμε μέσα το μισό τυρί, το γιαούρτι, τη σάλτσα μουστάρδα-μέλι,

τα αυγά, πιπεράτα και λίγο αλάτι.

Γεμίζουμε την τάρτα και ψήνουμε για 35΄-40΄. Πασπαλίζουμε με το

υπόλοιπο τυρί και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 10΄ επιπλέον. Τη

σερβίρουμε χλιαρή.

Tips

- Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε

λουκάνικα, κιμά ή γαλοπούλα εκτός

από χοιρινό. Θα βγει εξίσου

νόστιμη.

- Ωραίες εναλλακτικές για το τυρί

αρσενικό είναι η γραβιέρα ή το

κεφαλοτύρι.

— 21 —

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÓÔÁ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ

ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ 31 ÁÈÇÍÁ ÔÇË. 210 3217225

www.bahar.gr Ìðá÷áñ - Bahar


ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ / FEBRUARY

22 ÄåõôÝñá / Monday

22

23 Ôñßôç / Tuesday

23

24 ÔåôÜñôç / Wednesday

24

25 ÐÝìðôç / Thursday

25

26 ÐáñáóêåõÞ / Friday

26

27 ÓÜââáôï / Saturday

27

28 ÊõñéáêÞ / Sunday

W ôïõ Áóþôïõ

28

Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Κ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W Ô F S S

— 22 —


ÌÁÑÔÉÏÓ / MARCH

01 ÄåõôÝñá / Monday

01

02 Ôñßôç / Tuesday

02

03 ÔåôÜñôç / Wednesday

03

04 ÐÝìðôç / Thursday

04

W ÔóéêíïðÝìðôç

05 ÐáñáóêåõÞ / Friday

05

06 ÓÜââáôï / Saturday

06

W ôçò Áðïêñåþ

07 ÊõñéáêÞ / Sunday

07

Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W

— 23 —Γαριδομακαρονάδα με πολύχρωμα ντοματίνια

και σάλτσα γιαουρτιού

35 ΛΕΠΤΑ | ΕΥΚΟΛΟ

ÕëéêÜ για 4 άτομα

8 μεγάλες γαρίδες, κατά προτίμηση

φρέσκες

500 γρ. μικρές γαριδούλες,

κατεψυγμένες, καθαρισμένες

1 πακέτο σπαγγέτι Νο 6

40 ml έ.π. ελαιόλαδο

1 γεμάτο κ.γ. πάστα σκόρδου

Μπαχάρ

500 γρ. ντοματίνια πολύχρωμα

5-6 ντοματίνια αποξ. ψιλοκομμένα

50 ml πετιμέζι Μπαχάρ

100 ml λευκό ξηρό κρασί

200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό

100 ml αριάνι

2 κ.γ. πάπρικα γλυκιά Μπαχάρ

φύλλα από ½ ματσάκι μαϊντανό,

ψιλοκομμένα

ξύσμα από 1 ακέρωτο λεμόνι

1κ.γ. Μείγμα Οστρακοειδών

Μπαχάρ

1κ.σ. Μείγμα Κινγκσπάις

(kingspice) Μπαχάρ

ανθό αλατιού Μπαχάρ,

πιπεράτα Μπαχάρ φρεσκοτριμμένη,

πάπρικα καπνιστή Μπαχάρ

ÅêôÝëåóç

Καθαρίζουμε τις μεγάλες γαρίδες από τα κελύφη, κρατώντας το κεφάλι

και την άκρη της ουράς τους. Με τη μύτη ενός μικρού μαχαιριού τραβάμε

και αφαιρούμε το μαύρο εντεράκι της πλάτης.

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα βάζουμε άφθονο αλατισμένο νερό να βράσει.

Μόλις κοχλάσει ρίχνουμε τις γαρίδες, μικρές και μεγάλες, και τις

βράζουμε για 5΄. Τις βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα και τις αφήνουμε σε

ένα σουρωτήρι να στραγγίξουν.

Στο ίδιο νερό που έβρασαν οι γαρίδες ρίχνουμε το σπαγγέτι και το

βράζουμε al dente. Το στραγγίζουμε καλά.

Στο μεταξύ, σε μια ρηχή και φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το μισό

ελαιόλαδο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και ρίχνουμε όλα τα ντοματίνια.

Αλατοπιπερώνουμε, προσθέτουμε το king spice, το μείγμα οστρακοειδών,

δυναμώνουμε τη φωτιά και σοτάρουμε για 6΄-7΄ ανακατεύοντας με μια

σπάτουλα. Περιχύνουμε με το πετιμέζι, ανακατεύουμε και αδειάζουμε τα

υλικά σε ένα μπολ.

Επαναφέρουμε την κατσαρόλα στη φωτιά και ρίχνουμε το υπόλοιπο

ελαιόλαδο να ζεσταθεί. Ρίχνουμε την κρέμα σκόρδου και σοτάρουμε για

1΄ ανακατεύοντας διαρκώς. Προσθέτουμε τις βρασμένες γαρίδες και την

πάπρικα και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 1΄-2΄. Σβήνουμε με το κρασί

και, μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ, προσθέτουμε το γιαούρτι, το αριάνι, τα

υπόλοιπα μπαχαρικά και αλάτι. Βράζουμε όλα τα υλικά μαζί για ½ λεπτό

περίπου και αποσύρουμε από τη φωτιά.

Ρίχνουμε στην κατσαρόλα το βρασμένο σπαγγέτι, τα ντοματίνια και το

ξύσμα λεμονιού. Ανακατεύουμε απαλά και σερβίρουμε πασπαλίζοντας με

ψιλοκομμένο μαϊντανό και την καπνιστή πάπρικα.

Tips

Διακοσμούμε με chili κλωστές

Μπαχάρ

— 25 —

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÓÔÁ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ

ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ 31 ÁÈÇÍÁ ÔÇË. 210 3217225

www.bahar.gr Ìðá÷áñ - Bahar


ÌÁÑÔÉÏÓ / MARCH

08 ÄåõôÝñá / Monday

08

09 Ôñßôç / Tuesday

09

10 ÔåôÜñôç / Wednesday

10

11 ÐÝìðôç / Thursday

11

12 ÐáñáóêåõÞ / Friday

12

13 ÓÜââáôï / Saturday

13

14 ÊõñéáêÞ / Sunday

W ôçò ÔõñéíÞò

14

Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W

— 26 —


ÌÁÑÔÉÏÓ / MARCH

W ÊáèáñÜ ÄåõôÝñá

15 ÄåõôÝñá / Monday

15

16 Ôñßôç / Tuesday

16

17 ÔåôÜñôç / Wednesday

17

18 ÐÝìðôç / Thursday

18

W Á’ ×áéñåôéóìïß

19 ÐáñáóêåõÞ / Friday

19

20 ÓÜââáôï / Saturday

20

W ÊõñéáêÞ ôçò Ïñèïäïîßáò

21 ÊõñéáêÞ / Sunday

21

Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W

— 27 —Φασόλια χάντρες στον φούρνο

1 ΩΡΑ ΚΑΙ 50΄ | ΕΥΚΟΛΟ

ÕëéêÜ για 4-5 άτομα

1 κιλό φασόλια χάντρες

120 ml έ.π. ελαιόλαδο

2 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

1 κ.σ. κρεμμύδι flakes Μπαχάρ,

μουλιασμένο

2 κ.σ. πιπεριά κόκκινη flakes

Μπαχάρ, μουλιασμένη

2 κ.σ. πιπεριά πράσινη flakes

Μπαχάρ, μουλιασμένη

2 κ.σ. σελινόριζα αφυδατωμένη

Μπαχάρ, μουλιασμένη

2 καρότα, ψιλοκομμένα

500 γρ. ντομάτες, ψιλοκομμένες

3-4 ντοματίνια λιαστά Μπαχάρ

1 κ.σ. ζάχαρη

1 κ.σ. Μείγμα Μεξικάνα Μπαχάρ

1 κ.σ. ζωμό κότας Μπαχάρ

1 κ.γ. άρωμα μπέικον σε σκόνη

Μπαχάρ

αλάτι, μαύρο πιπέρι Μπαχάρ,

φρεσκοτριμμένο

1 μικρό ματσάκι μαϊντανό,

ψιλοκομμένο

ÅêôÝëåóç

Σε μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το μισό λάδι σε μέτρια φωτιά και

σοτάρουμε τα κρεμμύδια, τις πιπεριές, τη σελινόριζα και τα καρότα για 5΄,

μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε τα φασόλια και συνεχίζουμε το

σοτάρισμα για 2΄-3΄ ακόμη. Ρίχνουμε τις ντομάτες, τη ζάχαρη, αλάτι,

πιπέρι, μείγμα μεξικάνα, τον ζωμό, το άρωμα μπέικον και περίπου 1 λίτρο

νερό (να καλυφθούν όλα τα υλικά).

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C (στις αντιστάσεις).

Μεταφέρουμε το φαγητό σε γάστρα ή ταψί, περιχύνουμε με το υπόλοιπο

ελαιόλαδο και τον μαϊντανό και ψήνουμε για 1 ½ ώρα, μέχρι να χυλώσει

η σάλτσα.

Οι μοναδικές χάντρες ψήνονται

στον φούρνο και το αποτέλεσμα

είναι φανταστικό, τόσο τρυφερές

και νόστιμες, ένα σκέτο γλύκισμα!

Tips

Για πικάντικη γεύση πασπαλίζουμε

με πιπέρι isot (urfa) Μπαχάρ.

— 29 —

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÓÔÁ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ

ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ 31 ÁÈÇÍÁ ÔÇË. 210 3217225

www.bahar.gr Ìðá÷áñ - Bahar


ÌÁÑÔÉÏÓ / MARCH

22 ÄåõôÝñá / Monday

22

23 Ôñßôç / Tuesday

23

24 ÔåôÜñôç / Wednesday

24

25 ÐÝìðôç / Thursday

W Åõáããåëéóìüò ôçò Èåïôüêïõ, ÅõÜããåëïò

25

26 ÐáñáóêåõÞ / Friday

W Â’ ×áéñåôéóìïß

26

27 ÓÜââáôï / Saturday

27

28 ÊõñéáêÞ / Sunday

28

Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W

— 30 —


ÁÐÑÉËÉÏÓ / APRIL

29 ÄåõôÝñá / Monday

29

30 Ôñßôç / Tuesday

30

31 ÔåôÜñôç / Wednesday

31

01 ÐÝìðôç / Thursday

01

W Ã’ ×áéñåôéóìïß

02 ÐáñáóêåõÞ / Friday

02

03 ÓÜââáôï / Saturday

03

W της Σταυροπροσκυνήσεως

04 ÊõñéáêÞ / Sunday

04

Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Π

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F

— 31 —Χορτόσουπα με λευκά φασόλια

45 ΛΕΠΤΑ | ΕΥΚΟΛΟ

ÕëéêÜ για 4-5 άτομα

1 πράσο

30 γρ. σελινόριζα αφυδατωμένη

Μπαχάρ

1 μεγάλο καρότο

1 ματσάκι σέσκουλα

40 ml έ.π. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

½ κ.γ. σκόρδο γκρανουλέ Μπαχάρ

150 γρ. λευκά φασόλια, βρασμένα

50 γρ. φακές κόκκινες Μπαχάρ

1 φύλλο δάφνης Μπαχάρ

2 κ.σ. ζωμό βοδινού Μπαχάρ,

διαλυμένο σε 1300 ml νερό

1 κ.σ. Μείγμα με βότανα για

σαλάτες Μπαχάρ

2-3 κλωναράκια μαϊντανό

1/4 κ.γ. πάπρικα γλυκιά Μπαχάρ

Κρουτόν κρεμμύδι - σκόρδο

Μπαχάρ

ανθό αλατιού Μπαχάρ,

πιπεράτα Μπαχάρ

ÅêôÝëåóç

Κόβουμε το πράσο, τη σελινόριζα, το καρότο σε ομοιόμορφα κομμάτια και

χοντροκόβουμε τα σέσκουλα.

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το

κρεμμύδι και το σκόρδο να γυαλίσουν, τα φασόλια, τις φακές και όλα τα

λαχανικά, εκτός από τα σέσκουλα. Προσθέτουμε το μείγμα για σαλάτες,

τη δάφνη, τον μαϊντανό, τον ζωμό, την πάπρικα, αλάτι και πιπέρι και

βράζουμε τη χορτόσουπα για 35΄.

Τραβάμε το σκεύος από τη φωτιά, προσθέτουμε τα σέσκουλα, σκεπάζουμε

την κατσαρόλα και αφήνουμε για 10΄. Σερβίρουμε τη σούπα με λεμόνι,

αν θέλουμε, και πασπαλίζουμε με επιπλέον πάπρικα και τα κρουτόν.

— 33 —

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÓÔÁ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ

ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ 31 ÁÈÇÍÁ ÔÇË. 210 3217225

www.bahar.gr Ìðá÷áñ - Bahar


ÁÐÑÉËÉÏÓ / APRIL

05 ÄåõôÝñá / Monday

05

06 Ôñßôç / Tuesday

06

07 ÔåôÜñôç / Wednesday

07

08 ÐÝìðôç / Thursday

08

09 ÐáñáóêåõÞ / Friday

W Ä’ ×áéñåôéóìïß

09

10 ÓÜââáôï / Saturday

10

11 ÊõñéáêÞ / Sunday

11

Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Π

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F

— 34 —


ÁÐÑÉËÉÏÓ / APRIL

12 ÄåõôÝñá / Monday

12

13 Ôñßôç / Tuesday

13

14 ÔåôÜñôç / Wednesday

14

15 ÐÝìðôç / Thursday

15

W ÁêÜèéóôïò ¾ìíïò

16 ÐáñáóêåõÞ / Friday

16

17 ÓÜââáôï / Saturday

17

18 ÊõñéáêÞ / Sunday

18

Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Π

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F

— 35 —Κοκορέτσι στον φούρνο

1 ΩΡΑ + 30΄ | ΜΕΤΡΙΑ ΕΥΚΟΛΟ

ÕëéêÜ

2 αντεριές

χυμό από 3 λεμόνια

1 μεγάλη συκωταριά αρνίσια

300 γρ. γλυκάδια

2 κ.σ. Μείγμα για κοκορέτσι

Μπαχάρ

1 κ.σ. σάλτσα μουστάρδαςσκόρδου

Μπαχάρ

100 ml έ.π. ελαιόλαδο

1 μπόλια*

ανθό αλατιού Μπαχάρ

μαύρο πιπέρι Μπαχάρ,

φρεσκοτριμμένο

Για το σερβίρισμα

ανθό αλατιού Μπαχάρ

πιπέρι μαύρο Μπαχάρ, τριμμένο

ρίγανη Μπαχάρ

Μείγμα για κοκορέτσι Μπαχάρ

Οι ποσότητες των παραπάνω

ξαρτώνται από τις γευστικές

προτιμήσεις μας.

ÅêôÝëåóç

ΠΛΥΣΙΜΟ ΕΝΤΕΡΩΝ: Αν τα έντερα είναι από αρνάκι ή κατσικάκι

γάλακτος (ξεχωρίζουν από το χρώμα τους, είναι πιο λευκά) δεν

χρειάζονται γύρισμα. Ανοίγουμε προσεκτικά τη μια άκρη με τα δάχτυλά

μας και τη βάζουμε κάτω από τη βρύση. Πλένουμε με χλιαρό νερό (με

κρύο δεν θα καθαρίσουν σωστά, με καυτό θα κοπούν). Βοηθάμε το

τρεχούμενο νερό (μέτρια ροή για να μη διαλυθούν τα έντερα) να περάσει

από όλο το εσωτερικό τους σπρώχνοντας ελαφρά με τα δάχτυλα,

μέχρι να βγει από την άλλη άκρη. Επαναλαμβάνουμε το πλύσιμο όλου

του εσωτερικού 3-4 φορές, μέχρι το νερό να βγαίνει τελείως καθαρό

από την άλλη άκρη.

Αν τα έντερα είναι από μεγαλύτερο αρνί ή κατσίκι (όχι γάλακτος) θα

χρειαστούν γύρισμα (το μέσα-έξω) για να πλυθούν σωστά. Γυρίζουμε το

εσωτερικό των εντέρων με μια σακοράφα (μεγάλη-χοντρή βελόνα) ή ένα

ξυλάκι για σουβλάκια. Τρυπάμε τη μια άκρη και σπρώχνουμε προς τα μέσα

παίρνοντάς τη μαζί, μαζεύουμε προσεκτικά όλο το έντερο φροντίζοντας η

σακοράφα (ή το ξυλάκι) να περάσει από μέσα του (μαζί με την άκρη που

είναι καρφωμένη επάνω). Μόλις η σακοράφα βγει από την άλλη άκρη του

εντέρου, τραβάμε σιγά-σιγά μέχρι να γυρίσει όλο το έντερο ανάποδα.

Πλένουμε πολύ καλά με τρεχούμενο χλιαρό νερό, τρίβοντας ελαφρά με τα

δάχτυλα, μέχρι το νερό να βγαίνει τελείως καθαρό. Ξαναγυρίζουμε το

έντερο με τη σακοράφα (αν αφήσουμε τη μέσα πλευρά απέξω, θα

γλιστράει και δεν θα τυλίγεται). Το τυλίγουμε στην παλάμη μας και

κρατάμε την άκρη για να μην μπλεχτεί. Κάθε ένα που καθαρίζουμε το

βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ με νερό και τον χυμό των λεμονιών

(κρατάμε έξω την άκρη για να μη τη χάσουμε), για 2-3 ώρες, ώστε να

φύγει η μυρωδιά τους και να ασπρίσουν. Τα μεταφέρουμε σε σουρωτήρι

να στραγγίξουν καλά (και πάλι αφήνουμε έξω την άκρη για να

ξεκινήσουμε από εκεί το τύλιγμα στη συνέχεια).

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 ο C-190 ο C στον αέρα. Κόβουμε τη

συκωταριά και τα γλυκάδια σε κομμάτια μήκους 3-4 εκ. και τα ρίχνουμε

σε ένα μπολ. Τα πασπαλίζουμε με μπόλικο αλάτι, την σάλτσα σκόρδο και

το μείγμα για κοκορέτσι και περιχύνουμε με το ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε

καλά με τα χέρια ή με μια σπάτουλα.

Περνάμε σε μια μεταλλική σούβλα περίπου 40 εκ. τα κομμάτια του

κρέατος εναλλάξ με τα γλυκάδια. Τυλίγουμε γύρω-γύρω με την μπόλια και

κατόπιν με τα έντερα. Καλύπτουμε όλο το κοκορέτσι με λαδόκολλα και

αλουμινόχαρτο. Το τοποθετούμε σε μια σχάρα που έχουμε ακουμπήσει

πάνω από ένα ταψί.

Ψήνουμε το κοκορέτσι για περίπου 40΄. Κατόπιν το ξετυλίγουμε και

συνεχίζουμε το ψήσιμο για 20΄ επιπλέον μέχρι να ροδίσει ομοιόμορφα.

Ανά διαστήματα και μέχρι να ψηθεί το αλείφουμε με ελαιόλαδο και

λεμόνι. Σερβίρουμε αμέσως όσο είναι ζεστό. Σε ένα μπολάκι

ανακατεύουμε το αλάτι, το πιπέρι, τη

ρίγανη και το μείγμα κοκορέτσι και το

τοποθετούμε στο τραπέζι.

— 37 —

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÓÔÁ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ

ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ 31 ÁÈÇÍÁ ÔÇË. 210 3217225

www.bahar.gr Ìðá÷áñ - Bahar


ÁÐÑÉËÉÏÓ / APRIL

19 ÄåõôÝñá / Monday

19

20 Ôñßôç / Tuesday

20

21 ÔåôÜñôç / Wednesday

21

22 ÐÝìðôç / Thursday

22

23 ÐáñáóêåõÞ / Friday

23

24 ÓÜââáôï / Saturday

W ôïõ ËáæÜñïõ

24

25 ÊõñéáêÞ / Sunday

W ôùí ÂáÀùí, ÂÜéïò, ÂÜéá, ÄÜöíç

25

Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Π

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F

— 38 —


ÁÐÑÉËÉÏÓ / APRIL

26 Μ. ÄåõôÝñá / Monday

26

27 Μ. Ôñßôç / Tuesday

27

28 Μ. ÔåôÜñôç / Wednesday

28

29 Μ. ÐÝìðôç / Thursday

29

30 Μ. ÐáñáóêåõÞ / Friday

30

01 Μ. ÓÜââáôï / Saturday

01

W Ðáó÷Üëçò, ËÜìðñïò, ÁíáóôÜóéïò

02 ÊõñéáêÞ ôïõ ÐÜó÷á / Easter Sunday

02

Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Π

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F

— 39 —Γεμιστό αρνάκι

4 ΩΡΕΣ | ΜΕΤΡΙΑ ΕΥΚΟΛΟ

ÕëéêÜ για 8-10 άτομα

1 αρνάκι 7-8 κιλών

3 κιλά πατάτες καθαρισμένες,

κομμένεςστη μέση

χυμό από 3 λεμόνια

150 ml έ.π. ελαιόλαδο

2 κ.σ. Μείγμα Arabian για αρνάκι,

Μπαχάρ

ανθό αλατιού Μπαχάρ

Για τη γέμιση (φάρσα)

1 συκωταριά από αρνάκι

150 ml έ.π. ελαιόλαδο

500 γρ. αρνίσιο κιμά

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 κ.σ. κρεμμύδι γκρανουλέ

Μπαχάρ, μουλιασμένο

1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια,

ψιλοκομμένα

4 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 φλιτζ. λευκό κρασί

1 φλιτζ. ρύζι για πιλάφι

1 φλιτζ. νερό

2 κ.σ. μαϊντανό αφυδατωμένο

Μπαχάρ

1 κ.σ. άνηθο αφυδατωμένο

Μπαχάρ

1 κ.γ. Μείγμα Δυόσμου Μπαχάρ

1 ματσάκι μυρώνια ψιλοκομμένα

ανθό αλατιού Μπαχάρ

μαύρο πιπέρι Μπαχάρ,

φρεσκοτριμμένο

ÅêôÝëåóç

Γέμιση (φάρσα): Ζεματάμε τη συκωταριά σε μια μεγάλη κατσαρόλα με

νερό που κοχλάζει για 3΄-4΄ και τη βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα σε ένα

μεγάλο μπολ. Μόλις κρυώσει την κόβουμε σε μικρά κυβάκια.

Σε μια κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά ζεσταίνουμε 30 ml από το ελαιόλαδο

και σοτάρουμε τον κιμά μέχρι να αλλάξει χρώμα, ανακατεύοντας συνεχώς

με μια σπάτουλα. Μόλις καβουρδιστεί προσθέτουμε τη συκωταριά και

συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 2΄-3΄. Προσθέτουμε όλο το κρεμμύδι, το

σκόρδο και ανακατεύουμε για 2΄ μέχρι να βγάλουν τα αρώματά τους.

Κατόπιν σβήνουμε με το κρασί και μόλις εξατμιστεί προσθέτουμε το ρύζι,

το νερό και αλατοπιπερώνουμε. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και

σιγοβράζουμε, μέχρι το ρύζι να απορροφήσει τα υγρά. Ανακατεύουμε

μέσα τον μαϊντανό, τον άνηθο, το μείγμα δυόσμου και τα μυρώνια.

Δοκιμάζουμε για αλάτι και προσθέτουμε λίγο επιπλέον αν χρειάζεται.

Αρνί: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 ο C στον αέρα.

Αλατοπιπερώνουμε το κρέας και το γεμίζουμε με τη φάρσα από την

κοιλιά. Ράβουμε την κοιλιά κατά μήκος με βελόνα και σπάγκο μαγειρικής

και το τοποθετούμε σε ένα μεγάλο ταψί. Γύρω του βάζουμε τις πατάτες,

τις αλατοπιπερώνουμε, περιχύνουμε με τον χυμό των λεμονιών και το

υπόλοιπο λάδι, προσθέτουμε στο ταψί το νερό και πασπαλίζουμε με τα

μπαχαρικά. Καλύπτουμε το ταψί με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και

ψήνουμε για περίπου 3 ώρες.

Κατόπιν αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και τη λαδόκολλα και ψήνουμε για

επιπλέον 30΄ για να ροδίσει καλά το κρέας. Σερβίρουμε αμέσως.

— 41 —

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÓÔÁ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ

ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ 31 ÁÈÇÍÁ ÔÇË. 210 3217225

www.bahar.gr Ìðá÷áñ - Bahar


ÌÁÚÏÓ / MAY

03 ÄåõôÝñá / Monday

W Ãåþñãéïò, Ãåùñãßá

03

04 Ôñßôç / Tuesday

W ÑáöáÞë

04

05 ÔåôÜñôç / Wednesday

W ÅéñÞíç

05

06 ÐÝìðôç / Thursday

06

07 ÐáñáóêåõÞ / Friday

W Æùïäü÷ïõ ÐçãÞò, ÆùÞ, ÐçãÞ

07

08 ÓÜââáôï / Saturday

08

09 ÊõñéáêÞ / Sunday

W ôïõ ÈùìÜ, ×ñéóôüöïñïò

09

Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Δ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S Μ

— 42 —


ÌÁÚÏÓ / MAY

10 ÄåõôÝñá / Monday

10

11 Ôñßôç / Tuesday

11

12 ÔåôÜñôç / Wednesday

12

13 ÐÝìðôç / Thursday

13

14 ÐáñáóêåõÞ / Friday

14

15 ÓÜââáôï / Saturday

15

W ôùí Ìõñïöüñùí

16 ÊõñéáêÞ / Sunday

16

Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Δ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S Μ

— 43 —Ανοιξιάτικο μπριάμ

1 ΩΡΑ ΚΑΙ 30΄ | ΕΥΚΟΛΟ

ÕëéêÜ για 4-6 άτομα

30 ml έ.π. ελαιόλαδο

4 αγκινάρες, καθαρισμένες, σε

φέτες

1 πατάτα μεγάλη, σε φέτες

1 γλυκοπατάτα πορτοκαλί, σε φέτες

1 γλυκοπατάτα λευκή, σε φέτες

1 πιπεριά πράσινη, σε φέτες

2 ξερά κρεμμύδια, σε χοντρές

φέτες

2 κολοκύθια, σε φέτες

1 μικρό ματσάκι μαϊντανό,

ψιλοκομμένο

ανθό αλατιού Μπαχάρ

πιπεράτα Μπαχάρ, τριμμένη

Για τη σάλτσα

100 ml έ.π. ελαιόλαδο

2 κ.σ. γεμάτες ντομάτα σκόνη

Μπαχάρ, διαλυμένη σε 200 ml

νερό

4 λιαστές ντομάτες Μπαχάρ,

κομμένες σε καρέ

1 κ.σ. σκόρδο flakes Μπαχάρ

1 κ.γ. κοφτό μαύρο σκόρδο

Μπαχάρ, σε σκόνη

1 κ.σ. άνηθο ξερό Μπαχάρ

1 κ.γ. κοφτό κόλιανδρο Μπαχάρ,

τριμμένο

1 κ.γ. κοφτό μουστάρδα σκόνη

Μπαχάρ

1 κ.γ. κοφτό πάπρικα καπνιστή

Μπαχάρ

αλάτι, μαύρο πιπέρι Μπαχάρ,

φρεσκοτριμμένο

ÅêôÝëåóç

Σάλτσα: Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το ελαιόλαδο, την ντομάτα, το

σκόρδο, τα μπαχαρικά και αλατοπιπερώνουμε. Προθερμαίνουμε τον

φούρνο στους 180°C στον αέρα.

Σε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά ζεσταίνουμε το μισό ελαιόλαδο και

σοτάρουμε τις αγκινάρες, όλες τις πατάτες και την πιπεριά για 3΄-4΄

να μαλακώσουν λίγο. Τα μεταφέρουμε σε ένα πυρίμαχο ταψί και τα

στρώνουμε καλά καλύπτοντας τη βάση του σκεύους. Από πάνω

στρώνουμε τα κολοκύθια.

Στο ίδιο τηγάνι σε χαμηλή φωτιά ζεσταίνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο και

σοτάρουμε τα κρεμμύδια για 3΄-4΄ μέχρι να γυαλίσουν. Τα μεταφέρουμε

στο ταψί και τα στρώνουμε πάνω από τα κολοκύθια, περιχύνουμε με τη

σάλτσα που ετοιμάσαμε και κουνάμε ελαφρά το ταψί.

Καλύπτουμε το σκεύος με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε το μπριάμ για 1

ώρα και 15΄ στη χαμηλή θέση του φούρνου. Το τελευταίο μισάωρο

βγάζουμε το αλουμινόχαρτο, πασπαλίζουμε το φαγητό με τον μαϊντανό

και μαγειρεύουμε μέχρι να ξεροψηθούν τα λαχανικά. Το μπριάμ

σερβίρεται ζεστό ή κρύο.

Φουρνίζουμε ένα πιο ανοιξιάτικο μπριάμ με τα τελευταία λαχανικά

του χειμώνα και τα πρώτα της άνοιξης και το σερβίρουμε με μπόλικο

τραγανό φρέσκο ψωμί.

Tips

Για ιδιαίτερη εμφάνιση και γεύση

πασπαλίζουμε με ροζ πιπέρι

Μπαχάρ.

— 45 —

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÓÔÁ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ

ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ 31 ÁÈÇÍÁ ÔÇË. 210 3217225

www.bahar.gr Ìðá÷áñ - Bahar


ÌÁÚÏÓ / MAY

17 ÄåõôÝñá / Monday

17

18 Ôñßôç / Tuesday

18

19 ÔåôÜñôç / Wednesday

19

20 ÐÝìðôç / Thursday

20

21 ÐáñáóêåõÞ / Friday

W Êùíóôáíôßíïò, ÅëÝíç

21

22 ÓÜââáôï / Saturday

22

23 ÊõñéáêÞ / Sunday

W ôïõ Ðáñáëýôïõ

23

Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Δ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S Μ

— 46 —


ÌÁÚÏÓ / MAY

24 ÄåõôÝñá / Monday

24

25 Ôñßôç / Tuesday

25

26 ÔåôÜñôç / Wednesday

26

27 ÐÝìðôç / Thursday

27

28 ÐáñáóêåõÞ / Friday

28

29 ÓÜââáôï / Saturday

29

30 ÊõñéáêÞ / Sunday

30

Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Δ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S Μ

— 47 —Κρεατόπιτα κεφαλλονίτικη

2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 50΄ | ΜΕΤΡΙΑ ΕΥΚΟΛΟ

ÕëéêÜ για 12 κομμάτια

40 ml έ.π. ελαιόλαδο

500 γρ. μοσχάρι

500 γρ. αρνί ψημένο και

ξεκοκαλισμένο

1 κ.σ. σάλτσα demi glace

ανοιχτόχρωμη (gravy) Μπαχάρ

1 κρεμμύδι, σε φέτες

2 κ.σ. πράσο αφυδατωμένο

Μπαχάρ

1 κ.γ. σκόρδο σκόνη Μπαχάρ ή

γκρανουλέ Μπαχάρ

50 γρ. ρύζι Καρολίνα

1 κ.σ. ντομάτα σε σκόνη Μπαχάρ

1 κ.γ. σάψυχο (μαντζουράνα)

Μπαχάρ

1 κ.γ. ρίγανη Μπαχάρ

1 κ.γ. μπαχάρι Μπαχάρ, τριμμένο

½ κ.γ. μοσχοκάρυδο Μπαχάρ,

τριμμένο

1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

250 γρ. κεφαλοτύρι Κεφαλονιάς

2 φύλλα σφολιάτας

Ανθό αλατιού Μπαχάρ, μαύρο

πιπέρι Μπαχάρ, φρεσκοκομμένο

ÅêôÝëåóç

Σε μια κατσαρόλα, σε δυνατή φωτιά, σοτάρουμε το μοσχάρι να πάρει

χρώμα. Σιγοβράζουμε για 90΄. Το βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα και το

ξεψαχνίζουμε μαζί με το αρνί. Κρατάμε το ζουμί που έβρασε (1 φλιτζάνι).

Σε μια καθαρή κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και

σοτάρουμε το κρεμμύδι, το πράσο, το σκόρδο και τα κρέατα για 2΄-3΄.

Προσθέτουμε το ρύζι, τον πελτέ, όλα τα μπαχαρικά και τα μυρωδικά, τον

ζωμό, την demi glace και αλατοπιπερώνουμε. Το αφήνουμε στη φωτιά

μέχρι να πιεί λίγο τα υγρά του. Αποσύρουμε από τη φωτιά και μόλις

κρυώσει προσθέτουμε τον μαϊντανό και το κεφαλοτύρι.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα. Λαδώνουμε καλά

ένα μέτριο ταψί. Ανοίγουμε με έναν πλάστη ένα φύλλο σφολιάτας και

καλύπτουμε τη βάση και τα πλαϊνά του ταψιού. Απλώνουμε τη γέμιση και

ισιώνουμε την επιφάνεια. Καλύπτουμε με το δεύτερο φύλλο και τσιμπάμε

με τα δάχτυλά μας τις άκρες ώστε να σφραγίσουμε τη γέμιση. Με ένα

κοφτερό μαχαίρι χαράζουμε τη σφολιάτα ώστε να εξατμίζονται τα υγρά.

Ψήνουμε την πίτα στη χαμηλή θέση του φούρνου για περίπου 50΄.

— 49 —

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÓÔÁ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ

ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ 31 ÁÈÇÍÁ ÔÇË. 210 3217225

www.bahar.gr Ìðá÷áñ - Bahar


ÉÏÕÍÉÏÓ / JUNE

31 ÄåõôÝñá / Monday

31

01 Ôñßôç / Tuesday

01

02 ÔåôÜñôç / Wednesday

W Íéêçöüñïò

02

03 ÐÝìðôç / Thursday

03

04 ÐáñáóêåõÞ / Friday

04

05 ÓÜââáôï / Saturday

05

06 ÊõñéáêÞ / Sunday

06

Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Τ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W

— 50 —


ÉÏÕÍÉÏÓ / JUNE

07 ÄåõôÝñá / Monday

07

08 Ôñßôç / Tuesday

08

09 ÔåôÜñôç / Wednesday

09

W ÁíÜëçøç ôïõ ×ñéóôïý

10 ÐÝìðôç / Thursday

10

11 ÐáñáóêåõÞ / Friday

11

12 ÓÜââáôï / Saturday

12

13 ÊõñéáêÞ / Sunday

13

Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Τ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W

— 51 —Αρνάκι καπαμά με πατάτες

1 ΩΡΑ ΚΑΙ 30΄ + 2 ΩΡΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗ | ΕΥΚΟΛΟ

ÕëéêÜ για 4-6 άτομα

1½ κιλό αρνί μπούτι, σε μερίδες

χυμό από 1 λεμόνι

120 γρ. αλεύρι για όλες τις

χρήσεις

100 ml έ.π. ελαιόλαδο

1 κ.σ. ντομάτα σε σκόνη Μπαχάρ

500 ml κόκκινο ξηρό κρασί

450 γρ. ντοματάκια κονκασέ

1 κ.σ. ζωμό βοδινού σε σκόνη

Μπαχάρ διαλυμένο σε 150 ml

νερό

2 κ.σ. Μείγμα ρας ελ χανούτ

Μπαχάρ

1 κ.γ. ζάχαρη

10-12 πατάτες baby

ανθό αλατιού Μπαχάρ

ÅêôÝëåóç

Βάζουμε το κρέας σε ένα μπολ, το ραντίζουμε με τον χυμό λεμονιού και

καλύπτουμε με μεμβράνη. Βάζουμε στο ψυγείο για 2 ώρες.

Βγάζουμε το κρέας από το ψυγείο, το στεγνώνουμε ταμποναριστά με χαρτί

κουζίνας και το πανάρουμε με το αλεύρι.

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και ροδίζουμε το

κρέας από όλες τις πλευρές (αν δεν το χωράει όλο, το ροδίζουμε σε

δόσεις). Βγάζουμε το κρέας σε μια πιατέλα και ρίχνουμε στην κατσαρόλα

την ντομάτα σε σκόνη. Την καβουρδίζουμε ανακατεύοντας με μια

σπάτουλα μέχρι να μοσχομυρίσει. Επαναφέρουμε το κρέας στην

κατσαρόλα, σβήνουμε με το κρασί και μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ

προσθέτουμε τα ντοματάκια, τον ζωμό, το ρας ελ χανούτ, τη ζάχαρη

και αλάτι.

Μόλις πάρει βράση προσθέτουμε τις πατάτες και ανακινούμε το σκεύος.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε για περίπου 1 ώρα μέχρι να

μαλακώσει το κρέας και να μελώσει η σάλτσα του.

— 53 —

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÓÔÁ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ

ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ 31 ÁÈÇÍÁ ÔÇË. 210 3217225

www.bahar.gr Ìðá÷áñ - Bahar


ÉÏÕÍÉÏÓ / JUNE

14 ÄåõôÝñá / Monday

14

15 Ôñßôç / Tuesday

15

16 ÔåôÜñôç / Wednesday

16

17 ÐÝìðôç / Thursday

17

18 ÐáñáóêåõÞ / Friday

18

19 ÓÜââáôï / Saturday

19

20 ÊõñéáêÞ / Sunday

W ÐåíôçêïóôÞ

20

Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Τ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W

— 54 —


ÉÏÕÍÉÏÓ / JUNE

W Áãßïõ Ðíåýìáôïò

21 ÄåõôÝñá / Monday

21

22 Ôñßôç / Tuesday

22

23 ÔåôÜñôç / Wednesday

23

24 ÐÝìðôç / Thursday

24

25 ÐáñáóêåõÞ / Friday

25

26 ÓÜââáôï / Saturday

26

W Áãßùí ÐÜíôùí

27 ÊõñéáêÞ / Sunday

27

Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Τ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W

— 55 —Ρεβιθοκεφτέδες με σος γιαουρτιού και ταχίνι

1 ΩΡΑ + 15’ | ΕΥΚΟΛΟ

ÕëéêÜ για 3 - 4 άτομα

Για τους ρεβιθοκεφτέδες

300 γρ. ρεβίθια

30 γρ. μείγμα για φαλάφελ

Μπαχάρ

90 ml έ.π. ελαιόλαδο

90 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

ηλιέλαιο για τηγάνισμα

αλάτι

Για τη σος γιαουρτιού με ταχίνι

1 γιαούρτι στραγγιστό

1 κ.σ. ταχίνι

1 κ.γ. μέλι θυμαρίσιο

1 κ.γ. πάστα σκόρδου Μπαχάρ

½ κ.γ. άνηθο αφυδατωμένο

Μπαχάρ

½ κ.γ. δυόσμο αφυδατωμένο

Μπαχάρ

Χυμό και ξύσμα από ½ λεμόνι

2 κ.σ. έ.π. ελαιόλαδο

αλάτι, μαύρο πιπέρι Μπαχάρ,

φρεσκοτριμμένο

Για το σερβίρισμα

4 αραβικές πίτες

λίγη ρόκα

1 κρεμμύδι, σε φέτες ή ροδέλες

Μείγμα Ζαατάρ Μπαχάρ

ÅêôÝëåóç

Ρεβιθοκεφτέδες: Βάζουμε τα ρεβίθια σε ένα βαθύ μπολ με μπόλικο κρύο

νερό και τα αφήνουμε να μουλιάσουν και να φουσκώσουν για ένα

ολόκληρο βράδυ. Την επομένη τα στραγγίζουμε και τα ρίχνουμε σε μια

μεγάλη βαθιά κατσαρόλα με μπόλικο αλατισμένο νερό που βράζει. Τα

μαγειρεύουμε για 10΄-15΄ ίσα να μαλακώσουν. Στη συνέχεια τα

σουρώνουμε και τα αφήνουμε για 2΄-3΄ να κρυώσουν λίγο. Δεν θέλουμε

να κρυώσουν τελείως γιατί όσο είναι ζεστά θα μπορέσουν να

απορροφήσουν τα αρώματα από τα υπόλοιπα υλικά πολύ πιο εύκολα.

Στο μπλέντερ πολτοποιούμε τα ρεβίθια με το μείγμα για φαλάφελ, το

ελαιόλαδο, και λίγο αλατοπίπερο (προσθέτουμε και δοκιμάζουμε ανάλογα

με το γούστο μας). Πολτοποιούμε μέχρι το μείγμα μας να ομογενοποιηθεί.

Στη συνέχεια το τοποθετούμε σε ένα μπολ και προσθέτουμε σιγά-σιγά το

αλεύρι ανακατεύοντας με μια σπάτουλα ή μια ξύλινη κουτάλα.

Τοποθετούμε το μείγμα στο ψυγείο για περίπου 1 ώρα.

Το βγάζουμε από το ψυγείο και πλάθουμε κεφτέδες όσο γίνεται ίδιους σε

μέγεθος. Τους τηγανίζουμε σε μια βαθιά κατσαρόλα με καυτό ηλιέλαιο

μέχρι να πάρουν ροδοκόκκινο χρώμα. Στη συνέχεια τους τοποθετούμε

προσεκτικά με μια τρυπητή κουτάλα σε μια πιατέλα με χαρτί κουζίνας να

στραγγίξουν.

Σος γιαουρτιού με ταχίνι: Σε ένα μπολ τοποθετούμε όλα τα υλικά και

ομογενοποιούμε με τη βοήθεια ενός αυγοδάρτη.

Σε μια πιατέλα τοποθετούμε τις αραβικές πίτες (τις οποίες έχουμε

ζεστάνει για λίγα λεπτά στους 200°C στο γκριλ του φούρνου), από πάνω

τους ρεβιθοκεφτέδες, περιχύνουμε με τη σος γιαουρτιού και γαρνίρουμε

με το Μείγμα Ζαατάρ, τη ρόκα και το κρεμμύδι.

— 57 —

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÓÔÁ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ

ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ 31 ÁÈÇÍÁ ÔÇË. 210 3217225

www.bahar.gr Ìðá÷áñ - Bahar


ÉÏÕËÉÏÓ / JULY

28 ÄåõôÝñá / Monday

28

29 Ôñßôç / Tuesday

W ÐÝôñïò, Ðáýëïò

29

30 ÔåôÜñôç / Wednesday

W Áðüóôïëïò

30

01 ÐÝìðôç / Thursday

W ÁíÜñãõñïò, Áñãýñçò, Äáìéáíüò, ÊïóìÜò

01

02 ÐáñáóêåõÞ / Friday

02

03 ÓÜââáôï / Saturday

03

04 ÊõñéáêÞ / Sunday

04

Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Σ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

— 58 —


ÉÏÕËÉÏÓ / JULY

05 ÄåõôÝñá / Monday

05

06 Ôñßôç / Tuesday

06

W ÊõñéáêÞ

07 ÔåôÜñôç / Wednesday

07

W Èåüöéëïò

08 ÐÝìðôç / Thursday

08

09 ÐáñáóêåõÞ / Friday

09

10 ÓÜââáôï / Saturday

10

11 ÊõñéáêÞ / Sunday

11

Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Σ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

— 59 —Στιφάδο με κοτόπουλο και μαυροδάφνη

2 ΩΡΕΣ + 1 ΩΡΑ ΑΝΑΜΟΝΗ| ΜΕΤΡΙΑ ΕΥΚΟΛΟ

ÕëéêÜ για 4-6 άτομα

1 κιλό κοκκάρια (κρεμμυδάκια για

στιφάδο)

30 ml έ.π. ελαιόλαδο

1200 γρ. κοτόπουλο, ολόκληρο ή

σε μερίδες

300 ml γλυκό κρασί Μαυροδάφνη

3 κ.σ. ντομάτα σε σκόνη Μπαχάρ

2 κ.σ. Μείγμα για κοκκινιστά

Μπαχάρ

1 κ.γ. Μπαχάρ

1 σκελίδα σκόρδο χαυλιτζάνι

(galangal)

1 μεγάλο κρεμμύδι

1 κ.γ. δεντρολίβανο Μπαχάρ

4 φύλλα δάφνης Μπαχάρ

500 ml ζωμό κοτόπουλου Μπαχάρ

1 κ.γ. βούτυρο

2 καρότα χοντροκομμένα

20 ml σάλτσα μπαλσάμικου

Μπαχάρ

αλάτι, μαύρο πιπέρι Μπαχάρ

φρεσκοτριμμένο

ÅêôÝëåóç

Καθαρίζουμε τα κοκκάρια και τα αφήνουμε μέσα σε κρύο νερό για 1 ώρα

περίπου. Τα στραγγίζουμε και τα στεγνώνουμε καλά.

Σε μια μεγάλη και βαθιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και

σοτάρουμε το κοτόπουλο μέχρι να ροδίσει από όλες τις πλευρές.

Σβήνουμε με τη Μαυροδάφνη και προσθέτουμε την ντομάτα, τα

μπαχαρικά, το σκόρδο ολόκληρο, το κρεμμύδι και τα μυρωδικά. Μόλις

εξατμιστεί η Μαυροδάφνη χαμηλώνουμε τη φωτιά, προσθέτουμε τον

ζωμό, κλείνουμε την κατσαρόλα με καπάκι και σιγοβράζουμε το

κοτόπουλο για περίπου 1 ώρα και 15΄, ελέγχοντας τα υγρά του ανά

διαστήματα και συμπληρώνοντας ζωμό ή νερό ανάλογα.

Σε ένα μεγάλο βαθύ τηγάνι λιώνουμε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά και

σοτάρουμε τα κοκκάρια και τα καρότα για 2΄-3΄ανακατεύοντας διαρκώς

με μια σπάτουλα. Σβήνουμε με το ξίδι, ανακατεύουμε καλά και τα π

ροσθέτουμε στην κατσαρόλα με το κοτόπουλο.

Αν χρειάζεται προσθέτουμε επιπλέον ζωμό ή νερό, αλατίζουμε, κλείνουμε

με καπάκι και σιγοβράζουμε σε χαμηλή φωτιά για 30΄-40΄ μέχρι να

μελώσει το φαγητό και να μαλακώσουν τα κρεμμυδάκια.

Ζουμερό κοτόπουλο και γλυκά

κρεμμύδια, ένα στιφάδο όνειρο

για το γιορτινό σας τραπέζι! Η

μαυροδάφνη δεν δίνει μόνο

γεύση στο φαγητό αλλά

σερβίρεται και στα ποτήρια δίπλα

συνοδεύοντάς το άψογα!

Tips

Δοκιμάστε να φτιάξετε το στιφάδο

και με χωριάτικο κόκορα, θα βγει

εξίσου νόστιμο, αλλά ίσως

χρειαστεί να προσαρμόσετε τον

χρόνο μαγειρέματος γιατί ο

κόκορας είναι πιο σκληρός από το

κοτόπουλο.

— 61 —

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÓÔÁ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ

ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ 31 ÁÈÇÍÁ ÔÇË. 210 3217225

www.bahar.gr Ìðá÷áñ - Bahar


ÉÏÕËÉÏÓ / JULY

12 ÄåõôÝñá / Monday

12

13 Ôñßôç / Tuesday

13

14 ÔåôÜñôç / Wednesday

14

15 ÐÝìðôç / Thursday

15

16 ÐáñáóêåõÞ / Friday

16

17 ÓÜââáôï / Saturday

W Ìáñßíá

17

18 ÊõñéáêÞ / Sunday

18

Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Σ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

— 62 —


ÉÏÕËÉÏÓ / JULY

19 ÄåõôÝñá / Monday

19

W Çëßáò

20 Ôñßôç / Tuesday

20

21 ÔåôÜñôç / Wednesday

21

22 ÐÝìðôç / Thursday

22

23 ÐáñáóêåõÞ / Friday

23

24 ÓÜââáôï / Saturday

24

25 ÊõñéáêÞ / Sunday

25

Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Σ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

— 63 —Τουρλού κατσαρόλας με φέτα

1 ΩΡΑ ΚΑΙ 20’ | ΕΥΚΟΛΟ

ÕëéêÜ για 6-8 άτομα

1 φλιτζ. έ.π. ελαιόλαδο

2 κρεμμύδια, σε φέτες

2-3 πάστα σκόρδου Μπαχάρ

2 μελιτζάνες, σε κύβους

2 πατάτες, σε κύβους

2 κολοκυθάκια, σε κύβους

1 πράσινη πιπεριά, σε κομμάτια

2 καρότα, σε ροδέλες

3 κ.σ. μείγμα salad vegetable

Μπαχάρ

300 γρ. πράσινα φασολάκια

φρέσκα, καθαρισμένα

3 μεγάλες ντομάτες ώριμες,

αποφλοιωμένες, σε κύβους

4 λιαστές ντομάτες ψιλοκομμένες

Μπαχάρ

1/2 ματσάκι μαϊντανό,

ψιλοκομμένο

1 κ.γ. δυόσμο αποξηραμένο

Μπαχάρ

150 γρ. κατσικίσια φέτα

αλάτι, πιπεράτα Μπαχάρ,

φρεσκοτριμμένη

ÅêôÝëåóç

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και

σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο ανακατεύοντας διαρκώς με μια

σπάτουλα μέχρι να βγάλουν τα αρώματά τους. Προσθέτουμε όλα τα

λαχανικά και τα ανακατεύουμε να λαδωθούν και να πάρουν χρώμα.

Προσθέτουμε όλα τα υλικά εκτός από τον δυόσμο και το τυρί. Ρίχνουμε

μισό φλιτζάνι νερό και δυναμώνουμε τη φωτιά να πάρει το φαγητό μια

βράση.

Κατόπιν χαμηλώνουμε τη φωτιά, κλείνουμε με το καπάκι και

σιγοβράζουμε μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά και να δέσει η σάλτσα

του.

Αποσύρουμε το σκεύος από τη φωτιά και πασπαλίζουμε με ψιλοκομμένο

δυόσμο και θρυμματισμένη φέτα. Αφήνουμε το φαγητό να ξεκουραστεί για

1΄ προτού σερβίρουμε.

— 65 —

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÓÔÁ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ

ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ 31 ÁÈÇÍÁ ÔÇË. 210 3217225

www.bahar.gr Ìðá÷áñ - Bahar


ÉÏÕËÉÏÓ / JULY

26 ÄåõôÝñá / Monday

W ÐáñáóêåõÞ

26

27 Ôñßôç / Tuesday

W ÐáíôåëÞò

27

28 ÔåôÜñôç / Wednesday

28

29 ÐÝìðôç / Thursday

29

30 ÐáñáóêåõÞ / Friday

30

31 ÓÜââáôï / Saturday

31

01 ÊõñéáêÞ / Sunday

01

Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Σ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

— 66 —


ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ / AUGUST

02 ÄåõôÝñá / Monday

02

03 Ôñßôç / Tuesday

03

04 ÔåôÜñôç / Wednesday

04

05 ÐÝìðôç / Thursday

05

W ÓùôÞñçò

06 ÐáñáóêåõÞ / Friday

06

07 ÓÜââáôï / Saturday

07

08 ÊõñéáêÞ / Sunday

08

Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T

— 67 —Σκουμπρί πλακί πικάντικο

1 ΩΡΑ | ΕΥΚΟΛΟ

ÕëéêÜ για 4-5 άτομα

4-5 σκουμπριά μεγάλα

2 κρεμμύδια κομμένα σε φέτες

2 σκελίδες σκόρδο

2 πιπεριές κόκκινες (μακριές,

τύπου Φλωρίνης)

2 πιπεριές πράσινες κέρατα

1-2 κ.σ. πιπεριές jalapeno

(χαλαπένιο) Μπαχάρ,

αποξηραμένες

3-4 ντομάτες τριμμένες

4 κ.σ. ντομάτα σε σκόνη Μπαχάρ,

διαλυμένη σε 200 ml νερό

1 κ.γ. κοφτό ζάχαρη

1 κ.σ. King spice (κινγκσπάις)

Μπαχάρ

3 κ.σ. σταφίδες μαύρες Μπαχάρ

1 κ.σ. κάππαρη αποξηραμένη

Μπαχάρ

4-5 πατάτες

1 κ.γ. σκορδοπίπερο Μπαχάρ

ρίγανη Μπαχάρ

αλάτι

ÅêôÝëåóç

Σε βαθύ τηγάνι ρίξτε λίγο ελαιόλαδο και σοτάρετε σε μέτρια φωτιά τα

κρεμμύδια, το σκόρδο ψιλοκομμένο και τις πιπεριές κομμένες σε ροδέλες,

περίπου για 3’-4’. Προσθέστε τις ντομάτες, την ντομάτα σε σκόνη, λίγη

ζάχαρη, ρίγανη, το κινγκσπάις, την κάπαρη και αλάτι. Σιγοβράστε για 5΄

και εκτός φωτιάς προσθέστε τις σταφίδες. Στρώστε στη βάση ενός μέτριου

ταψιού τις πατάτες κομμένες κυδωνάτες. Ρίξτε λίγο αλάτι. Από πάνω

ακουμπήστε τα ψάρια αφου τα πασπαλίσετε μέσα έξω με αλάτι και

σκορδοπίπερο. Περιχύστε με τη σάλτσα και επιπλέον λάδι και ψήστε σε

προθερμασμένο φούρνο στους 180°C (στις αντιστάσεις) για 45’, μέχρι

να γίνουν τα ψάρια και οι πατάτες και να μελώσει η σάλτσα.

Σερβίρουμε πασπαλίζοντας kingspice Μπαχάρ.

— 69 —

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÓÔÁ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ

ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ 31 ÁÈÇÍÁ ÔÇË. 210 3217225

www.bahar.gr Ìðá÷áñ - Bahar


ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ / AUGUST

09 ÄåõôÝñá / Monday

09

10 Ôñßôç / Tuesday

10

11 ÔåôÜñôç / Wednesday

11

12 ÐÝìðôç / Thursday

12

13 ÐáñáóêåõÞ / Friday

13

14 ÓÜââáôï / Saturday

14

15 ÊõñéáêÞ / Sunday

W Ðáíáãéþôçò, ÄÝóðïéíá, Ìáñßá

15

Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T

— 70 —


ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ / AUGUST

16 ÄåõôÝñá / Monday

16

17 Ôñßôç / Tuesday

17

18 ÔåôÜñôç / Wednesday

18

19 ÐÝìðôç / Thursday

19

20 ÐáñáóêåõÞ / Friday

20

21 ÓÜââáôï / Saturday

21

22 ÊõñéáêÞ / Sunday

22

Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T

— 71 —Ξινόχοντρος με μελιτζάνες, ανθότυρο και βασιλικό

1 ΩΡΑ | ΕΥΚΟΛΟ

ÕëéêÜ για 6-8 άτομα

4 μελιτζάνες, σε κύβους

1 1/2 φλιτζ. έ.π. ελαιόλαδο

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 κ.σ. κρεμμύδι αφυδατωμένο σε

flakes Μπαχάρ, μουλιασμένο

1 κ.γ κοφτό σκόρδο γκρανουλέ

Μπαχάρ

500 γρ. ξινόχοντρο

1/2 φλιτζ. λευκό ξηρό κρασί

3 μεγάλες ντομάτες ώριμες,

αποφλοιωμένες, πολτοποιημένες

5-6 ντοματίνια λιαστά Μπαχάρ,

ψιλοκομμένα

200 γρ. φρέσκο ανθότυρο,

θρυμματισμένο

1 κ.γ. βασιλικό ξερό Μπαχάρ

αλάτι, πιπεράτα Μπαχάρ,

φρεσκοτριμμένη

ÅêôÝëåóç

Ρίχνουμε τις μελιτζάνες σε ένα μπολ με κρύο νερό και αλάτι για 1 ώρα να

ξεπικρίσουν. Κατόπιν τις σουρώνουμε και τις στεγνώνουμε καλά με χαρτί

κουζίνας ή μια καθαρή πετσέτα κουζίνας.

Σε αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε το ένα φλιτζάνι λάδι και μόλις κάψει

τηγανίζουμε τις μελιτζάνες σε δύο-τρεις δόσεις μέχρι να ροδίσουν από

όλες τις πλευρές. Τις μεταφέρουμε σε μια πιατέλα στρωμένη με

απορροφητικό χαρτί κουζίνας να στραγγίξουν από το πολύ λάδι.

Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και

σοτάρουμε ελαφρά το κρεμμύδι για 1΄ ανακατεύοντας διαρκώς με μια

σπάτουλα. Προσθέτουμε τον ξινόχοντρο, το σκόρδο, το μουλιασμένο

κρεμμύδι, τα ντοματίνια, ανακατεύουμε να λαδωθούν καλά και σβήνουμε

με το κρασί.

Μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ, προσθέτουμε τις ντομάτες και

συμπληρώνουμε με τόσο νερό ώστε να καλυφθεί ο ξινόχοντρος και λίγο

παραπάνω. Αφήνουμε να σιγοβράσει σε χαμηλή φωτιά για περίπου 15’

ή μέχρι να εξατμιστεί το νερό, να βράσει ο ξινόχοντρος και να χυλώσει

ωραία το φαγητό ανακατεύοντας ανά διαστήματα για να μην κολλήσει.

Περίπου 2΄ προτού αποσύρουμε το σκεύος από τη φωτιά, προσθέτουμε

τις μελιτζάνες, τον βασιλικό και αλατοπιπερώνουμε ανακατεύοντας

ελαφρά για να μη διαλυθούν. Σερβίρουμε το φαγητό σε πιάτα μοιράζοντας

από πάνω ανθότυρο.

Tips

Αντί για ξινόχοντρο μπορείτε να

χρησιμοποιήσετε πλιγούρι χοντρό

Μπαχάρ.

— 73 —

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÓÔÁ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ

ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ 31 ÁÈÇÍÁ ÔÇË. 210 3217225

www.bahar.gr Ìðá÷áñ - Bahar


ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ / AUGUST

23 ÄåõôÝñá / Monday

23

24 Ôñßôç / Tuesday

24

25 ÔåôÜñôç / Wednesday

25

26 ÐÝìðôç / Thursday

26

28 ÐáñáóêåõÞ / Friday

27

28 ÓÜââáôï / Saturday

28

29 ÊõñéáêÞ / Sunday

W ÁðïôïìÞ êåöáëÞò ôïõ Ôéìßïõ Ðñïäñüìïõ

29

Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M

— 74 —


ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ / SEPTEMBER

W ÁëÝîáíäñïò

30 ÄåõôÝñá / Monday

30

31 Ôñßôç / Tuesday

31

W ÁèçíÜ, Áíôéãüíç, Áóðáóßá, Êëåéþ, Èåáíþ, ÌåëðïìÝíç, Ìáñãáñßôá

01 ÔåôÜñôç / Wednesday

01

02 ÐÝìðôç / Thursday

02

03 ÐáñáóêåõÞ / Friday

03

04 ÓÜââáôï / Saturday

04

W Æá÷áñßáò

05 ÊõñéáêÞ / Sunday

05

Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Π

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M Ô W Τ

— 75 —Σπετζοφάι με κεφτέδες και τρεις διαφορετικές ντομάτες,

στην κατσαρόλα

50 ΛΕΠΤΑ | 1 ΩΡΑ ΑΝΑΜΟΝΗ | ΜΕΤΡΙΑ ΕΥΚΟΛΟ

ÕëéêÜ για 4-6 άτομα

Για τους κεφτέδες

250 γρ. κιμά μοσχαρίσιο, από

σπάλα ή λάπα

250 γρ. κιμά χοιρινό

1 κ.σ. φρυγανιά τριμμένη Μπαχάρ

1 αυγό, κατά προτίμηση βιολογικό

2-3 κ.σ. νερό

1 κ.γ. Μείγμα για Λουκάνικο

τρικαλινό Μπαχάρ

2 κ.σ. έ.π. ελαιόλαδο

ελαιόλαδο, για το τηγάνισμα

αλάτι, μαύρο πιπέρι Μπαχάρ,

φρεσκοτριμμένο

Για το σπετζοφάι

500 γρ. πράσινες μακριές

πιπεριές, σε χοντρά κομμάτια

500 γρ. κόκκινες πιπεριές

Φλωρίνης, σε χοντρά κομμάτια

1 ξερό κρεμμύδι, χοντροκομμένο

2 μεγάλες κόκκινες ντομάτες,

χοντροτριμμένες

1 μεγάλη κόκκινη ντομάτα,

σε χοντρά κομμάτια

150 γρ. λιαστές ντομάτες Μπαχάρ,

μουλιασμένες, χοντροκομμένες

1 κ.σ. ντομάτα σε σκόνη Μπαχάρ

1 κ.γ. σκόρδο γκρανουλέ Μπαχάρ

50 ml έ.π. ελαιόλαδο

150 ml κόκκινο ξηρό κρασί

1 κ.γ. ζάχαρη

1 ξυλάκι κανέλα Μπαχάρ

2 φύλλα δάφνης Μπαχάρ

1 κ.γ. δυόσμο Μπαχάρ

αλάτι, πιπεράτα Μπαχάρ,

φρεσκοτριμμένη

πατάτες τηγανητές για το

σερβίρισμα

ÅêôÝëåóç

Κεφτεδάκια: Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τα δύο είδη κιμά και τα

ζυμώνουμε με τα χέρια μας για 1΄-2΄, μέχρι να αναμειχθούν καλά.

Προσθέτουμε την τριμμένη φρυγανιά, το αυγό, το νερό, το ελαιόλαδο, τα

μπαχαρικά, αλάτι και πιπέρι και ζυμώνουμε ξανά, μέχρι να πάρουμε ένα

ομοιόμορφο μείγμα. Σκεπάζουμε το μπολ με μεμβράνη και το βάζουμε για

1 ώρα στο ψυγείο, μέχρι το μείγμα να σφίξει. Στη συνέχεια το πλάθουμε

σε μικρά κεφτεδάκια βάρους περίπου 25 γρ. το καθένα.

Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ρίχνουμε τόσο ελαιόλαδο ώστε να καλυφθεί

κατά 3 εκ. σε ύψος. Το ζεσταίνουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και

τηγανίζουμε τα κεφτεδάκια, σε δόσεις, για 2΄-3΄, ρολάροντάς τα στο λάδι,

μέχρι να ροδοκοκκινίσουν ελαφρώς. Τα στραγγίζουμε σε απορροφητικό

χαρτί κουζίνας.

Σπετζοφάι: Όσο το μείγμα των κεφτέδων παγώνει στο ψυγείο,

ζεσταίνουμε σε μια κατσαρόλα το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και ρίχνουμε

την ντομάτα σε σκόνη. Την καβουρδίζουμε για 1΄-2΄ ανακατεύοντας

μέχρι να μοσχομυρίσει. Προσθέτουμε τις πιπεριές και το κρεμμύδι και

σοτάρουμε ανακατεύοντας για περίπου 2΄. Σβήνουμε με το κρασί και μετά

από 1΄ ρίχνουμε τις ντομάτες (τριμμένες, χοντροκομμένες και λιαστές), τη

ζάχαρη, την κανέλα, τον δυόσμο, αλάτι και πιπεράτα. Ανακατεύουμε και

αφήνουμε τη σάλτσα να βράσει για περίπου 20΄ μέχρι να συμπυκνωθεί

ελαφρώς.

Ρίχνουμε μέσα στο γουόκ τα κεφτεδάκια, ανακατεύουμε απαλά και

αφήνουμε να μαγειρευτούν όλα μαζί για 5΄. Σερβίρουμε με τηγανητές

πατάτες.

— 77 —

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÓÔÁ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ

ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ 31 ÁÈÇÍÁ ÔÇË. 210 3217225

www.bahar.gr Ìðá÷áñ - Bahar


ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ / SEPTEMBER

06 ÄåõôÝñá / Monday

06

07 Ôñßôç / Tuesday

07

08 ÔåôÜñôç / Wednesday

08

09 ÐÝìðôç / Thursday

09

10 ÐáñáóêåõÞ / Friday

10

11 ÓÜââáôï / Saturday

W Åõáíèßá

11

12 ÊõñéáêÞ / Sunday

12

Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Π

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M Ô W Τ

— 78 —


ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ / SEPTEMBER

13 ÄåõôÝñá / Monday

13

W ¾øùóéò Ôéìßïõ Óôáõñïý, Óôáýñïò

14 Ôñßôç / Tuesday

14

W ÍéêÞôáò

15 ÔåôÜñôç / Wednesday

15

16 ÐÝìðôç / Thursday

16

W Åëðßäá, Óïößá, ÁãÜðç

17 ÐáñáóêåõÞ / Friday

17

18 ÓÜââáôï / Saturday

18

19 ÊõñéáêÞ / Sunday

19

Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Π

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M Ô W Τ

— 79 —Γιουβέτσι με κοκκινόψαρο

1 ΩΡΑ | ΕΥΚΟΛΟ

ÕëéêÜ για 4-5 άτομα

2 κοκκινόψαρα

1 κ.σ. ντομάτα σκόνη Μπαχάρ

2 κ.σ. ζωμό λαχανικών Μπαχάρ,

διαλυμένο σε 600 ml νερό

2 κ.σ. ζωμό ψαριού Μπαχάρ,

διαλυμένο σε 600 ml νερό

100 ml λευκό κρασί

1 κ.γ. βούτυρο

1 μαραθόριζα, σε λεπτές φέτες

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 κ.γ. σκόρδο γκρανουλέ Μπαχάρ

300 γρ. κριθαράκι μέτριο

70 ml έ.π. ελαιόλαδο

1 κ.σ. Μείγμα για ψάρι Μπαχάρ

ανθό αλατιού Μπαχάρ, πιπεράτα

Μπαχάρ φρεσκοτριμμένη

ÅêôÝëåóç

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα. Διαλύουμε

τη ντομάτα σε 2 φλιτζάνια από τους ζωμούς και το κρασί. Καρυκεύουμε τα

ψάριαμέσα έξω με Μείγμα για ψάρι Μπαχάρ, τα τοποθετούμε σε ένα ταψί,

αλατίζουμε, περιχύνουμε με την διαλυμένη ντομάτα και τα ψήνουμε για

25΄.

Στο μεταξύ, σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά λιώνουμε το βούτυρο

και σοτάρουμε τη μαραθόριζα, το κρεμμύδι και το σκόρδο μέχρι να

βγάλουν τα αρώματά τους, για περίπου 2΄-3΄. Προσθέτουμε το κριθαράκι

και ανακατεύουμε διαρκώς με σπάτουλα. Μόλις γυαλίσει, αποσύρουμε το

σκεύος από τη φωτιά.

Βγάζουμε τα ψάρια προσεκτικά σε μια πιατέλα και τα κρατάμε ζεστά. Μέσα

στο ταψί προσθέτουμε το κριθαράκι, το ελαιόλαδοκαι τον υπόλοιπο ζωμό.

Αλατοπιπερώνουμε,ανακατεύουμε και ψήνουμε στους 200°C για 35΄-

40΄ ελέγχοντας ανά διαστήματα τα υγρά του. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε

επιπλέον νερό.

Σερβίρουμε το γιουβέτσι με το ψάρι σε μια πιατέλα ή στο ταψί του,

περιχύνουμε με λίγο ελαιόλαδο και τρίβουμε πιπεράτα.

Γιουβέτσι με ψάρι και αρωματική

μαραθόριζα; Ναι, δοκιμάστε το,

είναι εξαιρετικό.

— 81 —

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÓÔÁ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ

ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ 31 ÁÈÇÍÁ ÔÇË. 210 3217225

www.bahar.gr Ìðá÷áñ - Bahar


ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ / SEPTEMBER

20 ÄåõôÝñá / Monday

W ÅõóôÜèéïò

20

21 Ôñßôç / Tuesday

W ÐïëõîÝíç, Îáíèßððç

21

22 ÔåôÜñôç / Wednesday

22

23 ÐÝìðôç / Thursday

23

24 ÐáñáóêåõÞ / Friday

24

25 ÓÜââáôï / Saturday

W Åõöñïóýíç

25

26 ÊõñéáêÞ / Sunday

26

Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Π

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M Ô W Τ

— 82 —


ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ / SEPTEMBER

27 ÄåõôÝñá / Monday

27

28 Ôñßôç / Tuesday

28

29 ÔåôÜñôç / Wednesday

29

30 ÐÝìðôç / Thursday

30

01 ÐáñáóêåõÞ / Friday

01

02 ÓÜââáôï / Saturday

02

03 ÊõñéáêÞ / Sunday

03

Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Π

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M Ô W Τ

— 83 —Σουτζουκάκια με μελιτζάνες και γιαούρτι

1 ΩΡΑ ΚΑΙ 20΄ | ΕΥΚΟΛΟ

ÕëéêÜ για 4-5 άτομα

Για τα σουτζουκάκια

500 γρ. κιμά μοσχαρίσιο

4 φέτες ψίχα από μπαγιάτικο ψωμί

100 ml κόκκινο κρασί

1 κ.γ. σκόρδο σκόνη Μπαχάρ

1 κ.γ. κύμινο Μπαχάρ

1/4 κ.γ. κανέλα Μπαχάρ

αλάτι, μαύρο πιπέρι Μπαχάρ,

φρεσκοτριμμένο

Για τις μελιτζάνες

100 ml έ.π. ελαιόλαδο

1 κιλό τσακώνικες μελιτζάνες,

χοντροκομμένες

1 κρεμμύδι

2 σκελίδες σκόρδο

150 ml κόκκινο κρασί

3 ώριμες ντομάτες, ψιλοκομμένες

4 λιαστές ντομάτες Μπαχάρ,

κομμένες

3 κ.σ. ντομάτα σκόνη Μπαχάρ,

διαλυμένες σε 250 ml νερό

1 κ.γ. ζάχαρη

1/4 κ.γ. κύμινο Μπαχάρ, τριμμένο

1 ξυλάκι κανέλα Μπαχάρ

1 κ.γ. μπαχάρι τριμμένο, Μπαχάρ

1/4 κ.γ. γαρίφαλο τριμμένο,

Μπαχάρ

αλάτι, μαύρο πιπέρι Μπαχάρ,

φρεσκοτριμμένο

200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό, για

σερβίρισμα

2 κ.σ. σάλτσα pesto βασιλικού

Μπαχάρ

1-2 κ.σ. φρέσκο μαϊντανό,

ψιλοκομμένο, γιασερβίρισμα

ÅêôÝëåóç

Σουτζουκάκια: Σε ένα μεγάλο μπολ μουλιάζουμε το ψωμί στο κρασί και

αφού μαλακώσει το στραγγίζουμε καλά. Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα

υλικά και ζυμώνουμε πολύ καλά.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C (στις αντιστάσεις). Πλάθουμε

μακρόστενα σουτζουκάκια, τα αραδιάζουμε σε ένα ταψί και τα ψήνουμε για

30΄.

Μελιτζάνες: Σε ένα βαθύ τηγάνι ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά και

σοτάρουμε τις μελιτζάνες, μέχρι να πάρουν χρώμα από όλες τις πλευρές.

Προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα

για περίπου 1΄-2΄. Σβήνουμε με το κρασί και μόλις εξατμιστεί

προσθέτουμε τον χυμό, τις ντομάτες, την ντομάτα, τη ζάχαρη,

τα μπαχαρικά, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά και σιγοβράζουμε

για 25΄, μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Ανακατεύουμε το γιαούρτι με το pesto. Σερβίρουμε τα σουτζουκάκια και

τις μελιτζάνες με μπόλικη σάλτσα και γαρνίρουμε με το γιαούρτι-pesto και

τον μαϊντανό.

Η γλύκα της μελιτζάνας συναντά τα μπαχαρένια σουτζουκάκια και το

δροσιστικό γιαούρτι σε ένα ιδιαίτερα απολαυστικό πιάτο!

— 85 —

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÓÔÁ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ

ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ 31 ÁÈÇÍÁ ÔÇË. 210 3217225

www.bahar.gr Ìðá÷áñ - Bahar


ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ / OCTOBER

04 ÄåõôÝñá / Monday

04

05 Ôñßôç / Tuesday

05

06 ÔåôÜñôç / Wednesday

06

07 ÐÝìðôç / Thursday

07

08 ÐáñáóêåõÞ / Friday

08

09 ÓÜââáôï / Saturday

09

10 ÊõñéáêÞ / Sunday

10

Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó K Ä Ô Ô Ð Ð Ó Κ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

— 86 —


ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ / OCTOBER

11 ÄåõôÝñá / Monday

11

12 Ôñßôç / Tuesday

12

13 ÔåôÜñôç / Wednesday

13

14 ÐÝìðôç / Thursday

14

15 ÐáñáóêåõÞ / Friday

15

16 ÓÜââáôï / Saturday

16

17 ÊõñéáêÞ / Sunday

17

Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó K Ä Ô Ô Ð Ð Ó Κ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

— 87 —Κοτόπουλο με πατάτες και πιπεριές

50 ΛΕΠΤΑ | ΕΥΚΟΛΟ

ÕëéêÜ για 2 άτομα

4 μπούτια κοτόπουλο, σε μερίδες

1 ½ κιλά πατάτες νέας εσοδείας

(τις μεγάλες, κομμένες στη μέση)

έ.π. ελαιόλαδο

50 γρ. panco Μπαχάρ

4 κ.γ. Μείγμα Cajun Μπαχάρ

2 κ.γ. γάλα καρύδας σε σκόνη

Μπαχάρ

4 κ.γ. Μείγμα για πατάτες φούρνου

Μπαχάρ

1 κ.σ. ξίδι λευκό

2 κ.γ. μέλι

3 ολόκληρες ψημένες πιπεριές

Φλωρίνης + 1 κ.σ. υγρό από το

βαζάκι

1 χούφτα μαϊντανό για το

σερβίρισμα

αλάτι

ÅêôÝëåóç

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στον αέρα.

Καρυκεύουμε με μείγμα Cajun και γάλα καρύδας ανακατεμένο και

αλατίζουμε καλά τα μπούτια του κοτόπουλου. Καρυκεύουμε με το mix για

τις πατάτες και αλατίζουμε τις πατάτες. Τα βάζουμε σε ένα μέτριο ταψί,

περιχύνουμε με 1 κουτ. σούπας λάδι, ανακατεύουμε και ψήνουμε για

30΄.

Προσθέτουμε το panco, ανακατεύομε και ψήνουμε για 15΄ επιπλέον ή

μέχρι να πάρει το panco ένα ωραίο χρυσό χρώμα, το κοτόπουλο να ψηθεί

καλά και οι πατάτες να κάνουν μια ωραία, ρόδινη τραγανή κρούστα.

Σε ένα μπολάκι χτυπάμε καλά το ξίδι με το μέλι και 1 κουτ. σούπας από

την άλμη της πιπεριάς.

Κόβουμε τις πιπεριές σε κομμάτια και χοντροκόβουμε τον μαϊντανό.

Βγάζουμε το ταψί από τον φούρνο, περιχύνουμε με το dressing,

πασπαλίζουμε με τον μαϊντανό, ανακατεύουμε και σερβίρουμε.

— 89 —

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÓÔÁ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ

ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ 31 ÁÈÇÍÁ ÔÇË. 210 3217225

www.bahar.gr Ìðá÷áñ - Bahar


ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ / OCTOBER

18 ÄåõôÝñá / Monday

W ËïõêÜò

18

19 Ôñßôç / Tuesday

19

20 ÔåôÜñôç / Wednesday

W ÃåñÜóéìïò

20

21 ÐÝìðôç / Thursday

21

22 ÐáñáóêåõÞ / Friday

22

23 ÓÜââáôï / Saturday

23

24 ÊõñéáêÞ / Sunday

24

Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó K Ä Ô Ô Ð Ð Ó Κ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

— 90 —


ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ / OCTOBER

25 ÄåõôÝñá / Monday

25

W ÄçìÞôñçò

26 Ôñßôç / Tuesday

26

27 ÔåôÜñôç / Wednesday

27

28 ÐÝìðôç / Thursday

28

29 ÐáñáóêåõÞ / Friday

29

30 ÓÜââáôï / Saturday

30

31 ÊõñéáêÞ / Sunday

31

Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó K Ä Ô Ô Ð Ð Ó Κ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S

— 91 —Χοιρινό με μπρόκολο, πράσο και ρύζι

30 ΛΕΠΤΑ + ΑΝΑΜΟΝΗ | ΕΥΚΟΛΟ

ÕëéêÜ για 4-5 άτομα

500 γρ. χοιρινή σπάλα, σε λεπτές

φέτες

2 πράσα, σε ροδέλες

2 καρότα, σε λεπτές λωρίδες

1 μπρόκολο, σε μπουκετάκια

4 κ.σ. έ.π. ελαιόλαδο

Για το σερβίρισμα

400 γρ. ρύζι basmati Μπαχάρ

100 γρ. μαύρη κινόα Μπαχάρ

1 κ.σ. σουσάμι Μπαχάρ, ψημένο

μαύρο πιπέρι Μπαχάρ,

φρεσκοτριμμένο

Για τη μαρινάδα

1 κ.σ. μέλι

30 ml σάλτσα σόγιας (soya sauce)

30 ml σάλτσα βαλσαμικού Μπαχάρ

1 κ.γ. τζίντζερ τριμμένο Μπαχάρ

1 ½ κ.γ. κορνφλάουρ Μπαχάρ

150 ml νερό

1 κ.γ. σησαμέλαιο (ψημένο)

Μπαχάρ

1 κ.γ. πάστα σκόρδου Μπαχάρ

1 κ.γ. Μείγμα κινέζικο 5 spices

Μπαχάρ

ÅêôÝëåóç

Μαρινάδα: Σε ένα μπολ χτυπάμε με έναν αυγοδάρτη όλα τα υλικά μέχρι

να ομογενοποιηθούν. Απλώνουμε τις φέτες του χοιρινού σε ένα επίπεδο

σκεύος και περιχύνουμε με τη μαρινάδα. Αφήνουμε στο ψυγείο για 1

ώρα. Βγάζουμε και στραγγίζουμε το κρέας από τη μαρινάδα, την οποία

κρατάμε στην άκρη.

Σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε δυνατή

φωτιά και σοτάρουμε τις φέτες του χοιρινού και από τις δύο πλευρές να

θωρακιστούν για 7΄-8΄.

Προσθέτουμε το πράσο, το καρότο και το μπρόκολο, ανακατεύουμε για

2΄-3΄ και περιχύνουμε με τη μαρινάδα.

Βράζουμε το ρύζι και την κινόα μαζί. Σερβίρουμε το ρύζι και την κινόα σε

πιάτα και από πάνω μοιράζουμε το κρέας με λαχανικά, σάλτσα και

πασπαλίζουμε λίγο σουσάμι.

Το θρεπτικό μπρόκολο μπαίνει στο

πιάτο μας μέσα από μια ελαφριά

και ιδιαίτερα νόστιμη συνταγή,

γεμάτη αρώματα και γεύση!

— 93 —

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÓÔÁ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ

ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ 31 ÁÈÇÍÁ ÔÇË. 210 3217225

www.bahar.gr Ìðá÷áñ - Bahar


ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ / NOVEMBER

01 ÄåõôÝñá / Monday

W Äáìéáíüò, ÊïóìÜò

01

02 Ôñßôç / Tuesday

02

03 ÔåôÜñôç / Wednesday

03

04 ÐÝìðôç / Thursday

04

05 ÐáñáóêåõÞ / Friday

05

06 ÓÜââáôï / Saturday

06

07 ÊõñéáêÞ / Sunday

07

Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó K Ä T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T

— 94 —


ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ / NOVEMBER

W Ìé÷áÞë, ¢ããåëïò, ÃáâñéÞë, ÓôáìÜôçò

08 ÄåõôÝñá / Monday

08

W ÍåêôÜñéïò

09 Ôñßôç / Tuesday

09

10 ÔåôÜñôç / Wednesday

10

W ÌçíÜò, Âßêôùñ, Âéêôþñéá

11 ÐÝìðôç / Thursday

11

12 ÐáñáóêåõÞ / Friday

12

W ×ñõóüóôïìïò

13 ÓÜââáôï / Saturday

13

W Ãñçãüñçò

14 ÊõñéáêÞ / Sunday

14

Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó K Ä T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T

— 95 —Χοιρινό με δαμάσκηνα και κυδώνια

1 ΩΡΑ ΚΑΙ 40΄ | ΕΥΚΟΛΟ

ÕëéêÜ

140 ml έ.π. ελαιόλαδο

1 κιλό χοιρινό μπούτι ή σπάλα, σε

κύβους

1 κρεμμύδι, σε κυβάκια

1 καρότο, σε κυβάκια

1 κλωνάρι σέλερι, σε κυβάκια

1 πράσο, το άσπρο μέρος,

σε κυβάκια

1 σκελίδα σκόρδο, σε φετούλες

3 φύλλα δάφνης Μπαχάρ

250 ml λευκό ξηρό κρασί

1 κ.σ. Μείγμα για κοκκινιστά

Μπαχάρ

1 κ.γ. Μείγμα 5 spices Szechuan

(σετσουάν) Μπαχάρ

2 κ.σ. ντομάτα σε σκόνη Μπαχάρ

100 γρ. βούτυρο

2 κυδώνια χωρίς κουκούτσια, σε

φέτες

12 δαμάσκηνα ξερά χωρίς

κουκούτσια

1 κ.σ. μέλι θυμαρίσιο

1 κ.σ. πετιμέζι ροδιού Μπαχάρ

ανθό αλατιού Μπαχάρ

πιπεράτα Μπαχάρ, φρεσκοτριμμένη

ÅêôÝëåóç

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια προς

δυνατή φωτιά και θωρακίζουμε το κρέας. Μόλις πάρει ωραίο χρώμα από

όλες τις πλευρές προσθέτουμε το κρεμμύδι, το καρότο, το σέλερι, το

πράσο και το σκόρδο, ανακατεύοντας με μια σπάτουλα μέχρι να μαραθούν

και να καραμελώσουν.

Προσθέτουμε τα μπαχαρικά και σβήνουμε με το κρασί. Μόλις εξατμιστεί

το αλκοόλ προσθέτουμε την ντομάτα, λίγο νερό, αλατοπιπερώνουμε,

κλείνουμε με το καπάκι και αφήνουμε το φαγητό να σιγοβράσει και να

μαλακώσει το κρέας για περίπου 1 ώρα. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο

επιπλέον νερό κατά το μαγείρεμα.

Ταυτόχρονα, σε ένα αντικολλητικό τηγάνι σοτάρουμε ελαφρά τις φέτες

κυδωνιών στο βούτυρο, προσθέτουμε τα δαμάσκηνα, το μέλι και το

πετιμέζι ροδιού. Μαγειρεύουμε για 3΄-4΄ μέχρι να γλασαριστούν.

Δοκιμάζουμε το κρέας και, όταν είναι σχεδόν έτοιμο, αραδιάζουμε όμορφα

τα φρούτα μέσα στην κατσαρόλα. Δίνουμε μια βράση, χαμηλώνουμε τη

φωτιά και αφήνουμε να μαγειρευτούν μαζί για 15΄ μέχρι να μελώσει

ωραία το φαγητό.

Σερβίρουμε αμέσως.

Tips

Για ευκολία μπορείτε να

αντικαταστήσετε τα λαχανικά

(καρότο, σέλερι, κρεμμύδι και

πράσο) με 30 γρ. Μείγμα

λαχανικών Μπαχάρ, το οποίο είναι

μείγμα αφυδατωμένων λαχανικών.

— 97 —

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÓÔÁ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ

ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ 31 ÁÈÇÍÁ ÔÇË. 210 3217225

www.bahar.gr Ìðá÷áñ - Bahar


ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ / NOVEMBER

15 ÄåõôÝñá / Monday

15

16 Ôñßôç / Tuesday

16

17 ÔåôÜñôç / Wednesday

17

18 ÐÝìðôç / Thursday

18

19 ÐáñáóêåõÞ / Friday

19

20 ÓÜââáôï / Saturday

20

21 ÊõñéáêÞ / Sunday

W Åéóüäéá ôçò Èåïôüêïõ, Ìáñßá

21

Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó K Ä T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T

— 98 —


ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ / NOVEMBER

22 ÄåõôÝñá / Monday

22

23 Ôñßôç / Tuesday

23

24 ÔåôÜñôç / Wednesday

24

W Áéêáôåñßíç

25 ÐÝìðôç / Thursday

25

W Óôõëéáíüò

26 ÐáñáóêåõÞ / Friday

26

27 ÓÜââáôï / Saturday

27

28 ÊõñéáêÞ / Sunday

28

Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó K Ä T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T

— 99 —Μπιτόκ α λα ρους με μανιτάρια

50 ΛΕΠΤΑ + 2 ΩΡΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗ | ΜΕΤΡΙΑ ΕΥΚΟΛΟ

ÕëéêÜ για 4 άτομα

Για τα μπιφτέκια

25 γρ. βούτυρο

4 φέτες μπέικον, ψιλοκομμένο

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 κ.γ. πάστα σκόρδου Μπαχάρ

30 γρ. Αποξηραμένα Μανιτάρια

Μπαχάρ, μουλιασμένα

450 γρ. κιμά μοσχαρίσιο, από

σπάλα

120 γρ. panco για πανάρισμα

Μπαχάρ

1 αυγό

½ κ.γ. θυμάρι ξερό Μπαχάρ

αλάτι, μαύρο πιπέρι Μπαχάρ

φρεσκοτριμμένο

Για τη σάλτσα μανιταριών

40 ml έ.π. ελαιόλαδο

80 γρ. Αποξηραμένα Μανιτάρια

Μπαχάρ, μουλιασμένα

1 κ.σ. αλεύρι

χυμό από 1 πορτοκάλι

1 κ.γ. ζωμό κρέατος σε σκόνη

Μπαχάρ

1 κ.γ. Μείγμα μεντιτερανέ Μπαχάρ

αλάτι,

πιπεράτα Μπαχάρ, φρεσκοτριμμένη

ÅêôÝëåóç

Μπιφτέκια: Σε ένα τηγάνι λιώνουμε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά,

προσθέτουμε το μπέικον και το κρεμμύδι και τα σοτάρουμε μέχρι να

μαλακώσει το κρεμμύδι, χωρίς να πάρει χρώμα. Προσθέτουμε το σκόρδο

και τα μανιτάρια (κρατάμε το υγρό που μούλιαζαν για τη σάλτσα),

δυναμώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε τα υλικά να μαγειρευτούν μέχρι να

εξατμιστούν τα υγρά. Αποσύρουμε το τηγάνι από τη φωτιά και αφήνουμε

στην άκρη να κρυώσει το μείγμα.

Ρίχνουμε τα υπόλοιπα υλικά σε ένα μπολ, προσθέτουμε το μείγμα των

μανιταριών και ζυμώνουμε καλά. Πλάθουμε τέσσερα μεγάλα μπιφτέκια,

τα καλύπτουμε με μεμβράνη και τα αφήνουμε στο ψυγείο για 2 ώρες.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στο γκριλ στους 200 ο C. Ψήνουμε τα

μπιφτέκια για 8΄-10΄ από κάθε πλευρά. Στο μεταξύ ετοιμάζουμε τη

σάλτσα μανιταριών.

Σάλτσα μανιταριών: Σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε καλά το

ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά. Ρίχνουμε τα μανιτάρια. Πασπαλίζουμε με το

αλεύρι και σβήνουμε με τον χυμό πορτοκάλι. Διαλύουμε τον ζωμό στο

υγρό από τα μανιτάρια και το προσθέτουμε μαζί με το μείγμα μεντιτερανέ,

αλάτι και μαγειρεύουμε για 6΄-8΄ μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Μοιράζουμε τα μπιφτέκια σε πιάτα και από πάνω τη σάλτσα μανιταριών.

Γαρνίρουμε με ένα τηγανητό αυγό, τριμμένη πιπεράτα και σερβίρουμε

αμέσως.

Για το σερβίρισμα

4 τηγανητά αυγά μάτια

— 101 —

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÓÔÁ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ

ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ 31 ÁÈÇÍÁ ÔÇË. 210 3217225

www.bahar.gr Ìðá÷áñ - Bahar


ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ / DECEMBER

29 ÄåõôÝñá / Monday

29

30 Ôñßôç / Tuesday

W ÁíäñÝáò

30

01 ÔåôÜñôç / Wednesday

01

02 ÐÝìðôç / Thursday

02

03 ÐáñáóêåõÞ / Friday

03

04 ÓÜââáôï / Saturday

W ÂáñâÜñá

04

05 ÊõñéáêÞ / Sunday

W ÓÜââáò

05

Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô T Ð Π

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F

— 102 —


ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ / DECEMBER

W Íéêüëáïò

06 ÄåõôÝñá / Monday

06

07 Ôñßôç / Tuesday

07

08 ÔåôÜñôç / Wednesday

08

W ¢ííá

09 ÐÝìðôç / Thursday

09

10 ÐáñáóêåõÞ / Friday

10

11 ÓÜââáôï / Saturday

11

W Óðõñßäùí

12 ÊõñéáêÞ / Sunday

12

Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô T Ð Π

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F

— 103 —Κορμός σοκολάτας με μους κάστανο

1 ΩΡΑ + ΑΝΑΜΟΝΗ | ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ

ÕëéêÜ για 8-10 άτομα

Για τη μους κάστανο*

100 γρ. πουρέ κάστανο

2 γρ. φύλλο ζελατίνας Μπαχάρ

70 ml κρέμα γάλακτος 35%

λιπαρά

Για την κρέμα σοκολάτας με ρούμι

40 ml γάλα

60 ml κρέμα γάλακτος 35%

λιπαρά

25 γρ. κρόκους αυγού

10 γρ. ζάχαρη

1 γρ. φύλλο ζελατίνας Μπαχάρ

40 γρ. κουβερτούρα 64% Μπαχάρ,

σε κομματάκια

10 ml ρούμι λευκό

λίγα μαρόν γλασέ ψιλοκομμένα

Για το μπισκουί

40 γρ. αυγά

16 γρ. ζάχαρη

42 γρ. πραλίνα αμυγδάλου

12 γρ. βούτυρο γάλακτος 82%

λιπαρά

12 γρ. κουβερτούρα 64% Μπαχάρ,

σε κομματάκια

4 γρ. κακάο σκόνη Μπαχάρ

12 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 λοβό βανίλιας Μπαχάρ

Για την κρέμα κάστανο

125 γρ. κρέμα κάστανο από βαζάκι

63 γρ. πουρέ κάστανο*

25 γρ. βούτυρο γάλακτος 82%

λιπαρά

Tips

Φύλλα χρυσού Μπαχάρ

και ασημιού Μπαχάρ για τη

διακόσμηση

ÅêôÝëåóç

*Μους κάστανο: Ζεσταίνουμε ένα μέρος του πουρέ και λιώνουμε μέσα τα

φύλλα ζελατίνας. Προσθέτουμε τον υπόλοιπο πουρέ και αφρατεύουμε με

την κρέμα γάλακτος χτυπημένη.

Κρέμα σοκολάτας: Σε μέτρια φωτιά ζεσταίνουμε το γάλα με την κρέμα

γάλακτος. Σε ένα μπολ ρίχνουμε τους κρόκους με τη ζάχαρη και

ανακατεύουμε αμέσως και γρήγορα. Αδειάζουμε το μείγμα στην

κατσαρόλα και ανακατεύουμε διαρκώς. Ελέγχουμε με θερμόμετρο και

μόλις φτάσει στους 85 o C αποσύρουμε από τη φωτιά γιατί η κρέμα θα

κόψει. Ανακατεύουμε μέσα τα φύλλα ζελατίνας και μετά τη σοκολάτα

μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Ενσωματώνουμε και το ρούμι και

αφήνουμε στην άκρη.

Μπισκουί: Ανακατεύουμε τα αυγά με τη ζάχαρη και την πραλίνα και τα

χτυπάμε με σύρμα. Σε κατσαρολάκι λιώνουμε το βούτυρο με την

κουβερτούρα και το προσθέτουμε στο μείγμα των αυγών. Χαράζουμε την

βανίλια και ξύνουμε το εσωτερικό. Σταματάμε το μίξερ, προσθέτουμε το

κακάο, το εσωτερικό της βανίλιας και το αλεύρι και ανακατεύουμε απαλά.

Απλώνουμε το μείγμα σε λαμαρίνα με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε

στους 175 o C για περίπου 9΄-10΄. Βγάζουμε το μπισκουί από τον φούρνο

και το αφήνουμε για 2΄ στη λαμαρίνα. Το αναποδογυρίζουμε προσεκτικά

σε λαδόκολλα. Το τυλίγουμε σε ρολό με τη λαδόκολλα και μετά σε μια

καθαρή πετσέτα. Το αφήνουμε να κρυώσει εντελώς.

Κρέμα κάστανο: Σε ένα μπολ ανακατεύουμε με σπάτουλα την κρέμα

κάστανο με τον πουρέ και το λιωμένο βούτυρο. Αφήνουμε στην άκρη.

Κορμός: Ξετυλίγουμε προσεκτικά το μπισκουί. Απλώνουμε στην

επιφάνειά του την κρέμα σοκολάτας. Μοιράζουμε κομμάτια μαρόν γλασέ

και επάνω απλώνουμε τη μους κάστανο. Με τη βοήθεια της λαδόκολλας

τυλίγουμε σε ρολό και το βάζουμε στην κατάψυξη να παγώσει.

Βγάζουμε από την κατάψυξη, αφαιρούμε τη λαδόκολλα και με σπάτουλα

απλώνουμε από πάνω και στα πλαϊνά την κρέμα κάστανο.

* ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για τον πουρέ κάστανο: Σε ένα κατσαρολάκι βράζουμε σε χαμηλή φωτιά

500 γρ. κάστανα βρασμένα και καθαρισμένα με 250 ml κρέμα γάλακτος

για 10΄. Προσθέτουμε 5 κουτ. σούπας ζάχαρη καστανή, 1 σφηνάκι

μπράντι και 1/2 φλιτζάνι ρούμι. Συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι τα

κάστανα να μαλακώσουν και να μειωθούν στο ελάχιστο τα υγρά.

Πολτοποιούμε επιτόπου με ραδβομπλέντερ μέχρι να πάρουμε έναν

βελούδινο ομοιογενή πολτό. Τον αφήνουμε να κρυώσει καλά πριν τον

χρησιμοποιήσουμε.

— 105 —

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÓÔÁ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ

ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ 31 ÁÈÇÍÁ ÔÇË. 210 3217225

www.bahar.gr Ìðá÷áñ - Bahar


ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ / DECEMBER

13 ÄåõôÝñá / Monday

W ÅõóôñÜôéïò

13

14 Ôñßôç / Tuesday

14

15 ÔåôÜñôç / Wednesday

W ÅëåõèÝñéïò

15

16 ÐÝìðôç / Thursday

16

17 ÐáñáóêåõÞ / Friday

W Äéïíýóéïò

17

18 ÓÜââáôï / Saturday

18

19 ÊõñéáêÞ / Sunday

19

Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô T Ð Π

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F

— 106 —


ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ / DECEMBER

20 ÄåõôÝñá / Monday

20

21 Ôñßôç / Tuesday

21

W Áíáóôáóßá

22 ÔåôÜñôç / Wednesday

22

23 ÐÝìðôç / Thursday

23

24 ÐáñáóêåõÞ / Friday

24

W ×ñÞóôïò, ×ñýóá

25 ÓÜââáôï / Saturday

25

W ÅììáíïõÞë

26 ÊõñéáêÞ / Sunday

26

Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô T Ð Π

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F

— 107 —Γεμιστή φραγκόκοτα στον φούρνο με μανιτάρια και πατάτες

2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 30΄ | ΜΕΤΡΙΑ ΕΥΚΟΛΟ

ÕëéêÜ

1 φραγκόκοτα 1.200 γρ περίπου

150 γρ.κιμά χοιρινό

140 ml έ.π. ελαιόλαδο

30 γρ. αποξηραμένα μανιτάρια

Μείγμα Δάσους Μπαχάρ,

μουλιασμένα

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 φρέσκα κρεμμυδάκια,

ψιλοκομμένα

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

2 κ.σ. Μείγμα Βότανα Προβηγκίας

Μπαχάρ

2 σκελίδες Μαύρο Σκόρδο Μπαχάρ

ψιλοκομμένες

χυμό από 1 λεμόνι

1 κ.σ. Λεμονοπίπερο Μπαχάρ

1 αυγό χτυπημένο

5 κ.σ. Κρουτόν με τυρί Μπαχάρ

1 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο ή

1 κ.γ. αφυδατωμένο Μπαχάρ

100 γρ. φιστίκια Αιγίνης ψίχα

1,500 γρ. πατάτες, χωρίς φλούδα,

κομμένες κυδωνάτες

ανθό αλατιού Μπαχάρ

πιπεράτα Μπαχάρ, φρεσκοτριμμένη

ÅêôÝëåóç

Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το μισό ελαιόλαδο, σοτάρουμε το κρεμμύδι,

τα δύο είδη σκόρδου και το μισό από το μείγμα Βότανα Προβηγκίας και

προσθέτουμε τον κιμά, τα μουλιασμένα μανιτάρια μαζί με το υγρό στο

οποίο τα μουλιάσαμε αφού πρώτα το έχουμε σουρώσει. Αλατίζουμε και τα

αφήνουμε να σιγοψηθούν για 6΄-7΄. Αποσύρουμε το σκεύος από τη

φωτιά, προσθέτουμε το μισό λεμονοπίπερο και αφήνουμε να κρυώσουν.

Στη συνέχεια τα ανακατεύουμε με το χτυπημένο αυγό, τα κρουτόν, τον

μαϊντανό και τα φιστίκια Αιγίνης.

Αλατοπιπερώνουμε τη φραγκόκοτα εσωτερικά και εξωτερικά και

γεμίζουμε την κοιλότητα με τη γέμιση (φάρσα) που ετοιμάσαμε.

Τη ράβουμε με ανοξείδωτη σακοράφα και κλωστή μαγειρικής και την

τοποθετούμε στο ταψί αραδιάζοντας τριγύρω τις πατάτες. Πασπαλίζουμε

με το υπόλοιπο μείγμα βότανα Προβηγκίας, και λεμονοπίπερο,

περιχύνουμε με τον χυμό του λεμονιού, το υπόλοιπο ελαιόλαδο και λίγο

νερό και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για 2 ώρες

περίπου μέχρι να ψηθεί καλά το πουλερικό και οι πατάτες.

Μεταφέρουμε σε μια μεγάλη πιατέλα και σερβίρουμε αμέσως.

Tips

Μπορούμε να συνοδεύσουμε με

Chutney τριαντάφυλλο Μπαχάρ.

— 109 —

ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÓÔÁ ÌÐÁ×ÁÑÉÊÁ

ÅÕÑÉÐÉÄÏÕ 31 ÁÈÇÍÁ ÔÇË. 210 3217225

www.bahar.gr Ìðá÷áñ - Bahar


ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ / DECEMBER

27 ÄåõôÝñá / Monday

W ÓôÝöáíïò

27

28 Ôñßôç / Tuesday

28

28 ÔåôÜñôç / Wednesday

29

30 ÐÝìðôç / Thursday

30

31 ÐáñáóêåõÞ / Friday

31

01 ÓÜââáôï / Saturday

W Âáóßëçò, ÂáóéëéêÞ

01

02 ÊõñéáêÞ / Sunday

02

Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô Ô Ð Ð Ó Ê Ä Ô T Ð Π

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F

— 110 —


2021

ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - January

Äå/Mo 4 11 18 25

Ôñ/Tu 5 12 19 26

Ôå/We 6 13 20 27

Ðå/Th 7 14 21 28

Ðá/Fr 1 8 15 22 29

Óá/Sa 2 9 16 23 30

Êõ/Su 3 10 17 24 31

ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - February

Äå/Mo 1 8 15 22

Ôñ/Tu 2 9 16 23

Ôå/We 3 10 17 24

Ðå/Th 4 11 18 25

Ðá/Fr 5 12 19 26

Óá/Sa 6 13 20 27

Êõ/Su 7 14 21 28

Äå/Mo

Ôñ/Tu

Ôå/We

Ðå/Th

Ðá/Fr

Óá/Sa

Êõ/Su

ÌÁÑÔÉÏÓ - March

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

Äå/Mo

Ôñ/Tu

Ôå/We

Ðå/Th

Ðá/Fr

Óá/Sa

Êõ/Su

ÁÐÑÉËÉÏÓ - April

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

Äå/Mo

Ôñ/Tu

Ôå/We

Ðå/Th

Ðá/Fr

Óá/Sa

Êõ/Su

ÌÁÚÏÓ - May

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Äå/Mo

Ôñ/Tu

Ôå/We

Ðå/Th

Ðá/Fr

Óá/Sa

Êõ/Su

ÉÏÕÍÉÏÓ - June

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

Äå/Mo

Ôñ/Tu

Ôå/We

Ðå/Th

Ðá/Fr

Óá/Sa

Êõ/Su

ÉÏÕËÉÏÓ - July

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

Äå/Mo

Ôñ/Tu

Ôå/We

Ðå/Th

Ðá/Fr

Óá/Sa

Êõ/Su

ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - August

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ - September

Äå/Mo 6 13 20 27

Ôñ/Tu 7 14 21 28

Ôå/We 1 8 15 22 29

Ðå/Th 2 9 16 23 30

Ðá/Fr 3 10 17 24

Óá/Sa 4 11 18 25

Êõ/Su 5 12 19 26

ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - October

Äå/Mo 4 11 18 25

Ôñ/Tu 5 12 19 26

Ôå/We 6 13 20 27

Ðå/Th 7 14 21 28

Ðá/Fr 1 8 15 22 29

Óá/Sa 2 9 16 23 30

Êõ/Su 3 10 17 24 31

ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - November

Äå/Mo 1 8 15 22 29

Ôñ/Tu 2 9 16 23 30

Ôå/We 3 10 17 24

Ðå/Th 4 11 18 25

Ðá/Fr 5 12 19 26

Óá/Sa 6 13 20 27

Êõ/Su 7 14 21 28

ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ - December

Äå/Mo 6 13 20 27

Ôñ/Tu 7 14 21 28

Ôå/We 1 8 15 22 29

Ðå/Th 2 9 16 23 30

Ðá/Fr 3 10 17 24 31

Óá/Sa 4 11 18 25

Êõ/Su 5 12 19 26

2022

ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÓ - January

Äå/Mo 3 10 17 24 31

Ôñ/Tu 4 11 18 25

Ôå/We 5 12 19 26

Ðå/Th 6 13 20 27

Ðá/Fr 7 14 21 28

Óá/Sa 1 8 15 22 29

Êõ/Su 2 9 16 23 30

ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ - February

Äå/Mo 7 14 21 28

Ôñ/Tu 1 8 15 22

Ôå/We 2 9 16 23

Ðå/Th 3 10 17 24

Ðá/Fr 4 11 18 25

Óá/Sa 5 12 19 26

Êõ/Su 6 13 20 27

Äå/Mo

Ôñ/Tu

Ôå/We

Ðå/Th

Ðá/Fr

Óá/Sa

Êõ/Su

ÌÁÑÔÉÏÓ - March

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

Äå/Mo

Ôñ/Tu

Ôå/We

Ðå/Th

Ðá/Fr

Óá/Sa

Êõ/Su

ÁÐÑÉËÉÏÓ - April

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

Äå/Mo

Ôñ/Tu

Ôå/We

Ðå/Th

Ðá/Fr

Óá/Sa

Êõ/Su

ÌÁÚÏÓ - May

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

Äå/Mo

Ôñ/Tu

Ôå/We

Ðå/Th

Ðá/Fr

Óá/Sa

Êõ/Su

ÉÏÕÍÉÏÓ - June

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

Äå/Mo

Ôñ/Tu

Ôå/We

Ðå/Th

Ðá/Fr

Óá/Sa

Êõ/Su

ÉÏÕËÉÏÓ - July

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

Äå/Mo

Ôñ/Tu

Ôå/We

Ðå/Th

Ðá/Fr

Óá/Sa

Êõ/Su

ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - August

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ - September

Äå/Mo 5 12 19 26

Ôñ/Tu 6 13 20 27

Ôå/We 7 14 21 28

Ðå/Th 1 8 15 22 29

Ðá/Fr 2 9 16 23 30

Óá/Sa 3 10 17 24

Êõ/Su 4 11 18 25

ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ - October

Äå/Mo 3 10 17 24 31

Ôñ/Tu 4 11 18 25

Ôå/We 5 12 19 26

Ðå/Th 6 13 20 27

Ðá/Fr 7 14 21 28

Óá/Sa 1 8 15 22 29

Êõ/Su 2 9 16 23 30

ÍÏÅÌÂÑÉÏÓ - November

Äå/Mo 7 14 21 28

Ôñ/Tu 1 8 15 22 29

Ôå/We 2 9 16 23 30

Ðå/Th 3 10 17 24

Ðá/Fr 4 11 18 25

Óá/Sa 5 12 19 26

Êõ/Su 6 13 20 27

Äå/Mo

Ôñ/Tu

Ôå/We

Ðå/Th

Ðá/Fr

Óá/Sa

Êõ/Su

ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ - December

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

— 111 —


ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ, ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ

ÔÇË. / ÖÁÎ / ÊÉÍ.

— 112 —


ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ, ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ

ÔÇË. / ÖÁÎ / ÊÉÍ.

— 113 —


ÏÍÏÌÁÔÅÐÙÍÕÌÏ, ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ

ÔÇË. / ÖÁÎ / ÊÉÍ.

— 114 —Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!