Agenda culturală 2013 - Consiliul Judeţean Gorj

cjgorj.ro

Agenda culturală 2013 - Consiliul Judeţean Gorj

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

GORJ COUNTY COUNCIL

AGENDA CULTURALÅ

CULTURAL AGENDA

2013


De la an la an, tradițiile gorjenești ne sunt tot

mai dragi și ne cer ca într-o taină mărturisită să le

redescoperim patosul strâns de atâtea veacuri.

Tradițiile Gorjului sunt atât de bogate și mândre

în felul lor armonios și simplu, încât se transformă în

cea mai mare bogăție a noastră ce vine din trecut,

pesemne ca o binecuvântare salvatoare, ce nu ne

lasă să pierdem sufletul meleagurilor unde trăim.

În anul 2013, Agenda Culturală a județului Gorj,

are ca punct de plecare Strategia de Dezvoltare

Durabilă, gandită ca un vector de

lansare a județului în context

european, totodată oferind acestuia

șansa potentării recunoașterii sale

internaționale prin valorile pe care

le-a dat lumii întregi.

Cultura nu are granițe și

astfel, putem redescoperi Gorjul în

orice colț de lume, putem transmite

oricărui om sentimentul de acasă,

oriunde s-ar afla.

Broșura de față se dorește a fi

o invitație deschisă către toți gorjenii și iubitorii tradițiilor

gorjenești, de a fi alături de noi, la toate sărbătorile și

acțiunile culturale ce vor avea loc pe parcursul acestui

an. Și nu in cele din urmă, vă invit să redescoperim

împreună Gorjul, acest tărâm magnific, unde Brâncuși

și-a pus lumina sufletului în arta universală.

Ion Călinoiu,

Președintele Consiliului Județean Gorj

Year after year, Gorj traditions are getting more and

more dear and demand us like in a testified mystery to

rediscover their pathos gathered during so many centuries.

Gorj traditions are so rich and proud in their

simple and harmonious way, that turn into our

greatest wealth that comes from our past, apparently

as a saving blessing that doesn’t let us lose the

landscapes soul where we live.

In 2013, the Cultural Agenda of Gorj County has

as starting point the Local Strategy of Sustainable

Development, understood as a

starting vector of the County in the

European context, as well as offering

it the chance of its international

recognition by underlining the values

that gave to the whole world.

Culture does not have borders

and thus, we can rediscover Gorj

County in any corner of the world,

we can transmit to any human

feeling of home wherever they are.

This brochure is intended to

be an open invitation to all local people and those

that like the old Gorj, traditions to join us at all the

celebrations and cultural actions that will take place

during this year. At last but no least I invite you to

rediscover together this magnificent land where

Brâncuși put his soul light in the universal art.

Ion Calinoiu,

President of Gorj County Council

1


IANUARIE

• 1 - 7 Ianuarie 2013

Datini și obiceiuri de iarnă

• Organizează: Căminele culturale, la Drăgotești, Crușeț, Jupânești,

Bărbătești, Săulești, Licurici

• 2 - 8 Ianuarie 2013

Serbările zăpezii. Manifestări artistice și sportive

ocazionate de sărbătorile de iarnă

• Organizează: Primăria, Consiliul local și Căminul cultural, la

Bumbești-Pițic

• 7 Ianuarie 2013

Cărțile care contează.

Lansarea primei ediții a concursului

de lectură destinat copiilor din clasele

I-IV, respectiv V-VIII

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin

Biblioteca Județeană „Christian Tell”, la

sediul central și la filiala pentru copii

La multi ani, Ioane! Spectacol

muzical-coregrafic de Sf. Ion

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina

Gorjului” Târgu-Jiu, la sediu

• 9 - 31 Ianuarie 2013

Sesiune de înregistrări audiovideo

document: lăutari, tarafuri tradiționale

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Școala Populară de Artă

Târgu-Jiu, în județ

• 14 Ianuarie 2013

Evocare istorică: „119 ani de la nașterea

Ecaterinei Teodoroiu”

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Muzeul Județean „Alexandru

Ștefulescu” la Casa memorială „Ecaterina Teodoroiu” din Vădeni

• Parteneri: Biblioteca Județeană „Christian Tell”, Serviciul

Județean Gorj al Arhivelor Naționale

JANUARY

• 1 st - 7 th January 2013

Hogmanay and Winter Customs

• Organize: Community Centers, at Drăgoteşti, Cruşet, Jupâneşti,

Săuleşti, Licurici, Bărbătești

• 2 nd - 8 th January 2013

Snow Celebrations. Artistic and sports events

dedicated to winter celebrations

• Organize: Bumbeşti-Pițic Hall, Local Council and Community Center,

at Bumbeşti-Pițic

• 7 th January 2013

Books that matter. Launch of the

first edition of the children reading contest

in grades I-IV, respectively V-VIII

• Organize: Gorj County Council through

“Christian Tell” County Library, at the headquarters

and children’s subsidiary

Happy Birthday, Ioane! Musicalchoreographic

show dedicated to Sf.

Ion (St. John) Celebration

• Organize: Gorj County Council through

“Doina Gorjului” Professional Artistic

Ensemble from Târgu-Jiu, at the headquarters

• 9 th - 31 st January 2013

Onsite audio-video session

document: musicians, traditional folk band

• Organize: Gorj County Council through Târgu-Jiu Popular Art

School, in county

• 14 th January 2013

Historical Evocation: “119 years since the birth

of Ecaterina Teodoroiu”

• Organize: Gorj County Council through “Alexandru Ştefulescu” County

Museum, at “Ecaterina Teodoroiu” Memorial House from Vădeni

• Partners: “Christian Tell” County Library, Gorj County Department

of National Archives

3


Masă rotundă și expoziție temporară: „Ecaterina

Teodoroiu - eroina de la Jiu”

• Organizeaza: Primaria, Consiliul local si Casa de Cultura la

Bumbești-Jiu

• 15 Ianuarie 2013

Eminesciana. Ziua Culturii Naționale. Complex

de manifestări culturale închinate sărbătoririi nașterii

poetului național și omagierii culturii românești

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Centrul Județean pentru

Conservarea și promovarea Culturii Tradiționale Gorj

• Parteneri: Biblioteca Județeană „Christian Tell”, Ansamblul Artistic

Profesionist „Doina Gorjului”, Liceul de Arte „Constantin Brăiloiu”,

Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, Reprezentanța Gorj a Uniunii

Scriitorilor din România, la Teatrul „Elvira Godeanu” Târgu-Jiu

Ziua Culturii Naționale. Simpozioane, recitaluri

de muzică și poezie, concursuri tematice

• Organizeaza: Așezămintele culturale din Gorj

Întotdeauna Eminescu. Concurs de creație literară.

Spectacol de muzică și poezie

• Organizează: Casa municipală de cultură, la Motru

Sărbătoarea Eminescu. Mani festare omagială de

muzică și poezie dedicată poetului național

• Organizeaza: Consiliul Județean Gorj prin

Școala Populară de Artă, la Cercul Militar

Târgu-Jiu

• Partener: Fundația de cultură Columna

Vis de ianuarie. Concurs de

cultura generală. Spectacol de

muzică și poezie

• Organizează: Consiliul Local, Căminul

Cultural şi Biblioteca Publică la Țânțăreni

• Parteneri: Şcolile generale Țânțăreni şi

Floreşti

• 24 Ianuarie 2013

Expoziție temporară fotodocumentară: „24

ianuarie 1859 - Unirea Principatelor Dunărene”

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Muzeul Județean, la

sediu

• Partener: Biblioteca Județeană

4

Roundtable and temporary exhibition: “Ecaterina

Teodoroiu - heroine from Jiu”

• Organize: Bumbeşti-Jiu City Hall, Local Council and Cultural

House, at Bumbeşti-Jiu

• 15 th January 2013

Eminesciana. National Culture Day. Complex of

cultural events dedicated to birth celebration of national

poet and homage of Romanian culture

• Organize: Gorj County Council through Gorj County Center for

Preservation and Promotion of Traditional Culture (Gorj CCPPTC)

• Partners: “Christian Tell” County Library, “Doina Gorjului”

Professional Artistic Ensemble from Târgu-Jiu, “Constantin Brăiloiu”

Popular Art High School, “Elvira Godeanu” Drama Theatre, Gorj

Representative of the Writers Union of Romania, at “Elvira Godeanu”

Drama Theatre from Târgu-Jiu

National Culture Day. Symposiums, music and

poetry recitals, thematic contests

• Organize: cultural establishments from Gorj

Always Eminescu. Contest of literary creation.

Music and poetry show

• Organize: Municipal Culture House, at Motru

Eminescu Celebration. Commemorative event of

music and poetry dedicated to national

poet

• Organize: Gorj County Council through

Târgu-Jiu Popular Art School, at Târgu-Jiu

Military Center

• Partner: “Column” Culture Foundation

January Dream. General knowledge

contest. Music and poetry show

• Organize: Local Council, Public Library and

Community Centre, at Țânțăreni

• Partners: Țânțăreni and Floreşti Schools

• 24 th January 2013

Photo-documentary temporary exhibition:

“January 24, 1859 - Union of the Danubian Principalities”

• Organize: Gorj County Council through “Alexandru Ştefulescu”

County Museum, at headquarters

• Partner: “Christian Tell” County Library


Evocare istorică și expoziții de carte: „24 ianuarie

1859 - Unirea Principatelor Dunărene”

• Organizează:Consiliul Județean Gorj prin Biblioteca Județeană la

sediu și filiale

• Parteneri: Muzeul Județean, Serviciul Județean Gorj al Arhivelor

Naționale

Spectacole literar-muzical evocatoare: „Pururi

uniți sub tricolor” închinate Unirii Principatelor

Române

• Organizează: Consiliul Județean și Prefectura Gorj, Primării și

Consilii Locale la Târgu-Jiu și în județ

• Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina

Gorjului”, Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, Școala Populară de

Artă, instituții și așezăminte culturale

• 25 Ianuarie 2013

Seminar metodic: „Strategii si politici culturale

Gorj

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj, la Muzeul

Județean „Alexandru Ștefulescu”

• Co-organizatori: Biblioteca Județeană „Christian Tell”

• Participă: directorii așezămintelor culturale și bibliotecari publici

din județ

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”

Historical evocation and book exhibitions:

“January 24, 1859 - Union of the Danube Principalities”

• Organize: Gorj County Council through “Christian Tell” County

Library, at headquarters and subsidiaries

• Partners: “Alexandru Ştefulescu” County Museum, Gorj County

Department of National Archives

Evocative music-literary shows: “Forever

united under tricolour” dedicated to Union of

Romnian Principalities

• Organize: Gorj County Council, Gorj Prefecture, city halls and local

councils, at Târgu-Jiu and in the county

• Partners: Gorj CCPPTC, “Doina Gorjului” Professional Artistic

Ensemble, “Elvira Godeanu” Dramatic Theatre, Târgu-Jiu Popular

Art School, institutions and cultural establishments

• 25 th January 2013

Methodically Seminar: “Gorj strategies and cultural

policies”

• Organize: Gorj County Council through Gorj CCPPTC, at “Alexandru

Ştefulescu” County Museum

• Co-organizers: “Christian Tell” County Library

• Participate: managers of cultural establishments and public

librarians in the county

”Doina Gorjului” Professional Artistic Ensemble

5


FEBRUARIE

• 1 Februarie 2013

Bulgăraș de gheață rece! Manifestare „In

Memoriam Liviu Dafinescu”

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Ansamblul Artistic

Profesionist „Doina Gorjului”, la Cimitirul din Târgu-Jiu

Focuri peste zăpezi. Manifestare

cultural-religioasă închinată Sf. Trifon

• Organizează: Fundația D.V.F. Târgu-Jiu, Școala

Populară de Artă, CJCPCT Gorj, la Ciuperceni

• 1 - 28 Februarie 2013

Salonul de iarnă al artelor populare

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin

Școala Populară de Artă, la sediu și în județ

• Parteneri: Primării și așezăminte culturale

locale

• 1 - 25 Februarie 2013

Sesiune de imprimări audio-video document

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Școala Populară de

Artă, în județ

• Parteneri: Primării și așezăminte culturale din zonă

• 4 Februarie 2013

Și eu știu să utilizez computerul!

Des chiderea sesiunii

2013 de cursuri de utilizare a

computerului pentru seniori

• 6 Februarie 2013

Gorjul tradițional. Expoziție

de țesături și costume populare

• Organizează: Consiliul Județean Gorj

prin Biblioteca Județeană, la sediul central,

Căminul Cultural, la Licurici

• Partener: CJCPCT Gorj

FEBRUARY

• 1 st February 2013

Cold ice snowball! “In Memoriam of Liviu

Dafinescu” Manifestation

• Organize: Gorj County Council through “Doina Gorjului”

Professional Artistic Ensemble, at the Cemetery from Târgu-Jiu

Fires over the snow. Cultural-religious

manifestation dedicated to St Trifon

• Organize: Târgu-Jiu D.V.F. Foundation, Popular

Art School, Gorj CCPPTC, at Ciuperceni

• 1 st - 28 th February 2013

The winter exhibition of traditional

arts

• Organize: Gorj County Council through Târgu-Jiu

Popular Art School, at headquarters and in the county

• Partners: city halls and local cultural establishments

• 1 st - 25 th February 2013

Recording Session of audio-video document

• Organize: Gorj County Council through Târgu-Jiu Popular Art

School, in the county

• Partners: city halls and cultural establishments from the area

• 4 th February 2013

I know using the computer,

too! The 2013 opening

session of the computer use

courses for seniors

• 6 th February 2013

The Traditional Gorj

County. Exhibition of traditional

costumes and textures

• Organize: Gorj County Council

through County Library, at headquarters,

Community Centre, at Licurici

• Partners: Gorj CCPPTC

7


Dragobetele la Poarta Sårutului

8

”Dragobete” Feast at The Kissing Gate


• 14 Februarie 2013

Valentine’s Day. Manifestari artistice dedicate

iubirii

• Organizează: Primăria Târgu-Jiu, Teatrul „Elvira Godeanu”, așezăminte

culturale, la Târgu-Jiu, Turceni, Rovinari, Dănciulești

• 15 Februarie 2013

Desenul. Expoziție de grup

• Organizează: Filiala Gorj a Uniunii Artiștilor Plastici, la Galeriile de

Artă Târgu-Jiu

Simpozion și expoziție de artă populară:

„Portul popular din Ciuperceni”

• Organizează: Căminul Cultural și Biblioteca publică, la Ciuperceni

• Partener: CJCPCT Gorj

In Memoriam Marin Ghiocel. Spectacol

evocator

• Organizează:Consiliul Județean Gorj prin Ansamblul

Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu

• 14 th February 2013

Valentine’s Day. Artistic manifestations dedicated

to love

• Organize: Târgu-Jiu City Hall, “Evira Godeanu” Drama Theatre,

cultural establishments, at Târgu-Jiu, Turceni, Rovinari, Dănciuleşti

• 15 th February 2013

The Drawing. Group exhibition

• Organize: Gorj Subsidiary of Plastic Artists Union, at Târgu-Jiu Art

Galleries

“Traditional costume from Ciuperceni” Symposium

and exhibition of traditional art

• Organize: Community Centre and Public Library, at Ciuperceni

• Partners: Gorj CCPPTC

In Memoriam Marin Ghiocel. Evocatory

performance.

• Organize: Gorj County Council through “Doina Gorjului”

Professional Artistic Ensemble from Târgu-Jiu

• 17 Februarie 2013

Expoziție de artă populară

• Organizează: Căminul cultural, la Drăgotești

Marin Ghiocel

• 17 th February 2013

Exhibition of traditional art

• Organize: Community Centre, at Dragoteşti

• 17 - 19 Februarie 2013

• 17 th - 19 th February 2013

Brâncușiana. Concert omagial susținut de Brâncuşiana. Evocatory concert organized by

Orchestra de cameră „Lyra

“Lyra of Gorj” Chamber

Orchestra de camerå “Lyra Gorjului”

Gorjului” Târgu-Jiu

Orchestra from Târgu-Jiu

• Organizează: Consiliul Județean

Gorj prin Școala Populară de

through Popular Art School, at

• Organize: Gorj County Council

Artă, la Târgu-Jiu

Târgu-Jiu

• 18 - 28 Februarie

2013

Bine ai venit, primăvară!

Ateliere de confecționat

mărțișoare și felicitări

• Organizează: Consiliul Județean

Gorj prin Biblioteca Județeană,

la secțiile Victoria și Copii

• Parteneri: instituții școlare

“Lyra Gorjului” Chamber Orchestra

• 18 th - 28 th February 2013

Welcome spring! Workshops

for creating march amultes

and greetings cards

• Organize: Gorj County Council

through County Library at Victoria

and Children’s branch offices

• Partners: Schools from Gorj

County

9


Ansamblul Folcloric „Maria Låtårețu” al ªcolii Popupare de Artå

10

”Maria Låtårețu” Folkloric Ensemble of the Popular Art School


• 19 Februarie 2013

Brâncușiana. Simpozion omagial închinat împlinirii

a 137 ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși

• Organizează: Primăria și Centrul Municipal de Cultură „C-tin

Brâncuși” la Târgu-Jiu

• Parteneri: U.A.P.R. Filiala Gorj, Asociația Petro Aqua Petroșani,

Societatea Română de Radiodifuziune, Asociația Studenților din

Universitatea „Constantin Brâncuși”

Constantin Brâncuși - 137 ani de la naștere.

Ateliere de creație artistică

• Organizează: Biblioteca Județeană, instituții școlare, la sediul

central, secția de Artă, și filiale

• 20 Februarie 2013

Colocviile de critică și istorie literară ale revistei

„Portal Măiastra”: „Scriitori gorjeni”

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj,

Reprezentanța Gorj a U.S.R. și Colegiul Național „Ecaterina

Teodoroiu”, la Târgu-Jiu

• 21 Februarie 2013

Expoziție temporară de etnografie: „Șezătoarea

la gorjeni”

• Organizează: Muzeul Judetean, la sediu

• 24 Februarie 2013

Sărbătoarea dragostei. Dragobetele

• Organizează: Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, Primăria

Târgu-Jiu, Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj, Școala

Populară de Artă, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”,

Casele de Cultură și Căminele Culturale din Gorj, la Târgu-Jiu și

în județ

• 28 Februarie 2013

Țânțăreni, vatră de istorie. 192 ani de la popasul

lui Tudor Vladimirescu în localitate. Evocare,

pelerinaj la monumentul din Târgu-Jiu al eroului,

expoziții de carte moment poetic

• Organizează: Consiliul local, Primăria și Căminul Cultural, la

Țânțăreni și Târgu-Jiu

• 19 th February 2013

Brâncuşiana. Evocatory symposium dedicated to

celebrating 137 years since Constantin Brancuşi’s birth

• Organize: City Hall and “Constantin Brancuşi” Public Center of

Culture, at Târgu-Jiu

• Partners: Gorj Subsidiary of Plastic Artists Union, Asociation Petro

Aqua from Petroșani, Romanian Radio Broadcasting Company, Students

Association from “Constantin Brâncuși” University

Constantin Brancuşi - 137 years since the birth.

Workshops of artistic creation

• Organizes: “Christian Tell” County Library, schools, at headquarters,

Section of Art and subsidiaries

• 20 th February 2013

Critics symposium and literary history of “Portal

Măiastra” Magazine: “Gorj Writes”

• Organize: Gorj County Council through Gorj CCPPTC, Gorj

Subsidiary of Romanian Writers Union and “Ecaterina Teodororiu”

National College, at Târgu-Jiu

• 21 th February 2013

“Șezătoarea la gorjeni”. (Gorj traditional meeting)

Temporary ethnography exhibition

• Organize: County Museum, at headquarters

• 24 th February 2013

“Dragobetele” The celebration of love

• Organize: “Elvira Godeanu” Drama Theatre, City Hall, Gorj County

Council through Gorj CCPPTC, “Doina Gorjului” Târgu-Jiu

Professional Artistic Ensemble, Târgu-Jiu Popular Art School, cultural

houses and community centers from Gorj, at Târgu-Jiu and in

the county

• 28 th February 2013

Tânţăreni, land of history. 192 years since

Tudor Vladimirescu’s halt in the locality. Evocation,

pilgrimage at the hero’s monument from Târgu-Jiu,

books exhibitions, poetic moment

• Organize: Local Council, Țânțăreni Hall, Community Center, at

Tânțăreni and Târgu-Jiu

11


Expozitie de artå popularå la sediul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj

12

Popular art exhibition at Gorj County Center for Preservation and Promotion of Traditional Culture


MARTIE

• 1 Martie 2013

Legenda Mărțișorului. Expoziție de mărțișoare

confecționate de copii

• Organizează: Casele de Cultură Rovinari și Turceni, Căminele

culturale Urdari, Jupânești, Bărbătești, Săulești, Bustuchin

Astăzi e ziua ta! Spectacol oferit gorjencelor de

Mărțior și 8 Martie

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Ansamblul Artistic

Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu, la sediu

• 1 - 8 Martie 2013

„O floare pentru tine”. Ateliere de creație: confecționare

de felicitări dedicate Zilei Femeii.

Expoziție cu lucrările realizate

• Organizează:Consiliul Județean Gorj prin

Biblioteca Județeană, la filiala pentru Copii

• Parteneri: instituții de învățământ

• 7 Martie 2013

Flori pentru florile lumii.

Specta col muzical-coregrafic de Ziua

Femeii

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin

Școala Populară de Artă, la Cercul Militar

Târgu-Jiu

• 8 Martie 2013

Festivalul „Mărțișoare folclorice”, ediția a VI-a

• Organizează: Consiliul local, Primăria și Căminul Cultural, la

Stoina, Consiliul Județean Gorj prin Școala Populară de Artă

• Parteneri: CJCPCT Gorj

Festivalul Mărțișorului, ediția a IV-a

• Organizează: Căminul cultural și Biblio teca publică, la Crușeț

• 9 Martie 2013

Gorjul tradițional: Mucenicii. Lăuatul fetelor

• Organizează: Căminele Culturale, la Bărbătești și Săulești

• Partener: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj

MARCH

• 1 st March 2013

The 1 st March trinket legend. Exhibition of spring

trinkets made by children

• Organize: Rovinari and Turceni Cultural Houses, Urdari, Jupânești,

Bărbătești, Săulești, Bustuchin Community Centers

Today is your anniversary! 1 st March and 8 th March

performances dedicated to Gorj women

• Organize: Gorj County Council through “Doina Gorjului”

Professional Artistic Ensemble, at headquarters

• 1 st - 8 th March 2013

“A flower for you!”. Creation workshops: making

greeting cards dedicated to International Woman’s

Day. Exhibition.

• Organize: Gorj County Council through

County Library, at Children subsidiary.

• Partners: schools

• 7 th March 2013

Flowers for the world’s flowers.

Musical Show of International Woman’s Day.

• Organize: Gorj County Council through Târgu-

Jiu Popular Art School, at Târgu-Jiu Military Center

• 8 th March 2013

“The folkloric of 1 st March trinket”

Festival, the VI th edition

• Organize: Local Council, Hall and Community Center, Gorj County

Council through Popular Art School, at Stoina

• Partners: Gorj CCPPTC, Popular Art School

“The 1 st March trinket” Festival, the IV th edition

• Organize: community center and public library, at Cruşeț

• 9 th March 2013

Traditional Gorj. Mucenicii. Lăuatul fetelor - popular

romanian feast dedicated to young girls

• Organize: community centers, at Bărbătești and Săulești

• Partner: Gorj County Council through Gorj CCPPTC

13


• 10 Martie 2013

Cântec din Țara Jiului de Sus. Concert-Spectacol

de folclor oferit la 8 ani de la înființarea Ansamblului

folcloric „Maria Lătărețu”

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Școala Populară de

Artă, la Târgu-Jiu

• Parteneri: Liga Culturală „Fiii Gorjului” București

• 11 - 29 Martie 2013

Festivalul portului și

dansului popular pentru tineret

„Liviu Dafinescu”, ediția a

X-a, faza pe localitate

• Organizează: Consiliul Județean Gorj

prin CJCPCT Gorj și Ansamblul Artistic

Profesionist ”Doina Gorjului”, în județ

• 15 - 16 Martie 2013

Pe urmele lui Brâncuși. Evocare la împlinirea a

56 ani de la intrarea în eternitate a artistului

• Organizează: Centrul Municipal de Cultură „Constantin Brâncuși”,

la Hobița

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj prin Muzeul Județean „Al.

Ștefulescu”, Primăria Peștișani, Universitatea „Constantin

Brâncuși”, Societatea Română de Radiodifuziune

• 16 Martie 2013

Cântec pentru Pasărea Măiastră. Concert omagial

„In memoriam Constantin Brâncuși”

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Școala Populară de

Artă, la Liceul Peștișani

• Parteneri: Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu”, Primăria

Universitatea „Constantin Brâncuși”, Societatea Română de Radiodifuziune

• 19 - 21 Martie 2013

Filocalia. Complex de manifestări spiritual-religioase

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Școala Populară de

Artă, la Târgu-Jiu

• Parteneri: Mitropolia Olteniei, Consiliul Județean Gorj,

Protopopiatele din Gorj, ASCOR Filiala Târgu-Jiu

14

• 10 th March 2013

Song from the high land of Jiu. Folkloric concert

offered in fulfillment of 8 years after the foundation of

“Maria Lătarețu” Folkloric Ensemble.

• Organize: Gorj County Council through Popular Art School,at

Târgu-Jiu

• Partner: “Gorj Sons” Cultural League from Bucharest

On the stage of ”Liviu Dafinescu” Festival

Pe scena Festivalului “Liviu Dafinescu”

• 11 st - 29 th March 2013

“Liviu Dafinescu”

Costume and Dance Festival

for Youth, tenth edition, the

local phase

• Organize: Gorj County Council

through Gorj CCPPTC and “Doina

Gorjului” Professional Artistic

Ensemble, in county

• 15 th - 16 th March 2013

On Brancuşi’s footsteps. Evoking the fulfillment

of 56 years after the death of the artist

• Organize: “Constantin Brâncuși” Municipal Cultural Center, at

Hobița

• Partners: Gorj County Council through “Alexandru Ştefulescu”

County Museum, Peştişani Hall, “Constantin Brâncuși” University,

Romanian Radio Broadcasting Company

• 16 th March 2013

Song for Măiastra Bird. Reverential concert in

memoriam of Constantin Brâncuși

• Organize: Gorj County Council through Popular Art School, at

Peştişani High School

• Partners: “Alexandru Ştefulescu” County Museum, Târgu-Jiu City

Hall, “Constantin Brâncuși University”, Romanian Radio

Broadcasting Company

• 19 th - 21 st March 2013

Philokalia. Spiritual and religious complex of events

• Organize: Gorj County Council through Popular Art School, at Târgu-Jiu

• Partners: Metropolitan of Oltenia, Gorj County Council, the Gorj

parishes, ASCOR Târgu-Jiu Branch


• 20 Martie 2013

Salonul de primăvară al fotografiei de artă

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Școala Populară de

Artă, la Târgu-Jiu

• Parteneri: Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu”

• 21 Martie 2013

C.J.C.P.C.T. Gorj 45. Complex de manifestări cultural-artistice

prilejuite de sărbătorirea a 45 ani de la înființarea

Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea

Culturii Tradiționale Gorj și a 75 ani de la înființarea Căminului

Cultural Județean „Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu.

Lansarea Albumului aniversar „45 ani în slujba

tradițiilor culturale ale Gorjului” și a Monografiilor

localităților Aninoasa și Tismana. Expoziții de artă

populară și artă plastică

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj, la Târgu-Jiu

• Parteneri: uniuni și asociații culturale județene

Șaizeci și cinci ani de Doină! Complex de

manifestări prilejuite de la împlinirea a 65 ani de existență

ai Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului”

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Ansamblul Artistic

Profesionist „Doina Gorjului”, la sediu

Poezia e cool(tură)! Expoziții de carte și lecturi

publice dedicate Zilei Mondiale a Poeziei

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Biblioteca Județeană,

la sediu și filiale

Expoziție temporară fotodocumentară:

„Oameni care au fost: Ioan Săftoiu”

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Muzeul Județean, la

sediu

• 25 Martie 2013

Târgul de primăvară (Bâlciul de Blagovestenie).

Festivalul păstrăvului.

Simpozion „Potențialul piscicol al Tismanei și

zonei limitrofe. Expoziție de produse piscicole.

Spectacole folclorice

• Organizează: Primăria, Consiliul local și Casa de Cultură, la

Tismana

• Partener: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj

• 20 th March 2013

Spring Salon of art photography

• Organize: Gorj County Council through Popular Art School, at

Târgu-Jiu

• Partners: “Alexandru Ștefulescu” County Museum

• 21 st March 2013

45 Gorj CCPPTC. Complex of cultural-artistic manifestations

occasioned by fulfilling of 45 years since the founding

of Gorj County Center for Preservation and Promotion of

Traditional Culture (Gorj CCPPTC) and of 75 years of founding

“Tudor Vladimirescu” County Cultural Centre from Târgu-Jiu.

The launch of the anniversary album “45 years

in service of cultural traditions of Gorj County” and

of the Aninoasa and Tismana monograph. Popular

and plastic art exhibitions.

• Organize: Gorj County Council through Gorj CCPPTC, at Târgu-Jiu

• Partners: unions and county cultural associations.

Sixty-five years of Doina Song! Complex of

events occasioned by 65 years celebration of “Doina

Gorjului” Professional Artistic Ensemble existence

• Organize: Gorj County Council through “Doina Gorjului”

Professional Artistic Ensemble, at headquarters

Poetry is cool (ture)! Book exhibitions and public

readings dedicated to the World Poetry Day

• Organize: Gorj County Council through County Library, at headquarters

and subsidiaries

“People that were: Ion Săftoiu” Photo-documentary

temporary exhibition

• Organize: Gorj County Council through County Museum, at headquarters

• 25 th March 2013

Spring Fair (Fair of Blagoveştenie). Trout’s

Festival.

“The Tismana fishy potential and adjacent

areas” Symposium. Exhibition of fishy products.

Folkloric spectacles.

• Organize: Tismana Hall, Local Council, Culture House, at Tismana

Partners: Gorj County Council through Gorj County Center for

Preservation and Promotion of Traditional Culture (Gorj CCPPTC)

15


APRILIE

• 2 - 15 Aprilie 2013

Sacrul în artă. Expoziție de grup.

• Organizează: Filiala Gorj a Uniunii

Artiștilor Plastici, la Galeriile de Artă

Târgu-Jiu

• 8 Aprilie 2013

Șavale, șavale! Spectacol

muzical-coregrafic dedicat

Zilei internaționale a rromilor

• Organizează: Consiliul Județean

Gorj prin Ansamblul Artistic Profesionist

„Doina Gorjului”, la sediu

Tradiții. Spectacol artistic

de Ziua Internațională a rromilor

• Organizează: Consiliul local și Căminul cultural, la Țânțăreni

• Partener: Filiala Partidei Rromilor din Țânțăreni

Lăutari de ieri, lăutari de azi. Concert de muzică

lăutărească

• Organizează: Consiliul local, Căminul cultural și organizația locală

a romilor, la Săulești

• 18 Aprilie 2013

Pelerinaj. Postul mare la

Mănăstirea Cămărășeasca”

• Organizează: Consiliul Județean

Gorj prin Muzeul Județean, la Mănăstirea

Cămărășeasca Târgu-Cărbunești

• 19 - 21 Aprilie 2013

Zilele Culturii Scrise în

Gorj. Lansări de cărți și reviste,

salon editorial itinerant, întâlniri

cu scriitori gorjeni

• Organizează: Consiliul Județean

Gorj prin Biblioteca Jude țeană, la

Târgu-Jiu și în județ

• Partener: CJCPCT Gorj

16

APRIL

• 2 nd - 15 th April 2013

Sacred in art. Group Exhibition.

• Organize: Gorj branch of the Plastic

Artists Union, at Târgu-Jiu Art Galleries

• 8 th April 2013

Şavale, şavale! Musicalchoreographic

show dedicated

to the International Roma Day

• Organize: Gorj County Council

through “Doina Gorjului” Professional

Artistic Ensemble, at headquarters

Traditions. Artistic Show

dedicated to International Roma

Day

• Organize: local council and community center, at Țânțăreni

• Partners: Roma Party Branch of Țânțăreni

Yesterday and today fiddlers. Fiddle music concert

• Organize: local council, community center and local organization

of the Roma, at Săulești

• 18 th April 2013

Pilgrimage. Great Lent

at Cămărăşeasca Monastery

• Organize: Gorj County Council

through County Museum, at Cămărăşeasca

Monastery from Târgu-Cărbuneşti

• 19 th - 21 th April 2013

Written Culture Days in

Gorj. Launches of books and magazines,

itinerant editorial parlour,

meetings with writers from Gorj

• Organize: Gorj County Council

through County Library, at Târgu-Jiu

and in the county

• Partners: Gorj CCPPTC


Festivalul interjudețean de umor „Al. C.

Calotescu-Neicu”

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj, Primăria

și Casa de Cultură, la Turceni

• Parteneri: Biblioteca Județeană, Liga Culturală „Fiii Gorjului”

București

• 20 Aprilie 2013

Sărbătorile dealului. Sființirea viilor

• Organizează: Primăria, Căminul Cultural Și Biserica Parohială, La

Bălănești

• 22 Aprilie 2013

Gorjul tradițional. Ajunul Sfântului Gheorghe -

Strigarea fetelor, împodobitul porților gospodăriilor

cu crengi de fag

• Organizează: Căminul Cultural, la Crușeț

• 22 - 23 Aprilie 2013

Zilele Porților deschise la Bibliotecă. Complex de

activități: Poeții orașului - Expoziție de carte. Biblioteca vine

în cartierul tău - prezentare a serviciilor oferite utilizatorilor.

Bibliotecile publice, nucleul dezvoltării

durabile a comunităților - întâlnire

cu bibliotecarii din județ. Bibliotecar

pentru o zi - familiarizarea tinerilor

utilizatori cu activitatea bibliotecarului

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin

Biblioteca Județeană, la sediul central, filiala

pentru Copii, filiala Victoria, zona centrală, de

nord și de sud a municipiului Târgu-Jiu

• Parteneri: edituri, instituții școlare

“Al. C. Calotescu-Neicu” Inter-county festival

of humor

• Organize: Gorj County Council through Gorj CCPPTC, Turceni Hall

and Culture House, at Turceni

• Partners: County Library, “Gorj Sons” Cultural League from

Bucharest

• 20 th April 2013

Hill’s celebrations. Vineyards’consecrations.

• Organize: Bălăneşti Hall, community center and parish church, at

Bălăneşti

• 22 th April 2013

Traditional Gorj. Eve of Sf Gheorghe (St

George) Feast - Girls mustering, homesteading gates

with beechen branches ornamentations

• Organize: community center, at Cruşeț

• 22 th - 23 th April 2013

Library’s Open Doors. Complex of activities: city’s

poets - Exhibition of books. The library comes to your

neighborhood - overview of services offered to users. Public

libraries, the core of sustainable

At County Library

communities development - meeting

with librarians in the county. Librarian

for a day - the young people users

familiarization with librarian activity

• Organize: Gorj County Council through

County Library, at headquarters, Children’s

Branch, Victoria Branch, Central, Northern

and Southern area of Târgu-Jiu City

• Partners: publishings, schools

• 23 Aprilie 2013

La Biblioteca Județeanå

• 23 th April 2013

Gorjul tradițional. Sărbătoarea Sf. Gheorghe.

Manifestări cultural-religioase

• Organizează: Consiliile locale și așezămintele culturale, la Bolboși,

Bumbești-Jiu, Bustuchin, Crasna, Mușetești, Samarinești, Săulești,

Stoina, Urdari, Turcinești

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj, Școala

Populară de Artă Târgu-Jiu

Traditional Gorj. Sf Gheorghe (St. George)

Feast. Religious-Cultural Manifestations

• Organize: Local councils and cultural establishments, at Bolboşi,

Bumbeşti-Jiu, Bustuchin, Crasna, Muşeteşti, Samarineşti, Săuleşti,

Stoina, Urdari, Turcineşti

• Partners: Gorj County Council through Gorj CCPPTC, Târgu-Jiu

Popular Art School

17


Månåstirea Vișina

18

Visina monastery


Sărbătoarea Sf. Gheorghe în dealul Teleștilor.

Sființirea viilor. Manifestare cultural-religioasă.

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Școala Populară de

Artă, Primăria și Căminul Cultural, la Telești

• 24 - 25 Aprilie 2013

Zilele Orașului Bumbești-Jiu. Complex de manifestări

cultural-artistice

• Organizează: Consiliul local, Primăria și Casa de Cultură, la

Bumbești-Jiu

• Parteneri: Instituții culturale județene

• 25 Aprilie - 1 Mai 2013

Tradiții și obiceiuri de Paște. Concurs de încondeiere

a ouălor. Expoziție de artă platică. Festivalul

de muzică religioasă „Te Deum Laudamus”

• Organizează: Primăria, Consiliul local, Căminul cultural și

Biblioteca publică, la Țânțăreni

• 26 Aprilie 2013

Simpozion „Arthur Bădița - contemporanul

nostru”

• Organizează: Căminul cultural și Biblioteca publică, la Polovragi

Gorjul istoric și pitoresc. Expoziții de carte,

hărți, ghiduri turistice și illustrate poștale

• Organizează: Caminele Culturale, la Ciuperceni și Ionești

• 26 - 27 Aprilie 2013

Festivalul național de gimnastică

și dans sportiv „Măiastra”

• Organizează: Palatul Copiilor, la

Târgu-Jiu

• Partener: Consiliul Județean Gorj prin

CJCPCT Gorj

• 26 - 28 Aprilie 2013

Zilele Cercetării Științifice

Studențești, ediția a V-a

• Organizează: Liga Studenților din

Universitatea „Constantin Brâncuși”, la

Târgu-Jiu

Sf Gheorghe (St. George) Feast in the hill of

Teleşti. Vineyards Consecration. Religious-Cultural

Manifestations.

• Organize: Gorj County Council through Târgu-Jiu Popular Art

School, Teleşti Hall and Community Center, at Teleşti

• 24 th - 25 th April 2013

Bumbeşti-Jiu City Days. Complex of cultural and

artistic manifestations

• Organize: Local Council, City Hall and Culture House, at Bumbeşti-Jiu

• Partners: County Cultural Institutions

• 25 th April - 1 th May 2013

Easter traditions and customs. Competition of

eggs painting. Plastic art exhibition. “Te Deum

laudamus” Religious Music Festival

• Organize: hall, local council, community center and public library,

at Țânțăreni

26 th April 2013

“Arthur Bădiţa - our contemporary” Symposium

• Organize: community center and public library, at Polovragi

The historical and picturesque Gorj. Exhibition

of books, maps, travel guides and postcards

• Organize: community centers, at Ciuperceni and Ioneşti

• 26 th - 27 th April 2013

“Măiastra” National festival

of gymnastics and dance

sports

• Organize: Children’s Palace, at Târgu-

Jiu

• Partner: Gorj County Council through

Gorj CCPPTC

• 26 th - 28 th April 2013

Student Research Days, V th

edition

• Organize: “Constantin Brancuși”

University Students’ League, at Târgu-Jiu

19


Festivalul portului și dansului popular gorjenesc

„Liviu Dafinescu”, faza județeană

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Ansamblul Artistic

Profesionist „Doina Gorjului” și Asociația Culturală „Liviu

Dafinescu”

• Parteneri: CJCPCT Gorj, Școala Populară de Artă, Inspectoratul

Școlar al Județului Gorj, la Târgu-Jiu și Novaci

• 28 Aprilie 2013

Poienăreasca. Manifestare culturală comunitară

• Organizează: Primăria, Căminul cultural și Școala Gimnazială, la

Bumbești- Pițic

Pastorala Floriilor. Complex de manifestări cultural-artistice

închinate sărbătorilor pascale.

Expoziție de ouă pictate și încondeiate. Expoziție de

desene cu subiect religios

• Organizează: Consiliile locale, așezămintele culturale, CJCPCT

Gorj, Școala Populară de Artă și Ansamblul Artistic Profesionist

„Doina Gorjului”, la Stănești, Rovinari și Bălcești

Micii artiști. Expoziție de sculptură în lemn realizată

de copii

• Organizează: Căminul cultural, la Mușetești

• 30 Aprilie 2013

Orașul în care m-am născut. Târg al meșterilor

populari. Întâlnire cu rapsozii locali Rovinari

• Organizează: Consiliul local, Primăria, Casa de cultură, Biblioteca

publică, la Rovinari

“Liviu Dafinescu” Traditional customes and dance

festival of Gorj, county phase.

• Organize: Gorj County Council through “Doina Gorjului”

Professional Artistic Ensemble and “Liviu Dafinescu” Cultural

Association

• Partners: Gorj CCPPTC, Popular Art School, Gorj County School

Inspectorate, at Târgu-Jiu and Novaci

• 28 th April 2013

Poienăreasca. Community cultural event

• Organize: Bumbeşti-Pițic Hall, community center and secondary

school, at Bumbeşti-Pițic

“Pastorala Floriilor” Celebration. Cultural and

artistic complex of events dedicated to Easter

Celebration. Exhibition of painted and decorated

eggs. Exhibition of religious drawings.

• Organize: Local Councils, cultural establishments, Gorj CCPPTC,

Popular Art School and “Doina Gorjului” Professional Artistisc

Ensemble, at Stăneşti, Rovinari and Bălceşti

Little artists. Wood carving exhibition made by

children

• Organize: Community Center, at Muşeteşti

• 30 th April 2013

The city where I was born. Craftsmen’s Fair.

Meeting with Rovinari local rhapsodes

• Organize: Local Council, City Hall, Culture House, Public Library,

at Rovinari

20


MAI

• 1 Mai 2013

Cântec de Armindeni. Spectacole folclorice

• Organizează: Primăria și Consiliul local Târgu-Jiu, în Dumbrava

Drăgoieni

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj prin Ansamblul Artistic „Doina

Gorjului” și Școala Populară de Artă Târgu-Jiu

• 1 - 2 Mai 2013

Zilele Gorjului religios. Cuviosul

Irodion de la Lainici, ocrotitorul

Gorjului

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin

Școala Populară de Artă, la Mănăstirea Lainici și

Târgu-Jiu

• Parteneri: instituții și așezăminte culturale

• 3 - 4 Mai 2013

Iepurașul când sosește. Concurs

de ouă încondeiate, desene și

material confecționate de copii dedicate

sărbătorilor pascale

• Organizează: Căminul cultural, la Bărbătești

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj prin

Ansamblul artistic „Doina Gorjului”, CJCPCT Gorj

• 3 - 5 Mai 2013

Zilele comunei Brănești. Sărbătoare comunitară

• Organizează: Consiliul local și Căminul cultural, la Brănești

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj prin Ansamblul Artistic

Profesionist „Doina Gorjului”, CJCPCT Gorj

• 5 Mai 2013

Expoziție de produse tradiționale, icoane și

ouă încondeiate. Concert pascal. Recitaluri de

muzică religioasă

• Organizează: Primăria, Consiliul local, Casa de cultură, Biblioteca

publică și Catedrala Ortodoxă „Sf. Împărați Constantin și Elena”, la

Rovinari

MAY

• 1 st May 2013

Song for Armindeni. Folk performances.

• Organize: Târgu-Jiu City Hall and Local Council, at Drăgoieni

Grove

• Partners: Gorj County Council through “Doina Gorjului”

Professional Artistic Ensemble, Târgu-Jiu Popular Art School

• 1 st - 2 nd May 2013

Religious Gorj days. St. Irodion

from Lainici, patron of Gorj

• Organize: Gorj County Council through Popular

Art School, at Lainici Monastery and Târgu-Jiu

• Partners: institutions and cultural establishments

• 3 rd - 4 th May 2013

When the Bunny arrives. Decorated

eggs contest, drawings and materials

made by children occasioned by Easter

Celebration

• Organize: Community Center, at Bărbăteşti

• Partners: Gorj County Council through “Doina

Gorjului“ Professional Artistic Ensemble, Gorj

CCPPTC

• 3 rd - 5 th May 2013

Brăneşti Village Days. Community celebration

• Organize: Local Council and community center, at Brăneşti

• Partners: Gorj County Council through “Doina Gorjului”

Professional Artistic Ensemble, Gorj CCPPTC

• 5 th May 2013

Exhibition of traditional products, icons and

painted eggs. Easter Concert. Concerts of religious

music

• Organize: City Hall, Local Council, Culture House, Public Library

and “Sf. Constantin și Elena (St. Constantine and Elena)” Orthodox

Cathedral, at Rovinari

21


• 9 Mai 2013

Expoziție temporară fotodocumentară: „9 Mai

- Ziua Independenței de Stat a României, Ziua

Victoriei, Ziua Europei. Expoziții de carte. Povești

digitale realizate de adolescenți

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Muzeul Judetean și

Biblioteca Județeană

Sfințirea viilor din deal. Sărbătoare comunitară

• Organizează: Primăria, Căminul cultural, CJCPCT Gorj și Școala

Populară de Artă, la Runcu

• 10 Mai 2013

Logodna vinului

cu ulcica. Sărbătoare

comunitară

• Organizează: Fundația D. V.

F. Târgu-Jiu, la Bota/ Runcu

• Parteneri: Consiliul Județean

Gorj prin Școala Populară de

Artă și CJCPCT Gorj

• 12 Mai 2013

Sărbătoarea Narciselor.

Manifestare

culturală comunitară

• Organizează: Primăria și

Consiliul local Târgu-Jiu, la

Preajba

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj prin Ansamblul Artistic

Profesionist „Doina Gorjului” și Școala Populară de Artă Târgu-Jiu

Ziua comunei Dănciulești. Festival-concurs al

tradițiilor populare de pe Valea Amaradiei

• Organizează: Primăria, Consiliul local și Căminul cultural, la

Dănciulești

Gorjul tradițional. Ghermanul. Sărbătoare

comunitară

• Organizează: Consiliul local și Căminul Cultural, la Runcu

• Parteneri: Școala Populară de Artă

Gorjul tradițional. Nedee populară de Duminica

Tomii

• Organizează: Consiliul local și Căminul Cultural, la Drăgotești

• 9 th May 2013

Temporary photo-documentary exhibition: “9

May - Romania Independence Day, Victory Day, Europe

Day”. Book exhibitions. Digital stories made by teens

• Organize: Gorj County Council through County Museum and

County Library

Vineyards consecration from the hill. Community

celebration

• Organize: Runcu Hall, community center, Gorj CCPPTC and

Popular Art School, at Runcu

• 10 th May 2013

The engagement

of the small pitcher

with the wine. Community

celebration

• Organize: Târgu-Jiu DVF

Foundation, at Bota / Runcu

• Partners: Gorj County

Council through Popular Art

School and Gorj CCPPTC

• 12 nd May 2013

Daffodil’s Feast.

Community cultural

event

• Organize: Târgu-Jiu City Hall

and Local Council, at Preajba

• Partners: Gorj County Council through “Doina Gorjului”

Professional Artists Ensemble and Târgu-Jiu Popular Art School

Dănciuleşti Village Day. Festival-Contest of

popular traditions from the Amaradia Valley

• Organize: Dănciuleşti Hall, Local Council and community center,

at Dănciuleşti

Traditional Gorj. Ghermanul. Community celebration.

• Organize: Local Council and Community Center, at Runcu

• Partners: Popular Art School

Traditional Gorj. Popular feast (nedee) of

Thoma’s Sunday

• Organize: Local Council and Community Center, at Drăgoteşti

23


Cusăturå cu motive gorjenești

Cusăturå cu motive gorjenești

24

Gorj traditional handmade texture


• 13 - 19 Mai 2013

Zilele orașului Rovinari, ediția a XIII-a. Complex

de manifestări cultural-artistice și recreative la Rovinari

• Organizează: Primăria, Consiliul local, Casa de cultură și

Biblioteca publică,la Rovinari

Zilele culturii novăcene. Festivalul de teatru

„Sabin Popescu”, ediția a XIV-a. Festi valul interjudețean

de folclor pastoral „Urcatul oilor la munte”

• Organizează: Primăria, Consiliul local și Casa de cultură, la Novaci

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj prin Ansamblul Artistic

Profesionist „Doina Gorjului” și CJCPCT Gorj

• 13 rd - 19 th May 2013

Rovinari City Days, XIII th edition. Complex of cultural,

artistic and recreational manifestations at Rovinari

• Organize: City Hall, Local Council, Culture House and Public

Library, at Rovinari

Novaci’s Culture Days. “Sabin Popescu”

Festival Theater, XIV th edition. “Mountain sheep

climbing” Inter-county folk pastoral festival

• Organize: City Hall, Local Council and Culture House, at Novaci

• Partners: Gorj County Council through “Doina Gorjului”

Professional Artists and Gorj CCPPTC

• 13 Mai - 15 Iunie 2013

Zilele Teatrului „Elvira

Godeanu”. Complex de manifestări

prilejuite de împlinirea a 20 ani de

la înființarea Teatrului Dramatic

„Elvira Godeanu”. Festival național

de teatru. Lansare de carte: „Teatrul

Elvira Godeanu și miracolul de la

Tg- Jiu” (1834-2013) de Ion Cepoi.

Gala Premiilor „Elvira Godeanu” pe

anul 2012. Festivalul de teatru pentru

liceeni „Constantin Stanciovici-

Brănișteanu.

• Organizează: Teatrul Dramatic „Elvira

Godeanu”, la Târgu-Jiu

• Parteneri: Primăria Târgu-Jiu, Consiliul Judetean

Gorj prin CJCPCT Gorj, Centrul Mu nicipal de

Cultură „C-tin Brâncuși” Târgu-Jiu

• 15 Mai 2013

Expoziție temporară de etnografie: „Acul și

ața”

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Muzeul Județean, la sediu

În familie la bibliotecă. Activități creative realizate

de copii împreună cu familia în bibliotecă, prilejuite de

Ziua Internațională a Familiei

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Biblioteca Județeană,

la filiale

• Parteneri: instituții școlare

• 13 rd May - 15 th June 2013

“Elvira Godeanu” Theatre Days.

„Elvira Godeanu” 2012 Awards

Advanced events celebrating the

anniversary of 20 years since the

establishment of the “Elvira

Godeanu” Dramatic Theatre. National

festival of Teathre. Book Launch:

“Elvira Godeanu” Theatre and miracle

of Târgu-Jiu” (1834-2013) by Ion

Cepoi. Awards “Elvira Godeanu”

Gala for 2012 year. “Constantin

Stanciovici-Brănișteanu” High

school theater festival.

• Organize: “Elvira Godeanu” Drama Theatre,

at Târgu-Jiu

• Partners: Târgu-Jiu City Hall, Gorj County

Council through Gorj CCPPTC, “Constantin

Brâncuși” Municipal Cultural Center, at Târgu-Jiu

Gala Premiilor „Elvira Godeanu” 2012

• 15 th May 2013

“Needle and thread” Ethnography temporary

exhibition

• Organize: Gorj County Council through County Museum, at headquarters

“In family at the library”. Creative activities made

by children with their families in the library, on the occasion

of the International Day of Families

• Organize: Gorj County Council through County Library, at subsidiaries

• Partners: schools

25


Festivalul Internațional de Literaturå „Tudor Arghezi”

Festivalul Internațional de Literaturå „Tudor Arghezi”

26

”Tudor Arghezi” International Festival of Literature


• 15 - 30 Mai 2013

Transparența florilor. Expoziție de grup

• Organizează: Filiala Gorj a U.A.P., la Galeriile de artă in

Târgu-Jiu

• 18 Mai 2013

Noaptea Muzeelor: expoziții de bază, temporare,

video proiecții

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Muzeul Județean, la

sediu, Muzeul de Artă și Muzeul de literatură „Tudor Arghezi”

Târgu-Cărbunești

• 20 Mai 2013

Cum să fii turist în propriul oraș Concurs de

povești digitale realizate de adolescenți

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Biblioteca Județeană

(Clubul de lectură Adolescenteen), la sediu

Sărbătoarea Fiilor Satului

• Organizează: Primăria, Consiliul local și Căminul cultural, la

Mușetești

In memoriam Ion Lotreanu

• Organizează: Primăria, Căminul cultural și Biblioteca publică, la

Alimpești

• 20 - 26 Mai 2013

Zilele Târgu-Jiului. Complex de manifestări cultural-artistice

și științifice

• Organizează: Consiliul local și Primăria,

la Târgu-Jiu

• Parteneri: Instituții culturale județene și

municipal

Târgul meșterilor populari

olteni, ediția a V-a

• Organizează: Consiliul Județean Gorj

prin CJCPCT Gorj, la Târgu-Jiu

Flori de cântec, flori de

mai

• Organizează: Consiliul Județean Gorj

prin Ansamblul Artistic Profesionist

„Doina Gorjului”, la Târgu-Jiu

• 15 th - 30 th May 2013

Flowers Transparency. Group Exhibition

• Organize: Gorj Branch of Union of Artists, at Târgu-Jiu Art

Galleries

• 18 th May 2013

Museums Night: Basic temporary exhibition,

video projections

• Organize: Gorj County Council through County Museum, at

Headquarters, Art Museum and “Tudor Arghezi” Literature Museum

from Târgu-Cărbuneşti

• 20 th May 2013

How to be a tourist in your own town Contest

of digital stories made by teens

• Organize: Gorj County Council through County Library

(“Adolescenteen” Reading Club), at headquarters

Village Sons Feast

• Organize: Mușetești Local Council and community center, at Muşeteşti

In memoriam of Ion Lotreanu

• Organize: Alimpesti Hall, community center and public library, at

Alimpeşti

• 20 th - 26 th May 2013

Targu-Jiu Days/Celebration. Complex of cultural,

artistic and scientific manifestations

• Organize: Târgu-Jiu City Hall and

Local Council, at Târgu-Jiu

• Partners: county and municipal

cultural institutions

“Fair craftsmen from

Oltenia”, V th edition

• Organize: Gorj County Council

through Gorj CCPPTC, at Târgu-Jiu

“Song Flowers, May

flowers”

• Organize: Gorj County Council

through “Doina Gorjului” Professional

Artistic Ensemble, at

Târgu-Jiu

27


Pe Fir de Baladå

28

On the Ballad Thread


• 21 Mai 2013

Nedeea de Sf. Constantin și Elena. Sărbătoare

comunitară

• Organizează: Primăria, Consiliul local și așezămintele de cultură,

la Slivilești

• Partener: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj

• 22 Mai 2013

Sesiune de comunicări științifice: „Antonie

Mogoș în istoria comunei Bălești”

• Organizează: Primăria, Căminul cultural și instituțiile școlare, la Bălești

• 24 - 26 Mai 2013

Festivalul internațional de literatură „Tudor

Arghezi”, ediția a XXXIII-a

• Organizează: Consiliul Judetean Gorj prin CJCPCT Gorj, la Târgu-

Jiu și Târgu-Cărbunești

• Parteneri: Biblioteca Județeană, Primăria, Consiliul local și Centrul cultural

„Tudor Arghezi” Târgu-Cărbunești, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina

Gorjului”, U. S. R., Reprezentanța Gorj a U.S.R., Filiala Gorj a Institutului

Cultural Român, fundații și asociații culturale naționale și international

Zilele municipiului Motru. Simpozion. Expoziții

de artă populară și artă plastică. Festival național de

muzică populară „Cântecele Motrului”. Festival

interjudețean de muzică ușoară „Mugur de cântec”.

Lansări de carte. Spectacole artistice

• Organizează: Consiliul local, Primăria, Casa de Cultură și

Biblioteca municipală, la Motru

• Parteneri: instituții culturale județene

• 25 - 26 Mai 2013

Festivalul folcloric interjudețean pentru copii

și tineret „Pe fir de baladă”

• Organizează: Palatul Copiilor, la Târgu-Jiu

• Parteneri: Consiliul local Târgu-Jiu, Consiliul Județean Gorj prin

CJCPCT Gorj, Școala Populară de Artă, Ansamblul Artistic

Profesionist „Doina Gorjului”

Târgul național al meșterilor populari copii, ediția

a VIII-a

• Organizează: Palatul Copiilor și CJCPCT Gorj, la Târgu-Jiu

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj, Primăria Târgu-Jiu

• 21 th May 2013

“Nedeea Sf. Constantin şi Elena (St. Constantine

and Elena Feast)”. Community celebration.

• Organize: local council and cultural establishments, at Slivileşti

• Partner: Gorj CCPPTC

• 22 th May 2013

“Antonie Mogoş in Bălești village history”

Scientific Session

• Organize: Băleşti Hall, community center and schools, at Băleşti

• 24 th - 26 th May 2013

“Tudor Arghezi” International Festival of

Literature, XXXIII th edition

• Organize: Gorj County Council through Gorj CCPPTC, at Târgu-Jiu

and Târgu-Cărbuneşti

• Partners: County Library, City Hall, Local Council and “Tudor

Arghezi’’ Cultural Center from Târgu-Cărbuneşti, “Doina Gorjului”

Professional Artistic Ensemble, Romanian Writers Union (RWU),

RWU Representation of Gorj County, Gorj Branch of the Romanian

Cultural Institute, foundations and national and international cultural

associations

Motru Municipality Days. Symposium. Popular

and plastic art exhibitions. “Motru’s songs” National

festival of popular music. “Song bud” Inter-county

festival of light music. Book launches. Artistic performances

• Organize: Local Council, City Hall, Municipal Culture House and

Library, at Motru

• Partners: County cultural institutions

• 25 th - 26 th May 2013

“On the ballad thread” Intercounty Folk Festival

for Children and Youth

• Organize: Children’s Palace, at Târgu-Jiu

• Partners: Gorj County Council through Gorj CCPPTC, Târgu-Jiu

Local Council, Popular Art School, “Doina Gorjului’’ Professional

Artistic Ensemble

National Fair of children craftsmen, VIII th edition

• Organize: Children’s Palace and Gorj CCPPTC, at Târgu-Jiu

• Partners: Gorj County Council, Târgu-Jiu City Hall

29


ªcoala de ceramicå, întemeiatå la 1900, în Târgu-Jiu

Ceramic School established in 1900, at Târgu-Jiu

30


Zilele orașului Turceni. Festivalul folcloric „Pe

dunghița Jiului”, ediția a V-a

• Organizează: Consiliul local, Primăria și Casa de cultură, la Turceni

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj prin Școala Populară de Artă și

CJCPCT Gorj

• 26 Mai 2013

Sărbătoarea florii de salcâm. Nedee comunitară

• Organizează: Consiliile locale și Căminele culturale, la Urdari și

Văgiulești

• 26 Mai - 1 Iunie 2013

Festivalul copilăriei. Concursuri, spectacole,

expoziții

• Organizează: Consiliul local, Primăria, așezămintele culturale și

instituțiile școlare, la Țânțăreni

• 27 Mai 2013

Evocare istorică: „In memoriam Tudor

Vladimirescu”

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Muzeul Județean, la

Casa memorială din Vladimir

• Partener: Biblioteca Județeană

Șezătoare populară. Datini și obiceiuri de vară.

• Organizează: Căminul cultural, la Jupânești

• 27 - 31 Mai 2013

Cum prind viață jucăriile Ateliere de confecționat

jucării dedicate Zilei Inter naționale a Jocului și Copilului

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Biblioteca Județeană

(Filiala pentru Copii, Secția de artă Iosif Keber), Școala generală

„Pompiliu Marcea”, Școala Generală „Ecaterina Teodoroiu”, la

Filialele Victoria și Copii, Secția de artă Iosif Keber

• 29 Mai 2013

Festivalul județean de folclor „Tinere talente”,

ediția a V-a la Rovinari

• Organizează: Primăria, Consiliul local, Casa de cultură și

Biblioteca publică,

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj prin Școala Populară de Artă

Târgu-Jiu și Clubul elevilor Rovinari

Turceni City Days. “Pe dunghita Jiului” (On

Jiu’s little stripe) Folk Festival, V th edition

• Organize: Local Council, Turceni Hall and the Culture House, at Turceni

• Partners: Gorj County Council through Popular Art School and Gorj

CCPPTC

• 26 th May 2013

Celebration of acacia flower. Community traditional

feast (nedeea)

• Organize: Local councils and community centers, at Urdari and

Văgiuleşti

• 26 th May - 1 st June 2013

Childhood Festival. Competitions, shows, exhibitions

• Organize: Țânțăreni Hall, Local Council, cultural establishments

and schools, at Țânțăreni

• 27 th May 2013

“In memoriam of Tudor Vladimirescu“ Historical

evocation

• Organize: Gorj County Council through County Museum, at the

Memorial House from Vladimir

• Partner: County Library

Popular Gorj meeting (şezătoare). Summer traditions

and customs.

• Organize: community center, at Jupâneşti

• 27 th - 31 st May 2013

How toys come alive Toys workshops dedicated

to the International World Play Day

• Organize: Gorj County Council through County Library (Children

Branch, “Joseph Keber” Art Department), “Pompiliu Marcea”

School, “Ecaterina Teodoroiu” School, Victoria and Children, subsidiaries,

Joseph Keber Department of Art

• 29 th May 2013

“Young Talents“ County Festival of folklore, the

V th edition at Rovinari

• Organize: City Hall, Local Council, Culture House and Public Library

• Partners: Gorj County Council through Tg-Jiu Popular Art School

and Rovinari Students Club

31


IUNIE

• 2 Iunie 2013

Vară italiană. Manifestări dedicate Zilei

Naționale a Italiei

• Organizează: Centrul Municipal de Cultură „C-tin Brâncuși”, la

Târgu-Jiu

• Parteneri: Centrul Cultural Româno-Italian Târgu-Jiu, Institutul

Cultural Român - Filiala Târgu-Jiu, Muzeul Județean „Al. Ștefulescu”

• 8-9 Iunie 2013

Gorjul istoric și cultural,

ediția a XVII-a. Sărbătoarea

Fiilor Gorjului

• Organizează: Consiliul Județean Gorj,

Consiliul local și Primăria Târgu-Jiu,

Liga culturală „Fiii Gorjului” București,

instituții culturale gorjene

Imn în Câmpia Padeșului.

Evocare istorică și spectacol artistic

închinat împlinirii a 191 ani de

la Revoluția lui Tudor Vladimirescu

• Organizează: Consiliul Județean Gorj,

Consiliul local și Primăria,

• Co-organizatori: Ansamblul Artistic

Profesionist „Doina Gorjului”, CJCPCT

Gorj, Școala Populară de Artă, Teatrul

Dramatic „Elvira Godeanu”, Palatul

Copiilor Târgu-Jiu

Inaugurarea Muzeului

Satului și a Casei Poeziei.

Caravana Poeților - complex de

manifestări închinate poeților

gorjeni care împlinesc o vârstă rotundă în anul 2013

• Organizează: Fundația Culturală „Gheorghe Mecu”, Primăria Baia

de Fier, Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj și Biblioteca

Județeană, la Baia de Fier

Pandurul de la Vladimir. Evocare, concurs de

cultură generală, expoziție de carte

• Organizează: Primăria și Biblioteca publică, la Vladimir

32

JUNE

• 2 nd June 2013

Italian Summer. Italy’s National Day manifestations

• Organize: “Constantin Brâncuşi” Municipal Cultural Center,at

Târgu-Jiu

• Partners: Romanian-Italian Cultural Center Târgu-Jiu, Romanian Cultural

Institute - Branch Târgu-Jiu, “Alexandru Ştefulescu” County Museum

• 8 th - 9 th June 2013

Historical and cultural

Gorj, VII th edition. Sons of Gorj

Feast

• Organize: Gorj County Council, Târgu-

Jiu Local Council and City Hall, “Sons of

Gorj’’ Bucharest Cultural League, Gorj

Cultural institutions

Anthem in Padeş Plain.

Historical and artistic evoking and

a show dedicated to the celebration

of 191 years since the

Revolution of Tudor Vladimirescu.

• Organize: Gorj County Council, Local

Council and the City Hall

• Co-organizers: “Doina Gorjului’’

Professional Artistic Ensemble, Gorj

CCPPTC, Popular Art School, “Elvira

Godeanu” Theatre, Târgu-Jiu Children’s

Palace

Village Museum and the

House of Poetry inauguration.

Caravan Poets - complex of events

dedicated to poets from Gorj who turn a round age in 2013

• Organize: “Gheorghe Mecu” Cultural Foundation, Baia de Fier

Hall, Gorj County Council through Gorj CCPPTC, County Library, at

Baia de Fier

Pandurul from Vladimir. Evocation, general

knowledge contest, book exhibition

• Organize: Vladimir Hall and Public Library, at Vladimir


• 10 Iunie 2013

Ziua cireșului. Sărbătoare comunitară

• Organizează: Consiliul local, Primăria și Căminul cultural, la

Turcinești

• 13 Iunie 2013

Evocare istorică: Ziua Eroilor

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Muzeul Județean, la

Monumentul Eroilor de la Bălcești

• Partener: Biblioteca Județeană

Festivalul folcloric „Vatra satului”, ediția a VI-a

• Organizează: Primăria, Consiliul local și Căminul cultural, la Negomir

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj prin Școala Populară de Artă,

CJCPCT Gorj

Festivalul folcloric „Dumitru Bălășoiu”, ediția I

• Organizează: Primăria, Consiliul local și Căminul cultural, la

Alimpești

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj, Ansamblul

Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, Școala Populară de Artă

• 10 th June 2013

Cherry Day. Community celebration

• Organize: Local Council, Turcineşti Hall and Community Center,

at Turcineşti

• 13 rd June 2013

Historical evocation: Heroes Day

• Organize: Gorj County Council through County Museum, at Heroes

Monument from Bălceşti

• Partner: County Library

“Vatra Satului” (Center of the village) Folk

Festival, VI th edition

• Organize: Negomir Hall, Local Council and Community Center, at Negomir

• Partners: Gorj County Council through Popular Art School, Gorj CCPPTC

“Dumitru Bălăşoiu” Folk Festival, first edition

• Organize: Alimpești Hall, Local Council and Community Center,at

Alimpeşti

• Partners: Gorj County Council through Gorj CCPPTC, “Doina

Gorjului” Professional Artistic Ensemble, Popular Art School

• 15 Iunie 2013

Eminescu la Florești. Complex

de manifestări închinate popasului

eminescian pe meleagurile Gorjului.

Festivalul de romanțe „Sara pe deal”,

ediția a V-a. Festivalul interjudețean

de creație și interpretare „Freamăt de

codru”, ediția a III-a

• Organizează: Primăria, Consiliul local și

CJCPCT Gorj, la Florești și Țânțăreni

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj prin

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina

Gorjului”, Liceul de arte „C-tin Brăiloiu”

Târgu-Jiu, Biblioteca Județeană,

”Eminescu” Museum from Florești

Muzeul „Eminescu” de la Florești

• 15 th June 2013

Eminescu at Florești. A complex

of events dedicated to the halting of

Eminescu on the land of Gorj. “Sara pe

deal” (Eve on the hill) Festival of novels,

V th edition. “Freamat de codru” (The murmur

of the forest) Inter-county festival of

creation and interpretation, III th edition

• Organize: Țânțăreni Hall, Local Council and

Gorj CCPPTC, at Florești, Țânțăreni

• Partners: Gorj County Council through “Doina

Gorjului” Professional Artistic Ensemble,County

Library, “Constantin Brăiloiu” Arts High School

from Târgu-Jiu

• 15 - 16 Iunie 2013

Zilele comunei Țânțăreni. Simpozion, spectacole

de muzică populară și ușoară, întreceri sportive, hora

satului

• Organizează: Consiliul local, Primăria, Căminul cultural și biblioteca

publică, la Țânțăreni

• 15 th - 16 th June 2013

Ţânţăreni village days. Symposium,folk and popdance

music performances, sports competitions, village

round dances( hora).

• Organize: Local Council, Țânțăreni Hall, Community Center, Public

library, at Țânțăreni

33


• 15 Iunie - 15 Iulie 2013

Vino în casa și în lumea cărților. Clubul de

vacanță: lecturi publice, cursuri de limbi străine

• Organizează: Primăria și Biblioteca publică, la Ludoteca Țânțăreni

• 17 Iunie 2013

Festivalul folcloric „Filofteia Lăcătușu”, ediția I

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Ansamblul Artistic

Profesionist „Doina Gorjului”, CJCPCT Gorj, Consiliul local și

Primăria, la Runcu

• 21 - 23 Iunie 2013

Tabăra județeană de pictură și sculptură cu

subiect religios a copiilor „Lumină din lumină”, ediția

I.

• Organizează: Palatul Copiilor Târgu-Jiu și CJCPCT Gorj, la Muzeul

Crucilor de la Măceșu/Târgu-Cărbunești

• Parteneri: Primăria, Consiliul local și Centrul Cultural „Tudor

Arghezi” Târgu-Cărbunești

• 23 Iunie 2013

Festivalul interjudețean de folclor „Răsună

munții sub Parâng, la Crasna”

• Organizează: Primăria, Consiliul local și Căminul cultural, la

Crasna

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj prin Ansamblul Artistic

Profesionist „Doina Gorjului”, CJCPCT Gorj

Sărbătoarea Fiilor Satului

• Organizează: Primăria, Consiliul local, Căminul cultural și instituții

școlare, la Turburea

• 23 - 25 Iunie 2013

Festivalul național de film de scurt metraj

„Acasă la Brâncuși”, ediția a II-a

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj

• 24 Iunie 2013

Sânzienele. Drăgaica - nedei populare

• Organizează: Consiliile locale și așezămintele culturale, la Crasna,

Bărbătești, Crușeț, Motru, Săulești, Drăgotești

• Parteneri: Instituții culturale județene

34

• 15 th June - 15 th July 2013

Come into the house and into the world of books.

Holiday Club: public readings, foreign language courses

• Organize: Țânțăreni Hall and Public Library, at Țânțăreni Children Library

• 17 th June 2013

“Filofteia Lăcătuşu” Folk Festival, first edition

• Organize: Gorj County Council through “Doina Gorjului”

Professional Artistic Ensemble, Gorj CCPPTC, Local Council and

Runcu Hall, at Runcu

• 21 st - 23 rd June 2013

“Light from Light” children painting and sculpture

county camp with religious subject, first edition.

• Organize: Târgu-Jiu Children’s Palace and Gorj CCPPTC, at the

Museum of Crosses from Maceşu/Târgu-Cărbuneşti

• Partners: City Hall, Local Council, “Tudor Arghezi” Cultural Center

from Târgu-Cărbuneşti

• 23 rd June 2013

“Rasună munţii in Parâng” (The resound of

Parang mountains) Intercounty festival of folklore,

at Crasna

• Organize: Crasna Hall, Local Council and Community Center, at

Crasna

• Partners: Gorj County Council through “Doina Gorjului”

Professional Artistic Ensemble, Gorj CCPPTC

Sons of Village Feast

• Organize: Turburea Hall, Local Council, Community Center,

schools, at Turburea

• 23 rd - 25 th June 2013

“At Brancuşi’s house” National Short Film

Festival, second edition

• Organize: Gorj County Council through Gorj CCPPTC

• 24 th June 2013

Sinzienele. Drăgaica - Popular Feasts (nedei)

• Organize: Local councils and cultural establishments, at Crasna,

Bărbăteşti, Cruşeț, Motru, Săuleşti, Drăgoteşti

• Partners: County Cultural Institutions


Sărbătoarea Rădineștilor. Simpozion, lansări de

cărți și reviste, spectacole folclorice

• Organizează: Societatea cultural-științifică Rădinești și Consiliul

local Dănciulești, la Rădinești

• 24 - 28 Iunie 2013

„În bătătura bunicilor”. Atelier de vacanță pentru

copii destinat familiarizării cu gospodăria țărănească și

activitățile tradiționale din aceasta

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Muzeul Județean și

Biblioteca Județeană, la Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj/ Curtișoara

Rădineşti celebration. Symposium, book and

magazine launch, folk performances

• Organize: Cultural and Scientific Society and Dănciuleşti Local

Council, at Rădineşti

• 24 th - 28 th June 2013

“In grandparents’ yard”. Children Holiday

Workshop for the familiarity with peasant household and

traditional activities of it”

• Organize: Gorj County Council through County Museum and

County Library, Museum of Folk Architecture from Gorj/Curtişoara

• 26 Iunie 2013

Ziua Drapelului Na țio nal.

Ceremonii militare și religioase,

spectacole artistice

• Organizează: Consiliul Județean Gorj,

Consiliile și Primăriile locale, instituții și

așezăminte culturale

• 26 th June 2013

National Flag Day.

Military and religious ceremonies,

artistic performances

• Organize: Gorj County Council, local

councils and city halls, institutions and

cultural establishments

• 28-30 Iunie 2013

Festivalul național de

muzică ușoară și folk pentru

copii și tineret „Coloana

Infinitului”

• Organizează: Palatul Copiilor și

Consiliul Județean Gorj prin Școala Populară de Artă, la Târgu-Jiu

• Partener: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj

• 29 Iunie 2013

În poiana din Nucet. Sărbătoare populară

• Organizează: Consiliul local, Primăria și Căminul cultural, la

Peștișani

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj prin Școala Populară de Artă,

CJCPCT Gorj

Gorjul tradițional. Sărbătoarea Sf. Petre.

Festivalul folcloric „Plai de cântec și de dor”, ediția

a V-a. Concursuri de olărit, port tradițional, expoziții

de artă populară

• Organizatori: Consiliul local și Căminul Cultural, la Ciuperceni

• Partener: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj

• 28 th - 30 th June 2013

“Endless Column” National

festival of pop-dance

and folk music for children and

youth

• Organize: Children’s Palace and Gorj

County Council through Popular Art School, at Târgu-Jiu

• Partner: Gorj County Council through Gorj CCPPTC

• 29 th June 2013

In the glade of Nucet. Popular feast

• Organize: Peştişani Local Council, Hall and Community Center, at

Peştişani

• Partners: Gorj County Council through Popular Art School, Gorj

CCPPTC

Traditional Gorj. Sf. Petre (St.Peter’s) Feast.

“Land of Songs and Longing” folk festival (Plai de

cantec si de dor), V th edition. Pottery contests, traditional

costumes, traditional art exhibitions

• Organize: Local Council and Community Center, at Ciuperceni

• Partner: Gorj County Council through Gorj CCPPTC

35


Festivalul folcloric „Sofia Drăghici”

• Organizează: Consiliul local și Căminul cultural, la Căpreni

• Parteneri: Consiliul Județean prin Școala Populară de Artă,

CJCPCT Gorj

Gorjul tradițional. Nedeia de Sf. Petre. Sărbători

comunitare

• Organizează: Consiliile locale și Căminele Culturale, la Drăgotești,

Samarinești și Scoarța

Gorjul tradițional. Sărbătoarea florii de tei

• Organizează: Primăriile, Consiliile locale și așezămintele culturale,

la Lelești și Runcu

Pe scena de la Ciuperceni

“Sofia Draghici” Folk Festival

• Organize: Local Council and Community Center, at Căpreni

• Partners: Gorj County Council through Popular Art School, Gorj

CCPPTC

Traditional Gorj. Sf.Petre (St. Peter’s) Nedeia.

Community celebrations

• Organize: Local councils and Community Centers, at Drăgoteşti,

Samarineşti and Scoarța

Traditional Gorj. Lime blossom celebration

• Organize: Leleşti and Runcu Halls, local councils and cultural

establishments, at Leleşti and Runcu

On the stage from Ciuperceni

36


IULIE

• 1 - 10 Iulie 2013

Tabăra de cercetare a tradițiilor culturale

„Constantin Brăiloiu”, ediția a VIII-a

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT

Gorj, la Bălești, Bălănești, Bumbești-Jiu, Câlnic,

Dănești, Lelești, Schela, Stănești, Telești, Turcinești

• Parteneri: Consiliile locale și așezămintele culturale

din zonă, Universitatea „Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu

• 1 Iulie - 30 August 2013

Atelierele de vacanță ale Bibliotecii

Județene „Christian Tell”. Tabăra de jocuri.

Jocurile uitate ale copilăriei

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Biblioteca

Județeană, la filiala pentru Copii, filiala Victoria, secția

de Artă

• 5 - 7 Iulie 2013

Simpozion: „Valori istorice, literare și

artistice gorjene”

• Organizează: Primăria, Consiliul local, Casa de

Cultură și Biblioteca publică, la Rovinari

• 6 Iulie 2013

Expoziție etnografică „Pe Valea Galbenului”

• Organizează: Căminul cultural Bumbești-Pițic, la Muzeul satului

• 7 Iulie 2013

Sărbătoarea florii de tei

• Organizează: Primăria, Consiliul local și Căminul cultural, la Valea

Mare/Runcu

• 13 Iulie 2013

Participarea Ansamblului folcloric „Maria

Lătărețu” la Festivalul internațional Petrovdan de la

Ostrelj/Bor, Serbia

• Participă: Consiliul Județean Gorj prin Școala Populară de Artă

Târgu-Jiu

JULY

• 1 st - 10 th July 2013

“Constantin Brăiloiu’’ Cultural traditions

research camp, VII th edition

• Organize: Gorj County Council through Gorj CCPPTC,

at Băleşti, Bălăneşti, Bumbeşti Jiu, Câlnic, Dăneşti,

Leleşti, Schela, Stăneşti, Teleşti, Turcineşti

• Partners: Local councils and cultural establishments

in the area, “Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu University

• 1 st July - 30 th August 2013

“Christian Tell” County Library Holiday

Workshops. Camp games. Childhood

forgotten games.

• Organize: Gorj County Council through County Library,

Children’s subsidiary, Victoria branch, Art department

• 5 th - 7 th July 2013

Gorj historical, literary and artistic

values” Symposium

• Organize: Local council, Town Hall, Community

Center and Public Library, at Rovinari

• 6 th July 2013

“Pe Valea Galbenului” (On the Yellow’s Valley)

Ethnographic Exhibition

• Organize: Bumbeşti-Pițic Community Center, at the Village Museum

• 7 th July 2013

Lime blossom celebration

• Organize: Runcu Hall, Local Council and Community Center, at

Valea Mare/Runcu

• 13 rd July 2013

Participation of “Maria Lătăreţu” Folk Ensemble

at Petrovdan International Festival from Ostrelj / Bor,

Serbia

• Organize: Gorj County Council through Târgu-Jiu Popular Art

School

37


Varå cu aromå studențeascå

Student flavor summer

38


• 15 Iulie 2013

Simpozion: „Istorie, cultură, meșteșuguri”

• Organizează: Consiliul local și Căminul cultural, la Baia de Fier

• Partener: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj

• 19 Iulie 2013

Simpozion: „Obiceiuri și tradiții populare locale”

• Organizează: Căminul cultural și Biblioteca publică, la Ciuperceni

Carul Sfântului Ilie. Șezătoare. Întâlnire cu

bătrânii satului

• Organizează: Căminul cultural, la Bărbătești

• 20 Iulie 2013

Gorjul tradițional. Nedeia de Sf. Ilie

• Organizează: Consiliile locale și Căminele culturale, la Polovragi

și Bălcești

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj, Școala Populară

de Artă, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Târgu-Jiu

Sărbătoarea Fiilor Satului. Bâlciul de Sf. Ilie.

Festivalul folcloric județean „La

stejarul din răscruce”, ediția a V-a

• Organizează: Consiliul local și Căminul

Cultural, la Stejari

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj prin

Școala Populară de Artă, CJCPCT Gorj

Orașul meu. Concurs de

eseuri, poezie și pictură

• Organizează: Primăria, Consiliul local,

Casa de Cultură și Biblioteca publică, la

Rovinari

• 20 - 21 Iulie 2013

Zilele comunei Bălănești

• Organizează: Primăria, Consiliul local și Căminul cultural, la

Bălănești

• 22 - 28 Iulie 2013

Festivalul Internațional „Vară cu aromă studențească”.

Sesiune de proiecte. Work-shop-uri. Spectacole artistice

• Organizează: Liga Studenților din Universitatea „Constantin

Brâncuși”, la Târgu-Jiu

• 15 th July 2013

“History, Culture, Crafts” Symposium

• Organize: Local Council and Community Center, at Baia de Fier

• Partner: Gorj County Council through Gorj CCPPTC

• 19 th July 2013

“Local Customs and Popular Traditions” Symposium

• Organize: Community Center and Public Library, at Ciuperceni

Sf.Ilie (St. Elijah’s) Cart. Gorj traditional meeting

(şezatoare). Meeting with village elders

• Organize: Community Center, at Bărbăteşti

• 20 th July 2013

Traditional Gorj. Sf. Ilie (St. Elijah) Feast (Nedeia)

• Organize: Local Councils and Community Centers , at Polovragi

and Bălceşti

• Partners: Gorj County Council through Gorj CCPPTC, Popular Art

School, “Doina Gorjului” Târgu-Jiu Professional Artistic Ensemble

Sons of Village Feast. Sf.Ilie (St. Elijah’s) Fair.

“La stejarul din rascruce” (At the

oak from the crossroad) County

Folk Festival, V th edition

• Organize: Local Council and Community

Center, at Stejari

• Partners: Gorj County Council through

Popular Art School, Gorj CCPPTC

My city. Essay, poetry and

painting contest

• Organize: City hall, Local Council, Community

Center and Public Library, at Rovinari

• 20 th - 21 st July 2013

Bălăneşti Days

• Organize: Bălăneşti Hall, Local Council and Community Center, at

Bălăneşti

• 22 nd - 28 th July 2013

“Student Flavor Summer” International Festival.

Projects session. Work-shops. Artistic performances

• Organize: “Constantin Brâncuşi” University Students League, at

Târgu-Jiu

39


Muzeul civilizației montane a Gorjului de la Rânca

Gorj Mountain Civilisation Museum from Rânca

40


• 26 - 28 Iulie 2013

Zilele comunei Bustuchin. Festivalul folcloric

„Iustina Băluțeanu”, ediția a IX-a

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Școala Populară de

Artă, Consiliul local, Primăria și Căminul Cultural, la Bustuchin

• Parteneri: CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina

Gorjului”

• 27 Iulie 2013

Festivalul folcloric al Jilțurilor „Cântecul văilor”

• Organizează: Consiliul local și Căminul Cultural, la Drăgotești

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj, Școala

Populară de Artă

Festivalul folcloric județean „Cătunele 2013”,

ediția a V-a

• Organizează: Consiliul local și Căminul Cultural, la Cătunele

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj prin Școala Populară de Artă și

CJCPCT Gorj

Gorjul tradițional. Sărbătoarea Sf. Pantelimon.

Manifestare culturală comunitară

• Organizează: Consiliul local și Căminul Cultural, la Crasna

• 27 Iulie - 8 August 2013

Gorjfest: Festival internațional al artelor vizuale.

Tabără de creație și Salon de artă plastică

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj, la Târgu-

Jiu și în Gorj

• Parteneri: Facultatea de arte din Barcelona (Spania)

• 28 Iulie 2013

Ziua Muzeului Civilizației Montane a Gorjului

• Organizează: Obștea „Cerbul” Novaci și CJCPCT Gorj, la Casa

Obștii „Cerbul” de la Plopu/Rânca

• 29 Iulie 2013

Ziua Imnului Național al României. Ceremonial

religios, militar și civil

• Organizează: Consiliul Județean Gorj, Primăriile și Consiliile

locale, instituții și așezăminte culturale, la Târgu-Jiu și în județ

• 26 th - 28 th July 2013

Bustuchin Village Days. “Justina Băluţeanu”

Folk Festival, IX th edition

• Organize: Gorj County Council through Popular Art School, Local

Council, Bustuchin Hall and Community Center, at Bustuchin

• Partners: Gorj CCPPTC, “Doina Gorjului” Professional Artistic

Ensemble

• 27 th July 2013

“Cântecul Văilor” (The valleys song) Jilţ Folk

Festival

• Organize: Local Council and Community Center, at Drăgoteşti

• Partners: Gorj County Council through Gorj CCPPTC, Popular Art

School

“Cătunele 2013” County Folk Festival, V th edition

• Organize: Local Council and Community Center, at Cătunele

• Partners: Gorj County Council through Popular Art School and Gorj

CCPPTC

Traditional Gorj. Sf. Pantelimon (St. Panteleimon’s)

Feast. Community Cultural Event

• Organize: Local Council and Community Center, at Crasna

• 27 th July - 8 th August 2013

Gorjfest: International Festival of Visual Arts.

Creation Camp and Plastic Art Salon

• Organize: Gorj County Council through Gorj CCPPTC, at Târgu-Jiu

and Gorj

• Partners: Barcelona Arts University (Spain),

• 28 th July 2013

Gorj Mountain Civilisation Museum’s Day

• Organize: “Cerbul” Community and Gorj CCPPTC, at “Cerbul”

Community House from Plopu/Rânca

• 29 th July 2013

National Anthem Day of Romania. Religious,

military and civilian ceremonies

• Organize: Gorj County Council, City Halls and Local Councils,

institutions and cultural establishments, at Târgu-Jiu and in the

county

41


Lucråri „Brâncușiana” 2012

„Brâncușiana” 2012 works

42


AUGUST

• 1 August 2013

Festivalul folcloric pentru tineret „Godinești 2013

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj, Primăria

și Căminul cultural, la Godinești

• Parteneri: Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”

• 1 - 3 August 2013

Zilele comunei Săcelu

• Organizează: Primăria, Consiliul local și Casa de cultură, la

Stațiunea Săcelu

• 1 - 7 August 2013

Cântecul munților. Sărbă toare comunitară

• Organizează: Primăria, Consiliul local și Casa de Cultură

Bumbești-Jiu, la Lainici

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj prin

CJCPCT Gorj, Ansamblul Artistic

Profesionist „Doina Gorjului” și Școala

Populară de Artă

• 1 - 30 August 2013

Simpozion internațional de

sculptură mică. Tabăra de creație

plastică

• Organizează: Primăria și Centrul

Municipal de Cultură „C-tin Brâncuși”, la Månåstirea Lainici

Târgu-Jiu

• Parteneri: U.A.P.R. Filiala Gorj, Societatea Română de

Radiodifuziune, Asociația Studenților din Universitatea „Constantin

Brâncuși”, Institutul Cultural Român - filiala Târgu-Jiu

• 6 - 7 August 2013

Zilele comunei Logrești. Festivalul folcloric

„Hora din străbuni”, ediția III-a

• Organizează: Primăria, Consiliul local și așezămintele culturale,

la Logrești

• Partener: Consiliul Județean Gorj prin Școala Populară de Artă și

CJCPCT Gorj

AUGUST

• 1 st August 2013

“Godineşti 2013”-Youth folk festival

• Organize: Gorj County Council through Gorj CCPPTC Godineşti

Hall and Community Center, at Godineşti

• Partners: “Doina Gorjului” Professional Artistic Ensemble

• 1 st - 3 rd August 2013

Săcelu Village Days

• Organize: Săcelu Hall, Local Council and Community Center, at

Săcelu resort

• 1 st - 7 th August 2013

The Mountains Song; Community celebration;

• Organize: Bumbeşti-Jiu Hall, Local Council and Bumbeşti-Jiu

Community Center, at Lainici

Lainici monastery

• Partners: Gorj County Council through

Gorj CCPPTC, “Doina Gorjului” Professional

Artistic Ensemble and Popular

Art School

• 1 st - 30 th August

Small Sculpture

International Symposium.Plastic

Creative Camp

• Organize: City Hall and “C-tin

Brâncuşi” Municipal Center of Culture, at

Târgu-Jiu

• Partners: UAPR Gorj branch, Romanian Broadcasting Company,

“Constantin Brâncuşi” Universty Student Association, Romanian

Cultural Institute - Târgu-Jiu subsidiary.

• 6 th - 7 th August 2013

Logreşti Village Days. “Dance of Ancestors”,

Folk Festival, III th edition.

• Organize: Logreşti Hall, Local Council and Cultural establishment,

at Logreşti

• Partners: Gorj County Council through Popular Art School and Gorj

CCPPTC.

43


Zilele Culturii Populare în Gorj

Popular Culture Days Celebration in Gorj

44


• 7 August 2013

Simpozion: „Valori etnografice ale comunității

Bumbești-Pițic”

• Organizează: Consiliul local și Căminul cultural, la Muzeul satului

Bumbești-Pițic

• 9 August 2013

Răsunet în Poiana lui Mihai. Evocare istorică a

popasului în Gorj al lui Mihai Viteazul. Spectacol de

poezie și muzică folk

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Școala Populară de

Artă, la Schela

• Parteneri: Consiliul local și Primăria Schela

• 9 - 11 August 2013

Festivalul național de folk și

baladă „Poarta sărutului”, ediția a XII-a

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin

Școala Populară de Artă, Consiliul local și

Primăria Târgu-Jiu, la Târgu-Jiu

• Parteneri: M.C.P.C., CJCPCT Gorj, Teatrul

„Elvira Godeanu”, Ansamblul Artistic

Profesionist „Doina Gorjului”, DJCCPCN Gorj

• 12 - 15 August 2013

Zilele Culturii Populare în Gorj,

ediția III-a. Festivalul cântecului,

jocului și portului popular gorjenesc

„Tismana 2013”. Târgul meșterilor

populari din România (cu participare

internațională), ediția a VIII-a.

Expoziție stradală de fotografii și

bannere: „Meșteri și meșteșuguri în

Gorj”. Expoziție de artă populară:

„Odinioară pe valea Jiului de Sus”.

Lansări de cărți și reviste de folclor.

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj, la Târgu-

Jiu și în județ

• Parteneri: Consiliul local și Primăria Târgu-Jiu, Ansamblul Artistic

Profesionist „Doina Gorjului”, Școala Populară de Artă, Consilii

locale și așezăminte culturale

• 7 th August 2013

“Ethnographic Values of Bumbeşti-Piţic

Community” Symposium

• Oraganize: Local Council and Community Center, at Bumbeşti-

Pițic Village Museum

• 9 th August 2013

Răsunet în Poiana lui Mihai (Rebound in

Michael’s Meadow). Historical evocation of Mihai

Viteazu visit in Gorj. Poetry and folk music show

• Organize: Gorj County Council through Popular Art School, at

Schela

• Partners: Schela Hall and Local Council

• 9 th - 11 th August 2013

“Kissing Gate” Folk and Ballad

National Festival, the XII th edition

• Oraganize: Gorj County Council through

Popular Art School, Local Council and Târgu-

Jiu Hall, Gorj County Council, at Târgu-Jiu.

• Partners: MCPC, Gorj CCPPTC, “Elvira

Godeanu” Theatre, “Doina Gorjului” Professional

Artistic Ensemble”, Gorj DJCCPCN

• 12 th - 15 th August 2013

Gorj Popular Culture Days,

third edition. “Tismana 2013Gorj

popular song, dance and costumes

festival. Romanian Artisans fair

(with international participation), VIII th

edition. “Artisans and crafts in Gorj

Outdoor exhibition of photographs

and banners. “Once upon a time on

the top valley of Jiu” Popular Art

Exhibition. Folk books and magazines

releases

• Organize: Gorj County Council through Gorj CCPPTC, at Târgu-Jiu

and also in the county

• Partners:City Hall and Local Council, “Doina Gorjului” Professional

Artistic Ensemble, Târgu-Jiu Popular Art School, Local Councils and

other cultural establishments

45


Festivalul Internațional de Folclor, Târgu-Jiu 2012

Festivalul Internațional de Folclor, Târgu-Jiu 2012

46

Târgu-Jiu 2012, International Folklore Festival


• 15 August 2013

Festivalul folcloric pentru copii „Gilortule, apă

bună”

• Organizează: Consiliul local și Căminul cultural Bengești-

Ciocadia, Muzeul Județean, Asociația Culturală „Maria

Lătărețu”, Editura BD Media, la Casa-muzeu „Maria Lătărețu”

din Bălcești

Întâlnirea Fiilor satului. Parada portului popular.

Spectacole folclorice. Evocare istorică „Generalul

Gh. Magheru și comunitatea Albenilor.

• Organizează: Consiliul local, Biblioteca și Căminul cultural, la

Muzeul satului Albeni

Simpozion: Bumbeștiul istoric și pitoresc

• Organizează: Consiliul local și Casa de Cultură, la Bumbești-Jiu

Dor gorjenesc. Festival folcloric local

• Organizează: Consiliul local și Căminul cultural, la Turburea

Hramuri și nedei de Sf. Maria

• Organizează: Consiliile locale și așezămintele culturale, la

Albeni, Brănești, Bărbătești, Bolboși, Bustuchin, Cătunele, Ionești,

Lelești, Plopșoru, Scoarța, Slivilești, Stoina, Urdari, Țicleni,

Turburea, Turcinești

• 15 - 18 August 2013

Zilele Comunei Bolboși. Complex de manifestări

științifice și cultural-artistice

• Organizează: Primăria, Consiliul local și Căminul cultural, la

Bolboși

• 16 - 17 August 2013

Simpozion științific regional: „Oltenia de ieri și

de azi - repere istorice și etnografice”

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Muzeul Județean, la

Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtișoara

• 18 August 2013

Ziua Minerului. Complex de manifestări cultural-artistice

• Organizează: Casa municipală de cultură și Casa de cultură a

sindicatelor, la Motru

• 15 th August 2013

”Gilortule, apa buna” (Gilort,Good Water)

Children’s Folk Festival

• Organize: Local Council and Bengeşti-Ciocadia Community

Center, County Museum, “Maria Lătărețu” Cultural Association, BD

Media Publishing, at “Maria Lătărețu” Memorial House from

Bălceşti.

Village sons meeting, Popular Costumes

Parade, Folk Performances. “General Magheru”

Historical Evocation and Albeni’s Community.

• Organize: Local Council, Community Center and the Library at

Albeni’s Village Museum.

Historical and Pitoresque Bumbeşti Symposium

• Organize: Local Council and Community Center, at Bumbeşti-Jiu

Dor gorjenesc (Longings for Gorj). Local Folk

Festival

• Organize: Local council and Community Center, in Turburea

Sf.Maria (St.Mary’s) Patrons and Feasts

• Organize: Local Councils and Cultural Establishments, at Albeni,

Brăneşti, Bărbăteşti, Bolboşi, Bustuchin, Cătunele, Ioneşti, Lelești,

Plopşoru, Scoarța, Slivileşti, Stoina, Urdari, Țicleni, Turburea,

Turcineşti

• 15 th - 18 th August 2013

Bolboşi Village Days. Cultural- artistic events

• Organize; Bolboşi Hall, Local Council and Community Center at

Bolboşi

• 16 th - 17 th August 2013

”Oltenia - yesterday and today - historical and ethnographic

highlights” Regional Scientific Symposium

• Organize: Gorj County Council through County Museum at Gorj

Museum of Popular Architecture from Curtişoara

• 18 th August 2013

Miner’s Day. Complex of cultural and artistic

events

• Organize: Municipal Culture House and Unions Culture House at

Motru

47


• 19 - 23 August 2013

Tabăra internațională

„Școala muzicală de

vară de la Târgu-Jiu”

• Organizează: Consiliul

Județean Gorj prin Școala

Populară de Artă, la Târgu-Jiu

• Parteneri: Primăria Târgu-Jiu

Festivalul internațional

de folclor „Târgu-

Jiu 2013

• Organizează: Consiliul Județean

Gorj prin Ansamblul Artistic

Profesionist „Doina Gorjului”,

CJCPCT Gorj, Școala Populară de

Artă, primării și consilii locale, la

Târgu-Jiu și în județ

• 22 - 23 August 2013

Simpozion: „De pe plaiuri caimone”

• Organizează: Consiliul local, Primăria și CJCPCT Gorj, la Târgu-

Cărbunești

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj prin Ansamblul artistic „Doina

Gorjului” și Școala Populară de Artă Târgu-Jiu

• 25 - 26 August 2013

Întâlnirea Fiilor satului Dănciulești. Simpozion:

„Istorie și tradiții”. Lansare de carte: „Arborele genealogic

al famiilor din Dănciulești”

• Organizează: Primăria, Consiliul local, Căminul cultural și

Biblioteca, la Dănciulești

• 29 August - 1 Septembrie 2013

Zilele orașului Tg-Cărbunești

Festivalul interjudețean de muzică lăutărească

„Gena Bârsan”, ediția a VIII-a

• Organizează: Consiliul local, Primăria și Consiliul Județean Gorj

prin CJCPCT Gorj, la Târgu-Cărbunești

• Parteneri: Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” și

Școala Populară de Artă

• 19 th - 23 rd August 2013

“Summer Music

School from Târgu-Jiu”

International camp

• Organize: Gorj County Council

through Popular Art School, at

Târgu-Jiu

• Partners: Târgu-Jiu City Hall

“Târgu-Jiu 2013

International folklore festival

• Organize: Gorj County Council

through “Doina Gorjului” Professional

Artistic Ensemble, Gorj

CCPPTC, Popular Art School, City

Halls and local councils, at

Târgu-Jiu and in the county

• 22 nd - 23 rd August 2013

“From Caimone Lands” Symposium:

• Organize: Local Council, Town Hall and Gorj CCPPTC, at Târgu-

Cărbuneşti

• Partners: Gorj County Council through “Doina Gorjului”

Professional Artistic Ensemble and Târgu-Jiu Popular Art School

• 25 th - 26 th August 2013

Dănciuleşti Village Sons Meeting. “History and

Tradition” Symposium. “Genealogic Tree of

Dănciuleşti Families” book launch

• Organize: Dănciuleşti Hall, Local Council, Community Center and

Library, at Dănciuleşti

• 29 th August - 1 st September 2013

Târgu-Cărbuneşti Town Days

“Gena Barsan” Intercounty Festival of fiddlers

music, VIII th edition

• Organize: Local Council, Town Hall and Gorj County Council

through Gorj CCPPTC at Târgu-Cărbuneşti.

• Partners: “Doina Gorjului” Professional Artistic Ensemble and

Popular Art School

48


• 30 August - 1 Septembrie 2013

Zilele orașului Țicleni

• Organizează: Primăria, Consiliul local, Casa de cultură și

Biblioteca publică, la Țicleni

Zilele comunei Alimpești

• Organizează: Primăria, Consiliul local și Căminul cultural, la

Alimpești

• 31 August 2013

Întâlnirea Fiilor satului Zorlești

• Organizează: Consiliul local, Căminul cultural și Biblioteca publică

Prigoria

Machetå caså gorjeneascå la Muzeul Județean

• 30 th August - 1 st September 2013

Ţicleni Town Days

• Organize: Town Hall, Local Council, Community Center and Public

Library, at Țicleni

Alimpeşti Village Days

• Organize: Alimpeşti Hall, Local Council and Community Center, at

Alimpeşti

• 31 st August 2013

Zorleşti Village Sons Meeting

• Organize: Prigoria Local Council, Community Center and Public

Library

The model of a house from Gorj at the County Museum

49


SEPTEMBRIE

• 6 Septembrie 2013

A venit, a venit toamna... Concurs și expoziție de

împletituri nuiele și decorațiuni din semințe, frunze și foi uscate

• Organizează: Căminul cultural, la Bărbătești

• 6 - 8 Septembrie 2013

Atelierul Național de poezie

„Serile la Brădiceni”, ediția a XVII-a

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin

Școala Populară de Artă la Târgu-Jiu și

Brădiceni/ Peștișani

• Parteneri: CJCPCT Gorj, Primăria și

Consiliul local Peștișani, Fundația Culturală

„Serile la Brădiceni”

Zilele comunei Bălești

• Organizează: Primăria, Consiliul local,

Căminul cultural și așezămintele școlare,

• 7 - 8 Septembrie 2013

Zilele comunității Bumbești-

Pițic

• Organizează: Consiliul local, Primăria și

Căminul Cultural, la Bumbești-Pițic

Zilele comunei Stoina

• Organizează: Consiliul local, Primăria și Căminul Cultural, la

Stoina

• 8 Septembrie 2013

Festivalul interjudețean de folclor „Maria

Apostol”, ediția a V-a

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj, Primăria

și Consiliul local, la Runcu

• Parteneri: Ansamblul Artistic „Doina Gorjului” și Școala Populară

de Artă

Nedei și hramuri de Sf. Maria Mică

• Organizează: Consiliile locale și Căminele Culturale, la Bărbătești,

Brănești, Cătunele, Lelești, Licurici, Negomir, Padeș, Samarinești,

Scoarța, Slivilești, Turcinești

50

SEPTEMBER

• 6 th September 2013

“So, the autumn has come...” Competition and exhibition

of trellis and seeds, leaves and leaf dry decorations

• Organize: Community Center, at Bărbăteşti

• 6 th - 8 th September 2013

”Evenings at Brădiceni“ National

Workshop of poetry, XVII th edition

• Organize: Gorj County Council through Popular

Art School and, at Târgu-Jiu and Brădiceni /

Peştişani

• Partners: Gorj CCPPTC, Peştişani Hall Local

Council and “Evenings at Brădiceni” Cultural

Foundation

Băleşti Village Days

• Organize: Bălești Hall Local Council, community

center and schools

• 7 th - 8 th September 2013

Bumbeşti-Piţic Community Days

• Organize: Local Council, Hall and Community

Center at Bumbeşti-Pițic

Stoina Village Days

• Organize: Local Council, Stoina Hall and Community Center,

at Stoina

• 8 th September 2013

“Maria Apostol” Inter-county folk Festival, V th

edition

• Organize:Gorj County Counci through Gorj CCPPTC, Runcu Hall

and Local Council, at Runcu

• Partners: “Doina Gorjului” Professional Artistic Ensemble and

Popular Art School

Dedication days of Sf Maria Mică (St. Mary

Minor)

• Organize: Local councils and community centers, at Bărbăteşti,

Brăneşti, Cătunele, Leleşti, Licurici, Negomir, Padeş, Samarineşti,

Scoarța, Slivileşti and Turcineşti


Ziua comunei Berlești. Sărbătoare comunitară

• Organizează: Primăria, Consiliul local și Căminul cultural, la Berlești

• 8 - 9 Septembrie 2013

Zilele orașului Novaci.

Întâlnire cu Fiii Novaciului.

Hramul Bisericii Rânca. Expoziție

și Târg de animale și produse

tradiționale. Festivalul

cultural interjudețean „Transalpina”

(Gorj, Alba, Hunedoara,

Vâlcea, Sibiu), ediția I

• Organizează: Consiliul Județean

Gorj, la Târgu-Jiu și în județ

• Parteneri: Consiliul Județean și

CJCPCT Gorj

• 8 - 15 Septembrie 2013

Zilele Gorjului, ediția a IV-a. Complex de manifestări

cultural-artistice și științifice de promovare a

turismului gorjean. Spectacole folclorice, de teatru și

muzică camerală. Evocări ale personalităților Gorjului.

Parade ale portului popular. Concert tarafuri tradiționale.

Târguri ale meșterilor populari și de produse

tradiționale. Saloane și expoziții de artă. Inaugurarea

secției interioare a Muzeului Crucilor de la Măceșu.

Simpozion național „Satul românesc-sat european”

• Organizează: Consiliul Județean Gorj, la Târgu-Jiu și în județ

• Parteneri: instituții culturale județene, așezăminte culturale, primării

și consilii locale, organizații și uniuni de creație, operatori turistici

Târgu-Jiul de altădată. Reconstituirea atmosferei

patriarhale de la începutul secolului XX pe Calea

Eroilor

• Organizează: Primăria și Centrul Municipal de Cultură „Constantin

Brâncuși”, la Târgu-Jiu

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj prin Muzeul Județean „Al.

Ștefulescu”, Biblioteca Județeană „Christian Tell”, Teatrul Dramatic

„Elvira Godeanu”, CJCPCT Gorj, Școala Populară de Artă, Ansamblul

Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, U.A.P.R. - filiala Gorj,

Societatea Română de Radiodifuziune, Universitatea „Constantin

Brâncuși”

Berleşti Village Days

• Organize: Local Council and Community Center, at Berleşti

• 8 th - 9 th September 2013

Novaci City Days. Meeting

with Novaci’s Sons. Titular Saint

of Rânca Church. Exhibition

and Fair of animals and traditional

products. “Transalpina”

Intercounty cultural festival

(Gorj, Alba, Hunedoara, Vâlcea,

Sibiu), first edition

• Organize: Gorj County Council, at

Târgu-Jiu and in the county

• Partners: Gorj County Council and

Gorj CCPPTC

• 8 th - 15 th September 2013

Gorj County Days, IV th Edition. Complex of cultural,

artistic and scientific festivities for Gorj tourism

promotion. Folk, theater and chamber music

performances. Evocations of Gorj personalities.

Parade of traditional costumes. Traditional folk

bands concert. Craftsmen fairs and traditional products

fairs. Art exhibitions. Inauguration of the interior

section of Cross Museum at Măceşu. “Romanian

village-European village” National Symposium

• Organize: Gorj County Council, at Târgu-Jiu and in the county

• Partners: County cultural institutions, cultural establishments,

cities halls and local councils, organizations and creative unions,

tour operators

Targu-Jiu in older days. Patriarchal atmosphere

reconstitution of the early XX th Century on Avenue

of Heroes

• Organize: City Hall and “Constantin Brâncuşi” Municipal Cultural

Center, at Târgu-Jiu

• Partners: Gorj County Council through “Alexandru Ştefulescu”

County Museum, “Christian Tell” County Library, “Elvira Godeanu”

Drama Theatre, Gorj CCPPTC, Popular Art School, “Doina Gorjului”

Professional Artistic Ensemble, RPAU - Gorj subsidiary, Romanian

Radio Society, “Constantin Brâncuşi” University

51


Expoziție retrospectivå „GORJFEST” 2006-2012

Gorj Fest” 2006-2012 Retrospective Exhibition

52


• 9 Septembrie 2013

Evocare și concurs literar In memoriam profesor

Haralambie Bodescu

• Organizează: Consiliul local, așezămintele de cultură și instituțiile

școlare, la Bustuchin

• 10 - 14 Septembrie 2013

Salon de fotografie și film documentar „Valea

Jiului de Sus”

• Organizează: Casa de cultură, la Bumbești-Jiu

• 11 Septembrie 2013

Salonul de toamnă al artelor plastice

• Organizează: Filiala Gorj a Uniunii Artiștilor Plastici, la Galeriile de

artă Târgu-Jiu

• 12 Septembrie 2013

Festivalul lăutarilor gorjeni, ediția a XXIV-a

• Organizează: Primăria, Consiliul local și Căminul cultural, la Bolboși

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj, Ansamblul

Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, Școala Populară de Artă

Salonul de toamnă al artelor plastice

• Organizează: Filiala Gorj a Uniunii Artiștilor Plastici, la Galeriile de

artă Târgu-Jiu

• 14 Septembrie 2013

Hramuri și nedei de Cârstov. Înălțarea Sfintei

Cruci

• Organizează: Consiliile locale și

Căminele Culturale, la Albeni și Negomir

• 15 Septembrie 2013

Festivalul interjudețean

de folclor pastoral „Coborâtul

oilor de la munte”

• Organizează: Primăria, Consiliul local

și Căminul Cultural, la Baia de Fier

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj

prin CJCPCT Gorj, Ansamblul artistic

„Doina Gorjului”, Școala Populară de

Artă

• 9 th September 2013

Evocation and literary contest in memoriam of

Professor Haralambie Bodescu

• Organize: local council, schools and cultural establishments, at

Bustuchin

• 10 th - 14 th September 2013

“The Valley of the Top Jiu” Salon of photography

and documentary film,

• Organize: Culture House, at Bumbeşti-Jiu

• 11 st September 2013

Autumn Salon of Plastic Arts

• Organize: Gorj branch of Union of Artists, at Târgu-Jiu Art

Galleries

• 12 nd September 2013

Gorj Fiddlers Festival, XXIV th edition

• Organize: Bolboşi Hall, Local Council and Community Center, at Bolboşi

• Partners: Gorj County Council through Gorj CCPPTC, “Doina

Gorjului” Professional Artists Ensemble, Popular Art School

Autumn Salon of Plastic Arts

• Organize: Gorj branch of Union of Artists, at Târgu-Jiu Art

Galleries

• 14 th September 2013

Dedication and Feast Days of Cârstov.

Exaltation of the Holy Cross

• Organize: Local councils and community

centers, at Albeni and Negomir

• 15 th September 2013

“Sheep’s descending

from the mountain” Intercounty

festival folk pastoral,

• Organize: Baia de Fier Hall, Local Council

and Community Centre, at Baia de Fier

• Partners: Gorj County Council

through Gorj CCPPTC, “Doina Gorjului’’

Professional Artistic Ensemble, Popular

Art School

53


• 20 Septembrie 2013

Expoziție temporară: Zilele Europene ale Patrimoniului

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Muzeul Județean, la sediu

• Parteneri: DJCCPCN Gorj, Biblioteca Județeană

• 24 - 30 Septembrie 2013

Atelier metodic pentru bibliotecarii publici

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Biblioteca Județeană

și Biblioteca publică, la Bărbătești

• 20 th September 2013

Temporary Exhibition: European Heritage Days

• Organize: Gorj County Council through County Museum at headquarters

• Partners: Gorj DJCCPCN, County Library

• 24 th - 30 th September 2013

Methodological workshop for public librarians

• Organize: Gorj County Council through Public Library and County

Library, at Bărbăteşti

• 27 Septembrie 2013

Concurs tematic: „Viața și cântecele Mariei

Lătărețu”

• Organizează: Consiliul Județean

Gorj prin Muzeul Județean,

Asociația Culturală „Maria

Lătărețu”din Bălcești, Consiliul

local Bengești-Ciocadia, Editura

BD Media, la Casa-muzeu „Maria

Lătărețu” din Bălcești

Sărbătorile Toamnei.

Întâlnire cu rapsozii și meșterii

populari din zonă

• Organizează: Primăria, Consiliul

local, Casa de cultură și Biblioteca

publică in Rovinari

Rapsodii de toamnă.

Spectacol de varietăți ocazionat

de deschiderea anului de invatamant

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Școala Populară de

Artă, la Târgu-Jiu

Casa Muzeu „Maria Låtårețu”, de la Bålcești

• 29 Septembrie 2013

Sărbătoarea castanului. Manifestare culturală

comunitară

• Organizează: Primăria, Consiliul local și Căminul Cultural, la

Bâltișoara

Întâlnirea Fiilor Gorjului

• Organizează:, Liga Culturală „Fiii Gorjului” București, Consiliul

Județean Gorj prin Ansamblul artistic Profesionist „Doina Gorjului”

și Școala Populară de Artă, la București

54

• 27 th September 2013

”The life and songs of Maria Lătăreţu” Thematic

Competition

• Organize: Gorj County

Council through County

Museum, “Maria Lătărețu’’

Cultural Association from

Bălceşti, Bengeşti-Ciocadia

Local Council, BD Media

Publishing, at “Maria Lătărețu”

House-Museum from Bălceşti

Autumn celebrations.

Meeting with rhapsodes

and craftsmen from

the area

• Organize: City Hall, Local

Council, House of Culture and

Public Library, at Rovinari City

Autumn Rhapsodies. Variety Show occasioned by

the opening of the academic year.

• Organize: Gorj County Council through Popular Art School, at

Târgu-Jiu

”Maria Låtårețu” Museum House from Bălcești

• 29 th September 2013

Chestnut celebration. Community Cultural event

• Organize: Hall, Local Council and Community Center, at

Bâltişoara

Gorj Sons Meeting

• Organize: “Gorj Sons” Cultural League from Bucharest, “Doina

Gorjului”, Gorj County Council through Professional Artistic

Ensemble and Popular Art School, at Bucharest


OCTOMBRIE

• 1 Octombrie 2013

Ai carte, ai parte! Ediția a III-a a Con cursului destinat

copiilor, având la bază lecturile din bibliotecă

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Biblioteca Județeană,

la filiala pentru copii

Ziua Mondială a Persoanelor Vârstnice. Complex

de manifestări omagiale

• Organizează: Primăriile și Consiliile locale, la Târgu-Jiu și în județ

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj prin Ansamblul Artistic „Doina

Gorjului”, Șc. Pop. de Artă, așezăminte culturale locale

• 1 - 25 Octombrie 2013

Expoziție retrospectivă Gorjfest 2006-2013.

Expoziție de fotografie artistică „Acasă la Brâncuși”

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj la Sala

„Salvador Dali” din Barcelona, Spania

• Partener: Facultatea de Arte din Barcelona, Spania, Filiala Oltenia

a Institutului Cultural Roman

• 2 Octombrie 2013

Evocare: Tudor Arghezi și lagărul de la Târgu-Jiu

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Muzeul Județean, la

Ceasul solar polonez din Târgu-Jiu

• 5 Octombrie 2013

Festivalul național al răciturilor

• Organizează: Filiala Județeană Gorj a A.N.T.R.E.C., la Peștișani

• 5 - 6 Octombrie 2013

Zilele comunei Crasna. Întâlnire cu Fiii satului

• Organizează: Primăria, Consiliul local și Căminul Cultural, la

Crasna

• 6 Octombrie 2013

Ziua Recoltei. Expoziții de produse și utilaje agricole.

Târg al meșterilor populari. Spectacole artistice

• Organizează: Consiliul local și Primăria, la Târgu-Jiu

• Parteneri: instituții culturale județene

OCTOBER

• 1 st October 2013

He who has an art has everywhere a part! Third

edition of the children contest, based on readings from

the library

• Organize: Gorj County Council through County Library, at

Children’s subsidiary

International Day of Older Persons. Complex of

celebrating events.

• Organize: Cities halls and local councils, at Târgu-Jiu and in the county

• Partners: Gorj County Council through “Doina Gorjului” Professional

Artistic Ensemble, Popular Art School, Local cultural establishments

• 1 st - 25 th October 2013

Gorjfest 2006-2013” Retrospective Exhibition. “At

Brâncuşi’s House” Exhibition of artistic photography

• Organize: Gorj County Council through Gorj CCPPTC, at “Salvador

Dali” Salon from Barcelona, Spain

• Partner: Barcelona Art University, Spain, Oltenia Subsidiary of

Romanian Cultural Institute

• 2 nd October 2013

Evocation: Tudor Arghezi and the bearing from Târgu-Jiu

• Organize: Gorj County Council through County Museum, at the

Polish sundial from Târgu-Jiu

• 5 th October 2013

National Festival of Jelly

• Organize: ANTREC Gorj County Branch, at Peştişani village

• 5 th - 6 th October 2013

Crasna Village Days. Meeting with the village sons

• Organize: Crasna Hall, Local Council and Community Center, at Crasna

• 6 th October 2013

Harvest Day. Exhibition of products and agricultural

machinery. Craftsmen Fair. Artistic performances

• Organize: Local Council and City Hall, at Târgu-Jiu

• Partners: County cultural institutions

55


• 7 Octombrie 2013

Sărbătoarea castanului.

Simpozion „Castanul, arborele

emblemă al Tismanei”.

Expoziție fructe de sezon.

Spectacol folcloric

• Organizează: Primăria, Consiliul

local și Casa de cultură, la Tismana

• Partener: Consiliul Județean Gorj

prin CJCPCT Gorj

• 10 Octombrie 2013

Expoziție de țesături și costume populare vechi

• Organizează: Căminul cultural, la Muzeul satului Bumbești-Pițic

• 13 Octombrie 2013

Ziua Recoltei. Expoziții de artă populară și produse

tradiționale, spectacole

• Organizează: Primăria, Consiliul local și Casa de Cultură, la

Rovinari

Bibliotecile publice din județul Gorj - schimbări

și perspective. Atelier pentru bibliotecarii publici

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Biblioteca Județeană,

la sediul central

• 7 th October 2013

Chestnut Feast.

“Chestnut, emblem tree of

Tismana” Symposium. Exhibition

of seasonal fruits.

Folklore performance.

• Organize: City Hall, Local Council

and House of Culture, at Tismana

• Partner: Gorj County Council through

Gorj CCPPTC

• 10 th October 2013

Exhibition of traditional antique fabrics and costumes

• Organize: Community center, at Bumbeşti-Pițic Village Museum

• 13 rd October 2013

Harvest Day. Exhibitions of folk art and traditional

products, shows

• Organize: Town Hall, City Council and House of Culture, at Rovinari

Public libraries from Gorj County - changes

and perspectives. Workshop for public librarians

• Organize: Gorj County Council through County Library, at headquarters

• 14 Octombrie 2013

Evocare istorică:

„Luptele de la Podul Jiului”

• Organizează: Consiliul Județean

Gorj prin Muzeul Județean

și Casa de cultură, la Târgu-Jiu

și Bumbești-Jiu

• Partener: Biblioteca Județeană

Ceremonial religios,

militar și civil: „97 ani de

la luptele de la Podul

Jiului”

• Organizează: Consiliul

Județean Gorj și Primăria Târgu-

Jiu, la Târgu-Jiu (Podul Jiului)

• Partener: CJCPCT Gorj

56

• 14 th October 2013

”Battles from Jiu

Bridge” Historical evocation

• Organize: Gorj County Council

through County Museum and

House of Culture, at Târgu-Jiu

and Bumbeşti-Jiu

• Partner: County Library

“97 years since

battles from Jiu Bridge”

Religious, military and

civilian solemnity

• Organize: Gorj County Council

and Târgu-Jiu City Hall, at

Târgu-Jiu (Jiu Bridge)

• Partner: Gorj CCPPTC


Nedei și hramuri de Sf. Paraschiva

• Organizează: Consiliile locale și așezămintele culturale, la

Alimpești, Bărbătești, Bâlteni, Cătunele, Padeș, Săulești, Slivilești,

Stejari, Runcu, Telești, Turceni, Văgiulești

Hramul satului Bâlteni. Sărbătoare comunitară

• Organizează: Căminul cultural și Biserica Parohială, la Bâlteni

• 17 - 25 Octombrie 2013

Cursuri de dans popular gorjenesc

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj, la Târgu-

Jiu și în județ

• Partener: Fundația Culturală „Doina” din Rotterdam/Olanda,

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”

• 20 Octombrie - 10 Noiembrie 2013

Toamna culturală. Expoziții de carte și de artă

plastică, spectacole artistice

• Organizează: Primăria, Consiliul local și așezămintele culturale și

școlare, la Tantareni

• 24 - 27 Octombrie 2013

Festivalul național

de umor „Ion Cănăvoiu”,

ediția a XXI-a

Salon internațional

de caricatură, ediția a II-a

• Organizează: Consiliul Județean

Gorj prin CJCPCT Gorj, la Târgu-

Jiu și Runcu

• Parteneri: Biblioteca Județeană,

Școala Populară de Artă, Consiliul

local Runcu, Asociația Epigramiștilor

din România, Asociația Caricaturiștilor

din România, Societatea

Umoriștilor Gorjeni, Liga Culturală „Fiii Gorjului” București

• 25 Octombrie 2013

Ziua Armatei Române. Ceremonial militar și

religios

• Organizează: Consiliul Județean Gorj, Primării și Consilii locale,

la Târgu-Jiu și în județ

Celebration days and patrons of Sf. Paraschiva

• Organize: Local councils and cultural establishments at Alimpeşti,

Bărbăteşti, Bâlteni, Cătunele, Padeş, Săuleşti, Slivileşti, Stejari,

Runcu, Teleşti, Turceni, Văgiuleşti

Celebration day of Bâlteni village. Community

celebration

• Organize: Community Center and Parish Church, at Bâlteni

• 17 th - 25 th October 2013

Gorj popular dance classes

• Organize: Gorj County Council through Gorj CCPPTC at Târgu-Jiu

and in the county

• Partner: “Doina” Cultural Foundation from Rotterdam/Netherlands,

“Doina Gorjului” Professional Artistic Ensemble

• 20 th October - 10 th November 2013

Cultural autumn. Book and plastic art exhibitions,

art performances

• Organize: Țânțăreni hall, local council and cultural and educational

establishments, at Țânțăreni

• 24 th - 27 th October 2013

“Ion Cănăvoiu” National

Festival of humor, XXI th

edition

International Salon of

Caricature, second edition

• Organize: Gorj County Council

through Gorj CCPPTC at Târgu-Jiu

and Runcu

• Partners: County Library, Popular Art

School, Runcu Local Council,

Epigramist Association in Romania,

Cartoonists Association from Romania,

Gorj humorous Society, “Gorj Sons” Bucharest Cultural League

• 25 th October 2013

Romanian Army Day. Military and religious ceremonies

• Organize: Gorj County Council, City/town Halls and Local Councils,

at Târgu-Jiu and in the county

57


Festivalul cântecului popular românesc „Maria Låtårețu”

”Maria Låtårețu” Romanian Popular Song Festival

58


Târgul creatorilor populari

• Organizează: Primăria, Consiliul local și Casa de Cultură, la

Rovinari

• 26 Octombrie - 10 Noiembrie 2013

Simpozion: „In memoriam Gh. Dumitrescu-

Bumbești”

• Organizează: Casa de cultură, la Bumbești-Jiu

• 27 Octombrie 2013

Eroii Gorjului,

eroii neamului. Aniversarea

a 75 ani de la

inaugurarea Ansamblului

Monumental

„Calea Eroilor”. Comemorarea

luptelor de la

Podul Jiului. Sesiune

de comunicări științifice.

Expoziții de fotografie,

filatelie, documente

de arhivă

• Organizează: Primăria și

Centrul Municipal de Cultură

„C-tin Brâncuși”, la Târgu-Jiu

• Parteneri: Consiliul

Județean Gorj prin Muzeul

Județean „Al. Ștefulescu”,

Universitatea „Constantin Brâncuși”, Institutul Cultural Român -

Filiala Târgu-Jiu, U.A.P.R. Filiala Gorj, Biblioteca Județeană

„Christian Tell”, Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, Asociația Petro

Aqua Petroșani, Societatea Română de Radiodifuziune

• 30 - 31 Octombrie 2013

Petrecere de Halloween. Atelier de creație și

expo a figurinelor specifice

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Biblioteca Județeană,

la filiala pentru copii

Craftsmen’s Fair

• Organize: Town Hall, Local Council and House of Culture, at

Rovinari

• 26 th October - 10 th November 2013

”In memoriam Gheorghe Dumitrescu-Bumbeşti”

Symposium

• Organize: House of Culture, at Bumbeşti-Jiu

• 27 th October 2013

Gorj heroes,

country’s heroes. 75

years anniversary of

the inauguration of

“Heroes Way” Monumental

Ensemble.

Commemoration of

battles from Jiu Bridge.

Scientific Session.

Exhibitions of photography,

philately, archival

documents

• Organize: City Hall and

“Constantin Brâncuşi”

Municipal Cultural Center, at

Târgu-Jiu

• Partners: Gorj County

Council through “Alexandru

Ştefulescu” County Museum, “Constantin Brâncuşi” University,

Romanian Cultural Institute - Târgu-Jiu Branch, RPAU - Gorj Branch,

“Christian Tell” County Library, “Elvira Godeanu” Theatre, Petro Aqua

Association from Petroşani, Romanian Radio Broadcasting Company

• 30 th - 31 st October 2013

Halloween party. Workshop and exposition of

Halloween specific figures

• Organize: Gorj County Council through County Library, at

Children’s subsidiary

59


NOIEMBRIE

• 3 Noiembrie 2013

Inaugurarea colecției de artă populară locală

• Organizează: Căminul cultural, la Licurici

• Partener: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj

• 4 - 7 Noiembrie 2013

Festivalul cântecului popular

românesc „Maria Lătărețu”,

ediția a XX-a

• Organizează: Consiliul Județean Gorj

prin Ansamblul Artistic Profesionist „Doina

Gorjului”

• Parteneri: CJCPCT Gorj, Școala Populară

de Artă, Primăria municipală, Liga Culturală

„Fiii Gorjului”, la Târgu-Jiu și Bălcești

• 12 Noiembrie 2013

Nicolae Diaconu, contemporanul

nostru. Evocarea personalității scriitorului,

expoziții de carte și publicații, film documentar.

Atelier zonal pentru bibiotecarii publici

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Biblioteca Județeană,

la Casa de Cultură Țicleni

• Parteneri: Consiliul local și Biblioteca orășenească Țicleni, CJCPCT Gorj

• 15 Noiembrie 2013

Masă rotundă: „Promovarea educației pe tot

parcursul vieții”. Deschiderea cursurilor Universităților

populare din Gorj

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj și Căminul

Cultural, la Baia de Fier

• 15 - 17 Noiembrie 2013

Sesiune internațională de comunicări: Mans

sana in corpore sano. Sententia. Lege sapere aude.

Engineering scientiarum. Eco-student

• Organizează: Liga Studenților din Universitatea „Constantin

Brâncuși”, la Târgu-Jiu

60

NOVEMBER

• 3 rd November 2013

Inauguration of local folk art collection

• Organize: Community Center, at Licurici

• Partner: Gorj County Council through Gorj CCPPTC

• 4 th - 7 th November 2013

”Maria Lătăreţu” Romanian

popular song festival, XX th

edition

• Organize: Gorj County Council through

“Doina Gorjului’’ Professional Artistic

Ensemble ,

• Partners: Gorj CCPPTC, Popular Art

School, City Hall, “Sons of Gorj” Cultural

League, at Târgu-Jiu and Bălceşti

• 12 nd November 2013

Nicolae Diaconu, our contemporary.

Writer Personality evoking, book exhibitions

and publications, documentary movie.

Regional workshop for public libraries

• Organize: Gorj County Council through County Library, at Țicleni

House of Culture

• Partners: Țicleni Local Council and Town Library, Gorj CCPPTC

• 15 th November 2013

Round table: “Promoting lifelong learning”.

Courses opening of Popular Universities

of Gorj

• Organize: Gorj County Council through Gorj CCPPTC and House

of Culture, at Baia de Fier

• 15 th - 17 th November 2013

International Communication Session: Mans

sana in corpore sano. Sententia. Lege Sapere aude.

Engineering scientiarum. Eco-student

• Organize: “Constantin Brâncuși” University Students League, at

Târgu-Jiu


• 18 - 20 Noiembrie 2013

Filocalia. Complex de manifestări spiritual-religioase

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Școala Populară de

Artă, la Târgu-Jiu

• Parteneri: Mitropolia Olteniei, Protopopiatele N și S, Târgu-Jiu

ASCOR

• 18 th - 20 th November 2013

Philokalia. Complex of spiritual and religious events

• Organize: Gorj County Council through Popular Art School, at

Târgu-Jiu

• Partners: Metropolitan of Oltenia, Gorj County Council, N and S

Parishes, Târgu-Jiu ASCOR

• 18 - 23 Noiembrie 2013

Studențiada. Complex

de manifestări științifice, cultural-artistice

și sportive

• Organizează: Liga Studenților din

Universitatea „Constantin Brâncuși”,

• 19 Noiembrie 2013

Evocare: „Un savant

gorjean dat uitării - Ion

Popescu-Voitești”

• Organizează: Consiliul Județean

Gorj prin Muzeul Județean, la Casa memorială Ion Popescu-Voitești

• Parteneri: Consiliul local, Căminul cultural și Școala generală

„Ion Popescu-Voitești”

• 19 - 23 Noiembrie 2013

Concurs de cusături populare. Expoziție cu

obiectele realizate

• Organizează: Căminul cultural, la Bărbătești

• 18 th - 23 th November 2013

“Studenţiada (Student

International session of communications at UCB

manifestation)”. Complex of

scientific, cultural, artistic and

sports manifestations

• Organize: “Constantin Brâncuși”

University Students League, at Târgu-Jiu

Sesiune internaționalå de comunicåri la UCB

• 19 th November 2013

“A scientist from Gorj

forgotten - Ion Popescu-

Voiteşti” Evocation

• Organize: Gorj County Council through County Museum, at Ion

Popescu-Voiteşti’s Memorial House from Bălăneşti

• Partners: Local Council, community center and “Ion Popescu-

Voiteşti” Secondary School

• 19 th - 23 rd November 2013

Traditional sewing contest. Exhibition of objects made

• Organize: Community Center, at Bărbăteşti

• 20 Noiembrie 2013

Expoziție de cusături și țesături populare vechi

• Organizează: Căminul cultural, la Bălănești

• 21 Noiembrie 2013

Expoziție temporară de etnografie: Marama -

piesă de podoabă

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Muzeul Județean, la sediu

• 29 Noiembrie 2013

Expoziție fotodocumentară: „1 Decembrie -

Ziua Națională a României”

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Muzeul Județean, la sediu

• 20 th November 2013

Exhibition of old popular fabrics and sewings

• Organize: Community Center, at Bălăneşti

• 21 st November 2013

“Marama – ornaments” Temporary Exhibition

ethnography

• Organize: Gorj County Council through County museum, at headquarters

• 29 th November 2013

“December 1 - Romania National Day” Fotodocumentary

exhibition

• Organize: Gorj County Council through County museum, at headquarters

61


Artå și Meșteșug

Art and Craft

62


• 30 Noiembrie 2013

Târgul de iarnă (Bâlciul de Sf. Andrei). Expoziții

de produse tradiționale și artă

• Organizează: Consiliul local, Primăria și Centrul Cultural „George

Coșbuc”

Cânt și joc de Sfânt’ Andrei

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Ansamblul Artistic

Profesionist „Doina Gorjului”, la Tismana

Artă și Meșteșug. Salon expozițional al artelor

și meșteșugurilor tradiționale, cu obiecte realizate

de elevii Școlii Populare de Artă

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Școala Populară de

Artă, la Muzeul Județean

• 30 th November 2013

Winter Fair. St. Andrew Fair. Exhibition of traditional

products and art

• Organize: Local Council, Town Hall, “George Coşbuc” House of

Culture

Enjoying Saint Andrew Celebration

• Organize: Gorj County Council through “Doina Gorjului”

Professional Artistic Ensemble, at Tismana

Art and Craft. Exhibition of traditional arts

and crafts salon with objects made by Popular Art

School students

• Organize: Gorj County Council through Popular Art School, at

County Museum

63


DECEMBRIE

• 1 Decembrie 2013

Ziua Națională a României.

Ceremonial religios, militar și civil.

Complex de manifestări științifice și

artistice închinate evenimentului

• Organizează: Consiliul Județean și

Prefectura Gorj, Primăria Târgu-Jiu,

Primării și Consilii locale, instituții și așezăminte

culturale, la Târgu-Jiu și în județ

• 1 - 6 Decembrie 2013

Târgul de Moș Nicolae,

ediția a VI-a

• Organizează: Consiliul Județean Gorj

prin CJCPCT Gorj, la Târgu-Jiu

• Parteneri: Primăria Târgu-Jiu, Școala Populară de Artă, Palatul

Copiilor Târgu-Jiu

• 2 - 4 Decembrie 2013

Zilele literare Valentin Tașcu. Complex de manifestări

omagiale

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Școala Populară de

Artă, la Târgu-Jiu și Tismana

• Parteneri: Primăria Târgu-Jiu, Biblioteca Județeană

• 3 Decembrie 2013

Festival-concurs „Memorial Nicolae Vlad”

• Organizează: Consiliul local și Căminul Cultural, la Drăgotești

• Parteneri: Consiliul Județean Gorj prin Școala Populară de Artă,

CJCPCT Gorj, Fundația „Dăruie Vieții Farmec” Târgu-Jiu, Uniunea

Sindicatelor Mine-Energie Turceni

• 6 Decembrie 2013

Moș Nicolae recompensează pe cei merituoși.

Premierea participanților la concursul „Ai carte, ai parte!”

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Biblioteca Județeană,

la filiala pentru Copii

• Parteneri: instituții școlare

64

DECEMBER

• 1 st December 2013

Romania National Day.

Religious, military and civilian ceremony.

Complex of scientific and artistic

manifestations dedicated to the event

• Organize: Gorj County Council, Gorj

Prefecture, Târgu-Jiu City Hall, halls and

local councils, institutions and cultural establishments,

in Târgu-Jiu and in the county

• 1 st - 6 th December 2013

St. Nicholas Fair, VI th edition

• Organize: Gorj County Council

through Gorj CCPPTC, at Târgu-Jiu

• Partners: Târgu-Jiu City Hall, Popular Art School, Târgu-Jiu

Children’s Palace

• 2 nd - 4 th December 2013

“Valentin Tașcu” Litery Days. Complex of celebrating

events

• Organize: Gorj County Council through Popular Art School, at

Târgu-Jiu and Tismana

• Partners: Târgu-Jiu City Hall, County Library

• 3 rd December 2013

“Memorial Nicolae Vlad” Festival-contest

• Organize: Local Council and Community Center,, at Drăgoteşti

• Partners: Gorj County Council through Popular Art School, Gorj CCPPTC,

“Give life charm” Târgu-Jiu Foundation, Turceni Energy Trade Union

• 6 th December 2013

Saint Nicholas rewards the deserving people.

Awards to participants of the contest “Who has an art

has everywhere a part!”

• Organize: Gorj County Council through County Library, Children

branch

• Partners: schools


Târgul cultural studențesc, ediția a II-a. Expoziții

de carte și material de promovare a județului Gorj.

Expoziție cu obiecte lucrate de studenți.

• Organizează: Liga Studenților din Universitatea „Constantin

Brâncuși”,

• 10 Decembrie 2013

Memorial Titu Rădoi. Concurs radiofonic de

creație literară. Întâlniri ale scriitorilor cu elevii.

Pelerinaj la Câmpofeni

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Școala Populară de

Artă, la Arcani

• 10 - 20 Decembrie 2013

E vremea colindelor. Activități creative desfășurate

de elevi: felicitări și ornamente de Crăciun,

colinde de iarnă

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Biblioteca Județeană,

la filialele pentru Copii și Victoria

• Parteneri: instituții școlare

• 13 Decembrie 2013

Corala târgujiană, ediția a VII-a

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj, la Târgu-Jiu

• Parteneri: Liceul de arte „C-tin Brăiloiu”

• 14 Decembrie 2013

Dăruiește de Crăciun. Spectacol caritabil, ediția

a III-a

• Organizează: Liga Studenților din Universitatea „Constantin Brâncuși”

• 15 - 24 Decembrie 2013

Miracolul Crăciunului. Colindăm, noi colindăm

... iarna. Complex de manifestări artistice închinate sărbătorilor

de iarnă

• Organizează: Consiliile locale, Primăriile, instituțiile și așezămintele

culturale, în toate localitățile de reședință din județ

• 15 - 30 Decembrie 2013

Cadoul. Expoziție de grup

• Organizează: Filiala Gorj a Uniunii Artiștilor Plastici, la Galeriile de Ată

Student Cultural event, second edition. Book

exhibitions and promotion materials of Gorj County.

Exhibition of objects made by students

• Organize: “Constantin Brâncuşi” University Students’ League, at

Târgu-Jiu

• 10 th December 2013

“Titu Radoi” Memorial. Radio contest of literary

creation. Writers meetings with students. Pilgrimage

to Câmpofeni

• Organize: Gorj County Council through Popular Art School, at

Arcani

• 10 th - 20 th December 2013

Carols Time. Creative classroom activities:

greetings and Christmas ornaments, winter carols

• Organize: Gorj County Council through County Library,

Children’sand Victoria subsidiaries

• Partners: schools

• 13 th December 2013

Târgu-Jiu Choral, VII th edition

• Organize: Gorj County Council through Gorj CCPPTC, at Târgu-Jiu

• Partners: “Constantin Brăiloiu’’ Arts High School

• 14 th December 2013

Charity Gifts for Christmas. Charity show, third

edition

• Organize: “Constantin Brâncuşi” University Students’ League, at

Târgu-Jiu

• 15 th - 24 th December 2013

Christmas miracle. “Carol we carol ... in winter”.

Artistic complex of manifestations dedicated to

winter holidays

• Organize: local councils, city halls, institutions and cultural establishments,

in all cities of the county

• 15 th - 30 th December 2013

The gift. Group Exhibition

• Organize: Gorj branch of Union of Artists, Târgu-Jiu Art Galleries

65


Corala Gorjeanå

Gorj Choral

66


• 16 - 22 Decembrie 2013

Zilele Recunoștinței.

Complex de manifestări culturale

închinate împlinirii a 22 ani

de la victoria Revoluției române

• Organizează: Primăria Târgu-Jiu,

instituții și așezăminte culturale județene

și locale, la Târgu-Jiu și în județ

• 18 Decembrie 2013

Expoziție fotodocumentară:

„Zilele Recunoștinței”

• Organizează: Consiliul Județean

Gorj prin Muzeul Gorjului, la sediu

• Partener: Biblioteca Județeană

• 20 Decembrie 2013

Colindă, Doamne, colindă... Minispec tacole cu

grupurile de colindători

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Școala Populară de

Artă, la Târgu-Jiu

Datini și obiceiuri de Crăciun. Spectacol artistic „Așa-i

datina la noi”. Datini și obiceiuri de iarnă „Deschide ușa,

creștine”. Expoziții de carte, artă plastică și fotografie

• Organizează: Primăria, Consiliul local, Casa de Cultură și

Biblioteca publică, la Rovinari

Citește pentru tine! Premierea participanților la concursul

„Cărțile care contează”, pe baza rezumatelor realizate

în bibliotecă pornind de la cărțile citite în cursul anului

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin Biblioteca Județeană,

la filiala pentru copii

Scrisoare către Moș Crăciun. Concurs de creație

literară

• Organizează: Primăria și Căminul Cultural, la Lelești

• Parteneri: Grădinițele și școlile din localitate

• 21 Decembrie 2013

Alaiul obiceiurilor de iarnă

• Organizează: Consiliul Județean Gorj prin CJCPCT Gorj, la Târgu-Jiu

• Parteneri:, Școala Populară de Artă, Ansamblul Artistic

Profesionist. „Doina Gorjului”, așezăminte culturale

• 16 th - 22 nd December 2013

Thanksgiving. Complex of

cultural events dedicated to the

celebration of 22 years of the

Romanian Revolution

• Organize: Gorj Prefecture and County

Council, Local Council and Târgu-Jiu City Hall,

institutions and county and local cultural

establishments, at Târgu-Jiu and in the county

• 18 th December 2013

“Thanksgiving” Fotodocumentary

Exhibition

• Organize: Gorj County Council through

Gorj County Museum, at headquarters

• Partner: County Library

• 20 th December 2013

Carols, God, Carols... Mini-shows with groups of

carolers

• Organize: Gorj County Council through Popular Art School, at

Târgu-Jiu

Christmas Traditions. “This is our tradition” artistic

show. “Open the door, Christian“ customs and winter traditions.

Book exhibitions, fine arts and photography

• Organize: town hall, local council, House of Culture and Public

Library, at Rovinari

Read for yourself! Awards for participants of the

contest “Books that matter”, based on summaries made

in library, starting from the books read during the year

• Organize: Gorj County Council through County Library, Children’s

subsidiary

Letter to Santa Claus. Literary creative contest

• Organize: Leleşti Hall and community center, at Lelești

• Partners: local kindergartens and schools

• 21 st December 2013

Habits Winter Parade

• Organize: Gorj County Council through Gorj CCPPTC, at Târgu-Jiu

• Partners: Popular Art School, “Doina Gorjului” Professional Artistic

Ensemble, cultural establishments

67


• 24 Decembrie 2013

Pițărăii/Colindețul. Tradiții și obiceiuri de iarnă

• Organizează: Așezămintele culturale din județ.

• 31 Decembrie 2013

An Nou Fericit. Program artistic de Revelion

• Organizează: Primării, Consilii locale, Case de Cultură și Cămine

culturale, la sediile așezămintelor din județ

• 24 th December 2013

Piţărăii/Colindeţul. Gorj Winter Traditions

• Organize: cultural establishments from the county

• 31 st December 2013

Happy New Year. Artistic New Year

• Organize: City halls, local councils, Community centers and houses

of culture, at the headquarters of the establishments from the county

68


• NOTĂ:

Ianuarie - Decembrie 2013:

- Derularea Programului cultural Lada de zestre

(culegere de cântece, jocuri populare, datini și obiceiuri

tradiționale) inițiat de Ansamblul Artistic Profesionist

„Doina Gorjului” Târgu-Jiu;

- Continuarea Programului cultural județean

Conservarea memoriei culturale a Gorjului: colecții

muzeale și monografii locale, inițiat și desfășurat de

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea

Culturii Tradiționale Gorj;

- Continuarea Programului cultural județean Meșteri

și meșteșuguri în Gorj (înființarea de cercuri de artă

populară pe lângă așezămintele culturale din teritoriu),

inițiat și desfășurat de Centrul Județean pentru

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale.

Agenda culturala a anului 2013 este completată de:

- stagiunile permanente ale instituțiilor profesioniste

de spectacol: Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu” și

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”;

- stagiunile Orchestrei târgujiene de cameră „Lyra

Gorjului”, Trupei de păpușari „Pinocchio” și Ansamblului

folcloric „Maria Lătărețu” ale Școlii Populare de Artă;

- vernisajele expozițiilor și saloanelor de artă plastică

ale Centrului Județean pentru Conservarea și

Promovarea Culturii Tradiționale, Școlii Populare de

Artă, precum și ale expozițiilor și saloanelor de fotografie

artistică ale membrilor gorjeni ai Asociației Artiștilor

Fotografi din România;

- lansări de cărți ale membrilor Reprezentanței Gorj

a Uniunii Scriitorilor din România și ale altor scriitori din

județ și din țară;

- lansări de CD/DVD-uri imprimate de Școala

Populară de Artă și Ansamblul artistic profesionist „Doina

Gorjului”;

- permanetizarea apariției unor publicații culturale:

Revista Jiului de Sus, Portal Măiastra, Crinul satelor,

Bilete de papagal și Hazul ale Centrului Județean pentru

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj;

• NOTE:

January - December 2013:

- Carrying cultural Chest of drawers program (collection

of songs, popular games, traditional customes and

habits) initiated by “Doina Gorjului” Professional Artistic

Ensemble

- Continuing “Preserving cultural memory of Gorj

County Cultural programme: local museums collections

and monographs, initiated and organized by Gorj

County Center for Preservation and Promotion of

Traditional Culture

- Continuing “Gorj Artisans and crafts” County

Cultural programme (creation of folk art circles besides

cultural establishments in territory), initiated and organized

by County Center for Preservation and Promotion

of Traditional Culture

Cultural Agenda of the year 2013 is completed by:

- permanent seasons of show professional institutions:

“Elvira Godeanu” Dramatic Theatre and “Doina Gorjului”

Professional Artistic Ensemble

- “Lyra Gorjului” Târgu-Jiu Chamber Orchestra seasons,

“Pinocchio” Puppet troops, and “Maria Lătăreţu”

Folk ensemble of the Popular School of Art;

- exhibition openings and art salons of County

Center for Preservation and Promotion of Traditional

Culture, Popular School of Art, as well as photo exhibitions

and artistic photography salons of Gorj members

of the Association of Photographic Artists from Romania

- book launches of Gorj Representative members of

the Writers Union of Romania and other writers in the

county and country

- launches of CD/DVD’s Printed by the Popular Art

School and “Doina Gorjului” Professional Artistic Ensemble

- making permanent some cultural publications: Jiul de

Sus (Top Jiu) Magazine, Măiastra (Maiastra) Portal, Crinul

satelor (Villages lilly), Bilete de papagal (Parrot tickets)

and Hazul (the Humor) of Gorj County Center for

Preservation and Promotion of Traditional Culture,

Columna notebooks of “Columna” Cultural society from

69


Caietele Columna ale Societății culturale „Columna”

Târgu-Jiu; Serile la Brădiceni a Fundației Culturale

„Serile la Brădiceni” și a CJCPCT Gorj; Litua a Muzeului

Județean „Alexandru Ștefulescu”; Lada de zestre a

Școlii Populare de Artă Târgu-Jiu; Miorița novăceană a

Casei de Cultură Novaci; Rădăcini a Căminului Cultural

Baia de Fier; Interfluvii a Societății Culturale Rădinești;

Săcelata a Casei de Cultură Săcelu; Ad Mutrium a Casei

de Cultură a municipiului Motru; Vestitorul a Căminului

Cultural Stănești; Tradiții teleștene a Căminului Cultural

Telești; Freamătul a Primăriei și Căminului Cultural

Bustuchin; Onoare și jertfă a Filialei Gorj a Asociației

Naționale a Veteranilor de Război și a CJCPCT Gorj;

- vernisarea unor expoziții de artă plastică și fotografică

ale CJCPCT Gorj în țări ale U.E.;

- turnee în țară și străinătate ale Teatrului Dramatic

„Elvira Godeanu” Târgu-Jiu, Ansam blului Artistic

Profesionist „Doina Gorjului”, ale altor ansambluri folclorice

din județ.

Salonul de artå plastică, „GorjFest 2012”

Târgu-Jiu, Serile la Brădiceni ( Evenings at Brădiceni) of

“Serile la Brădiceni” (Evenings at Brădiceni) Cultural

Foundations and Gorj CJCPCT, Litua of “Alexandru

Ştefulescu” County Museum, Lada de zestre (Chest of

drawers) of Târgu-jiu Popular Art School, Novaci Miorița

of Novaci House of Culture, Rădăcini (Roots) of Baia de

fier House of Culture, Interfluvii (Interfluves) of Rădineşti

Cultural Society, Săcelata of Săcelu House of Culture, Ad

Mutrium of Motru Municipality House of Culture, Vestitorul

(the Herald) of Stăneşti House of Culture, Telești traditions

of Telești Cultural House, Freamatul (the rustle) of

Bustuchin Hall and Bustuchin Community Center, Onoare

si Sarificiu (Honor and sacrifice) of Gorj branch of the War

Veterans National Association and Gorj CCPPTC

- opening of fine art and photographic exhibitions of

Gorj CCPPTC in EU countries

- tours at home and abroad of “Elvira Godeanu” Târgu-

Jiu Dramatic Theatre, “Doina Gorjului” Professional

Artistic Ensemble and other folk ensamble of the county.

GorjFest 2012” Plastic Art Salon

70


CALENDAR ISTORIC ŞI CULTURAL „GORJ 2013

ATESTĂRI, ANIVERSĂRI, COMEMORĂRI

• Ianuarie

80 ani de la apariția publicației „Jiul” - revistă de

cultură generală, organ al Căminelor culturale din

Asociația Culturală „Jiul” (ianuarie 1933).

175 ani de la sosirea la Târgu-Jiu a lui Moritz

Frantz Ieniken, primul medic oficial din istoria Gorjului

(1 ianuarie 1838).

55 ani de la nașterea scriitorului Lazăr Popescu (1

ianuarie 1958).

205 ani de la nașterea generalului Christian Tell

(12 ianuarie 1808).

105 ani de la nașterea dascălului Ion N. Rădoi, cel

mai important animator al mișcării teatrale de pe Valea

Jaleșului (17 ianuarie 1908).

75 ani de la trecerea în neființă a comandantului

de poliție Ioan C. Popilian, participant la Luptele de la

Podul Jiului din 14 octombrie 1916 (18 ianuarie 1938).

55 ani de la nașterea poetului Alex Gregora (22

ianuarie 1958).

530 ani de la atestarea documentară a localității

Drăgotești (27 ianuarie 1483).

• Februarie

45 ani de la trecerea în categoria orașelor a localităților

Târgu-Cărbunești, Novaci și Țicleni (1 februarie 1968)

60 ani de la nașterea scriitorului Valeriu Butulescu

(9 februarie 1953).

75 ani de la înființarea Căminului Cultural Județean

„Tudor Vladimirescu” (17 februarie 1938).

95 ani de la nașterea poetului Ion Mara (18 februarie

1908).

130 ani de la apariția gazetei „Săteanul”, Târgu-

Cărbunești 24 februarie 1883).

45 ani de la apariția „Gazetei Gorjului” (24 februarie

1968).

60 ani de la nașterea poetului Romulus Iulian

Olariu (26 februarie 1953).

• Martie

45 ani de la înființarea Casei de Creație Gorj (1

martie 1968).

CULTURAL AND HISTORICAL CALENDAR “GORJ 2013

CERTIFICATIONS, ANNIVERSARIES, COMMEMORATIONS

• January

80 year anniversary of the publication “Jiul”- general

culture magazine, organ of Community Centers of

“Jiul“ Cultural Association (January 1933).

175 years since the arrival in Tg-Jiu of Franz

Moritz Ieniken, first official doctor in Gorj's history (1

January 1838).

55 years since the birth of the writer Lazăr

Popescu (1 January 1958).

205 years since the birth of General Christian Tell

(12 January 1808).

105 years since the birth of the teacher John N.

Rădoi, the most important theatrical motion animator

from Valea Jaleșului (17 January 1908).

75 years after the death of the police commander

Ioan C. Popilian, participant at the Battles from Jiu's

Bridge in October 14, 1916 (18 January 1938).

55 years since the birth of the poet Alex Gregora

(22 January 1958).

530 years from the certification of Drăgoteşti locality

(27 January 1483).

• February

45 years from the passage in the city category of Târgu-

Cărbuneşti, Novaci and Ţicleni localities (1 February 1968)

60 since the birth of the writer Valeriu Butulescu

(9 February 1953).

75 years after the establishment of “Tudor

Vladimirescu” County Cultural House (17 February 1938).

95 years since the birth of the poet Ion Mara (18

February 1908).

130 year anniversary of the newspaper “Săteanul”

Târgu-Cărbuneşti February 24, 1883)

45 years from the apparition of “Gazeta Gorjului”

(24 February 1968).

60 years since the birth of the poet Romulus Iulian

Olariu (26 February 1953).

• March

45 anniversary of Gorj House of Creation (1 March

1968).

71


555 ani de la popasul lui Vlad Țepeș la Tismana

(5 martie 1458).

85 ani de la trecerea în neființă a dascălului Ion

Haiducescu (6 martie 1928).

115 ani de la apariția revistei enciclopedice „Amicul

poporului”, condusă de învățătorul Lazăr Arjoceanu (10

martie 1898).

90 ani de la înființarea Casei de Sfat și Citire

„Cernăzeanca” din Cernădia (11 martie 1923).

80 ani de la nașterea scriitorului Ion Bodunescu

(16 martie 1933).

120 ani de la nașterea dascălului și parlamentarului

de Gorj Ion D. Isac (18 martie 1893).

• Aprilie

125 ani de la nașterea epigramistului Al. C.

Calotescu-Neicu (3 aprilie 1888).

25 ani de la trecerea în neființă a artistului plastic

Vasile Blendea (8 aprilie 1988).

95 ani de la apariția publicației „Gorjiul nou”, ziar

independent, sub redacția lui Gheorghe Tătărescu (13

aprilie 1908).

55 ani de la nașterea poetului Ștefan Melancu (16

aprilie 1958).

390 ani de la prima atestare a localității Bârzeiu

(20 aprilie 1623).

495 ani de la prima atestare a localităților Brădiceni

și Hobița (30 aprilie 1519)

• Mai

15 ani de la trecerea în neființă a lui Login Mărtoiu,

actor la Teatrul de Stat Constanța (1 mai 1998)

430 ani de la atestarea localității Vladimir (1 mai

1583).

400 ani de la atestarea localității Rogojel (2 mai

1613).

430 ani de la atestarea localității Frâncești (5 mai

1583).

405 ani de la atestarea localității Bărbătești (6 mai

1608).

45 ani de la intrarea în eternitate a Arethiei

Tătărescu (8 mai 1968).

75 ani de la nașterea profesorului, lingvistului, cercetătorului

și animatorului cultural Marin Arcuș (9 mai

1938).

72

555 years after Vlad Tepeș's halt in Tismana (5

March 1458).

85 years after the death of the teacher Ion

Haiducescu (6 March 1928).

115 year anniversary of “Amicul poporului” encyclopedic

magazine, led by teacher Lazăr Arjoceanu (10

March 1898).

90 anniversary of “Cernăzeanca” Counsel and

Reading House from Cernădia (11 March 1923).

80 years since the birth of the writer Ion Bodunescu

(16 March 1933).

120 years since the birth of the teacher and Gorj

parliamentary Ion D. Isac (18 March 1893).

• April

125 years since the birth of the epigramist Al. C.

Calotescu-Neicu (3 April 1888).

25 years after the death of the plastic artist Vasile

Blendea (8 April 1988).

95 year anniversary of publication “Gorjul nou”,

independent newspaper, edited by Gheorghe Tătărescu

(13 April 1908).

55 years since the birth of the poet Ștefan Melancu

(16 April 1958).

390 years since the certification of Bârzeiu locality

(20 April 1623).

495 years since the certification of Brădiceni and

Hobița localities (30 April 1519)

• May

15 years after the death of Login Mărtoiu, actor of

Constanța National Theatre (1 May 1998)

430 years since the certification of Vladimir locality

(1 May 1583).

400 years since the certification of Rogojel locality

(2 May 1613).

430 years since the certification of Frânceşti locality

(5 May 1583).

405 years since the certification of Bărbătești

locality (6 May 1608).

45 years after the death of Arethia Tătărescu (8

May 1968).

75 years since the birth of the teacher, linguist,

researcher and cultural animator Marin Arcuș (9 May

1938).


45 ani de la nașterea poetului și actorului George

Drăghescu (16 mai 1968).

65 ani de la nașterea solistului instrumentist

Dumitru Zamfira (18 mai 1948).

160 ani de la înființarea Poștei din Târgu-Jiu (20

mai 1853).

410 ani de la atestarea localității Crușeț (25 mai

1603).

• Iunie

85 ani de la nașterea muzicologului Petre Brâncuși

(1 iulie 1928).

425 ani de la atestarea localității Lupoaia (2 iunie

1588).

480 ani de la atestarea localității Călugăreasa (3

iunie 1533).

95 ani de la intrarea în eternitate a marii actrițe

Aristizza Romanescu, fiica Paulinei Stavrescu din Târgu-

Jiu (4 iunie 1918).

530 ani de la atestarea localității Topești (5 iunie

1483).

60 ani de la nașterea medicului Mircea Beuran,

fost ministru al Sănătății (5 iunie 1953).

135 ani de la popasul lui Mihai Eminescu la

Florești/ Țânțăreni (10 iunie 1878).

20 de ani de la înființarea Teatrului Dramatic

„Elvira Godeanu” Târgu-Jiu (Hotărârea nr. 9/11 iunie

1993 a Consiliului Județean Gorj).

395 ani de la atestarea localității Sărdănești (11

iunie 1618).

25 ani de la înființarea de către scriitorul Liviu

Poenaru a Societății Culturale „Eminescu la Florești” și de

la apariția revistei „Luceafărul la Florești” (12 iunie 1988).

75 ani de la efectuarea călătoriei cu scop istoric a

prințului Mihai, Mare Voievod de Alba Iulia, prin Vladimir,

Polovragi, Baia de Fier, Novaci, Bumbești-Jiu,

Curtișoara, Runcu, Tismana, Cloșani și Padeș (12-20

iunie 1938).

35 ani de la derularea primei ediții a „Zilelor

Eminescu la Florești” și de la inaugurarea Parcului

„Eminescu” de la Florești/Țânțăreni (15 iunie 1978).

520 ani de la atestarea localităților Ursați,

Bălănești și Bobu (15 iunie 1493).

390 ani de la atestarea localității Fometești 18

iunie 1623).

45 years since the birth of the poet and actor

George Drăghescu (16 May 1968).

65 years since the birth of the instrumental Dumitru

Zamfira (18 May 1948).

160 years since the establishment of Tg-Jiu Post

Office (20 May 1853).

410 years since the certification of Crușeț locality

(25 May 1603)

• June

85 years since the birth of the musicologist Petre

Brâncuși (1 July 1928).

425 years since the certification of Lupoaia locality

(2 June 1588).

480 years since the certification of Călugăreasa

locality (3 June 1533).

95 years after the death of the great actress

Aristizza Romanescu, daughter of Paulina Stavrescu

from Tg-Jiu (4 June 1918).

530 years since the certification of Țopești locality

(5 June 1483).

60 years since the birth of doctor Mircea Beuran,

former Minister of Health (5 June 1953).

135 years since Mihai Eminescu's halt to Florești

/ Țânțăreni (10 June 1878).

20 anniversary of “Elvira Godeanu” Drama Theatre

from Târgu-Jiu (Case no. 9/11 June Gorj County Council,

1993).

395 years since the certification of Sărdăneşti

locality (11 June 1618).

25 years since the establishment by writer Liviu Poenaru

of “Eminescu la Florești” Cultural Society and “Luceafarul la

Florești” magazine inauguration (12 June 1988).

75 years since the expedition with historical purpose

of Prince Michael, Great Voivode of Alba Iulia,

trough Vladimir, Polovragi, Baia de Fier, Novaci, Bumbeşti

Jiu, Curtișoara, Runcu, Tismana, Cloșani and Padeș (12

to 20 June 1938).

35 years since the conduct of the first edition “Zilelor

Eminescu la Florești” and the inauguration of “Eminescu

Park“ from Florești / Țânțăreni (15 June 1978).

520 years since the certification of Ursați, Bălănești

and Bobu localities (15 June 1493).

390 years since the certification of Fometeşti locality

18 June 1623).

73


320 ani de la atestarea localității Văgiulești (20

iunie 1693).

50 ani de la trecerea în neființă a Mariei Tănase

(22 iunie 1963).

65 ani de la nașterea istoricului Vasile Marinoiu,

fost director al Muzeului Jud. Gorj (24 iunie 1948).

490 ani de la atestarea localității Huluba (25 iunie

1523);

530 ani de la atestarea localităților Telești, Moi și

Voitești (25 iunie 1483).

• Iulie

125 ani de la inaugurarea linie ferate Filiași-Târgu-

Jiu (1 iulie 1888).

90 ani de la înființarea primului Cămin cultural din

Gorj - „Principele Carol”, comuna Cernădia (1 iulie

1923).

65 ani de la nașterea poetului, animatorului și

managerului cultural Viorel Gârbaciu (1 iulie 1948).

100 ani de la trecerea în neființă a sculptorului

C-tin Bălăcescu, autorul statuii din Scuarul „Tudor

Vladimirescu” Târgu-Jiu (3 iulie 1913).

35 ani de la trecerea în neființă a marelui animator

cultural Stelian Sterescu (3 iulie 1978)

65 ani de la nașterea cercetătorului și documentaristului

Al. Doru Șerban (4 iulie 1948).

15 ani de la înființarea Centrului Cultural

„Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu (6 iulie 1998)

80 ani de la nașterea scriitorului Tudor Băran (8

iulie 1933).

50 ani de la trecerea în neființă a poetului Nicolae

Al Lupului (13 iulie 1963).

105 ani de la înființarea Societății Culturale

„Lumina” de la Runcu (28 iulie 1908).

• August

75 ani de la nașterea scriitorului Serafim Duicu (6

august 1938).

40 ani de la nașterea poetei Roxana Lupescu (10

august 1973).

165 ani de la stabilirea Listei deputaților de Gorj

pentru Adunarea Constituțională: protopop Hartofilax,

Gh. Magheru, Christian Tell, Costache Stanciovici-

Brănișteanu, Nițu Magheru, Dimitrie Pleșoianu (11

august 1848).

74

320 years since the certification of Văgiuleşti locality

(20 June 1693).

50 years after the death of Maria Tănase (22 June 1963).

65 years since the birth of the historian Vasile

Marinoiu, former director of Gorj County Museum (24

June 1948).

490 years since the certification of Huluba locality

(25 June 1523);

530 years since the certification of Telești, Moi and

Voitești localities (25 June 1483).

• July

125 years since the inauguration of the railway line

Filiași-Tg-Jiu (1 July 1888).

90 years since the establishment of the first

Community Center of Gorj – “Principele Carol”, Cernădia

locality (1 July 1923).

65 years since the birth of the poet, animator and

cultural manager Viorel Gârbaciu (1 July 1948).

100 years after the death of sculptor Constantin

Bălăcescu, author of the statue from the square “Tudor

Vladimirescu” from Târgu-Jiu (3 July 1913).

35 years after the death of the great cultural animator

Stelian Sterescu (3 July 1978)

65 years since the birth of the researcher and documentarian

Al.Doru Șerban (4 July 1948).

15 years since the establishment of “Constantin

Brâncuși” Cultural Centre from Târgu-Jiu

80 years since the birth of the writer Tudor Băran

(8 July 1933).

50 years after the death of the poet Nicolae Al

Lupului (13 July 1963).

105 anniversary of “Lumina” Cultural Society from

Runcu (28 July 1908).

• August

75 years since the birth of the writer Serafim Duicu

(6 august 1938).

40 years since the birth of the poet Roxana

Lupescu (10 august 1973).

165 years since the establishment of Gorj

Deputies Constitutional Assembly: Dean Hartofilax, Gh

Magheru, Christian Tell, Costache Stanciovici-

Brănișteanu, Nițu Magheru, Dimitrie Pleșoianu (11

august 1848).


120 ani de la nașterea muzicologului Constantin

Brăiloiu (13 august 1893).

115 ani de la călătoria prințului Ferdinand prin

Munții Gorjului (19 august 1898).

100 ani de la nașterea poetului Ion Gh. Anglițoiu

(20 august 1913).

415 ani de la atestarea localităților Bâlteni și Pripor

(21 august 1598).

255 ani de la atestarea localității Boroșteni (21

august 1758).

115 ani de la punerea pietrei fundamentale a clădirii

actuale a Prefecturii și Consiliului Județean Gorj (22

august 1898).

90 ani de la nașterea documentaristului și scriitorului

Petre Popescu-Gogan (22 august 1923).

• Septembrie

515 ani de la atestarea localităților Ceplea, Brădet

și Turceni (1 septembrie 1498).

140 ani de la prima cursă a diligenței pe ruta

Târgu-Jiu-Turnu Severin și de la iluminatul cu lămpi

cu petrol a spitalului din Târgu-Jiu (1 septembrie

1873).

70 ani de la descoperirea de către Victor Daimaca,

la Târgu-Jiu, a cometei care-i poartă numele (2/3 septembrie

1943).

60 ani de la nașterea poetei Zoia Elena Deju (5

septembrie 1953).

90 ani de la nașterea solistei de muzică populară

Iustina Băluțeanu (8 septembrie 1923).

75 ani de la nașterea poetului și omului de cultură

Ion Cănăvoiu (8 septembrie 1938).

415 ani de la atestarea localității Piștești (15 sept.

1598).

120 ani de la nașterea generalului Titus Gârbea,

cu origini părintești în Bengeștii Gorjului (22 septembrie

1893).

100 ani de la nașterea Mariei Tănase, cu origini în

Mierea Birnici, Crușeț (25 septembrie 1913).

125 ani de la vizita la Târgu-Jiu a lui Titu

Maiorescu, ministru al Cultelor și Instrucțiunii Publice

(28 septembrie 1888).

100 ani de la înființarea corului din Lelești (29 septembrie

1913).

120 years since the birth of the musicologist

Constantin Brăiloiu (13 August 1893

115 years of Prince Ferdinand's journey through

the mountains of Gorj (19 august 1898).

100 years since the birth of the poet Ion Gh

Angliţoiu (20 august 1913).

415 years since the certification of Bâlteni and

Pripor localities (21 august 1598).

255 years since the certification of Boroșteni locality

(21 august 1758).

115 years since the founding of the current building

of Gorj Prefecture and County Council (22 august

1898).

90 years since the birth of the documentarian and

writer Petre Popescu-Gogan (22 august 1923).

• September

515 years since the certification of Ceplea, Brădeț

and Turceni localities (1 September 1498).

140 years after the first race of diligence on the

route Târgu-Jiu - Turnu Severin and the lighting oil

lamps of Hospital Târgu-Jiu (1 September 1873).

70 years since the discovery by Victor Daimaca at

Târgu-Jiu, of the comet that bears his name (2-3

September 1943).

60 years since the birth of the poet Zoia Elena

Deju (5 September 1953).

90 years since the birth of the popular music

singer Justina Băluțeanu (8 September 1923).

75 years since the birth of the poet and man of

culture Ion Cănăvoiu (8 September 1938).

415 years since the certification of Piștești locality

(15 sept. 1598).

120 years since the birth of General Titus Gârbea,

with parental origins in Bengești Gorj (22 September

1893).

100 years since the birth of Maria Tănase, with

origins in Mierea Birnici, Crușeț (25 September

1913).

125 years from Titu Maiorescu’s visit in Tg jiu,

Minister of Religious Affairs and Public Education (28

September 1888).

100 anniversary of the choir of Lelești (29

September 1913).

75


• Octombrie

80 ani de la inaugurarea de către prințul George

Valentin Bibescu a liniei aeriene București-Târgu-Jiu,

distanța fiind străbătută într-o oră și 30 minute (2 octombrie

1933).

115 ani de la inaugurarea, în prezența lui Spiru

Haret, ministru al Cultelor și Instrucțiunii Publice, a clădirii

Gimnaziului Real / Liceului/ Colegiului Național

„Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu (4 octombrie 1898).

390 ani de la atestarea localității Slăvuța (5 octombrie

1623).

80 ani de la donația de carte a familiei Tell, nucleul

patrimonial al Bibliotecii Județene „Christian Tell” (7

octombrie 1933).

80 ani de la decorarea de către regele Carol al

II-lea a orașului Târgu-Jiu cu Virtutea Militară de Război,

în semn de omagiere a eroismului locuitorilor dovedit în

luptele de la Podul Jiului din 14 octombrie 1916 (7/14

octombrie 1933).

75 ani de la nașterea actiorului Nicolae Gherghe,

fost director al Teatrului de Stat din Petroșani (10 octombrie

1938)

40 ani de la înființarea Cineclubului „Jiul”/

„Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu (11 octombrie 1973).

55 ani de la nașterea actorului, regizorului și

managerului Marian Negrescu, inițiator al proiectului de

înființarea a Teatrului „Elvira Godeanu” (16 octombrie

1958).

115 ani de la înființarea prin donații a bibliotecilor

populare de la Bumbești-Jiu și Roșiuța (16 octombrie 1898).

85 ani de la nașterea istoricului literar Pompiliu

Marcea (20 oct. 1928).

420 ani de la atestarea localităților Rătezu și

Glogova (25 oct. 1593).

75 ani de la crearea de către Constantin Brâncuși

a Ansamblului Monumental de la Târgu-Jiu (27 octombrie

1938).

585 ani de la atestarea localităților Tămășești,

Rasova și Bălești (28 oct. 1428).

80 ani de la nașterea actriței Simona Bondoc, originară

după tată din Cărbuneștii Gorjului (21 octombrie

1933).

85 ani de la nașterea esteticianului Grigore Smeu

(26 octombrie 1928).

76

• October

80 years since the inauguration by Prince George

Valentin Bibescu of the airline Bucharest - Târgu-Jiu,

distance traversed in one hour and 30 minutes (2

October 1933).

115 years since the inauguration, in the presence

of Spiru Haret, Minister of Religious Affairs and Public

Education, of the Real Gymnasium building / High

School/ Tudor Vladimirescu National College from

Târgu-Jiu (4 October 1898).

390 years since the certification of Slăvuța locality

(5 October 1623).

80 years since Tell's family book donation, the core

heritage of the “Christian Tell” County Library (7 October

1933).

80 years since the decoration of Târgu-Jiu city by

King Carol II, with Military Virtue of War as a sign of

homage to heroism proved by the people in the fights

from Jiu Bridge from 14 October 1916 (7-14 October

1933).

75 years since the birth of Nicolae Gheorghe ,former

director of Petroșani State Theatre (10 October 1938)

40 years since the inauguration of the Movie-club

“Jiu”/“Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu (11 October 1973).

55 years since the birth of the actor, director and

manager Marian Negrescu, initiator of the project of the

founding of “Elvira Godeanu” Theatre (16 October 1958).

115 anniversary from the initiation through donations

of the popular libraries from Bumbești-Jiu and

Roșiuța (16 October 1898).

85 years since the birth of Pompiliu Marcea, literary

historian (20 October 1928).

420 years since certification of Rătezu and

Glogova localities (25 October 1593).

75 years since the creation of Constantin Brâncuși

Monumental Ensemble from Târgu-Jiu (27 October

1938).

585 years from certification of Tămăşeşti, Rasova

and Bălești localities (28 October 1428).

80 years since the birth of the actress Simona

Bondoc, paternal original from Cărbunești Gorj (21

October 1933).

85 since the birth of the esthetician Grigore Smeu

(26 October 1928)


• Noiembrie

75 ani de la nașterea poetului Nicolae Dragoș (3

noiembrie 1938).

70 ani de la nașterea scriitorului Liviu Poenaru (4

noiembrie 1943).

55 ani de la nașterea filosofului Ionel Bușe (4

noiembrie 1958).

405 ani de la atestarea localității Bălănești (10

noiembrie 1608).

550 ani de la atestarea localităților Padeș și

Didilești (12 noiembrie 1463).

135 ani de la nașterea lui Jullius Doppelreiter, creatorul

stilului gorjenesc în arhitectură (12 noiembrie 1878).

95 ani de la trecerea în neființă a lui Dincă Schileru

(21 noiembrie1918).

5 ani de la trecerea în neființă a scriitorului Valentin

Tașcu (26 noiembrie 2008)

• Decembrie

550 ani de la atestarea localității Cleșnești (3

decembrie 1483).

85 ani de la nașterea actriței Mitzura Arghezi,

co-inițiator al înființării Muzeului „Tudor Arghezi” de la

Tg-Cărbunești, Cetățean de Onoare al orașului de unde

își trage obârșia tatăl său, poetul Tudor Arghezi (10

decembrie 1928).

75 ani de la înființarea Căminului Cult. Orășenesc

„Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu (11 decembrie1938).

65 ani de la nașterea poetului Romeo Ionescu

(14 decembrie 1948).

20 ani de la prima piesă prezentată publicului de

Teatrul „Elvira Godeanu” (19 decembrie 1993, D’ale

Carnavalului, de I. L. Caragiale)

420 ani de la atestarea localității Ulmet (20

decembrie1593).

420 ani de la atestarea localităților Negomir,

Urdari și Ursoaia (24 decembrie 1593).

• Alte evenimente:

115 ani de la înființarea de către Gh. Dumitrescu-

Bumbești a Societății Culturale „Luminarea Săteanului”

și a revistei „Șezătoarea săteanului” la Bumbești-Jiu

(1898).

• November

75 years since the birth of the poet Nicolae Dragoș

(3 November 1938).

70 years since the birth of the writer Liviu Poenaru

(4 November 1943).

55 years since the birth of philosopher Ionel Bușe

(4 November 1958).

405 years since the certification of Bălănești locality

(10 November 1608).

550 years since the certification of Padeș and

Didilești localities (12 November 1463).

135 years since the birth of Jullius Doppelreiter,

creator of Gorj architectural style (12 November 1878).

95 years after the death of Dincă Schileru (21

November 1918).

5 years after the death of the writer Valentin Tașcu

(26 November 2008)

• December

550 years since the certification of Cleșneși locality

(3 December 1483).

85 years since the birth of actress Mitzura Arghezi,

co-initiator of the founding of “Tudor Arghezi” museum from

Târgu-Cărbuneşti, honorary citizen of the city where his

father, poet Tudor Arghezi, was born (10 December 1928).

75 years since the founding of “Alexander

Ştefulescu” Târgu-Jiu City House of Culture (11

December 1938).

65 years since the birth of the poet Romeo Ionescu

(14 December 1948).

20 years since the first play theatre unveiled to the

public from “Elvira Godeanu” Theatre (19 December

1993, Carnival of L. I. Caragiale)

420 years since the certification of Ulmet locality

(20 December 1593).

420 years since the certification of Negomir, Urdari

and Ursoaia localities (24 December 1593)

• Other events:

115 years since the establishment by Gheorghe

Dumitrescu-Bumbeşti of “Luminarea Săteanului” Cultural

Society and “Șezatoarea săteanului” magazine in

Bumbeşti-Jiu (1898).

77


115 ani de la înființarea de către Lazăr Arjoceanu

a Societății Culturale „Amicul poporului” și a revistei

omonime, la Bălănești (1898).

105 ani de la înființarea Ligii Culturale Târgu-Jiu,

sub președinția dr. Nicolae Hasnaș, ca filială a Ligii pentru

unitatea culturală a tuturor românilor (1908).

75 ani de la înființarea Căminelor culturale

„General Magheru” Albeni, „Ion Grecescu” Brădești, „Ion

B. Popescu” Cărbunești, „Lumina satului” Ionești,

„Regele Carol al II-lea” Moi, „Roiul” Peșteana Vulcan,

„Matei Basarab” Sohodol, „Domnul Tudor” și „Tudor

Vladimirescu” din Târgu-Jiu, „Straja” din Vălari (1938).

Documentar întocmit de Ion Cepoi

Notă: Fotografiile fac parte din arhiva Centrului

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii

Tradiționale Gorj.

115 years since the establishment by Lazăr

Arjoceanu of “Amicul Poporului” Cultural Society and

homonymous magazine, at Bălănești (1898).

105 anniversary of Târgu-Jiu Cultural League, under

the chairmanship of Dr. Nicolae Hasnaș, as a subsidiary

of the League for cultural unity of all romanians (1908).

75 years since the establishment of Community

Centers “General Magheru” Albeni, “Ion Grecescu”

Brădesti, “Ion B. Popescu” Cărbunești, “Lumina satului”

Ioneşti, “King Carol lI” Moi, “Roiul” Pesteana Vulcan,

“Matei Basarab” Sohodol, “Domnul Tudor” and “Tudor

Vladimirescu” from Târgu-Jiu, “Straja” from Vălari (1938).

Documentary produced by Ion Cepoi

Note: Photos are part of the archive of Gorj County

Center for Preservation and Promotion of Traditional

Culture

78


INSTITUȚII CULTURALE DE CONTACT

Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu”, Târgu-

Jiu, str. Geneva, nr. 8, cod 210136, tel.fax 0253/212044,

muzeulgorjului@k.ro

Muzeul de Artă, Târgu-Jiu, str. Traian, tel.

0253/218550

Muzeul Arhitecturii Populare, sat Curtișoara, tel.

0253/223890

Muzeul „Mihai Eminescu”, Florești, Țânțăreni

Muzeul „Tudor Arghezi” Târgu-Cărbunești, str.

Trandafirilor, nr. 41, tel. 0253/378734

Muzeul Costumului Popular Gorjenesc, Tismana,

tel. 0253/374314

Muzeul „Maria Lătărețu”, Bălcești, tel. 0253/

273742

Muzeul Civilizației Montane a Gorjului, Plopu/

Rânca, 0744/656726

Muzeul „Maria Apostol”, Runcu

Muzeul Crucilor din Gorj, Măceșu/Târgu-

Cărbunești

Muzeul Satului Albeni

Muzeul Satului Arcani

Muzeul Satului Baia de Fier

Muzeul Satului Bărbătești

Muzeul Satului Bumbești-Pițic

Muzeul Satului Țânțareni

Muzeul Satului Cătunele

Muzeul Satului Câlnic

Muzeul Satului Crasna

Muzeul Satului Dănciulești

Muzeul Satului Hurezani

Muzeul Satului Lelești

Muzeul Satului Mușetești

Muzeul Satului Surpați/ Săcelu

Muzeul Satului Turburea

Muzeul Satului Turceni

Muzeul Satului Țânțăreni

Biblioteca Județeană „Christian Tell”, Târgu-Jiu,

str. Eroilor, nr. 23, cod 210135, tel.fax 0253/ 214904,

bibliotel@yahoo.com

Biblioteca de Artă „Iosif Keber”, Târgu-Jiu, str. 11

iunie 1848, nr. 67, tel. 0253/213318

CULTURAL INSTITUTIONS CONTACT

“Alexandru Ștefulescu” County Museum Adress

and contact: Tg-Jiu, str. Geneva, nr. 8, cod 210136, tel.

fax 0253/ 212044, muzeulgorjului@k.ro

Art Museum. Adress and contact: Târgu-Jiu, str.

Traian, tel. 0253/ 218550

Folk Architecture Museum, Curtișoara village, tel.

0253/ 223890

“Mihai Eminescu” Museum Florești, Țânțăreni

“Tudor Arghezi” Museum, Address and contact:

Târgu-Cărbunești, str. Trandafirilor, nr. 41, tel. 0253/378734

Museum of Gorj Popular Costume, Address and

contact: Tismana, tel. 0253/ 374314

“Maria Lătărețu” Museum, Adress and contact

Bălcești, tel. 0253/ 273742

Montana Civilization Museum of Gorj, Address and

contact: Plopu/ Rânca, 0744/656726

“Maria Apostol” Museum. Adress: Runcu locality

Cross Museum from Gorj. Adress: Măceșu/Târgu-

Cărbunești

Village Museum. Address: Albeni locality

Village Museum. Address: Arcani locality

Village Museum. Address: Baia de Fier locality

Village Museum. Address: Bărbătești locality

Village Museum. Address: Bărbătești locality

Village Museum. Address: Țânțăreni locality

Village Museum. Address: Cătunele locality

Village Museum. Address: Câlnic locality

Village Museum. Address: Crasna locality

Village Museum. Address: Dănciulești locality

Village Museum. Address: Hurezani locality

Village Museum. Address: Lelești locality

Village Museum. Address: Mușetești locality

Village Museum. Address: Surpați/ Săcelu locality

Village Museum. Address: Turburea locality

Village Museum. Address: Turceni locality

Village Museum. Address: Țânțăreni locality

“Christian Tell” County Library, Târgu-Jiu. Address

and contact : Tg-Jiu, str. Eroilor, nr. 23, cod 210135, tel.

fax 0253/ 214904, bibliotel@yahoo.com

“Iosif Keber” Art Library, Târgu-Jiu. Address and

contact: Târgu-Jiu, str. 11 iunie 1848, nr. 67, tel.

0253/213318

79


Teatrul Dramatic „Elvira Godeanu”, Târgu-Jiu, str.

Victoria, nr. 36, cod 210166, tel.fax 0253/ 215161, marianul2003@yahoo.com

Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”,

Târgu-Jiu, str. Traian, nr. 5, cod 210120, tel.fax 0253/

216179, doinagorjului@yahoo.com

Centrul Județean pentru Conservarea și

Promovarea Culturii Tradiționale, Târgu-Jiu, str. Eroilor,

nr. 15, cod 210135, tel.fax 0253/ 213710, tradiții_gorj@

rdslink.ro

Școala Populară de Artă, Târgu-Jiu, str. V.

Alecsandri, nr. 53, tel.fax 0253/ 215945, 035/

3405113, 0353/405114, scoalapopularadearta_tgjiu@

yahoo.com

Casa de Cultură, Novaci, str. Parângului, nr. 94,

cod 215300, tel. 0253/466453

Casa Municipală de Cultură, Motru, str. Minerului,

nr. 5A, tel. 0253/ 360637

Centrul Cultural „Tudor Arghezi”, Târgu-

Cărbunești, str. Trandafirilor, nr. 41, tel. 0253/378734

Casa de Cultură, Rovinari, str. Florilor, nr. 3, cod

215400, tel. 0253/ 371171

Casa de Cultură, Turceni, str. Muncii, nr. 2, cod

217520, tel. 0253/ 334293, casadecultură_t@yahoo.

com

Casa de Cultură, Bumbești-Jiu, str. Parângului, nr.

101, cod 215100, tel. 0253/ 463465

Casa de Cultură, Săcelu, tel. 0253/275502

Casa de Cultură, Țicleni, tel. 0253/ 234416

Centrul Cultural „George Coșbuc”, Tismana, tel.

0253/ 374314

Centrul Cultural „Frații Buzești”, Crasna.

AGENDA CULTURALă 2013

reprezintă un proiect editorial susținut financiar de

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ

Selecție, culegere, tehnoredactare, fotografii și

concepție grafică:

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI

PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE GORJ

“Elvira Godeanu’’ Drama Theatre, Tg-Jiu. Address

and contact: Târgu-Jiu, str. Victoria, nr. 36, cod 210166,

tel.fax 0253/ 215161, marianul2003@ yahoo.com

“Doina Gorjului” Professional Artistic Museum

Tg-Jiu. Address and contact: str. Traian, nr. 5, cod

210120, tel.fax 0253/ 216179, doinagorjului@yahoo.com

Gorj County Center for Preservation and Promotion

of Traditional culture. Address and contact: Tg-Jiu, str.

Eroilor, nr. 15, cod 210135, tel.fax 0253/ 213710, tradiții_

gorj@rdslink.ro

Tg-Jiu Popular Art School. Address and contact: str.

V. Alecsandri, nr. 53, tel.fax 0253/ 215945, 035/ 3405113,

0353/405114, scoalapopularadearta_tgjiu@yahoo.com

Novaci Cultural House. Address and contact: Novaci,

str. Parângului, nr. 94, cod 215300, tel. 0253/466453

Motru Municipal Cultural House. Address and contact:

Motru, str. Minerului, nr. 5A, tel. 0253/ 360637

“Tudor Arghezi” Cultural Center Address and contact:

Tg-Cărbunești, str. Trandafirilor, nr. 41, tel.

Rovinari Cultural House. Address and contact:

Rovinari, str. Florilor, nr. 3, cod 215400, tel. 0253/ 371171

Turceni Cultural House. Adress and contact:

Turceni, str. Muncii, nr. 2, cod 217520, tel. 0253/ 334293,

casadecultură_t@ yahoo.com

Bumbești-Jiu Cultural House. Adress and contact:

Bumbești-Jiu, str. Parângului, nr. 101, cod 215100, tel.

0253/ 463465

Săcelu Community Center. Adress and contact:

Săcelu, tel. 0253/275502

Țicleni Cultural House. Address and contact:

Țicleni, tel. 0253/ 234416

“George Coșbuc” Cultural Center. Address and

contact: Tismana, tel. 0253/ 374314

“Fratii Buzești” Community Center. Address:

Crasna locality

CULTURAL AGENDA 2013

is an editorial project funded by the

GORJ COUNTY COUNCIL

Selection, collection, editing, photo and

graphic design:

GORJ COUNTY CENTER FOR PRESERVATION

AND PROMOTION OF CULTURE TRADITIONAL

80


EDITURA CENTRULUI JUDEºEAN PENTRU CONSERVAREA ªI PROMOVAREA CULTURII TRADIºIONALE GORJ

ISBN 978-973-7847-34-8

PUBLISHING HOUSE OF GORJ COUNTY CENTER FOR PRESERVATION AND PROMOTION OF CULTURE TRADITIONAL

More magazines by this user
Similar magazines