Årsredovisning för verksamhetsåret 2006 - Brf Väduren

vaduren.se

Årsredovisning för verksamhetsåret 2006 - Brf Väduren

NOTANTECKNINGAR

Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Fordringar har upptagits med belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärden där inget annat anges.

För ytterligare upplysningar hänvisas till not.

15

NOTER

Not 1 Hyresintäkter 2006 2005

Hyresintäkter bostäder 57 719 54 204

Hyresintäkter lokaler 904 204 906 713

Hyresintäkter p-platser 398 311 465 324

Hyresintäkter garage 1 355 441 1 350 130

S:a hyresintäkter 2 715 674 2 776 371

Not 2 Övriga intäkter

Pant och överlåtelseavgifter 217 994 148 905

Abonnemangsintäkter bredband 967 783 432 497

Intäkter avs bredbandsmaterial 0 74 517

Försäljning av lägenhet som tidigare ägdes av föreningen 0 490 000

Ersättning borttappade nycklar, garagekort, cykelbur mm 79 414 57 405

S:a övriga intäkter 1 265 192 1 203 324

Not 3 Driftskostnader

El 4 834 135 5 402 351

Värme 6 495 719 5 329 972

Vatten 1 943 222 1 663 475

Renhållning 1 430 208 1 473 942

Markförvaltning 1 913 957 1 648 858

Snöröjning 160 554 92 232

Ekonomisk och teknisk förvaltning och fastighetsskötsel 3 111 450 3 183 830

Drift och OVK * 2 093 966 1 787 635

Städning 1 613 851 1 545 924

Jourutryckningar, bevakning och ServiceCenter 432 127 382 081

Kabel-TV 595 636 560 390

Bredband till lägenheter och lokaler 934 750 515 600

Fastighetsförsäkring 640 436 606 715

Övrig drift t ex skadegörelse, hissbesiktning mm 12 029 5 517

S:a driftskostnader 26 212 039 24 198 522

* I posten ingår kostnader för serviceavtal med Siemens, där Siemens uppdrag är energiuppföljning

och energibesparing och här ingår filterbyten samt service av styr och regler.

Tidigare ingick kostnad för försäkringsskador bland driftskostnaderna, numera redovisas försäkringsskadorna

som löpande underhåll.

More magazines by this user
Similar magazines