06.09.2013 Views

När kulturen knackar på skolans dörr. - Skola & Kultur

När kulturen knackar på skolans dörr. - Skola & Kultur

När kulturen knackar på skolans dörr. - Skola & Kultur

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2009 UW


Pedagogik –<br />

förmågan att inte ingripa?


<strong>Kultur</strong>syn


Inlärning<br />

produktion<br />

perception


Lärande<br />

produktion<br />

perception<br />

reflektion


produktion<br />

perception<br />

Kunskapssyn<br />

perception<br />

produktion reflektion


Praktik


Kvalitetsredosvisningar<br />

Praktik - Praxis<br />

Studiedagar


”Erfarenheter utan reflektion<br />

är bara händelser.”<br />

Ingela Josefsson


inre<br />

Estetik –<br />

gestaltad erfarenhet<br />

yttre


Estetiska lärprocesser<br />

kan vara ett sätt att arbeta <strong>på</strong> i skolan<br />

som gynnar en kunskapsutveckling<br />

där eleven får knyta samman<br />

känslor,<br />

upplevelser, kunskaper, erfarenheter<br />

och analys till en helhet.<br />

Alla språk, alla delar av språkutvecklingen<br />

används för att<br />

formulera och gestalta sitt lärande.


Hur utvecklas kunskap?<br />

Känner du igen en process när du ser den?


Att utveckla<br />

kompetens<br />

Upptäcka problemet<br />

Formulera problemet<br />

Föreslå lösningar<br />

Våga pröva!


allongen<br />

trattarna


allongen<br />

trattarna


Kunskapsutveckling


Utveckling av kompetens<br />

reception<br />

perception<br />

produktion<br />

reflektion


Exempel <strong>på</strong> process<br />

1. Utgångsläge<br />

2. Känning<br />

5. Nytt utgångsläge<br />

4. Språng!<br />

3. Känsla av kompetensförlust


Språk<br />

Meningsskapande system<br />

Ordna<br />

Förståelse och begriplighet


De estetiska språken<br />

Musikens språk<br />

Bildens språk<br />

Dansens språk<br />

Rörelsens språk<br />

Formens språk<br />

Tecknets språk<br />

Teaterns språk<br />

Talets språk<br />

Skriftens språk


Skapa<br />

Höra<br />

Tala<br />

Skriva<br />

Röra<br />

Tänka<br />

Multi-modaliteter<br />

Känna<br />

Läsa<br />

Spela<br />

Sjunga


Elevens frågor:<br />

• Vad ska jag lära?<br />

• Hur ska jag utveckla det?<br />

• Var befinner jag mig nu?<br />

• Vart kan jag komma?


Produktkriterier<br />

Förverkligande av intentionen<br />

Innehåll – verktyg<br />

Färdighet


Processkriterier<br />

Undersökande arbete –<br />

Envishet och tålamod<br />

Uppfinningsförmåga –<br />

Fantasi och djärvhet<br />

Förmåga att utnyttja förebilder –<br />

Kunna lära av andra<br />

Förmåga till självvärdering –<br />

Självkännedom


Erfarenhet är inte vad som händer oss,<br />

utan vad vi gör av det som händer oss.<br />

Aldous Huxley


Nationellt perspektiv<br />

Regionalt perspektiv<br />

Kommunalt<br />

perspektiv


2009 UW


Estetiska programmet<br />

4700 elever sökte 2010<br />

11000 elever sökte 2012


Humanistiska<br />

Restaurang<br />

och livsmedel<br />

Teknik<br />

Naturvetenskap<br />

Samhällsvetenskap


Ur propostionen om ny lärarutbildning:<br />

De estetiska uttryckssätten har ett egenvärde<br />

men är också vägar till kunskap i olika<br />

ämnen.<br />

…….<br />

Regeringen bedömer därför att kunskaper<br />

och kompetenser inom de estetiska<br />

områdena är viktiga för de blivande lärarna.


<strong>Skola</strong>ns kulturuppdrag<br />

Styrdokumenten:<br />

Läroplanen Lgr 11, del 1 och 2<br />

Kursplanerna – varje ämne<br />

även de estetiska<br />

Estetiska perspektiv i alla ämnen<br />

Estetiska lärprocesser


Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och<br />

fritidshemmet: kapitel 1 och 2:<br />

<strong>Skola</strong>n ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I<br />

skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och<br />

estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska<br />

uppmärksammas.<br />

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och<br />

utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.<br />

Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form<br />

ska vara inslag i <strong>skolans</strong> verksamhet. En harmonisk utveckling och<br />

bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta<br />

olika kunskaper och erfarenheter.<br />

Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.


Fem kunskapsområden i<br />

Lgr 11:<br />

Naturvetenskap<br />

Teknik<br />

Samhällsvetenskap<br />

Humanism<br />

Estetik


Del ur Lgr 11:<br />

Kursplan i svenska i grundskolan<br />

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och<br />

skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla<br />

kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika<br />

slags texter och genom skilda medier.<br />

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att<br />

skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.<br />

Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika<br />

estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att<br />

eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar<br />

information från olika källor.


Matematik 1b, 100 poäng<br />

Gymnasiegemensam kurs <strong>på</strong> EK, ES, HU och SA.<br />

Geometri<br />

• Begreppet symmetri och olika typer av symmetriska transformationer<br />

av figurer i planet samt symmetriers förekomst i naturen och i konst<br />

från olika kulturer.<br />

• Representationer av geometriska objekt och symmetrier med ord,<br />

praktiska konstruktioner och estetiska uttryckssätt.


Del ur Lgr 11:<br />

Kursplan i matematik i grundskolan<br />

Syfte<br />

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att<br />

eleverna utvecklar kunskaper om matematik och<br />

matematikens användning i vardagen och inom olika<br />

ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att<br />

eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till<br />

sin förmåga att använda matematik i olika<br />

sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet<br />

att uppleva estetiska värden i möten med<br />

matematiska mönster, former och samband.


Del ur Lgr 11:<br />

Kursplaner i naturvetenskap i grundskolan<br />

…Vidare ska undervisningen bidra till att<br />

eleverna utvecklar förmågan att samtala om,<br />

tolka och framställa texter och olika estetiska<br />

uttryck med naturvetenskapligt innehåll.


1. <strong>Kultur</strong>en <strong>knackar</strong> <strong>på</strong> <strong>skolans</strong> <strong>dörr</strong><br />

2009 UW


2. <strong>Skola</strong>n lånar kultur<br />

2009 UW


3. <strong>Skola</strong>n har egen kultur<br />

2009 UW


4. Ämnesintegrering<br />

Elevernas eget skapande och lärande<br />

2009 UW


5. Elevernas eget skapande och lärande<br />

2009 UW


Alla elever, alla lärare och alla ämnen?<br />

Profilklasser?<br />

Elevens rätt…<br />

2009 UW


Lärare<br />

Fantasilösa<br />

Saknar kreativitet<br />

Gammeldags<br />

Driver pluggskolan<br />

Har inte koll <strong>på</strong> samtidskonst<br />

Ödelägger barns fantasi och kreativitet<br />

Fördomar<br />

Konstnärer<br />

O<strong>på</strong>litliga<br />

Sätter inte gränser<br />

Kan inte hantera barn<br />

Tror att de är bättre än oss<br />

Måste övervakas<br />

Slafsiga och hafsiga<br />

Kristin Riisen, Norge


Utmaningar för skolan<br />

• Analysera kursplanerna<br />

• Utveckla estetiska perspektiv<br />

• Utveckla reflekterande arbetssätt<br />

• Samverka kring bedömning<br />

• Klara alla barn


Utmaningar för <strong>Kultur</strong>skolan<br />

• Ta del i <strong>skolans</strong> bedömningsarbete<br />

• (IUP, kriterier, utvecklingssamtal)<br />

• Utveckla pedagogiken<br />

• Klara alla barn


Utmaningar för kulturlivet<br />

• Bli medveten om vad man ska bidra med<br />

• Kunna förklara det<br />

• Lära känna <strong>skolans</strong> språk och uppdrag<br />

• Göra upp med sin egen bild av skolan


info@ullawiklund.se<br />

www.ullawiklund.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!