När kulturen knackar på skolans dörr. - Skola & Kultur

skolscenen.skola.kultur.riksteatern.se

När kulturen knackar på skolans dörr. - Skola & Kultur

2009 UW


Pedagogik –

förmågan att inte ingripa?


Kultursyn


Inlärning

produktion

perception


Lärande

produktion

perception

reflektion


produktion

perception

Kunskapssyn

perception

produktion reflektion


Praktik


Kvalitetsredosvisningar

Praktik - Praxis

Studiedagar


”Erfarenheter utan reflektion

är bara händelser.”

Ingela Josefsson


inre

Estetik –

gestaltad erfarenhet

yttre


Estetiska lärprocesser

kan vara ett sätt att arbeta i skolan

som gynnar en kunskapsutveckling

där eleven får knyta samman

känslor,

upplevelser, kunskaper, erfarenheter

och analys till en helhet.

Alla språk, alla delar av språkutvecklingen

används för att

formulera och gestalta sitt lärande.


Hur utvecklas kunskap?

Känner du igen en process när du ser den?


Att utveckla

kompetens

Upptäcka problemet

Formulera problemet

Föreslå lösningar

Våga pröva!


allongen

trattarna


allongen

trattarna


Kunskapsutveckling


Utveckling av kompetens

reception

perception

produktion

reflektion


Exempel process

1. Utgångsläge

2. Känning

5. Nytt utgångsläge

4. Språng!

3. Känsla av kompetensförlust


Språk

Meningsskapande system

Ordna

Förståelse och begriplighet


De estetiska språken

Musikens språk

Bildens språk

Dansens språk

Rörelsens språk

Formens språk

Tecknets språk

Teaterns språk

Talets språk

Skriftens språk


Skapa

Höra

Tala

Skriva

Röra

Tänka

Multi-modaliteter

Känna

Läsa

Spela

Sjunga


Elevens frågor:

• Vad ska jag lära?

• Hur ska jag utveckla det?

• Var befinner jag mig nu?

• Vart kan jag komma?


Produktkriterier

Förverkligande av intentionen

Innehåll – verktyg

Färdighet


Processkriterier

Undersökande arbete –

Envishet och tålamod

Uppfinningsförmåga –

Fantasi och djärvhet

Förmåga att utnyttja förebilder –

Kunna lära av andra

Förmåga till självvärdering –

Självkännedom


Erfarenhet är inte vad som händer oss,

utan vad vi gör av det som händer oss.

Aldous Huxley


Nationellt perspektiv

Regionalt perspektiv

Kommunalt

perspektiv


2009 UW


Estetiska programmet

4700 elever sökte 2010

11000 elever sökte 2012


Humanistiska

Restaurang

och livsmedel

Teknik

Naturvetenskap

Samhällsvetenskap


Ur propostionen om ny lärarutbildning:

De estetiska uttryckssätten har ett egenvärde

men är också vägar till kunskap i olika

ämnen.

…….

Regeringen bedömer därför att kunskaper

och kompetenser inom de estetiska

områdena är viktiga för de blivande lärarna.


Skolans kulturuppdrag

Styrdokumenten:

Läroplanen Lgr 11, del 1 och 2

Kursplanerna – varje ämne

även de estetiska

Estetiska perspektiv i alla ämnen

Estetiska lärprocesser


Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och

fritidshemmet: kapitel 1 och 2:

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I

skolarbetet ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och

estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och livsstilsfrågor ska

uppmärksammas.

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och

utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.

Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form

ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och

bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta

olika kunskaper och erfarenheter.

Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.


Fem kunskapsområden i

Lgr 11:

Naturvetenskap

Teknik

Samhällsvetenskap

Humanism

Estetik


Del ur Lgr 11:

Kursplan i svenska i grundskolan

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och

skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla

kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika

slags texter och genom skilda medier.

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att

skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika

estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att

eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar

information från olika källor.


Matematik 1b, 100 poäng

Gymnasiegemensam kurs EK, ES, HU och SA.

Geometri

• Begreppet symmetri och olika typer av symmetriska transformationer

av figurer i planet samt symmetriers förekomst i naturen och i konst

från olika kulturer.

• Representationer av geometriska objekt och symmetrier med ord,

praktiska konstruktioner och estetiska uttryckssätt.


Del ur Lgr 11:

Kursplan i matematik i grundskolan

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att

eleverna utvecklar kunskaper om matematik och

matematikens användning i vardagen och inom olika

ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att

eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till

sin förmåga att använda matematik i olika

sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet

att uppleva estetiska värden i möten med

matematiska mönster, former och samband.


Del ur Lgr 11:

Kursplaner i naturvetenskap i grundskolan

…Vidare ska undervisningen bidra till att

eleverna utvecklar förmågan att samtala om,

tolka och framställa texter och olika estetiska

uttryck med naturvetenskapligt innehåll.


1. Kulturen knackar skolans dörr

2009 UW


2. Skolan lånar kultur

2009 UW


3. Skolan har egen kultur

2009 UW


4. Ämnesintegrering

Elevernas eget skapande och lärande

2009 UW


5. Elevernas eget skapande och lärande

2009 UW


Alla elever, alla lärare och alla ämnen?

Profilklasser?

Elevens rätt…

2009 UW


Lärare

Fantasilösa

Saknar kreativitet

Gammeldags

Driver pluggskolan

Har inte koll samtidskonst

Ödelägger barns fantasi och kreativitet

Fördomar

Konstnärer

Olitliga

Sätter inte gränser

Kan inte hantera barn

Tror att de är bättre än oss

Måste övervakas

Slafsiga och hafsiga

Kristin Riisen, Norge


Utmaningar för skolan

• Analysera kursplanerna

• Utveckla estetiska perspektiv

• Utveckla reflekterande arbetssätt

• Samverka kring bedömning

• Klara alla barn


Utmaningar för Kulturskolan

• Ta del i skolans bedömningsarbete

• (IUP, kriterier, utvecklingssamtal)

• Utveckla pedagogiken

• Klara alla barn


Utmaningar för kulturlivet

• Bli medveten om vad man ska bidra med

• Kunna förklara det

• Lära känna skolans språk och uppdrag

• Göra upp med sin egen bild av skolan


info@ullawiklund.se

www.ullawiklund.se

More magazines by this user
Similar magazines