09.09.2013 Views

Destination Viskan. - Seglora

Destination Viskan. - Seglora

Destination Viskan. - Seglora

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Se<br />

Bo<br />

Äta<br />

Göra<br />

Vandra • Rida<br />

Paddla • Cykla<br />

Fiska • Golfa


Upptäck <strong>Viskan</strong><br />

<strong>Viskan</strong> startar ifrån sjön Tolken i Ulricehamns<br />

kommun och slutar vid Åskloster,<br />

Kattegatt, i Varbergs kommun.<br />

Ån har haft stor betydelse för bygder<br />

och människorna som bor längs<br />

dess färdväg genom odlingslandskap.<br />

Spår av bosättningsplatser och gravplatser<br />

vittnar om människans intåg<br />

och kvarnar, kraftstationer och industribyggnader<br />

visar på <strong>Viskan</strong>s betydelse<br />

för människans utveckling.<br />

Med denna folder får du hjälp att<br />

hitta runt <strong>Viskan</strong> och de många sevärdheter<br />

som finns utmed dess väg.<br />

Mer information finns att få på vår<br />

webbplats www.destinationviskan.se.<br />

Där hittar du också kontaktuppgifter,<br />

kartor, dragningar för olika leder samt<br />

i- och upptagningsplatser för kanot utmed<br />

<strong>Viskan</strong> m.m.<br />

Innehåll<br />

Tolken 2<br />

Bogastugan 3<br />

Vings Kvarn 4<br />

Hökerum 5<br />

Vädersholm 6<br />

Gärdsjön 7<br />

Nitta Kvarn 8<br />

Marsjön 10<br />

Komlösa 12<br />

Gingri 13<br />

Fristad 15<br />

Borås 23<br />

Rydboholm 28<br />

Viskafors 29<br />

Svaneholm 32<br />

<strong>Seglora</strong> 33<br />

Hyssna 40<br />

Rydal 44<br />

Skene 48<br />

Berghem 51<br />

Öresten 54<br />

Björketorp 56<br />

Örby 58<br />

Torestorp 64<br />

Horred 65<br />

Veddige 70<br />

Derome 78<br />

Åkraberg 82<br />

Åskloster 85<br />

Väröbacka 86<br />

Golf 89<br />

Cykelleder 90<br />

Vandringsleder 92<br />

Paddling 94<br />

Fiske 95<br />

Busstur 96<br />

Turistbyråer 97<br />

Andra utgåvan - maj 2009


<strong>Viskan</strong><br />

<strong>Viskan</strong>s sträckning är 135 km och<br />

fallhöjden 227 meter. Största<br />

höjdfallen sker genom Sjuhärad.<br />

Genom Halland är landskapet<br />

mer slätt och <strong>Viskan</strong><br />

ringlar sig djupt genom<br />

moränen.<br />

<strong>Viskan</strong>s Vattenråd är en sammanslutning mellan olika aktörer<br />

som har ett direkt intresse av <strong>Viskan</strong>. Vattenrådet arbetar<br />

aktivt för att uppnå och bevara god vattenstatus i <strong>Viskan</strong><br />

och dess avrinningsområde inklusive grundvatten. På uppdrag<br />

av medlemmarna utförs provtagning enligt ett särskilt<br />

kontrollprogram. Du kan läsa mer om <strong>Viskan</strong>s Vattenråds<br />

verksamhet på www.viskan.nu


2<br />

Tolken<br />

<strong>Viskan</strong> har sitt utlopp vid sjön Tolken i Ulricehamns kommun<br />

och runt om ligger det en rad med samhällen och<br />

gamla gårdar. Vid Tolkens västra strand finns det historiskt<br />

intressanta naturreservatet Sundholmen, som omfattar både<br />

ön Holmen och Hägnagärdet. Naturen är omväxlande med<br />

blandskog och ett fågelliv som domineras av lövskogsgynnade<br />

arter som svarthätta, flugsnappare och nötväcka.<br />

På ön Holmen finns det lämningar av en 1400-tals borg<br />

som ägts av greveätten Brahe. Borgen brann ner 1706 under<br />

ett åskoväder och återställdes aldrig. Istället valde man att<br />

uppföra en ny manbyggnad på fastlandet. Ruinen står kvar<br />

på ön och har betydelse för ett flertal fladdermössarter. Ett<br />

hundratal par övervintrar här.<br />

Sjön Tolken ligger utmed rv40 mellan Ulricehamn och<br />

Borås. För att komma till Sundholmen kör du rv40 mot Ulricehamn<br />

eller väg 27 mot Dannike och tar av mot Äspered.<br />

2,5 km nordost om Äspereds kyrka i Vatunga tar man höger<br />

ned mot sjön. Man kommer då till ett vägskäl där Sommarkolonin<br />

och Sundholmen är åt vänster, Hägnagärdet och<br />

badplats åt höger.


ULRICEHAMNS KOMMUN<br />

Bogastugan<br />

Bogastugan ligger i Ulricehamns kommun och ägs av Södra<br />

Vings Hembygdsförening. Stugan fick de till skänks av <strong>Viskan</strong>s<br />

Kraft AB och den stod tidigare vid Vings Kvarn. Mellan<br />

1961 och 1963 flyttades den till sin nuvarande plats<br />

vid Tolkabro.<br />

Idag finns det ett flertal olika byggnader och föreningen<br />

har fått till skänks gamla prydnader vilket gjort att den<br />

gamla gårdsatmosfären återväckts och ett museum har<br />

skapats med äldre bruksföremål som handverktyg och<br />

jordbruksredskap.<br />

Både Bogastugan och Lillboga kan hyras för festligare<br />

sammankomster och Södra Vings Hembygdsförening har<br />

ett flertal aktiviteter i området. Den vackra trädgården och<br />

omgivningen är väl värd ett besök så stanna gärna till för en<br />

fika. För övrigt program kan du besöka föreningens hemsida<br />

– www.sving-hembygd.nu<br />

Du hittar Bogastugan utmed den gamla vägen mellan<br />

Ulricehamn och Borås vid infarten mot Hökerum.<br />

3


4<br />

ULRICEHAMNS KOMMUN<br />

Vings Kvarn<br />

Vings Kvarn är den enda av 14 kvarnar som man känner till<br />

har funnits längs <strong>Viskan</strong> mellan sjöarna Tolken och Mogden.<br />

Kvarnen är byggd 1921 men har under åren sedan blivit<br />

tillbyggd i flera etapper, med en sista tillbyggnad 1954<br />

och har en total yta på ca 1300kvm.<br />

Verksamheten lades ned under 80-talet och kvarnen började<br />

under 90-talet förfalla mer och mer. Vattenfall, ägare<br />

till kvarnen, kontaktades och efter drygt ett år sålde de<br />

kvarnen i november 1996 till byggnadsvårdsföreningen i<br />

Södra Ving.<br />

Målsättningen var att bevara och renovera kvarnen för att<br />

så småningom öppna en byggnadsvårdsbutik, café, övernattningsmöjlighet<br />

mm, där besökande turister och resande<br />

längs riksväg 40 skulle erbjudas en välbehövlig vila och<br />

upplevelse över en kopp kaffe eller en soppa.<br />

En målsättning som är trolig att uppnå inom snar framtid.<br />

För mer information ring; 0321-523 40<br />

mail; vingskvarn@telia.com


ULRICEHAMNS KOMMUN<br />

Hökerum<br />

I Hökerum finns en vacker anlagd park intill <strong>Viskan</strong> och<br />

banvallen. En välskött lekpark för barnen med stora ytor<br />

att rasta av sig på. Intill parken ligger en livsmedelsaffär<br />

och en restaurang/pizzeria i ett och samma hus.<br />

Fortsätter man genom samhället kommer du till sjön<br />

Mogden där det finns en liten badplats med omklädningshytt<br />

och en grillplats. Det finns inga skyltar till badplatsen<br />

men det är bara att följa skyltarna från parken där det står<br />

”Gravfält”. Gravfältet i sin tur finner man en bit längre bort<br />

från badplatsen. I en hage står en gammal ruin och du möts<br />

av en hissnande utsikt över sjön Mogden. Platsen är inte så<br />

lättillgänglig.<br />

SÖDRA VINGS KYRKA<br />

Sockenkyrkan Södra Ving med de äldsta delarna från 1100talet<br />

ligger i en gammal kulturbygd kring sjön Mogden.<br />

Det är en av vårt lands märkligaste sockenkyrkor genom<br />

sina, från tre olika skeden av medeltiden, rikt påkostade<br />

och konstnärligt högtstående utsmyckningar i stenskulptur<br />

och måleri.<br />

5


6<br />

ULRICEHAMNS KOMMUN<br />

Vädersholm<br />

Intill sjön Mogden ligger ruiner efter Vädersholm - en<br />

medeltida befäst stormansgård. Borgen var under medeltiden<br />

omgiven av vatten. Av borgen ser man idag tre kullar.<br />

På den högsta kullen finns rester efter det centrala borgtornet.<br />

Tornet var den enda byggnaden som helt byggdes i<br />

sten. Den mellersta kullen var troligen herremannens bostad.<br />

Utefter öns sidor låg byggnaderna för hantverk och<br />

bostäder.<br />

Arkeologiska utgrävningar från 1940-talet berättar att<br />

borgen var bebodd under 1300-talet och början av 1400talet.<br />

Fynden man fann var föremål som använts i hushållet<br />

samt rester av verktyg och vapen. Dessa finns idag på Borås<br />

museum.<br />

Det går att ta sig till platsen med bil med endast några<br />

hundra meters promenad, men också via cykel då banvallen,<br />

mellan Ulricehamn och Borås, går precis förbi.<br />

Mitt emot Vädersholm, på andra sidan banvallen, finns<br />

en liten grillplats.


ULRICEHAMNS KOMMUN<br />

Gärdsjön<br />

Gärdsjön ligger vid <strong>Viskan</strong>s<br />

vattenflöde och är en kraftigt<br />

igenväxt sjö. Den bästa<br />

tiden för besök är under<br />

tidig vår till tidig sommar,<br />

d.v.s. mars – juni. Det går<br />

även att besöka sjön under<br />

vinterhalvåret och då brukar<br />

det finnas öppet vatten,<br />

trots att andra vattendrag har frusit.<br />

Vanliga fåglar som syns vid Gärdsjön är flyttfåglar men<br />

det är värt att hålla öronen öppna för nattsångare.<br />

Vid Gärdsjön finns det fågeltorn på både södra och norra<br />

sidan. Det norra tornet når du genom att parkera vid busshållplatsen<br />

vid vägen mellan Nitta och Härna.<br />

Fågeltornet ses från vägen. Du tar dig dit till fots genom<br />

beteshagen. Det södra tornet nås lättast från banvallen till<br />

fots eller på cykel.<br />

Från Nitta är det ca 2 km.<br />

7


8<br />

ULRICEHAMNS KOMMUN<br />

Nitta Kvarn<br />

I Nitta finns det en liten badplats vid Banvallens* sträckning.<br />

Området är grönt och lummigt med en liten strand<br />

och en grillplats; som gjord för att stanna till vid om man<br />

är ute och cyklar en varm dag.<br />

Vid parkeringen ser man tydligt att det inte handlar om<br />

en sjö, utan snarare en damm som regleras av den gamla<br />

kvarnen som ligger där. Vyn är vacker och för att komma<br />

till andra sidan går man över en bro som är byggd över<br />

<strong>Viskan</strong>.<br />

Följer du vägen bakom den nuvarande kvarnen kommer<br />

du till ytterligare en gammal kvarn som ligger utmed<br />

<strong>Viskan</strong>.<br />

Om du inte kommer cyklandes utmed Banvallen hittar<br />

du till badplatsen vid korsningen Härnavägen och Varnumsvägen<br />

vid Nitta. Du kör in på en liten skogsväg och<br />

kör bara några meter så är du framme.<br />

*Banvallen är den gamla järnvägsbanan mellan Ulricehamn<br />

och Borås som numera är omgjord till cykel- och gångväg.


Varnum<br />

BORÅS STAD<br />

På ett litet område, alldeles invid den gamla bron i Varnum,<br />

betar en liten flock får av rasen Gotlandsfår. Dom tillhör<br />

Sörvallas Kennel & Fårgård och en bit upp i skogen ligger<br />

den lilla gården där resten av avelsbesättningen finns. Här<br />

utbildas vallhundar av rasen border collie - hundar som under<br />

generationer använts för att vara djurägare behjälpliga<br />

med allt arbete som förekommer på en ko- eller fårgård.<br />

Under hela året tar man emot intresserade djurägare som<br />

vill se hur dessa kompetenta hundar arbetar. En väl utbildad<br />

vallhund är värd sin vikt i guld och Pamilla Eliasson<br />

och Peter Sunesson håller även föredrag om utbildning och<br />

träning, samt rena uppvisningar vid olika evenemang.<br />

På Varnums Vårmarknad kan man se hundarna i arbete<br />

och i deras monter köpa av lammskinn av högsta kvalitet,<br />

både vita och grå.<br />

Sommartid guidas även grupper och<br />

skolklasser i beteshagarna där man får år<br />

träffa både lammen och hundarna.<br />

Läs mer på www.sorvallas.se eller ring<br />

för mer info om arrangemang:<br />

033-27 41 51 eller 0706-27 41 33.<br />

9


10<br />

BORÅS STAD<br />

Marsjön<br />

Vid stugområdet vid Marsjön finns det en liten kommunal<br />

badplats för den som har vägarna förbi och önskar ta sig ett<br />

dopp. Gräsplanen är liten, men det finns toaletter, ett bord<br />

att duka upp sin matsäck på, en gungställning och brygga<br />

i vattnet.<br />

Badplatsen kan vara lite svår att hitta om man inte är van<br />

vid området. Kommer du på riksväg 40, mellan Borås – Ulricehamn,<br />

är det enklast att svänga in på Bygatan i Rångedala.<br />

Kör en bit fram och sväng in på Varnumsvägen. Följ<br />

vägen några kilometer tills du kommer till busshållplats<br />

Mellsjön. Där svänger du in på Badvägen.<br />

Vid stugområdet finns det en parkering och en informationskylt<br />

över området. Från parkeringen är det endast en<br />

kort bit ner mellan stugorna för att komma till badstranden.<br />

Cyklar man på banvallen mellan Ulricehamn och Borås<br />

och känner för ett dopp så går banan intill Marsjön.


Gravfält och kyrkoplats<br />

BORÅS STAD<br />

I Gingri hittar du ett gammalt gravfält och en vacker kyrkoplats<br />

utmed vägen. Gravfältet består av gravar från både<br />

den äldre järnåldern, (500 f.kr. – 500 e.kr.) och den yngre<br />

järnåldern (500 – 1050 e.kr.). Vilket visar på att det funnits<br />

tidig bebyggelse i området och att samhället tidigt varit ett<br />

jordbrukssamhälle.<br />

De äldre gravarna känns igen på den flacka byggformen<br />

där stenar lades i hög på marken och ofta med andra stenar<br />

i formationer runt omkring, t.ex. i fyrkant eller cirkel.<br />

De yngre gravarna är svårare att känna igen då det enda<br />

man idag ser är gräsbeklädda kullar som många gånger är<br />

flacka.<br />

Bredvid ligger den gamla men vackra kyrkplatsen där<br />

man vid utgrävningar funnit spår efter en medeltida kyrka.<br />

Kyrkan revs 1862 när Gingri uppgick i Fristads församling.<br />

En granhäck har planterats för att markera var väggarna<br />

stått, en minnessten är rest och innanför granhäckens väggar<br />

står en gammal dopfunt.<br />

11


12<br />

BORÅS STAD<br />

Rydegård konferens<br />

Rydegård ligger naturskönt vid <strong>Viskan</strong> i Gingri, 15 minuters<br />

körning från Borås. Konferens på Rydegård lämpar sig<br />

bäst för mindre grupper, 10-16 personer. Köket serverar<br />

gärna kulinariska godbitar från skogen, såsom älg, rådjur,<br />

hare m.m. Till kaffet serveras hembakad kaka eller tårta.<br />

Det är också möjligt att ta med kunder, personal eller<br />

affärskollegor på en Rydegårdsfrukost. Förslagsvis står frukosten<br />

framme mellan kl. 8-10.<br />

Huset stammar från 1907 och huset omges av en park med<br />

100-åriga träd och omgivningarna lämpar sig väl för härliga<br />

skogspromenader. Nedanför huset ligger Gingri kraftstation<br />

och på andra sidan <strong>Viskan</strong> ligger de gamla spetsfabrikerna.<br />

Rydegård Rydkonferens, tel: 033-26 68 67<br />

Mobil: 0707-87 07 27 • www.rydegard.se


Gingri Spetsmuseum<br />

BORÅS STAD<br />

I Gingri hittar du en gammal fabriksbyggnad som var Sveriges<br />

första spetsfabrik. Idag finns där ett museum som har<br />

visning av knyppelmaskiner i arbete samt berättar om fabrikens<br />

historia. Det går även att köpa spets tillverkad av<br />

både lin och bomull i olika bredder och spetsdukar.<br />

Fabriken grundades 1892 av Axel Rydin och året efter<br />

köptes Nygården och Risbo i Gingri socken och vid Nykvarnfallet<br />

vid <strong>Viskan</strong> uppfördes den första egna fabriksbyggnaden.<br />

1893 bestod arbetsstyrkan av nio arbetare.<br />

Arbetstiden var 12 timmar om dagen och det fanns 15<br />

vävmaskiner. Varje dag tillverkades det 360 meter spets.<br />

Fabriken växte och under 1950-talet var arbetstyrkan<br />

uppe i 125 personer och 500 maskiner i rörelse. Den dagliga<br />

spetstillverkningen uppgick till 2,5 mil.<br />

Textilindustrins tillbakagång drabbade även spetsfabriken<br />

och 1971 upphörde tillverkningen och fabriken lades ner.<br />

Museet är öppet första lördagen och söndagen varje månad,<br />

kl. 11-16. För grupper kan tid bokas på telefon 033-26 06 43.<br />

13


14<br />

BORÅS STAD<br />

Vagnshistoriska museet<br />

Vagnshistoriska museet ligger i Komlösa, ca 4km från Fristad<br />

samhälle i Borås Stad. Här visas ett 100-tals vagnar<br />

och slädar och är en av Sveriges största samlingar.<br />

Cirka en tredjedel av vagnarna och slädarna används för<br />

hyrkuskverksamhet. De vagnar som är i originalskick konserveras<br />

åt eftervärlden. Andra föremål renoveras om de<br />

tidigare varit målade eller ändrade. Renovering görs i möjligaste<br />

mån enligt samma arbetsmetoder som de en gång<br />

tillverkats med. Samtliga arbeten såsom trä, smide, målning,<br />

tapetsering, randning görs i egen verkstad.<br />

I området finns också Sveriges enda bränntorvsmuseum<br />

som visar hur torvbrytning gick till på lantmossen i Komlösa<br />

under 1:a världskriget. Där finns även en modellanläggning<br />

av linbanan mellan torvmossen och Fristads järnvägsområde.<br />

För öppettider, bokning och information ring<br />

033-26 50 56 eller 0706-34 22 33,<br />

eller info@vagnsmuseet.com<br />

Besöksadress för båda museerna är Backa, Fristad.<br />

www.vagnsmuseet.com.


Fem minuters promenadväg från Fristad Torg ligger Fristads<br />

folkhögskola. Där hittar du både lunchservering (under<br />

terminerna) och vandrarhem. Men också konferensanläggning<br />

och ett museum.<br />

VANDRARHEM<br />

Vandrarhemmet innehar 10 rum och ett antal extrabäddar.<br />

Vandrarhemmets personal finns på plats klockan 18.00-<br />

20.00. Betalning sker vid incheckning.<br />

För information och bokning ring 0705-26 99 00.<br />

LANTBRUKS- OCH HEMBYGDSMUSEUM<br />

I museet hittar du talande exempel från livet på landsbygden<br />

före mekaniseringen och elektrisk ström. I samlingarna<br />

finns det ca 4000 bruksföremål från både större och<br />

mindre gårdar. Några av föremålen är så gamla som från<br />

1500- talet och framåt.<br />

Fristads Folkhögskola<br />

Folkhögskolevägen 7<br />

513 32 Fristad<br />

www.fristads.fhsk.se<br />

BORÅS STAD<br />

Fristads folkhögskola<br />

15


16<br />

BORÅS STAD<br />

Mölarps kvarn<br />

Mölarps kvarn ligger vid <strong>Viskan</strong> i Fristad och ägs av Fristads<br />

Hembygdsförening. Kvarnen var i bruk fram till 1968. Därefter<br />

har den renoverats och ett nytt vattenhjul har tillverkats<br />

så det åter går att mala i kvarnen.<br />

<strong>Viskan</strong> delar sig vid Mölarp så att det bildas en ö, därav<br />

namnet Mölarps Ö. Ön ingår i ett naturreservat där det<br />

finns drygt 250 arter, bl.a. den ovanliga silvertisteln samt<br />

stora bestånd av backsippor. På Mölarps Ö finns det bänkar<br />

för den som vill fika och lite längre in i området finns det<br />

en grillplats med grillpinnar.<br />

I området finns fornlämningar med bland annat hällkista,<br />

gravfält med domarringar och rester av stenar. I området<br />

öster om ön har bearbetade flintrester hittats.<br />

Varje år anordnas Mölarpsdagen i maj månad då kvarnen<br />

är igång. Kaffeservering sker den första söndagen i varje<br />

månad under sommaren.


SKALLE & ASKLANDA<br />

Badplats<br />

BORÅS STAD<br />

I Fristad hittar du två stycken välvårdade badstränder vid<br />

sjön Öresjö.<br />

I Asklanda hittar du en sandstrand och en långgrund badplats<br />

som är populär hos småbarnsföräldrar. Det finns en<br />

omklädningshytt samt utetoalett. Parkeringen är stor men<br />

det finns ingen skyltning till badet. För att ta dig dit kör<br />

du in på Asklandavägen i Fristad och svänger sedan in på<br />

Björkvägen som går ner till parkeringen.<br />

Skalles infart hittar du utmed Stora vägen mot Borås.<br />

Badplatsen har en brygga och utetoalett. Naturen är mer<br />

varierande och sandstranden lite mindre än Asklanda.<br />

Nära Skalle ligger Mölarps naturreservat och tar du dig<br />

en kort promenad på 15 minuter kommer du fram till fågeltornet<br />

vid <strong>Viskan</strong>s mynning. Ett område som anses vara<br />

ett artrikt fågelområde.<br />

17


18<br />

BORÅS STAD<br />

Fågeltorn - Öresjö<br />

Vid Öresjö i Fristad hittar du Borås finaste fågeltorn. Här<br />

kan man skåda fåglar året om och på vintertid är det i regel<br />

ett öppet vak kring tornet, trots is över resten av Öresjö.<br />

Många sjöfågelarter rastar här och du kan få syn på många<br />

arter som är ovanliga för trakten.<br />

Bland de i närområdet häckande arter som ofta ses här är<br />

bl.a. storlom, fiskgjuse, duvhök och sparvhök.<br />

Tornet ligger bra till för att observera vårsträcket som ofta<br />

följer Viskadalen och Öresjö längs Rya Åsar. Såväl gåsand-,<br />

tärn-, rovfågel- och tättingsträcket är intensivt under vissa<br />

perioder.<br />

Enklaste vägen att nå fågeltornet är från Skalles badplats.<br />

Vid parkeringen finns informationskyltar. Tar man stigen<br />

söderut, är det ca 15 minuters promenad genom reservatet.<br />

På sina ställen är marken sank och spångar är utlagda<br />

för att det ska gå att ta sig fram.


Vid Fristads södra infart på väg 42 hittar du Fristads äldsta<br />

byggnader, Ekalyckan och Klockarebolet. Husen är s.k.<br />

högloftshus, eller sydgötiska hus och är de nordligaste förekommande.<br />

Där husen ligger idag låg tidigare Fristads centrum och<br />

här fanns socknens första fattigstuga och den första folkskolan<br />

uppfördes 1861. Handeln var livlig och ända fram<br />

till 1860 - talet kom bönder till marknaden i Fristad. Vid<br />

Klockarebolet stannade de till för att få sig en bit mat och<br />

en sup. Här hade man nämligen en blygsam krogrörelse.<br />

Stugorna ägs idag av Borås stad men förvaltas av Fristads<br />

Hembygdsförening som visar stugorna för skolklasser eller<br />

andra intresserade grupper.<br />

Telefon: f 033-26 06 10.<br />

Hembygdsstugor<br />

BORÅS STAD<br />

19


20<br />

BORÅS STAD<br />

Kröklings hage<br />

Kröklings hage naturreservat är ett litet och kuperat område<br />

med blandad lövskog och djupa raviner som bär spår<br />

efter Toarpsissjöns avtappning i samband med landisens<br />

avsmältning.<br />

Vid Hovalida stup är jordmånen mager och växtligheten<br />

därefter. Vid stupet växer det mest gran. Vid den södra ravinen<br />

är växtligheten rikare och här växer ask, alm, lind,<br />

hägg och lönn. På våren växer det rikligt med vitsippa, svalört<br />

och gullpudra. Senare kommer hässleklocka, springkorn<br />

och vänderot.<br />

Genom reservatet går det två stigslingor som tar dig runt<br />

området och genom de två ravinerna. I början av reservatet<br />

finns det en öppen äng där vitsipporna breder ut sig och<br />

där man kan ta sig en picknick och njuta av naturen.<br />

Tag riksväg 42 mot Vårgårda och Fristad med avfart i<br />

Sparsör. Där vägen korsar <strong>Viskan</strong>, vid vackra stenbron<br />

Örebro, finns en vägvisare. Följ Hagenvägen fram till reservatets<br />

parkering. Här utgår en 5 km lång vandringsslinga,<br />

vilken också passerar Mölarps Ö.


EFS - Sommargård Ekhagen<br />

Ekhagen ligger utmed sjön Öresjö med servering, badbrygga,<br />

bollplan och lekutrymme. Alla är välkomna att besöka<br />

gården för en fika, ett dopp, spela beachvolley eller boule.<br />

Här kan du även hyra båt och kanot för att ta dig en tur<br />

på sjön. Ekhagen hyr ut rum i Sjövillan och det finns fyra<br />

campingstugor på området. Dessutom finns möjlighet att<br />

tälta eller ställa upp sin husvagn. Ekhagen har öppet under<br />

juli till augusti. Gården ligger 6 kilometer norr om Borås<br />

vid riksväg 42 mot Vårgårda.<br />

Telefon till Ekhagen: 033-24 71 73<br />

Borås Camping<br />

Inbäddad i lummig grönska vid <strong>Viskan</strong> ligger Borås Camping,<br />

Saltemad, som är Sveriges största citycamping med<br />

500 platser, varav 300 med el. Förutom campingplatser<br />

finns här också vandrarhem och stugor. På campingen kan<br />

du hyra båtar, kanoter, trampbåtar, spela minigolf och fiska.<br />

Borås Camping är öppen året runt.<br />

Telefon: 033-35 32 80<br />

www.boraszoo.se/borascamping<br />

BORÅS STAD<br />

21


22<br />

BORÅS STAD<br />

Rya Åsar<br />

Rya Åsar naturreservat är ett unikt område i Borås som<br />

bjuder på vacker natur, vandringsleder och badsjöar. Området<br />

sträcker sig över 550 hektar och på denna yta kan du<br />

promenera på ekskogsbeklädda slänter, lummig barrskog<br />

och odlingslandskap med frigående djur. Ryda klint ligger<br />

146 meter över havet och bjuder på en hisnande utsikt<br />

över Öresjön och Borås stad. Tar du dig djupare in i reservatet<br />

finns det små sjöar och vid Fjällsjön finns det en<br />

grillplats och vindskydd.<br />

Området har ett rörligt friluftsliv med många motionsspår<br />

och IFK Borås har sin klubbstuga i området. Under<br />

vår och höst arrangeras tipspromenader och det bjuds på<br />

kaffe och våffla.<br />

Strax bakom Björbostugan ligger gården Ramshulan som<br />

rustats upp och idag brukas som förr i tiden. Det går boskap<br />

runt ängarna, träden beskärs som förr och NAVET<br />

driver uteverksamhet för kommunens skolor. Vid Ramshulan<br />

finns även en biodling och varje tisdag samlas biodlare<br />

för att kontrollera drottningen och samhället. Den som har<br />

vägarna förbi är välkommen att vara med och titta.


Almenäs badplats<br />

BORÅS STAD<br />

Vid Öresjö, ligger det vackra området Almenäs med vandrarhem,<br />

badplats, restaurang/café och gamla fornlämningar. En av<br />

Europas finaste badplatser med bryggor, fotbollsplan, beachvolleyplan,<br />

grillplatser, dusch och toaletter.<br />

KRYSSNINGAR<br />

Välj bland olika kryssningar och chartertrafik på <strong>Viskan</strong> och<br />

Öresjö med Svanen, Saga eller Örn. Artistkryssningar med Svanen<br />

på Öresjö med läckra räkor till passande drycker och stans<br />

bästa livemusik - ofta med 60- och 70-talsinslag.<br />

Med Saga ges en sightseeingtur på <strong>Viskan</strong> längs det trollskogsliknande<br />

vattendraget. Örn är en charterbåt som erbjuder en<br />

timslång färd, tur och retur, mellan Borås Öfvre (vid Högskolan)<br />

och Ålgården.<br />

Mer info om program, dagar och tider på www.tollesson.se<br />

Ålgården<br />

Ålgården var från början en kvarn som grundades på 1600talet<br />

och är ett kulturhistoriskt och naturskönt reservat vid<br />

<strong>Viskan</strong>. Under en period användes huvudbyggnaden som vattenverk<br />

innan den 1960 blev ett museum. Numera är huvudbyggnaden<br />

ett galleri där utställningar arrangeras.<br />

För öppettider och information - ring 033-41 98 60<br />

23


24<br />

BORÅS STAD<br />

Borås Djurpark<br />

Borås Djurpark ligger inne i Borås Stad och är lätt att hitta<br />

till. Här kan du se över 500 djur av 80 olika arter. Allt<br />

från egna inhemska arter som får och getter i den populära<br />

”Barnens Zoo” till mer exotiska djur som elefanterna på<br />

savannen och tigrar och lejon.<br />

Telefon: 033-35 32 70, www.boraszoo.se<br />

NAVET<br />

NAVET är Borås egen Science-center och här hittar du ett<br />

helt hus fullt med naturvetenskapliga, tekniska och matematiska<br />

upplevelser både för stora och små.<br />

Telefon: 033-41 00 09, www.navet.com<br />

Stadsparksbadet<br />

Mitt inne i Borås centrum intill <strong>Viskan</strong>, hittar du Borås<br />

Äventyrsbad, ett badhus med tropiskt inomhusklimat och<br />

en miljö som inbjuder till lek och rörelse.<br />

Telefon: 033-35 73 43


Unos djur<br />

BORÅS STAD<br />

Uno Axelsson levde med konstnärliga ambitioner redan i<br />

ungdomen. Det var först sedan han börjat arbeta i skogen<br />

som han hittade sin nisch. Sedan 1975, då han påbörjade<br />

sitt arbete med träskulpturer, hann det bli ca 250 verk innan<br />

han 2002 gick ur tiden.<br />

Bredareds Hembygdsförening har fått förmånen att förvalta<br />

den konstskatt som Uno lämnat efter sig. Genom det<br />

nybyggda museet ges större möjlighet för en stor publik att<br />

fascineras av hans hantverksskicklighet och förmåga, att med<br />

till synes enkla medel, forma konstverk i trä. Hans arbete föregicks<br />

av noggranna studier av objektet som skulle avbildas.<br />

Man förvånas över Unos förmåga att se hur ett stycke trä<br />

skulle förvandlas till ett närmast levande väsen och den exakthet<br />

med vilken han fångat de olika djurarterna.<br />

Unos Djur finner ni i Bredared, Borås Stad. Dit kommer<br />

man antingen från väg 180 mellan Borås och Alingsås eller<br />

väg 42 mellan Borås och Vårgårda.<br />

Enklare kaffeservering erbjuds.<br />

För öppettider och vägbeskrivning, se www.unosdjur.com<br />

Telefon; 033-24 54 50, 0703-24 54 51<br />

25


26<br />

BORÅS STAD<br />

Lyckans Äpple<br />

Lyckans Äpple är en äppelodling i naturskön miljö med äppelträd,<br />

rosor, havtorn och fläderbuskar. Odlingen startades<br />

som ett EU projekt inom Leader+ sjuhärad för att bevara<br />

vårt kulturarv och en levande landsbygd. Sverige erige har<br />

ett utmärkt klimat som passar för äppelodod- ling. Målet är att närproducera svenska, goda odaa<br />

och friska äpplen samt fläderbärssaft och h<br />

havtornssylt till försäljning.<br />

Odling sker utan bekämpningsmedel efter<br />

KRAV:s regler*.<br />

Äppelträdgården ligger i Bredared, 15 5<br />

km norr om Borås. Vill ni ha tips och råd? d?<br />

Läs mer på www.lyckansapple.se<br />

Hjälmrydshästar<br />

*odlingarna är inte KRAVmärkta<br />

Turridning och ridskola i Borås på rutinerade och snälla islandshästar.<br />

Hjälmrydshästar anordnar turridning i natursköna<br />

områden och varierad terräng. Ridturen startar med<br />

instruktion på ridbanan och en turledare leder sedan turen<br />

ut i skogen. Ridhjälmar utlånas! Lektioner för vuxna och<br />

barn (från ca 10 år). Nybörjare eller erfarna. Undervisning<br />

sker på belyst ridbana och någon gång ute i skogen. 60 min är<br />

reserverat för varje ridgrupp.<br />

Privatlektioner erbjuds.<br />

Hjälmrydshästar finns på<br />

Myrekulla gård i Bredared,<br />

Borås. Läs mer på<br />

www.miaochsven.se eller ring<br />

033-24 51 15


BORÅS STAD<br />

Börshult Gård konferens & hotell<br />

Familjen Wahlberg hälsar er välkomna till Sandhult. Här<br />

erbjuds boende, konferens och mat på gårdens restaurang<br />

med hemlagad mat. Ni bor naturskönt men har ändå nära<br />

till Borås.<br />

Att bo på gårdshotellet är en upplevelse i sig. Rummen<br />

är omsorgsfullt inredda för att ge en avslappnad och mysig<br />

atmosfär. Gårdshotellet går i sekelskiftesstil med unikt inredda<br />

rum i ekologiska material. Hotellets rum har dusch<br />

och toalett. Eget kök finns för gästerna<br />

En plats för kreativa möten – välkommen till er egen<br />

konferensgård. Som exklusiv gäst hos Börshult Gård disponerar<br />

ni hela gården för er själva. Det ger en avskildhet<br />

och integritet utöver det vanliga.<br />

Här kan ni vandra, fiska, bada, basta och grilla. För den<br />

golfintresserade kan prisvärda golfpaket hos hela fyra golfklubbar<br />

erbjudas. Med endast 10km till Borås är det nära<br />

till shopping, utflyktsmål och aktiviteter.<br />

Börshult 5, 504 91 Sandhult<br />

Telefon; 033-24 01 43, 0707-48 53 04<br />

www.borshultgard.se<br />

27


28<br />

BORÅS STAD<br />

Rydboholms kulturarv<br />

Strax utanför Borås hittar du Rydboholm. Området har<br />

ett intressant kulturarv med de gamla Rydboholmsbolagen<br />

där Sveriges första mekaniska bomullsväveri byggdes<br />

1854. Utanför byggnaderna står en staty av Sven Eriksson,<br />

grundare av bomullsväveriet som hade verksamhet<br />

fram till 1980-talet. Den äldsta bevarade byggnaden är<br />

ett blekeri från 1834. Mellan två dammluckor i <strong>Viskan</strong><br />

vid Rydboholm bildas en damm där den gamla kvarnen<br />

i Rydboholm ligger vackert beläget i grönskande natur.<br />

Runt dammen går en liten promenadslinga och möjlighet<br />

finns att grilla intill dammen, mitt emot kvarnen.<br />

RYDBOHOLMS KYRKA<br />

Rydboholms kyrka uppfördes 1852 som en enkel stenkyrka<br />

utan torn. Under åren har kyrkan ändrats mycket. Första<br />

tornet som byggdes 1899 på kyrkan var av trä. Nuvarande<br />

utseende härstammar från 1934 då tornet ersattes av det<br />

befintliga klocktornet i sten.<br />

Det finns en promenadslinga förbi kyrkan, kvarnen och<br />

andra kulturella byggnader. Under år 2009 skyltas sevärdheterna<br />

upp längs slingan med historisk information


Storsjön<br />

BORÅS STAD<br />

Vid Storsjön i Viskafors finns en välskött badplats med<br />

stora ytor för den som vill annat än att bada. Sandstranden<br />

är relativt liten, men gräsmattan desto större. Här finns det<br />

gott om utrymme för både sol och lek. Miljön är varierande<br />

och förutom den öppna gräsytan finns det små dungar<br />

där man kan finna svalka eller äta sin medhavda matsäck<br />

vid bänkarna. Vid vattnet finns det också en grillplats där<br />

många får plats.<br />

Runt Storsjön finns en vildmarksled, invigd maj 2009,<br />

med historiska sevärdheter. Leden är 8,8 km lång och man<br />

kan bland annat se jättegrytor, predikostolen, ”Busa-Jans”<br />

grotta, en tall som är cirka 300 år m.m.<br />

I Storsjön finns abborre, braxen, gädda, gös mört och<br />

ål. Storlom, storskrake, knipa, skogssnäppa och drillsnäppa<br />

häckar här och ibland kan fiskgjuse ses vid sjön.<br />

Sväng in vid fotbollsplanen i Viskafors och följ skyltarna.<br />

Parkera vid Rydboholms SK:s sportstuga. Här finns en informationstavla<br />

som visar vandringslederna kring området.<br />

Vid parkeringen finns det ett vindskydd med grillplats.<br />

29


30<br />

BORÅS STAD<br />

Viskafors<br />

Viskafors är en tätort utanför Borås och till kommundelen<br />

hör även Rydboholm, Svaneholm, <strong>Seglora</strong> och Kinnarumma.<br />

I Viskaforsområdet finns inte många fornlämningar<br />

vilket tyder på att området befolkades sent och det var<br />

först med textilindustrin samhällena växte fram.<br />

Viskafors har ett torg där man kan stanna till och handla i<br />

affären, handla i bageri, eller äta på pizzeria/restaurang.<br />

BOWLINGHALL<br />

Bowlinghallen i Viskafors ligger på Nya vägen nr 3. Här<br />

finns det ungdomsbowling, pensionärsbowling, bowlingsinstruktioner,<br />

bowlingskurser. Hallen är öppen för allmänheten.<br />

Ring 033-29 14 00 för information och bokning.<br />

MINIRACING<br />

Borås Miniracing klubb har en av Sveriges permanenta inomhusanläggningar,<br />

en buggybana samt en utomhusanläggning<br />

för radiostyrda bilar. Inomhusbanan är öppen mellan oktober-mars.<br />

Buggybanan ligger längs med vägen och <strong>Viskan</strong>.<br />

För mer information och öppettider; www.miniracing.nu


Ovanför <strong>Viskan</strong>s största vattenfall, 24 meters fallhöjd, ligger<br />

den vitkalkade brukskyrkan i nationalromantisk stil.<br />

Kyrkan byggdes 1917-1919 och ritades av arkitekt Gustaf<br />

Ljungman. Kyrkan har en spännande historia att berätta<br />

om människors liv och leverne i hundra år.<br />

Fram till 1970 ägdes och förvaltades kyrkobyggnaden<br />

av Rydboholmsbolaget som präglat hela bygden med sin<br />

textila produktion. Sedan skänktes byggnaden till Svenska<br />

Kyrkan och de har haft gudstjänster där fram till 2003 då<br />

kyrkan lades i ”malpåse”. 2007 köptes fastigheten av en<br />

privat kommersiell aktör och är åter öppen för allmänheten.<br />

Poesiaftnar, musik-kvällar, pensionärsbio, stand-up comedy,<br />

konsthantverksutställningar, bröllop och företagsevent<br />

är några av de aktiviteter som utspelas i den kulturhistoriska<br />

kyrkomiljön.<br />

Bokning görs på; 0320-623<br />

23 eller 0730-277 344<br />

www.kyrkanviskafors.se<br />

www.grindsmossen.com<br />

Kyrkan Viskafors<br />

BORÅS STAD<br />

31


32<br />

BORÅS STAD<br />

Svaneholm<br />

Svaneholm är ett litet samhälle som gränsar till Viskafors. Här<br />

finns en liten livsmedelsaffär och en pizzeria. I Svaneholm<br />

ligger Bogrydsjön som är en fin liten badsjö med badbrygga,<br />

fiskebrygga, beachvolley grillplats och utetoaletter.<br />

MOTORSTADIUM<br />

I Svaneholm ligger ett eldorado för den motorintresserade<br />

med ett flertal banor. Här kan du bland annat köra motorcross,<br />

minimoto, enduro, folkrace och outdoor-karting.<br />

Prova på Gokart på Gokartbanan, Borås Motorstadion i<br />

Svaneholm. Sittande bara 2 cm över asfalten känns toppfarten<br />

på 80 km/h som minst det dubbla och fartkänslan blir<br />

optimal!<br />

Säkerheten är lika viktig som körupplevelsen, och alla bilar<br />

har skyddsbåge. Gokartrace är ett omtyckt event som passar<br />

alla. Missa inte chansen till denna raceupplevelse, och se om<br />

du vågar hålla fullt efter den 100 meter långa rakan...<br />

Banan och bilarna är utrustade med det absolut senaste<br />

inom tidtagning så att man hela tiden kan följa varvtider och<br />

antal varv från depån på tv-monitorer, och givetvis får man en<br />

utskrift efter målgång. Öppet maj – september<br />

Telefon; 033-10 55 02<br />

www.gokartcity.nu


BORÅS STAD<br />

Viskadalens folkhögskola<br />

Viskadalens Folkhögskola ligger naturskönt i Sälgered strax<br />

utanför <strong>Seglora</strong>. Här hittar du ett vandrarhem med 54 rökfria<br />

rum med självhushåll i en miljö som erbjuder ett flertal<br />

vandringsleder och ett naturreservat. <strong>Viskan</strong> flyter fram<br />

bakom skolan och det finns möjlighet att paddla kanot.<br />

Till skolan hör ett stort område och många byggnader.<br />

Här finns gym, bastu och boulebana och en grillkåta för<br />

20-25 personer. Vid Stora Hålsjön, ca 6 km från kursgården,<br />

finns en stuga som ägs av skolan. Vid sjön finns det en<br />

egen badplats, kanoter, vedeldad bastu och en grillplats vid<br />

strandkanten.<br />

Skolan sjuder av aktiviteter och man arrangerar bl.a. pubkvällar<br />

med dart, biljard, musik och dans. Allt beroende på<br />

säsong.<br />

Förbindelserna till skolan är goda och bredvid kursgården<br />

finns det en busshållplats med förbindelse till både Borås<br />

och Mark.<br />

För mer information ring:<br />

0320-183 00 eller gå in på www.viskadalen.nu.<br />

33


34<br />

BORÅS STAD<br />

Sälgeredsbron<br />

<strong>Seglora</strong> är känt för sina många gamla välbevarade stenbroar.<br />

Den äldsta av dem heter Sälgeredsbron och finns vid<br />

Tranhults naturreservat bakom Viskadalens folkhögskola.<br />

Bron är byggd 1856 och har det högsta bevarandeklassen<br />

enligt länsstyrelsen.<br />

Under årens lopp har bron skadats minst tre gånger. Första<br />

reparationen fick utföras redan när bron var nybyggd<br />

då man gjort ett dåligt underarbete. Ett högt vattenstånd<br />

raserade delar av bron 1952 och 1999 tog åldern ut sin<br />

rätt. Stora delar rasade men med hjälp av markägare, <strong>Seglora</strong><br />

Hembygdsförening, Länsstyrelsen och Viskadalens<br />

folkhögskola lyckades man restaurera bron utan att den<br />

tappade sitt värde.<br />

Till bron kan man komma från landsvägen som går mellan<br />

Bogryd, vid Svaneholm, och Rydal.<br />

Det är dock förbjudet att köra med bil över bron.


Tranhult naturreservat<br />

BORÅS STAD<br />

Tranhult naturreservat bjuder på blandad natur med höga<br />

åsar och sankängar. Viskadalen var en smal fjord vid tiden<br />

för inlandsisens avsmältning och havet har lämnat många<br />

spår efter sig. Där syns många rundslipade klippor och fossila<br />

skalrester från saltvattensdjur.<br />

Fjordbottensedimentet har gjort att jordmånen gynnar<br />

en artrik lundflora och det finns gott om lind, ek, ask, alm<br />

samt gran, hassel, olvon och try.<br />

Nötkråkan trivs liksom hasselmusen och i de steniga områdena<br />

trivs huggormen. Det finns också gott om örter i<br />

Tranhult och du hittar lätt skogsbingel, underviol, vippärt,<br />

rödblära och mycket mer. Men framförallt hittar du rosenglim<br />

som här har sin enda spontana förekomst i hela<br />

Sverige.<br />

Tranhult naturreservat finns bakom Viskadalens folkhögskola.<br />

Man kan välja en mer krävande utflykt genom att<br />

ta sig in i skogen och de mer steniga områdena. Det går<br />

att välja en lättare promenad genom att följa vägen mot<br />

Sälgeredsbron.<br />

35


36<br />

BORÅS STAD<br />

<strong>Seglora</strong> prästgård<br />

Vid den gamla kyrkogården i <strong>Seglora</strong> hittar du prästgården<br />

som en gång tillhörde <strong>Seglora</strong> kyrka som idag står på Skansen<br />

i Stockholm. Prästgården är troligen byggd 1793 och<br />

har ett högt byggnadsvärde genom sina vackra proportioner<br />

och höga tak.<br />

Unikt för byggnaden är badadrummet på övervåningen och h<br />

Stefansrummet – döpt efter<br />

Stefan Henriksson vars inventarier<br />

står i salen på andra<br />

våningen. I prästgården<br />

finns även inventarier från<br />

ett gammalt skomakeri och h<br />

artiklar från Hadar Olssons afffär.<br />

På gården står en av de<br />

få ryggåsstugor som finns<br />

kvar i trakten. Lundastugan<br />

är fullt inredd med gamla<br />

möbler och föremål från<br />

bygden.


<strong>Seglora</strong> bygdegård<br />

<strong>Seglora</strong>s första folkskola uppfördes 20 år efter att folkskolelagen<br />

infördes 1842 och tjänade som skola i 70 år. När<br />

skolan avvecklades kom byggnaden att tjäna bl.a. som förråd<br />

åt krigsmakten. <strong>Seglora</strong> bygdeförening tog sedan över<br />

och har restaurerat byggnaden varligt för att bevara kulturvärdet.<br />

Förutom föreningsaktiviteter hyrs gården ut och lokalen<br />

är väl utrustad för både privata fester och för konferenser.<br />

Det finns kaffe och matservice för 120 gäster och köket är<br />

väl utrustad med dubbla spisar och kyl- och frys.<br />

I augusti varje år hålls <strong>Seglora</strong>festivalen vid bygdegården<br />

och lockar besökare från när och fjärran.<br />

För mer information se www.seglora.se/bygdegard<br />

BORÅS STAD<br />

37


38<br />

MARKS KOMMUN<br />

<strong>Seglora</strong> Familjecamping<br />

I <strong>Seglora</strong> hittar du en familjecamping med en avstressad<br />

miljö på landsbygden med närhet till fiske, bad och shopping.<br />

Campingen har en kiosk med ett mindre sortiment<br />

som glass, dricka och lite godis. Lättare servering med kaffe<br />

och kaka finns. Det finns 18 st campingtomter på 100 kvadratmeter<br />

varav åtta el-platser. Det finns 4 stugor med fyra<br />

bäddar i varje, varav en med toalett och dusch. Stugorna<br />

är utrustade med enklare köksutrustning, varmt och kallt<br />

vatten, kylskåp, kokplatta och mikrovågsugn. Campingen<br />

erbjuder också kanotuthyrning.<br />

Tel; 0320-910 20, www.seglora.se/camping/<br />

Bua strand<br />

Bua Strand är en liten vacker badplats med badbrygga vid<br />

Stora Hålsjön mellan <strong>Seglora</strong> och Hyssna. Sandstranden är<br />

liten men det vägs upp av den vackra miljön som erbjuder<br />

både soliga och skuggiga platser. Det finns bänkar att äta<br />

vid, toaletter och handikapp parkering.<br />

Enklaste vägen att komma dit är att köra mot Rydal på<br />

Boråsvägen. Vid Ryd strax innan Rydal svänger du in på<br />

Forsvägen. Följ vägen fram till Stora Hålsjön och Bua.


MARKS KOMMUN<br />

Liagärde naturreservat<br />

Liagärde naturreservat ligger mellan Hyssna och <strong>Seglora</strong><br />

och är väl värd ett besök med sin varierande natur och<br />

hissnande utsikt över Stora Hålsjön.<br />

Antingen kan man promenera en bit utmed Hyssnaleden<br />

och vika av ner mot sjön för att ta sig ett dopp eller<br />

så promenerar man upp till toppen. Längst uppe finns en<br />

bänk att sitta och fika vid samtidigt som man njuter av<br />

utsikten.<br />

Fortsätter man promenaden kommer man till ättestupan<br />

med lika hänförande utsikt som utsiktsplatsen. Ytterligare<br />

en bit fram kommer Liagärdesklämman där man funnit<br />

spår efter stenåldersboningar. Vid klämman sägs det även<br />

att Dansken stoppades av de bofasta när de försökte ta sig<br />

till <strong>Seglora</strong>.<br />

Det finns många vägar till Liagärde naturreservat. Kommer<br />

du från Kinna följer du skyltarna till Rydal. I Rydal<br />

tar du av mot Hyssna och kör därefter ca 5 km så är du<br />

framme.<br />

Kommer du från Borås kan du ta av vid <strong>Seglora</strong> och därefter<br />

köra mot Hyssna.<br />

39


40<br />

MARKS KOMMUN<br />

Kvarnen i Hyssna<br />

Vackert belägen i Surtans dalgång mitt i radbyn Melltorp<br />

hittar man Kvarnen i Hyssna med tillhörande ramsåg - ett<br />

K-märkt kafé & konferensanläggning i en industrihistorisk<br />

miljö.<br />

Kvarnen har drivits av samma släkt i 85 år och är nu inne<br />

på fjärde generationen av mjölnare och sågare. Melltorps<br />

ramsåg drivs på gammalt sätt och här sågas virke bland<br />

annat till kulturskyddade hus. Guidade visningar av Ramsågen<br />

erbjuds.<br />

Kaféets bageri & kök strävar mot en ekologisk anpassning.<br />

Ekologisk mat är ett sätt att bidra till en hållbar framtid för<br />

både djur och människor. Dessutom smakar det gott! I restaurangen<br />

är rätterna tillagade ifrån grunden på ekologiska<br />

och närproducerade råvaror som finns här och nu efter årstid.<br />

I den egna lilla bagarstugan bakas allt där mjölet är<br />

ekologiskt, kravodlat.<br />

Melltorpsvägen 3, 510 22 Hyssna<br />

Telefon 0320-380 23<br />

www.kvarnenihyssna.se


Hyssnaleden<br />

SEVÄRDHETER<br />

Längs Hyssnaleden, som är ca 4mil lång, finns ett antal<br />

sevärdheter. Längs leden informerar skyltar om natur och<br />

kultur. Några av de sevärdheter som finns är; hembygdsmuseum,<br />

kvarn med café verksamhet, Torkels gömma, utsiktsplats,<br />

jättegrytor, naturreservat Liagärde mm.<br />

För mer information kontakta Hyssna Hembygdsförening<br />

0768-00 90 88 eller se hemsidan www.hyssna.se<br />

ÖVERNATTNING<br />

Efter cirka två mils vandring utmed Hyssnaleden finns<br />

möjlighet för lite vila. Här kan du spela p ppingis, g , rida islandshäst<br />

eller kanske bara njuta<br />

vid bryggan. Övernattning<br />

på loge eller i stuga. Frukost<br />

och andra tjänster finns att<br />

tillgå.<br />

För mer information se<br />

www.stallaredal.se eller ring<br />

0707-383 600<br />

MARKS KOMMUN<br />

41


42<br />

MARKS KOMMUN<br />

Äventyr i Rydal har sitt ursprung i Inre och Yttre Äventyr<br />

i Sverige som har bedrivit kanotuthyrning i Marks kommun<br />

sedan 2004. Verksamheten är nu samlad i Rydal vid<br />

<strong>Viskan</strong>.<br />

I Rydal finns kanotcentralen och här kan man lätt<br />

komma ut på en dagstur i <strong>Viskan</strong> eller upp till Stora<br />

Hålsjön via Husån. Transportservice finns för de som vill<br />

paddla längs <strong>Viskan</strong> med start i Svaneholm och avsluta i<br />

t.ex. Kinna, Horred eller Åskloster där <strong>Viskan</strong> rinner ut i<br />

havet. Lägerplatser med vindskydd och torrdass finns för<br />

kanotgäster utefter <strong>Viskan</strong>.<br />

I Rydal ordnas även 5-kamper, kajakkurser, prova-på<br />

kättring och lägerskolor. För konferensgäster på Spinnaren<br />

ordnas aktiviteter som t.ex. teambuildning, äventyr,<br />

paddling och utflykter med god mat. Ett komplett ävenstyrscenter<br />

vid <strong>Viskan</strong>!<br />

Telefon; 0320-932 42<br />

www.aventyrirydal.se<br />

Äventyr i Rydal


Rydals museum<br />

I Rydal hittar du Sveriges äldsta bevarade spinneri. Det<br />

grundades 1853 av Sven Erikson som regionens första mekaniska<br />

bomullsspinneri. 1882 blev fabriken först i Sverige<br />

med att producera elektricitet genom vattenkraft. Den användes<br />

till att driva två bågljuslampor i spinneriet. Senare<br />

uppfördes en kraftstation för att generera elektricitet till<br />

maskinerna i fabriken.<br />

Inne i museet kan du se den permanenta utställningen<br />

”Tråden som aldrig brast” och träffa hemväverskan och vävnadsförläggaren<br />

i uppbyggda miljöer. I den gamla Bomullsrensen<br />

hålls tillfälliga temautställningar inom konst, textil<br />

och design.<br />

I museets lokaler finns även Hantverksgruppen Akleja där<br />

man säljer konsthantverk inom textil, trä, keramik och design.<br />

Du kan gå en guidad visning genom spinnsalen och den<br />

vackra kraftstationen från 1928 (som fortfarande alstrar<br />

el), eller gå Kulturstigen genom Rydal.<br />

Det är fri entré till samtliga utställningar.<br />

För mer information ring 0320-933 00.<br />

MARKS KOMMUN<br />

43


44<br />

MARKS KOMMUN<br />

Wärdshuset Spinnaren<br />

Wärdshuset Spinnaren byggdes som en disponentbostad<br />

omkring 1853, mitt emot spinneriet i Rydal. Rydal var fortfarande<br />

en enkel bondby när spinneriet och disponentvillan<br />

byggdes. Då hette orten Ryd. Fram till 1954 var byggnaden<br />

en disponentbostad, därefter byggdes den om till en<br />

personalmatsal för dem som jobbade i fabriken. Fabrikens<br />

sista maskin tystnade så sent som för några år sedan.<br />

Wärdshuset invigde sina rum på andra våning i mars<br />

2007. Rummen är inredda i en stil som passar ett wärdshus<br />

från 1800-talet. Bo i 1800-talsmiljö, njut av underbar natur<br />

och de vackraste omgivningar, boulebana, konferenscenter,<br />

utställning, fiskdamm, bar, god mat och personlig service.<br />

Kontakta Spinnaren så får du hjälp med bokning och<br />

med boende, eller läs mer på deras hemsida.<br />

Telefon: 0320-939 20.<br />

www.spinnaren.se


Bergs Skafferi<br />

MARKS KOMMUN<br />

Bergs skafferi Lanthandel och café, som är förlagd i en av<br />

de gamla arbetarbostäderna, är väl värt ett besök om du<br />

är i trakterna av Rydal. Livmedelsaffären har ett modernt<br />

utbud, men är inredd i stil med en gammal lanthandel.<br />

Du möts av en disk där varor står bakom hyllorna och god<br />

service.<br />

Caféet ligger i samma byggnad men med en egen ingång.<br />

Här finns det inte plats för många men med desto<br />

gemytligare atmosfär. Inredningen är en blandning av<br />

gamla möbler, tavlor och byttor vilket borgar för en riktig<br />

nostalgitripp.<br />

Ägaren driver även en loppmarknad på andra sidan gatan.<br />

Passa på och ta dig en pratstund och fråga om öppettider<br />

och utbud när du ändå är i krokarna.<br />

Det går även att hyra kanoter på Bergs Skafferi. Fråga<br />

inne på lanthandeln eller caféet om priser och villkor.<br />

Bergs Skafferi Café och lanthandel<br />

Boråsvägen 245<br />

Telefon: 0320-939 40, E-post: skaffeberg@hotmail.com<br />

45


46<br />

MARKS KOMMUN<br />

Hemgården vandrarhem<br />

I Rydal finns Hemgårdens vandrarhem. Huset är byggt<br />

1870 och brukades från början som arbetarbostäder, för att<br />

senare bli ”barnkrubba”. Idag har byalaget Rydals Framtid<br />

tagit över huset och driver ett vandrarhem. Renoveringen<br />

har gjorts varligt så att charmen i huset har bevarats.<br />

Det finns tre rymliga gästrum att hyra och ett sällskapsrum<br />

samt matrum och kök för enklare matlagning. Utanför<br />

matrummen finns en veranda och en uteplats. I korridoren<br />

finns gemensam dusch och toalett.<br />

Kommer man med husvagn finns det möjlighet att ställa<br />

upp på parkeringsplatsen där det går att koppla in el, låna<br />

köket eller köra en maskin tvätt. Hemgården är rökfritt.<br />

Rydal har en egen hamn där man kan lägga i sin egen båt.<br />

Man kan ta en tur upp via <strong>Viskan</strong> eller till Stora Hålsjön<br />

med egen båt eller kanot. Man kan även låna nyckel till<br />

byggnaderna längs Rydals historiska promenad (kulturstig)<br />

genom Byalaget eller via museet.<br />

Läs mer på www.byalag.se<br />

(Marks kommun & Byalaget Rydals Framtid)


Erix Trädesign<br />

MARKS KOMMUN<br />

På en gård strax söder om Rydal ligger Erix Trädesign som<br />

arbetar mestadels med kök av eget varumärke - Kardemumma.<br />

Mottot är att skapa kök med hantverk, stil och<br />

funktion. Hit kan du komma med egna idéer kring ditt<br />

kök. Här används naturmaterial så långt som det är möjligt<br />

och köken målas med linoljefärg. Tillverkning sker också<br />

av produkter till köket som till exempel skärbrädor, nyckelskåp<br />

och brickor.<br />

Utöver verkstaden finns en liten butik, där ni kan finna<br />

saker till köket som är egenproducerat, närproducerat, en<br />

hel del Fair Trade* och vissa galleri produkter. Hantverk<br />

från lokala producenter finns i butiken till exempel keramik,<br />

tovat, gammalt kakel och textil från närliggande företag<br />

som till exempel Ekelund, Almedahls och Hetta.<br />

Kom och ta en titt och låt er inspireras. Ta gärna kontakt<br />

före ett besök under sommaren.<br />

Kulla Ginkalunda, 511 56 Kinna<br />

Telefon; 0320-933 30 • www.erix.se.<br />

*Fair Trade innebär att en vara är rättvist producerad och de som arbetat<br />

med varan har fått skälig lön, ej blivit utnyttjade eller jobbat under<br />

oacceptabla förhållanden.<br />

47


48<br />

MARKS KOMMUN<br />

Assbergs naturreservat<br />

Assbergs raviner skapades då inlandsisen drog sig tillbaka<br />

och lämnade efter sig lerjord där <strong>Viskan</strong> grävt ner sig och<br />

skapat mäktiga raviner. På våren/försommaren visar sig naturen<br />

kring reservatet från sin bästa sida då vildaplar och<br />

hagtorn blommar. Blommor att njuta av är gullviva, mandelblom,<br />

kattfot och viol och spetsar du öronen kan du<br />

höra näktergal, rosenfink och kärrsångare.<br />

Assbergs raviner är Marks kommuns första handikappsanpassade<br />

naturreservat. En lättillgänglig, 430 meter lång<br />

naturslinga är anlagd i naturreservatet och har en hård beläggning<br />

så även rullstolsburna tar sig fram med lätthet.<br />

Även borden är anpassade för rullstolsburna och staketen<br />

är vitmålade för att anpassas till synskadade.<br />

Naturreservatet ligger vid Assbergs industriområde och<br />

utmed vägen finns en parkeringsficka med en informationstavla.<br />

Där börjar naturreservatet.<br />

Vill du ha ut mer av ravinen går du direkt ner istället för<br />

att följa vägen. Det finns inga vägar att följa utan man går<br />

fram i naturen, eller på de upptrampade stigar som kossorna<br />

har skapat.


MARKS KOMMUN<br />

Skrålabäcksravinen<br />

Här växer gråalen hög och flera andra lävträdsarter bildar<br />

en tät lövskog i ravinen som sträcker sig ända från T-korset<br />

vid väg 156 i Skene ned mot <strong>Viskan</strong> i Berghem.<br />

Precis som Assbergsravinerna skapades denna efter den<br />

senaste istiden när landet höjde sig och strida strömmar av<br />

vatten gröpte ur den forna havsbotten. I botten av ravinen<br />

kan man särskilt vårtid upppleva en prunkande flora med<br />

strutbräken, ormbär, vätteros, skogsbingel etc.<br />

Fågellivet är rikt med sångare som svarthätta, trädgårdssångare<br />

och törnsångare som några exempel. Hackspetter<br />

trivs i denna miljön liksom gärdsmyg, koltrast och rödhake.<br />

Rådjur finns det gott om och i branterna ned mot bäcken<br />

har också grävlingen sitt tillhåll.<br />

Själva ravinen kan vara ganska svårframkomlig, särskilt<br />

när det regnat. Man kan få en bra inblick ned i branterna<br />

genom att följa ravinen utmed kanten och då kan man ta<br />

sig ned på vissa ställen.<br />

För mer information kontakta inNature West på telefon 0707-<br />

31 39 55.<br />

49


50<br />

MARKS KOMMUN<br />

inNature West<br />

inNature West har specialiserat sig på att erbjuda besökarna,<br />

att med guide ta del av den spännande naturen kring<br />

Viskadalen. Under några vårveckor i april kan du få uppleva<br />

både tjäderspel och orrspel på nära håll från gömsle.<br />

inNature har vildmarksvandringar på en eller två dagar<br />

där man tar sig fram i skogsmarkerna med kunnig vägledare<br />

och med möjlighet komma det vilda in på livet.<br />

För den som på djupet vill uppleva den stillhet och avstressande<br />

och återhämtande effekt som naturen har på<br />

oss människor, finns det möjlighet att delta i Skogsretreat.<br />

Vandring i sakta mak i tystnad varvat med övningar för de<br />

olika sinnena, ger deltagarna lugn och harmoni som sitter<br />

i långt efteråt.<br />

Naturfotokurser arrangeras där den senaste digitala tekniken<br />

lärs ut och ger tillsammans med bildkomposition och<br />

bildspråk värdefull kunskap för att kunna ta bättre bilder.<br />

För mer information ring 0707- 31 39 55 eller gå in på hemsidan;<br />

www.innature.eu


MARKS KOMMUN<br />

Lekvad naturreservat<br />

I Lekvads naturreservat utanför Berghem forsar <strong>Viskan</strong><br />

fram genom en ravin. Ån har skurit sig igenom lager av lerjord<br />

och skapat branta sluttningar och på vissa ställen kan<br />

man se spår av skred. De tidigare betesmarkerna har på<br />

sina ställen vuxit igen vilket gett ett blandat landskap, men<br />

med stor variation i växt- och djurlivet som följd. Båda<br />

sidorna om <strong>Viskan</strong> i den nordöstra delen av Lekvad har<br />

klassats som nyckelbiotoper.<br />

Lekvads naturreservat har två syften. Dels bevarandet av<br />

biologisk mångfald och dels bevarandet och återställandet<br />

av strömmande vattenmiljöer och ravinskogar. De omkullfallna<br />

träden och rishögarna är viktiga för många insektsarter<br />

som trivs i murket träd. Insekterna i sin tur är viktiga<br />

för fåglarna och du kan höra trumvirvlarna från mindre<br />

hackspett som är en utrotningshotat art. Andra fåglar som<br />

trivs i området är strömstare och forsärla.<br />

Ett omfattande arbete har också utförts för att få tillbaka<br />

lax och havsöring till Lekvad. Redan på 1870-talet<br />

beskrevs området som ett viktigt lek- och uppväxtområde<br />

för laxen och detta har man lyckats återställa genom att<br />

röja botten och ta bort hinder för det forsande vattnet.<br />

51


522<br />

MARKS KOMMUN<br />

Berghems Kyrkby<br />

Vid Berghems kyrkby har det gjorts arkeologiska utgrävningar<br />

vilket visar på att det tidigt har bott människor i<br />

trakten i olika tidsepoker. Det har hittats fynd som tyder<br />

på att området besöktes under kortare tid under stenåldern<br />

och från vikingatid har man funnit rester från bebyggelse.<br />

Troligen har där funnits ca 15 hus, några är s.k. långhus och<br />

några är mindre grophus.<br />

Det största fyndet gjordes när man upptäckte att det stått<br />

en borg på området. Exakt datering är man inte säker på,<br />

men kokgropen är från mitten av 1300-talet och borgen<br />

stod troligen minst 50 år på platsen. Borgen var byggd i trä<br />

med torn och runt om gick ett djupt dike. Platsen var väl<br />

utvald med långsträckt utsikt över Viskadalen.<br />

Idag har man rekonstruerat en del av borgen för visa på var<br />

den stått. Och bopålarna är utmärkta. Vid parkeringsplatsen<br />

vid Berghems kyrkby finns det också en informationstavla<br />

som berättar om platsen och fynden i området.


Kungskullen<br />

MARKS KOMMUN<br />

Kungskullen tros vara en hednisk stormans sista viloplats.<br />

Det finns ingen riktig datering, men gravens utformning<br />

stämmer överens med de gravar som är utförda under den<br />

yngre järnåldern, d.v.s. för 1500 till 1000 år sedan. Det var<br />

då vanligt att man brände den döde tillsammans med hans<br />

personliga tillbehör för att sedan gravsätta askan i jorden.<br />

Ovanför graven byggde man sedan en kulle och reste en<br />

sten ovanför.<br />

Tingshall<br />

Strax bredvid Berghem kyrkby ligger Tingshall, eller som<br />

det också kallas Tingslätt. Här höll riksföreståndaren Sten<br />

Sture den äldre ting 1486 och sex personer dömdes till<br />

döden. Skälet till att det hölls ting var det uppror och belägring<br />

som gjordes av Örestens fästning, den borg som låg<br />

vid det som idag kallas för Slottsberget i Örestens naturreservat.<br />

Hembygdsgård<br />

Vid hembygdsgården finns det ett vackert gammalt hus,<br />

beläget i en lummig trädgård.<br />

53


54<br />

MARKS KOMMUN<br />

Öresten<br />

När du stiger in i lugnet och grönskan, omgärdad av mäktiga<br />

ekar i Örestens naturreservat, är det svårt att förstå att<br />

just här, en gång i tiden, rådde krig och handel.<br />

I trakten gick gränsen mellan Sverige och Danmark och<br />

därmed var det viktigt med en försvarsborg. Faktum är att<br />

det inte bara funnits en utan flera borgar som i omgångar<br />

bränts ner och byggts upp igen. Bönderna i området tröttnade<br />

och köpte loss borgen för 100 oxar och rev ner stället.<br />

Av dessa svunna tider finns det bara några stenar kvar med<br />

romerska siffror som kom fram vid en arkeologisk utgrävning<br />

1949.<br />

Men naturen står orörd och berget finns kvar. Får går och<br />

betar i markerna för att se till att marken inte växer igen.<br />

Tar du dig upp på kullen möts du av en hisnande vacker<br />

utsikt och vackra lindar och aplar. En bänk finns att sitta<br />

på för den som bara vill ta igen sig, eller har med sig egen<br />

fika.<br />

Vid Öresten börjar Kurirleden och Viskastigen har sin<br />

ände. För att komma till Öresten från Kinna eller Skene<br />

kör du mot Haby och Örby. I Haby sväng av från väg 156<br />

mot Öresten. Efter Haby svänger du vänster mot Öresten<br />

och kör ca 1km. Öresten ligger direkt efter Slottsån.


Lundens ekhagar<br />

MARKS KOMMUN<br />

Vid Öresten har eken fått rikt med utrymme att breda ut<br />

sin mäktiga krona vilket har lett till bildandet av en ekhage.<br />

Allt är spår från människans odlingslandskap då eken<br />

är beroende av att marken är öppen för att inte kvävas<br />

av uppväxande sly. Eken i<br />

sin tur ger liv åt tusentals<br />

andra arter, både insekter<br />

och växter. I ekens rot bor<br />

skogsmusen och i toppens<br />

ihåligheter lever kattugglan.<br />

Nötskrika finns det gott om<br />

då den letar efter ekollon. I<br />

barken trivs laven och den<br />

sällsynta sotlaven har påträffats<br />

i Lunden.<br />

Ta med dig ett förstoringsglas,<br />

eller kikare när du besöker<br />

Lundens ekhagar så kan<br />

du upptäcka en ny värld.<br />

55


56<br />

MARKS KOMMUN<br />

Björketorp<br />

PIZZERIA/KIOSK<br />

Mitt inne i Björketorp finns det både en pizzeria och en<br />

kiosk utmed vägen där du kan stanna till och få dig ett<br />

mål mat.<br />

Alldeles bredvid ligger en gammal, välbevarad ryggåsstuga.<br />

Innanför stugan ligger ett vackert stationshus och<br />

Viskadalsbanan gör ett stopp här.<br />

Kattunga kyrka<br />

Sägnen berättar att en man från Kattunga for till Österled<br />

och tog värvning vid den östromerske kejsarens livgarde.<br />

Under sin tid där blev han kristen och döptes, varmed han<br />

byggde en kyrka vid sin hemkomst till Kattunga. Denna<br />

första kyrka tros ha varit byggd i trä.<br />

Under 1100-talet byggdes ytterligare en kyrka i sten<br />

och av denna finns det en väl bevarad ruin kvar. Koret till<br />

kyrkan tillkom 1710 men då fattigdomen var stor under<br />

denna tidsperiod och Kattunga församling liten, tvingades<br />

man lägga ner sina gudstjänster redan 1826.


MARKS KOMMUN<br />

Navåsens friluftsområde<br />

Vid Stora Navsjön, ca 2 km från Björketorps centrum, ligger<br />

Navåsens friluftsområde. Badplatsen består av en sluttande<br />

gräsmatta ner till sjön där<br />

det finns en ilagd brygga. Ovanför<br />

stugorna finns ett litet grillområde<br />

samt en beachvolleyplan. Under<br />

vår och höst anordnas servering i<br />

stugorna samt tipspromenader.<br />

Alla motionsspår runt området är<br />

utmärkta med färg. Navåsen IK har<br />

satsat på att bevara naturen runt<br />

området och har öppnat upp naturstigar.<br />

Dessa är utmärkta och leder<br />

bl.a. till en jättegran i skogen som är<br />

väl värd att se.<br />

Mer information: 0320-604 21,<br />

0320-601 29 eller 0730-79 50 26.<br />

57


58<br />

MARKS KOMMUN<br />

Hanatorps camping<br />

Hanatorps camping ligger naturskönt i Örby, strax utanför<br />

Kinna, vid sjön Öresjö. Förutom sitt vackra läge finner du<br />

en camping som är välskött och full med aktiviteter.<br />

Strandkanten sträcker sig nästan utmed hela campingen<br />

och sandstranden har brygga. Du kan även hyra ekor kanoter<br />

och motorbåtar och ge dig ut på den vackra sjön.<br />

Servicehuset ligger centralt och det finns bl.a. restaurang,<br />

kiosk, glassbar och minilivs med generösa öppettider. Under<br />

högsäsong kan du köpa nybakat bröd.<br />

På campingen finns det även minigolfbana, boulebana,<br />

dansbana, lekplats samt fotbollsplan. Vill du ge dig ut på<br />

utflykt kan du, förutom kanot, även hyra cykel. Från campingen<br />

utgår det kanotleder, cykelled (Västgötaleden),<br />

samt vandringsleder.<br />

För mer information kontakta:<br />

Hanatorps camping, Örby.<br />

Telefon: 0320-483 12<br />

www.hanacamp.se


Ramsholmen<br />

MARKS KOMMUN<br />

Ramsholmen är Marks kommuns första kulturreservat<br />

och här hittar du odlingslandskap med spår från äldre tiders<br />

sätt att bruka jorden. En gång i tiden låg här stora<br />

gårdar som Hult, Skallared och Ramsholmen.<br />

De enda spåren som går att skönja idag är igengrävda<br />

brunnar eller upphöjda platser där gårdarna tidigare legat.<br />

I naturen är det lättare att se de spår människan lämnat<br />

efter sig genom åkerbruk. Ett hundratal odlingsrösen vittnar<br />

om alla stenar som kommit i vägen för plogen. Från<br />

dessa rösen har bönderna hämtat sten till sina gärdesgårdar.<br />

Med skarpa ögon går det också att upptäcka spåren<br />

från odlingsterrasser som är gamla fornåkrar.<br />

Tydligaste spåren är olika typer av gravar som vittnar<br />

om att Ramsholmen varit bebott redan under brons- och<br />

järnålder.<br />

Uppe på höjderna hittar du också skålgropar vilket är<br />

den vanligaste formen av hällristningar. Vilken funktion<br />

dessa haft är man inte säker på, men man tror att de har<br />

använts under religiösa ceremonier.<br />

Det finns två utmärkta kulturstigar genom Ramsholmen.<br />

Den korta är ca 1 km och går genom det öppna<br />

landskapet och klaras av på en timme.<br />

Den längre kulturstigen går genom hela reservatet och tar<br />

minst tre timmar.<br />

Längs båda stigarna finns det informationsskyltar som berättar<br />

om vad du kan se och upptäcka på platsen.<br />

59


60<br />

MARKS KOMMUN<br />

Två Skyttlar erbjuder ett hotell med konferens som är lite<br />

mer utöver det vanliga. Naturen är avkopplande och tystnaden<br />

garanterar rekreation och en natts god sömn. Hotellet<br />

är Svanenmärkt och Två Skyttlars kök erbjuder en<br />

meny med de färskaste råvarorna från traktens bästa leverantörer.<br />

För konferensdeltagare finns det fullt utrustade lokaler<br />

med all modernitet som eftertraktas och aktiviteter för<br />

gruppdynamik. Ett tjugotal teambuildingaktiviteter garanterar<br />

att det finns något för alla.<br />

Boka Två Skyttlar för bröllop, jubileumsfesten eller personalaktiviteten<br />

och du får garanterat en upplevelse utöver<br />

det vanliga.<br />

Det finns plats för 120 sittande gäster.<br />

Två Skyttlar, 511 92 Örby<br />

Telefon: 0320-301 00<br />

bokningen@tvaskyttlar.com<br />

www.tvaskyttlar.com<br />

Två Skyttlar


Igors<br />

MARKS KOMMUN<br />

Söker du något för både kropp och själ är Igors utanför<br />

Örby ett perfekt ställe. Gården ligger vackert beläget på en<br />

naturtomt och runt huset går hästarna och åsnan Igor.<br />

Här kan du få yogalektioner och det finns möjlighet att<br />

bada bastu eller badtunna och du kan ägna en mysig stund i<br />

eldvisten i skogen. Vill du ha övernattning finns det en liten<br />

gästlägenhet att hyra som är fullt utrustad för självhushåll.<br />

På Igors kan du även träna dig i ”Naturlig hästkommunikation”<br />

tillsammans med en instruktör. Du kan komma med<br />

eller utan häst, i sällskap med andra eller själv.<br />

Kommer man från Örby, kör mot Torestorp. Ca 200 meter<br />

efter Två Skyttlar sväng mot Skogen/4H/OK Mark. Kör<br />

ytterligare 2,2 kilometer. Vid gårdsplanen finns det en skylt<br />

där det står Igor. Sväng vänster vid skylten och kör ytterligare<br />

900 meter så är du framme.<br />

Kontakta Ritva på Igors för mer information och priser ring:<br />

0320-491 83 eller läs mer på www.igors.se.<br />

61


62<br />

MARKS KOMMUN<br />

Ateljé Tovbiten<br />

Är du intresserad av ull och traditionell tovning är Ateljé<br />

Tovbiten perfekt för dig. Där kan du titta in i utställningen<br />

och både se och köpa Gunilla Karlssons hantverk av tovad<br />

ull.<br />

Vill du lära dig mer om traditionell tovning går det att<br />

boka endags, kvälls- eller helgkurs på Tovbiten. Under<br />

trevliga former får ni möjlighet att lära er tovningens alla<br />

moment. Kursen anpassas till er kunskap och passar därför<br />

både dig som vill prova på och dig som vill fördjupa din<br />

kunskap i något moment<br />

Kurserna hålls i grupper om minst 5 personer och med<br />

varierat maxantal beroende på helg eller kväll.<br />

Ateljé Tovbiten är öppet på torsdagar mellan 13-19, eller<br />

när Gunilla Karlsson är hemma.<br />

Ring innan du kommer, eller boka kurstid.<br />

Telefon 0320-485 94 eller mobil 0703-62 90 85.<br />

Adress: Sund Töresvik 2, 511 93 Torestorp.


Sju Strömmar<br />

MARKS KOMMUN<br />

Att besöka Sju Strömmar i Torestorp är som att förflytta<br />

sig en stund in i djup regnskog. Växtligheten är tät och du<br />

får ta dig fram på stigar och spångar över vattnet som delar<br />

sig i flera flöden. Sju Strömmar är sedan 1992 ett kyrkoreservat<br />

då Göteborgs stift avsatte detta område.<br />

Området har fått sitt namn Sju Strömmar p.g.a. Torestorpsån,<br />

som startar vid sjön Holsjön, delar upp sig i flera<br />

flöden just här. Detta skapar en mäktig naturupplevelse<br />

där vattnet forsar fram från många håll och kanter. Samtidigt<br />

har Sju Strömmar genom tiderna varit en viktig kraftkälla<br />

för människan. Längs båda sidorna av ån finns det<br />

fortfarande rester av gamla kvarnar. En vattenränna med<br />

kanal byggdes redan 1880, men förlängdes till en kraftstation<br />

under första världskriget för att leverera el, vilket den<br />

gör än idag.<br />

Skogen runt Sju Strömmar består till största del av lummig<br />

blandskog. Floran av växter är artrik och du kan hitta<br />

tibast, stenbär, storrams och ormbär. Här hittar du också<br />

den ståtliga och fridlysta ormbunken safsa, eller kungsbräken<br />

som den också kallas, samt den sällsynta mussellaven<br />

som växer främst på askstammarna.<br />

63


64<br />

MARKS KOMMUN<br />

Hyltenäs kulle<br />

Hyltenäs kulle höjer sig över omgivningen på en udde mellan<br />

Östra och Västra Öresjön och är ett populärt och lätttillgängligt<br />

utflyktsmål. Här byggde en gång i tiden George<br />

Seaton ett ståtligt jaktslott och anlade en trädgård. Tyvärr<br />

brann slottet ned och idag finns bara rester kvar som vittnar<br />

om glansdagarna.<br />

Idag är området ett naturreservat som Marks kommun<br />

tagit väl hand om. Vägen upp är asfalterad och det går att<br />

ta sig upp på kullen med både bil och buss*. Det finns<br />

toaletter, parkeringsplatser, informationstavlor och en paviljong<br />

med en bildutställning över Seaton och jaktslottet.<br />

Du kan även hyra en digital guide på Marks Turistbyrå.<br />

Naturen består av stora rasbranter som är bevuxna med<br />

lövskog. De dominerande markväxterna är blåbärsris och<br />

harsyra, men bland lövträden kan man se blåsippa. Uppe<br />

på kullen finns rester kvar från Seatons trädgård och du kan<br />

se planterade växter som liguster, spireaarter, sykomorlön<br />

och kastanj.<br />

Hyltenäs kulle ligger i Öxnevalla utmed vägen mellan<br />

Torestorp och Öxnevalla.<br />

*Max busslängd 12 meter.


Horred<br />

MARKS KOMMUN<br />

Horred är ett samhälle med gamla anor inom främst textilindustrin<br />

och här produceras än idag textil i stor omfattning.<br />

HOTELL HORRED<br />

Trots namnet så finns det inget boende på Hotell Horred,<br />

men väl en restaurang där du kan äta dagens lunch eller<br />

pizza. Restaurangen ligger vid Viskadalsbanans station.<br />

HORREDSKIOSKEN<br />

Utmed Varbergsvägen ligger Horredskiosken där du bl.a.<br />

kan köpa dig vanlig grillmat.<br />

SERHOLT OF SWEDEN<br />

Serholt har en butik för lagerförsäljning i Horred där du<br />

kan handla I- och II handsortering, eller utgående varor. I<br />

butiken finns det vacker och smart design till ditt hem som<br />

porslin, dukar, skålar, vaser och mycket mera.<br />

Linnevägen 5, Horred<br />

Telefon: 0320-20 75 00<br />

www.serholt.se<br />

65


66<br />

MARKS KOMMUN<br />

Ekelund är en av världens äldsta textila familjeföretag och<br />

har drivits av familjen i 16 generationer. Huset är stort och<br />

rymmer både shopping, restaurang/café och museum.<br />

I butiken saluförs både I- och II handssortiment av hemtextilier<br />

som bordsdukar, handdukar, plädar, kuddar och<br />

mycket mer. Inne i butiken finns det en liten spännande<br />

barnhörna så barnen kan få roa sig och de vuxna få ro.<br />

Museet följer olika teman i sina utställningar där Ekelunds<br />

verksamhet genom tiderna går som en röd tråd. En<br />

av rariteterna är en jacquardvävstol från 1850-talet och i<br />

fabriken kan man få se flerfärgsvävning*.<br />

Ekelundshuset ligger mitt inne i centrala Horred och syns<br />

utmed vägen. Butiken är öppet på vardagar samt lördagar,<br />

men stängt på söndagar.<br />

Varbergsvägen 442, Horred<br />

Telefon: 0320-800 01<br />

www.ekelundshuset.se<br />

*Åldersgräns 11 år för visning i fabrik<br />

Ekelundshuset


Klockaregården<br />

Klockaregården i Horred är en pärla inom Horreds kyrkby.<br />

Här sjuder det av liv och aktiviteter - olika beroende på<br />

årstid. I den gamla ladugården finns ett museum och det<br />

finns bland annat en mangel från 1800-talet. Mangeln flyttades<br />

hit från Annelund 1993 och är en av världens största<br />

i sitt slag. Det finns fyra kända manglar av denna typ i västeuropa.<br />

Det finns andra föremål från jordbruk och skog,<br />

trä och träindustri samt textil.<br />

Ända sedan 1924 har historien om kulknappen varit<br />

påtaglig i Horred. Smedmästare Carl-Hjalmar Andersson<br />

fann denna kulknapp, som tros ha orsakat Karl XII:s död.<br />

Kulan har varit nämnd i den muntliga traditionen i över<br />

200 år. Originalkulan finns på Varbergs Museum, men en<br />

kopia och en tidstypiskt klädd docka kan man beskåda i<br />

Klockaregårdens lokaler.<br />

Klockaregården ligger på Helsjövägen. Sväng av riksväg<br />

41 i Horreds centrum – mot Helsjön.<br />

Är du intresserad av att veta mer kan du ringa<br />

0320-820 36, 0320-807 06 eller 0320-801 90<br />

MARKS KOMMUN<br />

67


68<br />

MARKS KOMMUN<br />

Helsjön folkhögskola<br />

Helsjön folkhögskola och kursgård ligger naturskönt vid<br />

Texelbergets fot och Helsjöns strand.<br />

Förutom sedvanlig kursverksamhet hittar du en modern<br />

konferensanläggning och på helger och icke skoltid står aulan<br />

och klassrummen till förfogande.<br />

Helsjön har ett utmärkt kök och satsar på en varierad<br />

meny med både husmanskost och kryddstarka rätter från<br />

världens alla hörn. Råvarorna är årtidsanpassade, ekologiska<br />

och i den mån det går rättvisemärkt.<br />

På Helsjön finns det gymnastiksal, fotbollsplan och flera<br />

promenadstigar så det går att kombinera vistelsen med<br />

motion och avkoppling.<br />

Vandrarhemmet/Bed & Breakfast erbjuder både enkelrum,<br />

dubbelrum och familjerum.<br />

Bokning av rum görs på telefon: 0703-85 13 96.<br />

Bokning för konferens: 0320-20 58 30.<br />

För mer information: www.helsjon.fhsk.se


VARBERGS KOMMUN<br />

Brosäter Bed & Breakfast<br />

I Sundholmen, strax utanför Horred hittar du Brosäter Bed<br />

& Breakfast. Med vackra omgivningar vid <strong>Viskan</strong>s strand,<br />

möjlighet till aktiviteter (fiske, kanotfärder i <strong>Viskan</strong>, cykling<br />

och vandring) och nära till utflyktsmål har du ett passande<br />

boende i den natursköna Viskadalen.<br />

Det är lätt att ta sig till Brosäter, som ligger i närheten<br />

av riksväg 41. Norr om Horred är det bara att följa skyltningen<br />

B&B. Det går även att ta sig dit med tåg och buss.<br />

Brosäter Bed & Breakfast har öppet året runt och erbjuder<br />

åtta dubbelrum med möjlighet för extra sängar. Fem<br />

rum finns i huvudbyggnaden och gemensamt med de andra<br />

gästerna har man balkong, ett allrum med bibliotek<br />

och TV samt två toaletter och två duschrum. I ett annex<br />

finns tre dubbelrum, matsal, toaletter med dusch och allrum.<br />

Ett dubbelrum är inrett som familjerum med dubbelsäng<br />

och våningssäng. I annexet finns också möjlighet<br />

för självhushållning (pentry).<br />

Frukost serveras i huvudbyggnaden när man önskar före<br />

klockan 10.<br />

Bokning och information; 0737-88 63 69, eller läs mer på<br />

www.brosater.com<br />

69


70<br />

VARBERGS KOMMUN<br />

Veddige<br />

Ortsnamnet härstammar från vikingatiden. Första gången<br />

man hittat namnet är i ett originalbrev från 1347, då byn<br />

kallades Vidhogher. På berget Örnahögen vid Näs, 4 km<br />

nedströms byn, finns rester av en gammal fornborg.<br />

Anläggningen ligger på ett svårtillgängligt berg, med två<br />

markerade toppar, skilda åt av en djup skreva. Kanske är<br />

det detta dubbelberg, som åsyftas, med namnet Vidhogher.<br />

Veddige kallades av de gamle för ”Örnen”. Järnvägen<br />

Borås-Varberg blev klar 1880 och nya verksamheter växte<br />

fram.<br />

VEDDIGE TORG<br />

I Veddiges centrum hittar du ett flertal restauranger och<br />

vid det lilla torget utmed vägen finns det en affär. Här ligger<br />

också en pizzeria. Längre ner på Varbergsvägen hittar<br />

du ytterligare en pizzeria.


VARBERGS KOMMUN<br />

Gårdakrik<br />

Bed & Breakfast på Gårdakrik i Grimmared erbjuder enklare<br />

övernattning med frukost i det gamla gårdshuset, i<br />

lugn miljö och med ängarna runt hörnet. Antal bäddar: 8<br />

st. Servering av middag eller annan måltid efter överenskommelse.<br />

I området finns promenadstråk längs åker, äng och skog.<br />

Hallandsleden och Ridleden finns ca 1 km från gården.<br />

Även Cykelspåret passerar nära Gårdakrik. Naturen är<br />

mycket omväxlande med sjöar, ek- bok-, och granskog. Matsäck<br />

kan erbjudas.<br />

Det är 5 km till fiske och bad i insjöarna Fävren och stora<br />

Värsjön. Föredrar ni saltvatten så ligger kusten ca 2 mil<br />

från gården. Stallplatser kan erbjudas till er som gästar med<br />

häst. Det finns också möjlighet till korttidsjakt, jaktsafari<br />

och vandringspaket.<br />

Grimmared 232 , Veddige<br />

Telefon: 0340-342 34, mobil: 0708-30 13 91<br />

e-mail: info@gardakrik.se<br />

www.gardakrik.se<br />

71


72<br />

VARBERGS KOMMUN<br />

Stättareds 4H–gård<br />

På Stättareds 4h-gård hittar du allt du kan tänka dig för<br />

lant- och friluftsliv. I mangårdsbyggnaden ligger ett vandrarhem<br />

med 21 bäddar och kök utrustat för självhushåll,<br />

matsal och TV-rum. Hela vandrarhemmet är rökfritt men<br />

det är tillåtet att ta med sig hunden på rummet.<br />

På gården kan du hälsa på djuren som bor där och sommartid<br />

kan du åka häst och vagn eller släde på vintern.<br />

Naturen är vacker och det finns fullt utrustade lägerplatser<br />

med vindskydd för övernattning och grillplatser med<br />

ved och grillgaller både på gården och vid sjön. En tältkåta<br />

finns också att hyra och möjlighet att ställa upp husvagn.<br />

Runt gården finns det många vandringsleder där några<br />

är anpassade för både barnvagnar och funktionshindrade.<br />

Nära gården ligger dessutom Lillesjön och Hornsjön. Här<br />

hittar du en liten badplats och en klubbstuga med ett litet<br />

fik.<br />

Stättareds 4h-gård är öppet för besök alla dagar om året.<br />

För mer information kontakta Mia Svensson på<br />

telefon: 0340-300 03, eller 0708-96 34 66<br />

www.stattareds4h.se


Åsens Gård<br />

Verksamheten på Åsens Gård bedrivs med Islandshästar<br />

som är noga utvalda och har bra gångarter. Här erbjuds ridskola,<br />

ridläger, privatlektioner, helgkurser och turridningar.<br />

Ridskola och turridningar sker i små grupper för att alla<br />

ska hinna få mycket uppmärksamhet och få ut så mycket<br />

som möjligt av tiden. Ridskola och helgkurser är öppna<br />

både för dig med ridvana och för dig som saknar ridvana.<br />

Säkerheten sätts främst och därför krävs ridvana för alla<br />

turridningar. Hästar och instruktör är välutbildade för att<br />

kunna stå för god kvalité.<br />

Samarbete sker även med andra aktörer och ni kan erbjudas<br />

paketlösningar med flera olika aktiviteter såsom paddling,<br />

mountainbike samt andra friluftsupplevelser. Hör av<br />

er för mer information om dessa paket.<br />

Telefon: 0340-62 62 16 eller 0701-31 47 74.<br />

www.asensgard.se<br />

VARBERGS KOMMUN<br />

73


74<br />

VARBERGS KOMMUN<br />

Garden Route<br />

Varberg är inte bara sol och bad, här finns också natursköna<br />

omgivningar med slingrande vägar och mysiga små<br />

villaområden. Här finns en ren landsbygd med böljande<br />

sädesfält och betande hästar och kor. Med sitt milda kustklimat<br />

och bördiga jord kan ”växtkusten” vara ett lika passande<br />

namn som väskusten på denna del av Sverige.<br />

Stawåsens visningsträdgård, Garden in Veddige och<br />

Derome Kryddor och Perenner utgör tillsammans<br />

Garden Route - en inspirerande trädgårdsrunda för alla<br />

som älskar växter och vacker natur.<br />

GARDEN IN VEDDIGE<br />

Birgit & Curts Garden in Veddige är en naturskön villaträdgård<br />

i Veddige samhälle. Med gedigen växtkunskap<br />

och god fantasi har de under 20 år format sin prisbelönta<br />

och omskrivna ”drömträdgård”.<br />

Här finns cirka 2300 växter, varav många sällsynta, från<br />

jordens alla hörn. För färgprakten svarar bland annat 180<br />

rhododendron och 240 olika clematis.<br />

Trädgården utsågs år 1998 till Sveriges vackraste trädgård<br />

av tidningen LAND.<br />

Villagatan 48, Veddige<br />

Tel; 0340-304 15<br />

www.gardeners.se<br />

OBS! Bokning gäller.


VARBERGS KOMMUN<br />

STAWÅSEN VISNINGSTRÄDGÅRD & BUTIK<br />

Vackert belägen kringbyggd gård ifrån slutet av 1600-talet<br />

med stenlagd innergård. Trädgården består av en mängd<br />

ovanliga träd, buskar, rosor, clematis och perenner.<br />

Här finns två anlagda dammar samt en naturligt porlande<br />

bäck ifrån skogen. 1995 fanns ingenting mer än gräs, nu är<br />

4000kvm helt planterad och indelad i 4st avdelningar.<br />

I butiken ROS-tigt finner du vackra roskoppar av Maria<br />

Liliegren, fågelbad, grodor, kransar och krukor till trädgården.<br />

Håkesgård Stamnared,<br />

Veddige<br />

Tel; 0340-322 00<br />

Web; stawasen.zoomin.se<br />

OBS! Bokning gäller<br />

75


76<br />

VARBERGS KOMMUN<br />

DEROME KRYDDOR OCH PERENNER<br />

Annorlunda plantskola på bondgård. Visningsträdgård<br />

med damm, örtagård och massor av blomsterrabatter.<br />

Dessutom gårdsbutik och lekplats till barnen.<br />

Stort sortiment av ovanliga växter; cirka 800 olika<br />

perennsorter och arter och drygt 100 krydd- och medicinalväxtsorter.<br />

Tillsammans med Birgit & Curts Garden in Veddige<br />

och Stawåsens visningsträdgård, utgör dessa tre ”Garden<br />

Route” - en inspirerande trädgårdsrunda för alla som<br />

älskar växter och vacker natur.<br />

Oavsett om ni vill besöka en eller flera av trädgårdarna,<br />

är det viktigt att boka tid först!<br />

Nordgården Derome, Veddige<br />

Tel; 0340-312 57<br />

www.deromeperenner.se


VARBERGS KOMMUN<br />

Rumpelösa kyrka<br />

Av namnet kan man luras att tro att det skulle var en gammal<br />

kyrkoruin på plats. Men namnet syftar skämtsamt till<br />

de äldre folkstammarnas mytologiska gudstro. Gånggriften<br />

härrör troligen från 2300 – 1800 f.kr vilket innebär den<br />

yngre stenåldern.<br />

Gånggrifter har sitt ursprung i tidigt organiserade storbondesamhällen<br />

och trots att just denna gånggrift inte<br />

grävts ut, har man från andra liknande gravplatser stor kännedom<br />

om hur de är uppbyggda.<br />

Rumpelösa kyrka ligger i Kvarnome vid Syllingevägen.<br />

Det är skyltat utmed vägen och lätt att hitta dit.<br />

Gånggriften ligger vid en privat gård.<br />

Tänk på att alla fornlämningar är skyddade enligt lag!<br />

77


78<br />

VARBERGS KOMMUN<br />

Hjörne naturreservat<br />

Naturreservatet i Hjörne består främst av öppna betesmarker<br />

och gamla hagmarksekar. Naturreservatet ligger<br />

på privat mark i anslutning till Hjörne gård och korna<br />

går och betar i hagen och håller marken öppen. En bit<br />

in vid ekdungarna höjer sig en brant bergsvägg som kalllas<br />

för snapphanehyllan eller snapphanegrottan. I grottan<br />

finns det inget som visar på snapphanar men däremot finns<br />

där ett stenbord och på väggarna ser man två kungliga inristningar.<br />

Oskar II sägs ha besökt sin vän apotekaren vid<br />

Hjörne gård och skämtsamt ristat in sitt namn. Därefter<br />

har även kronprins Gustav Adolf gjort ett besök.<br />

Hjörne är ett litet naturreservat med sina 0.5 hektar,<br />

men området har avsatts p.g.a. av sina ekar och förutsättningarna<br />

för en värdefull lavaflora som i sin tur ger en rik<br />

insektsfauna.<br />

Hjörne naturreservat ligger utmed gamla vägen mellan<br />

Åskloster och Veddige. En skylt visar vägen, men observera<br />

att det inte står Hjörne utan Snapphanegrottor på skylten.


VARBERGS KOMMUN<br />

Kvarnadalen<br />

Kvarnadalen hittar man nordost om Sällstorps kyrka och<br />

en gång i tiden stod här 14 st. skvaltkvarnar som försåg<br />

bönderna i området med mjöl. Kvarnarna var små och rektangulärt<br />

byggda i skiftesverk i grovt ek och de kunde mala<br />

ungefär 5-6 säckar mjöl/dag.<br />

Området runt Kvarnadalen består idag utav en vacker<br />

lundfauna med rikt fågelliv. Där växer den sällsynta strutbräken<br />

och fåglar man kan få syn på är korp, fiskgjuse och<br />

duvhök. En skogsväg går runt området där du kan stanna<br />

till och se de sju skvaltkvarnar som finns kvar idag. Den<br />

första kvarnen är daterad 1789 och i gott skick. Det går att<br />

öppna dörrarna och kika in i kvarnen.<br />

För att hitta till Kvarnadalen tar man in på vägen mot<br />

Valinge/Kyrka från väg 41 mellan Veddige och Varberg. Följ<br />

denna väg och håller höger mot Kungsäter. Sväng sedan<br />

vänster mot Rårryd/Skvaltkvarnarna. Kör tills du kommer<br />

till en brant backe. Innan backen sväng höger igen och kör<br />

fram till grustaget. Där finns parkering och en liten bänk<br />

om man vill fika. Dessutom finns det en informationstavla<br />

med områdets historia samt en karta över området.<br />

79


80<br />

VARBERGS KOMMUN<br />

Träbearbetningsmuseum<br />

I Derome hittar du ett unikt museum med över 3000 handverktyg<br />

och 200 maskiner för träbearbetning från 1700-talet<br />

och fram till modern tid. På gården hittar du träskulpturer<br />

gjorda av stockar och inne i butiken kan du både se och<br />

köpa små handgjorda träskulpturer och tavlor. En gång om<br />

året arrangeras museidagen då alla maskiner körs och slöjdare<br />

visar upp sina färdigheter.<br />

Under sommaren körs bl.a. ångmaskinen och ramsågen<br />

varje söndag. På Caféet finns även ett litet bibliotek med<br />

både äldre och moderna böcker/tidskrifter som handlar om<br />

trä- och bearbetning, skog, design, arkitektur, hemslöjd och<br />

mycket mera.<br />

Museet är öppet hela året.<br />

För öppettider, eller bokning<br />

av guidad visning, kontakta<br />

museet.<br />

Telefon: 0340-313 33 eller<br />

http://hem.passagen.se/tramuseum/


Veddige-Ås kvarn<br />

Mitt inne i Derome står en av Hallands många bevarade<br />

kvarnar. Denna tas om hand av Veddige-Ås-Sällstorps<br />

Hembygdsförening som även sköter om visningen. Inne i<br />

kvarnen finns det ca 1000 föremål att titta på.<br />

Är du intresserad av en visning kontakta ordförande på<br />

telefon: 0340-312 59.<br />

Sunvära kvarn<br />

Värö har en gång i tiden varit Hallands mest kvarntäta område<br />

och Sunvära kvarn vittnar om gamla tider. Byggsättet<br />

är Holländsk med en s.k. hätta som var populär på 1500talet<br />

då den var vridbar och därmed mer effektiv. Idag ägs<br />

och drivs kvarnen av Värö Stråvalla hembygdsförening och<br />

den är kulturminnesförklarad sedan 1994.<br />

Sunvära kvarn ligger utmed E6:an, mellan Värö och<br />

Veddige, och syns från vägen. Hembygdsföreningen håller<br />

kvarnen öppet några gånger om året om man har lust att<br />

få se kvarnen inifrån.<br />

För mer information titta in<br />

på: www.hembygd.se<br />

VARBERGS KOMMUN<br />

81


82<br />

VARBERGS KOMMUN<br />

Åkrabergs naturreservat<br />

Åkrabergs naturreservat ligger på en bergshöjd där ekarna<br />

breder ut sig och erbjuder både djur och växter en värdefull<br />

miljö. Gnejsen bildar vackra formationer och trappstenslika<br />

bergshak där man tar sig fram. Inne i reservatet<br />

står det 400 år gamla ekar som växt sig stora och brett ut<br />

sina kronor i den förmånliga jorden.<br />

På ekens bark trivs många hotade arter som gammelekslav,<br />

men man hittar även vedsvamp som bleksticka och oxtungsvamp.<br />

Har du tur kan du även få se en bred tickgnagare<br />

– en nästan klotrund skalbagge som har gamla ekar<br />

som sin främsta livsmiljö. Andra arter som trivs i området<br />

är hasselmus, nordisk fladdermus och dvärgfladdermus.<br />

Välj avfart från E6 mot Bua och Värö. Direkt höger, vid<br />

pendelparkering, tag mot Sunnvära. Följ vägen ca 2,5 km,<br />

först norrut, över E6:an och sedan österut. Reservatet ligger<br />

på vänster hand.


Åkrabergs trädgård<br />

VARBERGS KOMMUN<br />

Vid Åkrabergs trädgård hittar du Nasareths miniby. En annorlunda<br />

trädgård som sätter fantasin i gungning och ger<br />

inspiration. Du hittar bl.a. en skalenlig kopia av byn som<br />

den såg ut på 1850-talet och även en kopia av Ås kloster.<br />

Sammanlagt finns det 18 minihus, men också blommor,<br />

dammar, stenläggningar och små stigar. Inne i trädgården<br />

finns det också sittplatser och möjlighet att få sig en fika.<br />

Trädgården är öppen hela året och entrén kostar 25 kr<br />

som du betalar vid ingången. Guidade turer utförs en gång<br />

i veckan under sommarhalvåret, men det går att boka guidad<br />

visning under resten av året om man kontaktar Åkrabergs<br />

Trädgård.<br />

Trädgården ligger strax ovanför Åskloster, innan Väröbacka.<br />

Kommer du från Varberg kör du gamla E6:an över<br />

<strong>Viskan</strong> vid Klosterfjorden. Därefter är det bara att följa<br />

skyltarna. Kommer du från Borås kör du mot Veddige. Vid<br />

Veddige kyrka kör du höger mot Bua och därefter kommer<br />

skyltar till Åkrabergs Trädgård.<br />

För information om minibyn, kontakta Åkrabergs trädgård på<br />

telefon: 0340-66 53 00.<br />

83


84<br />

VARBERGS KOMMUN<br />

Borrås skåra<br />

I närheten av Väröbacka hittar du en av Hallands märkligaste<br />

naturformationer. Rakt genom berget går det en skåra<br />

som är ca 10 meter djup och 1-2 meter bred. Troligen<br />

bildades den av strömmande<br />

vatten från inlandsisen.<br />

När man börjar sin vandring<br />

uppför stigen känns det<br />

som man förflyttar sig till en<br />

annan tid. Framme vid skåran<br />

är det stenigt och man<br />

ser inte var det tar slut. Tar<br />

man sig igenom skåran kan<br />

man fortsätta upp på toppen<br />

och njuta av utsikten. Ravinen<br />

öppnar sig likt Ronjas<br />

helvetesgap på ena sidan.<br />

Berget vid Borrås skåra har<br />

troligen använts till en fornborg<br />

under järnåldern, men<br />

det finns inga synliga spår<br />

kvar.


Åskloster<br />

VARBERGS KOMMUN<br />

I det lilla samhället Åskloster i Varbergs kommun tar slutligen<br />

<strong>Viskan</strong>s färd slut i Kattegatt. Åskloster är mest känt<br />

för Ås kloster som låg här på 1100-talet och var Hallands<br />

första kloster. Idag finns det bara några gräsbeklädda ruinkullar<br />

kvar och minnet av klostret är nästan glömt. Istället<br />

ligger här Åsklostrets Kungsgård.<br />

I närheten hittar du Espeviks camping, Klosterfjordens<br />

golfklubb och det är nära till Varberg. Inne vid Åskloster,<br />

utmed vägen, finns det en kiosk där du kan köpa dig grillmat.<br />

Vid <strong>Viskan</strong>s utlopp kan du se en gammal järnvägsbro<br />

som är nerlagd och omgjord till gång och cykelbana där<br />

Ginstleden har sin dragning<br />

Här vandrar laxen in och är<br />

ett populärt fiskeställe.<br />

85


86<br />

VARBERGS KOMMUN<br />

Väröbacka Gästgiveri<br />

Ett värdshus med anor från 1700-talet som från början var<br />

ett diligensstopp och gästgiveri. Här finns det möjlighet till<br />

mat, boende och konferens. Här serveras lunch, två eller<br />

tre rätters söndagsmiddag och à la carte övriga tider. Lunch<br />

och middag serveras i restaurangen, som är från 1700-talet,<br />

med bland annat Bellman eller countrymusik i bakgrunden.<br />

På sommartid finns servering utomhus på bakgården.<br />

Catering kan erbjudas.<br />

I konferenslokalen finns det plats för upp till 40 personer.<br />

Övernattning finns i trevliga rum med frukost eller helpension.<br />

Totalt finns det fyra rum.<br />

Här anordnas det ”ladies night” en gång per månad enbart<br />

för tjejer, temakvällar med countrymusik mm. Se<br />

hemsidan för musikkvällar och gästande artister.<br />

Väröbacka Gästis ligger 5 minuters bilkörning från havet.<br />

Varbergsvägen 14, 430 22 Väröbacka<br />

Tel; 0340 -66 56 62<br />

www.gastgiveri.eu


På Årnäshalvön strax utanför Åskloster finns en vacker<br />

1800-tals gård som erbjuder mat, boende och konferensmöjligheter.<br />

Miljön är rustik och Espeviksgårdens Gästgiveri bjuder på<br />

hög standard både när det gäller mat och boende. Menyn<br />

är varierande och rummen fullt utrustade. En stuga med 2<br />

bäddar och ett sovloft kan hyras, och där finns det en uteplats<br />

med grill. I rummen hittar du TV och video, mysigt<br />

badrum och i priset ingår det bl.a. sängkläder och badlakan<br />

samt städning.<br />

Ginstleden* går strax förbi Espeviksgården och det är nära<br />

till Klosterfjordens golfbana. Vill du fiska kan du ta dig till<br />

Klosterfjorden och fiska i Kattegatt eller boka en havsfisketur<br />

till Fladen. Shopping hittar du i de närliggande orterna<br />

Varberg, Horred och Ullared.<br />

Espeviksvägen 20, Varberg<br />

Telefon: 0340-62 31 65<br />

info@espeviksgarden.se<br />

www.espeviksgarden.se<br />

*se Cykelleder sid 96<br />

VARBERGS KOMMUN<br />

Espeviksgården<br />

87


88<br />

VARBERGS KOMMUN<br />

Afrikahuset<br />

Afrikahuset - ett steg närmare Afrika, bara 5 minuter norr<br />

om Varberg och en knapp mil söder om <strong>Viskan</strong>s mynning.<br />

Välkommen in i Svens och Lindas hem och låna så många<br />

idéer du vill på hur du kan förnya med textilier, belysning<br />

och annan spännande inredning från Afrika. Se deras fotoutställning<br />

”Om Safari” där Linda gjort de rustika ramarna<br />

och Sven tagit bilderna. Handla genuint hantverk från ett<br />

tiotal afrikanska länder och upptäck en ny kollektion afrikans<br />

hemtextil och konfektion som de är ensamma om i<br />

Skandinavien. Ta en titt i deras egna prisbelönta djurböcker<br />

för hela familjen och avsluta med en fika i den afrikanska<br />

hyddan.<br />

Närmare Afrika kan du knappast komma utan att resa dit<br />

med Sven och Linda - det kan du också göra!<br />

Tel; 0340-62 15 00 Öppettider: torsdag - söndag kl 12-17<br />

under juni-augusti.<br />

För övrig information - www.afrikahuset.se<br />

Karibu sana! (varmt välkomna)


I de fyra kommuner som <strong>Viskan</strong> rinner genom, finns 5 golfbanor.<br />

Kombinera golf med boenden, mat och sevärdheter<br />

längs <strong>Viskan</strong>, och ni kan spendera flera spännande dagar.<br />

Ulricehamns Golfklubb<br />

Tel; 0321-279 50<br />

www.ulricehamnsgk.se<br />

Bredareds Golfklubb<br />

Tel; 033-24 54 20<br />

www.bredaredsgk.se<br />

Borås Golfklubb<br />

Tel; 033-250 250<br />

www.borasgolfklubb.se<br />

Golf<br />

Marks Golfklubb<br />

Tel; 0320-142 20<br />

www.bredaredsgk.se<br />

Klosterfjordens Golfklubb<br />

Tel; 0340-62 60 19<br />

www.klosterfjordensgk.com<br />

89


90<br />

Cykelleder<br />

Att cykla på semestern, eller på ledig tid är ett utmärkt sätt<br />

att ta sig fram på utan att tappa närheten till naturen. Det<br />

finns idag ingen märkt cykelled som går direkt utmed <strong>Viskan</strong><br />

men däremot finns det många runt om i kommunerna<br />

som korsar <strong>Viskan</strong>.<br />

BANVALLEN<br />

Banvallen går mellan Borås och Ulricehamn och utmed vägen<br />

hittar du kultursevärdheter, naturreservat, badplatser<br />

och mycket mera. Cykelpaket kan du boka hos Resdax eller<br />

Turistbyrån i Ulricehamn.<br />

HYSSNATUREN<br />

En 38 km lång cykeltur genom både böljande öppna landskap.<br />

Turen börjar och slutar i Kinna. Karta hittar du hos<br />

Marks Turistbyrå.<br />

VISKAN OCH SURTANS DAGÅNG<br />

Vid Kinna centrum startar en cykelled som tar dig runt<br />

<strong>Viskan</strong>s och Surtans dalgång. Sträckningen går bl.a. genom<br />

Öresten, Björketorp och Berghem. Karta hittar du hos<br />

Marks Turistbyrå.


CYKELSPÅRET<br />

Leden går genom de nordöstra delarna av Varberg, förbi<br />

flera vackra sjöar. Leden kommer in i Varberg vid Åkulla<br />

och sträcker sig norrut förbi Veddige.<br />

GINSTLEDEN<br />

Ginstleden går utmed Hallandskusten med en sträckning<br />

på 200 km. Vid Åskloster går banan över <strong>Viskan</strong>.<br />

VÄSTGÖTALEDEN<br />

Västgötaleden är en cykelled, som går på lågtrafikerade,<br />

attraktiva vägar genom hela Västergötland. Den är 1140<br />

km lång. För mer information kan du kontakta någon turistbyrå.<br />

SVERIGELEDEN<br />

Sverigeleden går genom inlandet med en sträckning på<br />

2590 km och är tydligt markerad med gröna skyltar. Både<br />

i Västra Götalands- och Hallands län korsar Sverigeleden<br />

några av orterna kring <strong>Viskan</strong>.<br />

För mer information, se www.svenska-cykelsallskapet.se<br />

91


92<br />

Vandringsleder<br />

Vill du ge dig ut på vandring finns det många vandringsleder<br />

att välja mellan, både korta och långa. Upplev naturen<br />

och kulturen längs <strong>Viskan</strong> till fots.<br />

SJUHÄRADSLEDEN<br />

Sjuhäradsleden startar vid Brunns kyrka i Ulricehamn och<br />

avslutas vid Ymergården i Borås. Sträckningen är 35 km<br />

och utmed vägen finns det övernattningsmöjligheter.<br />

KNALLELEDEN<br />

Knalleleden startar vid Hindåsgården och slutar vid Ymergården<br />

i Borås. Vandrar du hela sträckan på en gång tar det<br />

ca 9-10 timmar.<br />

KULTURLEDEN (FRISTAD)<br />

Vid Fristad Folkhögskola startar Kulturleden. Information<br />

och karta finns på Fristads bibliotek vid torget.<br />

STORSJÖNS VILDMARKSLED<br />

Leden är 8,8 km lång, med många historiska sevärdheter.<br />

KULTURLEDEN (SEGLORA)<br />

En kulturled är anlagd i <strong>Seglora</strong> och består av två slingor.<br />

Slingorna går på en mindre väg som är asfalterad och är<br />

därmed promenadvänlig både med barnvagn och rullstol.<br />

HYSSNALEDEN<br />

En två dagars vandringsled runt Hyssnatrakten med både<br />

natur- och kultursevärdheter. Startar vid Hyssna kyrka.


KULTURSTIGEN<br />

Vid Rydal museum kan du ta dig runt på den 700 m. långa<br />

Kulturstigen. Stigen är skyltad och här får du möta såväl<br />

människors som byggnaders historia.<br />

EKLEDEN<br />

Ekleden går genom <strong>Seglora</strong>, Rydal, Fritsla och Kinnahult<br />

och har en 3 mil lång sträckning. Leden går genom ett<br />

varierat landskap med insprängda sjöar, utsiktsplatser och<br />

slumrande torplämningar. Ekleden lämpar sig för vandring,<br />

ridning och för att cykla mountainbike.<br />

KURIRLEDEN<br />

En fem mil lång vandringsled mellan de båda medeltida<br />

fästena Öresten och Kinnahus med trevliga natur- och kulturupplevelser.<br />

VISKASTIGEN<br />

Vandringsled som följer den gamla vägen mellan Kungsäter<br />

och Öresten och som Erik XIV en gång skall ha färdats på.<br />

ÄLGSTIGEN<br />

Älgstigen är en ca 12 km lång vandringsled som utgår från<br />

Hanatorps Camping. Leden går i ett omväxlande landskap<br />

med hagmarker, sjöusikt, vacker skogsmark och porlande<br />

vattendrag.<br />

För mer info kontakta Hanatorps Camping 0320-483 12<br />

eller Gert Olsson inNature 0707-31 39 55 som också kan<br />

erbjuda guidad vandring på leden.<br />

93


94<br />

Paddling<br />

Är du intresserad av att ge dig ut på <strong>Viskan</strong> och paddla<br />

finns det företag som hjälper till med utrustning och med<br />

att arrangera guidade turer.<br />

Resdax - Ulricehamn<br />

Telefon: 0321 -53 01 70<br />

info@resdax.se<br />

www.resdax.se<br />

River & Lake - Fristad<br />

Telefon: 0708-95 02 82<br />

info@riverandlake.com<br />

www.riverandlake.com<br />

Friluftsfabriken<br />

Telefon; 033-430 04 04<br />

info@friluftsfabriken.se<br />

www.friluftsfabriken.se<br />

Äventyr i Rydal<br />

Telefon: 0320-932 42<br />

info@aventyrirydal.se<br />

www.aventyrirydal.se


Fiske<br />

Fiske för några få som förstår att uppskatta det unika.<br />

De sista paradisen blir aldrig till salu. Vi talar om naturens<br />

stora hemligheter. De ställen på jorden där tiden står<br />

stilla, där doften från rökbastun och storgäddans rörelser<br />

i vassen blandas med knastret från lägerelden. Vi tar dig<br />

till sjöar där vi erbjuder ett exklusivt fiske. Stugorna ligger<br />

intill vatten inramade av renaste natur. Vi tar fram utvalda<br />

råvaror för att tillreda och njuta av i all enkelhet.<br />

Detta är inget ställe att trängas på. Här finns en plats för<br />

några få som förstår att uppskatta det unika. Vårt motto:<br />

Det bästa vi säljer går inte att köpa! Vi erbjuder: Fiske,<br />

flytringsfiske, fiskeguidning, båtuthyrning och massa andra<br />

aktiviteter. Boende och lokal mat efter önskemål, konferensmöjligheter,<br />

mobila badtunnor och bastuanläggningar,<br />

individuell anpassade naturaktiviteter för alla!<br />

Öppet året runt!<br />

För bokning och information ring Sassis Resor 7-härad<br />

Telefon 0702-16 72 18<br />

www.sjuharad.info<br />

95


96<br />

Busstur<br />

BLAND PRÄSTAKLÄDER OCH FÅRAULL<br />

Upplev färg, doft och smak bland prästakläder och fåraull.<br />

Lyssna till finstämda toner och spännande historier. En resa<br />

genom gammal jord- och skogsbygd där Vingätten och en<br />

av de tre Stureätterna har sina rötter.<br />

Guidad rundvandring i Södra Vings Kyrka. Besök på Liturgisk<br />

Utrustning AB, vilket är ett företag som syr prästkläder<br />

och tillhandahåller textilier och kyrksilver. Shoppa,<br />

ät lunch eller drick kaffe hos Grovare Lamm & Handel<br />

& Kafé. Butik med försäljning bland annat ullprodukter,<br />

heminredning och marmelader.<br />

Telefon; 0320-59 59 59, www.ulricehamnsturistbyra.se<br />

Fler bussturer kommer att presenteras allt eftersom de färdigställs.<br />

Se www.destinationviskan.se<br />

GUIDER<br />

Behöver ni lokala guider till er busstur? <strong>Viskan</strong>s guider finner<br />

ni på www.destinationviskan.se


Turistbyråer<br />

ULRICEHAMNS TURISTBYRÅ<br />

Stationshuset<br />

Järnvägstorget, 523 30 Ulricehamn<br />

Telefon: 0321-59 59 59<br />

E-post: turist@ulricehamn.se<br />

BORÅS TURISTBYRÅ<br />

Österlånggatan 1-3, 501 80 Borås<br />

Telefon: 033-35 70 90<br />

E-post: tourist@boras.se<br />

MARKS TURISTBYRÅ<br />

Rättaregårdsgatan, 511 80 Kinna<br />

Telefon: 0320-21 72 70<br />

E-post: turistbyra@mark.se<br />

VARBERGS TURISTBYRÅ<br />

Brunnsparken/Västra Vallgatan 39, 432 24 Varberg<br />

Telefon: 0340-868 00<br />

E-post: tourist@varberg.se<br />

99


www.destinationviskan.se<br />

© <strong>Destination</strong> <strong>Viskan</strong>, maj 2009<br />

Projektledare: Kajsa Lager Brink, Coompanion<br />

Foto: Camilla Larsson, Kajsa Lager Brink samt privata<br />

Produktion: Reklamtryckeriet, Borås

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!