Årsredovisning 2009 - Dina Försäkringar

dina.se

Årsredovisning 2009 - Dina Försäkringar

Årsredovisning 2009


Styrelsen och verkställande direktören

för Ölands ömsesidiga Försäkringsbolag

avger härmed årsredovisning för 2009,

bolagets hundrasjuttonde verksamhetsår.

Stämma äger rum den

27 maj 2010, klockan 18.00

på VIDA Museum på Öland.

2 ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag

Innehåll

Året i korthet 3

Fakta om Ölands Försäkringsbolag 3

VD har ordet 4

Det gamla möter det nya 6

Nya modeller – gamla värderingar 8

Förvaltningsberättelse 10

Femårsöversikt 11

Resultaträkning 12

Resultatanalys 13

Balansräkning 14

Rapport för förändringar i eget kapital 15

Kassaflödesanalys 15

Noter till de finansiella rapporterna 16

Underskrifter 25

Revisionsberättelse 26

Ledande befattningshavare, styrelse 27

Fem självklara krav 28

Ekonomisk information Ola Bergman och Anita Rosengren

Koncept, text och form Harlem Reklambyrå och Anders Byström

Foto Martina Wärenfeldt, M-Studio

Tryck Lenanders, Kalmar


Året i korthet

k Bästa resultatet någonsin

k Fortsatt bra skadekostnadsnivå

k Fortsatt god och stabil tillväxt

k Konsolideringsgraden ytterligare förbättrad

k Sveriges nöjdaste kunder – för fjärde året i rad

k Flyttat fram positionerna i marknadsföringen

k Vässad varumärkesstrategi

k 3 nyanställda

k Nytt kontor i Åryd i Blekinge

k Lansering av designade brandsläckare

k Fortsatt engagerad och lojal personal

Fakta om Ölands FÖrsäkringsbolag

Företagsnamn och organisationsnummer

Ölands ömsesidiga Försäkringsbolag, Org nr 532000-1372.

Företagsform Ömsesidigt bolag, det vill säga försäkringstagarna är kunder samtidigt som

man är ägare till bolaget. Den ömsesidiga bolagsformen är den ursprungliga formen för alla

försäkringsbolag och var den klart dominerande ägarformen fram tills i början av 90-talet.

grundat 1893 under namnet Ölands Norra Mots Brandstodsbolag. Ölands Försäkringsbolag

är en sammanslagning av Ölands Norra Mots Brandstodsbolag med säte i Borgholm och

Försäkringsbolaget Öland med säte i Färjestaden.

bolagets säte Borgholm.

lokalkontor Borgholm, Färjestaden, Kalmar, Torsås, Karlskrona och Åryd.

Produktområden Villa-, hem-, fritidshus-, fordons-, båt-, fastighets-, företags-,

lantbruks-, häst-, hund-, katt-, gröda-, skogs-, barn-, olycksfalls- och ansvarsförsäkringar.

Hemsida

www.olandsforsakringar.se

E-post

info@olandsforsakringar.se

telefon

0485-104 08

Postadress

Storgatan 7

386 31 Färjestaden

ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag 3


Vd Har ordEt

Ännu ett år med

gemensam framgång

Verksamhetsåret 2009 blev ytterligare ett framgångsrikt år. Såväl det

tekniska som det finansiella resultatet var mycket tillfredsställande.

Sammantaget blev 2009 års resultat det bästa genom tiderna. Fortsatt

bra skadeutfall, och att den finansiella oron har övergått till en mera

kontrollerad kris, har påverkat börsutvecklingen i positiv riktning. Det

goda resultatet medförde att konsolideringsgraden stärktes till 141 %,

jämfört med 113 % år 2008.

Känslan att de senaste årens vidtagna åtgärder skall fortsätta ge

trygga resultat inför framtiden, växer sig allt starkare. Nya riskurvalsregler

anpassade till det modernare samhället, samordnat med fortsatt

fokus på riskintag, brandskyddsbesiktningar och övrigt skadeförebyggande

arbete, skall trygga vår framtid.

Det är positivt att våra kunder allt oftare besöker våra kontor.

Förutom att sådana besök regelmässigt leder till ökad kunskap om

skadeförebyggande, är de kvitton på att våra kunder uppskattar den

kunskap vår personal har och den service vi erbjuder. Ökad kundkontakt

är ett bevis på att vi trivs tillsammans och att merparten av våra

kunder uppskattar det personliga mötet.

sVErigEs nÖjdastE kundEr – igEn

Att vi för fjärde året i rad blivit utnämnda till att ha Sveriges nöjdaste

kunder är en bekräftelse på att vi uppskattas av våra kunder, att de

värdesätter det arbete vi utför. I ett föränderligt samhälle blir den

lokala närheten allt viktigare. Vi är, och vi skall vara, det försäkringsbolag

som lever närmast våra kunder. Att

vi värnar om den personliga kontakten

och har förmåga att lyssna gör oss

nästan unika i dagens samhälle.

Detta, vårt grundläggande synsätt, är

basen i vår verksamhet.

4 ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag

ÖmsEsidigHEt

Våra grundläggande värderingar vägleder oss i det arbete som vi tillsammans

utför mot allt större trygghet och nöjdhet. Vår övergripande

verksamhet handlar om ömsesidighet, en grundsyn och ett tankesätt

som inbegriper en hel del värderingar som vi skall ta med oss och leva

efter. Att kunna hjälpa en medmänniska i plötslig nöd, förmågan

att kunna visa medkänsla, att vara rättvis, rak, enkel och jordnära,

är några av gamla tiders värderingar som vi skall fortsätta vårda och

ta med oss in i den nya tiden. Gamla tiders naturliga omsorg om vår

gemensamma miljö, är ett annat exempel på värdering som vi måste

återuppväcka och ge uttryck för i det framtida samhället. När vi

lyckas leva efter dessa värderingar, blir detta ett sätt att konkretisera

livskvalitet. Ölands Försäkringsbolags etablerade plattformar, Ölands

Lilla Gröna och Fem Självklara Krav, fungerar som vägledning för oss

alla att nå dit vi vill: att vara det försäkringsbolag som lever närmast

kunden.

marknadEn – mål

Våra framgångar på marknaden fortsatte under året. Det är vår

ambition att öka våra marknadsandelar ytterligare inom vårt verksamhetsområde.

Vi ska även arbeta för att öka kännedomen om vårt

varumärke.

En av våra målsättningar är att komma ännu närmare de kunder

som värdesätter den personliga kontakten och som dessutom delar vår

uppfattning om att man skall värna om sin egendom. Med ett personligt

bemötande skall vi söka upp och vårda sådana kunder. I princip är

vi ensamma om att kunna skapa en nära och personlig relation med

kunden, vilket därför är ett mycket starkt argument i jämförelse med

våra konkurrenter.

Närhet, kvalitet och ärlighet skapar trygghet för kunden. Ölands

Försäkringsbolag skall därför alltid erbjuda den överlägset bästa servicen

till kunderna. Öland, Kalmar och Blekinge kommer fortsatt att

vara vårt geografiska verksamhetsområde.


FramtidEn

Att marknadsföra våra grundläggande värderingar mot

våra målgrupper och att öka kännedomen om oss, blir

allt viktigare nu när kampen om kunderna hårdnar.

Våra konkurrenter utvidgar sina erbjudanden med exempelvis

bankverksamhet och fastighetsmäkleri. Vi har

valt en motsatt strategi; att enbart fokusera på försäkringar

och istället utveckla vårt kunnande inom detta.

I kombination med vår personliga relation till kunden,

är detta faktorer som vi tror värderas högt. Våra kunder

kommer även i framtiden att vilja välja kvalitet framför

anonyma lågprisalternativ.

Att vi som ett ömsesidigt bolag prioriterar ett bra

riskurval med skadeförebyggande arbete, innebär på

sikt kostnadseffektiva försäkringar med fortsatt konkurrenskraftiga

premier för våra försäkringstagare. Vi skall

fortsätta utbilda våra medarbetare, för att dessa även

framgent ska ha den högsta kunskapen och kunna erbjuda

den absolut bästa kundservicen inom branschen.

I vårt arbete får vi aldrig glömma bort våra grundläggande

värderingar, för det är detta vi skall förmedla till

våra kunder, det är detta som gör oss framgångsrika –

även i ett föränderligt samhälle.

Vi bryr oss.

Benny Sigurdsson

ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag 5


Det gamla möter det nya

Att något nytt är på gång i de gamla ladorna från

1700-talet intill kyrkan i Glömminge, har nog

de flesta förbipasserande noterat. Från vägen ser

man tydligt skylten med Ölands Byggnadsvård,

ett namn som snabbt skapar nostalgiska tankar

kring gamla tider. Men kanske är det kopplingen

till moderna digitala media och Internet som gör

företeelsen ännu mer exotisk, att de gamla traditionerna

får förnyat liv via ett modernt tänkesätt.

Redan i januari 2009 började Emmy Wallin och Josef Grunne

rensa ut ett av de gamla stallarna, däribland allehanda bråte

från 30-talets början, för att ett par månader senare kunna

öppna sin unika verksamhet för allmänheten. Marken arrenderar

man av kyrkan och byggnaderna av Kalmar Läns Museum. Kärleken

till gamla byggnader väcktes då de renoverade en äldre fastighet på

norra Öland, och längtan efter att påbörja en ny fas i livet hade grott

under en längre tid. När de fick höra att kyrkladorna i Glömminge var

tillgängliga, var det inget att tveka över längre. Emmy beslöt att satsa

helhjärtat på Ölands Byggnadsvård och lämnade därmed sitt liv som

journalist bakom sig, något som hon inte för en sekund har ångrat.

En av grundtankarna med verksamheten är att visa för folk i allmänhet

att det faktiskt finns alternativ till nybyggnation, och att det inte är så

komplicerat eller dyrt med byggnadsvård som man kanske tror. Och

budskapet tycks ha nått fram, redan nu är tillströmningen av intresserade

kunder ansenlig. En av uppgifterna för Ölands Byggnadsvård är med

andra ord att hjälpa till att bevara och renovera de gamla miljöerna.

6 ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag

I lokalerna finner vi ett brett sortiment av produkter i gammal stil,

exempelvis dörrar, fönster och lister. Men även vackra emaljskyltar,

linoljefärg, gjutjärnskaminer, skomakarlampor och blomställningar

för trädgårdsbruk, bara för att nämna en liten del. Målsättningen för

Emmy och Josef är att Ölands Byggnadsvård i Glömminge ska fungera

som en mötespunkt för en bred publik. Därför håller man även kurser

och föreläsningar, man har knutit till sig ett nät av hantverkare med

olika specialiteter och ambitionen är att så småningom kunna hålla

öppet årets alla månader. Kanske är det inte så märkligt att Ölands

Byggnadsvård erhöll Byggnadsvårdspriset 2009.


Att man har valt att fokusera på det gamla, är emellertid inget hinder

för modernt nytänkande. Stor kraft läggs därför på att vara närvarande

på nätet i olika sammanhang. Tvärt emot vad man kanske kunde förvänta

sig, sker en mycket stor del försäljningen över nätet, med kunder

i såväl Sverige som Norge och Danmark. Emmy lägger stor vikt vid att

uppdatera företagets hemsida flera gånger i veckan, hon svarar kontinuerligt

på e-post, är aktiv på Facebook och försöker vara tillgänglig

nästan konstant. All reklam sker dessutom över Internet. ”För oss är

det fysiska läget för verksamheten viktig”, säger Emmy. ”Att vi fick

möjlighet att etablera oss alldeles intill landsvägen mitt i Glömminge,

och dessutom i en för oss perfekt miljö, är ett privilegium.” Vi ser oss

runt i den vackra gamla byggnaden och förstår vad hon menar. Hon

fortsätter: ”Men det är lika viktigt att vi är aktiva i den digitala världen,

trots vårt fokus på det gamla. Det är på Internet det händer och

det är där vi kan skapa vår kundkrets. Exempelvis ligger våra skomakarlampor

högst upp på Google.”

Vi nickar och begrundar dessa två kontraster, digitalt kontra byggnadsvård,

två motpoler som på något sätt blir en skärningspunkt

mellan den nya och den gamla världen. Ett nutida sätt att arbeta med

gamla produkter, som gör Ölands Byggnadsvård ännu mer intressant

som företeelse.

Det är Emmy själv som styr in samtalet på det där med försäkringar.

”För oss var det självklart att välja Ölands Försäkringsbolag”, berättar

hon och motiverar valet med goda erfarenheter från tidigare bostad

och att Ölands Försäkringsbolag känns naturligt med hänsyn till

värderingar och beteende. ”De var här och tittade i ett tidigt skede

och var mycket positivt inställda till denna typ av verksamhet. Och att

jag har en och samma kontaktperson och slipper slussas runt, är inte

heller någon nackdel precis. Det känns att de verkligen tar hand om

även den lilla kunden.”

Det är april månad när vi träffar Emmy, just nu koncentrerar hon

sig på att färdigställa lokaler och produkter inför sommarperioden.

Risken finns att det blir en riktigt hektisk sommar, när allt fler hittar

till de gamla ladorna i Glömminge. Och listan med planerade aktiviteter

är givetvis späckad. Exempelvis ska en byggnadsvårdsmässa i

juli månad organiseras, med föredrag och praktiska demonstrationer

av en rad olika hantverkare. Det känns som att Ölands Byggnadsvård

redan är på väg att etablera sig som den knutpunkt för intresserade

som Emmy så hårt eftersträvar – samtidigt som aktiviteterna över

Internet fortsatt håller samma höga intensitet. Det är vår förvissning

att Emmys och Josefs satsning på att marknadsföra det gamla och

traditionella med moderna metoder kommer att lyckas. Och dessutom

har Emmy tack vare detta fått möjlighet att, efter ett antal år i

exil i Stockholm, Göteborg och Växjö, flytta tillbaka till sin barndoms

ö, Öland. Bara det är ju en utmärkt grogrund för framgång.

ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag 7


Nya modeller

– gamla värderingar

Vi träffar Anders Wijkman under ett av hans besök i Kalmar. För de flesta av oss är

han en mycket välkänd profil, en person som vi har kunnat se och lyssna på i en rad

olika sammanhang. Det bestående intryck han ger under samtalet är att han tycks

vara en människa som älskar att ha många bollar i luften och som ständigt brinner

av entusiasm för det han sysslar med

Anders Wijkman säger sig ha pendlat mellan politik och icke-politik

i mer än 45 år. I dag överskuggar hans djupa engagemang för miljö

och alternativa välfärdsmått dock alla eventuella partipreferenser.

Som vice ordförande i Tällberg Foundation är han pådrivande i ett

globalt projekt som syftar till att belysa kopplingarna mellan ekonomi,

ekosystem, klimat och social utveckling – och har som mål att skapa

nya modeller för att mäta välfärd och välbefinnande. ”Att definiera

utveckling med bruttonationalprodukten som måttstock, det är

helt förlegat”, säger han. ”Vi behöver snarare ett välfärdsmått som

beskriver såväl nyttan som kostnaden av olika ekonomiska aktiviteter

– ytterst en fråga om kvalitet. Om jag till exempel torkar min skjorta

i torktumlaren blir detta en pluspost i BNP – men inte om jag torkar

samma skjorta i solen på tvättlinan en sommardag”. Det är hans fasta

övertygelse att vi måste återvända till de gamla värderingarna, återuppväcka

den personliga servicen, förlänga livslängden på våra produkter,

lära oss att vårda och reparera snarare än att låta konsumtionskulturen

ohämmat florera. ”Resurserna på vår jord kommer inte att räcka till”,

fortsätter han. ”I dag finns det i världen över fem miljarder mobiltelefoner,

apparater som kommer att kastas bort när nya modeller lanseras.

Tänk om mobilföretagen istället hade som affärsmodell att tjäna

pengar så länge som möjligt på varje telefon. Då skulle designen bli

annorlunda och telefonerna skulle leasas istället för att säljas. Vi måste

förändra våra attityder, ersätta vår fixering på kvantitet med kvalitetstänkande.

Den kortsiktighet som i dag tyvärr kännetecknar såväl

politik som produktion och finansvärld, kan bli fullständigt förödande

för vår gemensamma framtid.”

Anders påtalar också den kanske allvarligaste bristen i begreppet BNP;

att de negativa konsekvenserna för miljön och ekosystemet lämnas

helt utanför. Som exempel nämner han att Kinas naturvårdsverk har

bedömt att den snabba tillväxten i landet har orsakat skador på hälsa

8 ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag

och miljö som uppgår till minst 6 % av BNP, vilket är nästan lika

mycket som den årliga ekonomiska tillväxten. Han lämnar också ett

annat illustrerande exempel, att orkanen Katrina 2005 orsakade mer

än 1100 dödsfall och nära tvåhundra miljarder dollar i egendomsskador,

men att Katrina trots detta bidrog till att BNP steg i södra USA

tack vare att byggandet ökade.

Intresserat fortsätter vi lyssna på hur Anders Wijkman åter tar ner

resonemanget på ett lägre plan, brunnen av engagemang tycks aldrig

sina. Han framhåller bestämt att vi som människor har förflyttat oss

från det lilla samhället med social sammanhållning till en värld med

allt större anonymitet. Där pengar oftast är det avgörande styrmedlet

och där de sociala medierna blir den nya sammanhållningen. Han

upprepar att vi måste åter till gamla tiders värderingar, att vi måste

skilja på reella och fiktiva värden. ”Vi ska absolut inte säga nej till

utveckling, men vi måste omdefiniera spelreglerna. För företagen,

för politikerna, för oss själva som människor. Finanskapital, fabriker

och infrastruktur är nödvändiga för varuproduktion. Men vi behöver

också naturkapital, som måste vårdas precis som finanskapitalet.

Skillnaden är att när naturkapitalet är förbrukat kan det inte räddas av

aldrig så många krislån. Vissa typer av tillväxt är direkt oekonomisk,

men det ser vi inte – eller vill vi inte se – som systemet är riggat”

Tällberg Foundation, där Anders Wijkman i dag är verksam, grundades

i Sverige 1981 och är en ideell internationell organisation.

Stiftelsen arbetar med frågan: ”How on earth can we live together

– we humans and we with nature?” Genom att engagera ledare och

beslutsfattare från hela världen, vill man belysa kopplingarna mellan

olika sektorer och problem. Bara genom att förstå sambanden kan vi

lösa problemen, som i viktiga delar är kopplade till vår besinningslösa

jakt på mera, på ökad materiell tillväxt. Att Wijkman varit riksdags-


ledamot, generalsekreterare för svenska Röda Korset, generalsekreterare

i Naturskyddsföreningen, biträdande generalsekreterare i FN och

medlem i Europaparlamentet, innebär självfallet att han har byggt upp

ett omfattande och internationellt nät av värdefulla kontakter världen

över, kontakter som kan vara ovärderliga i arbetet med att förändra

synen på välfärdsbegreppet.

”Ett steg bakåt kan innebära flera steg framåt”, summerar Anders

Wijkman. ”Det finns redan i dag en rad exempel på företag som har

förstått, företag som renoverar eller återanvänder produkter, som

erbjuder leasing istället för köp, som fokuserar på service och närhet.”

Han reflekterar en liten stund, och tillägger sedan. ”Globaliseringen

i all ära, men faktum är att massor av jobb har försvunnit på grund

av fusionsprocesserna. I värsta fall kan marknadsekonomin vara i

gungning, det finns en stor risk att systemet inte överlever. Vi måste

utveckla en ny modell som inte är inriktad på slit och släng och maximal

konsumtion av resurser, vi måste utveckla alternativa välfärdsmått

och andra affärsmodeller.”

Efter ungefär en timme med Anders Wijkman, tackar vi för en oerhört

tankeväckande pratstund, och vi skiljs åt. Anders Wijkman försvinner

iväg till det seminarium han ska medverka på i Kalmar, och vi själva

styr kosan mot Ölandsbron. Det slår oss att Ölands Försäkringsbolag

faktiskt är ett företag som återspeglar en hel del av Wijkmans tankar,

som vårt sätt att erbjuda personlig kontakt och service, att vi undviker

att falla i anonymitetens fälla och att vi envist håller fast vi de värderingar

som under lång tid har byggt företaget. Vi kan sammanfatta att

detta faktiskt känns riktigt bra.

ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag 9


Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Ölands ömsesidiga Försäkringsbolag, org nr

532000-1372, avger härmed årsredovisning för tiden 1 januari – 31 december 2009.

Ölands Försäkringsbolag bedriver verksamhet i associations formen ömsesidigt försäkringsbolag

och har sitt säte i Borgholms kommun.

VErksamHEt

Ölands Försäkringsbolag meddelar direkt försäkring mot brand och

annan sakskada till privatpersoner, lantbruk och företag. Bolagets verksamhetsområde

är Kalmar och Blekinge län. Genom Dina Försäkring

AB tillhandahåller bolaget även försäkringar inom försäkringsklasser där

bolaget saknar egen koncession. Motorfordonsförsäkringar förmedlas

sålunda till Dina Försäkring AB. Vid årsskiftet hade 15 787 st (14 750

st) försäkringar motsvarande en premievolym å 39 120 tkr (36 970 tkr)

förmedlats. Bolaget säljer i denna affär tjänster avseende försäkringsoch

skadeadministration motsvarande åtta heltidstjänster till Dina Försäkring

AB. Bolaget meddelar även indirekt försäkring mottagen från

Dina Försäkring AB.

struktur oCH organisation

Ölands Försäkringsbolag är ömsesidigt och ägs av försäkringstagarna.

Bolaget är tillsammans med 45 andra Dinabolag medlem i Dina Försäkringar

Riksförbund och delägare i Dina Försäkring AB, som bl a svarar

för att gruppens försäkringar på ett betryggande sätt blir återförsäkrade,

både externt och inom bolagsgruppen. Bolaget deltar i Dinagruppens

interna återförsäkringssystem, som innebär att man även mottar andelar

av Dina Försäkring ABs och gruppens återförsäkring genom förmedling

av Dina Försäkring AB.

Bolagets styrelse har 7 ledamöter. Bolaget har 27 (25) anställda inklusive

verkställande direktören och ett specialombud och avser inte att

väsentligt förändra personalstyrkan under nästkommande år.

rEsultat

Premieintäkterna i direkt försäkring uppgick till 55 151 tkr (52 627 tkr)

vilket är en ökning med 5 % (6 %). Skadekostnader i direkt försäkring,

exklusive kostnader för skadereglering och före avgiven återförsäkring

uppgick till 21 628 tkr (15 253 tkr). Resultatet i mottagen återförsäkring

uppgick till 4 322 tkr (1 189 tkr).

Försäkringsrörelsen uppvisar ett resultat å 11 570 tkr (18 794 tkr).

Kapitalförvaltningens resultat är 11 368 tkr (-12 961 tkr). Finansmarknaden

har återhämtat sig 2009 efter turbulensen under hösten

2008. Börsen har under 2009 utvecklats positivt. Totalavkastningen för

bolagets samtliga placeringar uppgår för 2009 till 7,5 %.

Efter avsättning till säkerhetsreserv och omräkning av uppskjuten

skatt på orealiserade vinster blir årets redovisade resultat 6 520 tkr

(- 2 631 tkr).

10 ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag

riskEr

Bolaget är exponerat för risker såsom försäkringsrisker vilka huvudsakligen

utgörs av tecknings- respektive reservsättningsrisker. De finansiella

riskerna utgörs främst av aktiekursrisker. Riskhanteringen beskrivs närmare

i not 3.

likViditEts- oCH kaPitalbEHoV

Ölands Försäkringsbolags likviditets- och kapitalbehov är tillgodosett.

För att uppfylla framtida solvenskrav och behålla handlingsfrihet måste

verksamheten fortsätta att generera överskott.

VäsEntliga HändElsEr

Finansmarknadens återhämtning under 2009 har inneburit att finansrörelsen

åter visar positivt resultat.

Därtill fortsatt bra skadekostnadsnivå och ett starkt resultat i försäkringsrörelsen

innebär att bolagets konsolidering har kunnat stärkas.

Dinagruppen erhöll 2009 för fjärde året i följd förstaplaceringen i

Svensk Kvalitetsindex mätning av de mest nöjda kunderna inom sakförsäkring.

Vi har flyttat fram positionerna ytterligare genom fortsatt utveckling

av varumärkesstrategin. Kundtjänsten har förstärkts med tre nya medarbetare.

Ett nytt kontor har öppnats i Åryd i Blekinge.

Det skadeförebyggande arbetet har fortgått med elrevisioner och

brandskyddsbesiktningar och kommer att intensifieras ytterligare framgent.

Lansering av designade brandsläckare har varit lyckosam.

Personalens stora engagemang och lojalitet lägger grunden till fortsatt

god tillväxt vilket skapar goda framtidsutsikter för bolaget.

rEsultatdisPosition

Till bolagsstämmans förfogande står:

Balanserat resultat 18 375 743

Årets resultat 6 520 157

24 895 900

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras på

följande sätt:

I ny räkning balanseras 24 895 900


Femårsöversikt

Belopp i tkr 2009 2008 2007 2006 2005

rEsulTaT

Premieintäkt (f e r) 65 005 62 700 57 382 52 642 46 782

Premieinkomst (f e r) 66 736 63 478 58 388 54 518 49 521

Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 120 1 222 1 004 633 370

Försäkringsersättningar (f e r) 35 547 29 867 32 552 33 740 37 030

Driftskostnader 18 007 15 261 10 610 9 431 11 080

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 11 570 18 794 15 224 10 103 -958

Årets resultat 6 520 -2 631 1 147 14 456 6 843

EKonomisK sTällning

Placeringstillgångar (verkligt värde) 147 885 125 017 120 126 105 137 77 271

Försäkringstekniska avsättningar (f e r) 80 782 78 701 76 339 70 271 55 664

Konsolideringskapital 94 003 71 065 65 233 47 100 25 757

(härav uppskjuten skatt) 7 024 4 606 6 017 5 132 2 983

Kapitalbas 94 003 71 065 65 233 47 100 25 757

Erforderlig solvensmarginal 31 170 31 584 20 218 12 628 10 714

nycKElTal

resultat av skadeförsäkringsrörelsen

Skadeprocent (f e r) % 55 48 57 64 79

Driftskostnadsprocent (f e r) % 28 24 19 18 24

Totalkostnadsprocent (f e r) % 83 72 76 82 103

resultat av kapitalförvaltningen

Direktavkastning % 1) 0,8 1,3 1,1 1,0 1,3

Totalavkastning % 2) 7,5 -9,0 3,6 12,2 13,7

Ekonomisk ställning

Konsolideringsgrad % 3) 141 113 112 86 52

1) Direktavkastning mäts såsom summan av driftsresultat fastigheter, utdelningar och ränteintäkter i förhållande till genomsnittligt värde på

Placeringstillgångar och Kassa och bank.

2) Totalavkastning mäts såsom summan av direktavkastning, värdeförändringar och realisationsresultat i förhållande till genomsnittligt värde

på Placeringstillgångar och Kassa och bank.

3) Konsolideringsgrad mäts som kvoten mellan konsolideringskapital och premieinkomst för egen räkning. Konsolideringsgraden bör överstiga

100.

2005 2006 2007 2008 2009

Skadeprocent (f e r) 79 64 57 48 55

Totalkostnadsprocent (f e r) 103 82 76 72 83

Konsolideringsgrad 52 86 112 113 141

140

120

100

80

60

40

20

0

2005 2006 2007 2008 2009

Skadeprocent (fer)

Totalkostnadsprocent (fer)

Konsolideringsgrad

ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag 11


Resultaträkning

Belopp i kr not 2009 2008

TEKnisK rEdovisning av sKadEFÖrsäKringsrÖrElsE

Premieinkomst 4 77 398 566 73 074 749

Premier för avgiven återförsäkring -10 662 412 -9 596 353

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier 27 -2 134 200 -852 108

och kvardröjande risker

Återförsäkrares andel av Förändring i Avsättning för 402 619 73 554

ej intjänade premier och kvardröjande risker

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 65 004 573 62 699 842

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 5 119 933 1 221 920

utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring -37 947 747 -31 612 294

Återförsäkrares andel 2 750 327 3 328 621

Efter återförsäkrares andel -35 197 420 -28 283 673

Förändring i avsättning för oreglerade skador

Före avgiven återförsäkring 1 237 434 1 445 278

Återförsäkrares andel -1 587 025 -3 028 582

Efter återförsäkrares andel -349 591 -1 583 304

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) 6 -35 547 011 -29 866 977

Driftskostnader 7 -18 007 084 -15 260 872

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 9 11 570 411 18 793 913

icKE-TEKnisK rEdovisning

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 570 411 18 793 913

Kapitalavkastning, intäkter 10 4 128 268 2 752 528

Orealiserade vinster på placeringstillgångar 11 8 730 453 -3 401 572

Kapitalavkastning, kostnader 12 -1 737 170 -10 415 440

Orealiserade förluster på placeringstillgångar 11 366 241 -675 066

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen 5 -119 933 -1 221 920

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 22 938 270 5 832 443

Bokslutsdispositioner

Förändring av säkerhetsreserven -14 000 000 -9 875 000

Resultat före skatt 8 938 270 -4 042 557

Skatt på årets resultat 14 -2 418 113 1 411 822

ÅrETs rEsulTaT 6 520 157 -2 630 735

12 ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag


Resultatanalys 2009

totalt direkt försäkring av svenska risker summa mottagen

2009 Hem & Företag & direkt återför-

Belopp i tkr villa fastighet försäkring säkring

sKadEFÖrsäKringsrÖrElsEns

TEKnisKa rEsulTaT

Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) 65 005 21 227 23 262 44 489 20 515

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen 120 55 65 120 0

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) -35 547 -13 534 -10 141 -23 675 -11 872

Driftskostnader -18 007 -6 530 -7 156 -13 686 -4 321

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 11 571 1 218 6 030 7 248 4 322

Avvecklingsresultat 3 714 545 330 875 2 839

(efter avgiven återförsäkring)

FÖrsäKringsTEKnisKa avsäTTningar

(före avgiven återförsäkring)

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 28 515 13 810 14 705 28 515 0

Oreglerade skador 58 761 4 119 5 626 9 745 49 016

Summa försäkringstekniska avsättningar 87 276 17 929 20 331 38 260 49 016

före avgiven återförsäkring

ÅTErFÖrsäKrarEs andEl av

FÖrsäKringsTEKnisKa avsäTTningar

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 4 313 2 339 1 974 4 313 0

Oreglerade skador 2 180 440 1 740 2 180 0

Summa återförsäkrares andel av 6 493 2 779 3 714 6 493 0

försäkringstekniska avsättningar

Noter till resultatanalys och

skadeförsäkringsrörelse

totalt direkt försäkring av svenska risker summa mottagen

2009 Hem & Företag & direkt återför-

Belopp i tkr villa fastighet försäkring säkring

PrEmiEinTäKTEr (efter avgiven återförsäkring)

Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) 77 399 25 953 30 930 56 883 20 516

Premier för avgiven återförsäkring -10 662 -3 899 -6 763 -10 662 0

Förändring i Ej intjänade premier och -2 134 -1 053 -1 081 -2 134 0

kvardröjande risker

Återförsäkrares andel av förändring i Ej intjänade 402 226 176 402 0

premier och kvardröjande risker

65 005 21 227 23 262 44 489 20 516

FÖrsäKringsErsäTTningar

(efter avgiven återförsäkring)

utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring -37 947 -15 123 -12 479 -27 602 -10 345

Återförsäkrares andel 2 750 2 000 750 2 750 0

Förändring i oreglerade skador

Före avgiven återförsäkring 1 237 682 2 081 2 763 -1 526

Återförsäkrares andel -1 587 -1 093 -494 -1 587 0

-35 547 -13 534 -10 142 -23 676 -11 871

ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag 13


Balansräkning

Belopp i kr not 09-12-31 08-12-31

TillgÅngar

Placeringstillgångar

Byggnader och mark 15 7 000 000 7 000 000

Placeringar i koncernföretag och intresseföretag

Aktier och andelar i koncernföretag

andra finansiella placeringstillgångar

16 100 000 100 000

Aktier och andelar 17 44 132 480 37 073 826

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 18 47 596 898 33 305 841

Övriga lån 19 40 000 48 739

Depåer hos företag som avgivit återförsäkring 49 015 506 47 488 821

147 884 884 125 017 227

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 4 313 337 3 910 718

Oreglerade skador 28 2 179 445 3 766 470

Fordringar

6 492 782 7 677 188

Fordringar avseende direkt försäkring 20 11 519 617 12 953 942

Fordringar avseende återförsäkring 4 322 659 3 295 014

Övriga fordringar 255 112 299 722

andra tillgångar

16 097 388 16 548 678

Materiella tillgångar och varulager 22 499 657 583 453

Kassa och bank 17 659 438 14 588 731

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18 159 095 15 172 184

Upplupna ränteintäkter 117 344 52 222

Förutbetalda anskaffningskostnader 23 1 850 000 1 600 000

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 285 814 285 866

2 253 158 1 938 088

summa TillgÅngar 190 887 307 166 353 365

EgET KaPiTal, avsäTTningar och sKuldEr

Eget kapital

Bundet eget kapital

Andra fonder

25

Reservfond

Fritt eget kapital

6 000 000 6 000 000

Balanserad vinst 18 375 743 21 006 478

Årets resultat 6 520 157 -2 630 735

30 895 900 24 375 743

obeskattade reserver 26 56 083 741 42 083 741

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 27 28 514 721 26 380 521

Oreglerade skador 28 58 759 843 59 997 276

andra avsättningar

87 274 564 86 377 797

Skatter 29 7 023 781 4 605 668

skulder

Skulder avseende direkt försäkring 30 6 697 779 6 242 944

Övriga skulder 234 159 274 885

6 931 938 6 517 829

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 31 2 677 383 2 392 587

summa EgET KaPiTal, avsäTTningar och sKuldEr 190 887 307 166 353 365

PosTEr inom linjEn

Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder

och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser 32 80 781 782 78 700 609

Övriga ställda panter och jämförliga säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Åtaganden Inga Inga

14 ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag


Rapport för förändringar i eget kapital

Belopp i kr Balanserat Årets

reservfond resultat resultat

Ingående eget kapital 2009 6 000 000 21 006 478 -2 630 735

Resultatdisposition -2 630 735 2 630 735

Årets resultat 6 520 157

Utgående eget kapital 2009 6 000 000 18 375 743 6 520 157

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr 2009 2008

den löpande verksamheten

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1) 22 938 5 832

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2) -7 062 6 556

Betald skatt 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 15 876 12 388

förändringar av tillgångar och skulder

Nettoinvesteringar i finansiella placeringstillgångar -12 244 -726

Förändring i depåer hos företag som avgivit återförsäkring -1 527 -3 217

Förändring rörelsefordringar 386 4 874

Förändring rörelseskulder 699 -9 153

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 190 4 166

investeringsverksamheten

Nettoinvestering i materiella tillgångar 3) -120 -145

Kassaflöde från investeringsverksamheten -120 -145

PEriodEns KassaFlÖdE 3 070 4 021

likvida medel vid periodens början 14 589 10 568

Periodens kassaflöde 3 070 4 021

Likvida medel vid periodens slut 17 659 14 589

1) direktavkastning

Ränteinbetalningar 574 844

Ränteutbetalningar -1 0

Erhållen utdelning 388 777

961 1 621

2) justering för poster som ej ingår i kassaflödet

Förändring orealiserade vinster placeringstillgångar -9 097 4 077

Realisationsvinster/förluster materiella tillgångar 0 0

Avskrivningar 204 217

Förändring försäkringstekniska avsättningar f e r 2 081 2 362

Förändring förutbetalda anskaffningskostnader -250 -100

Summa justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet -7 062 6 556

3) materiella tillgångar

Utbetalningar för förvärv -120 -145

ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag 15


Noter till de finansiella rapporterna

Not 1

rEdovisningsPrinciPEr

Bolagets årsredovisning är upprättad enligt Lagen om årsredovisning i försäkringsföretag

(ÅRFL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om Årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2008:26) och Rådet för finansiell

rapporteringsrekommendation RFR 2:1. Bolaget tillämpar lagbegränsad

IFRS och med detta avses internationella redovisningsstandarder som har antagits

för tillämpning med de begränsningar som följer av RFR 2:1 och FFFS

2008:26. Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden

tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för svensk lag och med hänsyn

till sambandet mellan redovisning och beskattning.

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen 2010-04-22.

Resultat och balansräkning blir föremål för fastställelse på bolagsstämman

2010-05-27.

Förutsättningar vid upprättande av bolagets finansiella rapporter

De finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp

redovisas i kronor om inget annat anges.

Tillgångar och skulder är redovisade till anskaffningsvärde, förutom placeringstillgångar

som värderas till verkligt värde.

Den direkta skadeförsäkringsrörelsen omfattar endast brand och annan

skada på egendom (försäkringsklass e).

Vid upprättande av finansiella rapporter i enlighet med IFRS krävs att bolagets

ledning gör bedömningar och antaganden som påverkar tillämpningen

av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder,

intäkter och kostnader. Bedömningarna och antagandena är bl a baserade på

historiska erfarenheter och kunskaper om försäkringsbranschen. Det verkliga

utfallet kan avvika från dessa bedömningar.

Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som

har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna för räkenskapsåret

2009 samt bedömningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande

års finansiella rapporter kommenteras i not 2.

ändrade redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2007 tillämpas lagbegränsad IFRS. Effekten av

de ändrade redovisningsprinciperna jämfört med tidigare år är dock av ringa

omfattning. Sålunda har i femårsöversikten någon omräkning för 2006 och

tidigare år ej gjorts enligt medgivet undantag från Finansinspektionen.

utländsk valuta

Vid värdering av tillgångar och skulder i utländsk valuta används balansdagens

stängningskurser. Valutakursförändringar redovisas i resultaträkningen

på raden Kapitalavkastning, intäkter eller Kapitalavkastning, kostnader.

FÖrsäKringsavTal och invEsTEringsavTal

Försäkringskontrakt redovisas och värderas i resultat- och balansräkning i enlighet

med sin ekonomiska innebörd och inte efter sin juridiska form i de fall

dessa skiljer sig åt. Såsom försäkringsavtal redovisas de kontrakt som överför

betydande försäkringsrisk från försäkringstagaren till bolaget och där bolaget

går med på att kompensera försäkringstagaren eller annan förmånstagare

om en förutbestämd försäkrad händelse skulle inträffa. Investeringsavtal är

avtal som inte överför någon betydande försäkringsrisk från innehavaren till

bolaget. Vid en genomgång av bolagets försäkringskontrakt har samtliga

klassificerats som försäkringsavtal.

rEdovisning av FÖrsäKringsavTal

Premieinkomst/Premieintäkt

Som premieinkomst redovisas den totala bruttopremien för direkt försäkring

och mottagen återförsäkring som inbetalats eller kan tillgodoföras företaget

för försäkringsavtal där försäkringsperioden påbörjats före räkenskapsårets

utgång. Som premieinkomst redovisas också premier för försäkringsperioder

som påbörjas först efter räkenskapsårets utgång, om de enligt avtal förfaller

till betalning under räkenskapsåret.

Med bruttopremie menas den avtalsbestämda premien för hela försäkringsperioden

efter avdrag för sedvanliga kundrabatter.

Förnyelsepremier som inte är bekräftade av försäkringstagaren samt premier

för nytecknade försäkringsavtal räknas in med de belopp som beräknas

inflyta. Annullationer reducerar premieinkomsten så snart beloppet är känt.

Tilläggspremier räknas in med de belopp som beräknas inflyta. Premieinkomst

redovisas exklusive skatter och andra offentliga avgifter som belastar

försäkringspremien.

16 ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag

Premieintäkten motsvarar den del av premieinkomsten som är intjänad. Ej

intjänad premie avsätts till Avsättning för ej intjänade premier.

Försäkringstekniska avsättningar

Försäkringstekniska avsättningar utgörs av Avsättning för ej intjänade premier

och kvardröjande risker samt Avsättning för oreglerade skador.

avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker

Utgörs i balansräkningen av avsättningar som motsvarar företagets ansvarighet

för skador, driftskostnader och andra kostnader under resten av avtalsperioden

för löpande försäkringsavtal. Med löpande försäkringar menas försäkringar

enligt ingångna avtal oavsett om dessa helt eller delvis avser senare

försäkringsperioder. Vid beräkningen görs en uppskattning av de förväntade

kostnaderna för skador som kan komma att inträffa under dessa försäkringars

återstående löptid samt driftskostnaderna under denna tid. Kostnadsuppskattningar

bygger på bolagets erfarenhet men hänsyn tas också till såväl den

observerade som den prognostiserade utvecklingen av relevanta kostnader.

Avsättningen för ej intjänade premier redovisas sammantaget för försäkringsföretagets

totala verksamhet. Med kvardröjande risker menas risken

för att försäkringsavtalens ersättningskrav och kostnader inte kommer att

täckas av ej intjänade premier och förväntade premier efter räkenskapsårets

utgång.

avsättning för oreglerade skador

Utgörs i balansräkningen av uppskattade odiskonterade kassaflöden avseende

slutliga kostnader för att tillgodose alla krav som beror på händelser som

har inträffat före räkenskapsårets utgång med avdrag för belopp som redan

utbetalats med anledning av ersättningskrav. I beloppet inräknas beräknade

odiskonterade kassaflöden avseende framtida driftskostnader för att reglera

inträffade men vid balansdagen ännu inte slutreglerade skador. Avsättningen

för inträffade men ännu inte inrapporterade skador (IBNR) omfattar kostnader

för inträffade men ännu okända skador. Beloppet är en uppskattning

baserad på historiska erfarenheter och skadeutfall.

Förutbetalda anskaffningskostnader för försäkringsavtal

Försäljningskostnader som har ett klart samband med tecknande av försäkringsavtal

redovisas som tillgång. Aktiverade anskaffningskostnader innefattar

driftskostnader som direkt är hänförliga till tecknandet eller förnyelsen

av försäkringsavtal såsom provisioner och rörliga lönedelar för säljpersonal.

Anskaffningskostnader aktiveras bara för försäkringsavtal som bedöms generera

en marginal som minst täcker anskaffningskostnaderna. Förutbetalda

anskaffningskostnader avskrivs på tolv månader på ett sätt som motsvarar

periodisering av den intjänade premien. Avskrivningsplanen tar hänsyn till

förväntade annulleringar. Tillgången testas för nedskrivningsbehov varje år

för att säkerställa att avtalen bedöms generera en marginal som minst täcker

tillgången. Övriga kostnader för försäkringsavtal redovisas som kostnader när

de uppstår.

driftskostnader

Driftskostnaderna fördelas efter funktion i resultaträkningen. Driftskostnader

för skaderegleringen redovisas under Försäkringsersättningar, driftskostnader

i finansförvaltningen redovisas under Kapitalavkastning kostnader. Återstående

driftskostnader redovisas som Driftskostnader i försäkringsrörelsen.

avgiven återförsäkring

Som premie för avgiven återförsäkring redovisas belopp som betalats ut

under räkenskapsåret eller belopp som tagits upp som en skuld till försäkringsföretag

som mottagit återförsäkring enligt ingångna försäkringsavtal.

Premierna periodiseras så att kostnaden fördelas till den period som försäkringsskyddet

avser.

rEdovisning av KaPiTalavKasTning

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen

Från kapitalförvaltningens resultat förs kapitalavkastning över till försäkringsrörelsens

resultat baserat på genomsnittliga försäkringstekniska avsättningar

för egen räkning och genomsnittlig premieintäkt i försäkringsrörelsen. Den

överförda kapitalavkastningen beräknas utifrån en räntesats som motsvarar

räntan på statsskuldsväxlar med en löptid som väsentligen överensstämmer

med durationen för de försäkringstekniska avsättningarna. Räntesatsen uppgick

för 2010 till 0,4 %.


Kapitalavkastning, intäkter

Posten Kapitalavkastning intäkter, avser avkastning på placeringstillgångar

och omfattar hyresintäkter från byggnader och mark, utdelning på aktier och

andelar, ränteintäkter samt realisationsvinster.

Kapitalavkastning, kostnader

Under Kapitalavkastning kostnader, redovisas kostnader för placeringstillgångar.

Posten omfattar driftskostnader för byggnader och mark, kapitalförvaltningskostnader,

räntekostnader samt realisationsförluster.

realiserade och orealiserade värdeförändringar

För placeringstillgångar som värderas till anskaffningsvärde utgör realisationsvinsten

den positiva skillnaden mellan försäljningspris och bokfört värde.

För placeringstillgångar som värderas till verkligt värde är realisationsvinsten

den positiva skillnaden mellan försäljningspris och anskaffningsvärde. För

räntebärande värdepapper är anskaffningsvärdet det upplupna anskaffningsvärdet

och för övriga placeringstillgångar det historiska anskaffningsvärdet.

Vid försäljning av placeringstillgångar förs tidigare orealiserade värdeförändringar

som justeringspost under posterna Orealiserade vinster på placeringstillgångar

respektive Orealiserade förluster på placeringstillgångar.

sKaTTEr

Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är

skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av

de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade på balansdagen.

Hit hör justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt

i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på

tillgångar och skulder. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur

underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade.

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler

som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avseende temporära skillnader och underskottsavdrag

redovisas i den mån det är sannolikt att dessa kommer att

kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det

inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

ByggnadEr och marK

Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att generera hyresintäkter

och/eller värdestegring. Rörelsefastigheter är fastigheter som

innehas i syfte att brukas i den egna verksamheten. Bolagets fastighet utnyttjas

till 30 % i den egna verksamheten och redovisas som rörelsefastighet.

Värdering sker till verkligt värde. Samtliga värdeförändringar redovisas i resultaträkningen.

Det verkliga värdet baseras på värdering utförd av oberoende

värderingsman. Värdering görs normalt vart annat år. Det verkliga värdet

fastställs med en kombination av ortprismetoden, som utgår från jämförbara

köp och avkastningsmetoden. Avkastningsmetoden är baserad på nuvärdet

av beräknade framtida kassaflöden samt nuvärdet av ett beräknat restvärde

för fastigheten.

FinansiElla insTrumEnT

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar i förekommande

fall på tillgångssidan aktier, räntebärande värdepapper, lånefordringar,

derivat och fordringar. Bland skulder återfinns leverantörsskulder och

övriga skulder.

Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen,

som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången.

IAS 39 klassificerar finansiella instrument i olika kategorier. Klassificeringen

beror på avsikten med förvärvet av det finansiella instrumentet. Bolaget

har som princip att hänföra samtliga placeringstillgångar som är finansiella

instrument och som inte är aktier i dotter- eller intresseföretag till kategorin

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen därför

att företaget löpande utvärderar kapitalförvaltningens verksamhet på basis

av verkliga värden.

aktier och räntebärande värdepapper

Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar motsvaras av tillgångens noterade

köpkurs på balansdagen utan tillägg för transaktionskostnader. Ett finansiellt

instrument betraktas som noterat på en aktiv marknad om noterade

priser finns tillgängliga och dessa priser representerar faktiska och regelbundet

förekommande marknadstransaktioner på affärsmässiga villkor.

Aktier i Dina Försäkring AB och Dina Försäkringar Mälardalen AB värderas till

substansvärdet som utgör pris vid handel mellan delägarna. Innehav i övriga

onoterade aktier och andelar redovisas till anskaffningsvärde i de fall ett tillförlitligt

verkligt värde ej kan fastställas. Det redovisade värdet på onoterade

aktier och andelar vars verkliga värden ej kunnat fastställas på ett tillförlitligt

sätt uppgår till 523 tkr (523).

andra finansiella tillgångar och skulder

I denna kategori ingår Fordringar och Skulder. Dessa har en kort förväntad

löptid och redovisas till nominellt belopp utan diskontering (se även not 21).

maTEriElla TillgÅngar

Materiella tillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt

att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma bolaget till del

och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på tillförlitligt sätt.

Materiella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för

ackumulerade avskrivningar.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur

balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när några framtida ekonomiska

fördelar inte väntas från användning eller utrangering/avyttring av

tillgången.

Avskrivning av inventarier sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod

som är 5 år.

andra avsäTTningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när bolaget har en befintlig juridisk

eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse och

det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för

att reglera förpliktelsen samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan

göras. Där effekten av när i tiden betalning kan ske är väsentlig, beräknas

avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till

en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av

pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade

med skulden.

Bolagets förpliktelser avseende pensionskostnader är bestämda genom

avgiftsbestämda avtal. Kostnaden tas i resultaträkningen i den takt de intjänas

genom att de anställda utfört tjänster åt bolaget.

Not 2

väsEnTliga ÖvErvägandEn och BEdÖmningar vid

TillämPningEn av BolagETs rEdovisningsPrinciPEr

värdering placeringstillgångar

IAS 39 klassificerar finansiella instrument i olika kategorier. Klassificeringen

beror på avsikten med förvärvet av det finansiella instrumentet. Bolaget har

som princip att hänföra samtliga placeringstillgångar som är finansiella instrument

och som inte är aktier i dotter- eller intresseföretag till kategorin

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen därför

att företaget löpande utvärderar kapitalförvaltningens verksamhet på basis

av verkliga värden. Med undantag för innehav i Dina Försäkring AB och Dina

Försäkringar Mälardalen AB grundas värderingen i allt väsentligt på observerbara

marknadsnoteringar. Bolagets bedömning är att värdering till verkligt

värde utgör den bästa presentationen av bolagets placeringstillgångar.

Försäkringstekniska avsättningar

Avsättningen för oreglerade skador är väsentlig för bedömning av bolagets

resultat och ställning, eftersom en avvikelse mot faktiska framtida utbetalningar

resulterar i ett avvecklingsresultat som redovisas kommande år. Reservsättningsrisker

kommenteras i not 3.

Avsättningen för ej intjänade premier och kvardröjande risker avser att

täcka den förväntade skade- och driftskostnaden under den återstående

löptiden på ingångna försäkringskontrakt. Avsättningen beräknas normalt

strikt tidsproportionellt. Om premienivån bedöms otillräcklig för att täcka de

förväntade skade- och driftskostnaderna förstärks de med ett tillägg för kvardröjande

risker. Denna bedömning innefattar bl a uppskattningar av framtida

skadefrekvens.

ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag 17


Not 3

uPPlysningar om risKEr

Styrelsen är huvudansvarig för riskhanteringen i bolaget. Styrelsen fastställer

riktlinjer för riskhantering, riskrapportering, intern kontroll och uppföljning.

FÖrsäKringsrisKEr

Teckningsrisker

Teckningsrisker begränsas genom riktlinjer för tecknings- och återförsäkringsrisker.

Riskbedöming och riskkontroll sker enligt fastställda regelverk

och riskurval. Bolaget tecknar egendomsförsäkring som löper under ett år,

vilket ger möjlighet att ompröva förlängning eller att ändra pris och villkor

vid förlängning. Bolagets verksamhetsområde är koncentrerat till Kalmar och

Blekinge län. Risker för naturkatastrofer begränsas genom återförsäkring hos

Dina Försäkring AB. Uppföljning av premier och skador sker löpande under

året.

reservsättningsrisker

Reservsättningsinstruktioner har beslutats av styrelsen. Reservsättningsrisken,

d v s risken för att de försäkringstekniska avsättningarna inte skulle räcka till

för att reglera inträffade skador, undviks genom en noggrann uppföljning

av anmälda skador. Uppföljningen underlättas av att skadehandläggningen

normalt är avslutad inom ett år.

Bolagets risk begränsas genom återförsäkring. Genom återförsäkring

begränsas konsekvenserna av stora skador och därmed kan storleken på

exponeringarna hanteras och bolagets egna kapital skyddas. Bolagets återförsäkring

tecknas hos Dina Försäkring AB som avger affären internt som

riskutjämnad återförsäkring inom Dinagruppen och externt hos svenska och

internationella återförsäkrare.

Bolagets skadekostnad per enskild risk och skadehändelse begränsas genom

en excessåterförsäkring hos Dina Försäkring AB. För skogsskador har

bolaget en överskadeåterförsäkring som begränsar bolagets totala skadekostnad

till högst 90% av skogspremieintäkten. Därtill har bolaget en överskadeåterförsäkring

som begränsar bolagets totala skadekostnad för övrig

egendom.

Bolaget mottager återförsäkring från Dina Försäkring AB som efter avgiven

externåterförsäkring återförsäkrar sin direktförsäkringsaffär hos Dinagruppen.

Känslighetsanalys försäkringstekniska avsättningar

Om bolagets genomsnittliga skadekostnad i direkt försäkring brutto skulle

öka med 10% skulle bolagets resultat före bokslutsdispositioner minska med

2,4 Mkr (1,7 Mkr).

Finansiella risker

Bolagets innehav av finansiella instrument syftar till att matcha placeringstillgångarna

mot de försäkringstekniska avsättningarna på ett sätt som är

förenligt med försäkringsrörelselagens bestämmelser om skuldtäckning och

till att inom den ramen uppnå en tillfredsställande avkastning.

Konsolideringskapitalet i övrigt placeras i enlighet med av bolagets styrelse

fastställda riktlinjer för placeringsverksamheten. Målsättningen är att

tillfredsställande avkastning på kapitalet skall uppnås genom ett balanserat

innehav av aktier och räntebärande värdehandlingar utan väsentliga engagemang

i mera riskfyllda eller komplexa instrument. I den verksamheten utgör

bolagets placeringar i stats- och kommunpapper samt i aktier och andelar de

viktigaste instrumenten.

Tabellen nedan visar allokeringen av finansiella tillgångar:

2009 2008

Tkr % Tkr %

Byggnader och mark 7 000 4,7 7 000 5,6

Aktier och andelar 44 232 29,9 37 174 29,8

Obligation och andra 47 597 32,2 33 306 26,6

räntebärande värdepapper

Övriga lån 40 0 48 0,0

Depåer hos företag som 49 016 33,2 47 489 38,0

avgivit återförsäkring

147 885 100 125 017 100,0

18 ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag

Kreditrisker

Bolagets policy är att endast tillåta placeringar i värdepapper med hög kreditvärdighet.

Kreditrisken i denna verksamhet bedöms vara låg.

Inga finansiella tillgångar är förfallna till betalning. Det finns ej heller

några nedskrivna finansiella tillgångar.

Kreditrisk i fordringar på återförsäkrare

Samtliga fordringar avseende återförsäkring avser Dina Försäkring AB som

mottager återförsäkring från Dinagruppen. Dina Försäkring ABs återförsäkring

avseende mottagen affär är placerad hos ett stort antal externa återförsäkringsgivare.

Dina Försäkring AB placerar sin externåterförsäkring hos

bolag med lägst A-rating.

likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken att bolaget inte skulle ha tillräckligt likvida medel för

att kunna fullgöra de åtaganden som är förenade med försäkringsskulder

och finansiella skulder. Den genomsnittliga durationen på bolagets försäkringstekniska

avsättningar avseende oreglerade skador i direkt försäkring

uppgår till ca 6 månader. Skulder avseende försäkringstekniska avsättningar i

mottagen återförsäkring motsvaras av fordran i depå hos företag som avgivit

återförsäkring. I normalfallet är löptiden på bolagets finansiella tillgångar och

skulder < 6 månader. Om löptiden överstiger 12 månader finns detta angivet

i not.

marknadsrisker

Bolaget är exponerat för ränterisk genom att marknadsvärdet på fastförräntade

tillgångar sjunker när marknadsräntan stiger. Graden av ränterisk

ökar med tillgångens löptid. Exponeringen för valutarisker är begränsad till

innehavet i aktier och andelar som noteras i utländsk valuta. Vid årsskiftet

uppgick placeringar i fastförräntade tillgångar och aktier noterade i utländsk

valuta till begränsade belopp. Aktiekursrisken är risken att marknadsvärdet

på en aktieplacering sjunker till följd av företagsspecifika eller samhällsekonomiska

faktorer. Nedanstående tabell visar olika parametrars påverkan på

bolagets resultat och eget kapital.

Nettopåverkan

Årets resultat och Föregående

eget kapital år

Ränteförändring 1% + -0,1 Mkr + -0,1 Mkr

Skillnad mellan verkligt värde 1% + -0,01 Mkr + -0,1 Mkr

aktieindex obligationer och

garanterat inlösenvärde förändras

Förändring verkligt värde aktier -10% -3,3 Mkr -2,7 Mkr

Valutakursförändring -10% -0,1 Mkr -0,1 Mkr

Förändring fastighetsvärde -10% -0,5 Mkr -0,5 Mkr


Not 4

PrEmiEinKomsT, PrEmiEinTäKT, BruTTo

2009 2008

Avtal tecknade i Sverige Dir. förs. Mott. åf Totalt Dir. förs Mott. åf Totalt

Premieinkomst, brutto 56 882 728 20 515 838 77 398 566 53 405 685 19 669 064 73 074 749

Premieintäkt, brutto 55 151 147 20 515 838 75 666 985 52 627 131 19 669 064 72 296 195

Not 5

KaPiTalavKasTning ÖvErFÖrd FrÅn FinansrÖrElsEn

Kapitalbas: (Genomsnittlig avsättning för oreglerade skador f e r + genomsnittlig premieintäkt).

Kalkylräntesats: Medelvärdet av räntan för 90-dagars statsskuldsväxlar under räkenskapsåret.

Kalkylräntesats för 2009 är 0,4 % (4,0 %).

Not 6

FÖrsäKringsErsäTTningar

2009 2008

Utbetalda försäkringsersättningar Brutto Avgiven Netto Brutto Avgiven Netto

Utbetalda skadeersättningar 34 847 747 -2 750 327 32 097 420 28 812 294 -3 328 621 25 483 673

Driftskostnader för skadereglering 3 100 000 0 3 100 000 2 800 000 0 2 800 000

Utbetalda försäkringsersättningar 37 947 747 -2 750 327 35 197 420 31 612 294 -3 328 621 28 283 673

Förändring i Avsättning för oreglerade skador

Förändr. i Avs. för inträffade och rap. skador -1 117 066 1 587 025 469 959 -1 440 708 3 028 582 1 587 874

Förändr. i Avs. för inträffade men ej rap. -230 118 0 -230 118 108 442 0 108 442

skador (IBNR)

Skaderegleringskostnader 109 750 0 109 750 -113 012 0 -113 012

Förändr. i Avs. för oreglerade skador -1 237 434 1 587 025 349 591 -1 445 278 3 028 582 1 583 304

summa Försäkringsersättningar 36 710 313 -1 163 302 35 547 011 30 167 016 -300 039 29 866 977

Dir. förs. Mott. åf Totalt Dir. förs. Mott. åf Totalt

Försäkringsersättningar brutto 24 838 004 11 872 309 36 710 313 17 940 382 12 226 634 30 167 016

Not 7

driFTsKosTnadEr

Totala driftskostnader 2009 2008

Personalkostnader 10 302 412 9 305 192

Lokalkostnader 781 520 867 639

Avskrivningar 204 059 218 868

Övriga driftskostnader 10 469 832 8 616 434

Summa 1) 21 757 823 19 008 133

Härav skaderegleringskostnader -3 100 000 -2 800 000

Härav finansförvaltningskostnader -353 090 -272 270

Härav fastighetsförvaltningskostnader -297 649 -674 991

Driftskostnader brutto 18 007 084 15 260 872

Härav direkt försäkring 13 686 214 11 113 457

Härav mottagen återförsäkring 4 320 870 4 147 415

Provisioner och andra ersättningar 3 618 240 3 405 383

har avräknats med

Driftskostnader, netto 2009 2008

Provisioner i direkt försäkring 873 420 624 150

Övriga anskaffningskostnader 5 740 116 4 945 347

Förändring av -250 000 -100 000

Förutbetalda anskaffningskostnader

Administrationskostnader 11 643 548 9 791 375

18 007 084 15 260 872

ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag 19


Not 8

oPEraTionEll lEasing

2009 2008

Kostnadsförda avgifter för operationella

leasingavtal uppgår till

143 722 147 741

Not 9

härav rEsulTaT av avgivEn ÅTErFÖrsäKring

2009 2008

Dir. förs. Mott. åf Totalt Dir. förs. Mott. åf Totalt

Premiekostnad för avgiven återförsäkring -10 662 412 0 -10 662 412 -9 596 353 0 -9 596 353

Återförsäkrares andel i utbetalda försäkringsers. 2 750 327 0 2 750 327 3 328 621 0 3 328 621

Återförs. andel av förändr. i oregl. skador -1 587 025 0 -1 587 025 -3 028 582 0 -3 028 582

-9 499 110 0 -9 499 110 -9 296 314 0 -9 296 314

Not 10

KaPiTalavKasTning, inTäKTEr

2009 2008

Hyresintäkter från byggnader och mark 509 013 676 744

Utdelning på aktier och andelar

ränteintäkter

387 554 776 901

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 468 099 234 013

Övriga ränteintäkter 105 722 609 642

573 821 843 655

realisationsvinster

Aktier och andelar 1 607 200 130 341

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 050 680 324 887

2 657 880 455 228

20 ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag

4 128 268 2 752 528

Not 11

orEalisEradE vinsTEr och FÖrlusTEr PÅ PlacEringsTillgÅngar

2009 2008

Vinster Förluster Vinster Förluster

andra finansiella placeringstillgångar

Aktier och andelar 8 662 266 120 000 -2 480 083 -240 000

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 68 187 246 241 -921 489 -435 066

8 730 453 366 241 -3 401 572 -675 066

Not 12

KaPiTalavKasTning, KosTnadEr

2009 2008

Driftskostnader för byggnader och mark 297 649 674 991

Kapitalförvaltningskostnader

räntekostnader

353 090 272 265

Övriga räntekostnader 592 0

realisationsförluster

592 0

Aktier och andelar 890 528 9 426 934

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 195 311 41 250

1 085 839 9 468 184

1 737 170 10 415 440

Not 13

nETTorEsulTaT PEr KaTEgori FinansiElla insTrumEnT

Samtliga finansiella tillgångar har identifierats som poster värderade till verkligt värde över resultaträkningen.

2009 2008

Aktier och andelar 9 886 492 -11 239 775

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 637 850 -838 905

11 524 342 -12 078 680


Not 14

sKaTT PÅ ÅrETs rEsulTaT

2009 2008

Uppskjuten skatt avseende orealiserade vinster

på placeringstillgångar

-2 418 113 1 411 822

avstämning av effektiv skatt

-2 418 113 1 411 822

Resultat före skatt 8 938 270 -4 042 557

Skatt enligt gällande skattesats 26,3% -2 350 765 28,0% 1 131 916

Ej avdragsgilla kostnader -25 583 -18 294

Ej skattepliktiga intäkter 329 0

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande

aktivering av uppskjuten skatt

-59 769 -18 441

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag 17 675 18 935

Uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år 0 0

Effekt av ändrad skattesats 0 297 706

Redovisad effektiv skatt 27,1% -2 418 113 34,9% 1 411 822

Förändring av redovisad uppskjuten skatteskuld

09-12-31

Redovisat via

resultaträkningen 08-12-31

Byggnader och mark 910 192 25 682 884 510

Andra finansiella placeringstillgångar 6 113 589 2 392 431 3 721 158

7 023 781 2 418 113 4 605 668

Not 15

ByggnadEr och marK

09-12-31 08-12-31

rörelsefastighet

Verkligt värde 7 000 000 7 000 000

Anskaffningsvärde 4 882 469 4 882 469

Skattemässigt värde 3 539 194 3 636 843

Bokfört värde, per kvadratmeter uthyrningsbar bruksarea 8 343 8 343

Taxeringsvärde 4 499 000 4 499 000

Kontorsfastigheten ligger i Borgholm. Fastigheten har värderats av extern värderingsman.

Marknadsvärdet har bedömts enligt ortsprismetoden. 30 % av byggnadens yta används i den egna verksamheten.

Not 16

aKTiEr och andElar i doTTErFÖrETag

09-12-31 08-12-31

Vid årets början 100 000 100 000

Utgående balans 100 000 100 000

Resultat Kapital- Antal Bokfört Verkligt

Dotterföretag före disp Eget kap andel andelar värde värde

ÖÖF Förvaltningsbolag AB, 556705-2088, Borgholm 0 100 000 100% 100 000 100 000 100 000

ÖÖF Förvaltningsbolag AB bedriver ingen verksamhet.

Not 17

aKTiEr och andElar

09-12-31 08-12-31

Anskaffnings- Verkligt Anskaffnings- Verkligt

värde värde värde värde

Noterade aktier och andelar 10 236 899 11 061 480 11 960 513 10 562 826

Onoterade aktier och andelar 11 227 000 33 071 000 11 227 000 26 511 000

21 463 899 44 132 480 23 187 513 37 073 826

ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag 21


Not 18

oBligaTionEr och andra ränTEBärandE värdEPaPPEr

Skillnad mellan nominellt

och verkligt värde

Upplupet Verkligt Nominellt Positiv Negativ

anskaffningsvärde värde belopp skillnad skillnad

09-12-31

Svenska staten 10 052 122 10 052 122 10 052 122 0 0

Svenska kommuner 4 016 000 3 874 100 4 000 000 -125 900

Övriga svenska emittenter 32 951 772 33 670 676 22 250 000 11 422 676 0

År till förfall

47 019 894 47 596 898 36 302 122 11 422 676 -125 900

0-1 år 11% 5 145 929

1-3 år 16% 7 825 371

3-5 år 29% 13 570 184

> 5 år 44% 21 055 414

100% 47 596 898

08-12-31

Svenska staten 5 024 932 5 024 932 5 024 932 0 0

Svenska kommuner 4 016 000 3 742 000 4 000 000 0 -258 000

Övriga svenska emittenter 24 002 332 24 538 910 19 750 000 4 788 910 0

År till förfall

28 018 332 33 305 841 23 750 000 4 788 909 -258 000

0-1 år 19% 6 410 332

1-3 år 21% 7 088 034

3-5 år 24% 8 059 256

> 5 år 35% 11 748 219

100% 33 305 841

Förfallotidpunkten är inte justerad för möjligheten till förtidsinlösen av obligationer.

Not 19

Övriga lÅn

09-12-31 08-12-31

Upplupet Verkligt Upplupet Verkligt

anskaffningsvärde värde anskaffningsvärde värde

Övriga lån 40 000 40 000 48 739 48 739

40 000 40 000 48 739 48 739

År till förfall

0-1 år 0 3 666

1-5 år 0 0

> 5 år 40 000 45 073

40 000 48 739

Not 20

Fordringar avsEEndE dirEKT FÖrsäKring

09-12-31 08-12-31

Fordringar hos försäkringsföretag 4 449 701 6 973 248

Fordringar hos försäkringstagare 7 069 916 5 980 694

11 519 617 12 953 942

Not 21

FinansiElla TillgÅngar och sKuldErs vErKliga värdEn

Bolaget har som princip att hänföra samtliga placeringstillgångar som är finansiella instrument och som inte är aktier i

dotter- eller intresseföretag till kategorin Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. För övriga

finansiella tillgångar och skulder är redovisat värde en god approximation av det verkliga värdet.

22 ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag


Not 22

maTEriElla TillgÅngar

09-12-31 08-12-31

anskaffningsvärde inventarier

Vid årets början 3 339 529 3 212 029

Inköp 120 263 144 875

Avyttringar och utrangeringar 0 -17 375

Vid årets slut 3 459 792 3 339 529

ack avskrivningar enligt plan inventarier

Vid årets början -2 756 076 -2 556 133

Avyttringar och utrangeringar -26 259 17 375

Årets avskrivning enligt plan -177 800 -217 318

Vid årets slut -2 960 135 -2 756 076

Redovisat värde vid årets slut 499 657 583 453

Summa materiella tillgångar 499 657 583 453

Not 23

FÖruTBETalda ansKaFFningsKosTnadEr

09-12-31 08-12-31

Ingående balans 1 600 000 1 500 000

Årets avskrivning -1 600 000 -1 500 000

Årets aktivering 1 850 000 1 600 000

1 850 000 1 600 000

Not 24

Övriga FÖruTBETalda KosTnadEr och uPPluPna inTäKTEr

09-12-31 08-12-31

Förutbetalda kostnader 285 814 285 866

285 814 285 866

Not 25

EgET KaPiTal

Se rapporten över förändringar i eget kapital.

Not 26

oBEsKaTTadE rEsErvEr

09-12-31 08-12-31

Säkerhetsreserv 50 950 000 36 950 000

Utjämningsfond 5 133 741 5 133 741

56 083 741 42 083 741

Not 27

Ej inTjänadE PrEmiEr och KvardrÖjandE risKEr

09-12-31 08-12-31

Ingående balans 26 380 521 25 528 413

Förändring i avsättning 2 134 200 852 108

28 514 721 26 380 521

I balansposten ingår avsättning för kvardröjande risker med 0 (0).

Not 28

orEglEradE sKador

09-12-31 08-12-31

Brutto Netto Brutto Netto

Avsättning för inträffade och rapporterade skador 57 561 583 55 382 138 58 919 385 55 152 915

Avsättning för inträffade ännu ej rapporterade skador 838 560 838 560 608 442 608 442

Avsättning för skaderegleringskostnader 359 700 359 700 469 449 469 449

58 759 843 56 580 398 59 997 276 56 230 806

ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag 23


Not 29

sKaTTEr

09-12-31 08-12-31

Inkomstskatteskuld 0 0

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 7 023 781 4 605 668

placeringstillgångar

7 023 781 4 605 668

Härtill kommer uppskjuten skatt i obeskattade reserver med 11 068 tkr (9 018 tkr).

Not 30

sKuldEr avsEEndE dirEKT FÖrsäKring

09-12-31 08-12-31

Skulder hos försäkringstagare 6 678 252 6 224 450

Skulder hos försäkringsmäklare 19 527 18 494

Skulder hos försäkringsföretag 0 0

6 697 779 6 242 944

Not 31

Övriga uPPluPna KosTnadEr och FÖruTBETalda inTäKTEr

09-12-31 08-12-31

Upplupna kostnader 2 252 838 2 298 680

Förutbetalda intäkter 424 545 93 907

2 677 383 2 392 587

Not 32

sTällda säKErhETEr

24 ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag

09-12-31 08-12-31

I form av ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar

Fastighetsinteckningar Inga Inga

Företagets registerförda tillgångar enligt 7 Kap. 11 § försäkringsrörelselagen uppgår till 122,0 Mkr (104,6 Mkr). I händelse av

obestånd har försäkringstagarna förmånsrätt i de registerförda tillgångarna. Under rörelsens gång har företaget rätt att föra

tillgångar in och ur registret så länge samtliga försäkringsåtaganden är skuldtäckta enligt försäkringsrörelselagen.

Not 33

mEdElanTal ansTällda samT lÖnEr och andra ErsäTTningar

2009

medelantalet anställda

2008

Män 14 14

Kvinnor 12 9

26 23

Könsfördelning i företagsledningen Män Kvinnor Män Kvinnor

Styrelsen 6 1 6 1

Övriga ledande befattningshavare 1 0 1 0

7 1 7 1

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2009 2008

(Varav (Varav

Löner och Sociala pensions- Löner och Sociala pensionsersättning

kostnader kostnad) ersättning kostnader kostnad)

VD och styrelse 898 779 700 327 (417 931) 944 599 570 036 (273 337)

Kontorstjänstemän 7 860 616 3 285 486 (777 634) 6 876 938 3 038 142 (770 996)

8 759 395 3 985 813 (1 195 565) 7 821 537 3 608 178 (1 044 333)

Specialombud 727 329 228 527 481 812 151 337

9 486 724 4 214 340 8 303 349 3 759 515


löner och styrelsearvode

VD har under året erhållit 677 502 kr (737 579) i lön inklusive förmåner. Styrelsearvode uppgick till 221 277 kr (207 020) varav styrelsens ordförande erhållit

58 618kr (54 900). Övriga externa styrelseledamöter, 6 personer har erhållit totalt 152 120 kr (156 362). Till styrelseledamot har dessutom utgått ersättning med

0 kr (58 551) för utförda tjänster. Någon resultatbaserad ersättning har ej utgått till styrelse eller VD.

Pensioner

Årets kostnad för pension till VD uppgick till 336 336 kr (219 972). Något avtal om förtida pensionering finns ej.

uppsägningstider

Vid uppsägning från VDs sida gäller en uppsägningstid av 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida är uppsägningstiden 12 månader. Lön skall utbetalas

under hela uppsägningstiden. VD är, vid en omorganisation som påverkar dennes anställningsform, garanterad lön upp till ordinarie månadslön under 18

månader.

Beslut om ersättningar

Arvode till styrelsens ledamöter beslutas av bolagsstämman. Styrelsens ordförande fattar i samråd med styrelsen beslut om ersättning till VD.

Sjukfrånvaro 2009 2008

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 5 % 4 %

Andel av den totala sjukfrånvaron som avser 59 % 27 %

sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer

(andel långtidssjukfrånvaro, samtliga timmar i sjukfrånvaron

på minst 60 dagar, i relation till den sammanlagda sjukfrånvaron).

Not 34

arvodEn och KosTnadsErsäTTningar Till rEvisorEr

2009 2008

KPMG

Revisionsuppdrag 60 000 55 000

Andra uppdrag 123 188 224 313

183 188 279 313

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter

som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet

av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

Borgholm den 22 april 2010

Anders Byström Olof Alvarmo Börje Andersson Ronny Carlsson

Ordförande Vice ordförande

Leif Pettersson Thomas Axeheim Katrine Rietz Benny Sigurdsson

VD

Min revisionsberättelse har lämnats den 22 april 2010

Hans Svensson

Auktoriserad revisor

ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag 25


Revisionsberättelse

till bolagsstämman i Ölands ÖmsEsidiga FÖrsäkringsbolag

org nr 532000-1372

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning

i Ölands ömsesidiga Försäkringsbolag för år 2009. Det är styrelsen och verkställande direktören som har

ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om årsredovisning i försäkringsföretag

tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen

och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört

revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller

väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan

information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens

och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar

som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den

samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat

väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller

verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot

eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med försäkringsrörelselagen, lagen om årsredovisning

i försäkringsföretag eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina

uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en

rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen

är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet

för räkenskapsåret.

Kalmar den 22 april 2010

hans svensson

Auktoriserad revisor

26 ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag


Styrelse 2009

Thomas axeheim, 1954

Direktör

Kund sedan 1998

Styrelseledamot sedan 2000

Övriga förtroendeuppdrag:

SML Fastigheter AB (ordf.), Destination

Kalmar och Klinta utvecklings AB (ordf.)

anders Byström, 1944

Ordförande

Kund sedan 2000

Styrelseledamot sedan 2004

Övriga förtroendeuppdrag, se nedan

anders är civ. ing. inom Väg och Vatten och började som byggentreprenör inom ABV som nu

heter NCC. Anders har också varit verkställande direktör i ett börsnoterat fastighetsbolag som

bl a utförde Sturegallerian och Berns salonger. Under några år var Anders kommun direktör

och senare verkställande direktör i ett miljötekniskt företag. Anders driver nu ett eget företag

med uppdrag i huvudsak inom organisationsutveckling och byggverksamhet. Anders har ytterligare

uppdrag i andra bolag, samt är verkställande ledamot i en av Hans Majestät Konungens

fonder.

olof alvarmo, 1948

Vice Ordförande

Kund sedan 1974

Styrelseledamot sedan 2004

Övriga förtroendeuppdrag förekommer.

Katrine rietz, 1964

Agronom

Kund sedan 2005

Styrelseledamot sedan 2008

Övriga förtroendeuppdrag: Ölands Bank AB,

Sparbanksstiftelsen Öland

leif Pettersson, 1947

Köpman

Kund sedan 2001

Styrelseledamot sedan 2005

Övriga förtroendeuppdrag: Emåmejeriet,

Hotell Borgholm, Blomlöfs Rökeri m fl

Benny sigurdsson, 1957

VD

Kund sedan 1985

Benny har en gedigen bakgrund inom

försäkringsbranschen. Han började som fritidsombud

i Ölands Försäkringsbolag för att

sedan övergå till att ansvara för lantbruksoch

företagsförsäkringar. Sedan juli 2005

tjänstgör Benny som verkställande direktör.

Benny har sedan ungdomstiden en djup

förankring i idrottsrörelsen och har under

många år fungerat som ungdomsledare.

ronny carlsson, 1950

Banktjänsteman

Kund sedan 1990

Styrelseledamot sedan 2003

Övriga förtroendeuppdrag: styrelseledamot

i förening.

Börje andersson, 1943

Lantbrukare

Kund sedan 1968

Styrelseledamot sedan 2004

Inga övriga förtroendeuppdrag.

ÅrsrEdovisning 2009 Ölands Försäkringsbolag 27


Fem självklara krav

Vi anser att man ska kunna ställa stora krav på

sitt försäkringsbolag. Av det skälet har vi sammanfattat

fem krav som vi anser vara förutsättningarna

för en öppen och ärlig relation mellan

försäkringsbolag och kund. Vi på Ölands Försäkringsbolag

ska alltid leva närmast kunden.

Detta gör att vi med råge kan uppfylla dessa fem

självklara krav.

Ett FÖrsäkringsbolag ska Erbjuda

En PErsonlig rådgiVarE.

På Ölands Försäkringsbolag har en och samma människa hand om

alla kundens försäkringar, en person man lär känna, och som lär

känna kunden. Kunden spar mycket tid och det blir avsevärt enklare

och tryggare.

Ett FÖrsäkringsbolag ska VEta

Hur dEt är där kundEn bor.

Vi på Ölands Försäkringsbolag finns alltid i kundens närhet, vi lever

och bor där kunden finns. Till oss kan man slinka in, prata och få

rådgivning. Eller så åker vi hem till kunden och diskuterar.

Borgholm: Västra Kyrkogatan 28, tel: 0485-104 08

Färjestaden: Storgatan 7, tel: 0485-309 70

Kalmar: Västra Sjögatan 8, tel: 0480-420 700

Torsås: Allfargatan 12, tel: 0486-105 70

Karlskrona: Stortorget 6, tel: 0455-239 00

Åryd: Årydsvägen 189, tel: 0454-601 15

www.olandsforsakringar.se

Fem självklara

krav du ska

ställa på ditt

försäkringsbolag

Ett FÖrsäkringsbolag ska ta

Hand om kundEn inom 24 timmar.

Man ska aldrig behöva vänta längre än nödvändigt, och varje kund

ska få tydliga besked. Snabbt ska vi utvärdera och åtgärda skadan, så

att kunden så snart som möjligt kan återgå till sina normala rutiner.

Ett FÖrsäkringsbolag ska tala klarsPråk.

Vi på Ölands Försäkringsbolag försöker alltid säga som det är, raka

besked och på ett språk som man begriper. Det ska aldrig råda några

tvivel om vad vi har kommit överens om med kunden.

Ett FÖrsäkringsbolag ska Ha FinansiElla rEsursEr.

Tillsammans med ett femtiotal andra lokala försäkringsbolag äger vi

resursstarka Dina Försäkring AB, där vi är fullt återförsäkrade för att

klara även de riktigt stora skadorna. Vi är det största bolaget inom

Dinagruppen. Detta är ytterligare en garanti för vår finansiella stabilitet,

vilket i sin tur är en trygghet för kunden.

More magazines by this user
Similar magazines