Bruksanvisning - pendel

pendel.nu

Bruksanvisning - pendel

Instruktionsbok

Pendel FD

2011-01

1


1. Innehåll:

1. Innehåll: ......................................................................................................................................................... 2

2. Information om tillverkaren........................................................................................................................... 4

3. Introduktion ................................................................................................................................................... 5

3. Försäkran om överensstämmelse ................................................................................................................... 6

4. Garanti ........................................................................................................................................................... 7

4.1 Identifiering av serienummer på Pendel FD ............................................................................................ 7

4.2 Pendels livslängd. .................................................................................................................................... 8

5. Avsedd användning av Pendel FD................................................................................................................. 9

6. Leverans av Pendel ...................................................................................................................................... 10

7. Säkerhet ....................................................................................................................................................... 11

7.1 Kontroll före körning: ............................................................................................................................ 11

7.2 Varma och kalla ytor. ............................................................................................................................ 13

7.3 Avståndet mellan rörliga och fasta delar. .............................................................................................. 13

7.4 elektromagnetiska störningar. ................................................................................................................ 14

7.5 Antändningsresistens. ............................................................................................................................ 14

8. Produktbeskrivning ...................................................................................................................................... 15

8.1 Karossen på Pendel FD: ........................................................................................................................ 15

8.2 Ramen .................................................................................................................................................... 15

8.3 Hjulen .................................................................................................................................................... 15

8.4 Drivmotorn ............................................................................................................................................ 15

8.5 Elektroniken .......................................................................................................................................... 16

8.5.1 Sevcon motorstyrning. .................................................................................................. 16

8.5.2 Styrning av övriga funktioner. ........................................................................................ 17

8.6 Batterierna ............................................................................................................................................. 17

8.6.1 Batterier för automatisk parkeringsbroms. ..................................................................... 18

8.7 Förarplatsen ........................................................................................................................................... 19

8.7.1 Styrhandtag .................................................................................................................. 19

8.7.2 Gasreglage ................................................................................................................... 20

8.7.3. Instrumentpanel ........................................................................................................... 21

8.7.4 Bromsar ........................................................................................................................ 24

8.7.5 Huvudströmbrytare........................................................................................................ 25

8.7.6 Uttag för laddare ........................................................................................................... 25

8.7.7 Signalhorn ..................................................................................................................... 26

2


8.7.8 Blinkers ......................................................................................................................... 26

8.7.9 Nödströmbrytare ........................................................................................................... 27

8.7.10 Säkerhetsströmbrytare ................................................................................................ 27

8.7.11 Nedsänkningsströmbrytare ......................................................................................... 28

8.8 Fästpunkter ............................................................................................................................................ 28

8.9 Ramp...................................................................................................................................................... 29

9. Innan du använder Pendel FD ..................................................................................................................... 30

9.1 Justering av styret .................................................................................................................................. 30

9.2 Justering av fästpunkter. ........................................................................................................................ 31

9.3 Justering av speglar ............................................................................................................................... 32

10. Körning av Pendel ..................................................................................................................................... 33

11. Pendels underhåll ....................................................................................................................................... 36

11.1 Underhållsfrekvens. ............................................................................................................................. 36

11.2 Laddning av batterierna. ...................................................................................................................... 37

11.3 Däcktryck: ....................................................................................................................................... 38

11.4 Däckprofil: ....................................................................................................................................... 38

11.5 Lyktor .................................................................................................................................................. 38

11.6 Säkringar.............................................................................................................................................. 38

11.7 Bromsarna: .......................................................................................................................................... 40

11.8 Drivmotorn och kompressorn .............................................................................................................. 40

11.9 Karossens rengöring. ........................................................................................................................... 40

11.10 Batterier ............................................................................................................................................. 40

12. Fel .............................................................................................................................................................. 41

13. Försäljning av Pendel ................................................................................................................................ 42

14. Skrotning av Pendel. .................................................................................................................................. 42

15. Specifikationer Huka Pendel FD ............................................................................................................... 43

Information inför försäljningen av Pendel FD finns på hemsidan

www.huka.nl. Där finner du broschyr, specifikationsblad, bilder och

beställningsformulär. Du hittar även alla andra innovativa produkter från

Huka BV.

Auktoriserade återförsäljare kan även ladda ned servicemanualer och

reservdelsböcker.

3


2. Information om tillverkaren

Pendel tillverkas av:

Huka B.V.

Munsterstraat 13

7575 ED Oldenzaal

Nederländerna

Telefon: +31 (0)541 572 472

Fax: +31 (0)541 520 415

E-post: info@huka.nl

Hemsida: www.huka.nl

4


3. Introduktion

Tack så mycket för att du valde den elektriska skotern Pendel FD. Du kommer

definitivt att njuta av rörligheten och friheten du får med Pendel.

Din leverantör har levererat Pendel fullt fungerande och fullt kontrollerad. Han har

även förklarat för dig vilka funktioner Pendel FD har. Se till att du känner dig trygg

med Pendel FD innan din första åktur.

Läs denna manual noggrant innan du använder Pendel FD.

Några första kommentarer:


PENDEL rullstolsskoter är ett fordon avsett för transport av en person som sitter i

sin rullstol

Den totala lastkapaciteten är 125 kilo. Den är därför endast lämplig för manuella

rullstolar eller rullstolar med lätta hjälpmotorsystem.

en kan endast användas för rullstolar med 2 stora bakre hjul och med en hjulstorlek

om 24 eller 26", då det automatiska fastlåsningssystemet kan anpassas till dessa

hjulstorlekar.

PENDEL är konstruerad för vägtrafik och en ansvarsförsäkring för moped är

obligatorisk.

PENDEL är endast avsedd för användning på asfalterade vägar.

Förutom tillräcklig kunskap om trafikregler måste användaren ha tillräckliga

handfunktioner för att manövrera styre och bromsar.

Kör aldrig nedåt med högre fart än en högsta hastighet om 25 km/t, annars orsakas

irreparabel skada på körregulatorn!

Du hittar ramnumret på styrstången.

VARNING:

Den text som står i sådana här färgade fält rör säkerhetsfrågor. Läs

dessa meddelanden noggrant. Detta är viktigt för din egen säkerhet

och för din omgivning.

Informationen i dessa fält tillför mervärde. Läs denna information

noggrant. Den kan antingen hjälpa dig få produkten att prestera ännu

bättre eller förenkla produktens användning.

Denna handbok finns även tillgänglig i andra format för

användare som har svårt att läsa manualen på grund av

lässvårigheter eller synskada. Kontakta Huka för mer

information om dessa särskilda handböcker.

5


3. Försäkran om överensstämmelse

Medicintekniska direktivet 93/42/EEG

Försäkran om överensstämmelse

Tillverkarens namn: Huka B.V.

För

Klass 1 Medicintekniska produkter

Tillverkarens adress: Munsterstraat 13, 7575 ED

Oldenzaal, Nederländerna

Produkt: Rullstolsskoter, klass C

Produktnamn: Huka Pendel FD

Jag, den undertecknade, intygar härmed att den utrustning som anges ovan

överensstämmer med de Väsentliga kraven i Bilaga 1 av det Medicintekniska direktivet

93/42/EEC. Produkten är undertecknat med CE-märket enligt ovan nämnda direktiv.

Datum: 2009-03-01

Namn: M.P. Coehoorn, Verkställande direktör, Huka B.V.

Underskrift:

Huka B.V. Munsterstraat 13, 7575 ED Oldenzaal, Nederländerna

6


4. Garanti

Pendel omfattas av en garanti från tillverkaren. Produkten garanteras i allmänhet i 2 år.

Batterierna och laddaren är garanterade i 1 år. Delar som slits vid användning av

produkten, som t ex däck och slangar, ingår inte i garantin. Undantag kan göras om det

finns tecken på extrem och snabb utslitning orsakad av fabrikationsfel. Skador eller fel

som orsakats av missbruk eller oavsedd användning täcks inte av garantin.

Defekta eller trasiga delar måste skickas tillbaka till Huka BV för undersökning. Garantin

lämnas enlighet med resultatet av denna undersökning.

I händelse av skada eller fel, informera först din lokala leverantör. Se till att du känner till

ramnumret på ditt fordon innan du kontaktar din lokala leverantör.

4.1 Identifiering av serienummer på Pendel FD

Du hittar serienumret på två ställen på Pendel FD.

A

B

(A) Dekal med teknisk information.

(B) Inpräntat serienummer på huvudramen.

Dekalen med serienumret Serienumret på ramen

Garantin på hela eller en del av produkten beslutas efter utredning av

tillverkaren Huka B.V. eller dess auktoriserade återförsäljare.

7


4.2 Pendels livslängd.

Använd endast originaldelar levererade av Huka B.V. eller dess

auktoriserade återförsäljare. Vid användning av icke originaldelar på

en Huka-produkt upphör garantin automatiskt att gälla.

Reparationer får endast utföras av kvalificerad och certifierad

personal. Endast då gäller produktens fabriksgaranti. Vid skada på

produkten som orsakats av reparationer utförda av icke behöriga

personer upphör garantin automatiskt att gälla för produkten och

dess delar.

I händelse av en defekt eller ett tekniskt problem, kontakta omedelbart

din lokala Huka-återförsäljare. Använd inte produkten förrän den

reparerats. Använd endast fordonet i undantagsfall, med mycket låg

hastighet.

Pendels livslängd beror i hög grad på underhållets kvalitet och på vilket sätt användaren

använder Pendel i sitt dagliga liv. En periodisk kontroll (som med bilar) av fordonet kan

förhindra onormalt slitage och fel. Sådana regelbundna kontroller har stort inflytande på

produktens livslängd. Pendel kan ha en ekonomisk livslängd på 6-8 år.

Bristande underhåll har direkt inflytande på en Pendels livslängd.

Skador orsakad av dåligt underhåll är undantagna från garantin.

Regelbundna kontroller (var 6:e månad) kan förhindra fel eller onödigt

slitage på produktens delar. Detta kan också ge din produkt en längre

ekonomisk livslängd.

Ofullständiga reparationer och snabbfixar har en negativ inverkan på

produktens livslängd. Se alltid till att din Pendel repareras av en

auktoriserad Huka-återförsäljare.

8


5. Avsedd användning av Pendel FD

Pendel är konstruerad för transport av en person i en manuell rullstol. Denna person bör

ha tillräcklig fysisk kapacitet för att kontrollera och styra Pendel FD utan problem. Detta

innebär att förarens handfunktion bör vara tillräcklig för att han eller hon skall kunna styra

gasreglage, bromshandtag och strömbrytare. Styrningen bör inte heller vara något

problem för föraren. Pendel klassificeras som en klass C-rullstol.

För att passa inuti Pendel FD för rullstolen ha två stora bakhjul och två små länkrullar

framtill. De stora hjulen bör ha en storlek på 24 eller 26 tum.

Pendel FD är konstruerad för att köras på plan och solid mark. Allmän väg och speciella

cykelvägar är idealiska för Pendel FD.

Den maximala lutningen för körningen bör inte överstiga 17 %.

Som användare av Pendel FD på allmän väg måste du vara känna till

de nationella trafikreglerna.

För användning på väg i ditt land kan du behöva någon ytterligare

försäkring. Kontrollera detta innan du använder Pendel FD på allmän

väg.

Var försiktig när du kör i nedförsbackar. Överstig aldrig den högsta

hastigheten om 25 km/t i nedförsbackar (Sverige 15 km/t.) Försök att

köra långsamt och kontrollerat i nedförsbackar.

Undvik att köra genom vatten och gyttjepölar. Kör även försiktigt på

våta och hala ytor. Sådana ytor har negativ inverkan på Pendel FD:s

köregenskaper.

Undvik att köra i mycket kraftigt regn. Vägarna kan vara mycket hala.

Extrema regn kan också orsaka att vatten tränger in i Pendeln och

stör det elektroniska systemet. Om Pendeln parkeras utomhus, se till

att den är täckt med en presenning som skyddar fordonet mot kraftigt

regn.

När du kör Pendel FD för första gången, se till att prova den på en stor

fri yta, t ex en tom parkering. Se till att du har någon med dig som kan

hjälpa dig.

9


6. Leverans av Pendel

Pendel FD rullstolsskoter bör levereras komplett, inklusive:

Batteriladdare.

PENDEL FD instruktionshandbok.

Instruktionshandbok för batteriladdaren.

Instruktionshandbok för räkneverket som visar den tillryggalagda sträckan.

Godkännandecertifikat för användning på väg (inte i alla länder).

Om någon av den ovan nämnda dokumentationen saknas vid

leveransen av Pendel FD, kontakta din lokala Huka-återförsäljare för

att få resterande dokument.

Vid leveransen av Pendel FD behöver din lokala auktoriserade Huka-återförsäljare justera

följande:

Styrets höjd, avstånd och vinkel.

De fästpunkter mot vilka rullstolen säkras måste anpassas

till storleken på din rullstol.

(Se 8. Justering av säkringssystem för rullstol).

Om det behövs kan körregulatorn justeras, t ex för att:

sänka den högsta tillåtna hastigheten.

justera "sköldpaddshastigheten" (låghastighetsläget).

justera backens högsta hastighet.

justera drivmotorns bromseffektivitet.

Information om justeringen av fästpunkter och styre finns i kapitel 9.

10


7. Säkerhet

7.1 Kontroll före körning:

Säkerheten kommer alltid först! Se till att kontrollera följande punkter före varje resa du gör

med Pendel:

- Kontrollera däcktrycket.

- Kontrollera däckens profil.

- Kontrollera bromsarna.

- Kontrollera lampor och blinkers.

- Kontrollera batterimätaren för att se om batterierna är fulla.

- Kontrollera att fästpunkterna fortfarande är korrekt inställda.

- Kontrollera att rullstolen sitter fast ordentligt.

- Kontrollera Pendels styrsystem så att det inte finns något glapp eller motstånd.

- Kontrollera att spegeln/speglarna är korrekt inställd(a).

- Kontrollera signalhornet på Pendel FD.

Lågt däcktryck kan ha negativ inverkan på Pendel FD:s

köregenskaper. Detta kan orsaka farliga situationer under körning.

Kontrollera däcktrycket varje vecka.

Slitna däck har negativ inverkan på Pendel FD:s köregenskaper.

Detta kan orsaka farliga situationer under körning. Profildjupet får inte

vara mindre än 2 mm.

Slitna eller dåligt inställda bromsar har negativ inverkan på Pendel

FD:s köregenskaper. Detta kan orsaka farliga situationer under

körning.

Belysningen är mycket viktig vid körning i mörker. Du måste se och bli

sedd av andra trafikanter. Byt ut trasiga glödlampor innan du

använder Pendel FD på natten.

Felaktigt justerade fästpunkter kan orsaka rörelser hos den manuella

rullstolen i Pendeln under körning. Detta kan leda till mycket farliga

situationer. Se alltid till att din rullstol sitter fast ordentligt innan du

använder Pendeln.

11


För att köra Pendel på ett säkert sätt bör du ha följande regler i åtanke:

- Första gången du kör Pendel, se till att det sker i ett område med tillräckligt

utrymme, som t ex en parkeringsplats. Se till att ha någon med dig när du provar Pendel

för första

gången.

- Kör alltid på plana, solida ytor.

- Undvik våta och hala ytor.

- Kör inte igenom vatten- och gyttjepölar.

- Kör försiktigt i uppförsbackar; starta alltid med låg hastighet vid körning uppför.

- Undvik sluttningar med över 17 % klättringsvinkel.

- Kör långsamt i nedförsbackar. Lutningen kan ha inverkan på bromsegenskaperna.

- Minska hastigheten när du skall runda ett hörn.

- Pendels maxbelastning är 125 kg. Detta inkluderar föraren och dennes rullstol.

- Använd reducerade hastighet i områden där många människor vistas, som t ex

köpcentra.

- Dra inte andra fordon med din Pendel; det kan skada drivmotorn.

- Ta inte med dig passagerare; Pendel är konstruerad för en enda person.

- Kör inte över hinder som är högre än 12 cm.

- Närma dig alltid trösklar långsamt och kör långsamt över dem.

- Kör långsamt när du backar. Använd speglarna eller vrid på huvudet för att se

vart du kör.

Brott mot de ovan nämnda reglerna kan orsaka farliga situationer

liksom sak- eller personskador. Pendels förare är ansvarig säker

körning.

Huka B.V. ansvarar inte för sak- eller personskador som orsakas av

åsidosättande av de ovan nämnda reglerna. Skador på Pendel som

orsakas av åsidosättande av reglerna omfattas inte heller av garantin.

Ha alltid i åtanke: säkerheten först!

12


7.2 Varma och kalla ytor.

Vissa delar av rullstolen kan uppnå höga temperaturer om den utsätts

för direkt solljus. Var försiktig när du vidrör i synnerhet plastdetaljer

under sådana omständigheter, så att du undviker att bränna din hud.

7.3 Avståndet mellan rörliga och fasta delar.

Användare

Särskild omsorg har ägnats åt att minimera risken för att användaren klämmer sig när

denne sitter i Pendel FD. Det finns dock ett fåtal omständigheter som kan leda till skada.

Särskild försiktighet måste vidtas under följande omständigheter:

- När du kör in rullstolen i Pendel måste rullstolens bakhjul

pressas mot fästpunkterna. Se noga till att du inte har dina händer eller fingrar i

området kring fästpunkterna. Du kan klämma fingrarna mellan rullstolens

hjul och fästpunkterna.

- När Pendel höjer sig kommer rampen fällas upp. Vid denna uppfällning kan

väskor och dylikt komma i kläm mellan Pendels chassi och rampen.

Se alltid till att detta område är fritt från föremål eller personer innan du höjer Pendel

till körhöjd.

- När du sänker Pendel blir utrymmet mellan bakhjulen och

karossen mycket litet. Om föremål eller händer kommer i närheten av detta område när

du sänker Pendel

kan du skada föremålen eller klämma händerna mellan karossen och

bakhjulet. Innan du sänker Pendel, se till att området ifråga är fritt.

Miljö

- När du sänker Pendel till marken kan föremål eller andra personers fötter fastna

under Pendel. Innan du sänker Pendel, se alltid till att området runt

Pendel är fritt och att ytan den står på är plan.

Innan du kör in din rullstol i Pendeln eller höjer eller sänker Pendeln,

se att alla områden där det finns risk för klämskador hålls fria.

13


7.4 elektromagnetiska störningar.

Även om Pendel har testats för att inte störas av elektromagnetisk strålning förekommer

det att elektroniska produkter orsakar elektromagnetisk strålning som kan störa andra

elektriska produkter. Den Pendel kan även påverkas av elektromagnetisk strålning från

andra elektromagnetiska produkter.


8. Produktbeskrivning

Pendel FD är en skoter som konstruerats för att transportera en person som sitter i en

manuell rullstol. Användaren behöver inte flytta sig från rullstolen till Pendel - denne kör

helt in enkelt den manuella rullstolen i Pendel FD, låser rullstolen, höjer Pendel och kör till

önskad destination.

8.1 Karossen på Pendel FD:

Pendel FD:s kaross består av armerade polyesterpaneler med ett ytskikt av färg. Karossen

är slät med rundade kanter och är mycket enkel att rengöra och polera.

8.2 Ramen

Rörramen består av pulverlackerade stålrör. Resultatet är en lätt men stadig ram.

8.3 Hjulen

Pendel FD har tre hjul - ett fram och två bak. Fälgarna är gjutna i bearbetad och

pulverlackerad aluminium. Däcken har slangar och bilventiler.

Däckdimension fram: 3,00 - 10, rekommenderat däcktryck: 2,5 bar

Däckdimension bak: 3,00 - 12, rekommenderat däcktryck: 2,5 bar

8.4 Drivmotorn

Lågt däcktryck kan ha negativ inverkan på Pendel FD:s

köregenskaper. Detta kan orsaka farliga situationer under körning.

Kontrollera däcktrycket varje vecka.

Drivmotorn är monterad i framgaffeln. En mycket kraftfull (2,2 KW) motor driver framhjulet.

Motorn är luftkyld för maximal prestanda.

15


8.5 Elektroniken

Pendel använder 2 elektroniska system. En speciell styrenhet för styrning av drivmotorn

och ett system för Pendels övriga ytterligare elektriska funktioner.

8.5.1 Sevcon motorstyrning.

Motorstyrningen styr Pendels drivmotor. Styrningen är en mikroprocessorstyrd enhet. Alla

köregenskaper är programmerade i denna styrning. Köregenskaperna kan anpassas till

användarens behov. Styrningen kan programmeras med en särskild handhållen

programmeringsenhet eller med ett gränssnitt anslutet till en dator. Parametrar som

maximal hastighet framåt, maximal hastighet bakåt, acceleration, osv. kan programmeras

och ändras.

Pendels motorstyrning får endast programmeras av personal vid Huka

BV eller av auktoriserade och utbildade personer hos en av Hukas

auktoriserade återförsäljare.

Programmering som utförs av icke auktoriserade personer kan orsaka

farliga situationer och är således strängt förbjuden.

Om Pendel FC felprogrammeras kan detta orsaka sakskador på Pendel

eller personskador på användaren och/eller personer som vistas i

närheten av Pendel.

Efter att någon av motorstyrningens parametrar ändrats måste man

först provköra för att kontrollera att programmeringen utförts på rätt

sätt. Efter en lyckad och säker provkörning kommer Pendel

återlämnas till användaren.

Om parametrarna justeras utanför de angivna gränsvärdena kan detta

leda till underliga köregenskaper hos Pendel FD. Detta kan orsaka

person- eller sakskada.

16


8.5.2 Styrning av övriga funktioner.

Den andra styrningen styr funktioner som ljus, signalhorn, blinkers, kompressorer och

varningsljus. Slutstegen är skyddade mot överbelastning och kortslutning. Kretskortet är

belagt så att fukt och andra vätskor inte kommer åt elektroniken. Denna styrning är också

mjukvarustyrd. Programmering utförs endast av HUKA BV. Mjukvarans parametrar kan

inte ändras.

8.6 Batterierna

Styrningen av övriga funktioner är inte är programmerbar. Det är inte

tillåtet att göra några ändringar i denna styrning.

Fel på styrningen av övriga funktioner, reparationer får endast

repareras av utbildad och behörig person vid Huka BV eller en

auktoriserad Huka-återförsäljare.

I händelse av kortslutning blockeras funktionen ifråga. I händelse av

en blockerad funktion, kontakta din auktoriserade Huka-återförsäljare

för att få Pendeln kontrollerad och reparerad.

Pendel får sin ström från två stora 24-voltsbatterier. Varje batteri har en kapacitet på 100

Ah.

17


Dessa stora batterier ger Pendel en autonomi av ca 40-60 km. (Mätt enligt ISO7176-

4:2008.)

Denna autonomi påverkas av flera faktorer, som t ex:

Temperatur:

Vid låga temperaturer är batteriets kapacitet nedsatt på grund av den förändrade kemiska

reaktionen inne i batteriet.

Däcktryck:

Om däcktrycket är lågt blir friktionen större mellan däck och underlag. Denna högre friktion

minskar autonomin.

Körning i sluttningar:

Körning i sluttningar kräver mer energi och påverkar därmed Pendel FD:s autonomi.

Ojämn mark:

Om Pendel körs på ojämn mark ökar friktionen mellan däck och mark. Detta har en

negativ inverkan på autonomin.

Klättring över trottoarkanter:

Om du låter Pendel klättra över en trottoarkant kommer fordonet behöva mer kraft för

denna klättring. Om du ofta klättrar över trottoarkanter kommer detta ha inverkan på

Pendels autonomi.

8.6.1 Batterier för automatisk parkeringsbroms.

I vissa länder kan Pendel ha ytterligare två små batterier för det automatiska

parkeringsbromssystemet. Dessa batterier fungerar som ett reservbatteri för det

automatiska parkeringsbromssystemet vid fel på huvudbatterierna.

Pendelns är mycket tunga och stora. Därför bör batteribyten endast

utföras av behörig personal på Huka BV eller en auktoriserad Hukaåterförsäljare.

Batterier klassas som kemiskt avfall. Av denna anledning bör byte och

kassering av gamla batterier endast utföras av personal från en

auktoriserad Huka-återförsäljare. De vet hur man hanterar och

kasserar batterier enligt lokala föreskrifter.

18


8.7 Förarplatsen

4

9

Pendel FD:s huvudsakliga kontroller är placerade vid förarplatsen och på

instrumentpanelen. Här ingår:

Styre (1)

Gasreglage (2)

Instrumentpanel (3)

Bromsar (4)

Varvtalsmätare (5)

Huvudströmbrytare (6)

Uttag för laddare (7)

Signalhorn (8)

Blinkers (9)

Nödströmbrytare (10)

Säkerhetsströmbrytare (11)

Nedsänkningsströmbrytare (12)

8.7.1 Styrhandtag

11

8

10

5 3

Styret används för att styra Pendel. Höjden, djupet och vinkeln kan justeras. Som tillval

kan du beställa ett styre i en annan storlek.

4

Efter att du justerat styret, se till att du kan du röra styret till både höger

och vänster ändläge och se till att du kan använda alla knappar och

strömbrytare.

19

1

12

4

7

2

6


8.7.2 Gasreglage

Öka hastigheten:

Gasreglaget används för att ställa in och justera Pendel FD:s körhastighet. För att öka

hastigheten, vrid handtaget långsamt mot dig. Pendel kommer börja röra sig och

hastigheten ökar. När du når den önskade hastigheten håller du kvar gasreglaget i denna

position för att behålla samma hastighet.

Minska hastigheten:

För att minska hastigheten, rör gasreglaget långsamt tillbaks till ursprungsläget. Pendel FD

kommer minska hastigheten till stillastående.

Om du rör gasreglaget alltför fort kan du orsaka att Pendeln

accelererar mycket kraftigt vilket kan leda till okontrollerade rörelser.

Hantera gasreglaget varsamt.

Om du släpper gasreglaget mycket plötsligt kan du orsaka en mycket

kraftig inbromsning vilket kan leda till en okontrollerbar situation.

Hantera gasreglaget varsamt.

Innan du slår på Pendel, kontrollera att gasreglaget kan röras lätt och utan motstånd.

Om gasreglaget visar tecken på slitage eller högre motstånd än

normalt, kontakta din lokala auktoriserade Huka-återförsäljare för en

kontroll.

20


8.7.3. Instrumentpanel

1 2 3

4

7 8

Förklaring av de olika knapparna:

Panelljus (1)

Vänster indikatorlampa (2)

Kontrollampa som visar på/av (3)

Indikatorlampa för körhöjd (4)

Batteriindikator (5)

Höger indikatorlampa (6)

Varvtalsräknare (7) (se separat instruktionsbok för mer information)

Knapp för att köra bakåt (8)

Låghastighetsknapp (9)

Höjningsknapp (10)

Knapp för lyktor (11)

Knapp för varningsblinkers (12)

9

5

6

10 11 12

Kör inte samtidigt som du trycker på knapparna. Stanna Pendeln först

och tryck sedan på knapparna. Om du trycker på knapparna under

körning kan du hamna i okontrollerbara körsituationer.

21


Panelljus:

Denna lampa tänds då Pendels lyktor är påslagna.

Vänster indikatorlampa:

Denna lampa blinkar då vänster körriktningsvisare är aktiverad.

Kontrollampa som visar på/av:

Denna lampa lyser när Pendel är påslagen.

Indikatorlampa för körhöjd:

Denna lampa lyser om Pendel inte är i rätt höjd för att köras. Körningen blockeras då

automatiskt.


Batteriindikator:

Batteriindikatorn visar hur mycket ström som finns kvar i batterierna. Om samtliga lampor

lyser är batterierna fulla. Om endast de röda lamporna lyser är batterierna nästan tomma

och behöver laddas.

Höger indikatorlampa:

Denna lampa blinkar då höger körriktningsvisare är aktiverad.

Varvtalsräknare:

Visar verklig hastighet, distans samt Pendels genomsnittliga hastighet.

Ytterligare information om varvtalsmätaren finner du i varvtalsmätarmanualen som

levererades tillsammans med Pendel.

22


Knapp för att köra bakåt:

Om denna knapp är intryckt är backen inlagd på Pendel. Om backen är inlagd på Pendel

lyser den röda lampan ovanför knappen.


Låghastighetsknapp:

Om denna knapp är intryckt är Pendel i låghastighetsläge. Om Pendel är i

låghastighetsläge lyser den röda lampan ovanför knappen.

Höjningsknapp:

Om denna knapp trycks in aktiveras kompressorn och Pendel höjs till körläge.

Knapp för lyktor:

Genom att trycka på denna knapp slås Pendels lyktor på eller av.

Knapp för varningsblinkers:

Om denna knapp trycks in aktiveras Pendels varningsblinkers och samtliga blinkers ger

ifrån sig ett blinkande ljus.

Kör inte samtidigt som du trycker på knapparna. Stanna Pendeln först

och tryck sedan på knapparna. Om du trycker på knapparna under

körning kan du hamna i okontrollerbara situationer.

23


8.7.4 Bromsar

Pendel har olika bromssystem.

Motorbromsen:

Detta bromssystem styrs av elektroniken i Pendel FD. Om du släpper gasen kommer

motorbromsen automatiskt minska Pendels fart.

A

Hydrauliska bromsar (C):

De hydrauliska bromsarna aktiveras med bromshandtaget på höger sida om styret. Dessa

bromsar är monterade på de två bakre hjulen.

Den mekaniska bromsen (A):

Det vänstra bromshandtaget på styret är en mekanisk broms som aktiverar bromsen i

framhjulet. Detta bromssystem aktiverar även Pendels bromsljus.

Parkeringsbromsen (B):

Parkeringsbromsen är en liten spak monterad på styret. Denna används vid parkering av

Pendel. Även detta bromssystem är kopplat till framhjulet.

I vissa länder har parkeringsbromsen ersatts av ett automatiskt

parkeringsbromssystem. Detta aktiverar parkeringsbromsen

automatiskt vid stillastående. Den släpps vid aktivering av

gasreglaget.

B

C

24


8.7.5 Huvudströmbrytare

Huvudströmbrytaren är den huvudsakliga strömbrytaren för att sätta på eller stänga av

Pendel FD. Den kräver en nyckel för att förhindra obehörig användning av Pendel.

För att sätta på Pendel, sätt in nyckeln i huvudströmbrytarens nyckelhål. Vrid sedan

nyckeln medurs till det andra klicket. Pendel slås nu på.

8.7.6 Uttag för laddare

Stäng aldrig av Pendeln mitt under körning. Sakta först ned och

stanna Pendeln. Stäng sedan av Pendeln genom att vrida nyckeln

moturs.

Pendels batterier laddas med hjälp av en batteriladdare. För att ladda batterierna skall

denna laddarens stickkontakt kopplas in.

Tryck in laddarens stickkontakt i uttaget tills du hör ett klick. Stickkontakten sitter nu säkert

och du kan ladda batterierna. För att koppla bort stickkontakten, tryck först på knappen på

uttaget så att kontakten frigörs.

Använd endast den laddare som levererades tillsammans med

Pendeln. Om en annan laddare används kan det leda till skadade

batterier och därmed en stark nedsättning av Pendelns autonomi

och/eller skador på batterierna.

Ytterligare information om laddning av batterierna finner du i kapitlet "underhåll".

25


8.7.7 Signalhorn

Signalhornet aktiveras genom att trycka på den gula knappen (H) på vänster handtag.

8.7.8 Blinkers

O

I

O

I

Blinkers aktiveras genom att föra blinkersströmbrytaren åt höger eller vänster. För den åt

vänster för att aktivera vänster blinker eller åt höger för att aktivera höger blinker. För att

stänga av blinkern, tryck på den lilla knappen (O) ovanför blinkersströmbrytaren.

H

S

26


8.7.9 Nödströmbrytare

Denna strömbrytare används för att höja Pendel trots att Pendel är avstängd. På så vis är

det alltid möjligt att knuffa Pendel ut ur riskområdet vid en nödsituation.

8.7.10 Säkerhetsströmbrytare

Körning blockerad

Körläge

Säkerhetsströmbrytaren är en extra säkerhetsfunktion. Om Pendel är påslagen kan du

blockera körning genom att slå om den blå säkerhetsströmbrytaren (S) på vänster

handtag.

27


8.7.11 Nedsänkningsströmbrytare

Nedsänkningsströmbrytaren används för att sänka Pendel för av och påstigning. För att

sänka Pendel, för spaken nedåt. Du kommer att höra luft släppas ut från fjädringen och

Pendel kommer att sänka sig till marken. Innan du höjer Pendel måste du föra tillbaks

spaken till det översta läget.

8.8 Fästpunkter

Var noga med att föra spaken tillbaks till det övre läget innan du höjer

Pendel till körläget. Om spaken är kvar i det nedre läget är det inte

möjligt att höja Pendeln.

Se till att området runt bakhjulen och rampen är fria och att det inte

finns några föremål i området som kan hindra Pendeln från att sänka

sig. Under sänkningen finns det klämrisk för kroppsdelar eller föremål

inom detta område.

Den manuella rullstolen låses fast i Pendel med hjälp av två delar: fästpunkterna och den

bakre rampen. Fästpunkterna kan anpassas efter den manuella rullstolens hjulstorlek.

Hur du justerar fästpunkterna förklaras i kapitel 9.2

28


8.9 Ramp

Pendels ramp används för att köra in och fixera den manuella rullstolen i Pendel.

När du sänker Pendel fälls rampen automatiskt ned. Om du höjer Pendel till körläget

kommer rampen fällas upp och låsa fast hjulen på den manuella rullstolen mellan rampen

och fästpunkterna.

Se till att ytan där rampen kommer att landa är plan och att det inte

finns några föremål under, t ex stenar. När Pendel höjs till körläge, se

även till att rampen inte är blockeras utan kan röra sig fritt.

När rampen stängs, se till att din rullstol är placerad rätt så att rampen

fixerar rullstolen ordentligt. Om du känner något motstånd vid

höjningen av Pendeln, avbryt höjningen och kontrollera igen om

rullstolen är i rätt läge..

Vissa manuella rullstolar har tippskyddshjul som kan orsaka problem

med rampen. Om detta är fallet, kontakta din Huka-återförsäljare. Vi

kan leverera en särskild ramp som är anpassad för tippskyddshjul.

29


9. Innan du använder Pendel FD

Innan du använder Pendel FD för första gången måste du justera vissa inställningar.

9.1 Justering av styret

Styrets höjd:

- 1. Lossa bulten (A) med en 6 mm insexnyckel tills styret kan flyttas.

- 2. För styret till rätt höjd.

- 3. Dra åt bulten

Styrets vinkel:

- 1. Lossa bulten (B) med en 6 mm insexnyckel tills styret kan flyttas.

- 2. För styret till rätt vinkel.

- 3. Dra åt bulten

Kontrollera att alla bultar är åtdragna innan du kör Pendeln. Om styret

inte är tillräckligt åtdraget kan den röra sig under körning. Detta kan

orsaka en farlig situation.

A

B

30


9.2 Justering av fästpunkter.

Justering av fästpunkternas höjd:

- 1. Kör in rullstolen i Pendel

- 2. Aktivera rullstolens handbromsar.

- 3. Lossa vredet (C) så att fästpunkterna kan flyttas.

- 4. Justera fästpunkternas höjd så att de passar rullstolens hjulstorlek.

- 5. Dra åt vredet för att fixera höjden.

Se till att fästpunkterna inte blockerar rullstolens handbromsar och

vice versa. Håll alltid en viss distans mellan dessa delar.

Innan du justerar fästpunkterna, kontrollera den manuella rullstolens

däcktryck. Om däcken är för mjuka är rullstolen inte ordentligt fäst.

Detta kan orsaka farliga situationer under körning.

Justering av fästpunkternas djup:

D

- 1. Höj först Pendel så att rampen kommer reser sig och stängs.

- 2. Lossa bulten (D) så att fästpunkten kan flyttas horisontellt.

- 3. Justera fästpunkterna tills de slår i rullstolens däck.

- 4. Dra åt bulten (D) något.

- 5. Sänk nu Pendel så att rampen fälls ned.

- 6. Lossa nu bulten (D) igen och flytta ut fästpunkten ca 6 mm.

- 7. Dra nu åt bulten (D) ordentligt

- 8. Höj Pendel så att rampen stängs igen.

- 9. Kontrollera att rullstolens däck pressas något mellan rampen

och fästpunkterna. Om så är fallet är fixeringen rätt inställd.

C

31


9.3 Justering av speglar

Innan du kör Pendel, se till att speglarna är korrekt inställda.

Speglarna kan lätt föras med handen till rätt läge. Håll speglarna med hela handen och för

dem försiktigt till önskat läge.

Se alltid till att speglarna är rätt inställda inför varje körtur. Speglarna

är mycket viktiga verktyg när du kör på allmän väg.

Nu är Pendel redo för den första körturen!

Den första körturen är mycket viktig. Den är din första erfarenhet med

din egen Pendel. Se till inte vara ensam. Ha någon med dig som kan

hjälpa dig.

Om möjligt, försök hitta en stor parkeringsplats utan trafik. På så vis

har du ordentligt med utrymme för att testköra Pendeln, och du

behöver inte oroa dig för andra fordon eller personer.

32


10. Körning av Pendel

Hur du kommer in:

- Sänk först Pendel till marken. Rampen kommer att öppna sig.

- Vrid om tändningsnyckeln så att Pendel stängs av.

- Kör nu in den manuella rullstolen i Pendel.

- Placera den manuella rullstolen mot fästpunkterna och slå på dess parkeringsbromsar.

- Slå på Pendel och tryck ned höjningsknappen på instrumentpanelen så att Pendel

höjer sig. Rullstolen kommer klämmas fast mellan rampen och fästpunkterna.

- Fortsätt trycka på knappen tills kompressorn stannar av sig själv och indikatorlampan för

körhöjd

slocknar.

Körning:

- Släpp parkeringsbromsen och placera båda händerna på styret.

- Vrid sakta gasreglaget på styrhandtaget mot dig. Pendel kommer nu börja röra sig.

- Vrid gasreglaget ytterligare för att öka farten.

Svänga:

- För att runda ett hörn, sänk farten först och vrid varsamt styret

mot hörnet ifråga.

Stanna:

- För att stanna, vrid först gasreglaget sakta tillbaks till utgångsläget.

- Aktivera nu båda bromshandtagen på styret.

Parkering:

- För att parkera din Pendel, se till att du har tillräckligt med plats runt omkring dig och

speciellt bakom dig så att rampen kan öppnas och du kan rulla ut ur Pendel.

- Aktivera parkeringsbromsen och stäng av Pendel.

- Ta ut tändningsnyckeln ur låset.

Köra ut:

- Slå om nedsänkningsströmbrytaren till det nedre läget så att luften lämnar ur

höjningssystemet.

- Släpp parkeringsbromsen på den manuella rullstolen.

- Kör sakta baklänges ut ur Pendel.

33


Ställa om Pendel till frikopplat läge:

Pendel kan ställas om till frikopplat läge så att fordonet kan skjutas eller flyttas ut ur ett

visst område.

Pendel med manuell parkeringsbroms:

- Kontrollera att Pendel är inställd i rätt körhöjd.

- Stäng av Pendel

- Släpp den manuella parkeringsbromsspaken.

Nu kan Pendel skjutas ut ur riskområdet av en medhjälpare.

Glöm inte att stänga av Pendeln. Om Pendeln fortfarande är påslagen

medan den skjuts kommer elektroniken försöka hindra Pendeln från

att röra sig. Ju hårdare man skjuter på, desto mer kommer

elektroniken försöka stoppa Pendeln.

Glöm inte att aktivera parkeringsbromsen igen efter att Pendeln

skjutits. Om du glömmer att sätta på parkeringsbromsen igen kan

Pendeln rulla iväg av sig själv och orsaka en farlig och okontrollerad

situation.

Pendel med automatiskt parkeringsbromssystem:

- Kontrollera att Pendel är inställd i rätt körhöjd.

- Vrid gasreglaget något så att parkeringsbromsen släpper.

- Stäng av Pendel; parkeringsbromsen håller sig urkopplad.

- Om parkeringsbromsen skulle aktiveras igen, vrid litet igen på gasreglaget.

- Skjut bort Pendel från riskområdet.

- Släpp gasreglaget; parkeringsbromsen kommer åter aktiveras.

- Om parkeringsbromsen inte aktiveras, slå på Pendel. Parkeringsbromsen kommer då

aktiveras.

Glöm inte att stänga av Pendeln. Om Pendeln fortfarande är påslagen

medan den skjuts kommer elektroniken försöka hindra Pendeln från

att röra sig. Ju hårdare man skjuter på, desto mer kommer

elektroniken försöka stoppa Pendeln.

34


När du kör Pendel, ha alltid följande i åtanke:

Kör alltid försiktigt. Använd alltid låghastighetsläget i områden

avsedda för fotgängare och i köpcentra.

Kör endast på plana och solida ytor. Undvik extremt ojämna vägar och

områden. Undvik mjuka sandiga vägar och stränder.

Kör inte genom vatten. Undvik gyttje- och vattenpölar. Vatten och lera

kan skada Pendelns framdrivande delar.

Undvik sluttningar som är brantare än 17 %. Kör sakta i uppförs- och

nedförsbackar.

Undvik våta och hala ytor. Kör försiktigt om det regnar eller är snö och

is på vägarna.

Minska hastigheten när du skall runda ett hörn. Om du rundar ett hörn

i hög hastighet du orsaka instabilitet hos Pendeln och dig själv.

Skjut inte på och dra inte heller andra fordon med Pendeln. Du kan

överbelasta Pendeln och skada motorn och/eller elektroniken.

Ta inte passagerare med dig. Pendeln är endast utformad för att

transportera en person i en manuell rullstol.

Kör inte över hinder som är högre än 12 cm. Hoppa inte över kullar

eller gupp. Kör inte med hög hastighet i områden avsedda för

fotgängare.

Kör långsamt när du backar. Det kan finnas personer, djur eller fordon

bakom dig.

Drick inte alkohol innan du kör!

35


11. Pendels underhåll

I detta kapitel diskuterar vi sådant underhåll av Pendel som kan utföras av användaren

eller en medhjälpare. Service på Pendel FD skall utföras av behörig personal från en

auktoriserad Huka-återförsäljare. För sådan service av återförsäljaren finns en separat

servicemanual samt en reservdelskatalog.

11.1 Underhållsfrekvens.

Typ av underhåll Vem bör

kontrollera

Underhållsintervall

Byte av batterier Användaren Varje gång indikatorn

visar på svagt batteri

Kontroll av lyktor Användaren Varje vecka eller när det

är mörkt; kontrollera

innan du kör.

Kontroll av bromsar Användaren Före varje körning eller

varje vecka

Kontroll av däcktryck Användaren Varje vecka

Kontroll av däckkvaliteten Användaren Varje vecka

Kontroll av batterier Återförsäljaren Var 6:e månad

Kontroll av kedjans spänning Återförsäljaren Var 6:e månad

Kontroll av kompressorn Återförsäljaren Var 6:e månad

Frekvent underhåll minskar risken för fel och tekniska problem.

Om det regelbundna underhållet eftersätts kan det uppstå fel på delar.

Garantianspråk för trasiga delar där problemet orsakas av bristande

underhåll täcks inte.

Felaktiga eller ofullständiga reparationer kan orsaka fel, onormalt

slitage eller skador. Garantianspråk för trasiga delar där problemet

orsakas av dåliga eller ofullständiga reparationer eller bristande

underhåll täcks inte.

36


11.2 Laddning av batterierna.

- För att ladda batterierna, börja med att stänga av Pendel.

- Ta sedan den batteriladdare som levererades tillsammans med Pendel och

koppla in laddarens stickkontakt i uttaget för laddaren, nära tändningsnyckeln.

- Anslut nätkontakten.

- Laddaren kommer automatiskt att börja ladda.

- Om batterierna är fulladdade kommer laddaren automatiskt stänga av laddningen

och 100 %-dioden tänds.

- Dra ur nätkontakten först och koppla sedan loss laddarens stickkontakt från Pendel.

Läs laddarens bruksanvisning först innan du laddar batterierna.

Laddaren som levereras med Pendeln kan skilja sig från bilden

ovanför.

Ladda endast Pendeln i väl ventilerade utrymmen. Undvik öppen eld i

närheten av den laddande Pendeln.

Använd endast den laddare som ursprungligen levererades

tillsammans med Pendeln. Användning av andra laddare kan skada

batterierna.

Om batterierna behöver bytas, kontakta din auktoriserade Hukaåterförsäljare

för att få batterierna utbytta. Batterier utgör kemiskt

avfall och måste kasseras enligt lokala föreskrifter.

37


11.3 Däcktryck:

- Kontrollera däcktrycket varje vecka. Rätt däcktryck är:

Däckdimension fram: 3,00 - 10, rekommenderat däcktryck: 2,5 bar

Däckdimension bak: 3,00 - 12, rekommenderat däcktryck: 2,5 bar

11.4 Däckprofil:

Däckens profildjup bör kontrolleras varje månad. Om profildjupet understiger

1,5 mm bör däcken bytas ut.

11.5 Lyktor

- Kontrollera lyktorna inför varje körtur. Speciellt när det är mörkt ute.

- Se till att lyktornas glas är rena och utan skador.

- Om en glödlampa går sönder, se till att den byts ut så fort som möjligt.

- Ersättningsglödlampor:

Framlykta: 24 volt, 15 Watt

Baklykta: 24 volt, 5 Watt

Blinkers fram: 24 volt, 10 Watt

Blinkers bak: 24 volt, 10 Watt

Bromsljus bak: 24 volt, 15 Watt

11.6 Säkringar

Byte av däck bör endast utföras av behörig personal. Använd endast

originaldäck från Huka. Andra däck är inte godkända för detta fordon.

Byte av glödlampor bör endast utföras av behörig personal. Använd

endast originalglödlampor från Huka. Andra glödlampor är inte

godkända för detta fordon.

Pendel skyddas av flera säkringar. Dessa säkringar skyddar elektroniken mot

kortslutningar och överbelastningar. Om en säkring har löst ut bör du omedelbart kontakta

din auktoriserade Huka-återförsäljare. Han måste först kontrollera varför säkringen löste ut

innan den trasiga säkringen byts ut.

Säkringarna sitter på elpanelen bakom karossens övre, främre panel.

Byte av säkringar bör endast utföras av behörig personal. Använd

endast originalsäkringar från Huka. Andra säkringar är inte godkända

för detta fordon.

38


Säkringarnas placering:

A

A = Huvudsäkring, 100 A B = Säkringsdosa C = Fläktsäkring, 7,5 A

Höger baklykta 3 A -------------------------------------------------------

Vänster baklykta 3 A -------------------------------------------------------

Framlykta 3 A -------------------------------------------------------

Signalhorn 1 A -------------------------------------------------------

Kretskort 10 A -----------------------------------------------------

Kompressor 30 A -----------------------------------------------------

B

C

39


11.7 Bromsarna:

Bromsarnas funktionalitet bör testas före varje körning. Om någon av bromsarna inte

fungerar som den skall, kontakta din auktoriserade Huka-återförsäljare för att få den

kontrollerad. Använd inte Pendel om inte bromsarna fungerar.

11.8 Drivmotorn och kompressorn

Drivmotorn och drivkedjan bör kontrolleras var 6:e månad. Detta skall endast göras genom

din auktoriserade Huka-återförsäljare. De kommer att kontrollera borstarna och kedjans

spänning.

Kompressorn har en kondensator inom systemet. Denna kondensator behöver rengöras

och tömmas var 3:e månad.

11.9 Karossens rengöring.

Karossens polyesterpaneler är lätta att göra rent med litet mjuk såpa och litet vatten.

Använd inte högtryckstvätt. Vid användning av högtryckstvättar och sprutor tränger vatten

in i delar där det inte är får finnas vatten.

Du kan använda litet bilvax på karossens paneler för att ge dem glans och en extra

skyddande film mot smuts.

11.10 Batterier

Kör inte med dåliga bromsar. Kontakta din auktoriserade Huka-

återförsäljare för reparation. Använd endast Huka originalbromsdelar

vid reparation. Reparationer bör endast utföras av behörig personal.

Kontroll av drivmotor, borstar, kedjespänning och kompressor får

endast utföras av personal hos en auktoriserad Huka-återförsäljare.

Använd inte högtrycksstvättar och vattenpistoler för att göra rent

Pendeln. Detta orsakar skada och eliminerar fett från roterande

punkter. Användning av högtryckstvättar och vattenpistoler kan även

orsaka att vatten tränger in i de elektriska systemen.

Spruta inte in vatten i motorns kylfläkt. Det kan skada kylfläkten.

Batterierna är underhållsfria. Kontakta din auktoriserade Huka-återförsäljare om de

behöver bytas ut. Endast de kan byta ut batterierna. Eftersom batterierna utgör kemiskt

avfall känner din återförsäljare också till hur batterierna skall kasseras.

Batterier utgör kemiskt avfall och måste kasseras enligt lokala

föreskrifter. Kontakta din auktoriserade återförsäljare för byte av

batterier. De vet hur man hanterar det.

40


12. Fel

Om det är något fel på Pendels viktigaste delar kommer Pendel stanna eller låta bli att

starta. En lista med fel och deras orsaker och lösningar följer nedan:

PROBLEM

ORSAK ÅTGÄRD

av av av Huvudsäkringen är trasig Ersätt huvudsäkringen

av av av Höjdströmbrytaren är

trasig

Ersätt höjdströmbrytaren

av av av Kretskortets säkring är Ersätt kretskortets

trasig

säkring

reläet klickar,

Ersätt kompressorns

Pendel höjer sig

intekompressorns säkring är

trasig

Reläet klickar inte,

reläet är trasigt

säkring

Ersätt kompressorns relä

Kompressorn går, Slå av

på på på

nedsänkningsströmbrytar

en är fortfarande

påslagen. (Väsande ljud)

nedsänkningsströmbrytar

en

7 x på på Batterierna är tomma Ladda batterierna

av av av Huvudsäkringen är trasig Ersätt huvudsäkringen

av av av

Säkerhetsströmbrytaren

är fortfarande påslagen

Slå av

säkerhetsströmbrytaren

av av av

Kretskortets säkring är

trasig

Ersätt kretskortets

säkring

av av på

Fel på elektroniken Kontakta din

återförsäljare

Pendel är i höjt

på av på

Inget klick > huvudreläet

är trasigt

Ersätt huvudreläet

läge men vill inte

köra

på av på

Inget klick, kretskortet är

trasigt

Ersätt kretskortet

Bromsljuset är på, Ersätt

på av på

bromshandtagen är inte

aktiverade, trasig

bromsströmbrytare

bromsströmbrytaren

2x av på Gasreglaget är aktiverat Kontrollera gasreglaget

7x av på Batterierna är tomma Ladda batterierna

på på på

Pendel är inte i körläge

ännu

Sänk Pendel, höj den

sedan igen.

Lyktor, blinkers

Säkringen för en viss Ersätt säkringen för

eller signalhorn på av på funktion i säkringsskåpet funktionen ifråga

fungerar inte

är trasig

Pendel laddar inte Inga LED-dioder lyser på

laddaren

Laddaren är trasig Ersätt laddaren

Den röda LED-dioden lyser på Laddaren är inte rätt Anslut laddaren till

laddaren

ansluten till elnätet elnätet igen

Övriga fel

Kontakta din lokala

Huka-återförsäljare

Om ett fel inträffar, sluta använda Pendeln eller kör enbart med lägsta

möjliga hastighet och kontakta din lokala Huka-återförsäljare.

41


13. Försäljning av Pendel

Om du inte längre behöver Pendel och vill sälja den, kontakta din lokala auktoriserade

Huka-återförsäljare. Han kommer att kontrollera Pendel innan han säljer den till en annan

användare. Även om Pendel tillhör dig kan återförsäljaren fortfarande kontrollera Pendel

innan du säljer den. Då vet du Pendel är OK att sälja. Din återförsäljare kan också hjälpa

dig med försäljningen av Pendel.

14. Skrotning av Pendel.

Se till att din Pendel kontrolleras innan du säljer den, då vet du att

Pendeln är i gott skick för en säker försäljning.

Om Pendel behöver skrotas, ta kontakt med din lokala auktoriserade Huka-återförsäljare.

Din återförsäljare vet hur man skrotar Pendel enligt lokala föreskrifter.

Batterier utgör kemiskt avfall och måste kasseras enligt lokala

föreskrifter för kemiskt avfall.

42


15. Specifikationer Huka Pendel FD

Chassi Pulvermålad stålrörsram

Karosspaneler Målad polyester

Motor 24 volt, 2,2 KW permanent magnet DC

Drivsystem Framhjulsdrift

Fjädring fram: Teleskopfjädring

bak: Individuell luftfjädring

Batterier Underhållsfria gelbatterier 24 volt 100 Ah

Laddare Elektronisk automatisk laddare 24 volt, 12A

Drivelektronik SEVCON programmerbar elektronik

Bromsar Bakhjul: trumbroms, hydraulisk

Framhjul: mekanisk trumbroms

Parkeringsbroms: Mekanisk på framhjulet

Hjul Framhjul: 10 x 6,3 A

Bakhjul: 12 x 6,3 A

Däcktryck Rekommenderat däcktryck: 2,5 bar

Maximal hastighet Framåt: 15 km/h

Bakåt: 5 km/h

Autonomi ca 40–60 km under normala förhållanden

Max. lutning 17 %

Vändradie 3,9 meter

Längd 1760 millimeter

Bredd 1000 millimeter, standard Pendel

1080 millimeter, Pendel bred kaross

Vändutrymme 2860 millimeter, standard Pendel

2900 millimeter, Pendel bred kaross

hjulbas 1200 millimeter

Höjd 1150 millimeter

Bottenavstånd från marken 150 millimeter

Vikt 160 kg, inklusive batterier

Maximal last 125 kg

Maximal rullstolsbredd 720 mm för standard Pendel

800 mm för Pendel bred kaross

Garanti 2 år

1 år på batterier och laddare

Delar som utsätts för slitning undantas från denna

garanti

Tryckfel och tekniska förändringar är förbjudna

43


Anteckningar:

44


Huka BV

Munsterstraat 13

7575 ED Oldenzaal

Nederländerna

Tel: +31 (0)541 572 472

Fax: +31 (0)541 520 415

E-post: info@huka.nl

Webb: www.huka.nl

45

Similar magazines