sammanställning av idéer för fysisk aktivitet i skolan

edu.utu.fi

sammanställning av idéer för fysisk aktivitet i skolan

UTMANINGEN

sammanställning

av idéer för fysisk

aktivitet i skolan


Förord

Folkhälsan verkar för att barn och unga skall ha god självkänsla och sunda värderingar samt att de skall bryr sig om sin

egen och andras hälsa. En viktig del av detta arbete är att stärka rörelseglädjen och integrera fysisk aktivitet i vardagen.

Övervikt och fetma bland barn och unga är ett växande folkhälsoproblem i dagens västvärld. Även Finlands och Svensk-

finlands barn berörs av detta. Folkhälsan utlyste hösten 2005 en kampanj kallad ”En utmaning till alla skolor” med mål-

sättningen att kartlägga vad som redan görs och samtidigt sporra till hälsofrämjande verksamhet i skolorna. Utma-

ningen sändes ut till samtliga grundskolor i Svenskfinland. Hela 48 skolor antog utmaningen och skickade in varierande

och fantasifulla bidrag. Kriterierna för att få delta var att aktiviteterna var en del av skolvardagen och att de involverade

så många som möjligt. Aktiviteterna skulle beakta elevernas delaktighet och samarbete, samt om möjligt även vara re-

gelbundna och fortgående. En jury utsåg fyra skolor, som fick varsitt stipendium och åtta skolor, som tilldelades ett he-

dersomnämnande. Samtliga prisbelönta skolor erbjöd sina elever ett mångsidigt utbud av sporrande fysiska aktiviteter

under skolvardagen. En förteckning över de skolor, som uppmärksammats hittas i slutet av häftet.

Förutom av de premierade skolorna kom det bidrag från många andra duktiga skolor. Tack vare alla dessa kreativa

och mångsidiga bidrag, har vi nu kunnat sammanställa ett idéhäfte för de skolor som vill ge sina elever mer fysisk ak-

tivitet i vardagen. I det här häftet finns färdiga tips på hur man kan aktivera sina elever på olika sätt i skolan. Här finns

färdigt utarbetade och testade motionskampanjer, idéer för rörelse enligt tema, förslag på olika former av rastaktivite-

ter, tips på integrering samt även råd till hur man sköter om personalens ork och hälsa. I anslutning till förslagen i häftet

finns kontaktuppgifter till skolpersonal, som kan berätta utförligare om innehållet i olika bidrag.

Rekommendationerna för barn och unga talar för fysisk aktivitet minst en timme varje dag. Rörelse påverkar barns

tillväxt positivt och har en gynnsam inverkan på koncentrations- och inlärningsförmågan. Fysisk aktivitet främjar barns

välbefinnande och motverkar oönskad viktökning. En kombination av tillräcklig fysisk aktivitet och sömn samt sunda

matvanor gör att våra barn mår bra. Skolan utgör en stor del av elevernas vardag och spelar därför en oerhört viktig roll

när det gäller att dagligen uppmuntra och stöda barnen att må bra, i synnerhet beträffande tillräcklig fysisk aktivitet.

Utmaningen att sporra till daglig fysisk aktivitet fortsätter i och med häftet Du nu håller i Din hand. Informationen i häf-

tet hittar du också på webbadressen www.folkhalsan.fi/utmaningen. Vi vill ännu utmana de skolor som inte deltog i upp-

ropet. Hitta på och utveckla Era egna knep för att skapa förutsättningar för mer rörelse i skolvardagen, eller plocka ett par

bra tips härifrån. Barn vill röra på sig, och mår dessutom bra av det. Hjälp dem och ge dem mera rörelse i vardagen!

Mars 2006

Per Lindroos Ari-Pekka Toivari Anna-Lena Wiik

Programchef Projektledare Projektledare

per.lindroos@folkhalsan.fi ari-pekka.toivari@folkhalsan.fi anna-lena.wiik @folkhalsan.fi


MOTIONSKAMPANJER

rörelseglad skola

I Korsholm finns Finlands längsta bro, Replotbron, som tar oss ut till själva ön

Replot. Ute på ön har fyra skolor startat projektet ”Rörelseglad skola” tillsam-

mans med den lokala Folkhälsanföreningen. Folkhälsan i Replot har utmanat

skoleleverna att röra på sig mera. En motionskampanj á 1 månad har startats,

där eleverna promenerar tillsammans med lärarna en 15 minuters rutt varje skol-

dag. Promenaden blir annorlunda varje gång och man går kors och tvärs i skog

och mark. Beroende på de olika skolornas deltagarprocent tilldelas de sedan ett

visst antal stora gymnastikbollar. Det finns både individuella motionskort och

klasskort, i vilka prestationerna dokumenterats. Tre skolor har redan avslutat

sin kampanj med resultatet 100 % deltagare! Eleverna som deltog fick alla ett

diplom och en Folkhälsan-reflex. Även ett lotteri med vattenflaskor som vinst

ordnades.

Södra Vallgrund skola, Korsholm

Herman Fogelberg, 06-3527631, fax 06-352 7611,

rektor.sodra-vallgrund.skola@korsholm.fi

Replot skola, Korsholm

Monica Östman, 06-3521910, fax 06-352 1910, replot.skola@korsholm.fi,

monica.ostman@korsholm.fi

skidkampanj

I Norrby finns en liten skola som inte har någon egen gymnastiksal. Därför sker

deras gymnastik främst utomhus i friska luften. Varje år ordnar man en skidkam-

panj där alla elever förväntas skida minst 30 minuter per skoldag. Eleverna som

deltar belönas med diplom eller pris.

Utöver skidkampanjen håller man dessutom på att ställa i ordning en hindermo-

torik bana på skolgården. Banan kommer att användas både under lektionstid

och under raster. Skolan har även daglig rörelseträning i form av pausgymnastik.

På rasterna försöker lärarna uppmuntra till gammaldags lekar.

Norrby skola, Kronoby

Östen Dahlskog, 06-8346260, norrby.skola@kronoby.fi,

osten.dahlskog@kronoby.fi

piggelin

Mot

simma, promenera, springa, cykla och dansa. Antalet poäng man får bestäms ut-

I Molpe skola har det ordnats en motionskampanj vid namn Piggelin redan i 15

års tid! Eleverna samlar poäng under kampanjen genom att motionera på olika

sätt i skolan och på fritiden. Motion som ger poäng är till exempel att skida,

gående från en tabell, med tanke på hur pass krävande motionen är. Poängen sam-

las även enligt två olika nivåer; när du fått ett visst antal poäng når du upp till

nästa nivå. Poängen du behöver för att byta nivå är olika beroende på om du går

i åk 1–2 eller åk 3–6. Eleverna belönas med pris, plus att alla elever som uppnått

ett visst antal poäng under oktober–december deltar i ett lotteri. Elever som upp-

nått maxpoäng deltar i utlottningen av huvudvinster (till exempel nya skidor).

Motionskampanjer


Varje morgon ordnas även en morgonpromenad för de elever som är morgon-

pigga. Före första lektionen går de som är intresserade en 15 minuters promenad

enligt en modell från Vancouver i Canada. Även rasterna vill man att eleverna

ska hinna ta tillvara och därför förlänger man alltid matrasten med 10 minuter

(”lånar” 5 minuter från lektionen före och efter).

Molpe skola, Korsnäs

Jan-Henrik Häggdahl, 06-3476670, jan-henrik.haggdahl@korsnas.fi

Fotens Färd

I Härkmeri skola i Kristinestad ordnar man varje höst en kampanj som kallas

”FF – Fotens Färd”. Det finns en snitslad bana i terrängen runt skolområdet,

med olika aktiviteter i stationsform. För varje varv man går eller springer banan

får man rita och klippa ut sitt eget fotavtryck, som sätts upp på skolans vägg.

Fötterna vandrar runt längs väggarna inne i skolan tills kampanjen är över. Vid

kampanjens slut räknas varje elevs fötter och prisutdelning samt lotteri ordnas.

Även föräldrar, skolans personal och daghemmet bredvid bjuds in till en speciell

”Hela skolan springer”-kväll, där gästerna får motionera tillsammans med eleverna

längs samma bana.

Härkmeri skola, Kristinestad

Åsa Teir, 06-2226149, fax 06-222 6294, personal@harkmeriskola.fi

rörelselyFtet

I Mariehamn får eleverna i Övernäs skola under maj månad poäng när de cyklar

eller går till skolan. Även lek, promenad och träning en timme ger poäng. Poängen

räknas ihop och omvandlas till kilometer. Varje vecka presenteras elevernas

resultat och de sammanlagda sträckorna mäts ut för att på en karta se hur långt

ut i Europa de bär. Man har också provat kampanjen ”Rörelselyftet” under en

längre tid, men funnit att en månad är lagom för eleverna att orka.

Övernäs skola, Mariehamn

Petra Brunila, 018-531380, fax 018-531382, petra.brunila@mariehamn.aland.fi

staketet runt

I Nykarleby blev man får några år sedan ordentligt trött på den gråa, trista hösten

och bestämde sig för att liva upp skolvardagen. En kampanj startades under

3–4 veckors tid och kallades ”Staketet runt”. Eleverna tyckte det var så roligt

att man sedan dess varje höst startar en ny kampanj. Skolgården finns mitt i centrum

av staden och omges av ett långt staket, och som namnet redan avslöjar ska

eleverna gå eller springa runt skolområdets staket (cirka 300 meter) på rasterna.

Varje elev får ett eget motionspass att samla stämplar i. För vart femte varv får

man en stämpel i passet och när man har lyckats samla ihop 10 stämplar är passet

fyllt. Varje fyllt pass är i sin tur en lott i skolans kampanjlotteri. Den flitigaste

flickan och den flitigaste pojken i varje klass belönas. Priset som delas ut kan

vara ett besök till gymmet eller simhallen med klassen. Då ALLA elever i en klass

har fyllt varsitt pass fås en klassbelöning, som eleverna själva väljer. Samma sak

sker när ALLA har fyllt sitt andra pass, tredje pass och så vidare.

Normens skola, Nykarleby

Karin Nilsström, 06-7856440, fax 06-7856136, normen@nykarleby.fi


örelsekvarten

Landskapsföreningen Folkhälsan i Åboland har genomfört ett projekt som kall-

ades ”Rörelsekvarten”. Kampanjens målsättning var att få skoleleverna att röra

sig mer än vad de vanligtvis gjorde. Varje klass som uppnådde en kvart rörelse

per dag per barn fick delta, och därifrån uppstod även namnet Rörelsekvar-

ten. För varje aktiv 15 minuter fick eleverna en poäng. Poängen fick eleverna för

många slag av olika aktiviteter, som till exempel olika rörelselekar, cykling, gång

och löpning. Den fysiska aktiviteten skulle helst ske på elevernas eget initiativ,

utan vuxnas inblandning. Skolgymnastiken gav därför inga poäng. Varje elev i

åk 4–6 fick under kampanjen ett eget motionskort att fylla i på fritiden. Varje

skola fick också ett klassmotionskort, som fylldes i gemensamt tillsammans med

läraren. Poängen som samlades under fritiden överfördes sedan till klassens ge-

mensamma motionskort. Av Åbolands 19 inbjudna skolor deltog 14 stycken

i tävlingen, det vill säga 74 %. Ett väldigt bra resultat anser Mari-Sofi Johansson,

som planerade och genomförde kampanjen. Hon poängterar däremot att 8

veckor var lite för lång tid. Nästa gång blir kampanjen max 4 veckor, för att

barnen ska orka vara aktiva hela kampanjtiden.

Björkboda skola, Dragsfjärd

Yvonne Lönnström, 02-424052, yvonne.lonnstrom@dragsfjard.fi

Landskapsföreningen Folkhälsan i Åboland

Mari-Sofi Johansson, 02-2786218 / 040-8431713,

mari-sofi.johansson@folkhalsan.fi


em

Tema

TEMA

södis goes moving

I Söderkulla skola i Sibbo har man startat ett projekt där eleverna får bekanta sig

med olika motionsformer och idrottsgrenar. Syftet är att eleverna ska få känna

lust och glädje över att få röra på sig och lyckas tillsammans. Eleverna ska få ut-

veckla sina färdigheter utgående från egna förutsättningar och därigenom få en

god självkänsla, samt förbättra sin motorik, kondition, koncentrations- och in-

lärningsförmåga. Varje vecka har eleverna en lektion SGM (Södis goes moving),

när eleverna på olika håll i skolan samt ute på skolgården sysslar med olika

idrottsliga aktiviteter som till exempel lekar, ultimate, stafetter och cykling.

Utöver veckotimmen SGM ingår även daglig återkommande fysisk aktivitet i

form av pausgymnastik, rörelsesånger, lekar och temadagar eller hela temaveckor.

Söderkulla skola, Sibbo

Jan-Erik Holmkvist, 09-23537200 / 0500-813151, fax 09-23537209,

jan-erik.holmkvist@sipoo.fi

Fem temadagar varje skolår

På Kökar i den åländska skärgården ordnar man varje skolår fem olika temadagar

där idrott spelar en viktig roll. Man har haft en fotbollsdag där alla skolans elever

deltagit med blandade lag. Cykelutflykt med utelekar har också ordnats när det

har varit extra fint cykelväder. Vattenfestival med simning, skiddag med skidor och

isspelsdag med skrinnskor har även de varit omtyckta teman bland skolans elever.

Kökar grundskola, Kökar

Anna-Leena Nuolioja, 018-55745, fax 018-55978, skolan@kokar.inet.fi

rör dig mera

I Skaftung skola jobbar man enligt temat ”Rör dig mera”. Temat genomsyrar

både skolvardagen och fritiden. Varje elev ska i skolan få prova på och hitta sin

egen motionsform. Man har till exempel provat badminton, åkt iväg på skid-

tur med andra skolor på picknick, samt ordnat rastkul med både gamla och nya

lekar. När eleverna besöker simhallen samarbetar skolan med den lokala Folk-

hälsanföreningen, som bekostar riktiga simlärare till elevernas gymnastiklektio-

ner i simning.

Skaftung skola, Kristinestad

Anna Pajunen, 06-2229319, skaftungskola@surfeu.fi

kon-kord

I Munsala finns det en skola som i två års tid jobbat med ett projekt som kall-

as ”Kon-Kord” (Kondition-Koordination). Undersökningar tyder på att barnens

kondition blir allt sämre, samt att koordination är en viktig del som främjar läs-

inlärning och formning av bokstäver. Därför har skolan bestämt att alla elever

ska vara med i ett projekt, som i praktiken försiggår tre gånger per vecka i 10–15

minuter per tillfälle. Varje lärare ansvarar för sin egen grupp och gör varierande

uppgifter med eleverna. Skolan har fått stöd från kommunen för att göra en egen


mapp med modellexempel på övningar inom projektet. Mappen har sedan delats

ut bland alla andra skolor i samma kommun. Övningarna är nästan 70 stycken

och som exempel nämns skuggboxning, hopp och box-situps. Eleverna fortsätter

ofta övningarna på egen hand under rasterna. Ibland finns det också ansvarsele-

ver som får göra och leda egna övningar. Lärarna har fått handledning, tips och

idéer av en fysioterapeut.

Munsala skola, Nykarleby

Niklas Nybäck, 06-7641116, munsala.skola@nykarleby.fi

vikinga marschen och städtalko

I Vikinga skola i Vasa ordnar man varje vår en egen kvällsmarsch, ”Vikinga mar-

schen”. Skolan bjuder tillsammans med Hem och Skola in elevernas vänner och

föräldrar att delta i motionsevenemanget. Varje elev får nämligen poäng utgående

från hur många ”gäster” han/hon lyckats locka med sig till skolan. Den klass

som varit mest aktiv och lyckats samla ihop flest poäng vinner en liten summa

pengar till klassresan.

Skolan ordnar även vårstädning varje år. Alla elever, lärare och övrig skolperso-

nal hjälps åt i skolans städtalko. Man räfsar, sopar, plockar och skottar bort allt

skräp, så att våren ute på skolgården ska bli så vacker som möjligt.

Vikinga skola, Vasa

Aleksis Hahn, 06-3253381, fax 06-3253373, aleksis.hahn@vaasa.fi

move your…

För en tid sedan blev skolgården drastiskt förminskad på grund av byggarbete vid

Degerby skola. För att eleverna skulle kunna fortsätta röra på sig gjorde man där-

för en motionsbana runt åkrar och ängar utanför skolområdet. Banan är lite över

1 km lång och eleverna gick den varje dag tillsammans med klassläraren, oftast på

morgonen. Med tiden har motionsbanan sedan blivit en kampanj som kallas

”Move your…” och man har också utvecklat olika temaperioder. Årets tema är

”Må bra – feel good” och tangerar motion, nyttig kost och tandhygiensinformation.

Degerby skola, Ingå

Magnus Ljungqvist och Helena Fagerholm, 09-2213062, fax 09-5414392,

magnus.ljungqvist@inga.fi

motorisk träning

I Borgå övar man upp motoriken under lektionerna. Eleverna har själva möj-

lighet att göra övningar som stimulerar balans, koordination, grov-/finmotorik,

öga-hand koordination, ögonmotorik, med mera. Detta sker i form av korta

(5–10 minuter) övningspass mitt i lektionen. Läraren uppmanar eleverna att gå

till färdigt utsatta stationer med uppgiftskort, var eleverna får jobba parvis.

Exempel på övningar är bland annat bolljonglering, balansgång på smalt räcke,

diagonalhopp och klappövningar. I de klasser som provat har arbetsron och kon-

centrationen ökat märkbart. Målet är att alla elever i årskurserna 1–6 kontinuer-

ligt ska få små portioner av motorisk träning.

Kvarnbackens skola, Borgå

Tom Nykvist, 019-5202561 / 040-7538080, fax 019-5202560,

kvarnbacken@porvoo.fi, nykvistom@hotmail.com


ast

Rastaktiviteter

RASTAKTIVITETER

rastdans

I Petalax har man infört dans under rasterna. Eleverna får prova på bland annat

country och snurrbugg. När eleverna övat flitigt ordnas det sedan uppvisning.

Sedan 5 år tillbaka har man förlängt den första rasten varje dag, så att eleverna

får vara ute och röra på sig i en halv timme. Skolgården lockar med atletisk ut-

rustning i form av höjdhoppsställning, längdhoppsgrop, sandplan, basketkorgar,

gräsplan för volleyboll, badminton, räcke, bom, gungor, rep, klätterställningar,

bollar, bobollsredskap, med mera.

Petalax skola, Malax

Maria Nyman, 06-3470265, petalaxls@malax.fi

rastkorgar

I både Malax och Åbo finns det skolor som har egna rastkorgar åt eleverna.

I korgarna finns allt från basketbollar till elevernas egenhändigt tillverkade

styltor. Föräldrar och företag stöder så att man kan byta ut slitna redskap,

och variera med olika sommar- och vinterredskap. Eleverna tar själva ansvar för

klassens egen korg, kommer överens med klasskompisarna om turer och låter

alla vara med.

Övermalax skola, Malax

Clary Björkell, 06-3477425, omalaxls@malax.fi

Sirkkala skola, Åbo

Marcus Lindroos och Siw Törnroos, 02-2629772 / 02-2629294, fax 02-2629365

marcus.lindroos@tkukoulu.fi, siw.tornroos@turku.fi

rastpromenad

I många skolor, speciellt på Åland, går man dagligen ut på rastpromenad. Vissa

skolor går kortare sträckor, medan andra går lite längre. Alla skolans elever del-

tar tillsammans med sin klasslärare. Promenerar gör man i ur och skur.

Vårdö skola, Vårdö

Lisbeth Lindfors, 018-47960, fax 018-45871, vardosk@pb.alcom.aland.fi

Lumparlands skola, Lumparland

Maria Nylund, 018-359032, skolan@lumparland.aland.fi

maria.nylund@lumparland.aland.fi

Brännboda skola, Västanfjärd

Nina Knuts-Paulsson, 02-427637, nina.paulsson@vastanfjard.fi


INTEGRERING

lekparken och veckans uppgiFt

I Hangö får eleverna i årskurs 1–3 under en lektion varje vecka ta sig ut i när-

miljön och lära känna stadens olika lekparker. Årskurs 4–6 löser ”Veckans upp-

gift”, som hämtas från en plats 1,5 km från skolan. Uppgiften tas från olika

läroämnen, så att spontan rörelse utomhus integreras i den normala klassunder-

visningen.

Centralskolan, Hangö

Magnus Bäckström, 019-2203660, fax 019-2203 669, centralskolan@hanko.fi,

magnus.backstrom@hanko.fi

ploj

I Jeppo skola satsas det på elevernas kondition. Man har infört en veckotimme

”Ploj”, var eleverna får välja mellan 4 olika lektionsalternativ i en period av 6

veckor. Varje period innehåller åtminstone ett idrottsalternativ. Den här hösten

har faktiskt alla aktiviteter tangerat idrott (stavgång, cirkelträning, styrketräning,

Kon-Kord). Skolan ordnar även olika temadagar med vinteruteaktiviteter (skid-

ning, skidkul, skridskoåkning, isdisco, utelekar). Ibland bjuder man in experter

som till exempel konståkare. Varje temadag inbjuds även föräldrarna och man

har en aktivitet speciellt med tanke på dem, till exempel vallningskurs i samband

med barnens skidkväll.

Jeppo skola, Nykarleby

Anne-Marie Stenfors-Kronqvist, 06-7642334, jeppo.skola@nykarleby.fi

skogsrundan

I Eckerö skola går man sedan 4 år tillbaka varje dag en promenad á 500 meter.

De första åren hade man listor var eleverna fick kryssa i, men numera går alla fri-

villigt. Promenaderna summeras årsvis och man låtsas att man går till ett främ-

mande land. När man kommit fram till landet ordnas en fest med inslag av just

det landets kultur. Besökta länder hittills är Marocko, Venezuela och Kina. Årets

land är ännu hemligt (lärarna bestämmer), men under promenaderna finns det

ibland en ledtråd. Ledtråden kan till exempel vara bokstäver i landets namn, en

maträtt eller ett djur. Det året man gick till Kina hittade eleverna en tallrik ute i

skogen, med ris, te och en orm! Skogsrundan ger eleverna motion, naturupple-

velser, social samvaro, trafikkunskap samt utlopp för fantasin – och förstås nya

kunskaper om andra länder och deras kultur. Eftersom en daglig promenad i sig

inte alltid är så motiverande hjälper ledtrådarna till att sporra eleverna och väcka

nytt intresse.

Eckerö skola, Eckerö

Barbro Rosenqvist, 018-38361, fax 018-38097, eckero.skola@aland.net,

barbro.rosenqvist@sahd.aland.fi

Integ

Integrering


vri Övrigt

”jorden runt på 80 dagar”

I Mariehamn har man provat en liknande form av obligatorisk dagspromenad,

men i stället i form av en intensiv kampanj. Kampanjen kallades ”Jorden runt på

80 dagar” och var inspirerad av Jules Vernes bok med samma titel. Alla skolans

elever gick cirka 2 km per dag för att uppnå målet. För att skolan skulle hinna

jorden runt på 80 dagar behövde de 40 000 km (jordens omkrets), vilket blev

ungefär 2 km per man per dag. Varje klass förde ett eget protokoll över elevernas

kilometer och resultatet räknades därefter ut varje vecka. En naturlig integrering

med andra ämnen gjordes dessutom:

Svenska: Jules Vernes bok med samma namn, författare och kända verk utgående

från de länder de gick igenom.

Geografi: Länder, bergskedjor, hav med mera som de passerade under sin fantasifärd.

Matematik: Valutor, avstånd, enheter, jordens radie, diameter, omkrets, etcetera.

Bildkonst: Konstverk och konstnärer från de länder man passerade.

Musik: Sånger, musikverk och kompositörer från länder man passerade.

Gymnastik: Olika sätt att röra på sig.

Ytternäs skola, Mariehamn

Krister Norrgrann, 018-531360, fax 018-531369, info.ytternas@mhskol.aland.fi,

krister.norrgrann@mariehamn.aland.fi

en dag i veckan ute!

Varje fredag mellan klockan 9 och 11 går förskolan i Blomängens lågstadieskola

ut i den närliggande skogen. Eleverna får leka, bygga kojor och samla material

från skogen med hjälp av idéer från Skogsmulle. Skolan har i många års tid an-

vänt sig av den här sortens undervisning, mycket på grund av att många elever

varken har tid eller möjlighet att vistas ute i naturen på sin fritid. Både eleverna

och deras föräldrar tycker att det är en bra idé. En naturstig riggas också upp när

skolan ordnar speciella teman för alla årskurser.

Under Stafettkarnevalen ordnar skolan sina egna ”skuggtävlingar” för de elever

som inte deltar i den riktiga karnevalen. Eleverna får på ett lekbetonat sätt delta i

skolans stationsbaserade egna karneval.

Blomängens lågstadieskola, Helsingfors

Urda Wesamaa, 09-31082195, fax 31082197, bll@edu.hel.fi

ÖVRIGT

personalhälsa

Munksnäs lågstadieskola i Helsingfors har inte bara satsat på elevernas välmå-

ende, utan även personalens. I lärarrummet finns varje skoldag ett fat med färska

frukter. Personalen på skolan ingår själva i ett hälsoteam, som utvärderar skolans

hälsoprofil. Personalen erbjuds med jämna mellanrum möjlighet till stavgång,

vattengymnastik, avslappning, bowling och äventyrsbana.

Munksnäs lågstadieskola, Helsingfors

Johan Aura, 09-31086677 / 050-5925656, fax 09-31086670, johan.aura@edu.hel.fi


premierade skolor

Munksnäs lågstadieskola, Locklaisvägen 9, 00330 HELSINGFORS

Johan Aura, 09-31086677 / 050-5925656, fax 09-31086670,

johan.aura@edu.hel.fi

Övernäs skola, Neptunigatan 23, 22100 MARIEHAMN, ÅLAND

Petra Brunila, 018-531380, fax 018-531382,

petra.brunila@mariehamn.aland.fi

Jeppo skola, Jungarvägen 27, 66850 JEPPO

Anne-Marie Stenfors-Kronqvist, 06-7642334,

jeppo.skola@nykarleby.fi

Molpe skola, Sjövägen 49, 66210 MOLPE

Jan-Henrik Häggdahl, 06-3476670,

jan-henrik.haggdahl@korsnas.fi

hedersomnämnanden

Sirkkala skola, Sirkkalagatan 20, 20700 ÅBO

Marcus Lindroos och Siw Törnroos, 02-2629772 / 02-2629294,

fax 02-2629365, marcus.lindroos@tkukoulu.fi ,

siw.tornroos@turku.fi

Söderkulla skola, Lärdomsvägen 6, 01150 SÖDERKULLA

Jan-Erik Holmkvist, 09-23537200 / 0500-813151,

fax 09-23537209, jan-erik.holmkvist@sipoo.fi

Karis svenska lågstadium, Nabogatan 18, 10300 KARIS

Peter Kihlstedt, 019-2786661, fax 019-236090 ,

ksl@edu.karis.fi , peter.kihlstedt@edu.karis.fi

Eckerö skola, Käringsundsvägen 16, Storby,

22270 ECKERÖ, ÅLAND

Barbro Rosenqvist, 018-38361, fax 018-38097,

eckero.skola@aland.net, barbro.rosenqvist@sahd.aland.fi

Replot skola, Kyrkvägen 94, 65800 REPLOT

Monica Östman, 06-3521910, fax 06-352 1910,

replot.skola@korsholm.fi , monica.ostman@korsholm.fi

Södra Vallgrund skola, Sommarösundvägen 255,

65930 SÖDRA VALLGRUND

Herman Fogelberg, 06-3527631, fax 06-352 7611,

rektor.sodra-vallgrund.skola@korsholm.fi

Norrby skola, Skolvägen 170, 68500 KRONOBY

Östen Dahlskog, 06-8346260, norrby.skola@kronoby.fi ,

osten.dahlskog@kronoby.fi

Munsala skola, Norra Munsalavägen 32 A, 66950 MUNSALA

Niklas Nybäck, 06-7641116, munsala.skola@nykarleby.fi


eXempel på samarBetspartners

Finlands Svenska Scouter r.f. (www.fi ssc.scout.fi )

Finlands Svenska 4H (www.fs4h.fi )

Folkhälsan föreningar (www.folkhalsan.fi )

Friluftsfrämjandet (www.frilufts.se)

Friluftsledarutbildningar (Kronoby Folkhögskola www.kfhs.fi ,

Solvalla Finns www.solvalla-fi nns.fi , Yrkeshögskolan Sydväst

www.sydvast.fi )

Frivilliga Brandkåren

Församlingen (www.evl.fi )

Föräldraföreningar

Hem och Skola (www.hemochskola.fi )

Idrottsföreningar

Jaktföreningar

Konditionsfrämjandet r.f. – Skogsmulle (www.kf.fi )

Lokala Folkhälsanföreningar (www.folkhalsan.fi )

Nuori Suomi (Liikuntaseikkailu, Liikunta leikkikoulu, www.nuorisuomi.fi )

Sjöräddningssällskapet (www.meripelastus.fi )

Ungdomsföreningar

Fler tips och mer inspiration

Bunkefl o

www.bunkefl omodellen.com

Hälsoprofi len FMS (fysisk, mental och social hälsa)

www.fms.se

Nuori Suomis Liikuntaseikkailu

www.nuorisuomi.fi

http://seikkailu.nuorisuomi.fi /

Projektet Skolorna motionerar i Åbo

www.koulutliikkeelle.fi

Stafettdagen i Botniahallen

http://www.vasabladet.fi /stafettdag/

Stafettkarnevalen

http://stafettkarnevalen.fi /

Unicef-rundan

http://www.unicef.fi /svenska/skolor/unicef_rundan.shtml

Vägra sitta still

www.gymnastik.se

www.folkhalsan.fi

UTMANINGEN

Varje dag vid 10-tiden

Går hela skolan den bekanta stigen.

Sträckan är lagom för alla

När vi 1,3 km gå och tralla.

Och inneraster är ett minne blott,

Eftersom eleverna mer uteraster fått.

Lumparlands skola, Lumparland

Maria Nylund, 018-359032,

skolan@lumparland.aland.fi ,

maria.nylund@lumparland.aland.fi

När lektionen är slut

rusar alla genast ut

för ingen vill ju där inne sitta

och titta

när de andra har så mycket att göra.

Nu ska ni få höra:

På skolgården har vi ett jättestort skjul.

Där inne fi nns det en massa grejer. KUL!

Tjockismadrasserna lyfter vi ut

hoppar sen, höjd, hoppar ner från gungor och klät-

terställningar under glada tjut.

Hopprep, frisbee, badminton och bollar

allt möjligt vi ur skjulet trollar!

I skogen leker vi rövare, riddare och polis

springer och jagar varandra, gömmer oss under

egenhändigt byggda kojor och ris.

Fotbollsplanen är förstås populär

fl ickorna också men mest pojkarna spelar där.

Alla i åk 1-6 vill vara med och spela

annars går det ju inte att oss i två lag dela!

Flickorna leker mycket häst och hund

när de rastas och sköts blir det ingen lugn stund.

Tillsammans med dagisbarnen leker vi också ibland,

gräver, kör och bygger i deras låda av sand!

Så vi har full fart och fj ong för det mesta

FÖR VÅR SKOLGÅRD ÄR DEN ALLRA BÄSTA!

Tölby-Vikby skola, Korsholm

Ing-May Mattbäck, 06-3440063, fax 06-3440113,

tolby-vikby.skola@korsholm.fi

More magazines by this user
Similar magazines