06.01.2015 Views

Produktregistret - Kemikalieinspektionen

Produktregistret - Kemikalieinspektionen

Produktregistret - Kemikalieinspektionen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

FAKTA

Kemikalieinspektionen – oktober 2010

Kemiska produkter ska anmälas till

Produktregistret

För att minska hälso- och miljörisker med kemikalier

krävs kunskap om kemiska produkter – var de

finns och i vilka mängder de förekommer.

Produktregistret ger en överblick över användningen

av kemikalier i Sverige och är därför ett viktigt

verktyg för att kontrollera kemikaliers spridning.

Produktregistret har funnits sedan 1970-talet och innehåller

idag information om drygt 150 000 kemiska produkter.

Varje år uppdateras registret av ungefär 2 500

anmälningspliktiga företag. Exempel på information

som samlas in är: produkters funktion, användningsområde,

klassificering, sammansättning och kvantiteter.

Denna unika information är väsentlig när Kemikalieinspektionen

(KemI) utövar tillsyn och tar fram

statistik om kemikalier och dess användning.

Även andra myndigheter, forskare, företag, organisationer

och allmänheten använder sig ofta av uppgifter

ur produktregistret. Uppgifter som lämnas ut

från produktregistret hanteras enligt offentlighetsoch

sekretesslagen (2009:400).

Verksamhetsanmälan till produktregistret

Företaget ska först anmäla verksamheten till produktregistret

hos KemI snarast möjligt och senast

när verksamheten inleds, oavsett hur mycket av en

anmälningspliktig produkt som företaget tillverkar

eller för in till Sverige.

Företaget ska lämna verksamhetsanmälan om det:

1. Yrkesmässigt tillverkar eller till Sverige för in vissa

kemiska produkter eller biotekniska organismer,

2. För vidare överlåtelse i eget namn förpackar, packar

om eller byter namn på kemiska produkter eller biotekniska

organismer,

3. För vidare överlåtelse gör beredningar (blandningar)

av kemiska produkter eller biotekniska organismer,

4. Tillverkar eller till Sverige för in kemiska bekämpningsmedel.

Kemiska produkter ska vara registrerade i produktregistret.

Bekämpningsmedel måste även vara godkända

innan de får börja säljas.

Punkt 1-4 gäller för företag som tillverkar eller

för in till Sverige kemiska produkter med statistiska

tullnummer nämnda i bilagan till förordning

(2008:245) om kemiska produkter och biotekniska

organismer. Blankett för verksamhetsanmälan finns

på www.kemi.se/kvittenslista.

Produktanmälan på papper eller elektroniskt

Senast den 28 februari året efter att tillverkningen

eller införseln startat ska företaget lämna en produktanmälan

till produktregistret. En produktanmälan

avser varje specifik kemisk produkt till skillnad från

en verksamhetsanmälan. Produktanmälan sker elektroniskt

via e-anmälan eller på pappersblankett. Anmälan

ska lämnas av företag som omfattas av verksamhetsanmälan,

se punkt 1-4 ovan. Detta gäller för

anmälningspliktiga produkter med statistiskt nummer

i enlighet med bilagan till förordning (2008:245) och

om den årliga volymen är minst 100 kg per produkt.

En produktanmälan kan också göras av en handelsagent,

i stället för det anmälningspliktiga företaget.

KemI ska i så fall medge det.

www.kemi.se


Fakta från Kemikalieinspektionen

Här är reglerna

• Vem som är anmälningspliktig:

se 14 kap. 12-14

§§ miljöbalken och 3-6

§§ förordning (2008:245)

om kemiska produkter och

biotekniska organismer.

• Vilka produkter som är

anmälningspliktiga:

se bilagan till förordning

(2008:245).

• Anmälan till produktregistret:

se 3 kap.

Kemikalieinspektionens

föreskrifter KIFS 2008:2.

• För information om

kemikalieavgift: se 6 kap.

förordning (1998:940) om

avgifter för prövning och

tillsyn enligt miljöbalken.

• Bestämmelser om

miljösanktionsavgifter och

straffbestämmelser: se

förordning (1998:950) om

miljösanktionsavgifter och

29 kap. miljöbalken om

straffbestämmelser.

Årlig uppdatering av anmälan

Företagen ska en gång per år meddela föregående

års kvantitet, avanmäla/återanmäla produkter,

meddela förändringar av produktinformation och

kemisk sammansättning. Årlig uppdatering kan

göras på två olika sätt beroende på om företaget är

anslutet till e-anmälan eller inte:

Företag anslutna till e-anmälan ska uppdatera

produktinformation, kvantitet och sammansättning

elektroniskt senast den 28 februari.

Övriga företag får i slutet av varje år ett utdrag ur

produktregistret som innehåller företagets anmälda

produkter, en så kallad kvittenslista. Företaget ska

uppdatera listan med kvantitetsuppgifter och göra

eventuella ändringar direkt på listan. Företaget

måste sända listan åter till produktregistret senast

den 28 februari. Uppdatering av produktsammansättningar

sker via speciella blanketter som finns att

ladda ner från www.kemi.se/kvittenslista.

Möjligt ansöka om agentmedgivande

En handelsagent kan ansöka om ett så kallat agentmedgivande.

Ett företag som har ett agentmedgivande

får då göra produktanmälan i stället för den

som för in produkten till Sverige. Medgivandet

gäller i två år och ansökan lämnas till produktregistret.

Observera att handelsagentens kunder alltid ska

ha anmält sin verksamhet till KemI.

Kemikalieavgift betalas varje år

En årlig kemikalieavgift ska betalas av de företag

som svarar för produktanmälan om den sammanlagda

volymen av företagets samtliga anmälningspliktiga

produkter är minimum 1 000 kg.

Kemikalieavgiftens storlek beror på den kvantitet

och det antal produkter som företaget har registrerat.

Bestämmelser för hur avgiften räknas ut finns i

förordning (1998:940) om avgifter för prövning

och tillsyn enligt miljöbalken. Det går också bra att

kontakta KemI för särskilda frågor om avgiftsdebitering.

Påföljder vid utebliven anmälan till produktregistret

• KemI kan, enligt 26 kap. miljöbalken, vidta

administrativa åtgärder i form av föreläggande

med vite mot företag som inte anmält sin verksamhet

eller produkterna.

• Att en produktanmälan inte har gjorts för en

anmälningspliktig produkt definierad i förordning

(2008:245), är också ett miljöbrott enligt

29 kap. 5 § 5 miljöbalken. Brottet är benämnt

”försvårande av miljökontroll” och kan leda till

böter eller fängelse i högst två år.

• En miljösanktionsavgift kan tas ut av företag

som uteblir med kvittenslistan i enlighet med

punkt 6.3.3. i förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter.

Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 Sundbyberg, www.kemi.se, Produktregistret, tel: 08-519 41 183

Telefontid: Må, ons, fre 9:00-11:00 och ti, tor 13:00-15:00, fax: 08-82 55 08, e-post: produktregistret@kemi.se

Best. nr. 510 972, kan beställas från CM-gruppen, tel: 08-50 59 33 35, e-post: kemi@cm.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!