18.01.2015 Views

Informationsbroschyr tekniska förvaltningen - Lomma kommun

Informationsbroschyr tekniska förvaltningen - Lomma kommun

Informationsbroschyr tekniska förvaltningen - Lomma kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INFORMATION FRÅN<br />

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN<br />

I LOMMA KOMMUN<br />

BOSTÄDER, LEKPLATSER,<br />

STRÄNDER, GATOR,<br />

VATTEN OCH AVLOPP<br />

- 1 -


TEKNISK FÖRVALTNING<br />

VATTEN OCH AVLOPP<br />

Denna folder innehåller information om <strong>tekniska</strong> förvaltningens ansvarsområden,<br />

ordnings- och förhållningsregler, svar på våra mest frekventa frågor,<br />

tips och råd, samt hänvisningar till annat informationsmaterial med mera.<br />

<strong>Lomma</strong> VA-verk är den del av <strong>tekniska</strong> förvaltningen som ansvarar för vattenförsörjning<br />

till, och avloppsavledning från, fastigheterna inom <strong>kommun</strong>en.<br />

INNEHÅLLSFÖRTECKNING<br />

Vatten och avlopp 3<br />

Gator och vägar 7<br />

Parker och naturområden 10<br />

Avfallshantering 14<br />

Fastighet och bostad 17<br />

Fastighetsärenden,<br />

exploatering och kartor 21<br />

Organisation 22<br />

Jourtelefon, felanmälan 24<br />

Foto: Christian Almström, Eva Jansson, Lasse Davidsson, Mät- och exploateringsavdelningen<br />

VA-verket ansvarar för drift och underhåll<br />

samt nyanläggning av <strong>kommun</strong>ens<br />

VA-anläggningar.<br />

Vårt kranvatten i <strong>Lomma</strong> <strong>kommun</strong> produceras<br />

av Sydvatten och kommer vanligtvis<br />

ifrån sjön Bolmen i Småland. Vattnet<br />

transporteras via cirka 100 kilometer<br />

långa ledningar innan det når Ringsjöverket.<br />

På vattenverket renas vattnet innan<br />

det når din kran. Noggranna kontroller<br />

utförs så att det inte innehåller mikroorganismer<br />

eller några skadliga ämnen.<br />

Vattenmätare<br />

För att veta hur mycket vatten som förbrukas<br />

hemma hos dig finns en vattenmätare<br />

installerad. En gång per år skickas<br />

avläsningskort ut till alla fastighetsägare<br />

vilket ska skickas in till VA-verket. Som<br />

fastighetsägare ansvarar du för att mätaren<br />

finns tillgänglig och att den inte skadas,<br />

till exempel fryser sönder.<br />

Vattenmätaren byts omkring vart tionde<br />

år för ett normalt hushåll. När det blir aktuellt<br />

för byte eller avläsning lämnas meddelande<br />

om att tillträde till installationen<br />

behövs. Avstängningsventilerna som sitter<br />

före och efter vattenmätaren tillhör<br />

fastigheten och ska kontrolleras av fastighetsägaren<br />

inför byte av vattenmätare.<br />

Det här gäller för ledningar<br />

Gränsen mellan fastighetsägarens ansvarsområde<br />

och VA-verkets ansvarsområde<br />

är förbindelsepunkten, som är<br />

den punkt där fastighetens vatten- och<br />

avloppsledningar ansluts till VA-verkets<br />

ledningsnät. Normalt ligger förbindelsepunkten<br />

strax utanför fastighetsgränsen<br />

(tomtgränsen).<br />

Du som fastighetsägare ansvarar för ledningar<br />

och andra VA-installationer innanför<br />

förbindelsepunkten. Du ansvarar för<br />

att allt installationsarbete, även sådant<br />

som inte kräver bygglov eller bygganmälan,<br />

anordnas och utförs så att det uppfyller<br />

kraven.<br />

VA-taxan<br />

VA-verksamheten är en taxefinansierad<br />

verksamhet där kostnaderna för leve-<br />

- 2 - - 3 -


ans och omhändertagande av vatten<br />

och avlopp ska täckas av förbrukningsavgifter,<br />

samtidigt som utbyggnad av ledningsnätet<br />

ska finansieras av anläggningsavgifter.<br />

Brukningstaxan – Taxan består av en fast<br />

del som beror på fastighetens utformning<br />

och en rörlig del som baseras på vattenförbrukningen.<br />

Normalt får du faktura<br />

fyra gånger per år. För aktuellt pris besök<br />

www.lomma.se eller ring <strong>kommun</strong>ens<br />

VA-tekniker på 040-641 12 48.<br />

Anläggningsavgiften – Avgiften för nytt<br />

abonnemang är beroende av vilka ändamål<br />

som ska nyanslutas. För beräkning<br />

av anläggningsavgift, kontakta VA-verket<br />

på 040-641 11 83.<br />

Det här ingår i VA-taxan<br />

Den avgift du betalar täcker kostnaderna<br />

för:<br />

• att rena dricks- och avloppsvattnet,<br />

• att underhålla rör,<br />

• fysiska anläggningar (pumpstationer<br />

och så vidare),<br />

• administration och information.<br />

De taxor VA-verket tar ut ska motsvara<br />

de kostnader verksamheten har. VAverket<br />

arbetar hårt för att abonnenterna<br />

ska få maximalt tillbaka för sina<br />

avgifter när det gäller kvalitet, service<br />

och miljöanpassning.<br />

Vattenhårdhet<br />

Vattnets hårdhet mäts i Tyska hårdhetsgrader<br />

(°dH ) och i <strong>Lomma</strong> <strong>kommun</strong> har<br />

vi ett mjukt vatten som i medeltal ligger<br />

runt 3,4°dH men varierar mellan 2,9°dH<br />

och 3,6°dH.<br />

Tips<br />

Goda råd för användning av ditt avloppsledningsnät<br />

Avloppet är inget sopnedkast, tänk därför på följande:<br />

• Nedspolning av bomullspinnar, ”tops”, kan orsaka stopp i reningsverkets pumpar.<br />

• Kasta inte dambindor, våtstarkt papper eller pappershanddukar i toaletten.<br />

• Fasta föremål som matrester, cigarettfimpar, kattsand, strumpbyxor och så<br />

vidare får inte kastas i avloppet.<br />

• Tandtråd som spolas ner i toaletten kan orsaka stopp i de egna avloppsledningarna.<br />

• Spola absolut inte ner överblivna medicinrester – lämna in dem på apoteket.<br />

• Lämna in kvicksilvertermometrar till apoteket, så att kvicksilvret inte hamnar<br />

i avloppet eller soporna!<br />

• Lösningsmedel, färgrester och fotokemikalier ska lämnas till en miljöstation eller<br />

återvinningscentral.<br />

• Använd tvätt, disk- och rengöringsmedel som är miljömärkta. Dosera snålt då<br />

överdriven dosering skadar miljön.<br />

• Samla upp använd matolja och stekfett i exempelvis en mjölkförpackning och<br />

lägg bland soporna (restavfall). Häll inte ut det i vasken. Rören, såväl era egna<br />

som de allmänna, sätts igen vilket kan orsaka stopp.<br />

• Köksavfallskvarnar är inte tillåtna att koppla till vårt ledningsnät. Eftersom nätet<br />

inte är dimensionerat för detta kan det orsaka stopp i ledningarna.<br />

Absolut bäst för miljön och säkrast för ditt hem är givetvis att låta bli att köpa<br />

miljöfarliga produkter. Välj istället ett miljömärkt alternativ!<br />

Stopp i avloppet<br />

Får du stopp i avloppet hemma, använd mekaniska rensband, gummipropp eller liknande<br />

istället för starka kemiska propplösare. Rengör vattenlåsen en gång om året<br />

så kan du undvika stopp.<br />

Tvätta inte bilen på gatan<br />

Tvätta bilen på bilvårdsanläggning som har rening av avloppsvattnet istället för att<br />

tvätta den på gatan. Tvättar du ändå bilen hemma använd den egna grusgången<br />

eller gräsmattan. Tvätta aldrig i närheten av vattendrag och använd miljöanpassat<br />

rengöringsmedel.<br />

- 4 - - 5 -


Vad gör du om det händer..<br />

GATOR OCH VÄGAR<br />

Om du får vattenläckage i fastigheten<br />

• Stäng ventilerna vid vattenmätaren,<br />

• kontakta VVS-firma,<br />

• om vattnet har orsakat skada, kontakta ditt försäkringsbolag.<br />

Om du får källaröversvämning via avloppet<br />

• Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna, se dock till att eventuell<br />

dräneringspump inte stannar,<br />

• flytta fuktkänsliga inventarier,<br />

• skaffa hjälp med länspumpning hos Räddningstjänsten,<br />

• om möjligt fotografera skador och troliga orsaker till översvämningen,<br />

• var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten,<br />

• ring ditt försäkringsbolag och ordna hjälp med skadereglering och uttorkning<br />

• anmäl översvämningen till VA-verket,<br />

• eventuella ersättningskrav på VA-verket måste meddelas skriftligt.<br />

Vill du veta mer om vatten- och avloppsverksamheten i <strong>kommun</strong>en<br />

gå in på www.lomma.se under Bygga, bo och miljö.<br />

Akuta fel och brister anmäls via<br />

<strong>kommun</strong>ens växel under kontorstid<br />

på tel 040-641 10 00.<br />

Övrig tid når du i stället SOS Alarm<br />

på tel 040-676 93 73<br />

Avdelningen Gata och park ansvarar för drift och underhåll samt nyanläggning<br />

av <strong>kommun</strong>ens gator, gång- och cykelvägar, torg samt den allmänna belysningen<br />

knuten till dessa anläggningar.<br />

Gator och vägar<br />

Skador, hål eller ojämnheter som medför<br />

olycksrisk ska åtgärdas snarast möjligt.<br />

Uppsopning av glaskross och byte av<br />

skadade eller felaktiga trafikskyltar sker<br />

snarast efter det att vi fått reda på det.<br />

Sopning av gator och vägar utförs två<br />

gånger per år.<br />

Akuta fel och brister anmäls via<br />

<strong>kommun</strong>ens växel under kontorstid<br />

på tel 040-641 10 00.<br />

Övrig tid når du i stället SOS Alarm<br />

på tel 040-676 93 73<br />

Snöröjning<br />

Efter ett större snöfall sätter <strong>kommun</strong>en<br />

in alla tillgängliga resurser snarast möjligt.<br />

Kommunens resurser är dock dimensionerade<br />

för en genomsnittlig ”normalvinter”.<br />

Det innebär att när en vinter med väsentligt<br />

mera snöfall än normalt inträffar, tar<br />

det längre tid att röja upp gator och vägar.<br />

Gång- och cykelvägar är prioriterade och<br />

hålls öppna så långt det är möjligt vintertid.<br />

På gångbaneutrymmet i anslutning till<br />

fastighetsgränsen är det fastighetsägarens<br />

ansvar att snarast ta bort snö och is som<br />

försvårar för gångtrafiken och att snarast<br />

sanda eller halkbekämpa på annat sätt.<br />

Mer information om vinterväghållningen får<br />

du via www.lomma.se under Bygga, bo och<br />

miljö, Trafik och <strong>kommun</strong>ikationer, Gator.<br />

Gatubelysning<br />

Tekniska förvaltningen har bytt ut all<br />

gammal belysningsarmatur mot nya lågenergiförbrukande<br />

armaturer.<br />

Felanmälan lämnas till <strong>kommun</strong>ens<br />

gatubelysningsentreprenör:<br />

Kraftringen Service<br />

på tel 046-16 31 00 eller<br />

belysning@kraftringen-service.se<br />

- 6 - - 7 -


Karstorpsvägen<br />

Karstorpsvägen<br />

Vinstorpsvägen<br />

PARKERING<br />

Parkering<br />

När du ska parkera i <strong>kommun</strong>en slipper du parkeringsavgifter. Det enda som ibland<br />

behövs är en giltig p-skiva.<br />

HABO LJUNGS<br />

CAMPING<br />

För parkering inom <strong>kommun</strong>en gäller:<br />

1. 24-timmarsparkering på lokalgator (villagator).<br />

2. Parkering enligt skyltar med P-skiva.<br />

3. Zonparkering i <strong>Lomma</strong> hamn – endast på anvisade rutor och generellt 2 timmar<br />

på dagtid med P-skiva.<br />

Gratis P-skiva kan hämtas bland annat på <strong>kommun</strong>huset och biblioteken.<br />

Södra Västkustvägen<br />

Prästbergavägen<br />

Badparkering<br />

Speciella badparkeringar finns vid Långa Bryggan i Bjärred, vid <strong>Lomma</strong> norra camping,<br />

Habo Ljung och hamnhusen i <strong>Lomma</strong>.<br />

HABO LJUNG<br />

BÅTUPP-<br />

LÄGGNING<br />

STRANDFURET<br />

LOMMA HAMN<br />

BJÄRREDS<br />

SALTSJÖBAD<br />

HÖJE Å<br />

Strandvägen<br />

Södra Västkustvägen<br />

T-BRYGGAN<br />

Centrumgatan<br />

LÅNGA BRYGGAN<br />

Centrumgatan<br />

Centrumgatan<br />

LÅNGA BRYGGAN I BJÄRRED<br />

HAMNHUSEN I LOMMA<br />

Karstorpsvägen<br />

- 8 - - 9 -


PARKER OCH NATUROMRÅDEN<br />

Avdelningen Gata och park ansvarar för parker och grönområden, lekplatser,<br />

hamnen i <strong>Lomma</strong> och andra allmäna platser som till exempel stränder.<br />

Lekplatser<br />

Skador på lekredskap som innebär fara<br />

för barn åtgärdas inom en arbetsdag efter<br />

det att <strong>kommun</strong>en fått reda på det.<br />

Om det är nödvändigt tas utrustningen<br />

bort eller spärras av.<br />

Fel och brister anmäls via <strong>kommun</strong>ens<br />

växel under kontorstid på tel<br />

040-641 10 00.<br />

Hundar, allmänt<br />

En hund kan vara till glädje för många,<br />

men innebär också ett stort ansvar.<br />

• Lämna inte din hund utan tillsyn.<br />

• Plocka alltid upp det din hund lämnar<br />

efter sig.<br />

• Låt inte din hund skälla ihållande så<br />

att det stör omgivningen.<br />

Hundar på badstränderna<br />

Hundar får inte vistas på <strong>kommun</strong>ens<br />

badstränder under perioden 1 maj–31<br />

augusti. Vistelseförbudet gäller dygnet<br />

runt under denna period. Övriga tider<br />

på året får hunden följa med på badstränderna<br />

för promenader.<br />

Fler regler om hur hundar och katter ska<br />

hållas finns i lagen om tillsyn över hundar<br />

och katter. Du hittar den på www.lomma.se<br />

under Bygga, bo och miljö, Miljö och hälsa,<br />

Djur och djurhållning/Hund eller i Lokala<br />

ordningsföreskrifter.<br />

Stränder och badplatser<br />

I <strong>Lomma</strong> <strong>kommun</strong> finns följande badplatser:<br />

• vid Långa bryggan intill Bjärreds<br />

Saltsjöbad,<br />

• T-bryggan vid Hamnhusen,<br />

• <strong>Lomma</strong> norra badplats (<strong>Lomma</strong><br />

Beach),<br />

• del av stranden vid Habo Ljungs<br />

camping.<br />

En av <strong>kommun</strong>ens badbryggor, T-bryggan,<br />

i <strong>Lomma</strong>, har en ramp som leder<br />

ner i vattnet för dig som har svårt att gå<br />

i trappor.<br />

Klipp häcken<br />

Tänk på säkerheten och förbättra sikten<br />

i korsningar genom att hålla växtligheten<br />

låg och håll den innanför din<br />

tomtgräns. Detta gäller både allmän<br />

plats och privata fastigheter.<br />

Du kan läsa mer om ditt ansvar som<br />

fastighetsägare i foldern ”Klipp häcken!<br />

Information om siktens betydelse för<br />

säkerheten på bostadsgator, och vad<br />

tomtägare kan göra för att förbättra<br />

den.”<br />

Du hittar hela foldern på www.lomma.se,<br />

under Bygga, bo och miljö. Du kan också<br />

beställa den via <strong>Lomma</strong> <strong>kommun</strong>s växel.<br />

Användande av offentlig plats<br />

Ska du renovera hemma och behöver<br />

en container eller en plats att under kortare<br />

tid förvara byggmaterial i, eller för<br />

övrigt använda allmän platsmark för någon<br />

aktivitet Då måste du söka tillstånd<br />

för upplåtelse av allmänna platsmark, i<br />

dagligt tal kallat belamringstillstånd.<br />

Belamringstillstånd behövs till exempel<br />

också om du måste köra via parkmark<br />

för att kunna komma till den egna tomten<br />

från baksidan.<br />

Till tomtägaren:<br />

Klipp<br />

häcken!<br />

Information om siktens<br />

betydelse för säkerheten<br />

på bostadsgator, och<br />

vad tomtägare kan göra<br />

för att förbättra den.<br />

Tillstånd söker du hos polisen. Polisen<br />

tar ut en kostnad för tillståndet.<br />

Blankett kan hämtas på en polisstation<br />

och skickas in till:<br />

Polismyndigheten i Skåne<br />

Polisområde Mellersta Skåne<br />

Kävlinge<br />

205 90 Malmö<br />

Upplysning kan lämnas av polisen på tel<br />

040-114 14.<br />

Du hittar mer info på polisens hemsida<br />

eller <strong>kommun</strong>ens hemsida.<br />

INFO:<br />

I Lokala ordningsföreskrifter kan du bland annat läsa om våra allmänna platser<br />

och förhållningsreglerna till dessa.<br />

I Åläggande om gångbanerenhållning kan du läsa om vilka skyldigheter du har<br />

som fastighetsägare för allmän platsmark utanför fastigheten, så kallat gångbaneutrymme.<br />

- 10 - - 11 -


Prä<br />

kustvägen<br />

Norra Villavägen<br />

BJÄRRED<br />

T-BRYGGAN<br />

SMÅBÅTS-<br />

HAMN<br />

Katjavägen<br />

Gyllenvägen<br />

Aromavägen<br />

Västra Kennelvägen<br />

STRANDFURET<br />

Västanvägen<br />

Hagtornsvägen<br />

Strandvägen<br />

TOALETTER<br />

Trädgårdsgatan<br />

Östra Kennelvägen<br />

Vallmovägen<br />

Neptunivägen<br />

LOMMA HAMN<br />

HÖJE Å<br />

Centrumgatan<br />

BIBLIOTEK<br />

Centrumgatan<br />

Lerbäcks väg<br />

Södra Västkustvägen<br />

Tappers väg<br />

Åkervägen<br />

Strandvägen<br />

Vinstorpsvägen<br />

Lerbäcks väg<br />

HABO LJUNG<br />

- 12 - - 13 -<br />

Ängsvägen<br />

Säkerhetsutrustning finns i anslutning till<br />

våra badstränder.<br />

Badvattenprover tas enligt gällande föreskrifter.<br />

Resultatet av proverna finns<br />

tillgängligt via <strong>kommun</strong>ens växel och<br />

hemsida samt anslaget på badplatser.<br />

Information om <strong>kommun</strong>ens badparkeringar<br />

hittar du på sidan 8–9.<br />

Läs mer på www.lomma.se, under Kultur<br />

och fritid, Natur och friluftsliv, Stränder och<br />

badplatser eller i Lokala ordningsföreskrifter.<br />

Offentliga toaletter<br />

Följande toaletter är öppna hela året,<br />

kl 06–24:<br />

• Västra Kennelvägen vid stranden i<br />

Bjärred<br />

• Grönhögarna vid Lerbäcksväg i Habo<br />

• Strandfuret <strong>Lomma</strong>/<strong>Lomma</strong> norra<br />

badstrand (se bild)<br />

• Strandpromenaden i <strong>Lomma</strong> Hamn<br />

• Oscars varv, Kajgatan i <strong>Lomma</strong><br />

• Sandhamnsgatan 2, Seglarklubben<br />

• Sandstensgatan vid Busstorget/gatuköket<br />

i <strong>Lomma</strong> centrum. Öppen på<br />

samma tider som gatuköket. Tillgång<br />

via gatuköket.<br />

Nedanstående toaletter är öppna under<br />

tiden 1/5–31/10 kl 06–24:<br />

• Parkallén vid Långa bryggan i Bjärred<br />

• Sandhamnsgatan vid T-bryggan i<br />

<strong>Lomma</strong><br />

Utöver ovanstående toaletter tillkommer<br />

så kallade ”bajamajor” under bad-<br />

säsongen vid en del badplatser där det<br />

inte är nära till någon av de ovanstående<br />

permanenta toaletterna.<br />

Strandfuret<br />

Kommunen kommer de närmsta åren att<br />

byta ut uttjänta toaletter samt komplettera<br />

med nya längs med kuststräckan.<br />

Hamnen<br />

En sugtömningsstation för småbåtar har<br />

nyligen installerats på Varvstorget och<br />

nås enkelt från Höje å.<br />

En miljöstation för båtägarna finns vid<br />

båtuppläggningen (radiomasten).<br />

Hamnfodge Lars Jörnvi svarar på frågor<br />

om gästhamnen på tel 0707-41 13 10.<br />

För gästplatser, kontakta LBS (<strong>Lomma</strong>buktens<br />

Seglarklubb).<br />

Du hittar information om båtplatser,<br />

kö med mera i ”Bestämmelser för hyra<br />

av båtplatser av <strong>Lomma</strong> <strong>kommun</strong>” på:<br />

www.lomma.se, under Kultur och fritid/<br />

båtplatser.


AVFALLSHANTERING<br />

Avdelningen Gata och Park ansvarar för hämtning och borttransport av hushållsavfall<br />

samt trädgårdsavfall inom <strong>Lomma</strong> <strong>kommun</strong>.<br />

Det är företaget SITA som hämtar<br />

ditt hushållsavfall på uppdrag av<br />

<strong>Lomma</strong> <strong>kommun</strong>. SITA kan även hjälpa<br />

dig med tjänster som exempelvis hyra<br />

av container, cisternkontroll, källsortering<br />

i flerfamiljsfastigheter och helhetslösningar<br />

inom avfall och återvinning.<br />

Matavfall<br />

I <strong>Lomma</strong> <strong>kommun</strong> är det obligatoriskt<br />

för alla hushåll att sortera ut matavfallet.<br />

Matavfallet behandlas så att det blir biogas<br />

som kan användas som fordonsbränsle.<br />

Samtidigt får vi biogödsel som<br />

kan användas i jordbruket. De nya renhållningsfordonen<br />

körs på gas.<br />

Vi är alla återvinnare!<br />

Varje medborgare har skyldighet att<br />

sortera ut förpackningar och returpapper<br />

ur hushållsavfallet och lämna till materialåtervinning.<br />

Sedan 1 januari 2010 erbjuder <strong>Lomma</strong><br />

<strong>kommun</strong> hushållsnära insamling i 8 fack.<br />

Hämtningstider<br />

och placering av sopkärl<br />

Hämtningen sker på bestämda dagar,<br />

även helgdagar om inget annat meddelas.<br />

I en- och tvåfamiljsbostäder hämtar vi<br />

avfallet varannan vecka, förutom vecka<br />

27–36 då vi hämtar varje vecka.<br />

På grund av framkomlighet för funktionshindrade<br />

och övriga gående ska kärlen<br />

stå vid tomtgräns på den egna fastigheten.<br />

De måste dock stå på ett sätt så att<br />

sophämtarna lätt kommer åt dem.<br />

För mer information se www.lomma.se,<br />

under Bygga, bo och miljö, Avfall och återvinning<br />

eller www.sita.se/lomma. Du kan<br />

också kontakta SITA:s kundtjänst på tel<br />

020-120 00 00.<br />

Restavfall och matavfall sorteras i olka påsar.<br />

- 14 - - 15 -


Återvinningsstationer<br />

Har du inte avfalls- och återvinningskärl<br />

vid din bostad, måste du lämna återvinningsbara<br />

förpackningar som glas,<br />

papper, metall, plast med mera samt<br />

tidningar och batterier på återvinningsstationerna.<br />

FTI, ett företag inom återvinningsbranschen<br />

som ska se till att förpackningar<br />

och tidningar i Sverige samlas in och<br />

återvinns, ansvarar för återvinningsstationerna<br />

som finns på följande platser:<br />

• Mellanvångsvägen i Bjärred<br />

• Tennisvägen i Borgeby (p-plats<br />

idrottsplatsen)<br />

• Bäckvägen i Flädie (Lantmannaaffären)<br />

• Sandstensgatan i <strong>Lomma</strong> (Konsum<br />

vid vårdcentralen)<br />

• Svanetorpsvägen i <strong>Lomma</strong> (Malmövägen<br />

mot Åkarp)<br />

Läs mer om återvinningsstationerna på<br />

FTI AB (Förpacknings och tidningsindustrin)<br />

www.ftiab.se.<br />

Tips<br />

Goda råd för avfallshantering<br />

Miljöstation – Farligt avfall<br />

Farligt avfall kallas den typ av avfall som<br />

kan vara skadligt för miljön eller hälsan<br />

om den inte tas omhand på rätt sätt.<br />

Därför är det viktigt att sortera ut det<br />

farliga avfallet från det övriga avfallet i<br />

hushållet.<br />

Farligt avfall från hushållen är till exempel<br />

lågenergilampor, lysrör, rester av<br />

färg, lack och lim, lösningsmedel, spillolja,<br />

starka rengöringsmedel, småbatterier<br />

med mera.<br />

Dessa avfallsslag ska lämnas på <strong>kommun</strong>ens<br />

Miljöstation eller på någon av<br />

SYSAV:s återvinningscentraler.<br />

Miljöstationen är placerad på Vegagatan<br />

16 i <strong>Lomma</strong>, inom affärsverksamheten<br />

ABC Järn & Färgs område, och är tillgänglig<br />

under färghandelns öppettider.<br />

• Ställ tunnorna i skugga/under tak om möjlighet finns.<br />

• Använd tillhandahållen behållare för matavfallspåsen (öppen behållare som<br />

medger luftning av påsen).<br />

• Lägg tidningspapper eller hushållspapper i botten av papperspåsen.<br />

• Låt skal och annat matavfall rinna av innan det läggs i påsen.<br />

• Fyll inte påsen mer än till angiven fyllnadshöjd (markering finns på påsen).<br />

• Byt påsen ofta.<br />

FASTIGHET OCH BOSTAD<br />

Bygg- och fastighetsavdelningen ansvarar för utredningar, projektering och genomförande<br />

av ny-, om- och tillbyggnader av <strong>kommun</strong>ens fastigheter såsom förskolor, skolor,<br />

äldreboenden samt andra <strong>kommun</strong>ala byggnader.<br />

Avdelningen ansvarar dessutom för förvaltningen<br />

av <strong>kommun</strong>ens och de <strong>kommun</strong>ala<br />

bolagens fastigheter. Fastighetsansvaret<br />

innebär bland annat handläggning<br />

av ärenden som gäller förvaltning, drift<br />

och underhåll. <strong>Lomma</strong> <strong>kommun</strong>s egna<br />

fastigheter omfattar lokaler för skolor,<br />

förskolor, fritidsanläggningar, kulturbyggnader,<br />

bostäder, HVO-byggnader (hälsa-,<br />

vård och omsorg) och övriga förvaltningsbyggnader.<br />

Bostadsanpassning<br />

Bidrag för bostadsanpassning lämnas av<br />

<strong>kommun</strong>ens <strong>tekniska</strong> förvaltning till enskild<br />

person med bestående funktions-<br />

Du kan anmäla fel eller skadegörelse<br />

på <strong>kommun</strong>ala fastigheter på<br />

tel 040-641 10 00 under ordinarie<br />

arbetstid.<br />

Under övrig tid, ring SOS-Alarm<br />

på tel 040-676 93 73. De kontaktar<br />

<strong>kommun</strong>ens fastighetsberedskap.<br />

hinder som äger en bostad för permanent<br />

bruk eller som innehar en sådan med hyres-<br />

eller bostadsrätt. Anpassningsbidrag<br />

lämnas för bostadens fasta funktioner.<br />

Tillgänglighetsanpassning<br />

Utförs av <strong>tekniska</strong> förvaltningen in- och<br />

utvändigt i offentlig miljö för olika funktionshinder.<br />

Detta arbete följs upp kontinuerligt.<br />

Tipsa gärna <strong>kommun</strong>ens byggnadsingenjör<br />

om platser som behövs ses<br />

över på telefon 040-641 11 19.<br />

Vill du ha hjälp med detaljplaner, bygglov,<br />

byggsamråd eller miljöärenden, kontakta<br />

Miljö- och byggförvaltningen, via <strong>kommun</strong>ens<br />

växel 040-641 10 00.<br />

Bostadskö<br />

Stena Fastigheter AB äger och förvaltar<br />

flertalet av de hyresrätter som finns i<br />

<strong>kommun</strong>en.<br />

För information om lediga lägenheter,<br />

läs mer på Stena fastigheters hemsida:<br />

www.stenafastigheter.se.<br />

- 16 - - 17 -


Tomtkö<br />

Kommunen administrerar den <strong>kommun</strong>ala<br />

tomtkön. För information om utbudet<br />

av fribyggartomter vänd dig till<br />

<strong>kommun</strong>ens Mät- och exploateringsavdelning.<br />

Om du vill ställa dig i bostads- eller tomtkö,<br />

anmäl detta på www.lomma.se, under<br />

Bygga, bo och miljo, Bostäder och tomter/<br />

tomt och bostadskö.<br />

Aktuella byggprojekt<br />

<strong>Lomma</strong> <strong>kommun</strong> är den <strong>kommun</strong> i landet<br />

som har vuxit mest under de senaste<br />

åren, mycket på grund av sitt kustnära<br />

läge och attraktiva boende. Den stora<br />

inflyttningen har skapat nya behov av lokaler<br />

för <strong>kommun</strong>ens verksamheter.<br />

Vill du läsa om aktuella byggprojekt, besök<br />

www.lomma.se/Aktuella byggprojekt.<br />

Energi- och klimatrådgivning<br />

Den <strong>kommun</strong>ala energirådgivaren är en<br />

konsumentvägledare inom energifrågor.<br />

Den kostnadsfria energirådgivningen<br />

vänder sig till boende, bostadsrättsföreningarsamt<br />

mindre och medelstora<br />

företag i <strong>kommun</strong>en. Behöver du som<br />

boende eller företagare råd om energihushållning,<br />

energieffektivisering, energispartips,<br />

upplysning om olika produkter,<br />

val av värmesystem eller liknande, går<br />

det bra att kontakta energirådgivaren<br />

på telefon 040-641 11 73.<br />

Energispartips<br />

• Minska onödiga transporter. Handla<br />

närodlat och närtillverkat så mycket<br />

som möjligt.<br />

• Byt ut trasiga lampor mot energisnåla<br />

på platser där lampor brinner<br />

längre tid.<br />

• Se till att datorer har program som<br />

släcker skärmen när den inte används.<br />

En skärmsläckare med motiv<br />

sparar inte mycket energi. Stäng<br />

helst dator och skärm.<br />

• Se till att disk- och tvättmaskin är<br />

välfyllda.<br />

• Planera! Att tina mat i mikrovågsugnen<br />

drar onödig energi. Om du tinar<br />

mat i kylen, minskar kylan skåpets<br />

energiförbrukning.<br />

• Se till att kastrullen är lika stor som<br />

plattan och har plan botten.<br />

• Koka alltid med lock, när det går.<br />

Ägg går jättebra att koka enligt följande:<br />

häll i några centimeter vatten<br />

i kastrullen, lägg i äggen, koka upp,<br />

stäng av plattan och låt äggen ligga i<br />

vattnet cirka 7 minuter.<br />

• Stäng av TV:n för natten med on/offknappen,<br />

inte med fjärrkontrollen.<br />

• Skrapa av matrester i stället för att<br />

spola av med varmvatten.<br />

• Lägg matvarorna i frysen på ett sätt så<br />

att du hittar dem snabbt – då behöver<br />

du inte ha dörren öppen så länge.<br />

• Släck efter dig.<br />

- 18 - - 19 -


FASTIGHETSÄRENDEN, EXPLOATERING<br />

OCH KARTOR<br />

Avdelningen Mät och exploatering ansvarar för frågor som gäller fastighetsärenden,<br />

exploatering och kartor.<br />

Tomter, arrende och annat<br />

Här kan du få information om aktuellt<br />

utbud av fribyggar- och verksamhetstomter.<br />

Avdelningen upprättar upplåtelseavtal<br />

som arrende, nyttjanderättsavtal,<br />

skötselavtal, kolonier och annat.<br />

Kartor<br />

Du kan beställa kartor, såväl i digital form<br />

som tryckta papperskopior, att använda<br />

som underlag för till exempel en utbyggnad<br />

eller avstyckning. Avdelningen Mät<br />

och exploatering tillhandahåller och utför<br />

tjänster som framtagande av nybyggnadskartor,<br />

inmätningar, utsättningar,<br />

lägeskontroller med mera.<br />

För samtliga mät- och karttjänster och<br />

produkter utgår en avgift enligt fastställd<br />

taxa.<br />

INFO:<br />

Har du frågor om fastighetsreglering eller andra lantmäteriförrättningar,<br />

handläggs dessa av Lantmäterimyndigheten i Malmö, www.lantmateriet.se.<br />

Du når dem på telefon 0771-63 63 63 eller via e-post: kundcenter@lm.se.<br />

- 20 - - 21 -


ORGANISATION<br />

Revision<br />

Kommunfullmäktige<br />

Kommunal valberedning<br />

Valnämnd<br />

Kommunledningskontor<br />

Kommunstyrelse<br />

Överförmyndare<br />

Tekniska förvaltningen<br />

Till sin hjälp att bereda, förvalta och verkställa de politiska besluten har nämnden en<br />

tjänstemannaorganisation – Tekniska förvaltningen.<br />

Den består av följande avdelningar:<br />

• Bygg och fastighet – ansvarar för <strong>kommun</strong>ens förvaltning, drift och nyproduktion<br />

av fastigheter samt energirådgivning,<br />

• Gata och park – ansvarar för <strong>kommun</strong>ens förvaltning och nyanläggning av gator,<br />

parker, trafik och hamn samt renhållning,<br />

Socialnämnd<br />

Barn- och utbildningsnämnd<br />

Kultur- och fritidsnämnd<br />

Teknisk nämnd<br />

Miljö- och byggnadsnämnd<br />

• Mät och exploatering – ansvarar för fastighetsärenden, lantmäteri, <strong>kommun</strong>ens<br />

karthantering, inmätningar samt GIS (Geografiskt Informations System),<br />

• VA-verket – ansvarar för <strong>kommun</strong>ens vatten och avloppshantering,<br />

Socialförvaltning Förvaltning för utbildning, kost, kultur och fritid Teknisk förvaltning Miljö- och byggförvaltning<br />

• förvaltningens administration och ekonomifunktion som har det övergripande<br />

ansvaret för nämndsadministration, diarieföring, ekonomi och personalfrågor.<br />

Räddningstjänst<br />

Politisk styrning<br />

Det högsta beslutande organet i <strong>kommun</strong>en,<br />

<strong>kommun</strong>fullmäktige, består av<br />

45 folkvalda politiska ledamöter.<br />

Fullmäktige väljer i sin tur dels en <strong>kommun</strong>styrelse<br />

bestående av 13 ledamöter,<br />

och lika många ersättare, samt olika<br />

nämnder som var och en ansvarar för<br />

olika delar av <strong>kommun</strong>ens verksamhetsområden.<br />

Den här foldern beskriver verksamheterna<br />

som hamnar under <strong>tekniska</strong><br />

nämndens ansvarsområden.<br />

Tekniska nämnden<br />

Tekniska nämnden ansvarar för <strong>kommun</strong>ens<br />

fastigheter, gator, vägar, parkområden,<br />

allmänna platser, vatten- och<br />

avloppsanläggningar samt hamnanläggningar.<br />

Dessutom ansvarar nämnden för<br />

transport, återvinning och bortskaffande<br />

av avfall samt trafikfrågor.<br />

KONTAKTA OSS<br />

Vill du kontakta antingen politiker eller tjänstemän inom <strong>Lomma</strong> <strong>kommun</strong>,<br />

hittar du aktuella kontakt- och arbetsuppgifter på www.lomma.se.<br />

Du kan också ringa <strong>Lomma</strong> <strong>kommun</strong>s växel på tel 040-641 10 00 eller<br />

Frontdesk på 040-641 11 00, så hjälper de dig.<br />

Synpunkter på <strong>kommun</strong>ens verksamhet kan du också lämna på LUKAS,<br />

<strong>kommun</strong>ens synpunktshantering. Läs mer om LUKAS på www.lomma.se.<br />

<strong>Lomma</strong> <strong>kommun</strong><br />

Hamngatan 3<br />

234 81 LOMMA<br />

Tel 040-641 10 00<br />

info@lomma.se<br />

www.lomma.se<br />

Frontdesk<br />

Tel 040-641 11 00<br />

frontdesk@lomma.se<br />

- 22 - - 23 -


JOURTELEFON, FELANMÄLAN<br />

Felanmälan Gata, Park och VA<br />

<strong>Lomma</strong> <strong>kommun</strong>s växel, tel 040-641 10 00<br />

För akut felanmälan efter kontorstid, ring: SOS Alarm tel 040-676 93 73<br />

Felanmälan gatubelysning<br />

Kraftringen Service: tel 046-16 31 00, belysning@kraftringen-service.se<br />

Avfall och återvinning<br />

SITA, tel 020-120 00 00, lomma@sita.se, www.sita.se<br />

SYSAV, tel 040-635 18 00, epost@sysav.se, www.sysav.se<br />

Återvinningsstationerna:<br />

FTI AB (Förpacknings och tidningsindustrin), tel 020-88 03 11, www.ftiab.se,<br />

lomma@ftiab.se<br />

Bostadskö<br />

Stena Fastigheter AB (hyreslägenheter)<br />

tel 075-241 50 00 (växel), 0771-40 50 50 (serviceanmälan), www.stenafastigheter<br />

Tekniska förvaltningen<br />

Hamngatan 3, 234 81 LOMMA<br />

040-641 10 00<br />

www.lomma.se<br />

- 24 -

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!