NITOR DAGSKLOR

alfort.se

NITOR DAGSKLOR

SÄKERHETSDATABLAD

NITOR DAGSKLOR

Omarbetad: 2013-03-15 Ersätter datum: 2009-01-23

natriumklorid (30 - 60 %), Kalciumhypoklorit (60 - 100 %)

R-fraser

R8

R22

R31

R34

R50

Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

Farligt vid förtäring.

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

Frätande.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

S-FRASER

S1/2 Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.

S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.

S3/7 Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt.

S29 Töm ej i avloppet.

S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S14 Förvaras åtskilt från syror.

2.3 Andra faror

ANDRA FAROR

Produkten skall förses med barnsäker förslutning vid försäljning till allmänheten.Produkten skall förses med kännbar

varningsmärkning vid försäljning till allmänheten.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Ämnesnamn Reg.nr EC Nr. CAS-nr. Konc. DPD Klassificering CLP Klassificering

natriumklorid 231-598-3 7647-14-5 30 - 60 %

Kalciumhypoklorit - 231-908-7 7778-54-3 60 - 100

%

Fullständig text på R­, H­ och EUH­fraser: se sektion 16

De EU­faroangivelser som nämns i CLP­klassificering är endast märkningsuppgifter.

Xn,C,O,N,R8 - R22 -

R31 - R34 - R50

Ox. Sol. 2 H272

Acute Tox. 4 H302

Skin Corr. 1B H314

Aquatic Acute 1

H400

EUH031

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

INANDNING

Frisk luft och vila.Vid andningssvårigheter, ge andningshjälp och kontakta genast läkare.

FÖRTÄRING

Drick ett par glas vatten eller mjölk. FRAMKALLA EJ KRÄKNING!Kontakta omedelbart läkare.

HUD

Skölj genast med mycket vatten även innanför kläderna. Tag genast av nedstänkta kläder.Tvätta huden med mycket

tvål och vatten.

ÖGON

Viktigt! Skölj genast med vatten i minst 15 minuter, håll ögonlocken brett isär.Använd helst tempererat

vatten.Kontakta läkare.Fortsätt skölja även under transport till läkare.

GENERELLT

Lägg medvetslös person i framstupa sidoläge och se till att andningsvägarna är fria.Läkarvård vid medvetslöshet.Vid

större skada eller kvarstående besvär ­ läkarvård.

2 / 8

More magazines by this user
Similar magazines