Regler för grythundsarbete - Svenska Kennelklubben

taxklubben.org

Regler för grythundsarbete - Svenska Kennelklubben

Gäller från 2012-04-01 till 2017-06-30Regler förgrythundsarbeteSVENSKA KENNELKLUBBEN


Har ni många olika djurslag att jaga,tänk lite extra på de som jagar.Många jaktlag använder både egna och inlånade hundar underjaktsäsongen. Vi på Agria har tillsammans med SvenskaJägareförbundet löst problemet med att vår Jaktlagsförsäkringgäller för alla hundar som används i ditt jaktlag vid gemensamhetsjakt.Försäkringen tecknas av jaktledaren. Årspremien är3 000 kronor och omfattar veterinärvård på 50 000 kronoroch en livförsäkring på 15 000 kronor.Nu kandu också försäkrajaktlagets inlånadehundar!Våra kunder går på fyra benRing 020-88 88 88, gå in på agria.se ellerkontakta Länsförsäkringar där du bor.Agria Djurförsäkring är länsförsäkringars specialistbolag för djur- och grödaförsäkring.


InledningGrythundar används för jakt, skyddsjakt ocheftersök på räv, grävling och mårdhund.För att kunna fullgöra sina uppgifter vid jaktpå vilt under jord ställs höga krav på hundarnasmentala och fysiska förutsättningar.Mod, rovdjursskärpa och jaktlust är egenskapersom hundarna i hög grad måste ha.Hundarna får under inga omständighetervisa ett beteende bestående av en uppenbaraggressivitet, utan arbetssättet måste varaklokt och balanserat.De olika provformerna är till för att värderaterrierns och taxens mentala och fysiska egenskapersom lämpliga grythundar för jakt ocheftersök på räv, grävling och mårdhund.Därutöver medger de olika provformernanödvändiga avelsmässiga värderingar påhundars lämplighet för avel, med tanke påden viktiga samhällsfunktion som grythundarbevisligen har.Eftersök och skyddsjaktFör eftersök på rävar, grävlingar ellermårdhundar som skadats i trafiken ellervid jakt, finns inga andra hundar att tillgåän grythundar.Samma förhållande gäller för skyddsjakt,som påkallats av myndigheter, på djurartersom lever i gryt.Behovet av grythundar vid annan skyddsjakt,som till exempel vid utbrott av smittsammasjukdomar hos djurarter som leveri gryt, är absolut nödvändigt och får aldrigunderskattas.Skyldighet till eftersök stadgas i jaktlagensamt i jaktförordningen. För eftersök påarter som lever i gryt krävs grythundar medfärdigheter som rävsprängare och/eller förliggare(arbetssätt vid grävlings- och mårdhundsgryt).Hundarna behöver dessutomtränas och provas i spårningsarbete.Ändamålet med grytanlagsprovHundar, som visar en uppenbar och obalanseradaggressivitet, medför en avsevärd riskför skador, på såväl bytesdjur som hund.Därför ska hundar med ett sådant beteendeoundvikligen selekteras bort, både frånpraktisk användning och avel.Därigenom kan jakt och eftersök bedrivaspå ett så skonsamt sätt som möjligt, för bådebytesdjur och hund. Risken för skador påsåväl bytesdjur som hund minimeras genomdessa anlagsprov. Bedömningen ska alltidfokuseras på hundens lämplighet, vad gällertemperament samt arbetssätt för jakt/eftersökpå räv och/eller grävling samt mårdhund.Hundar bör alltid tränas och provas medgodkänt resultat på grytanlagsprov innandess att jakt under jord sker.5


Allmänna regler förutställningar, prov och tävlingaranordnade av SKK och till SKK anslutna läns- ochspecialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar.Dessa regler är fastställda att gälla från 2012-01-01 till 2016-12-31.Eventuella ändringar som påkallats av svensk lagstiftning eller FCIåterfinns på SKKs webbplats (www.skk.se)Nedanstående regler gäller för officiella(stambokförda) utställningar, prov och tävlingarsom anordnas av Svenska Kennelklubben(SKK) och till SKK anslutna länsochspecialklubbar samt avtalsanslutnarasklubbar. Härutöver gäller i tillämpligadelar SKKs stadgar, samt regler som utfärdatsav myndighet.Sammanförandet av hundar till utställningar,prov och tävlingar ställer krav påsåväl arrangör som ägare/förare av hund föratt kunna upprätthålla ett gott skydd motsmittsamma sjukdomar och skador på människor,den egna hunden och andra djur.Hundens välfärd har alltid högsta prioritetpå samtliga arrangemang inom SKKorganisationen.Det är också viktigt att resultatet av bedömningeninte påverkas av otillbörligaförhållanden.Det åligger deltagare och funktionär atthandla eller uppträda på sådant sätt att detinte skadar eller motverkar SKK eller dessmedlemsorganisationer samt att på prov,utställning eller tävling inte agera på sådantsätt att det påverkar andra hundars chansertill rättvis bedömning och att inte helleruttala sig nedsättande om andra hundar,funktionärer eller deltagare.Samtliga hundar ska ställas till förfogandeför de undersökningar och de provtagningarsom kan föranledas av kontroll av dopingoch andra otillbörliga förhållanden.När veterinärintyg åberopas för en hundska detta vara utfärdat på av SKK godkändblankett (se exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbundeller motsvarande). Uppgiftersom ska finnas med för att intyget skaaccepteras är: ras, registrerat namn, registreringsnummer,ID-nummer, beskrivningav skada, om den är förvärvad, vad ingreppetavser, åtgärd, anledning till åtgärd ochom kroppsdel avlägsnats kommentera dessutseende. Intyg i original ska alltid medtasvid utställning.Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.Person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutitsur SKK-organisationen eller som avnordisk kennelklubb eller FCI avstängtsfrån rätten att delta på utställning, prov ellertävling, eller som på grund av myndighetsbeslutinte får hantera eller inneha djur, fårinte delta på prov eller tävling. Sådan personfår inte heller ställa ut eller visa hund ellerdelta med avels- eller uppfödargrupp påutställning. Detta gäller även person som valtatt utträda ur SKK-organisationen under pågåendeutredning i SKKs Disciplinnämnd,6


ALLMÄNNA REGLERinnebärande att SKKs Disciplinnämnd intekan pröva ärendet i sak.Hundägare ansvarar för att hund vid utställning,prov eller tävling inte visas/försav person som är utesluten, avstängd ellerav myndighet ålagts förbud att hantera ellerinneha djur.Hund som under de senaste sex månadernaföre utställning, prov eller tävling ägts avperson som av SKKs Disciplinnämnd uteslutitseller ålagts förbud att anmäla, föraeller låta framföra hund vid utställning, proveller tävling, får inte delta.Resultat tilldelade i officiell klass registrerashos SKK. Endast registrerad hund kantilldelas championat.1. VaccinationerDeltagande utländska hundar ska varainförda till Sverige i enlighet med svenskainförselbestämmelser för hund avseenderabiesvaccination och avmaskning gentemotbandmask (echinococcos).Deltagande hund ska vara vaccinerad motvalpsjuka enligt följande:• Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio(10) veckors ålder.• Hund över ett (1) års ålder: Hund ska varavaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålderoch inte vara utförd för mer än fyra (4) årsedan.• Förstagångsvaccination ska vara gjord minstfjorton (14) dagar före prov-, tävlingsoch/ellerutställningsdagen.Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelserföljts kan förekomma.Vidare rekommenderar SKK att deltagandehundar dessutom är vaccinerade mot parvo -virusinfektion och parainfluensa (kennelhosta).2. ID-märkningHund ska vara ID-märkt för att få deltapå officiell utställning, officiellt prov ellertävling (gäller även blandras och oregistreradhund).ID-märkningen kan ske genom tatuering ellergenom implantat av microchip som uppfyllerISO-standard 11784 och 11785.Specialklubb äger rätt att bestämma attendast tatuering ska gälla vid klubbens arrangemang.Deltagare som tillhandahåller egen avläsareäger rätt att delta med microchipmärkthund oavsett om arrangören beslutat omtatuering.3. AnsvarHundägare eller dennes ombud står underpågående utställning, prov eller tävlingunder det ansvar som följer av lagen omtillsyn över hundar och katter.Utställare, prov- eller tävlingsdeltagare svararför att hunden hålls på ett sådant sätt att deninte kan tillfoga sig själv eller andra skada.Förvaring i bil, bur, tält eller dylikt får underinga omständigheter ske under sådanaförhållanden att hunden kan ta skada.Om hundägare eller dennes ombud underutställning, prov, tävling eller klubborganiseradaktivitet förvarar hund i strid motovanstående ska denne, av tjänstgörandefunktionär, på särskild blankett, rapporterastill SKK.Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie,tjänstgörande veterinär, prov- ellertävlingsledare, domare, ringsekreterare,instruktör samt figurant vid prov. Det åliggerarrangören att tillse att blanketten finnstillgänglig vid arrangemanget.7


ALLMÄNNA REGLERArrangerande klubb fritar sig och sinafunktionärer från allt ansvar för skada ellerförlust som kan uppstå för hundägare isamband med utställning, prov eller tävling.Detsamma gäller skada som förorsakats avhund under pågående utställning, proveller tävling om skadan inte bevisligenvarit en följd av uppenbart bristande arrangemang.Aga av hund är förbjuden.4. Force majeureArrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiftenom arrangemanget blivitinställt på grund av force majeure.SKK eller medlemsorganisation svarar inteför skador eller direkta eller indirekta kostnadersom orsakats på grund av icke genomförtevenemang. Inte heller förtroendevald,tjänsteman eller funktionär inom SKK ellermedlemsorganisation som fattat beslut omsådant evenemang, svarar för skador ellerdirekta eller indirekta kostnader.5. Oacceptabelt beteendeHundar som under utställning, prov, tävlingeller klubborganiserad aktivitet uppvisarett oacceptabelt beteende genom att visaaggressivitet, göra utfall eller på annat sättuppträda hotfullt mot människor och/ellerandra hundar kan avvisas från området.Särskild rapporteringsskyldighet för domareoch funktionärerTjänstgörande domare och funktionär ärskyldig att på särskild blankett, skriftligen tillSKK rapportera då hund under utställning,prov, tävling eller klubborganiserad aktivitetvisat oacceptabelt beteende enligt ovan. Detåligger arrangören att tillse att blankettenfinns tillgänglig vid arrangemanget.Exempel på funktionär är: bestyrelse, kommissarie,tjänstgörande veterinär, prov- ellertävlingsledare, ringsekreterare, instruktörsamt figurant vid prov.6. Hinder för deltagande iutställningar, prov och tävlingarMentalitetHund som vid tre (3) tillfällen tilldelatsDisqualified eller 0 pris med hänvisning tillmentaliteten, äger inte rätt att delta.Smittsam sjukdomHund som har en smittsam sjukdom ellerohyra får inte delta.Hund får inte delta som under den senastemånaden har haft eller misstänkts ha haftvalpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta,eller som under den senaste månadenvistats tillsammans med hund som då varsjuk i någon av dessa sjukdomar.Hund får inte delta tidigare än 2 månaderefter avslutad karantänsvistelse.Dräktig tik och valptikDräktig tik får inte delta i prov, utställningeller tävling 30 dagar före valpning, beräknatfrån 63 dagar efter första parningen, och fårinte heller delta förrän 75 dagar efter valpningoavsett resultatet av valpningen.ValparValpar under 4 månaders ålder får inte deltapå prov, tävling eller utställning och inteheller införas på provområdet.Svanskuperade hundar och hundar som intefötts med naturlig hellång svans8


ALLMÄNNA REGLERFödda före 1 januari 2008:- Hund född i land där svanskupering vartillåten när den företogs och som inte ärfallen undan svensk- eller norskägd tik fårdelta på utställning, prov, tävling ochmentalbeskrivning.- Hund född i Sverige och där svanskuperingenutförts av veterinärmedicinskaskäl för att avhjälpa en efter födelsenförvärvad skada och där intyg i enlighetmed vad som anges i inledningen tillallmänna regler kan uppvisas i originalsåväl vid arrangemanget som senare fårdelta på utställning, prov, tävling ochmentalbeskrivning.Födda 1 januari 2008 eller senare:Prov, tävling och mentalbeskrivning- Hund född i land där svanskupering vartillåten när den företogs eller som harsvanskuperats av veterinärmedicinska skälalternativt inte är född med naturligt hellångsvans får delta på prov, tävling ochmentalbeskrivning.- Hund född i land där svanskupering intevar tillåten då den företogs får inte deltapå prov, tävling eller mentalbeskrivning.Generalklausul och dispensmöjlighetHund som förts ut ur Sverige och somblivit öronkuperad eller svanskuperad ellerfått annan i Sverige otillåten åtgärd vidtagen,får efter återinförsel till Sverige inte delta påutställning, prov, tävling eller mentalbeskrivning.Detta gäller även valpar undan tik somförts ut ur Sverige, om valparna fötts inomett år från dagen för utförseln av tiken.Från denna bestämmelse kan SKKs centralstyrelsemedge undantag om det klartframgår att utförseln inte skett för att kringgåreglerna om hinder för deltagande, eller omsynnerliga skäl föreligger.7. Doping och andraotillbörliga förhållandenDeltagande hund får inte vara skadad ellersjuk. Den får inte heller vara påverkad påotillbörligt sätt, det vill säga den får intevara utsatt för åtgärd som otillbörligt kanpåverka utseende, prestation, reaktion elleryttring av skada eller sjukdom.Doping av hund regleras av Statens Jordbruksverksföreskrifter och allmänna rådom träning och tävlade med djur, SJVFS2011:24 saknr L 17, 7 kap. 1-2§§ samtbilaga 2 till dessa föreskrifter.Därutöver återfinns detaljerade regler förvilka behandlingar och åtgärder som ärotillåtna inom SKK-organisationen i Nationelltdopingreglemente för hund. Här finnsockså regler för dispensansökan från SKKorganisationensdopingreglemente.Det åligger den som är ansvarig för hundenatt vid behandling eller annan åtgärd förvissasig om vad detta kan innebära i fråga omhundens rätt att delta vid utställning, proveller tävling.Då utställningsbestyrelse/provledning/tävlingsledningbestämt att prov för utrönandeav eventuell doping eller annan otillåtenåtgärd ska tas, är den som är ansvarig förhunden skyldig att ställa aktuell hund tillförfogande för provtagning och för de ytterligareundersökningar som kan föranledasdärav. Manipulation av prov för dopinganalysär förbjuden.Detaljerade regler för provtagningsrutinermed mera återfinns i Nationellt dopingreglementeför hund.9


ALLMÄNNA REGLERKastrerad hanhund / tikHanhund som kastrerats kirurgiskt medgesgenerell dispens att delta vid prov, tävlingeller utställning. För deltagande vid utställningoch exteriörbeskrivning krävs att detgenom intyg i enlighet med vad som angesi inledningen till allmänna regler (utfärdatföre kastrationen men efter 6 månadersålder) kan styrkas att hunden haft två normaltutvecklade och belägna testiklar föreoperationen.Hanhund som kastrerats genom medicinskbehandling medges inte dispens för deltagandevid prov, tävling eller utställning.Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinskbehandling eller kirurgisk behandlingmedges generell dispens för deltagande iförhållande till Nationellt dopingreglementeför hund.10


Regler förgrythundsarbeteDessa regler är fastställda att gälla från 2012-01-01 till 2017-06-30.Eventuella ändringar som påkallats av svensk lagstiftning eller FCIåterfinns på SKKs webbplats (www.skk.se)§ 1 ÄndamålProvens ändamål är att inom jaktetiskaformer, samt inom ramen för rasernas användningsområdenoch arbetssätt bedömahundars lämplighet vid grytjakt.§ 2 Anmälan och avgiftAnmälan och avgift fastställs av arrangören.Anmälan samt anmälningsavgift ska varainlämnat inom angiven tid.§ 3 Rätt att deltaRätt att delta äger hund tillhörig medlem iSGK, SvTK och SvTeK med underliggandeklubbar. För utländsk hundägare krävs medlemskapi klubb som tillhör erkänd utländskkennelklubb i det land där hundägaren ärbosatt.Hundförare ska vara medlem inom SKKorganisationeneller i motsvarande utländskorganisation. Vid platsbrist vid ett ordinarieprov arrangerat av en ras- eller specialklubbhar klubbens egna medlemmar företräde.Deltagande hund ska vara registrerad iSKK eller i annan erkänd utländsk kennelklubbalternativt inneha en tävlingslicens(TAVLIC).Svenskägd hund ska vid anmälningstidensutgång vara registrerad i SKK. För utlandsägdhund ska kopia av registreringsbevisetmedfölja anmälningsblanketten tillprovet.För att få starta hunden på Grytanlagsprovska hunden ha uppnått en ålder av 12månader.För att få starta på Grytjaktprov ska hundenha uppnått en ålder av 15 månader.Hund kan endast anmälas till en start perkalenderdag.§ 4 Hinder för deltagandeHund som vid två separata tillfällen tilldelatsgrovt fel.§ 5 Organisation/genomförandeProv enligt dessa regler anordnas av SvenskaGrythundklubbens (SGK), Svenska Taxklubben(SvTK) och Svenska Terrierklubben(SvTeK).Datum och plats för prov ska i förväg godkännasav respektive specialklubbs styrelse.Arrangerande organisation ansvarar föratt prov genomförs enligt vid varje enskilttillfälle gällande regler.11


REGLER FÖR GRYTHUNDSARBETETvå organisationsformer förekommer;1. Fast prov.2. Rörligt prov.Grytjaktprov är alltid rörliga.Övriga provformer kan endast arrangerassom rörliga prov, om särskilda skäl föreligger.Ansökan om sådant prov ska ske till berördarrangör senast 10 dagar före provet.§ 5 Arrangerande organisation• ska för varje prov i provgryt utse domare,provledare och kommissarie• redovisar proven inom respektive klubb• ansvarar för att provgryt är utformadeenligt gällande regler• ansvarar för att veterinär finns tillgängliginom rimlig tid och avstånd• informerar den lokala Miljö- och Hälsoskyddsnämnden• ansvarar för att endast registrerade ochID-märkta grävlingar används• tillser att tjänstgörande domare, kommissariesamt provledare i övrigt följergällande regler, föreskrifter och anvisningar.Kommissarie• representerar vid provtillfället arrangerandeSpecialklubb. SGK, SvTeK ellerSvTK.• ansvarar för ordningens upprätthållande• ansvarar för att ID-kontroll sker på hundsom ska prövas• ansvarar för att katalog och resultatlistorupprättas och distribueras till berördklubb senast en vecka efter provets genomförande.Provledare• representerar vid provtillfället arrangerandeorganisation eller lokalklubb• ansvarar för att provgrytet är godkäntenligt reglerna för inmätning av provgrytsamt att provgrytet vid provtillfället är isådant skick att prov enligt dessa reglerkan genomföras• inspekterar tillsammans med domareprovgrytet• ansvarar för att en särskild plats finnsutsedd för vilande grävling, samt attdenna plats hålls fri från människor ochhundar.Domare• inspekterar tillsammans med provledareprovgrytet innan provstart• svarar för att hundförare får sådana anvisningaratt hundens möjligheter att utföraen normal prestation varken förbättraseller försämras• bedömer under pågående prov provdjuretslämplighet. Om provdjuret visar uppenbaratecken på stress ska provet omedelbartavbrytas och byte av provdjur ske• ansvarar vid anlagsprov för att deltagandehundar vägs, samt att uppmätt mått införsi protokoll och resultatlista• lämnar fullständigt ifyllda protokoll tillkommissarie.§ 5 Provformer5.1 GrytanlagsprovGrytanlagsprovet är en beskrivning av hundensegenskaper i de olika momenten. Helhetsintrycketav hundens prestation utgörunderlaget för prissättningen av hunden.12


REGLER FÖR GRYTHUNDSARBETEFöljande pris kan tilldelas hunden:Kvalitet 1, motsvarar godkänt anlagsprovKvalitet 2, motsvarar godkänt karaktärsprovKvalitet 0, motsvarar ej godkänd eller grovtfel.Generella reglerProvgryt för grytanlagsprov ska vara utformatenligt dessa regler.• för terrier placeras nålsögonen stående iingångarna 1 och 2.• för tax placeras nålsögonen liggande iingång 1 och stående i ingång 2.• gallret mellan hund och grävling ska placerasi respektive gång och så nära kittelnsom möjligt.• gallret ska vara av rostfritt material ochvara så tätt och beständigt att kontaktmellan hund och grävling inte är möjlig.Utformning av gallret ska vara enligtanvisningar på sidan 24.• inget vatten får finnas i graven.• vimplar ska vara utplacerade i samtliga 3gångar.Utformningen enligt skiss på sidan 22.Förarens plats ska vara minimum 2 meterfrån ingång 1, varifrån hundens släpps.Föraren får inte hjälpa hunden annat än pådomarens direkta uppmaning.• hund ska tilldelas 0 pris om den intepasserat igenom minst ett nålsöga inom3 minuter.• provet ska, om det inte avbryts av föraren,fortgå i minst åtta minuter.• provet ska vara avslutat inom 15 minuter.• vid anlagsprov ska samtliga hundar vägas.Vägning utförs av domare och ska ske förestart. Vägning ska ske med decimal vågoch anges i kilo med en decimals noggrannhet.• hund som tilldelats kvalitet 1, eller godkändenligt tidigare regler, äger inte rätttill ytterligare start.Provets genomförandeProvet sker med grävling placerad i denvridbara kitteln. Domaren vrider kitteln ochmanövrerar avskärmningarna i respektivegång på lämpligt sätt för att kunna bedömahundens arbete.BedömningArbetssätt vid provdjureta. arbetar med kontakt mot gallret underhela arbetet framför grävlingen.b. arbetar huvudsakligen med kontakt motgallret.c. arbetar i huvudsak inom 10 cm frångallret.d. arbetar i huvudsak inom 50 cm frångallret.e. inte fullt godtagbar.Det ska av protokollet framgå i vilka gångarhunden jobbat.Jaktlusta. ihärdigt arbete utan pauser.b. något långsam eller några kortarepauser.c. långsam förflyttning och/ellerlånga pauser.d. ointresserad.e. vägrar.13


REGLER FÖR GRYTHUNDSARBETESkalla. tät skallgivningb. något gles skallgivning, eller störandeiverskall.c. inte godtagbar skallgivning.Orsak ska anges:Lös = drevliknande skall i gångarna ellerskallgivning mot plåt.Hård = glesd. skallar inte.Söka. startar snabbt och jobbar målmedvetet.b. något långsam start eller förspringersig.c. långsam eller trög start och/eller tvekarvid hinder.d. ointresserad.e. söker inte.Värdering av hundens arbeteBedömningen ska vara baserad på ett helhetsintryckav hundens prestation, varviden sammanvägning görs av arbetssättet i deolika momenten.Hunden kan tilldelas;Kvalitet 1, motsvarar godkänt anlagsprovKvalitet 2, motsvarar godkänt karaktärsprovKvalitet 0, motsvarar ej godkänd eller grovtfelGrovt fel; ska tilldelas hund vars beteendevisar på en oacceptabelt hög, samt okontrollerbaraggressivitet/skärpa.5.2 ApporteringsprovProvgryt för apporteringsprov ska varautformat enligt dessa regler. Vid apporteringsprovanvänds:• gång 1 med avskärmning framför kitteln• ingångstunnel 1 avskärmad• hunden släpps in i gång 1 från inspektionsluckanför graven• vimplar utplacerade i gång 1.Utformningen av provgrytet visas enligtskiss på sidan 23.GenomförandeApportobjektets vikt ska vara ca 6 kg.Apporten placeras med huvudet vänt motdet håll från vilket hunden ska komma.• förarens plats är bakom en tänkt linjeparallellt med ingången• föraren har under provets genomföranderätt att med rösten uppmuntra hunden• föraren får inte slå eller knacka på provgrytet• föraren får genom att föra in hand ocharm i provgrytsgången hjälpa till genomatt antingen dra ut såväl hund som provobjekteller enbart provobjektet den sistabiten.BedömningProvtid från att hunden släpps till dessföraren överlämnat apporten till domarenoch hunden är åter vid startplatsen ärmaximum10 minuter. Provet bedöms somGodkänd eller Inte Godkänd. Protokoll förgrythundsarbete ska användas.14


REGLER FÖR GRYTHUNDSARBETE5.3 GrytjaktprovÄndamålJaktprovets ändamål är att under jaktmässigaformer bedöma hundens jaktegenskapersom:• rävsprängare, hundens förmåga att fåräven att lämna grytet. Prov kan endastske på vuxen räv• förliggare, hundens förmåga att ställa viltettill dess nedslag gjorts. Provet kan ske påsamtliga tre viltarter under förutsättningatt de rör sig om vuxna djur.OrganisationArrangerande klubb utser domare. Domareoch hundägare bestämmer i samråd tid ochplats för provet. Domare ansvarar för attgällande regler och anvisningar efterföljs.Domare ska senast en vecka efter genomförtprov insända protokoll med berättelsesamt prislista till arrangerande specialklubb.Prov ska ske i naturgryt. Konstgjorda ellertillrättalagda naturgryt får inte förekommavid prov.Rätt att delta• Berättigad till grytjaktprov är hund somvid minst ett tillfälle erhållit kvalitet 1 vidgrytanlagsprov• Berättigad till grytjaktprov är även hundsom vid minst ett tillfälle erhållit betygetgodkänd eller väl godkänd vid grytanlagsprovenligt tidigare regler• Berättigad till grytjaktprov är även hundsom vid minst ett tillfälle erhållit avSvenska Taxklubben respektive SvenskaTerrierklubben godkänd motsvarandeutländsk provmerit.BedömningBedömningen är en kvalitetsbedömning ochhund kan tilldelas1:a pris2:a pris3:e pris0: prisGrovt Fel; tilldelas hund vars beteende visarpå en oacceptabelt hög, samt okontrollerbarskärpa.ProvGrytjaktprov får endast äga rum underallmän jakttid.Om hund startat på prov där det konstateratsatt inget vilt funnits ska den tilldelasomprov.Grytjaktprov ska ske på vuxna individer avräv, grävling eller mårdhund.Domare och hundägare ansvarar tillsammansför att gryt återställs då nedslag hargjorts.Anvisningar för hundförareHundförare ska i stort känna till jaktprovsreglernamen har alltid möjlighet att tilldomaren ställa frågor angående provet.Hundföraren bör sträva efter att föra sinhund så att den arbetar med glädje ochvillighet.Domarnas skyldigheter under provetDomarna ska redovisa sin uppfattning omhundens arbete när provet är avslutat.15


REGLER FÖR GRYTHUNDSARBETE§ 6 ProtestDomslut kan ändras i följande fall.a. Om fel av teknisk art begåtts.b. Om hunden inte ägt rätt att delta enligtgällande regler.Deltagare kan således inte protestera motdomarnas bedömning och fria skön.Frågan om ändring av domslut prövas:1. Efter protest från provdeltagare vars rättberörs av det klandrande resultatet.2. Efter anmälan från kommissarien ellerfrån de domare som fattar beslutet.3. Efter beslut av arrangör att av annananledning ta upp fråga om ändring avvisst domslut.Protest mot domslut ska vara skriftlig.Den ska lämnas till kommissarien inom tvådagar från det datum som det klandrandedomslutet meddelades och vara åtföljd avprotestavgift, motsvarande lika med anmälningsavgiften.Om protesten lämnas in av någon som inteär berättigad till detta eller om protesteninte är åtföljd av fastställd protestavgift, skaprotesten omedelbart avvisas. Sådant beslutfattas av kommissarien.Mer informationom prov och tävlingwww.skk.se16


Kollegieverksamhet för grytjaktprovRegler för jaktprovens kollegieverksamhetProvperioder.Provtillfälle 1. 1 augusti – 31 oktoberProvtillfälle 2. 1 november – 31 januariProvtillfälle 3. 1 februari - 31 mars• kollegium skall senast hållas inom treveckor efter provperiodens slut.• kollegium skall granska provet och fastställapris.• kollegium skall hållas gemensamt förSGK, SvTeK och SvTK• kollegiet skall inom en vecka efter sammankomstha överlämnat resultat tillsamtliga specialklubbars provansvarig• kollegiet består av domare med god erfarenhetav grytjaktprov17


Grundläggande regler för utbildning ochauktorisation av grytprovsdomareLokal eller rasklubbs styrelse handhar ochansvarar för rekrytering av grytprovsdomare.Grytprovsdomare kallas till utbildningi två steg, först som elev och sedansom aspirant för att efter godkänd aspirantutbildningauktoriseras som domareav respektive specialklubbs styrelse.UtbildningsdomareRespektive specialklubb avgör vilka som ägerrätt att vara utbildningsdomare.Den som föreslås till domarutbildning ska• vara känd som en pålitlig och vederhäftigperson med gott omdöme• ha flerårig erfarenhet av grytjakt och sedantidigare inneha tränarkort• ha jagat in egen eller av familjen ägd hundoch fört den till meriterat pris på jaktprov,eller på annat sätt ha stor erfarenhet avatt jaga in hund och meriterat hund påjaktprov• personen ska ha god erfarenhet av praktiskskötsel av hund och för övrigt godhundkännedom• vara rekommenderad som lämplig förelevutbildning av grytprovsdomare ilokal- eller rasklubb.Elev ska:• vara medlem i någon av specialklubbarnaSGK, SVTK eller SvTeK.• kallas till utbildning av enhällig specialklubbsstyrelse. Den person somrekommenderar eleven ska antecknas iprotokolletGrundutbildningen ska omfatta:• presentation av lokalklubb och dessverksamhet• genomgång av provregler och utbildningsmateriali jaktprovsreglerUtbildningen ska även innehålla:- domarens utrustning, uppträdande ochdomaretik- genomgång av regler för grytjaktprov ochgrytanlagsprov- genomgång av jaktprovsprotokoll ochderas ifyllande- rutiner i klubben vad avser provverksamhetenElevtjänstgöring och aspirantkallelseEleven ska genomföra minst två elevtjänstgöringarpå grytanlagsprov och ett perprovform på grytjaktprov där hund gått18


GRUNDLÄGGANDE REGLER FÖR UTBILDNING OCH AUKTORISATION AV GRYTPROVSDOMAREtill pris. Härvid ska eleven självständigtföra provprotokoll, som inskickas tillutbildningsdomaren inom en vecka frånprovdagen . Utbildningsdomaren utfärdarutlåtandeblankett, där domaren ska ha tillstyrktgodkänd tjänstgöring för uppflyttandetill aspirant. Elev ska deltaga i kollegiumdär provet ifråga behandlas. Styrelsen skavara enig i beslutet om uppflyttande av elevtill aspiranttjänstgöring. Eleven kallas tillaspirant av specialklubbens styrelse.AspiranttjänstgöringAspirant ska genomföra minst en aspiranttjänstgöringmed utbildningsdomare.Härmed ska aspirant självständigt förajaktprovsprotokoll, som inskickas till utbildningsdomareninom en vecka frånprovdagen. Utbildningsdomaren utfärdarutlåtandeblankett, där domaren tillstyrkergodkänd tjänstgöring för uppflyttande tilldomare. För godkänd aspiranttjänstgöringerfordras dessutom att hunden som bedömtsgår till pris. Aspiranten ska deltaga i kollegiumdär provet ifråga behandlas. Styrelsenska vara enig i beslut att rekommenderaaspiranten till domare. Vid aspiranttjänstgöringenbör annan utbildningsdomare änvid elevprovet användas.Auktorisation av jaktprovsdomareRespektive specialklubbs styrelse beslutarom auktorisation av jaktprovsdomare.Avauktorisation av jaktprovsdomareRespektive specialklubbs styrelse beslutarom avauktorisation av jaktprovsdomare.Användning av jaktprovsdomareDet är lokalklubbens styrelse som bestämmerom och i vilken omfattning klubbensdomare ska användas i klubbens verksamhet.Ett grundläggande villkor är, att domarenskompetens bibehålls.Nedanstående villkor ska dock beaktas:- Grytprovsdomare som de senaste tre åreninte dömt någon hund, eller inte deltagiti någon domarkonferens eller domarkollegium,får inte anlitas som domare förränhan/hon återupprättat upp sina kunskaper,samt av respektive styrelse enhälligtbedömts kompetent att åter tjänstgörasom domare.- Vid speciella tillfällen (vid större förändringarav provregler) kan styrelse beslutaom särskilda villkor, t.ex. en vidareutbildningav domare före användning.19


Teknisk beskrivning av provgrytAllmäntGrytet anläggs på en ostörd plats och skavara omgärdat av ett stängsel, ca l meterhögt. Marken ska bestå av genomsläppligajordarter, sand eller grus, så att ytvatten inteblir stående i grytgångarna.Grytet ska vara nedgrävt i marken så attgångarnas överkant är i nivå med omgivandemark.Material och konstruktionGångarGångarnas botten ska bestå av fast material,till exempel tegelstenar. Materialetfår inte vara sådant att det ger upphov tillonormalt slitage på hundarnas klor. Oavsettmaterial tillses att ytvatten kan tränga nedi marken.Sidor och tak bör utgöras av någon form avträmaterial, även betong kan godtas.Vid kitteln (tre ställen) och på ytterligareminst fyra ställen ska gångarna kunna öppnasmed luckor av minst 50 cm längd.För att hundens förflyttningar i grytet skakunna iakttas, förses gångarnas tak medvimplar som markerar när hunden passerar.Brunn för upphopp på hyllaoch rum för kittelTill brunn och kittelrum kan 60 cm betongröranvändas. Oavsett material tillses att allakanter, som hund och grävling kan kommai kontakt med, är väl rundade.NålsögonNålsögon ska vara löstagbara och av trämaterial.Kanter ska vara välavrundade.GallerAvskärmning bestående av galler ska finnasmellan kittel och samtliga gångar.Gallret skall vara av rostfria rör och varaså tätt att ingen kontakt mellan hund ochgrävling är möjlig. Utformning av gallret skavara enligt anvisningar på sid 24.KittelDen svängbara kitteln skall vara av 3/4-typ. Materialet utgörs av 3 mm plåt ochrundjärn. Centrum består av ett järnrör,som kan trädas på en i kittelrummet fastgjutenaxel.Kittelns tak skall vara försett med inspektionshålmed luckor, samt en större luckaför eventuell hantering av provdjuret20


TEKNISK BESKRIVNING AV PROVGRYTMåttGrytets, nålsögonens samt kittelns utseendeoch mått framgår av ritningarna på sidorna22 - 25.Inmätning av provgrytProvgrytet ska innan det används för provmätas in och godkännas av två grytprovsdomare.Godkännande av provgryt meddelasskriftligen av domarna till respektivespecialklubbstyrelse. Specialklubbstyrelsenmeddelar efter fastställande respektive lokalklubbalternativt rasklubb.Inmätning och godkännande enligt dessaregler ska vara utfört för samtliga provgryt,även äldre provgryt, för prov enligt dessaregler.FUNKTIONÄR?Mycket nyttig information hittar du påwww.skk.se21


TEKNISK BESKRIVNING AV PROVGRYTSkiss över provgryt för grytanlagsprovNålsöga, ståendeLängd 300Bredd 130 invändigt måttHöjd 170 invändigt måttNålsöga,ståendeIngång 2Plats förskjutluckorVimplarSkala 1:60BrunnInvändig Ø600Gång 2För tysk jaktterrier,se sid 14 moment DPlats för kittelGaller enligtprincipskissPlats förförträngningar600 mm300 mmHyllaBrunnInvändig Ø600GångarBredd 200Höjd 200SymbolförklaringSkjutluckaGallerAvstängningGång 1BrunnNålsöga,stående/liggandeIngång 1100 mmGrav600 mm1200 mmVid kitteln och på ytterligare minst fyra ställen skall grytgångarnakunna öppnas med lock av minst 500 mm längd.22


TEKNISK BESKRIVNING AV PROVGRYTSkiss över provgryt för apporteringsprovNålsöga, ståendeLängd 300Bredd 130 invändigt måttHöjd 170 invändigt måttIngång 2AvstängningPlats förskjutluckorVimplarSkala 1:60Gång 2GångarBredd 200Höjd 200BrunnInvändig Ø600Plats för kittelGaller enligtprincipskissApportobjekt600 mm300 mmHyllaBrunnInvändig Ø600SymbolförklaringSkjutluckaGallerAvstängningGång 1AvstängningGravBrunnIngång 1100 mm600 mm1200 mmVid kitteln och på ytterligare minst fyra ställen skall grytgångarnakunna öppnas med lock av minst 500 mm längd.23


TEKNISK BESKRIVNING AV PROVGRYTGallerbeskrivning6 mm rostfria rör med 1 mm gods placerade med10-15 mm mellan rören liggande eller stående.24


TEKNISK BESKRIVNING AV PROVGRYTKittel för provgryt150Plåt svetsadmellan rondellernaInspektionshålmed luckaLucka120 x 2003 mm plåtØ5803 x 35 plattstål Rör svetsas mellanrondellerna300Galler av rundjärneller smala rörSvarvad avsatsStolpen göres genomgåendeoch fastgjutes25


26Noteringar


Noteringar


Gäller från 2012-04-01 till 2017-06-30Regler förgrythundsarbetePOSTADRESS 163 85 SpångaBESÖKSADRESS Rinkebysvängen 70TELEFON 08-795 30 00TELEFAX 08-795 30 40www.skk.seT38 1500 ex dec 2011 Bomastryck

More magazines by this user
Similar magazines