Säker Golf i Sverige - Swedish Greenkeepers Association - Golf.se

sga.golf.se
  • No tags were found...

Säker Golf i Sverige - Swedish Greenkeepers Association - Golf.se

SERVICESÄKER GOLF I SVERIGEREKOMMENDATIONERHANDLÄGGNING OCH REGELVERK


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3INNEHÅLLSFÖRTECKNINGINLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5SAMMANFATTNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7ISÄKERHETEN1. SÄKERHET FÖR ALLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92. RUTINER I SAMBAND MED BANARBETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113. SPELRUTINER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154. INFORMATION OCH UTBILDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175. SÄKERHETSINVENTERING AV GOLFBANAN OCH ÖVNINGSOMRÅDEN . . . . .196. REKOMMENDERADE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OCH SKYLTAR . . . . . . . . . . .23BILAGA I:1 KLIPPTÅG, FÖR- OCH NACKDELAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26I:2 CHECKLISTA FÖR ÖKAD SÄKERHET PÅ GOLFANLÄGGNING . . . .27IIHANDLÄGGNINGEN1. REGELVERK, BESTRAFFNINGSORGAN M M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292. FARLIGT SPEL OCH GOLFSPELARES SKYLDIGHET ATT FÖLJASÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303. BANPERSONALENS SKYLDIGHET ATT FÖLJASÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314. RÅD OCH REGLER FÖR HANDLÄGGNING AVÄRENDEN NÄR SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INTE FÖLJS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335. RUTINER NÄR SÄKERHETSFÖRESKRIFTER INTE FÖLJS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39BILAGA II:1 INCIDENTRAPPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40II:2 BESLUT UTESTÄNGNING AV MEDLEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41II:3 ANMÄLAN FÖR BESTRAFFNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 5INLEDNING”Säker Golf i Sverige” har tagits fram på uppdrag av Förbundsmötet 2003, eftermotioner från Smålands och Stockholms Golfdistriktsförbund, och grundar sigpå skriften ”Säker Golf i Värmland”, från år 2000. ”Säker Golf i Sverige” bestårav rekommendationer och regelverk som tillsammans utgör en ”Riksnorm” förgolfanläggningar med medlemskap i – eller med anslutning till – SGF och består avföljande två huvudavsnitt;I SÄKERHETENII HANDLÄGGNINGENBegreppet ”Säker Golf”, i sin vidaste mening, omfattar allt som kan inträffa på engolfbana i form av en olycka eller incident. ”Säker Golf i Sverige” begränsas docktill att behandla samspelet mellan de som vistas samtidigt på golfanläggningenoch de risker som detta kan medföra i samband med golfspel.Med en ”Riksnorm” som underlag skall varje golfanläggning utarbeta egna säkerhetsföreskriftersom kontinuerligt genomgås och uppdateras samt tillse att dessaefterlevs och blir allmänt kända genom utbildning och tydlig information.”SÄKER GOLF I SVERIGE”är att likställa med övriga regler som följer av medlemskap i – eller anslutning till – SGF, enligt3 kap. SGF:s stadgar. Detta innebär att om lokala säkerhetsföreskrifter på en golfanläggning ärbristfälliga eller avviker i alltför hög grad från denna skrifts intentioner, kan rekommendationeri ”Säker Golf i Sverige” åberopas framför lokala säkerhetsföreskrifter vid tillämpningen av dettvingande regelverket enligt, 14 och 15 kap. RF:s stadgar, som alla golfanläggningar medmedlemskap i – eller med anslutning till – SGF, är bundna till.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 7SAMMANFATTNINGEn golfklubbs/golfanläggnings primära uppgift är atttillse att golfspelaren har tillgång till anläggningeni största möjliga utsträckning. Dock måste anläggningenkontinuerligt underhållas och hänsyn tas tillAllemansrätten. Huvudsyftet med ”Säker Golf iSverige” är därför att beskriva hur samspelet mellande som vistas på en anläggning bör ske. Ett samspelsom vilar på hänsynstagande och respekt mellan golfspelare,banpersonal, funktionärer och allmänhet föratt golfspel skall kunna ske så riskfritt som möjligt.Varje golfklubb bär ett ansvar för att eliminera riskergenom förebyggande säkerhetsåtgärder på golfbananoch för att undvika att spel och banarbete sker samtidigt.Golfklubben har ett klart och tydligt arbetsgivaransvari detta avseende och är skyldig att rapporteraolycka med personskada på anställd enligt arbetsmiljölagen.Antalet incidenter har ökat de senasteåren i takt med alltfler golfspelare. Bl.a. visar arbetsmiljöenkäterinom SGA (Swedish GreenkeeperAssociation) entydigt att den största upplevda arbetsmiljöfaranär att bli träffad av en golfboll. Den kanskeviktigaste förebyggande åtgärden är därför att informeraoch utbilda alla berörda om gällande säkerhetsföreskrifteroch hur man uppträder och samverkar.Välplacerade informationstavlor som enkelt och tydligtillustrerar vilka rutiner som gäller är ett bra sättatt hålla säkerhetstänkandet levande.Det skall alltså understrykas att dessa rekommendationerinte handlar om vem som har ”rätt till företräde”.Såväl golfspelare som banpersonal har legitimaskäl till att ha tillgång till golfbanan. Däremot handlardet om ett samspel/samarbete så att följande trehuvudeffekter uppnås :- Att medlemmar och gäster får möjlighet att spelasnabbt och säkert på en välskött golfbana.- Att banpersonal får sådan arbetsmiljö så att derasarbete kan utföras på ett effektivt och säkert sätt.- Att samspelet golfspelare emellan och mellan golfspelareoch banarbetare sköts och regleras på ettsådant sätt att ovanstående effekter uppnås.Dessutom skapar dessa rekommendationer förutsättningarför att alla som av olika orsaker vistas på engolfbana kan göra det med större säkerhet, givet attgolfspelare och banpersonal efterlever dem.OM DU TÄNKER ”KAN JAG SLÅ MITT SLAG ?”SPELA ALDRIG !INVÄNTA FRITT SPELFÄLT ELLER KLARTECKEN


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 9ISÄKERHETEN1. SÄKERHET FÖR ALLABANARBETEDet har under lång tid talats om vikten av att banpersonalskall vara väl synlig och de arbetsmaskiner deanvänder skall vara utrustade med varningsflagg ellerblinkande ljus. Det finns dock inget som talar för attskyddshjälm, varselväst eller liknande löser problemendå det sällan i incidentrapporter handlar om attbanpersonal ej synts.Beträffande arbetsmaskiner kan det finnas skäl attutrusta dessa med varningsflaggor, framförallt ombanorna är kuperade och har många dolda områden.Varningsljus på arbetsmaskiner förekommer också.Problem kan emellertid uppstå när rutiner inte följs;exempelvis om personal av misstag tänder eller släckerlampan eller om lampan är trasig, vilket kan ledatill onödiga incidenter. Alla arbetsmaskiner skall varautrustade med ett Första Hjälpenpaket.Det gäller att golfklubben kontinuerligt ser över sinaarbetsrutiner och hittar en balans mellan effektivtarbete, bästa möjliga arbetsmiljö samt minimalinskränkning i speltillfällen. En del klubbar har därförinfört arbetsrutinen att golfbanan stängs av vidklippning och andra har utvecklat detta arbetssätt tillatt införa ”klipptåg” (se nästa avsnitt; Rutiner i sambandmed banarbete).SPEL PÅ GOLFBANANOavsett om man är medlem i den klubb man spelarpå eller är gästspelare skall man vid spel eller träningbåde känna sig säker och veta vilka rutiner som gällerför att undvika incidenter. Här gäller det att golfklubbensätter upp tydlig information om de säkerhetsbestämmelsersom gäller, på platser som allapasserar. Lämpliga sådana är klubbens anslagstavla,vid väntplatsen vid 1:a tee, vid kiosk på golfbanan,vid 10:e tee eller på de tees som man av erfarenhetvet att spelet kan stanna upp vid (se avsnitt I p. 3;Spelrutiner).ANDRA PERSONER SOM VISTAS PÅ GOLFBANANMånga av landets golfbanor besöks också av andraän golfspelare då Allemansrätten medger detta påområden inom golfbanan som ej är undantagna(tee och green). Här gäller det också att man pålämpliga platser tydligt informerar om att det kaninnebära en risk att vistas på området. Skyltar börframtagas som informerar om vad man måste tahänsyn till, vad ”fore” innebär, hur man skall korsaen bana m.m. Även om SGF:s medlemsförsäkringtäcker de skadekostnader en förlupen boll kanorsaka innebär det ändå att den som slår en bollalltid är ansvarig för de skador den kan orsaka.Undantag gäller om det kan påvisas att banägarenunderlåtit att förebygga skaderisker.GOLFKLUBBEN SKALL sätta upp tydlig information om säkerhetsbestämmelser och rådpå platser som ”alla” passerar.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 112. RUTINER I SAMBANDMED BANARBETEDet gäller för alla golfklubbar att se över sina arbetsrutinervid banarbete. Detta sker lämpligast genomatt styrelse och anställda utifrån gällande arbetsmiljölagstiftningser till att all banpersonal kan arbeta pågolfbanan utan att känna otrygghet. Detta skall vägasmot när och i vilken grad spel sker på golfbanan.Beträffande arbetsmiljön rekommenderas att golfklubbeni sitt systematiska arbetsmiljöarbete arbetarmed säkerheten som ett moment och gör en välgenomarbetad plan. SGF har tillsammans med SLA(Skogs- och Lantarbetsgivare-förbundet) tagit framett material för systematiskt arbetsmiljöarbete somfinns att hämta på SGF:s hemsida – sgf.golf.se/service/klubbservice/ våra skrifter.Säkerhetsbestämmelser ersätter ingalunda det regelverksom arbetsmiljölagen föreskriver. Om en olyckamed personskada på anställd sker är arbetsgivarenskyldig att rapportera detta till arbetsmiljöinspektionen.Underlåtelse att göra detta kan medföra straffansvar.Arbetarskyddsstyrelsens faktablad ”Rapporteratillbuden” ger information om hur tillbudsrapporteringgår till enligt arbetsmiljölagen. Ytterst är styrelsenoch golfklubbens ordförande ansvarig, men om banchefenhar ett delegerat ansvar så bär även han/honett delansvar för detta.BANARBETE UNDER PÅGÅENDE SPELUnder rubriken ”Säkerhet för alla” nämndes olikarutiner vid banarbete. Om golfbanan ej är avstängdför banarbete och spel pågår samtidigt förordas följandearbetsrutiner:- Vid transport, undvik att köra mot spelriktningenvid dolda, s.k. blinda, hål. Kör alltid så att arbetsmaskinenär synlig för spelarna.- Klipp aldrig green med flaggstången i.- Klartecken för spel sker med tydligt uppsträckt armoch det framvinkade spelpartiets likadana teckentill svar skall inväntas. Åk eller gå ordentligt åtsidan. Klartecken för spel gäller hela spelpartiet(bollen).- Undvik onödig körning bland spelare och försökarbeta fram en rutin så att klippning framför sammaspelparti ej sker mer än en gång per rond. Dettainnebär att klippningen måste genomföras efter enväl genomtänkt plan så att arbetet blir effektivt.- Ensamarbete på golfbanan bör minimeras.BANPERSONAL BÖR IAKTTA:att arbeta utan onödigt dröjsmålatt aldrig klippa med flaggstången i koppenatt klartecken för spel sker med tydligt uppsträckt arm och det framvinkade spelpartiets likadana tecken till svar skall inväntasatt framvinkning ges för hela spelpartiet (”bollen”)


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 153. SPELRUTINERLika viktigt som att se över rutiner för banarbeteär att golfklubben informerar om vilka rutiner somgäller för samspelet spelpartier emellan. Varje golfspelaremåste känna till vilka rutiner för säkerhetsom gäller i samband med golfspel. I nybörjarutbildningeningår det som en naturlig del, men tyvärr ärdet ofta den etablerade golfspelaren som förekommeri incidentrapporter. Förklaringen till detta kanvara nonchalans och/eller bristande informationoch kunskap. Nedan följer rekommendationer somgolfklubben bör tillse blir allmänt kända.NÄR DU SKALL SLÅ DITT SLAGDet är viktigt att ha en rutin som innebär att du ärsäker på att det är riskfritt att slå. Här är någragrundregler:- Se till att spelpartiet framför, banpersonal ellerandra personer är utom räckhåll.- Se till att ingen person befinner sig i närheten fördin sving.- Se till att ingen person omedvetet befinner sig snettframför dig.- Om du inte ser landningsområdet för golfbollenmåste ditt spelparti tillse att forecaddie går framoch ger tecken när du kan slå.- Om du vill uppmärksamma banpersonal på att duvill slå, sträck armen rakt upp och invänta klarteckenför spel. Ges inget klartecken för spel med tydligtuppsträckt arm får du aldrig slå förrän spelfältetär fritt.NÄR DU SKALL LETA EFTER GOLFBOLLFöljande rutiner är viktiga för ditt spelpartis säkerhet:- Gå till respektive boll och identifiera den.- Om någon boll ej återfinns omedelbart: Titta bakåt och se om bakomvarande spelparti väntar. Om så är fallet, ge klartecken för spel med tydligtuppsträckt arm och invänta likadant tecken tillsvar. Meddela dina spelkamrater att du signalerat klarteckenför spel till bakomvarande spelparti och ställer i säkerhet- Om bakomvarande parti ej syns till: Ställ ut en bag väl synlig på fairway eller motsvarandeför att visa att ni letar. Håll utkik efter bakomvarande spelparti och omdet behövs ge klartecken för spel när de är klara attslå.En vanlig missuppfattning hos många golfspelare äratt det är tillåtet att leta boll i fem minuter innangenomsläpp av bakomvarande spelparti måste ske.I Regler för Golfspel 2004‒2007/ Etikett/ Speltempostår; ”Spelare som letar efter en boll, bör ge tecken tillspelare i gruppen efter dem att gå igenom, så snartdet står klart att bollen kan bli svår att hitta.” Omflertalet golfspelare följer spelrutiner som dessa ochandra rekommendationer och föreskrifter undviksonödig irritation men framförallt, antalet incidenterkommer att minska avsevärt.SLÄPP IGENOM bakomvarande spelparti så snart det står klartatt bollen kan bli svår att hitta.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 174. INFORMATION OCH UTBILDNINGDetta avsnitt är kanske det viktigaste i skriften”Säker Golf i Sverige”. I vart fall det mest avgörandeför om dessa rekommendationer skall få störstamöjliga genomslagskraft. Golfspelare har rätt attfå spela säkert och snabbt på en välskött golfbanasamtidigt som banpersonal har rätt att få sådanarbetsmiljö så att deras arbete kan utföras på etteffektivt och säkert sätt. Alla inblandade parterhar ett gemensamt ansvar för att tydligt poängteravikten av detta samspel i syfte att uppnå önskadeeffekter – ökad säkerhet.PERSONALSäkerhetsbestämmelser skall vara väl kända för allpersonal på en golfanläggning. Det gäller såväl fastanställda som säsongsanställda; banpersonal, administrativpersonal och tränare. Här bär varje intresseorganisation(SGF, GAF och PGA) ett ansvar för att vidErfa-träffar se till att frågan finns på dagordningen.SGF bär ett särskilt ansvar för att de utbildningar somfinns för anställda på golfklubbar har med ”SäkerGolf i Sverige” på schemat. Vidare är det varje chefsansvar att alltid se till att underställd personal kännertill vilka säkerhetsbestämmelser som finns. Ansvaretatt ta fram bra utbildningsmateriel till utbildningarnavilar på SGF tillsammans med intresseorganisationerna.Även SISU Idrottsutbildarna kan vara ett bra stöd vidträffar eller studiecirklar i detta ämne.NYBÖRJARENInformation om ”Säker Golf i Sverige” finns ocksåmed i SGF:s nybörjarutbildning och i skriftenGolfvett. Nybörjarutbildningen innehåller avsnittom riskmoment på en golfbana; blinda hål, kullar,skogsdungar som hindrar sikt m.m. En viktig kunskapär hur framvinkning vid genomsläpp går till ochvilka tecken som skall användas. Nybörjaren är skyldigatt, som alla andra golfspelare, känna till och följagällande säkerhetsföreskrifter.MEDLEMMAR OCH GÄSTSPELAREDet är viktigt att information når ut till både medlemmaroch gästspelare. Förutom nämnda skyltar,som skall finnas strategiskt placerade, bör även andrafora för informationsspridning användas. Klubbtidningarläses ofta av medlemmarna och klubbenshemsidor har blivit ett allt populärare medium ochläses ofta av såväl medlemmar som gästspelare.När ”Säker Golf i Sverige” blir allmänt spritt kommergästspelare lättare att söka sig till aktuell klubbsinformation. Här fyller andra media en stor uppgiftsåsom golfens webbsajt – www.golf.se och TidningenSvensk Golf, som når alla golfhushåll.VARJE ARBETSLEDARE ÄR ANSVARIG för att personalen känner till ocharbetar utifrån klubbens/ anläggningens säkerhetsföreskrifter.STYRELSEN ÄR YTTERST ANSVARIG för att säkerhetsföreskrifter utarbetas,underhålls kontinuerligt samt blir väl kända.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 195. SÄKERHETSINVENTERINGAV GOLFBANAN OCHÖVNINGSOMRÅDENFörutom att upprätta arbetsrutiner vid banarbeteoch informera om spelrutiner spelpartier emellanbör också varje golfklubb/banägare göra en säkerhetsinventeringav golfbanan och övriga områdeni syfte att minimera risken för incidenter för spelare,banpersonal och allmänhet som vistas på och kringgolfbanan.Golfbanans säkerhetsinventering sker lämpligast i enarbetsgrupp med representanter från såväl spelkommittéer,bankommitté och ansvarig banpersonal.Till sin hjälp i arbetet bör man ta del av de allmännarekommendationer om bandesign, banbygge ochgolfanläggningar som finns utgivna av SGF:- Golfbanedesign. Konsten att planera och utformaen golfbana. SGF 1999.- Så bygger vi en golfbana. Handbok för planeringoch genomförande av ett golfbaneprojekt: Del 1. Planering, byggande och drift. SGF 1999. Del 2. Förfrågningsunderlag, miljökonsekvens ochlitteraturöversikt. SGF 1999. Drivingrangensutformning. Säkerhetsblad framtagen av SGF 2000.SGF rekommenderar att drivingrangen är avstängd förspel vid klippning och bollplockning och golfklubbenbör noga överväga om sådan rutin skall införas,eller inte. Drivingrangens utslagsplatser skall varautformade så att det finns säkerhetszoner mellanutslagsplatserna och bakom desamma. Om träningfrån gräs tillåts skall denna yta vara särskilt utmärkt såatt ingen står framför utslagsmattan och tränar.Säkerhetsanvisningar för drivingrangens utformningsamt rekommendationer för anläggande av golfbanorintill allmän väg (Vägverkets publ. 2003:73) finns påSGF:s hemsida – sgf.golf.se/ service.BYGG BORT FARORDet gäller att bygga bort faror; Ändra om möjligtdolda, s.k. blinda, hål för bättre sikt. Gallra tätaskogspartier så att arbetsmaskiner, framförvarandepartier samt allmänhet som rör sig på eller vid golfbanansyns. En spelstrategisk skogsdunge bör kansketas bort och ersättas med ett bunkersystem eller endamm. En utslagsplats som är placerad så att snedaslag kan innebära fara för såväl andra spelare som allmänhetenmåste göras om. Här följer förslag på sättatt hantera dylika problem.EXEMPEL:- Korta av/ bygg om hål så att annan utslagsklubbamåste väljas.- Flytta utslagsplats så att utslaget sker med en störrevinkel till problemområdet.- Sätt upp staket omedelbart snett framför utslagsplatsenså att onormalt sneda slag fångas uppdirekt. Denna metod är både enklare och billigareän att bygga ett högt och långt staket längre fram.Det finns många alternativa lösningar, men kom ihågatt det är golfklubben/ banägaren som bär ansvaretatt vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 21SGF:s anställda bankonsulenter har regionalaarbetsområden. De har bl.a. till uppgift att vara rådgivaretill regionens golfklubbar i olika banfrågor.Bankonsulenterna har stor erfarenhet av säkerhetsfrågoroch kan vara till stor hjälp i arbetetmed säkerhetsinventeringen. ”Säker Golf i Sverige”ingår dessutom som en del i bankonsulentensbesöksrapportering. Adress och telefon till bankonsulenternafinns på SGF:s hemsida; sgf.golf.seInventeringsarbetet skall dokumenteras väl. Förslagpå säkerhetsåtgärder, när åtgärden skall vidtagas,kostnader, ansvarig etc. skall tydligt framgå. Varje årbör klubben ha minst två träffar som enbart handlarom säkerhetsfrågor (höst och vår). Säkerhetsarbetetskall vara ett levande dokument och bör alltid finnasmed på styrelsens dagordning för uppföljning, då styrelsenoch dess ordförande bär det yttersta ansvaret.BILAGA I:2;Checklista för ökad säkerhet på golfanläggning, är etthjälpverktyg till golfklubbens inventeringsarbete. Golfklubbenbör också informera alla medlemmar på anslagstavlor,i klubbtidning och i samtal på klubben om vilka säkerhetsåtgärdersom kommer att vidtagas och varför, så att allakänner sig delaktiga i säkerhetsarbetet.JÄMTLAND-HÄRJEDALENDALARNAGÄSTRIKLAND-HÄLSINGLANDNORR- OCH VÄSTERBOTTENÅNGERMANLANDGÖTEBORG3UPPLANDVÄRMLANDVÄSTMAN-LAND5 6STOCKHOLMÖREBRO LÄNBOHUSLÄN-DALSLANDSÖDERMANLAND4VÄSTER-GÖTLANDHALLAND7SMÅLAND28MEDELPADÖSTER-GÖTLANDGOTLAND1SKÅNEBLEKINGEDET ÄR ALLTID GOLFKLUBBENS/ BANÄGARENS ANSVAR att vidta nödvändigaåtgärder för att minimera risken för olyckor. Detta gäller oavsett om bebyggelseeller vägar tillkommit i golfbanans närhet efter golfanläggningens tillkomst.UNDERLÅTELSE ATT VIDTA NÖDVÄNDIGA SÄKERHETSÅTGÄRDERkan medföra skadeståndsansvar riktat mot golfklubben/ banägaren om olycka sker.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 236. REKOMMENDERADE SÄKERHETS-FÖRESKRIFTER OCH SKYLTARVarje golfanläggning har ansvar för att utarbetalokala säkerhetsföreskrifter, ta fram skyltar medutvalda budskap och placera dessa på strategiskaplatser. Säkerhetsföreskrifter skall kontinuerligtgenomgås och uppdateras, och ytterst har golfklubbensstyrelse ansvar för att dessa efterlevs ochblir allmänt kända genom utbildning och tydliginformation. Nedan följer SGF:s rekommendationeroch flera av de viktigaste punkterna som skallingå i en golfklubbs säkerhetsföreskrifter förbåde golfspelare och banpersonal.GOLFSPELARE1 Om Du tänker ”Kan jag slå mitt slag?” SPELAALDRIG ! Invänta fritt spelfält eller klartecken.2 Se till att spelpartiet framför, banpersonal ellerandra personer är utom räckhåll.3 Om banpersonal eller golfspelare befinner sig iriskzonen skall klartecken att spela inväntas innandu slår. Klartecken för spel ges med tydligt uppsträcktarm.4 Provsvinga aldrig i riktning mot banpersonal ellerandra golfspelare, eller om någon står i din närhet.Ett svingande klubbhuvud har stor kraft.5 Vid utslag från tee stå alltid bakom teemarkeringennär en spelare skall slå.6 Vid spel, se till att ingen person omedvetet, ochutan att ta skydd, befinner sig snett framför dig.7 Vid bolletning, och bakomvarande spelparti är klaraatt spela, ge klartecken för spel med tydligt uppsträcktarm och invänta likadant tecken till svar.8 Vid bolletning, och bakomvarande spelparti intesyns till, ställ ut en bag väl synlig på fairway ellermotsvarande för att visa att letning pågår och hållutkik bakåt. Ev. genomsläpp, enligt p. 7 ovan.9 Om Du inte ser landningsområdet för golfbollenmåste spelpartiet tillse att forecaddie går fram ochger tecken när Du kan slå.10 Ropa ”FORE!” om det är minsta risk att golfbollenkan komma i närheten av eller träffa någon.11 Spela aldrig mot en green utan flaggstång.12 Olyckor och tillbud med personskada skall alltidrapporteras.BANPERSONAL1 Arbeta utan onödigt dröjsmål.2 Håll kontinuerlig uppsikt.3 Minimera banarbete med samtidigt golfspel.4 Minimera ensamarbete på golfbanan.5 Kör alltid så att arbetsmaskinen är synlig för spelarna,så långt det är möjligt.6 Klipp aldrig med flaggstången i koppen.7 Klipp enligt uppgjorda arbetsbeskrivningar/rutinerefter en väl genomtänkt plan; undvik klippningframför samma spelparti mer än en gång per rond.8 Klartecken för spel sker med tydligt uppsträcktarm och det framvinkade spelpartiets likadanatecken till svar skall inväntas. Åk eller gå ordentligtåt sidan.9 Klartecken för spel ges för hela spelpartiet(”bollen”).10 Olyckor och tillbud med personskada skall alltidrapporteras.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 25SKYLTARBeslut om skyltar, dess innehåll och utseende fattarGK med de rekommenderade säkerhetsföreskrifternasom normgivare. SGF ger nedan ett exempel på skyltmed utvalda budskap och lämplig rubrik, som skallplaceras på strategisk plats och mycket väl täckerdet viktigaste i golfklubbens förebyggande säkerhetsarbete.RÅD FÖR ÖKAD SÄKERHETOM DU TÄNKER ”KAN JAG SLÅ MITT SLAG?”– SPELA ALDRIG!INVÄNTA FRITT SPELFÄLT ELLER KLARTECKEN.VID BOLLETNING– ställ ut en bag eller motsvarandeväl synlig för bakomvarande spelparti.Ge klartecken för spel till bakomvarandespelparti när de är klara att slå.KLARTECKEN FÖR SPEL– ges av både banpesonal ochgolfspelare. Detta sker med tydligtuppsträckt arm och det framvinkadespelpartiet skall ge likadant teckentill svar.


26 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETBILAGA I:1KLIPPTÅG, FÖR- OCH NACKDELARFÖRDELAR- Mycket säkert vid arbete på golfbanan.- Tidsbesparing. Upp till 8 timmars sammanlagd tidsbesparingper dag jämfört med vanlig klippning under pågående spel.- Entydig förbättring av arbetsmiljön. Stärkt arbetsgivarei kontakten med ansvariga myndigheter.- Arbetstempo, klipptåget framförs i samma takt som ennormal fyrboll.- Kvalitetsaspekt – hela golfbanan är nyklippt efter klipptåget.- Teambyggande, har lett till ökad gemenskap hos banpersonalen.- Bättre arbetsrutiner: effektivitet och uppsikt gör att olycksrisken minskar direkt hjälp vid maskintillbud underlättar fortbildning och förenklar handledningav nya medarbetare skapar utrymme för samtidiga småjobb kring golfbanan(röjsåg, finputsning m.m.).- Tidsbesparing, enligt p.2, kan bidraga till att skapaekonomiskt utrymme vid eventuella maskininvesteringar.- Klipptåg skapar märkbart ökad respekt hos medlemmar ochgäster. Upplevs mer professionellt !NACKDELAR- Behov av ytterligare klippare/ maskininvesteringar(kan täckas genom tidsbesparingar).- Tillgänglighet, klipptåget upptar en speltid och kräver 30–60minuters spelförbud i anslutning till starten per gång.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 27BILAGA I:2CHECKLISTA FÖR ÖKAD SÄKERHETPÅ GOLFANLÄGGNING1. Var på golfbanan ropas det ofta ”Fore”?2. Har ni ”Klart att spela klocka”? Varför?3. Används forecaddie vid tävlingar. Var och varför?4. Var finns det blinda utslag/inspel?5. Var kan sneda slag gå mot ett annat hål?Krävs varningsskyltar?6. Kan sneda bollar hamna på angränsande allmän väg?7. Finns områden kring klubbhuset där förlupnabollar kan hamna?8. Finns parkeringsområden där bollar kan hamna?9. Kan långtslående spelare gena längs ett annat hål?10. Var skulle det behöva röjas för att få bättre sikt?11. Finns det greener där spelarna måste gå tillbaka,efter att ha puttat färdigt?12. Var på banan bryter spelare in på annat hål?13. Behövs alla arbetsvägar? Finns arbetsvägar med dålig sikt?14. Var kan banpersonal arbeta utan att de syns?15. Var kan murar och stenblock ge rikoschetter?16. Var kan skyltar eller fasta konstruktioner ge rikoschetter?17. Kan mjukare material användas i teekulor och/eller i150metersstolpar?18. Tillåts lättnad, utan plikt, för farligt underlag sombelagda vägar/ hinderkanter?19. Var finns branta slänter som kan få spelare atthalka omkull?20. Var finns områden med mycket ojämn mark?21. Får golfspelare använda stålspikar på golfskorna?22. Var finns smala vägar med branta kanter?23. Var borde det finnas trappsteg, eventuellt ledstänger?24. Finns djupa dammar eller diken med branta kanter?25. Finns områden som beträds av icke golfspelare?Finns varningsskyltar?26. Finns jordgetingbon, huggormsbon? Finns varningsskyltar?27. Finns fungerande rutiner vid olycksfall?28. Var finns antihistamin och förbandsartiklar?29. Finns tydliga köranvisningar för ambulans?30. Finns tillräckligt med plats bakom spelare på drivingrange?31. Var hamnar långa/sneda slag som kommer från drivingrange?32. Kan förlupna slag ur övningsbunker/träningsområde,orsaka tillbud?33. Är övningsområdet säkert avskilt från golfbanan?34. Var på golfbanan bedrivs nybörjarutbildning?35. Tillåts; barnvagnar, hundar, mobiltelefon? Var i sådana fall?36. Finns inövade rutiner för att avvisa berusade/drogadegolfspelare?37. Finns SGF:s policydokument om alkohol anslaget?38. Vem har ansvaret för att varningsskyltar sätts uppoch underhålls?39. Var finns information om säkerhetsbestämmelser?SGF rekommenderar att säkerhetsfrågan tas uppsom en särskild punkt vid GK:s årsmöte och andraträffar, där skriftliga och/eller muntliga påpekandenoch kommentarer behandlas och ansvarigapersoner utses, för att vidta eventuella åtgärder.


30 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET2. FARLIGT SPEL OCHGOLFSPELARES SKYLDIGHET ATTFÖLJA SÄKERHETSFÖRESKRIFTERI skriften Golfvett, utgiven av SGF i december1997, går att ta del av skrivna och oskrivna reglerbeträffande golfspelares uppträdande på golfbanan.Ett särskilt avsnitt ägnas åt säkerhet, där står:”Det är golfklubbarnas skyldighet att så långt detär möjligt vidta lämpliga säkerhetsåtgärder samtidigtsom det är varje golfspelares plikt att ständigtvara uppmärksam ute på golfbanan”. Vidare åliggerdet varje golfspelare, medlem som gäst, att kännatill och följa gällande säkerhetsföreskrifter. I de fallgällande säkerhetsföreskrifter ändå åsidosätts kandrabbad banpersonal eller golfspelare inlämna enincidentrapport till golfklubben, där incidenteninträffade, för eventuell vidare handläggning(bil. II:1; Incidentrapport).En incident kan mycket väl upplevas som farligt av dendrabbade men ändå redas ut mellan parterna. Samma incidentkan teoretiskt leda till utestängning och/eller varningeller uteslutning på golfklubben och, om den leder till enanmälan för bestraffning, enligt Riksidrottsförbundets (RF)stadgar kap. 14, handläggas av ett Golfdistriktsförbund(dock med vissa undantag). Bestraffningsorganet utrederoch bedömer då om det anmälda handlandet innebärstraffbart regelbrott eller inte.Det är inte möjligt att definiera s.k. farligt spel mernoggrant då varje incident måste bedömas enskiltmed dess omständigheter och förhållanden i övrigt.Det är vidare inte möjligt att på förhand ange vare sigriskområde, farligt avstånd eller vinkel till inblandadpart. Varje enskilt fall prövas av golfklubben ellerbestraffningsorganet om och när en anmälan förbestraffning inlämnats. SGF:s Juridiska Nämnd hardock i ett flertal tidigare meddelade beslut generelltfastslagit att det åligger en golfspelare att alltid förvissasig om att golfbollen inte löper risk att träffa ochskada annan person på eller invid golfbanan.Vid bedömningen om en förseelse är att anse somringa eller grov skall samtliga omständigheter i detenskilda fallet beaktas. Enligt nämndens praxis kanen förseelse ofta anses som grov om spelaren handlatmed avsikt eller annars visat grov oaktsamhet, ochdär handlingen medfört allvarlig skada eller påtagligrisk för sådan skada. Om sådan risk för skada inteförelegat kan, om straffbar förseelse över huvudtagetbedöms föreligga, gärningen ofta anses som ringa.1. DET ÄR VARJE GOLFSPELARES PLIKT att ständigt vara uppmärksam ute på golfbanan och att alltid förvissa sig omatt golfbollen inte löper risk att träffa och skada annan person på eller invid golfbanan.2. DET ÅLIGGER VARJE GOLFSPELARE, MEDLEM SOM GÄST, att känna till och följa gällande säkerhetsföreskrifter.3. BANPERSONAL ELLER GOLFSPELARE KAN INLÄMNA EN INCIDENTRAPPORT om säkerhetsföreskrifter åsidosätts avmedlemmar eller gästspelare (se avsnitt II, p. 5; Rutiner).


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 313. BANPERSONALENS SKYLDIGHETATT FÖLJA SÄKERHETSFÖRESKRIFTERI samspelet mellan golfspelare och banpersonal ärdet viktigt att poängtera banpersonalens ansvaroch skyldighet att känna till och följa gällandesäkerhetsföreskrifter (golfspelarens skyldighet attfölja desamma redogörs för i avsnitt II, p. 2). Detåligger banpersonal att i samverkan med golfklubbensföreträdare se till att golfspelet flyter. De skallinom ramen för sin egen yrkesutövning, och golfklubbensintresse av ett fungerande samspel pågolfbanan, uppträda korrekt med tydliga rörelsemönster,klara signaler och i övrigt följa gällandearbetsrutiner, fastställda av golfklubben.Att banpersonal har rätt till en säker arbetsmiljö är alldelesklart. Den har också rätt till en sådan arbetsmiljöatt deras arbete kan genomföras så smidigt och effektivtsom möjligt. Detta innebär dock inte att den fåråsidosätta vare sig gällande säkerhetsföreskrifter, uppsattaarbetsrutiner eller rimliga hänsyn till golfspelet.Arbetsgivaren, golfklubben, har ett särskilt ansvar attinformera och utbilda sina anställda i detta avseende.SGA (Swedish Greenkeeper Association) spelar ocksåen avgörande roll när det gäller att sprida information,ge signaler och aktivt deltaga i ett positivt samtalsklimatinom yrkeskåren.I de fall gällande säkerhetsföreskrifter ändå åsidosättsav banpersonal kan drabbad golfspelare inlämna enincidentrapport till den golfklubb där banarbetarenär anställd (bil. II:1; Incidentrapport). På samma sättsom golfklubben har skyldighet att rapportera olyckorsom drabbar en anställd till arbetsmiljöinspektionenhar golfklubben en skyldighet att, vidta lämpligaåtgärder om en anställd bryter mot gällande säkerhetsföreskrifteroch arbetsrutiner i samband medbanarbete. Golfklubben skall påtala begånget fel ochvid upprepade förseelser kan det bli en arbetsrättsligfråga som kan leda till prövning av anställning.1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER, ARBETSRUTINER OCH PÅFÖLJDER vid brott mot dessa är något som klart skallframgå i befattningsbeskrivningar och arbetsinstruktioner för all banpersonal.2. DET ÅLIGGER ALL BANPERSONAL att känna till och följa gällande säkerhetsföreskrifter.3. GOLFSPELARE KAN INLÄMNA EN INCIDENTRAPPORT om säkerhetsföreskrifter åsidosätts av banpersonal(se avsnitt II, p. 5; Rutiner).


4. RÅD OCH REGLER FÖRHANDLÄGGNING AV ÄRENDENNÄR SÄKERHETSFÖRESKRIFTERINTE FÖLJS


34 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETGOLFKLUBBEN UTESTÄNGNING(ORDNINGSSKAPANDE INTERN KARAKTÄR, HÖGST 14 DAGAR) VARNING (KRÄVER STÖD I KLUBBENS STADGAR) UTESLUTNING (TIDSBEGRÄNSAD ELLER INTE – KRÄVERSTÖD I KLUBBENS STADGAR)En golfklubb saknar rätt till bestraffningsåtgärder.En golfklubb kan dock, i begränsad omfattning ochinom ramen för sin löpande verksamhet, av disciplinäraeller andra skäl, tillfälligt, under en mycket korttid, högst 14 dagar, utestänga en medlem från samtligaeller enskilda aktiviteter inom klubben, t.ex. attdeltaga i klubbens tränings- eller tävlingsverksamhet.Ett sådant beslut är inte någon form av bestraffningutan en åtgärd av ordningsskapande intern karaktäroch kallas för utestängning. Beslut skall ske i så näraanslutning till händelsen som möjligt och fattas avklubbstyrelsen (bil. II:2; Beslut). Med hänsyn till attett sådant beslut är ganska ingripande bör golfklubbenvara återhållsam med att ge generell delegationtill en person att fatta beslut i sådana ärenden.Beslutet går inte att överklaga.Ett beslut om utestängning skall registreras i GolfensIT-system, av behörig person på golfklubben. Beslutetär synligt enbart på den egna klubben och omfattarendast verksamhet på den egna klubben. Vidarepåverkas inte möjligheten till tidbokning på annanklubb eller deltagande i tävling på annan klubb.Utestängningen tas bort med automatik när registreradsista dag för utestängningen har passerats. Enklubbstyrelse har vidare rätt att enligt de förutsättningarsom närmare sägs i klubbens stadgar uteslutaen medlem ur den egna klubben. För att uteslutningskall kunna ske på grund av brott mot säkerhetsföreskrifterkrävs konstaterade och återkommande förseelsertrots tillsägelse. Om tillräckliga skäl för uteslutninginte föreligger får medlemmen tilldelas varning.Medlem får uteslutas, enligt SGF:s normalstadgar förgolfklubb, om denne motarbetat klubbens verksamheteller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbensintressen. Härvid skall beaktas om medlemmentidigare tilldelats varning. Beslut om uteslutning ellervarning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälleatt yttra sig samt underrättats om skälen till dentilltänkta åtgärden. En uteslutning kan också begränsastill att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutningfår som mest omfatta sex månader frånbeslutsdagen. Ett sådant beslut har under den ifrågavarandetidsperioden samma rättsverkningar som etticke tidsbegränsat uteslutningsbeslut. Personen ärinte medlem och saknar således alla rättigheter menhar inte heller de skyldigheter som följer med ettmedlemskap. En uteslutning har vunnit laga kraft,d.v.s. verkställs tre veckor efter beslutet om det intehar överklagats. Efter vunnen laga kraft avregistreraspersonen i golfens IT-systemBeslut om varning eller uteslutning fattat av golfklubbfår överklagas till SGF:s Juridiska Nämnd enligtreglerna i 15 kap. RF:s stadgar. Beslut fattat av SGF:sJuridiska Nämnd får överklagas till Riksidrottsnämnden(RIN). Prövningstillstånd krävs dock förvissa beslut. RIN meddelar prövningstillstånd endastom det är av särskild vikt för rättstillämpningen ellerom det finns synnerliga skäl för en prövning. Klagoskriftskall inges senast inom tre veckor från datumför beslutet.BESLUT OM UTESTÄNGNING går inte att överklaga.EN UTESLUTNING HAR VUNNIT LAGA KRAFT, d.v.s. verkställs tre veckor efter beslutet om det inte har överklagats.ÖVERKLAGANDE AV BESLUT om varning eller uteslutning fattat av golfklubb handläggs av SGF:s Juridiska Nämnd.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 35GOLFDISTRIKTSFÖRBUNDET TILLRÄTTAVISNING(SKRIFTLIGT PÅTALANDE OM BEGÅNGET FEL) BÖTER (MAX 250.000 KR) AVSTÄNGNING (EN VECKA TILL MAX TVÅ ÅR)Brott mot säkerhetsföreskrifter kan även leda tillregelrätt bestraffning om anmälan sker (bil. II:3;Anmälan). Bestraffning kan komma ifråga inte baraför förseelse som begåtts under tävling och övningsochsällskapsspel inom golf utan också i sambandmed annan idrottsutövning. Ärendet handläggs avGolfdistriktsförbundets styrelse, eller av en särskildkommitté inom Golfdistriktsförbundet efter delegation.För golfsporten, liksom för övriga idrotter, somgenom sina specialförbund är anslutna till Riksidrottsförbundet(RF), gäller enhetliga och tvingande reglerför bestraffningsärenden. Dessa regler finns i 14 kap.RF:s stadgar.PÅFÖLJDERDe påföljder som kan komma ifråga är:Tillrättavisning – är den lindrigaste påföljden ochinnebär ett skriftligt påtalande av det fel som begåttssamt en anmaning till den felande att för framtidenrätta sig efter gällande bestämmelser.Böter – innebär att den felande åläggs att utge visstbelopp i pengar till främjande av SGF:s verksamhet.Högst 250.000 kr.Avstängning – en vecka till max två år – innebär attdenne inte får1 deltaga i tävling eller uppvisning,2 utöva uppdrag inom golfen,3 delta i träning i anläggning som disponeras av denavstängdes klubb eller annan klubb, som är medlemi eller ansluten till SGF.Avstängning kan omfatta 1 och/eller 2 samt eventuelltäven 3 av ovanstående. Avstängningstiden är lägst envecka och högst två år.VEM KAN BESTRAFFAS INOM RFFör att enskilda medlemmar skall kunna bestraffas ärdet avgörande att personen i fråga var medlem närförseelsen begicks. En förening kan också omfattas avRF:s regelverk genom ett giltigt avtal med en RF-förening(se vidare om bestämmelsernas omfattning i 14kap. 1§ RF:s stadgar).


36 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETANMÄLANEtt bestraffningsärende får tas upp till handläggningendast efter skriftlig anmälan. Anmälan, som måstevara undertecknad av anmälaren, skall innehålla:1. Namn på den anmälde2. Tydlig uppgift om den förseelse som anses varabegången.3. Beskrivning av närmare omständigheterrörande det inträffade.4. Uppgifter om den bevisning som åberopas.Vem som helst kan göra en anmälan såväl enskildindivid som företrädare för juridisk person (golfklubb).Anmälaren behöver inte ha varit direktinblandad i händelsen.PRESKRIPTIONPåföljd för en förseelse får inte åläggas någon, ominte förseelsen anmälts för bestraffning inom sexmånader från det förseelsen begicks eller blev känd.Sedan fyra år förflutit från dagen för förseelsen fårpåföljd inte i något fall ådömas.HANDLÄGGNINGBestraffningsärende skall handläggas av detGolfdistriktsförbund (GDF), till vilket den anmäldespelarens hemmaklubb hör. Handläggningen skallske med största skyndsamhet och kan vara bådeskriftlig och muntlig. Muntligt förhör bör hållas omden anmälde bestrider förseelsen och den skriftligautredningen inte är entydig. Muntligt förhör skallhållas när den anmälde så begär. Sådan begäran kandock avslås om det är uppenbart att förhöret inte ärtill nytta för utredningen. Vid handläggningen skallföras protokoll över vad som förekommit i ärendet.Parterna får själva svara för sina utgifter i sambandmed förhör. Undantag kan göras för personer sombegärs hörda av bestraffningsorganet.AVSTÄNGNING UNDER UTREDNINGBestraffningsorganet får utan att den anmälde hörts,besluta att denne inte får deltaga i tävling eller uppvisningi den idrottsgren inom vilken förseelsen harbegåtts, om det är sannolikt att anmäld förseelsekommer att leda till avstängning. Kan även utsträckasatt gälla utövande av uppdrag inom idrottsgreneneller all idrottslig verksamhet.PÅFÖLJDSVAL OCH STRAFFMÄTNINGOm förseelsen med hänsyn till omständigheterna ärringa får endast tillrättavisning användas. Som exempelpå fall, som bör bedömas som ringa (om straffbarförseelse över huvudtaget föreligger), kan anföras enförstagångsförseelse, begången av oaktsamhet eller oförståndoch där skada eller risk för skada inte förelegat.Fall där spelaren handlat med avsikt eller annars visatgrov oaktsamhet och där handlingen medfört allvarligskada eller påtaglig risk för att sådan skada kunnatuppstå bör som regel bedömas som grov. Om påföljdenavstängning från att deltaga i tävling eller uppvisningoch/eller att utöva uppdrag inom golfen väljesoch förseelsen är att betrakta som grov, skall avstängningåläggas för en tid av lägst ett år. Strafflindringkan förekomma i vissa fall, t.ex. vid förseelse avmycket ung golfspelare.Avstängning som ej överstiger sex månader får, exempelvisdå längre tävlings- eller speluppehåll förekommer,framflyttas i tiden, att gälla från och med detdatum då tävlingsverksamheten/spelet återupptas.ANMÄLAN för bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar kan göras av såväl enskild individ som företrädare för juridisk person(golfklubb). Anmälaren behöver inte ha varit direkt inblandad i händelsen.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 37BESLUTBeslut i bestraffningsärende skall vara skriftligt. Ärbeslutet fällande skall det innehålla uppgift om förseelsensart, tillämpad bestämmelse och påföljd. Vidavstängning skall anges omfattning av avstängningen,om påföljden avser endast golf eller all idrottslig verksamhetsamt avstängningstidens begynnelse- och slutdag.Av beslutet skall framgå vilka ledamöter som deltagiti beslutet. I beslutet skall också tydligt och fullständigtanges vad part har att iaktta för att söka ändringi beslutet. Beslut skall genast och i vart fall senastinom tre dagar sändas i brev till parterna och denanmäldes golfklubb.Ett bestraffningsbeslut som avser behörighet att spela,avstängning, skall registreras i Golfens IT-systemav behörig person inom SGF. Beslutet är synligt förbehörig person. Avstängningen tas bort med automatiknär registrerad sista dag för avstängningen harpasserats.ÖVERKLAGANDE AV BESLUTBeslut fattat av GDF:s styrelse, eller dess särskildabestraffningsorgan får överklagas hos SGF:s JuridiskaNämnd såväl av den anmälande som bestraffad part.Beslut fattat av SGF:s Juridiska Nämnd får överklagastill Riksidrottsnämnden (RIN). Prövningstillståndkrävs dock för vissa beslut. RIN meddelar prövningstillståndendast om det är av särskild vikt för rättstillämpningeneller om det finns synnerliga skäl fören prövning. Klagoskrift skall inges senast inom treveckor från datum för beslutet.VERKSTÄLLIGHETBeslut i bestraffningsärende gäller även om beslutethar överklagats till nästa instans. Bestraffad part kandock yrka på att beslutet tills vidare inte skall gå iverkställighet, s.k. inhibition. Inhibitionsbeslut fårinte överklagas. Det högre bestraffningsorganet kanförordna om ett sådant inhibitionsbeslut i avvaktanpå slutlig prövning.EFTERSKÄNKANDE AV AVSTÄNGNINGHar någon bestraffats med avstängning för längretid än ett år får Riksidrottsstyrelsen (RS), efter Riksidrottsnämndens(RIN) hörande, efterskänka påföljdenom särskilda skäl föreligger. Detta kan ske påbegäran av den bestraffade eller dennes föreningsedan ett år har förflutit av strafftiden.REGISTERHos GDF och SGF förs särskilt register över bestraffningarsom utdömts i form av tillrättavisning, bötereller avstängning.AVSTÄNGNINGSBESLUT enligt 14 kap. RF:s stadgar gäller även om beslutet har överklagats till nästa instans.ÖVERKLAGANDE AV BESLUT fattat av GDF:s styrelse handläggs av SGF:s Juridiska Nämnd.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 395. RUTINER NÄR SÄKERHETS-FÖRESKRIFTER INTE FÖLJSINCIDENT VÅLLAD AV HEMMASPELARE1. Inblandade parter skall omedelbart – och i förstahand – ta kontakt med varandra och reda ut vadsom har inträffat. Särskild uppmärksamhet börägnas åt frågan hur parterna borde ha agerat,enligt gällande säkerhetsföreskrifter, och vad sombör iakttas för att förhindra ett upprepande.Be om ursäkt!2. Om enighet enligt 1 ovan inte nås, bör inblandadeparter dokumentera incidenten genom att skrivaen incidentrapport, gärna tillsammans med enklubbrepresentant och eventuellt var för sig.Incidentrapporten inlämnas till klubben som sänderkopia till GDF för notering (bil. II:1,Incidentrapport).3. Om händelsen är av sådan art att det är motiveratkan golfklubbens styrelse fatta beslut om vidarehandläggning (se avsnitt II, p. 4; Råd och regler/golfklubben).4. Om händelsen är av sådan art att den leder till enanmälan för bestraffning, enligt 14 kap. RF:s stadgar,skall anmälan sändas till det GDF till vilketden anmälde spelarens klubb hör för handläggning,dock med vissa undantag enligt RF:s ochSGF:s stadgar (se avsnitt II, p. 4; Råd och regler/golfdistriktsförbundet).5. GDF:s beslut i bestraffningsärende skall sändas tillparter, hemmaklubb samt SGF.6. Innebär beslutet avstängning skall tid för avstängningregistreras i Golfens IT-system av behörigperson. Avregistreras med automatik efteravstängningstidens slut.INCIDENT VÅLLAD AV GÄSTSPELARE1. Som ovan.2. Om enighet enligt 1 ovan inte nås, bör inblandadeparter dokumentera händelsen genom att skrivaen incidentrapport, gärna tillsammans med enklubbrepresentant och eventuellt var för sig.Incidentrapporten inlämnas till klubben somsänder kopia till vållande spelares hemmaklubboch till GDF för notering(bil. II:1; Incidentrapport).3. Vållande spelares klubbstyrelse kallar sin medlemför genomgång av det inträffade och kan omhändelsen är av sådan art att det är motiverat fattabeslut om vidare handläggning (se avsnitt II, p. 4;Råd och regler/ golfklubben).4-6. som ovan.INCIDENTRAPPORTEN ÄR GOLFKLUBBENS UNDERLAG TILL FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER;dels så att utbildning och information om samspelet mellan golfspelare och andra förbättras och görspelet säkrare och dels, så att förbättringar på golfbanan kan vidtas ur säkerhetssynpunkt.


40 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETBILAGA II:1INCIDENTRAPPORTPlats för händelsen, golfklubb:. ..............................................................................Person utsatt för tillbudet:Vållande:................................................... ..................................................NamnNamn.................................................. ..................................................AdressAdress................................................... ..................................................Post nr. Ort Post nr. Ort................................................... ..................................................TfnTfn.................................................. ..................................................Yrke/klubbtillhörighetYrke/klubbtillhörighetBeskriv händelsen/tillbudet (kort beskrivning, omständigheter, tid, plats, vittne(n)):................................................................................................................................................................................................................Fortsätt på baksidan, bifoga gärna en enkel skissPerson- eller egendomsskador:................................................................................................................................................................................................................Bedöms tillbudet allvarligt Ja NejBrister i utbildning av spelare/anställd Ja NejTekniska brister i utrustning eller skyddsanordning Ja NejBrister i underhåll och service Ja NejBrister i arbetsorganisationen Ja NejAndra bidragande faktorer till händelsen Ja NejAktuell plats/golfhål behöver ses över ur säkerhetssynpunkt Ja NejOm ja på någon av ovanstående frågor, kommentera:................................................................................................................................................................................................................Åtgärder för att tillbudet inte skall upprepas................................................................................................................................................................................................................Rapporten upprättad av:Datum:. ....................... Underskrifter:. ........................................................Namnförtydliganden:. ..................................................INCIDENTRAPPORTEN ÄR GOLFKLUBBENS UNDERLAG TILL FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER. INLÄMNAS TILL GOLFKLUBBENSOM SÄNDER KOPIA TILL TILLHÖRANDE GOLFDISTRIKTSFÖRBUND.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 41BILAGA II:2BESLUT OM UTESTÄNGNINGAV MEDLEM.......................................................................................................Namn.......................................................................................................Adress.......................................................................................................Post nr.Ort.......................................................................................................Tfn.......................................................................................................GolfklubbMedl. nrMedlem. ............................................i ..............................................GK,utestängs under tiden (ÅÅMMDD –ÅÅMMDD). ...................................................................för att ha åsidosatt klubbens säkerhetsbestämmelser, enligt beslutsbilaga (högst 14 dagar).Utestängningen avser följande aktiviteter inom klubben:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Om beslutet avser utestängning från klubbens tävlingsverksamhet skall tiden för utestängningen noteras i Golfens IT-system.I detta beslut har deltagit:Namnteckning (ar). .........................................................................................Namnförtydligande (n) / befattning (ar). ........................................................................Ort och Datum. ...........................................................................................BESLUT OM UTESTÄNGNING AV MEDLEM SKALL ANVÄNDAS I BEGRÄNSAD OMFATTNING. UTESTÄNGNINGENÄR INTE NÅGON FORM AV BESTRAFFNING UTAN EN ÅTGÄRD AV ORDNINGSSKAPANDE INTERN KARAKTÄR.


42 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETBILAGA II:3ANMÄLAN FÖR BESTRAFFNINGAnmäld:Anmälare:................................................... ..................................................NamnNamn.................................................. ..................................................AdressAdress................................................... ..................................................Post nr. Ort Post nr. Ort................................................... ..................................................TfnTfn.................................................. ..................................................KlubbtillhörighetYrke/klubbtillhörighetFörseelse (kort beskrivning, omständigheter, tid och plats för händelsen):........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bevisning (vittne (n) till händelsen etc.):........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bilagda handlingar:........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ort och Datum:. ...........................................................................................Underskrifter:. ............................................................................................Namnförtydliganden. .......................................................................................ANMÄLAN SÄNDS TILL DET GOLFDISTRIKTSFÖRBUND TILL VILKET DEN ANMÄLDE SPELARENS KLUBB HÖR.


ADRESS BOX 84, 182 11 DANDERYD BESÖKSADRESS KEVINGESTRAND 20 TELEFON 08-622 15 00 FAX 08-755 84 39 E-POST INFO@SGF.GOLF.SE INTERNET WWW.GOLF.SEFÖRFATTARE: ANDERS HAMMARSTRÖM, SGF KLUBBSERVICE OCH THOMAS BERGMAN, SGF KLUBBSERVICE ÖVRIGA I PROJEKTGRUPPEN: JOHAN KANNERBERG, SGF UTBILDNING OCH THORSTEN HELLMARK, SGF TÄVLINGGRAFISK FORM: BJÖRN ANDERSSON ORIGINAL: RADHA MAINI FOTO: STEFAN EK REPRO: TYPOGRAFEN TRYCK: DANAGÅRS GRAFISKA © SVENSKA GOLFFÖRBUNDET, MAJ 2004 (UTGÅVA 1)

More magazines by this user
Similar magazines