SPEL- OCH TÄVLINGSHANDBOK MED ... - Golf.se

golf.se

SPEL- OCH TÄVLINGSHANDBOK MED ... - Golf.se

SPEL- OCH TÄVLINGSHANDBOKMED HANDICAPREGLER 2008 – 2011SISU IDROTTSBÖCKER


BeställningarSISU IdrottsböckerTelefon: 040-660 66 67fax: 040-660 66 70info@sisuidrottsbocker.sewww.idrottsbokhandeln.se© 2008 Svenska Golfförbundet och SISU IdrottsböckerIdé: Bengt LorichsProjektledning: Thorsten Hellmark, Göran HermesText: Thorsten Hellmark, Göran HermesGrafisk form: Björn Andersson Svenska GolfförbundetOriginal: MetaformFoto: Jacob FällenderTryck: Danagårds Grafiska, 2009Första upplagan, andra tryckningenISBN 978-91-85433-67-4


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 3FÖRORDDenna utgåvas största nyhet är att två böcker (äntligen) har blivit en bok. Spel- ochTävlingshandboken är producerad tillsammans med Handicapregler, där sidorna iHandicapregler har avvikande färg för att underlätta vid studerandet. Respektive bokhar sin innehållsförteckning och sitt sökregister.Förutom Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler finns dessutom tillgångtill regelverk och information via http://rk.golf.se som är Regelkommitténs stora satsningSpel- och Tävling – Infobanken. En omfattande samling av stödfunktioner förtävlingsverksamheten i Sverige.Bland alla nyheter som finns i Spel- och Tävlingshandbokens definitioner och kapitelkan följande nämnas:• Hemmaklubb är samlande definition beträffande handicap och representation i tävlingför en spelare• Klubbars medlemskap i eller association till SGF definieras för att beskriva hur mankan omfattas av SGF:s fullständiga idrottsliga regelverk och RF:s mästerskapstecken• Reducerad spelhandicap är ny definition som används i vissa spelformer• SGF:s policy beträffande alkohol, dopning och tobak har fått en omfattande revidering• Det nya i Regel 4 som gäller för tillåtna eller otillåtna klubbor har det tagits höjd för.I kap. 4 finns bl.a. tips på hur en tävlingsledning kan agera om en situation uppstårföre, under eller efter en rond. Konsekvenserna för en spelares brott mot denna regelfinns också beskrivna i boken• Plikten för brott mot Tävlingsregeln ”Caddieförbud i Juniortävling” är modifieradfrån diskvalifikation till att överensstämma med det som gäller i Regel 6-4 Caddie• Kap. 6, Tävlingsregler och 7 Lokala Regler har fått förändringar. Förutom regelinformationfinns numera endast de 4 Generella Tävlingsreglerna och de 2 GenerellaLokala Reglerna beskrivna• Ett flertal lottningsalternativ finns beskrivna i text och modell i kap. 8• I kap. 9 finns nyheten om 10%-regeln som underlag för annullering av handicaprondbeskriven• Vad som gäller för reklam på tävlingsdräkt för amatörer finns numera beskrivet i kap. 11Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler kommer att finnas på golf.se sompdf-fil för nedladdning. Den finns på http://tavling.golf.se under rubriken handböcker.


4 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETFörutom Spel- och Tävlingshandboken med Handicapregler kommer det varje år attfinnas ett antal Tävlingsledarmanualer som reglerar hur golftävlingar i Sverige skallgenomföras övergripande och i detalj.En Tävlingsledning måste därför starta tävlingsförberedelserna genom att tänka igenomoch fastställa vad det är för tävling man är satt att genomföra och utifrån dettakonstaterande göra sina förberedelser.Vår förhoppning är att allt det material som finns tillgängligt för distrikt och klubbarskall stimulera ansvariga att inför varje säsongsstart samla berörda tävlingsfunktionärerför att friska upp minnet och ta till sig nyheter med ett stort syfte nämligen att kompetensutvecklaalla som arbetar med att förbereda och genomföra tävlingar. Vi hoppasdessutom att det därigenom växer fram en strävan i Sveriges alla klubbar att någongång, eller kanske hellre en gång per år, stå som arrangör för en större golftävling.Avslutningsvis riktar vi ett stort tack till alla de som på olika sätt bidragit med synpunkter,råd och kommentarer för att förädla Spel- och Tävlingshandboken medHandicapregler.Vi önskar Tävlingskommittéer, Tävlingsledare och Tävlingsfunktionärer m.fl. lyckatill i sitt arbete.Stockholm i november 2007För Svenska Golfförbundets VO Tävling & EvenemangThorsten Hellmark och Göran Hermes


1DEFINITIONER 132 SGF:s ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER OCH POLICY 212.1 Ansvar 212.2 Tillstånd – sanktion för tävling och tävlingsliknande spel 212.2.1 Tävlingar, tävlingsliknande spel och uppvisningar som kräver tillstånd 212.2.2 Riksomfattande handicaptävlingar 222.3 Evenemang på GK med extern arrangör 222.4 Överordnade myndigheter 222.5 Villkor för deltagande i tävling 222.5.1 Öppen golf i Sverige 222.5.2 Scratchtävlingar med prispengar öppna för amatörer 232.5.3 Internationell representation 232.5.4 Tävlingar utomlands 232.6 Klubbtillhörighet – byte av hemmaklubb 232.7 Rekommendation rörande avståndsmarkeringar 242.8 Policy rörande uteblivande från tävling 242.9 Policy rörande Säker Golf 242.10 Policy om alkohol, dopning och tobak 242.10.1 Policy om alkohol 252.10.1.1 Policy om alkoholhaltiga drycker som priser och namn i tävlingar 252.10.2 Policy om dopning 252.10.2.1 Dispens och dispensansökan 262.10.3 Policy om tobak 262.10.4 Förseelser i strid mot SGF:s policy rörande alkohol, dopning och tobak 272.11 Policy om hasardspel 273 TÄVLINGSVERKSAMHET PÅ GOLFKLUBB 293.1 Exempel på en tävlingskommittés (TK:s) uppgifter 293.2 Samordning med GDF och SGF 293.3 Årsplan 303.4 GK:s Tävlingsbestämmelser 303.5 Tävlingsprogram 303.6 Påverkan på banvärdering 313.6.1 Bana utan giltig banvärdering –handicaprond eller inte 313.6.2 Bana med giltig banvärdering –handicaprond eller inte 313.7 Tips för en bra blandning av tävlingsverksamheten på en klubb 313.8 Rekommendationer till tävlingsarrangörer 323.8.1 Rondtider 323.8.2 Priser och rekommenderad fördelning 33


3.8.3 Scratchpriser 333.8.4 Priser enligt amatörreglerna 343.9 Avtal mellan tävlingsarrangör och golfklubb 343.10 Lokala ordningsföreskrifter 344 TÄVLINGSORGANISATIONEN 354.1 Tävlingsorganisation 354.2 Tävlingsledning 354.3 Tävlingsledare 354.4 Tournament Director 354.5 Domare 364.6 Starter 384.7 Regel 33 och 34 394.7.1 Regel 33 394.7.2 Regel 34 4055VILLKOR FÖR TÄVLING OCH UNDERLAG FÖR TÄVLINGSINBJUDAN 435.1 Allmänt 435.2 Antal deltagare 435.3 Handicapgräns – högsta/lägsta handicap för anmälan 435.4 Högsta exakta handicap som får räknas 445.5 Anmälan till tävling och erläggande av anmälningsavgift 445.6 Efteranmälan 445.7 Överanmälan 445.8 Avanmälan från tävling 455.9 Handicap – ofullständigt förd eller felaktig 455.10 Registrerade handicapronderi GIT 455.11 Handicapändring efter anmälningsdag men före tävlingsstart 455.12 Handicapändring mellan ronderna 455.13 Åldersvillkor och benämningar på ålderskategorier 465.14 Tee i scratchtävlingar 465.15 Tee i handicaptävlingar 465.16 Tee i mixedtävlingar – scratch 475.17 Deltagande i två eller flera ålderskategorier 475.18 Deltagandebegränsningar 475.18.1 Partävling – Äkta makar/sambor eller Äkta makar/Sambor mixed 485.18.2 Partävlingar – Två Generationer 485.18.3 Medlem i fler än en Golfklubb 485.19 Cut – kvalgräns 485.20 Fritt inspel före tävling 48


5.21 Valfri medtävlare och starttid – rekommendation 495.22 Scratchpriser 495.23 Särskiljningsmetoder 495.24 Fastställande av startordning 505.25 Matchtävlingar 505.26 Rekommenderade villkor för KM och DM 506 TÄVLINGSREGLER 536.1 SGF:s Generella Tävlingsregler 546.1.1 Otillbörligt dröjsmål, Långsamt spel 546.1.2 För sen ankomst 556.1.3 Caddieförbud vid juniortävling 556.1.4 Persontransporthjälpmedel 5677LOKALA REGLER 597.1 SGF:s Generellea Lokala tävlingsregler 597.1.1 Stenar i bunkrar 607.1.2 Banmarkeringar 607.2 Lokala Regler 607.3 Mall för skrivandet av Lokala Regler 618 DATAADMINISTRATION VID TÄVLING 638.1 Golfens IT-system – GIT 638.2 Lottning 638.2.1 Lottning av slagspelstävlingar 638.2.2 Lottning av matchtävlingar 638.2.3 Spelordning i matchtävling 648.2.4 Fel vid upprättande av lottning – s.k. tekniskt fel av tävlingsledning 648.2.5 Start från flera utslagsplatser – rekommendation 658.3 Diverse lottningsmodeller vid scratchtävlingar 658.3.1 Exempel på start från 2 tee, dubbla startomgångar, spel över 2 dagar 658.3.2 Exempel på start från 2 tee, dubbla startomgångar, spel över 1 dag 668.3.3 Exempel på start från 1 tee, spel över 2 dagar 668.3.4 Exempel på finalspel från 1 tee 678.3.5 Exempel på finalspel från 2 tee – s.k. U-lottning 678.4 Särskiljning vid lika resultat 678.4.1 Matchtävlingar 678.4.2 Slagspelstävlingar 678.4.2.1 Scratchtävlingar 688.4.2.2 Handicaptävlingar 68


9 GENOMFÖRANDE AV TÄVLING (FÖRE, UNDER OCH EFTER TÄVLINGEN) 719.1 Före tävling 719.1.1 Banan 719.1.2 Golfshop 719.1.3 Övningsområde 719.1.4 Servering 719.1.5 Priser och prisutdelning 729.1.6 Prisbord i scratchtävling 729.1.7 Forecaddies 729.1.8 Beredskap för regn och åska 729.1.9 Inlämning av scorekort 739.1.10 Insättande av reserv 739.1.11 Registrering vid tävling 749.1.12 Kontroll av deltagare 749.1.13 Tilläggsslag för spelare med plushandicap 749.1.14 Tävling över 9 hål 749.1.15 Handicap i tävlingar över längre tidsperiod 749.1.16 Spelare utan EGA handicap 759.1.17 Avlysning av tävling 759.1.18 Åtgärdslista före tävling 759.2 Under tävling 779.2.1 Scorekortsmottagning 779.2.2 Akut sjukdom 779.2.3 Rond ej fullföljd av spelare 779.2.4 Avbrott i spelet 779.2.4.1 Avbrott i spelet – Tävlingen kan fullföljas 789.2.4.2 Avbrott i spelet – Tävlingen kan inte fullföljas, annulleras eller avkortas 789.2.4.3 Avbrott i spelet – Tävlingen kan inte fullföljas, inställs 789.2.5 Resultatredovisning 789.2.6 Resultatservice 799.2.7 Handicaprond 799.2.7.1 Handicaprond – lägesförbättring 799.2.7.2 Handicaprond – provisoriska greener 799.2.7.3 Rond avbruten av tävlingsledningen 809.2.7.4 Rond avbruten av spelare 809.2.7.5 Annullering av handicaprond 809.2.8 Åtgärdslista under tävling 809.3 Efter tävling 809.3.1 Särskiljning vid lika resultat 80


9.3.2 Prisutdelning 819.3.3 Resultatlistor 819.3.4 Referat 819.3.5 Åtgärdslista efter tävling 8110 SPELSÄTT, SPELTYPER, SPELFORMER 8310.1 Spelsätt 8310.1.1 Singel 8310.1.2 Parspel 8310.1.3 Lagspel 8310.2 Speltyper 8310.2.1 Matchspel – Regel 2 i Regler för Golfspel 8310.2.2 Slagspel – Regel 3 i Regler för Golfspel 8410.2.2.1 Slagtävling 8410.2.2.2 Poängbogey 8410.2.2.3 Bogeytävling 8510.2.2.4 Slaggolf 8510.2.2.4.1 Villkor 8510.2.2.4.2 Slaggolftävling 8510.2.2.4.3 Diskvalifikationer 8610.2.2.4.4 Övrigt 8610.3 Spelformer 8710.3.1 Singel 8710.3.1.1 Eclectic singel 8710.3.1.2 Running eclectic singel 8710.3.1.3 Flaggtävling singel 8810.3.1.4 Snörtävling singel 8910.3.1.5 Sunningdale – en form av match utan handicap 8910.3.2 Parspel 8910.3.2.1 Foursome 8910.3.2.2 Fyrboll 9010.3.2.3 Fyrboll bäst och sämst 9010.3.2.4 Greensome 9110.3.2.5 Irish Greensome 9110.3.2.6 Scramble 9210.3.3 ”ProAm” 9210.3.4 Bästboll,en singel mot 2-3 spelare 9310.3.5 Köpenhamnare 9310.4 Lag- och serietävlingar 9310.4.1 Allmänt 93


10.4.2 Matchspel 9310.4.3 Slagspel 9410.5 Närmast hål 9410.6 Längsta drive 9411AMATÖRREGLER I KORTHET 9512 SPELARE MED HANDICAP 36+ 9712.1 Handicap 36+ – från vilken utslagsplats 9712.2 Spelare med 36+ och tävling 9713DISCIPLINÄR ÅTGÄRD, UTESLUTNING OCH BESTRAFFNING 9914 ÖVRIGT 10114.1 Hole-in-one (HIO) 10114.2 Banrekord 10114.3 Vandringspris 10115 BILAGOR 10315.1 Villkor för A- B- och C-tävlingar 10315.1.1 A-, B- och C-tävlingar 10315.1.1.1 Mästerskapstävlingar enligt RF:s 12 Kap. 1§ 10415.1.1.2 Mästerskapstecken 10415.1.1.3 Rätt att delta i tävlan om mästerskapsteckenPrisutdelning 10415.1.1.4 Deltagande i DM-tävlingar 10415.1.1.5 SGF:s riksomfattande Handicaptävlingar och Ungdoms Cup 10415.2 Ansvarsfördelning 10415.2.1 SGF:s ansvar beträffande A-tävlingar 10415.2.2 GDF:s ansvar beträffande B- och C-tävlingar 10415.2.3 GK:s ansvar beträffande A-, B- och C-tävlingar 10515.3 Ekonomi 10515.4 Anmälan och efteranmälan 10515.5 Priser 10515.5.1 Vandringspriser 10515.5.2 SGF-medaljer och RF:s mästerskapstecken 10615.5.3 Prisutdelning 10615.6 A-Tävlingar 10815.7 B-Tävlingar 10915.8 C-Tävlingar 11115.9 Exempel på avtal mellan tävlingsarrangör och Golfklubb 112


15.10 Course-set-up – Några råd från tee till green 11715.11 Banmarkeringar 11915.12 Mall Flaggplaceringar 12015.13 Mall för speltablå över matchtävling 12216SÖKREGISTER SoT 127


12 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETGOLF ÄR TÄVLING!Det är en självklarhet för många golfklubbar att upplåta sin golfanläggning för tävlingsspelbåde för sina medlemmar och för gästande golfspelare från andra golfklubbar. Det ären slags gästvänlighet som ger mervärde dels för själva idrotten golf men det handlaräven om marknadsföring av golfklubben.Tävling skapar aktivitet, engagemang och delaktighet på golfklubben och systemet byggerpå att varje golfklubb skapar ett tävlingsprogram för sina medlemmar som består av bådelokala och riksomfattande tävlingar. En del av dessa tävlingar tillhör SGF:s Riksomfattandetävlingar.Jag ser ett tävlingsarrangemang för en golfklubb som en del av att sträva mot en gemensammålsättning som i många fall innebär förbättring och utveckling av golfklubben.Det höjer både klubbkänsla och stolthet hos medlemmarna, det ökar tävlingskompetensför personal och funktionärer och det inger en gemensam viljeriktning för personaloch förtroendevalda på golfklubben.Att banan prepareras för att uppnå toppskick under tävlingen är som ”grädde på moset”för alla, både medlemmar och gäster, och det blir som en slags ”examen” för banpersonalen.Det är inte ovanligt att elitinriktade tävlingsarrangemang har inneburit positiva effekterpå banans finish och utveckling för framtiden. Liknande impulser från utvärdering avtävlingsarrangemang har även fungerat som ett slags startskott för andra utvecklandeåtgärder på klubben.Inom SGF är samtliga tävlingar organiserade under verksamhetsområdet Tävling &Evenemang som har i uppdrag att tillhandahålla ett tävlingsutbud för att tillgodose olikakategorier av golfspelare. För att vi ska kunna uppfylla detta uppdrag krävs att golfklubbarnahar en positiv syn på att ta emot tävlingar. Jag vill på förhand tacka alla golfklubbar somväljer att arrangera tävlingar på sina anläggningar och hoppas att många känner inspirationför att vara med och tillsammans utveckla tävlingsgolfen för alla kategorier i Sverige.Louise PermelinChef VO Tävling & Evenemang


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 131flDEFINITIONERAnmälningstidDen tid under vilken anmälan får ske.Antal tävlingsdeltagareI en tävling skall minst fyra spelare ellertvå lag per klass starta.Associering till SGF, A1 och A2Juridisk person (klubb) som har avtalmed SGF.Medlemskap för enskild spelare i A1regleras genom medlemsavgift, medlemslån,spelrätt, aktieinnehav etc.A2 kan vara en träningsanläggningeller en öppen golfbana s.k Pay and Play.Till A2 finns inget medlemskap förenskild spelare.Endast genom medlemskap i SGF kanen klubb omfattas av Riksidrottsförbundets(RF) och SGF:s fullständiga idrottsligaregelverk.Boll2-, 3- och 4-boll beskriver det antal spelare/sidor som spelar tillsammans i sammagrupp (boll).I parspel kan en grupp (boll) därförbestå av fler än fyra spelare, men aldrig flerän fyra sidor i exv. foursome. Tre- och fyrbollförekommer som begrepp i spelform.BuffertzonPoängbogeyresultat som inte medför ändringav exakt handicap.DamtävlingTävling endast för damer. Villkoren förtävlingen kan kompletteras med åldersbegränsningar.EGA exakt handicapEGA exakt handicap, som uttrycks med endecimal, representerar spelstandarden hosen spelare och används för att fastställaEGA spelhandicap.Giltig banvärderingBana som är värderad enligt det amerikanskabanvärderingssystemet med högsttvå provisoriska greener och med en totallängd som avviker från banans uppmättalängd med högst 100 meter över 18 håleller med högst 50 meter över 9 hål. Omteemarkeringarna avviker mer än tio


14 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETmeter från mätpunkten på fler än två hålhar banan inte giltig banvärdering. Banankan av olika anledningar, exempelvis vinterförhållanden,vara i sådan konditionatt den inte har giltig banvärdering. Dettaavgörs av respektive klubb.GolforganisationSamlat begrepp för SGF, GDF, GK (M1,M2 och A1).GolfspelSpel av en boll från tee till och i hål genomett eller flera på varandra följande slag ienlighet med Spelets regler.Handicapgrundande sällskapsrondVarje form av spel (inte handicapgrundandetävlingsrond), över 9 (hcp-grupp3–5) eller 18 hål, med minst två spelare,alternativt en spelare och en markör, somuppfyller kriterierna för handicaprond förspelare i handicapgrupp 2–5.Handicapgrundande tävlingsrondVarje tävlingsrond som uppfyller kriteriernaför handicaprond och där tävlingenarrangeras av till SGF ansluten klubb. Attklubben administrerar resultatet och atthandicapjusteringar görs i GIT räcker föratt tävlingen ska anses arrangerad av klubben.Rond i tävling med valfri starttid ochmedtävlare är handicapgrundande tävlingsrondom övriga kriterier är uppfyllda.HandicapgruppIndelning av spelare i kategorier utifrånspelarens exakta handicap.HandicapgränsDen högsta resp. lägsta exakta handicapen spelare får ha vid sista anmälningsdagenför att få anmäla sig till en viss tävling.HandicapklassEn tävlings indelning av spelare i grupperomfattande skilda intervall av exakt handicap.HandicaprondHandicaprond är rond som spelas undernedan angivna förhållanden och som kanpåverka spelarens exakta handicap.Följande villkor skall vara uppfyllda:• ronden spelas på en golfbana som harvärderats enligt USGA:s banvärderingssystemoch har giltig banvärdering• ronden spelas enligt Regler för Golfspeloch godkända lokala regler• ronden spelas enligt slagspelsreglermed full handicap• scoren skall verifieras av markör medofficiell handicap.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 15Anmärkning: För spelare i handicapgrupp1 krävs att ronden är en tävlingsrond.HemmaklubbEn spelares hemmaklubb är den till SGFanslutna klubb som ansvarar för spelarensexakta handicap.Hemmaklubben är dessutom den klubbspelaren representerar i tävling. För vissatävlingar kan en spelare endast ha enhemmaklubb under ett kalenderår, hankan däremot vara medlem i flera klubbar.Anmärkning 1: Beträffande byte av hemmaklubbför överförande av handicapansvarkan detta ske om sådan överenskommelseträffas mellan inblandade klubbar.Anmärkning 2: Beträffande byte av hemmaklubbför tävlingsrepresentation hänvisastill SoT Kap 2.6.HerrtävlingTävling endast för herrar. Villkoren förtävlingen kan kompletteras med åldersbegränsningar.Högsta tillåtna handicapDen exakta handicap alternativt den spelhandicapsom en spelare högst får tillgodoräknasig i en tävling. Högsta tillåtna handicapskall anges i villkoren för tävlingen.IndexTal som anger hur spelhandicap i stigandeföljd fördelas på en banas hål.JuniortävlingTävling endast för spelare som är 21 år ochyngre. Villkoren för tävlingen kan reglera omden endast gäller för dam- eller herrjuniorer.KalenderårsprincipenInnebär att man under hela året anses haden ålder som man uppnår det året.KlubbtävlingTävling öppen endast för medlemmar iden klubb där tävlingen arrangeras.Markör i tävlingEn person som av tävlingsledningenutsetts att föra en tävlares score i slagspel.Markören kan vara en medtävlare.Markören är inte domare.MatchspelSpeltyp där en sida spelar mot en annansida och där resultatet räknas hål för hål.Medlemskap i SGF, M1 och M2Ideell förening, golfklubb, som är medlemi SGF.M1 innebär fullvärdigt medlemskap. M2


16 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETinnebär provmedlemskap som är tidsbegränsat.Enskild spelare har sitt medlemskap iM1 och M2 reglerat genom medlemsavgift,medlemslån, spelrätt, aktieinnehav etc.Endast genom medlemskap i SGF kanen klubb omfattas av Riksidrottsförbundets(RF) och SGF:s fullständiga idrottsligaregelverk.Mixed i par- eller lagspelTävling där sidan/laget består av minst enspelare av vardera könet.Officiell handicapExakt handicap 36,0 och lägre.Officiell tävlingTävling där golforganisation ansvarar förarrangemangen, inklusive bevakning avamatörregler och handicapregler.Ordinarie klubbteeHerrar gul tee och damer röd tee.PartnerEn partner är en spelare som tillsammansmed en eller flera andra spelare bildar ensida.Provisorisk greenGreen som tillfälligt ersätter ordinariegreen.Provisorisk teeTee som tillfälligt ersätter ordinarie tee.Reducerad spelhandicapReducerad spelhandicap används i spelformerdär justering av spelhandicap skallgöras. Aktuella spelformer är exv.Foursome, Fyrboll eller Greensome.Beroende av spelform uttrycks reduceradspelhandicap i heltal eller med decimal.Se även definitionen av Spelhandicap.Riksomfattande tävlingTävling som engagerar golfklubbar i flerän ett distrikt och/eller där tävlingen avslutasmed region-, riks- eller världsfinal.Rond (fastställd rond)En rond består i att spela banans hål i rättordningsföljd om inte annat bestämts avtävlingsledningen.Antalet hål i en rond är 18, om inte ettlägre antal fastställts av tävlingsledningen.Angående förlängning av rond i matchspel,se Regel 2-3.SamborTvå personer som stadigvarande bor tillsammansi ett parförhållande och hargemensamt hushåll. I SGF:s tävlingsverksamhetavses att paret har samma folkbokföringsadress.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 17Score – brutto och nettoEn spelares/sidas bruttoscore är det antalslag, inklusive eventuella pliktslag, spelaren/sidan har använt på ett hål eller en rond.Spelarens/sidans nettoscore är lika medbruttoscoren minskad med spelhandicap.ScratchtävlingTävling i vilken deltagarna rangordnasefter antalet slag brutto.SeniortävlingTävling i ålderskategorier för herrarrespektive damer indelade i kategorier:35, 45, 55, 65 och 75 år för herrar samt 35,50, 60 och 70 år för damer.De tävlande måste ha uppnått respektiveålder enligt kalenderårsprincipen för attfå delta i respektive kategori.SidaEn sida består av en spelare alternativt tvåeller flera spelare som är partners.SlagspelSpeltyp där tävlarens eller sidans antalslag/poäng summeras efter fastställtantal hål.Spelets reglerRegler som fastställts av R&A (The Royaland Ancient Rules Ltd) och USGA (TheUnited States Golf Association) och översattsi Regler för Golfspel 2008–2011 samtde av golforganisation godkända lokalaregler och tävlingsregler som gäller för enviss bana respektive tävling.Även Handicapregler 2008 – 2011 tillhörSpelets regler.SpelformÄr en kombination av spelsätt och speltyp.SpelhandicapSpelhandicap utgörs av antalet handicapslagfrån en viss tee på den bana somspelas.Se även definitionen av Reducerad spelhandicap.SpelsättSätten att spela är antingen som singel, ipar eller i lag.SpeltypDet finns två speltyper, slagspel ochmatchspel.SällskapsrondVarje form av spel, med undantag av rondi officiell tävling, över 9 eller 18 hål, medminst två spelare alternativt en spelare


18 SVENSKA GOLFFÖRBUNDEToch en markör, där spelet sker enligtRegler för Golfspel 2008 – 2011 på enbana med giltig banvärdering.TeemarkeringarRespektive teemarkering (vit, gul, blå, röd)skall placeras +/-10 meter från respektivehåls mätpunkt, dock ej närmare än fyrameter från teebyggnationens bakkant.Tillstånd för tävlingTillstånd (sanktion) från SGF, GDF ellerGK att tävling, tävlingsliknande spel elleruppvisningsspel får ske vid viss tidpunktoch enligt vissa villkor.TävlingSpelet sker enligt Spelets regler och därsyftet är att rangordna spelarna efter uppnåddaresultat. Minst fyra spelare ellertvå lag per klass skall starta.TävlingsklassUppdelning baserat på kön, handicap,ålder eller annat.TävlingsbestämmelseBegreppet Tävlingsbestämmelse(Condition of the Competition) enligtRegel 33-1 har i Spel- och Tävlingshandbokendelats upp i två kapitel nämligen”Villkor för Tävling” och ”Tävlingsregler”.Definitioner samt beskrivning finns ikapitel 5 respektive kapitel 6.TävlingsledningDen eller de personer i en tävlingsorganisationsom leder tävlingen enligt Regel 33och 34.Anmärkning: Om tävlingsledning inteutsetts avses den kommitté som handhartävlingsfrågor.TävlingsorganisationDen eller de funktionärer som utsetts föratt genomföra en tävling.TävlingsregelEn tävlingsbestämmelse som med stöd avgolfreglerna enligt Regel 33-1 reglerar vadsom gäller under en enskild tävling.Brott mot tävlingsregel medför pliktpåföljd.TävlingsrondRond i officiell tävling, företagsgolf, tävlingför kategorier samt s.k. onsdagsgolfdär klubben ansvarar för arrangemangeninklusive bevakning av amatörregler ochhandicapregler. Antalet hål i en tävlingsrondfastställs av tävlingsledningen.Angående förlängning av rond i matchspel,se Regel 2-3.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 19UppvisningsspelSpeciell form av golfspel t.ex. Clinic,Närmast Hål-tävlingar och LängstaDrive som under vissa förhållanden ärunderkastade kravet att ha tillstånd frånSGF.Villkor för tävlingVillkor för tävling styr tävlingsverksamheteni Sverige i stort och är dessutom entävlingsbestämmelse som reglerar förutsättningarnaför hur en tävling skallgenomföras. Till skillnad från en tävlingsregelhar villkor för tävling ingen givenpliktpåföljd för brott mot den. Vissapåföljder kan dock vara fastställda avSGF/GDF/klubb.Öppen golfSpelare med kategori amatör, professionell,non-amateur och spelare under reamatöriseringfår delta i samma tävlingom inte tävlingsbestämmelserna reglerarannat.Öppen tävlingTävling till vilken även andra spelare/lagän medlemmar i arrangörsklubben kananmäla sig.ÅlderskategoriIndelning med avseende på spelares åldersom används t.ex. vid RM, DM ochKM.Äkta MakarTvå personer som är gifta med varandraeller ingått registrerat partnerskap. Paretbehöver inte ha samma folkbokföringsadress.


20 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 212SGF:S ÖVERGRIPANDEBESTÄMMELSER OCH POLICY2.1 ANSVARSGF har, i enlighet med Riksidrottsförbundetsoch sina egna stadgar samtpraxis inom den svenska idrottsrörelsen,det samlade ansvaret för golfidrotten iSverige och handhar dess internationellakontakter. Detta gäller alla former av golfoch alla kategorier spelare. När det gällerprofessionell golf samverkar SGF medPGA.Den golforganisation som har tävlingstillståndetansvarar för att dess tävlingar,tävlingsliknande spel och uppvisningar igolf, anordnade i Sverige, genomförsenligt denna handbok.Vidare har denna organisation ansvaretför att eventuell ekonomisk behållningtillfaller golfidrotten eller välgörandeändamål. Detta gäller även om en utomståendeintressent skulle ha ett avgörandeekonomiskt inflytande över arrangemanget.Ansvaret utövas genom att kontrollsker på lämpligt sätt. Ett sätt kan vara atten kompetent tävlingsledare finns. Påklubbnivå åligger det GK att reglera förhållandetmellan GK och arrangör vidt.ex. företags- och branschtävlingar. Dettasker lämpligast genom avtal.Se avtalsexempel Bilaga 15.3.2.2 TILLSTÅND – SANKTION FÖR TÄVLINGOCH TÄVLINGSLIKNANDE SPELTävlingar och tävlingsliknande spelarrangerade av eller på SGF:s golfklubbarskall följa Spelets regler. Alla tävlingar iSverige måste ha godkända tävlingsbestämmelser.Beroende av tävlingensomfattning är det golfklubb, distrikt ellerSGF som kan godkänna tävlingsbestämmelsernaoch därmed ge tillstånd tillarrangemanget. En arrangörsklubb haransvaret att godkända tävlingsbestämmelserefterföljs, om så inte sker kanpåföljd utdömas.2.2.1 Tävlingar, tävlingsliknande spel ochuppvisningar som kräver sanktion• Scratchtävlingar i en tour som spelas ifler än ett distrikt• Tävlingar, tävlingsliknande spel ochuppvisningar med prispengar som överstigerminimibeloppet på Sv. Minitouren(motsvarande) dam respektive herr


22 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET• Tävlingar, tävlingsliknande spel ochuppvisningar med TV-visning• Tävlingar, tävlingsliknande spel ochuppvisningar som spelas med deltävlingari och utanför Sverige2.2.2. Riksomfattande handicaptävlingarHär avses tävlingar arrangerade på fler änen golfklubb inom fler än ett distrikt därresultaten/placeringarna räknas sammaneller är kvalificerande för distrikts-, region-,riks- eller världsfinal.För dessa tävlingar skall SGF:s tillståndinhämtas, om så inte sker kan påföljdutdömas.För tävlingar med finalspel utomlandsgäller att:• det verkligen är en finalresa och inte ettpris;• finalisterna är minst 15 stycken;• finalisterna utsetts på minst fem kvalplatser;• kvaltävlingarna var och en har varitöppna för minst 15 deltagare;• det finns hederspris att tävla om i finalen;SGF söker, när man godkänt tävlingen,tillstånd hos det landsförbund, därfinalen skall äga rum. Arrangörens tillståndsansökanskall innefatta ekonomiskkalkyl, där det framgår vilka kostnaderper deltagare som täcks av arrangören.Det totala marknadsvärdet av det somerbjuds deltagarna i finalen får inte överstiga20.000 kronor per deltagare.Kostnaden för tillstånd fakturerar SGFden sökande direkt. För tävlingar somavslutats med världsfinal gäller speciellaregler. Ansökan till SGF erfordras.2.3 EVENEMANG PÅ GK MED EXTERNARRANGÖRVid anlitande av extern konsult förgenomförande av tävling, tävlingsliknandespel och uppvisningsspel bör skriftligöverenskommelse (avtal) träffas omersättning till denne.2.4 ÖVERORDNADE MYNDIGHETERSGF:s överordnade myndigheter rörandetävlingar är RF, R&A och EGA.I tvister är SGF högsta beslutandenationella organ. SGF kan i sin turhänskjuta frågor som rör Spelets regler,utrustningsfrågor och amatörfrågor tillR&A samt övriga frågor till RF.2.5 VILLKOR FÖR DELTAGANDE I TÄVLING2.5.1 Öppen golf i SverigeRätt att deltaga i svenska golftävlingar tillkommermedlemmar, amatörer, professio-


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 23nella, non-amateur samt spelare underreamatörisering, tillhörande golfklubb/organisation som är medlem eller anslutentill sitt lands golfförbund under förutsättningatt spelaren uppfyller de villkor som stipuleratsi ”Villkor för tävling” enligt kapitel 5.I nästan alla svenska golftävlingar spelasöppen golf. Undantag görs för internationellaamatörtävlingar, viss branschtävlingsverksamhetsamt vissa juniortävlingar.2.5.2 Scratchtävlingar med prispengaröppna för amatörerArrangerande klubb har alltid ansvaret föratt amatörreglerna efterlevs.Tävlingsledningen måste, innan tävlingenstartar, veta vilka av deltagarnasom har kategori PGA eller NA och somdärmed har rätt att ta emot prispengar.Spelare med katergori amatör eller REAMhar ansvaret att varken spela om prispengareller ta emot nyttopriser som överstiger deti amatörreglerna tillåtna värdet.Förutom prispengar skall arrangörsklubbentillhandahålla ett prisbord för amatörer.Fördelningen av prispengar och amatörpriserskall fastslås före tävlingens början.2.5.3 Internationell representationFör att representera Sverige i landslag ellerinternationell tävling krävs medlemskap isvensk golfklubb. Spelare med dubblamedborgarskap kan inte representeraSverige om spelaren tidigare under kalenderåretrepresenterat annan nation.Undantag: Om arrangörsorganisationenexv. en internationell tour har andra tävlingsbestämmelsergäller i så fall dessa.2.5.4 Tävlingar utomlandsÅrsvis meddelar SGF generellt tillstånd förklubbarna att fatta beslut om enskildmedlem skall få tävla utomlands.Klubben kan sedan ge generellt tillståndför samtliga medlemmar alternativt förbehållasig rätten till individuell prövning.Därefter äger medlem i svensk golforganisationrätt att utan ytterligare tillstånddelta i öppna utländska tävlingar.Deltagande i internationella mästerskapkräver oftast tillstånd från SGF som ocksåansvarar för anmälan.Svensk medborgare får vid inget tillfälledelta i tävling i land som är underkastatbindande FN-sanktion.2.6 KLUBBTILLHÖRIGHET – BYTE AVHEMMAKLUBBUnder ett kalenderår är det endast möjligtatt representera en hemmaklubb i öppenscratchtävling eller öppen scratchtävlingför klubblag exv. SGF:s nationella serie-


24 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETsystem. Spelare som är medlem i fler änen klubb har ansvaret att själv, inför varjekalenderår, välja vilken hemmaklubb spelarenvill tillhöra.En spelares medlemskap i hemmaklubbenkan upphöra eller byte kan skeav annan orsak.Har spelaren under kalenderåret deltagiti öppen scratchtävling eller öppenscratchtävling för klubblag exv. SGF:snationella seriesystem är det, i princip,inte möjligt att representera den nyahemmaklubben i sådana tävlingar.Regler för tävling för klubblag inomett distrikt regleras av respektive distrikt.2.7 REKOMMENDATION FÖRAVSTÅNDSMARKERINGARAvståndsmarkeringar på banan skall i förstahand utvisa avståndet från markeringentill greenens mitt.Plattor i fairway rekommenderas varavita för 200 m, gula för 150 m och rödaför 100 m.2.8 POLICY RÖRANDE UTEBLIVANDEFRÅN TÄVLINGSpelare som utan avanmälan eller godtagbartskäl uteblir från start i tävling påhemmaklubb, skall behandlas i enlighetmed kapitel 13. Påföljden bör som regelvara avstängning från deltagande i tävlingarunder nästkommande två veckor.Vid öppen tävling skall anmälan ske tillspelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd.Anmälningsavgiften skall betalas omdetta inte skett tidigare. Avgiften skallvara betald senast före start i nästa tävling.Om spelarens uteblivande har singrund i ofullständiga eller oklara tävlingsbestämmelser,skall detta betraktas somgodtagbart skäl.2.9 POLICY RÖRANDE SÄKER GOLFUnder tävling och utövande av golfspel iövrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjeroch bestämmelser beträffande Säker Golf.Information om Säker Golf finns påsgf.golf.se – banservice – skrifter2.10 POLICY OM ALKOHOL, DOPNINGOCH TOBAKSGF följer RF:s alkoholpolitiska riktlinjer:”Idrottsrörelsen ställer sig bakom samhälletsmål att minska alkoholkonsumtionenoch framför allt att senarelägga ungdomarsalkoholdebut. Inom idrottsrörelsen skallvi vara medvetna om att allmänhet ochmedia ställer större krav på oss än pågemene man när det gäller förhållandettill alkohol”.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 25Åtgärder vid brott mot SGF:s policyrörande alkohol, dopning och tobakregleras i 2.10.4.2.10.1 Policy om alkoholFrån SGF:s sida accepteras inte att alkoholhaltigadrycker konsumeras underpågående rond eller vid spel på en golfklubbsövningsområden.En spelare får heller inte vara berusadeller på annat sätt påverkad av drogerunder spel på en golfbana.2.10.1.1 Policy om alkoholhaltiga dryckersom priser och namn i tävlingarAlkoholhaltiga drycker med styrka högreän 15 volymprocent får inte delas ut sompriser i tävlingar och får heller inte gesreklam för i samband med tävling.Undantag för reklam gäller i utrymmendär alkohol, enligt lagstiftning, får säljas ochförtäras.Klubben har ansvaret att alkoholhaltigadrycker med styrka lägre än 15 volymprocentinte utgör ett dominerade inslag i tävlingssammanhangexv. som reklam för priser.En golftävling där spritprodukters varunamnframgår får inte anordnas. En golftävlingfår, i sitt namn eller i tävlingsbestämmelserna,inte heller innehållauppmaningar, kommersiella slogans ellerbudskap som uppmanar till förtäring avalkoholhaltiga drycker.Tävlingar där varunamn för vin- ellerölprodukter ingår kan få förekomma eftersamråd med SGF.Reklam för alkoholhaltiga dryckermed styrka lägre än 15 volymprocent fårförekomma, men får inte utgöra ettdominerande inslag på banan eller i anslutningtill klubbhusområde, parkering,övningsområden eller utrymme där barnoch ungdom vistas.Ovanstående restriktioner gäller ävenför de tillfällen då golfbanan är upplåtenför företagsgolf, branschgolf, etc.2.10.2 Policy om dopningEn spelare får inte inta några dopningsklassademedel. Därför är det en spelaresskyldighet att känna till den av WADAfastställda listan på sådana dopningsklassademedel vilken RF följer.Spelare, som gör sig skyldig till dopningliksom den som hjälper honom, kanbestraffas med avstängning från allidrottslig verksamhet.Spelaren är skyldig att själv ta reda påom ett medel han använder är dopningsklassat.Ingen kan i efterhand säga”det visste jag inte om”.All information rörande dopningsrelaterade


26 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETfrågor finns på RF:s hemsida www.rf.seFörteckning över läkemedel som fallerunder dopningsreglerna utges av RF.Aktuell lista publiceras på RF:s hemsidawww.rf.seVid minsta osäkerhet ifråga om brukav läkemedel i samband med idrott, rådfrågaalltid läkare, apotek eller ansvarigidrottsorganisation.Dopningstester kan utföras när somhelst och var som helst såväl i Sverige somutomlands. Idrottsutövare kan inte vägraatt ställa sig till förfogande om han bliruttagen till test. En vägran bedöms utgörapositivt prov.2.10.2.1 Dispens och dispensansökanNationellt har dispensregler tillkommitför att möjliggöra för idrottsutövare, somunder kortare eller längre tid på medicinskagrunder måste använda dopningsmedel,att utöva sin idrott.Individuell dispensSpelare som står på medicin upptagen pådopningslistan och som året innan deltagiteller under året avser att delta i Europatourtävlingi Sverige, Internationellt mästerskapi Sverige, Lag-SM, SGT herrar eller damer,samt JSM Match, JSM Slag samt Finalenför JSM Klubblag för juniorer skall ansökaom dispens enligt RF:s dispensregler.Dispens kan beviljas för användare avvisst/vissa läkemedel för en tidsbegränsadperiod.Blanketter för dispensansökan finns påRF:s hemsida www.rf.seGenerell dispensRF:s dopningskommission har beviljatgenerell dispens i Sverige för övriga golfspelare(som ej deltar i ovan nämnda tävlingar)enligt följande:A. Läkemedlet används för medicinsktbruk och attB. detta kan styrkas vid dopningskontrollmed läkarintygDispens omfattar inte läkemedel sominnehåller amfetamin, anabola steroider,EPO, kokain, probenecid och testosterondels HCG, LH, HGH, IGF1 samt allafrisättande faktorer och deras analoger fördessa substanser.Svenska Golfförbundets förbundsläkareoch handläggare i dopningsfrågor kan svarapå frågor om ytterligare information ärnödvändig.2.10.3 Policy om tobakSGF anser att tobaksbruk inte hör ihop


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 27med golfspel. Golfklubb eller annanarrangör av tävling har själv att bestämmavilka regler som skall gälla under tävlingsspelet.SGF anser att användandet avtobaksprodukter i av SGF arrangeradeungdomstävlingar inte bör förekomma.Golfklubb har själv att bestämma vilkaregler som i övrigt bör gälla på golfbananoch i klubbhuset.En golftävling där tobaksproduktersvarunamn framgår får inte anordnas. Engolftävling får, i sitt namn eller i tävlingsbestämmelserna,inte heller innehållauppmaningar, kommersiella slogans ellerbudskap som uppmanar till användandetav tobaksprodukter.2.10.4 Förseelser i strid mot SGF:s policyrörande alkohol, dopning och tobakNär en spelare befinner sig på banan, påövningsområdet eller i klubbhusområdetoch begår ett brott mot SGF:s policy enligtovan eller mot klubbens ordningsföreskrifteri denna fråga, kan spelaren komma att avvisasfrån banan, övningsområdet respektiveklubbhusområdet och från klubbstyrelsendessutom ges en skriftlig varning. Undantaggäller för utrymmen där alkohol, enligtlagstiftning, får säljas och förtäras.Sker incidenten under tävling reglerartävlingsbestämmelserna påföljden.Enligt Regel 33-7 kan en spelare som görsig skyldig till ett allvarligt brott mot Etikettendiskvalificeras av tävlingsledningen.2.11 POLICY OM HASARDSPELNär hasardspelsmotiv, s.k auktion-sweepstakes,totalisatorspel etc. blir en del av golfspeletkan stor skada ske – skada som hotarbåde golfspelets och individuella spelaresintegritet. Alla kategorier av spelare bördärför undvika att delta i sådant hasardspel.En amatörspelare kan dessutom förlorasin amatörstatus genom sitt deltagande.Klubbarna uppmanas därför att ta avståndfrån alla former av organiserat hasardspel.Spelare och GK, vars uppförande skadatgolfen, ådrar sig bestraffning och påföljd.Se kapitel 13.I alla sammanhang är spelaren personligenansvarig för överträdelser mot amatörreglerna.I de fall klubben brustit i sin kontrollskyldighetställs även klubben ansvarig.Det är tillåtet att slå vad och satsa på sigsjälv eller sitt lag i enskild tävling men detbetraktas som att spela för ekonomiskvinning och skadligt för golfsporten omvinsten vid vadslagning överstiger detbelopp som stipuleras i amatörreglerna.Det är heller inte tillåtet att ackumulerapengar från flera tävlingstillfällen.


28 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 293TÄVLINGSVERKSAMHETPÅ GOLFKLUBB3.1 EXEMPEL PÅ ENTÄVLINGSKOMMITTÉS (TK) UPPGIFTERUppräkningen sker utan rangordning.• Utöva klubbstyrelsens mandat vidtävling.• Utse tävlingsorganisationer för klubbenstävlingar.• Fastställa rutiner för hur man hanterarav TK arrangerade tävlingar.• Utarbeta ett tävlingsprogram där samordninghar skett med andra kommittéerinom GK.• Utarbeta GK:s tävlingsbestämmelser.• Utarbeta en detaljerad instruktion förtävlingsfunktionärer.• Utse och utbilda klubbens tävlingsfunktionärergenom att utnyttja SGF:shandböcker.• Verka för spel- och tävlingsutbyte medandra klubbar.• Svara för att regler, golfvett och tävlingsbestämmelserföljs.• Ansvara för att klubbens tävlingsverksamhetgenomförs enligt Spelets regler.• Årligen revidera klubbens lokala regler isamarbete med distriktets regelkommitté.• Föreslå ordningsföreskrifter för spel påbanan och övningsområde.• I samråd med banansvarig besluta ombanmarkeringar.• Verka för snabbare rondtider.• Samverka med distriktets tävlingsansvariga.För att säkra tävlingar ekonomiskt är detlämpligt och ofta nödvändigt att etablerasamarbete med en eller flera sponsorereller reklamköpare.En huvudsponsor önskar ofta få sittföretags eller någon av dess produktersnamn med i namnet på tävlingen ochäven produkter som priser. I kapitel 2.10finns viss information beträffande SGF:spolicy för detta.3.2 SAMORDNING MED GDF OCH SGFEn GK beslutar i princip självständigt omsitt tävlingsprogram.När det gäller öppna scratchtävlingar,bör en samordning ske med distriktoch/eller SGF.Grunden för både distriktens och GK:stävlingsprogram är SGF:s program förförbundstävlingarna. SGF är dessutom


30 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETbundet av de internationella programmenför såväl amatörtävlingar som proffstävlingar.Inom distrikt och i förekommande falläven inom regioner omfattande flerasamarbetande distrikt bör man tidigtunder aktuell planeringsperiod för nästasäsong fastställa tider och platser för DMoch KM, eventuella distriktsmatchersamt andra större tävlingar, vare sig dearrangeras av distriktsförbundet eller avnågon GK.Även mer breddgolfbetonade öppnatävlingar, exempelvis golfveckor, damdagar,seniortävlingar, ungdomsläger, generationsochparspelstävlingar bör samordnasinom distrikten.3.3 ÅRSPLAN1. SGF fastställer programmet för nästaårs förbundstävlingar och meddelardetta till GDF2. TK utvärderar årets tävlingar påklubben.3. SGF presenterar programmet för nästaårs förbundstävlingar till GK sombeslutar om deltagande.GDF fastställer sitt tävlingsprogram förnästföljande år.Samordning av klubbarnas öppna tävlingarsker vid distriktens ERFA-träffar4. Preliminärt tävlingsprogram för nästföljandeår påbörjas.5. Klubbens tävlingar registreras i GITdär vissa skall godkännas av GDF.6. Fastställande av årets nya tävlingsprogram.7. Utbildning av och genomgång medårets tävlingsfunktionärer.Exempel på Årsplan:GKGDFSGF 1Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April233+43+45 66677773.4 GK:S TÄVLINGSBESTÄMMELSERGK:s bestämmelser för tävling utarbetas avTK och skall efter styrelsens godkännandepå lämpligt sätt meddelas medlemmarna.Dessa kan gälla för kort eller lång tid ochskall anslås på klubbens anslagstavla,hemsida eller på annan lämplig plats.3.5 TÄVLINGSPROGRAMMed undantag för helt nya GK ärver TK årfrån år vissa ”obligatoriska” tävlingar. Detär främst tävlingar om vandringspriser,KM etc. Sådana tävlingar brukar av hävdspelas på vissa bestämda tider undersäsongen.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 31De veckohelger och övriga helgdagar somåterstår disponeras för övriga tävlingar.En del av dessa dagar bör vara helt tävlingsfriamed hänsyn till medlemmar som intevill tävla. Vissa tävlingar bör förläggas tillvardagar.3.6 PÅVERKAN PÅ BANVÄRDERINGPå en bana som saknar giltig banvärderingkan handicapronder inte spelas.3.6.1 Bana utan giltig banvärdering –handicaprond eller inteEn bana kan tillfälligt sakna giltig banvärdering,exempelvis till följd av att:• Vinterförhållanden råder• Banan har fler än två provisoriska greener• Banan avviker i total längd mer än 100meterResultat uppnådda på sådana banor kandärför inte ligga till grund för handicapronder.Respektive klubb skall själv avgöraoch besluta när en bana saknar giltig banvärdering.Ett sådant beslut skall anslås.3.6.2 Bana med giltig banvärdering – handicaprondeller inteDet förekommer spelformer vilka inteklassas som handicapgrundande.Information om dessa finns i kapitel 10.En rond kan även bli annullerad somhandicaprond till följd av gjorda resultat– detta beskrivs i kapitel 9.Ytterligare information finns iHandicapregler 2008 – 2011.3.7 TIPS FÖR EN BRA BLANDNING AVTÄVLINGSVERKSAMHETEN PÅ EN KLUBB• Tidigt på säsongen spelas en välkomsttävling,gärna parspelstävling. Det är entävling som i första hand syftar till attintroducera nya medlemmar i klubbgemenskapen.Spelformen kan varagreensome, fyrboll eller foursome gärnaslaggolf eller poängbogey. Start frånflera utslagsplatser kan vara lämpligt.• GK med 18-hålsbana bör arrangera enegen öppen scratchtävling gärna i samarbetemed en grannklubb. Det rekommenderasatt arrangera den över 54hål med 36 hål kvalificering och 18 hålslutspel. Diskuterar GK att arrangeraen tävling på hög nationell nivå ochmed prispengar kan SGF ge informationom detta.• Som komplettering till den öppna scratchtävlingenbör en GK anordna tävlingarför dem som har singelhandicap ochsom regel har få möjligheter att delta ielittävlingar. En sådan tävling bör spelasi form av scratchtävling över 36 hål påen dag.


32 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET• ”Segrare möter segrare” är en tävlingmellan vinnarna i årets individuellaklubbtävlingar. Den spelas sist påsäsongen. Slagtävling 18 hål med handicapär det bästa spelsättet.• Vardagstävlingar (motsvarande) – gärnakombinerade med en ”running eclectictävling”över hela säsongen – har visatsig vara ett uppskattat inslag i tävlingsprogrammet.Vardagstävlingarna kanomväxlande vara slagtävling, slaggolfoch poängbogey.• Klubbmatcher är betydelsefulla tävlingar.Man får träffa golfare från andra klubbar.Formerna kan variera, men det har visatsig lämpligt att sätta samman lagenmed spelare från flera olika kategorier –herrar, damer, juniorer, veteraner etc.Inom varje kategori kan matcherna spelasklassvis med eller utan handicap.• Scratchtävlingar kan arrangeras med enklassvis indelning inom mindre handicapintervall.• Minst en matchtävling, utsträckt översäsongen eller del av den, bör vara medi programmet.• Foursome-, greensome- och mixedtävlingarbör också förekomma.• För att stimulera ovana tävlingsdeltagareoch medlemmar med hög handicap ärscramble en lämplig tävlingsform.• Samordna gärna tävlingsprogrammetoch tävlingsutbytet med närliggandeklubbar vilket gör tävlingsprogrammetmer intressant och frigör tävlingsdagar.3.8 REKOMMENDATIONER TILLTÄVLINGSARRANGÖRER3.8.1 RondtiderFör att undvika att tävlingsspelet tar onödigtlång tid (långa rondtider) redovisashär tips för hur tävlingsledningen kanpåverka att spelet flyter bra på banan.• Startintervallen är en stor grundförutsättningför att skapa en bra spelrytm,antalet spelare i bollarna är en annan.Rekommenderade startintervaller för 4-bollar är 10 – 12 min. och för 3-bollar9 – 11 minuter, men lokala förutsättningarkan skapa andra startintervall.I tävlingar med stora startfält kan detvara lämpligt att varannan timme lämnaen starttid fri.• Valet av spelform. En fyrboll slagtävlinggår betydligt långsammare än en slagtävlingsingel och lottad i 3-bollar.• Bansträckning och bankondition påverkarrondtider. Börjar tävlingen på ettpar 3-hål eller ett kort eller långt par 4-par 5-hål? Finns sträckningar på banansom stoppar upp spel? Hur ser ruff och


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 33semiruff ut och är det många blindahål, utslag, transportslag eller inspel?Det gäller att undvika onödigt letandevarför Forecaddie kan övervägas.• Informera spelarna om möjligheten attspela provisoriska bollar.• Att ha en starter skapar förutsättningarför att fältet startar på rätt tid.• Årstiden och vädret kan underlätta ellerstöra hur tävlingen flyter.• Skall tävlingen startas från en eller tvåtees, eller skall kanonstart tillämpas?• Vilka lokala regler gäller för tävlingen,exempelvis lägesförbättring?• Då tävlingen pågår underlättas spelrytmenom tävlingsledningen följer spelet utepå banan och ingriper om en boll intehåller sin plats i fältet eller ingriper omannat händer som kan påverka spelet.3.8.2 Priser och rekommenderad fördelningI tävlingar bör man ha ett prisbord somger ett pris till varje påbörjat 7-tal deltagare.Vid tävlingar då minnespriser delas uträcker det med tre priser i varje klass. Ettprisbords värde bör vara 75% av anmälningsavgifterna,resterande 25% behållesför täckande av tävlingskostnader. Då ensponsor skänkt hela eller delar av prisbordetbör samtliga anmälningsavgifter tillfallaklubben till förmån för exempelvis junioroch/ellerelitverksamheten.Tabell över rekommenderad fördelningAntalstartande4 – 78 – 1415 – 2122 – 2829 – 3536 – 42Antalpriser123456Prisfördelning i % avtotalt prisvärde10067, 3350, 30, 2050, 25, 15, 1040, 25, 20, 10, 533, 25, 20, 10, 7, 5Prisutdelning vid vanliga klubbtävlingarsker enklast i direkt anslutning till tävlingensavslutning (ev. sedan varje klass spelatsfärdigt), medan utdelning av KM-priser ochvandringspriser bör ske vid årsmötet, höstavslutningeneller annat högtidligt tillfälle.Antalet priser bör anges på startlistan.I samband med upprättandet av prisbordetmåste man beakta eventuella konsekvenserav skattereglerna. Skattereglernaföreskriver att nyttopriser endast får uppgåtill ett visst belopp utan att skyldighet förlämnande av kontrolluppgift inträder.Skatteverket kan lämna aktuella upp-gifteröver vilka bestämmelser som gäller.Klubben har alltid ansvaret för att, i förekommandefall, kontrolluppgifter lämnas påpriser som utdelats vid tävlingar på klubben.3.8.3 ScratchpriserI en handicaptävling är det lämpligt attäven ha pris för bästa bruttoresultat.


34 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET3.8.4 Priser enligt AmatörreglernaEn spelare som är amatör spelar golf utantanke på inkomst eller ekonomisk vinning.I handicaptävlingar får det inte förkommapriser som strider mot amatörreglerna.Kontanter, eller priser somenkelt kan konverteras till pengar, kaninte heller förekomma som pris till enicke-amatör i en handicaptävling. I vanligaklubbtävlingar rekommenderas minnespriser.Minnespriser med bestående gravyrpåverkar inte amatörstatus och kontrolluppgiftför sådana priser behöver intelämnas.Ett pris (även hole-in-one) får inte haett marknadsvärde som överstiger vadsom sägs i amatörreglerna.Ytterligare information omAmatörreglerna finns i kapitel 11.3.9 AVTAL MELLAN TÄVLINGSARRANGÖROCH GOLFKLUBBOm ett företag avser att arrangera en golftävlingskall det finnas ett skriftligt avtalmellan företaget och klubben där tävlingsbestämmelseretc. regleras.För tävlingar som spelas på flera banorinom samma distrikt tecknas avtalet medGDF och för tävlingar som berör mer änett distrikt med SGF.Klubben utser tävlingsledare somansvarar för att golfens regelverk efterlevs,att deltagarnas medlemstillhörighet kontrollerassamt att bestämmelserna i SpelochTävlingshandboken följs. Förslag tillavtal finns i bilaga 15.9.3.10 LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTERLokala ordningsföreskrifter skall inte förväxlasmed lokala regler. De är ordningsföreskriftersom utfärdas av en klubb ochgäller främst uppträdande på klubb ochbana, säkerhetsfrågor för spelare och banpersonal,hur spelet skall flyta på banan etc.Lokala ordningsföreskrifter har ingenpliktpåföljd för brott mot dem, men enklubb kan fastställa andra typer av påföljderexempelvis:”Överträdelse av lokal ordningsföreskriftkan leda till tillsägelse eller annan disciplinäråtgärd.”Disciplinära åtgärder beskrivs i Kapitel 13.Exempel på förslag till formulering av ettantal lokala ordningsföreskrifter, inklusivefördjupningstext med mer informationför sådana föreskrifter, finns dessutom iSpel och Tävling – Infobanken påhttp://rk.golf.se/


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 354TÄVLINGSORGANISATIONEN4.1 TÄVLINGSORGANISATIONEn tävlingsorganisation består av ett antaltävlingsfunktionärer med olika arbetsuppgifterallt ifrån parkeringsvakt till tävlingsledareoch storleken på tävlingsorganisationenstyrs av funktionärsbehovet förden tävling som skall arrangeras. En onsdagstävlingöver 9 hål har kanske bara entävlingsfunktionär medan en deltävlingpå Europatouren kräver över hundrafunktionärer.Klubbarnas TK utser tävlingsorganisationefter behoven för varje tävling.4.2 TÄVLINGSLEDNINGTävlingsledning är den del av tävlingsorganisationensom genomför tävlingen enligtRegel 33 och 34. Då tävlingsledningensarbete regleras av Spelets regler är det viktigtatt den inte är alltför stor; idealet är kanske2–3 personer för en öppen scratchtävlingmedan en mindre klubbtävling kan ledasav 1–2 personer. Det är också viktigt attde tävlande vet vilka som ingår i tävlingsledningeneftersom det är tävlingsled-ningen som tolkar golfregler, tävlingsregleroch lokala regler om inte domare utsettsför tävlingen. En tävlingsledning har detslutgiltiga beslutet enligt Regel 34-3.4.3 TÄVLINGSLEDARETävlingsledaren (TL) är den person som ärytterst ansvarig för ledandet av tävlingsorganisationenoch ingår självfallet i tävlingsledningen.Det bör vara en personmed relativt stor egen tävlingserfarenhetsom har god inblick i golfregler och tävlingsbestämmelsereftersom denne skallleda och genomföra tävlingen enligtRegel 33 och 34. Tävlingsledaren skalläven se till att tävlingen genomförs på ettidrottsligt riktigt sätt. Tävlingskommitténpå klubben bör även organisera back upservice för tävlingsledare då behov finns.De tips som gäller för domare nedangäller även tävlingsledaren/tävlingsledningen.4.4 TOURNAMENT DIRECTORVissa tävlingar kan även ha en TournamentDirector (TD) som då har ansvaret för det


36 SVENSKA GOLFFÖRBUNDEToperativa genomförandet av tävlingen. Fördet praktiska genomförandet bör det dessutomfinnas en Tävlingsledare (TL) somdå bland annat har personalansvaret i tävlingsorganisationenoch ansvaret för atttävlingens administration fungerar.4.5 DOMAREEn domare är en person som utsetts avtävlingsledningen att följa spelet och somskall se till att spelet sker i enlighet medSpelets regler. Domaren ingår i tävlingsledningenoch är den som tolkar golfregler,tävlingsregler och lokala regler.Under tävlingen vägleder/hjälper domarenspelarna i regelsituationer och ser tillatt spelet flyter efter uppsatta tidsramar.Som domare måste man förbereda sinarbetsuppgift, vilket kan omfatta allt frånbanbesök till studier av golfregler/decisionsstyrda av tävlingens spelform etc. Föraktuell tävling finns det kanske en särskildtävlingsledarmanual som är viktig att läsa in.Se vidare i SGF:s domarmanual varifrånnedanstående tips hämtats:Några tips för domare, tävlingsledareoch tävlingsledning:Tips inför banbesöket• Uppdatera och kontrollera markeringar(vita, gula, röda, blå, blå-vita och orange)på banan• Ta reda på var på banan regelproblem/regelsituationer kan uppstå• Bestämma nivå på eventuell MUAmarkering• Kontrollera om det finns bra droppningsmöjlighetervid MUA och vattenhinder. Behövs eventuellt dropprutor?• Kontrollera var problem kan uppstå isamband med regn; på greener, tees,fairways, foregreener.• Kontrollera bunkrar och bunkerkanterYtterligare information och tips finns iKapitel 15, Course set Up.Tips för en domares uppträdande motspelareEn domare uppfattas ofta som en auktoritetsom delar ut pliktslag varför domarensuppträdande, kroppsspråk, sätt att tilltalade tävlande etc. kommer att underlättaeller försvåra domararbetet.Eftersträva att alla spelare vid något tillfällesett vem som är domare. Detta underlättasgenom att du rör dig motsols genom spelfältet.En domare skall vara lättillgänglig menaldrig påträngande under spelet. Låt spelarnasjälva klara ut de situationer de befinnersig i. Ingrip endast då du ser att


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 37regelbrott håller på att ske.Fråga hellre om spelaren behöver hjälpän att ”tränga dig på”.Ta god tid på dig och svara sakligt ochbestämt – gärna med regelhänvisning –och med ett leende på frågor och låt aldrigspelaren känna sig utlämnad/fånig i deregelsituationer denne hamnat i.Undvik att bära solglasögon i diskussioneroch samtal med spelare.Domarens regelkompetens bör aldriganvändas på ett auktoritativt sätt.Låt hela ditt arbete som domare visa attdu är till för att underlätta spelet för detävlande.Tips på lämplig utrustning• Regelbok och Decisions on the Rules ofGolf.• Scorekort, tävlingsregler och lokala regler.• Startlista och anteckningsmaterial.• Ett måttband och en längre lina att tolkalinjen och bollens läge mellan banmarkeringar.• Tidtagarur/klocka samt tidsschema dåsådant används.• Varma kläder för olika väderförhållanden.Exempel på arbetsuppgifter för Domareoch Tävlingsledning•Hur ser tävlingsregler och lokala reglerut och hur är de tillgängliga för spelarna?• Vilken tid är officiell tid?• Kommer starter och forecaddie attfinnas och vilken utrustning ochinstruktion har denne?• Hur är registreringen av de tävlandeorganiserad?• Hur är scorekortsmottagningenorganiserad?• Hur löses regeldiskussioner för ochmed de tävlande innan de lämnar inscorekorten?Tips på agerande om spelare medföreller använder otillåten klubbaFöre ronden:Titta om klubban finns på de officiella listornaöver tillåtna eller otillåtna klubbor.Listorna finns både på www.usga.org ochwww.randa.org Finns inte klubban pånågon av listorna – rekommendera attspelaren inte medför den under ronden.Under ronden:Stör inte spelare under pågående rond –klubban kan vara godkänd.Samla underlag – har klubban använtseller bara medförts.Efter ronden:Klara ut sakförhållande med spelaren efter


38 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETavslutat spel men innan scorekortet ärinlämnat.Regel 4 reglerar påföljd om otillåtenklubba använts eller bara medförts.4.6 STARTEREn starter har en mycket viktig funktion itävlingsverksamheten. Startern skall se tillatt startfältet kommer iväg i rätt tid enligtstartlistan. Startern skall även se till attspelarnas start kan genomföras så störningsfrittsom möjligt. Eftersom en starterhar en omfattande kontakt med spelarnaär det väldigt viktigt att definiera omdenne ingår i tävlingsledningen eller inte.Här följer några tips för utrustning ochuppgifter för en starter.Utrustning• Startlista.• Klocka.• Lokala Regler och Tävlingsregler somgäller för aktuell tävling.• Scorekort, pennor och greenlagare ireserv för spelare som glömt det.• Flaggplaceringar om sådana används.• Penna att identifieringsmärka bollarmed.• Eventuellt extra Regelböcker.• Eventuellt tidsschema till spelarna ibollen.• Övrigt efter tävlingsledningens beslut.Exempel på arbetsuppgifter• Ropa upp och samla spelarna i nästaboll senast 5 minuter före start utan attstöra spelare som skall slå ut.• Känna till förfarandet som gäller vid senankomst till start enligt Regel 6-3.• Hälsa spelarna välkomna och meddeladen inbördes startordningen.• Dela ut det som eventuellt skall delasut.• Påminna om Tävlingsregler och LokalaRegler.• Påminna om max antal klubbor ibagen.• Påminna om byte av scorekort.• Påminna spelarna att annonsera bollmärkeoch identifieringsmärkning.• Påminna om att återlägga uppslagnatorvor och att laga nedslagsmärken pågreen.• Påminna om vikten av att medföraklocka vid tävlingsspel.• Upplys spelarna var scorekortsinlämningensker.• Övrigt enligt tävlingsledningens beslutexv. om det finns forecaddies och i såfall vilken instruktion denne har.• Meddela TL/TD om starten blivitförsenad.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 39• Önska spelarna lycka till och ge klarteckenför förste spelare att slå ut enligtaktuell starttid.Instruktioner för en starter bör ävenomfatta förfarande om spelare kommerför sent till start. Se Regler för Golfspel2008–2011, Regel 6-3.Om startern inte ingår i tävlingsledningenskall alla diskussioner om och tolkningarav golfregler, tävlingsregler ochlokala regler skötas av domare eller tävlingsledning.4.7 REGEL 33 OCH 34Tävlingsledningen leder tävlingen enligtriktlinjerna i dessa två golfregler och detär därför av yttersta vikt att tävlingsledareoch tävlingsledning är väl insatta i tillämpandetav dessa regler. Det som beskrivshär är påpekanden och förtydliganden avregeltexten, som finns i Regler för Golfspel2008–2011.4.7.1 Regel 33 – här ges endast ett sammandrag.För regeltexten hänvisas till Regel 3333-1 TävlingsbestämmelserBra och noggranna tävlingsregler skapargoda förutsättningar för att kunnagenomföra tävlingen på ett smidigt sätt.Jämför med Regel 6-1 som reglerar spelarenseget ansvar i tävlingen.33-2 Banana. Fastställa gränserHandlar om samverkan mellan tävlingskommitté,tävlingsledning, banansvarigoch banarbetare. Att det finns fasta rutinerpå klubbarna för detta arbete därregelkunnig personal ansvarar för banmarkeringarkan inte nog påpekas.b. Nya hålReglerar hur och när nya hål får skäras.c. ÖvningsområdeReglerar ansvaret för var och hur övningsspelfår ske före och under en tävling.d. Ospelbar banaVid extrema väderleksförhållanden kantävlingsledningen tvingas ta ospelbara hålur spel, korta hål för att kunna genomföraen tävling eller till och med annulleraen rond/tävling.33-3 Starttider och startordning (”bollar”)Handlar om lottning och fastställandet avstarttider.33-4 Fördelning av handicapslagHandlar om fördelning av spelhandicapenligt index.


40 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET33-5 ScorekortHandlar bl.a. om tävlingsledningens ansvari samband med resultathanteringen.33-6 Avgörande vid lika resultatTävlingsledningen skall fastställa hur ettavgörande skall ske vid lika resultat i entävling.Om exv. särspel skall genomföras skallsärspelshålen vara kända före start av rondeller senast inför start av den avslutandefinalronden.Information om avgörande vid likaresultat finns i kapitel 8.4.33-7 Diskvalifikation.Tävlingsledningens rättObservera att det är tävlingsledningen isin helhet som fattar beslut enligt dennaregel. Detta visar vikten av att ha en litenoch lätthanterlig tävlingsledning och denbör också vara känd för de tävlande.En tävlingsledning har rätt att diskvalificeraspelare för allvarliga brott mot etiketten.33-8 Lokala reglera. Riktlinjerb. Upphäva eller ändra en regelEn lokal regel får inte ersätta eller modifieraen golfregel.4.7.2 Regel 3434-1 Protester och pliktera. MatchspelHandlar om protester inlämnade till tävlingsledningeni enlighet med Regel 2-5.b. SlagspelDet är viktigt att aldrig fastställa en resultatlistaoch genomföra en prisutdelning omdet finns oklarheter i regelsituationer förtävlande där regelbeslutet kan komma attpåverka placeringen i resultatlistan.Misstag gjorda av tävlingsledningensom påverkar placering av tävlande tillföljd av exempelvis felräkning av resultatskall, om det är praktiskt möjligt, rättastill även efter det att resultatlistan fastställtsoch prisutdelning genomförts.I Decisions on the Rules of Golf finnsexempel på hur en tävlingsledning kanagera i sådana situationer.34-2 Domares beslutDomaren ingår i tävlingsledningen och ärden som tolkar golfregler, lokala regleroch tävlingsregler. Finns domare utseddför tävlingen skall namnet anges i tävlingsreglernaoch, om sådana används, delokala reglerna. En domares beslut ärslutgiltigt.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 4134-3 Tävlingsledningens beslutFinns ingen domare utsedd är det tävlingsledningensom tolkar golfregler, lokalaregler och tävlingsregler. Vilka som ingår ien tävlingsledning skall anges i tävlingsreglernaoch, om sådana finns, de lokalareglerna. En tävlingslednings beslut ärslutgiltigt.Om en tävlingsledning inte kan fatta slutgiltigtbeslut hänskjuts tvist eller tveksamhetenligt följande rekommendation:• Klubbens kommitté som har ansvaretför tävlings- och regelfrågor.• Distriktets kommitté som har ansvaretför tävlings- och regelfrågor.• SGF:s Regelkommitté som ansvarar förtävlings- och regelfrågor.


42 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 435VILLKOR FÖR TÄVLING OCH UNDER-LAG FÖR TÄVLINGSINBJUDAN5.1 ALLMÄNTVillkor för tävling beskriver de förutsättningar,enligt inbjudan, som gällerför en tävling innan själva genomförandetav tävlingen. En del villkor för tävlingkan gälla för klubbens alla tävlingarunder en hel säsong medan andra baragäller för en tävling eller en serie av tävlingar.I villkor för tävling regleras alla förutsättningarför deltagande i tävlingeninklusive hur man gör i samband medanmälan och avanmälan.En utförlig och beskrivande inbjudanklargör vad av villkor för tävling som gälleri den aktuella tävlingen. Genom dettaläggs en fast grund och skapas ett förtroendeför tävlingen bland alla berörda.Det är viktigt att inga missförstånd uppstårtill följd av otydlighet i tävlingsinbjudan.En spelare som bryter mot villkorenför tävlingen kan, under pågående rond,diskvalificeras och/eller efter avslutadrond bli föremål för rapport till hemmaklubboch GDF för eventuell disciplinärpåföljd.Exempel på förslag till formulering avett antal villkor för tävling, inklusivefördjupningstext med mer informationför sådana villkor, finns i Spel ochTävling – Infobanken på http://rk.golf.se/5.2 ANTAL DELTAGAREI en tävling skall minst fyra spelare ellertvå lag starta.Maxantalet i en tävling bestäms bl.a.av antalet hål en bana har, när på året entävling spelas, om start sker från en ellerflera tees etc.I villkoren för tävlingen kan anges lägstaantalet deltagare för att tävlingen skallgenomföras.5.3 HANDICAPGRÄNS – HÖGSTA/LÄGSTAHANDICAP FÖR ANMÄLANHandicapgräns anger den högsta respektivelägsta exakt handicap en spelarefår ha vid anmälningstidens utgång föratt få anmäla sig till en viss tävling.Handicapgränsen skall anges i villkorenför tävlingen. Har detta inte skett gällerhandicap. 36,0 som övre handicapgräns.


44 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET5.4 HÖGSTA EXAKTA HANDICAP SOM FÅRRÄKNASHögsta exakt handicap som får räknas i entävling betyder att spelare med högreexakt handicap än den angivna, får delta,men att de inte får tillgodoräkna sig merän denna högsta exakta handicap. Högstaexakt handicap som får räknas i en tävlingskall anges i villkoren för tävlingen omden skiljer sig från angiven handicapgräns.5.5 ANMÄLAN TILL TÄVLING OCHERLÄGGANDE AV ANMÄLNINGSAVGIFTSpelaren är, oavsett anmälningsförfarande,i alla lägen personligen ansvarig försin anmälan till en tävling. Anmälanskall göras på det sätt som anges i villkorenför tävlingen och anmälningsavgiftenskall betalas före start.Anmälan som inte återtagits föreanmälningstidens utgång är bindandeoch arrangören får lov att faktureraanmälningsavgiften. Om en spelare uteblirfrån tävling skall anmälningsavgiftenvara betald före start i nästatävling.För spelare som ändrat sin exakt handicapefter anmälningstidens utgång, sepunkt 5.11.5.6 EFTERANMÄLANI villkoren för tävlingen skall anges omefteranmälan accepteras eller inte. Finnsreservlista sätts efteranmäld spelare sistpå aktuell lista. Tävlingsledningen bestämmernär efteranmälan senast kangöras.5.7 ÖVERANMÄLANI scratchtävlingar med maximerat antalstartande och med övre handicapgränsskall spelarna med lägsta exakt handicapges förtur till deltagande.Vid handicaptävlingar rekommenderasföljande alternativ, utan rangordning,som urvalsprincip:• Lägsta exakt handicap• I anmälningsordning• Lottning bland samtliga anmäldaFinns behov bör urvalsprincipen anges ivillkoren för tävlingen.I tävlingar med deltagarbegränsning, därmaxantalet uppnåtts, skall reservlistaupprättas bland de utlottade i ordningsföljdenligt den valda urvalsprincipen.Spelare som anmält sig till tävling, därurval sker enligt ”lägsta exakt handicap”,är skyldig att före anmälningstidensutgång informera tävlingsarrangören om


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 45höjning av exakt handicap. Spelare haräven rätt att anmäla sänkning av exakthandicap.5.8 AVANMÄLAN FRÅN TÄVLINGOm spelare efter anmälningstidensutgång men före tävlingsstart avanmälersig från tävlingen, äger arrangören rätt attfakturera anmälningsavgiften/administrativavgift. Tävlingsledningen måstebestämma om avanmälan skall jämställasmed ”uteblivande från tävling”, se vidarei Kap 2.8. Tävlingsledningen kan sätta inreserv vid avanmälan från inlottad tävlingsdeltagare.5.9 HANDICAP – OFULLSTÄNDIGT FÖRDELLER FELAKTIGDet är en spelares skyldighet att ha dagsaktuellrätt handicap noterad i GIT förestart i en tävling. Vid avvikelser beslutartävlingsledningen om spelaren får delta iden aktuella tävlingen eller inte.Finner tävlingsledningen skäl har denrätt att, för aktuell tävling, tilldela en spelareen exakt handicap som kan avvikafrån den angivna exakta. Spelarens hemmaklubbskall informeras om detta.Spelare, som medvetet fört sin handicapfelaktigt, skall skriftligen anmälas till detGDF spelaren tillhör.5.10 REGISTRERADE HANDICAPRONDER IGITI villkoren för tävlingen kan en tävlingsledningbestämma att ett visst antal handicaprondermåste finnas registrerade iGIT för att få delta i aktuell tävling.5.11 HANDICAPÄNDRING EFTERANMÄLNINGSDAG MEN FÖRETÄVLINGSSTARTSpelare som fått sin exakta handicap ändradefter anmälan och före tävlingsstartskall registreras på sin nya exakta handicap.Spelaren bör även inlottas i ny tävlingsklassdär så är möjligt.5.12 HANDICAPÄNDRING MELLANRONDERNAHandicaptävlingar över flera på varandraföljande ronder spelas, rond för rond,med samma exakta handicap som användsi den första ronden. För de ronder som ärhandicapgrundande görs justering av spelarensexakta handicap däremot efter varjeavslutad rond, detta för spelarens handicapstatistik.För Running Eclectic och Matchspelexv. över säsong eller del av den, bör dagsaktuellexakt handicap användas.


46 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET5.13 ÅLDERSVILLKOR OCHBENÄMNINGAR PÅ ÅLDERSKATEGORIÅlderskategorierna indelas, benämns ochförkortas enligt följande:SvenskbenämningH/D 12H/D 18H/D 21H/DD 35D 50D 60D 70H 35H 45H 55H 65H 75Åldeskategori– 12– 18– 21alla35 –50 –60 –70 –35 –45 –55 –65 –75 –InternationellbenämningMini JuniorsBoys/girlsJuniors, Lady JuniorsAmateurs/AmateurLadiesSenior Ladies 35Senior Ladies 50Senior Ladies 60Senior Ladies 70Mid AmateursSeniors 45Seniors 55Seniors 65Seniors 75Anmärkning 1:• För H/D 12–H/D 21 gäller att yngrefår tävla i äldre ålderskategorier uppt.o.m. H/D.• För D 35–D 60 och H 35–H 75 gälleratt äldre får tävla i yngre ålderskategorierned t.o.m. H/D.I Norden tillämpas den s.k. kalenderårsprincipen,vilket innebär att man hela åretanses ha den ålder som man uppnår underåret. I vissa länder och för ett antal internationellamästerskap gäller andra bestämmelser.I vissa uttagningstävlingarmåste därför avvikelser från kalenderårsprincipengöras. Detta skall anges i villkorenför tävlingen.5.14 TEE I SCRATCHTÄVLINGARI individuell scratchtävling skall alla deltagarei samma klass, även om de har olikakön, spela från samma tee, d.v.s. alla skallspela samma bana.En scratchtävling kan kombineras meden handicaptävling. Resultatlista upprättasför vardera tävlingen.Kommentar: I lagtävling med mixade lag(t.ex. Lag-SM Juniorer) där spel från olikatee förekommer bör tävlingsledningen setill att idrottslig rättvisa uppnås genombra och lämpliga val av teeplaceringar.5.15 TEE I HANDICAPTÄVLINGARI handicaptävling kan man i förväg bestämmafrån vilken tee varje tävlingsklassskall spela. Man kan välja samma eller skildatävlingsklasser för damer och herrar.Tee för respektive handicapklass skallanges i villkoren för tävlingen. I dessaskall också anges vilken handicapgränsresp. vilken högsta tillåtna handicap som


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 47gäller för varje klass.Anmärkning: Vid tävling som spelas frånordinarie klubbtee gäller att:– att herrar i handicapgrupp 1 kan väljavit tee– att damer i handicapgrupp 1 kan väljablå tee– att herrar med officiell handicap somunder året fyllt eller fyller 75 år ellermer kan välja röd tee– att pojkar med officiell handicap somunder året fyller max. 12 år kan väljaröd tee samt– att herrar med officiell handicap somhar stor funktionsnedsättning kan, medläkarintyg som grund, tillåtas att väljaröd tee. Detta gäller endast på hemmaklubboch intyget skall bestyrkas avhemmaklubbens styrelse.Val av tee skall spelaren göra senast i sambandmed anmälanKommentar:Vill tävlingsledningen inte tillåta val fördeltagarna rekommenderas följande formuleringi villkoren för tävlingen:”Samtliga herrar med officiell handicapskall spela från gul tee och samtligadamer skall spela från röd tee.”5.16 TEE I MIXEDTÄVLINGAR – SCRATCHDå grundprincipen vid scratchtävlingarär att alla spelare/sidor spelar sammabana, skall det vid t.ex. mixed foursomescratch endast finnas en teemarkering perhål varifrån paret spelar.Börjar tävlingen exv. på hål medojämnt nummer från röd tee skall allaojämnt numrerade hål ha teemarkeringenpå röd tee och alla hål med jämn numreringspelas då från annan förutbestämdtee.Varje foursomepar bestämmer sedansjälva vem av spelarna som slår ut på hålmed udda resp. jämna nummer.Tävlingsbanan bör vara fastställd senastinspelsdagen.5.17 DELTAGANDE I TVÅ ELLER FLERAÅLDERSKATEGORIERFinns intresse för spelare i exv. KM, DMatt tävla i två eller flera ålderskategorierbör en tävlingsledning arrangera tävlingenså att detta kan ske.Tävlingen måste då arrangeras så att deolika klasserna avslutas vid olika tillfällenför att möjliggöra ledarbollar under finalrond.5.18 DELTAGARBEGRÄNSNINGAREn begränsning av deltagandet kan varaatt tävlingen endast är öppen för klubbensmedlemmar alternativt endast för


48 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETspelare som har arrangörsklubben somhemmaklubb.Tävlingsdeltagandet kan också begränsastill att omfatta exempelvis endast boendei ett visst område, släktförhållande, nationalitetetc.5.18.1 Partävling – Äkta makar/samboreller Äkta makar/sambor mixedDefinitionerna av Äkta Makar, Samboroch Mixed utgör viktig vägledning.Tydliga villkor för tävlingen anger vilka parsom äger rätt att delta i aktuell tävling.5.18.2 Partävling – Två GenerationerFör deltagande i generationstävlingar gälleratt släktskapet i paret skall vara biologiskteller barnet adopterat. I två generationertävlingkan ett led vara överhoppat så attt.ex. farfar spelar med sondotter.En tävlingsledning kan i sina villkorför tävling formulera avvikande villkor.5.18.3 Medlem i fler än en golfklubbEn spelare, som är medlem i fler än en klubb,får, i lag- och serietävlingar arrangerade avSGF samt i öppna scratchtävlingar, bararepresentera sin hemmaklubb.Kontroll av medlemstillhörighet ochhemmaklubb sker i GIT.I tävlingar arrangerade av GDF kan respektiveGDF själv bestämma i denna fråga.Arrangörsklubbarna har möjlighet att ivillkoren för aktuell tävling begränsa deltagandeti klubbmatcher till medlemmar iklubben alt. till dem som har berördklubb som sin hemmaklubb.I DM gäller att en spelare som är medlemi fler än en klubb tillhörande två ellerflera GDF får endast delta i DM i hemmaklubbensGDF. Se vidare Kap 5.26.5.19 CUT – KVALGRÄNSI tävlingar som spelas över flera dagarmed stort startfält kan cut tillämpas föratt reducera antalet tävlande inför finalrond(-er).Här redovisas två exempel påcut:– att ett visst antal spelare, t.ex. de medde 50 bästa resultaten, får fortsätta tävlingen.Särskiljning sker om fler spelaredelar 50:e plats.– att samtliga spelare med ett visst resultateller bättre, t.ex. de med det 50:e bästaresultatet och delningar, får fortsättatävlingen.5.20 FRITT INSPEL FÖRE TÄVLINGDeltagare i SM-, RM- och DM-tävlingarbör, om möjligt, ges tillfälle till ett frittinspel före tävlingen. I övriga fall avgörarrangörsklubben detta.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 495.21 VALFRI MEDTÄVLARE OCH STARTTID– REKOMMENDATIONVardagstävlingar anordnas av klubbenlämpligen så att start får ske på valfri tidoch med valfri(a) medtävlare eller markör.Vid sådan tävling betalar deltagarenanmälningsavgift före start samtidigt somman antecknar sig på utlagd startlista.Spelarens markör i tävlingen behöver intesjälv delta i tävlingen. Första och sistastarttid skall vara fastställda. Korrekt förtscorekort skall inlämnas till tävlingsledningenunder speldagen. Vid singeltävling,spelad enligt slagspelsreglerna, skallronden registreras som handicaprond föralla handicapgrupper – ett ansvar somåvilar tävlingsledningen.5.22 SCRATCHPRISERI alla slagspelstävlingar med handicap börscratchpriser delas ut. Detta för att premierabästa spelresultat. I slagspelstävlingar räknasbruttoresultatet.I handicaptävling, där deltagarna spelarfrån olika tee, kan ett scratchpris delas utbland alla deltagare, trots att dessa spelatolika banor.5.23 SÄRSKILJNINGSMETODERI villkoren för tävlingen skall anges särskiljningsmetodvid delad match och likaresultat i slagspelstävlingar.Enligt Regel 33-6 får en delad match inteavgöras med slagspel. En delad placering ien slagspelstävling får inte avgöras genommatchspel.För utförligare beskrivning, se ävenKapitel 8.4.Principen för de olika speltyperna är:MatchOm en segrare inte behöver koras förklarasmatchen delad.Om särskiljning skall tillämpas börmatchen avgöras genom särspel hål förhål tills endera sidan vinner ett hål.Grundprincipen är att särspelet börjar pådet hål där matchen började. I en handicapmatchges slag på samma sätt somunder den ordinarie ronden.Slagspel scratchSudden death tillämpas för att kora segrareneller för särskiljning vid exv. uppflyttning/nedflyttning, klarad cut etc. För övriga placeringarrekommenderas delad placering.Om rangordning av alla pristagare måsteske används den matematiska metoden.Slagspel handicapFör alla placeringar gäller i första hand


50 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETspelhandicapmetoden, i andra hand denmatematiska metoden och i tredje handlottning. För scratchpris i handicaptävlinggäller vid lika resultat i första handden matematiska metoden.5.24 FASTSTÄLLANDE AV STARTORDNINGStartordningen kan bestämmas enligt tremetoder eller en kombination av dessa:• Seedning. Görs före tävling och grundaspå t.ex. handicap eller Order-of-Merit.• Fri lottning.• Förutbestämd startordning. Tillämpasunder tävling mellan ronder och baseraspå uppnådda resultat. t.ex. omvändresultatordning efter cut eller införavslutningsrond.5.25 MATCHTÄVLINGARMatchtävlingar, som utsträcks över enlängre period, måste ha klara regler förgenomförandet.Tävlingsledningen skall fastställa näromgångarna skall vara färdigspelade, vemav spelarna som har ansvaret för att kommaöverens när respektive match skallspelas, samt vad som gäller om överenskommelseinte kan träffas. Följandebestämmelser rekommenderas:• Spelare som står överst på listan kontaktarmotspelaren och föreslår speltillfällen.• Kan spelarna inte komma överens omlämplig tidpunkt, fastställer tävlingsledningenspeldag och starttid. Spelare,som då infinner sig ensam på första teeberedd att spela, vinner på walk-over.Infinner sig ingen av spelarna, diskvalificerasbåda.• En final bör genomföras till varje pris.• Spelaren som vunnit matchen för inresultatet på matchschemat.5.26 REKOMMENDERADE VILLKOR FÖRKM OCH DMKM/DM skall spelas utan handicap ochkan spelas antingen som slag- eller matchtävling.Rätt att delta i KM äger varjeaktiv medlem i klubben. DM kan endastspelas i det distrikt där man har sin hemmaklubb.Klubb/Distrikt kan fastställa enhandicapgräns för deltagande i KM/DM.För att öka intresset kan med fördel separathandicap-tävling ingå.Klubb kan låta KM för åldersklasssammanfalla med KM H/D eller annanåldersklass under förutsättning att klassernaspelas från samma tee och över olika antalhål och inte avslutas samtidigt.Herrar – Slagtävling på 18-hålsbanor börspelas över 54 eller 72 hål med cut.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 51Klubbar med 9-hålsbanor bör spela över36 hål. Vid matchtävlingar bör finalenspelas över 36 hål. Vit tee.Damer – Slagtävling över 36 eller 54 hål.Blå tee.H 21 / D 21 – Slagtävling över 36 hål på endag. Vit/blå tee.H 35, H 45 och D 35 – Slagtävling över 36hål på en eller två dagar. Gul eller vit teeresp röd eller blå tee.H 55, H 65, D 50, D 60 – Slagtävling över27 eller 36 hål på en eller två dagar.Gul/röd tee.H 75 – Slagtävling över 18, 27 eller 36 hålpå en eller två dagar. Röd tee.Foursome – Slagtävling över 36 hål på eneller två dagar. Bör arrangeras i en herrochen damklass. Vit/blå tee.Beträffande deltagande i DM se Kap.15.1.1.4


52 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 536TÄVLINGSREGLEREnligt Regel 33-1 skall en tävlingsledningfastställa vilka bestämmelser (Villkor förTävling och Tävlingsregler) som gäller fören tävling.En tävlingsregel kan ha stöd i en golfregel,exv. för sen ankomst till start, eller reglerasaker som inte är relaterade till en golfregelexv. förbud mot golfskor med metallspikar.Att bryta mot en tävlingsregel medförplikt.Plikten för brott mot en tävlingsregelfinns i den aktuella golfregeln eller bestämsav den som utfärdar regeln. Det kan varaSGF, GDF, GK eller tävlingsledning.Plikten är oftast: två slag i slagspel, förlustav hålet i matchspel eller diskvalifikation.Det viktiga är att påföljden anges i tävlingsreglerna.Finns inte en maximeradplikt angiven gäller den allmänna pliktenenligt Regel 2-6 i matchspel och Regel 3-5i slagspel och plikten gäller för de hål somspelats.I Sverige finns två typer av tävlingsregler:Generella Tävlingsregler – fastställda avSGF.SGF:s generella tävlingsregler gäller för allatävlingar i Sverige med undantag för tävlingpå internationell tour. SGF:s generellatävlingsregler bör anslås.Tävlingsregler – utfärdade av SGF, GDF,GK eller tävlingsledning.En tävlingsregel kan gälla över säsong,vara tillfällig under kortare tid eller gällaför enskild tävling. Det är viktigt att angeför vad och hur länge tävlingsregeln gäller.Tävlingsregler bör anslås och/ellerdelas ut till deltagarna i tävlingen.Exempel på förslag till formulering avtävlingsregler, inklusive fördjupningstextfinns i Spel och Tävling – Infobanken påhttp://rk.golf.se/Som underlag för genomförandet avaktuell tävling, tävlingsliknande spel elleruppvisning anordnad av golforganisationi Sverige skall – i förekommande fall och itillämpliga delar – följande handböckeroch föreskrifter följas:• R&A:s Rules of Golf 2008 – 2011


54 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET• R&A:s Decisions on the Rules of Golf• R&A:s Rules of Amateur Status• Regler för Golfspel 2008 – 2011• Spel- och Tävlingshandbok 2008 – 2011• Handicapregler 2008 – 2011• Amatörregler• SGF:s Spel- och Tävling – Infobanken• SGF:s Tävlingsledarmanualer• GK:s Lokala Regler och föreskrifter• CT:s, ET:s och LET:s Lokala Regleroch Tävlingsregler• Golfvett för gladare golf.Om en tävling eller om en golforganisationhar bestämmelser som inte överensstämmermed rekommendationerna i Spel- ochTävlingshandboken 2008 – 2011 skalldessa avvikelser tydligt anges i tävlingsbestämmelserna.6.1 SGF:S GENERELLA TÄVLINGSREGLERSGF:s generella tävlingsregler har långgiltighetstid och sammanfaller nästan alltidmed tiden för revideringen av Speletsregler.Observera att en anmärkning tillhörden generella tävlingsregeln medan enkommentar endast är kommentar tillanvändarnas vägledning.Följande fyra generella tävlingsreglergäller i Sverige.6.1.1 Otillbörligt dröjsmål, Långsamt spelOm inget annat anges skall en spelare spelautan dröjsmål och i enlighet med de riktlinjerför speltempo som fastställts av SGFatt generellt gälla för tävlingar i Sverige:”Om inga förmildrande omständigheterföreligger kan en boll bli utsatt för tidtagningom den:• ligger över det officiella tidsschemat• och dessutom, när det gäller den andraeller efterföljande bollar, ligger mer änstartintervallet efter framförvarandeboll.Om någon spelare, från den stund då tidtagningpåbörjas, överskrider 40 sekunderför att slå ett slag, oavsett spelordning ochvarifrån slaget slås, anses denne ha brutitmot tävlingsregeln.Om ett officiellt tidsschema används skalldet fastställas av tävlingsledningen ochpubliceras på tävlingens officiellaanslagstavla.Plikt för brott mot tävlingsregeln:•Om en spelare överskrider tidsgränsen– Varning•Om en varnad spelare överskrider tidsgränsen– Ett slags plikt


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 55•Om spelaren härefter överskrider tidsgränsenigen – Två slags plikt•Om spelaren härefter överskrider tidsgränsenytterligare en gång –DiskvalifikationEn spelare som blivit utsatt för tidtagningoch brutit mot tävlingsregeln och fått envarning/pliktslag bär med sig detta underresten av ronden, även om spelarens bollåtertagit sin plats på banan eller är inomdet officiella tidsschemat.Anmärkning 1: Tidtagning kan ske utanatt spelarna behöver informeras om detta.Anmärkning 2: Tidtagning startar när detbedöms av tävlingsledning/domare attdet är spelarens tur att slå.Anmärkning 3: Spelare bör, så snartomständigheterna medger, informerasom varning respektive pliktslag.”Tävlingar på Svenska Golftourerna följer debestämmelser som gäller på ET och LET.6.1.2 För sen ankomstSvenska Golfförbundet (SGF) har beslutatatt anmärkningen till Regel 6-3 (se nedan)skall tillämpas generellt för alla tävlingar iSverige som spelas i enlighet med SFG:s“Spel- och Tävlingshandbok”.“Om spelaren anländer till den plats därhan skall starta, beredd att slå ut, inom femminuter efter utsatt starttid och om det intefinns några omständigheter som skullemotivera upphävande av diskvalifikationenligt Regel 33-7, är plikten för att intestarta i tid: Förlust av det första hålet imatchspel eller två slags plikt på det förstahålet i slagspel snarare än diskvalifikation.”Anmärkning 1: I tävlingsbestämmelsernakan denna generella tävlingsregel upphävas.Anmärkning 2: Principen i anmärkningentill Regel 6-3 tillämpas också i sambandmed omstart när tävlingsledningenbeordrat avbrott i spelet (Regel 6-8).Anmärkning 3: Plikten för ankomst senareän fem minuter är alltid diskvalifikation omdet inte finns några omständigheter somskulle motivera upphävande av diskvalifikation.6.1.3 Caddieförbud vid juniortävlingI Sverige gäller generellt förbud att användacaddie i juniortävlingar.”En spelare får inte använda sig av caddieunder ronden.Plikt för brott mot tävlingsregeln:Matchspel – Efter avslutandet av det håldär överträdelse av tävlingsregeln upptäcktes,justeras ställningen i matchen


56 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETgenom att avdrag görs med ett hål förvarje hål där överträdelse skett.Maximalt avdrag per rond - Två hål.Slagspel – Två slag för varje hål däröverträdelse av tävlingsregeln skett.Maximal plikt per rond – Fyra slag.Matchspel eller slagspel – Om överträdelsensker mellan spelet av två hål läggsplikten på nästa hål.Poängbogey: Se Regel 32-1bEn spelare som har caddie i strid meddenna tävlingsregel skall, omedelbartefter att överträdelsen har upptäckts, försäkrasig om att han inte har caddie underresten av den fastställda ronden. Annarsär spelaren diskvalificerad.”Kommentar 1: Vid Junior-KM/Junior-DMdär spelare tillåts delta i två klasser, somavslutas vid skilda tidpunkter, med t.ex.kvalspel över 36 hål och finalspel över18/36 hål kan tävlingsledningen i tävlingsreglerna– Regel 33-1 – tillåta användandetav caddie under hela tävlingen.Kommentar 2: SGF kan ge dispens föranvändandet av caddie i vissa juniortävlingarexv. tävling med SM-status.6.1.4 PersontransporthjälpmedelPersontransporthjälpmedel såsom golfbil,golfmoped, cykel eller motsvarandefår inte användas i tävling.”Spelare skall gå hela tiden under ronden.Plikt för brott mot tävlingsregeln:Matchspel – Efter avslutandet av det håldär överträdelse av tävlingsregeln upptäcktes,justeras ställningen i matchengenom att avdrag görs med ett hål förvarje hål där överträdelse skett.Maximalt avdrag per rond - Två hål.Slagspel – Två slag för varje hål däröverträdelse av tävlingsregeln skett.Maximal plikt per rond – Fyra slag.Matchspel eller slagspel – Om överträdelsensker mellan spelet av två hål läggsplikten på nästa hål.Poängbogey: Se Regel 32-1bEn spelare som använder persontransporthjälpmedeli strid med denna tävlingsregelskall, omedelbart efter att överträdelsenhar upptäckts, försäkra sig om atthan inte använder persontransporthjälpmedelunder resten av den fastställda ronden.Annars är spelaren diskvalificerad.”Undantag kan göras enligt följandeanmärkningar:Anmärkning 1:Tillstånd för en spelare att använda persontransporthjälpmedeli handicaptäv-


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 57lingar utfärdas av hemmaklubbens styrelsemed läkarintyg som grund. Detta tillståndskall även gälla vid gästspel påannan klubb under förutsättning attbanans kondition tillåter detta.Tillståndet skall även gälla för slutnascratchtävlingar exv. KM.Anmärkning 2: Detta tillstånd gäller ävenhandicapgrundande sällskapsronder ellerhandicaptävlingar på andra klubbar därklubben så tillåter samt scratchtävlingaröppna endast för ålderskategori D60,H65 eller äldre (t.ex. RM, seniorklubbmatcheroch seniorserier).Anmärkning 6: Tävlingsledningen ägerrätt att fatta beslut att tillåta spelare somskadar sig strax före tävlingsstart att, utanläkarintyg, få använda persontransporthjälpmedelför att kunna genomföra tävlingen.Reglerna enligt terrängkörningslagen ochterrängkörningsförordningen gäller vidkörning med persontransporthjälpmedel.Anmärkning 3: Tillstånd för användandetav persontransporthjälpmedel i öppnascratchtävlingar, eller SGF:s seriespel, ges,efter ansökan, av SGF:s förbundsläkare.Anmärkning 4: Om en spelare skadas ellerinsjuknar under tävlingen kan tävlingsledningentillåta användandet av persontransporthjälpmedelom spelaren därigenomkan slutföra tävlingen.Anmärkning 5: Det föreligger inget brottmot tävlingsregeln om spelare får skjutsav persontransporthjälpmedel på initiativav tävlingsledning eller domare.


58 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 597LOKALA REGLEREnligt Regel 33-8a kan en tävlingsledningskriva lokala regler för lokala förhållandenför att underlätta spelet. Sådana lokala reglerbör anslås på tävlingens eller klubbensofficiella anslagstavla (eller kanske på hemsidan)och/eller delas ut till alla spelare.Enligt Regel 33-8b får en lokal regelinte upphäva eller ändra en Regel.Brott mot lokal regel medför plikt.Plikten bestäms av den som utfärdarregeln. Det kan vara SGF, tävlingskommitté,tävlingsledning eller domare.Plikten är oftast: två slag i slagspel,förlust av hålet i matchspel eller diskvalifikation.Det viktiga är att påföljden anges i delokala reglerna. Finns inte en maximeradplikt angiven gäller den allmänna pliktenenligt Regel 2-6 i matchspel och Regel 3-5i slagspel och den plikten gäller för de hålsom spelats.I Sverige finns två typer av lokala regler:Generella Lokala Regler – fastställda avSGF. SGF:s generella lokala regler gällervid alla tävlingar i Sverige med undantagför tävling på internationell tour. SGF:sgenerella lokala regler bör finnas anslagna.Lokala Regler – utfärdade av GDF, GK ellertävlingsledning och gäller i GDF eller på GK.En lokal regel kan gälla över säsong,vara tillfällig under kortare tid eller förenskild tävling. Det är viktigt att ange förvad och hur länge den lokala regeln gäller.Notera också att GK:s lokala regler skagodkännas av GDF varje år.Lokala regler för en tävling bör anslåsoch/eller delas ut till deltagarna i tävlingen.Exempel på förslag till formulering avLokala Regler inklusive fördjupningstextfinns i Spel och Tävling – Infobanken påhttp://rk.golf.se/7.1 SGF:S GENERELLA LOKALA REGLERSGF:s generella lokala regler har lång giltighetstidsom sammanfaller med tidenför revideringen av Spelets regler.Observera: att en anmärkning tillhör dengenerella lokala regeln medan en kommentarendast är kommentar till användarnasvägledning.


60 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETFöljande två Generella Lokala Reglergäller i Sverige.7.1.1 Stenar i bunkrar”Stenar i bunkrar är flyttbara hindrandeföremål. Regel 24-1 är tillämplig.”Kommentar: En större, i marken fast inbäddadsten i en bunker, är inte ett oflyttbarthindrande föremål utan mark i hindret.7.1.2 BanmarkeringarEnligt Regel 33-2a skall en tävlingsledningfastställa vad som är gränser för banan,vattenhinder och sidovattenhinder, markunder arbete samt vad som är hindrandeföremål och organisk del av banan.SGF har beslutat att följande banmarkeringarskall gälla på landets golfbanor.7.2 LOKALA REGLEREnligt Regel 33-8 har GDF, klubb, tävlingsledningeller domare rätt att utfärda lokalaregler för lokala förhållanden som kanpåverka spelet. Dessa lokala regler skallöverensstämma med golfreglerna och formulerasenligt SGF:s rekommendationerför lokala regler. Klubbarnas lokala reglermåste godkännas av GDF.Tillämpar en golfklubb en lokal regel,som inte överensstämmer med golfreglerna,kommer SGF inte att behandla regelfrågorsom berör denna lokala regel.Brott mot en lokal regel medför plikt.Detta formuleras på följande sätt:Plikt för brott mot en lokal regel:Matchspel Förlust av håletSlagspel Två slagMarkeringVitGulRödBlåBlå-vitOrangeMarkeringmed gröntoppI undantagsfall kan plikten vara diskvalifikation.RegelhänvisningOut of BoundsVattenhinderSidovattenhinderMark under arbete(MUA)MUA: spel förbjudetOflyttbart hindrandeföremålMiljökänsligaområdenRegler förGolfspel 2008 –2011Regel 27Regel 26Regel 26Regel 25Bil. 1, Del B 2aRegel 24Bil. 1, Del B 2b,I-IIIKommentar: Beträffande miljökänsligaområden och lokala regler som reglerarhur lättnad skall tas från dessa hänvisastill Regler för Golfspel 2008 – 2011 samtinformation som återfinns i Spel ochTävling – Infobanken, på http://rk.golf.se


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 617.3 MALL FÖR SKRIVANDET AV LOKALAREGLERFör att Lokala Regler skall vara lätta attförstå och enkla att läsa finns en rekommenderadmall att följa då man skriverlokala regler. Mallen följer en modell somanvänds på tourerna och har sin grund iRegler för Golfspel 2008-2011.Överst finns en huvudrubrik med tävlingsnamn,var och när tävlingen spelasoch inledning. Därefter börjar man medRegel 27, Out of Bounds och följer sedanreglerna i fallande nummerordning, vanligtvisenligt följande 26, 25, 24. Rubrikenpå golfregeln blir även rubrik för respektivelokal regel. Under respektive rubrikbeskriver man sedan kortfattat vad somskall täckas av just den lokala regeln.Därefter följer lokala regler som intehar sin rubrik från en golfregel, exv. skyddav unga träd, organisk del av banan, pluggadboll etc. Här kan man välja att skrivahela texten för den lokala regeln eller barahänvisa till den aktuella sidan i Regler förGolfspel 2008-2011.Här visas ett exempel på en mall förlokala regler.Underlag för mall återfinns i Spel ochTävling – Infobanken på http://rk.golf.se/


62 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETLokala Regler för ……………………………XX Golfklubb ÅÅÅÅ-MM-DDTävlingen spelas enligt R&A:s Regler för Golfspel 2008 – 2011, SGF:s Spel- ochTävlingshandbok inklusive Handicapregler.Dessa lokala regler ersätter alla andra lokala regler1. Out of Bounds, Regel 27:Markeras av vita pinnar och/eller vita linjer2. Vattenhinder, Regel 26:Dammen mellan hål X och Y är markerad som sidovattenhinder vid spel av hål X ochmarkerad som vattenhinder vid spel av hål Y3. Mark under arbete, Regel 25:a) Vitmarkerade områdenb) Myrstackar4. Oflyttbart hindrande föremål, Regel 24-2:Träd markerade med stödpinne5. Organisk del av banan, Regel 13-1 eller 28:a) Alla stenmurar på bananb) Det med plankor skyddade trädet på fairway kort om green på hål 116. Lättnad för pluggad boll är utvidgad till att omfatta hela spelfältet:Se Regler för Golfspel Bil. I, Del B, 4a sid 1337. Lägesförbättring på den finklippta delen av spelfältet:Se Regler för Golfspel Bil. I, Del B, 4c sid 134Plikt för brott mot en Lokal Regel:Matchspel Förlust av håletSlagspel Två slagDomare är:XXXXYYYYEnligt Regel 34-2 är en domares beslut slutgiltigt.Endast domarna har rätt att tolka Golfregler, Lokala Regler och Tävlingsregler.Scorekortsinlämning (Scoring Area):Sker i klubbhuset. Platsen är markerad med skyltar. Scorekortet är inlämnat då spelarenlämnat scoring area.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 638DATAADMINISTRATION VID TÄVLING8.1 GOLFENS IT-SYSTEM - GITAlla golfklubbar i Sverige är anslutna tillGolfens centrala IT-system, GIT. Dettaskapar stora fördelar för vår spel- och tävlingsverksamhet.Anmälan kan ske viaMin Golf och listor som visar anmälan,deltagare, startande och resultat kanvisas. Uppdatering av en spelares handicaputifrån tävlingsresultat sker då handicapöverförs efter avslutatd tävling. Imanualen för GIT finns dessutom enomfattande information om tävlingaroch hur dessa hanteras i systemet.För GIT Onlinehjälp se gitdok.golf.se8.2 LOTTNING8.2.1 Lottning av slagspelstävlingarLottning av spelare kan göras klassvis,utifrån handicap, åldersindelning etc.,eller genom blandning av klasserna.De anmälda lottas i regel i 3-bollar,men även 4-bollar kan förekomma.Är antalet startande inte jämnt delbarti exempelvis 4-bollar eller 3-bollar, börbollar med lägre antal startande gå först ifältet.Inför lottningen kan hänsyn tas tillönskemål om tidig eller sen start.Startmellanrum styrs ofta av antaletspelare i bollarna, spelform samt vilkenkategori spelare som deltar i tävlingen.Kortare startmellanrum än 10 minutervid start med 3-bollar rekommenderasinte. Ofta kan det vara bra att varje ellervarannan timme lägga in en sk. ”tomboll”för att utjämna i speltempot.I finalrond tillämpas start i omvändresultatordning. Spelas två finalrondersamma dag bör omplacering ske före sistaronden i de tre sista bollarna, varvid dessaspelare placeras enligt principen omvändresultatordning.8.2.2 Lottning av matchtävlingarInformation om lottningen av matchtävlingari GIT finns i GIT Onlinehjälp gitdok.golf.seVid manuell lottning av matchtävlingarfinns ett antal varianter av matchspelsstegar,men den matchspelsstege som beskrivshär bygger på att endast vinnarnagår vidare och förlorarna blir utslagna. IBilaga 15.13 visas en sådan matchtablå.Lottningen kan baseras på resultat i kva-


64 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETlificering genom slagspelstävling, annanOrder of Merit eller på lottdragning mellandeltagande spelare utan rangordning.En genomförd lottning är slutgiltig ochskall därför inte ändras.Innan lottningen börjar måste speltablånsutformning vara klar. Det vill sägahur många spelare som totalt skall delta.Är antalet deltagare inte en jämn dignitet av2, (4, 8, 16, 32, 64, 128, etc.) kommer vissaspelare att stå över den första matchomgången.Antalet spelare i andra matchomgångenskall då vara en jämn dignitet av 2.Spelare som står över en matchomgångkallas ”byes” och de kan utses baserat påseedning eller genom lottdragning.”Byes” skall fördelas jämt över speltablån.Antalet ”byes” i första omgången bestämsav mellanskillnaden mellan antaletdeltagande spelare och närmast högredignitet av 2.Följande lottningsprocedur rekommenderas:• Först placeras två spelare ut, 1 och 2,överst och nederst på speltablån. Dessakan vara de bäst seedade, bäst kvalificeradeeller lottade.• Utifrån samma urvalsgrund placeras ytterligaretvå spelare, 3 och 4. Dessa lottas såatt en spelare hamnar överst på nedre halvanoch en spelare nederst på övre halvan.•Därefter placeras nästa fyra spelare utgenom lottdragning på platserna 5 – 8på speltablån.•Därefter placeras nästa åtta spelare utgenom lottdragning på platserna 9 – 16på speltablån.•Och så vidare enligt speltablå i Bilaga15.13.8.2.3 Spelordning i matchtävlingEnligt Regel 10-1 bestäms honnören påförsta tee av startlistan. Om sådan saknasbör man avgöra honnören genom att lotta.8.2.4 Fel vid upprättande av lottning – såkallat tekniskt fel av en tävlingsledningOm ett fel uppstått så att en spelare blivitutelämnad eller spelare, som inte är berättigaddelta, blivit inlottad och felaktighetenupptäcks i god tid före tävlingens början,skall ny lottning företas.I slagtävling sker omplacering på enklastesätt så att 2-bollar undviks inne istartfältet.Om felet när det gäller matchtävlingupptäcks så sent, att omlottning inte hinnerske eller inte är praktiskt möjlig, skalltävlingen genomföras ändå och motspelarengår vidare på walk-over.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 658.2.5 Start från flera utslagsplatser –rekommendationI slagspelstävlingar med stort deltagarantalrekommenderas att start sker samtidigtfrån tee 1 och 10. Seedade spelare behöverinte starta från samma tee.För att vinna tid, skapa möjlighet tillgemensam prisutdelning etc. kan shotgunstart(kanonstart) tillämpas. Om allahål inte fylls rekommenderas att bollarnafördelas enligt följande:Första boll start från hål 1, andra bollstart från hål 18, tredje boll från hål 17o.s.v.Shotgun- eller kanonstart bör inteförekomma i elittävling annat än då exv.vädret styr möjligheten att tidsmässigtkunna genomföra tävlingen.8.3 DIVERSE LOTTNINGSMODELLER VIDSCRATCHTÄVLINGARI mästerskaps- och elittävlingar seedasstartfältet. Seedning kan ske utifrån handicap,Order of Merit eller annan urvalsgrund.De bäst seedade spelarna startaralltid i mitten av ett startfält.Gruppen med bäst seedade spelare utgörsav c:a 1/3 av totala antalet startande.tee och om spel gäller över en eller två/fleradagar.Vid start från två tee måste hänsyntas till beräknat speltempo på respektive9-hålsslinga så att start är avklaradinnan varvning sker. Riktvärde för startfrån två tee brukar vara 78 startande, 39från respektive tee. Har man två startomgångar,förmiddag och eftermiddagmedger detta upp till dubbelt fält, 156startande.8.3.1 Exempel på start från två tee, dubblastartomgångar, spel över två dagar.Start sker i två block per startomgång.Start sker enklast i 3-bollar med 10 minutersstartmellanrum. Ingen omlottning ibollarna mellan dag 1 och dag 2. Det ärviktigt att tidsberäkna när sista bollarnapå förmiddagen har varvat och passerathål 10 respektive 1 så att det finns en tidsluckainnan starten på eftermiddagenbörjar.FörmDag 1Tee 1Grupp1Dag 1Tee 10Grupp2,3,4Dag 2Tee 1Grupp6,7,8Dag 2Tee 10Grupp5Nedanstående skisser visar olika alternativberoende på om start sker från en eller tvåEftermGrupp5Grupp6,7,8Grupp2,3,4Grupp1


66 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET• Oseedade spelare finns i grupp 1 och 5• Bäst seedade spelare finns i grupperna 3och 7• Näst bäst seedade spelare fördelas igrupperna 2, 4, 6 och 8• Går det inte att bara ha 3-bollar skerutjämning till 2-bollar i början frånrespektive tee.8.3.2 Exempel på start från två tee,dubbla startomgångar, spel över en dag.Start sker i två block, förmiddag ocheftermiddag, per startomgång. Start skerenklast i 3-bollar med 10 minuters startmellanrum.Det är viktigt att tidsberäkna när sistabollarna på förmiddagen har varvat ochpasserat hål 10 respektive 1 så att det finnsen tidslucka innan starten på eftermiddagenbörjar.• Bäst seedade spelare finns i grupperna 2och 6• Näst bäst seedade spelare fördelas igrupperna 1, 3, 5 och 7• Går det inte att bara ha 3-bollar skerutjämning till 2-bollar i början frånrespektive tee.8.3.3 Exempel på start från en tee, spelöver två dagar.Start sker i tre block per dag. Start skerenklast i 3-bollar med 10 minuters startmellanrum.Ingen omlottning i bollarnamellan dag 1 och dag 2.Dag 1Tee 1Grupp 1Grupp 2Dag 2Tee 1Grupp 3Grupp 2Dag 1Dag 1Grupp 3Grupp 1FörmEftermTee 1Grupp1,2,3Grupp5,6,7Tee 10Grupp 4Grupp 8• Oseedade spelare finns i grupperna 4och 8• Grupp 2 är seedade spelare resten fördelasi grupp 1 och 3• Grupperna 1 och 3 har samma ordningmellan bollarna dag 1 och 2• Grupp 2 vänds ”upp och ned” infördag 2, men med samma ordning mellanbollarna


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 678.3.4 Exempel på finalspel från en teeStart sker i omvänd resultatordning (bästgår sist och sämst går först) och enklast i3-bollar med 10 minuters startmellanrum.Är fältet inte jämt delbart med tresker utjämning till 2-bollar i början avfältet.8.3.5 Exempel på finalspel från två tee –så kallad U-lottning.Beroende på en banas lay out och par börfinalfältet vid start från två tee inte omfattafler än 78 spelare vilket ger 13 st. 3-bollarfrån respektive tee. Start sker enklast i 3-bollar med 10 minuters startmellanrum.Är fältet inte jämt delbart med tre skerutjämning till 2-bollar i början av fältetfrån respektive tee.Tee 1Boll 14Boll 15Boll 16Boll 17Boll 18Boll 19Boll 20Boll 21Boll 22Boll 23Boll 24Boll 25Boll 26 BästakvalresultatetTee 10Boll 13Boll 12Boll 11Boll 10Boll 9Boll 8Boll 7Boll 6Boll 5Boll 4Boll 3Boll 2Boll 1 Sämstakvalresultatet8.4 SÄRSKILJNING VID LIKA RESULTATEnligt Regel 33-6 gäller att:”Tävlingsledning skall fastställa sätt, samtdag och klockslag för avgörande av endelad match eller en delad placering, varesig dessa spelats med eller utan handicap.En delad match får inte avgöras medslagspel. En delad placering i en slagspelstävlingfår inte avgöras med match.”SGF har fastslagit att nedanståendebestämmelser och rekommendationerskall gälla.8.4.1 MatchtävlingarEn match som slutar lika bör avgörasgenom särspel hål för hål tills enderasidan vinner ett hål. Vid matchspel scratchkan tävlingsledningen välja särspelshål. Ihandicapmatcher bör särspelet börja pådet hål där matchen började. I en handicapmatchges slag på samma sätt somunder den ordinarie ronden.Anmärkning: När en segrare inte behöverkoras, t.ex. i individuella matcher i en lagmatch,kan man i förväg bestämma, attmatch vid lika resultat förklaras delad.8.4.2 SlagspelstävlingarSom slagspelstävlingar räknas alla tävlingardär varje tävlande, par eller lag, spelar mot


68 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETbanan och resultaten jämförs efteråt, i förstahand slag- och poängbogeytävlingar.8.4.2.1 ScratchtävlingarVid lika resultat i slagtävlingar scratchrekommenderas följande tre tillvägagångssätt,uppräknade i följdordning:1. Sudden deathInnebär spel hål för hål – enligt slagspelsregler– tills segraren är korad. Tävlingsledningenfastställer vilket/vilka hål somskall användas för särspelet och dessa böranges.Sudden death rekommenderas när detgäller att kora en segrare. Om fler än 2spelare (par, lag) deltar i sudden deathkoras endast segraren på detta sätt. Övrigaplaceringar bestäms genom att placeringdelas eller fördelas genom annan metod(se nedan). Vid tävling med prispengar delassom regel prispengarna vid lika resultat.I lagtävlingar rekommenderas att särspelspelas av ett eller två foursomepar per lag.2. Den matematiska metodenInnebär att i tur och ordning bästa sista36 hål vid 72- och 54-hålstävlingar, sista 18hål vid 36-hålstävling och sista 9 hål vid18-hålstävling placeras före.Är det fortfarande lika räknas däreftersista 18, 9, 6, 3, 1 för avgörande.Vid 27-hålstävling uppdelad på tvåeller tre ronder avgör i första hand sistaronden oavsett om denna är 18 eller 9 hål.Vid 18-hålstävling med start från sammatee eller flera tee (shotgunstart) räknasbanans sista 9, 6, 3, 1 hål enligt scorekortet.3. LottningDetta innebär att man drar lott om placeringarnavid lika resultat.8.4.2.2 HandicaptävlingarVid lika resultat i handicaptävlingar enligtslagspelsregler rekommenderas följandefyra metoder uppräknade i följdordning:1 Spelhandicap-metodenDenna metod innebär att den spelare, detpar eller lag som vid lika resultat har erhållitminst antal slag mot banan, det vill sägahar lägst spelhandicap, rangordnas före.Om spelarna inte behöver rangordnas,t.ex. om man delar ut prispoäng i klubbtävlingar,bör placeringen delas.2 Den matematiska metodenI slagtävling och slaggolftävling räknasnettoresultatet (bruttoresultatet minskatmed spelhandicap). För de sista 9, 6, 3


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 69och sista hålet divideras spelhandicapenmed 2, 3, 6 resp. 18. Finns decimaler räknasdessa.För tävlingar över 36 hål eller mer gällersista 36, 18, 9 o.s.v. Vid 27-hålstävlinguppdelad på två eller tre ronder avgörs iförsta hand sista ronden oavsett om dennaär 18 eller 9 hål.I poängbogey räknas poängen.3 LottningDetta innebär att man drar lott om placeringarnavid lika resultat.4 SärspelOm tävlingsledningen önskar arrangeraett särspel i stället för att tillämpa spelhandicap-metodennollställs spelarenmed lägst antal slag och övriga spelareerhåller differensen som multiplicerasmed antal särspelshål dividerat med 18.Slagen avrundas till heltal och fördelasenligt särspelshålens inbördes index.


70 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 719GENOMFÖRANDE AV TÄVLING –FÖRE, UNDER OCH EFTERTÄVLINGENArbetet underlättas för en tävlingsledningom den i sitt förberedelsearbetedelar in tävlingen i tre delar – före, underoch efter tävlingen. En omfattande servicetill tävlingsdeltagarna har centralbetydelse och bör därför prioriteras.Här utgör information en viktig del varesig den är muntlig, skriftligt utdeladeller anslagen. Vilka som ingår i en tävlingsledningoch som därigenom fattarslutgiltiga beslut enligt Regler förGolfspel skall alltid vara känt för de tävlande.9.1 FÖRE TÄVLING9.1.1 BananTidig kontakt med banpersonalen är viktig.Bansidan kan behöva lång förberedelsetidnär det gäller klipprutiner, greenarbeteetc. Val av tee och flaggplaceringar böringå i en tävlingslednings förberedelser.Information om flaggplaceringar till detävlande är alltid uppskattat. Ytterligareinformation om förberedelser av en tävlingsbanafinns i Kapitel 15, Course Set Upoch Flaggplaceringar.9.1.2 GolfshopGolfshopen bör hållas öppen på de tiderdå tävlingsdeltagare och besökare kan förväntasgöra inköp.9.1.3 ÖvningsområdeRangen måste hållas öppen i god tid förestart. Här kan även icke tävlande ges möjlighetatt slå bollar.9.1.4 ServeringRestaurangen ska vara öppen i god tidföre första start. Vid tävling över fleraronder är det viktigt att lunchen är så förbereddatt onödig väntan inte uppstår,självservering med buffet rekommenderas.Menyn bör dessutom anpassas eftervilken kategori spelare som deltar i tävlingen.Förfriskningar på banan kan finnasefter 9 hål. Varken sprit, vin eller starkölfår förekomma.


72 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETVid kyligt väder bör varm dryck kunnaerbjudas.9.1.5 Priser och prisutdelningPriserna bör stå i proportion till tävlingensbetydelse. Det rimmar dåligt med idrottensidé, om man är frikostig i fråga ompriser i en enkel handicaptävling över enrond, jämfört med en långt utdragen tävlingeller en tävling med stort deltagandeoch hård konkurrens, vare sig det gälleren 72-hålstävling för eliten eller en klubbtävlingi t.ex. matchspel.En tävlingsledning måste även kännatill vilken status tävlingsdeltagarna hareftersom en amatör inte får ta emot ett prissom strider mot amatörreglerna. Vidscratchtävlingar med prispengar måstedet därför finnas prisbord även för placeradeamatörer.Vid handicaptävlingar får inga prispengarförekomma och priser får hellerinte strida mot amatörreglerna.Skattereglerna kan föreskriva att vissapriser redovisas. Detta gäller för penningpriseröverstigande 100 kronor och nyttoprisermed ett värde överstigande 3% avprisbasbeloppet.9.1.6 Prisbord i scratchtävlingI scratchtävlingar får endast icke-amatörermotta priser som har ett värde överstigandegränserna för amatörreglerna.Spelare av kategori PGA och NA måstekunna styrka sin behörighet före start.För tävlingar utsträckta i tiden gäller attbehörigheten skall styrkas före första tävlingsronden.9.1.7 ForecaddiesDet kan vara lämpligt att det finnsforecaddies på hål med blinda utslag ellerinspel för att därmed öka säkerheten ochpåskynda spelet.En forecaddie placeras så att spelarelätt ser var han finns.En forecaddie visar med flagga/motsvarandenär det är klart att slå.En forecaddie skall ha en tydliginstruktion för sitt agerande.En forecaddies uppträdande skall dessutomvara känt för de tävlande.Observera att en forecaddie inte inågot fall övertar spelarens ansvar att hållaordning på sin boll i spel, eller avgöra omprovisorisk, alternativ eller ny boll skallspelas.9.1.8 Beredskap för regn och åskaDet är väldigt viktigt att deltagarna i tävlingenfår information om vad som gällerdå en tävlingsledning måste göra avbrott i


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 73spelet vid risk för kraftigt regn eller åska –se vidare under punkten 9.2.4.Här följer ett antal exempel på lämpligaförberedelser:• Följ upp väderleken kontinuerligt föreoch under tävlingen. Bra informationkan fås på internet.• Bra hålplaceringar skall förberedas isamarbete med banpersonalen om detfinns risk för stor nederbörd.• Under spelet kontrollerar tävlingsledningenkontinuerligt att greenerna ärspelbara.• Regnpatruller förbereds för snabbtagerande samt att dessa har nödvändigutrustning, rakor eller rullar motsvarande,för att kunna lösa uppgiften.• Tävlingsledningen skall reglera vad somgäller för användandet av rakor ochrullar.• Förbered information till spelarna omvad som gäller vid eventuell skrapningav tillfälligt vatten på green.• Sirener (motsvarande) bör användas föratt kunna avbryta och igångsätta speletom banan tillfälligt blivit ospelbar alternativtspelet måste avbrytas p.g.a. åska.9.1.9 Inlämning av scorekortDet är tävlingsledningens ansvar attdefiniera och eventuellt markera ettområde, en plats, ett rum där spelarna kangöra scorekortshanteringen, s.k. ”scoringarea”. Se vidare i Decision 6-6c/1.Några tips för hur scorekortsmottagningenkan organiseras.• Platsen/rummet där spelarna kontrolleraroch därefter överlämnar sina signeradescorekort skall vara känd för spelarna,medge ostördhet samt vara praktisk förändamålet.• Spelarna skall komma till platsen/rummet snarast efter avslutat spel.• Finns möjlighet bör scorekortsmottagarenärvara.• Om tveksamheter i regelfrågor finnsskall domare alternativt representantfrån tävlingsledningen tillkallas för atthandlägga ärendet.• Spelarna överlämnar därefter scorekortentill mottagaren eller tävlingsledningen.• Scorekortet skall anses inlämnat närspelaren lämnat platsen/rummet förscorekortsinlämning (scoring area).9.1.10 Insättande av reservVid återbud eller om inlottad spelare uteblirkallas reserverna i tur och ordningenligt reservlistan. Efter det att startordningi matchtävling offentliggjorts får reservinte sättas in.


74 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETI lag- och partävlingar (även matchspel)får reserv ersätta spelare som fått förhinderatt delta. Reserv får inte sättas inunder pågående rond, eller mellan rondernai en 36-, 54- och 72-hålstävling. Vidinget tillfälle får hela lag bytas ut.9.1.11 Registrering vid tävlingFöre start skall spelaren/paret registrerasig vid tävlingssekretariatet. Där skallanmälningsavgift betalas, medlemstillhörighetoch exakt handicap kontrolleras.Vid s.k. ”onsdagsgolf”, spel med valfripartner på valfri starttid, gäller att spelaren/paret ansvarar för att rätt exakt handicapoch rätt spelhandicap finns på scorekortet.9.1.12 Kontroll av deltagareTävlingsledningen kontrollerar de anmäldaspelarnas behörighet att delta i tävlingen,innan de tillåts starta. Kontrollen omfattarsamtliga villkor som gäller för deltagande.Detta gäller även externa tävlingar därgolfklubb givit tillstånd, exempelvis företagsgolf.9.1.13 Tilläggsslag för spelare medplushandicapVid plushandicap läggs extra slag tillbruttoresultatet på de hål som har högstindex oavsett par.Vid tävlingar med reducerad handicap,exempelvis fyrboll, reduceras ävenplushandicap. Skälet härtill är att relationentill medtävlarna skall bibehållas.9.1.14 Tävling över 9 hålVid 9-håls slagtävling och slaggolftävlingmed handicap divideras spelhandicapmed två avrundat till en decimal.Vid 9-håls tävling poängbogey fördelasspelhandicap över 18 hål.Vid 9-håls matchtävling fördelas helaskillnaden mellan spelarnas spelhandicapöver 18 hål.9.1.15 Handicap i tävlingar över längretidsperiodVid tävling, som omfattar mer än en rondunder en eller flera på varandra följandedagar, skall den exakta handicap spelarenhade i första ronden gälla som exakt handicapunder tävlingen. Varje enskild rondskall dock registreras i GIT med eventuellaförändringar av exakt handicap.Anmärkning 1: I match- och eclectictävlingaröver längre tid än en vecka gällerspelarens exakta handicap på den aktuellaspeldagen.Anmärkning 2: Då tävling med fler än enrond under en eller flera dagar byter spelform/spelsättkan i villkoren för tävlingen


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 75anges att spelarens aktuella exakta handicapskall gälla.Anmärkning 3: I villkoren för tävlingenkan anges att och eventuellt hur en justeringav spelhandicap görs mellan ronder ien speciell tävling som har begränsat ochfastställt antal ronder.Anmärkning 4: För en spelares exaktahandicap gäller i alla sammanhangHandicapregler 2008-2011.9.1.16 Spelare utan EGA handicapSpelare med utländsk golfklubb somhemmaklubb och som tillämpar annathandicapsystem än vårt, skall i regel tillåtasdelta i svensk handicaptävling med sinhandicap.Spelare som avser delta i flera tävlingarskall vid det första tävlingstillfället avarrangerande klubb tilldelas en tillfällighandicap och informeras om vårt handicapsystemoch hur exakt handicap justeras.Spelare vars utländska hemmaklubbföljer det amerikanska handicapsystemet(genomsnittsresultatet av de 10 bästa avde senast spelade 20 ronderna) har vanligtvisen handicap som är 3–5 slag högreän motsvarande svenska standard. Föreförsta tävlingsstart skall spelaren om möjligtspela 3 handicapronder i sällskapsspeloch därefter tilldelas en lämplig handicap.Den ”nya” handicapen får inte vara högreän uppgiven handicap. Medger inte tidendetta, tilldelas spelaren en lägre exakt handicapenligt följande:Grupp 1: –1 slagGrupp 2–3: –2 slagGrupp 4–5: –3 slag9.1.17 Avlysning av tävlingAvlysning kan behöva göras på grund avolika orsaker t.ex. snöfall, frost, ospelbarbana m.m.Beslut om avlysning av tävling skallmeddelas så tidigt som möjligt till deanmälda deltagarna. Inbetalda anmälningsavgifterskall återbetalas och enadministrativ avgift kan tas ut. Alternativtkan en tävlingsledning fatta beslut omutlottning av prisbordet.9.1.18 Åtgärdslista före tävlingTävlingsledningen bör:Registrera tävlingen i GIT – för GITOnlinehjälp se gitdok.golf.se• i god tid före tävlingen fastställa deaktuella tävlingsbestämmelserna,• kontakta eventuella sponsorer ochkomma överens om prisutdelning,uppsättning av reklamskyltar etc.,• förvissa sig om vilka priser som skallutdelas i tävlingen och att dessa är till


76 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETgängliga tävlingsdagen alt. den dagprisutdelningen skall ske,• tillse att väl tilltagen avstängningstidföre och efter tävlingen finns,• informera att första boll efter tävlingenagerar så kallad stoppboll,• ombesörja att växelkassa finns tillgängligtävlingsdagen om anmälningsavgiftenskall erläggas då,• kontakta banansvarig för att informera sigom, att inga problem uppstått på banan,• anslå anmälningslistan i god tid företävlingsdag eller på annat sätt meddelahur anmälan kan göras,• fastställa och ev. anslå de tävlingsregler ochlokala regler som skall gälla för tävlingen,• kontrollera att anmälningslista finns uppsattoch att villkoren för tävling är tillgängliga,• tillse att anmälningslistan tas ned vidanmälningstidens utgång och förrättalottning,• ombesörja att startlista läggs ut på nätetoch anslås på klubben,• fastställa ”scoring area” där spelarna fårslutföra behandlingen av scorekorten,se vidare i Decision 6-6c/1• förbereda scorekort sedan kontrollskett av:– handicap– om spelaren är behörig att delta– klubbtillhörighet,• fördela startlistor till att anslås i klubbhuset,finnas tillgänglig i receptionenoch shopen samt till tävlingsledningen.Finns starter skall även denne haexemplar,• ta reda på hur prisförteckningen ser ut.Avtala om tid för sponsorn att ev. närvaravid prisutdelningen.• ta reda på vilka som är amatörer respektiveicke amatörer i tävlingen och för vilkapriser kontrolluppgift måste upprättas,• kontakta banansvarig för avstämning(av klippning, bunkerkrattning m.m.)och meddela tid för första start,• förbereda resultatservicen bl.a. genomatt skriva ut resultatstickor samt angeantalet priser,• före start kontrollera banans konditionbeträffande greener, bunkrar och fairwaysetc.• hissa flaggor vid klubbhuset,• under tävlingsdagen ta emot anmälningsavgifteroch informera deltagarnaom vilka tävlingsbestämmelser ochlokala regler, som gäller för dagen,• observera att endast spelare med statusPGA alternativt NA kan ta emot prissom strider mot amatörreglerna ochdetta endast i scratchtävling,• lämna ut scorekort och i förekom-


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 77mande fall ta emot anmälningsavgift.Kontrollera att det står rätt exakt handicapoch rätt spelhandicap på scorekortet,• registrera spelare efter kontroll av medlemstillhörighetoch behörighet att deltai tävlingen,• vid inlottning av reserv upprätta nystartlista,• bestämma om efteranmälningar kanaccepteras (se kapitel 5.6) och i så fallhur inlottningen ska ske.9.2 UNDER TÄVLING9.2.1 ScorkortsmottagningDe tävlande skall snarast efter avslutat spelbege sig till den plats, som tävlingsledningenanvisat för kontroll av scorekorten (scoringarea). Har de tävlande tävlings- eller regelfrågorsom uppstått under spelet skall tävlingsledningense till att personal somingår i tävlingsledningen finns tillgängligför att besvara frågor och klara ut eventuellaoklarheter. Scorekortet anses inlämnatnär spelaren lämnat scoring area.9.2.2 Akut sjukdomEnligt Regel 6-8a (iv) har en spelare medstöd av Decision 6-8a/3 rätt till ett avbrotti spel under 10 till 15 minuter för plötsligakut sjukdom under förutsättning attspelaren snarast möjligt rapporterar lägettill tävlingsledningen och tävlingsledningenfinner skälet till avbrottet godtagbart.Situationen kan endast uppståunder spelet av en rond.9.2.3 Rond ej fullföljd av spelareEnligt Regel 6-8 får en spelare inte avbrytaen rond utan giltigt skäl. Sker detta ärspelaren diskvalificerad. Tävlingsledningenhar att ta ställning till ev. anmälan till spelarenshemmaklubb för ev. ytterligarepåföljd.9.2.4 Avbrott i speletOmtanken om spelarnas säkerhet och enbanas spelbarhet måste vara fundamentalför en tävlingsledning. Därför måste storvikt läggas i förberedelserna beträffanderisk för åska/blixtnedslag samt kraftigtregnoväder.I Regel 6-8 finns underlag för en tävlingsledningsagerande och möjligheter när detgäller avbrott i spelet samt igångsättandetav spelet. I samma regel beskrivs spelarensrättighet till avbrott i spelet samt hansskyldigheter förknippat med detta.Enligt Regel 33-1 kan en tävlingsledning iTävlingsreglerna fastställa och reglera hurett avbrott i spelet sker och underlag för


78 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETdetta hittar tävlingsledningen i R&A:srekommendation i bilaga 1 C punkt 5 iRegler för Golfspel.9.2.4.1 Avbrott i spelet – Tävlingen kanfullföljasOm spelet måste avbrytas för dagen ochtävlingen kan fortsätta nästa dag gäller förde som inte avslutat ronden att spelet återupptasmorgonen därpå från den plats därspelet avbröts. Om denna plats är någonstansutefter ett hål, bör platsen markerastydligt med t.ex. ett antal pegs, detta ävenom spelaren låter bollen ligga kvar.spelade hål och scorekortshanteringgenomförs innan omstart kan ske. Det äralltså inte tillåtet att spelarna fortsätterspelet direkt efter 9 spelade hål utan attförst ha passerat scoring area, och därkontrollerat, signerat och lämnat in scorekortet.Först därefter kan nytt scorekortdelas ut för fortsatt spel.Det är således inte tillåtet att i efterhandfatta beslut om avkortning av rond,t.ex. då regn förorsakat avbrott i spelet.I tävlingar över 36, 54, 72 eller flera hålfordras, i princip, att minst hälften avfastställt antal hål spelats.9.2.4.2 Avbrott i spelet – Tävlingen kaninte fullföljas, annulleras eller avkortasOm en rond inte hinner färdigspelas ochdet är omöjligt att senarelägga spelet tillpåföljande dag, måste hela den påbörjaderonden annulleras.Har inte spelet påbörjats, kan tävlingsledningenföre första start i den aktuellaronden besluta att avkorta denna med ettvisst antal hål. En 18-hålsrond kan kortasav ända till 9 spelade hål, en 9-hålsrondkan kortas av ända till 5 spelade hål.Före första start kan en tävlingsledningfastställa tävlingen som två 9-hålsronderunder samma dag, men detta är möjligtendast om första ronden avslutas efter 99.2.4.3 Avbrott i spelet – Tävlingen kaninte fullföljas, inställsDå tävling avbryts eller inställs och intekan spelas om vid annat tillfälle, böranmälningsavgifterna helt eller delvisåterbetalas. Avgörande för detta är, vilkakostnader den arrangerande klubbenådragit sig i förväg. Se vidare 9.1.17.9.2.5 ResultatredovisningResultatredovisning kan ske analogt och/eller digitalt. Via GIT finns möjlighet tillresultatredovisning på nätet och på monitorerinternt i klubbhuset.En analog resultattavla skall finnasplacerad på central plats och vara över-


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 79skådlig. Här kan redovisning ske viaresultatstickor för varje spelare eller attman förstorat och använder startlistan förredovisningen. Det är alltid uppskattatom man redovisar resultaten som delresultatoch slutresultat. En resultattavlautomhus bör ha skydd mot regn.Även ”ledartavlor” med redovisning avaktuell top10-ställning kan användas.Ledartavlor kan, förutom vid klubbhuset,även finnas ute på banan. Även burnatavlor, carryboards, kan användas i ledarbollarnavid större tävlingar.Allmänt vedertaget är att använda rödfärg för resultat under par och grön förpar och svart eller blå för över par.För matchspelstävlingar gäller det attskapa utrymme för hela matchtablån.Deltar många spelare i matchspelet kanman behöva dela upp denna i delar föratt redovisning och överblick därmedskall vara greppbar.9.2.6 ResultatserviceI alla tävlingar är det viktigt att resultatensnabbt och korrekt meddelas tävlande, publikoch press. Samtliga deltagares resultat böranges. 9-hålsresultat/delresultat kan enkeltredovisas i samband med varvning, dåspelarna själva skriver sina resultat på enförstorad startlista.Bästa bruttoresultat bör redovisas i slagtävlingarmed handicap. I en resultatlistabör, förutom resultatet, även en spelaresspelhandicap framgå.9.2.7 HandicaprondHandicaprond är rond som spelas undernedan angivna förhållanden och som kanpåverka spelarens exakta handicap.Följande villkor skall vara uppfyllda:• ronden spelas på en golfbana som harvärderats enligt USGA:s banvärderingssystemoch har giltig banvärdering• ronden spelas enligt golfreglerna ochgodkända lokala regler• ronden spelas enligt slagspelsreglermed full handicap• scoren skall verifieras av markör medoffciell handicap.Anmärkning: För spelare i handicapgrupp1 krävs att ronden är en tävlingsrond.9.2.7.1 Handicaprond – lägesförbättringRond med lägesförbättring enl. Bil. I, Del B,4c i Regler för Golfspel är handicaprond.9.2.7.2 Handicaprond – provisoriska greenerHandicapronder kan spelas på bana medhögst två provisoriska greener under förutsättningatt banan i övrigt har giltigbanvärdering.


80 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET9.2.7.3 Rond avbruten av tävlingsledningenFullföljd rond där resultatet är inom buffertzoneneller bättre är handicaprond.För spelare i handicapgrupp 3-5 somspelat 9 hål med resultat inom buffertzoneller bättre räknas ronden som handicaprond.9.2.7.4 Rond avbruten av spelareAv spelare i handicapgrupp 1–2 avbrutenrond räknas inte som handicaprond.Av spelare i handicapgrupp 3-5 avbrutenrond skall räknas som handicaprondenligt Handicapregler 2008–2011.9.2.7.5 Annullering av handicaprondAvser tävlingar med startfält med minst10 spelare som har EGA exakt hcp. 26,4och lägre.Är mindre än 10% av samtliga scorerför spelare med exakt hcp. 26,4 och lägreinom buffertzonen eller bättre skall rondenannulleras som handicaprond förhöjning.Beslutet rörande eventuell annulleringomfattar då alla spelare i startfältet medexakt hcp. till och med 36,0.Sänkning av handicap skall dockgenomföras.9.2.8 Åtgärdslista under tävlingTävlingsledningen bör:• om möjligt följa tävlingen ute påbanan. Kontrollera speltempot samtvara tillgänglig för regelfrågor• sedan tävlande kommit in, ta emot scorekortoch kontrollera att spelare ochmarkör signerat kortet• efter kontroll av scorekort göra resultathanteringsamt, inför prisutdelningen,lägga pristagarnas kort i resultatordning• kontrollera att samtliga scorekortinlämnas• uppdatera spelarnas exakta handicap iGIT även med avseende på annulleradhandicaprond, diskvalificerad spelareoch eventuellt avbruten rond• fortlöpande redovisa preliminära resultatsamt efter tävlingens slut upprätta enofficiell resultat- och prislista• kontrollera att pris med marknadsvärdeöverstigande vad amatörreglerna sägerinte utdelas i handicaptävling9.3 EFTER TÄVLING9.3.1 Särskiljning vid lika resultatVid lika resultat sker särskiljning enligtvillkoren för tävlingen och om dessa inteangett särskiljningsmetod enligt kapitel 8,Dataadministration vid tävling.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 819.3.2 PrisutdelningTävlingsledaren planerar och genomförprisutdelningen gemensamt med eventuellsponsor.Villkoren för tävlingen kan ange omspelare måste närvara personligen ellerhar rätt att utse ombud att ta emot pris.9.3.3 ResultatlistorDet är viktigt att en tävling inte avslutasförrän beslut fattats i samtliga frågor somberör regelsituationer som kan påverkaett slutresultat och därmed prislistan. Närden definitiva resultatlistan fastställts ochanslagits är tävlingen (i regelhänseende)officiellt avslutad.Det kan finnas skäl att ändra resultateti tävling som blivit officiellt avslutad:Regel 34 beskriver fall då spelarens agerandeär grund för diskvalifikation, ävenom tävlingen officiellt avslutats, exempelvisom han signerat för låg score på etthål, angett för hög exakt handicap, glömtatt ta upp plikt han känt till.Decisions till samma regel beskriver bl. a.fall då en tävlingsledning, efter ett s.k.”tekniskt fel”, skall justera en resultatlistatill följd av att man summerat fel ellerplacerat spelarna i fel rangordning.Då skall resultatlistan rättas till ochpriser lämnas till rätt pristagare. Om detsenare inte är möjligt bör förfördeladpristagare kompenseras.I en resultatlista bör, förutom resultatet,även en spelares spelhandicap framgå.9.3.4 ReferatTävlingsledningen bör summera tävlingeni ett kort referat inklusive resultatinformationoch ev. bilder och skicka detta tilllokala media för ev. publicering. Intressantadetaljer från tävlingen kan alltid utgöraett mervärde. En förhandskontakt medde lokala media underlättar alltid möjlighetenatt få med sådana referat.9.3.5 Åtgärdslista efter tävlingTävlingsledningen bör:• före prisutdelningen görs en extra kontroll,resultatlistan fastställs, anslås ochdärefter är tävlingen officiellt avslutad,• förrätta prisutdelning. Prisutdelningenskall vara så förberedd, att hänsyn tagitstill amatörreglerna. I förekommande fallinformeras om att priset är skattepliktigt,• avtacka eventuell sponsor i sambandmed prisutdelningen,• offentliggöra prislista samt ev. skickadenna till media, sponsorer, andraintressenter• upprätta tävlingsredovisning och tävlingsrapportenligt klubbens rutiner


82 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 8310SPELSÄTT, SPELTYPER,SPELFORMER10.1 SPELSÄTTSätten att spela är singelspel, parspel ochlagspel.10.1.1 SingelI singelspel bildar en spelare sida.10.1.2 ParspelI parspel bildar två spelare sida och spelarpå en gemensam boll eller på varsin boll.Regler för Golfspel hanterar två olika formerav parspel, foursome och fyrboll.Andra spelformer för parspel som intehanteras av Regler för Golfspel finnsbeskrivna längre fram i detta kapitel.10.1.3 LagspelI lagspel kan fler än två spelare bilda sida,spela minst två bollar och uppnå ettgemensamt resultat.Lagspel kan vara t.ex. scramble och”ProAm”. Spelarna i samma lag är partners.Lagspel hanteras, med något undantag,normalt inte av Regler för Golfspel.10.2 SPELTYPERDet finns två huvudtyper av golfspel,matchspel och slagspel, som kan spelasenligt något av ovan angivna spelsätt.Deltagare i matchspel benämns spelarerespektive motspelare och deltagarna islagspel tävlare respektive medtävlare. Vidparsspel används uttrycket sidan.Eftersom de båda huvudtyperna harolika karaktär, har de delvis olika regler.Man får därför inte kombinera slagspeloch matchspel vid ett och samma tillfälle.Den speltekniskt sett väsentligaste skillnadenär, att alla bollar måste spelas i hål islagspel, under det att i match ett hål kanges upp/skänkas och enskilda slag kanskänkas, t.ex. en kort putt.I poängbogey- och bogeytävlingar skallalla hål spelas ut som ger poäng respektivevinst eller delning. Kan inget resultatuppnås bör bollen tas upp.10.2.1 Matchspel – Regel 2 i Regler förGolfspelMatch är en tävling mellan spelare ochmotspelare som tävlar om varje enskilthål, där det gäller att spela hålet på färreantal slag brutto eller netto än motspelaren.Varje hål vinns, delas eller förloras.


84 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETMatch kan spelas med eller utan handicap.I en handicapmatch erhåller spelarenmed den högre spelhandicapen helaskillnaden mellan de båda spelarnas spelhandicap.Spelaren med den lägre spelhandicapenspelar därefter med 0 erhållnaslag. Skillnaden i spelhandicapen fördelasenligt index på hålen i stigandeföljd.Anmärkning: Vid parspel där begreppetsida och reducerade spelhandicap förekommerhänvisas till respektive spelform.Spelarna skall löpande notera ställningeni matchen. När en spelare är lika mycket”upp” som det är hål kvar att spela, kallasdetta dormie. Matchen slutar när återståendehål att spela är färre än antalet hålsom endera sidan är ”upp”, t.ex. 2 uppoch 1 återstående hål, vilket anges 2/1.Vid match över mer än 18 hål eller omavgörande måste ske efter 18 hål, fördelasspelhandicapen på samma sätt som på deförsta 18 hålen.Den sida som vinner ett hål tar honnörenpå nästa tee. Om ett hål har delats behållerden sida honnören som hade den på föregåendehål.10.2.2 Slagspel – Regel 3 i Regler förGolfspelSlagspel är en tävling mellan tävlare ochmedtävlare där det gäller att spela ett fastställtantal hål på bästa totalresultat. Allaspelar samma antal hål. Dessa typer avslagspel finns: Slagtävling, poängbogey,bogeytävling och slaggolf.10.2.2.1 SlagtävlingSlagtävling är en speltyp, där det gäller attspela det fastställda antalet hål på minstantal slag brutto eller netto d.v.s. efteravdrag av spelhandicap, vilken i förekommandefall skall vara med en decimal it.ex. foursome eller vid spel över 9 hål.Vanligtvis spelas en eller flera ronder.Tävlare med lägsta scoren på ett hål harhonnören på nästa tee. Se vidare Regel10-2a.10.2.2.2 PoängbogeyI poängbogey beräknas poäng efter detuppnådda resultatet på varje hål. Tävlarensresultat i poängbogey är summan avpoängen på varje hål.Poängbogey spelas normalt netto, d.v.s.tävlarna erhåller spelhandicap motsvarandesin exakta handicap. Eventuellt halvslaghöjs till närmaste högre heltal. Förtävlare med plushandicap stryks eventuellthalvslag.Spelhandicap fördelas enligt index påhålen i stigande följd.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 85Poängen beräknas på följande sätt:För ett resultat, netto, som är lika medhålets par får tävlaren två poäng. För varjeslag lägre än par, får tävlaren ytterligare enpoäng, för varje slag högre än par får tävlarenavstå en poäng. Man kan inte fåmindre än 0 poäng på ett hål.Honnören tas av den som fått högstapoängen på föregående hål.Poängbogey kan också spelas brutto(scratch). Poängen beräknas då på följandesätt:För ett resultat brutto, som är lika medhålets par får tävlaren 2 poäng. För varjeslag lägre än par, får tävlaren ytterligare enpoäng, för varje slag högre än par får tävlarenavstå en poäng. Man kan inte fåmindre än 0 poäng på ett hål.Honnören tas av den som fått högstapoängen på föregående hål.10.2.2.3 BogeytävlingVarje tävlare spelar mot banans par (”motspelaren”)såsom i match. Alla tävlare spelarlika många hål, även om matchen ”avgjorts”innan sista hålet spelas.Bogeytävling kan spelas med eller utanhandicap. Tävlaren erhåller spelhandicapmotsvarande sin exakta handicap. Halvaslag höjs till närmaste heltal (t.ex. foursome).Spelhandicap fördelas enligt indexpå hålen i stigande följd.För ett resultat (netto vid handicaptävlingar)som är lika med hålets par, får tävlaren”0”. För resultat bättre än par, fårtävlaren ”+” och för resultat sämre än parfår tävlaren ”–”. Den som har flest ”+”-resultat mer än ”–”-resultat vinner tävlingen.(Man kan vinna på minst minusom ingen har plus.)10.2.2.4 Slaggolf10.2.2.4.1 VillkorSlaggolftävling är en typ av slagspelstävling.Slaggolf täcks inte av golfreglerna menreglerna för slagspel gäller såvida de intestrider mot nedanstående specialregler.10.2.2.4.2 SlaggolftävlingRäkningen i slaggolf sker i antal slag, därantalet slag per hål är maximerat. Allatävlare får, oberoende av spelhandicap,spela maximalt fem slag över par på varjehål oavsett hålets index.Har tävlaren inte hålat ut efter dessaslag bör bollen plockas upp och scorennoteras till par + 5 slag.Markören är endast skyldig att angebruttoantalet slag på de hål där tävlarensscore är par + 4 slag eller lägre.


86 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETa. VinnareDen tävlare som spelat den fastställda rondeneller ronderna på lägst score (i handicaptävlinglägst nettoscore) är vinnare.b. Underlåtelse att håla utOm en tävlare på något hål underlåter atthåla ut skall tävlarens score vara par + 5slag på hålet.c. Fastställande av score på håletEn tävlares score är det antal slag, inklusiveeventuella pliktslag tävlaren har använt påett hål, dock skall inte noteras en högrescore än par + 5 slag på hålet.Undantag: Regel 4-1, 4-2, 4-4 klubbor ochRegel 6-4 Caddie, Tävlingsreglernabeträffande Caddie vid juniortävling samtPersontransporthjälpmedel.Beträffande plikt för brott hänvisas tillrespektive Regel och Tävlingsregel.10.2.2.4.3 Diskvalifikationera. Från tävlingenEn tävlare skall diskvalificeras från tävlingendå diskvalifikation gäller vid brottmot någon av följande regler:– Överenskommelse att åsidosätta regler.(Regel 1-3)– Vägran att följa en regel. (Regel 3-4)– Klubbor. (Regel 4-1, -2, eller -3)– Bollen. (Regel 5-1, eller -2)– Handicap – uppge för hög eller inteuppge handicap. (Regel 6-2b)– Starttider och startordning (”bollar”).(Regel 6-3)– Signering och inlämning av scorekortet.(Regel 6-6b)– För låg score på hål om denna är lägreän par + 5 slag. Om den angivna scorenär för hög skall den räknas, dock högstpar + 5 slag. (Regel 6-6d)– Otillbörligt dröjsmål; Långsamt spel.(Regel 6-7)– Avbrott i spelet. (Regel 6-8)– Övning före eller mellan ronderna.(Regel 7-1)– Konstlade hjälpmedel och ovanligutrustning. (Regel 14-3)b. För ett hålI alla andra fall, där ett regelbrott skullemedföra diskvalifikation, diskvalificerastävlaren endast för det hål, där regelbrottetinträffade, dvs. scoren par + 5 slag skallgälla på hålet.10.2.2.4.4 Övrigta. FörfrågningarFörfrågningar enligt Regel 34-3(Tävlingsledningens beslut) skall ställastill SGF.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 87b. HandicaprondSlaggolf är enligt definitionen en handicaprond(se Handicapregler 2008–2011).Resultatet omräknas till poängbogey.10.3 SPELFORMERMed spelformer menas ett antal olikakombinationer av spelsätt och speltyper.Här exemplifieras vissa – alla tänkbaravariationer av kombinerade spelformerbeskrivs inte under detta kapitel.10.3.1 SingelSingel förekommer i följande spelformer:• Matchspel• Slagspel• Poängbogey• Bogeytävling• SlaggolfI singel erhåller spelaren spelhandicapmotsvarande sin exakta handicap.Kommentar: Match kan också spelas somen treboll match, där tre spelare spelar treinbördes matcher samtidigt.10.3.1.1 Eclectic singelEclectic singel spelas över två på varandraföljande ronder och bör inte kombinerasmed andra tävlingar.Anmärkning: När tävlaren inte kan förbättraresultatet på ett hål bör bollen tas upp.SlagtävlingFör varje hål noteras efter hand bästabruttomarkering som tävlaren fått undernågon av ronderna och summan av dessa18 bästa hålresultat utgör totalresultatet.Handicap: Det sammanlagda bruttoresultatetminskas med 90% av tävlarens spelhandicap(med en decimal). Andra rondeni en Eclectictävling räknas inte som handicaprond.Dock kan ett mycket braresultat ligga till grund för handicapjustering,om handicapkommittén finnerdetta motiverat.PoängbogeyFör varje hål noteras efter hand bästa nettomarkering(poäng) som tävlaren fått undernågon av ronderna och summan av dessa18 bästa hålresultat utgör totalresultatet.Handicap: I varje rond får tävlaren tillgodoräknasig 90% av sin spelhandicap.Avrundning sker till närmaste heltal.SlaggolfSe slagtävling ovan.10.3.1.2 Running eclectic singelRunning eclectic singel spelas över tvåeller flera ronder och längre tidsperiod.Spelformen kombineras ofta med annantävling, t.ex. återkommande veckotävling


88 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETmed valfri medtävlare och starttid.Poängbogey rekommenderas, eftersomtävlaren får spelhandicap motsvarande aktuellexakt handicap vid varje tävlingstillfälle.SlagtävlingBästa bruttoscore per hål förs löpande uppunder tävlingsperioden. Uppförda resultatskall dateras och kan förbättras under helatävlingsperioden. Samtliga scorekort börsparas av tävlingsledningen till dess tävlingenavslutats och resultatlista anslagits.Handicap: Det sammanlagda bruttoresultatetminskas med 50% av tävlarens spelhandicap(med en decimal) vid dennes sistatävlingstillfälle.PoängbogeyBästa resultat per hål förs löpande upp undertävlingsperioden. Uppförda resultat skalldateras och kan förbättras under hela tävlingsperioden.Samtliga scorekort skallsparas av tävlingsledningen till dess tävlingenavslutats och resultatlista anslagits.Handicap: Vid varje tävlingstillfälle fårtävlaren tillgodoräkna sig 50% av sin spelhandicapför resultatet i running eclecticsingel. Avrundning sker till närmaste heltal.SlaggolfSe slagtävling ovan.10.3.1.3 Flaggtävling singelFlaggtävling singel är en slagtävling i vilkenvarje deltagare tilldelas en individuelltmarkerad flagga. Denna skall placeras därbollen ligger, sedan tävlaren förbrukat såmånga slag som motsvarar banans parplus spelhandicap. Skulle en tävlare haslag kvar efter att ha spelat det bestämdaantalet hål, skall tävlaren fortsätta på nästarond så långt slagen räcker.Handicap: Tävlaren erhåller spelhandicapmotsvarande sin exakta handicap.Anmärkning 1: Resultat uppnådda i flaggtävlingär normalt inte handicapgrundande.Dock bör handicapkommittén ta hänsyntill uppnådda resultat om en spelare harspelat det fastställda antalet hål och exv.har slag kvar.Anmärkning 2: Vinner gör den som spelatflest antal hål. Vid lika resultat vinner dentävlare som ligger närmast hål på det håldär flaggan placeras.Anmärkning 3: Om bollen efter tävlarensnäst sista eller sista slag är förlorad eller outof bounds placeras flaggan där föregåendeslag slogs. Detsamma gäller om spelaren isitt sista slag ådrar sig 1 slags plikt eller isitt näst sista slag ådrar sig 2 slags plikt.Anmärkning 4: Om bollen är förlorad iett vattenhinder på det näst sista eller sistaslaget placeras flaggan vid sista skärningspunkttill vattenhindret.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 8910.3.1.4 Snörtävling singelSpelas som slagtävling där tävlaren, ihandicap, får ett snöre vanligtvis likalångt i meter som hans spelhandicapUnder spelet kan man förbättra bollensläge (även närmare hålet, ur ett hinderoch ner i hålet). Vid varje sådant tillfälleskall snöret klippas av med samma längdsom bollen flyttas.Det antal slag tävlaren presterat efter 18spelade hål är slutresultatet, oavsett omtävlaren nyttjat hela längden av tilldelatsnöre eller inte. Vid lika resultat vinnerspelaren som fått kortaste snöret vid start.Anmärkning: Resultatet är inte handicapgrundande.10.3.1.5 Sunningdale – en form av matchspelutan handicapTvå sidor (singel eller fyrboll) med någorlundalika handicap spelar match utanhandicap.Varje hål kan vinnas, delas eller förloras.Så snart en sida är två hål upp skall sidanlägga till ett slag på varje följande hål sålänge sidan är två hål upp eller mer. Vidfyrboll läggs detta slag på sidans bästa bollpå hålet.Matchen är vunnen när någon sida ärfler hål upp än antalet återstående hål attspela.10.3.2 Parspel10.3.2.1 FoursomeI foursome spelar två spelare på sammaboll och slår vartannat slag på dennasamt spelar växelvis från utslagsplatserna.Har t.ex. spelare A slagit ut på hål 1 skallhan sedan slå ut på samtliga hål med uddanummer. Hans partner, spelare B, skallslå nästa slag på hål med udda nummeroch slå ut på hål nr 2 samt därefter slå utpå samtliga hål med jämna nummer.Speciella regler för foursome återfinns iRegler för Golfspel 2008 – 2011, Regel 29.Anmärkning: Provisorisk boll från tee ellerny boll satt i spel från tee skall spelas frånden tee varifrån den ursprungliga bollenspelades.Anmärkning: Pliktslag, som sidan ådrarsig, påverkar inte spelordningen i foursome.Handicap: I foursome får sidan en reduceradspelhandicap lika med spelarnasgenomsnittliga spelhandicap.Foursome förekommer i följande spelformer:Match; handicap: Vardera sidans reduceradespelhandicap inklusive decimal utgörjämförelsegrund då antalet slag skall geseller tas i förhållande till den andra sidan.


90 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETEfter jämförelsen sker avrundning tillnärmast högre heltal.Slagtävling; handicap: Sidans reduceradespelhandicap räknas med decimal.Poängbogey; handicap: Sidans reduceradespelhandicap avrundas till närmastehögre heltal.Bogeytävling; handicap: Sidans reduceradespelhandicap avrundas till närmastehögre heltal.Slaggolf; handicap: Sidans reduceradespelhandicap räknas med decimal.10.3.2.2 FyrbollTvå spelare bildar sida och spelar varsinboll . I slagspel måste vardera spelarensresultat kunna identifieras på scorekortet.Beroende på spelform räknas det bästaresultatet eller det sammanlagda resultatetpå varje hål som sidans resultat på hålet.Speciella regler för fyrboll matchspel ochfyrboll slagspel finns i Regel 30 och 31.Fyrboll räknas inte som handicaprond.Ett mycket bra resultat kan dock ligga tillgrund för handicapjustering, om handicapkommitténfinner detta motiverat.Handicap: Den reducerade spelhandicapenberäknas enligt följande: vardera spelarenfår tillgodoräkna sig 90% av sinspelhandicap. Därefter sker avrundningtill närmaste heltal.Fyrboll förekommer i följande spelformer:• Match; handicap: De tre spelarna medhögst reducerad spelhandicap får slagmotsvarande skillnaden till den spelaresom har lägst spelhandicap. Spelarenmed lägst reducerad spelhandicap spelardärefter med 0 i spelhandicap.• Slagtävling; handicap: Vardera spelarenfår tillgodoräkna sig avrundad reduceradspelhandicap.• Poängbogey; handicap: Vardera spelarenfår tillgodoräkna sig avrundad reduceradspelhandicap.• Bogeytävling; handicap: Vardera spelarenfår tillgodoräkna sig avrundad reduceradspelhandicap.• Slaggolf; handicap: Vardera spelaren fårtillgodoräkna sig avrundad reduceradspelhandicap.10.3.2.3 Fyrboll bäst och sämst.Spelas endast som matchspel.Spelas om två alternativt tre poäng perhål. Den sida vars bästa boll har bästresultat vinner en alternativt två poäng, densida vars ”sämsta” boll har bäst resultat,vinner en poäng. Matchen slutar närendera sidan vunnit så många poäng merän andra sidan (”netto-upp”) än vad somåterstår att spela om. Resultatet angest.ex. ”vunnet på 17:e”.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 91Handicap: De tre spelarna med högstspelhandicap får slag motsvarande skillnadentill den spelare som har lägst spelhandicap.Spelaren med lägst spelhandicapspelar därefter med 0 i spelhandicap.10.3.2.4 GreensomeI greensome, som är en modifierad form avfoursome, slår båda spelarna ut på varje håloch väljer därefter med vilken av de bådabollarna de vill fortsätta. Den som inte slogut den valda bollen spelar nästa slag ochsedan slår spelarna fortsättningsvis vartannatslag på samma sätt som i foursome.Anmärkning: Pliktslag, som spelare ådrar sig,påverkar inte spelordningen i greensome.Om sidan ådrar sig pliktslag på en bollinnan man har valt vilken boll man skafortsätta med, är plikten kopplad endasttill den boll med vilken sidan ådrog sigplikt och valet mellan bollarna ska görasmed utgångspunkt från detta.Provisorisk boll: Om båda bollarnakan vara förlorade utanför vattenhindereller Out of Bounds får sidan välja en spelaresom ska spela en provisorisk boll.Handicap: Sidans reducerade spelhandicapberäknas enligt följande: Reduceratspelhandicap är summan av 60% av spelhandicapenfrån spelaren med den lägrespelhandicapen och 40% av spelhandicapenfrån spelaren med den högre spelhandicapen.Därefter sker avrundningenligt nedan.Greensome förekommer i följande spelformer:Match; handicap: Vardera sidans reduceradespelhandicap inklusive decimalutgör jämförelsegrund då antalet slagskall ges eller tas i förhållande till denandra sidan. Efter jämförelse sker avrundningtill närmaste heltal.Slagtävling; handicap: Sidans reduceradespelhandicap räknas med decimal.Poängbogey; handicap: Avrundning avsidans reducerade spelhandicap sker tillnärmaste heltal.Bogeytävling; handicap: Avrundning avsidans reducerade spelhandicap sker tillnärmaste heltal.Slaggolf; handicap: Sidans reduceradespelhandicap räknas med decimal.10.3.2.5 Irish greensomeSpelformen en variant av greensome(jämför ovan) där båda spelarna slår utfrån tee och sedan, på hål med par 4 ochpar 5, slår ett slag till på partnerns boll.Därefter väljer man vilken boll man villfortsätta att spela på.Handicap: Samma handicapberäkning


92 SVENSKA GOLFFÖRBUNDEToch avrundning i Irish Greensome somför Greensome – 10.3.2.410.3.2.6 ScrambleVarje lag består av två, tre eller fyra tävlare.Samtliga tävlare slår var sin boll från tee.Därefter väljer laget från vilken bolls lägede vill fortsätta spela och markerar denna.Därefter placerar tävlarna i valfri ordningsina bollar inom 15 centimeter från dettaläge, dock inte närmare hålet, och spelarsina slag. Spelet fortsätter på samma sätt,dock att man i bunker återskapar lägett.ex. genom att kratta. På green har nästföljandespelare som puttar från ”startplatsen”alltid möjligheten att förbättralagets resultat även om någon i lagetredan hålat ut med högre resultat ellerådragit sig plikt.Handicap: Tävlingen bör spelas utan handicap.Detta sker lämpligen genom atttävlarna delas in i grupper efter handicap.Varje lag kombineras så att det består aven tävlare från varje grupp och sammanlagdspelhandicap i bollarna blir så likvärdigtsom möjligt.Vid spel med handicap bör lagets spelhandicapvara 25% av sammanlagd spelhandicapvid två spelare, 15% vid tre och10% vid fyra. Därefter sker avrundningtill en decimal.Lagen bör handicapmässigt vara likvärdigaoch detta ansvarar tävlingsledningenför. Vid lika resultat hänvisas till kapitel8.4 ”Särskiljning vid lika resultat”.Anmärkning 1: Samtliga spelar från sin ordinarietee, även då spelet sker utan handicap.Anmärkning 2: Vid återbud i 4-bollrekommenderas att man ”lägger in” enfiktiv ”36-handicap” i bollen och räknardärefter ut spelhandicap. En decimal skallmedräknas utan avrundning.Anmärkning 3: Tävlingsformen kan modifierasi villkoren för tävlingen så att lagetmåste välja varje deltagares utslag maximumeller minimum ett bestämt antal gånger.10.3.3 ”ProAm””ProAm” är ett lagspel där lagen består avfyra tävlare varav en är lagkapten, ofta enprofessionell spelare. Vanligtvis räknas detvå bästa resultaten per hål. En variant äratt lagkaptenens resultat alltid räknas plusdet bästa av de övriga tre. Ytterligare envariant är att endast räkna det bästa resultatetper hål inom bollen.Handicap: Varje tävlare spelar med fullspelhandicap. ”ProAm” räknas inte somhandicaprond, men ett mycket bra resultatkan dock ligga till grund för handicapjustering,om handicapkommitténfinner detta motiverat.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 9310.3.4 Bästboll, en singel mot 2–3 spelareBästboll är ett matchspel där en spelarespelar mot den bästa av två eller tre spelaresbollar.10.3.5 KöpenhamnareKöpenhamnare är en tävlingsform mellantre tävlare och spelas enligt slagspelsreglerna.Tävlarna delar 6 poäng per hål på följandesätt: Det bästa resultatet på ett hålger 4 poäng, det näst bästa 2 och detsämsta 0 poäng. Om en tävlare ensam ärbäst och de andra lika, fördelas poängen4-1-1. Om två är bäst och den tredje sämstfördelas poängen 3-3-0. Då alla tre är likafördelas poängen 2-2-2.Handicap: Tävlarna får spelhandicapmotsvarande sin exakta handicap alternativtde två tävlarna med högst spelhandicapfår spelhandicap motsvarande skillnadentill den tävlare som har lägst spelhandicap.Spelaren med lägst spelhandicap spelardärefter med 0 i spelhandicap.10.4 LAG- OCH SERIETÄVLINGAR10.4.1 AllmäntI lagtävlingar spelar två eller flera lag motvarandra en eller flera gånger. I serietävlingarspelar lag eller enskilda spelare allamot alla en eller flera gånger. Lag- och serietävlingarär värdefulla och populära, dåde bidrar till att öka lagandan och sammanhållningeni de klubbar (grupper)som lagen och serierna utgör.Det finns emellertid svårigheter ochrisker med dessa former av spel. Blir t.ex.en serie för utdragen uppstår risk förmånga walk-over och för att det aktuellaläget i serien blir svårt eller omöjligt attöverblicka. Intresset sjunker då snabbt isynnerhet bland de lojala deltagarna. Tvåspelare från samma lag som spelar i sammaboll är partners eller inte beroende avspelsättet.10.4.2 MatchspelDen vanligaste och samtidigt mest ursprungligalagtävlingen är lagmatchen,där två lag möter varandra i individuellamatcher och i foursomematcher. Så spelast.ex. EM och landskamper samt de flestaklubbmatcher. I regel spelas matchernaöver 18 hål utan avgörande vid lika resultat,d.v.s. sådana matcher delas och lagen får0,5 poäng vardera.Vid lika resultat kan följande rangordningtillämpas:– Antalet individuellt vunna matcher– Inbördes mötet mellan lagen– Lottning


94 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETÄven i serietävling är matchspel en lämpligspelform. Matcherna kan spelas med ellerutan handicap.10.4.3 SlagspelFör att alla lagmedlemmar skall få spelahela ronder samt kunna tillgodoräkna sigresultatet som handicaprond, har det blivitvanligare att spela lagmatcher somindividuell slagtävling eller poängbogey.En annan typ av lagtävling är den somingår i en individuell tävling. Då sammanräknaslagmedlemmarnas individuellaresultat. Lagen kan antingen varaföranmälda och bestå av ett bestämt antalnamngivna spelare eller utgöras av ett bestämtantal spelare med de bästa resultaten.10.5 NÄRMAST HÅLVinnare är den som med sin första bollfrån tee stannat bollen på green och närmasthål. En hålad boll (HIO) är i allalägen närmast hål.10.6 LÄNGSTA DRIVEVinnare är den som med sin första bollfrån tee stannat bollen allra längst från utslagsplatsen.Bollen skall, efter det att denstannat, befinna sig på fairway, foregreeneller green på det hål som spelas.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 9511AMATÖRREGLER I KORTHETFullständiga Amatörregler finns påsgf.golf.seSök på regler och handicap.DefinitionAmatörgolfare är den som spelar golf utantanke på inkomst eller ekonomisk vinning.AmatörreglerAmatörreglerna inom golfen fastställs avR&A, Royal and Ancient Rules Limitedoch USGA, United States Golf Association.I Sverige är SGF:s Regelkommitté beslutandemyndighet.Förlust av AmatörstatusEn spelare kan förlora sitt amatörstatusbl.a. genom:– att övergå till professionell status t.ex.genom att ge instruktioner eller spelagolf mot betalning– att spela om prispengar– att mottaga priser eller presentkorttill ett marknadsvärde överstigande7.000 kronor i en tävling– att mot betalning framträda, exempelvisi media, som framträdande golf-spelare. Här inräknas även författarskaptill golfartiklar eller golfböckersom är beroende av spelarens framttoningsom skicklig golfspelare för sinmarknadsföring– att mottaga stipendier eller fritt medlemskapi en golfklubb beroende pågolfskicklighet.KostnadsersättningKostnadsersättning d.v.s. täckning avutgifter i samband med golftävling är iprincip förbjuden för den som är skickligeller känd som golfspelare.Ett antal undantag finns dock. Manfår således ta emot kostnadsersättningfrån familjemedlemmar och i anslutningtill tävling för yngre juniorer. Man fårockså ta emot kostnadsersättning närman är uttagen att representera sitt land,sitt distrikt, sin klubb eller motsvarandeunder förutsättning att kostnadsersättningbetalas av den instans som gjort uttagningen.Reklam på tävlingsdräktSpelare som ingår i ett klubblag,


96 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETdistriktslag, eller landslag äger rätt att,förutom klädtillverkarens namn, bärareklam för lagsponsor enligt följande regler:– reklammärket får vara max. 22 cm iomkrets oavsett form– reklammärket får förekomma max. engång per plagg– olika reklammärken kan förekomma påolika plagg– inga kommersiella slogans eller budskapfår förekommaReamatöriseringDen som önskar reamatörisera sig skallansöka om detta hos SGF:s Regelkommitté(RK). RK beslutar om en reamatöriseringsperiodvars längd bl.a. beror på under hurlång tid den sökande varit icke-amatör.Under reamatöriseringsperioden, somnormalt inte är kortare än ett år, skall spelarenfölja amatörreglerna och har ej hellertillträde till vissa tävlingar.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 9712SPELARE MED HANDICAP 36+12.1 HANDICAP 36+ – FRÅN VILKENUTSLAGSPLATSFör spelare som tar sitt Grönt Kort iutbildningssystemet 36+ tillämpas spelfrån tre utslagsplatser beroende på varspelaren befinner sig i sin utbildning ellerefter vilken spelnivå han har.Alla börjar sin spelutbildning 150 meterfrån hålet. De gul-svarta 150-metersmarkeringarnakallas för gul-svart utslagsplatsoch hålen spelas som par 3-hål.Nästa utslagsplats i spelutbildningenfinns på ett avstånd mitt emellan 150-metersmarkeringarna och ordinarie rödtee. Denna utslagsplats markeras somgrön-vit och kallas därför för grön-vitutslagsplats och hålen spelas då som ordinariepar på respektive hål.För att kunna få officiell handicapskall spel dessutom ha skett från röd teemed resultat motsvarande spelhandicap36,0 eller bättre.Spelare 36+ bör lottas i egen klass ochspela från den utslagsplats/tee som motsvarardär han befinner sig i sin utbildningeller enligt beslut av tävlingsledningen.Att spela 9-hålstävlingar där man bararäknar slagen och resultat på motsvarandesätt som vid poängbogey är att rekommenderaför spelare 36+.Man spelar varje hål med 2 extraslag(dubbelbogey) för att få 2 poäng. Bogeyger då 3 poäng och trippelbogey 1 poängo.s.v. Spelarna rangordnas efterpoängsumman.Hålen som spelaren 36+ tävlar på behöverdå inte ha indexering för tävlingensgenomförande.12.2 SPELARE MED 36+ OCH TÄVLINGSpelare med 36+ kan med fördel delta itävling. 36+ innebär att spelaren jämförsig med handicap 36 innan han nårofficiell handicap.


98 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 9913DISCIPLINÄR ÅTGÄRD,UTESLUTNING OCH BESTRAFFNINGFörseelser mot golfreglerna behandlas iRegler för Golfspel 2008 – 2011. Det är attmärka att den spelare som av tävlingsledningeller tävlingsdomare diskvalificeratsfrån en tävling också kan bestraffas enligtRiksidrottsförbundets (RF) stadgar enligtnedan för samma förseelse.Förseelser som strider mot klubbensverksamhet och ändamål enligt klubbensstadgar, ordningsföreskrifter m.m. kanleda till en eller flera av nedanståendeåtgärder.Avvisad från klubbens områdeMedlemmar eller gäster som flagrantbryter mot klubbens ordningsföreskrifterrörande uppträdande på banan,övningsområden eller klubbhus får avvisasfrån klubbens område av bemyndigadperson (t.ex. intendent, greenkeeper ellertävlingsledare). Klubben kan rapporterahändelsen vidare till gästspelares hemmaklubbför vidare handläggning.Disciplinär åtgärdInom ramen för klubbens löpande verksamhetkan klubben, i begränsad omfattning,vidtaga disciplinär åtgärd mot medlemi klubben under mycket kort tid(max 14 dagar). En sådan disciplinäråtgärd – kan kallas utestängning – är intenågon form av bestraffning utan enåtgärd av intern ordningsskapande karaktär.Således äger medlemmen rätt till sittmedlemskort under denna tid. Beslut omdisciplinär åtgärd ska ske i så nära anslutningtill förseelsen som möjligt. Beslutetkan ej överklagas.Medlemmen kan då utestängas frånsamtliga eller enskilda aktiviteter, t.ex.klubbens tränings- eller tävlingsverksamhet.Det senare kan även gälla representationi seriespel och rikstäckande finaler.UteslutningEn klubb kan, som nämnts ovan och omklubbens stadgar medger detta, skriftligenmeddela varning till en medlem som pånågot sätt misskött sig men där tillräckligaskäl för uteslutning inte föreligger.En klubbstyrelse har av skäl som sägs iklubbens stadgar rätt att utesluta enmedlem ur den egna klubben. En uteslutningbehöver inte gälla för all framtid


100 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETutan kan begränsas till att omfatta visstid, i så fall högst sex månader.Klubbstyrelsen skall innan beslut om uteslutningfattas ta hänsyn till om varningtidigare utdelats.Tidsbegränsade såväl som icke tidsbegränsadeuteslutningar leder till att medlemmentappar sitt medlemskap och därmedalla sina rättigheter, men också deskyldigheter, gentemot klubben som följerav ett medlemskap. Beslut i GK kanöverklagas till SGF:s Juridiska Nämnd.BestraffningFörseelser mot tävlingsbestämmelser/regler – se kapitel 2.4, 5 och 6 – kan ledatill bestraffning och påföljd.Med bestraffning avses i detta sammanhangen åtgärd mot en klubb, enskildmedlem m.fl. enligt 14 kapitel i Riksidrottsförbundets(RF) stadgar. Förseelser som kanmedföra bestraffning anges uttömmandei kapitlets 2:a paragraf och omfattar bl.a.brott mot SGF:s tävlingsregler och –bestämmelser. Bestraffning kan kommaifråga inte bara för förseelse som begåttsunder tävling och övnings- och sällskapsspelutan också i annat samband medidrottsutövning.Påföljderna är tillrättavisning, avstängning(tidigare kallad diskvalifikation)högst två år och böter (maximerat belopp500.000 kr.) En klubbstyrelse har inte inågot fall rätt att vidta en sådan åtgärdutan skriftlig anmälan skall skyndsamtgöras till i första instans resp. GDF(särskild blankett finns på SGF:s hemsida).Anmälan, som skall vara undertecknadav anmälaren, skall innehålla:– namn på den anmälde– tydlig uppgift om den förseelse somanses vara begången– beskrivning av närmare omständigheterrörande det inträffade– uppgifter om den bevisning som åberopas.Beslut i GDF kan överklagas till SGF:sJuridiska Nämnd.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 10114ÖVRIGT14.1 HOLE-IN-ONE (HIO)Med Hole-in-One (HIO) menas att hascore 1 enligt Regler för Golfspel 2008 –2011 på ett hål under en påbörjad rond påen bana med giltig banvärdering. Dettainnebär:• Scoren måste vara 1. Score definierassom det antal slag inklusive eventuellapliktslag spelaren har använt på ett hål.Vid brott mot Regel 4-1, 4-2, 4-4klubbor och Regel 6-4 Caddie, Tävlingsreglernabeträffande Caddie vid juniortävlingsamt Persontransporthjälpmedelkan, beroende av när brottetupptäcks, HIO inte göras på hål 1–2.• Hålen skall ha spelats i rätt följd ochspelet skall påbörjas på hål 1 eller 10alternativt på av tävlingsledningen/klubben anvisad första tee.• Hålets längd saknar betydelse.• Scoren måste kunna intygas av markör,annan spelare eller person som sett slagetoch godkännas av klubben.• Bollen skall ha hålats på ordinariegreen efter ett slag från för rondenbestämd tee.• Ronden behöver inte fullföljas.14.2 BANREKORDBenämningen banrekord finns intedefinierad i golfreglerna. Emellertid är detallmänt accepterat att ett rekordresultatbrutto bör godkännas som officiellt banrekordendast om det skett i slagspel undertävling och med hålen och teemarkeringarnai ordinarie läge för klubbtee alternativtbacktee.Banrekord noteras för herre och dam frånvit eller blå tee eller om dessa inte finnsordinarie klubbtee.Rekommendation 1: Ett rekordresultatskall inte godkännas som banrekord omen lokal regel tillåtit lägesförbättring.Rekommendation 2: Efter en omfattandeombyggnad av bana, skall nytt banrekordgodkännas endast om banans giltiga banvärderingförändrats.14.3 VANDRINGSPRISInnan man sätter upp ett vandringspris –såvida det inte gäller KM – bör man tänkapå att antalet vandringspris man har attspela om under en säsong, påverkar utarbetandetav ett flexibelt tävlingsprogram.Vid de tillfällen det blir aktuellt för


102 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETklubben att ta emot skänkta vandringspriser,bör man tänka på, förutomvad som sagts ovan, att priset skänks utanförbehåll och att klubben får full förfoganderättöver priset.Det rekommenderas att inte göra vandringsprisetständigt vandrande, och någonav nedanstående modeller kan tjäna somexempel på hur vandringspriset ”avslutas”i tiden.Modell 1När en tävlande får tre inteckningar ivandringspriset har han erövrat priset förgott.Modell 2Detta vandringspris skall vandra i x år(exempelvis 5 eller 10 år) och varje års segrareskall ha sitt namn ingraverat i prisetmed årtal, namn och resultat.Tävlingen skall spelas som … (häranges delar av villkoren för tävlingen).Om det efter några år finns anledningatt ändra i villkoren för tävlingen, skalldetta beslutas av klubbens styrelse på förslagav Tävlingskommittén.För varje år som det spelas om vandringspriset,kan ett protokoll föras över defem bästa resultaten som också poängsättsefter en skala där segraren får 5 poäng, tvåan4 poäng, trean 3 poäng, fyran 2 poängoch femman 1 poäng. I ett ackumuleratprotokoll noteras poängen för de femförsta varje år. Den som efter x år (jämförovan) har uppnått flest poäng har ocksåför alltid erövrat vandringspriset.Modell 3Detta vandringspris skall vandra i x år(exempelvis 5 eller 10 år) och varje års segrareskall ha sitt namn ingraverat i priset,med årtal, namn och resultat.Tävlingen skall spelas som … (häranges delar av villkoren för tävlingen).Om det efter några år finns anledningatt ändra i villkoren för tävlingen, skalldetta beslutas av klubbens styrelse på förslagav Tävlingskommittén.För att bestämma vilken spelare vandringsprisetskall tillfalla, inbjudes samtligapersoner som har en inteckning i vandringsprisettill en tävling över x hål.Villkoren för tävlingen skall vara …(här anges villkoren för tävlingen).Denna tävling kan spelas samma årsom den x:onde ingraveringen skett elleråret efter.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 10315BILAGOR15.1 VILLKOR FÖR A- B- OCH C-TÄVLINGARDetta är en instruktion för klubbar som skallanordna förbundstävlingar. Avsteg frånbestämmelserna får inte göras utan SGF:smedgivande. Medlemskapet i SGF innebärbl.a. för en golfklubb, att den iblandmåste åta sig att anordna förbunds- ochdistriktstävlingar samt tävlingar påSvenska Minitouren eller på SGT:s damellerherrtour. Dessa uppdrag skallbetraktas som ett hedersuppdrag. Detförutsätts därför att klubben vidtar allanödvändiga åtgärder för att genomföratävlingen så väl som möjligt och dettamedför uppoffringar och insatser somklubben och dess medlemmar görgenom sitt åtagande och genomförande.Stora funktionärsinsatser krävs ochmedlemmarna kan inte spela på sin bana.De medlemmar som inte är funktionärerbör alltid, om möjligt, beredas tillfälle attspela golf på närliggande banor. Överenskommelseom detta bör träffasdistriktsvis eller direkt mellan berördaklubbar.Innehållet i texten nedan gäller i förekommandefall även distriktstävlingar,varvid golfdistriktsförbundet (GDF) inträdersom ansvarig organisation. I tävlingarsom administreras av SGT gäller i vissaavseenden särskilda bestämmelser.15.1.1 A-, B- och C-tävlingarFörbundstävlingar indelas i A-tävlingar,för vilka SGF har det direkta ansvaret, Boch C-tävlingar, för vilka respektive GDFhar det direkta ansvaret.A-tävlingar är de nationella mästerskapen,exempelvis SM-Match, SwedishInternational, JSM och Lag-SM, samtinternationella mästerskap och landskampersom Sverige anförtrotts att arrangera.Arrangörer av A-tävlingar utses avSGF efter bedömning av intresseradearrangörers förutsättningar.B-tävlingar är övriga förbundstävlingar,exempelvis SGF:s seriespel i div 1–3, RM,Ungdomstourerna samt riksomfattandehandicap- och scratchtävlingar arrangeradei samarbete med SGF, dock inte deinledande klubbkvalen. Tävlingarna fördelasårligen mellan olika GDF genomsamråd mellan SGF och GDF.


104 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETC-tävlingar är samtliga DM-tävlingar.Det rekommenderas att de spelas på sådanatider att man i största möjliga mån tillgodoserönskemålet att delta i flera klasser.15.1.1.1 Mästerskapstävlingar enligt RF:s12 kap 1 §Följande tävlingar är mästerskapstävlingarenligt RF:• Svenska Mästerskap (SM)• Svenska Mästerskap för Juniorer (JSM)• Distriktsmästerskapstävlingar (DM)• Distriktsmästerskapstävlingar förJuniorer (JDM)Tävlingarna avser såväl individuella somtävlingar i lag15.1.1.2 MästerskapsteckenRF:s mästerskapstecken delas ut till individuellasegrare och segrare i lag enligt ovan.15.1.1.3 Rätt att delta i tävlan ommästerskapsteckenEndast idrottsutövare som är medlem iförening med medlemskap (M1 och M2)i SGF har, enligt RF:s 12 kap 3§, rätt att tävlaom RF:s mästerskapstecken.Dessutom skall man vara Svensk medborgare.Efter ansökan till SGF kan utländskmedborgare medges rätt att delta, om haneller hon är stadigvarande bosatt i Sverige(har svenskt personnummer) sedan minst45 dagar.15.1.1.4 Deltagande i DM-tävlingarUnder ett och samma tävlingsår får enspelare endast delta i DM-tävlingar inomdet GDF där han har sin hemmaklubb.15.1.1.5 SGF:s RiksomfattandeHandicaptävlingar och Ungdoms CupGruppkval, distriktskval, regionkval ochriksfinal tillhör kategorin Förbundstävlingarmedan klubbkval inte är en sådantävling.15.2. ANSVARSFÖRDELNING15.2.1 SGF:s ansvar beträffande A-tävlingar• Utforma tävlingsbestämmelser• Tillsammans med arrangör informeraom tävlingen på golf.se• Anskaffa mästerskapstecken (motsvarande)och vandringspriser• Tillsammans med arrangör besiktigabanan och rådgiva beträffande banskötsel• Fastställa handicapgränser• Fastställa anmälningsavgifter• Tillsätta och ta kostnader för domare15.2.2 GDF:s ansvar beträffande B- och C-tävlingar• Anskaffa och beställa gravyr av DM-


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 105tecken• Fastställa handicapgränser i DM• Fastställa anmälningsavgifter i DM• Tillsätta domare• Utse arrangörsklubb15.2.3 GK:s ansvar beträffande A-, B- ochC-tävlingar• Organisation och sportsligt genomförandeav tävlingen• Banförberedelser inför och under tävlingen• Anskaffa eventuella hederspriser• Mediakontakten• Resultatrapportering via InternetEn arrangörsklubb bör låta den blivandetävlingsledaren eller annan funktionärfölja aktuell tävling då den anordnas närmastföregående gång.15.3 EKONOMIAnmälningsavgifterna tillfaller, om ingetannat avtalas, klubben. Det står klubben frittatt anskaffa ytterligare intäkter genombiljettförsäljning, annonsförsäljning, lotterier,serveringsrörelse m.m.SGF förbehåller sig rätten att för allaförbundstävlingar utom DM träffa centralareklamavtal enligt följande:• Nummerlappar• Dekaler• Skyltar på banan, övningsområdet ochavspärrningsanordningar motsvarande• Resultattavlor• Scorekorten för tävlingen• Film- och tv-rättigheter eller motsvarandeInnan en klubb slutligt åtar sig en förbundstävlingbör överenskommelse träffasrörande ovanstående frågor.15.4 ANMÄLAN OCH EFTERANMÄLANAnmälan skall göras enligt villkoren förtävlingen och är bindande. Spelaren är personligenansvarig för sin anmälan. Arrangörbeslutar om hur betalning skall ske. I tävlingsinbjudanskall framgå vilka uppgifteranmälan skall omfatta. Anmälan skall varaarrangören tillhanda enligt tävlingsinbjudan.Efteranmälningar till A- och B-tävlingargodtas normalt inte. Undantagkan göras efter samråd med SGF/GDF.Tillåtelse för efteranmälningar till C-tävlingarbestäms av GDF.15.5 PRISER15.5.1 VandringspriserVinnare som tillhör svensk GK, får förvaravandringspriset intill en månad före nästatävling, då priset skall lämnas/skickas tillårets arrangörsklubb. Eftersom ett vandringsprisinte får lämna landet skall prisetförvaras av arrangörsklubben eller SGF om


106 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETvinnaren är bosatt utomlands.Om ingen tävling hålls nästföljande år,skall den som förvarat priset överlämna dettill SGF inom ett år efter mottagandet. SGFförvarar priset till nästa gång tävling ompriset äger rum.15.5.2 SGF-medaljer och RF:s mästerskapsteckenSGF anskaffar och svarar för gravyr av SGFmedaljer.De distribueras till arrangörsklubbeni god tid före tävlingen.RF:s mästerskapstecken utdelas endast iofficiella svenska mästerskap. Om segraren ärutländsk medborgare får RF:s mästerskapsteckenendast utdelas om segraren har SGF:sdispens för detta. Mästerskapstecken kanendast utdelas till deltagare vars hemmaklubbär medlem (M1 och M2) i SGF.Skulle en deltagare från ansluten klubbalt. utländsk medborgare utan dispensvinna tävlingen, går tecknet till bästaresultat av deltagare från klubb som ärmedlem i SGF.Vid lika resultat skall särspel ske omsegern om inget annat sägs i villkoren förtävlingen.SGF-medaljer finns i tre valörer: guld,silver och brons. De tilldelas vinnaren,2:an resp. 3:an i tävlingen.15.5.3 PrisutdelningOm officiell representant från SGF/GDF ärnärvarande, bör denne förrätta prisutdelningensom samordnas med arrangörsklubben.I annat fall bör klubbens ordförandeeller person som tävlingsledningenutsett utföra uppdraget.Vid RM och DM/JDM bör representantför berört GDF vara närvarande vidprisutdelningen.Vid prisutdelning efter internationellamästerskap och landskamper bör detfinnas möjlighet att via högtalaranläggningspela segrarens nationalsång ochsamtidigt hissa landets flagga.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 107


108 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET15.6 A-TÄVLINGARTävlingDeltagarePriser1. SWEDISH INTERNATIONALHERRAREnligt Tourens bestämmelserPrins Bertils Pokal2. SWEDISH INTERNATIONALDAMEREnligt Tourens bestämmelserRF:s vandringspris3. SM MATCH HERRAREnligt Tourens bestämmelserSune Malmströmsvandringspris4.SM MATCH DAMEREnligt Tourens bestämmelserGunnar Arenandersvandringspris5.JSM POJKAR SLAGEnligt Ungdomstourensbestämmelser6.JSM FLICKOR SLAGEnligt Ungdomstourensbestämmelser7.JSM POJKAR MATCHEnligt UngdomstourensbestämmelserSune Malmströmsvandringspris8.JSM FLICKOR MATCHEnligt UngdomstourensbestämmelserSGF:s vandringspris9.LAG-SM HERRAREnligt SeriespeletstävlingsledarmanualTrygg-Hansasvandringspris10.LAG-SM DAMEREnligt SeriespeletstävlingsledarmanualTrygg-Hansasvandringspris


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 109TävlingDeltagarePriser11. JSM KLUBBLAGEnligt Ungdomstourensbestämmelser12.LANDSKAMPER OCHINTERNATIONELLA UPPDRAG15.7 B-TÄVLINGAR13.UNGDOMSCUPEN FINAL14.SKOL-SM H 18/D 1815.RM H 35Enligt bestämmelseri RM-pärmViksbergs GK:svandringspris16.RM H 45Enligt bestämmelseri RM-pärmBosjökloster GK:svandringspris17.RM H 55Enligt bestämmelseri RM-pärmFalsterbo GK:svandringspris18.RM H 65Enligt bestämmelseri RM-pärmLinde GK:svandringspris19.RM H 75Enligt bestämmelseri RM-pärm20.RM D 35Enligt bestämmelseri RM-pärmSt. Lundby GK:svandringspris


110 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETTävlingDeltagarePriser21.RM D 50Enligt bestämmelseri RM-pärmSGF:s vandringspris22.RM D 60Enligt bestämmelseri RM-pärmBarbro Montgomerysvandringspris23.RM D 70Enligt bestämmelseri RM-pärm24.RM FAR OCH SONEnligt bestämmelseri RM-pärmSigfrid Stenbergsvandringspris25.RM MOR OCH DOTTEREnligt bestämmelseri RM-pärmErik Runfeltsvandringspris26.RM TVÅ GENERATIONERMIXEDEnligt bestämmelseri RM-pärmAvesta GK:svandringspris27.RM ÄKTA MAKAR/SAMBORMIXEDEnligt bestämmelseri RM-pärmHässleholms GK:svandringspris28.RM ÄKTA MAKAR/SAMBORMIXED 100+Enligt bestämmelseri RM-pärmGällivare-MalmbergetsGK:s vandringspris29.DIVISION 1 HERRAREnligt Seriespeletstävlingsledarmanual


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 111TävlingDeltagarePriser30.DIVISION 2 HERRAREnligt Seriespeletstävlingsledarmanual31.DIVISION 3 HERRAREnligt Seriespeletstävlingsledarmanual32.DIVISION 1 DAMEREnligt Seriespeletstävlingsledarmanual33.DIVISION 2 DAMEREnligt Seriespeletstävlingsledarmanual15.8 C-TÄVLINGAR34.DISTRIKTSMÄSTERSKAPHERRAR, DAMER,POJKAR o FLICKOREnligt distriktetsbestämmelserFörslag till klassindelning singel är Herrar, H 21, H 35, H 45, H 55, H 65 och H 75 samtDamer, D 21, D 35, D 50 och D 60.Förslag till parspelsklasser är Foursome och Foursome Mixed.


112 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET15.9 EXEMPEL PÅ AVTAL MELLANTÄVLINGSARRANGÖR OCH GOLFKLUBBMellan............................GK = ”klubben”och...................................... = ”företaget”1.Klubben upplåter till företaget nyttjandeav sin .................................. bana förföretagets golftävling 200 – –mellan kl ............ och kl ............Tävlingsbestämmelser enligt bilaga.2.Det åligger klubb och företag gemensamtatt mellan sig fördela ansvaret beträffandekontroll av spelarna avseende klubbtillhörighetoch aktuellt exakt handicap.3.Tävlingens funktionärer och deltagareäger under tävlingsdagen tillträde till deutrymmen inom klubbens område somnyttjas av klubbens medlemmar.4.För nyttjande erlägger företaget till klubbeni förskott, senast tävlingsdagen, sammanlagt..................... kronor.5.Det åligger företaget att rätta sig efter detävlingsbestämmelser som klubben godkäntför tävlingen. Företagets ansvarigetävlingsrepresentant skall ha kännedom omtävlingsbestämmelserna och se till att förklubben gällande regler och bestämmelserefterlevs.Klubben har ansvaret att informera företagetom dessa regler och bestämmelser.Anmärkning: Här avses SGF:s Regler förGolfspel 2008–2011, Spel- ochTävlingshandbok 2008–2011,Handicapregler 2008–2011, Lokala regleroch bestämmelser, ordningsbestämmelsersamt Golfvett.6.Företaget förklarar sig ha tagit del av ochunderrättat företagets tävlingsansvarige om• klubbens bestämmelser beträffandegästspel på banan,• SGF:s publikationer enligt anmärkningovan samt klubbens Lokala regler ochbestämmelser,• gällande regler beträffande försäkringsskydd.7.Företaget svarar gentemot klubben, som hardet yttersta ansvaret – med tillämpning av


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 113ovan angivna regler – för alla arrangemangi samband med tävlingen. Klubben kanom så önskas, mot ersättning, svara förtävlingsledarskapet.För företagetFör klubben....................... .......................................................................................Ort och Datum


114 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETTÄVLINGSBESTÄMMELSERFÖR EXTERN TÄVLINGExempel på punkter som bör framgå200 ................. – ................. – .................Starttider mellan kl ................. och kl .................Tävlingens namn..................................................................................................................................Speldagens tävlingsansvarige från företaget................................................................................................Antal tävlare .................Antal handicapklasser/tävlingsklasser .................KONTROLL KLUBBTILLHÖRIGHET:Klubben ansvararFöretaget ansvararKONTROLL EXAKT HANDICAP:Klubben ansvararFöretaget ansvararANTAL HÅL: 9 1836 .................SPELSÄTT: Singel Par -foursome-greensomeLag-fyrbollSPELTYP: Match Slag -slaggolf-slagtävling-poängbogey-bogeytävlingSPECIELL SPELFORM: Fyrboll bäst och sämst Fyrboll sammanlag


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 115EclecticFlaggtävling”ProAm”Running eclecticScrambleIrish greensomeSnörtävling Annan spelform ....................HANDICAPGRÄNS: Officiell handicap Annan handicapgräns.............(för att få anmäla sig)HÖGSTA TILLÅTNA EXAKTA HANDICAP .............(som får användas vid beräkning av spelhandicap)HANDICAPREDUCERING: 90 % 60/40%ÅLDERSBEGRÄNSNING:Födda år 19 ............. eller senareFödda år 19 ............. eller tidigareANNAN BEGRÄNSNING:..................................................................................................................................STARTMETOD: En tee Två teesShot-gunANTAL SPELARE PER BOLL: 2 3(antal sidor vid parspel)4Startlista skall vara klubbentillhanda senast ........................................................................................................LOKALA REGLEROCH BESTÄMMELSER: Delas ut vid .............................................incheckningenSÄRSKILJNING: Matematiska metoden Lottning


116 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET(vid lika resultat)Spelhandicap metodenSudden-deathDelad placeringPrisbordets totala marknadsvärde är ......................... kronor, varav högsta marknadsvärdepå individuellt pris är ......................... kronor.För eventuella sociala kostnader och kontrolluppgifter till Skatteverket ansvarar:.................................................................................................................................................................................................Tävlingen fortsätter ej med distrikts-, region-, riks- eller världsfinal.Tävlingen fortsätter med distrikts-, region-, riks- eller världsfinal och tillstånd frånGDF/SGF bifogas.......................................................... ...............................................................Ort och datumRepresentant extern organisation..................................................................................................................................Telefonnr./Adress


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 11715.10 COURSE-SET-UP – NÅGRA RÅDFRÅN TEE TILL GREENUtformade av Claes Grönberg, SvenskaGolftourerna AB.InledningMed en bra Course Set Up bestämmerman hur en bana skall spelas utifrån enbanarkitekts tankar. Bra slag skall belönasoch dåliga slag bestraffas. PlaneraCourse Set Up från tee till green. Skallbanan spelas lång eller kort, vilkenklubba skall spelaren spela in med;långa järn ger låg bollbana, korta järnger hög bollbanan. Ge spelarna chansatt med ett perfekt slag nå en brahålplacering. Dessa är några av de tankegångarsom gör arbetet med CourseSet Up roligare och dessutom följer vigolfens traditioner och poängterar attgolf är ett strategiskt spel.Tee• Klipp hela tee i tävlingshöjd.• Vid lagning av torvmärken användsand och jordblandning med gräsfrön.• Om grästee är för dåligt – byt till annattee om det fungerar speltekniskt –annars använd pall med platta.• Placera teekulorna där det är så plantsom möjligt för såväl bollens läge somstans. Ta ut avstånd mellan teekulornaså att både höger- som vänsterspelarekan ta plan stans. Tänk på avståndetbakåt i svingen.• Rikta tee mitt i fairway.• På korthålen bör spelarna få möjlighetatt använda olika klubbor.• På korta par 4- och par 5-hål kan teeplaceringarna skapa utmaning förspelare att nå green på ett respektivetvå slag.Fairway och semiruff/ruff• Konturklipp fairway. Tuff klippningmed för smal fairway kan medföra attalla slår ut med järnklubbor.• Hål med dogleg skall klippas som ettdogleghål.• Samma klipphöjd under inspelsrondsom tävlingsrond.• Om det är dagg på morgonen sårekommenderas att fairway klipps påkvällen för att undvika klumpar medgräsklipp.• Klippning av semiruff och ruff börgöras i hålets spelriktning. Det är svårtatt kontrollera slag i motruff.• Semiruff och ruff kan med fördel varatuff att slå ifrån, men det skall vara lättatt hitta bollen i den.


118 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETBunker och bunkersand• Kontrollera att bunkerkanterna är välskurna för att underlätta spel- ochregelsituationen.• Hellre för lite än för mycket bunkersand.Några cm löst, sedan hårdare.• Nästan ingen lös sand i bunkerväggarnaså att bollen inte pluggas i väggenutan stoppas och rullar ner till mer normaltbunkerläge.• Kratta bunkrarna tävlingsdagens morgon.Foregreen• Kortklipp foregreen, sedan gärna semiruff,men ej för hög så att den påverkarspelarens skicklighet.• Öppningen mot fairway bör se ut: fairway> foregreen > green. Ruff runt helagreen kan vara en spännande svårighetpå speciellt par 3-hål.• Upphöjd green kan ha fairwayklippningi lutningen upp mot green; en intressantsvårighet (bollen rinner ner en bit).Greenyta• Samma klipphöjd under inspelsrondsom tävlingsrond.• Korsklipp gärna greenen, kan kompletterasmed vältning.• Spara bra hålplaceringar till tävlingsdagen.• Det viktiga är att en boll rullar bra ochhåller linjen.Hålplaceringar• Under inspelsrond rekommenderas atthål inte skärs i områden som skallanvändas under tävlingen.• Fundera hur spelare går in på och utfrån green för att avgöra lämpligaområden för hålplacering.• Ta hänsyn till hur hålet kommer attspelas. Långa inspel kräver mer greenytavid landning än korta inspel.• Är det fara för regn så tänk på var vattnetsamlas på greenen.• Titta på greenytans kvalitet; finnskalfläckar, gamla hålplaceringar ellermånga nedslagsmärken i tänkta områden.• Balansera valet av hålplaceringar överhela banan utifrån följande: höger,vänster, mitt, främre och bakre samt attsvårighetsgraden kan fördelas med sexlätta, sex svåra samt sex medelsvåra placeringar.• Det rekommenderas att hålen inte sättsnärmare greenkant än tre till fyra meteroch inte närmare en kraftig lutning(platågreen) än tre meter.• Ett område med radie 65–100 cm runthålet skall vara så plant som möjligt.Om hela green sluttar skall områdetrunt hålet vara så plant som möjligt ilutningen. Hålet skall skäras vertikaltoch inte jäms med lutningen.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 11915.11 BANMARKERINGAREnligt Regel 33-2a. skall tävlingsledningennoggrant fastställa:(i) banan och out-of-bounds(ii) gränserna för vattenhinder och sidovattenhinder(iii) mark under arbete (MUA) och(iv) vad som är hindrande föremål samtvad som är organiska delar av bananHär följer ett utdrag av anvisningar ochråd från Claes Grönberg, SvenskaGolftourerna AB.(i)Out-pinnar skall sitta så att det ärlätt att bedöma om bollen är inboundseller out-of-bounds. Dettagäller såväl avståndet mellan outpinnarnasom klippning runt demeller längs out-of-bounds. Vid problemmed detta kan man förtydligagenom att spraya en out-linje. Omout-of-bounds avses fortsätta bortanförmarkeringarna avslutas med enmarkering som utvisar i vilken riktninggränsen fortsätter.(ii) Gula och röda pinnar skall sitta pånågorlunda välklippt underlag.Om hindret syns bra kan plattoranvändas vilket underlättar banskötseln.Ett hinder markerat medplattor bör ha någon/ett par pinnarsom referensmarkeringar framförallt för att visa hindrets gräns i sida.Det är bättre att en buske innefattasi hindret än att linjen går rättigenom den.(iii) Typ av områden som kan behövamarkeras som mark under arbete:1. Dålig gräsväxt varifrån bollen kanspelas utan större problem2. Ingen gräsväxt, men platt ochjämt underlag3. Dålig gräsväxt och ojämt underlag4. Ingen gräsväxt och ojämt underlag5. Område som mer naturligt är muaSkaffa ett totalintryck av banan innan muamarkeringarpåbörjas. Endast område avtyp 5 kan markeras direkt.Totalintrycket skall bestämma nivånför markeringarna. Spelarna värdesätterkonsekvens och rättvisa före att banan ärperfekt eller att man i alla dåliga lägen fårlättnad.Markeringar av områdestyperna 1–5styrs av om en bana är i fin eller sämrekondition.På en bana i sämre kondition bör baraområden av typ 3–5 markeras ut, markeringav områden typ 1–2 medför ett jättearbeteoch kan komma att leda till inkonsekvensoch därmed orättvisor.


120 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETTillämpas lägesförbättring kan mindreområden typ 3–4 helt utelämnas vid MUAmarkeringen.Vid MUA-markeringar är det viktigt attbedöma vilka områden som berörs avnormalt spel.Vid sprayning bör man ta till ”större”områden före flera ”småöar” som angränsartill varandra.Tänk efter var bollpunkter och droppområdenblir innan sprayning påbörjas.(iv) Om vägar, belagda stigar, stenmurar,stockar runt tees eller vattenhinder, planterade buskage etc. intedefinieras genom en lokal regel somorganiska delar av banan gäller golfreglerna.15.12 MALL FLAGGPLACERINGARRiktlinjer:1: Fastställ en idealisk inspelslinje till greenen.Enklast ser man inspelslinjen från greenensbakkant genom att titta mot inspelet.2: Markera en punkt eller ”T” där denidealiska inspelslinjen möter greenensframkant. OBS! punkten behöver inte alltidvara på greenkanten, den kan även finnasi sida.3: Markera en motsvarande referenspunktutanför greenens bakkant. Linjen mellandessa punkter skall dela greenen i två likastora delar.4: Längden på denna linje utgör greenensdjup.5: Hålets läge in på green fastställs genomatt man mäter eller stegar avståndet längs,eller parallellt med den idealiska inspelslinjen,från främre punkten eller ”T” tillvar hålet är.6: Hålets läge i sida på green fastställsgenom att man, vinkelrätt mot den idealiskainspelslinjen, mäter eller stegar avståndetfrån hålet till närmaste greenkant.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 1217: Hålets mått i djup och sida har därmedfastställts.365412Idealisk inspelslinje till green”T”123Referenspunkt4Greenens djup5Hålets mått i djup6Hålets mått i sidled


122 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET15.13 MALL FÖR SPELTABLÅ ÖVER MATCHTÄVLING1643332174849169564124254057856037282144531213524520293661436235301946511411544322273859675839262342551015504718313463213217169242585282112132029433019141122276726231015183121169851213431411671015218543672143212


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 123ALLA MINST TVÅ MATCHER8 spelare, 4 omgångar, 11 matcher, förlorarna i matcherna 1–4 får en ny chans18 M1 V1F4M5 V554 M2 V2 M9 V9F3M6 V636 M3 V3 M11 V11F2M7 V772 M4 V4 M10 V10F1M8 V8


124 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETDUBBEL-CHANSEN8 spelare, 5 omgångar, 13 matcher, förlorarna I match 1–6 får en ny chans18 M1 V154 M2 V2M5 V53 M7 V76 M3 V372 M4 V4M6 V6F1F4M8 V8M13 V13F3F2M9 V9M10 V10F5F6M12 V12M11 V11


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 125TRIPPEL-CHANSEN8 spelare, 9 omgångar, 20 matcher, förlorarna i matcherna 1–6 och 8–10 får en ny chans18 V154 V2V53 V76 V3V672 V4F1F4V8F3 V10 V20F2 V9V12F5F6 V11 V13F8F9F7V14V19F10V16V15F11V18F12V17F13En kortare variant är att F7 slås ut direkt. Då stryks matcherna 13 och 17 och tävlingenblir en omgång kortare.


126 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 12716SÖKREGISTER SoTAAlkohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 27Amatörregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95Amatörstatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 34Akut sjukdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77Ankomst, för sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55Anmälan, till tävling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Anmälningsavgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Anmälningstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Annullering av handicaprond . . . . . . . . . . . . . . 80A-, B- och C-tävlingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Avanmälan från tävling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Avbrott i spelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Avbruten rond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Avkortning av rond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78Avlysning av tävling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75Avståndsmarkeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Avtal, klubb och extern arrangör . . . . 34, 112BBanan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Banrekord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101Banvärdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 31Bestraffningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Bogeytävling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Brott mot SGF:s policy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27B-tävlingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109Buffertzon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Bunker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60, 118Byes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Byte av hemmaklubb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23CCaddieförbud vid juniotävling . . . . . . . . . . . . . 55Course-set-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Cut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48DDamdagar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30Deltagarbegränsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Diskvalifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Dispens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26DM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Domare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Dopning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25Dormie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84Dubbel-chansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124EEclectic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87Efteranmälan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44EGA Exakt handicap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13


128 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETFFairway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117Finalspel utomlands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Flaggtävling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88Flaggplaceringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120Forecaddies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Foregreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118Foursome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89Fyrboll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .90För sen ankomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Förbundstävlingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103Förseelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 99Handicaptävling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Hasardspel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27Hemmaklubb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15Hole-in-One . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101Hålplaceringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118Högsta tillåtna handicap . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15IInbjudan till tävling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Inlämning av scorekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Irish greensome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91GGDF:s ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Generationstävling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48Generell dispens dopning . . . . . . . . . . . . . . . . . .26Giltig banvärdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Golfbil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Golforganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Golfspel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Golfveckor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30Greensome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91HHandicap, ändrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Handicapgrupp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14Handicapgräns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14, 41Handicapklass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Handicapregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99Handicaprond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14, 80JJuniortävling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15KKalenderårsprincipen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Klubbor: tillåtna, otillåtna . . . . . . . . . . . . . . . . . .37Klubbtävling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Kontroll av deltagare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74Kontroll, scorekort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Kontrolluppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Kostnadsersättning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95Köpenhamnare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93LLagspel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Lagtävlingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93Lika resultat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 49, 67


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 129Lokala ordningsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . 34Lokala regler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 59Lottning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63, 65, 68, 69Långsamt spel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54Lägesförbättring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62, 79Längsta drive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94Lättnad för pluggad boll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62MMarkering av hinder m.m . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Markör i tävling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Matchspel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15Matchtävlingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Matematiska metoden . . . . . . . . . . . . . . . . . 49, 68Mixed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16, 47, 48Mästerskapstecken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104NNiohålstävling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74Nyttopriser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 72Närmast hål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94OOfficiell handicap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Officiell tävling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Omlottning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64PParspel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83Partner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Persontransport hjälpmedel . . . . . . . . . . . . . . . .56Plushandicap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Poängbogey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84Presentkort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95Priser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 72, 106Prispengar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 95Prisutdelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 81ProAm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92Program, tävlings – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Provisorisk boll, foursome . . . . . . . . . . . . . . . . . .89Provisorisk boll, greensome . . . . . . . . . . . . . . . .91Provisorisk green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Provisorisk tee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Påverkan på banvärdering. . . . . . . . . . . . . . . . . . .31RR&A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 95Reamatörisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96Reducerad spelhandicap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Referat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81Regnberedskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Reklamavtal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Reserv, insättande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Resultatservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79Resultattavlor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105Riksomfattande tävling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Rond, avbruten av spelaren . . . . . . . . . . . . . . . . 80Rond, avbruten av TL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Rond (fastställd rond). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Rondtider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Running eclectic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87


130 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETSSambor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Score . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17Scorekortsmottagare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73Scorekortsmottagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Scramble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92Scratchpris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Scratchtävling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 23Seedning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Servering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71SGF-medaljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106Singel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83, 87Skillnad match-slagspel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Slaggolf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Slagspel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17, 67, 84Slagtävling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Snörtävling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89Spelets regler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17Spelform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16, 87Spelhandicap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Spelhandicap-metoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Spelordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Spelsätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 83Speltablå, matchspel . . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 122Speltempo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Speltyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 83Starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38Stenar i bunkrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60Sudden death . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68Svenska Minitouren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Säker golf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Sällskapsrond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Särskiljning vid lika resultat . . . . . . . 49, 67, 80TTee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 18, 46, 47, 117Teemarkeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Tillstånd för tävling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Tournament director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Trippel-chansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125Tveksamhet, slutgiltigt beslut . . . . . . . . . 41, 73Tvist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 41Två-, tre- och fyrboll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Tävling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Tävling, att tänka på före . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Tävling, att tänka på under . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Tävling, att tänka på efter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81Tävlingsbestämmelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Tävlingsinbjudan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43Tävlingsklass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Tävlingsledare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Tävlingsledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Tävlingsledningens beslut . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Tävlingsliknande spel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Tävlingsprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Tävlingsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53Tävlingsrond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18UUppvisningsspel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Uteblivande från tävling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Uteslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 131Utlottning, vid överanmälan . . . . . . . . . . . . . . . . 44Utländska medborgare . . . . . . . . . . . . . .104, 106Utrustning, domare och starter . . . . . . . . . . . . 37V, WVal av Tee i handicaptävling . . . . . . . . . . . . . . . . 46Valfri medtävlare (och starttid) . . . . . . . . . . . . . 49Walk-over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 64Vandringspriser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105Varning efter förseelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Varning, långsamt spel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Villkor för tävling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Vitmarkerade områden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Organisk del av banan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62ÅÅlderskategori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 46Årsmöte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33Årsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30ÄÄkta make-tävling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19, 48ÖÖppen golf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19, 21Öppen tävling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19, 24Överanmälan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44Övergripande bestämmelser . . . . . . . . . . . . . . . 21Övningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71


132 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET


SPEL- HANDICAPREGLER OCH TÄVLINGSHANDBOK2008–20112004–2007


134 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 135FÖRORDHandicapregler 2008–2011 gäller medlemmari svenska golfklubbar medofficiell handicap och är ett utdrag ur deteuropeiska handicapsystemet EGAHandicap System.EGA:s handicapsystem utgår från det iEuropa och Sverige tidigare tillämpademodifierade australiensiska handicapsystemet,med eliminering av katastrofhålgenom omräkning till poängbogey ochmed det amerikanska banvärderingssystemetsom bas. För att möjliggöra för såmånga nationella förbund som möjligtatt anta systemet gavs vid introduktionenett antal valmöjligheter. Detta innebär atten spelare med medlemskap i två länderanslutna till EGA kan ha två olika EGAexakt handicap.Jämfört med den tidigare utgåvan avHandicapregler har endast mindre förändringargjorts och tillämpningen av systemetär densamma. De sex viktigaste nyheternaär:• att även spelare i handicapgruppen11,5-18,4 räknar 9-hålsrond som handicaprond.• att endast en 9-hålsrond per dag fåranmälas och registreras.• att det fortfarande är ett krav attregistrera fyra handicapronder per årmen att föreskriften att spelaren obligatoriskthöjs med 1,0 tas bort.• att tioprocentsregeln ( färre än 10% avdeltagarna i en tävling har ett resultatinom buffertzonen eller bättre) numeraär obligatorisk och har fått en vidaretillämpning.• att sänkning vid handicapgrundandesällskapsrond max kan ske till exakthandicap 4,5.• att amatör som någon gång under årethaft exakt handicap +1,0 eller bättre vidårets slut skall redovisa sina handicaprondertill SGF.


1 INLEDNING 1381.1 Grundförutsättning 1381.2 Syften 1381.3 Rättigheter och skyldigheter 1382 DEFINITIONER 1392.1 Banvärde 1392.2 Bogeyspelare 1392.3 Bogeyvärde 1392.4 Buffertzon 1392.5 EGA exakt handicap 1392.6 EGA reducerad spelhandicap 1392.7 EGA spelhandicap 1392.8 EGA spelhandicapformeln 1392.9 Giltig banvärdering 1392.10 Golfbana 1402.11 Handicap 36+ 1402.12 Handicapgrundande sällskapsrond 1402.13 Handicapgrundande tävlingsrond 1402.14 Handicapgrupper 1402.15 Handicapindex 1402.16 Handicapkommitté 1402.17 Handicaprond 1412.18 Handicapslag 1412.19 Hemmaklubb 1412.20 Markör 1412.21 Mätpunkt 1412.22 Officiell handicap 1412.23 Plushandicap 1412.24 Scratchspelare 1422.25 Scratchvärde 1422.26 Slopevärde 1422.27 Teemarkering 1422.28 Tioprocentsregeln 1423 BANAN OCH BANVÄRDERING 1433.1 Beslutande myndighet 1433.2 Mätning av banan 1433.3 Tees 1433.4 Par 144


3.5 Tillämpning av banvärdering enligt USGA 1443.6 Tillåtna förändringar av värderad bana – giltig banvärdering 1444 TILLÄMPNING AV EGA:S HANDICAPSYSTEM 1454.1 Inledning 1454.2 SGF:s rättigheter och skyldigheter 1454.3 Golfdistriktsförbundens rättigheter och skyldigheter 1464.4 Golfklubbens rättigheter och skyldigheter 1464.5 Handicapkommitténs rättigheter och skyldigheter 1464.6 Spelarens rättigheter och skyldigheter 1474.7 Handicapronder 1484.8 Handicapronder över 9 hål 1494.9 EGA spelhandicap 1494.10 Poängbogey 1494.11 Kvalificering för EGA exakt handicap – officiell handicap 1504.12 Förändring av EGA exakt handicap 1515 BROTT MOT HANDICAPREGLERNA OCH HANDICAPKOMMITTÉNS SKYLDIGHETERAVSEENDE ALLMÄN SPELSTANDARD SAMT ÅRLIG REVISION 1535.1 Brott mot handicapreglerna 1535.2 Förlust av handicap 1545.3 Återställande av handicap 1545.4 Handicapkommitténs skyldigheter avseende allmän spelstandard 1545.5 Årlig revision 1556BILAGA 1 HANDICAPSLAGENS FÖRDELNING PER HÅL – HANDICAPINDEX 1567BILAGA 2 36+ 1588BILAGA 3 TILLDELNING AV PLUSHANDICAP 1599BILAGA 4 DECISIONS 16010BILAGA 5 12-HÅLSBANOR 16111SÖKREGISTER 162


138 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET1INLEDNING1.1 GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAlla handicapsystem bygger på att varjespelare försöker uppnå lägsta möjliga scorepå varje enskilt hål i varje enskild handicaprondoch att alla spelare registrerar såmånga handicapronder som möjligt.Detta innebär att rond som inte spelasefter bästa förmåga heller inte skall registrerassom handicaprond.EGA:s handicapsystem får i Sverigeendast tillämpas av medlemmar i klubbaranslutna till SGF och medlemmar iutländska klubbar vars nationella förbundär anslutet till EGA:s handicapsystem.1.2 SYFTEEGA:s handicapsystem syftar till• att uppnå en likformig och rättvis handicapsättningi hela Europa som möjliggörför spelare med varierande spelstandardatt tävla på lika villkor, genom• att eliminera katastrofhål för handicapsättninggenom omräkning av resultattill poängbogey,• att erbjuda en EGA spelhandicap som ärkopplad till respektive banas svårighetsgradoch• att vara så enkelt som möjligt att tillämpa.1.3 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETEREGA har de övergripande rättigheterna tillhandicapsystemet.SGF har sökt och erhållit licens hos EGAför att få rättighet att tillämpa EGA:s handicapsystem.SGF äger rätt att översättaoch publicera en svensk version av EGAHandicap System. Den svenska versionenbehöver inte innefatta en komplett översättningmen får inte avvika från systemetsgrundläggande principer.SGF har sökt och erhållit licens hosUSGA för att få rättighet att tillämpaUSGA:s banvärderingssystem.SGF ansvarar för att systemen tillämpaskorrekt även av till SGF anslutna distriktoch klubbar.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 1392 DEFINITIONER2.1 BANVÄRDE (”COURSE RATING”)Det antal slag som en scratchspelare förväntasbehöva på en rond under normalaväderleks- och banförhållanden.2.2 BOGEYSPELAREEn spelare med exakt handicap 20,0.2.3 BOGEYVÄRDEDet antal slag (med en decimal) som enbogeyspelare får i relation till par vid spelpå en viss bana från en viss tee.2.4 BUFFERTZONBuffertzonen utgörs av de poängbogeyresultatsom inte medför förändring avexakt handicap. Buffertzonen varierarberoende på handicapgrupp enligtföljande:Handicapgrupp EGA exakt handicap Buffertzonpoäng12345– 4,44,5 – 11,411,5 – 18,418,5 – 26,426,5 – 36,035 – 3634 – 3633 – 3632 – 3631 – 362.5 EGA EXAKT HANDICAPEGA exakt handicap, som uttrycks med endecimal, representerar spelstandarden hosen spelare och används för att fastställaEGA spelhandicap.2.6 EGA REDUCERAD SPELHANDICAPEGA reducerad spelhandicap används i spelformerdär justering ska göras av EGA spelhandicap.Aktuella spelformer är exempelvisfoursome, greensome och fyrboll. Beroendeav spelform uttrycks EGA reducerad spelhandicapi heltal eller med en decimal.2.7 EGA SPELHANDICAPEGA spelhandicap utgörs av antalet handicapslagfrån en viss tee på den bana somspelas. EGA spelhandicap framgår av anslagentabell och uttrycks alltid i heltal.2.8 EGA SPELHANDICAPFORMELNFöljande formel omvandlar EGA exakthandicap till EGA spelhandicap:EGA spelhandicap = EGA exakt handicap x(slopevärde/113) + (banvärde – par)På en bana med slopevärde 113 och banvärdelika med par överensstämmer spelarensexakta handicap och spelhandicap.2.9 GILTIG BANVÄRDERINGBana som är värderad enligt det amerikanskabanvärderingssystemet med högsttvå provisoriska greener och med en totallängd som avviker från banans uppmättalängd med högst 100 meter över 18 hål


140 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETeller med högst 50 meter över 9 hål. Omteemarkeringarna avviker mer än tiometer från mätpunkten på fler än två hålhar banan inte giltig banvärdering.Banan kan av olika anledningar, exempelvisvinterförhållanden, vara i sådankondition att den inte har giltig banvärdering.Detta avgörs av respektive klubb.2.10 GOLFBANAFör tillämpning av EGA:s handicapsystemkrävs att en golfbana består av minst niohål (svensk definition) med en sammanlagdlängd av minst 2.750 meter över 18hål.2.11 HANDICAP 36+Handicap som tilldelas spelare som ärunder utbildning och noterat minst 18poäng med handicap 36 från 150 metermen ännu inte erhållit EGA exakt handicap.2.12 HANDICAPGRUNDANDESÄLLSKAPSRONDVarje form av spel (inte handicapgrundandetävlingsrond), över 9 (hcp-grupp3–5) eller 18 hål, med minst två spelare,alternativt en spelare och en markör, somuppfyller kriterierna för handicaprondför spelare i handicapgrupp 2–5.2.13 HANDICAPGRUNDANDETÄVLINGSRONDVarje tävlingsrond som uppfyller kriteriernaför handicaprond och där tävlingenarrangeras av till SGF ansluten klubb. Attklubben administrerar resultatet och atthandicapjusteringar görs i GIT räcker föratt tävlingen ska anses arrangerad av klubben.Rond i tävling med valfri starttid ochmedtävlare är handicapgrundande tävlingsrondom övriga kriterier är uppfyllda.2.14 HANDICAPGRUPPEREGA exakt handicap delas in i följande femhandicapgrupperHandicapgrupp12345Handicapintervall– 4,44,5 – 11,411,5 – 18,418,5 – 26,426,5 – 36,02.15 HANDICAPINDEXHandicapindex anger på vilka hål handicapslagskall ges eller tas. Handicapindexskall anges på scorekortet.2.16 HANDICAPKOMMITTÉHandicapkommittén är den instans somvarje ansluten klubb är skyldig att utseför att ansvara för tillämpningen av EGA:shandicapsystem.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 1412.17 HANDICAPRONDHandicaprond är rond som spelas undernedan angivna förhållanden och som kanpåverka spelarens exakta handicap.Följande villkor skall vara uppfyllda:• ronden spelas på en golfbana som harvärderats enligt USGA:s banvärderingssystemoch har giltig banvärdering• ronden spelas enligt golfreglerna ochgodkända lokala regler• ronden spelas enligt slagspelsreglermed full handicap• scoren skall verifieras av markör medofficiell handicap.Anmärkning: För spelare i handicapgrupp1 krävs att ronden är en tävlingsrond.2.18 HANDICAPSLAGHandicapslag är slag med vilka en spelareskall justera sin bruttoscore.2.19 HEMMAKLUBBEn spelares hemmaklubb är den till SGFanslutna klubb som ansvarar för spelarensexakta handicap.Hemmaklubben är dessutom den klubbspelaren representerar i tävling. För vissatävlingar kan en spelare endast ha enhemmaklubb under ett kalenderår, hankan däremot vara medlem i flera klubbar.Anmärkning 1: Beträffande byte av hemmaklubbför överförande av handicapansvarkan detta ske om sådan överenskommelseträffas mellan inblandade klubbar.Anmärkning 2: Beträffande byte av hemmaklubbför tävlingsrepresentation hänvisastill SoT Kap 2.6.2.20 MARKÖRPerson som för en spelares score. Markörenkan vara medtävlare. Markören är intedomare.Anmärkning: För handicaprond krävs attmarkören har officiell handicap. För handicapgrundandetävlingsrond medgesundantag.2.21 MÄTPUNKTMätpunkten markeras av en permanent,oflyttbar markering från vilken hålets längdär mätt. Hålets längd i meter skall anges välsynligt. Mätpunktens placering skall spegladen faktiska användningen av respektiveteeyta d.v.s. placeras som ett genomsnitt avförekommande placeringar av respektiveteemarkeringar. Teemarkeringsområdenkan delvis överlappa varandra.2.22 OFFICIELL HANDICAPEGA exakt handicap 36,0 eller lägre.2.23 PLUSHANDICAPVarje EGA exakt handicap lägre än 0,0.


142 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET2.24 SCRATCHSPELAREEn spelare med EGA exakt handicap 0,0.Sänkning av handicap skall dock genomföras.2.25 SCRATCHVÄRDEDet antal slag (med en decimal) i relationtill par som en spelare med exakt handicap0,0 får vid spel på en viss bana frånen viss tee.2.26 SLOPEVÄRDEUttrycker en banas relativa svårighet förhandicapspelaren jämfört med scratchspelaren.2.27 TEEMARKERINGRespektive teemarkering (vit, gul, blå,röd) skall placeras inom 10 meter frånrespektive håls mätpunkt, dock inte närmareän 4 meter från teens bakkant.2.28 TIOPROCENTSREGELNAvser tävlingar med startfält med minst10 spelare som har EGA exakt hcp 26,4och lägre.Är mindre än 10% av samtliga scorerför spelare med EGA exakt hcp 26,4 ochlägre inom buffertzonen eller bättre skallronden annulleras som handicaprond förhöjning.Beslutet rörande eventuell annulleringomfattar då alla spelare i startfältet medEGA exakt hcp till och med 36,0.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 1433BANAN OCH BANVÄRDERING3.1 BESLUTANDE MYNDIGHETBanvärdering genomförs och banvärde,slope, scratch- och bogeyvärde fastställsav respektive golfdistriktsförbund. Dettagäller för samtliga banor inom distriktet.Klubb, som inte är nöjd med beslut ombanvärdering, kan begära omvärdering iförsta hand av golfdistriktsförbundet ochi andra hand av SGF:s regelkommitté. Denklubb som därefter fortfarande inte ärnöjd med beslutet kan överklaga detta tillSGF:s Juridiska Nämnd som överprövarbeslutets formella hantering enligt 15kapitel 2§ 1st i RF:s stadgar.Klubbens ban- och handicapkommittéeransvarar under styrelsen för ochhandlägger i samråd frågor rörande banvärdering.3.2 MÄTNING AV BANANVarje hål skall mätas från varje tees normalaplacering till mitten av green. Mätningenskall ske i horisontalplanet och viddoglegs mitt i fairway, dock inte längre än20 meter från ”inre” fairwaykant.Nivåskillnaden mellan tee och greenskall uppmätas.Vid gul och röd tees normala placeringskall finnas en fast mätpunkt.Mätpunkten skall vara placerad i höjdmed teens mittpunkt och alltid minst fyrameter från teens bakkant.Bestämmelser för mätning och blankettför banmätningsprotokoll återfinnspå www.golf.seTeemarkeringar skall alltid vara placeradeså att den totala längden jämfört medden vid normal teeplacering inte minskar/ökar mer än 100 m. Detta sker lämpligengenom att vissa markeringar flyttasframåt, andra bakåt. Vid beräkning avavvikelse från banans uppmätta längd tasnormalt inte hänsyn till hålets placering.Vid större banförändringar skall nyttbanmätningsprotokoll upprättas och nybanvärdering göras av golfdistriktsförbundet.Vid tillfällig banförändring, sompåverkar banans totala längd mer än 100m, kan golfdistriktsförbundet åsättabanan tillfällig banvärdering som skallanslås.3.3 TEESVarje bana skall ha minst två tees markerademed gult respektive rött. Det finns


144 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETingen absolut längdrelation mellan guloch röd tee, men för nya banor och vidombyggnad rekommenderas att röd teebör vara 15–18% kortare än gul tee.Svart och/eller vit bana konstruerassom mästerskapsbanor för herrar och blåtee för damer utan samband med gulresp. röd bana eller med varandra.Banvärdering för herrar görs för samtligatees. För damer värderas banan förgul, blå och röd tee.3.4 PARPar på varje enskilt hål fastställs av respektiveklubb mot bakgrund av hålets längdoch svårighet. Par skall anges på scorekortet.Följande längder rekommenderasav EGA för par:PAR DAMER HERRAR345– 200180 – 390360 –– 225200 – 450400 –3.5 TILLÄMPNING AV BANVÄRDERINGENLIGT USGABanvärdering enligt USGA värderar samtligatees för herrar och gul, blå och röd tee fördamer för såväl scratch- som bogeyspelare.För varje tee kan spelaren ur en tabell utläsahur många slag spelaren får vid spel fråndenna tee (s.k. spelhandicap) beroende påexakt handicap. För handicapsättningutgör spelhandicap grunden för beräkningav antalet poäng i poängbogey oavsettspelform.På svåra banor får spelare med sammaexakta handicap fler slag och på lättabanor färre. Detta innebär att handicapsättningenblir mera rättvisande. Detinnebär också att spelare kan välja frånvilken tee de önskar spela vid ett visst tillfälle.Spelhandicap svarar mot den svårighetbanan erbjuder för spelare med vissexakt handicap. Detta ställer särskildakrav på tydliga tävlingsbestämmelser.3.6 TILLÅTNA FÖRÄNDRINGAR AVVÄRDERAD BANA - GILTIGBANVÄRDERINGVarje klubb skall i alla lägen sträva efteratt bibehålla längden på sin uppmätta bana.Banans totala längd får inte avvika frånbanans uppmätta längd med mer än 100meter över 18 hål eller med mer än 50 meteröver 9 hål. Om teemarkeringarna avvikermer än tio meter från mätpunkten på flerän två hål har banan inte giltig banvärdering.Banan kan av olika anledningar, exempelvisvinterförhållanden, vara i sådankondition att den inte har giltig banvärdering.Detta avgörs av respektive klubb.Lägesförbättring på den finklipptadelen av spelfältet och/eller på greenpåverkar inte banvärderingens giltighet.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 1454TILLÄMPNING AV EGA:S HANDICAP-SYSTEM4.1 INLEDNINGEGA:s handicapsystem har utarbetats föratt nå likformighet och rättvisa avseendehandicapsättning i Europa både fördamer och herrar.Golfspelets natur med dess många varierandeförhållanden gör att handicapsättningär och alltid kommer att förbli relativtinexakt. Trots detta kan en hög grad av likformighetuppnås om handicapansvarigai klubbar och förbund tillämpar ett ochsamma system med sunt förnuft. För attuppnå detta krävs att alla inblandadenoggrant fullföljer sina skyldigheter.Varje fråga gällande tillämpningen avEGA:s handicapsystem som inte kunnatlösas av SGF skall tillställas EGA:s Handicapping& Course Rating Committee.4.2 SGF:S RÄTTIGHETER OCH SKYLDIG-HETER4.2.1SGF:s regelkommitté har på förbundsstyrelsensuppdrag det övergripande ansvaretför tillämpningen av EGA:s handicapsystemi Sverige.4.2.2SGF har beslutat delegera tillämpningenav EGA:s handicapsystem till distriktsförbundrespektive anslutna klubbar.4.2.3SGF:s regelkommitté skall ha insyn i ochövervaka EGA exakt handicap för de amatörspelare,med EGA exakt handicap plus1,0 eller bättre, som deltar i internationellaamatörmästerskap.4.2.4SGF:s regelkommitté har rättighet att vidvarje enskilt tillfälle få information rörandehandicapfrågor och enskilda spelares handicap.4.2.5SGF har rätt att arkivera handicapstatistikenför varje spelare under åtminstonepågående och föregående säsong.4.2.6SGF:s regelkommitté skall avgöra eventuellatvister om hur handicapsystemet skalltillämpas och regelkommitténs beslut ärslutgiltigt.


146 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET4.3 GOLFDISTRIKTSFÖRBUNDENSRÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER4.3.1Distriktsförbunden skall handlägga deskyldigheter som delegerats av SGF.4.3.2Distriktsförbunden har rättighet att vid varjeenskilt tillfälle få information rörande handicapfrågoroch enskilda spelares handicap.4.3.3Distriktsförbunden skall utse en handicapkommittésom rådgivningsorgan gällandehandicapfrågor inom distriktet.4.4 GOLFKLUBBENS RÄTTIGHETER OCHSKYLDIGHETER4.4.1Klubben är skyldig att handlägga sinamedlemmars handicapsättning enligtEGA:s handicapsystem och i enlighet meddirektiv från SGF:s regelkommitté.4.4.2En klubb som inte fullgör sina skyldigheterkan av SGF fråntas sina rättigheter atthandicapsätta sina medlemmar ellerendast få fungera som handicapansvarigpå särskilda villkor angivna av SGF.4.4.3Klubben skall utse en handicapkommittéalternativt handicapansvarig för att fullgörade skyldigheter som anges i punkterna4.5 samt 5.2-5.5.4.4.4Klagomål rörande tillämpningen av EGA:shandicapsystem skall, när de inte kan hanteraspå klubbnivå, hänskjutas i första hand tillvederbörande GDF, i andra hand, dock endasti ärenden av principiell natur, till SGF:sregelkommitté. Erforderlig utredning skallgenomföras. Om klubben befinnes ha hanteratsystemet felaktigt kan vederbörandegolfdistriktsförbund påbjuda lämpliga åtgärder.Klubb som inte rättar sig efter besluti GDF eller SGF kan bli föremål för påföljd.Alternativt kan SGF fastställa att klubbensmedlemmar saknar EGA exakt handicap.4.5 HANDICAPKOMMITTÉNSRÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER4.5.1Handicapkommittén skall, när en spelarebyter hemmaklubb, vid behov informeraden nya klubben om spelarens handicaputveckling.4.5.2Handicapkommittén skall justera en spe-


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 147lares exakta handicap i enlighet med 5.4samt informera spelaren om förfarandet.4.5.3Handicapkommittén skall vid säsongensslut genomföra en årlig revision av samtligamedlemmars exakta handicap.4.6 SPELARENS RÄTTIGHETER OCHSKYLDIGHETER4.6.1Varje spelare skall ha en och endast en EGAexakt handicap, som tilldelas och registrerasav hemmaklubben. Denna exakta handicapgäller generellt och således även påandra klubbar som spelaren är medlem i.4.6.2Spelare som även är medlem i utländskklubb kan ha två (ofta olika) EGA exakthandicap som var för sig skall hanterasenligt respektive förbunds tillämpning avEGA Handicap System.4.6.3Spelare som är medlem i mer än en klubbskall utse en av dessa till sin hemmaklubb.4.6.4Spelare som önskar byta hemmaklubbskall anmäla detta i förväg.Anmärkning: Spelare har i öppna scratchtävlingaroch öppna tävlingar för klubblagendast rätt att representera en klubbunder ett och samma kalenderår.4.6.5Spelare som vill åberopa en handicapgrundandesällskapsrond är skyldig att iförväg anmäla att han/hon avser spela ensådan rond. Anmälan skall göras innanronden påbörjas. Rond som motiverarsänkning behöver inte föranmälas.4.6.6Spelaren är skyldig att justera sin EGAexakta handicap omedelbart efter att haspelat en handicapgrundande rond.4.6.7Spelaren skall se till att den exakta handicapenär korrekt före varje form av tävlingsspel.4.6.8Spelaren skall, för handicapsättning,notera sin handicap på scorekortet förevarje handicapgrundande rond oavsettom denna spelas med eller utan handicap.4.6.9Spelare är skyldig att rapportera exceptionelltbra icke handicapgrundande scorer


148 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETtill hemmaklubbens handicapkommitté,t.ex. scorer i fyrboll slag och i matchspel.4.6.10Alla spelare skall årligen registrera minst fyrascorer från handicapgrundande ronder.Se 5.5.4.7 HANDICAPRONDEREn handicaprond är en rond där villkorenför handicaprond är uppfyllda. Se definition2.17.4.7.1Även följande ronder är handicapgrundandeoch skall efter omräkning tillpoängbogey rapporteras eller registreras:a. Ronder där lägesförbättring medges.b.Ronder över minst 9 hål i handicapgrupp3, 4 och 5. Vid 9-hålsrond ochavbruten 18-hålsrond adderas 18 poängtill det uppnådda resultatet på de första 9hålen.c. Icke föranmäld sällskapsrond speladenligt slagspelsregler med resultat sommotiverar sänkningd.Ronder där tävlingen avbrutits av tävlingsledningenoch där resultatet ärinom buffertzonen eller högre.e. Ronder där spelaren diskvalificerats kanvara handicapgrundande. Se decisionspå www.golf.sef. Ronder i tävlingar arrangerade av andraorganisationer än anslutna klubbar,under förutsättning att respektive klubbansvarar för tävlingen i dess helhet, hargodkänt tävlingen, alternativt att tävlingenhar godkänts av GDF eller SGF.4.7.2Följande ronder är inte handicapgrundande:a. Ronder i fyrboll slag.b.Ronder i tävlingar över mindre än 18hål i handicapgrupp 1 och 2.c. Ronder i tävlingar där spelaren spelartillsammans med en eller flera partnersmed undantag av fyrboll sammanlagt.d.Ronder i tävlingar som annullerats vidtillämpning av tioprocentsregeln, sedefinition 2.28. Däremot gäller attresultat som motiverar sänkning av handicapresulterar i att sänkningen genomförs.e. Ronder där spelaren inte spelar efterbästa förmåga. Det gäller ronder därförutsättningarna är t.ex. spel med färreklubbor än 14, maratongolf eller därspelaren själv kan motivera varför spelinte kan ske enligt bästa förmåga. Skulleronden likväl innebära en sänkning avspelarens handicap räknas den.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 1494.8 HANDICAPRONDER ÖVER 9 HÅL4.8.1Villkoren för handicaprond gäller. Seäven 4.7.1.4.8.2Endast en handicapgrundande rond över9 hål per dag får anmälas och registreras.Anmälan ska ske innan ronden påbörjas4.8.3Vid 9-hålsrond på 18-hålsbana fördelasspelhandicap på samma sätt som omspelet skett över 18 hål.4.9 EGA SPELHANDICAP4.9.1Spelhandicap är det antal slag spelaren fåralternativt lämnar från en viss tee på denbana som spelas.nedåt exempelvis +0,5 till 0.)Spelhandicap utläses enklast från detabeller som finns på respektiveanslagstavla och i närheten av första tee.4.9.3I vissa spelformer tillämpas reducerad EGAspelhandicap.4.9.4De slag som spelaren tilldelats fördelas inumerisk ordning enligt det handicapindexsom anges på scorekortet, det vill sägaförsta slaget på hål med handicapindex 1och så vidare. I match fördelas skillnadenmellan spelarnas spelhandicap enligt index.4.9.5Spelare som skall lämna slag till banans.k. plushandicap lämnar sitt första slagpå hål med index 18, sitt andra slag påhålet med index 17, osv.4.9.2Spelhandicapen beräknas enligt följandeformel:spelhcp = exakt hcp x slopevärde/113 +(banvärde – par)Spelhandicap uttrycks i heltal varvid 0,5avrundas uppåt exempelvis 12,5 till 13.(Vid så kallad plushandicap avrundas4.9.6Enligt EGA:s handicapsystem har spelarenspelat exakt på sin handicap när resultatetomräknat till poängbogey är 36 poäng.4.10 POÄNGBOGEY4.10.1För handicapändamål skall alla godkända


150 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETscorer omräknas till poängbogey med fullhandicap.4.10.2Syftet med omräkning till poängbogey äratt korrigera för katastrofhål.4.10.3Poängberäkningen görs hål för hål ochrelateras till nettoscore och par.NETTOSCORE PÅ RESPEKTIVE HÅLNettoscoren är mer än ett slag över parNettoscoren är ett slag över parNettoscoren är lika med parNettoscoren är ett slag under parNettoscoren är två slag under parNettoscoren är tre slag under parPOÄNG012345 osv4.10.4För handicapändamål är spelaren skyldigatt räkna ut sina poäng.4.11 KVALIFICERING FÖR EGA EXAKTHANDICAP – OFFICIELL HANDICAP4.11.1Den högsta EGA exakta handicapen är iSverige 36,0, både för damer och herrar.Spelhandicap kan vara högre än 36.4.11.2En EGA exakt handicap kan endast tilldelasen spelare som är medlem av en till SGF anslutenklubb eller motsvarande organisation.4.11.3För att få en EGA exakt handicap skall spelarenha spelat minst tre ronder (18 eller 9hål) från röd tee. Villkor för handicaprondskall vara uppfyllda och scoren skallvara kontrasignerad av markör med officiellhandicap. Minst en av scorerna skall ge minst36 poäng med spelhandicap beräknad frånexakt handicap 36,0 enligt formeln:36,0 x (slopevärde/113) + (banvärde – par)4.11.4Den bästa av de tre inlämnade scorernaanvänds för att tilldela spelaren en EGAexakt handicap enligt nedanstående formel:EGA exakt handicap = 36,0 – (högstapoäng – 36) 113/slopevärdetOm spelaren tidigare haft en EGA exakthandicap skall hans nya handicap baserasbåde på resultatet enligt ovan, vilken hanstidigare handicap var samt hur länge hangjort uppehåll från golfen.4.11.5Handicapkommittén har rättighet att tilldelaen spelare en lägre EGA exakt handicapän som erhålls ur 4.11.4 om det finnsanledning att förmoda att detta bättreavspeglar spelarens förmåga. I undantags-


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 151fall kan en högre EGA exakt handicap änsom motiveras av den bästa scoren tilldelasspelaren.4.11.6En spelare kan inte få en EGA exakt handicaputan att ha avlagt godkänt prov avseendegolfregler och golfetikett.4.11.7En spelare utan handicap kan inte tilldelasen EGA exakt handicap i handicapgrupp 1utan att respektive golfdistriktsförbundhar rådfrågats.4.12 FÖRÄNDRING AV EGA EXAKT HANDI-CAP4.12.1EGA exakt handicap indelas i fem grupperoch efter en handicapgrundande rondjusteras EGA exakt handicap beroende avhandicapgrupp och poängbogeyresultatenligt nedan.4.12.2Alla scorer från handicapronder skall registrerasi kronologisk ordning med resultatetangivet som antalet poäng.4.12.3Ett resultat från en handicaprond inombuffertzonen medför ingen förändring avspelarens EGA exakta handicap.4.12.4Ett resultat från en handicaprond sämreän buffertzonen medför höjning av denexakta handicapen med 0,1 i handicapgrupperna1-4 och 0,2 i handicapgrupp 5.Detsamma gäller när spelaren inte redovisatnågot resultat (No Return) samt avbrutenrond som inte kan tillgodoräknas som 9-hålsrond.4.12.5Ett resultat från en handicaprond med 37poäng eller mera medför sänkning av denexakta handicapen beroende på antaletHANDICAPGRUPP EGA EXAKT HANDICAP BUFFERTZON LÄGG TILL NÄRPOÄNG ÄR SÄMREÄN BUFFERTZON12345– 4,44,5 – 11,411,5 – 18,418,5 – 26,426,5 – 36,035 – 3634 – 3633 – 3632 – 3631 – 360,10,10,10,10,2FÖR VARJEPOÄNG ÖVER 36MINSKA MED0,10,20,30,40,5


152 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETpoäng högre än 36 och spelarens handicapgrupp.Se tabell föregående sida.4.12.6När en spelares exakta handicap skallreduceras så att den passerar en gränsmellan handicapgrupper skall den faktorsom gäller för den ursprungliga handicapgruppenendast användas till dess gränsenmellan kategorierna passerats, därefteranvänds faktorn för den nya handicapgruppen(så kallad tröskeleffekt). Tabellerför ändring av exakt handicap finns tillgängligapå samtliga klubbar.Exempel: En spelare med exakt handicap4,5 spelar en handicapgrundande tävlingsrondresulterande i 39 poäng. Den exaktahandicapen reduceras då enligt följande:Steg 1:4,5 – (1 x 0,2) = 4,5 – 0,2 = 4,3Steg 2:4,3 – (2 x 0,1) = 4,3 – 0,2 = 4,14.12.7Endast enligt 5.4 kan spelare höjas mer än2,0 över den lägsta exakta handicap somnoterats under säsongen.4.12.8Sänkning vid handicapgrundande sällskapsrondkan maximalt ske till exakt handicap4,5.


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 1535BROTT MOT HANDICAPREGLERNAOCH HANDICAPKOMMITTÉNSSKYLDIGHETER AVSEENDEALLMÄN SPELSTANDARD SAMTÅRLIG REVISION5.1 BROTT MOT HANDICAPREGLERNA5.1.1Förseelser mot Handicapreglerna kanleda till bestraffning och påföljd.Med bestraffning avses i detta sammanhangen åtgärd mot en klubb, enskildmedlem m.fl. enligt 14 kapitel i Riksidrottsförbundets(RF) stadgar. Förseelser som kanmedföra bestraffning anges uttömmandei kapitlets 2:a paragraf och omfattar bl.a.brott mot SGF:s tävlingsregler och -bestämmelser. Bestraffning kan kommaifråga inte bara för förseelse som begåttsunder tävling, övnings- och sällskapsspelutan också i annat samband med idrottsutövning.Påföljderna är tillrättavisning, avstängning(tidigare kallad diskvalifikation)högst två år och böter (maximerat belopp250.000 kr.). En klubbstyrelse har inte inågot fall rätt att vidta en sådan åtgärd,utan skriftlig anmälan skall skyndsamtgöras till, i första instans, respektive GDF(särskild blankett finns på SGF:s hemsida).Anmälan, som skall vara undertecknad avanmälaren, skall innehålla:– namn på den anmälde– tydlig uppgift om den förseelse somanses vara begången– beskrivning av närmare omständigheterrörande det inträffade– uppgifter om den bevisning som åberopasBeslut i GDF kan överklagas till SGF:sJuridiska Nämnd.5.1.2När golfdistriktsförbund beslutat attavstänga en spelare gäller beslutet påsamtliga klubbar och under den periodsom avstängningen varar.


154 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET5.1.3En klubb kan, i begränsad omfattning, vidtagadisciplinär åtgärd mot medlem i klubbenunder mycket kort tid (max 14 dagar).5.2 FÖRLUST AV HANDICAPEn spelare som inte längre är medlem inågon ansluten klubb förlorar sin exaktahandicap.5.3 ÅTERSTÄLLANDE AV HANDICAP5.3.1Om en spelares exakta handicap skall återställasoch detta sker inom tolv månader fråndet att den förlorades skall spelaren tilldelassamma exakt handicap som tidigare. I allaandra fall skall spelaren förfara enligt 4.11.4.5.3.2Handicapkommittén skall vid återställandenoga beakta spelarens tidigare spelstandard.En exakt handicap i handicapgrupp1 får inte tilldelas någon spelareutan hörande av respektive golfdistriktsförbundshandicapkommitté.5.4 HANDICAPKOMMITTÉNS SKYLDIG-HETER AVSEENDE ALLMÄN SPEL-STANDARD5.4.1Så snart handicapkommittén i en spelareshemmaklubb anser att en spelares exaktahandicap är för hög och inte svarar motspelarens aktuella spelstandard skall handicapkommitténreducera spelarens exaktahandicap till den nivå som handicapkommitténanser är korrekt, dock med minst1,0.5.4.2Så snart handicapkommittén i en spelareshemmaklubb anser att en spelares exaktahandicap är för låg och inte svarar motspelarens aktuella spelstandard skall handicapkommitténhöja spelarens exaktahandicap till den nivå som handicapkommitténanser är korrekt, dock med minst1,0.Anmärkning: En spelare vars exaktahandicap höjts mer än 2,0 över den lägstaexakta handicap som noterats undersäsongen kan endast få ytterligare höjningav exakt handicap enligt 5.4.5.4.3När golfklubbens handicapkommittéfunnit anledning att på allmän spelstandardreducera den exakta handicapen fören spelare i handicapgrupp 1 eller flytta enspelare i handicapgrupp 2 till handicapgrupp1, skall golfklubbens handicap-


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 155kommitté före beslut rådgöra med golfdistriktsförbundetshandicapkommitté.5.4.4När handicapkommittén beslutar om enjustering av en spelares exakta handicappå allmän spelstandard, skall handicapkommitténnoga beakta all tillängliginformation rörande spelarens spelstandard.Speciellt skall beaktas:a. Scorer från handicapronder som underrimligt näraliggande tid presteras ochsom varit i paritet med eller bättreän spelarens exakta handicap.b.Spelarens resultat i matchspel, fyrbollslag och andra icke handicapgrundanderonder.5.4.5Handicapkommittén skall informera spelarenom fattat beslut, och förändring avspelarens exakta handicap träder i kraftnär spelaren nåtts av denna information.5.4.6Handicapkommitté eller annan tävlingsorganisatörpå klubb som inte är spelarenshemmaklubb har rättighet att reduceraspelarens spelhandicap, om anledningfinns att anse att spelarens spelhandicapär för hög. Sådan reduktion av spelhandicapengäller enbart för den aktuella tävlingen.Spelarens hemmaklubb skallinformeras och ges full insyn i samtligadetaljer.5.4.7Ingen organisation, vare sig nationellt förbund,golfdistriktsförbund eller hemmaklubb,äger rätt att vid tillämpningen av5.4 använda någon som helst formel.Anmärkning: Handicapkommittén skallsärskilt bevaka spelare vars spelstandardsnabbt förbättras.5.5 ÅRLIG REVISION5.5.1Handicaprevision skall genomföras årligenså snart som möjligt efter säsongens slut.Som bas för den årliga revisionen skallspelarna presentera minst fyra (4) handicapronder.5.5.2Den årliga revisionen är obligatorisk församtliga spelare. Vid den årliga revisionenskall samtliga spelares exakta handicapgranskas och vid behov justeras mot spelarensallmänna spelstandard enligt 5.4.Vid eventuell justering ska handicapkommitténbeakta all tillgänglig informationrörande spelarens spelstandard.


156 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET6BILAGA 1HANDICAPSLAGENS FÖRDELNINGPER HÅL – HANDICAPINDEXRegel 33-4 kräver att respektive klubb/kommitté anger i vilken ordning, det villsäga på vilka hål handicapslag skall tas uteller lämnas. För att uppnå bästa resultat,framförallt i matchspel, rekommenderasatt nedanstående principer beaktas.1. Av största vikt är att handicapslagensprids jämt över banans 18 hål.2.Udda handicapslag fördelas på densvårare banhalvan, som regel den längsta,och jämna på den lättare banhalvan.3. Index 1 och 2 bör tilldelas hål näramitten av respektive banhalva ochindex 1 till och med 6 bör inte placeraspå angränsande hål.4.Index 7 till och med 10 bör inte placerasså att en spelare som i match får 10 slagfår slag på 3 hål i följd.5. Index 1 till och med 8 bör inte tilldelashål 1 eller hål 18. Om klubben arrangerarmatchtävlingar som startar även på hål10 bör index 1 till och med 8 inte hellerplaceras på hål 9 respektive 10, det senareför att undvika att spelare får oskäligfördel vid sudden death.6.Index 9, 10, 11 och 12 bör tilldelas hål1, 9, 10 och 18 såvitt inte starka skälför annan ordning föreligger.7.Sedan ovanstående rekommendationertillämpats bör man vid tilldelning avindex varva hål med olika längd.Indexordning 1 kan exempelvis tilldelasett par 5-hål, index 2 ett långt par 4-hål, index 3 ett kortare par 4-hål ochindex 4 ett par 3-hål. Denna ordningskall inte uppfattas som en rekommendation.Syftet är enbart att hål med lågaindex skall variera i typ av svårighet.Detta medför mer likvärdiga möjligheterför alla handicapnivåer i såväl matchspelsom poängbogeytävlingar än omindextilldelningen baseras på hålenslängd eller svårighet att göra par.Anmärkning 1: Par är ingen indikator påett håls svårighet. Långa par 3- och par 4-


hål tilldelas ofta låga index snarare än par5-hål med motivering att det är lättare attgöra par på ett par 5-hål än på ett långtpar 4-hål. Emellertid är långa par 3- ochpar 4-hål ofta svåra för låghandicappareatt göra par på, men ofta lätta att görabogey på för spelare med något högrehandicap. Svårighet på hålet är bara en avflera faktorer att beakta vid tilldelning avindex.Anmärkning 2: Vid fördelning av indexbör noteras att endast små handicapskillnadermellan individuella spelare dominerari flertalet matchtävlingar. En jämnfördelning av låga index ökar därmed ibetydelse.SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 157


158 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET7BILAGA 236+Spelare tilldelas 36+ när spelaren från 150meter gulsvart utslagsplats spelat niostycken par 3 hål med resultatet 18 poängräknat mot handicap 36. 36+ kan erhållaspå en bana med giltig banvärdering alternativtsärskilt iordningställda hål godkändaav SGF.För spelare i kategori 36+ som från rödtee uppnått resultat motsvarande EGA exakthandicap (hcp 36 och lägre) gäller att resultatetskall omräknas till poängbogey.Beräkning sker enligt den spelhandicap somgäller för spelare med exakt handicap 36,0.Om spelaren dessutom har spelat minsttre ronder från röd tee och fått godkänt påde delar som i övrigt gäller för handicap36 erhålls EGA exakt handicap enligt detbästa poängbogeyresultatet och 4.11.Spelare som utbildats enligt det gamlautbildningssystemet med klubbkort ochklubbhandicap 54–37 skall innan EGA exakthandicap erhålles genomföra gällande teoriprovalternativt studiecirkel i regelkunskap.Spelare som utbildats i det nya utbildningssystemethar redan gjort sitt teoriprov.För mer detaljerad information se reglernaför nybörjarutbildningen påwww.golf.se


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 1598BILAGA 3TILLDELNING AV PLUSHANDICAPEGA:s handicapsystem tillämpas även förplushandicap. Spelare med exempt-statuspå PGA Tour, LPGA Tour, European Touroch Ladies European Tour tilldelas plushandicapvid årets början och kan om devill låta bli att registrera handicapronder.Plushandicap tilldelas enligt följande:+2,0 tilldelas spelare med exemptstatus påLPGA Tour,+2,0 tilldelas spelare med kategori 9 ellerbättre på PGA European Tour samt spelaremed kategori 20 eller bättre på US PGATour,Spelare som tilldelats handicap enligt ovanär inte skyldig att registrera handicapronderutan behåller sin tilldelade handicap helaåret.Spelare som haft tilldelad handicapföregående säsong, men varken presteratmotsvarande resultat eller registreratminst fyra handicapronder, tilldelas handicap0,0 vid den årliga revisionen ochskall sedan föra handicapronder som allaandra.+1,0 tilldelas spelare med kategori 8 ellerbättre på Ladies European Tour,+1,0 tilldelas spelare med kategori 10–11på PGA European Tour, samt spelare medkategori 21–24 på US PGA Tour,scr tilldelas spelare med kategori 12 påPGA European Tour, spelare med kategori9-10 på Ladies European Tour samt spelaremed kategori 25–27 på US PGA Tour.


160 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET9BILAGA 4DECISIONSTillämpningar av Handicapregler 2008–2011 återfinns, i form av decisions på engelska,i anslutning till nätversionen avdenna bilaga på www.golf.se


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 16110BILAGA 512-HÅLSBANORGolfanläggning med 12 hålsbana kan sökadispens hos SGF för att få 12 hålsbanan godkändför handicaprond. Banan ska värderasenligt USGA:s banvärderingssystem enligtprincipen 12 plus 6 hål och spelare somsom spelar 18 hål får spelhandicap enligtordinarie tabell. Spelare i hcp-kategori 3-5kan spela handicaprond över 12 hål medspelhandicap enligt särskild omvandlingstabell.Endast en rond över 12 hål (alternativt9 hål) får registreras per dag somhandicaprond.


162 SVENSKA GOLFFÖRBUNDET11SÖKREGISTER HCPAvsnittSidaAallmän spelstandard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5; 5.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146, 154annullering av rond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.28; 4.7.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142, 148Bbanvärde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139bogeyspelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139bogeyvärde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139begränsat antal klubbor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148buffertzon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4; 4.12.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139, 151byte av hemmaklubb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.19; 4.6.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141, 147Ddecisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilaga 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160diskvalifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.7.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148EEGA exakt handicap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5; 4.11; 4.12 . . . . . . . . . . . . . . 139, 150, 151EGA reducerad spelhandicap . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6; 4.9.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139, 149EGA spelhandicap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7; 4.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139, 149EGA spelhandicapformeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8; 4.9.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139, 149Fformel – beräkning av spelhcp . . . . . . . . . . . . . . . 4.9.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149formel – ny exakt hcp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.11.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150formel – tröskeleffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.12.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 163fyrboll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.7.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148färre än fyra ronder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155Ggiltig banvärdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139golfbana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140golfdistriktsförbund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.3; 5.1; 5.3.2; 5.4.3 . . . . . . . . .146, 153, 154Hhandicap 36 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140handicapförande klubb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.6.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147handicapgrundande sällskapsrond . . . . . . . . . . . . . .2.12; 4.6.5; 4.7; 4.12.8 . . . . . . . . . .140, 147, 148, 152handicapgrundande tävlingsrond . . . . . . . . . . . . .2.13; 4.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140, 148handicapgrupp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.14; 4.12.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .140, 151handicapindex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.15; Bilaga 1 . . . . . . . . . . . . . . . .140, 156handicapkommitté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.16; 4.5; 5.4; 5.5 . . . . . . . . . . . . . . . .140, 146, 154, 155handicaprond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141handicapslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.18; Bilaga 1 . . . . . . . . . . . . . . . .151, 156hemmaklubb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.19; 4.5.1; 4.6.3 . . . . . . . . . . . .141, 146, 147höjning av exakt handicap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.12.4; 4.12.7 . . . . . . . . . . . . . . .151Iindex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.15; Bilaga 1 . . . . . . . . . . . . . . . .140, 156Kklubbyte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141Llägesförbättring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.7.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148


164 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETMmarkör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.20; 4.11.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .141, 150matchspel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.4.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155mätpunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.21; 3.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141, 143Nniohålsrond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.7.1; 4.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148, 149Oofficiell handicap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141Ppar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.4; Bilaga 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .144, 156plushandicap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.23, 4.9.2; 4.9.5; Bilaga 3 . .141, 149, 159poängbogey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.7.1; 4.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148, 149Rrevision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.5.3; 5.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147, 155Sscratchspelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142scratchvärde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142SGF:s regelkommitté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145slagspel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141slopevärde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142spelformer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.6; 4.7.2; 5.4.4 . . . . . . . . . . . . .139, 148, 155sällskapsrond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.12; 4.6.5; 4.7 . . . . . . . . . . . . . .140, 147, 148Ttabell – buffertzon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.4; 4.12.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139, 151tabell – handicapförändring . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151


SVENSKA GOLFFÖRBUNDET 165tabell – handicapgrupper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.4; 4.12.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139, 151tabell – poängbogeyberäkning . . . . . . . . . . . . . . . .4.10.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150teemarkering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142tillämpning av EGA:s handicapsystem . . . . . . . .4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145tioprocentsregeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.28; 4.7.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142, 148tolvhålsronder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bilaga 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161tävlingsrond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.7; 2.13; 2.17; 4.7 . . . . . . . . . .140, 141, 148Åårlig revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155


166 SVENSKA GOLFFÖRBUNDETHANDICAPJUSTERINGSTABELL, POÄNGBOGEYRESULTATExakt Hcp


BESTÄLLNINGAR SISU IDROTTSBÖCKER TELEFON 040-660 66 67 FAX 040-660 66 70E-POST INFO@SISUIDROTTSBOCKER.SE INTERNET WWW.IDROTTSBOKHANDELN.SEADRESS BOX 84, 182 11 DANDERYD BESÖKSADRESS KEVINGESTRAND 20 TELEFON 08-622 15 00FAX 08-755 84 39 E-POST INFO@SGF.GOLF.SE INTERNET WWW.GOLF.SEISBN 91-85433-67-59 789185 433674

More magazines by this user
Similar magazines