09.12.2016 Views

Sweden Yearbook - 2012

Sweden Yearbook - 2012

Sweden Yearbook - 2012

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Statistiska centralbyrån Statistics <strong>Sweden</strong><br />

Statistisk årsbok för Sverige<br />

Statistical <strong>Yearbook</strong> of <strong>Sweden</strong> <strong>2012</strong>


Statistisk årsbok för Sverige<br />

Statistical <strong>Yearbook</strong> of <strong>Sweden</strong> <strong>2012</strong><br />

Statistiska centralbyrån<br />

<strong>2012</strong>


Statistical <strong>Yearbook</strong> of <strong>Sweden</strong> <strong>2012</strong><br />

Official Statistics of <strong>Sweden</strong><br />

Statistics <strong>Sweden</strong><br />

<strong>2012</strong><br />

Tidigare publicering Statistisk årsbok har utkommit sedan 1914<br />

Previous publication The Statistical <strong>Yearbook</strong> of <strong>Sweden</strong> has been published since 1914<br />

Producent<br />

Producer<br />

SCB, kommunikationsavdelningen<br />

Statistics <strong>Sweden</strong>, Communication Department<br />

Box 24300, SE-104 51 Stockholm<br />

+46 8 506 940 00<br />

statistisk.arsbok@scb.se<br />

Förfrågningar Eva Ullberg +46 8 506 941 22<br />

Inquiries<br />

eva.ullberg@scb.se<br />

Maria Sjölander +46 8 506 940 53<br />

maria.sjolander@scb.se<br />

Denna publikation är en del av Sveriges officiella statistik (SOS). Det är tillåtet att kopiera och<br />

på annat sätt mångfaldiga innehållet. Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt:<br />

Källa: SCB, Statistisk årsbok för Sverige <strong>2012</strong>.<br />

This publication is a part of the official statistics of <strong>Sweden</strong> (SOS). It may be used freely and<br />

quoted. When quoting, please state the source as follows:<br />

Source: Statistics <strong>Sweden</strong>, Statistical <strong>Yearbook</strong> of <strong>Sweden</strong> <strong>2012</strong>.<br />

Den särskilda SOS-logotypen får enligt lag inte användas vid vidarebearbetningar<br />

av statistiken.<br />

Use of the particular SOS logotype is prohibited when further processing<br />

the statistics.<br />

Omslag/Cover: Ateljén SCB<br />

Omslagsbild/Cover photo: Jan-Aage Haaland<br />

ISSN 1654-4420 (online)<br />

ISSN 0081-5381 (print)<br />

ISBN 978-91-618-1548-7 (print)<br />

URN:NBN:SE:SCB-<strong>2012</strong>-A01BR1201_pdf (pdf)<br />

Printed in <strong>Sweden</strong><br />

SCB-Tryck, Örebro 2011.12


Förord<br />

Foreword<br />

Statistisk årsbok för Sverige har funnits sedan 1914. Boken erbjuder dig som läsare ett smakprov av<br />

den statistik som produceras i Sverige. Vill du fördjupa dig i något område hänvisar vi till de<br />

webbplatser och databaser där Sveriges officiella statistik finns tillgänglig.<br />

Bokens innehåll presenteras ämnesvis i texter, tabeller, diagram och kartor. Tabell- och diagramrubriker<br />

är översatta till engelska, liksom det utförliga sakregistret där du lätt kan hitta tabellen du<br />

söker. Källhänvisningarna leder vidare till ytterligare statistikpublicering. Kapitlet Internationella<br />

översikter finns på sidorna med blå kant, i slutet av boken.<br />

Statistisk årsboks redaktion består av ett stort antal personer som på olika sätt bidragit till framställningen<br />

av <strong>2012</strong> års bok. Projektledare har varit Emma Luukka och produktionssamordnare Eva<br />

Ullberg. Samtliga har medverkat till att utföra produktionen så effektivt och rationellt som möjligt.<br />

SCB:s olika ämnesansvariga har bidragit med statistikunderlag och värdefulla synpunkter.<br />

SCB vill framföra ett stort tack till alla de myndigheter, organisationer och enskilda personer som<br />

också bistått med underlag till årsboken.<br />

Ett speciellt tack riktas även till Kim Huuhko vid Statistikcentralen i Finland för ovärderlig hjälp<br />

med de internationella tabellerna.<br />

Statistiska centralbyrån, november 2011<br />

Cecilia Westström<br />

Christine Uhrlander Lindbom<br />

The Statistical <strong>Yearbook</strong> of <strong>Sweden</strong> has existed since 1914. The book offers its readers a sample of the<br />

statistics that are produced in <strong>Sweden</strong>. If you would like in-depth information in an area that interests you,<br />

please visit the websites and databases where the official statistics of <strong>Sweden</strong> are available.<br />

The contents are presented by subject in tables, graphs and brief text descriptions. The headings for tables<br />

and graphs are translated into English and the detailed index (in Swedish and English), make it easy to find<br />

the right table. The source information acts as a guide to other statistical publications and resources.<br />

International tables are available at the end of the book where the pages are marked with blue edges.<br />

The editorial staff of the Statistical <strong>Yearbook</strong> of <strong>Sweden</strong> consists of a large number of persons who have<br />

contributed in different ways to the production of the <strong>2012</strong> edition. The project manager was Emma Luukka<br />

and project coordinator was Eva Ullberg. All the editorial staff have contributed to efficient and rational<br />

production to the highest degree.<br />

The subject departments have supplied the statistics together with their valuable viewpoints.<br />

Statistics <strong>Sweden</strong> would like to thank all the government agencies, organisations and individuals who<br />

provided valuable information for the yearbook.<br />

And finally, many thanks to Kim Huuhko at Statistics Finland for invaluable help with the international<br />

tables.<br />

Statistics <strong>Sweden</strong>, November 2011<br />

Cecilia Westström<br />

Christine Uhrlander Lindbom


Innehåll Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Innehåll<br />

Contents<br />

Sida<br />

Page<br />

Förord 3<br />

Preface<br />

Teckenförklaring 5<br />

Key to symbols<br />

Kvalitetsdeklaration 6<br />

Quality declaration<br />

Geografiska uppgifter 7<br />

Geographical data<br />

Väder 21<br />

Weather<br />

Miljö 33<br />

Environment<br />

Befolkning 59<br />

Population<br />

Jordbruk, skogsbruk och fiske 105<br />

Agriculture, forestry and fishery<br />

Näringsverksamhet 127<br />

Business activities<br />

Energi 145<br />

Energy<br />

Boende, byggande och bebyggelse 159<br />

Housing and construction<br />

Handel med varor och tjänster 171<br />

Trade in goods and services<br />

Transporter och kommunikationer 187<br />

Transport and communications<br />

Informations- och kommunikationsteknik<br />

217<br />

Information technology<br />

Arbetsmarknad 231<br />

Labour market<br />

Hushållens ekonomi 265<br />

Household finances<br />

Priser och konsumtion 283<br />

Prices and consumption<br />

Nationalräkenskaper 301<br />

National accounts<br />

Offentlig ekonomi 315<br />

Public finances<br />

Sida<br />

Page<br />

Finansmarknad 339<br />

Financial market<br />

Socialförsäkring 353<br />

Social insurance<br />

Socialtjänst 365<br />

Social welfare<br />

Hälso- och sjukvård 377<br />

Health and medical care<br />

Rättsväsende 399<br />

Judicial system<br />

Utbildning och forskning 427<br />

Education and research<br />

Kultur och fritid 465<br />

Culture and leisure<br />

Demokrati 495<br />

Democracy<br />

Medelsvensson och topplistor 513<br />

The average Swede and top charts<br />

Internationella översikter 535<br />

International perspectives<br />

Förkortningar 570<br />

Abbreviations<br />

Tabellanmärkningar 571<br />

Notes<br />

Statistiska standarder 581<br />

Standards, classifications<br />

SI-systemet 583<br />

Système International d’Unités<br />

Mått och vikt 584<br />

Weights and measures<br />

Engelskt sakregister 586<br />

English subject index<br />

Svenskt sakregister 593<br />

Swedish subject index<br />

Redaktion och foto 605<br />

Editorial staff and photo<br />

En detaljerad innehållsförteckning återfinns i början av varje ämnesavsnitt<br />

A detailed list of contents will be found at the beginning of each subject division<br />

4 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Teckenförklaring<br />

Teckenförklaring<br />

Key to symbols<br />

Sveriges officiella statistik<br />

Official Statistics of <strong>Sweden</strong><br />

Upprepning “ Repetition<br />

Intet finns att redovisa (värdet noll) – Zero<br />

Mindre än hälften av den använda enheten 0<br />

0,0<br />

Less than half unit of measure<br />

Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för<br />

att anges<br />

. . Data not available<br />

Uppgift kan inte förekomma . Not applicable<br />

Preliminär uppgift (markeras inte i de<br />

internationella tabellerna)<br />

* Provisional or estimated figure<br />

(not used in the international tables)<br />

Tusen kronor tkr SEK thousands or SEK 1 000s (see below)<br />

Miljoner kronor mnkr SEK millions or SEK m (see below)<br />

Miljarder kronor mdkr SEK billions or SEK bn (see below)<br />

En streckad linje, som avskär en tidsserie,<br />

markerar att uppgifterna på ömse<br />

sidor om linjen inte är fullt jämförbara.<br />

I tabeller med avrundade tal kan<br />

smärre avvikelser förekomma mellan<br />

summan av dessa tal och den<br />

redovisade slutsumman.<br />

Substantial breaks in the homogeneity<br />

of a series are indicated by a vertical<br />

dotted line through the column.<br />

In tables where figures have been<br />

rounded to the nearest final digit, there may<br />

be a slight discrepancy in the sum of the<br />

items as shown.<br />

Note for foreign readers<br />

If 000’s or 000 000’s are omitted, this is indicated (in the Swedish text only)<br />

by 1 000 (1 000-tal) or 1 000 000.<br />

Following Swedish practice, whole numbers and decimals are separated by a comma (,).<br />

Hektar, ha = 1 sq. hectometre (=100 a)<br />

Krona, kronor, kr = Swedish crowns, SEK.<br />

Ton, t = Metric tonnes<br />

Km 2 = Sq. km.<br />

Statistiska centralbyrån 5


Kvalitetsdeklaration Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Kvalitetsdeklaration<br />

Quality declaration<br />

Uppgifterna till Statistisk årsbok för Sverige har tagits fram under 2011. Viss statistik kan ha<br />

reviderats eller förändrats efter publiceringen.<br />

The data in Statistical <strong>Yearbook</strong> <strong>2012</strong> was collected during 2011. Some of the statistics may have been revised<br />

or changed since the date of publishing.<br />

När det gäller årsboksuppgifternas kvalitet hänvisas till:<br />

– angivna källor<br />

– SCB:s webbplats – www.scb.se<br />

For information on the quality of data in the yearbook, please see:<br />

– stated sources<br />

– Statistics <strong>Sweden</strong>’s website – www.scb.se<br />

6 Statistiska centralbyrån


Geografiska uppgifter<br />

Geographical data


Geografiska uppgifter Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

1 – Geografiska uppgifter<br />

Geographical data<br />

Sida<br />

Page<br />

1.1 Berg, sjöar, vattendrag och öar i<br />

Sverige ...............................................................9<br />

Mountains, lakes, watercourses and<br />

islands in <strong>Sweden</strong><br />

1.2 Geografiska uppgifter ...............................10<br />

Geographical data<br />

1.3 Öar i Sverige ..............................................11<br />

Islands in <strong>Sweden</strong><br />

1.4 Kust och stränder i Sverige .....................13<br />

Coast and shores in <strong>Sweden</strong><br />

Sida<br />

Page<br />

1.5 Land- och vattenarealer inkl.<br />

havsvatten den 1 januari 2011, km 2 ................ 14<br />

Area of land and water incl. seawater, sq.<br />

km.<br />

1.6 Kust och stränder, länsvis, km ............... 19<br />

Coast and shores, by county<br />

1.7 Samtliga öar i hav och insjöar efter<br />

storleksklass, länsvis ..................................... 20<br />

All islands in seas or lakes, by size and<br />

county<br />

8 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

1.1<br />

Berg, sjöar, vattendrag och öar i Sverige1<br />

Mountains, lakes, watercourses and islands in <strong>Sweden</strong><br />

Geografiska uppgifter<br />

1) Enhet vid älvar korrigerad <strong>2012</strong>-02-03.<br />

Källa: SCB (www.scb.se/MI0812), Lantmäteriet (www.lantmateriet.se), SMHI (www.smhi.se)<br />

Kartografi: SCB, Enheten för miljöekonomi och naturresurser (www.gis.scb.se).<br />

Statistiska centralbyrån 9


Geografiska uppgifter Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

1.2<br />

Geografiska uppgifter<br />

Geographical data<br />

Bergshöjder, meter över havet<br />

Norrbottens län<br />

Kebnekaise (Giebmegáisi) 1 2 106<br />

Sarektjåhkkå 2 089<br />

Kaskasatjåkka (Gasskasèohkka) 2 076<br />

(Sulitelma (Sulidälbmá) 1 860)<br />

Västerbottens län<br />

Norra Storfjället (Stoere Vaerie) 1 768<br />

(Marsfjället (Maaresvaerie) 1 590)<br />

Jämtlands län<br />

Helagsfjället (Maajåelkie) 1 796<br />

Templet (Storsola) 1 728<br />

Lillsylen 1 702<br />

(Åreskutan 1 420)<br />

(Sielkentjahke 1 315)<br />

Västernorrlands län<br />

Solbergsliden 594<br />

Dalarnas län<br />

Storvätteshågna (Gealta) 1 204<br />

Mulen 1 191<br />

Härjehågna 1 185<br />

(Städjan 1 131)<br />

(Transtrandsfjällen 948)<br />

Värmlands län<br />

Granberget vid Höljes 701<br />

Brånberget 691<br />

Västra Götalands län<br />

Galtåsen 362<br />

Hökensås 354<br />

Ålleberg 334<br />

Kinnekulle 306<br />

Billingen 304<br />

Jönköpings län<br />

Tomtabacken 377<br />

(Taberg 343)<br />

Östergötlands län<br />

Stenabohöjden 328<br />

(Omberg 264)<br />

Hallands län<br />

Hallandsås-Högalteknall 226<br />

Skåne län<br />

Söderåsen 212<br />

Sjöar, km 2 vattenyta<br />

Vänern 5 519<br />

Vättern 1 886<br />

Mälaren 1 090<br />

Hjälmaren 477<br />

Storsjön 456<br />

Torneträsk (Duortnosjávri) 330<br />

Siljan 292<br />

Hornavan (Tjårvek) 262<br />

Akkajaure 260<br />

Uddjaure (Ujják) 249<br />

Storavan (Buovđđahávva) 184<br />

Bolmen 173<br />

Storuman (Stuora Ubmeje) 171<br />

Stora Lulevatten (Stuor Julevu) 163<br />

Kallsjön 159<br />

Vattendrag 2 , km<br />

Göta älv / Klarälven 731<br />

Dalälven 541<br />

Torneälven (Duortnoseatnu) 513<br />

Kalixälven (Gáláseatnu) 460<br />

Luleälven (Julevädno) 457<br />

Vindelälven (Viddolätno) 450<br />

Umeälven 449<br />

Ångermanälven 447<br />

Ljusnan 437<br />

Indalsälven 426<br />

Skellefteälven 410<br />

1) De samiska namnen anges i förekommande fall inom parentes.<br />

2) Här återges den totala längden från källan till havet oavsett<br />

om källa eller avrinningsområde ligger i Norge eller Finland.<br />

Källa: Lantmäteriet (www.lantmateriet.se) och SMHI, Faktablad<br />

nr 44, 2010 och Faktablad nr 39, 2008 (www.smhi.se).<br />

10 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

1.3<br />

Öar i Sverige<br />

Islands in <strong>Sweden</strong><br />

Samtliga kommuner i Sverige har åtminstone en ö. Norrtälje och Värmdö<br />

har närmare 11 000 vardera. Tio kommuner består endast av öar. Om man<br />

räknar med de minsta öarna, de som endast är några kvadratmeter stora,<br />

finns det sammanlagt 221 800 stycken i de svenska haven, insjöarna och<br />

vattendragen.<br />

De 50 största öarna, hektar<br />

Nr Önamn Län Areal, ha<br />

1 Gotland Gotlands 299 400<br />

2 Öland Kalmar 134 700<br />

3 Orust Västra Götalands 34 560<br />

4 Hisingen Västra Götalands 19 884<br />

5 Värmdö Stockholms 18 140<br />

6 Tjörn Västra Götalands 14 754<br />

7 Väddö och Björkö Stockholms 12 790<br />

8 Fårö Gotlands 11 330<br />

9 Selaön Södermanlands 9 472<br />

10 Gräsö Uppsala 9 326<br />

11 Svartsjölandet Stockholms 8 202<br />

12 Hertsön Norrbottens 7 342<br />

13 Alnön Västernorrlands 6 779<br />

14 Ekerö och Munsö Stockholms 6 765<br />

15 Tosterön-Aspön Södermanlands 6 634<br />

16 Ingarö Stockholms 6 326<br />

17 Ljusterö Stockholms 6 205<br />

18 Torsö Västra Götalands 6 203<br />

19 Ammerön Jämtlands 5 990<br />

20 Kållandsö Västra Götalands 5 678<br />

21 Hemsön Västernorrlands 5 439<br />

22 Mörkö Stockholms 5 166<br />

23 Ornö Stockholms 4 899<br />

24 Hammarö Värmlands 4 880<br />

25 Bolmsö Kronobergs 4 213<br />

26 Härnön Västernorrlands 4 183<br />

27 Frösön Jämtlands 4 100<br />

28 Gotska Sandön Gotlands 3 654<br />

29 Vätö Stockholms 3 435<br />

30 Lidingö Stockholms 3 026<br />

31 N Finnö och Yxnö Östergötlands 2 687<br />

32 Adelsö Stockholms 2 608<br />

33 Visingsö Jönköpings 2 504<br />

34 Vindö och Djurö Stockholms 2 501<br />

35 Sandön Norrbottens 2 488<br />

36 Singö Stockholms 2 477<br />

37 Torö Stockholms 2 462<br />

38 Ängesön Västerbottens 2 417<br />

39 Holmön Västerbottens 2 395<br />

40 Fågelbrolandet Stockholms 2 395<br />

41 Rånön Norrbottens 2 393<br />

42 Obbolaön Västerbottens 2 371<br />

43 Utö Stockholms 2 357<br />

44 Lovön Stockholms 2 322<br />

45 Södra Muskö Stockholms 2 250<br />

46 Sollerön Dalarnas 2 225<br />

47 Blidö Stockholms 2 187<br />

48 Torpön Östergötlands 2 178<br />

49 Storön Norrbottens 2 125<br />

50 Ängsön Västmanlands 2 101<br />

Geografiska uppgifter<br />

Detta är en ö<br />

En ö definieras i uppslagsböcker som<br />

landmassa omfluten av vatten. Inget står<br />

om hur kanaler bör betraktas. I SCB:s<br />

undersökning har kanaler inte ansetts<br />

avgränsa öar – om det inte tidigare har<br />

funnits vatten i form av sund eller<br />

liknande på platsen. Uppgifterna om<br />

öarna är beräknade utifrån Lantmäteriets<br />

digitala vattenkarta i skala 1:10 000. De<br />

minsta öarna som ingår i denna studie är<br />

endast några kvadratmeter stora.<br />

De tusen öarnas land<br />

Det totala antalet öar i hav, insjöar och<br />

vattendrag är 221 800 stycken. Det<br />

motsvarar sammanlagt 2,6 procent av<br />

Sveriges landareal. De län som har flest<br />

antal öar är Stockholms län och Västra<br />

Götalands län med vardera cirka 30 000<br />

öar. Kommuner med flest antal öar är<br />

Norrtälje och Värmdö med närmare<br />

11 000 vardera, följt av Östhammar med<br />

omkring 7 500 och Oskarshamn med<br />

cirka 6 000. Tio kommuner består endast<br />

av öar; Ekerö, Värmdö, Lidingö,<br />

Mörbylånga, Borgholm, Gotland, Öckerö,<br />

Tjörn, Orust och Hammarö.<br />

.<br />

Statistiska centralbyrån 11


Geografiska uppgifter Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Flest havsöar i Stockholm<br />

98 400 av de 221 800 öarna omges av hav. Flest<br />

havsöar finns i Stockholms län, 29 000 stycken. I<br />

Västra Götalands län kan antalet öar räknas till<br />

drygt 14 000 och utanför kusten i Kalmar län till<br />

närmare 13 000. Kommuner med flest havsöar<br />

är samma som ligger i topp vad gäller totala<br />

antalet öar, dvs. Norrtälje (10 500), Värmdö<br />

(10 500), Östhammar (7 100) och Oskarshamn<br />

(5 400). Av de 87 kommuner som har havskust<br />

saknar fem havsöar. Dessa är Burlöv, Lomma,<br />

Skurup, Ystad och Laholm.<br />

Flest insjööar i Arjeplog<br />

Det finns 123 400 öar i insjöarna, inklusive<br />

Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren samt i<br />

vattendragen. Till insjööarna räknas även de öar<br />

som ligger i insjöar på havsöar. Län med störst<br />

antal insjööar är Västra Götalands (15 500),<br />

Norrbottens (13 700) och Värmlands (12 400).<br />

Den kommun som i särklass har flest insjööar är<br />

Arjeplog (4 700). Därefter kommer Strömsunds<br />

kommun (2 900), Lidköping (2 600) och Säffle<br />

(2 400).<br />

Kommunerna Lidingö och Vaxholm, saknar<br />

helt öar i insjöar.<br />

14 gånger fler öar i Vänern än i Vättern<br />

I de fyra största sjöarna finns 15 842 öar. I vår<br />

största sjö Vänern finns de allra flesta, 12 285<br />

stycken. Vättern är med sina 858 öar den sjö av<br />

våra fyra största sjöar som har minst antal öar. I<br />

Mälaren finns det 1 416 öar och i Hjälmaren<br />

1 283 stycken.<br />

Men de flesta är små, mycket små<br />

Av de 221 800 öarna är det 68 procent som har<br />

mindre landareal än 1 000 kvadratmeter. Det<br />

innebär att majoriteten av öarna bara är drygt<br />

30x30 meter.<br />

Källa: SCB Statistiska meddelanden MI 50 SM 0101<br />

(www.scb.se/MI0812) Statistikdatabasen: Miljö.<br />

12 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

1.4<br />

Kust och stränder i Sverige<br />

Coast and shores in <strong>Sweden</strong><br />

Nio och ett halvt varv runt jordklotet. Så lång är Sveriges totala fastlandskust<br />

inklusive stränder. Kustlinjen och strandlinjerna är 385 000 km vilket<br />

innebär att det går 41 meter kust och strand per svensk invånare.<br />

Geografiska uppgifter<br />

Detta är en kust<br />

Med kust avses landsträckan utmed hav eller<br />

större insjö. En strandlinje är enligt uppslagsböcker<br />

gränslinjen mellan land och vatten. Här i<br />

årsboken använder vi begreppet kust endast i<br />

benämningen fastlandskust, alltså det ställe där<br />

fastlandet möter havsvatten. Längden på fastlandskusten<br />

blir då längden på gränslinjen<br />

mellan fastlandet och havsvattnet. Begreppet<br />

strandlinje används i alla övriga fall där land<br />

möter vatten. Uppgifterna om kust- och strandlängd<br />

är beräknade utifrån Lantmäteriets<br />

digitala vattenkarta i skala 1:10 000.<br />

Nio och ett halvt varv runt jorden<br />

Den sammanlagda längden på fastlandskusten<br />

och stränderna i Sverige är 385 000 km. Det<br />

motsvarar nio och ett halvt varv runt jordklotet.<br />

Av den totala längden svarar insjöarnas och<br />

vattendragens stränder för 312 300 km, stränder<br />

på öar i insjöar och vattendrag för 28 800 km,<br />

havsöarnas stränder för 31 900 km och fastlandskusten<br />

för 11 500 km.<br />

Strändernas svall hörs bäst i Norrbotten<br />

Av länen har Norrbottens län den i särklass<br />

längsta sammanlagda längden kust och strand –<br />

22 procent av den totala längden i landet.<br />

Kortast sträcka har Gotlands län, med mindre<br />

än en procent av rikssiffran.<br />

De 15 kommuner med längst kust- och<br />

strandlinje ligger alla i norra Sverige inklusive<br />

Dalarnas län. De 15 kommuner med kortast<br />

sträcka strand och kust är ytmässigt sett små<br />

kommuner i storstadsregionerna, eller kommuner<br />

i Skåne.<br />

I Kiruna kommun finns imponerande 16 800<br />

km strand, eller 4,3 procent av rikets kust- och<br />

strandlinje. Kortast sträcka har Sundbyberg i<br />

Stockholms län med sina 5 km.<br />

Rikets genomsnittliga kust- och strandlängd<br />

per km 2 är 860 meter – och räknat per person<br />

blir det 41 meter kust och strand.<br />

Vänern har 1 790 km strand<br />

Av de fyra största sjöarna har Vänern längsta<br />

strandsträckan, 1 790 km. Mälaren har 1 172 km,<br />

Vättern har 550 km och Hjälmaren 357 km.<br />

Kommuner som har längst respektive kortast sträcka kust och strand, km<br />

Kod Kommun Insjöar och<br />

vattendrag<br />

Öar i insjöar<br />

och<br />

vattendrag<br />

Havsöar Fastlandskust<br />

Strand och<br />

kust totalt<br />

Andel av<br />

rikets kust o.<br />

stränder %<br />

Längst<br />

2584 Kiruna 16 128 645 – – 16 773 4,3<br />

2506 Arjeplog 13 641 1 725 – – 15 366 4,0<br />

2510 Jokkmokk 14 433 793 – – 15 226 3,9<br />

2523 Gällivare 11 061 340 – – 11 401 3,0<br />

2313 Strömsund 10 014 882 – – 10 896 2,8<br />

2361 Härjedalen 8 855 581 – – 9 436 2,4<br />

2321 Åre 7 335 430 – – 7 765 2,0<br />

2422 Sorsele 6 443 495 – – 6 938 1,8<br />

2421 Storuman 6 188 561 – – 6 749 1,7<br />

2039 Älvdalen 6 456 291 – – 6 747 1,7<br />

Kortast<br />

0183 Sundbyberg 4 1 – – 5 0,001<br />

1231 Burlöv 7 – – 1 8 0,002<br />

0184 Solna 7 2 2 5 16 0,004<br />

1277 Åstorp 23 – – – 23 0,006<br />

1260 Bjuv 23 1 – – 24 0,006<br />

1230 Staffanstorp 24 – – – 24 0,006<br />

0162 Danderyd 4 – 9 19 32 0,008<br />

1262 Lomma 23 – – 13 36 0,009<br />

0160 Täby 24 – 4 9 37 0,010<br />

0123 Järfälla 30 9 – – 39 0,010<br />

Källa: SCB Statistiska meddelanden MI 50 SM 0201 (www.scb.se/MI0812); Statistikdatabasen: Miljö.<br />

Statistiska centralbyrån 13


Geografiska uppgifter Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

1.5<br />

Land- och vattenarealer inkl. havsvatten den 1 januari 2011, km2<br />

Area of land and water incl. seawater, sq. km.<br />

Kod<br />

Code<br />

Kommun<br />

Municipality<br />

Landareal 1<br />

Land area 1<br />

Inlandsvatten<br />

exkl. de 4<br />

stora sjöarna<br />

Inland water excl.<br />

the 4<br />

large lakes<br />

Landareal och<br />

inlandsvatten<br />

exkl. de 4<br />

stora sjöarna<br />

Land area and<br />

inlandwater excl.<br />

the 4<br />

large lakes<br />

De 4 stora<br />

sjöarna:<br />

Vänern,<br />

Vättern,<br />

Mälaren,<br />

Hjälmaren<br />

The 4<br />

large lakes<br />

Havsvatten<br />

ut till<br />

territorialgränsen<br />

Seawater<br />

Totalareal land<br />

och vatten inkl.<br />

havsvatten<br />

Total area of land,<br />

inland water and<br />

seawater<br />

01 Stockholms län 6 519,3 269,9 6 789,2 379,6 9 470,9 16 639,7<br />

0114 Upplands Väsby 75,4 4,9 80,3 4,0 – 84,3<br />

0115 Vallentuna 360,1 11,1 371,2 – – 371,2<br />

0117 Österåker 310,8 11,5 322,3 – 236,0 558,2<br />

0120 Värmdö 443,0 8,4 451,3 – 2 547,6 2 998,9<br />

0123 Järfälla 54,1 1,1 55,2 8,2 – 63,4<br />

0125 Ekerö 216,4 1,2 217,6 169,0 – 386,6<br />

0126 Huddinge 131,3 8,6 139,9 1,5 – 141,5<br />

0127 Botkyrka 194,8 10,0 204,9 5,4 13,3 223,6<br />

0128 Salem 54,3 7,5 61,8 9,7 – 71,5<br />

0136 Haninge 457,5 6,5 464,0 – 1 709,6 2 173,7<br />

0138 Tyresö 69,5 3,4 72,9 – 28,2 101,1<br />

0139 Upplands-Bro 237,1 6,3 243,4 85,0 – 328,5<br />

0140 Nykvarn 153,5 16,7 170,2 8,0 – 178,2<br />

0160 Täby 60,6 5,4 66,0 – 5,3 71,3<br />

0162 Danderyd 26,5 0,2 26,7 – 5,9 32,6<br />

0163 Sollentuna 52,9 3,2 56,2 – 2,2 58,3<br />

0180 Stockholm 188,1 5,2 193,3 15,9 7,1 216,2<br />

0181 Södertälje 525,6 32,9 558,4 53,0 86,5 697,9<br />

0182 Nacka 95,5 4,5 100,0 – 29,6 129,6<br />

0183 Sundbyberg 8,7 0,1 8,8 0,0 – 8,8<br />

0184 Solna 19,4 1,2 20,6 0,5 0,7 21,8<br />

0186 Lidingö 30,9 0,3 31,2 – 20,2 51,4<br />

0187 Vaxholm 57,7 0,7 58,4 – 49,4 107,7<br />

0188 Norrtälje 2 010,8 107,7 2 118,4 – 3 787,0 5 905,5<br />

0191 Sigtuna 327,9 4,6 332,4 19,2 – 351,6<br />

0192 Nynäshamn 357,2 6,8 364,1 – 942,3 1 306,4<br />

03 Uppsala län 8 208,4 228,8 8 437,2 203,1 3 365,3 12 005,6<br />

0305 Håbo 143,4 2,8 146,2 40,0 – 186,2<br />

0319 Älvkarleby 213,4 21,8 235,2 – 380,6 615,8<br />

0330 Knivsta 283,5 4,1 287,6 9,4 – 296,9<br />

0331 Heby 1 171,7 60,0 1 231,7 – – 1 231,7<br />

0360 Tierp 1 550,5 59,6 1 610,1 – 978,9 2 589,0<br />

0380 Uppsala 2 189,1 45,5 2 234,6 11,5 – 2 246,1<br />

0381 Enköping 1 184,1 3,9 1 187,9 142,3 – 1 330,2<br />

0382 Östhammar 1 471,6 30,9 1 502,6 – 2 005,8 3 508,4<br />

04 Södermanlands län 6 103,1 503,6 6 606,7 457,6 1 689,4 8 753,7<br />

0428 Vingåker 372,5 41,6 414,1 27,8 – 441,9<br />

0461 Gnesta 462,7 77,7 540,4 – – 540,4<br />

0480 Nyköping 1 427,9 134,9 1 562,8 – 515,0 2 077,7<br />

0481 Oxelösund 35,6 0,2 35,8 – 724,6 760,3<br />

0482 Flen 722,0 108,6 830,6 – – 830,6<br />

0483 Katrineholm 1 025,4 94,7 1 120,1 75,8 – 1 195,9<br />

0484 Eskilstuna 1 103,8 23,5 1 127,2 130,3 – 1 257,5<br />

0486 Strängnäs 741,6 14,8 756,4 223,6 – 980,0<br />

0488 Trosa 211,0 7,7 218,7 – 449,8 668,5<br />

05 Östergötlands län 10 604,6 1 041,5 11 646,1 642,7 2 335,3 14 624,1<br />

0509 Ödeshög 431,6 20,8 452,4 219,9 – 672,3<br />

0512 Ydre 679,0 103,6 782,7 – – 782,7<br />

0513 Kinda 1 135,3 173,5 1 308,7 – – 1 308,7<br />

0560 Boxholm 528,3 78,7 607,0 – – 607,0<br />

0561 Åtvidaberg 690,4 93,9 784,3 – – 784,3<br />

0562 Finspång 1 061,6 160,2 1 221,7 – – 1 221,7<br />

0563 Valdemarsvik 739,0 42,7 781,7 – 1 277,9 2 059,6<br />

0580 Linköping 1 435,8 140,1 1 575,9 – – 1 575,9<br />

0581 Norrköping 1 503,6 108,4 1 612,0 – 417,0 2 029,0<br />

0582 Söderköping 677,9 13,3 691,2 – 638,2 1 329,5<br />

0583 Motala 988,3 68,9 1 057,1 216,4 – 1 273,5<br />

0584 Vadstena 182,5 26,4 208,9 206,4 – 415,2<br />

0586 Mjölby 548,8 11,0 559,7 – – 559,7<br />

06 Jönköpings län 10 494,6 757,9 11 252,5 501,4 – 11 753,9<br />

0604 Aneby 520,5 36,2 556,7 – – 556,7<br />

0617 Gnosjö 422,8 29,7 452,4 – – 452,4<br />

14 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Geografiska uppgifter<br />

1.5 Land- och vattenarealer inkl. havsvatten den 1 januari 2011, km2 (forts.)<br />

Kod Kommun Landareal 1 Inlandsvatten<br />

exkl. de 4<br />

stora sjöarna<br />

Landareal och<br />

inlandsvatten<br />

exkl. de 4<br />

stora sjöarna<br />

De 4 stora<br />

sjöarna:<br />

Vänern,<br />

Vättern,<br />

Mälaren,<br />

Hjälmaren<br />

Havsvatten<br />

ut till<br />

territorialgränsen<br />

Totalareal land<br />

och vatten inkl.<br />

havsvatten<br />

0642 Mullsjö 201,5 10,8 212,4 – – 212,4<br />

0643 Habo 329,5 6,2 335,7 128,2 – 463,9<br />

0662 Gislaved 1 143,4 82,7 1 226,2 – – 1 226,2<br />

0665 Vaggeryd 829,0 33,6 862,5 – – 862,5<br />

0680 Jönköping 1 488,9 73,2 1 562,1 373,3 – 1 935,4<br />

0682 Nässjö 934,9 58,8 993,7 – – 993,7<br />

0683 Värnamo 1 222,8 168,5 1 391,2 – – 1 391,2<br />

0684 Sävsjö 682,6 50,4 733,0 – – 733,0<br />

0685 Vetlanda 1 509,6 99,1 1 608,6 – – 1 608,6<br />

0686 Eksjö 803,9 73,8 877,7 – – 877,7<br />

0687 Tranås 405,0 35,0 440,0 – – 440,0<br />

07 Kronobergs län 8 468,0 962,1 9 430,1 – – 9 430,1<br />

0760 Uppvidinge 1 178,0 54,6 1 232,6 – – 1 232,6<br />

0761 Lessebo 414,8 43,8 458,5 – – 458,5<br />

0763 Tingsryd 1 049,4 163,6 1 213,0 – – 1 213,0<br />

0764 Alvesta 977,6 99,0 1 076,6 – – 1 076,6<br />

0765 Älmhult 895,4 87,9 983,3 – – 983,3<br />

0767 Markaryd 520,2 15,4 535,6 – – 535,6<br />

0780 Växjö 1 673,6 251,4 1 925,0 – – 1 925,0<br />

0781 Ljungby 1 757,9 246,1 2 004,0 – – 2 004,0<br />

08 Kalmar län 11 219,1 474,9 11 694,0 – 8 901,0 20 595,0<br />

0821 Högsby 754,4 48,3 802,6 – – 802,6<br />

0834 Torsås 470,9 1,4 472,3 – 135,9 608,2<br />

0840 Mörbylånga 669,9 1,3 671,2 – 2 390,3 3 061,5<br />

0860 Hultsfred 1 127,1 65,9 1 193,0 – – 1 193,0<br />

0861 Mönsterås 602,0 8,3 610,3 – 335,5 945,8<br />

0862 Emmaboda 692,3 30,1 722,4 – – 722,4<br />

0880 Kalmar 961,8 3,4 965,2 – 291,7 1 256,9<br />

0881 Nybro 1 177,1 30,1 1 207,2 – – 1 207,2<br />

0882 Oskarshamn 1 054,8 47,9 1 102,8 – 1 191,8 2 294,5<br />

0883 Västervik 1 881,9 153,5 2 035,4 – 1 570,6 3 606,0<br />

0884 Vimmerby 1 145,4 80,5 1 225,9 – – 1 225,9<br />

0885 Borgholm 680,2 3,6 683,8 – 2 985,3 3 669,1<br />

09 Gotlands län 3 151,4 32,3 3 183,7 – 12 147,6 15 331,3<br />

0980 Gotland 3 151,4 32,3 3 183,7 – 12 147,6 15 331,3<br />

10 Blekinge län 2 946,7 108,7 3 055,4 – 3 901,5 6 956,9<br />

1060 Olofström 391,9 23,5 415,4 – – 415,4<br />

1080 Karlskrona 1 046,9 28,8 1 075,7 – 2 272,6 3 348,2<br />

1081 Ronneby 829,8 36,2 866,0 – 381,8 1 247,9<br />

1082 Karlshamn 491,3 19,8 511,1 – 325,4 836,5<br />

1083 Sölvesborg 186,5 0,4 186,9 – 921,7 1 108,6<br />

12 Skåne län 11 035,4 333,1 11 368,5 – 5 755,5 17 124,0<br />

1214 Svalöv 390,5 0,6 391,1 – – 391,1<br />

1230 Staffanstorp 107,6 0,3 107,9 – – 107,9<br />

1231 Burlöv 18,8 0,1 18,9 – 0,4 19,3<br />

1233 Vellinge 143,2 1,0 144,2 – 559,8 704,0<br />

1256 Östra Göinge 434,9 18,5 453,4 – – 453,4<br />

1257 Örkelljunga 321,5 10,0 331,5 – – 331,5<br />

1260 Bjuv 116,2 0,3 116,4 – – 116,4<br />

1261 Kävlinge 153,8 0,6 154,5 – 139,2 293,7<br />

1262 Lomma 55,6 0,5 56,1 – 34,6 90,7<br />

1263 Svedala 219,0 8,6 227,6 – – 227,6<br />

1264 Skurup 195,2 0,9 196,1 – 300,6 496,6<br />

1265 Sjöbo 495,7 13,6 509,2 – – 509,2<br />

1266 Hörby 422,8 12,4 435,2 – – 435,2<br />

1267 Höör 293,0 28,7 321,7 – – 321,7<br />

1270 Tomelilla 398,7 0,7 399,4 – – 399,4<br />

1272 Bromölla 163,4 22,9 186,2 – 10,7 196,9<br />

1273 Osby 578,5 23,5 601,9 – – 601,9<br />

1275 Perstorp 159,8 3,0 162,8 – – 162,8<br />

1276 Klippan 376,5 4,9 381,4 – – 381,4<br />

1277 Åstorp 93,0 0,2 93,2 – – 93,2<br />

1278 Båstad 218,4 0,5 218,8 – 668,5 887,3<br />

1280 Malmö 155,6 0,9 156,5 – 178,7 335,1<br />

Statistiska centralbyrån 15


Geografiska uppgifter Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

1.5 Land- och vattenarealer inkl. havsvatten den 1 januari 2011, km2 (forts.)<br />

Kod Kommun Landareal 1 Inlandsvatten<br />

exkl. de 4<br />

stora sjöarna<br />

Landareal och<br />

inlandsvatten<br />

exkl. de 4<br />

stora sjöarna<br />

De 4 stora<br />

sjöarna:<br />

Vänern,<br />

Vättern,<br />

Mälaren,<br />

Hjälmaren<br />

Havsvatten<br />

ut till<br />

territorialgränsen<br />

Totalareal land<br />

och vatten inkl.<br />

havsvatten<br />

1281 Lund 430,3 12,6 442,9 – – 442,9<br />

1282 Landskrona 141,2 12,3 153,4 – 149,1 302,5<br />

1283 Helsingborg 346,3 1,0 347,2 – 78,5 425,7<br />

1284 Höganäs 144,3 0,2 144,5 – 535,7 680,2<br />

1285 Eslöv 421,7 4,9 426,5 – – 426,5<br />

1286 Ystad 352,4 4,3 356,7 – 858,8 1 215,5<br />

1287 Trelleborg 342,1 1,8 343,9 – 837,8 1 181,7<br />

1290 Kristianstad 1 251,7 94,3 1 346,0 – 482,5 1 828,5<br />

1291 Simrishamn 394,2 0,7 394,9 – 871,7 1 266,6<br />

1292 Ängelholm 422,6 10,9 433,4 – 49,0 482,4<br />

1293 Hässleholm 1 276,5 37,6 1 314,2 – – 1 314,2<br />

13 Hallands län 5 461,6 257,9 5 719,5 – 3 040,7 8 760,2<br />

1315 Hylte 951,1 101,2 1 052,4 – – 1 052,4<br />

1380 Halmstad 1 020,1 16,3 1 036,4 – 669,5 1 705,9<br />

1381 Laholm 888,5 18,6 907,0 – 61,9 969,0<br />

1382 Falkenberg 1 115,4 46,7 1 162,1 – 676,5 1 838,6<br />

1383 Varberg 874,2 39,7 913,9 – 796,8 1 710,7<br />

1384 Kungsbacka 611,4 35,4 646,8 – 836,0 1 482,8<br />

14 Västra Götalands 23 956,1 1 432,7 25 388,8 3 555,3 5 556,0 34 500,1<br />

1401 Härryda 268,4 24,4 292,8 – – 292,8<br />

1402 Partille 57,2 2,2 59,4 – – 59,4<br />

1407 Öckerö 25,9 0,1 26,0 – 490,4 516,4<br />

1415 Stenungsund 253,5 14,1 267,6 – 35,4 303,1<br />

1419 Tjörn 168,2 0,7 169,0 – 684,7 853,7<br />

1421 Orust 389,0 4,5 393,5 – 487,8 881,3<br />

1427 Sotenäs 139,2 1,3 140,4 – 549,7 690,2<br />

1430 Munkedal 638,4 33,7 672,1 – 7,4 679,5<br />

1435 Tanum 923,6 37,6 961,2 – 1 368,2 2 329,4<br />

1438 Dals-Ed 729,7 101,2 830,9 – – 830,9<br />

1439 Färgelanda 593,1 29,3 622,3 – – 622,3<br />

1440 Ale 318,3 15,0 333,3 – – 333,3<br />

1441 Lerum 260,3 49,9 310,2 – – 310,2<br />

1442 Vårgårda 428,7 14,8 443,5 – – 443,5<br />

1443 Bollebygd 264,9 19,4 284,3 – – 284,3<br />

1444 Grästorp 265,7 1,2 266,9 14,6 – 281,4<br />

1445 Essunga 235,8 1,1 236,9 – – 236,9<br />

1446 Karlsborg 408,0 77,6 485,6 315,9 – 801,5<br />

1447 Gullspång 315,5 68,9 384,4 173,7 – 558,1<br />

1452 Tranemo 744,4 37,3 781,6 – – 781,6<br />

1460 Bengtsfors 889,2 176,9 1 066,0 – – 1 066,0<br />

1461 Mellerud 515,0 48,4 563,4 386,5 – 949,8<br />

1462 Lilla Edet 317,9 26,2 344,2 – – 344,2<br />

1463 Mark 933,7 84,1 1 017,8 – – 1 017,8<br />

1465 Svenljunga 925,5 67,2 992,8 – – 992,8<br />

1466 Herrljunga 500,4 11,8 512,2 – – 512,2<br />

1470 Vara 700,2 3,5 703,6 – – 703,6<br />

1471 Götene 406,8 0,8 407,6 218,1 – 625,8<br />

1472 Tibro 220,9 15,4 236,3 – – 236,3<br />

1473 Töreboda 542,9 51,0 593,9 – – 593,9<br />

1480 Göteborg 450,7 14,5 465,2 – 563,9 1 029,1<br />

1481 Mölndal 146,8 6,4 153,2 – – 153,2<br />

1482 Kungälv 364,7 8,0 372,7 – 313,2 685,9<br />

1484 Lysekil 209,9 0,8 210,7 – 495,6 706,3<br />

1485 Uddevalla 641,9 12,7 654,6 – 82,5 737,1<br />

1486 Strömstad 471,5 10,3 481,9 – 477,3 959,1<br />

1487 Vänersborg 647,5 22,4 669,9 234,4 – 904,3<br />

1488 Trollhättan 412,1 18,1 430,2 – – 430,2<br />

1489 Alingsås 474,9 79,7 554,6 – – 554,6<br />

1490 Borås 915,2 57,8 973,0 – – 973,0<br />

1491 Ulricehamn 1 051,4 70,8 1 122,2 – – 1 122,2<br />

1492 Åmål 484,1 51,8 535,9 359,0 – 894,9<br />

1493 Mariestad 602,4 11,0 613,4 896,4 – 1 509,8<br />

1494 Lidköping 703,2 2,3 705,5 672,9 – 1 378,4<br />

1495 Skara 440,1 10,2 450,2 – – 450,2<br />

16 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Geografiska uppgifter<br />

1.5 Land- och vattenarealer inkl. havsvatten den 1 januari 2011, km2 (forts.)<br />

Kod Kommun Landareal 1 Inlandsvatten<br />

exkl. de 4<br />

stora sjöarna<br />

Landareal och<br />

inlandsvatten<br />

exkl. de 4<br />

stora sjöarna<br />

De 4 stora<br />

sjöarna:<br />

Vänern,<br />

Vättern,<br />

Mälaren,<br />

Hjälmaren<br />

Havsvatten<br />

ut till<br />

territorialgränsen<br />

Totalareal land<br />

och vatten inkl.<br />

havsvatten<br />

1496 Skövde 676,4 11,6 688,0 – – 688,0<br />

1497 Hjo 298,4 5,1 303,5 283,9 – 587,4<br />

1498 Tidaholm 520,3 4,7 525,0 – – 525,0<br />

1499 Falköping 1 056,7 14,7 1 071,4 – – 1 071,4<br />

17 Värmlands län 17 591,3 1 796,7 19 388,0 2 534,9 – 21 922,9<br />

1715 Kil 360,7 48,6 409,3 – – 409,3<br />

1730 Eda 825,4 75,5 900,9 – – 900,9<br />

1737 Torsby 4 188,7 196,5 4 385,2 – – 4 385,2<br />

1760 Storfors 393,6 81,5 475,1 – – 475,1<br />

1761 Hammarö 56,9 2,1 59,0 363,0 – 422,0<br />

1762 Munkfors 142,3 6,3 148,6 – – 148,6<br />

1763 Forshaga 350,3 49,1 399,3 – – 399,3<br />

1764 Grums 386,4 48,3 434,6 47,2 – 481,9<br />

1765 Årjäng 1 420,1 243,8 1 663,9 – – 1 663,9<br />

1766 Sunne 1 296,4 160,7 1 457,1 – – 1 457,1<br />

1780 Karlstad 1 165,3 75,9 1 241,1 330,4 – 1 571,5<br />

1781 Kristinehamn 748,0 41,6 789,6 602,8 – 1 392,4<br />

1782 Filipstad 1 543,1 178,6 1 721,7 – – 1 721,7<br />

1783 Hagfors 1 834,0 178,2 2 012,2 – – 2 012,2<br />

1784 Arvika 1 659,4 309,1 1 968,6 – – 1 968,6<br />

1785 Säffle 1 220,7 100,3 1 321,0 1 191,5 – 2 512,5<br />

18 Örebro län 8 546,3 796,9 9 343,2 341,8 – 9 685,0<br />

1814 Lekeberg 466,0 18,2 484,2 – – 484,2<br />

1860 Laxå 604,8 136,0 740,8 – – 740,8<br />

1861 Hallsberg 640,2 33,7 673,8 – – 673,8<br />

1862 Degerfors 385,6 50,5 436,2 – – 436,2<br />

1863 Hällefors 989,8 167,4 1 157,2 – – 1 157,2<br />

1864 Ljusnarsberg 578,6 56,0 634,6 – – 634,6<br />

1880 Örebro 1 380,2 50,8 1 431,0 197,9 – 1 628,8<br />

1881 Kumla 205,3 1,5 206,9 – – 206,9<br />

1882 Askersund 819,9 61,5 881,3 143,9 – 1 025,2<br />

1883 Karlskoga 470,7 42,5 513,2 – – 513,2<br />

1884 Nora 621,9 72,9 694,7 – – 694,7<br />

1885 Lindesberg 1 382,8 105,9 1 488,7 – – 1 488,7<br />

19 Västmanlands län 5 144,9 235,8 5 380,7 309,4 – 5 690,1<br />

1904 Skinnskatteberg 662,2 59,6 721,9 – – 721,9<br />

1907 Surahammar 345,0 26,1 371,1 – – 371,1<br />

1960 Kungsör 203,3 1,0 204,3 23,5 – 227,8<br />

1961 Hallstahammar 171,1 1,8 172,9 9,0 – 181,9<br />

1962 Norberg 419,7 30,5 450,2 – – 450,2<br />

1980 Västerås 962,8 3,8 966,6 176,4 – 1 143,0<br />

1981 Sala 1 174,7 36,4 1 211,1 – – 1 211,1<br />

1982 Fagersta 270,7 41,4 312,1 – – 312,1<br />

1983 Köping 607,8 27,1 634,8 14,1 – 648,9<br />

1984 Arboga 327,3 8,1 335,4 86,3 – 421,7<br />

20 Dalarnas län 28 196,8 2 208,3 30 405,1 – – 30 405,1<br />

2021 Vansbro 1 548,7 118,5 1 667,2 – – 1 667,2<br />

2023 Malung 4 105,8 233,5 4 339,3 – – 4 339,3<br />

2026 Gagnef 769,1 44,9 814,0 – – 814,0<br />

2029 Leksand 1 225,9 193,2 1 419,1 – – 1 419,1<br />

2031 Rättvik 1 932,0 217,1 2 149,1 – – 2 149,1<br />

2034 Orsa 1 742,3 65,9 1 808,1 – – 1 808,1<br />

2039 Älvdalen 6 917,3 272,2 7 189,5 – – 7 189,5<br />

2061 Smedjebacken 953,9 109,9 1 063,8 – – 1 063,8<br />

2062 Mora 2 828,1 301,1 3 129,2 – – 3 129,2<br />

2080 Falun 2 051,9 236,4 2 288,3 – – 2 288,3<br />

2081 Borlänge 586,7 52,2 638,9 – – 638,9<br />

2082 Säter 573,9 54,0 627,9 – – 627,9<br />

2083 Hedemora 839,9 94,1 934,0 – – 934,0<br />

2084 Avesta 615,7 57,0 672,7 – – 672,7<br />

2085 Ludvika 1 498,9 158,1 1 657,0 – – 1 657,0<br />

21 Gävleborgs län 18 200,2 1 555,7 19 755,9 – 5 393,6 25 149,5<br />

2101 Ockelbo 1 069,6 66,0 1 135,5 – – 1 135,5<br />

2104 Hofors 411,1 37,2 448,3 – – 448,3<br />

Statistiska centralbyrån 17


Geografiska uppgifter Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

1.5 Land- och vattenarealer inkl. havsvatten den 1 januari 2011, km2 (forts.)<br />

Kod Kommun Landareal 1 Inlandsvatten<br />

exkl. de 4<br />

stora sjöarna<br />

Landareal och<br />

inlandsvatten<br />

exkl. de 4<br />

stora sjöarna<br />

De 4 stora<br />

sjöarna:<br />

Vänern,<br />

Vättern,<br />

Mälaren,<br />

Hjälmaren<br />

Havsvatten<br />

ut till<br />

territorialgränsen<br />

Totalareal land<br />

och vatten inkl.<br />

havsvatten<br />

2121 Ovanåker 1 883,5 145,0 2 028,4 – – 2 028,4<br />

2132 Nordanstig 1 380,1 84,2 1 464,3 – 1 078,9 2 543,2<br />

2161 Ljusdal 5 288,6 354,5 5 643,0 – – 5 643,0<br />

2180 Gävle 1 615,1 193,1 1 808,2 – 1 411,5 3 219,7<br />

2181 Sandviken 1 167,4 137,1 1 304,5 – – 1 304,5<br />

2182 Söderhamn 1 064,9 113,1 1 178,0 – 1 116,9 2 294,9<br />

2183 Bollnäs 1 821,3 165,6 1 986,9 – – 1 986,9<br />

2184 Hudiksvall 2 497,5 260,1 2 757,5 – 1 786,3 4 543,8<br />

22 Västernorrlands län 21 684,5 1 422,1 23 106,6 – 5 068,5 28 175,1<br />

2260 Ånge 3 068,1 247,3 3 315,4 – – 3 315,4<br />

2262 Timrå 788,0 39,6 827,6 – 414,2 1 241,8<br />

2280 Härnösand 1 064,5 43,2 1 107,7 – 843,4 1 951,1<br />

2281 Sundsvall 3 208,7 263,9 3 472,6 – 1 000,2 4 472,8<br />

2282 Kramfors 1 705,5 91,2 1 796,7 – 1 114,7 2 911,4<br />

2283 Sollefteå 5 428,1 369,1 5 797,2 – – 5 797,2<br />

2284 Örnsköldsvik 6 421,0 367,8 6 788,7 – 1 696,2 8 484,9<br />

23 Jämtlands län 49 343,1 4 757,3 54 100,4 – – 54 100,4<br />

2303 Ragunda 2 526,2 123,3 2 649,6 – – 2 649,6<br />

2305 Bräcke 3 428,9 378,2 3 807,1 – – 3 807,1<br />

2309 Krokom 6 218,2 638,4 6 856,6 – – 6 856,6<br />

2313 Strömsund 10 566,8 1 290,5 11 857,4 – – 11 857,4<br />

2321 Åre 7 262,8 1 029,9 8 292,7 – – 8 292,7<br />

2326 Berg 5 753,5 431,0 6 184,5 – – 6 184,5<br />

2361 Härjedalen 11 364,3 570,4 11 934,7 – – 11 934,7<br />

2380 Östersund 2 220,5 295,4 2 515,9 – – 2 515,9<br />

24 Västerbottens län 55 189,7 4 094,4 59 284,1 – 7 915,7 67 199,8<br />

2401 Nordmaling 1 238,7 39,3 1 277,9 – 1 210,7 2 488,7<br />

2403 Bjurholm 1 315,6 56,8 1 372,4 – – 1 372,4<br />

2404 Vindeln 2 650,7 216,4 2 867,1 – – 2 867,1<br />

2409 Robertsfors 1 301,8 21,1 1 322,9 – 1 065,2 2 388,1<br />

2417 Norsjö 1 751,4 186,3 1 937,7 – – 1 937,7<br />

2418 Malå 1 608,7 131,0 1 739,7 – – 1 739,7<br />

2421 Storuman 7 378,5 907,4 8 285,9 – – 8 285,9<br />

2422 Sorsele 7 465,0 547,1 8 012,0 – – 8 012,0<br />

2425 Dorotea 2 795,1 166,8 2 961,9 – – 2 961,9<br />

2460 Vännäs 533,2 24,6 557,8 – – 557,8<br />

2462 Vilhelmina 8 120,2 674,8 8 795,0 – – 8 795,0<br />

2463 Åsele 4 277,0 297,2 4 574,1 – – 4 574,1<br />

2480 Umeå 2 331,4 83,5 2 414,9 – 2 838,5 5 253,4<br />

2481 Lycksele 5 560,4 370,1 5 930,5 – – 5 930,5<br />

2482 Skellefteå 6 858,7 371,9 7 230,6 – 2 801,4 10 032,0<br />

25 Norrbottens län 98 249,0 7 762,5 106 011,5 – 6 957,7 112 969,2<br />

2505 Arvidsjaur 5 699,1 470,6 6 169,7 – – 6 169,7<br />

2506 Arjeplog 12 804,5 1 790,3 14 594,7 – – 14 594,7<br />

2510 Jokkmokk 17 735,4 1 741,9 19 477,2 – – 19 477,2<br />

2513 Överkalix 2 792,0 154,3 2 946,3 – – 2 946,3<br />

2514 Kalix 1 815,0 96,4 1 911,5 – 1 834,6 3 746,0<br />

2518 Övertorneå 2 381,4 127,9 2 509,2 – – 2 509,2<br />

2521 Pajala 7 916,5 208,5 8 125,0 – – 8 125,0<br />

2523 Gällivare 15 825,2 1 125,3 16 950,5 – – 16 950,5<br />

2560 Älvsbyn 1 712,7 97,1 1 809,8 – – 1 809,8<br />

2580 Luleå 2 110,0 140,0 2 250,0 – 2 747,6 4 997,6<br />

2581 Piteå 3 111,8 150,8 3 262,6 – 1 455,7 4 718,3<br />

2582 Boden 4 043,0 278,0 4 321,0 – – 4 321,0<br />

2583 Haparanda 927,3 37,5 964,8 – 919,9 1 884,7<br />

2584 Kiruna 19 371,1 1 343,5 20 714,7 – – 20 714,7<br />

Hela riket 1 <strong>Sweden</strong> 1 410 335,4 31 034,1 441 369,5 8 925,8 81 498,7 531 794,0<br />

1) Nya arealberäkningar för hela riket genomfördes per 2000-01-01. Därefter har uppgifterna uppdaterats för de kommuner som berörts av<br />

gränsjusteringar m.m. Vissa s.k. enklaver har bara kunnat fördelas på län och inte kommuner. Länssiffrorna kan därför vara större än<br />

summan av kommunuppgifterna. Liknande gäller uppgiften för riket. Samtliga enklaver ingår i rikssiffran, men inte i länssiffrorna.<br />

From 2000 there are new estimates of the land area. Undistributed land area is included in the sum for each county and also in the sum for<br />

<strong>Sweden</strong>.<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: SCB Statistiska meddelanden MI 65 SM 0201 (www.scb.se/MI0802); Statistikdatabasen: Miljö.<br />

18 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

1.6<br />

Kust och stränder, länsvis, km<br />

Coast and shores, by county<br />

Geografiska uppgifter<br />

Län<br />

County<br />

Fastland<br />

Mainland<br />

Havsöar<br />

Sea islands<br />

Insjöar och<br />

vattendrag<br />

Lakes and<br />

watercourses<br />

Öar i insjöar och<br />

vattendrag<br />

Islands in lakes and<br />

watercourses<br />

Totalt<br />

Total<br />

Stockholms 1 122 9 141 3 112 761 14 136<br />

Uppsala 608 2 052 2 907 717 6 284<br />

Södermanlands 342 1 210 4 271 998 6 821<br />

Östergötlands 738 2 575 8 158 888 12 359<br />

Jönköpings – – 7 878 642 8 520<br />

Kronobergs – – 7 573 1 191 8 764<br />

Kalmar 1 215 3 840 6 894 611 12 560<br />

Gotlands – 954 564 40 1 558<br />

Blekinge 580 1 039 2 422 121 4 162<br />

Skåne 646 134 4 492 384 5 656<br />

Hallands 477 315 4 102 272 5 166<br />

Västra Götalands 1 025 4 810 17 482 2 932 26 249<br />

Värmlands – – 16 289 2 587 18 876<br />

Örebro – – 7 493 951 8 444<br />

Västmanlands – – 3 007 619 3 626<br />

Dalarnas – – 25 715 2 176 27 891<br />

Gävleborgs 1 074 1 263 13 531 1 420 17 288<br />

Västernorrlands 1 121 889 14 822 827 17 659<br />

Jämtlands – – 42 136 2 949 45 085<br />

Västerbottens 1 372 1 369 43 455 2 785 48 981<br />

Norrbottens 1 210 2 334 77 150 4 965 85 659<br />

Hela riket <strong>Sweden</strong> 11 530 31 925 313 453 28 836 385 744<br />

Källa: SCB Statistiska meddelanden MI 50 SM 0201 (www.scb.se/MI0812). Statistikdatabasen: Miljö.<br />

Statistiska centralbyrån 19


Geografiska uppgifter Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

1.7<br />

Samtliga öar i hav och insjöar efter storleksklass, länsvis<br />

All islands in seas or lakes, by size and county<br />

Län<br />

County<br />

Storleksklass, landareal<br />

Size, land area<br />


Väder<br />

Weather


Väder Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

2 – Väder<br />

Weather<br />

Sida<br />

Page<br />

2.1 Väder ..........................................................23<br />

Weather<br />

2.2 Rekord i väder ...........................................24<br />

Weather records<br />

2.3 Klimat i förändring ....................................25<br />

A changing climate<br />

2.4 Årsmedeltemperaturen i Sverige<br />

och globalt 1860–2010, avvikelse från<br />

normalvärdet för perioden 1961–1990 ..........27<br />

Average temperature, deviation from<br />

normal values in <strong>Sweden</strong> and worldwide<br />

2.5 Varmaste juni, juli och augusti samt<br />

varmaste sommaren, medeltemperatur ........28<br />

Warmest June, July, August and warmest<br />

summer, average temperatures (Celsius)<br />

2.6 Sommartemperaturen (medeltemperatur<br />

för månaderna juni, juli och<br />

augusti) ............................................................28<br />

Average summer temperatures (Celsius)<br />

Sida<br />

Page<br />

2.7 Nederbörd i mm ........................................ 29<br />

Precipitation<br />

2.8 Medeltemperatur ...................................... 30<br />

Average temperature (Celsius)<br />

2.9 Nederbörd i mm, maxvärde ..................... 31<br />

Precipitation, maximum values<br />

2.10 Temperatur, maximi- och minimivärden<br />

.............................................................. 31<br />

Temperatures, maximum and minimum<br />

values (Celsius)<br />

2.11 Kalla och varma dagar samt dagar<br />

med nederbörd på platser runt om i<br />

landet ............................................................... 32<br />

Cold and warm days, and days with<br />

precipitation across <strong>Sweden</strong><br />

22 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Väder<br />

2.1 Väder<br />

Weather<br />

Källa: SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (www.smhi.se).<br />

Kartografi: SCB, Enheten för miljöekonomi och naturresurser (www.gis.scb.se).<br />

Statistiska centralbyrån 23


Väder Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

2.2<br />

Rekord i väder<br />

Weather records<br />

Temperatur Temperature<br />

Högsta uppmätta temperatur under resp. månad<br />

Highest temperature during each month<br />

Månad<br />

Month<br />

C o<br />

Plats<br />

Place<br />

Landskap<br />

County<br />

Datum<br />

Date<br />

Januari 12,4 Allgunnen Småland 1973-01-05<br />

Februari 16,5 Västervik Småland 1961-02-18<br />

16,5 Ölvingstorp Småland 1961-02-18<br />

Mars 22,2 Oskarshamn Småland 1968-03-30<br />

22,2 Sandbäckshult Småland 1968-03-30<br />

April 29,0 Genevad Halland 1993-04-27<br />

Maj 32,5 Kristianstad Skåne 1892-05-27<br />

32,5 Kalmar Småland 1892-05-28<br />

Juni 38,0 Målilla Småland 1947-06-29<br />

Juli 38,0 Ultuna Uppland 1933-07-09<br />

Augusti 36,8 Holma Östergötland 1975-08-09<br />

September 29,1 Stehag Skåne 1975-09-01<br />

Oktober 24,5 Oskarshamn Småland 1995-10-09<br />

November 18,4 Ugerup Skåne 1968-11-02<br />

December 13,7 Simrishamn Skåne 1977-12-24<br />

Lägsta uppmätta temperatur under resp. månad<br />

Lowest temperature during each month<br />

Månad<br />

Month<br />

C o<br />

Plats<br />

Place<br />

Landskap<br />

County<br />

Datum<br />

Date<br />

Januari -49 Karesuando Lappland 1999-01-27<br />

-49 Vuoggatjålme Lappland 1951-01-01<br />

Februari -52,6 Vuoggatjålme Lappland 1966-02-02<br />

Mars -45,8 Vuoggatjålme Lappland 1971-03-04<br />

April -36,5 Karesuando Lappland 1916-04-06<br />

Maj -24,1 Fjällnäs Härjedalen 1981-05-03<br />

Juni -12,9 Vassitjåkko Lappland 1907-06-02<br />

Juli -5 Funäsdalen Härjedalen 1888-07-22<br />

-5 Funäsdalen Härjedalen 1893-07-14<br />

Augusti -8,5 Nikkaluokta Lappland 1959-08-31<br />

September -15,2 Brännberg Norrbotten 1939-09-29<br />

Oktober -31,5 Myrheden Västerbotten 1968-10-28<br />

November -43 Vittangi Lappland 1890-11-24<br />

December -48,9 Hemavan Lappland 1978-12-30<br />

Nederbörd Precipitation<br />

Största dygnsnederbörd under resp. månad<br />

Most precipitation during a day in each month<br />

Största månadsnederbörd<br />

Most precipitation during each month<br />

Månad mm Plats Landskap Datum mm Plats Landskap År<br />

Januari 104 Katterjåkk Lappland 10:e 2002 429 Jormlien Jämtland 1989<br />

Februari 85 Joesjö Lappland 16:e 1976 311 Gråsjön Jämtland 1943<br />

Mars 90 Joesjö Lappland 19:e 1966 312 Gånälven Jämtland 1938<br />

April 78 Härnösand Ångermanland 8:e 1959 308 Sandnäs Jämtland 1943<br />

Maj 93 Öxabäck Västergötland 21:a 1931 209 Tåsan Värmland 1997<br />

Juni 187 Härnösand Ångermanland 18:e 1908 278 Klövsjö Jämtland 1987<br />

Juli 198 Fagerheden Norrbotten 28:e 1997 334 Baramossa Halland 2007<br />

Augusti 189 Råda Värmland 4:e 2004 356 Åsnorrbodarna Hälsingland 1986<br />

September 141 Hemse Gotland 2:a 1913 301 Höglekaredalen Jämtland 1984<br />

Oktober 127 Söderhamn Hälsingland 15:e 1992 330 Dingle Bohuslän 1967<br />

November 83 Ryningsnäs Småland 12:e 1910 292 Östmark Värmland 2000<br />

December 122 Riksgränsen Lappland 14:e 1909 373 Björkede Jämtland 1975<br />

Största årsnederbörden 1 866 Mollsjönäs Västra Götaland 2008<br />

Källa: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI (www.smhi.se).<br />

24 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

2.3<br />

Klimat i förändring<br />

A changing climate<br />

Kvicksilvret i termometern kryper uppåt medan regnet faller allt stridare<br />

över den svenska nejden. Vi upplever, kort sagt, ett klimat i förändring.<br />

Väder<br />

Vi går mot allt varmare och blötare tider.<br />

Temperaturökningen de senaste 15 åren är nära<br />

nog en grad högre för året som helhet jämfört<br />

med tidigare. Samtidigt har nederbörden ökat<br />

med omkring 7 procent, men denna förändring<br />

är inte statistiskt signifikant.<br />

Temperaturförändringar från perioden<br />

1961–1990 till 1991–2005<br />

Av de uppmätta värdena kan man se att flera<br />

månader har både blivit varmare/mildare och<br />

blötare. Speciellt vad gäller juni kan man konstatera<br />

att den inte precis stärkt sina aktier som<br />

semestermånad eftersom den blivit både kyligare<br />

och regnigare.<br />

Nederbördsförändringar från perioden<br />

1961–1990 till 1991–2005<br />

Störst temperaturökning längs Norrlandskusten<br />

För året som helhet ökade temperaturen som<br />

mest i mellersta Sverige och utmed Norrlandskusten<br />

(se karta). Den genomsnittliga ökningen<br />

för hela landet var 0,9 grader från perioden<br />

1961–1990 till 1991–2005.<br />

Vintern visar sig vara den årstid då temperaturen<br />

ökat mest – med drygt 2 grader i nordvästra<br />

Svealand och i större delar av Norrland.<br />

Förändringen i medeltemperaturen motsvarar<br />

en förflyttning av isotermer från södra Skåne till<br />

sydligaste Småland eller från Stockholm till<br />

Gävle.<br />

Statistiska centralbyrån 25


Väder Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Ökningarna under vår och sommar är något<br />

större i södra än i norra delen av landet. Sommartid<br />

är det Östersjöns kusttrakter som uppvisar<br />

den största ökningen.<br />

Hösten uppvisar den klart minsta ökningen,<br />

och allra minst är den i västra Götaland med<br />

nästan oförändrad temperatur närmast kusten.<br />

värden med den så kallade standard-normalperioden<br />

1961–1990. Det ska SMHI göra fram<br />

till år 2021 då en ny 30-årsperiod, 1991–2020, är<br />

fullbordad. Nu har drygt halva denna period<br />

gått, och man kan se vartåt det lutar genom att<br />

jämföra de senaste 15 åren med de 30 närmast<br />

föregående.<br />

Medeltemperaturen (C)<br />

Månad 1991–2005 1961–1990 Förändring<br />

Januari -4,0 -6,5 +2,5<br />

Februari -4,3 -6,0 +1,7<br />

Mars -1,2 -2,5 +1,3<br />

April 3,3 2,2 +1,1<br />

Maj 8,5 8,2 +0,3<br />

Juni 12,8 13,2 -0,3<br />

Juli 15,8 14,8 +1,0<br />

Augusti 14,8 13,6 +1,2<br />

September 10,1 9,4 +0,7<br />

Oktober 4,7 5,0 -0,3<br />

November -0,1 -0,7 +0,6<br />

December -3,4 -4,6 +1,2<br />

Året 4,8 3,9 +0,9<br />

Gotska Sandön går mot strömmen<br />

Årsnederbörden har ökat i så gott som hela<br />

landet, se karta på sidan 25. Endast i ostligaste<br />

Svealand och på Gotska Sandön har mindre<br />

minskningar observerats. Ökningarna är störst i<br />

mellersta och norra Norrland med i allmänhet<br />

10–15 procent. Även i Götaland är ökningen<br />

påtaglig med omkring 10 procent främst i de<br />

västra och inre delarna.<br />

Vinternederbörden uppvisar tydliga ökningar i<br />

västra Götaland och norra Norrland med lokalt<br />

20–30 procent.<br />

Förändringarna under våren liknar ganska<br />

mycket förändringarna under vintern.<br />

Sommaren uppvisar i allmänhet de största<br />

ökningarna med 20–30 procent inom stora<br />

områden främst i mellersta och norra Norrland.<br />

Hösten avviker markant från övriga årstider<br />

då nederbörden minskat i nära nog hela landet.<br />

Bara i tre lite större områden har höstnederbörden<br />

ökat, nämligen sydöstra Götaland,<br />

runt Sveriges geografiska mittpunkt och Kebnekaise-Sarek.<br />

Klimatstudien<br />

I klimatsammanhang jämförs aktuella värden<br />

med medelvärden för en längre period. Således<br />

jämför SMHI, i enlighet med en internationell<br />

överenskommelse, för närvarande uppmätta<br />

Medelnederbörden (mm)<br />

Månad 1991–2005 1961–1990 Förändring %<br />

Januari 49,1 46,0 +7<br />

Februari 38,6 32,8 +17<br />

Mars 35,0 36,7 -4<br />

April 40,6 35,9 +13<br />

Maj 45,9 40,9 +12<br />

Juni 72,2 53,0 +36<br />

Juli 82,0 73,7 +11<br />

Augusti 74,6 69,6 +7<br />

September 58,9 67,9 -13<br />

Oktober 63,2 60,0 +5<br />

November 58,2 60,9 -4<br />

December 53,3 51,7 +3<br />

Året 671,6 629,1 +7<br />

Källa: Klimat i förändring, faktablad nr 29 (www.smhi.se).<br />

26 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

2.4<br />

Årsmedeltemperaturen i Sverige och globalt 1860–2010,<br />

avvikelse från normalvärdet för perioden 1961–1990<br />

Average temperature, deviation from normal values in <strong>Sweden</strong><br />

and worldwide<br />

Temperaturdata för Sverige baseras på mätningar vid 37 stationer<br />

fördelade över hela landet. I Sverigekartan till höger har den nordligaste,<br />

sydligaste, västligaste och östligaste stationen markerats.<br />

Serierna har genomgått homogenitetskontroll. När svenska och globala<br />

årstemperaturer presenteras i samma skala slås man av den mycket större<br />

variabiliteten för ett mindre, nordligt beläget område som Sverige, som<br />

utgör ungefär en promille av jordens yta.<br />

Det globala temperaturdiagrammet är baserat på data från Climatic<br />

Research Unit på University of East Anglia.<br />

Väder<br />

Källa: SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (www.smhi.se) och Climatic Research Unit vid University of East<br />

Anglia (www.cru.uea.ac.uk).<br />

Statistiska centralbyrån 27


Väder Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

2.5<br />

Varmaste juni, juli och augusti samt varmaste sommaren,<br />

medeltemperatur<br />

Warmest June, July, August and warmest summer, average<br />

temperatures (Celsius)<br />

Station<br />

Juni June<br />

1901–2011<br />

Juli July<br />

1901–2011<br />

Augusti August<br />

1901–2011<br />

Sommar Summer<br />

1901–2011<br />

Temp. År Year Temp. År Year Temp. År Year Temp. År Year<br />

Mätningarna<br />

börjar<br />

Start year<br />

Karesuando 15,0 1953 17,5 1941 14,8 1937 14,4 1937 1879<br />

Jokkmokk 16,7 1953 18,5 1927 16,1 1917 15,8 1937 1860<br />

Haparanda 17,1 1953 19,6 1925 17,2 1937 16,6 1937 1859<br />

Umeå flygplats 16,6 1936 19,1 1973 17,6 2006 16,9 1937 1860<br />

Frösön 15,7 1953 18,8 1901 17,9 2002 15,9 2002 1860<br />

Härnösand 16,2 1966 19,2 2003 18,5 2002 17,5 2002 1858<br />

Gävle 17,2 1917 19,9 1994 18,3 2002 17,4 2002 1858<br />

Särna 15,5 1992 18,9 1901 16,4 2002 14,9 2002 1892<br />

Karlstad 18,3 1936 21,9 1901 20,0 1997 18,4 1997 1858<br />

Örebro 18,4 1936 21,6 1914 20,2 1997 18,4 1997 1860<br />

Stockholm 18,1 1992 21,5 1994 21,3 2002 19,3 2002 1756<br />

Linköping-Malmslätt 17,3 1992 21,8 1914 19,9 1997 19,2 1868 1860<br />

Göteborg 19,0 1992 21,2 1994 20,8 1997 18,8 1997 1859<br />

Jönköpings flygplats 16,5 1917 20,2 1914 19,0 1997 17,2 1868 1860<br />

Kalmar flygplats 17,5 1992 20,4 2006 20,1 1997 18,1 2006 1860<br />

Växjö 18,4 1917 20,7 1994 19,7 1997 17,9 1868 1860<br />

Visby flygplats 16,6 2007 21,0 1914 20,1 1997 18,2 2002 1860<br />

Lund 18,3 1992 21,7 2006 20,9 1997 18,8 2006 1859<br />

Källa: SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (www.smhi.se).<br />

2.6<br />

Sommartemperaturen (medeltemperatur för månaderna<br />

juni, juli och augusti)<br />

Average summer temperatures (Celsius)<br />

Röda siffror markerar det år som haft högst temperatur av åren 1997, 2002, 2006 och 2008–2011.<br />

Station<br />

Sommaren<br />

Whole summer<br />

1997 2002 2006 2008 2009 2010 2011<br />

Karesuando 13,3 13,6 12,8 10,7 11,5 11,0 12,8<br />

Jokkmokk 14,7 15,4 14,3 12,2 13,0 12,3 14,1<br />

Haparanda 15,8 16,5 15,2 13,3 14,3 13,7 15,5<br />

Umeå flygplats 16,3 16,6 15,7 13,5 14,0 14,4 15,6<br />

Östersund-Frösön 15,1 15,9 15,1 13,2 13,1 13,0 14,5<br />

Härnösand 16,5 17,5 16,2 14,6 14,6 15,0 15,8<br />

Gävle 16,4 17,4 17,0 15,2 15,0 16,0 16,1<br />

Särna 14,7 14,9 14,9 13,0 12,8 13,4 14,1<br />

Karlstad 18,4 18,3 18,2 16,4 15,2 15,8 16,2<br />

Örebro 18,4 18,0 18,0 15,8 15,4 17,0 17,1<br />

Stockholm 19,0 19,3 19,0 17,1 16,4 18,0 18,0<br />

Linköping-Malmslätt 17,5 17,3 17,8 15,6 15,3 16,5 16,6<br />

Göteborg 18,9 18,6 18,6 17,5 17,3 17,3 17,5<br />

Jönköpings flygplats 16,8 16,1 16,5 15,0 14,9 15,7 15,5<br />

Kalmar flygplats 17,8 18,0 18,1 16,1 15,9 16,7 16,6<br />

Växjö 17,5 17,1 17,3 15,5 15,4 16,3 15,9<br />

Visby flygplats 17,7 18,2 18,0 16,2 15,6 16,9 17,2<br />

Lund 18,4 18,6 18,8 17,4 17,4 17,9 17,0<br />

Källa: SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (www.smhi.se).<br />

28 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

2.7<br />

Nederbörd i mm<br />

Precipitation<br />

Väder<br />

Månad<br />

Month<br />

Karesuando Jokkmokk Haparanda Umeå flygplats Frösön Härnösand<br />

2010 1961/90 2010 1961/90 2010 1961/90 2010 1961/90 2010 1961/90 2010 1961/90<br />

Januari 27 23 29 30 23 44 37 40 17 27 52 50<br />

Februari 28 19 21 23 50 32 36 29 38 21 62 42<br />

Mars 9 23 34 24 59 35 45 33 15 23 20 46<br />

April 10 23 12 23 23 29 16 30 26 28 25 43<br />

Maj 47 28 83 35 49 32 50 38 100 35 40 45<br />

Juni 74 42 67 48 26 41 45 41 124 57 49 44<br />

Juli 112 75 87 78 40 49 38 55 87 76 46 58<br />

Augusti 37 63 64 74 71 65 125 74 78 60 135 77<br />

September 29 45 58 50 60 66 67 69 63 59 65 81<br />

Oktober 44 44 55 41 46 64 46 61 13 37 36 73<br />

November 15 34 16 41 27 59 44 67 17 31 70 79<br />

December 21 24 35 32 30 42 29 48 53 31 87 66<br />

Året 453 442 561 497 504 558 578 582 631 484 687 703<br />

Månad Särna Gävle Karlstad Stockholm Örebro Malmslätt<br />

2010 1961/90 2010 1961/90 2010 1961/90 2010 1961/90 2010 1961/90 2010 1961/90<br />

Januari 12 36 53 51 20 43 26 39 31 44 37 35<br />

Februari 37 28 75 37 49 31 29 27 81 34 67 24<br />

Mars 22 32 31 34 33 37 22 26 25 32 25 29<br />

April 27 35 33 42 26 37 23 30 22 37 20 31<br />

Maj 63 52 56 41 116 42 31 30 115 41 54 38<br />

Juni 109 70 78 46 53 53 33 45 25 50 38 45<br />

Juli 87 85 47 73 128 62 74 72 166 76 100 66<br />

Augusti 68 71 150 86 101 73 105 66 83 66 115 61<br />

September 83 75 48 70 61 70 73 55 42 72 23 59<br />

Oktober 23 58 15 57 45 67 34 50 30 57 53 44<br />

November 17 48 106 59 54 71 58 53 87 58 62 46<br />

December 33 42 81 54 30 48 45 46 31 46 44 39<br />

Året 581 631 773 650 716 635 553 539 738 614 638 516<br />

Månad Jönköpings Flyg Göteborg Visby flygplats Växjö Kalmar Lund<br />

2010 1961/90 2010 1961/90 2010 1961/90 2010 1961/90 2010 1961/90 2010 1961/90<br />

Januari 35 61 30 62 34 48 27 52 32 37 30 54<br />

Februari 74 39 48 41 35 28 49 35 58 30 44 33<br />

Mars 32 46 46 50 23 32 28 41 21 29 34 44<br />

April 12 47 32 42 16 29 20 40 13 29 18 40<br />

Maj 70 50 31 51 53 29 44 48 68 35 42 43<br />

Juni 84 61 53 61 30 31 39 55 25 39 47 54<br />

Juli 98 83 159 68 113 50 92 75 125 59 24 66<br />

Augusti 141 75 118 77 98 50 127 57 48 50 202 63<br />

September 61 84 74 81 39 59 74 71 30 50 57 63<br />

Oktober 88 71 130 84 64 50 42 58 24 39 58 60<br />

November 111 74 80 84 102 57 90 63 185 46 115 69<br />

December 46 66 48 75 54 51 44 56 70 41 75 65<br />

Året 852 757 849 774 661 517 677 651 699 484 747 655<br />

Källa: SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (www.smhi.se).<br />

Statistiska centralbyrån 29


Väder Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

2.8 Medeltemperatur<br />

Average temperature (Celsius)<br />

Månad<br />

Month<br />

Karesuando Jokkmokk Haparanda Umeå flygplats Frösön Härnösand<br />

2010 1961/90 2010 1961/90 2010 1961/90 2010 1961/90 2010 1961/90 2010 1961/90<br />

Januari -15,7 -16,0 -15,9 -16,6 -14,2 -12,1 -10,5 -9,1 -12,2 -8,6 -10,4 -7,1<br />

Februari -19,4 -14,6 -18,7 -14,0 -15,4 -11,4 -13,2 -8,6 -11,3 -7,3 -11,0 -6,6<br />

Mars -10,9 -10,0 -9,4 -8,3 -8,1 -6,8 -4,7 -4,3 -3,2 -3,6 -2,6 -2,7<br />

April -0,7 -3,7 0,5 -1,3 1,8 -0,5 2,5 1,2 2,6 1,0 2,9 2,0<br />

Maj 6,0 3,4 7,3 5,5 10,1 6,1 9,7 7,3 6,6 7,2 9,1 7,6<br />

Juni 9,0 10,3 10,5 11,9 11,9 12,8 12,0 13,0 10,3 11,8 12,5 13,3<br />

Juli 13,6 12,8 15,0 14,2 16,5 15,4 17,1 15,2 15,5 13,4 17,8 15,3<br />

Augusti 10,3 10,4 11,5 11,9 12,8 13,2 14,0 13,5 13,2 12,3 14,7 14,2<br />

September 5,9 5,0 6,7 6,4 8,7 8,0 9,2 8,7 8,8 8,0 10,1 9,8<br />

Oktober 0,3 -1,6 0,8 0,6 3,7 2,5 3,9 3,8 4,1 3,8 4,6 5,2<br />

November -13,5 -9,1 -14,4 -8,6 -8,1 -4,2 -5,7 -2,4 -6,2 -2,2 -3,9 -0,6<br />

December -15,5 -14,0 -17,2 -13,7 -12,8 -9,5 -12,0 -6,6 -13,4 -6,1 -11,5 -4,8<br />

Året -2,4 -2,3 -1,8 -1,0 0,7 1,1 1,9 2,7 1,3 2,5 2,8 3,8<br />

Månad Särna Gävle Karlstad Stockholm Örebro Malmslätt<br />

2010 1961/90 2010 1961/90 2010 1961/90 2010 1961/90 2010 1961/90 2010 1961/90<br />

Januari -17,1 -11,7 -10,9 -4,8 -9,4 -4,6 -7,0 -2,8 -10,0 -4,1 -9,0 -3,2<br />

Februari -14,2 -9,9 -8,0 -4,5 -7,5 -4,7 -5,3 -3,0 -6,5 -4,1 -5,7 -3,4<br />

Mars -4,8 -5,1 -2,0 -1,0 -1,7 -1,1 -0,2 0,1 -0,9 -0,6 -1,0 -0,2<br />

April 1,7 0,4 4,4 3,4 5,2 3,6 6,4 4,6 6,3 4,1 5,9 4,5<br />

Maj 6,9 7,0 9,2 9,3 9,7 9,9 11,3 10,7 11,2 10,5 10,1 10,5<br />

Juni 11,4 12,1 13,2 14,6 14,1 14,7 15,7 15,6 15,3 15,1 14,3 15,0<br />

Juli 15,5 13,4 19,3 16,3 17,7 16,1 21,2 17,2 19,1 16,3 19,2 16,2<br />

Augusti 13,2 11,8 15,6 14,9 15,5 14,9 17,2 16,2 16,5 15,0 15,9 15,3<br />

September 7,3 7,3 10,5 10,6 10,5 10,9 12,0 11,9 11,1 10,7 10,9 11,2<br />

Oktober 1,9 2,3 4,6 6,0 5,2 6,5 6,4 7,5 5,6 6,4 5,4 7,0<br />

November -9,6 -5,0 -1,7 0,6 -2,0 1,2 0,3 2,6 -1,1 1,1 -0,5 2,0<br />

December -17,7 -10,3 -8,9 -3,3 -10,8 -2,9 -6,6 -1,0 -9,0 -2,5 -8,2 -1,6<br />

Året -0,4 1,0 3,8 5,2 3,9 5,4 6,0 6,6 4,8 5,7 4,8 6,1<br />

Månad Jönköpings Flyg Göteborg Visby flygplats Växjö Kalmar Lund<br />

2010 1961/90 2010 1961/90 2010 1961/90 2010 1961/90 2010 1961/90 2010 1961/90<br />

Januari -7,7 -3,6 -5,5 -1,6 -4,9 -1,1 -6,5 -2,7 -5,0 -1,6 -4,0 -0,6<br />

Februari -5,6 -3,8 -3,5 -1,6 -3,2 -1,8 -4,1 -2,6 -3,1 -1,8 -1,8 -0,5<br />

Mars -1,1 -0,9 1,9 1,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,7 0,8 2,6 1,9<br />

April 5,4 3,7 7,2 5,2 4,3 4,0 6,0 4,9 5,4 4,8 7,4 6,0<br />

Maj 8,9 9,6 11,3 10,9 9,1 9,6 9,3 10,8 9,4 10,1 10,5 11,4<br />

Juni 13,6 13,9 15,3 14,9 13,6 14,3 14,1 14,9 14,3 14,7 15,2 15,4<br />

Juli 18,3 15,0 19,5 16,2 19,9 16,3 18,8 15,9 19,1 16,3 20,9 16,8<br />

Augusti 15,2 14,1 17,2 15,6 17,2 15,9 15,9 15,2 16,8 15,7 17,6 16,5<br />

September 10,4 10,2 12,9 12,2 12,2 12,1 11,1 11,2 11,9 12,1 13,1 13,0<br />

Oktober 5,0 6,4 7,9 8,5 6,9 8,1 5,6 7,2 6,0 7,9 7,8 9,1<br />

November -0,3 1,5 1,8 3,7 2,8 3,9 0,7 2,5 2,5 3,4 3,0 4,5<br />

December -8,0 -2,0 -6,2 0,3 -3,6 0,7 -7,4 -1,1 -6,5 -0,1 -5,0 1,1<br />

Året 4,6 5,3 6,7 7,1 6,3 6,8 5,4 6,4 6,0 6,9 7,3 7,9<br />

Källa: SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (www.smhi.se).<br />

30 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Väder<br />

2.9<br />

Nederbörd i mm, maxvärde<br />

Precipitation, maximum values<br />

Station<br />

Maxvärde<br />

Max value<br />

Under ett dygn 1<br />

During 24 hours<br />

Under en månad<br />

During a month<br />

Under ett år<br />

During a year<br />

2010 Datum 2<br />

Date<br />

1901–<br />

2010<br />

Datum 2 2010 Månad 1901–<br />

2010<br />

Månad<br />

och år<br />

1901–<br />

2010<br />

År<br />

Karesuando 40,1 22/7 50,2 1967-08-06 112 juli 214 juli 2004 667 2004<br />

Jokkmokk 42,0 4/8 48,0 1947-09-10 87 juli 196 juli 1981 735 1935<br />

Haparanda 28,2 22/8 55,8 1942-09-22 71 augusti 185 juli 1954 934 1935<br />

Umeå flygplats 52,2 4/8 118,5 2007-08-27 125 augusti 224 dec. 1966 1 024 2000<br />

Frösön 29,8 17/7 71,8 1942-07-10 124 juni 214 juli 2000 759 1987<br />

Härnösand 38,7 24/8 187,3 1908-06-18 135 augusti 278 dec. 1966 1 048 2000<br />

Särna 33,8 11/6 63,7 1924-08-18 109 juni 201 juli 1957 855 1924<br />

Gävle 67,8 18/8 120,1 1979-08-26 150 augusti 253 aug. 1986 887 1981<br />

Karlstad 63,4 29/7 68,4 1952-05-05 128 juli 242 juli 2009 1 003 2000<br />

Stockholm 40,0 24/7 68,3 1903-08-16 105 augusti 192 juli 1960 801 1960<br />

Örebro 68,0 29/7 71,1 1917-08-15 166 juli 229 juli 2000 950 2000<br />

Malmslätt 31,5 24/7 72,7 1972-07-13 115 augusti 197 aug. 1945 690 1960<br />

Jönköpings Flyg 42,0 10/6 82,7 1940-06-25 141 augusti 229 juli 2004 1 027 1998<br />

Göteborg 45,4 30/7 74,0 1910-06-05 159 juli 220 okt. 1967 1 229 2006<br />

Visby flygplats 49,3 24/7 89,3 1907-07-02 113 juli 188 juli 1907 720 1912<br />

Växjö 42,3 24/7 141,0 1945-08-14 127 augusti 327 aug. 1945 961 1945<br />

Kalmar 73,0 24/7 73,0 2010-07-24 185 november 211 aug. 1945 782 1960<br />

Lund 44,3 6/8 81,2 1941-07-17 202 augusti 264 aug. 2006 845 2006<br />

1) Högsta uppmätta värde under 24 tim. Maximivärdena för dygn och månad i kolumnen för 1901–2010 avser högsta värdena sedan år<br />

1901. Maximivärdena sedan 1901 hänför sig till olika meteorologiska stationer på samma ort.<br />

2) Avser den senaste observationen av det angivna värdet i föregående kolumn.<br />

Källa: SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (www.smhi.se).<br />

2.10<br />

Temperatur, maximi- och minimivärden<br />

Temperatures, maximum and minimum values (Celsius)<br />

Station Abs. maximum 1 Abs. minimum 1<br />

2010 Datum 2<br />

Date<br />

1880–<br />

2010<br />

Datum 2 2010 Datum 2 1880–<br />

2010<br />

Datum 2<br />

Karesuando 24,3 18/5 32,5 1927-07-09 -37,9 21/2 -49,0 1999-01-27<br />

Jokkmokk 24,0 22/7 34,5 1945-07-17 -37,0 24/2 -46,0 1924-01-22<br />

Haparanda 28,2 15/5 33,0 1896-07-03 -32,4 20/2 -41,7 1966-02-08<br />

Umeå flygplats 25,6 7/8 33,5 1882-06-27 -32,5 24/2 -38,2 1978-02-15<br />

Frösön 25,9 3/7 31,5 1947-06-30 -32,8 24/2 -38,1 1978-12-31<br />

Härnösand 26,6 4/7 36,5 1891-06-25 -28,6 24/2 -35,0 1893-01-15<br />

Särna 24,5 3/7 33,0 1947-06-29 -37,0 24/2 -46,0 1941-01-03<br />

Gävle 31,7 13/7 36,4 1947-06-30 -30,4 6/1 -33,7 1956-02-09<br />

Karlstad 29,1 3/7 34,0 1933-07-09 -23,7 6/1 -36,0 1966-02-09<br />

Stockholm 32,5 11/7 35,4 1975-08-06 -21,0 22/2 -28,2 1942-01-25<br />

Örebro 33,3 11/7 36,0 1975-08-07 -28,3 6/1 -30,0 1966-02-13<br />

Malmslätt 33,9 11/7 34,6 1992-08-10 -28,9 30/1 -32,0 1942-01-27<br />

Jönköpings Flyg 33,4 11/7 33,4 2010-07-11 -23,2 9/1 -35,4 1966-02-09<br />

Göteborg 30,2 12/7 34,1 1975-08-09 -16,7 26/12 -26,4 1966-02-09<br />

Visby flygplats 33,7 11/7 33,7 2010-07-11 -20,0 30/1 -25,4 1966-02-09<br />

Växjö 32,0 11/7 34,4 1992-08-10 -22,0 22/12 -34,0 1942-01-26<br />

Kalmar 30,3 13/7 35,2 1994-07-27 -25,7 22/2 -31,0 1942-01-28<br />

Lund 34,3 11/7 34,3 2010-07-11 -19,3 22/12 -26,3 1942-01-26<br />

1) Absolut maximum och absolut minimum avser i kolumnen för 1880–2010 den högsta resp. lägsta temperaturen sedan år 1880. Maximioch<br />

minimivärdena sedan 1880 hänför sig till olika meteorologiska stationer på samma ort.<br />

2) Avser den senaste observationen av värdet i föregående kolumn.<br />

Källa: SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (www.smhi.se).<br />

Statistiska centralbyrån 31


Väder Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

2.11<br />

Kalla och varma dagar samt dagar med nederbörd på platser<br />

runt om i landet<br />

Cold and warm days, and days with precipitation across <strong>Sweden</strong><br />

Station<br />

Startår<br />

Start<br />

year<br />

Frostdagar 1<br />

Days with frost<br />

Högsommardagar 2<br />

Warm summer days<br />

Nederbördsdagar 3<br />

Days with precipitation<br />

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010<br />

Karesuando 1879 225 244 229 227 4 – 3 – 207 198 170 172<br />

Jokkmokk 1860 228 246 227 221 7 5 7 – 180 173 . . 125<br />

Haparanda 1859 184 191 194 193 3 2 6 7 201 191 160 170<br />

Umeå 1860 187 188 189 201 4 6 6 4 135 146 149 157<br />

Östersund-Frösön 1860 161 169 151 185 6 8 8 1 181 180 180 189<br />

Härnösand 1858 151 147 161 188 2 7 4 4 161 155 161 147<br />

Gävle 1858 149 140 151 187 9 11 13 15 167 184 158 164<br />

Särna 1892 221 209 202 209 11 16 12 – 178 213 198 195<br />

Karlstad 1858 117 115 141 170 15 19 13 8 167 175 164 . .<br />

Örebro 1860 130 111 . . 171 14 23 . . 17 182 193 176 184<br />

Stockholm 1756 81 62 89 136 18 24 19 28 179 188 175 177<br />

Linköping 1860 116 105 132 165 13 22 14 19 187 198 205 217<br />

Göteborg 1859 60 50 73 124 13 23 25 16 184 200 185 173<br />

Jönköping 1860 133 120 133 170 6 16 11 14 192 211 190 186<br />

Kalmar 1860 93 86 112 151 9 9 6 22 115 173 155 162<br />

Växjö 1860 97 80 113 148 12 15 12 21 196 215 199 193<br />

Visby flygplats 1860 73 63 97 137 10 6 3 22 168 156 169 180<br />

Lund 1859 45 51 72 118 45 22 34 29 185 167 176 169<br />

1) Frostdag är dygn (från kl. 19 till kl. 19) då minimitemperaturen är under 0,0°C.<br />

2) Högsommardag är dygn (från kl. 19 till kl. 19) då maximitemperaturen är lägst 25,0°C.<br />

3) Nederbördsdag är dygn (från kl. 07 till kl. 07) med nederbörd om minst 0,1 mm.<br />

Källa: SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (www.smhi.se).<br />

32 Statistiska centralbyrån


Miljö<br />

Environment


Miljö Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

3 – Miljö<br />

Environment<br />

Sida<br />

Page<br />

3.1 Användning av naturresurser –<br />

markanvändning .............................................36<br />

Use of natural resources – land use<br />

3.2 Användning av naturresurser –<br />

skyddad natur ..................................................38<br />

Protected nature<br />

3.3 Skyddad skog per kommun 2010,<br />

procent .............................................................39<br />

Protected forest area by county, percent<br />

3.4 Miljöpåverkan ............................................40<br />

Environmental impact<br />

3.5 Miljöräkenskaper och styrmedel .............42<br />

Environmental Accounts and Economic<br />

instruments<br />

3.6 Markanvändningen omkring år 2005<br />

efter 2007 års länsindelning, hektar ..............44<br />

Land use, by county, hectares<br />

3.7 Bebyggd mark och tillhörande mark<br />

år 2005 efter 2007 års länsindelning,<br />

hektar ...............................................................45<br />

Built-up areas and associated land, by<br />

county, hectares<br />

3.8 Nationalparker, areal och år för<br />

beslut om inrättande som nationalpark<br />

2010-12-31 ........................................................45<br />

National parks, area and year of decision<br />

to establish a national park<br />

3.9 Naturreservat, naturvårdsområden<br />

samt djur- och växtskyddsområden,<br />

länsvis 2010-12-31 ...........................................46<br />

Nature reserves, nature management<br />

areas and wildlife protection areas, by<br />

county<br />

3.10 Vattenanvändning per användarkategori<br />

och län år 2005, 1 000 m 3 .................47<br />

Water use by category of use and county<br />

3.11 Oljeutsläpp i svenska farvatten .............47<br />

Oil spills in Swedish waters<br />

3.12 Översikt över antal rödlistade arter i<br />

olika kategorier inom de olika organismgrupperna<br />

............................................................48<br />

Overview of all red-listed and endangered<br />

species, by status<br />

3.13 Akut hotade ryggradsdjur ......................49<br />

Critically endangered vertebrates<br />

Sida<br />

Page<br />

3.14 De 20 största kemikalierna med<br />

avseende på kvantitet och omsättning i<br />

ton år 2009 ....................................................... 49<br />

The 20 most common chemicals in terms<br />

of quantity and turnover in tonnes<br />

3.15 Bekämpningsmedel efter olika<br />

användningsområden ..................................... 50<br />

Pesticides by category of use<br />

3.16 Jordbrukets användning av kväve<br />

och fosfor från mineral(handels)- och<br />

stallgödsel ....................................................... 50<br />

Use of nitrogen and phosphorus from<br />

fertilisers and manure in Swedish<br />

agriculture, by county<br />

3.17 Utsläpp och vattenmängder från<br />

tillståndspliktiga kommunala reningsverk<br />

2008, efter storleksklass ........................ 51<br />

Discharges to water from municipal<br />

wastewater treatment plants by size, total<br />

discharges<br />

3.18 Genomsnittliga halter av näringsämnen,<br />

metaller och organiska miljögifter<br />

i slam från kommunala reningsverk<br />

2008. Medelvärden för storleksklasser,<br />

vägda med producerade<br />

TS-mängder..................................................... 51<br />

Concentrations of phosphorus, nitrogen,<br />

metals and organic indicator substances in<br />

sludge from municipal wastewater treatment<br />

plants. Means weighted with respect<br />

to amounts of produced dry substance<br />

3.19 Utsläpp till luft av koldioxid (CO 2),<br />

metan (CH 4) och dikväveoxid (N 2O) .............. 52<br />

Emissions to air of carbon dioxide,<br />

methane and nitrous oxide<br />

3.20 Återvinning – krav och nivåer för<br />

varugrupper där producentansvar införts ..... 53<br />

Recycling – requirements and levels for<br />

commodities with producer responsibility<br />

3.21 Uppkomst av avfall i olika sektorer<br />

2008, 1 000 ton ................................................ 54<br />

Generation of waste in different sectors<br />

3.22 Miljöräkenskaper, miljöpåverkan<br />

och ekonomiska data för branscher,<br />

offentliga myndigheter och hushåll<br />

2008 .................................................................. 55<br />

Environmental accounts, environmental<br />

impact and economic data by industry,<br />

public authorities and households<br />

34 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Miljö<br />

Sida<br />

Page<br />

3.23 Utsläpp av växthusgaser, ton CO 2-<br />

ekvivalenter ..................................................... 56<br />

Emissions of greenhouse gases, tonnes<br />

CO 2-equivalents<br />

3.24 Miljöskatter i Sverige, löpande<br />

priser, mnkr ..................................................... 57<br />

Environmental taxes, current prices,<br />

SEK m<br />

Sida<br />

Page<br />

3.25 Utdömda miljösanktionsavgifter,<br />

antal ärenden och belopp i kronor .................. 58<br />

Environmental sanction charges, number<br />

and amounts in SEK<br />

Statistiska centralbyrån 35


Miljö Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

3.1<br />

Användning av naturresurser – markanvändning<br />

Use of natural resources – land use<br />

Inte ens 3 procent av Sverige är bebyggt. Och då utgör vägar och liknande<br />

närmare en tredjedel av denna siffra. Samtidigt breder skogen ut sig över<br />

motsvarande drygt halva riket, vattenarealen lägger beslag på 9 procent och<br />

jordbruksmarken 8. Totalt uppgår Sveriges landareal till 45 miljoner hektar<br />

eller 450 000 km 2 .<br />

Markanvändningen 2005, procent av total areal<br />

Markanvändning<br />

Procent<br />

Jordbruksmark 7,6<br />

Skogsmark 53,1<br />

Bebyggd mark med tillhörande mark 2,9<br />

Golfbanor och skidpister 0,1<br />

Täkter 0,1<br />

Öppen myr exkl. torvtäkt 8,6<br />

Naturligt gräsbevuxen mark,<br />

hedmark o.dyl. 7,2<br />

Berg i dagen och övrig mark 11,6<br />

Vatten 8,9<br />

Totalt 100,0<br />

Omkring 30 procent av den bebyggda marken<br />

ligger i tätorterna. Mest tätbebyggt är det i<br />

Stockholms län där 15 procent av länets totala<br />

landareal är bebyggd. Här är också fritidshusens<br />

andel av den bebyggda marken i<br />

särklass högst. Lägst andel bebyggd mark har<br />

Norrbottens län med endast 0,6 procent. I de tre<br />

nordligaste länen utgör mark avsedd för<br />

transporter en betydligt större andel av den<br />

bebyggda marken än genomsnittet för landet.<br />

Många långa vägar<br />

Till den bebyggda marken räknas tillhörande<br />

mark som bland annat trädgårdar, parkeringsplatser<br />

och upplagsytor inom industrin. Mark<br />

för transporter, t.ex. vägar, räknas också in i den<br />

bebyggda marken. Golfbanor, slalombackar,<br />

motionsspår och kraftledningsgator räknas<br />

dock inte in.<br />

Den bebyggda arealen uppgår till endast 3<br />

procent av den totala landarealen. Av den<br />

bebyggda marken är 43 procent bostadsmark<br />

(29 procent permanentbostäder och 14 procent<br />

fritidshus). Vidare är 31 procent mark avsedd<br />

för transporter av olika slag. Resterande 25 procent<br />

fördelar sig bland annat på industri,<br />

offentlig service och handel till betydligt lägre<br />

procentsatser.<br />

Bebyggd mark fördelad efter bebyggelsetyp<br />

Typ<br />

Procent<br />

Bostadsmark, permanentbostäder 28,7<br />

Fritidshus 14,4<br />

Industri 5,9<br />

Handel och affärsverksamhet 1,5<br />

Offentlig service, fritidsanläggningar m.m. 3,9<br />

Transporter 30,9<br />

Tekniska anläggningar 0,9<br />

Övrig bebyggd mark 13,8<br />

Totalt 100,0<br />

Halva Skåne är jordbruksmark<br />

Knappt 8 procent av Sveriges totala areal utgörs<br />

av jordbruksmark. Skåne är det län som i<br />

särklass har den största andelen jordbruksmark<br />

– nära hälften (48 procent) av länets totala areal.<br />

Som god tvåa kommer Gotlands län där en<br />

tredjedel (33 procent) av arealen utgörs av jordbruksmark.<br />

36 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Man ser knappt skogen för alla träd<br />

Det finns i landet 23,9 miljoner hektar skogsmark,<br />

vilket motsvarar 58 procent av landarealen,<br />

eller 53 procent av totalarealen (dvs.<br />

med vatten inkluderat). De största skogsarealerna<br />

finns i norrlandslänen. Andelen skog är<br />

störst i Gävleborgs län och Västernorrlands län<br />

med 86 respektive 79 procent av landarealen.<br />

Virkesförrådet på skogsmark består till 38<br />

procent av tall, 42 procent av gran och 11 procent<br />

av björk. Resterande 9 procent utgörs av<br />

andra trädslag eller torra träd.<br />

Få orörda sjöar<br />

Tillsammans täcker sjöar, kanaler och större<br />

vattendrag en yta av närmare 40 000 km 2 , vilket<br />

utgör 9 procent av rikets totalareal. I denna<br />

areal är inte vattendrag, som är sex meter och<br />

smalare samt sjöar mindre än några 10-tal m 2 ,<br />

inräknade. Ytan av dessa vattendrag och sjöar<br />

kan beräknas till cirka 1 200 km 2 , motsvarande<br />

0,3 procent av landets yta.<br />

Sedan århundraden tillbaka har ett stort antal<br />

av Sveriges sjöar dikats ut eller sänkts för att<br />

erhålla ny odlingsbar mark. I många vattendrag<br />

är flödet reglerat i syfte att producera vattenkraft.<br />

Den reglerade sjöytan omfattar närmare<br />

20 000 km 2 , vilket utgör hälften av den totala<br />

vattenarealen i landet.<br />

Miljö<br />

Procent av totala arealen inom respektive län<br />

som är jordbruksmark och skogsmark<br />

Län Jordbruksmark Skogsmark<br />

Stockholms 16 43<br />

Uppsala 24 60<br />

Södermanlands 23 53<br />

Östergötlands 23 55<br />

Jönköpings 14 65<br />

Kronobergs 10 69<br />

Kalmar 18 63<br />

Gotlands 33 39<br />

Blekinge 16 64<br />

Skåne 48 35<br />

Hallands 24 55<br />

Västra Götalands 23 51<br />

Värmlands 7 71<br />

Örebro 13 62<br />

Västmanlands 22 56<br />

Dalarnas 3 65<br />

Gävleborgs 4 79<br />

Västernorrlands 3 74<br />

Jämtlands 1 51<br />

Västerbottens 2 56<br />

Norrbottens 1 39<br />

Totalt 8 53<br />

Källa: SCB Markanvändningen i Sverige<br />

(www.scb.se/MI0803).<br />

Statistiska centralbyrån 37


Miljö Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

3.2<br />

Användning av naturresurser – skyddad natur<br />

Protected nature<br />

I mer än 100 år har det funnits skyddad natur i Sverige. 1909 antog<br />

riksdagen en lag om nationalparker och bildade de nio första parkerna.<br />

Motivet var att skydda natur till förmån för vetenskapen och turismen.<br />

Sedan dess har ytterligare 20 nationalparker tillkommit. Den senaste,<br />

Kosterhavets nationalpark, invigdes 2009.<br />

Nationalparker och naturreservat<br />

Nationalparker och naturreservat är de mest<br />

omfattande skyddsformerna i Sverige och i de<br />

flesta andra länder. I dag finns det 29 nationalparker<br />

i Sverige. Nära 82 procent av den totala<br />

nationalparksarean ligger inom fjällområdet<br />

eller i fjällnära områden i Norrbottens län. År<br />

2009 fick Sverige sin första marina nationalpark,<br />

Kosterhavet i norra Bohuslän.<br />

Sverige har också 3 616 naturreservat. Av den<br />

sammanlagda skyddade landarealen utgör<br />

naturreservaten 82 procent. Naturreservat bildas<br />

av länsstyrelserna och kommunerna med stöd<br />

av miljöbalken. De består ofta av sammanhängande<br />

områden med biologiskt särskilt<br />

värdefull natur där naturskog, vattendrag, våtmarker<br />

och kulturlandskap kan ingå.<br />

Små skyddade områden dominerar<br />

Till antalet domineras de skyddade områdena<br />

helt av små områden. Knappt tre procent utgörs<br />

av områden större än 5 000 hektar. Av Sveriges<br />

290 kommuner har 25 stycken mer än 15 procent<br />

av sin totalareal skyddad. I de flesta<br />

kommuner är mindre än 2 procent av skogen<br />

skyddad.<br />

Skyddade arealer 31 december 2010<br />

Typ av skyddat<br />

område<br />

Antal<br />

Totalareal,<br />

hektar<br />

Varav<br />

land,%<br />

Nationalparker 29 738 096 85,5<br />

Naturreservat 3 616 4 327 608 84,2<br />

Naturvårdsområden<br />

103 118 337 64,4<br />

Djur- och växtskyddsområden<br />

973 97 387 63,6<br />

Totalt 4 721 5 281 428 83,6<br />

Biotopskyddsområde<br />

i skog 6 482 21 383 100<br />

Källa: Naturvårdsverket och SCB: Statistiska<br />

meddelanden MI 41 SM 1101 (www.scb.se/MI0603).<br />

38 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

3.3<br />

Skyddad skog per kommun 2010, procent<br />

Protected forest area by county, percent<br />

Miljö<br />

Källa: SCB och Naturvårdsverket, bearbetning: Metria.<br />

Statistiska centralbyrån 39


Miljö Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

3.4 Miljöpåverkan<br />

Environmental impact<br />

Vi människor både påverkar och påverkas av miljön i våra dagliga liv. Avfall<br />

och utsläpp av växthusgaser har en negativ påverkan. Utan koldioxid och<br />

ånga i atmosfären skulle dock jordens medeltemperatur vara omkring 33<br />

grader lägre än idag – det vill säga 18 minusgrader. Planeten skulle vara<br />

frusen. Växthuseffekten är därför en av förutsättningarna för att liv ska<br />

kunna existera på jorden. Problemen uppstår när växthuseffekten förstärks<br />

av människans utsläpp av växthusgaser.<br />

Enligt FN:s klimatpanel, IPCC, är förekomsten<br />

av en global uppvärmning nu otvetydig och<br />

medeltemperaturen ökar för både land och<br />

vatten. Det konstaterar de i den fjärde klimatrapporten<br />

år 2007 (IPCC Fourth Assessment<br />

Report). Elva av de senaste tolv åren (1995–2006)<br />

är bland de tolv varmaste åren sedan temperaturuppgifter<br />

finns tillgängliga (sedan 1850).<br />

Uppvärmningen är även accelererande,<br />

ökningen för de senaste 50 åren (1956–2005) är<br />

nästan dubbelt så stor som med ökningen för de<br />

föregående 100 åren (1906–2005). Ökningen<br />

hade varit ännu större om inte haven fungerade<br />

som en buffert. Man bedömer att haven tagit<br />

upp över 80 procent av den värme som tillförts<br />

klimatsystemet. Studier visar att havens medeltemperatur<br />

har ökat ner till åtminstone 3 000<br />

meters djup sedan 1961.<br />

Utsläpp av växthusgaser fortsätter att öka<br />

Trots detta fortsätter de globala utsläppen av<br />

växthusgaser att öka. Mellan 1970 och 2004<br />

ökade utsläppen med cirka 70 procent. Koldioxiden<br />

är den viktigaste växthusgasen, men<br />

även andra gaser som metan och lustgas samt<br />

de så kallade industrigaserna, fluorvätekarbonater<br />

(HFC), perfluorkarboner (PFC) och svavelhexafluorid,<br />

bidrar till den ökade växthuseffekten.<br />

Dessa gaser ger per molekyl eller per<br />

kg ett större bidrag till växthuseffekten än<br />

koldioxid, men på grund av de lägre halterna<br />

av dem i atmosfären har de inte lika stor påverkan<br />

på klimatet.<br />

Av Annex-1 länderna ligger Sverige på en<br />

28:e plats. Listan toppas med god marginal av<br />

USA. Andra länder med stora utsläpp utanför<br />

Annex-1 listan är Kina och Indien.<br />

Sverige klarar klimatmål<br />

Enligt Kyotoprotokollet har Sverige möjlighet<br />

att öka sina växthusgasutsläpp med 4 procent<br />

till perioden 2008–<strong>2012</strong> jämfört med 1990.<br />

Sveriges interna klimatmål år dock att istället<br />

minska utsläppen med 4 procent under perioden.<br />

Det är ett åtagande som kommer att uppfyllas<br />

med god marginal då minskningen mellan<br />

1990 och 2009 är cirka 17 procent.<br />

Fram till 2020 har Sverige satt ett mål att<br />

minska utsläpp för den icke-handlande sektorn<br />

(dvs. de utsläpp som inte innefattas av EU:s<br />

system för handel med utsläppsrätter) med 40<br />

procent.<br />

Utsläpp av växthusgaser från Annex-1 länderna<br />

2008<br />

Nr Land Miljoner ton<br />

CO 2 -<br />

ekvivalenter<br />

Procentuell<br />

fördelning<br />

1 USA 6 925 39,0<br />

2 Ryssland 2 230 12,6<br />

3 Japan 1 282 7,2<br />

4 Tyskland 958 5,4<br />

5 Kanada 735 4,1<br />

6 Storbritannien 632 3,6<br />

7 Australien 550 3,1<br />

8 Italien 541 3,0<br />

9 Frankrike 532 3,0<br />

10 Ukraina 428 2,4<br />

11 Spanien 406 2,3<br />

12 Polen 396 2,2<br />

13 Turkiet 367 2,1<br />

14 Nederländerna 207 1,2<br />

15 Rumänien 146 0,8<br />

16 Tjeckien 141 0,8<br />

17 Belgien 133 0,8<br />

18 Grekland 128 0,7<br />

19 Vitryssland 91 0,5<br />

20 Österrike 87 0,5<br />

21 Portugal 78 0,4<br />

22 Nya Zeeland 75 0,4<br />

23 Bulgarien 74 0,4<br />

24 Ungern 73 0,4<br />

25 Finland 70 0,4<br />

26 Irland 67 0,4<br />

27 Danmark 65 0,4<br />

28 Sverige 64 0,4<br />

29 Norge 54 0,3<br />

30 Schweiz 53 0,3<br />

31 Slovakien 49 0,3<br />

32 Kroatien 31 0,2<br />

33 Litauen 24 0,1<br />

34 Slovenien 21 0,1<br />

35 Estland 20 0,1<br />

36 Luxemburg 12 0,1<br />

37 Lettland 12 0,1<br />

38 Island 5 0,0<br />

39 Liechtenstein 0 0,0<br />

40 Monaco 0 0,0<br />

Annex 1 totalt 17 763 100<br />

40 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Avfall i Sverige 2008<br />

Under 2008 uppkom i Sverige ungefär 98<br />

miljoner ton avfall. Av dessa uppkom ca 5<br />

miljoner ton i hushållen och 93 miljoner ton i<br />

olika verksamheter. Den klart största posten<br />

är avfall från utvinningsindustrin, 59 miljoner<br />

ton, varav 83 procent är gruvavfall som<br />

deponerades i närheten av gruvorna.<br />

Förutom gruvavfallet materialåtervanns<br />

42 procent av avfallet, 37 procent användes<br />

som bränsle, 15 procent deponerades, 6 procent<br />

släpptes ut i vatten eller på mark.<br />

Ungefär en tredjedel (9 miljoner ton) av<br />

det avfall som inte behandlas på den plats<br />

där det uppkommit tas till speciella anläggningar.<br />

Där förbehandlas och sorteras det för<br />

att sedan kunna materialåtervinnas, förbrännas<br />

eller deponeras. En stor mängd avfall, 64<br />

miljoner ton, tas om hand för slutlig behandling<br />

vid den industrianläggning där det<br />

uppkommit.<br />

Hushållen i Sverige ger upphov till drygt 5<br />

procent av den totala avfallsmängden, eller<br />

en femtedel om man räknar bort gruvavfallet.<br />

Under 2008 gav hushållen upphov<br />

Miljö<br />

till knappt 5 miljoner ton icke farligt avfall.<br />

Den ojämförligt största posten är det som<br />

kallas för hushållsavfall och liknande, som<br />

står för 2,4 miljoner ton. Detta avfall är i<br />

första hand vanligt hushållsavfall och grovsopor<br />

som lämnas vid återvinningscentraler.<br />

Av de 98 miljoner ton avfall som uppkom i<br />

Sverige 2008 räknades 96 miljoner ton som<br />

icke-farligt. Den sektor som alstrar mest<br />

icke-farligt avfall är industrin. Av den totala<br />

mängden farligt avfall (2 miljoner ton) gav<br />

industrisektorn, tjänstesektorn respektive<br />

infrastruktursektorerna (energi-, vatten-,<br />

avlopps- och byggsektorerna) samtliga upphov<br />

till drygt en halv miljon ton farligt<br />

avfall vardera.<br />

Källa:UNFCCC (unfccc.int),<br />

IPCC (www.ipcc.ch).<br />

Naturvårdsverket (www.naturvardsverket.se).<br />

Statistiska centralbyrån 41


Miljö Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

3.5<br />

Miljöräkenskaper och styrmedel<br />

Environmental Accounts and Economic instruments<br />

Miljöräkenskaper är ett informationssystem som med hjälp av statistik beskriver<br />

samband mellan miljö och ekonomi. De områden som hittills ingår i<br />

miljöräkenskaperna är utsläpp till luft och vatten, avfall, energianvändning,<br />

materialflöden, kemikalier, miljöskyddskostnader, miljöföretag, miljöskatter och<br />

miljösubventioner samt naturresurser. All statistik finns fördelad på bransch<br />

vilket möjliggör en kombinerad analys.<br />

Analys av ekonomiska styrmedel<br />

Sedan slutet av 1990-talet arbetar miljöräkenskaperna<br />

med analys av miljöekonomiska styrmedel.<br />

Inledningsvis fokuserades arbetet på miljöskatter<br />

och miljömotiverade subventioner.<br />

Under senare år har man utökat analysen till att<br />

inkludera även potentiellt miljöskadliga subventioner<br />

och utsläppsrätter. Både miljömotiverade<br />

subventioner och miljöskatter är officiell<br />

statistik. Se figur nedan för en översikt av de<br />

miljörelaterade styrmedel som inkluderas i<br />

miljöräkenskaperna idag.<br />

Miljörelaterade subventioner<br />

Till miljörelaterade subventioner räknas<br />

miljömotiverade och potentiellt miljöskadliga<br />

subventioner. Miljömotiverade subventioner<br />

är utbetalningar från staten som görs med<br />

motivet att gynna aktiviteter som minskar<br />

utsläpp och användning av naturresurser. Ett<br />

exempel är miljöersättningar i jordbruket.<br />

Potentiellt miljöskadliga subventioner är<br />

utbetalningar som kan orsaka ökade utsläpp<br />

eller ökad användning av naturresurser. Ett<br />

exempel på en sådan subvention är transportstödet.<br />

En internationell definition och metod<br />

för potentiellt miljöskadliga subventioner är<br />

under utveckling.<br />

Miljöekonomiska styrmedel i miljöräkenskaperna<br />

Handeln med utsläppsrätter<br />

Syftet med handelssystemet är att det på ett<br />

kostnadseffektivt sätt minskar utsläppen av<br />

koldioxid från energiintensiv industri och<br />

energiproduktion i Europa.<br />

Sedan 2005 har handeln med utsläppsrätter<br />

gjorts i två omgångar. Under båda dessa omgångar<br />

har tilldelningen varit gratis. Från och<br />

med 2013 kommer dock auktionering av utsläppsrätter<br />

vara huvudregel som tilldelningsmetod.<br />

Miljöskatter för positiv miljöeffekt<br />

Syftet med miljöskatter är att uppnå en positiv<br />

miljöeffekt. Skatten gör att priset ökar på<br />

produkter och aktiviteter som kan medföra en<br />

negativ miljöpåverkan. Miljöskatter fördelade<br />

per bransch ska rapporteras till EU från och<br />

med år 2013.<br />

Miljöekonomisk profil för näringslivet<br />

För att undersöka näringslivets påverkan på<br />

miljön görs miljöekonomiska profiler, vilket<br />

diagrammet på nästa sida är ett exempel på. En<br />

sådan profil visar respektive branschgrupps<br />

andel av totala näringslivets koldioxidskatt, tilldelade<br />

utsläppsrätter, samt totala koldioxidutsläpp.<br />

I den miljöekonomiska profilen framgår det<br />

att koldioxidskatt och utsläppsrätter berör olika<br />

branscher i olika omfattning. Detta på grund av<br />

att utsläppsrättssystemet inte inkluderar alla<br />

branscher, koldioxidskatten har ett flertal<br />

undantag samt att det är olika skattesatser för<br />

olika branscher.<br />

Den miljöekonomiska profilen visar också att<br />

den tilldelade andelen utsläppsrätter är i nivå<br />

med andelen utsläpp. Det finns dock branscher<br />

som orsakar utsläpp men som inte ingår i<br />

utsläppshandeln, till exempel jordbrukssektorn<br />

och transportsektorn.<br />

42 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Miljö<br />

Miljöekonomisk profil för näringslivet (procent av näringslivet, dvs. SNI 01-99)<br />

Anm: Data från 2007 och i SNI2002.<br />

Miljöekonomisk branschprofil<br />

Det går också att kombinera ekonomiska variabler<br />

med utsläpp och styrmedel i en miljöekonomisk<br />

branschprofil. Branschfördelningen gör att<br />

olika variabler, från olika källor, kan kombineras<br />

i en och samma analys. Dessa kan användas<br />

för att beskriva en viss bransch mer i detalj och<br />

för att jämföra olika branscher.<br />

Nedan är ett exempel på en sådan profil för<br />

energibranschen, SNI 40 (SNI2002). Diagrammet<br />

visar branschens utsläpp och styrmedel<br />

som andel av den totala ekonomin.<br />

I den totala ekonomin inkluderas förutom<br />

näringslivet även privat och offentlig konsumtion<br />

samt hushållens intresseorganisationer.<br />

Miljöekonomisk branschprofil för energibranschen (procent av totala ekonomin)<br />

Anm: Data från 2007.<br />

Källa: SCB, Miljöräkenskaper (www.scb.se/miljorakenskaper) , Naturvårdsverket (www.naturvardsverket.se).<br />

Statistiska centralbyrån 43


Miljö Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

3.6<br />

Markanvändningen omkring år 2005 efter 2007 års länsindelning,<br />

hektar<br />

Land use, by county, hectares<br />

Län 1<br />

County 1<br />

Jordbruksmark<br />

Agricultural land<br />

Skogsmark<br />

Land under forest<br />

Bebyggd mark och<br />

tillhörande mark 2<br />

Built-up areas and<br />

associated land 2<br />

Golfbanor och<br />

skidpister<br />

Golf courses<br />

and ski pists<br />

Täkter<br />

Quarries, pits<br />

Stockholms 110 529 290 100 103 715 4 650 1 450<br />

Uppsala 201 072 506 000 45 690 1 050 1 400<br />

Södermanlands 153 187 348 500 41 460 1 200 700<br />

Östergötlands 266 941 641 400 57 070 1 350 950<br />

Jönköpings 152 734 733 400 54 825 1 375 3 700<br />

Kronobergs 90 390 652 500 40 875 500 2 600<br />

Kalmar 214 827 733 200 53 180 1 075 1 100<br />

Gotlands 103 817 123 700 17 395 475 950<br />

Blekinge 49 776 195 100 25 020 425 300<br />

Skåne 541 066 396 600 114 550 4 300 3 600<br />

Hallands 138 919 312 900 45 975 1 775 750<br />

Västra Götalands 585 423 1 285 300 184 490 4 025 3 500<br />

Värmlands 137 121 1 374 300 63 480 1 250 1 550<br />

Örebro 124 809 576 900 44 210 775 2 250<br />

Västmanlands 118 524 301 000 29 445 950 1 050<br />

Dalarnas 83 150 1 965 200 70 210 2 850 1 400<br />

Gävleborgs 84 113 1 560 000 58 940 1 225 2 900<br />

Västernorrlands 72 468 1 713 600 55 930 850 2 000<br />

Jämtlands 63 217 2 755 100 52 920 3 025 4 750<br />

Västerbottens 88 387 3 329 100 67 695 1 550 3 900<br />

Norrbottens 50 866 4 094 700 66 805 1 375 6 500<br />

De fyra största sjöarna 3<br />

The four largest lakes . . . . .<br />

Hela riket <strong>Sweden</strong> 3 431 336 23 888 600 1 305 365 36 050 47 300<br />

Län 1<br />

County 1<br />

Myr, ej skogsbevuxen<br />

Marshes not<br />

wooded<br />

Naturligt gräsbevuxen<br />

mark,<br />

hedmark o.dyl.<br />

Natural grassland,<br />

heathland etc.<br />

Berg i dagen<br />

och övrig mark<br />

Bare rock and<br />

other land<br />

Vatten Water<br />

Total land- och<br />

vattenareal<br />

Total land and<br />

water area<br />

Stockholms 3 250 – 138 250 26 990 678 920<br />

Uppsala 11 850 350 53 450 22 880 843 730<br />

Södermanlands 5 600 500 59 150 50 360 660 670<br />

Östergötlands 8 150 100 84 500 104 150 1 164 610<br />

Jönköpings 34 950 – 68 550 75 790 1 125 250<br />

Kronobergs 28 950 – 30 900 96 210 943 010<br />

Kalmar 7 700 5 600 105 250 47 490 1 169 400<br />

Gotlands 3 050 2 750 63 000 3 230 318 370<br />

Blekinge 900 4 050 19 100 10 870 305 540<br />

Skåne 8 500 2 750 32 150 33 310 1 136 850<br />

Hallands 15 950 600 29 300 25 790 571 950<br />

Västra Götalands 62 850 200 269 800 143 270 2 538 880<br />

Värmlands 98 650 450 82 350 179 670 1 938 800<br />

Örebro 31 150 100 74 450 79 690 934 320<br />

Västmanlands 15 200 450 48 000 23 580 538 070<br />

Dalarnas 330 250 88 200 278 300 220 830 3 040 520<br />

Gävleborgs 91 000 950 20 900 155 570 1 975 580<br />

Västernorrlands 129 550 50 194 000 142 210 2 310 660<br />

Jämtlands 663 300 701 000 691 000 475 730 5 410 040<br />

Västerbottens 733 100 552 050 743 200 409 440 5 928 410<br />

Norrbottens 1 583 900 1 869 950 2 150 800 776 250 10 601 150<br />

De fyra största sjöarna 3 . . . 892 580 892 580<br />

Hela riket 3 867 550 3 229 950 5 236 300 3 995 990 45 029 530<br />

1 Markanvändningen på kommunal nivå redovisas i Statistiska meddelanden serie MI 67 SM 0401 (www.scb.se/MI0814). For land use by<br />

municipality, see Statistical reports MI 67 SM 0401.<br />

2) Varav ca 12 000 ha ej länsfördelat. Of which approx. 12 000 ha are not distributed by county.<br />

3) Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren.<br />

Källa: SCB Markanvändningen i Sverige (www.scb.se/MI0803); Statistikdatabasen: Miljö.<br />

44 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

3.7<br />

Bebyggd mark och tillhörande mark år 2005 efter 2007 års<br />

länsindelning, hektar<br />

Built-up areas and associated land, by county, hectares<br />

Miljö<br />

Län<br />

County<br />

Bostadsmark<br />

Residential land<br />

Permanentbostäder<br />

Land used<br />

for permanent<br />

dwellings<br />

Fritidshus 1<br />

Land used<br />

for holiday<br />

homes 1<br />

Industri<br />

Industrial<br />

land<br />

Handel<br />

och<br />

affärsverksamhet<br />

Commercial<br />

land<br />

Offentlig<br />

service, fritidsanläggn.<br />

m.m.<br />

Land used<br />

for public<br />

services and<br />

recreation<br />

facilities<br />

Transporter<br />

Land used<br />

for transport<br />

and communication<br />

facilities<br />

Tekniska<br />

anläggn.<br />

Land<br />

used for<br />

technical<br />

installations<br />

and<br />

waste<br />

disposal<br />

Övrig<br />

bebyggd<br />

mark<br />

Other<br />

built-up<br />

land<br />

Totalt 1<br />

Total 1<br />

Stockholms 33 740 33 650 4 475 2 350 5 200 17 400 650 6 250 103 715<br />

Uppsala 14 840 8 000 2 300 550 1 700 12 000 400 5 900 45 690<br />

Södermanlands 11 580 7 650 2 500 530 1 700 11 700 300 5 500 41 460<br />

Östergötlands 16 360 8 200 3 100 760 2 250 17 200 500 8 700 57 070<br />

Jönköpings 14 610 3 400 4 600 740 2 150 19 050 525 9 750 54 825<br />

Kronobergs 11 150 3 100 2 175 500 1 400 14 300 400 7 850 40 875<br />

Kalmar 14 590 6 900 3 025 690 1 900 17 350 625 8 100 53 180<br />

Gotlands 5 130 3 100 575 140 700 4 300 150 3 300 17 395<br />

Blekinge 8 500 2 850 1 475 420 1 050 6 600 225 3 900 25 020<br />

Skåne 40 230 9 500 9 150 2 070 5 300 29 600 1 150 17 550 114 550<br />

Hallands 14 730 5 200 2 450 670 1 750 13 850 475 6 850 45 975<br />

Västra Götalands 62 330 23 100 12 825 2 960 7 850 44 950 1 575 28 900 184 490<br />

Värmlands 18 230 7 100 3 025 800 2 450 19 900 675 11 300 63 480<br />

Örebro 13 770 5 050 3 425 740 1 700 12 900 525 6 100 44 210<br />

Västmanlands 9 590 3 600 2 375 530 1 350 8 450 300 3 250 29 445<br />

Dalarnas 19 060 10 750 3 500 1 000 2 350 24 250 700 8 600 70 210<br />

Gävleborgs 15 730 7 900 3 650 860 2 100 21 150 550 7 000 58 940<br />

Västernorrlands 13 960 5 800 3 400 770 2 150 21 400 550 7 900 55 930<br />

Jämtlands 9 660 6 650 1 525 410 1 600 24 650 525 7 900 52 920<br />

Västerbottens 13 280 7 250 3 325 640 2 250 31 500 550 8 900 67 695<br />

Norrbottens 13 040 7 600 4 200 890 2 350 31 450 475 6 800 66 805<br />

Hela riket <strong>Sweden</strong> 374 090 188 000 77 100 19 000 51 200 403 800 11 875 180 300 1 305 365<br />

Förändring 2000–2005<br />

Change 2000–2005<br />

+4 000 -1 600 +3 000 +600 +950 +5 000 +500 +5 000 +17 000–<br />

18 0000<br />

1) Varav ca 12 000 ha ej länsfördelat. Of which approx. 12 000 ha are not distributed by county.<br />

Källa: SCB Markanvändningen i Sverige (www.scb.se/MI0803); Statistikdatabasen: Miljö.<br />

3.8<br />

Nationalparker, areal och år för beslut om inrättande som<br />

nationalpark 2010-12-31<br />

National parks, area and year of decision to establish a national park<br />

Nationalpark<br />

National park<br />

Beslutsår<br />

Year of<br />

decision<br />

Areal, hektar<br />

Area, hectares<br />

Totalt<br />

Total<br />

Därav land<br />

Of which<br />

land area<br />

Nationalpark<br />

Beslutsår<br />

Areal, hektar<br />

Totalt<br />

Därav land<br />

Abisko 1909 7 721 6 787 Pieljekaise 1909 15 485 14 130<br />

Björnlandet 1991 1 143 1 111 Sarek 1909 198 466 193 884<br />

Blå Jungfrun 1926 190 67 Skuleskogen 1984 3 056 2 739<br />

Dalby Söderskog 1918 37 37 Stenshuvud 1986 402 304<br />

Djurö 1991 2 323 286 Stora Sjöfallet 1909 127 993 116 329<br />

Fulufjället 2002 38 440 37 637 Store Mosse 1982 7 672 7 377<br />

Färnebofjärden 1998 10 464 6 248 Sånfjället 1909 10 378 10 354<br />

Garphyttan 1909 111 111 Söderåsen 2001 1 620 1 614<br />

Gotska Sandön 1909 4 464 3 676 Tiveden 1983 1 351 1 206<br />

Hamra 1909 30 29 Tresticklan 1996 2 904 2 703<br />

Haparanda skärgård 1995 7 430 742 Tyresta 1993 1 962 1 878<br />

Kosterhavet 2009 38 823 1 796 Töfsingdalen 1930 1 590 1 577<br />

Muddus 1942 51 137 49 327 Vadvetjåkka 1920 2 704 2 654<br />

Norra Kvill 1927 110 107 Ängsö 1909 195 79<br />

Padjelanta 1962 199 898 166 605 Summa Total 738 096 631 394<br />

Källa: Naturvårdsverket och SCB: Statistiska meddelanden serie MI 41 (www.scb.se/MI0603).<br />

Statistiska centralbyrån 45


Miljö Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

3.9<br />

Naturreservat, naturvårdsområden samt djur- och växtskyddsområden,<br />

länsvis 2010-12-31<br />

Nature reserves, nature management areas and wildlife protection<br />

areas, by county<br />

Län<br />

County<br />

Naturreservat 1<br />

Naturvårdsområden 1<br />

Nature reserves 1 Nature management areas 1<br />

Djur- och växtskyddsområden<br />

Wildlife protection areas<br />

Antal<br />

Number<br />

Areal, hektar<br />

Area, hectares<br />

Summa<br />

Total<br />

Därav<br />

landareal,<br />

%<br />

Of which<br />

land area,<br />

%<br />

Antal Areal, hektar Antal Areal, hektar<br />

Summa<br />

Därav<br />

landareal,<br />

%<br />

Summa<br />

Därav<br />

landareal,<br />

%<br />

Stockholm 255 119 028 37 5 1 031 53 27 1 037 27<br />

Uppsala 133 37 421 64 0 - - 33 3 534 11<br />

Södermanlands 131 46 003 31 4 2 871 82 135 6 430 13<br />

Östergötlands 187 47 980 35 1 287 100 82 5 983 14<br />

Jönköpings 112 16 716 94 4 2 770 76 25 657 57<br />

Kronobergs 104 18 749 67 3 622 97 6 50 33<br />

Kalmar 179 48 450 50 11 6 634 100 118 5 961 19<br />

Gotlands 114 71 435 16 3 9 302 99 11 1 375 72<br />

Blekinge 93 15 940 53 0 - - 7 1 582 33<br />

Skåne 216 71 247 31 8 5 058 98 18 2 280 43<br />

Hallands 147 20 345 59 4 4 748 29 20 648 29<br />

Västra Götaland 400 112 808 61 31 51 543 40 359 10 202 56<br />

Värmlands 125 92 011 43 1 10 438 87 30 673 33<br />

Örebro 208 37 781 85 0 10 95 2 306 58<br />

Västmanlands 87 23 548 55 1 8 526 95 7 54 9<br />

Dalarnas 207 231 371 96 5 617 51 4 37 68<br />

Gävleborgs 156 30 187 64 11 3 983 51 10 1 788 2<br />

Västernorrlands 146 31 224 76 3 8 332 83 19 325 76<br />

Jämtlands 93 518 282 94 1 272 99 11 1 082 71<br />

Västerbottens 239 825 927 92 6 683 32 2 1 380 93<br />

Norrbottens 284 1 911 155 93 1 610 97 47 52 003 90<br />

Hela riket <strong>Sweden</strong><br />

2010 3 616 4 327 608 84 103 118 337 64 973 97 387 64<br />

2009 3 352 4 264 107 84 102 117 996 64 957 95 267 64<br />

2008 3 172 4 233 599 84 111 132 871 64 892 93 887 69<br />

2007 3 027 4 196 321 84 112 133 404 64 928 93 841 69<br />

2006 2 2 839 4 083 893 84 132 161 850 74 1 022 93 378 65<br />

2005 2 712 4 103 085 84 136 162 740 74 1 040 107 506 56<br />

2004 2 611 4 043 836 85 143 199 306 71 1 040 107 506 56<br />

2003 2 524 4 020 398 85 144 202 336 71 1 040 107 506 56<br />

2002 2 378 3 976 438 84 141 224 097 65 1 040 107 506 56<br />

2001 2 286 3 913 190 84 141 224 097 65 1 039 107 445 56<br />

2000 2 192 3 893 654 84 140 223 914 65 1 049 107 617 56<br />

1999 2 120 2 917 679 81 141 226 600 66 1 063 107 843 56<br />

1) Nya arealvärden fr.o.m. 2003 pga. bättre mätmetod (naturreservat, naturvårdsområden). Due to new measurements the area figures are<br />

revised from 2003 (nature reserves, nature management areas).<br />

2) Antalet naturreservat har ökat, dock har deras totala area minskat vilket beror på uppdateringar i registret. The number of nature<br />

reserves has increased. However, due to updates in the register their total area has decreased.<br />

Källa: Naturvårdsverket och SCB: Statistiska meddelanden serie MI 41 (www.scb.se/MI0603).<br />

46 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

3.10<br />

Län<br />

County<br />

Miljö<br />

Vattenanvändning per användarkategori och län år 2005, 1 000 m3<br />

Water use by category of use and county<br />

Hushåll<br />

Households<br />

Jordbruk<br />

Agriculture<br />

Industri<br />

Industry<br />

Övrig användning<br />

1<br />

Other use 1<br />

Totalt söt- och<br />

havsvatten<br />

Total sea and<br />

freshwater<br />

Stockholms 127 908 2 373 66 007 60 228 256 516<br />

Uppsala 19 573 5 403 47 878 9 015 81 869<br />

Södermanlands 14 289 4 640 101 799 9 547 130 275<br />

Östergötlands 22 266 7 676 86 949 17 320 134 211<br />

Jönköpings 19 469 5 699 19 408 8 013 52 589<br />

Kronobergs 9 946 3 136 8 213 5 413 26 708<br />

Kalmar 14 128 10 036 31 678 7 688 63 530<br />

Gotlands 3 518 4 464 1 234 1 525 10 741<br />

Blekinge 8 124 4 999 85 735 5 834 104 692<br />

Skåne 72 968 40 076 104 640 32 298 249 982<br />

Hallands 17 586 10 372 63 010 7 252 98 220<br />

Västra Götalands 91 447 16 935 431 401 47 811 587 594<br />

Värmlands 16 605 3 593 175 311 9 796 205 305<br />

Örebro 17 165 3 430 74 582 9 886 105 063<br />

Västmanlands 15 763 2 517 47 450 11 449 77 179<br />

Dalarnas 17 403 1 762 106 787 10 772 136 724<br />

Gävleborgs 17 394 1 527 162 664 8 778 190 363<br />

Västernorrlands 15 124 927 324 684 12 883 353 618<br />

Jämtlands 9 536 813 2 679 4 796 17 824<br />

Västerbottens 16 190 1 285 101 694 6 408 125 577<br />

Norrbottens 14 898 755 211 060 11 126 237 839<br />

Hela riket <strong>Sweden</strong> 561 300 132 416 2 254 862 297 837 3 246 415<br />

1) Här ingår kommunalt vatten som används inom andra näringsgrenar än tillverkningsindustrin, bl.a. byggverksamhet, varuhandel, hotell<br />

och restaurang, transporter, offentlig förvaltning. Till övrig användning räknas också det vatten som används för drift och underhåll av<br />

vattenverkens anläggningar samt de förluster som uppstår i ledningsnätet mellan vattendistributör och användare. Public water supply<br />

used in other industries than manufacturing industry and water used for maintenance of waterworks.<br />

Källa: SCB Statistiska meddelanden serie MI 27 (www.scb.se/MI0902).<br />

3.11<br />

Oljeutsläpp i svenska farvatten<br />

Oil spills in Swedish waters<br />

2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Antal bekräftade utsläpp Mängdintervall, m 3<br />

Number of confirmed spills Volume, cu.m.<br />

0– 1 300 252 316 311 287 237<br />

1– 10 9 16 9 3 1 3<br />

10–100 4 1 – 1 – –<br />

>100 – – – – – –<br />

Summa Total 313 269 325 315 288 240<br />

Antal utsläpp som bekämpats av kustbevakningen<br />

Number of oil spills dealt with by the Coast Guard 40 36 34 35 51 31<br />

Källa: Kustbevakningen (www.coastguard.se).<br />

Statistiska centralbyrån 47


Miljö Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

3.12<br />

Översikt över antal rödlistade arter i olika kategorier inom<br />

de olika organismgrupperna<br />

Overview of all red-listed and endangered species, by status<br />

Arter<br />

Species<br />

Kategorier 1<br />

Status 1<br />

Hotade<br />

Endangered<br />

(CR, EN, VU)<br />

DD RE CR EN VU NT Antal<br />

Number<br />

Andel<br />

(%) av<br />

bedömda<br />

Percent<br />

Rödlistade<br />

Red-listed<br />

(DD, RE, CR, EN,<br />

VU, NT)<br />

Totalt<br />

Andel<br />

(%) av<br />

bedömda<br />

Antal<br />

bedömda<br />

arter<br />

Number of<br />

species<br />

evaluated<br />

Kärlväxter Tracheophyta – 24 44 123 99 112 266 17 402 26 1 534<br />

Alger Nostocophyceae,<br />

Phaeophyceae, Rhodophyta<br />

& Charophycea 31 3 1 6 8 11 15 4 60 16 384<br />

Mossor Bryophyta s.lat. 44 17 7 40 60 65 107 11 233 23 1 006<br />

Storsvampar Macrofungi 109 5 20 118 249 245 387 11 746 21 3 500<br />

Lavar Lichenes 14 21 46 52 85 63 183 17 281 25 1 109<br />

Däggdjur Mammalia – 2 3 5 4 3 12 19 17 27 63<br />

Fåglar Aves – 9 5 9 24 44 38 15 91 36 253<br />

Grod- och kräldjur<br />

Amphibia & Reptilia – – 1 – 5 1 6 32 7 37 19<br />

Fiskar Pisces 5 2 6 9 4 8 19 14 34 25 136<br />

Steklar Hymenoptera 5 19 14 39 44 65 97 14 186 26 707<br />

Fjärilar Lepidoptera 17 24 25 73 128 237 226 8 504 18 2 845<br />

Tvåvingar Diptera 40 28 4 26 54 66 84 5 218 13 1 718<br />

Skalbaggar Coleoptera 94 62 20 81 237 381 338 8 875 20 4 412<br />

Halvvingar Hemiptera 7 – 4 18 19 21 41 4 69 7 1 025<br />

Hopprätvingar Orthoptera – – – 2 1 2 3 9 5 14 35<br />

Sländor Neuroptera,<br />

Trichoptera, Ephemeroptera,<br />

Plecoptera, Odonata 9 1 0 2 13 22 15 4 47 12 394<br />

Mångfotingar Myriapoda 6 – 1 – 2 6 3 4 15 20 75<br />

Spindeldjur Arachnida 12 2 2 8 8 45 18 2 77 10 771<br />

Kräftdjur Crustacea 16 – 2 4 13 12 19 16 47 39 120<br />

Tagghudingar Echnioderma 11 2 – 3 8 8 11 15 32 44 73<br />

Armfotingar Brachiopoda 1 – 1 – – – 1 25 2 50 4<br />

Blötdjur Mollusca 61 2 1 9 22 21 32 7 116 25 458<br />

Ringmaskar och planarier<br />

Annelida & Tricladida 16 – – 1 – 1 1 1 18 20 91<br />

Koralldjur Anthozoa 6 1 5 4 5 1 14 31 22 49 45<br />

Manteldjur Tunicata 17 – – 2 4 – 6 13 23 48 48<br />

Samtliga Total 521 224 212 634 1 096 1 440 1 942 9 4 127 20 20 825<br />

1) Rödlistekategorier som används i den svenska rödlistan fr.o.m. 2000-05-10.<br />

Nationellt utdöd (RE, Regionally Extinct): En art är Nationellt utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen som är<br />

potentiellt kapabel till reproduktion inom regionen (landet) har dött eller försvunnit från regionen, eller ifall det var en tidigare regelbunden<br />

besökare, den sista individen har dött eller försvunnit från regionen.<br />

Akut hotad (CR, Critically Endangered): En art tillhör kategorin Akut hotad när den löper en extremt stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom<br />

en mycket nära framtid enligt något av kriterierna A till E för kategorin.<br />

Starkt hotad (EN, Endangered): En art är Starkt hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för<br />

Starkt hotad och att den därmed bedöms löpa mycket hög risk att dö ut i vilt tillstånd.<br />

Sårbar (VU, Vulnerable): En art är Sårbar när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E för Sårbar och att<br />

den därmed bedöms löpa hög risk att dö ut i vilt tillstånd.<br />

Nära hotad (NT, Near Threatened): En art förs till kategorin Nära hotad om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig Akut hotad,<br />

Starkt hotad eller Sårbar, men är nära att uppfylla kriterierna för någon av dessa kategorier nu eller i en nära framtid.<br />

Kunskapsbrist (DD, Data Deficient): En art förs till kategorin Kunskapsbrist när det inte finns tillräckliga kunskaper att utifrån dess<br />

utbredning och/eller populationsstatus göra vare sig en direkt eller indirekt bedömning av dess risk att dö ut.<br />

Övriga kategorier (arterna ej rödlistade)<br />

Livskraftig (LC, Least Concern): En art tillhör kategorin Livskraftig om den vid utvärdering visat sig inte uppfylla något av kriterierna för<br />

någon av kategorierna Akut hotad, Starkt hotad, Sårbar eller Missgynnad.<br />

Ej bedömd (NE, Not Evaluated): En art tillhör kategorin Ej bedömd om den ej bedömts enligt kriterierna (vilket kan bero på antingen att<br />

man inte beaktat den eller att den inte uppfyller villkoren för att få bedömas).<br />

Ovanstående är en mycket kortfattad version av IUCN:s nya rödlistningssystem. För mer detaljerad information om rödlistningssystemet<br />

hänvisas till ArtDatabankens webbplats www.ArtData.slu.se. Där finns även fakta om rödlistade växter, svampar och djur, deras<br />

länsförekomster etc.<br />

Källa: Gärdenfors, U. (ed.) 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010. The 2010 Red List of Swedish Species, ArtDatabanken, SLU,<br />

Uppsala.<br />

48 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

3.13<br />

Däggdjur<br />

Mammalia<br />

Akut hotade ryggradsdjur<br />

Critically endangered vertebrates<br />

Fåglar<br />

Aves<br />

Kräldjur, groddjur<br />

Reptilia, amphibia<br />

Fiskar och rundmunnar 1<br />

Pisces<br />

Miljö<br />

Bechsteins fladdermus Fjällgås Grönfläckig padda Storröding<br />

Pipistrell Rödspov Lyrtorsk<br />

Fjällräv Sydlig kärrsnäppa Ål<br />

Tornuggla<br />

Brugd<br />

Fjälluggla<br />

Håbrand (sillhaj)<br />

Vitryggig hackspett<br />

Pigghaj<br />

Ryggradsdjur som år 2010 står nära att försvinna från Sverige som reproducerande arter:<br />

• Bechsteins fladdermus (troligen finns endast 10–40 individer i landet, alla i Skåne).<br />

• Pipistrell (en enda koloni om ca 25 individer är känd).<br />

• Fjällräv (under 50 reproducerande individer kvarstår).<br />

• Fjällgås (år 2010 fanns ca 110 individer i landet).<br />

• Sydlig kärrsnäppa (denna underart har minskat med 70 procent de senaste 20 åren. Nu återstår ca 50 par).<br />

• Rödspov (har minskat med 65 procent de senaste 20 åren. Nu kvarstår ca 85 par).<br />

• Tornuggla (något enstaka par finns i Skåne och på Gotland).<br />

• Fjälluggla (ett fåtal par häckar vissa år).<br />

• Vitryggig hackspett (2010 fanns 20–40 ex. i landet).<br />

• Grönfläckig padda (antalet vuxna individer beräknades uppgå till 800–1 200 år 2010).<br />

• Storröding (högst 14 relikta bestånd kvarstår i de södra delarna av landet. Enbart sedan början av 1990-talet har tre populationer<br />

dött ut).<br />

• Lyrtorsk (under de senaste decennierna har endast en lekplats varit känd i svenska vatten och det mesta tyder på att det<br />

beståndet numera är försvunnet).<br />

• Ål (i relation till förhållandena kring 1950 har mängden från Sargassohavet ankommande glasål minskat med upp till 99 procent).<br />

• Brugd (minskningstakten har uppgått till 90 (80–95) procent under de senaste 80 åren).<br />

• Håbrand (sillhaj). (Arten, som påträffas främst i Skagerrak, har minskat med mer än 90 procent de senaste 100 åren.)<br />

• Pigghaj (minskningstakten har uppgått till 96 (95–97) procent under de senaste 80 åren).<br />

Ryggradsdjur som försvunnit sedan 1850:<br />

Svartråtta, vildren, svart stork, vit stork, stortrapp, lunnefågel, svartbent strandpipare, blåkråka, härfågel, mellanspett, tofslärka,<br />

atlantisk stör och slätrocka.<br />

Källa: Gärdenfors, U. (ed.) 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010 The 2010 Red List of Swedish Species, ArtDatabanken, SLU,<br />

Uppsala. Samt gällande artfaktablad: www.artfakta.se/GetSpecies.aspx<br />

3.14<br />

De 20 största kemikalierna med avseende på kvantitet och<br />

omsättning i ton år 2009<br />

The 20 most common chemicals in terms of quantity and turnover<br />

in tonnes<br />

CAS-nummer<br />

CAS number<br />

Ämnesnamn<br />

Substance<br />

Antal produkter<br />

Number of products<br />

Kvantitet<br />

Quantity<br />

8002-05-9 Råolja 12 18 924 233<br />

86290-81-5 Bensin 61 7 894 832<br />

68334-30-5 Dieselolja 77 6 156 621<br />

64742-47-8 Diesel MK1/Lacknafta 1 291 3 126 406<br />

8008-20-6 Fotogen 126 2 414 961<br />

7732-18-5 Vatten 26 995 2 141 812<br />

65997-15-1 Portlandcement 903 2 056 843<br />

7727-37-9 Kväve 42 1 880 386<br />

64741-80-6 Återstoder (petroleum), termiskt krackade 8 1 756 898<br />

64741-45-3 Återstoder (petroleum), atmosfäriskt torn 16 1 450 085<br />

7782-44-7 Syre 24 1 081 058<br />

74-82-8 Metan 14 942 747<br />

630-08-0 Kolmonooxid 7 937 232<br />

7647-14-5 Natriumklorid 1 393 905 872<br />

7664-93-9 Svavelsyra 441 855 709<br />

124-38-9 Koldioxid 216 848 990<br />

6484-52-2 Ammoniumnitrat 200 770 082<br />

8052-42-4 Asfalt 204 698 484<br />

68476-33-5 Eldningsolja, återstoder 11 632 728<br />

1305-78-8 Kalciumoxid 539 610 619<br />

Källa: Kemikalieinspektionen och SCB: Statistiska meddelanden serie MI 45 (www.scb.se/MI0504).<br />

Statistiska centralbyrån 49


Miljö Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

3.15<br />

Användningsområde<br />

Category of use<br />

Bekämpningsmedel efter olika användningsområden<br />

Pesticides by category of use<br />

Verksam beståndsdel, ton<br />

Active substance, tonnes<br />

2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Jordbruk Agriculture 1 569 1 696 1 643 1 851 1 394 1 473<br />

Skogsbruk Forestry 5 5 7 5 12 27<br />

Frukt- och trädgård Horticultural production 97 84 34 82 73 92<br />

Industri Industry 7 065 7 371 8 420 7 911 7 259 6 566<br />

Hushållskonsumtion Household consumption 556 530 516 469 505 458<br />

Summa Total 9 291 9 686 10 620 10 319 9 243 8 615<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: Kemikalieinspektionen (www.kemi.se) och SCB: Statistiska meddelanden serie MI 31 (www.scb.se).<br />

3.16<br />

Jordbrukets användning av kväve och fosfor från mineral(handels)-<br />

och stallgödsel<br />

Use of nitrogen and phosphorus from fertilisers and manure in Swedish<br />

agriculture, by county<br />

Län<br />

County<br />

Areal 1 ,<br />

1 000 ha<br />

Area,<br />

1 000 ha<br />

Endast mineralgödsel<br />

Fertilizers only<br />

Areal, %<br />

Crop area,<br />

%<br />

Kväve<br />

Nitrogen<br />

Mineral- och/eller<br />

stallgödsel 2<br />

Fertilizers and/or<br />

manure<br />

Fosfor<br />

Phosphorus<br />

Endast mineralgödsel Mineral- och/eller<br />

stallgödsel 2<br />

Kg/ha Areal, % Kg/ha Areal, % Kg/ha Areal, % Kg/ha<br />

Stockholms 73 55 102 70 98 24 11 39 20<br />

Uppsala 152 59 99 75 99 34 13 51 18<br />

Södermanlands 115 49 108 71 107 18 13 40 22<br />

Östergötlands 195 49 117 76 112 19 14 47 26<br />

Jönköpings 88 11 66 79 99 5 11 72 33<br />

Kronobergs 47 9 63 74 104 4 .. 69 31<br />

Kalmar 119 22 84 75 112 9 11 63 26<br />

Gotlands 84 37 88 86 100 23 16 73 24<br />

Blekinge 30 31 107 86 108 8 .. 63 28<br />

Skåne 444 57 130 87 130 31 17 61 25<br />

Hallands 107 23 102 76 112 13 16 66 27<br />

Västra Götalands 428 40 104 75 103 24 20 59 26<br />

Värmlands 97 33 83 62 85 25 20 54 25<br />

Örebro 96 49 92 74 96 39 14 64 21<br />

Västmanlands 90 59 104 76 106 36 14 53 25<br />

Dalarnas 56 36 74 66 82 30 11 59 21<br />

Gävleborgs 65 26 67 61 80 20 9 54 23<br />

Västernorrlands 49 12 .. 51 98 4 .. 43 29<br />

Jämtlands 41 18 .. 69 82 7 .. 58 26<br />

Västerbottens 64 24 85 68 89 10 .. 54 25<br />

Norrbottens 33 29 .. 65 93 21 .. 57 27<br />

Hela riket <strong>Sweden</strong><br />

2009 2 473 41 107 76 107 23 16 57 25<br />

2007 2 346 41 110 77 111 28 15 64 24<br />

2005 2 359 43 111 76 107 28 18 61 24<br />

2003 2 340 48 104 83 104 30 17 65 23<br />

2001 2 353 49 106 82 107 31 17 64 24<br />

1999 2 410 50 95 84 100 34 20 69 25<br />

1997 2 531 52 95 84 100 34 20 66 25<br />

1995 2 387 50 100 83 100 33 20 62 25<br />

1993 2 497 57 95 85 100 34 20 59 25<br />

1991 2 418 58 90 83 95 36 20 59 30<br />

1) Träda och ospecificerad åkermark ingår ej.<br />

2) Växttillgängligt kväve efter spridningsförluster i stallgödsel.<br />

Källa: SCB Statistiska meddelanden serie Na 30 (–1997) och MI 30 (1999–, www.scb.se/MI1002).<br />

50 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

3.17<br />

Utsläpp och vattenmängder från tillståndspliktiga kommunala<br />

reningsverk 2008, efter storleksklass<br />

Discharges to water from municipal wastewater treatment plants by<br />

size, total discharges<br />

Miljö<br />

Sort<br />

Measure<br />

Totalt<br />

Total<br />

Storleksklass (dimensionerade 1<br />

antal personekvivalenter, PE 2 )<br />

Size (person equivalents)<br />

2002 2004 2006 2008 2 001–<br />

10 000<br />

10 001–<br />

100 000<br />

100 001–<br />

Utsläpp av Discharge of<br />

Tot-P ton 351 318 362 313 42 128 143<br />

Tot-N ton 18 036 17 779 18 347 18 434 2 709 8 460 7 265<br />

BOD 7 ton 8 158 7 869 8 570 7 447 1 310 2 998 3 139<br />

Vattenmängd Water quantity milj. m 3 1 228 1 185 1 240 1 259 152 513 593<br />

Antal reningsverk<br />

Wastewater treatment plants 479 479 475 467 278 170 19<br />

Anslutna personer, 1 000-tal<br />

Population connected 7 620 7 633 8 080 8 267 786 3 211 4 270<br />

1) Enligt miljöskyddsförordningen upprättas årliga miljörapporter med utsläppsdata vid reningsverk dimensionerade för över 2 000 personekvivalenter,<br />

PE. Dimensioneringen mäts med avseende på kapaciteten att ta emot syreförbrukande substanser, varvid en person anses<br />

motsvara 70 gram BOD7 per dygn.<br />

2) In the Swedish definition of ”population equivalent”, PE, one unit is assumed to be 70 g BOD7 per person and day. This compares well<br />

to the EUROSTAT definition, which is 60 g BOD5 per person and day.<br />

Källa: Naturvårdsverket och SCB: Statistiska meddelanden serie MI 22 (www.scb.se/MI0106).<br />

3.18<br />

Genomsnittliga halter av näringsämnen, metaller och organiska<br />

miljögifter i slam från kommunala reningsverk 2008. Medelvärden<br />

för storleksklasser, vägda med producerade TS-mängder<br />

Concentrations of phosphorus, nitrogen, metals and organic indicator<br />

substances in sludge from municipal wastewater treatment plants.<br />

Means weighted with respect to amounts of produced dry substance<br />

Slaminnehåll<br />

Sludge substance<br />

Totalt<br />

Total<br />

Medelvärden, mg/kg TS 1<br />

Weighted means 1<br />

2002 2004 2006 2008 2 001–<br />

20 000<br />

20 001–<br />

100 000<br />

100 001–<br />

Fosfor Phosphorus 27 717 28 145 26 977 27 740 19 940 26 010 31 220<br />

Kväve Nitrogen 37 864 40 093 42 050 42 590 38 700 41 000 44 800<br />

Bly Lead 30,7 24,6 27,5 22,4 17,2 20,8 25,1<br />

Kadmium Cadmium 1,3 1,0 1,0 0,8 0,7 0,8 0,8<br />

Koppar Copper 370,3 345,9 357,9 335,3 267,8 319,6 367,5<br />

Krom Chrome 29,7 28,9 29,3 28,3 27,7 31,5 26,4<br />

Kvicksilver Mercury 0,9 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 0,7<br />

Nickel 17,1 20,3 18,8 16,9 14,2 13,6 20,0<br />

Zink Zinc 548,6 508,3 551,5 544,3 447,3 498,0 606,2<br />

Nonylfenol Nonylphenol 17,2 14,9 14,8 10,6 5,5 9,5 12,8<br />

Toluen Toluene 3,8 . . . . . . . . . . . .<br />

PAH 2 1,0 0,9 0,7 0,98 0,75 0,79 1,17<br />

PCB 3 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,06<br />

1) TS = torrsubstans. TS = dry substance.<br />

2) Polyaromatic hydrocarbons.<br />

3) Polychlorinated biphenyl.<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: Naturvårdsverket och SCB: Statistiska meddelanden serie MI 22 (www.scb.se/MI0106).<br />

Statistiska centralbyrån 51


Miljö Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

3.19 Utsläpp till luft av koldioxid (CO 2), metan (CH 4 ) och<br />

dikväveoxid (N 2 O)<br />

Emissions to air of carbon dioxide, methane and nitrous oxide<br />

Källa<br />

Source<br />

Utsläpp av CO2, 1 000 ton<br />

Emission of CO2, 1 000 tonnes<br />

Sänka av CO2, 1 000 ton<br />

Absorption of CO2, 1 000 tonnes<br />

1990 2000 2009 1990 2000 2009<br />

Energi 1 Energy 1 51 445 48 587 42 763 . . .<br />

Energiproduktion 1 Energy industries 1 9 569 8 423 9 897 . . .<br />

Tillverknings- och byggindustri<br />

Manufacturing industries and construction 11 698 12 296 8 237 . . .<br />

Transporter 1 Transport 1 18 778 19 434 20 160 . . .<br />

Övriga sektorer 2 Other sectors 2 11 091 8 079 3 557 . . .<br />

Diffusa utsläpp från bränslen 1<br />

Fugitive emissions from fuels 1 309 356 912 . . .<br />

Industriprocesser 1 Industrial processes 1 4 915 5 126 3 577 . . .<br />

Lösningsmedels- och produktanvändning<br />

Solvent and other product use 242 155 172 . . .<br />

Jordbruk Agriculture . . . . . . . . . . . .<br />

Markanvändning och skogsbruk 1<br />

Land use change and forestry 1 . . . -44 804 -41 053 -41 769<br />

Avfall Waste 44 44 108 . . .<br />

Totalt 1 Total 1 56 646 53 913 46 621 -44 804 -41 053 -41 769<br />

Bunkring för internationell flyg- och sjöfart<br />

International bunkers 3 563 6 697 9 274 . . .<br />

Källa<br />

Utsläpp av CH4, 1 000 ton<br />

CO2 -ekvivalenter<br />

Emission of CH4, 1 000 tonnes<br />

CO2 -equivalents<br />

Utsläpp av N2O, 1 000 ton<br />

CO2 -ekvivalenter<br />

Emission of N2O, 1 000 tonnes<br />

CO2 -equivalents<br />

1990 2000 2009 1990 2000 2009<br />

Energi 1 433 397 454 1 303 1 304 1 321<br />

Energiproduktion 22 46 89 328 309 452<br />

Tillverknings- och byggindustri 46 42 47 527 524 459<br />

Transporter 1 105 56 27 145 211 160<br />

Övriga sektorer 1, 2 244 234 273 302 257 246<br />

Diffusa utsläpp från bränslen 1 16 19 18 1 2 4<br />

Industriprocesser 14 17 12 902 742 393<br />

Lösningsmedels- och produktanvändning . . . . . . 90 122 123<br />

Jordbruk 3 407 3 267 3 162 5 830 5 368 5 030<br />

Markanvändning och skogsbruk 1 2 3 3 79 74 128<br />

Avfall 1 3 166 2 706 1 665 212 165 164<br />

Totalt 1 7 021 6 390 5 295 8 416 7 775 7 159<br />

Bunkring för internationell flyg- och sjöfart 1 1 1 54 101 142<br />

1) Reviderade uppgifter. Revised figures.<br />

2) Inkl. uppvärmning av hus och lokaler, förbränning inom jordbruk och skogsbruk samt utsläpp från militären. Incl. heating of houses and<br />

buildings, fuel combustion within agriculture and forestry, and emissions from military activities.<br />

Källa: Naturvårdsverket (www.naturvardsverket.se) och SCB (www.scb.se/MI0108) i samarbete med Svenska miljöinstitutet<br />

(IVL, www.ivl.se) och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI, www.smhi.se).<br />

52 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

3.20<br />

Miljö<br />

Återvinning – krav och nivåer för varugrupper där producentansvar<br />

införts<br />

Recycling – requirements and levels for commodities with producer<br />

responsibility<br />

Varuslag<br />

Material<br />

Återvinningskrav<br />

Recycling requirement<br />

Återvinning i % 1<br />

Recycling in percent<br />

2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

2, 3,4<br />

Tidnings- och journalpapper<br />

Newspapers and periodicals 2, 3, 4 75 % insamling 83 83 85 89 91 ..<br />

Däck 5 Tyres – 100 100 100 97 100 100<br />

Förpackningar 6 Packaging 6<br />

Standard glasförpackning öl och läsk 7 – – – – – – ..<br />

Glasförpackningar 70% materialutnyttjande 95 91 94 94 90 93<br />

Wellpapp, papp, papper och kartong 8 65% materialutnyttjande 72 72 73 74 74 70<br />

Wellpapp – 86 – – – – ..<br />

Papp, papper, kartong – 42 – – – – ..<br />

Metall, ej dryckesförpackning 9 70% materialutnyttjande 58 66 69 67 73 73<br />

Stålplåt – 72 77 77 70 79 82<br />

Aluminium, ej dryckesförpackning – 27 34 36 37 42 23<br />

Aluminium, dryckesförpackning 90% materialutnyttjande 86 85 87 91 90 87<br />

Plast 10<br />

70% återvinning, dock<br />

minst 30% materialutnyttjande<br />

73 81 76 60 36 44<br />

PET-flaskor som återfylls 11 – 98 96 100 – – ..<br />

PET-flaskor som återvinns 12 90 % materialåtervinning 85/95 82/89 98 84 84 86<br />

Trä 13 Wood 13<br />

70% återvinning, dock<br />

minst 15% materialutnyttjande<br />

11 100 100 100 100 100<br />

Övrigt material Other<br />

30%, minst 15% materialutnyttjande<br />

per material – – – – – –<br />

Bilar 14 Cars 14 85% 85 86 90 91 90 91<br />

Elektriska och elektroniska produkter<br />

Electrical and electronic equipment 15 – . . 94 94 88 92 92<br />

1) Procentandelen beräknas som den totala återvunna mängden i förhållande till den totala mängden tillförd den svenska marknaden, om<br />

inget annat anges. Percentage share calculated as the total amount recovered in relation to the total ampount put on the Swedish market if<br />

nothing else stated.<br />

2) Återvinningskravet sen 2005. Recycling target since 2005.<br />

3) Återvinningsnivåerna är beräknade enligt en ny modell som PressRetur AB presenterade 2006. Recycling levels calculated according to<br />

a model presented by PressRetur AB in 2006.<br />

4) Uppgifterna för returpapper och förpackningar är preliminära. Slutversionen kommer att finnas i Naturvårdsverkets rapportserie Samla<br />

in, återvinn!. Data for waste paper and packaging are preliminary. Final version will be found in the Collect & Recycle!-series published by<br />

the Swedish EPA.<br />

5) Återvinningsgraden för däck varierar något över och under 100 procent beroende på lagerskillnader i insamlade däck.<br />

6) Återvinningsmål sedan 2005-01-01. Recycling target since January 1, 2005.<br />

7) Rapporteringsskyldighet för returglas för öl och läsk upphörde 2006-01-01. No obligation to report for refill glass bottles for beer and soft<br />

drinks since 2006-01-01.<br />

8) Återvinningsmålet för wellpapp och papper, papp, kartong sammanslaget sedan 2005-01-01. Common recycling target for packaging of<br />

paper, cardboard and corrugated cardboard since 2005-01-01.<br />

9) Återvinningsmålet för stål- och aluminiumförpackningar (ej dryckesförpackningar) sammanslaget sedan 2005-01-01. FTI:s beräkningar<br />

av återvinningsmängder har utförts på nytt sätt 2010. Common recycling target for packaging of steel and aluminium (non-drinking<br />

containers) since 2005-01-01.FTI`s calculation of recovery rates has been modified in 2010.<br />

10) FTI:s beräkningar av återvinningsmängder har utförts på nytt sätt 2010. FTI`s calculation of recovery rates has been modified in 2010.<br />

11) Systemet med återfyllnadsflaskor upphörde i oktober 2007. Inflödet är större än utflödet och statistiken är därmed inte jämförbar med<br />

tidigare år. Producers have cease to use the system with reusable bottles. Collection was therefor larger than the sale.<br />

12) Inklusive kasserat återfyllnads-PET (R-PET). Including discarded reusable PET-bottles.<br />

13) Från och med 2006 bygger uppgifterna på en uppskattning av hur förpackningsavfall av trä hanteras i Sverige, inte vad materialbolagen<br />

samlat in. Since 2006 the data delivered by the material companies is an estimate of how all packaging waste of wood is treated<br />

in <strong>Sweden</strong>, i.e. not only what the material companies collect/treat.<br />

14) Återvinningsmål på EU-nivå, beslutat 2000. The recycling requirement on EU-level were decided in January 1, 2000.<br />

15) Total återvinning beräknat på insamlad mängd och de uppgifter producenterna rapporterat till Naturvårdsverkets EE-registret. Målen<br />

varierar beroende på produkttyp (SFS 2005:209). Totalt samlades ca 17,1 kg elavfall/capita in under 2010. Total recovery based on total<br />

amount collected and the producers' reports to the Swedish EPA's EE-register. Recycling targets vary depending on type of product<br />

(Ordinance 2005:209). In total approximately 17,1 kg/capita was collected in 2010.<br />

Källa: Naturvårdsverket (www.naturvardsverket.se).<br />

Statistiska centralbyrån 53


Miljö Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

3.21<br />

SNI 2007<br />

SE-SIC 2007<br />

Bransch<br />

Industry<br />

Uppkomst av avfall i olika sektorer 2008, 1 000 ton<br />

Generation of waste in different sectors<br />

Uppkommet farligt<br />

avfall<br />

Generation of<br />

hazardous waste<br />

Uppkommet ickefarligt<br />

avfall<br />

Generation of nonhazardous<br />

waste<br />

Uppkommet avfall,<br />

totalt<br />

Generation of<br />

waste, total<br />

01–02 Jordbruk och skogsbruk<br />

Agriculture, hunting and forestry 17 286 304<br />

03 Fiske Fishing 1,8 29 31<br />

04–09 Utvinning av mineral Mining and quarrying 3,3 58 730 58 733<br />

10–12 Tillverkning av livsmedel, drycker och tobak<br />

Manufacture of food products, beverages and<br />

tobacco products 2,3 1 288 1 290<br />

13–15 Tillverkning av textilier, kläder och lädervaror<br />

Manufacture of textiles, wearing apparel, leather<br />

and related products 0,3 32 32<br />

16 Tillverkning av trävaror<br />

Manufacture of wood and wood products 5 239 244<br />

17–18 Pappers- och pappersvarutillverkning; grafisk<br />

produktion<br />

Manufacture of paper and paper products; Printing<br />

and reproduction of recorded media 12 7 354 7 367<br />

19 Tillverkning av koks och raffinerade petroleumprodukter<br />

Manufacture of coke and refined petroleum<br />

products 25 12 37<br />

20 –22 Tillverkning av kemikalier, läkemedel, gummivaror<br />

och plastvaror<br />

Manufacture of chemicals, basic pharmaceutical<br />

products, rubber and plastic products 131 247 378<br />

23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska<br />

produkter<br />

Manufacture of other non-metallic mineral products 4,5 244 248<br />

24–25 Stål- och metallframställning samt tillverkning av<br />

metallvaror<br />

Manufacture of basic metals and fabricated metal<br />

products 381 2 071 2 452<br />

26–30 Tillverkning av datorer, elektronik, optik, elapparatur,<br />

maskiner, motorfordon och andra transportmedel<br />

Manufacture of computer, electronic and optical<br />

products, electrical equipment, machinery, motor<br />

vehicles and other transport equipment 70 844 915<br />

31–33 Tillverkning av möbler, annan tillverkning samt<br />

reparationer<br />

Manufacture of furniture and other manufacturing;<br />

Repair and installation 3,5 85 89<br />

35 Energi: Försörjning av el, gas, värme och kyla<br />

Electricity, gas, steam and air conditioning supply 235 1 276 1 512<br />

36, 37, 39 Vattenförsörjning, avloppsrening, sanering och<br />

renhållning<br />

Water collection, treatment and supply; Sewerage;<br />

Remediation activities<br />

0,3 2 487<br />

(798 torrt dry)<br />

2 487<br />

(798 torrt)<br />

38 Avfallshantering inkl. återvinning<br />

Waste collection, treatment and disposal activities;<br />

materials recovery<br />

150<br />

(125 torrt)<br />

10 266<br />

(2 930 torrt)<br />

10 416<br />

(3 054 torrt)<br />

41– 43 Byggverksamhet Construction 274 3 111 3 385<br />

45–99<br />

exkl. 46.77<br />

Tjänster Service activities 590<br />

(509 torrt)<br />

1 224<br />

(811 torrt)<br />

1 814<br />

(1 319 torrt)<br />

46.77 Partihandel med avfall och skrot<br />

Wholesale of waste and scrap 12 948 960<br />

– Avfall från hushåll Waste generated by households 349 4 810 5 158<br />

Summa Total 2 269 95 582 97 852<br />

(2 061 torrt) (86 145 torrt) (88 306 torrt)<br />

Källa: Avfall i Sverige, Naturvårdsverket (www.naturvardsverket.se).<br />

54 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

3.22<br />

Miljöräkenskaper, miljöpåverkan och ekonomiska data för<br />

branscher, offentliga myndigheter och hushåll 2008<br />

Environmental accounts, environmental impact and economic data by<br />

industry, public authorities and households<br />

Miljö<br />

SNI 92 Bransch<br />

SE-SIC Industry<br />

92<br />

Energianvändning,<br />

petajoule 1<br />

Bränsle 2<br />

Fuel 2<br />

El och<br />

fjärrvärme<br />

3<br />

5<br />

CO2<br />

Utsläpp till luft,<br />

Miljö-<br />

1 000 ton 4 skyddskostna-<br />

SO2<br />

NOx<br />

der,<br />

milj.<br />

SEK 6, 7<br />

Förädlingsvärde,<br />

mdkr<br />

Value<br />

Added,<br />

SEK bn<br />

Sysselsatta<br />

1 000-tal<br />

Employed,<br />

1 000s<br />

01-05 Jordbruk, skog, fiske<br />

Agriculture, forestry, fishing 39 6 2 464 0 11 . . 50 97<br />

10-14 Gruvor och mineralutvinningsindustri<br />

Mining and quarrying 10 11 800 1 7 . . 21 9<br />

15-20 Livsmedels-dryckesvaruindustrin<br />

Manufacture of food etc. 34 32 806 1 3 1 023 60 109<br />

21-22 Massa och papper Pulp and paper etc. 65 94 1 637 7 16 . . 55 81<br />

23 Raffinaderier Refineries 38 4 2 933 1 2 . . 9 4<br />

24-25 Tillverkning av kemikalier, gummi etc.<br />

Chemical industries 26 27 1 559 1 3 1 329 72 59<br />

26 Tillverkning av icke-metalliska<br />

mineraliska produkter<br />

Manufacture of non-metallic mineral<br />

products 22 5 3 529 1 3 412 13 19<br />

27 Stål och metallframställning<br />

Manufacture of basic metals 31 29 6 033 9 5 871 31 35<br />

28-35 Metallvaruindustri etc.<br />

Engineering industry 11 33 733 0 2 1 727 243 375<br />

36-37 Övrig tillverkningsindustri<br />

Manufacture of furniture and recycling 2 4 72 0 0 .. 15 46<br />

40-41 El-, gas-, värme- och vattenförsörjning<br />

Electricity and water supply 212 35 7 894 8 14 2 214 89 34<br />

45 Byggindustri Construction 32 4 2 220 0 12 . . 146 295<br />

50-52 Parti- och detaljhandel, reparationsverkstäder<br />

Wholesale and retail trade; repair of<br />

goods 26 21 1 700 0 7 . . 323 549<br />

55 Hotell och restaurang<br />

Hotels and restaurants 1 6 87 0 0 . . 41 139<br />

60-64 Transport 8 190 16 14 037 53 192 . . 186 278<br />

65-67 Bank, Försäkring Bank, Insurance 1 3 84 0 0 . . 110 97<br />

70-74 Fastighets- och uthyrningsverksamhet<br />

Houses and Renting companies 22 45 1 428 0 4 . . 598 601<br />

80-85 Utbildning, hälso- och sjukvård,<br />

omsorg<br />

Education and health 2 5 143 0 0 . . 85 185<br />

90-95 Samhälleliga och personliga tjänster<br />

Other services 5 5 477 0 1 . . 64 129<br />

Hushållens ideella organisationer<br />

Non Profit Institutions 1 6 42 0 0 . . 39 106<br />

Offentlig konsumtion/ Offentlig sektor<br />

Public Consumption/ Public sector 16 51 945 0 4 . . 562 1 321<br />

Privat konsumtion Private consumption 197 247 10 723 1 25 . . . . . .<br />

Samtliga Total 983 689 60 346 83 311 . . 2 810 4 565<br />

1) Energy use, petajoule.<br />

2) Fossila och bio-bränslen. Fossil and bio fuels.<br />

3) Electric energy and district heating.<br />

4) Emissions to air.<br />

5) Exkl. biobränsle. Biofuels excluded.<br />

6) Environmental protection expenditure.<br />

7) Miljöskyddskostnader finns enbart för branscherna 10-41 exkl. 37. Figures on environment protection expenditure are only available for<br />

the industries 10-41, 37 excluded.<br />

8) Kommersiella transport- och kommunikationstjänster. Commercial transport and communication services.<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: SCB Miljöräkenskaper (www.scb.se/MI1301) .<br />

Statistiska centralbyrån 55


Miljö Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

3.23 Utsläpp av växthusgaser, ton CO 2-ekvivalenter<br />

Emissions of greenhouse gases, tonnes CO 2 -equivalents<br />

SNI 92 Bransch<br />

SE-SIC Industry<br />

92<br />

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008<br />

01-05 Jordbruk, skog, fiske<br />

Agriculture, forestry,<br />

fishing 11 435 829 11 457 164 11 543 099 11 574 467 11 580 447 11 403 026 11 109 956<br />

10-14 Gruvor och mineralutvinningsindustri<br />

Mining and quarrying 570 231 644 266 525 036 549 505 564 595 619 321 831 827<br />

15-20 Livsmedels-dryckesvaruindustrin<br />

Manufacture of food etc. 1 215 398 1 346 921 1 102 995 1 004 926 962 975 899 579 862 955<br />

21-22 Massa och papper<br />

Pulp and paper etc. 2 600 068 2 518 013 2 459 974 2 344 685 2 137 706 1 882 443 1 862 294<br />

23 Raffinaderier Refineries 2 381 694 2 348 903 2 467 546 2 486 257 2 823 514 2 657 694 2 979 464<br />

24-25 Tillverkning av kemikalier,<br />

gummi etc.<br />

Chemical industries 2 266 378 2 136 295 2 345 444 2 289 906 2 325 572 2 212 220 1 861 438<br />

26 Tillverkning av ickemetalliska<br />

mineraliska<br />

produkter<br />

Manufacture of nonmetallic<br />

mineral products 3 582 690 3 405 019 3 396 968 3 534 283 3 698 470 3 580 290 3 594 825<br />

27 Stål- och metallframställning<br />

Manufcture of basic<br />

metals 6 342 575 6 163 639 6 415 844 6 115 620 5 882 889 6 222 742 6 087 606<br />

28-35 Metallvaruindustri etc.<br />

Engineering industry 1 007 614 963 209 828 409 867 265 841 970 811 575 741 623<br />

36-37 Övrig tillverkningsindustri<br />

Manufacture of furniture<br />

and recycling 175 007 138 042 138 064 152 820 170 570 139 601 73 240<br />

40-41 El-, gas-, värme- och<br />

vattenförsörjning<br />

Electricity and water<br />

supply 9 043 594 10 538 783 10 278 136 8 968 509 8 962 117 8 558 771 8 360 057<br />

45 Byggindustri<br />

Construction 2 048 967 2 079 554 2 076 081 2 194 163 2 282 795 2 365 073 2 357 585<br />

50-52 Parti- och detaljhandel,<br />

reparationsverkstäder<br />

Wholesale and retail<br />

trade, repair of goods 1 671 923 1 733 495 1 783 364 1 837 112 1 896 756 1 941 130 1 712 425<br />

55 Hotell och restaurang<br />

Hotels and restaurants 90 880 94 605 94 001 95 351 93 897 95 223 87 805<br />

60-64 Transport 1 10 780 276 12 315 010 13 698 378 13 980 590 14 461 037 14 798 041 14 246 431<br />

65-67 Bank, Försäkring<br />

Bank, Insurance 54 331 83 602 50 561 49 064 60 965 72 798 85 126<br />

70-74 Fastighets- och uthyrningsverksamhet<br />

Houses and Renting<br />

companies 1 272 994 1 230 147 1 258 001 1 281 933 1 396 713 1 501 029 1 442 941<br />

80-85 Utbildning, hälso- och<br />

sjukvård, omsorg<br />

Education and health 145 054 148 803 149 415 144 890 151 711 157 566 145 873<br />

90-95 Samhälleliga och personliga<br />

tjänster<br />

Other services 2 722 350 2 729 544 2 760 588 2 644 746 2 523 512 2 455 568 2 097 386<br />

Hushållens ideella<br />

organisationer<br />

Non Profit institutions 103 968 104 881 95 515 75 514 65 205 55 437 42 949<br />

Offentlig konsumtion/<br />

Offentlig sektor<br />

Public Consumption/<br />

Public sector 1 259 490 1 282 149 1 215 884 1 009 843 1 018 183 1 067 777 976 784<br />

Privat konsumtion<br />

Private consumption 14 323 752 14 014 377 13 850 672 12 851 372 11 786 252 11 412 863 11 226 771<br />

Samtliga Total 75 095 063 77 476 420 78 533 974 76 052 821 75 687 850 74 909 766 72 787 361<br />

1) Kommersiella transport- och kommunikationstjänster. Commercial transport and communication services.<br />

Källa: Naturvårdsverket (www.naturvardsverket.se) och SCB Miljöräkenskaper (www.scb.se/MI0107).<br />

56 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

3.24<br />

Miljöskatter i Sverige, löpande priser, mnkr<br />

Environmental taxes, current prices, SEK m<br />

Miljö<br />

Miljöskatter Environmental taxes 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010*<br />

Skatt på energi Energy taxes 63 810 65 580 66 615 67 634 69 065 70 423 73 573<br />

Energiskatt Energy tax 34 948 37 412 38 024 38 288 38 387 40 099 41 209<br />

Bränslen Fuel 17 880 19 461 19 276 19 457 19 590 20 224 20 148<br />

El Electricity 17 069 17 951 18 748 18 831 18 797 19 875 21 061<br />

Övriga produktionsskatter på elkraft<br />

Other production taxes on electricity 2 372 2 483 3 846 4 219 4 908 4 240 5 030<br />

Kärnkraftsskatt 1 Tax on nuclear power 1 1 863 1 794 3 198 3 238 3 976 3 394 3 997<br />

Avgift/skatt för nedrustning & förvaring<br />

Fee/tax on dismantling & storing 509 689 648 981 932 846 1 033<br />

Koldioxidskatt Carbon dioxide tax 26 490 25 685 24 745 25 127 25 770 26 084 27 334<br />

Skatt på föroreningar Pollution taxes 1 416 1 355 1 188 1 129 925 491 419<br />

Svavelskatt Sulphur tax 131 121 81 56 62 39 48<br />

Skatt på bekämpningsmedel Tax on pesticides 61 77 81 81 89 71 85<br />

Skatt på handelsgödsel Tax on fertiliser 303 329 295 306 366 178 –<br />

Skatt på avfall Tax on waste 729 735 646 608 332 189 261<br />

Miljöskyddsavgift Environmental protection fee 108 – – – – – –<br />

Avgift till batterifonden Fee to the battery fund 84 93 85 78 76 14 25<br />

Skatt på transport Transport taxes 9 058 11 240 11 997 13 239 16 047 16 376 16 400<br />

Fordonsskatt Tax on motor vehicles 8 062 10 247 10 520 10 349 11 308 11 682 11 875<br />

Trängselskatt congestion charges – – 489 345 687 785 799<br />

Avgift till bilskrotningsfonden<br />

Fee to the vehicle scrap fund 276 271 270 155 0 0<br />

Vägavgifter Road charges 720 722 718 748 782 891 778<br />

Skatt på trafikförs.premier<br />

Tax on road traffic insurance – – – 1 642 3 270 3 018 2 948<br />

Skatt på naturresurser Resource taxes 202 200 254 261 254 167 153<br />

Naturgrusskatt Natural gravel tax 202 200 254 261 254 167 153<br />

Summa Total environmental taxes 74 486 78 375 80 054 82 263 86 291 87 457 90 545<br />

Miljöskatter i procent av BNP 2 i Sverige<br />

Environmental taxes as percent of GDP 2 in<br />

<strong>Sweden</strong> 2,8% 2,8% 2,7% 2,6% 2,7% 2,8% 2,7%<br />

Miljöskatter i procent av totala skatter i Sverige<br />

Environmental taxes as percent of total taxes 8,7% 8,6% 8,3% 8,3% 8,9% 9,5% . .<br />

Miljöskatter i EU i procent av BNP i hela EU<br />

Env. taxes in EU as per cent of total GDP in EU 2,66 % 2,6 % 2,6 % 2,46 % 2,4 % . . . .<br />

1) Den rörliga skatten på elkraft upphörde 1/7-2000 och ersattes av en skatt på den termiska effekten i en kärnkraftsreaktor. The tax on<br />

electric power ceased July 1, 2000 and was replaced with a tax on nuclear reactor thermal power.<br />

2) Avser BNP till marknadspris, löpande priser. GDP at market price, current prices.<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: SCB National- och Miljöräkenskaper; Eurostat.<br />

Statistiska centralbyrån 57


Miljö Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

3.25<br />

Utdömda miljösanktionsavgifter, antal ärenden och belopp i kronor<br />

Environmental sanction charges, number and amounts in SEK<br />

Grupp av beslutsmotiv<br />

Group of motives<br />

Antal ärenden<br />

Number of sanctions<br />

2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 2010<br />

Avfall Waste 15 8 101 26 40 27 19<br />

Elektriska och elektroniska<br />

produkter<br />

Electrical and electronic<br />

products – – – 78 126 18 20<br />

Kemiska produkter och<br />

biotekniska organismer<br />

Chemical products and<br />

biotechnical organisms 760 785 1 106 612 466 1 392 1 639<br />

Miljöfarlig verksamhet och<br />

hälsoskydd<br />

Environmentally hazardous<br />

activities and health protection 217 252 252 243 268 257 427<br />

Övrigt Other 86 63 56 27 25 36 53<br />

Summa Total 1 078 1 108 1 515 986 925 1 730 2 158<br />

Grupp av beslutsmotiv<br />

Avgifter, kr<br />

Charges, SEK<br />

2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 2010<br />

Avfall 150 000 75 000 598 000 99 000 182 000 170 000 111 000<br />

Elektriska och elektroniska<br />

produkter – – – 8 100 000 5 400 000 360 000 200 000<br />

Kemiska produkter och<br />

biotekniska organismer 3 267 740 2 653 780 5 198 570 1 394 930 1 258 000 3 831 000 5 062 000<br />

Miljöfarlig verksamhet och<br />

hälsoskydd 3 256 100 2 333 000 1 753 050 530 000 606 700 707 000 1 006 500<br />

Övrigt 1 316 882 365 208 1 198 960 35 000 27 000 52 000 90 000<br />

Summa 7 990 722 5 426 988 8 748 580 10 158 930 7 473 700 5 120 000 6 469 500<br />

1) Reviderade uppgifter.<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: Naturvårdsverket (www.naturvardsverket.se) och SCB (www.scb.se/MI0604).<br />

58 Statistiska centralbyrån


Befolkning<br />

Population


Befolkning Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4 – Befolkning<br />

Population<br />

Sida<br />

Page<br />

4.1 Befolkning .................................................. 62<br />

Population<br />

4.2 Befolkningstäthet – antal invånare<br />

per kvadratkilometer år 2010 .......................... 65<br />

Population density – number of inhabitants<br />

per square kilometer<br />

4.3 Flyttgröt....................................................... 66<br />

Removals<br />

4.4 Sveriges framtida befolkning .................... 68<br />

The future population<br />

4.5 Försörjningskvoten ................................... 70<br />

Dependency ratio<br />

4.6 Ålderspyramider, femårs åldersklasser<br />

för åren 1750 och 2010 ....................... 71<br />

Age pyramids<br />

4.7 Utvandrare och invandrare ....................... 71<br />

Emigrants and immigrants<br />

4.8 Födda 1905–2010 ....................................... 72<br />

Births<br />

4.9 Spädbarnsdödligheten per 1 000<br />

levande födda 1751/55–2006/2010 .................. 72<br />

Infant deaths (under 1 year of age), rate per<br />

1 000 live births<br />

4.10 Folkmängd den 31 december efter<br />

kön ..................................................................... 73<br />

Population, by sex<br />

4.11 Antal och tätorter 2010 och småorter<br />

2005 samt folkmängd, länsvis ............... 73<br />

Number of localities and smaller localities<br />

and population in localities and smaller<br />

localities, by county<br />

4.12 Areal och folkmängd i tätorter den<br />

31 december 2010, länsvis .............................. 74<br />

Population of localities, by county<br />

4.13 Folkmängd i de största tätorterna<br />

den 31 december 2005 och 2010 .................... 75<br />

Population of the largest localities<br />

4.14 Areal utanför tätort och folkmängd<br />

utanför tätort den 31 december 2005 och<br />

2010, länsvis ..................................................... 75<br />

Area and population in sparsely populated<br />

areas, by county<br />

4.15 Folkmängd i länen den 31 december<br />

enligt indelningen den 1 januari året<br />

efter redovisat år .............................................. 76<br />

Population, by county<br />

Sida<br />

Page<br />

4.16 Areal och folkmängd i kommunerna<br />

den 31 december 2010 enligt indelningen<br />

den 1 januari 2011 samt kommunernas<br />

rangordning efter folkmängd ......................... 77<br />

Area and population of municipalities and<br />

ranking order<br />

4.17 Folkmängd i de största kommunerna<br />

den 31 december enligt indelningen<br />

den 1 januari 2011 ............................... 82<br />

Population of the largest municipalities<br />

4.18 Folkmängd efter kön, civilstånd och<br />

ålder i ettårsklasser den 31 december<br />

2010 ................................................................... 83<br />

Population by sex, civil status, age by single<br />

year<br />

4.19 Beräknad folkmängd i tusental till<br />

och med år 2060 .............................................. 85<br />

Population projections<br />

4.20 Antal hushåll i Sverige enligt olika<br />

beräkningsmetoder ......................................... 87<br />

Number of households in <strong>Sweden</strong><br />

estimated with different methods<br />

4.21 Antal hushåll efter antal boende<br />

och antal barn den 1 november 1990 och<br />

den 31 december 2000 och 2009 .................... 88<br />

Number of households by numbers of<br />

persons and children<br />

4.22 Namnärenden .......................................... 89<br />

Applications for family and first names<br />

4.23 Skilsmässor efter makarnas<br />

medianålder, äktenskapets medianvaraktighet<br />

och barnantal ............................... 89<br />

Divorces by median age of spouses,<br />

median duration of marriage and number of<br />

children<br />

4.24 Födda barn, summerad fruktsamhet ..... 90<br />

Births, total fertility rate<br />

4.25 Döda och dödfödda................................. 91<br />

Deaths and stillbirths<br />

4.26 Återstående medellivslängd för<br />

perioden 2006–2010 ........................................ 92<br />

Life expectancy<br />

4.27 Återstående medellivslängd vid<br />

födelsen, länsvis .............................................. 93<br />

Life expectancy at birth, by county<br />

4.28 Folkmängdens förändringar 1751–<br />

2010 ................................................................... 94<br />

Population changes<br />

60 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Befolkning<br />

Sida<br />

Page<br />

4.29 Folkmängdens förändringar i län<br />

och kommuner 2010 enligt indelningen<br />

den 1 januari 2010............................................ 95<br />

Population changes in counties and<br />

municipalities<br />

4.30 Befolkning efter födelseland ................ 100<br />

Population by country of birth<br />

4.31 Utrikes födda och födda i Sverige<br />

med två utrikesfödda föräldrar efter<br />

ursprungsland och kön i hela riket den<br />

31 december 2010 .......................................... 101<br />

Foreign-born persons and persons born in<br />

<strong>Sweden</strong> with both parents born abroad by<br />

country of origin and sex in the whole<br />

country<br />

Sida<br />

Page<br />

4.32 Invandrare och utvandrare, länsvis ..... 102<br />

Immigrants and emigrants, by county<br />

4.33 Invandrare och utvandrare efter<br />

medborgarskapsland ..................................... 103<br />

Immigrants and emigrants, by country of<br />

citizenship<br />

4.34 Utländska medborgare som erhållit<br />

svenskt medborgarskap ................................ 104<br />

Naturalised aliens<br />

Statistiska centralbyrån 61


Befolkning Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.1 Befolkning<br />

Population<br />

Under 2010 ökade Sveriges befolkning med nästan 75 000 personer till drygt<br />

9,4 miljoner människor. Samtidigt minskade invandringen, vilket inte har<br />

skett sedan 2004.<br />

För att befolkningen ska kunna reproducera sig<br />

själv (utan ett eventuellt invandringsöverskott)<br />

behöver varje kvinna föda i genomsnitt 2,1 barn<br />

under sitt liv. Under 2010 var den summerade<br />

fruktsamheten i Sverige 1,98, det vill säga under<br />

denna nivå. Trots detta har det inte fötts så<br />

många barn i Sverige sedan 1993.<br />

År 2010 föddes 115 641 barn i Sverige, 59 385<br />

pojkar och 56 256 flickor. Det är 3 840 fler än<br />

under 2009.<br />

De tidigaste uppgifterna för fruktsamheten i<br />

Sverige finns från 1751. Då födde varje kvinna i<br />

genomsnitt 5 barn. Fruktsamheten sjönk sedan<br />

något, men ända fram till i början av 1900-talet<br />

var den summerade fruktsamheten för kvinnor<br />

över 4.<br />

Under större delen av perioden 1900–1970<br />

var fruktsamheten för kvinnor över reproduktionsnivån<br />

2,1. Födelsetalen har därefter<br />

varit över denna nivå endast vid två tillfällen,<br />

1990 och 1991. Efter babyboomen i början på 90-<br />

talet sjönk fruktsamheten till en lägstanivå år<br />

1999 då den var 1,5 för att sedan öka igen till<br />

dagens (2010 års) nivå.<br />

Svenskarna blir allt äldre<br />

Sverige är ett av de länder som har högst<br />

medellivslängd i världen. De flickor som föddes<br />

under 2010 beräknas ha i genomsnitt 83 år<br />

framför sig, medan pojkarna har en förväntad<br />

medellivslängd på 79 år. Måtten är beräknade<br />

som ett snitt över de senaste fem åren.<br />

Annat var det förr. Under 1900-talets första<br />

decennium var den förväntade medellivslängden<br />

för nyfödda flickor 57 år och 55 år för<br />

pojkar.<br />

En bidragande orsak till den låga medellivslängden<br />

i början av 1900-talet var den höga<br />

spädbarnsdödligheten. År 1900 dog 9 procent<br />

av flickorna och 11 procent av pojkarna före sin<br />

första födelsedag.<br />

Medellivslängd 1985–2010<br />

Spädbarnsdödligheten mycket låg<br />

Spädbarnsdödligheten, det vill säga antalet<br />

barn som dör under sitt första levnadsår,<br />

minskade kraftigt under 1900-talet. Redan i<br />

mitten av 1970-talet dog färre än 1 procent av<br />

spädbarnen före sin ettårsdag. Och den kraftiga<br />

minskningen har bara fortsatt. År 2010 var<br />

spädbarnsdödligheten 2,4 barn per 1 000 födda<br />

för flickor och 2,7 för pojkar. Totalt avled 294<br />

barn, 134 flickor och 160 pojkar, före sin ettårsdag.<br />

Spädbarnsdödlighet 1980–2010<br />

62 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Vi gifter oss allt senare<br />

Medelåldern för giftermål har successivt stigit<br />

under de senaste två decennierna. För de som<br />

gifte sig år 2010 var medelåldern för män 38,7 år<br />

och för kvinnor 35,8 år. Det kan jämföras med år<br />

1991 då den manliga och kvinnliga medelåldern<br />

för giftermål var 33,5 år respektive 30,5 år.<br />

Även bland de nyskilda har medelåldern ökat<br />

och 2010 var den 44,7 år för män och 41,4 år för<br />

kvinnor. Medelåldern för de som skilde sig år<br />

1991 var 41,9 år för männen och 38,9 år för kvinnorna.<br />

Giftermål och skilsmässor 1991–2010<br />

Befolkning<br />

Par som tidigare varit registrerade som partners<br />

kan omvandla sitt partnerskap till äktenskap.<br />

Under 2010 gjorde 194 kvinnliga och 132<br />

manliga par detta.<br />

Under 2010 gifte sig 702 enkönade par i<br />

Sverige. Det var fler kvinnliga par än manliga<br />

som vigdes, 419 jämfört med 283. I dessa siffror<br />

ingår även omvandlingar från partnerskap till<br />

äktenskap.<br />

Jämfört med 2009 minskade antalet omvandlingar,<br />

men det kompenserades med en nästan<br />

lika stor ökning av nya giftermål.<br />

I Sverige lever 3 501 kvinnor och 3 112 män i<br />

ett partnerskap eller enkönat äktenskap. Att<br />

antalet registrerade partners och personer i<br />

enkönade äktenskap kan vara ett udda antal<br />

beror på att statistiken gäller personer som är<br />

folkbokförda i Sverige, och att det finns personer<br />

som gift sig med en person som inte är folkbokförd<br />

i landet.<br />

Personer som registrerat partnerskap eller<br />

ingått enkönat äktenskap 1995–2010<br />

Anm: Från och med 2009 ingår även enkönade äktenskap.<br />

Äktenskapens varaktighet har varierat över<br />

tiden. De äktenskap som upplöstes 1991 hade i<br />

genomsnitt varat i 9,5 år medan de som slutade<br />

med skilsmässa 2010 i genomsnitt varat i 8,0 år.<br />

Mest varaktiga under perioden var de äktenskap<br />

som upplöstes 2003. De hade i genomsnitt<br />

varat i 11,1 år.<br />

Fler kvinnliga än manliga äktenskap<br />

Den 1 maj 2009 ersattes lagen om registrerat<br />

partnerskap med en könsneutral äktenskapslag.<br />

Det betyder att två personer av samma kön kan<br />

gifta sig med varandra. Samtidigt som den nya<br />

äktenskapslagen trädde i kraft, upphävdes partnerskapslagen.<br />

Därmed är det inte längre möjligt<br />

att registrera partnerskap i Sverige.<br />

Anm: I antalen för 2009 och 2010 ingår de som omvandlat sina<br />

partnerskap till äktenskap.<br />

Statistiska centralbyrån 63


Befolkning Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Utvandringen ökar<br />

Under 2010 flyttade 48 853 personer från Sverige<br />

för att bosätta sig utomlands under minst ett år.<br />

Det är en ökning på 24,5 procent jämfört med<br />

2009 då 39 240 personer utvandrade.<br />

Statistiken påverkas dock av att Skatteverket<br />

under 2010 ökade sina utredningsinsatser<br />

avseende personer som under en längre tid haft<br />

okänd hemvist. Om en person inte längre anses<br />

vistas i landet avregistreras han/hon som<br />

utvandrad till obefintlig (OB). Om antalet<br />

utvandrade till OB utesluts år 2009 och 2010<br />

ökade utvandringen med drygt 14 procent.<br />

Bland svenskfödda utvandrare var nordiska<br />

samt engelskspråkiga länder mest populära. Av<br />

dessa drog 40 procent sitt flyttlass till Norge,<br />

Danmark och Finland medan Storbritannien<br />

och USA lockade en femtedel. Totalt flyttade de<br />

svenskfödda utvandrarna till drygt 140 olika<br />

länder.<br />

Utrikes födda utgjorde 57 procent av dem<br />

som utvandrade under 2010 och hade i genomsnitt<br />

bott i Sverige i drygt 7 år. Det vanligaste<br />

var att de återvände till sitt födelseland. Bland<br />

de finsk-, dansk- och norskfödda personerna<br />

som lämnade Sverige flyttade mellan 80 och 90<br />

procent hem till födelselandet.<br />

Invandringen minskar något<br />

Invandringen till Sverige har varit hög de<br />

senaste åren. Under 2010 sjönk invandringen<br />

något men ligger fortfarande på en hög nivå.<br />

Detta år invandrade 98 801 personer, 46 163<br />

kvinnor och 52 638 män. De som invandrar är<br />

ofta unga personer – så många som 4 av 5 som<br />

invandrade under 2010 var under 40 år.<br />

Störst skillnad mellan könen uppvisar invandringen<br />

av thailändska och turkiska medborgare.<br />

Bland de invandrade thailändska medborgarna<br />

var hela 78 procent kvinnor. Bland de<br />

turkiska medborgarna var mönstret omvänt –<br />

där utgjorde männen 67 procent av invandrargruppen.<br />

Bland de invandrade fanns 170 medborgarskap<br />

representerade. Den största invandrargruppen<br />

utgjordes av svenska medborgare<br />

(19 765 personer).<br />

Stora skillnader mellan kommunerna<br />

Andelen utländska medborgare i Sveriges kommuner<br />

varierade, från mindre än två procent i<br />

Lekeberg, Öckerö, Gotland, Piteå och<br />

Söderköping till drygt 28 procent i Haparanda. I<br />

Haparanda är huvuddelen av de utländska<br />

medborgarna finländare.<br />

De tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg<br />

och Malmö hade alla relativt hög andel<br />

personer med utländskt medborgarskap. I Stor-<br />

Stockholm hade 9,6 procent av befolkningen<br />

utländskt medborgarskap, i Stor-Malmö och<br />

Stor-Göteborg var motsvarande siffror 9,9<br />

respektive 6,8 procent. I övriga landet utgör<br />

utländska medborgare 5,3 procent av befolkningen.<br />

Källa: SCB Befolkningsstatistik, (www.scb.se/BE0101).<br />

64 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.2<br />

Befolkningstäthet – antal invånare per kvadratkilometer år 2010<br />

Population density – number of inhabitants per square kilometer<br />

Befolkning<br />

Källa: SCB Befolkningsstatistik, (www.scb.se/BE0101). Kartografi: SCB Enheten miljöekonomi och naturresurser (www.gis.scb.se).<br />

Statistiska centralbyrån 65


Befolkning Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.3 Flyttgröt<br />

Removals<br />

Nära 1,2 miljoner personer flyttade under 2010, vilket motsvarar ungefär var<br />

åttonde person i befolkningen. Trots att vi flyttar så mycket bor de flesta kvar i,<br />

eller har återvänt till, det län där de föddes. Den sista december 2010 bodde 74<br />

procent av den svenskfödda befolkningen kvar i sitt födelselän.<br />

Varje dag flyttar 3 600 personer<br />

Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607<br />

flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt<br />

flyttade 1 156 563 personer, 583 164 kvinnor och<br />

573 399 män. Nära 140 000 personer flyttade<br />

mer än en gång, vilket resulterade i drygt 1,3<br />

miljoner flyttningar inom Sverige. Den allra<br />

flitigaste flyttaren flyttade nio gånger under<br />

året.<br />

Männen var i genomsnitt något yngre än<br />

kvinnorna när de flyttade. Den genomsnittliga<br />

åldern för manliga och kvinnliga flyttare var 30-<br />

32 år. Kvinnorna flyttar i sin tur något fler<br />

gånger än männen. En kvinna förväntas flytta i<br />

genomsnitt tolv gånger under sitt liv och en<br />

man elva gånger.<br />

De flesta länen tappar<br />

I Stockholms län var det 6 000 personer fler som<br />

flyttade in än som flyttade ut. Därmed hade<br />

länet det största inrikes flyttningsnettot i landet<br />

under 2010. Endast 7 av 21 län hade ett positivt<br />

flyttningsnetto. Allra mest tappade Norrbottens<br />

län.<br />

Tre av fyra bor kvar i födelselänet<br />

Trots att vi flyttar alltmer så bor de flesta kvar i,<br />

eller har återvänt till, det län där de är födda.<br />

Den sista december 2010 bodde 74 procent av<br />

den svenskfödda befolkningen i sitt födelselän,<br />

73 procent av kvinnorna och 76 procent av männen.<br />

Samtliga län i Sverige har en högre andel<br />

kvarboende män än kvinnor.<br />

Andel (%) svenskfödda med samma boendelän<br />

som födelselän den 31 december 2010<br />

Län Kvinnor Män Totalt<br />

Yngre flyttar långt – äldre kort<br />

De flesta flyttningar görs inom den egna kommunen,<br />

under 2010 registrerades 882 656<br />

sådana flyttningar. Var tredje flytt skedde över<br />

kommungränsen och av dessa flyttningar gick<br />

knappt hälften utanför länet. Bland dem som<br />

flyttade till ett annat län var hälften i åldern 20<br />

till 29 år. Flyttningar i dessa åldrar beror oftast<br />

på studier eller byte av arbete. Under denna<br />

period i livet flyttar både kvinnor och män i<br />

genomsnitt fyra gånger. Mest flyttar 21-<br />

åringarna och det gäller för både kvinnor och<br />

män. Efter 30-årsåldern är flyttningarna färre<br />

och dessutom kortare. Endast 12 procent av alla<br />

flyttningar bland personer äldre än 30 år går<br />

utanför länet.<br />

Stockholms län 69 73 71<br />

Uppsala län 53 56 54<br />

Södermanlands län 63 66 64<br />

Östergötlands län 72 74 73<br />

Jönköpings län 72 76 74<br />

Kronobergs län 68 72 70<br />

Kalmar län 72 75 73<br />

Gotlands län 72 74 73<br />

Blekinge län 74 75 74<br />

Skåne län 80 82 81<br />

Hallands län 57 61 59<br />

Västra Götalands län 80 83 82<br />

Värmlands län 77 79 78<br />

Örebro län 69 72 71<br />

Västmanlands län 66 69 67<br />

Dalarnas län 71 74 73<br />

Gävleborgs län 75 77 76<br />

Västernorrlands län 76 79 78<br />

Jämtlands län 71 74 72<br />

Västerbottens län 78 80 79<br />

Norrbottens län 86 87 86<br />

Totalt 73 76 74<br />

Hjortkvarn – Sveriges mittpunkt<br />

Flera platser och kommuner i Sverige kallar sig<br />

för Sveriges mittpunkt. Enligt de mätningar<br />

som Lantmäteriet genomfört finns Sveriges geografiska<br />

mitt i Hogdalsbygden i Härjedalens<br />

kommun<br />

En annan känd punkt som kandiderar till<br />

Sveriges geografiska mittpunkt är berget Flataklocken<br />

i Ånge kommun i Medelpad. Denna<br />

66 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

mittpunkt togs fram av Stockholms högskola<br />

1947 genom att man konstruerade en styv karta<br />

av landet och sedan flyttade man en nål under<br />

kartan tills det vägde jämnt.<br />

En demografisk mittpunkt skulle kunna<br />

sägas vara en fortsättning på hur man kom fram<br />

till att Flataklocken var den geografiska mittpunkten.<br />

Om man på den styva kartan över<br />

Sverige placerade ut en tyngd där varje svensk<br />

bor, så skulle kartan väga jämnt vid den<br />

demografiska mittpunkten. Till denna punkt<br />

skulle det genomsnittliga avståndet fågelvägen<br />

för samtliga boende i Sverige bli kortast.<br />

Befolkning<br />

År 2007 utropade Statistiska centralbyrån<br />

Hjortkvarn i Hallsbergs kommun till att vara<br />

Sveriges demografiska mittpunkt. Mycket tyder<br />

dock på att punkten om ett antal år kommer<br />

lämna Hallsbergs kommun och i stället gå in i<br />

Östergötlands län. Det beror på att en allt större<br />

andel av svenskarna väljer att bosätta sig i södra<br />

Sverige.<br />

Källa: SCB Befolkningsstatistik, (www.scb.se/BE0101).<br />

Statistiska centralbyrån 67


Befolkning Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.4<br />

Sveriges framtida befolkning<br />

The future population<br />

Sverige växer. Från att ha haft en befolkning på drygt 7 miljoner kring<br />

mitten av förra seklet, kunde folkmängden räknas till 8 miljoner i slutet<br />

av 1960-talet. År 2004 hade 9 miljoner människor sin adress i Sverige,<br />

och enligt beräkningar kommer landets befolkning år 2021 passera 10-<br />

miljonersstrecket.<br />

Enligt 2011 års prognos kommer folkmängden i<br />

Sverige att öka från 9,4 miljoner år 2010 till 10,9<br />

miljoner år 2060. Det betyder en ökning med<br />

omkring 1,5 miljoner människor på knappa 50 år.<br />

Vid sekelskiftet 1900 var mindre än en procent<br />

av den svenska befolkningen född utomlands.<br />

År 2000 hade andelen stigit till drygt 11<br />

procent och kommer enligt prognosen att stiga<br />

till omkring 18 procent år 2060.<br />

Andelen äldre i befolkningen ökar<br />

Under fyrtioårsperioden 1950–1990 fördubblades<br />

antalet personer i åldern 65 år eller äldre,<br />

från 721 000 till 1 526 000 personer. Sedan 1990<br />

har dock antalet ålderspensionärer varit relativt<br />

oförändrat kring 1,5 miljoner. Det är en följd av<br />

att 1930-talets förhållandevis små födelsekullar<br />

nådde pensionsåldern under dessa år.<br />

Personer födda på 1940-talet går i pension<br />

under åren 2005–2015. Under dessa tio år kommer<br />

antalet i åldrarna 65 år och äldre att öka<br />

med drygt 20 procent. Det betyder en ökning<br />

från 1,5 miljoner till 1,9 miljoner. Men ökningen<br />

upphör inte i och med detta – år 2060 räknar<br />

man med 2,7 miljoner personer över 65 år i<br />

Sverige.<br />

Antal i åldrarna 0–19 år, 20–64 år respektive<br />

65 år eller äldre, tusental<br />

År<br />

Ålder<br />

0–19 år 20–64 år 65– år Samtliga<br />

1950 2 067 4 259 721 7 047<br />

1960 2 258 4 352 888 7 498<br />

1970 2 233 4 734 1 113 8 080<br />

1980 2 194 4 761 1 362 8 317<br />

1990 2 111 4 953 1 526 8 590<br />

2000 2 139 5 212 1 531 8 883<br />

2010 2 184 5 495 1 737 9 416<br />

2020 2 297 5 599 2 080 9 976<br />

2030 2 353 5 645 2 344 10 342<br />

2040 2 295 5 718 2 519 10 531<br />

2050 2 323 5 845 2 559 10 726<br />

2060 2 372 5 787 2 719 10 878<br />

68 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Även om antalet personer i arbetsför ålder<br />

(20-64 år) ökar, minskar andelen i dessa åldrar.<br />

Anledningen till detta förhållande beror huvudsakligen<br />

på att antalet personer 65 år eller äldre<br />

ökar i förhållande till antalet i andra åldersgrupper.<br />

Befolkning<br />

Andel personer som är 65 år och äldre per<br />

kommun, 2010-12-31, procent<br />

Andel (%) i åldrarna 0–19 år, 20–64 år respektive<br />

65 år eller äldre<br />

År<br />

Ålder<br />

0–19 år 20–64 år 65– år Samtliga<br />

1950 29,3 60,4 10,2 100<br />

1960 30,1 58,0 11,8 100<br />

1970 27,6 58,6 13,8 100<br />

1980 26,4 57,2 16,4 100<br />

1990 24,6 57,7 17,8 100<br />

2000 24,1 58,7 17,2 100<br />

2010 23,2 58,4 18,4 100<br />

2020 23,0 56,1 20,8 100<br />

2030 22,8 54,6 22,7 100<br />

2040 21,8 54,3 23,9 100<br />

2050 21,7 54,5 23,9 100<br />

2060 21,8 53,2 25,0 100<br />

Den svenska befolkningen kommer därför att<br />

kännetecknas av en växande andel äldre och en<br />

minskande andel unga människor. År 1950 var<br />

drygt 29 procent av befolkningen under 20 år.<br />

År 2000 hade andelen barn och ungdomar<br />

minskat till 24 procent och enligt prognosen<br />

beräknas andelen minska ytterligare till 22<br />

procent år 2060. Andelen personer i åldern 65 år<br />

eller äldre har samtidigt ökat från 10 procent år<br />

1950 till 17 procent år 2000. År 2060 beräknas<br />

andelen äldre uppgå till en fjärdedel av befolkningen.<br />

Under förutsättning att pensionsåldern<br />

ligger kvar på 65 år, betyder det att var fjärde<br />

person skulle vara pensionstagare om drygt 50<br />

år.<br />

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie BE 18:<br />

Sveriges framtida befolkning 2011–2060<br />

(www.scb.se/BE0401); Statistikdatabasen: Befolkning.<br />

Kartografi: SCB, Enheten miljöekonomi och<br />

naturresurser (www.gis.scb.se).<br />

Statistiska centralbyrån 69


Befolkning Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.5 Försörjningskvoten<br />

Dependency ratio<br />

Trenden mot en åldrande befolkning leder till en ökad försörjningskvot för den<br />

arbetande delen av befolkningen. Idag har vi en försörjningskvot på 0,70 vilket<br />

betyder att 100 personer i yrkesverksam ålder ska försörja 70 unga och gamla.<br />

Denna nivå antas öka till en nivå på omkring 0,88 år 2060.<br />

Den så kallade demografiska försörjningskvoten<br />

är ett mått som ofta används när man vill<br />

bedöma de ekonomiska konsekvenserna av<br />

befolkningsutvecklingen. Kvoten beräknas som<br />

relationen mellan antalet personer i arbetsför<br />

ålder (20–64 år) och summan av befolkningen<br />

som ligger utanför detta åldersintervall (0–19 år<br />

och 65– år).<br />

Försörjningskvoten ökar<br />

I diagrammet nedan visas försörjningskvoten<br />

totalt, samt den del som beror på andelen unga<br />

och den del som beror på andelen äldre. Den<br />

totala försörjningskvoten har varit relativt<br />

konstant sedan 1960-talet, medan delen från<br />

barn och ungdomar har gått ned samtidigt som<br />

delen från äldre har ökat något.<br />

I dag har vi en försörjningskvot på 0,70 vilket<br />

betyder att 100 personer i yrkesverksam ålder<br />

ska försörja 70 unga och gamla. Denna nivå<br />

antas öka till en nivå på omkring 0,88 år 2060.<br />

Under prognosperioden kommer försörjningskvoten<br />

från de äldre öka, medan den från<br />

de unga förväntas vara konstant. Omkring år<br />

2030 kommer de äldre ”kosta” mer än de yngre.<br />

Det står i stark kontrast till situationen på 1960-<br />

talet, då de unga ”kostade” betydligt mer än de<br />

äldre.<br />

Pensionsåldern kan behöva höjas<br />

Det har under en längre tid pågått en debatt om<br />

huruvida pensionsåldern ska höjas för att<br />

utvecklingen av försörjningskvoten ska bli mer<br />

hållbar. I tablån nedan redovisas när pensionsåldern<br />

behöver höjas för att behålla försörjningskvoten<br />

på samma nivå som idag I dessa<br />

beräkningar hålls hela tiden den undre gränsen,<br />

20 år, konstant.<br />

Pensionsålder för att behålla<br />

försörjningskvoten på dagens nivå<br />

År<br />

Pensionsålder<br />

2015 66 år<br />

2021 67 år<br />

2033 68 år<br />

Försörjningskvoten år 1960–2009 samt prognos 2010–2060<br />

Källa: SCB, Sveriges framtida befolkning 2009–2060 (www.scb.se/BE0401).<br />

70 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.6<br />

Ålderspyramider, femårs åldersklasser för åren 1750 och 2010<br />

Age pyramids<br />

Befolkning<br />

Ålderspyramiden gjorde verkligen skäl<br />

för sin benämning 1750 – nuförtiden är<br />

det inte så mycket pyramid kvar av åldersfördelningen.<br />

För 2010 liknar den mest en<br />

rektangel nedtill (10–54 år) – men i toppen<br />

(60– år) står pyramiden stadigt än idag.<br />

Källa: För 1750 Statistisk Tidskrift 2/1903<br />

och för 2010 SCB Befolkningsstatistik<br />

(www.scb.se/BE0101).<br />

4.7<br />

Utvandrare och invandrare<br />

Emigrants and immigrants<br />

In-och utvandingen 1851–2010<br />

Invandringen 1967–2010<br />

In- och utvandring till Sverige började registreras<br />

under senare hälften av 1800-talet.<br />

Från denna tid fram till 1930-talet var Sverige<br />

ett utvandringsland med tidvis ett mycket<br />

betydande utvandringsnetto. Under åren<br />

1851 till 1930 emigrerade 1,5 miljoner människor.<br />

Detta kan jämföras med att Sveriges<br />

befolkning uppgick till 3,5 miljoner 1850 och<br />

6,1 miljoner 1930. Nästan alla utvandrare<br />

sökte sig till USA. Invandrarna, som under<br />

motsvarande period uppgick till 0,4 miljoner,<br />

bestod huvudsakligen av hemvändande<br />

svenskamerikaner.<br />

Under 1930-talet var antalet invandrare<br />

högre än antalet utvandrare. De flesta invandrarna<br />

var även då återvändande svenskamerikaner.<br />

Det var alltså ännu för tidigt att<br />

tala om Sverige som ett invandringsland. I<br />

slutet av andra världskriget ökade invandringen<br />

och ändrade karaktär, främst som en<br />

följd av kriget. Flyktinggrupper kom hit,<br />

huvudsakligen från de baltiska staterna och<br />

från eller via de nordiska länderna.<br />

I början av 1940-talet började en arbetskraftsinvandring<br />

som fortsatte en bit in på<br />

1970-talet. Sverige hade en relativt hög och<br />

jämn ekonomisk tillväxt. Arbetskraft behövdes<br />

såväl till industrin som till en starkt<br />

växande offentlig sektor. Invandringsbestämmelserna<br />

liberaliserades inom<br />

Norden och år 1954 ingicks avtal om en<br />

gemensam nordisk arbetsmarknad.<br />

Källa: SCB Historisk statistik för Sverige<br />

Del 1; Befolkningsförändringar Del 3;<br />

Befolkningsstatistik (www.scb.se/BE0101).<br />

Statistiska centralbyrån 71


Befolkning Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.8<br />

Födda 1905–2010<br />

Births<br />

Under den betraktade hundraårsperioden<br />

finns fem födelsetoppar:<br />

1909 med 139 500 födda<br />

1920 med 138 800 födda<br />

1945 med 135 400 födda<br />

1966 med 123 400 födda<br />

1990 med 123 900 födda<br />

Tittar vi tillbaka längre än vad diagrammet<br />

gör så kan vi konstatera att vid befolkningsstatistikens<br />

första år (1749) redovisas<br />

59 483 födda. Första året med över 100 000<br />

födda var 1825, och ”all time high” är år<br />

1887 med 140 169.<br />

Källa: SCB (www.scb.se/BE0101).<br />

4.9<br />

Spädbarnsdödligheten per 1 000 levande födda 1751/55–2006/2010<br />

Infant deaths (under 1 year of age), rate per 1 000 live births<br />

1751/1755–2006/2010<br />

1891/1900–2001/2010<br />

.<br />

Vid mitten av 1700-talet var spädbarnsdödligheten<br />

mycket hög, och vart femte barn<br />

dog före ett års ålder. Spädbarnsdödligheten<br />

var kvar på denna höga nivå vid början av<br />

1800-talet, men sedan började dödligheten<br />

sjunka snabbt. Omkring år 1860 hade spädbarnsdödligheten<br />

sjunkit till 15 procent för<br />

pojkarna och 13 procent för flickorna. 100 år<br />

senare var det endast 2 procent av pojkarna<br />

och 1 procent av flickorna som avled före ett<br />

års ålder.<br />

Under 1900-talet minskade spädbarnsdödligheten<br />

dramatiskt. Dock kan man se<br />

att spädbarnsdödligheten under första<br />

levnadsdygnet varit tämligen konstant ända<br />

fram till 1970, varefter även den minskar. Ett<br />

par förklaringar till att spädbarnsdödligheten<br />

totalt sett minskat är förbättrad hygien och<br />

ständiga landvinningar på läkekonstens<br />

område.<br />

Att dödligheten däremot är tämligen<br />

konstant (1900–1960) under det första<br />

dygnet kan förklaras av att de barn som inte<br />

överlever sitt första dygn har så allvarliga<br />

åkommor att läkekonstens landvinningar<br />

inte räckt till. Att andelen ändå sjunker<br />

under senare delen av 1900-talet kan<br />

förklaras av att man nu bland annat kan<br />

rädda allt fler av de för tidigt födda.<br />

Källa: SCB Befolkningsstatistik<br />

(www.scb.se/BE0101).<br />

72 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.10<br />

Folkmängd den 31 december efter kön<br />

Population, by sex<br />

Befolkning<br />

År<br />

Year<br />

Män<br />

Men<br />

Kvinnor<br />

Women<br />

Samtliga<br />

Total<br />

År Män Kvinnor Samtliga<br />

1750 837 024 943 654 1 780 678 1960 3 740 119 3 757 848 7 497 967<br />

1760 912 902 1 012 346 1 925 248 1970 4 035 911 4 045 318 8 081 229<br />

1770 974 239 1 068 335 2 042 574 1980 4 119 822 4 198 115 8 317 937<br />

1780 1 017 550 1 100 731 2 118 281 1990 4 244 017 4 346 613 8 590 630<br />

1790 1 043 117 1 144 615 2 187 732 1994 4 356 254 4 460 127 8 816 381<br />

1800 1 120 618 1 226 685 2 347 303 1995 4 366 071 4 471 425 8 837 496<br />

1810 1 141 427 1 254 924 2 396 351 1996 4 369 717 4 474 782 8 844 499<br />

1820 1 239 475 1 345 215 2 584 690 1997 4 371 913 4 475 712 8 847 625<br />

1830 1 390 921 1 497 161 2 888 082 1998 4 375 619 4 478 703 8 854 322<br />

1840 1 516 429 1 622 458 3 138 887 1999 4 380 118 4 481 308 8 861 426<br />

1850 1 687 248 1 795 293 3 482 541 2000 4 392 753 4 490 039 8 882 792<br />

1860 1 874 399 1 985 329 3 859 728 2001 4 408 445 4 500 683 8 909 128<br />

1870 2 016 653 2 151 872 4 168 525 2002 4 427 107 4 513 681 8 940 788<br />

1880 2 215 243 2 350 425 4 565 668 2003 4 446 656 4 529 014 8 975 670<br />

1890 2 317 187 2 467 794 4 784 981 2004 4 466 311 4 545 081 9 011 392<br />

1900 2 506 436 2 630 005 5 136 441 2005 4 486 550 4 561 202 9 047 752<br />

1910 2 698 729 2 823 674 5 522 403 2006 4 523 523 4 589 734 9 113 257<br />

1920 2 898 256 3 006 233 5 904 489 2007 4 563 921 4 619 006 9 182 927<br />

1930 3 020 848 3 121 343 6 142 191 2008 4 603 710 4 652 637 9 256 347<br />

1940 3 160 128 3 211 304 6 371 432 2009 4 649 014 4 691 668 9 340 682<br />

1950 3 506 442 3 535 387 7 041 829 2010 4 690 244 4 725 326 9 415 570<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: SCB Historisk statistik för Sverige; Befolkningsstatistik (www.scb.se/BE0101); Statistikdatabasen: Befolkning (1990–).<br />

4.11<br />

Antal och tätorter 2010 och småorter 2005 samt folkmängd,<br />

länsvis<br />

Number of localities and smaller localities and population in localities<br />

and smaller localities, by county<br />

Län<br />

County<br />

Antal<br />

Number<br />

Tätorter*<br />

Localities 1<br />

Folkmängd<br />

Population<br />

Småorter**<br />

Smaller localities 2<br />

Summa tätorter och<br />

småorter<br />

All localities<br />

Utanför tätort<br />

och småort***<br />

Outside<br />

localities and<br />

smaller<br />

localities<br />

Summa****<br />

Total<br />

Antal Folkmängd Antal Folkmängd Folkmängd Folkmängd<br />

Stockholms 134 1 966 773 282 31 068 416 1 997 841 56 502 2 054 343<br />

Uppsala 68 270 395 113 10 002 181 280 397 55 485 335 882<br />

Södermanlands 66 222 998 69 6 590 135 229 588 41 150 270 738<br />

Östergötlands 93 362 463 81 8 579 174 371 042 58 600 429 642<br />

Jönköpings 84 277 982 62 6 188 146 284 170 52 696 336 866<br />

Kronobergs 52 143 387 41 4 061 93 147 448 36 492 183 940<br />

Kalmar 90 181 101 100 9 823 190 190 924 42 612 233 536<br />

Gotlands 17 33 473 49 5 149 66 38 622 18 647 57 269<br />

Blekinge 46 122 021 74 6 666 120 128 687 24 540 153 227<br />

Skåne 250 1 101 391 321 31 054 571 1 132 445 110 884 1 243 329<br />

Hallands 98 237 402 135 13 518 233 250 920 48 564 299 484<br />

Västra Götalands 309 1 326 755 415 39 390 724 1 366 145 214 152 1 580 297<br />

Värmlands 66 203 314 108 9 752 174 213 066 60 199 273 265<br />

Örebro 60 231 661 80 7 275 140 238 936 41 294 280 230<br />

Västmanlands 40 221 360 45 3 993 85 225 353 27 403 252 756<br />

Dalarnas 106 221 437 193 18 001 299 239 438 37 609 277 047<br />

Gävleborgs 87 216 476 166 15 535 253 232 011 44 497 276 508<br />

Västernorrlands 76 185 789 123 11 859 199 197 648 44 977 242 625<br />

Jämtlands 54 84 080 101 9 563 155 93 643 33 048 126 691<br />

Västerbottens 71 201 123 167 15 882 238 217 005 42 281 259 286<br />

Norrbottens 89 204 416 151 14 098 240 218 514 30 095 248 609<br />

Hela riket <strong>Sweden</strong> 1 956 8 015 797 2 876 278 046 4 832 8 293 843 1 121 727 9 415 570<br />

* Avser tätorter 2010. ** Avser småorter 2005. *** Jämfört med total folkmängd 2010-12-31. **** Total folkmängd 2010<br />

1) "Localities" are defined as built-up areas with a population in excess of 200.<br />

2) Smaller localities are defined as built-up areas with a population from 50 to 199.<br />

Källa: SCB Statistiska meddelanden serie MI 38 (www.scb.se/MI0810); Statistikdatabasen: Befolkning (www.scb.se).<br />

Statistiska centralbyrån 73


Befolkning Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.12<br />

Areal och folkmängd i tätorter den 31 december 2010, länsvis<br />

Population of localities, by county<br />

Län<br />

County<br />

Tätorternas<br />

landareal,<br />

hektar 1<br />

200–<br />

499<br />

Antal tätorter 2 med… invånare<br />

Number of localities 2 with… inhabitants<br />

500–<br />

1 999<br />

2 000–<br />

9 999<br />

10 000–<br />

49 999<br />

50 000–<br />

Summa<br />

tätorter<br />

Total<br />

Stockholms 72 423 57 38 23 13 3 134<br />

Uppsala 16 364 25 27 13 2 1 68<br />

Södermanlands 15 437 24 25 12 4 1 66<br />

Östergötlands 22 335 48 18 22 3 2 93<br />

Jönköpings 22 158 35 27 16 5 1 84<br />

Kronobergs 12 973 19 22 9 1 1 52<br />

Kalmar 18 364 38 39 9 4 0 90<br />

Gotlands 3 405 10 6 0 1 0 17<br />

Blekinge 11 245 20 16 7 3 0 46<br />

Skåne 60 310 80 100 53 14 3 250<br />

Hallands 19 729 35 45 12 5 1 98<br />

Västra Götalands 81 517 117 124 52 14 2 309<br />

Värmlands 19 719 29 17 16 3 1 66<br />

Örebro 20 419 20 26 11 2 1 60<br />

Västmanlands 16 094 14 11 9 5 1 40<br />

Dalarnas 30 814 43 48 10 5 0 106<br />

Gävleborgs 23 017 42 29 11 4 1 87<br />

Västernorrlands 20 128 33 29 10 3 1 76<br />

Jämtlands 9 757 29 20 4 1 0 54<br />

Västerbottens 17 360 31 20 18 1 1 71<br />

Norrbottens 24 047 46 27 12 4 0 89<br />

Hela riket <strong>Sweden</strong> 537 615 795 714 329 97 21 1 956<br />

Län<br />

200–<br />

499<br />

Summa folkmängd 2 i tätorter med... invånare<br />

Population in localities 2 with… inhabitants<br />

500–<br />

1 999<br />

2 000–<br />

9 999<br />

10 000–<br />

49 999<br />

50 000–<br />

Folkmängd i<br />

tätorter 2<br />

Inhabitants in<br />

localities 2<br />

Folkmängd i<br />

tätorter i<br />

procent av<br />

hela folkmängden<br />

2, 3<br />

Stockolms 18 214 34 362 124 612 291 129 1 498 456 1 966 773 95,7<br />

Uppsala 7 827 29 632 57 214 35 268 140 454 270 395 80,5<br />

Södermanlands 8 235 23 737 50 737 75 610 64 679 222 998 82,4<br />

Östergötlands 15 638 15 012 85 826 54 508 191 479 362 463 84,4<br />

Jönköpings 10 616 29 594 75 718 72 658 89 396 277 982 82,5<br />

Kronobergs 6 240 24 502 36 553 15 205 60 887 143 387 78,0<br />

Kalmar 11 956 39 052 42 493 87 600 - 181 101 77,5<br />

Gotlands 3 304 7 576 - 22 593 - 33 473 58,4<br />

Blekinge 6 318 16 314 33 073 66 316 - 122 021 79,6<br />

Skåne 24 445 101 044 260 362 255 203 460 337 1 101 391 88,6<br />

Hallands 12 346 44 286 37 066 85 127 58 577 237 402 79,3<br />

Västra Götalands 38 186 119 294 241 570 311 593 616 112 1 326 755 84,0<br />

Värmlands 8 724 15 439 72 118 45 348 61 685 203 314 74,4<br />

Örebro 6 348 25 341 51 788 41 146 107 038 231 661 82,7<br />

Västmanlands 4 654 11 984 31 875 61 970 110 877 221 360 87,6<br />

Dalarnas 13 965 43 035 45 512 118 925 - 221 437 79,9<br />

Gävleborgs 13 140 28 571 41 149 62 583 71 033 216 476 78,3<br />

Västernorrlands 10 539 29 750 37 798 56 990 50 712 185 789 76,6<br />

Jämtlands 9 589 17 861 12 303 44 327 - 84 080 66,4<br />

Västerbottens 9 688 22 690 56 376 32 775 79 594 201 123 77,6<br />

Norrbottens 14 490 28 383 55 598 105 945 - 204 416 82,2<br />

Hela riket <strong>Sweden</strong> 254 462 707 459 1 449 741 1 942 819 3 661 316 8 015 797 85,1<br />

1) Land area of the localities, hectares.<br />

2) Folkmängden i tätorter som delas av länsgräns redovisas i resp. län. For localities divided by county border the population in each<br />

county is included in the figures for that county.<br />

3) Inhabitants in localities as percent of total population.<br />

Källa: SCB Statistiska meddelanden serie MI 38 (www.scb.se/MI0810); Statistikdatabasen: Befolkning.<br />

74 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.13<br />

Tätorter<br />

Localities<br />

Befolkning<br />

Folkmängd i de största tätorterna den 31 december 2005 och 2010<br />

Population of the largest localities<br />

Folkmängd<br />

Population<br />

Folkökning<br />

Population<br />

change<br />

2005 2010 Antal<br />

Number<br />

Tätorter Folkmängd Folkökning<br />

% 2005 2010 Antal %<br />

Stockholm 1 252 118 1 372 565 120 447 10 Sundsvall 49 344 50 712 1 368 3<br />

Göteborg 510 491 549 839 39 348 8 Luleå 45 467 46 607 1 140 3<br />

Malmö 258 020 280 415 22 395 9 Trollhättan 44 498 46 457 1 959 4<br />

Uppsala 128 409 140 454 12 045 9 Östersund 43 796 44 327 531 1<br />

Västerås 107 005 110 877 3 872 4 Borlänge 39 422 41 734 2 312 6<br />

Örebro 98 237 107 038 8 801 9 Tumba 35 311 37 852 2 541 7<br />

Linköping 97 428 104 232 6 804 7 Upplands Väsby 35 977 37 594 1617 4<br />

Helsingborg 91 457 97 122 5 665 6 Falun 36 447 37 291 844 2<br />

Jönköping 84 423 89 396 4 973 6 Kalmar 35 170 36 392 1 222 3<br />

Norrköping 83 561 87 247 3 686 4 Kristianstad 33 083 35 711 2 628 8<br />

Lund 76 188 82 800 6 612 9 Karlskrona 32 606 35 212 2 606 8<br />

Umeå 75 643 79 594 3 951 5 Skövde 33 119 34 466 1 347 4<br />

Gävle 68 700 71 033 2 333 3 Skellefteå 32 425 32 775 350 1<br />

Borås 63 441 66 273 2 832 4 Lidingö 30 357 31 561 1 204 4<br />

Eskilstuna 60 185 64 679 4 494 7 Uddevalla 30 513 31 212 699 2<br />

Södertälje 60 279 64 619 4 340 7 Landskrona 28 670 30 499 1 829 6<br />

Karlstad 58 544 61 685 3 141 5 Nyköping 27 720 29 891 2 171 8<br />

Täby 58 593 61 272 2 679 5 Motala 29 798 29 823 25 0<br />

Växjö 55 600 60 887 5 287 10 Vallentuna 26 520 29 519 2 999 11<br />

Halmstad 55 688 58 577 2 889 5 Örnsköldsvik 28 617 28 991 374 1<br />

Källa: SCB Statistiska meddelanden serie MI 38 (www.scb.se/MI0810); Statistikdatabasen: Befolkning.<br />

4.14<br />

Areal utanför tätort och folkmängd utanför tätort den 31 december<br />

2005 och 2010, länsvis<br />

Area and population in sparsely populated areas, by county<br />

Län<br />

County<br />

Landareal<br />

utanför tätort<br />

hektar,<br />

2010 3<br />

Land area<br />

outside<br />

localities,<br />

hectare 3<br />

Andel av<br />

länets hela<br />

landareal, %<br />

Total land<br />

area, %<br />

Folkmängd<br />

Population<br />

2005 2010 Antal<br />

Number<br />

Folkökning<br />

Population change<br />

%<br />

Invånare per<br />

km 2 land,<br />

2010<br />

Inhabitants<br />

per sq. km.<br />

land area<br />

Befolkning<br />

utanför tätort,<br />

% av hela<br />

folkmängden<br />

2010<br />

Total population<br />

in sparsely<br />

populated<br />

areas, %<br />

Stockholms 579 508 88,9 87 161 87 570 409 0,5 15,1 4,3<br />

Uppsala 1 804 353 98,0 65 062 65 487 425 0,7 8,1 19,5<br />

Södermanlands 594 797 97,5 47 273 47 740 467 1,0 8,0 17,6<br />

Östergötlands 1 037 863 97,9 68 035 67 179 -856 -1,3 6,5 15,6<br />

Jönköpings 1 027 274 97,9 58 113 58 884 771 1,3 5,7 17,5<br />

Kronobergs 833 705 98,5 41 376 40 553 -823 -2,0 4,9 22,0<br />

Kalmar 1 103 418 98,4 53 613 52 435 -1 178 -2,2 4,8 22,5<br />

Gotlands 311 739 98,9 24 389 23 796 -593 -2,4 7,6 41,6<br />

Blekinge 283 395 96,2 32 100 31 206 -894 -2,8 11,0 20,4<br />

Skåne 1 043 138 94,5 143 596 141 938 -1 658 -1,2 13,6 11,4<br />

Hallands 526 343 96,4 60 534 62 082 1 548 2,6 11,8 20,7<br />

Västra Götalands 2 313 360 96,6 254 530 253 542 -988 -0,4 11,0 16,0<br />

Värmlands 1 739 385 98,9 71 381 69 951 -1 430 -2,0 4,0 25,6<br />

Örebro 834 138 97,6 49 144 48 569 -575 -1,2 5,8 17,3<br />

Västmanlands 2 498 363 96,9 31 365 31 396 31 0,1 6,3 12,4<br />

Dalarnas 2 788 192 98,9 56 893 55 610 -1 283 -2,3 2,0 20,1<br />

Gävleborgs 1 796 884 98,7 61 541 60 032 -1 509 -2,5 3,3 21,7<br />

Västernorrlands 2 148 252 99,1 58 767 56 836 -1 931 -3,3 2,6 23,4<br />

Jämtlands 4 924 359 99,8 43 660 42 611 -1 049 -2,4 0,9 33,6<br />

Västerbottens 5 501 256 99,7 60 544 58 163 -2 381 -3,9 1,1 22,4<br />

Norrbottens 9 800 434 99,8 45 892 44 193 -1 699 -3,7 0,5 17,8<br />

Hela riket <strong>Sweden</strong> 40 490 156 98,7 1 414 969 1 399 773 -15 196 -1,1 3,5 14,9<br />

1) Inklusive Heby kommun. Including Heby municipality.<br />

2) Exklusive Heby kommun. Excluding Heby municipality.<br />

3) Korrigerad enhet, <strong>2012</strong>-06-29.<br />

Källa: SCB Statistiska meddelanden serie MI 38 (www.scb.se/MI0810); Statistikdatabasen: Befolkning.<br />

Statistiska centralbyrån 75


Befolkning Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.15<br />

Län<br />

County<br />

Folkmängd i länen den 31 december enligt indelningen<br />

den 1 januari året efter redovisat år<br />

Population, by county<br />

Folkmängd<br />

Population<br />

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010<br />

Stockholms 1 101 017 1 271 014 1 478 015 1 528 200 1 641 669 1 823 210 2 054 343<br />

Uppsala 154 660 167 722 217 730 243 585 268 835 294 196 335 882<br />

Södermanlands 214 012 227 807 248 413 252 536 255 636 256 033 270 738<br />

Östergötlands 347 537 357 601 382 675 392 789 403 011 411 345 429 642<br />

Jönköpings 271 443 285 348 306 649 303 156 308 290 327 829 336 866<br />

Kronobergs 157 638 158 867 166 736 173 691 177 882 176 639 183 940<br />

Kalmar 236 774 235 612 241 026 241 581 241 102 235 391 233 536<br />

Gotlands 58 995 54 196 53 723 55 346 57 108 57 313 57 269<br />

Blekinge 146 090 144 466 153 585 153 542 150 564 150 392 153 227<br />

Skåne 1 . . . . . 1 129 424 1 243 329<br />

Kristianstads 258 734 256 395 264 170 280 193 289 278 . .<br />

Malmöhus 582 333 626 086 719 599 743 286 779 309 . .<br />

Hallands 163 455 169 995 193 108 230 924 254 725 275 004 299 484<br />

Västra Götalands 2 . . . . . 1 494 641 1 580 297<br />

Göteborgs och Bohus 556 799 625 670 715 289 711 195 739 945 . .<br />

Älvsborgs 358 988 374 683 403 711 425 452 441 391 . .<br />

Skaraborgs 248 388 249 948 257 301 269 730 276 830 . .<br />

Värmlands 281 396 291 074 284 688 284 070 283 110 275 003 273 265<br />

Örebro 246 950 262 321 276 799 274 356 272 513 273 615 280 230<br />

Västmanlands 203 553 232 973 260 293 259 538 258 487 256 889 252 756<br />

Kopparbergs/Dalarnas 1 267 081 286 047 277 058 286 968 289 067 278 259 277 047<br />

Gävleborgs 284 934 293 246 293 459 294 020 289 294 279 262 276 508<br />

Västernorrlands 283 750 285 676 273 456 267 935 261 155 246 903 242 625<br />

Jämtlands 144 063 139 799 125 243 134 934 135 726 129 566 126 691<br />

Västerbottens 231 750 239 619 233 134 243 856 251 968 255 640 259 286<br />

Norrbottens 241 489 261 802 255 369 267 054 263 735 256 238 248 609<br />

Hela riket <strong>Sweden</strong> 7 041 829 7 497 967 8 081 229 8 317 937 8 590 630 8 882 792 9 415 570<br />

1) Fr.o.m. 1996 Skåne resp. Dalarnas län (enl. indelningen den 1 januari 1997).<br />

2) Fr.o.m. 1997 Västra Götalands län (enl. indelningen den 1 januari 1998).<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: SCB Folkräkningen 1950; Befolkningsrörelsen 1960; Befolkningsförändringar. Del 3 för 1970; Folkmängd. Del 3 för<br />

1980 och 1990; Befolkningsstatistik (www.scb.se/BE0101). Del 3 för 2000 och Statistikdatabasen: Befolkning för 2010.<br />

76 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.16<br />

Kod<br />

Code<br />

Rangordning<br />

Order<br />

of rank<br />

Befolkning<br />

Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december 2010 enligt<br />

indelningen den 1 januari 2011 samt kommunernas rangordning<br />

efter folkmängd<br />

Area and population of municipalities and ranking order<br />

Kommun<br />

Municipality<br />

Landareal 1 ,<br />

km 2<br />

Land area 1<br />

sq. km<br />

Män<br />

Men<br />

Folkmängd<br />

Population<br />

Kvinnor<br />

Women<br />

Invånare<br />

per km 2<br />

Population<br />

density per<br />

sq. km.<br />

01 Stockholms län 6 519,3 1 016 200 1 038 143 2 054 343 315<br />

01 27 23 Botkyrka 194,8 41 755 40 853 82 608 424<br />

01 62 79 Danderyd 26,5 15 150 16 180 31 330 1 182<br />

01 25 99 Ekerö 216,4 12 680 12 730 25 410 117<br />

01 36 25 Haninge 457,5 38 654 38 400 77 054 168<br />

01 26 14 Huddinge 131,3 48 848 48 605 97 453 742<br />

01 23 30 Järfälla 54,1 32 976 33 235 66 211 1 225<br />

01 86 48 Lidingö 30,9 21 173 22 844 44 017 1 425<br />

01 82 19 Nacka 95,5 44 389 45 719 90 108 944<br />

01 88 39 Norrtälje 2 010,8 28 031 28 049 56 080 28<br />

01 40 226 Nykvarn 153,5 4 755 4 576 9 331 61<br />

01 92 95 Nynäshamn 357,2 13 137 12 895 26 032 73<br />

01 28 144 Salem 54,3 7 603 7 788 15 391 283<br />

01 91 56 Sigtuna 327,9 19 976 20 014 39 990 122<br />

01 63 31 Sollentuna 52,9 32 159 32 471 64 630 1 221<br />

01 84 29 Solna 19,4 33 639 34 505 68 144 3 516<br />

01 80 1 Stockholm 188,1 414 702 432 371 847 073 4 504<br />

01 83 61 Sundbyberg 8,7 19 210 19 423 38 633 4 435<br />

01 81 20 Södertälje 525,6 43 447 42 799 86 246 164<br />

01 38 49 Tyresö 69,5 21 417 21 530 42 947 618<br />

01 60 33 Täby 60,6 31 441 32 348 63 789 1 052<br />

01 14 60 Upplands Väsby 75,4 19 570 19 719 39 289 521<br />

01 39 106 Upplands-Bro 237,1 11 836 11 840 23 676 100<br />

01 15 81 Vallentuna 360,1 15 041 15 073 30 114 84<br />

01 87 195 Vaxholm 57,7 5 422 5 543 10 965 190<br />

01 20 63 Värmdö 443,0 19 382 18 919 38 301 86<br />

01 17 58 Österåker 310,8 19 807 19 714 39 521 127<br />

03 Uppsala län 8 208,4 167 177 168 705 335 882 41<br />

03 81 57 Enköping 1 184,1 19 852 19 907 39 759 34<br />

03 31 164 Heby 1 171,7 6 863 6 519 13 382 11<br />

03 05 123 Håbo 143,4 9 943 9 686 19 629 137<br />

03 30 156 Knivsta 283,5 7 411 7 313 14 724 52<br />

03 60 120 Tierp 1 550,5 10 169 9 956 20 125 13<br />

03 80 4 Uppsala 2 189,1 97 332 100 455 197 787 90<br />

03 19 232 Älvkarleby 213,4 4 652 4 451 9 103 43<br />

03 82 115 Östhammar 1 471,6 10 955 10 418 21 373 15<br />

04 Södermanlands län 6 103,1 134 587 136 151 270 738 44<br />

04 84 15 Eskilstuna 1 103,8 47 869 48 442 96 311 87<br />

04 82 138 Flen 722,0 8 128 7 900 16 028 22<br />

04 61 207 Gnesta 462,7 5 137 5 223 10 360 22<br />

04 83 75 Katrineholm 1 025,4 16 040 16 388 32 428 32<br />

04 80 44 Nyköping 1 427,9 25 436 26 208 51 644 36<br />

04 81 194 Oxelösund 35,6 5 662 5 531 11 193 315<br />

04 86 76 Strängnäs 741,6 16 105 16 314 32 419 44<br />

04 88 190 Trosa 211,0 5 707 5 755 11 462 54<br />

04 28 235 Vingåker 372,5 4 503 4 390 8 893 24<br />

05 Östergötlands län 10 604,6 215 659 213 983 429 642 41<br />

05 60 274 Boxholm 528,3 2 659 2 562 5 221 10<br />

05 62 116 Finspång 1 061,6 10 506 10 241 20 747 20<br />

05 13 219 Kinda 1 135,3 4 931 4 831 9 762 9<br />

05 80 5 Linköping 1 435,8 74 113 72 303 146 416 102<br />

05 86 96 Mjölby 548,8 13 001 12 855 25 856 47<br />

05 83 51 Motala 988,3 21 027 20 928 41 955 42<br />

05 81 8 Norrköping 1 503,6 64 556 65 494 130 050 86<br />

05 82 160 Söderköping 677,9 7 029 6 995 14 024 21<br />

05 84 244 Vadstena 182,5 3 602 3 789 7 391 40<br />

05 63 243 Valdemarsvik 739,0 3 897 3 863 7 760 11<br />

05 12 283 Ydre 679,0 1 905 1 767 3 672 5<br />

05 61 189 Åtvidaberg 690,4 5 817 5 687 11 504 17<br />

05 09 273 Ödeshög 431,6 2 616 2 668 5 284 12<br />

06 Jönköpings län 10 494,6 168 287 168 579 336 866 32<br />

06 04 261 Aneby 520,5 3 281 3 112 6 393 12<br />

06 86 137 Eksjö 803,9 8 096 8 148 16 244 20<br />

Totalt<br />

Total<br />

Statistiska centralbyrån 77


Befolkning Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.16<br />

Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december 2010 enligt<br />

indelningen den 1 januari 2011 samt kommunernas rangordning efter<br />

folkmängd (forts.)<br />

Kod<br />

Rangordning<br />

Kommun Landareal 1 ,<br />

Folkmängd Invånare<br />

km 2 per km 2 .<br />

Män Kvinnor Totalt<br />

06 62 84 Gislaved 1 143,4 14 706 14 405 29 111 25<br />

06 17 225 Gnosjö 422,8 4 900 4 646 9 546 23<br />

06 43 200 Habo 329,5 5 420 5 321 10 741 33<br />

06 80 10 Jönköping 1 488,9 62 876 64 506 127 382 86<br />

06 42 252 Mullsjö 201,5 3 528 3 505 7 033 35<br />

06 82 83 Nässjö 934,9 14 708 14 631 29 339 31<br />

06 84 198 Sävsjö 682,6 5 490 5 340 10 830 16<br />

06 87 130 Tranås 405,0 9 035 9 084 18 119 45<br />

06 65 169 Vaggeryd 829,0 6 534 6 457 12 991 16<br />

06 85 91 Vetlanda 1 509,6 13 343 12 961 26 304 17<br />

06 83 74 Värnamo 1 222,8 16 370 16 463 32 833 27<br />

07 Kronobergs län 8 468,0 92 743 91 197 183 940 22<br />

07 64 127 Alvesta 977,6 9 591 9 211 18 802 19<br />

07 61 241 Lessebo 414,8 4 143 3 996 8 139 20<br />

07 81 90 Ljungby 1 757,9 13 782 13 515 27 297 16<br />

07 67 223 Markaryd 520,2 4 855 4 764 9 619 18<br />

07 63 184 Tingsryd 1 049,4 6 203 6 028 12 231 12<br />

07 60 228 Uppvidinge 1 178,0 4 773 4 471 9 244 8<br />

07 80 22 Växjö 1 673,6 41 576 41 429 83 005 50<br />

07 65 140 Älmhult 895,4 7 820 7 783 15 603 17<br />

08 Kalmar län 11 219,1 116 582 116 954 233 536 21<br />

08 85 202 Borgholm 680,2 5 306 5 370 10 676 16<br />

08 62 229 Emmaboda 692,3 4 680 4 507 9 187 13<br />

08 60 162 Hultsfred 1 127,1 6 954 6 742 13 696 12<br />

08 21 265 Högsby 754,4 2 954 2 823 5 777 8<br />

08 80 34 Kalmar 961,8 30 947 31 868 62 815 65<br />

08 61 172 Mönsterås 602,0 6 479 6 430 12 909 21<br />

08 40 161 Mörbylånga 669,9 6 856 7 165 14 021 21<br />

08 81 122 Nybro 1 177,1 9 906 9 745 19 651 17<br />

08 82 93 Oskarshamn 1 054,8 13 105 13 058 26 163 25<br />

08 34 253 Torsås 470,9 3 617 3 345 6 962 15<br />

08 84 142 Vimmerby 1 145,4 7 837 7 636 15 473 14<br />

08 83 69 Västervik 1 881,9 17 941 18 265 36 206 19<br />

09 Gotlands län 3 151,4 28 379 28 890 57 269 18<br />

09 80 38 Gotland 3 151,4 28 379 28 890 57 269 18<br />

10 Blekinge län 2 946,7 77 849 75 378 153 227 52<br />

10 82 80 Karlshamn 491,3 15 593 15 550 31 143 63<br />

10 80 32 Karlskrona 1 046,9 32 641 31 391 64 032 61<br />

10 60 170 Olofström 391,9 6 582 6 406 12 988 33<br />

10 81 87 Ronneby 829,8 14 537 13 717 28 254 34<br />

10 83 133 Sölvesborg 186,5 8 496 8 314 16 810 90<br />

12 Skåne län 11 035,4 615 995 627 334 1 243 329 113<br />

12 60 153 Bjuv 116,2 7 489 7 352 14 841 128<br />

12 72 183 Bromölla 163,4 6 144 6 128 12 272 75<br />

12 31 135 Burlöv 18,8 8 376 8 325 16 701 886<br />

12 78 159 Båstad 218,4 7 077 7 201 14 278 65<br />

12 85 77 Eslöv 421,7 15 906 15 681 31 587 75<br />

12 83 9 Helsingborg 346,3 63 271 65 906 129 177 373<br />

12 93 46 Hässleholm 1 276,5 25 083 25 024 50 107 39<br />

12 84 101 Höganäs 144,3 12 101 12 536 24 637 171<br />

12 66 154 Hörby 422,8 7 440 7 400 14 840 35<br />

12 67 143 Höör 293,0 7 732 7 728 15 460 53<br />

12 76 136 Klippan 376,5 8 350 8 165 16 515 44<br />

12 90 24 Kristianstad 1 251,7 39 127 40 416 79 543 64<br />

12 61 85 Kävlinge 153,8 14 537 14 476 29 013 189<br />

12 82 52 Landskrona 141,2 20 769 20 955 41 724 296<br />

12 62 113 Lomma 55,6 10 640 10 919 21 559 387<br />

12 81 12 Lund 430,3 55 084 55 404 110 488 257<br />

12 80 3 Malmö 155,6 146 750 152 213 298 963 1 922<br />

12 73 173 Osby 578,5 6 356 6 368 12 724 22<br />

12 75 251 Perstorp 159,8 3 619 3 442 7 061 44<br />

12 91 124 Simrishamn 394,2 9 456 9 841 19 297 49<br />

12 65 131 Sjöbo 495,7 9 178 8 934 18 112 37<br />

12 64 150 Skurup 195,2 7 473 7 508 14 981 77<br />

12 30 111 Staffanstorp 107,6 11 037 11 222 22 259 207<br />

12 14 167 Svalöv 390,5 6 798 6 444 13 242 34<br />

78 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.16<br />

Befolkning<br />

Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december 2010 enligt<br />

indelningen den 1 januari 2011 samt kommunernas rangordning efter<br />

folkmängd (forts.)<br />

Kod<br />

Rangordning<br />

Kommun Landareal 1 ,<br />

Folkmängd Invånare<br />

km 2 per km 2 .<br />

Män Kvinnor Totalt<br />

12 63 121 Svedala 219,0 9 930 9 892 19 822 91<br />

12 70 171 Tomelilla 398,7 6 474 6 440 12 914 32<br />

12 87 50 Trelleborg 342,1 21 049 21 170 42 219 123<br />

12 33 73 Vellinge 143,2 16 550 16 753 33 303 233<br />

12 86 86 Ystad 352,4 13 758 14 580 28 338 80<br />

12 77 155 Åstorp 93,0 7 465 7 272 14 737 159<br />

12 92 59 Ängelholm 422,6 19 181 20 213 39 394 93<br />

12 57 222 Örkelljunga 321,5 4 869 4 762 9 631 30<br />

12 56 163 Östra Göinge 434,9 6 926 6 664 13 590 31<br />

13 Hallands län 5 461,6 149 046 150 438 299 484 55<br />

13 82 54 Falkenberg 1 115,4 20 527 20 481 41 008 37<br />

13 80 18 Halmstad 1 020,1 45 315 46 485 91 800 90<br />

13 15 212 Hylte 951,1 5 173 5 004 10 177 11<br />

13 84 26 Kungsbacka 611,4 37 250 37 775 75 025 123<br />

13 81 107 Laholm 888,5 11 824 11 566 23 390 26<br />

13 83 37 Varberg 874,2 28 957 29 127 58 084 66<br />

14 Västra Götalands län 23 956,1 788 362 791 935 1 580 297 66<br />

14 40 89 Ale 318,3 13 904 13 538 27 442 86<br />

14 89 65 Alingsås 474,9 18 660 19 136 37 796 80<br />

14 60 218 Bengtsfors 889,2 4 982 4 809 9 791 11<br />

14 43 239 Bollebygd 264,9 4 266 4 109 8 375 32<br />

14 90 13 Borås 915,2 50 891 52 403 103 294 113<br />

14 38 278 Dals-Ed 729,7 2 413 2 279 4 692 6<br />

14 45 270 Essunga 235,8 2 824 2 740 5 564 24<br />

14 99 78 Falköping 1 056,7 15 740 15 773 31 513 30<br />

14 39 259 Färgelanda 593,1 3 464 3 190 6 654 11<br />

14 44 266 Grästorp 265,7 2 933 2 843 5 776 22<br />

14 47 272 Gullspång 315,5 2 691 2 600 5 291 17<br />

14 80 2 Göteborg 450,7 254 720 259 031 513 751 1 140<br />

14 71 168 Götene 406,8 6 732 6 491 13 223 33<br />

14 66 227 Herrljunga 500,4 4 767 4 547 9 314 19<br />

14 97 236 Hjo 298,4 4 382 4 459 8 841 30<br />

14 01 71 Härryda 268,4 17 362 17 101 34 463 128<br />

14 46 258 Karlsborg 408,0 3 399 3 353 6 752 17<br />

14 82 53 Kungälv 364,7 20 563 20 678 41 241 113<br />

14 41 62 Lerum 260,3 19 211 19 369 38 580 148<br />

14 94 64 Lidköping 703,2 18 929 19 119 38 048 54<br />

14 62 174 Lilla Edet 317,9 6 473 6 105 12 578 40<br />

14 84 158 Lysekil 209,9 7 247 7 274 14 521 69<br />

14 93 105 Mariestad 602,4 11 845 11 896 23 741 39<br />

14 63 72 Mark 933,7 16 907 16 938 33 845 36<br />

14 61 230 Mellerud 515,0 4 692 4 487 9 179 18<br />

14 30 211 Munkedal 638,4 5 248 4 933 10 181 16<br />

14 81 35 Mölndal 146,8 30 244 30 729 60 973 415<br />

14 21 147 Orust 389,0 7 709 7 512 15 221 39<br />

14 02 70 Partille 57,2 17 458 17 626 35 084 613<br />

14 95 129 Skara 440,1 8 986 9 328 18 314 42<br />

14 96 45 Skövde 676,4 25 782 25 620 51 402 76<br />

14 27 234 Sotenäs 139,2 4 508 4 544 9 052 65<br />

14 15 103 Stenungsund 253,5 12 126 12 166 24 292 96<br />

14 86 186 Strömstad 471,5 5 923 5 885 11 808 25<br />

14 65 209 Svenljunga 925,5 5 246 5 042 10 288 11<br />

14 35 181 Tanum 923,6 6 255 6 115 12 370 13<br />

14 72 204 Tibro 220,9 5 318 5 242 10 560 48<br />

14 98 175 Tidaholm 520,3 6 312 6 260 12 572 24<br />

14 19 151 Tjörn 168,2 7 656 7 299 14 955 89<br />

14 52 188 Tranemo 744,4 5 926 5 661 11 587 16<br />

14 88 41 Trollhättan 412,1 27 727 27 521 55 248 134<br />

14 73 231 Töreboda 542,9 4 636 4 477 9 113 17<br />

14 85 43 Uddevalla 641,9 25 571 26 297 51 868 81<br />

14 91 110 Ulricehamn 1 051,4 11 496 11 342 22 838 22<br />

14 70 139 Vara 700,2 8 051 7 711 15 762 23<br />

14 42 196 Vårgårda 428,7 5 486 5 457 10 943 26<br />

14 87 67 Vänersborg 647,5 18 358 18 499 36 857 57<br />

14 92 182 Åmål 484,1 6 063 6 232 12 295 25<br />

14 07 177 Öckerö 25,9 6 280 6 169 12 449 480<br />

Statistiska centralbyrån 79


Befolkning Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.16<br />

Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december 2010 enligt<br />

indelningen den 1 januari 2011 samt kommunernas rangordning efter<br />

folkmängd (forts.)<br />

Kod<br />

Rangordning<br />

Kommun Landareal 1 ,<br />

Folkmängd Invånare<br />

km 2 per km 2 .<br />

Män Kvinnor Totalt<br />

17 Värmlands län 17 591,3 136 435 136 830 273 265 16<br />

17 84 94 Arvika 1 659,4 12 940 13 094 26 034 16<br />

17 30 237 Eda 825,4 4 358 4 166 8 524 10<br />

17 82 203 Filipstad 1 543,1 5 342 5 220 10 562 7<br />

17 63 193 Forshaga 350,3 5 659 5 607 11 266 32<br />

17 64 233 Grums 386,4 4 588 4 503 9 091 24<br />

17 83 176 Hagfors 1 834,0 6 307 6 173 12 480 7<br />

17 61 152 Hammarö 56,9 7 506 7 420 14 926 262<br />

17 80 21 Karlstad 1 165,3 42 202 43 551 85 753 74<br />

17 15 187 Kil 360,7 5 865 5 841 11 706 32<br />

17 81 104 Kristinehamn 748,0 11 805 12 003 23 808 32<br />

17 62 282 Munkfors 142,3 1 890 1 881 3 771 26<br />

17 60 281 Storfors 393,6 2 205 2 068 4 273 11<br />

17 66 166 Sunne 1 296,4 6 657 6 598 13 255 10<br />

17 85 141 Säffle 1 220,7 7 840 7 707 15 547 13<br />

17 37 179 Torsby 4 188,7 6 266 6 148 12 414 3<br />

17 65 217 Årjäng 1 420,1 5 005 4 850 9 855 7<br />

18 Örebro län 8 546,3 138 994 141 236 280 230 33<br />

18 82 192 Askersund 819,9 5 676 5 602 11 278 14<br />

18 62 221 Degerfors 385,6 4 915 4 726 9 641 25<br />

18 61 146 Hallsberg 640,2 7 785 7 490 15 275 24<br />

18 63 246 Hällefors 989,8 3 624 3 596 7 220 7<br />

18 83 82 Karlskoga 470,7 14 722 14 946 29 668 63<br />

18 81 117 Kumla 205,3 10 173 10 283 20 456 100<br />

18 60 268 Laxå 604,8 2 893 2 793 5 686 9<br />

18 14 249 Lekeberg 466,0 3 691 3 443 7 134 15<br />

18 85 108 Lindesberg 1 382,8 11 622 11 412 23 034 17<br />

18 64 276 Ljusnarsberg 578,6 2 531 2 400 4 931 9<br />

18 84 206 Nora 621,9 5 088 5 359 10 447 17<br />

18 80 7 Örebro 1 380,2 66 274 69 186 135 460 98<br />

19 Västmanlands län 5 144,9 126 050 126 706 252 756 49<br />

19 84 165 Arboga 327,3 6 619 6 666 13 285 41<br />

19 82 178 Fagersta 270,7 6 266 6 177 12 443 46<br />

19 61 148 Hallstahammar 171,1 7 528 7 647 15 175 89<br />

19 60 242 Kungsör 203,3 4 095 3 994 8 089 40<br />

19 83 100 Köping 607,8 12 433 12 472 24 905 41<br />

19 62 267 Norberg 419,7 2 886 2 837 5 723 14<br />

19 81 114 Sala 1 174,7 10 744 10 791 21 535 18<br />

19 04 279 Skinnskatteberg 662,2 2 276 2 169 4 445 7<br />

19 07 216 Surahammar 345,0 5 060 4 889 9 949 29<br />

19 80 6 Västerås 962,8 68 143 69 064 137 207 143<br />

20 Dalarnas län 28 196,8 138 825 138 222 277 047 10<br />

20 84 112 Avesta 615,7 10 857 10 726 21 583 35<br />

20 81 47 Borlänge 586,7 24 834 24 417 49 251 84<br />

20 80 40 Falun 2 051,9 27 651 28 393 56 044 27<br />

20 26 213 Gagnef 769,1 5 147 4 950 10 097 13<br />

20 83 149 Hedemora 839,9 7 573 7 591 15 164 18<br />

20 29 145 Leksand 1 225,9 7 602 7 687 15 289 12<br />

20 85 97 Ludvika 1 498,9 12 963 12 847 25 810 17<br />

20 23 208 Malung-Sälen 4 105,8 5 274 5 082 10 356 3<br />

20 62 119 Mora 2 828,1 10 024 10 129 20 153 7<br />

20 34 254 Orsa 1 742,3 3 490 3 432 6 922 4<br />

20 31 199 Rättvik 1 932,0 5 347 5 464 10 811 6<br />

20 61 201 Smedjebacken 953,9 5 432 5 283 10 715 11<br />

20 82 197 Säter 573,9 5 499 5 341 10 840 19<br />

20 21 257 Vansbro 1 548,7 3 448 3 357 6 805 4<br />

20 39 247 Älvdalen 6 917,3 3 684 3 523 7 207 1<br />

21 Gävleborgs län 18 200,2 138 160 138 348 276 508 15<br />

21 83 92 Bollnäs 1 821,3 13 047 13 201 26 248 14<br />

21 80 17 Gävle 1 615,1 47 053 48 002 95 055 59<br />

21 04 220 Hofors 411,1 4 973 4 768 9 741 24<br />

21 84 68 Hudiksvall 2 497,5 18 281 18 568 36 849 15<br />

21 61 125 Ljusdal 5 288,6 9 586 9 479 19 065 4<br />

21 32 224 Nordanstig 1 380,1 4 941 4 670 9 611 7<br />

21 01 264 Ockelbo 1 069,6 2 989 2 947 5 936 6<br />

21 21 191 Ovanåker 1 883,5 5 794 5 646 11 440 6<br />

80 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.16<br />

Befolkning<br />

Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december 2010 enligt<br />

indelningen den 1 januari 2011 samt kommunernas rangordning efter<br />

folkmängd (forts.)<br />

Kod<br />

Rangordning<br />

Kommun Landareal 1 ,<br />

Folkmängd Invånare<br />

km 2 per km 2 .<br />

Män Kvinnor Totalt<br />

21 81 66 Sandviken 1 167,4 18 616 18 300 36 916 32<br />

21 82 98 Söderhamn 1 064,9 12 880 12 767 25 647 24<br />

22 Västernorrlands län 21 684,5 121 127 121 498 242 625 11<br />

22 80 102 Härnösand 1 064,5 12 114 12 497 24 611 23<br />

22 82 126 Kramfors 1 705,5 9 554 9 357 18 911 11<br />

22 83 118 Sollefteå 5 428,1 10 167 10 088 20 255 4<br />

22 81 16 Sundsvall 3 208,7 47 503 48 229 95 732 30<br />

22 62 132 Timrå 788,0 9 094 8 896 17 990 23<br />

22 60 215 Ånge 3 068,1 5 136 4 917 10 053 3<br />

22 84 42 Örnsköldsvik 6 421,0 27 559 27 514 55 073 9<br />

23 Jämtlands län 49 343,1 63 353 63 338 126 691 3<br />

23 26 245 Berg 5 753,5 3 769 3 583 7 352 1<br />

23 05 255 Bräcke 3 428,9 3 598 3 287 6 885 2<br />

23 61 205 Härjedalen 11 364,3 5 338 5 116 10 454 1<br />

23 09 157 Krokom 6 218,2 7 422 7 113 14 535 2<br />

23 03 269 Ragunda 2 526,2 2 821 2 769 5 590 2<br />

23 13 185 Strömsund 10 566,8 6 259 5 926 12 185 1<br />

23 21 210 Åre 7 262,8 5 253 5 021 10 274 1<br />

23 80 36 Östersund 2 220,5 28 893 30 523 59 416 27<br />

24 Västerbottens län 55 189,7 130 308 128 978 259 286 5<br />

24 03 290 Bjurholm 1 315,6 1 274 1 186 2 460 2<br />

24 25 288 Dorotea 2 795,1 1 495 1 383 2 878 1<br />

24 81 180 Lycksele 5 560,4 6 146 6 230 12 376 2<br />

24 18 285 Malå 1 608,7 1 632 1 642 3 274 2<br />

24 01 250 Nordmaling 1 238,7 3 625 3 473 7 098 6<br />

24 17 280 Norsjö 1 751,4 2 193 2 111 4 304 2<br />

24 09 256 Robertsfors 1 301,8 3 482 3 349 6 831 5<br />

24 82 28 Skellefteå 6 858,7 35 949 35 692 71 641 10<br />

24 22 289 Sorsele 2 7 465,0 1 429 1 307 2 736 0<br />

24 21 263 Storuman 7 378,5 3 123 2 997 6 120 1<br />

24 80 11 Umeå 2 331,4 57 769 57 704 115 473 50<br />

24 62 248 Vilhelmina 8 120,2 3 643 3 492 7 135 1<br />

24 04 271 Vindeln 2 650,7 2 756 2 751 5 507 2<br />

24 60 238 Vännäs 533,2 4 217 4 197 8 414 16<br />

24 63 287 Åsele 4 277,0 1 575 1 464 3 039 1<br />

25 Norrbottens län 98 249,0 126 126 122 483 248 609 3<br />

25 06 286 Arjeplog 2 12 804,5 1 631 1 530 3 161 0<br />

25 05 260 Arvidsjaur 5 699,1 3 308 3 221 6 529 1<br />

25 82 88 Boden 4 043,0 13 674 13 797 27 471 7<br />

25 23 128 Gällivare 15 825,2 9 530 8 895 18 425 1<br />

25 83 214 Haparanda 927,3 5 132 4 927 10 059 11<br />

25 10 275 Jokkmokk 2 17 735,4 2 639 2 531 5 170 0<br />

25 14 134 Kalix 1 815,0 8 552 8 188 16 740 9<br />

25 84 109 Kiruna 19 371,1 11 808 11 136 22 944 1<br />

25 80 27 Luleå 2 110,0 37 484 36 694 74 178 35<br />

25 21 262 Pajala 7 916,5 3 300 2 982 6 282 1<br />

25 81 55 Piteå 3 111,8 20 433 20 459 40 892 13<br />

25 60 240 Älvsbyn 1 712,7 4 227 4 108 8 335 5<br />

25 13 284 Överkalix 2 792,0 1 855 1 756 3 611 1<br />

25 18 277 Övertorneå 2 381,4 2 553 2 259 4 812 2<br />

Hela riket 1 <strong>Sweden</strong> 1 410 335,4 4 690 244 4 725 326 9 415 570 23<br />

1) Nya arealberäkningar för hela riket genomfördes per 2000-01-01. Därefter har uppgifterna uppdaterats för de kommuner som berörts av<br />

gränsjusteringar m.m. Vissa s.k. enklaver har bara kunnat fördelas på län och inte kommuner. Länssiffrorna kan därför vara större än<br />

summan av kommunuppgifterna. Liknande gäller uppgiften för riket. Samtliga enklaver ingår i rikssiffran, men inte i länssiffrorna.<br />

From 2000 there are new estimates of the land area. Undistributed land area is included in the sum for each county and also in the sum for<br />

<strong>Sweden</strong>.<br />

2) Sorsele har 0,37, Jokkmokk 0,29 och Arjeplog 0,25 invånare/km 2 .<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie MI 65 SM 0201 (www.scb.se/MI0802); SCB:s Kommunarealregister;<br />

Statistikdatabasen: Befolkning.<br />

Statistiska centralbyrån 81


Befolkning Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.17<br />

Folkmängd i de största kommunerna den 31 december enligt<br />

indelningen den 1 januari 2011<br />

Population of the largest municipalities<br />

Kommun Municipality 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010<br />

Stockholm 745 936 808 294 744 912 647 214 674 452 750 348 847 073<br />

Göteborg 370 832 423 983 465 527 431 273 433 042 466 990 513 751<br />

Malmö 198 856 234 453 264 563 233 803 233 887 259 579 298 963<br />

Uppsala 88 816 99 990 124 504 137 708 156 376 177 355 197 787<br />

Linköping 83 641 93 501 104 646 112 600 122 268 133 168 146 416<br />

Västerås 73 729 91 899 116 725 117 487 119 761 126 328 137 207<br />

Örebro 89 899 96 822 111 304 110 286 114 042 124 207 135 460<br />

Norrköping 110 222 113 059 120 959 119 238 120 522 122 199 130 050<br />

Helsingborg 86 195 90 711 100 396 101 956 109 267 117 737 129 177<br />

Jönköping 87 696 95 920 107 698 107 561 111 486 117 095 127 382<br />

Umeå 46 282 54 415 69 547 81 088 91 258 104 512 115 473<br />

Lund 47 838 53 246 69 073 78 487 87 681 98 948 110 488<br />

Borås 84 000 93 144 102 329 95 389 94 156 96 883 103 294<br />

Huddinge 21 086 29 466 54 732 66 570 73 829 84 535 97 453<br />

Eskilstuna 75 741 80 849 94 009 90 354 89 765 88 408 96 311<br />

Sundsvall 76 657 83 190 90 795 94 742 93 808 93 126 95 732<br />

Gävle 71 413 79 262 84 500 87 378 88 568 90 742 95 055<br />

Halmstad 57 689 62 004 70 616 76 042 80 061 85 200 91 800<br />

Nacka 25 614 32 738 48 035 57 229 64 056 74 974 90 108<br />

Södertälje 35 655 43 901 71 157 73 757 74 889 77 882 86 246<br />

Karlstad 54 865 62 483 72 456 74 068 76 467 80 323 85 753<br />

Växjö 43 516 46 344 59 019 64 661 69 547 73 901 83 005<br />

Botkyrka 8 939 13 688 26 673 65 218 68 542 73 097 82 608<br />

Kristianstad 64 620 62 476 65 255 68 883 71 750 74 161 79 543<br />

Haninge 9 528 15 812 45 001 58 541 62 797 69 644 77 054<br />

Kungsbacka 16 922 18 475 29 007 43 536 54 220 65 113 75 025<br />

Luleå 40 174 48 528 58 878 66 834 68 412 71 652 74 178<br />

Skellefteå 73 715 73 541 71 402 74 210 75 258 72 476 71 641<br />

Solna 37 311 50 969 55 556 50 441 51 841 56 605 68 144<br />

Järfälla 7 269 19 187 49 261 53 321 56 359 60 471 66 211<br />

Sollentuna 18 631 25 145 37 723 45 868 51 377 58 048 64 630<br />

Karlskrona 63 668 61 269 59 209 60 141 59 054 60 564 64 032<br />

Täby 10 343 21 413 38 406 47 105 56 714 60 197 63 789<br />

Kalmar 44 912 47 732 52 637 52 846 56 206 59 308 62 815<br />

Mölndal 25 402 31 315 44 769 47 788 52 028 56 137 60 973<br />

Östersund 43 400 47 016 49 750 55 810 58 317 58 249 59 416<br />

Varberg 33 357 33 959 38 955 44 164 49 018 52 648 58 084<br />

Gotland 59 054 54 196 53 722 55 346 57 108 57 313 57 269<br />

Norrtälje 36 933 36 112 38 238 40 842 46 165 52 611 56 080<br />

Falun 41 926 45 004 46 572 50 597 53 748 54 426 56 044<br />

Trollhättan 32 586 40 043 48 626 49 600 51 047 52 891 55 248<br />

Örnsköldsvik 60 143 61 473 60 374 60 552 59 379 55 702 55 073<br />

Uddevalla 34 533 44 960 47 725 46 032 47 345 48 971 51 868<br />

Nyköping 39 875 42 643 46 772 47 262 47 481 49 063 51 644<br />

Skövde 33 109 37 219 43 586 46 007 47 529 49 313 51 402<br />

Hässleholm 42 854 43 448 46 602 48 854 49 106 48 580 50 107<br />

Borlänge 32 424 39 398 43 854 46 794 46 671 47 206 49 251<br />

Lidingö 20 798 29 473 36 174 37 390 38 399 40 584 44 017<br />

Tyresö 3 169 6 012 27 112 31 061 33 973 39 071 42 947<br />

Trelleborg 33 020 33 323 36 044 34 445 35 997 38 429 42 219<br />

Motala 39 861 40 471 41 175 41 965 41 994 42 175 41 955<br />

Landskrona 32 562 35 110 37 690 36 493 36 340 37 728 41 724<br />

Kungälv 14 161 16 086 24 242 29 702 33 772 37 191 41 241<br />

Falkenberg 30 148 30 310 31 804 34 912 37 622 38 817 41 008<br />

Piteå 28 936 30 047 32 800 38 402 40 034 40 363 40 892<br />

Sigtuna 7 854 10 721 26 062 28 276 31 485 35 001 39 990<br />

Enköping 27 899 27 849 31 875 32 720 34 862 36 606 39 759<br />

Österåker 5 945 7 413 15 527 25 631 30 230 34 427 39 521<br />

Ängelholm 23 069 24 557 26 009 29 813 34 149 37 312 39 394<br />

Upplands Väsby 6 156 8 865 19 032 31 961 35 963 37 576 39 289<br />

Sundbyberg 24 488 27 068 28 085 25 717 31 308 33 868 38 633<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: SCB Befolkningsstatistik (www.scb.se/BE0101).<br />

82 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.18<br />

Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder i ettårsklasser<br />

den 31 december 2010<br />

Population by sex, civil status, age by single year<br />

Befolkning<br />

Ålder<br />

Age<br />

Ogifta<br />

Single<br />

Män<br />

Men<br />

Kvinnor<br />

Women<br />

Gifta 1<br />

Änklingar, änkor 2<br />

Skilda 3<br />

Married 1 Widowed 2 Divorced 3<br />

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor<br />

Hela<br />

antalet<br />

Total<br />

0 59 496 56 414 – – – – – – 115 910<br />

1 58 366 55 057 – – – – – – 113 423<br />

2 57 606 54 111 – – – – – – 111 717<br />

3 56 944 53 710 – – – – – – 110 654<br />

4 56 519 53 565 – – – – – – 110 084<br />

5 54 366 51 764 – – – – – – 106 130<br />

6 54 549 51 557 – – – – – – 106 106<br />

7 53 547 50 945 – – – – – – 104 492<br />

8 51 884 49 578 – – – – – – 101 462<br />

9 50 102 47 365 – – – – – – 97 467<br />

10 50 016 47 101 – – – – – – 97 117<br />

11 48 645 46 349 – – – – – – 94 994<br />

12 49 552 46 500 – – – – – – 96 052<br />

13 49 897 47 367 – – – – – – 97 264<br />

14 52 223 49 864 – – – – – – 102 087<br />

15 56 659 53 413 – – – – – – 110 072<br />

16 61 106 58 129 – 1 – – – – 119 236<br />

17 64 080 60 737 2 7 – 1 – – 124 827<br />

18 67 406 63 092 44 292 – – – 1 130 835<br />

19 68 653 63 596 220 1 133 – – 4 29 133 635<br />

20 68 592 63 756 538 2 038 1 5 22 79 135 031<br />

21 64 656 59 442 869 2 973 1 6 46 227 128 220<br />

22 63 132 57 179 1 432 4 179 4 10 103 370 126 409<br />

23 59 284 53 769 2 120 5 265 8 11 188 582 121 227<br />

24 58 536 51 495 3 167 6 854 3 16 299 759 121 129<br />

25 56 579 48 500 4 490 8 508 8 18 440 1 031 119 574<br />

26 53 516 44 749 5 797 10 439 10 26 610 1 271 116 418<br />

27 50 960 41 690 7 360 12 383 10 25 763 1 547 114 738<br />

28 49 069 39 797 9 587 14 570 14 41 976 1 747 115 801<br />

29 46 421 37 548 11 383 16 785 14 40 1 217 1 984 115 392<br />

30 44 959 35 513 14 433 20 268 19 62 1 553 2 363 119 170<br />

31 41 883 32 439 16 075 21 738 21 65 1 659 2 695 116 575<br />

32 37 996 29 354 17 920 23 121 22 71 1 902 2 944 113 330<br />

33 36 612 28 129 20 183 24 844 23 117 2 178 3 267 115 353<br />

34 35 364 27 107 22 022 26 590 36 108 2 532 3 682 117 441<br />

35 34 602 26 672 24 741 28 952 33 156 2 892 4 300 122 348<br />

36 34 504 26 360 27 150 31 395 43 140 3 312 4 903 127 807<br />

37 32 282 24 938 28 153 31 737 50 178 3 634 5 346 126 318<br />

38 31 338 24 285 29 604 32 708 55 195 4 292 6 180 128 657<br />

39 30 240 23 422 30 440 33 080 65 237 4 554 6 714 128 752<br />

40 27 911 21 626 30 664 32 842 84 265 4 908 7 317 125 617<br />

41 26 578 20 634 30 712 32 087 94 312 5 558 7 864 123 839<br />

42 27 265 21 186 31 787 33 283 99 355 6 393 8 989 129 357<br />

43 28 132 22 006 33 721 34 342 132 387 7 434 9 954 136 108<br />

44 27 987 21 618 33 881 34 361 144 411 8 103 10 800 137 305<br />

45 26 762 20 634 34 419 34 533 158 571 8 892 11 659 137 628<br />

46 25 717 20 383 34 182 34 351 184 552 9 546 12 271 137 186<br />

47 23 489 17 925 32 160 32 200 206 623 9 543 11 717 127 863<br />

48 21 537 16 693 30 619 30 743 191 678 9 488 11 891 121 840<br />

49 20 370 15 363 29 793 30 189 202 732 9 555 11 806 118 010<br />

50 19 055 14 342 29 771 30 530 227 883 9 671 11 876 116 355<br />

51 18 654 13 614 30 270 30 899 293 919 10 109 12 180 116 938<br />

52 17 651 13 224 30 560 31 070 294 1 022 10 296 12 138 116 255<br />

53 16 871 12 602 31 239 32 090 381 1 257 10 560 12 527 117 527<br />

54 16 273 11 902 32 070 32 174 418 1 369 10 925 12 527 117 658<br />

55 15 299 11 210 31 566 32 575 476 1 597 10 734 12 278 115 735<br />

56 14 172 10 318 31 556 32 161 542 1 715 10 528 12 026 113 018<br />

57 14 022 9 879 32 534 33 096 608 1 919 10 988 12 518 115 564<br />

58 12 952 9 423 32 889 33 065 708 2 279 10 758 12 229 114 303<br />

59 12 322 8 831 32 777 32 984 798 2 396 10 468 12 243 112 819<br />

Statistiska centralbyrån 83


Befolkning Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.18<br />

Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder i ettårsklasser<br />

den 31 december 2010 (forts.)<br />

Ålder Ogifta Gifta 1 Änklingar, änkor 2 Skilda 3 Hela<br />

antalet<br />

Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Total<br />

Män<br />

Men<br />

Kvinnor<br />

Women<br />

60 11 740 8 401 35 268 34 629 924 2 844 10 833 12 572 117 211<br />

61 11 415 8 201 36 833 36 218 1 067 3 242 10 991 13 119 121 086<br />

62 11 012 7 761 38 321 37 367 1 311 3 956 11 309 13 697 124 734<br />

63 10 488 7 071 38 909 37 771 1 401 4 328 11 451 13 751 125 170<br />

64 10 085 6 555 39 310 37 531 1 709 5 091 11 717 13 946 125 944<br />

65 9 093 5 919 39 686 37 004 1 925 5 451 11 279 13 593 123 950<br />

66 8 104 5 257 39 233 35 716 2 112 6 207 10 948 13 217 120 794<br />

67 6 951 4 591 36 385 33 176 2 212 6 525 10 012 12 233 112 085<br />

68 5 765 3 931 33 650 29 692 2 253 6 583 9 075 10 869 101 818<br />

69 4 994 3 270 28 874 25 433 2 076 6 825 7 929 9 637 89 038<br />

70 4 384 2 995 27 116 23 870 2 219 7 125 7 398 8 864 83 971<br />

71 4 007 2 849 26 685 23 515 2 440 7 964 7 171 8 590 83 221<br />

72 3 476 2 692 25 283 21 962 2 564 8 609 6 356 7 800 78 742<br />

73 3 287 2 311 23 499 20 129 2 473 9 184 5 717 7 010 73 610<br />

74 2 869 2 203 22 048 18 735 2 674 9 750 5 167 6 625 70 071<br />

75 2 675 1 996 20 279 16 783 2 895 10 210 4 726 5 883 65 447<br />

76 2 380 1 966 18 836 15 552 2 798 10 884 4 132 5 434 61 982<br />

77 2 248 1 843 17 633 13 857 3 076 11 602 3 721 5 307 59 287<br />

78 2 195 1 721 17 392 13 645 3 429 12 858 3 292 4 906 59 438<br />

79 2 028 1 686 16 146 12 236 3 460 13 691 2 968 4 673 56 888<br />

80 1 945 1 708 15 133 11 338 3 761 14 615 2 810 4 341 55 651<br />

81 1 756 1 629 13 431 9 986 3 748 14 727 2 384 3 574 51 235<br />

82 1 716 1 557 12 816 8 995 3 900 15 531 2 058 3 515 50 088<br />

83 1 430 1 398 11 071 7 469 3 858 15 554 1 733 2 963 45 476<br />

84 1 295 1 423 10 100 6 314 4 019 15 829 1 477 2 780 43 237<br />

85 1 198 1 382 8 754 5 428 4 074 15 599 1 292 2 624 40 351<br />

86 1 000 1 215 7 574 4 247 3 792 15 433 1 051 2 276 36 588<br />

87 811 1 172 6 636 3 432 3 779 14 669 900 1 889 33 288<br />

88 726 1 094 5 028 2 493 3 425 13 494 716 1 622 28 598<br />

89 618 1 036 4 225 2 090 3 412 13 129 563 1 576 26 649<br />

90 451 920 3 382 1 514 3 092 12 227 443 1 281 23 310<br />

91 322 598 2 069 859 2 247 8 659 263 831 15 848<br />

92 243 524 1 397 521 1 795 7 139 190 638 12 447<br />

93 161 436 959 323 1 477 5 964 140 505 9 965<br />

94 113 349 588 215 1 099 4 474 97 407 7 342<br />

95 80 266 355 131 753 3 406 44 241 5 276<br />

96 60 220 225 74 580 2 576 45 220 4 000<br />

97 36 162 129 44 385 1 899 29 132 2 816<br />

98 21 133 79 23 252 1 291 11 95 1 905<br />

99 11 71 36 9 154 834 7 53 1 175<br />

100– 15 130 44 26 180 1 170 6 88 1 659<br />

S:a 2 598 364 1 600 317 101 479 390 084 9 415 570<br />

All 2 250 413 1 599 787 372 918 502 208<br />

1) Inkl. de som registrerat partnerskap. Including persons who have registered partnerships.<br />

2) Inkl. de som är efterlevande partner. Including those who are surviving partners.<br />

3) Inkl. de som avregistrerat partnerskap. Including persons who have dissolved partnerships.<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: SCB (www.scb.se/BE0101); Statistikdatabasen: Befolkning.<br />

84 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.19<br />

Ålder<br />

Age<br />

Beräknad folkmängd i tusental till och med år 2060<br />

Population projections<br />

Samtliga 1<br />

Total<br />

Befolkning<br />

2011 2020 2030 2040 2050 2060<br />

0– 4 570,3 588,5 556,0 562,7 587,6 575,5<br />

5– 9 531,1 587,6 592,2 553,2 587,6 591,4<br />

10–14 486,2 581,5 601,3 570,1 576,7 600,5<br />

15–19 591,5 539,8 603,7 608,6 570,8 604,5<br />

20–24 652,5 526,4 609,3 629,4 599,8 606,3<br />

25–29 596,7 676,1 592,4 653,9 659,0 623,7<br />

30–34 585,7 690,5 581,3 659,6 680,0 652,5<br />

35–39 626,0 619,6 699,5 621,0 681,4 686,6<br />

40–44 645,5 603,0 696,5 593,6 670,5 691,4<br />

45–49 662,1 642,6 617,9 698,0 622,9 683,2<br />

50–54 584,2 649,7 596,1 686,4 588,3 664,3<br />

55–59 574,2 628,9 627,2 601,6 681,4 609,9<br />

60–64 597,3 562,5 625,0 574,1 661,5 569,3<br />

65–69 578,3 535,1 591,7 592,5 568,7 647,3<br />

70–74 401,3 549,5 509,9 571,2 527,0 610,6<br />

75–79 306,4 455,9 454,7 511,4 516,7 499,3<br />

80–84 244,6 279,8 409,5 391,4 446,3 418,4<br />

85–89 163,1 161,7 261,4 270,1 314,9 324,4<br />

90–94 72,6 74,8 92,4 141,1 140,9 165,4<br />

95–99 15,5 20,0 21,1 36,9 38,4 47,1<br />

100– 1,8 2,7 3,1 3,9 6,1 6,3<br />

Totalt Total 9 486,9 9 976,3 10 342,0 10 530,7 10 726,4 10 877,8<br />

Ålder Män 1<br />

Men<br />

2011 2020 2030 2040 2050 2060<br />

0– 4 293,4 302,8 286,0 289,5 302,3 296,0<br />

5– 9 272,3 302,2 304,6 284,5 302,2 304,1<br />

10–14 250,0 299,0 309,3 293,2 296,6 308,8<br />

15–19 303,9 277,3 310,8 313,3 293,9 311,2<br />

20–24 333,9 270,5 313,5 324,1 308,7 312,1<br />

25–29 307,4 349,4 306,7 339,3 342,0 323,7<br />

30–34 299,7 357,0 303,1 344,1 355,0 340,7<br />

35–39 318,4 320,0 363,3 323,3 355,5 358,3<br />

40–44 327,6 307,8 359,1 308,4 348,7 359,8<br />

45–49 337,2 325,5 317,1 360,2 322,3 354,3<br />

50–54 295,2 328,7 302,4 351,3 303,3 343,1<br />

55–59 288,7 317,8 315,8 306,3 349,1 313,4<br />

60–64 297,4 282,0 314,1 289,4 336,5 291,8<br />

65–69 287,6 265,2 296,2 296,4 287,7 329,8<br />

70–74 193,6 267,5 251,4 283,6 263,2 308,1<br />

75–79 138,9 217,6 218,6 250,4 254,0 249,1<br />

80–84 100,6 124,5 188,3 184,7 213,8 203,0<br />

85–89 59,2 63,4 111,9 118,2 142,2 148,3<br />

90–94 21,7 24,0 33,4 53,4 55,5 66,8<br />

95–99 3,4 4,8 5,7 11,1 11,8 15,1<br />

100– 0,3 0,4 0,5 0,8 1,2 1,3<br />

Totalt 4 730,5 5 007,2 5 211,6 5 325,6 5 445,6 5 538,9<br />

Statistiska centralbyrån 85


Befolkning Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.19<br />

Beräknad folkmängd i tusental till och med år 2060 (forts.)<br />

Ålder Kvinnor 1<br />

Women<br />

2011 2020 2030 2040 2050 2060<br />

0– 4 276,9 285,7 269,9 273,2 285,3 279,4<br />

5– 9 258,8 285,4 287,6 268,7 285,4 287,2<br />

10–14 236,2 282,5 292,0 276,9 280,1 291,7<br />

15–19 287,6 262,5 292,9 295,2 277,0 293,3<br />

20–24 318,6 255,9 295,8 305,4 291,1 294,2<br />

25–29 289,3 326,7 285,7 314,6 317,0 300,0<br />

30–34 286,0 333,6 278,2 315,5 325,0 311,8<br />

35–39 307,5 299,6 336,2 297,7 325,9 328,4<br />

40–44 317,8 295,2 337,4 285,2 321,8 331,6<br />

45–49 324,9 317,1 300,9 337,8 300,6 328,9<br />

50–54 289,0 321,0 293,7 335,1 285,0 321,2<br />

55–59 285,5 311,1 311,4 295,3 332,2 296,5<br />

60–64 299,9 280,5 310,9 284,6 325,0 277,5<br />

65–69 290,7 269,9 295,5 296,1 280,9 317,4<br />

70–74 207,8 282,0 258,5 287,6 263,8 302,5<br />

75–79 167,6 238,3 236,1 261,1 262,7 250,1<br />

80–84 144,0 155,4 221,2 206,7 232,5 215,5<br />

85–89 103,9 98,3 149,5 151,8 172,8 176,2<br />

90–94 50,8 50,8 59,0 87,7 85,3 98,6<br />

95–99 12,1 15,2 15,4 25,9 26,6 32,0<br />

100– 1,5 2,3 2,6 3,2 4,8 4,9<br />

Totalt 4 756,4 4 969,0 5 130,4 5 205,2 5 280,8 5 338,9<br />

1) Uppgifterna, som avser den 31 december varje år, har erhållits genom en framskrivning av folkmängden den 31 december 2010.<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: SCB Statistiska meddelanden, serie BE 18: Sveriges framtida befolkning 2011–2060 (www.scb.se/BE0401);<br />

Statistikdatabasen: Befolkning.<br />

86 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.20<br />

Befolkning<br />

Antal hushåll i Sverige enligt olika beräkningsmetoder<br />

Number of households in <strong>Sweden</strong> estimated with different methods<br />

Hushållstyp 1 Type of household 1<br />

Ålder efter referensperson/<br />

hushållsföreståndare<br />

Age of reference person/<br />

head of household<br />

Hushåll<br />

Households<br />

Familjeenheter<br />

Family units<br />

FoB 90 2 Kosthushåll 3<br />

Enligt HEK 4<br />

Census 2 Housekeeping units 3 According to the Income<br />

Distribution Survey (HEK) 4<br />

Enligt folkbokföring<br />

According to national<br />

registration<br />

1990 2009 2009 2009<br />

Ensamstående utan barn<br />

Single persons without children<br />

Män Men 683 895 1 140 805 + 41 531 1 496 677 + 41 672 1 349 667<br />

18–24 år years 94 630 159 623 + 17 239 406 381 + 20 542 158 683<br />

25–64 år 426 635 759 498 + 35 323 859 689 + 35 841 928 468<br />

65–74 år 81 532 112 468 + 14 454 117 530 + 14 609 138 406<br />

75– år 81 098 109 216 + 10 189 113 077 + 10 279 124 110<br />

Kvinnor Women 829 586 1 106 715 + 38 690 1 408 552 + 39 367 1 337 828<br />

18–24 år 82 106 147 245 + 16 680 342 003 + 19 505 167 525<br />

25–64 år 311 850 481 602 + 28 545 572 017 + 29 389 642 207<br />

65–74 år 176 545 160 695 + 16 811 166 967 + 16 966 191 212<br />

75– år 259 085 317 173 + 15 606 327 565 + 15 657 336 884<br />

Båda könen Both sexes 1 513 481 2 247 520 + 51 684 2 905 229 + 48 366 2 687 495<br />

18–24 år 176 736 306 868 + 23 705 748 384 + 26 837 326 208<br />

25–64 år 738 485 1 241 100 + 43 220 1 431 706 + 43 463 1 570 675<br />

65–74 år 258 077 273 163 + 21 954 284 497 + 22 156 329 618<br />

75– år 340 183 426 389 + 16 679 440 642 + 16 670 460 994<br />

Två sammanboende utan barn<br />

Two cohabiting persons without children 975 700 1 030 462 + 25 718 1 193 477 + 25 843 820 667<br />

18–24 år 43 885 28 967 + 5 241 29 146 + 5 247 2 883<br />

25–64 år 503 690 561 301 + 21 125 709 850 + 21 924 351 117<br />

65–74 år 265 596 265 760 + 15 166 276 910 + 15 333 275 935<br />

75– år 162 529 174 435 + 8 724 177 571 + 8 757 190 732<br />

Ensamstående med barn<br />

Single persons with children<br />

Yngsta barnet 0–17 år Youngest child 183 868 247 052 + 20 296 247 052 + 20 296 262 882<br />

Yngsta barnet 18–24 år . . 76 584 + 8 102 . . 91 053<br />

Yngsta barnet 0–24 år . . 323 636 + 21 612 . . 353 935<br />

Därav män med Of whom men with<br />

Yngsta barnet 0–17 år 33 661 52 324 + 9 541 52 593 + 9 555 53 255<br />

Yngsta barnet 18–24 år . . 25 701 + 4 812 . . 27 369<br />

Yngsta barnet 0–24 år . . 78 025 + 10 649 . . 80 624<br />

Därav kvinnor med Of whom women with<br />

Yngsta barnet 0–17 år 150 207 194 728 + 18 074 194 459 + 18 067 209 627<br />

Yngsta barnet 18–24 år . . 50 883 + 6 573 . . 63 684<br />

Yngsta barnet 0–24 år . . 245 611 + 19 091 . . 273 311<br />

Sammanboende Cohabiting persons<br />

Yngsta barnet 0–17 år 838 307 820 884 + 23 541 820 884 + 23 541 836 255<br />

Yngsta barnet 18–24 år . . 128 554 + 8 479 . . 138 031<br />

Yngsta barnet 0–24 år . . 949 438 + 23 689 . . 974 286<br />

1 barn 0–17 år 336 378 325 505 + 15 879 325 505 + 15 879 321 844<br />

2 barn 0–17 år 350 928 365 016 + 17 550 365 016 + 17 550 378 793<br />

3+ barn 0–17 år 151 001 130 363 + 11 035 130 363 + 11 035 135 618<br />

Ensamstående med övriga boende<br />

Households with two or more single<br />

persons not co-living 135 356 43 695 + 6 077 . . 52 591<br />

Sammanboende med övriga boende<br />

Cohabiting and not cohabiting persons in<br />

the same household 183 261 33 519 + 4 540 . . 52 545<br />

Hushåll yngre än 18 år 5<br />

Households younger than 18 years 5 . . . . . . 6 570<br />

Samtliga Total 3 829 973 4 628 271 + 32 334 5 166 642 + 8 441 4 948 089<br />

1) Personer boende på institution ingår inte i beräkningarna. Private households only. Persons living in institutions are excluded.<br />

2) Folk- och bostadsräkningen 1990 (FoB 90) avser bostadshushåll. Barn avgränsas med ålder 0–17 år. In the census the numbers refer<br />

to dwelling households and children 0–17 years of age.<br />

3) Alla personer som den 31 december bor i samma bostad och har gemensam ekonomi och kosthållning utgör ett kosthushåll. A housekeeping<br />

unit is a household of individuals who live together in the same dwelling, prepare and have meals together, and who share the<br />

housekeeping.<br />

4) Undersökningen om Hushållens ekonomi, HEK, tidigare Inkomstfördelningsundersökningen, HINK.<br />

5) Enpersonshushåll och sammanboende yngre än 18 år. Households with inhabitants younger than 18 years.<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: SCB Hushållens ekonomi (HEK) 2009 (www.scb.se/HE0103).<br />

Statistiska centralbyrån 87


Befolkning Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.21<br />

Antal hushåll efter antal boende och antal barn den 1 november<br />

1990 och den 31 december 2000 och 2009<br />

Number of households by numbers of persons and children<br />

Hushållstyp<br />

Type of household<br />

Hushåll 1<br />

Households 1<br />

FoB 90 2<br />

Kosthushåll 3<br />

Census 2 Housekeeping units 3<br />

1990 2000 2009<br />

Hushåll efter antal boende<br />

Households by number of inhabitants 3 829 973 4 363 284 + 30 688 4 628 271 + 32 334<br />

1 1 515 575 2 029 016 + 50 264 2 247 520 + 51 684<br />

2 1 189 600 1 211 063 + 29 101 1 250 702 + 29 210<br />

3 471 184 463 799 + 20 477 474 005 + 20 405<br />

4 452 965 454 003 + 19 244 472 172 + 19 129<br />

5+ 200 649 205 402 + 13 247 183 872 + 12 312<br />

Antal personer Number of persons 8 180 620 8 751 173 + 64 732 9 029 174 + 62 312<br />

Antal personer per hushåll<br />

Number of persons per household 2,14 2,01 + 0,02 1,95 + . .<br />

Hushåll efter antal barn 0–6 år<br />

Households by number of children, age 0–6 512 333 509 934 + 22 320 534 249 + 22 343<br />

1 330 270 344 229 + 19 093 348 686 + 18 745<br />

2 159 968 152 961 + 12 547 172 184 + 13 198<br />

3+ 22 095 12 743 + 3 734 13 379 + 3 691<br />

Hushåll efter antal barn 7–12 år<br />

Households by number of children, age 7–12 445 016 537 726 + 23 307 435 779 + 21 092<br />

1 333 739 366 916 + 19 900 324 840 + 18 661<br />

2 103 527 149 686 + 12 854 102 940 + 10 547<br />

3+ 7 750 21 125 + 4 905 7 999 + 2 936<br />

Hushåll efter antal barn 0–15 år<br />

Households by number of children, age 0–15 918 746 993 514 + 28 922 959 472 + 28 310<br />

1 426 130 426 527 + 21 311 450 484 + 21 325<br />

2 355 522 414 993 + 20 374 387 703 + 19 571<br />

3+ 137 094 151 995 + 12 739 121 286 + 11 383<br />

Hushåll efter antal barn 0–17 år<br />

Households by number of children, age 0–17 1 019 711 1 086 502 + 29 615 1 067 936 + 29 126<br />

1 452 992 448 957 + 21 708 472 749 + 21 590<br />

2 401 829 450 511 + 21 092 445 243 + 20 847<br />

3+ 164 890 187 034 + 14 060 149 944 + 12 505<br />

Hushåll efter antal barn 0–19 år<br />

Households by number of children, age 0–19 . . 1 159 506 + 29 580 1 174 961 + 29 178<br />

1 . . 470 036 + 21 927 495 485 + 21 825<br />

2 . . 476 650 + 21 298 500 390 + 21 384<br />

3+ . . 212 820 + 14 576 179 086 + 13 158<br />

Hushåll efter antal barn 20–29 år<br />

Households by number of children, age 20–29 . . 178 304 + 10 541 218 439 + 11 546<br />

1) Personer boende på institution ingår inte i beräkningarna. Private households only. Persons living in institutions are excluded.<br />

2) Folk- och bostadsräkningen 1990 (FoB 90) avser bostadshushåll. Barn avgränsas med ålder 0-17 år. In the census the numbers refer to<br />

dwelling households and children 0–17 years of age.<br />

3) Alla personer som den 31 december bor i samma bostad och har gemensam ekonomi och kosthållning utgör ett kosthushåll.<br />

A housekeeping unit is a household of individuals who live together in the same dwelling, prepare and have meals together, and who<br />

share the housekeeping.<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: SCB Hushållens ekonomi (HEK) 2009 (www.scb.se/HE0103).<br />

88 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Befolkning<br />

4.22 Namnärenden<br />

Applications for family and first names<br />

Ansökningar Applications 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Inkomna ansökningar Applications filed 6 482 6 917 7 516 7 619 7 750 7 257<br />

Godkända ansökningar Applications approved 5 794 6 396 6 408 6 969 6 688 7 020<br />

Gamla släktnamn Old family names 3 576 3 788 3 788 4 161 3 957 3 983<br />

Nya släktnamn New family names 1 018 1 237 1 141 1 259 1 164 1 315<br />

Förnamn First names 1 200 1 371 1 479 1 549 1 567 1 722<br />

Influtna avgifter för namnärenden, 1 000 kr<br />

Fees paid for family and first names 8 162 8 458 9 334 9 142 9 769 11 216<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: Patent- och registreringsverket (www.prv.se).<br />

4.23<br />

Skilsmässor efter makarnas medianålder, äktenskapets<br />

medianvaraktighet och barnantal<br />

Divorces by median age of spouses, median duration of marriage and<br />

number of children<br />

År<br />

Year<br />

Antal<br />

Number<br />

På 1 000 av<br />

medelfolkmängden<br />

gifta<br />

kvinnor 1<br />

Mannens<br />

ålder 2<br />

Age of<br />

husband<br />

Hustruns<br />

ålder 2<br />

Age of wife<br />

Äktenskapets<br />

varaktighet<br />

3<br />

Duration of<br />

marriage<br />

Antal barn under 18 år, %<br />

Number of children under 18 years, %<br />

0 1 2 3 4–<br />

1982 20 766 11,9 39,20 36,62 11,51 34,8 28,7 28,5 6,6 1,4<br />

1983 20 618 12,0 40,13 37,59 11,86 35,6 29,2 27,4 6,5 1,2<br />

1984 20 377 11,9 40,35 37,91 11,70 35,7 28,7 27,8 6,5 1,3<br />

1985 19 763 11,7 40,65 38,06 11,29 35,1 29,7 27,4 6,5 1,3<br />

1986 19 107 11,4 40,99 38,45 11,39 36,7 28,0 27,2 6,8 1,3<br />

1987 18 426 11,1 41,54 38,92 11,51 37,6 28,1 26,1 6,6 1,6<br />

1988 17 746 10,7 41,81 39,24 11,30 38,8 27,3 25,6 6,8 1,6<br />

1989 18 862 11,2 41,99 39,19 10,94 39,2 26,4 25,6 7,1 1,6<br />

1990 19 357 11,3 41,77 38,88 10,36 37,8 26,3 26,4 7,5 2,0<br />

1991 20 149 11,8 41,68 38,51 9,49 37,5 27,0 25,9 7,5 2,0<br />

1992 21 907 12,9 41,58 38,34 8,78 36,2 26,3 27,0 8,0 2,6<br />

1993 21 673 12,9 41,28 38,26 8,36 36,7 25,8 27,8 9,2 3,3<br />

1994 22 237 13,3 41,77 38,50 8,51 36,8 24,8 27,6 9,7 3,5<br />

1995 22 528 13,6 42,20 39,01 9,04 34,9 24,1 27,5 10,1 3,3<br />

1996 21 377 13,2 42,18 39,01 8,90 35,3 23,6 27,7 10,0 3,4<br />

1997 21 009 13,0 42,31 39,13 9,08 35,5 23,4 27,8 9,7 3,6<br />

1998 20 761 13,0 42,68 39,35 9,19 36,3 22,3 27,6 10,3 3,5<br />

1999 21 000 13,2 42,77 39,46 9,73 36,8 22,2 27,8 10,1 3,2<br />

2000 21 502 13,6 43,15 39,77 10,41 38,7 22,5 25,4 10,0 3,4<br />

2001 21 022 13,4 43,51 40,08 10,88 38,9 22,8 25,0 9,6 3,6<br />

2002 21 323 13,7 43,72 40,41 10,80 38,7 23,2 25,4 9,6 3,3<br />

2003 21 130 13,6 44,25 40,89 11,08 39,5 23,2 25,0 9,2 3,1<br />

2004 20 106 13,0 44,43 41,07 10,56 41,2 22,9 23,9 9,0 3,0<br />

2005 20 000 12,9 44,62 41,27 10,48 41,8 22,9 24,2 8,2 2,9<br />

2006 20 295 13,0 44,55 41,26 9,64 42,8 23,5 23,4 7,8 2,5<br />

2007 20 669 13,2 44,51 41,46 9,15 43,4 23,4 22,9 7,8 2,6<br />

2008 21 377 13,6 44,08 41,18 8,69 44,4 22,4 23,0 7,6 2,5<br />

2009 22 211 14,0 44,23 41,19 8,44 44,7 23,1 22,0 7,5 2,7<br />

2010 23 612 14,8 44,34 41,15 7,99 44,5 23,8 21,5 7,4 2,7<br />

1) Per 1 000 married women.<br />

2) Medianerna är beräknade på makarnas ålder vid äktenskapets upplösning.<br />

3) Medianerna är beräknade på antal år mellan vigselåret och upplösningsåret.<br />

Källa: SCB Befolkningsstatistik, del 4 t.o.m. 2003. Tabeller över Sveriges befolkning 2004–2009. (www.scb.se/BE0101).<br />

SCB Befolkningsstatistik 2010.<br />

Statistiska centralbyrån 89


Befolkning Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.24<br />

År<br />

Year<br />

Födda barn, summerad fruktsamhet<br />

Births, total fertility rate<br />

Levande födda<br />

Live births<br />

Pojkar<br />

Boys<br />

Flickor<br />

Girls<br />

Samtliga<br />

Total<br />

Barn till gifta<br />

kvinnor 1<br />

Summerad<br />

fruktsamhet<br />

Total fertility rate<br />

1991 63 729 60 008 123 737 64 108 2,117<br />

1992 63 193 59 655 122 848 62 077 2,090<br />

1993 60 329 57 669 117 998 58 509 1,997<br />

1994 57 329 54 928 112 257 54 330 1,890<br />

1995 53 214 50 208 103 422 48 653 1,738<br />

1996 48 660 46 637 95 297 43 949 1,606<br />

1997 46 511 43 991 90 502 41 557 1,532<br />

1998 45 940 43 088 89 028 40 370 1,511<br />

1999 45 230 42 943 88 173 39 422 1,503<br />

2000 46 620 43 821 90 441 40 404 1,547<br />

2001 47 138 44 328 91 466 40 710 1,570<br />

2002 49 187 46 628 95 815 42 137 1,653<br />

2003 51 114 48 043 99 157 43 625 1,718<br />

2004 51 975 48 953 100 928 44 937 1,752<br />

2005 52 036 49 310 101 346 45 108 1,769<br />

2006 54 483 51 430 105 913 47 093 1,854<br />

2007 55 259 52 162 107 421 48 602 1,879<br />

2008 56 352 52 949 109 301 49 469 1,907<br />

2009 57 564 54 237 111 801 50 967 1,935<br />

2010 59 385 56 256 115 641 53 010 1,985<br />

1) Children born to married women.<br />

Se Tabellanmärkning<br />

Källa: SCB Befolkningsstatistik, del 4 t.o.m. 2003. Tabeller över Sveriges befolkning 2004–2009. SCB Befolkningsstatistik<br />

2010. (www.scb.se/BE0101).<br />

90 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.25<br />

Döda och dödfödda<br />

Deaths and stillbirths<br />

Befolkning<br />

År<br />

Year<br />

Samtliga<br />

Total<br />

Barn under 1 år<br />

Infants under 1 year<br />

Dödfödda<br />

Stillbirths<br />

På 1 000 levande<br />

födda<br />

Per 1 000 live<br />

births<br />

Män<br />

Men<br />

Kvinnor<br />

Women<br />

Båda könen<br />

Both sexes<br />

Pojkar<br />

Boys<br />

Flickor<br />

Girls<br />

Pojkar Flickor Pojkar Flickor Samtliga<br />

Barn till<br />

gifta<br />

kvinnor 1<br />

Barn till<br />

ogifta<br />

kvinnor 2<br />

1984 48 505 41 978 90 483 350 251 7,24 5,51 204 177 381 196 185<br />

1985 50 044 43 988 94 032 366 300 7,21 6,29 188 200 388 199 189<br />

1986 49 551 43 744 93 295 346 259 6,60 5,23 210 213 423 208 215<br />

1987 49 338 43 969 93 307 358 283 6,68 5,53 206 206 412 195 217<br />

1988 50 417 46 326 96 743 380 272 6,57 5,01 220 202 422 205 217<br />

1989 47 845 44 265 92 110 392 278 6,57 4,94 216 207 423 191 232<br />

1990 49 054 46 107 95 161 421 318 6,62 5,27 241 202 443 229 214<br />

1991 49 144 46 058 95 202 421 340 6,61 5,67 234 230 464 220 244<br />

1992 48 454 46 256 94 710 378 279 5,98 4,68 197 199 396 180 216<br />

1993 49 047 47 961 97 008 331 240 5,49 4,16 203 197 400 201 199<br />

1994 46 585 45 259 91 844 280 219 4,88 3,99 185 163 348 174 174<br />

1995 47 601 46 354 93 955 250 179 4,70 3,57 182 168 350 180 170<br />

1996 47 118 47 015 94 133 204 173 4,19 3,71 174 156 330 154 176<br />

1997 46 710 46 616 93 326 190 138 4,09 3,14 149 165 314 127 187<br />

1998 46 619 46 652 93 271 186 130 4,05 3,02 166 155 321 154 167<br />

1999 46 579 48 147 94 726 184 113 4,07 2,63 168 157 325 139 186<br />

2000 45 675 47 786 93 461 186 123 3,99 2,81 170 169 339 144 195<br />

2001 45 431 48 321 93 752 189 145 4,01 3,27 185 152 337 148 189<br />

2002 45 780 49 229 95 009 172 141 3,50 3,02 176 163 339 165 174<br />

2003 45 338 47 623 92 961 184 124 3,60 2,58 171 176 347 140 207<br />

2004 43 914 46 618 90 532 171 143 3,29 2,92 148 170 318 135 183<br />

2005 44 788 46 922 91 710 131 115 2,52 2,33 145 156 301 133 168<br />

2006 44 177 47 000 91 177 165 132 3,03 2,57 159 160 319 131 188<br />

2007 43 970 47 759 91 729 148 120 2,68 2,30 158 168 326 151 175<br />

2008 44 060 47 389 91 449 141 131 2,50 2,47 199 197 396 177 219<br />

2009 43 692 46 388 90 080 148 130 2,57 2,4 234 217 451 210 241<br />

2010 43 900 46 587 90 487 160 134 2,68 2,38 231 195 426 191 235<br />

1) Children born to married women.<br />

2) Children born to unmarried women.<br />

Källa: SCB Befolkningsförändringar, del 1 och 3 t.o.m. 1990; Befolkningsstatistik, del 1 och 4 för 1991–1996; del 1-2 och del 4<br />

för 1997–2003 samt Tabeller över Sveriges befolkning 2004-2009 (www.scb.se/BE0101). SCB, Enheten för<br />

befolkningsstatistik för 2010.<br />

Statistiska centralbyrån 91


Befolkning Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.26<br />

Återstående medellivslängd för perioden 2006–2010<br />

Life expectancy<br />

Ålder<br />

Age<br />

Återstående medellivslängd, år<br />

Life expectancy, years<br />

Ålder<br />

Age<br />

Återstående medellivslängd, år<br />

Life expectancy, years<br />

Män Men Kvinnor Women Män Kvinnor<br />

0 79,13 83,19 60 22,04 25,18<br />

1 78,34 82,39 61 21,20 24,30<br />

2 77,36 81,42 62 20,37 23,43<br />

3 76,38 80,43 63 19,55 22,56<br />

4 75,38 79,44 64 18,74 21,70<br />

5 74,39 78,45 65 17,96 20,87<br />

6 73,40 77,45 66 17,18 20,03<br />

7 72,40 76,46 67 16,41 19,20<br />

8 71,41 75,46 68 15,64 18,38<br />

9 70,42 74,47 69 14,89 17,56<br />

10 69,42 73,47 70 14,15 16,75<br />

11 68,43 72,48 71 13,43 15,96<br />

12 67,43 71,48 72 12,72 15,16<br />

13 66,44 70,49 73 12,03 14,39<br />

14 65,45 69,49 74 11,35 13,63<br />

15 64,46 68,50 75 10,70 12,89<br />

16 63,47 67,51 76 10,06 12,16<br />

17 62,49 66,52 77 9,44 11,44<br />

18 61,51 65,54 78 8,85 10,75<br />

19 60,54 64,55 79 8,28 10,07<br />

20 59,58 63,57 80 7,72 9,42<br />

21 58,61 62,58 81 7,20 8,79<br />

22 57,65 61,60 82 6,71 8,17<br />

23 56,69 60,61 83 6,23 7,59<br />

24 55,73 59,63 84 5,78 7,04<br />

25 54,77 58,64 85 5,36 6,52<br />

26 53,81 57,66 86 4,96 6,03<br />

27 52,84 56,67 87 4,60 5,57<br />

28 51,88 55,69 88 4,26 5,15<br />

29 50,91 54,70 89 3,94 4,76<br />

30 49,95 53,72 90 3,65 4,41<br />

31 48,99 52,73 91 1 3,40 4,07<br />

32 48,02 51,75 92 3,18 3,80<br />

33 47,05 50,76 93 2,97 3,55<br />

34 46,08 49,78 94 2,78 3,32<br />

35 45,11 48,80 95 2,60 3,10<br />

36 44,15 47,82 96 2,44 2,90<br />

37 43,18 46,84 97 2,29 2,71<br />

38 42,21 45,86 98 2,14 2,53<br />

39 41,25 44,89 99 2,01 2,37<br />

40 40,29 43,91 100 1,89 2,22<br />

41 39,33 42,94 101 1,78 2,08<br />

42 38,37 41,97 102 1,67 1,95<br />

43 37,42 41,00 103 1,57 1,83<br />

44 36,47 40,03 104 1,49 1,72<br />

45 35,52 39,08 105 1,42 1,61<br />

46 34,58 38,12 106 1,34 1,52<br />

47 33,64 37,16 107 1,28 1,42<br />

48 32,71 36,21 108 1,25 1,34<br />

49 31,78 35,26 109 1,00 1,23<br />

50 30,86 34,32 110 0,50 1,07<br />

51 29,95 33,38 111 - 0,83<br />

52 29,04 32,45 112– - 0,50<br />

53 28,14 31,53<br />

54 27,25 30,61<br />

55 26,36 29,69<br />

56 25,48 28,77<br />

57 24,61 27,86<br />

58 23,74 26,96<br />

59 22,89 26,07<br />

1) För åldrarna 91 år och däröver har dödsriskerna beräknats genom utjämning av de observerade riskerna för riket.<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: SCB Befolkningsstatistik (www.scb.se/BE0401).<br />

92 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.27<br />

Återstående medellivslängd vid födelsen, länsvis<br />

Life expectancy at birth, by county<br />

Befolkning<br />

Län<br />

County<br />

Män<br />

Men<br />

1971–<br />

1975<br />

1976–<br />

1980<br />

1981–<br />

1985<br />

1986–<br />

1990<br />

1991–<br />

1995<br />

1996–<br />

2000<br />

2001–<br />

2005<br />

2006–<br />

2010<br />

Stockholms 71,01 71,31 72,96 73,64 75,11 76,77 78,06 79,29<br />

Uppsala 72,59 73,53 74,26 75,50 76,66 78,24 79,07 80,22<br />

Södermanlands 72,27 72,47 73,43 74,09 75,27 76,76 77,56 78,59<br />

Östergötlands 72,13 72,69 73,80 74,94 75,82 77,24 78,25 79,46<br />

Jönköpings 73,02 73,30 74,41 75,28 76,25 77,50 78,43 79,52<br />

Kronobergs 73,37 73,92 74,92 75,41 77,02 78,12 78,83 79,88<br />

Kalmar 72,34 72,69 73,62 74,74 75,98 76,72 77,59 78,77<br />

Gotlands 71,49 72,65 74,46 73,75 75,32 75,84 77,78 79,33<br />

Blekinge 72,90 72,99 73,86 74,73 75,67 77,18 78,46 79,19<br />

Skåne 1 . . . . . . . . . . 76,70 78,08 79,11<br />

Kristianstads 73,76 73,85 74,57 75,25 76,26 . . .<br />

Malmöhus 72,15 72,55 73,64 74,33 75,47 . . .<br />

Hallands 73,48 73,59 74,82 76,00 76,87 77,83 79,13 80,23<br />

Västra Götalands 1 . . . . . . . . . . 77,07 78,07 79,15<br />

Göteborgs o. Bohus 72,23 72,17 73,08 74,20 75,46 . . .<br />

Älvsborgs 72,95 73,55 74,29 75,52 76,48 . . .<br />

Skaraborgs 72,72 73,53 74,63 75,55 76,26 . . .<br />

Värmlands 71,24 71,83 72,73 73,73 74,98 76.19 77,37 78,23<br />

Örebro 72,16 72,86 73,81 74,57 76,01 76,82 77,68 78,87<br />

Västmanlands 72,14 72,55 73,61 74,27 75,47 76,98 77,89 79,05<br />

Kopparbergs/Dalarnas 1 71,60 72,12 73,34 74,06 75,16 76,86 77,65 79,35<br />

Gävleborgs 71,58 72,43 72,82 73,51 74,70 76,31 77,28 78,17<br />

Västernorrlands 71,78 72,10 73,32 74,23 75,38 76,47 77,41 77,94<br />

Jämtlands 72,35 72,52 73,31 73,69 75,12 76,41 77,73 78,75<br />

Västerbottens 71,89 72,16 73,28 73,75 75,69 76,84 77,83 79,15<br />

Norrbottens 71,64 71,54 72,58 73,36 74,85 75,78 76,84 78,20<br />

Hela riket <strong>Sweden</strong> 72,07 72,43 73,55 74,37 75,60 76,89 77,99 79,13<br />

Län<br />

Kvinnor<br />

Women<br />

1971–<br />

1975<br />

1976–<br />

1980<br />

1981–<br />

1985<br />

1986–<br />

1990<br />

1991–<br />

1995<br />

1996–<br />

2000<br />

2001–<br />

2005<br />

2006–<br />

2010<br />

Stockholms 77,70 78,32 79,51 80,00 80,99 81,87 82,65 83,50<br />

Uppsala 77,89 79,12 79,90 80,86 81,58 82,40 82,90 83,61<br />

Södermanlands 77,02 78,13 78,97 79,99 80,86 81,63 82,00 82,62<br />

Östergötlands 77,38 78,55 79,22 80,49 81,07 81,77 82,42 82,95<br />

Jönköpings 78,02 78,87 80,14 80,88 81,39 82,20 82,87 83,40<br />

Kronobergs 78,39 79,26 80,68 80,81 81,74 82,68 83,08 83,69<br />

Kalmar 77,46 78,65 79,54 79,98 80,93 81,91 82,18 83,06<br />

Gotlands 77,81 78,06 80,18 80,30 80,88 80,99 81,83 83,73<br />

Blekinge 77,86 78,83 79,68 80,37 81,54 81,86 82,94 83,08<br />

Skåne 1 . . . . . . . . . . 82,10 82,43 83,34<br />

Kristianstads 78,65 79,25 80,45 81,02 81,50 . . .<br />

Malmöhus 78,36 79,14 80,30 80,80 81,22 . . .<br />

Hallands 78,38 79,53 80,34 81,45 82,06 82,68 83,44 84,23<br />

Västra Götalands 1 . . . . . . . . . . 81,99 82,40 83,21<br />

Göteborgs o. Bohus 78,07 78,53 79,50 80,16 80,99 . . .<br />

Älvsborgs 77,97 79,00 79,76 80,90 81,42 . . .<br />

Skaraborgs 77,46 78,78 79,97 80,52 81,25 . . .<br />

Värmlands 77,04 77,99 78,85 79,40 80,18 81,13 82,01 82,65<br />

Örebro 77,58 78,64 79,39 79,95 80,62 81,16 82,07 82,97<br />

Västmanlands 77,20 78,43 79,31 80,04 80,76 81,83 82,17 82,90<br />

Kopparbergs/Dalarnas 1 76,94 77,81 78,75 79,73 80,46 81,49 82,24 82,85<br />

Gävleborgs 76,98 78,17 79,02 79,49 80,15 81,22 81,52 82,21<br />

Västernorrlands 76,87 77,81 78,77 79,62 80,41 81,45 81,72 82,57<br />

Jämtlands 77,17 78,23 78,73 79,93 80,55 81,40 81,94 82,72<br />

Västerbottens 77,07 77,72 78,50 79,24 80,39 81,49 82,48 83,16<br />

Norrbottens 77,68 77,76 78,98 79,84 80,57 81,34 81,71 82,70<br />

Hela riket <strong>Sweden</strong> 77,65 78,51 79,53 80,22 80,98 81,83 82,41 83,19<br />

1) Fr.o.m. den 1 januari 1997 Skåne resp. Dalarnas län; fr.o.m. den 1 januari 1998 Västra Götalands län.<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: SCB Befolkningsstatistik (www.scb.se/BE0101).<br />

Statistiska centralbyrån 93


Befolkning Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.28<br />

År<br />

Year<br />

Folkmängdens förändringar 1751–2010<br />

Population changes<br />

Giftermål<br />

Marriages<br />

Skilsmässor<br />

Divorces<br />

Levande<br />

födda<br />

Live births<br />

Döda<br />

Deaths<br />

Utvandrare<br />

Emigrants<br />

Invandrare<br />

Immigrants<br />

Folkökning 1 Döda under 1:a<br />

Population levnadsåret<br />

growth 1 Infant deaths<br />

– 1 year<br />

1751/60 16 743 . . 66 421 50 731 . . . . 14 457 13 590<br />

1761/70 16 881 . . 67 733 54 656 . . . . 11 733 14 634<br />

1771/80 17 335 . . 67 426 58 961 . . . . 7 571 13 607<br />

1781/90 17 022 . . 68 981 60 279 . . . . 6 945 13 791<br />

1791/00 19 513 . . 76 033 57 877 . . . . 15 957 14 908<br />

1801/10 19 839 . . 74 083 67 767 . . . . 4 905 14 718<br />

1811/20 21 620 . . 82 531 63 904 . . . . 18 834 15 133<br />

1821/30 22 897 . . 95 326 65 037 . . . . 30 339 15 945<br />

1831/40 21 506 . . 94 836 68 656 . . . . 25 081 15 822<br />

1841/50 24 042 . . 102 833 68 061 . . . . 34 365 15 749<br />

1851/60 27 714 . . 119 419 79 005 1 690 . . 37 719 17 440<br />

1861/70 26 695 . . 128 107 82 233 12 245 . . 30 880 17 800<br />

1871/80 29 866 . . 133 730 80 140 15 027 . . 39 714 17 365<br />

1881/90 29 264 . . 135 820 79 160 37 640 4 760 21 931 15 010<br />

1891/00 29 276 . . 133 873 80 693 24 677 7 881 35 146 13 604<br />

1901/10 31 846 . . 136 841 79 053 25 767 8 442 38 596 11 569<br />

1911/20 35 761 1 087 126 294 81 649 11 837 7 555 38 209 8 753<br />

1921/30 39 234 3 626 105 840 72 938 12 865 6 220 23 770 6 227<br />

1931/40 51 497 5 851 90 328 72 946 2 576 6 462 22 924 4 141<br />

1941/50 60 446 12 165 123 419 69 768 6 172 19 572 67 040 3 386<br />

1951/60 52 132 17 244 107 050 70 567 15 036 25 630 45 614 1 938<br />

1961/70 53 983 20 419 114 573 78 574 18 885 42 433 58 455 1 548<br />

1971/80 40 365 39 909 103 090 87 837 29 916 38 565 23 470 843<br />

1981/90 45 995 39 044 102 964 92 863 24 126 41 392 27 111 662<br />

1991/00 34 878 21 414 103 370 94 163 32 773 52 904 29 173 412<br />

1975 44 103 25 383 103 632 88 208 27 249 44 133 31 751 894<br />

1976 44 790 21 702 98 345 90 677 25 522 45 492 27 737 818<br />

1977 40 370 20 391 96 057 88 202 21 078 44 005 30 937 773<br />

1978 37 844 20 317 93 248 89 681 22 168 36 187 17 321 727<br />

1979 37 300 20 322 96 255 91 074 23 467 37 025 18 573 721<br />

1980 37 569 19 887 97 064 91 800 29 839 39 426 14 927 671<br />

1981 37 793 20 198 94 065 92 034 29 440 32 272 5 096 653<br />

1982 37 051 20 766 92 748 90 671 28 381 30 381 4 451 635<br />

1983 36 210 20 618 91 780 90 791 25 269 27 495 3 089 646<br />

1984 36 849 20 377 93 889 90 483 22 825 31 486 12 048 600<br />

1985 38 297 19 763 98 463 94 032 22 036 33 127 15 518 666<br />

1986 38 906 19 107 101 950 93 295 24 495 39 487 23 376 605<br />

1987 41 223 18 426 104 699 93 307 20 673 42 666 32 568 641<br />

1988 44 229 17 746 112 080 96 743 21 461 51 092 44 805 652<br />

1989 108 919 18 862 116 023 92 110 21 484 65 866 68 148 670<br />

1990 40 477 19 357 123 938 95 161 25 196 60 048 63 594 739<br />

1991 36 836 20 149 123 737 95 202 24 745 49 731 53 489 761<br />

1992 37 173 21 907 122 848 94 710 25 726 45 348 47 894 657<br />

1993 34 005 21 673 117 998 97 008 29 874 61 872 53 096 571<br />

1994 34 203 22 237 112 257 91 844 32 661 83 598 71 272 499<br />

1995 33 642 22 528 103 422 93 955 33 984 45 887 21 115 429<br />

1996 33 484 21 377 95 297 94 133 33 884 39 895 7 003 377<br />

1997 32 313 21 009 90 502 93 326 38 543 44 818 3 126 328<br />

1998 31 598 20 761 89 028 93 271 38 518 49 391 6 697 316<br />

1999 35 682 21 000 88 173 94 726 35 705 49 839 7 104 297<br />

2000 39 895 21 502 90 441 93 461 34 091 58 659 21 366 309<br />

2001 35 778 21 022 91 466 93 752 32 141 60 795 26 336 334<br />

2002 38 012 21 322 95 815 95 009 33 009 64 087 31 660 313<br />

2003 39 041 21 130 99 157 92 961 35 023 63 795 34 882 308<br />

2004 43 088 20 106 100 928 90 532 36 586 62 028 35 722 314<br />

2005 44 381 20 000 101 346 91 710 38 118 65 229 36 360 246<br />

2006 45 551 20 295 105 913 91 177 44 908 95 750 65 505 297<br />

2007 47 898 20 669 107 421 91 729 45 418 99 485 69 670 268<br />

2008 50 332 21 377 109 301 91 449 45 294 101 171 73 420 272<br />

2009 2 48 033 22 211 111 801 90 080 39 240 102 280 84 335 278<br />

2010 50 730 23 593 115 641 90 487 48 853 98 801 74 888 294<br />

1) Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Population growth is defined as the<br />

difference between the population at the beginning and end of the year.<br />

2) Fr.o.m. 2009 ingår giftermål mellan enkönade par. As from 2009 same-sex marriages are included.<br />

Källa: SCB Historisk statistik för Sverige. Del 1: Befolkning; Statistikdatabasen: Befolkning för 1975– (www.scb.se).<br />

94 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.29<br />

Folkmängdens förändringar i län och kommuner 2010 enligt<br />

indelningen den 1 januari 2010<br />

Population changes in counties and municipalities<br />

Befolkning<br />

Län/ Kommun<br />

County/Municipality<br />

Levande<br />

födda<br />

Live births<br />

Döda<br />

Deaths<br />

Utrikes Foreign Inrikes Domestic Folkökning 1<br />

Inflyttade<br />

Immigrants<br />

Utflyttade<br />

Emigrants<br />

Inflyttade<br />

Moves to<br />

Utflyttade<br />

Moves from<br />

Population<br />

growth 1<br />

Stockholms län 29 619 15 637 30 255 15 196 38 262 32 192 35 161<br />

Botkyrka 1 233 468 1 701 613 5 086 5 540 1 413<br />

Danderyd 331 276 490 404 1 905 1 865 180<br />

Ekerö 299 150 216 80 1 425 1 399 315<br />

Haninge 1 041 479 948 393 4 243 4 542 817<br />

Huddinge 1 361 643 1 659 601 7 322 7 453 1 655<br />

Järfälla 850 454 758 291 3 720 3 672 916<br />

Lidingö 526 424 557 337 2 578 2 485 572<br />

Nacka 1 243 610 1 035 543 6 491 5 596 2 023<br />

Norrtälje 532 628 353 168 2 149 2 083 153<br />

Nykvarn 120 51 48 43 502 472 104<br />

Nynäshamn 287 260 258 100 1 489 1 423 251<br />

Salem 168 97 122 50 881 944 78<br />

Sigtuna 504 232 562 257 2 608 2 415 771<br />

Sollentuna 797 422 767 427 4 143 3 582 1 283<br />

Solna 1 213 557 1 346 895 7 830 7 710 1 235<br />

Stockholm 13 896 6 983 14 464 8 025 47 605 43 302 17 656<br />

Sundbyberg 690 314 780 349 4 266 4 167 911<br />

Södertälje 1 132 731 1 654 413 3 958 4 609 976<br />

Tyresö 488 258 342 139 2 164 2 250 345<br />

Täby 686 452 676 354 3 771 3 552 775<br />

Upplands Väsby 487 262 470 177 2 449 2 314 648<br />

Upplands-Bro 315 123 241 139 1 599 1 420 474<br />

Vallentuna 382 198 163 90 1 981 1 488 753<br />

Vaxholm 125 84 98 41 597 575 -36<br />

Värmdö 438 241 275 133 2 100 1 909 545<br />

Österåker 475 240 272 134 1 818 1 843 348<br />

Uppsala län 4 141 2 674 3 643 1 590 12 199 11 731 3 984<br />

Enköping 386 389 193 108 1 779 1 080 399<br />

Heby 133 146 56 18 676 674 27<br />

Håbo 211 109 170 57 1 017 1 054 177<br />

Knivsta 197 82 91 45 843 755 247<br />

Tierp 196 251 103 38 980 907 81<br />

Uppsala 2 705 1 353 2 881 1 273 9 249 9 170 3 036<br />

Älvkarleby 103 103 46 18 484 481 35<br />

Östhammar 210 241 103 33 767 824 -18<br />

Södermanlands län 3 003 2 837 2 149 963 8 201 7 855 1 685<br />

Eskilstuna 1 155 952 898 380 3 094 3 076 734<br />

Flen 143 217 198 63 742 914 -111<br />

Gnesta 127 110 71 20 618 644 42<br />

Katrineholm 346 340 253 91 1 359 1 400 125<br />

Nyköping 550 566 358 167 2 129 1 864 435<br />

Oxelösund 118 133 62 40 621 560 67<br />

Strängnäs 364 310 174 125 1 661 1 370 395<br />

Trosa 123 118 44 52 581 562 16<br />

Vingåker 77 91 91 25 448 517 -18<br />

Östergötlands län 5 001 4 166 3 229 1 679 10 928 10 759 2 536<br />

Boxholm 56 60 22 20 253 277 -27<br />

Finspång 215 241 113 54 829 849 14<br />

Kinda 93 119 62 14 352 423 -49<br />

Linköping 1 810 1 206 1 594 755 7 157 6 867 1 726<br />

Mjölby 264 302 114 68 1 060 977 86<br />

Motala 474 426 173 89 1 400 1 414 112<br />

Norrköping 1 668 1 266 870 583 4 504 4 394 796<br />

Söderköping 139 147 45 28 705 731 -18<br />

Vadstena 59 89 36 14 337 358 -29<br />

Valdemarsvik 50 83 123 25 332 452 -51<br />

Ydre 33 45 10 5 176 169 -<br />

Åtvidaberg 91 128 53 17 480 472 6<br />

Ödeshög 49 54 14 7 232 265 -30<br />

Jönköpings län 3 970 3 490 2 471 1 092 7 921 8 960 822<br />

Aneby 66 89 59 14 369 444 -53<br />

Eksjö 148 221 164 42 709 864 -109<br />

Gislaved 312 284 179 119 837 1 020 -101<br />

Gnosjö 95 65 77 33 384 446 10<br />

Statistiska centralbyrån 95


Befolkning Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.29<br />

Län/ Kommun<br />

Folkmängdens förändringar i län och kommuner 2010 enligt<br />

indelningen den 1 januari 2010 (forts.)<br />

Levande<br />

födda<br />

Döda Utrikes Inrikes Folkökning 1<br />

Inflyttade Utflyttade Inflyttade Utflyttade<br />

Habo 165 80 41 25 463 497 67<br />

Jönköping 1 677 1 220 1 005 471 4 991 4 937 1 051<br />

Mullsjö 88 64 31 13 364 402 6<br />

Nässjö 304 338 231 79 1 002 1 267 -150<br />

Sävsjö 124 143 128 26 376 503 -41<br />

Tranås 176 217 84 51 800 716 76<br />

Vaggeryd 162 126 67 36 459 498 32<br />

Vetlanda 290 322 208 78 781 929 -46<br />

Värnamo 363 321 197 105 1 049 1 100 80<br />

Kronobergs län 2 129 1 824 2 127 651 5 228 6 216 778<br />

Alvesta 213 224 240 46 764 904 45<br />

Lessebo 92 106 140 32 367 486 -26<br />

Ljungby 272 320 192 90 727 892 -113<br />

Markaryd 90 105 93 25 409 398 60<br />

Tingsryd 114 173 109 33 441 586 -127<br />

Uppvidinge 92 101 229 32 330 594 -76<br />

Växjö 1 076 606 864 280 4 000 4 068 982<br />

Älmhult 180 189 260 113 512 610 33<br />

Kalmar län 2 345 2 706 1 564 634 5 987 6 656 -103<br />

Borgholm 81 176 50 15 474 544 -130<br />

Emmaboda 58 126 51 30 348 336 -36<br />

Hultsfred 135 190 279 26 494 850 -159<br />

Högsby 42 69 116 30 251 407 -96<br />

Kalmar 739 579 376 178 3 502 3 433 427<br />

Mönsterås 122 172 96 33 492 576 -71<br />

Mörbylånga 160 152 54 46 813 641 187<br />

Nybro 202 231 137 53 857 837 75<br />

Oskarshamn 276 290 107 72 874 964 -69<br />

Torsås 69 93 41 23 293 369 -82<br />

Vimmerby 152 174 99 40 520 621 -65<br />

Västervik 309 454 158 88 1 154 1 163 -84<br />

Gotlands län 593 633 235 135 1 915 1 919 48<br />

Gotland 593 633 235 135 1 915 1 919 48<br />

Blekinge län 1 586 1 677 1 567 641 3 889 4 091 636<br />

Karlshamn 311 299 240 87 1 127 1 067 225<br />

Karlskrona 750 686 829 340 2 225 2 081 690<br />

Olofström 103 149 67 28 421 528 -114<br />

Ronneby 272 325 331 133 890 1 208 -162<br />

Sölvesborg 150 218 100 53 674 655 -3<br />

Skåne län 15 867 11 875 16 884 10 157 19 570 17 914 12 267<br />

Bjuv 175 156 188 124 978 1 028 28<br />

Bromölla 134 142 55 24 486 521 -13<br />

Burlöv 251 150 263 142 1 057 1 086 192<br />

Båstad 120 169 131 59 695 710 9<br />

Eslöv 379 279 272 116 1 606 1 550 318<br />

Helsingborg 1 609 1 287 1 509 1 073 5 640 5 570 818<br />

Hässleholm 527 565 374 168 1 771 1 864 71<br />

Höganäs 241 278 212 138 1 130 1 011 157<br />

Hörby 169 155 115 60 748 737 78<br />

Höör 205 155 134 50 879 813 199<br />

Klippan 184 183 176 80 922 886 133<br />

Kristianstad 941 760 840 285 2 777 2 759 755<br />

Kävlinge 412 205 148 90 1 454 1 342 375<br />

Landskrona 531 451 720 395 2 259 2 143 498<br />

Lomma 233 133 145 70 1 221 898 494<br />

Lund 1 320 738 2 210 1 369 7 564 7 637 1 341<br />

Malmö 5 053 2 786 6 925 4 638 13 506 12 968 5 054<br />

Osby 143 170 137 21 526 546 68<br />

Perstorp 59 64 126 29 492 507 78<br />

Simrishamn 122 260 164 46 853 860 -31<br />

Sjöbo 189 199 132 60 950 1 050 -41<br />

Skurup 149 127 78 66 831 751 114<br />

Staffanstorp 300 139 161 94 1 378 1 291 310<br />

Svalöv 160 147 119 73 827 934 -48<br />

96 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.29<br />

Län/ Kommun<br />

Folkmängdens förändringar i län och kommuner 2010 enligt<br />

indelningen den 1 januari 2010 (forts.)<br />

Levande<br />

födda<br />

Befolkning<br />

Döda Utrikes Inrikes Folkökning 1<br />

Inflyttade Utflyttade Inflyttade Utflyttade<br />

Svedala 256 146 116 83 1 049 992 197<br />

Tomelilla 157 162 68 27 655 713 -22<br />

Trelleborg 499 431 315 193 1 569 1 432 328<br />

Vellinge 301 273 215 168 1 425 1 356 141<br />

Ystad 263 329 132 94 1 370 1 111 229<br />

Åstorp 159 125 176 80 996 1 053 70<br />

Ängelholm 426 420 274 159 1 714 1 527 311<br />

Örkelljunga 75 126 113 46 523 548 -8<br />

Östra Göinge 125 165 141 37 659 660 64<br />

Hallands län 3 509 2 786 1 946 1 167 8 551 7 388 2 659<br />

Falkenberg 445 434 266 159 1 241 1 089 269<br />

Halmstad 1 135 903 731 432 3 421 3 236 713<br />

Hylte 110 116 97 45 364 507 -100<br />

Kungsbacka 869 534 390 275 2 980 2 345 1 087<br />

Laholm 235 242 126 67 889 895 45<br />

Varberg 715 557 336 189 1 791 1 451 645<br />

Västra Götalands län 19 986 15 252 14 257 7 731 24 577 24 976 10 839<br />

Ale 291 220 104 51 1 303 1 380 48<br />

Alingsås 440 364 201 122 1 646 1 517 281<br />

Bengtsfors 81 137 101 48 348 392 -50<br />

Bollebygd 91 76 50 26 486 394 122<br />

Borås 1 267 1 052 1 115 444 3 482 3 545 836<br />

Dals-Ed 50 72 59 59 139 157 -37<br />

Essunga 61 65 27 7 276 331 -37<br />

Falköping 358 398 192 85 1 109 1 079 94<br />

Färgelanda 60 79 39 18 315 354 -37<br />

Grästorp 54 66 25 13 233 315 -81<br />

Gullspång 32 67 90 24 189 264 -44<br />

Göteborg 7 857 4 461 7 301 4 006 23 068 23 342 6 421<br />

Götene 150 128 65 28 566 595 37<br />

Herrljunga 96 104 48 24 345 393 -34<br />

Hjo 86 101 17 15 374 380 -18<br />

Härryda 500 224 182 113 1 774 1 657 456<br />

Karlsborg 52 91 19 17 261 255 -32<br />

Kungälv 508 309 158 123 1 850 1 566 514<br />

Lerum 425 252 145 107 1 844 1 773 279<br />

Lidköping 414 423 142 87 1 299 1 284 59<br />

Lilla Edet 127 125 56 37 658 871 -195<br />

Lysekil 128 181 107 66 586 588 -14<br />

Mariestad 243 254 109 55 798 895 -58<br />

Mark 375 404 183 67 1 161 1 228 24<br />

Mellerud 85 135 96 32 330 425 -82<br />

Munkedal 92 127 62 45 440 490 -65<br />

Mölndal 868 440 416 261 3 985 3 970 592<br />

Orust 119 164 76 43 672 743 -87<br />

Partille 426 258 225 118 2 449 2 022 702<br />

Skara 190 206 94 45 912 1 088 -141<br />

Skövde 601 491 370 149 2 442 2 357 418<br />

Sotenäs 72 136 49 25 382 404 -60<br />

Stenungsund 287 179 134 54 1 207 1 085 309<br />

Strömstad 146 133 222 145 462 432 118<br />

Svenljunga 104 119 82 25 420 466 -3<br />

Tanum 128 177 94 41 635 521 117<br />

Tibro 115 130 57 24 454 523 -51<br />

Tidaholm 139 148 49 43 407 464 -60<br />

Tjörn 152 131 76 43 656 714 -6<br />

Tranemo 122 118 92 28 443 546 -35<br />

Trollhättan 650 566 484 291 2 350 2 257 375<br />

Töreboda 84 145 77 35 411 530 -142<br />

Uddevalla 651 519 335 218 2 072 1 973 350<br />

Ulricehamn 235 271 183 70 833 824 85<br />

Vara 166 202 68 44 673 669 -9<br />

Vårgårda 119 97 52 55 495 537 -24<br />

Vänersborg 437 438 200 144 1 245 1 309 -14<br />

Åmål 115 167 71 74 373 454 -139<br />

Öckerö 137 102 58 37 489 388 157<br />

Statistiska centralbyrån 97


Befolkning Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.29<br />

Län/ Kommun<br />

Folkmängdens förändringar i län och kommuner 2010 enligt<br />

indelningen den 1 januari 2010 (forts.)<br />

Levande<br />

födda<br />

Döda Utrikes Inrikes Folkökning 1<br />

Inflyttade Utflyttade Inflyttade Utflyttade<br />

Värmlands län 2 800 3 231 2 333 1 306 5 443 5 981 8<br />

Arvika 258 331 202 126 743 807 -66<br />

Eda 77 111 171 126 254 312 -53<br />

Filipstad 89 145 153 30 353 482 -64<br />

Forshaga 98 116 51 41 500 628 -135<br />

Grums 81 109 128 42 374 484 -51<br />

Hagfors 97 209 138 43 298 437 -156<br />

Hammarö 177 129 63 65 783 734 93<br />

Karlstad 1 005 810 672 445 4 958 4 343 1 017<br />

Kil 125 122 59 54 552 566 -11<br />

Kristinehamn 231 332 166 89 733 864 -155<br />

Munkfors 32 58 20 9 190 197 -22<br />

Storfors 43 57 52 15 166 276 -90<br />

Sunne 121 189 61 43 487 523 -90<br />

Säffle 149 188 153 54 434 547 -55<br />

Torsby 112 185 98 40 343 422 -94<br />

Årjäng 105 140 146 84 194 278 -60<br />

Örebro län 3 266 2 929 2 103 837 6 951 7 212 1 348<br />

Askersund 104 128 32 21 488 503 -29<br />

Degerfors 80 140 43 19 385 418 -68<br />

Hallsberg 158 146 93 37 748 775 40<br />

Hällefors 63 88 41 10 289 408 -113<br />

Karlskoga 291 348 135 61 975 1 062 -74<br />

Kumla 277 198 119 55 1 151 1 052 242<br />

Laxå 35 90 26 19 195 247 -100<br />

Lekeberg 114 77 10 25 371 382 11<br />

Lindesberg 217 271 347 48 838 1 080 5<br />

Ljusnarsberg 36 93 99 15 224 375 -124<br />

Nora 103 133 52 20 520 419 104<br />

Örebro 1 788 1 217 1 106 507 5 925 5 649 1 454<br />

Västmanlands län 2 838 2 525 1 953 930 6 669 6 602 1 403<br />

Arboga 119 163 63 31 577 582 -17<br />

Fagersta 138 158 149 41 683 576 194<br />

Hallstahammar 179 167 108 55 731 746 48<br />

Kungsör 77 79 33 21 411 447 -27<br />

Köping 258 292 175 64 996 1 009 58<br />

Norberg 42 66 24 13 300 292 -7<br />

Sala 249 235 113 48 856 898 36<br />

Skinnskatteberg 38 65 12 24 240 329 -122<br />

Surahammar 99 98 59 25 495 561 -31<br />

Västerås 1 639 1 202 1 217 608 4 870 4 652 1 271<br />

Dalarnas län 2 846 3 165 2 126 717 6 800 7 284 593<br />

Avesta 221 300 149 37 634 844 -179<br />

Borlänge 622 461 648 150 2 093 2 185 570<br />

Falun 610 511 341 132 2 481 2 419 359<br />

Gagnef 105 106 48 24 487 484 26<br />

Hedemora 143 193 190 52 639 756 -31<br />

Leksand 123 173 104 57 698 708 -14<br />

Ludvika 254 338 231 70 1 066 986 160<br />

Malung-Sälen 103 142 54 33 330 364 -52<br />

Mora 188 221 95 53 768 769 7<br />

Orsa 57 81 66 29 425 448 -12<br />

Rättvik 88 163 44 15 450 388 14<br />

Smedjebacken 91 129 58 16 500 549 -43<br />

Säter 117 117 42 27 567 641 -60<br />

Vansbro 50 105 32 12 212 248 -71<br />

Älvdalen 74 125 24 10 199 244 -81<br />

Gävleborgs län 2 855 3 266 2 230 802 6 107 6 827 288<br />

Bollnäs 284 324 216 61 855 904 73<br />

Gävle 1 088 943 828 355 3 729 3 651 703<br />

Hofors 104 163 69 15 301 426 -132<br />

Hudiksvall 371 447 198 93 1 192 1 214 1<br />

Ljusdal 176 256 199 100 569 599 -12<br />

Nordanstig 110 127 74 21 437 507 -35<br />

Ockelbo 44 95 42 14 287 310 -46<br />

98 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.29<br />

Län/ Kommun<br />

Folkmängdens förändringar i län och kommuner 2010 enligt<br />

indelningen den 1 januari 2010 (forts.)<br />

Levande<br />

födda<br />

Befolkning<br />

Döda Utrikes Inrikes Folkökning 1<br />

Inflyttade Utflyttade Inflyttade Utflyttade<br />

Ovanåker 100 137 67 27 307 400 -90<br />

Sandviken 339 437 264 69 1 295 1 452 -62<br />

Söderhamn 239 337 273 47 723 952 -112<br />

Västernorrlands län 2 533 3 036 1 864 643 5 159 6 304 -417<br />

Härnösand 248 280 157 73 905 1 022 -64<br />

Kramfors 120 330 103 39 697 855 -303<br />

Sollefteå 197 348 151 50 626 764 -187<br />

Sundsvall 1 087 1 071 862 295 3 143 3 527 199<br />

Timrå 190 213 219 29 781 864 88<br />

Ånge 79 156 65 25 297 357 -95<br />

Örnsköldsvik 612 638 307 132 1 335 1 540 -55<br />

Jämtlands län 1 430 1 478 911 375 3 405 3 854 25<br />

Berg 56 112 66 9 253 349 -95<br />

Bräcke 57 95 90 15 314 332 20<br />

Härjedalen 78 156 82 29 372 478 -131<br />

Krokom 181 160 97 31 717 729 75<br />

Ragunda 60 98 55 10 218 243 -19<br />

Strömsund 105 177 97 22 373 479 -101<br />

Åre 132 104 81 82 690 716 -4<br />

Östersund 761 576 343 177 2 818 2 878 280<br />

Västerbottens län 2 891 2 611 2 498 802 6 436 7 685 738<br />

Bjurholm 26 44 10 9 96 119 -40<br />

Dorotea 27 47 31 4 73 102 -22<br />

Lycksele 129 156 113 35 403 503 -51<br />

Malå 31 34 23 3 87 125 -21<br />

Nordmaling 59 94 26 15 272 354 -107<br />

Norsjö 35 75 63 5 95 170 -57<br />

Robertsfors 67 91 28 10 285 328 -49<br />

Skellefteå 738 796 646 160 1 394 1 970 -129<br />

Sorsele 26 37 71 8 98 157 -7<br />

Storuman 53 95 32 21 168 245 -107<br />

Umeå 1 471 790 1 204 480 6 037 6 033 1 398<br />

Vilhelmina 72 113 162 23 192 312 -21<br />

Vindeln 56 81 35 6 216 234 -12<br />

Vännäs 89 97 27 13 453 403 57<br />

Åsele 12 61 27 10 86 149 -94<br />

Norrbottens län 2 433 2 689 2 456 805 4 527 6 319 -410<br />

Arjeplog 31 53 35 8 143 130 18<br />

Arvidsjaur 66 109 39 19 217 288 -93<br />

Boden 253 283 400 36 860 1 130 63<br />

Gällivare 142 210 243 41 413 650 -108<br />

Haparanda 107 107 154 168 321 359 -53<br />

Jokkmokk 36 58 58 20 157 212 -40<br />

Kalix 154 210 111 46 435 629 -186<br />

Kiruna 256 254 421 82 545 912 -25<br />

Luleå 806 633 584 234 2 967 3 254 228<br />

Pajala 42 101 42 7 200 209 -27<br />

Piteå 396 414 124 77 1 348 1 342 32<br />

Älvsbyn 78 99 132 18 240 384 -52<br />

Överkalix 26 64 44 1 90 156 -59<br />

Övertorneå 40 94 69 48 176 249 -108<br />

1) Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Population growth is defined as the<br />

difference between the population at the beginning and end of the year.<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: SCB Befolkningsstatistik (www.scb.se/BE0101).<br />

Statistiska centralbyrån 99


Befolkning Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.30<br />

Befolkning efter födelseland<br />

Population by country of birth<br />

Födelseland 1 Country of birth 1970 2 1980 3 1990 2000 2010<br />

Sverige <strong>Sweden</strong> 7 539 318 7 693 485 7 800 185 7 878 994 8 030 641<br />

Utrikes födda Foreign-born 4, 5 537 585 626 953 790 445 1 003 798 1 384 929<br />

Norden The Nordic countries 320 913 341 253 319 082 279 631 263 227<br />

Danmark Denmark 39 152 43 501 43 931 38 190 45 548<br />

Finland 235 453 251 342 217 636 195 447 169 521<br />

Island Iceland 1 627 3 547 4 771 3 530 4 728<br />

Norge Norway 44 681 42 863 52 744 42 464 43 430<br />

Europa utom Norden<br />

Europe other than Nordic countries 180 355 205 751 246 846 362 365 490 222<br />

Bosnien-Hercegovina Bosnia-Herzegovina . . . 51 526 56 183<br />

Estland Estonia 18 513 15 331 11 971 10 253 10 010<br />

Frankrike France 2 487 3 166 3 844 5 602 7 944<br />

Grekland Greece 11 835 15 153 13 171 10 851 11 381<br />

Italien Italy 7 268 6 062 5 989 6 337 7 804<br />

Jugoslavien Yugoslavia 33 779 37 982 43 346 71 972 70 819<br />

Nederländerna Netherlands 2 916 3 077 3 543 4 532 8 700<br />

Polen Poland 10 851 19 967 35 631 40 123 70 253<br />

Rumänien Romania 1 221 1 977 8 785 11 776 19 741<br />

Ryssland Russian Federation . . . 6 523 15 511<br />

Storbritannien och Nordirland<br />

United Kingdom and Northern Ireland 5 378 8 243 11 378 14 602 20 839<br />

Turkiet Turkey 3 768 14 357 25 528 31 894 42 527<br />

Tyskland 6 Fed. Rep. of Germany 41 793 38 974 37 558 38 155 48 158<br />

Ungern Hungary 10 650 12 929 15 045 14 127 15 339<br />

Övriga Europa Rest of Europe 29 896 28 533 31 057 50 615 85 013<br />

Afrika Africa 4 149 10 025 27 343 55 138 114 853<br />

Eritrea . . . 3 054 10 301<br />

Etiopien Ethiopia 346 1 797 10 027 11 907 13 822<br />

Marocko Morocco 775 1 584 2 720 4 492 7 391<br />

Somalia 16 100 1 441 13 082 37 846<br />

Övriga Afrika Rest of Africa 3 012 6 544 13 155 22 603 45 493<br />

Nordamerika North America 15 629 14 484 19 087 24 312 31 263<br />

USA 12 646 11 980 13 001 14 413 17 179<br />

Övriga Nordamerika Rest of North America 2 983 2 504 6 086 9 899 14 084<br />

Sydamerika South America 2 300 17 206 44 230 50 853 63 725<br />

Chile 181 8 256 27 635 26 842 28 378<br />

Colombia 259 1 443 4 650 7 317 10 531<br />

Övriga Sydamerika Rest of South America 1 860 7 507 11 945 16 694 24 816<br />

Asien Asia 5 949 30 351 124 447 220 677 410 083<br />

Afghanistan 32 534 4 287 14 420<br />

Filippinerna Philippines 66 528 2 613 5 460 9 826<br />

Indien India 907 4 452 9 054 11 110 17 863<br />

Irak Iraq 108 631 9 818 49 372 121 761<br />

Iran 411 3 348 40 084 51 101 62 120<br />

Kina China 644 1 424 3 869 8 150 23 998<br />

Libanon Lebanon 240 2 170 15 986 20 038 24 116<br />

Pakistan 188 1 127 2 291 3 100 10 265<br />

Sydkorea Korea, Republic of 1 132 5 278 8 205 9 170 10 398<br />

Syrien Syria 100 1 606 5 874 14 162 20 758<br />

Thailand 105 2 055 4 934 10 353 31 378<br />

Vietnam 195 1 602 6 265 10 898 14 584<br />

Övriga Asien Rest of Asia 1 853 6 098 14 920 23 476 48 596<br />

Oceanien Oceania 558 962 1 866 2 981 4 529<br />

F.d. Sovjetunionen, former USSR 7 244 6 824 7 471 7 584 6 209<br />

Okänt land Unknown country 488 97 73 257 818<br />

Samtliga Total 8 076 903 8 320 438 8 590 630 8 882 792 9 415 570<br />

Utrikes födda i % av samtliga invånare<br />

Foreign-born as percent of all inhabitants 6,7 7,5 9,2 11,3 14,7<br />

1) De nordiska länderna plus de 32 vanligaste. Redovisningen efter födelseland sker efter dagens länderindelning. Personer som flyttat till<br />

Sverige före ett lands delning kan inte fördelas på de nya delarna. Det gäller t.ex. Jugoslavien, Tjeckoslovakien och Sovjetunionen.<br />

2) Folkmängd per födelseland 1970 avser förhållandet den 1 november.<br />

3) Folkmängd per födelseland 1980 avser förhållandet den 15 september.<br />

4) 1970 enligt Folk- och bostadsräkningen (FoB) 1970.<br />

5) 1980 enligt FoB 1980.<br />

6) 1970, 1980 och 1990 Västtyskland och Östtyskland.<br />

Källa: SCB Befolkningsstatistik (www.scb.se/BE0101).<br />

100 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.31<br />

Befolkning<br />

Utrikes födda och födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar<br />

efter ursprungsland och kön i hela riket den 31 december 2010<br />

Foreign-born persons and persons born in <strong>Sweden</strong> with both parents<br />

born abroad by country of origin and sex in the whole country<br />

Ursprungsland<br />

Country of origin<br />

Födda utomlands<br />

Foreign-born persons<br />

Födda i Sverige 1<br />

Born in <strong>Sweden</strong> 1<br />

Totalt<br />

Total<br />

Män<br />

Men<br />

Kvinnor<br />

Women<br />

Män<br />

Kvinnor<br />

Norden utom Sverige<br />

The Nordic countries excl. <strong>Sweden</strong> 114 313 148 914 51 821 49 425 364 473<br />

Danmark Denmark 24 315 21 233 6 968 6 355 58 871<br />

Finland 68 565 100 956 41 781 40 053 251 355<br />

Island Iceland 2 390 2 338 481 488 5 697<br />

Norge Norway 19 043 24 387 4 395 4 216 52 041<br />

EU27 utom Norden<br />

EU27 other than Nordic countries 133 716 134 254 34 652 32 167 334 789<br />

Polen Poland 30 094 40 159 8 478 7 906 86 637<br />

Rumänien Romania 9 415 10 326 2 072 2 008 23 821<br />

Storbritannien och Nordirland<br />

United Kingdom & Northern Ireland 13 836 7 003 1 656 1 518 24 013<br />

Tyskland Germany 22 567 25 591 6 933 6 598 61 689<br />

Ungern Hungary 7 656 7 683 3 228 2 944 21 511<br />

Övriga EU27 utom Norden<br />

Rest of EU 27 other than Nordic countries 50 148 43 492 15 599 14 271 123 510<br />

Europa utom EU27 och Norden<br />

Europe excluding EU27 and the Nordic countries 109 989 112 263 50 546 47 357 320 155<br />

Bosnien och Hercegovina Bosnia and Herzegovina 27 704 28 479 9 346 8 702 74 231<br />

Jugoslavien Yugoslavia 35 871 34 948 21 999 20 561 113 379<br />

Ryssland Russian Federation 5 085 10 426 1 223 1 133 17 867<br />

Turkiet Turkey 23 305 19 222 16 573 15 696 74 796<br />

Övriga Europa utom EU27 och Norden<br />

Rest of Europe 18 024 19 188 7 310 6 815 51 337<br />

Afrika Africa 61 047 53 806 23 053 21 960 159 866<br />

Etiopien Ethiopia 7 192 6 630 4 333 4 171 22 326<br />

Somalia 19 014 18 832 6 892 6 496 51 234<br />

Övriga Afrika Rest of Africa 34 841 28 344 15 019 14 343 92 547<br />

Nordamerika North America 16 206 15 057 2 472 2 402 36 137<br />

USA United States 9 066 8 113 885 840 18 904<br />

Övriga Nordamerika Rest of North America 7 140 6 944 1 650 1 611 17 345<br />

Sydamerika South America 31 031 32 694 9 570 8 953 82 248<br />

Chile 14 287 14 091 6 262 5 959 40 599<br />

Övriga Sydamerika Rest of South America 16 744 18 603 4 321 3 898 43 566<br />

Asien Asia 201 203 208 880 65 401 61 904 537 388<br />

Afghanistan 8 400 6 020 1 862 1 784 18 066<br />

Indien India 9 101 8 762 1 850 1 755 21 468<br />

Irak Iraq 66 025 55 736 20 573 19 645 161 979<br />

Iran Iran, Islamic Republic of 32 688 29 432 9 789 9 281 81 190<br />

Kina China 9 381 14 617 1 774 1 682 27 454<br />

Libanon Lebanon 13 356 10 760 11 654 11 272 47 042<br />

Pakistan 7 356 2 909 1 874 1 733 13 872<br />

Syrien Syrian Arab Republic 10 544 10 214 9 707 8 988 39 453<br />

Thailand 6 908 24 470 1 040 970 33 388<br />

Vietnam Viet Nam 6 726 7 858 3 650 3 440 21 674<br />

Övriga Asien Rest of Asia 30 718 38 102 9 182 8 494 86 496<br />

Oceanien Oceania 2 925 1 604 170 150 4 849<br />

Sovjetunionen, f.d. USSR, former 2 188 4 021 2 172 2 096 10 477<br />

Okänt Unknown country 465 353 47 48 913<br />

Samtliga Total 673 083 711 846 212 324 200 636 1 797 889<br />

1) Födda i Sverige med föräldrar från två olika länder redovisas under både moderns och faderns födelseland. Summeringar av<br />

ländergrupper/världsdelar är nettoräknade. Born in <strong>Sweden</strong> with parents from two different countries are included under both the mother’s<br />

and the father’s country of birth, but the sums for country groups/continents are net figures.<br />

Källa: SCB Befolkningsstatistik (www.scb.se/BE0101).<br />

Statistiska centralbyrån 101


Befolkning Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.32<br />

Invandrare och utvandrare, länsvis<br />

Immigrants and emigrants, by county<br />

Län County 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Invandrare Immigrants<br />

Stockholms 17 760 16 811 18 470 27 721 30 310 29 034 30 095 30 255<br />

Uppsala 2 054 1 975 1 903 2 445 2 742 3 088 3 455 3 643<br />

Södermanlands 1 486 1 278 1 403 1 935 2 329 2 560 2 408 2 149<br />

Östergötlands 2 187 1 814 2 108 3 015 3 320 3 452 4 063 3 229<br />

Jönköpings 1 589 1 565 1 559 2 462 2 729 2 920 2 458 2 471<br />

Kronobergs 1 257 1 336 1 253 2 464 2 657 2 449 2 386 2 127<br />

Kalmar 1 141 1 135 1 094 1 667 1 688 1 603 1 845 1 564<br />

Gotlands 163 139 163 157 163 201 196 235<br />

Blekinge 910 897 913 1 632 1 810 1 869 1 676 1 567<br />

Skåne 10 721 11 266 11 918 17 720 18 392 18 649 18 120 16 884<br />

Hallands 1 510 1 443 1 446 2 014 1 895 2 019 2 221 1 946<br />

Västra Götalands 10 984 10 451 10 409 14 756 14 401 15 728 14 853 14 257<br />

Värmlands 2 019 1 793 1 997 2 518 2 372 2 345 2 215 2 333<br />

Örebro 1 513 1 503 1 663 2 581 2 177 2 332 2 348 2 103<br />

Västmanlands 1 481 1 475 1 528 2 077 1 964 1 933 2 167 1 953<br />

Dalarnas 1 203 1 203 1 361 2 083 1 919 2 139 2 422 2 126<br />

Gävleborgs 1 379 1 241 1 306 1 844 1 918 2 333 2 544 2 230<br />

Västernorrlands 1 136 1 114 1 286 1 782 1 777 1 704 1 850 1 864<br />

Jämtlands 548 532 650 820 778 873 786 911<br />

Västerbottens 1 215 1 486 1 309 1 734 1 926 1 989 2 313 2 498<br />

Norrbottens 1 539 1 571 1 490 2 323 2 218 1 951 1 859 2 456<br />

Hela riket <strong>Sweden</strong> 63 795 62 028 65 229 95 750 99 485 101 171 102 280 98 801<br />

Utvandrare Emigrants<br />

Stockholms 11 251 12 510 12 814 15 777 15 584 13 904 11 201 15 196<br />

Uppsala 1 462 1 455 1 686 1 719 1 427 1 324 1 340 1 590<br />

Södermanlands 717 684 680 690 721 792 721 963<br />

Östergötlands 1 068 1 078 1 077 1 271 1 466 1 366 1 098 1 679<br />

Jönköpings 660 722 751 878 812 911 823 1 092<br />

Kronobergs 460 454 523 587 535 664 600 651<br />

Kalmar 354 428 440 494 572 745 502 634<br />

Gotlands 123 98 103 115 133 152 83 135<br />

Blekinge 344 289 329 380 464 540 455 641<br />

Skåne 6 200 6 045 6 577 7 621 8 212 8 419 7 895 10 157<br />

Hallands 830 807 927 1 073 878 1 106 944 1 167<br />

Västra Götalands 6 286 6 528 6 444 8 453 8 036 8 612 7 276 7 731<br />

Värmlands 927 944 895 901 1 093 1 115 1 119 1 306<br />

Örebro 686 705 615 664 651 699 690 837<br />

Västmanlands 657 691 776 912 812 800 663 930<br />

Dalarnas 490 654 623 649 635 678 694 717<br />

Gävleborgs 505 647 629 580 640 730 649 802<br />

Västernorrlands 405 358 446 449 538 625 455 643<br />

Jämtlands 286 259 311 314 364 394 411 375<br />

Västerbottens 598 496 659 688 886 797 782 802<br />

Norrbottens 714 734 813 693 959 921 839 805<br />

Hela riket 35 023 36 586 38 118 44 908 45 418 45 294 39 240 48 853<br />

Källa: SCB, Befolkningsstatistik, del 1–2 t.o.m. 2003 och Tabeller över Sveriges befolkning 2004-2009 (www.scb.se/BE0101).<br />

Statistikdatabasen: Befolkning för 2010.<br />

102 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.33<br />

Invandrare och utvandrare efter medborgarskapsland<br />

Immigrants and emigrants, by country of citizenship<br />

Befolkning<br />

Medborgarskapsland<br />

Country of citizenship<br />

2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Invandrare Immigrants 65 229 95 750 99 485 101 171 102 280 98 801<br />

Därav svenska medborgare<br />

Of whom Swedish citizens 13 932 15 352 15 949 17 853 18 517 19 765<br />

Norden utom Sverige Nordic countries 9 756 10 671 10 464 9 251 8 778 8 468<br />

Danmark Denmark 4 040 5 137 5 097 4 129 3 761 3 437<br />

Finland 2 895 2 639 2 561 2 405 2 398 2 300<br />

Norge Norway 2 417 2 492 2 395 2 263 1 948 2 070<br />

Island Iceland 404 403 411 454 671 661<br />

Europa utom Norden<br />

Europe other than Nordic countries 17 311 27 475 29 805 29 995 27 774 25 768<br />

Polen Poland 3 420 6 347 7 525 6 970 5 167 4 414<br />

Turkiet Turkey 1 102 1 562 1 453 1 458 1 970 2 232<br />

Tyskland Germany 2 016 2 883 3 614 3 405 2 773 2 202<br />

Rumänien Romania 352 337 2 587 2 544 1 829 1 726<br />

Storbritannien och Nordirland<br />

United Kingdom and Northern Ireland 1 050 1 537 1 541 1 719 1 638 1 435<br />

Litauen Lithuania 695 895 918 915 1 214 1 370<br />

Ryssland Russia 959 1 393 943 914 1 094 1 221<br />

Övriga Europa Rest of Europe 7 717 12 521 11 224 12 070 11 175 10 217<br />

Afrika Africa 5 124 8 020 8 530 9 357 12 962 13 238<br />

Somalia 1 314 2 974 3 781 4 064 6 902 6 819<br />

Eritrea 610 755 816 1 170 1 398 1 604<br />

Övriga Afrika Rest of Africa 3 200 4 291 3 933 4 123 4 662 4 815<br />

Nordamerika North America 1 526 1 691 1 664 1 968 2 092 2 166<br />

USA United States 914 901 954 1 129 1 196 1 329<br />

Övriga Nordamerika Rest of North America 612 790 710 839 896 837<br />

Sydamerika South America 1 645 2 236 1 872 1 907 1 882 1 855<br />

Asien Asia 14 771 27 939 29 658 28 737 28 225 25 782<br />

Irak Iraq 2 942 10 850 15 200 12 103 8 539 4 534<br />

Kina China 1 701 1 985 2 386 2 677 3 098 3 186<br />

Iran 1 063 2 008 1 427 1 766 2 416 2 820<br />

Thailand 2 056 2 339 2 548 3 060 2 994 2 775<br />

Indien India 1 077 1 024 1 146 1 548 1 795 2 150<br />

Afghanistan 656 1 669 835 1 033 1 558 1 920<br />

Pakistan 671 938 1 229 1 500 1 756 1 575<br />

Syrien Syria 535 899 457 531 747 1 047<br />

Övriga Asien Rest of Asia 4 070 6 227 4 430 4 519 5 322 5 775<br />

Oceanien Oceania 316 367 363 393 380 420<br />

Okänt land Unknown country 157 497 267 346 291 355<br />

Statslösa Stateless persons 691 1 502 913 1 364 1 379 984<br />

Utvandrare Emigrants 38 118 44 908 45 418 45 294 39 240 48 853<br />

Därav svenska medborgare 22 266 24 875 24 990 26 052 20 883 26 792<br />

Norden utom Sverige 7 628 6 977 7 077 7 428 7 234 7 292<br />

Danmark 2 154 2 117 2 510 2 883 3 056 3 159<br />

Finland 3 171 2 731 2 428 2 517 2 296 2 153<br />

Norge 1 922 1 821 1 770 1 749 1 660 1 629<br />

Island 381 308 369 279 222 351<br />

Europa utom Norden 4 145 5 981 6 556 6 204 6 778 8 436<br />

Tyskland 777 961 1 099 1 014 1 278 1 305<br />

Polen 241 362 636 937 1 089 1 253<br />

Storbritannien och Nordirland 697 946 837 739 639 1 010<br />

Frankrike France 383 595 655 471 482 610<br />

Rumänien 42 77 143 269 529 443<br />

Spanien Spain 209 351 350 238 249 390<br />

Nederländerna Netherlands 201 316 295 321 336 388<br />

Italien Italy 196 266 284 195 247 308<br />

Grekland Greece 164 269 300 230 211 290<br />

Ungern Hungary 80 98 149 159 153 273<br />

Övriga Europa 1 155 1 740 1 808 1 631 1 564 2 150<br />

Afrika 591 1 021 1 068 837 514 965<br />

Somalia 207 283 288 259 133 328<br />

Övriga Afrika 384 738 780 578 381 637<br />

Nordamerika 814 1 616 1 092 842 717 1 015<br />

USA 593 1 203 778 563 535 706<br />

Övriga Nordamerika 221 413 314 279 182 309<br />

Sydamerika 348 488 450 347 301 404<br />

Statistiska centralbyrån 103


Befolkning Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

4.33<br />

Invandrare och utvandrare efter medborgarskapsland (forts.)<br />

Medborgarskapsland 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Asien 1 987 3 463 3 616 3 128 2 545 3 593<br />

Indien 371 625 669 661 595 673<br />

Kina 326 715 807 532 376 549<br />

Pakistan 79 178 282 248 285 451<br />

Irak 207 216 191 341 252 400<br />

Japan 195 309 306 228 226 262<br />

Övriga Asien Rest of Asia 809 1 420 1 361 1 118 811 1 258<br />

Oceanien Oceania 251 368 255 212 140 191<br />

Okänt land Unknown country 34 65 254 163 80 121<br />

Statslösa Stateless persons 54 54 60 81 48 44<br />

Norden plus de 17 största in- och utvandringsländerna efter medborgarskap har redovisats.<br />

Källa: SCB Befolkningsstatistik, (www.scb.se/BE0101).<br />

4.34<br />

Utländska medborgare som erhållit svenskt medborgarskap<br />

Naturalised aliens<br />

Förutvarande medborgarskapsland 1<br />

Previous citizenship<br />

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Norden The Nordic countries 3 681 3 518 3 990 3 684 3 431 3 342 4 067<br />

Danmark Denmark 335 329 431 388 404 409 485<br />

Finland 2 703 2 588 2 975 2 757 2 535 2 432 2 971<br />

Island Iceland 170 109 162 163 140 179 225<br />

Norge Norway 473 492 422 376 352 322 386<br />

Europa utom Norden<br />

Europe other than Nordic countries 9 388 11 390 15 200 8 231 7 362 7 253 8 607<br />

Bosnien-Hercegovina Bosnia-Herzegovina 1 469 1 788 2 627 2 081 1 764 1 146 919<br />

Polen Poland 990 793 1 000 762 686 824 1 487<br />

Ryssland Russia 535 886 1 510 919 759 865 769<br />

Serbien Serbia – – – 27 54 122 338<br />

Storbritannien och Nordirland<br />

United Kingdom and Northern Ireland 146 197 208 151 170 215 395<br />

Turkiet Turkey 1 269 1 702 2 921 1 456 1 125 1 200 1 049<br />

Tyskland Germany 244 294 457 386 606 700 923<br />

Övriga Europa Rest of Europe 4 735 5 730 6 477 2 449 2 198 2 181 2 727<br />

Afrika Africa 2 284 2 508 3 776 2 752 3 122 3 539 3 841<br />

Burundi 14 9 46 114 201 354 482<br />

Somalia 840 688 931 655 787 885 1 076<br />

Övriga Afrika Rest of Africa 1 430 1 811 2 799 1 983 2 134 2 300 2 283<br />

Nordamerika North America 675 797 1 044 786 699 709 816<br />

USA 293 358 430 344 286 311 423<br />

Övriga Nordamerika Rest of North America 382 439 614 442 413 398 393<br />

Sydamerika South America 1 062 1 212 1 746 1 483 1 404 1 304 1 404<br />

Chile 464 543 754 687 593 488 526<br />

Övriga Sydamerika Rest of South America 598 669 992 796 811 816 878<br />

Asien Asia 10 784 18 938 23 542 12 929 10 962 10 214 10 944<br />

Afghanistan 361 623 1 062 777 812 1 180 848<br />

Filippinnerna Philippines 213 333 399 328 401 388 415<br />

Irak Iraq 5 298 11 544 12 895 5 950 4 224 3 180 4 367<br />

Iran 1 296 1 889 2 796 1 459 1 113 1 110 967<br />

Kina China 654 920 1 141 742 515 403 429<br />

Syrien Syria 1 117 1 208 1 314 596 512 500 428<br />

Thailand 500 585 876 1 007 1 261 1 314 1 429<br />

Övriga Asien Rest of Asia 1 345 1 836 3 059 2 070 2 124 2 139 2 061<br />

Oceanien Oceania 99 108 134 91 102 130 147<br />

Statslös Stateless 639 788 1 171 1 156 1 131 963 1 139<br />

Okänt Unknown 281 314 636 2 517 2 248 2 071 1 492<br />

Totalt Total 28 893 39 573 51 239 33 629 30 461 29 525 32 457<br />

1) De nordiska länderna plus de 18 vanligaste tidigare medborgarskapsländerna 2010.<br />

Källa: SCB Befolkningsstatistik (www.scb.se/BE0101).<br />

104 Statistiska centralbyrån


Jordbruk, skogsbruk<br />

och fiske<br />

Agriculture, forestry and fishery


Jordbruk, skogsbruk och fiske Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

5 – Jordbruk, skogsbruk<br />

och fiske<br />

Agriculture, forestry and fishery<br />

Sida<br />

Page<br />

5.1 Jordbruk ................................................. 108<br />

Agriculture<br />

5.2 Skogsbruk .............................................. 110<br />

Forestry<br />

5.3 Saltsjöfisket ............................................ 111<br />

Salt water fishing<br />

5.4 Kor, svin och får i juni 1960–2010 ........ 112<br />

Cows, pigs and sheep<br />

5.5 Fällda älgar 1925–2010 .......................... 113<br />

Annual number of moose killed<br />

5.6 Saltsjöfisket, fångst, landad vikt<br />

1925–2010 ..................................................... 113<br />

Yield of salt water fishing, landed weight<br />

5.7 Saltsjöfisket, yrkesfiskare<br />

1925–2010 ..................................................... 113<br />

Salt water fishing, number of professional<br />

fishermen<br />

5.8 Skogsmarksareal efter ägarklass,<br />

2010 ............................................................... 114<br />

Forest land area by ownership class<br />

5.9 Årlig bruttoavverkning 1955–2010 ....... 114<br />

Annual gross felling<br />

5.10 Export och import av skogsindustriprodukter<br />

2010 efter produkt, miljarder<br />

kronor ............................................................ 114<br />

Exports and imports of forest industry<br />

products by product, SEK billions<br />

5.11 Jordbruksföretag efter företagens<br />

storlek ........................................................... 115<br />

Holdings, by size<br />

5.12 Jordbruksföretag efter driftsinriktning<br />

i jordbruket ........................................... 116<br />

Holdings by type of farming<br />

5.13 Åkermarkens användning, hektar ...... 117<br />

Use of arable land, in hectares<br />

5.14 Totalskörd i ton .................................... 118<br />

Yield in metric tonnes<br />

5.15 Ekologisk odling, totalskörd i ton ...... 118<br />

Organic farming, total production in metric<br />

tonnes<br />

5.16 Hektarskörd av spannmål och<br />

potatis, kg per hektar ................................... 119<br />

Yield of cereals and potatoes, kg per<br />

hectare<br />

Sida<br />

Page<br />

5.17 Ekologisk odling, hektarskörd av<br />

spannmål, potatis och ärter, kg per<br />

hektar ............................................................. 120<br />

Organic farming, yield of cereals, potatoes<br />

and peas, kg per hectare<br />

5.18 Jordbruksföretag med nötkreatur,<br />

svin, får och höns ......................................... 120<br />

Holdings with cattle, pigs, sheep and fowl<br />

5.19 Husdjur .................................................. 120<br />

Livestock<br />

5.20 Renar vid samebyar ............................. 121<br />

Reindeer in Sami grazing communities<br />

5.21 Animalieproduktion, 1 000 ton ............ 121<br />

Dairy and meat production, 1 000 tonnes<br />

5.22 Odling av trädgårdsväxter ................... 122<br />

Horticulture<br />

5.23 Frilandsareal i hektar för olika<br />

trädgårdsväxter ............................................ 122<br />

Cultivation on open ground of various<br />

horticultural plants, in hectares<br />

5.24 Antal djur som använts i försök<br />

enligt Europarådskonventionen<br />

(ETS 123) och EG:s direktiv<br />

(86/609/EEG) i Sverige .................................. 123<br />

Number of animals used in <strong>Sweden</strong> in<br />

experiments and other procedures that<br />

come under the European Convention<br />

(ETS 123) and the EC Directive<br />

(86/609/EEC)<br />

5.25 Under tillåten jakttid fällda älgar,<br />

länsvis ........................................................... 123<br />

Annual harvest of moose during open<br />

hunting season<br />

5.26 Total produktiv skogsmarksareal<br />

och areal skyddad skogsmark enligt<br />

svenska definitioner 2009 ............................ 124<br />

Total area of productive forestland and area<br />

of protected forest according to Swedish<br />

definitions<br />

5.27 Produktiv skogsmarksareal efter<br />

län, landsdelar och ägare 2006–2010,<br />

1 000 hektar. Exkl. fridlyst produktiv<br />

skogsmark..................................................... 124<br />

Forest area by county and ownership. Excl.<br />

protected productive forest land<br />

106 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Jordbruk, skogsbruk och fiske<br />

Sida<br />

Page<br />

Sida<br />

Page<br />

5.28 Saltsjöfisket, avkastning, landad<br />

vikt .................................................................. 125<br />

Salt water fishing yields, landed weight<br />

5.29 Vattenbruk, produktion av matfisk,<br />

musslor och kräftor, hel färskvikt, ton ....... 125<br />

Aquaculture production of food fish,<br />

mussels and crayfish, whole fresh weight,<br />

tonnes<br />

5.30 Saltsjöfisket, fiskare och båtar ............126<br />

Sea fishing, fishermen and fishing craft<br />

Statistiska centralbyrån 107


Jordbruk, skogsbruk och fiske Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

5.1 Jordbruk<br />

Agriculture<br />

Färre och större. Trenden inom mjölkproduktionsbranschen tycks fortsätta –<br />

precis som den inom åkerbruket.<br />

Antalet mjölkkor sinar<br />

Med ett undandag, första hälften av 1990-talet,<br />

har antalet nötkreatur kontinuerligt sjunkit.<br />

Från 1980 fram till 2010 var minskningen<br />

398 000 djur. Även antalet företag med nötkreatur<br />

har genom åren blivit färre.<br />

Antalet mjölkkor har också decimerats. Sedan<br />

1980 har antalet mjölkkor sjunkit med omkring<br />

308 000 djur. Det är en nedgång med 47 procent.<br />

Trenden med färre men större brukningsenheter<br />

inom mjölkproduktionen tycks fortsätta.<br />

År 2010 fanns det drygt 5 600 företag med<br />

mjölkkor vilket är en minskning med sju procent<br />

jämfört med året innan. Samtidigt steg den<br />

genomsnittliga besättningsstorleken från 59 till<br />

62 mjölkkor.<br />

Sedan 1980 har antalet mjölkkoföretag<br />

minskat med 87 procent. Nedgången var kraftigast<br />

under andra hälften av 80-talet och början<br />

på 90-talet. Det beror troligen på tvåprissystemet<br />

för mjölk som infördes 1986, vilket<br />

lockade en del mjölkproducenter att ställa om<br />

sin produktion till köttproduktion.<br />

Om mjölkkorna har blivit allt färre, har<br />

köttkorna blivit desto fler. Dessa djur har<br />

närapå tredubblats till 197 000 jämfört med 1980<br />

– från i genomsnitt 6 djur i varje besättning till<br />

16. Denna kraftiga ökning har sin förklaring i<br />

omställningen inom jordbruket i början på 90-<br />

talet. Även fårstammen har växt till sig under<br />

samma period. Numera finns det 565 000 djur<br />

inom den gruppen vilket motsvarar en ökning<br />

med 173 000.<br />

Däremot har svinbeståndet minskat med 44<br />

procent sedan 1980 – samtidigt som antalet företag<br />

med svin har minskat med nio tiondelar.<br />

Höns på stadig frammarsch<br />

Inte mindre än drygt 6 miljoner höns sprätte<br />

runt på landets gårdar år 2010, vilket är en<br />

ökning med 15 procent jämfört med 2009. De<br />

flesta av dem, två tredjedelar, bodde i Skåne,<br />

Östergötlands, Västra Götalands och Hallands<br />

län.<br />

Den genomsnittliga besättningsstorleken för<br />

höns har mångdubblats. År 2010 fanns i genomsnitt<br />

1 637 hönor på varje hönsgård. Det kan<br />

jämföras med 1980, då de endast var 250 till<br />

antalet.<br />

108 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Flest stora jordbruksföretag i Götaland<br />

År 2010 var antalet företag med minst 2 hektar<br />

åkermark eller minst 5 hektar jordbruksmark<br />

71 100 stycken. Det är en minskning med 25 500<br />

företag jämfört med 1990.<br />

De allra minsta företagen, de under 2 hektar,<br />

har blivit fler medan de övriga företagen under<br />

100 hektar blivit färre. De större (med över 100<br />

hektar) har däremot blivit fler.<br />

Flest stora företag var det i Götalands södra<br />

slättland (18 procent). Av de mindre företagen,<br />

de med högst 10 hektar åkermark, var det mer<br />

än 55 procent som fanns i Jämtlands, Västernorrlands<br />

och Kronobergs län.<br />

Åkerarealen minskar<br />

Den totala åkerarealen var 2,6 miljoner hektar år<br />

2010. År 1990 uppgick arealen till 2,8 miljoner<br />

hektar.<br />

På tjugo år har därmed åkerarealen minskat<br />

med drygt 210 000 hektar, vilket storleksmässigt<br />

motsvarar 302 000 normalstora fotbollsplaner.<br />

Med andra ord minskar åkerarealen per år med<br />

15 100 fotbollsplaner.<br />

Åkerarealens användning år 2010<br />

Gröda Hektar Andel (%)<br />

Spannmål 962 800 36,6<br />

Baljväxter 46 100 1,8<br />

Potatis 27 200 1,0<br />

Sockerbetor 37 900 1,4<br />

Vall och grönfoder 1 194 700 45,4<br />

Oljeväxter 129 400 4,9<br />

Energiskog 13 100 0,5<br />

Träda 176 800 6,7<br />

Övrigt 45 400 1,7<br />

Summa 2 633 500 100,0<br />

Varierad jordbruksstruktur inom EU<br />

År 2007 fanns det drygt 13 miljoner jordbruksföretag<br />

i EU. De flesta av dem, 7 av 10, hade<br />

mindre än 5 hektar utnyttjad jordbruksareal.<br />

Dessa företag svarade tillsammans för 8 procent<br />

av den totala arealen. Omvänt hade 2 procent<br />

av företagen minst 100 hektar. Dessa företag<br />

brukade 47 procent av arealen.<br />

Men jordbruksföretagens antal och storlekar<br />

varierar kraftigt inom EU. Maltas jordbruk<br />

präglas av små företag, alltså företag med en<br />

areal som är mindre än 5 hektar. Drygt 97 procent<br />

av landets jordbruksföretag tillhörde den<br />

kategorin år 2007. Tillsammans brukade de 80<br />

procent av jordbruksarealen. I Danmark däremot<br />

var bara 3 procent av företagen små, och<br />

svarade för 0,1 procent av jordbruksarealen.<br />

Med sina nästan 4 miljoner företag toppade<br />

Rumänien listan på antalet jordbruksföretag i<br />

EU. Där var 9 av 10 företag små. Dessa företag<br />

Jordbruk, skogsbruk och fiske<br />

brukade drygt en tredjedel av den totala<br />

jordbruksarealen i landet.<br />

Frankrike, Spanien och Storbritannien hade<br />

flest antal stora företag (90 400, 51 100 respektive<br />

39 100). Frankrike var vidare det land som<br />

hade störst andel stora företag (drygt 17 procent).<br />

Dessa företag brukade 55 procent av jordbruksarealen.<br />

Detta kan jämföras med<br />

Slovakien där andelen stora företag var drygt 3<br />

procent, men som svarade för hela 90 procent<br />

av jordbruksarealen.<br />

Andel små jordbruksföretag (upp till 4,9 hektar)<br />

av samtliga företag samt andel av den totala<br />

jordbruksarealen som de svarar för 2007<br />

Land<br />

Andel små<br />

företag av<br />

samtliga<br />

Andel av jordbruksarealen<br />

Malta 97,3 80,0<br />

Bulgarien 94,8 10,1<br />

Rumänien 89,6 35,1<br />

Ungern 88,3 6,8<br />

Slovakien 86,7 2,7<br />

Cypern 86,4 28,8<br />

Grekland 76,0 26,5<br />

Italien 73,3 15,9<br />

Portugal 72,5 10,0<br />

EU-27 69,8 8,4<br />

Polen 68,3 17,6<br />

Litauen 60,5 14,4<br />

Slovenien 59,0 21,9<br />

Spanien 52,2 4,6<br />

Tjeckien 49,2 0,8<br />

Lettland 40,7 5,8<br />

Estland 35,9 2,4<br />

Österrike 33,1 4,4<br />

Storbritannien 27,5 0,9<br />

Nederländerna 26,3 2,4<br />

Frankrike 24,0 1,0<br />

Belgien 24,0 1,7<br />

Tyskland 22,3 1,3<br />

Luxemburg 17,5 0,8<br />

Sverige 14,5 1,1<br />

Finland 9,2 0,8<br />

Irland 6,4 0,6<br />

Danmark 2,9 0,1<br />

Källa: Jordbruksverket (www.jordbruksverket.se) och<br />

SCB.<br />

Statistiska centralbyrån 109


Jordbruk, skogsbruk och fiske Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

5.2 Skogsbruk<br />

Forestry<br />

Sveriges produktiva skogmarksareal är 22,5 miljoner hektar. Avverkningen<br />

har ökat stadigt sedan 1950-talet och år 2010 avverkades cirka 90 miljoner<br />

skogskubikmeter. Den svenska skogsnäringen sysselsätter ungefär 96 000<br />

personer.<br />

I Sverige finns omkring 330 000 skogsägare. 38<br />

procent av dem är kvinnor, 62 procent män.<br />

Ungefär hälften av Sveriges skogsmark ägs av<br />

enskilda personer. Privatägda bolag äger cirka<br />

25 procent medan resterande 25 procent främst<br />

fördelar sig på statliga och övriga privata ägare.<br />

Gran och tall dominerar<br />

Det totala virkesförrådet uppgår till drygt 3<br />

miljarder skogskubikmeter (m 3 sk), varav 41<br />

procent är gran, 39 procent tall, 13 procent<br />

björk, samt 8 procent som är övriga lövträd och<br />

torra träd.<br />

Det är stora skillnader mellan hur virkesrika<br />

olika delar av landet är. Skillnaden speglar<br />

markens bördighet. Virkesförrådet är störst i<br />

södra Sverige, och i Norrland ökar virkesförrådet<br />

ju närmare kusten man kommer.<br />

Den formellt skyddade skogsmarken finns<br />

inom nationalparker, naturreservat, biotopskydd<br />

och naturvårdsavtal. Deras sammanlagda<br />

areal uppgår till 792 000 ha, varav 347 000<br />

ha finns i den fjällnära skogen. Årlig bruttotillväxt<br />

på skogsmark är omkring 121 miljoner<br />

m 3 sk.<br />

Efter slutavverkning ska återväxten vara godkänd<br />

enligt skogsvårdlagen (SVL, 1979:429).<br />

Under de senaste åren har andelen godkända<br />

föryngringar legat runt 80–90 procent vid<br />

skogsodling och 65–80 procent vid naturlig föryngring.<br />

Vid avverkning ska även miljöhänsyn<br />

tas enligt SVL. För 39 procent av den avverkade<br />

arealen bedömdes miljöhänsynen vara i nivå<br />

med kraven i SVL, medan den för cirka 37 procent<br />

av arealen bedömdes vara sämre än vad<br />

SVL kräver. För 25 procent av arealen var<br />

miljöhänsynen bättre än kraven i SVL.<br />

Antalet timmar för olika skogsvårdsåtgärder,<br />

som röjning och markberedning, var under 2010<br />

nästan 30 miljoner timmar. Under 2009 var<br />

kostnaderna för investeringar och underhåll<br />

omkring 3 miljarder kronor i det svenska skogsbruket.<br />

Virke transporteras främst med lastbil<br />

Skogs- och skogsindustriprodukter utgör drygt<br />

25 procent av alla landtransporter. Under 2009<br />

transporterades 43 miljoner ton rundvirke med<br />

lastbil och 7 miljoner ton på järnväg. För fartygstrafik<br />

var motsvarande siffra (inrikes samt<br />

export) 2 miljoner ton.<br />

Utfört transportarbete vid rundvirkestransporter<br />

1965–2009, miljoner tonkm<br />

Skogsavverkningen ökar<br />

År 2010 var bruttoavverkningen nära 90 miljoner<br />

m 3 sk. Avverkningen har, med årliga variationer,<br />

ökat stadigt sedan början av 1950-talet då<br />

den låg på mellan 50–60 miljoner m 3 sk årligen.<br />

Transportarbetet vid transport av rundvirke var<br />

3 758 miljoner ton-km med lastbil och 1 797<br />

miljoner ton-km på järnväg. År 1991 upphörde<br />

flottning av rundvirke.<br />

Källa: Skogsstyrelsen Skogsstatistisk årsbok 2010<br />

(www.skogsstyrelsen.se/statistik).<br />

110 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Jordbruk, skogsbruk och fiske<br />

5.3 Saltsjöfisket<br />

Salt water fishing<br />

Mellan åren 2009 och 2010 ökade fångsten med cirka 5 000 ton, vilket är en<br />

ökning med 2 procent. Värdemässigt står foderfisk för den största ökningen.<br />

Under år 2010 fångades 212 000 ton (levande<br />

vikt) saltsjöfiskar. Det är en ökning med 2 procent<br />

jämfört med 2009. I landat skick, alltså efter<br />

det att fisken blivit rensad och förts iland, vägde<br />

den sammanlagda fångsten 204 000 ton.<br />

Värdet av den ilandförda fisken år 2010 räknades<br />

till 952 miljoner kronor, vilket är en<br />

ökning med 7 procent jämfört med år 2009. En<br />

förklaring till detta är att värdet av framför allt<br />

foderfisk har ökat.<br />

Under 2010 fångades cirka 136 000 ton foderfisk,<br />

vilket motsvarar 67 procent av den totala<br />

fångsten. Foderfisk är fisk som inte används till<br />

människoföda.<br />

Foderfiskens andel av den totala fångsten i<br />

landad vikt 1981–2010<br />

Året dessförinnan togs 121 000 ton foderfisk<br />

iland, vilket motsvarade 61 procent av den totala<br />

fångsten.<br />

Värdet av foderfisken var år 2010 261 miljoner<br />

kronor, vilket motsvarar 27 procent av det<br />

totala fångstvärdet.<br />

Fångster som direktlandat i utlandet (främst<br />

Danmark) utgjorde 66 procent av den totala<br />

svenska ilandförda fångsten år 2010. Värdet av<br />

dessa fångster var 37 procent av det totala<br />

fångstvärdet. Vidare kan nämnas att denna utrikes<br />

landade fångst till allra största delen –<br />

91 procent – bestod av foderfisk.<br />

Diagrammet nedan belyser utvecklingen av<br />

det omdebatterade torskfisket.<br />

Torskfångst 1950–2010<br />

Källa: Fiskeriverket Saltsjöfiskets fångster under 2010, JO 55 SM 1101 (www.fiskeriverket.se eller www.scb.se/JO1101).<br />

Statistiska centralbyrån 111


Jordbruk, skogsbruk och fiske Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

5.4<br />

Antal kor<br />

Kor, svin och får i juni 1960–2010<br />

Cows, pigs and sheep<br />

Antalet nötkreatur har sedan 1960 minskat<br />

med 667 000 djur. Det innebär att stammen<br />

på den tiden halverats – från 1,2 miljoner till<br />

0,5 miljoner djur. Minskningen skedde<br />

främst under 1960-talet.<br />

Antalet mjölkkor har sedan 1973 fram till<br />

2010 minskat med över 349 000 djur – från<br />

697 000 till 348 000 djur. Antalet kor för<br />

köttproduktion har under motsvarande<br />

period blivit 3 gånger fler efter en ökning<br />

från 59 000 till 197 000 djur.<br />

Antal svin<br />

Antalet svin är nu (år 2010) det lägsta<br />

under tiden från 1960 och framåt. Men<br />

under åren har stora variationer kunnat<br />

iakttas. Sålunda ökade svinstammen varje<br />

år från 1963 till 1981 med undantag mellan<br />

åren 1978 och 1979. Under perioden<br />

1977–1985 var svinstammen på en jämn<br />

nivå och alltid över 2,5 miljoner djur. Efter<br />

två års minskning av svinstammen (1986<br />

och 1987) kom stammen återigen att ligga<br />

på en jämn nivå på 2,2 miljoner djur ända<br />

fram till nästa nedgångsperiod som började<br />

1998 och som fortsatt fram till och med<br />

2010.<br />

Antal får<br />

Det finns nu (år 2010) drygt 4 gånger fler<br />

får än vad som fanns år 1960; nu 565 000<br />

får, då 140 000. Antalet får ökade fram till<br />

mitten av 1980-talet, varefter stammen<br />

minskade under resten av decenniet.<br />

Början av 1990-talet innebar en snabb<br />

återhämtning. Antal får har aldrig varit<br />

större än nu under tiden från 1960 och<br />

framåt.<br />

Källa: SCB Statistisk årsbok (äldre årgångar);<br />

Jordbruksverket (www.jordbruksverket.se)<br />

och SCB (www.scb.se/JO1901):<br />

Jordbruksstatistisk årsbok 2010.<br />

112 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

5.5<br />

Fällda älgar 1925–2010<br />

Annual number of moose killed<br />

Jordbruk, skogsbruk och fiske<br />

Under 1980-talet fälldes totalt 1,4 miljoner<br />

älgar. Flest fällda under samma år var<br />

175 000 djur år 1982.<br />

Källa: SCB Miljöstatistik, Rapport nr 4, 1984,<br />

Jaktstatistik m.m. åren 1827–1973; Skogsstyrelsen,<br />

statistik hämtad från; Naturvårdsverket<br />

(www.naturvardsverket.se); Svenska<br />

Jägareförbundet (www.jagareforbundet.se).<br />

5.6<br />

Saltsjöfisket, fångst, landad vikt 1925–2010<br />

Yield of salt water fishing, landed weight<br />

År 1925 uppgick saltsjöfiskets fångst till<br />

72 000 ton hel färskvikt. Med få undantag<br />

ökade fångsten år från år och kom vid mitten<br />

av 1960-talet att uppgå till 375 000 ton,<br />

dvs. 5 gånger större än 1925 års fångst.<br />

Andra halvan av 1960-talet och en stor del<br />

av 1970-talet präglas av minskande fångster.<br />

Sålunda var 1977 års fångst bara hälften<br />

så stor som fångsterna vid mitten av<br />

1960-talet. Den allra största fångsten landades<br />

år 1998 – över 400 000 ton.<br />

Källa: SCB Fiske 1914–1969; Fiskestatistisk<br />

årsbok 1971–1982; Statistiska meddelanden<br />

serie J 55, JO 55 och JO 50<br />

(www.scb.se/JO1101) eller<br />

(www.fiskeriverket.se).<br />

5.7<br />

Saltsjöfisket, yrkesfiskare 1925–2010<br />

Salt water fishing, number of professional fishermen<br />

Det fanns 11 gånger så många yrkesfiskare<br />

1945 som 2010. 1945 fanns det<br />

16 000 yrkesfiskare i saltsjöfisket mot<br />

1 457 år 2010.<br />

Källa: SCB Statistisk årsbok (äldre årgångar);<br />

Fiskeriverket (www.fiskeriverket.se).<br />

Statistiska centralbyrån 113


Jordbruk, skogsbruk och fiske Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Skogsmarksareal efter ägarklass, 2010<br />

5.8 Forest land area by ownership class<br />

Den produktiva skogsmarksarealen på ca<br />

23 miljoner hektar fördelar sig så att hälften<br />

ägs av enskilda skogsägare. En fjärdedel<br />

ägs av privata bolag medan den övriga<br />

fjärdedelen till stor del ägs av allmänna<br />

ägare som staten och statsägda bolag.<br />

Källa: Skogsstyrelsen Skogsstatistisk årsbok<br />

2011 (www.skogsstyrelsen.se/statistik),<br />

Riksskogstaxeringen.<br />

Årlig bruttoavverkning 1955–2010<br />

5.9 Annual gross felling<br />

Under perioden 1955–1971 ökade bruttoavverkningen<br />

årligen med få undantag.<br />

Därefter följde en nedgångsperiod som<br />

bröts 1978. Avverkningen har därefter haft<br />

en jämn årlig ökning fram t.o.m. 2004. År<br />

2005 ökade den mycket kraftigt p.g.a.<br />

stormen Gudrun.<br />

Källa: Skogsstyrelsen Skogsstatistisk årsbok<br />

2011 (www.skogsstyrelsen.se/statistik);<br />

Riksskogstaxeringen, SLU..<br />

5.10<br />

Export och import av skogsindustriprodukter 2010 efter produkt,<br />

miljarder kronor<br />

Exports and imports of forest industry products by product, SEK<br />

billions<br />

Exportvärdet av skogs- och skogsindustriprodukter<br />

uppgår till drygt 128 miljarder kr<br />

medan importvärdet uppgår till ca 31 miljarder<br />

kr. Värdet av nettoexporten uppgår<br />

således till knappt 100 miljarder kr och är<br />

därmed en av de näringar som bidrar mest<br />

till Sveriges totala nettoexport.<br />

Källa: Skogsstyrelsen Skogsstatistisk årsbok<br />

2011 (www.skogsstyrelsen.se/statistik).<br />

114 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

5.11<br />

Jordbruksföretag efter företagens storlek<br />

Holdings, by size<br />

Jordbruk, skogsbruk och fiske<br />

Län<br />

County<br />

Storleksgrupp, hektar åker<br />

Size of holdings, hectares of arable land<br />

0–2,0 2,1–5,0 5,1–10,0 10,1–20,0 20,1–30,0 30,1–50,0 50,1–100,0 100,1–<br />

Summa<br />

företag<br />

All<br />

holdings<br />

Stockholms 151 227 356 402 223 216 232 212 2 019<br />

Uppsala 142 262 375 515 334 424 538 476 3 066<br />

Södermanlands 111 213 327 408 191 266 323 378 2 217<br />

Östergötlands 284 385 478 482 311 447 627 627 3 641<br />

Jönköpings 213 754 820 706 323 391 387 131 3 725<br />

Kronobergs 180 637 578 466 220 214 175 63 2 533<br />

Kalmar 330 477 568 577 293 378 458 309 3 390<br />

Gotlands 91 142 165 184 146 246 343 257 1 574<br />

Blekinge 171 285 294 277 131 143 122 42 1 465<br />

Skåne 711 1 383 1 545 1 596 822 1 021 1 112 1 147 9 337<br />

Hallands 222 563 675 721 370 362 379 232 3 524<br />

Västra Götalands 500 2 227 3 015 2 894 1 396 1 446 1 429 1 081 13 988<br />

Värmlands 82 780 963 666 276 333 298 255 3 653<br />

Örebro 109 355 482 411 253 267 297 282 2 456<br />

Västmanlands 57 130 220 288 202 245 310 285 1 737<br />

Dalarnas 95 417 474 436 246 231 224 115 2 238<br />

Gävleborgs 79 448 551 554 249 271 241 133 2 526<br />

Västernorrlands 56 583 619 403 179 163 184 88 2 275<br />

Jämtlands 63 483 420 278 123 124 143 94 1 728<br />

Västerbottens 46 545 687 505 197 202 246 174 2 602<br />

Norrbottens 92 305 331 239 118 100 137 75 1 397<br />

Hela riket <strong>Sweden</strong><br />

2010 3 785 11 601 13 943 13 008 6 603 7 490 8 205 6 456 71 091<br />

2007 874 14 038 13 701 13 493 7 122 8 259 8 957 6 165 72 609<br />

2005 945 14 486 14 117 14 147 7 583 8 862 9 569 6 099 75 808<br />

2003 . . 9 293 11 315 13 159 7 603 9 259 10 112 6 039 66 780<br />

2000 . . 11 784 14 110 15 453 8 717 10 624 10 652 5 458 76 798<br />

1999 . . 11 344 15 229 16 656 9 295 11 445 10 969 5 181 80 119<br />

1998 . . 13 563 16 442 17 451 9 827 11 845 11 188 4 991 85 307<br />

1997 . . 14 273 17 179 18 066 10 127 12 249 11 268 4 864 88 026<br />

1996 . . 14 730 17 816 18 701 10 607 12 587 11 350 4 697 90 488<br />

1995 . . 12 828 16 710 18 458 10 633 12 834 11 339 4 503 87 305<br />

1994 . . 13 670 17 802 19 128 10 803 13 128 11 230 4 341 90 102<br />

1993 . . 13 909 18 196 19 487 11 139 13 329 11 190 4 235 91 485<br />

1992 . . 13 980 18 135 19 632 11 372 13 543 11 074 4 047 91 850<br />

1991 . . 14 280 18 536 20 074 11 712 13 789 11 116 4 047 93 554<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden (1994–1997); Jordbruksverket (1998–2010) och SCB: Jordbruksstatistisk<br />

årsbok (www.jordbruksverket.se eller www.scb.se/JO1901); Statistiska meddelanden serie J 30 (–1997), J 34 (1998) och<br />

JO 34 (www.sjv.se eller www.scb.se/JO1901, 1999–).<br />

Statistiska centralbyrån 115


Jordbruk, skogsbruk och fiske Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

5.12<br />

Jordbruksföretag efter driftsinriktning i jordbruket<br />

Holdings by type of farming<br />

Län<br />

County<br />

Driftsinriktning<br />

Type of farming<br />

Summa företag<br />

All holdings<br />

Växtodling<br />

Crop husbandry<br />

Husdjursskötsel<br />

Animal husbandry<br />

Blandat jordbruk<br />

Mixed holdings<br />

Småbruk<br />

Smallsized holdings<br />

Stockholms 801 340 218 660 2 019<br />

Uppsala 1 378 559 318 811 3 066<br />

Södermanlands 864 488 252 613 2 217<br />

Östergötlands 1 236 1 171 342 892 3 641<br />

Jönköpings 376 2 026 101 1 222 3 725<br />

Kronobergs 270 1 190 82 991 2 533<br />

Kalmar 594 1 527 237 1 032 3 390<br />

Gotlands 459 613 228 274 1 574<br />

Blekinge 312 604 90 459 1 465<br />

Skåne 3 659 2 376 728 2 574 9 337<br />

Hallands 945 1 140 286 1 153 3 524<br />

Västra Götalands 3 917 3 726 940 5 405 13 988<br />

Värmlands 822 754 255 1 822 3 653<br />

Örebro 865 480 212 899 2 456<br />

Västmanlands 886 226 142 483 1 737<br />

Dalarnas 587 627 152 872 2 238<br />

Gävleborgs 663 744 160 959 2 526<br />

Västernorrlands 412 618 96 1 149 2 275<br />

Jämtlands 268 563 49 848 1 728<br />

Västerbottens 627 605 102 1 268 2 602<br />

Norrbottens 369 310 58 660 1 397<br />

Hela riket <strong>Sweden</strong><br />

2010 20 310 20 687 5 048 25 046 71 091<br />

2007 19 849 22 601 5 378 24 781 72 609<br />

2005 20 843 24 322 5 715 24 928 75 808<br />

2003 20 403 26 001 6 254 15 230 67 888<br />

2000 21 377 29 710 7 085 18 938 77 110<br />

1999 14 261 30 502 5 193 30 479 80 435<br />

1998 14 937 32 328 5 956 32 378 85 599<br />

1997 14 070 34 018 6 095 34 206 88 389<br />

1996 13 922 35 424 6 581 34 927 90 854<br />

1995 12 887 36 607 6 819 31 369 87 682<br />

1994 12 662 38 166 7 041 32 594 90 463<br />

1993 12 977 38 818 7 318 32 736 91 849<br />

1992 12 865 39 696 7 145 32 528 92 234<br />

1991 13 628 39 656 7 435 33 219 93 938<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden (1994–1997); Jordbruksverket (1998-2010) och SCB: Jordbruksstatistisk<br />

årsbok (www.jordbruksverket.se eller www.scb.se/JO1901); Statistiska meddelanden serie J 30 (–1997), J 35 (1998) och JO<br />

35 (www.sjv.se eller www.scb.se/JO1901, 1999–).<br />

116 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

5.13<br />

Åkermarkens användning, hektar<br />

Use of arable land, in hectares<br />

Jordbruk, skogsbruk och fiske<br />

Gröda Crop 2005 1 2006 1 2007 1 2008 1 2009 1 2010<br />

Spannmål Grain 1 023 978 1 023 976 990 086 1 087 722 1 048 582 962 758<br />

Vete Wheat 354 755 360 937 361 549 361 547 375 135 399 989<br />

Höstvete Winter wheat 295 325 317 603 323 182 311 632 326 838 331 805<br />

Vårvete Spring wheat 59 430 43 334 38 367 49 915 48 297 68 184<br />

Råg Rye 21 386 23 454 24 716 27 581 36 633 24 228<br />

Korn Barley 378 564 315 134 326 681 405 763 370 156 318 775<br />

Höstkorn Winter barley 5 356 5 909 8 274 10 396 18 278 17 928<br />

Vårkorn Spring barley 373 208 309 225 318 407 395 367 351 878 300 847<br />

Havre Oats 200 122 206 057 207 909 227 588 196 038 164 386<br />

Rågvete och blandsäd<br />

Triticale and mixed grain 69 149 72 836 69 231 65 242 70 621 55 381<br />

Rågvete Triticale 50 292 55 406 53 914 49 287 53 571 36 231<br />

Blandsäd Mixed grain 18 857 17 430 15 317 15 955 17 050 19 150<br />

Baljväxter Leguminous plants 40 866 35 683 28 557 25 255 34 017 46 110<br />

Potatis Potatoes 30 453 28 181 28 362 26 883 26 958 27 203<br />

Matpotatis Table potatoes 22 081 20 215 20 330 19 590 19 706 19 842<br />

Potatis för stärkelse<br />

Potatoes for processing 8 372 7 966 8 032 7 293 7 252 7 361<br />

Sockerbetor Sugar beets 49 182 44 184 40 682 36 778 39 782 37 950<br />

Frövall Seed ley 12 847 15 151 14 276 14 260 13 969 14 818<br />

Vall och grönfoder<br />

Ley, green forage and pasture 1 066 922 1 097 563 1 127 559 1 158 912 1 175 250 1 194 711<br />

Slåttervall och betesvall 2<br />

Ley and pasture 1 027 294 1 055 099 1 081 077 1 114 293 1 120 808 1 137 642<br />

Grönfoder 3 Green forage 39 628 42 464 46 482 44 619 54 442 57 069<br />

Oljeväxter Oil crops 92 005 98 958 92 176 93 040 109 470 129 378<br />

Höstraps Winter rape 34 997 47 638 50 341 61 860 67 841 71 836<br />

Vårraps Spring rape 38 578 35 148 33 044 24 359 29 245 35 695<br />

Höstrybs Winter turnip rape 1 460 1 138 1 117 834 282 496<br />

Vårrybs Spring turnip rape 7 116 6 270 3 341 2 453 2 150 2 207<br />

Oljelin Oil flax 9 854 8 764 4 333 3 534 9 954 19 144<br />

Övriga växtslag Other crops 32 167 31 941 35 146 34 523 34 655 33 194<br />

Energiskog Energy forest 13 700 13 649 14 299 14 201 13 731 13 126<br />

Trädgårdsväxter Horticultural plants 13 373 12 277 14 913 14 727 15 554 14 687<br />

Andra växtslag Other crops 5 094 6 015 5 934 5 595 5 370 5 381<br />

Träda Fallow 321 309 306 867 280 591 146 527 153 312 176 801<br />

Ospecificerad åkermark 4<br />

Unspecified arable land 31 669 31 670 8 307 7 583 7 355 10 535<br />

Summa åker 5 Total arable land 2 703 057 2 671 201 2 647 700 2 631 482 2 643 350 2 633 457<br />

1) Vilka företag som ingår fr.o.m. 2005 framgår av Tabellanmärkningar, tab. 5.11-5.13 och 5.18.<br />

2) Avser slåttervall som utnyttjades resp. år.<br />

3) Inkl. majs.<br />

4) Arealer som ej kunnat fördelas på gröda inklusive ej utnyttjad slåtter- och betesvall.<br />

5) Inkl. annan obrukad åker.<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: Jordbruksverket (www.jordbruksverket.se) och SCB (www.scb.se/JO1901); Jordbruksstatistisk årsbok; Statistiska<br />

meddelanden serie JO 10; Statistikdatabasen: Jord- och skogsbruk, fiske.<br />

Statistiska centralbyrån 117


Jordbruk, skogsbruk och fiske Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

5.14<br />

Totalskörd i ton<br />

Yield in metric tonnes<br />

Skörd Yield 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Höstvete Winter wheat 1 957 000 1 795 200 2 087 800 2 004 600 2 060 100 1 873 100<br />

Vårvete Spring wheat 289 800 172 200 167 900 197 600 217 800 269 900<br />

Råg Rye 112 300 115 400 137 600 168 800 218 400 117 600<br />

Höstkorn Winter barley 31 000 26 900 44 000 58 400 101 100 81 200<br />

Vårkorn Spring barley 1 561 900 1 083 700 1 395 000 1 613 200 1 579 800 1 151 100<br />

Havre Oats 746 300 624 400 889 800 820 000 744 200 559 300<br />

Rågvete Triticale 271 500 255 900 276 100 274 100 252 700 158 700<br />

Blandsäd Mixed grain 80 800 54 700 59 400 58 300 67 800 68 600<br />

Ärter Peas 65 400 50 800 38 000 29 100 48 900 54 000<br />

Åkerbönor Field beans 14 900 13 000 11 300 13 700 26 100 31 100<br />

Slåttervall 1 Ley 2 674 400 2 425 000 2 720 800 2 326 100 2 946 300 3 082 800<br />

Matpotatis 2 Table potatoes 622 700 525 300 534 700 558 200 568 500 542 900<br />

Potatis för stärkelse Potatoes for<br />

processing 324 600 252 500 254 300 295 000 289 400 273 400<br />

Sockerbetor 3 Sugar beets 2 381 200 2 189 000 2 137 700 1 974 900 2 405 800 1 976 200<br />

Höstraps 4 Winter rape 113 100 151 700 153 100 206 300 240 300 222 100<br />

Vårraps 4 Spring rape 72 700 59 700 63 000 48 200 54 900 54 100<br />

Höstrybs 4 Winter turnip rape 2 700 1 700 1 900 1 400 . . 900<br />

Vårrybs 4 Spring turnip rape 9 700 7 300 4 400 3 500 2 800 2 500<br />

Oljelin 4 Oil flax 15 700 11 900 6 700 5 400 18 900 23 600<br />

1) Total inbärgad 1:a skörd.<br />

2) Exkl. odlingar mindre än 0,5 hektar.<br />

3) Uppgifterna avser avräknad betmängd.<br />

4) Uppgifterna avser 9,0 procents vattenhalt.<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: Jordbruksverket (www.jordbruksverket.se) och SCB (www.scb.se/JO1901): Jordbruksstatistisk årsbok; Statistiska<br />

meddelanden serie JO 16; Statistikdatabasen: Jord- och skogsbruk, fiske.<br />

5.15<br />

Ekologisk odling, totalskörd i ton<br />

Organic farming, total production in metric tonnes<br />

Skörd Yield 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Höstvete 1 Winter wheat 42 900 40 400 43 100 47 200 45 100 40 600<br />

Vårvete 1 Spring wheat 28 100 17 200 22 200 25 200 26 200 28 500<br />

Höstråg 1 Winter rye 8 400 7 300 5 700 7 800 8 800 4 300<br />

Höstkorn 1 Winter barley . . . . . . . . . . . .<br />

Vårkorn 1 Spring barley 45 200 31 500 37 400 41 300 41 500 36 000<br />

Havre 1 Oats 64 700 52 600 73 100 71 900 73 600 50 400<br />

Rågvete 1 Triticale 15 400 12 600 15 200 15 000 13 600 8 200<br />

Blandsäd 1 Mixed grain 19 700 13 300 23 100 17 000 22 900 24 000<br />

Ärter 2 Peas 11 400 8 400 5 100 4 800 5 100 5 000<br />

Åkerbönor 2 Field beans 8 100 7 300 7 300 9 600 14 600 13 100<br />

Höstraps 3 Winter rape 2 900 4 500 3 400 3 100 2 000 2 900<br />

Vårraps 3 Spring rape 400 . . . . . . . . . .<br />

Höstrybs 3 Winter turnip rape 500 300 400 . . . . 300<br />

Vårrybs 3 Spring turnip rape 800 300 300 . . . . . .<br />

Oljelin 3 Oil flax 500 . . . . . . . . . .<br />

Matpotatis 4 Table potatoes 10 800 11 500 10 500 14 300 11 200 11 700<br />

1) Avser skörd med 14,0 % vattenhalt.<br />

2) Avser skörd med 15,0 % vattenhalt.<br />

3) Avser skörd med 9,0 % vattenhalt.<br />

4) Avser skörd efter reducering för små, rötskadade eller grönfärgade knölar.<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: Jordbruksverket (www.jordbruksverket.se) och SCB (www.scb.se/JO1901): Jordbruksstatistisk årsbok, Statistiska<br />

meddelanden serie JO 16.<br />

118 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

5.16<br />

Hektarskörd av spannmål och potatis, kg per hektar<br />

Yield of cereals and potatoes, kg per hectare<br />

Jordbruk, skogsbruk och fiske<br />

Län<br />

County<br />

Odling om mer än 2,0 hektar åkermark<br />

Holdings larger than 2,0 hectares of arable land<br />

Höstvete 1<br />

Winter<br />

wheat<br />

Vårvete 1<br />

Spring<br />

wheat<br />

Råg 1<br />

Rye<br />

Höstkorn 1<br />

Winter<br />

barley<br />

Vårkorn 1<br />

Spring<br />

barley<br />

Havre 1<br />

Oats<br />

Rågvete 1<br />

Triticale<br />

Matpotatis 2<br />

Table<br />

potatoes<br />

Potatis för<br />

stärkelse<br />

Potatoes for<br />

processing<br />

Stockholms 3 990 3 440 . . . . 3 190 2 950 . . . . –<br />

Uppsala 5 000 4 060 . . . . 3 880 2 990 . . . . –<br />

Södermanlands 4 420 3 790 2 850 . . 3 000 2 450 4 240 . . –<br />

Östergötlands 5 520 4 150 4 450 4 190 4 020 2 790 3 920 31 930 –<br />

Jönköpings 5 340 . . – . . 3 230 3 430 . . . . –<br />

Kronobergs . . . . . . . . 3 350 3 620 4 040 . . . .<br />

Kalmar 4 910 4 260 3 660 3 930 2 930 2 500 3 820 29 470 35 050<br />

Gotlands 4 430 3 700 . . 3 550 3 100 2 690 3 630 27 370 –<br />

Blekinge 5 820 . . . . . . 4 190 . . 5 140 . . 33 920<br />

Skåne 6 600 5 000 6 000 5 420 5 410 4 540 5 040 28 990 38 930<br />

Hallands 6 480 4 550 . . 5 340 4 590 4 410 5 690 31 190 . .<br />

Västra Götalands 5 740 3 770 4 170 5 060 4 360 4 210 4 570 29 150 . .<br />

Värmlands 4 900 3 970 . . – 2 940 2 620 . . 24 720 –<br />

Örebro 4 740 4 300 . . . . 3 540 3 350 . . 21 650 –<br />

Västmanlands 4 580 3 520 . . . . 3 500 2 860 . . . . –<br />

Dalarnas 3 660 . . . . – 2 460 2 730 . . 23 110 –<br />

Gävleborgs . . . . . . – 2 210 2 130 . . 17 130 –<br />

Västernorrlands . . – – – 2 360 . . . . 20 230 –<br />

Jämtlands . . . . – – 2 250 . . – . . –<br />

Västerbottens – . . – – 2 410 1 570 . . 16 680 –<br />

Norrbottens – . . – – 2 360 . . – 16 770 –<br />

Hela riket <strong>Sweden</strong><br />

2010 5 660 4 070 4 870 4 640 3 930 3 530 4 420 27 360 37 140<br />

2009 6 310 4 570 5 960 5 570 4 600 4 000 4 750 28 850 39 900<br />

2008 6 440 4 030 6 140 5 640 4 150 3 680 5 600 28 490 40 440<br />

2007 6 460 4 470 5 580 5 320 4 460 4 370 5 160 26 300 31 660<br />

2006 5 660 4 030 4 990 4 750 3 600 3 170 4 670 25 990 31 690<br />

2005 6 630 4 910 5 270 5 800 4 260 3 870 5 420 28 200 38 770<br />

2004 6 180 4 740 5 510 5 610 4 300 4 120 5 200 27 610 39 720<br />

2003 5 560 4 900 4 860 4 550 4 190 3 960 4 580 25 580 34 380<br />

2002 6 390 4 900 5 270 5 330 4 290 4 050 5 480 26 470 35 050<br />

2001 5 970 4 600 5 210 5 210 4 090 3 510 4 360 26 160 35 820<br />

2000 6 030 5 040 5 370 5 030 3 920 3 910 4 550 26 720 38 700<br />

1999 6 250 5 000 4 730 4 870 3 780 3 410 4 670 28 820 37 620<br />

1998 5 670 4 760 4 590 5 300 3 690 3 610 4 550 34 720 47 440<br />

1997 6 140 5 290 4 750 4 910 4 340 4 070 4 860 35 640 37 420<br />

1996 6 200 5 610 4 980 4 530 4 550 4 270 5 120 33 210 38 370<br />

1) Avser skörd med 14,0 % vattenhalt.<br />

2) Avser skörd efter reducering för små, rötskadade eller grönfärgade knölar.<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden (–1997), Jordbruksverket (www.jordbruksverket.se,1998–) och SCB<br />

(www.scb.se/JO0601): Statistiska meddelanden serie J 12 (–1997), J 16 (1998) och JO 16 (1999–), Statistikdatabasen:<br />

Jord- och skogsbruk, fiske.<br />

Statistiska centralbyrån 119


Jordbruk, skogsbruk och fiske Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

5.17<br />

Ekologisk odling, hektarskörd av spannmål, potatis och ärter,<br />

kg per hektar<br />

Organic farming, yield of cereals, potatoes and peas, kg per hectare<br />

Produktionsområde<br />

Production<br />

areas<br />

Höstvete 1<br />

Winter<br />

wheat<br />

Vårvete 1<br />

Spring<br />

wheat<br />

Höstråg 1<br />

Rye<br />

Rågvete 1<br />

Triticale<br />

Odling om mer än 2,0 hektar åkermark<br />

Holdings larger than 2,0 hectares of arable land<br />

Höstkorn 1<br />

Winter<br />

barley<br />

Vårkorn 1<br />

Spring<br />

barley<br />

Havre 1<br />

Oats<br />

Blandsäd 1<br />

Mixed<br />

grain<br />

Matpotatis<br />

2<br />

Table<br />

potatoes<br />

Ärter 3<br />

Peas<br />

Åkerbönor<br />

3<br />

Field<br />

beans<br />

2006 3 220 2 420 2 480 2 980 . . 2 060 1 830 1 850 13 300 2 100 1 790<br />

2007 3 360 2 940 3 020 3 520 . . 2 610 2 690 2 700 13 280 1 690 1 990<br />

2008 3 700 2 620 3 050 3 790 . . 2 660 2 350 2 480 15 970 1 920 2 210<br />

2009 3 130 2 880 2 750 2 740 . . 2 690 2 450 2 740 12 140 1 960 3 140<br />

2010 2 940 2 490 2 120 2 690 . . 2 210 2 130 2 350 13 580 1 810 2 060<br />

1) Avser skörd med 14,0 % vattenhalt. 2) Avser skörd efter reducering för små, rötskadade eller grönfärgade knölar. 3) Avser skörd<br />

med 15,0 % vattenhalt.<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: Jordbruksverket (www.jordbruksverket.se) och SCB (www.scb.se/JO1901): Jordbruksstatistisk årsbok; Statistiska<br />

meddelanden serie JO 16 (www.scb.se/JO0608).<br />

5.18<br />

Jordbruksföretag med nötkreatur, svin, får och höns<br />

Holdings with cattle, pigs, sheep and fowl<br />

Företag Holdings 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Med nötkreatur With cattle 26 179 25 054 23 878 22 844 21 733 21 586<br />

Kor Cows<br />

Mjölkkor Dairy cows 8 548 8 027 7 096 6 474 6 020 5 619<br />

Kor för uppfödning av kalvar Suckler cows 12 823 12 447 12 494 12 345 11 922 12 190<br />

Kvigor, tjurar och stutar Heifers, bulls and steers 24 808 23 700 22 501 21 536 20 330 20 295<br />

Kalvar under 1 år Calves younger than 1 year 22 888 21 752 20 780 19 911 18 965 18 494<br />

Med svin With pigs 2 794 2 414 2 277 2 380 2 027 1 695<br />

Galtar Boars 1 259 1 187 1 049 995 885 723<br />

Suggor Sows 1 767 1 606 1 433 1 350 1 122 1 031<br />

Slaktsvin 20 kg och över Fattening pigs 20 kg – 2 306 2 025 1 937 1 999 1 773 1 410<br />

Smågrisar under 20 kg Fattening pigs –20 kg 1 644 1 476 1 312 1 182 989 913<br />

Med får (exkl. lamm) With sheep 7 595 9 141 7 984 8 169 8 169 8 628<br />

Med höns (exkl. kycklingar) With fowl 4 916 4 877 4 245 4 643 3 306 3 703<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: Jordbruksverket (www.jordbruksverket.se) och SCB (www.scb.se/JO1901): Jordbruksstatistisk årsbok; Statistiska<br />

meddelanden serie JO 20.<br />

5.19 Husdjur<br />

Livestock<br />

Husdjur Livestock 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Nötkreatur All cattle 1 604 933 1 590 409 1 559 725 1 558 381 1 538 281 1 536 658<br />

Kor Cows<br />

För mjölkproduktion Dairy cows 393 263 387 530 369 646 357 194 356 776 348 095<br />

För kalvuppfödning Suckler cows 176 613 177 522 185 717 196 254 191 505 197 053<br />

Kvigor, tjurar och stutar 1 år och däröver<br />

Heifers, bulls and steers 1 year of age and older 526 562 529 847 515 737 512 744 501 930 512 566<br />

Kalvar under 1 år<br />

Calves younger than 1 year of age 508 495 495 510 488 625 492 189 488 070 478 944<br />

Får och lamm Sheep and lambs 471 284 505 466 508 921 524 780 540 487 564 922<br />

Svin All pigs 1 811 216 1 680 535 1 676 327 1 609 289 1 528 740 1 519 874<br />

Galtar och suggor Boars and sows 188 112 186 944 181 444 169 832 160 265 155 962<br />

Galtar Boars 2 697 2 623 2 491 2 438 2 414 2 327<br />

Suggor Sows 185 415 184 321 178 953 167 394 157 851 153 635<br />

Övriga svin Fattening pigs and piglets 1 623 104 1 493 591 1 494 883 1 439 457 1 368 474 1 363 912<br />

Slaktsvin 20 kg– Fattening pigs, 20 kg– 1 085 304 1 001 947 1 015 365 974 112 942 521 936 910<br />

Smågrisar –19,9 kg Piglets, –19,9 kg 537 800 491 644 479 518 465 345 425 953 427 002<br />

Höns och kycklingar av värpras Poultry 6 762 036 6 170 320 7 080 407 7 194 759 7 158 602 7 708 228<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: Jordbruksverket (www.jordbruksverket.se) och SCB (www.scb.se/JO1901): Jordbruksstatistisk årsbok; Statistiska<br />

meddelanden serie JO 20; Statistikdatabasen: Jord- och skogsbruk, fiske.<br />

120 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

5.20<br />

Renar vid samebyar<br />

Reindeer in Sami grazing communities<br />

Jordbruk, skogsbruk och fiske<br />

År<br />

Year<br />

Summa<br />

Total<br />

Län<br />

County<br />

Jämtland Västerbotten Norrbotten<br />

1980 214 000 34 500 38 500 141 000<br />

1985 275 000 42 200 50 600 182 200<br />

1995 253 300 46 415 57 317 149 568<br />

1999 220 107 43 698 51 752 124 657<br />

2000 221 164 44 809 54 231 122 124<br />

2001 219 504 44 450 53 687 121 367<br />

2002 228 535 45 825 53 981 128 729<br />

2003 238 819 44 769 54 980 139 070<br />

2004 250 525 43 664 55 527 151 334<br />

2005 261 404 42 470 56 728 162 206<br />

2006 254 893 44 777 54 721 155 395<br />

2007 249 191 42 961 52 903 153 327<br />

2008 257 053 44 780 55 256 157 017<br />

2009 249 781 43 146 51 878 154 757<br />

2010 249 835 42 984 50 601 156 250<br />

Genomsnittlig storlek på renstammen<br />

Average number of reindeer<br />

1920–1929 208 200 15 600 30 600 162 000<br />

1950–1959 225 000 25 800 28 500 170 700<br />

1980–1989 271 300 42 100 48 000 181 200<br />

1990–1999 250 000 44 000 54 000 152 000<br />

2000–2009 243 000 44 000 54 000 145 000<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: Jordbruksverket (www.jordbruksverket.se), SCB (www.scb.se/JO1901) och Sametinget (www.sametinget.se):<br />

Jordbruksstatistisk årsbok.<br />

5.21<br />

Animalieproduktion, 1 000 ton<br />

Dairy and meat production, 1 000 tonnes<br />

Produkt Product 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Mjölkproduktion Production of milk 3 275 3 208 3 172 3 025 3 019 2 971 2 899<br />

Mejeriproduktion Dairy production<br />

Konsumtionsmjölk Drinking milk 1 009 992 954 926 915 908 914<br />

Syrad mjölk m.m. Acidified milk 263 265 267 266 272 264 263<br />

Grädde Cream 90 89 90 94 96 104 110<br />

Smör 1 Butter 52 45 42 38 39 45 39<br />

Ost Cheese 118 118 119 109 114 108 103<br />

Mjölkpulver 2 Milk powder 51 53 54 55 61 62 53<br />

Kött och fläsk Meat 442 415 406 404 406 407 407<br />

Storboskap Beef 138 131 133 129 125 135 134<br />

Kalvar Veal 5 4 4 4 4 5 4<br />

Får och lamm Mutton and lamb 4 4 4 5 5 5 5<br />

Hästar Horsemeat 1 1 1 1 1 1 1<br />

Svin Pork 294 275 264 265 271 261 263<br />

Ägg och kycklingkött Eggs and chicken meat<br />

Ägg 104 102 99 95 102 105 111<br />

Kycklingkött 91 96 101 105 107 105 112<br />

1) Inklusive smördel i annat matfett.<br />

2) Inklusive kärnmjölkspulver.<br />

Källa: Statens jordbruksverk (www.jordbruksverket.se) och SCB (www.scb.se/JO0701): Statistiska meddelanden serie JO 48.<br />

Statistiska centralbyrån 121


Jordbruk, skogsbruk och fiske Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

5.22<br />

Odling av trädgårdsväxter<br />

Horticulture<br />

År<br />

Year<br />

Yta, 1 000 m 2<br />

Area in 1000 sq.<br />

meters<br />

Växthus<br />

Greenhouses<br />

Antal företag<br />

Number of<br />

enterprises<br />

Friland<br />

Cultivation on open ground<br />

Areal, hektar<br />

Area, hectares<br />

Antal företag<br />

Totala antalet företag<br />

Total number of<br />

enterprises<br />

1981 3 545 1 854 11 898 3 961 4 907<br />

1984 3 370 1 696 13 463 4 388 5 296<br />

1987 3 345 1 609 13 456 4 106 5 028<br />

1990 3 282 1 460 12 144 3 452 4 326<br />

1993 3 357 1 524 12 921 3 300 4 214<br />

1996 3 394 1 414 13 412 2 869 3 729<br />

1999 3 273 1 264 12 233 2 346 3 199<br />

2002 3 373 1 143 12 081 2 044 3 004<br />

2005 3 013 971 12 557 1 853 2 584<br />

2008 2 657 784 11 976 1 666 2 213<br />

Källa: Jordbruksverket (www.jordbruksverket.se) och SCB (www.scb.se/JO1901): Jordbruksstatistisk årsbok; Statistiska<br />

meddelanden serie JO 33 (www.scb.se/JO0607).<br />

5.23<br />

Frilandsareal i hektar för olika trädgårdsväxter<br />

Cultivation on open ground of various horticultural plants, in hectares<br />

Län<br />

County<br />

Köksväxter<br />

Vegetables,<br />

lettuce, herbs<br />

etc.<br />

Fruktträd<br />

Fruit trees<br />

Bär<br />

Berries<br />

Varav jordgubbar<br />

Of which<br />

strawberries<br />

Plantskoleväxter<br />

Nursery plants<br />

På friland<br />

Outdoor<br />

cultivation<br />

I container<br />

In container<br />

Stockholms 35,4 13,9 28,1 15,3 2,2 2,0<br />

Uppsala 36,0 15,6 63,5 57,5 1,3 –<br />

Södermanlands 11,7 2,3 42,4 31,5 24,7 0,7<br />

Östergötlands 307,3 10,4 118,4 107,0 33,5 1,1<br />

Jönköpings 25,3 80,6 55,7 18,3 8,2 1,6<br />

Kronobergs 7,5 45,7 7,5 4,5 1,5 0,0<br />

Kalmar 329,1 2,8 467,9 405,8 8,6 0,7<br />

Gotlands 717,4 13,3 39,6 25,4 1,9 0,0<br />

Blekinge 138,0 55,5 247,9 204,7 2,3 –<br />

Skåne 4 412,5 1 460,3 773,3 687,4 190,8 24,4<br />

Hallands 388,5 8,2 93,3 89,5 66,0 3,4<br />

Västra Götalands 422,1 30,4 241,5 178,5 50,3 9,6<br />

Värmlands 30,8 16,5 59,9 52,3 6,0 5,0<br />

Örebro 72,8 20,7 22,2 10,7 – 0,5<br />

Västmanlands 6,8 9,1 13,7 11,2 2,0 –<br />

Dalarnas 20,5 – 87,9 21,5 13,3 0,1<br />

Gävleborgs 25,0 0,7 25,0 23,6 2,9 1,8<br />

Västernorrlands 21,3 2,6 35,1 8,1 – –<br />

Jämtlands 9,4 0,2 53,3 15,2 0,8 –<br />

Västerbottens 11,4 – 29,5 14,9 1,7 –<br />

Norrbottens 23,3 – 159,6 14,5 1,1 0,0<br />

Hela riket <strong>Sweden</strong><br />

2008 7 052,9 1 788,6 2 665,0 1 997,1 419,0 50,9<br />

2005 7 046,8 1 870,8 3 190,7 2 400,9 392,9 55,3<br />

2002 6 766,7 1 861,9 2 908,8 2 209,1 434,6 80,1<br />

1999 6 149,6 2 011,4 3 358,3 2 707,3 615,8 39,9<br />

1996 6 572,0 2 232,0 3 733,4 2 950,1 760,7 36,8<br />

1993 6 257,0 2 334,0 3 439,0 2 565,0 740,0 46,0<br />

1990 5 791,0 2 391,0 3 140,0 2 237,0 706,0 40,0<br />

1987 6 235,0 3 115,0 3 239,0 2 253,0 737,0 37,0<br />

1984 6 412,0 3 108,0 2 990,0 1 952,0 793,0 45,0<br />

1981 5 398,0 3 039,0 2 562,0 1 830,0 751,0 29,0<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: Jordbruksverket (www.jordbruksverket.se) och SCB (www.scb.se/JO1901): Jordbruksstatistisk årsbok; Statistiska<br />

meddelanden serie JO 33 (www.scb.se/JO0607).<br />

122 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

5.24<br />

Jordbruk, skogsbruk och fiske<br />

Antal djur som använts i försök enligt Europarådskonventionen<br />

(ETS 123) och EG:s direktiv (86/609/EEG) i Sverige<br />

Number of animals used in <strong>Sweden</strong> in experiments and other<br />

procedures that come under the European Convention (ETS 123) and<br />

the EC Directive (86/609/EEC)<br />

Djur Animals 2003 2004 2005 2006 2007 2008<br />

Fiskar Fish 220 878 167 492 183 049 199 093 215 711 211 459<br />

Fåglar Birds 28 211 5 665 7 838 16 542 13 722 4 069<br />

Getter och får Goats and sheep 198 212 279 416 388 215<br />

Groddjur Amphibians 536 714 5 496 906 1 610 1 316<br />

Halvapor Prosimians – – – – – –<br />

Hundar Dogs 734 799 1 166 2 078 1 969 2 204<br />

Hästar, åsnor och hybrider<br />

Horses, donkeys and crossbreeds 135 152 650 427 594 428<br />

Kaniner Rabbits 2 180 2 035 2 112 1 808 1 304 1 345<br />

Katter Cats 164 174 220 201 91 149<br />

Kräldjur Reptiles – 421 – – 30 170<br />

Marsvin Guinea pigs 2 748 2 199 2 014 1 152 1 475 1 778<br />

Människoapor Apes – – – – – –<br />

Möss Mice 184 999 185 782 213 727 228 885 214 670 216 272<br />

Nötkreatur Cattle 1 352 786 727 1 961 2 032 1 590<br />

Råttor Rats 72 216 75 824 83 321 75 000 64 867 55 048<br />

Svin Pigs 2 047 1 630 2 722 2 029 2 322 1 973<br />

Övriga apor Other simians 60 11 75 40 129 46<br />

Övriga däggdjur Other mammals 90 208 639 489 209 308<br />

Övriga gnagare Other rodents 1 344 1 573 1 436 1 454 3 344 2 965<br />

Övriga rovdjur Other carnivores 161 209 210 148 297 122<br />

Märkta fiskar Marked fishes 212 466 160 171 161 993 185 339 179 143 200 243<br />

Totalt Total 518 053 445 886 505 681 532 629 524 764 501 457<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: Djurskyddsmyndigheten (2003–2005); Statens jordbruksverk (2006–, www.jordbruksverket.se).<br />

5.25<br />

Län<br />

County<br />

Under tillåten jakttid fällda älgar, länsvis<br />

Annual harvest of moose during open hunting season<br />

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />

Summa<br />

Total<br />

Därav<br />

Of which<br />

Kor Cows Tjurar Bulls<br />

Stockholms 1 573 1 494 1 242 1 047 1 034 1 003 926 445 481<br />

Uppsala 1 869 1 655 1 556 1 824 1 822 1 665 1 585 778 807<br />

Södermanlands 1 861 1 678 1 323 1 080 1 103 1 165 1 155 593 562<br />

Östergötlands 2 908 2 328 2 142 2 103 2 519 2 564 2 908 1 422 1 486<br />

Jönköpings 2 624 2 237 2 445 2 353 2 881 3 416 3 537 1 716 1 821<br />

Kronobergs 1 609 1 237 1 636 1 904 2 386 2 977 3 046 1 464 1 582<br />

Kalmar 1 925 1 680 1 733 1 994 2 404 2 766 3 013 1 496 1 517<br />

Gotlands – – – – – – – – –<br />

Blekinge 329 189 250 294 428 480 475 210 265<br />

Skåne 587 465 341 336 477 639 587 266 321<br />

Hallands 944 773 639 749 937 1 214 1 192 537 655<br />

Västra Götalands 6 419 5 644 5 073 4 718 5 119 5 576 5 760 2 643 3 117<br />

Värmlands 8 056 7 172 6 855 6 424 6 540 6 742 7 190 3 464 3 726<br />

Örebro 3 399 2 978 2 595 2 159 2 203 2 402 2 501 1 204 1 297<br />

Västmanlands 1 874 1 697 1 534 1 169 1 013 1 168 1 228 595 633<br />

Dalarnas 9 246 8 250 7 343 6 899 6 413 6 393 6 143 2 676 3 467<br />

Gävleborgs 5 903 5 486 4 977 4 552 4 633 4 652 4 822 2 176 2 646<br />

Västernorrlands 9 896 9 537 8 020 8 168 7 881 8 649 8 973 4 524 4 449<br />

Jämtlands 13 363 13 281 11 231 11 431 11 503 11 996 12 432 5 823 6 609<br />

Västerbottens 12 334 12 706 11 576 11 994 12 392 12 733 13 620 6 754 6 866<br />

Norrbottens 9 844 10 327 9 859 9 776 9 866 9 815 11 039 4 795 6 244<br />

Hela riket <strong>Sweden</strong> 96 563 90 814 82 370 80 974 83 554 88 015 92 132 43 581 48 551<br />

Källa: Naturvårdsverket (2004, www.naturvardsverket.se) och Svenska Jägareförbundet (2005–, www.jagareforbundet.se).<br />

Statistiska centralbyrån 123


Jordbruk, skogsbruk och fiske Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

5.26<br />

Landsdel<br />

Region<br />

Total produktiv skogsmarksareal och areal skyddad skogsmark<br />

enligt svenska definitioner 2009<br />

Total area of productive forestland and area of protected forest<br />

according to Swedish definitions<br />

All skogsmark<br />

Total forest<br />

land<br />

Skogsmark inom<br />

nationalparker,<br />

naturreservat<br />

National parks, nature<br />

reserves<br />

Totalt<br />

Total<br />

Skogsmark enligt nationell definition, 1 000 ha<br />

Forest land by national definition, 1 000 hectares<br />

Varav<br />

nedan<br />

fjällnära<br />

skog<br />

Of which<br />

submountaine<br />

forests<br />

Skogsmark inom<br />

biotopskydd<br />

Habitat protection<br />

areas<br />

Total<br />

Varav<br />

nedan<br />

fjällnära<br />

skog<br />

Skogsmark inom<br />

naturvårdsavtal<br />

Nature conservation<br />

agreements<br />

Total<br />

Varav<br />

nedan<br />

fjällnära<br />

skog<br />

Summa formellt<br />

skyddad skogsmark<br />

The sum total of<br />

protected forest land<br />

Total<br />

Varav<br />

nedan<br />

fjällnära<br />

skog<br />

Norra Norrland 7 049 452 81 3,4 3 ,3 4,1 3,8 460 88<br />

Södra Norrland 5 850 98 48 3,2 3 ,2 4,7 4,5 106 56<br />

Svealand 5 320 114 91 6,6 6 ,5 8,4 8,3 129 106<br />

Götaland 5 026 82 82 6 ,3 6 ,3 9,0 9,0 97 97<br />

Hela riket <strong>Sweden</strong> 23 245 747 302 19 ,4 19 ,3 26,2 25,6 792 347<br />

Källa: Skogsstyrelsen Skogsstatistisk årsbok (www.skogsstyrelsen.se); Riksskogstaxeringen, SLU; Naturvårdsverket.<br />

5.27<br />

Län och landsdel<br />

County and regions<br />

Produktiv skogsmarksareal efter län, landsdelar och ägare<br />

2006–2010, 1 000 hektar. Exkl. fridlyst produktiv skogsmark<br />

Forest area by county and ownership. Excl. protected productive forestland<br />

Privata aktiebolag<br />

Private sector<br />

corporations<br />

Ägarkategori<br />

Ownership category<br />

Enskilda<br />

Individual<br />

Övriga 1<br />

Others<br />

Samtliga<br />

Total<br />

Norrbottens 388 1 190 2 016 3 594<br />

Västerbottens 649 1 396 1 069 3 114<br />

Jämtlands 1 126 1 080 287 2 493<br />

Västernorrlands 881 701 92 1 674<br />

Gävleborgs 524 661 297 1 482<br />

Dalarnas 571 825 476 1 872<br />

Värmlands 437 820 65 1 322<br />

Örebro 98 266 222 586<br />

Västmanlands 58 166 87 311<br />

Uppsala 148 216 87 451<br />

Stockholms 40 190 63 293<br />

Södermanlands 52 225 66 343<br />

Östergötlands 114 399 109 622<br />

Västra Götalands 46 1 047 186 1 279<br />

Jönköpings 32 587 82 701<br />

Kronobergs 19 521 107 647<br />

Kalmar 30 556 128 714<br />

Gotlands 5 102 13 120<br />

Hallands 13 264 19 296<br />

Blekinge 7 146 17 170<br />

Skåne 28 298 62 388<br />

N Norrland 2 1 037 2 587 3 085 6 709<br />

S Norrland 3 2 531 2 442 676 5 649<br />

Svealand 1 404 2 709 1 067 5 180<br />

Götaland 295 3 920 723 4 938<br />

Hela riket <strong>Sweden</strong> 5 267 11 658 5 551 22 476<br />

1) Staten, Statsägda aktiebolag, Övriga allmänna ägare, Övriga privata ägare och Okänd ägare. State, State owned companies, Othe<br />

public owners, Individual owners, Other private owners and Unknown owners.<br />

2) Norrbottens och Västerbottens län.<br />

3) Jämtlands, Västernorrlands och Gävleborgs län.<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: Riksskogstaxeringen, SLU.<br />

124 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

5.28<br />

Saltsjöfisket, avkastning, landad vikt<br />

Salt water fishing yields, landed weight<br />

Jordbruk, skogsbruk och fiske<br />

Fiskslag m.m.<br />

Species of fish etc.<br />

Ton<br />

Tonnes<br />

2008 2009 2010<br />

1 000 kr<br />

SEK thousands<br />

Ton 1 000 kr Ton 1 000 kr<br />

Ål Eel 386 20 251 291 14 646 313 16 372<br />

Lax Salmon 95 3 257 145 6 239 150 6 793<br />

Öring Trout 2 67 8 334 8 332<br />

Övrig sötvattensfisk Other freshwater fish 127 2 664 98 2 331 89 2 504<br />

Rödspotta Plaice 481 9 846 292 6 087 269 5 092<br />

Sandskädda Dab 7 43 3 21 2 10<br />

Skrubbskädda Flounder 145 777 142 1 006 103 818<br />

Övrig flundrefisk Other flatfish 363 18 161 236 13 103 219 13 853<br />

Torsk Cod 10 498 182 654 11 282 155 347 10 377 152 972<br />

Långa Ling 40 852 42 957 36 835<br />

Kolja Haddock 285 5 179 273 5 081 193 3 585<br />

Gråsej Saithe 942 8 502 1 168 14 812 1 312 18 953<br />

Lyrtorsk Pollack 58 1 464 55 1 546 60 1 607<br />

Vitling Whiting 77 1 235 65 1 105 67 1 203<br />

Kummel Hake 137 3 047 67 1 637 63 1 565<br />

Övrig torskfisk Other gadiforms 6 110 4 82 5 142<br />

Sill och strömming 1 Herring/Baltic herring 49 869 186 682 37 527 160 933 35 625 145 354<br />

Skarpsill Sprat 23 266 43 919 16 517 33 998 12 705 28 428<br />

Makrill Mackerel 3 258 47 961 3 374 35 674 2 828 30 686<br />

Övrig saltvattensfisk Other marine fish 342 11 567 694 9 182 108 4 924<br />

Foderfisk 2 Industrial fish 124 520 169 531 121 254 170 374 136 133 261 146<br />

Lever och rom Liver and roe 189 13 916 169 10 620 142 14 097<br />

Krabba Crab 85 2 316 103 2 935 114 2 895<br />

Hummer Lobster 16 5 538 23 7 254 19 5 965<br />

Havskräfta Norway lobster 1 429 120 022 1 268 106 154 1 169 110 331<br />

Nordhavsräka Prawns 2 328 108 621 2 303 127 687 1 614 121 024<br />

Blötdjur Molluscs 5 214 3 200 11 366<br />

Summa Total 218 955 968 397 197 403 889 345 203 734 951 851<br />

1) Till konsumtion.<br />

2) Ej fördelad på fiskslag.<br />

Källa: Fiskeriverket (www.fiskeriverket.se) och SCB (www.scb.se/JO1101): Statistiska meddelanden serie JO 55.<br />

5.29<br />

Vattenbruk, produktion av matfisk, musslor och kräftor,<br />

hel färskvikt, ton<br />

Aquaculture production of food fish, mussels and crayfish,<br />

whole fresh weight, tonnes<br />

År<br />

Year<br />

Regnbåge<br />

Rainbow<br />

trout<br />

Lax, Öring<br />

Salmon,<br />

Salmon trout<br />

Ål<br />

Eels<br />

Röding<br />

Char<br />

Summa matfisk<br />

Total food fish<br />

Musslor<br />

Mussels<br />

Kräftor<br />

Crayfish<br />

1996 5 778 13 184 100 6 075 1 821 10<br />

1997 4 875 3 215 183 5 276 1 425 8<br />

1998 4 457 4 232 347 5 040 455 9<br />

1999 4 458 12 253 386 5 109 954 9<br />

2000 4 452 9 311 395 5 171 443 7<br />

2001 5 255 18 228 786 6 286 1 444 6<br />

2002 4 183 6 190 608 4 987 1 382 6<br />

2003 4 886 1 194 324 5 404 1 742 7<br />

2004 4 851 1 158 328 5 338 1 435 6<br />

2005 4 968 1 222 439 5 630 1 069 6<br />

2006 6 116 3 191 444 6 754 1 791 5<br />

2007 4 366 4 175 374 4 919 1 168 3<br />

2008 1 5 789 23 172 692 6 676 1 911 . .<br />

2009 2 6 413 . . . . . . 7 225 2 125 2<br />

2010 2 7 859 . . . . 1 307 9 260 1 382 1<br />

1) Kräftproduktion publicerades ej år 2008.<br />

2) För att inte röja uppgifter om enskilda odlare kan inte alla uppgifter redovisas.<br />

Källa: Jordbruksverket (www.jordbruksverket.se) och SCB (www.scb.se/JO1201): Statistiska meddelanden serie JO 60.<br />

Statistiska centralbyrån 125


Jordbruk, skogsbruk och fiske Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

5.30<br />

Saltsjöfisket, fiskare och båtar<br />

Sea fishing, fishermen and fishing craft<br />

Yrkesfiskare<br />

Professional<br />

fishermen<br />

Binäringsfiskare<br />

Occasional<br />

fishermen<br />

Summa<br />

fiskare<br />

Fishermen,<br />

total<br />

Därav<br />

trålfiskare<br />

Of which<br />

trawler<br />

fishermen<br />

Antal<br />

Number<br />

Båtar<br />

Fishing craft<br />

Därav<br />

Of which<br />

Båtar<br />

> 12 m 1<br />

Vessels<br />

> 12 mtrs<br />

Båtar Båtar<br />

< 12 m 2 < 8 m 3<br />

Västkusten West coast 780 . . 780 . . 628 144 266 218<br />

Sydkusten South coast 301 . . 301 . . 284 30 129 125<br />

Ostkusten East coast 376 . . 376 . . 441 37 179 225<br />

2010 1 457 . . 1 457 . . 1 353 211 574 568<br />

2009 1 500 . . 1 500 . . 1 407 247 579 581<br />

2008 1 599 . . 1 599 . . 1 464 272 584 608<br />

2007 1 673 . . 1 673 . . 1 506 281 600 625<br />

2006 1 691 . . 1 691 . . 1 551 296 609 646<br />

2005 1 727 . . 1 727 . . 1 589 300 626 663<br />

2004 1 731 . . 1 731 . . 1 597 307 635 655<br />

2003 1 863 . . 1 863 . . 1 715 306 679 730<br />

2002 2 022 . . 2 022 . . 1 821 316 716 789<br />

2001 2 576 . . 2 576 . . 1 851 330 724 797<br />

2000 2 562 . . 2 562 . . 1 954 362 763 829<br />

1999 2 629 . . 2 629 . . 1 968 366 760 842<br />

1995 2 670 329 2 999 1 243 2 540 468 931 1 141<br />

1990 3 007 466 3 473 1 457 4 129 529 1 050 2 550<br />

1985 3 620 684 4 304 1 665 4 657 526 2 812 1 319<br />

1979 4 115 1 426 5 541 1 689 6 017 531 2 827 2 659<br />

1976 3 935 1 911 5 846 1 641 6 033 . . . . . .<br />

1973 4 646 1 857 6 503 2 059 6 865 . . . . . .<br />

1970 5 177 1 819 6 996 2 628 6 608 . . . . . .<br />

1) 1999 och framåt avser båtar 12 m eller längre.<br />

2) 1979 och 1985 avser båtar 6–12 m.<br />

3) 1979 och 1985 avser båtar < 6 m.<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: SCB Fiskestatistisk årsbok 1970–1979; Fiskeriräkningen den 1 januari 1985, 1990 och 1995; Fiskeriverket (1999–,<br />

www.fiskeriverket.se).<br />

126 Statistiska centralbyrån


Näringsverksamhet<br />

Business activities


Näringsverksamhet Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

6 – Näringsverksamhet<br />

Business activities<br />

Sida<br />

Page<br />

6.1 Näringsverksamhet................................... 129<br />

Business activities<br />

6.2 Industrins investeringar 1996–2010,<br />

miljarder kronor i 2008 års priser .................. 131<br />

Investments in manufacturing, 2008 prices,<br />

SEK billion<br />

6.3 Industrins kapacitetsutnyttjande<br />

1:a kv. 1990 – 2:a kv. 2011, procent ............... 131<br />

Actual capacity utilisation in industry,<br />

percent<br />

6.4 Övernattningar på hotell, stugbyar<br />

och vandrarhem 1978–2010 efter<br />

gästernas hemland ......................................... 131<br />

Nights spent in hotels, holiday villages and<br />

youth hostels by the visitors' country of<br />

residence, SEK m<br />

6.5 Aktiebolag, ny- och avregistrerade<br />

under åren 1970–2010..................................... 132<br />

Joint stock companies, registered and<br />

deregistered during the year<br />

6.6 Bestående aktiebolag vid årets slut<br />

1980–2010 ........................................................ 132<br />

Joint stock companies, remaining registered<br />

at the end of the year<br />

6.7 Tingsrätter: beslutade företagskonkurser<br />

1983–2010 ...................................... 132<br />

District Courts: bankruptcies<br />

6.8 Industri, tillverkning av vissa varor<br />

enligt Kombinerade nomenklaturen (KN) ..... 133<br />

Manufacturing, production of some<br />

commodities divided according to the<br />

Combined Nomenclature (CN)<br />

6.9 Produktionens saluvärde efter<br />

näringsgren, miljoner kronor ......................... 135<br />

Market value (industrial production) by<br />

industry, SEK m<br />

6.10 Företag efter näringsgren enligt<br />

SNI 2007 och juridisk form 2010 .................... 136<br />

Enterprises by economic activity according<br />

to SNI 2007 and legal form<br />

Sida<br />

Page<br />

6.11 Anställda efter företagets näringsgren<br />

enligt SNI 2007 och juridisk form<br />

2010 ................................................................... 137<br />

Employees by economic activity of the<br />

enterprise according to SNI 2007 and legal<br />

form<br />

6.12 Arbetsställen efter län och storleksklass<br />

i november 2010 .................................... 138<br />

Establishments by county and by size<br />

6.13 Ekonomiska basfakta för företagen i<br />

näringslivet, totalt och efter bransch<br />

enligt SNI 2007, år 2009, miljoner kronor ...... 139<br />

Basic data for market producers by industry<br />

(NACE Rev 2 classification), SEK m<br />

6.14 Kommunägda företag efter verksamhetsområde<br />

m.m. den 31 december .............. 140<br />

Municipal enterprises, by field of activity<br />

6.15 Aktiebolag ................................................ 140<br />

Registered joint stock companies<br />

6.16 Näringslivsregistret, nyregistrerade<br />

bolag 2010, länsvis .......................................... 141<br />

Newly registered businesses in the Trade<br />

and Industry Register, by county<br />

6.17 Patent ....................................................... 142<br />

Patents<br />

6.18 Belagda hotellrum efter målgrupp<br />

2010 ................................................................... 142<br />

Hotel rooms occupied by category of guests<br />

6.19 Hotell och andra inkvarteringsmöjligheter,<br />

övernattande gäster efter<br />

hemland 2010 ................................................... 143<br />

Accommodation establishments, nights<br />

spent in tourist accommodation by<br />

nationality<br />

128 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Näringsverksamhet<br />

6.1 Näringsverksamhet<br />

Business activities<br />

Produktionsvärdet för det svenska näringslivet ökade med 66 procent under<br />

perioden 1997–2009, från 2 793 till 4 640 miljarder kronor. Ökningen var<br />

som störst år 2000 med en ökning i löpande priser på cirka 10 procent.<br />

Sedan planade ökningen ut för att därefter åter ta fart 2004. År 2009<br />

minskade återigen produktionsvärdet, nu med 8 procent<br />

År 2009 stod de varuproducerande företagen<br />

för 49 procent av näringslivets totala produktionsvärde,<br />

medan de tjänsteproducerande företagen<br />

stod för resterande 51 procent. Motsvarande<br />

andel 1997 var 56 procent respektive<br />

44 procent.<br />

De branscher som hade högst produktionsvärde<br />

år 2009 var:<br />

• parti- och detaljhandeln, 571 miljarder kronor<br />

• FoU och företagstjänster, 426 miljarder kronor<br />

• byggverksamhet, 436 miljarder kronor.<br />

Parti- och detaljhandeln var även den klart<br />

största branschen sett till antalet anställda med<br />

cirka 452 000 personer. Byggverksamhet hade<br />

näst flest anställda, 241 000 personer.<br />

Näringslivets förädlingsvärde gick stadigt<br />

uppåt mellan 1997 och 2007 bortsett från perioden<br />

2001–2003, då en viss avmattning skedde.<br />

Möjligen kan en ny avmattning nu skönjas i<br />

spåren av den ekonomiska krisen. För de varuproducerande<br />

företagen minskade förädlingsvärdet<br />

både år 2008 och 2009 och även för de<br />

tjänsteproducerande företagen verkar utvecklingen<br />

ha stannat av. Antalet anställda i<br />

näringslivet ökade med 15 procent mellan 1997<br />

och 2008, men år 2009 minskade antalet anställda<br />

med 3 procent.<br />

Tjänsteproducerande företag ökar mer<br />

Utvecklingen mellan 1997 och 2009 för varurespektive<br />

tjänsteproducerande företag skiljer<br />

sig åt. De tjänsteproducerande företagen har<br />

haft en kraftigare utveckling under perioden.<br />

Produktionsvärdet för de tjänsteproducerande<br />

företagen ökade med 92 procent samtidigt som<br />

de varuproducerande företagens ökning låg på<br />

46 procent. År 2009 är första året när de tjänsteproducerande<br />

företagen har ett högre produktionsvärde,<br />

2 366 miljarder kronor jämfört med<br />

de varuproducerande företagens 2 274 miljarder<br />

kronor.<br />

Antalet anställda bland de tjänsteproducerande<br />

företagen har ökat med 44 procent mellan<br />

1997 och 2009. För varuproducerande företag<br />

har antal anställda däremot minskat med 5 procent<br />

under samma period.<br />

Produktionsvärde, index 1997=100, 1997-2009<br />

Förbrukningsvärde, index 1997=100, 1997-2009<br />

Förädlingsvärde, index 1997=100, 1997-2009<br />

Statistiska centralbyrån 129


Näringsverksamhet Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Antal anställda, index 1997=100, 1997-2009<br />

Personalkostnad, index 1997=100, 1997-2009<br />

Nettoinvesteringar, index 1997=100, 1997-2009<br />

Definitioner<br />

Med produktionsvärde avses den faktiska produktionen<br />

utförd av företaget. Det baseras på<br />

försäljning, d.v.s. nettoomsättning, justerat för<br />

förändringar av lager och pågående arbete, aktiverat<br />

arbete för egen räkning, övriga rörelseintäkter<br />

exkl. bidrag, kursvinster och reavinster,<br />

inköpskostnad för varor som säljs utan vidare<br />

bearbetning (handelsvaror).<br />

Sveriges näringslivsutveckling, mnkr, 1997-2009<br />

Till förbrukningsvärdet räknas kostnader för<br />

råvaror och förnödenheter samt inköp av tjänster.<br />

Däremot ingår inte arbetskraftskostnader,<br />

avskrivningar, räntor och liknande kostnader.<br />

Förädlingsvärdet definieras som produktionsvärdet<br />

minus kostnader för köpta varor och<br />

tjänster, dock ej löner, sociala avgifter och<br />

inköpskostnader för varor som säljs utan vidare<br />

bearbetning (handelsvaror).<br />

Anställda avser antalet anställda omräknat till<br />

heltidspersoner på årsbasis.<br />

Arbetskraftskostnaderna omfattar löner, sociala<br />

avgifter samt vissa övriga personalkostnader.<br />

Däremot ingår inte personalutbildning, personalvård<br />

och liknande. Sådana kostnader räknas<br />

till förbrukning (se ovan).<br />

Nettoinvesteringar definieras som årets anskaffningar<br />

minus årets avyttringar av materiella<br />

anläggningstillgångar.<br />

Källa: SCB Företagens ekonomi NV 19,<br />

(www.scb.se/NV0109).<br />

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2008 1 2009<br />

Produktionsvärde<br />

Varuproducerande 1 560 588 1 696 754 1 926 091 1 899 640 2 148 828 2 556 791 2 615 161 2 274 088<br />

Tjänsteproducerande 1 232 744 1 429 942 1 670 562 1 701 896 1 904 228 2 279 594 2 416 316 2 366 190<br />

Förbrukningsvärde<br />

Varuproducerande 1 075 225 1 156 901 1 364 450 1 311 743 1 475 888 1 764 018 1 838 589 1 581 705<br />

Tjänsteproducerande 694 705 796 124 958 140 944 928 1 051 517 1 246 195 1 351 748 1 298 393<br />

Förädlingsvärde<br />

Varuproducerande 485 362 539 853 561 641 587 898 672 940 792 773 776 572 692 383<br />

Tjänsteproducerande 538 038 633 717 712 422 756 968 852 711 1 033 399 1 064 568 1 067 797<br />

Anställda<br />

Varuproducerande 933 970 956 260 979 494 936 672 925 174 960 634 947 115 888 341<br />

Tjänsteproducerande 1 079 773 1 210 483 1 328 022 1 323 658 1 347 987 1 478 273 1 564 492 1 553 584<br />

Arbetskraftskostnader<br />

Varuproducerande 322 518 356 830 396 121 409 657 429 675 478 035 489 309 460 341<br />

Tjänsteproducerande 360 056 433 030 521 228 544 629 583 394 675 764 736 111 740 182<br />

Nettoinvesteringar<br />

Varuproducerande 79 701 78 453 82 228 83 891 100 661 125 289 . . 2 . . 2<br />

Tjänsteproducerande 114 268 105 475 111 470 103 978 121 059 168 439 161 067 144 946<br />

1) Fr.o.m. årgång 2008 gäller branschnomenklatur SNI2007.<br />

2) Investeringsposter för SNI 01-02, årgång 2008 och senare, publiceras ej p.g.a. alltför stor osäkerhet i beräkningsunderlagen.<br />

130 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

6.2<br />

Näringsverksamhet<br />

Industrins investeringar 1996–2010, miljarder kronor i 2008 års priser<br />

Investments in manufacturing, 2008 prices, SEK billion<br />

Industriföretagens investeringar för den<br />

svenska verksamheten har fortsatt att redovisa<br />

minskande volymer. Minskningen har<br />

dock planat ut och uppgick under 2010 till<br />

knappt 5 procent för industrin totalt. Det kan<br />

jämföras med föregående år, då investeringarna<br />

minskade med drygt 27 procent.<br />

Insatsvaruindustrin stod för den största<br />

absoluta minskningen med drygt 2 miljarder.<br />

Här skedde även den största procentuella<br />

minskningen. Den enda bransch som uppvisade<br />

en ökning var industrin för varaktiga<br />

konsumentvaror som ökade med knappt 15<br />

procent.<br />

Näringsgrensindelning enligt SNI 2002<br />

t.o.m. 2008, därefter enligt SNI 2007.<br />

Källa: SCB Näringslivets investeringar<br />

(www.scb.se/NV0801).<br />

6.3<br />

Industrins kapacitetsutnyttjande 1:a kv. 1990 – 2:a kv. 2011, procent<br />

Actual capacity utilisation in industry, percent<br />

Diagrammet visar det faktiska utnyttjandet<br />

av den tillgängliga produktionskapaciteten<br />

inom industrin (SNI B+C). Uppgifterna är<br />

säsongrensade.<br />

Diagrammet visar tydligt hur finanskrisen<br />

slår mot industrin. Kapacitetsutnyttjandet föll<br />

från 91,1 procent första kvartalet 2008 till<br />

76,2 procent andra kvartalet 2009, för att<br />

sedan öka till 88,8 procent andra kvartalet<br />

2011.<br />

Källa: SCB Industrins kapacitetsutnyttjande<br />

(www.scb.se/NV0701).<br />

6.4<br />

Övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem 1978–2010 efter<br />

gästernas hemland<br />

Nights spent in hotels, holiday villages and youth hostels by the visitors'<br />

country of residence, SEK m<br />

Under 2010 gjordes nära 33,6 miljoner övernattningar<br />

på hotell, stugbyar och vandrarhem<br />

i Sverige. Det är de högsta som någonsin<br />

registrerats. Antalet övernattningar av<br />

svenska gäster uppgick 2010 till nära 25,8<br />

miljoner medan de utländska uppgick till<br />

nära 7,8 miljoner.<br />

Källa: Tillväxtverket (www.tillvaxtverket.se)<br />

och SCB (www.scb.se/NV1701).<br />

Statistiska centralbyrån 131


Näringsverksamhet Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

6.5<br />

Aktiebolag, ny- och avregistrerade under åren 1970–2010<br />

Joint stock companies, registered and deregistered during the year<br />

Det största antalet nyregistrerade företag<br />

under perioden 1970–2010 uppmättes år<br />

2010 då 34708 företag registrerades. Det<br />

lägsta antalet uppmättes år 1977 då 1 450<br />

företag nyregistrerades.<br />

Det största antalet avregistrerade företag<br />

under samma period uppmättes år 1997, då<br />

28 500 företag avregistrerades. Det lägsta<br />

antalet uppmättes år 1970 då 1 600 företag<br />

avregistrerades.<br />

1) Lagerbolag är exkluderade. Shelf companies are excluded.<br />

Källa: Bolagsverket (http://www.bolagsverket.se/).<br />

6.6<br />

Bestående aktiebolag vid årets slut 1980–2010<br />

Joint stock companies, remaining registered at the end of the year<br />

Under perioden 1980–2010 är det sex år då<br />

antalet bestående aktiebolag överstiger<br />

300 000. Det är åren 2005–2010. Antalet<br />

bestående aktiebolag fördubblades från<br />

början av 80-talet till mitten av 90-talet, då<br />

en minskning skedde. Från 1999 ökade åter<br />

antalet bestående aktiebolag.<br />

1) Lagerbolag är exkluderade. Shelf companies are excluded.<br />

Källa: Bolagsverket (http://www.bolagsverket.se/).<br />

6.7<br />

Tingsrätter: beslutade företagskonkurser 1983–2010<br />

District Courts: bankruptcies<br />

Efter att antalet konkurser stadigt minskat<br />

från 1992 års höga nivå på 21 200 har antalet<br />

fr.o.m. 1999 planat ut och lagt sig på en<br />

nivå runt 7 000.<br />

I genomsnitt gick 29 företag i konkurs<br />

varje arbetsdag under 2010. Motsvarande<br />

antal för ”rekordåret” 1992 var 85 stycken.<br />

Källa: SCB (www.scb.se/NV1401) och<br />

Tillväxtanalys (www.tillvaxtanalys.se;<br />

Institutet för tillväxtpolitiska studier,<br />

www.itps.se t.o.m. 2008).<br />

132 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Näringsverksamhet<br />

Industri, tillverkning av vissa varor enligt Kombinerade<br />

6.8 nomenklaturen (KN)<br />

Manufacturing, production of some commodities divided<br />

according to the Combined Nomenclature (CN)<br />

Vara<br />

Commodity<br />

Kvantitetsgrund<br />

Unit<br />

Kvantitet<br />

Quantity<br />

2009 2010<br />

Saluvärde, tkr<br />

Value<br />

Kvantitet Saluvärde, tkr<br />

1 Levande djur; animaliska produkter<br />

Live animals; animal products<br />

0201 10 Kött av nötkreatur, hela eller halva<br />

kroppar ton 42 645 1 253 245 . . . .<br />

0203 11 Kött av svin, hela eller halva kroppar ton . . . . . . . .<br />

0401 Mjölk och grädde 1 000 l 1 099 400 7 522 295 1 085 947 7 692 870<br />

0405 10 (ur) Smör, naturligt ton 46 990 1 145 211 . . . .<br />

0406 90 Hårdost ton 89 497 3 619 689 . . . .<br />

2 Vegetabiliska produkter<br />

Vegetable products<br />

0710 21 Ärter ton 35 096 360 829 . . . .<br />

0901 21 00 Kaffe, rostat, koffeinhaltigt ton 87 185 3 962 707 68 284 3 283 634<br />

1101 Finmalet mjöl av vete eller blandsäd ton 464 854 1 556 222 466 932 1 612 415<br />

3 Animaliska och vegetabiliska fetter<br />

och oljor<br />

Animal and vegetable fats and oils<br />

1517 10 Bordsmargarin ton 73 358 695 498 . . . .<br />

4 Beredda näringsmedel; drycker<br />

Prepared foodstuffs; beverages<br />

1601 00 99 C Falukorv, medisterkorv ton 38 565 1 033 237 . . . .<br />

1701 99 Strösocker ton 220 332 1 380 493 . . . .<br />

2105 Glass 1000 l 83 916 1 306 779 . . . .<br />

2203 Maltdrycker 1000 l 456 318 3 665 919 457 810 3 696 071<br />

5 Mineraliska produkter<br />

Mineral products<br />

2601 Järnmalm ton 18 751 223 9 588 332 . . . .<br />

2603 Kopparmalm ton 203 548 3 305 140 . . . .<br />

2710 (ur) Motorbensin, exkl. flyg- och jetbensin 1 000 m 3 4 530 761 20 294 375 . . . .<br />

2710 (ur) Eldningsolja 1 1 000 m 3 7 978 556 34 383 315 . . . .<br />

6 Kemiska produkter Chemicals<br />

2815 12 Natronlut ton 133 130 424 553 . . . .<br />

3003, 3004 Medikamenter . . . 50 947 484 . . . .<br />

3208 90 Lacker och målningsfärger, ej vattenlösliga<br />

ton 33 978 1 204 994 37 436 1 182 336<br />

3824 50 10 Fabriksblandad betong ton 4 774 114 3 507 891 5 254 848 3 863 601<br />

7 Plaster; gummi Plastics; rubber<br />

3917 23 Styva rör av polymerer av vinylklorid ton 19 321 353 357 . . . .<br />

3923 21 Säckar, bärkassar och påsar av plast ton . . . . . . . .<br />

8 Skinn; läder Skins; leather<br />

4107 12 91 Spaltläder ton 754 340 285 1 423 435 617<br />

9 Trä och trävaror<br />

Wood and articles of wood<br />

4407 10 91 Sågat virke av gran m 3 6 549 020 10 009 981 5 728 847 9 647 246<br />

4407 10 93 Sågat virke av furu m 3 7 059 032 11 813 500 6 878 392 12 740 726<br />

4418 10 Glasade fönster med träkarmar 1 000 st 1 467 2 979 040 1 668 3 595 528<br />

10 Massa och papper och varor av<br />

papper eller papp<br />

Pulp of wood and articles of paper or<br />

paperboard<br />

4703 21 Blekt sulfatmassaved av barrträ ton 3 210 383 13 001 291 3 112 560 16 937 968<br />

4801 Tidningspapper ton 2 200 136 10 505 896 2 298 741 9 415 288<br />

4804 11 Oblekt kraftlinerpapper ton 928 168 3 706 638 954 820 4 471 448<br />

4818 40 Sanitetsbindor, tamponger, blöjor till<br />

spädbarn och liknande sanitetsartiklar ton 154 830 3 290 838 152 327 3 341 163<br />

4819 10 Kartonger, askar av wellpapp ton 356 189 4 512 642 377 719 4 847 881<br />

11 Textilvaror Textiles<br />

5407 Vävnader av syntetgarn 1 000 m 2 2 980 78 964 . . . .<br />

5603 Bondad duk ton 36 041 811 830 36 227 843 857<br />

12 Skor, huvudbonader m.m.<br />

Footwear, headgear etc.<br />

6505 Huvudbonader av trikå 1 000 st . . . . . . . .<br />

Statistiska centralbyrån 133


Näringsverksamhet Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

6.8<br />

Vara<br />

Commodity<br />

Industri, tillverkning av vissa varor enligt Kombinerade<br />

nomenklaturen (KN) (forts.)<br />

Kvantitetsgrund<br />

Unit<br />

Kvantitet<br />

Quantity<br />

2009 2010<br />

Saluvärde, tkr<br />

Value<br />

Kvantitet Saluvärde, tkr<br />

13 Varor av sten, cement, glas etc.<br />

Articles of stone, cement, glass etc.<br />

6804 22 Slipstenar ton 3 124 157 665 . . . .<br />

6810 19 10 Takpannor av cement, betong eller sten ton 339 005 427 775 370 530 466 401<br />

14 Oädla metaller och varor därav<br />

Base metals and related articles<br />

7225 (ur) Valsade platta produkter av annat<br />

legerat stål (ej rostfritt) ton 778 531 6 344 014 955 462 8 768 756<br />

7408 Koppartråd ton 147 846 4 864 957 . . . .<br />

7612 Aluminiumförpackningar 1 000 st 108 371 178 730 . . . .<br />

15 Maskiner och apparater; elektriskt<br />

materiel<br />

Machinery, electrical equipment<br />

8407 3 Bilmotorer med gnisttändning st 93 388 1 611 355 . . . .<br />

8419 50 Värmeväxlare st 5 443 009 5 836 054 5 470 331 5 395 494<br />

8534 Tryckta kretsar st 13 067 258 2 563 565 5 763 020 2 142 531<br />

16 Fordon, flygplan, fartyg<br />

Vehicles, aircraft, vessels<br />

8703 2 Personbilar (ej diesel) st 76 218 16 720 800 116 379 26 937 018<br />

8704 22 Lastbilar (diesel) med totalvikt 5–20 ton st 12 316 9 348 176 . . . .<br />

17 Instrument och apparater<br />

Instruments and apparatus<br />

9014 20 Instrument och apparater för flyg- eller<br />

rymdnavigering st . . 4 460 735 . . . .<br />

9022 14 Röntgenapparater för medicinskt bruk st 1 052 72 963 . . . .<br />

18 Vapen och ammunition<br />

Arms and ammunition<br />

9306 90 10 Bomber, granater, torpeder m.m. för<br />

militärt bruk ton . . . . . . . .<br />

19 Diverse varor<br />

Miscellaneous manufactured articles<br />

9403 40 10 A Köksskåp av trä st . . . . . . . .<br />

9406 00 20 Byggnader, monterade eller monteringsfärdiga,<br />

av trä . . 8 859 435 . 9 816 423<br />

Se Tabellanmärkningar.<br />

Källa: SCB Statistiska meddelanden serie NV 19 (www.scb.se/NV0207): Industrins varuproduktion; Statistikdatabasen:<br />

Näringsverksamhet.<br />

134 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

Näringsverksamhet<br />

Produktionens saluvärde efter näringsgren, miljoner kronor<br />

6.9 Market value (industrial production) by industry, SEK m<br />

SNI 2007<br />

Näringsgren<br />

Industry<br />

2007 2008 2009<br />

05–33 Tillverknings- och utvinningsindustri<br />

Mines and quarries and manufacturing industry 1 574 532 1 567 882 1 290 926<br />

05–09 Gruvor och mineralutvinningsindustri Mines and quarries 28 330 33 605 23 653<br />

10–33 Tillverkningsindustri Manufacturing industry 1 546 202 1 534 637 1 267 273<br />

10–12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri<br />

Food product, beverage and tobacco industry 123 282 136 169 135 429<br />

13–15 Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri<br />

Industry for textiles and textile products, leather and leather<br />

products 11 803 10 792 9 406<br />

16 Industri för trä och varor av trä o.d. utom möbler<br />

Industry for wood and wood products 89 272 81 339 72 777<br />

17–18 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri, grafisk industri<br />

Industry for pulp, paper, and paper products and printers 147 085 142 908 134 537<br />

19 Industri för stenkolsprod. och raffinerade petroleumprodukter<br />

Industry for coke and refined petroleum products 11 291 13 652 14 680<br />

20–21 Kemisk industri<br />

Industry for chemicals, chemical products and man-made fibres 119 840 113 622 121 103<br />

22 Gummi- och plastvaruindustri<br />

Industry for rubber and plastic products 38 342 39 302 34 018<br />

23 Jord- och stenvaruindustri<br />

Industry for other non-metallic mineral products 31 207 33 758 29 335<br />

24 Stål- och metallverk Industry for basic metals 159 964 155 137 102 867<br />

25–30, 33 Verkstadsindustri<br />

Industry for fabricated metal products, machinery and equipment 762 871 759 755 567 314<br />

31–32 Övrig tillverkningsindustri Manufacturing industry n.e.c. 51 245 48 203 45 806<br />

Källa: SCB Företagens ekonomi (www.scb.se/NV0109).<br />

Statistiska centralbyrån 135


Näringsverksamhet Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

6.10<br />

Företag efter näringsgren enligt SNI 2007 och juridisk form 2010<br />

Enterprises by economic activity according to SNI 2007 and legal form<br />

Näringsgren enl. SNI 2007 1<br />

Juridisk form 2<br />

Economic activity 1 Legal form<br />

Fysisk<br />

person<br />

Individuals<br />

Enkelt<br />

bolag<br />

Sole<br />

proprietorship<br />

Handelsbolag<br />

Trading<br />

partnership<br />

Aktiebolag<br />

Joint<br />

stock<br />

company<br />

Ekonomisk<br />

förening<br />

Co-operative<br />

society<br />

Ideell<br />

förening<br />

m.m.<br />

Unincorporated<br />

association<br />

Stiftelse<br />

Foundation<br />

Offentlig<br />

myndighet<br />

Public<br />

authority<br />

Annan<br />

juridisk<br />

form<br />

Other<br />

legal<br />

form<br />

Totalt<br />

Total<br />

A Jordbruk, skogsbruk och<br />

fiske 191 387 4 164 2 923 7 026 143 327 209 14 745 206 938<br />

B Utvinning av mineral 180 11 38 443 – 2 1 – 8 683<br />

C Tillverkning 21 239 88 3 222 24 175 111 30 6 – 335 49 206<br />

D Försörjning av el, gas,<br />

värme och kyla 220 36 79 1 223 134 19 2 1 18 1 732<br />

E Vattenförsörjning; avloppsrening,<br />

avfallshantering<br />

och sanering 233 3 56 712 98 16 – 10 15 1 143<br />

F Byggverksamhet 45 830 110 4 549 32 049 104 11 4 – 564 83 221<br />

G Handel; reparation av<br />

motorfordon och motorcyklar<br />

45 771 131 11 458 57 240 479 123 28 1 2 293 117 524<br />

H Transport och magazinering<br />

12 818 35 1 055 13 890 159 68 6 2 222 28 255<br />

I<br />

Hotell- och restaurangverksamhet<br />

10 551 86 5 005 11 248 171 206 76 – 31 27 374<br />

J Informations- och kommunikationsverksamhet<br />

21 955 20 3 805 18 365 395 204 53 1 369 45 167<br />

K Finans- och försäkringsverksamhet<br />

594 – 300 8 110 43 73 2 472 5 377 11 974<br />

L Fastighetsverksamhet 12 366 1 456 5 459 25 249 18 962 3 081 539 4 390 67 506<br />

M Verksamhet inom juridik,<br />

ekonomi, vetenskap och<br />

teknik 69 492 74 10 018 58 809 717 299 205 23 490 140 127<br />

N Uthyrning, fastighetsservice,<br />

resetjänster och<br />

andra stödtjänster 14 888 53 2 851 10 970 240 103 25 5 226 29 361<br />

O Offentlig förvaltning och<br />

försvar; obligatorisk<br />

socialförsäkring 61 – 8 28 1 114 5 278 52 547<br />

P Utbildning 10 714 12 1 331 4 352 1 304 966 257 119 39 19 094<br />

Q Vård och omsorg; sociala<br />

tjänster 15 195 5 1 488 9 086 291 685 164 253 18 27 185<br />

R Kultur, nöje och fritid 30 262 175 3 939 5 559 506 6 620 220 18 120 47 419<br />

S Annan serviceverksamhet<br />

38 330 28 2 299 4 056 649 11 589 529 19 87 57 586<br />

T Förvärvsarbete i hushåll;<br />

hushållens produktion av<br />

diverse varor och tjänster<br />

för eget bruk 6 – – – – – – – – 6<br />

U Verksamhet vid internationella<br />

organisationer,<br />

utländska ambassader<br />

o.d. – – – – – – – – 6 6<br />

Näringsgren okänd 3 15 255 363 212 2 721 89 64 362 1 228 19 295<br />

Summa Total 557 347 6 850 60 095 295 311 24 596 24 600 5 163 754 6 633 981 349<br />

1) Näringsgrensklassificering enl. Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007) som grundas på EU:s näringsgrensindelning<br />

NACE Rev. 2. Classification by economic activity according to SNI 2007, the Swedish version of NACE Rev. 2.<br />

2) I denna tabell ingår samtliga juridiska och fysiska personer som är registrerade för mervärdesskatt och/eller är arbetsgivare. Uppgiften<br />

om antalet anställda baseras på ett för registret konstruerat mått (bl.a. utifrån kontrolluppgifter) som inte direkt kan jämföras med andra<br />

sysselsättningsmått. Jämför även tab. 6.20 som innehåller samtliga hos bolagsverket registrerade aktiebolag, även de som inte är<br />

mervärdesskatteregistrerade eller ej är arbetsgivare.<br />

3) I allmänhet nya företag.<br />

Källa: SCB Företagsregistret, Företagsdatabasen, FDB (www.scb.se/NV0101); Statistikdatabasen: Näringsverksamhet.<br />

136 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

6.11<br />

Näringsverksamhet<br />

Anställda efter företagets näringsgren enligt SNI 2007 och<br />

juridisk form 2010<br />

Employees by economic activity of the enterprise according to<br />

SNI 2007 and legal form<br />

Näringsgren enl. SNI 2007 1<br />

Juridisk form 2<br />

Economic activity 1 Legal form<br />

Fysisk<br />

person<br />

Individuals<br />

Enkelt<br />

bolag<br />

Sole<br />

proprietorship<br />

Handelsbolag<br />

Trading<br />

partnership<br />

Aktie- Ekonobolag<br />

misk<br />

Joint förestock<br />

ning<br />

company Co-operative<br />

society<br />

Ideell<br />

förening<br />

m.m.<br />

Unincorporated<br />

association<br />

Stiftelse<br />

Foundation<br />

Offentlig<br />

myndighet<br />

Public<br />

authority<br />

Annan<br />

juridisk<br />

form<br />

Other<br />

legal<br />

form<br />

Totalt<br />

Total<br />

A Jordbruk, skogsbruk och<br />

fiske 8 775 1 229 950 24 195 2 446 333 191 296 130 38 545<br />

B Utvinning av mineral 49 12 39 8 007 – – 10 – – 8 117<br />

C Tillverkning 2 719 41 2 168 546 452 2 503 35 75 – 696 554 689<br />

D Försörjning av el, gas,<br />

värme och kyla 9 – 3 22 220 420 46 – 381 1 23 080<br />

E Vattenförsörjning; avloppsrening,<br />

avfallshantering<br />

och sanering 80 1 25 13 499 10 2 – 722 4 14 343<br />

F Byggverksamhet 10 200 81 2 865 240 732 151 30 – 515 254 574<br />

G Handel; reparation av<br />

motorfordon och motorcyklar<br />

7 943 26 8 985 461 524 10 342 452 147 18 3 834 493 271<br />

H Transport och magazinering<br />

7 751 13 9 870 189 458 567 64 3 2 893 3 654 214 273<br />

I<br />

Hotell- och restaurangverksamhet<br />

8 482 31 8 409 99 130 685 594 574 – 11 117 916<br />

J Informations- och kommunikationsverksamhet<br />

566 – 1 276 160 213 606 336 393 3 958 164 351<br />

K Finans- och försäkringsverksamhet<br />

46 – 313 70 591 36 206 745 1 496 15 011 88 444<br />

L Fastighetsverksamhet 956 143 931 42 529 9 714 864 1 225 938 259 57 559<br />

M Verksamhet inom juridik,<br />

ekonomi, vetenskap och<br />

teknik 2 485 36 4 748 209 051 1 241 648 970 3 382 1 420 223 981<br />

N Uthyrning, fastighetsservice,<br />

resetjänster och<br />

andra stödtjänster 4 197 20 2 196 192 399 456 464 368 8 242 396 208 738<br />

O Offentlig förvaltning och<br />

försvar; obligatorisk<br />

socialförsäkring 1 – 1 174 – 870 247 146 631 1 369 149 293<br />

P Utbildning 724 6 469 41 537 10 789 12 351 8 309 331 689 159 406 033<br />

Q Vård och omsorg;<br />

sociala tjänster 1 877 43 1 626 128 194 4 992 10 481 5 639 739 962 6 892 820<br />

R Kultur, nöje och fritid 1 197 25 704 25 999 965 20 143 3 766 2 473 67 55 339<br />

S Annan<br />

serviceverksamhet 3 147 13 1 058 20 783 1 655 50 709 1 399 421 468 79 653<br />

T Förvärvsarbete i hushåll;<br />

hushållens produktion av<br />

diverse varor och tjänster<br />

för eget bruk 4 – – – – – – – – 4<br />

U Verksamhet vid internationella<br />

organisationer,<br />

utländska ambassader<br />

o.d. – – – – – – – – 17 17<br />

Näringsgren okänd 3 49 7 4 77 19 10 12 – 50 228<br />

Summa Total 61 257 1 727 46 640 2 496 764 47 597 98 638 24 073 1 239 547 29 025 4 045 268<br />

1) Näringsgrensklassificering enl. Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007) som grundas på EU:s näringsgrensindelning<br />

NACE Rev. 2. Classification by economic activity according to SNI 2007, the Swedish version of NACE Rev. 2.<br />

2) I denna tabell ingår samtliga juridiska och fysiska personer som är registrerade för mervärdesskatt och/eller är arbetsgivare. Uppgiften<br />

om antalet anställda baseras på ett för registret konstruerat mått (bl.a. utifrån kontrolluppgifter) som inte direkt kan jämföras med andra<br />

sysselsättningsmått. Jämför även tab. 6.15 som innehåller samtliga hos bolagsverket registrerade aktiebolag, även de som inte är<br />

mervärdesskatteregistrerade eller ej är arbetsgivare.<br />

3) I allmänhet nya företag.<br />

Källa: SCB Företagsregistret, Företagsdatabasen, FDB (www.scb.se/NV0101); Statistikdatabasen: Näringsverksamhet.<br />

Statistiska centralbyrån 137


Näringsverksamhet Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

6.12<br />

Län<br />

County<br />

Arbetsställen efter län och storleksklass i november 2010<br />

Establishments by county and by size<br />

Storleksklass efter antal anställda<br />

Size group (number of employees)<br />

Summa<br />

Total<br />

0 1–4 5–19 20–99 100– Arbetsställen 1<br />

Establishments<br />

Anställda 2<br />

Employees<br />

Stockholms 165 240 55 469 21 786 7 427 1 394 251 316 1 016 251<br />

Uppsala 24 615 6 499 2 903 1 034 160 35 211 125 607<br />

Södermanlands 16 107 5 331 2 359 806 135 24 738 99 186<br />

Östergötlands 25 540 8 268 4 134 1 414 220 39 576 170 866<br />

Jönköpings 26 493 6 897 3 720 1 303 204 38 617 150 389<br />

Kronobergs 17 900 3 707 1 934 737 110 24 388 83 025<br />

Kalmar 19 404 5 112 2 567 787 118 27 988 95 002<br />

Gotlands 6 185 1 475 677 178 25 8 540 22 475<br />

Blekinge 9 917 2 811 1 354 493 72 14 647 63 927<br />

Skåne 87 581 26 025 11 594 4 158 662 130 020 495 453<br />

Hallands 24 171 6 807 3 184 929 129 35 220 112 581<br />

Västra Götalands 115 059 32 446 15 769 5 439 913 169 626 688 839<br />

Värmlands 23 859 5 583 2 819 904 157 33 322 107 536<br />

Örebro 16 863 5 224 2 744 922 178 25 931 119 960<br />

Västmanlands 13 782 4 965 2 423 827 135 22 132 104 613<br />

Dalarnas 24 824 5 901 2 990 950 118 34 783 113 141<br />

Gävleborgs 20 052 5 505 2 787 951 142 29 437 113 184<br />

Västernorrlands 19 039 5 039 2 566 849 114 27 607 97 913<br />

Jämtlands 14 935 3 350 1 616 483 57 20 441 51 405<br />

Västerbottens 24 597 5 414 2 747 883 140 33 781 107 238<br />

Norrbottens 20 364 5 137 2 726 924 125 29 276 106 623<br />

Hela riket <strong>Sweden</strong> 718 245 206 989 95 402 32 398 5 308 1 058 342 4 045 268<br />

1) Med arbetsställe avses varje adress där ett företag (enl. tab. 6.10) bedriver stadigvarande verksamhet. De flesta företagen, 973 182 st.<br />

har endast ett arbetsställe vardera, medan de resterande, 8 167 st., tillsammans har 85 160 arbetsställen.<br />

2) Uppgiften om antalet anställda är beräknad på samma sätt som i 6.11.<br />

Källa: SCB Företagsregistret, Företagsdatabasen, FDB (www.scb.se/NV0101); Statistikdatabasen: Näringsverksamhet.<br />

138 Statistiska centralbyrån


Statistisk årsbok <strong>2012</strong><br />

6.13<br />

Näringsverksamhet<br />

Ekonomiska basfakta för företagen i näringslivet, totalt och<br />

efter bransch e