01.03.2013 Views

Kullanım Klavuzu - Turk.Net ADSL

Kullanım Klavuzu - Turk.Net ADSL

Kullanım Klavuzu - Turk.Net ADSL

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3<br />

Composite<br />

Kullaným Kýlavuzu<br />

ve Garanti Belgesi<br />

AirTies Teknik Servis Adresi<br />

AirTies Kablosuz Ýletiþim<br />

Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk.<br />

No:11 Çelik Ýþ Merkezi Mecidiyeköy – Ýstanbul<br />

Kablosuz <strong>ADSL</strong>2+<br />

1 Portlu Modem<br />

RT-204


YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3<br />

Composite<br />

Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ.<br />

tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.<br />

Kýlavuza Genel Bakýþ<br />

Bu kýlavuz AirTies RT-204 Kablosuz <strong>ADSL</strong>2+ 1 Portlu Modem cihazýnýn kurulmasý ve ilk ayarlarýnýn<br />

yapýlmasý için gerekli bilgileri içermektedir. Lütfen cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce<br />

bu kýlavuzu okuyunuz.<br />

Bu bilgilerin dikkate alýnmamasý halinde AirTies'ýn sorumluluk kabul etmeyeceðini, cihazýn<br />

garanti kapsamý dýþýnda kalacaðýný unutmayýnýz.<br />

Kullaným kýlavuzu, cihazýnýzý bilinçli ve güvenli kullanmanýzý saðlayan önemli bir kaynak<br />

olduðundan mutlaka saklayýnýz.<br />

Güvenlik ve Bakým<br />

• Taþýma ve nakliye sýrasýnda cihazýnýz, aksamlarýna zarar gelmemesi için orijinal kutusunda<br />

tutulmalýdýr.<br />

• Cihazýnýzý sadece orijinal elektrik adaptörü ile çalýþtýrýnýz. Bu adaptör 220 V þehir elektriði<br />

ile çalýþýr; 110 Volt'luk bir prize takmayýnýz.<br />

• Cihazýn Ethernet (Yerel að) portunu PSTN (Telekom) þebekesine baðlamayýnýz.<br />

• Bir arýza meydana geldiðinde cihazý açmayýnýz veya sökmeyiniz. 0212 444 0 239 AirTies<br />

Teknik Destek Hattý'ný arayarak arýzayý bildiriniz.<br />

• Bir elektrik þoku tehlikesinden korunmak için cihazý sývý temasýndan koruyunuz, nemli bir<br />

ortama maruz býrakmayýnýz ve yýldýrým ihtimali olan fýrtýnalý havalarda cihaza baðlý<br />

telefonlarý kullanmayýnýz.<br />

• Gaz kaçaðý ihbarý durumu varsa cihazý kullanmayýnýz, fiþe takmayýnýz ve fiþten çýkarmayýnýz.<br />

• Ürünü tozlu ortamlarda kullanmayýnýz. Ürünün üzerinde oluþabilecek tozlarý da kuru bir<br />

toz beziyle alýnýz.<br />

• Cihazýn dýþ yüzeyini kuru bir bez ile temizlemeniz tavsiye edilir. Ýçindeki elektronik kart<br />

ve devreler ile ilgili herhangi bir bakým önerilmez.<br />

• Baðlantý ve montaj için bu kýlavuzun devamýndaki ilgili bilgiler takip edilmelidir.<br />

• Cihazýn, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca tespit edilen ortalama kullaným ömrü 7 yýldýr.<br />

1 AirTies RT-204 Kullaným Kýlavuzu


YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3<br />

Composite<br />

1. Giriþ<br />

1.1 Minimum Sistem Gereksinimleri<br />

AirTies RT-204 Kablosuz <strong>ADSL</strong>2+ 1 Portlu Modem cihazýnýn kullanýmý için en az aþaðýdaki<br />

donanýma ihtiyaç vardýr:<br />

• RT-204'e baðlanacak bilgisayarlar üzerinde: Ethernet portu ya da 802.11b/g kablosuz<br />

eriþim kartý olmalýdýr. Herhangi bir Windows versiyonu veya Unix, Linux, Mac OS<br />

iþletim sistemlerinden biri olmalýdýr.<br />

• AirTies Hizmet Programýný çalýþtýracak bilgisayarýn üzerinde: Windows 98 / ME / 2000 /<br />

2003, XP veya Vista iþletim sistemi olmalýdýr.<br />

• Cihazýn normal çalýþmasý esnasýnda herhangi bir bilgisayara baðlý olmasýna gerek<br />

yoktur.<br />

1.2 Kutu Ýçeriði<br />

1. AirTies RT-204 Kablosuz <strong>ADSL</strong>2+ 1 Portlu Modem<br />

2. Güç (elektrik) adaptörü<br />

3. Ethernet kablosu (düz tip network kablosu)<br />

4. Standart telefon/DSL hat kablosu (1 Adet Uzun, 1 Adet Kýsa)<br />

5. <strong>ADSL</strong>-telefon hattý ayýrýcýsý (splitter)<br />

6. AirTies Türkçe Sesli Interaktif Kolay Kurulum CD'si<br />

7. Kullaným kýlavuzu ve garanti belgesi (bu doküman)<br />

Kablosuz <strong>ADSL</strong>2+<br />

1 Portlu Modem<br />

Kullaným Kýlavuzu<br />

ve Garanti Belgesi<br />

AirTies Teknik Servis Adresi<br />

AirTies Kablosuz Ýletiþim<br />

Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk.<br />

No:5 Çelik Is Merkezi Mecidiyeköy – Ýstanbul<br />

RT-204<br />

AirTies RT-204<br />

Kablosuz<br />

<strong>ADSL</strong>2+ 1 Port Modem<br />

6<br />

AirTies RT-204 Kullaným Kýlavuzu<br />

2


YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3<br />

Composite<br />

2. RT-204’ün Kurulumu<br />

<strong>ADSL</strong> aboneliðiniz esnasýnda servis saðlayýcýnýzýn satýþ noktasýndan almýþ olduðunuz kullanýcý<br />

adý ve þifreniz ile baðlantý bilgilerini saklayýnýz.<br />

Öncelikle AirTies Kolay Kurulum CD'sini bilgisayarýnýza takýnýz. Kablo baðlantýlarýný gösteren<br />

animasyon otomatik olarak baþlayacaktýr. Ardýndan da <strong>ADSL</strong> üyelik bilgilerinizi gireceðiniz<br />

kolay kurulum programýna devam edecektir.<br />

Eðer animasyon otomatik olarak baþlamazsa CD içerisindeki kurulum.exe isimli programý<br />

çalýþtýrýnýz.<br />

3 AirTies RT-204 Kullaným Kýlavuzu<br />

AirTies RT-204<br />

Kablosuz<br />

<strong>ADSL</strong>2+1 Port Modem<br />

Uyarý!!!: Modeminizi kurmak için Kolay Kurulum CD’sini<br />

mutlaka bilgisayarýnýza takýnýz!


YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3<br />

Composite<br />

AirTies RT-204 Türkçe Interaktif Kurulum CD’si<br />

1.Kurulum CD'sini taktýðýnýzda öncelikle ilk ürün seçim ekranýnda RT-204'ü týklayýnýz<br />

Animasyondaki adýmlarý takip ederek modeminizin baðlantýlarýný tamamlayýnýz. Animasyon<br />

(canlandýrma) bittiðinde aþaðýda görülebildiði þekilde baðlantýlarý yapmýþ olacaksýnýz.<br />

2. "<strong>ADSL</strong> KURULUMUNA GEÇ" linkine týklayýnýz.<br />

AirTies RT-204 Kullaným Kýlavuzu<br />

4


YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3<br />

Composite<br />

3. "Kurulum sihirbazýna hoþgeldiniz" penceresinde "ileri" tuþuna týklayarak geçiniz.<br />

4. Aþaðýdaki bilgileri doldurunuz ve "ileri>" tuþuna basýnýz.<br />

5 AirTies RT-204 Kullaným Kýlavuzu<br />

Servis saðlayýcýnýzýn size vermiþ<br />

olduðu <strong>ADSL</strong> kullanýcý adýnýzý<br />

yazýnýz.<br />

<strong>ADSL</strong> þifreniz. <strong>ADSL</strong> aboneliðiniz<br />

esnasýnda servis saðlayýcýnýzýn satýþ<br />

noktasýndan almýþ olduðunuz<br />

<strong>ADSL</strong> þifrenizi giriniz.<br />

Adýnýz, soyadýnýz, <strong>ADSL</strong> hattýnýzýn<br />

baðlý olduðu telefon numarasý<br />

(alan koduyla birlikte) ve email<br />

adresinizi giriniz.


YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3<br />

Composite<br />

5. Açýlan pencerede bilgisayarýnýzýn ve modeminizin kablosuz ayarlarýný kolayca yapabilirsiniz.<br />

Þifreleme tipini WPA, WPA2 veya<br />

WEP olarak deðiþtirebilirsiniz .<br />

Ayný ayarlarý kablosuz baðlanan<br />

bilgisayarda da yapmanýz gerekir.<br />

Kablosuz að adý fabrika ayarý<br />

olarak AIRTIES_RT-204 þeklindedir.<br />

Bu ismi deðiþtirebilirsiniz.<br />

Örnek : Ahmet_ev_204<br />

Kurulum programýnýn rasgele<br />

belirlediði þifreyi deðiþtirebilirsiniz.<br />

Ayný þifreyi modeme kablosuz<br />

baðlanacak bilgisayarda da<br />

girmeniz gerekir.<br />

Kablosuz Ayarlarý ekranýnda herhangi bir þifre belirlemeden kurulumu sonlandýrýrsanýz,<br />

kurulum programý güvenli kablosuz iletiþimi saðlamak için rasgele bir þifre belirleyip, bu<br />

þifreyi hem modeme, hem de kurulumun yapýldýðý bilgisayara kaydedecektir. Hizmet<br />

programýnda "Ayarlar" menüsündeki "Kablosuz Ayarlarý" sekmesinde belirlenen bu<br />

þifreyi görüntüleyebilirsiniz.<br />

Modeminize kablosuz baðlanacak tüm bilgisayarlara ayný güvenlik protokolunu seçmeniz<br />

(WPA, WPA2 veya WEP) ve ayný þifreyi girmeniz gerekir.<br />

6. <strong>ADSL</strong> kurulumu, kablosuz ayarlarý ve güvenliði tamamlanmýþtýr. ayarlarý yapmanýza<br />

raðmen internete baðlanamýyorsanýz öncelikle servis saðlayýcýnýzýn Müþteri Hizmetleri'ni<br />

arayarak hattýnýzýn durumu ile ilgili bilgi alýnýz.<br />

AirTies RT-204 Kullaným Kýlavuzu<br />

6


YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3<br />

Composite<br />

3. Diðer Ayarlar<br />

AirTies RT-204'ün diðer ayarlarýný web arayüzünde ilgili menülerin üstündeki bilgileri ya da<br />

kolay kurulum CD'sindeki ayrýntýlý kurulum kýlavuzu pdf dokümanýný takip ederek<br />

gerçekleþtirebilirsiniz.<br />

4. <strong>ADSL</strong> Hizmet Programý Kullanýmý<br />

4.1. Sayaç<br />

AirTies <strong>ADSL</strong> Hizmet Programýnda Sayaç menüsüne<br />

týklayarak, indirilen (download edilen)ve gönderilen<br />

(upload edilen) aylýk veri miktarý ile anlýk veri indirme<br />

hýzýný takip edebilirsiniz. Modeminize birden fazla<br />

bilgisayar baðlamýþ olsanýz da, <strong>ADSL</strong> sayacýný içeren<br />

AirTies <strong>ADSL</strong> Hizmet Programýný tek bir bilgisayara<br />

yüklemeniz yeterlidir. Program, son 12 ay içinde modem<br />

üzerinden geçen trafiðin toplamýný (aylýk olarak) gösterir.<br />

Trafik miktarý RT-204'ün kalýcý belliðinde tutulduðundan<br />

modeminizi kapatsanýz da kaybolmaz, tekrar<br />

açtýðýnýzda sayaç kaldýðý noktadan devam eder.<br />

Servis saðlayýcýnýzýn kayýtlarýndaki bilgiler esastýr. Deðiþik hesaplama metotlarýndan<br />

dolayý <strong>ADSL</strong> Sayacý'nýn gösterdiðideðer ile servis saðlayýcýnýz kayýtlarý arasýnda<br />

küçük farklýlýklar oluþmasý doðaldýr.<br />

4.2. Otomatik Yazýlým Güncelleme<br />

AirTies <strong>ADSL</strong> Hizmet Programý modeminiz için daha<br />

güncel bir yazýlým (firmware)ya da Hizmet programý<br />

çýktýðýnda sizi bilgilendirir ve dilerseniz modeminizin<br />

yazýlýmýný otomatik olarak günceller. En güncel yazýlýmý<br />

kullanarak hem modeminizin performansýný yükseltir<br />

hem de en yeni teknolojilerden yararlanmýþ olursunuz.<br />

Yazýlým güncellemesini kendiniz yapmak isterseniz,<br />

AirTies <strong>ADSL</strong> Hizmet programýnýn "Bilgi" menüsünde<br />

"Modemin Yazýlýmýný Güncelle" ya da<br />

"<strong>ADSL</strong> Hizmet Programýný Güncelle"<br />

tuþuna basarak yazýlým güncellemeyi yapabilirsiniz.<br />

7 AirTies RT-204 Kullaným Kýlavuzu


YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3<br />

Composite<br />

5. Teknik ve Fiziksel Özellikler<br />

• <strong>ADSL</strong> özellikleri: T1.413, G.992.1 (G.DMT), G.992.2 (G.Lite), G.992.3/4 (<strong>ADSL</strong>2),<br />

G.992.3 AnnexL (RE-<strong>ADSL</strong>2), G.992.5 (<strong>ADSL</strong>2+), G.992.5 AnnexM (RE-<strong>ADSL</strong>2+), Traffic<br />

shaping UBR/CBR<br />

• Baðlantý protokolleri: PPPoE, PPPoA, RFC1483 Bridging, RFC1483 Routing, ATM<br />

üzerinden klasik IP, PAP/CHAP<br />

• 802.11b/g kablosuz iletiþim: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48, 54Mbps hýzýnda<br />

• Frekans aralýðý: ETSI 2400 MHz'den 2483.5 MHz'e kadar (3'ü örtüþmeyen 13 kanal)<br />

• Desteklenen diðer protokoller: RFC2684, RFC2364, RFC2516, RFC1577, IEEE802.1d,<br />

RFC1631<br />

• Router ve Firewall: Geliþmiþ Anti-DoS SPI Firewall; IP ve MAC adresi bazýnda<br />

filtreleme; Port yönlendirme; DMZ; Statik IP yönlendirme; DHCP sunucu ve client;<br />

DNS Proxy; PPP (PAP/CHAP/MSCHAP)<br />

• UPnP Tak&Çalýþtýr özelliði<br />

• Yönetim: Web, TR-069<br />

• Reset butonu ile fabrika ayarlarýna dönüþ imkâný<br />

• Portlar: <strong>ADSL</strong>(RJ-11), Power(9V DC), 1 x 10/100 Ethernet(RJ-45, auto MDI/MDIX)<br />

• LED'ler: Power, <strong>ADSL</strong>, Internet, Wireless, Ethernet<br />

• VPN geçiþi (VPN pass-through)<br />

• 8 PVC desteði<br />

• Sýnýf 2 cihazdýr<br />

• Türkiye þebekelerine uygun olarak tasarlanmýþtýr<br />

• Boyutlar: 170mm x 130mm x 35mm<br />

• Aðýrlýk: 350 gr<br />

• Güç Giriþi: 9Volt DC<br />

• Adaptör Çalýþma Voltajý: 100V ile 240V AC arasý<br />

• Çalýþma Sýcaklýðý: 0°C ila 40°C<br />

• Depolama Sýcaklýðý: -25°C ila 55°C<br />

• Nem: %10 - %90 aralýðýnda yoðunlaþmasýz<br />

AirTies RT-204 Kullaným Kýlavuzu<br />

8


YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3<br />

Composite<br />

6. Garanti Þartlarý<br />

Koþulsuz müþteri memnuniyeti ilkesini benimsemiþ olan AirTies’ýn tüm ürünlerinde<br />

uyguladýðý destek ve garanti þu þekildedir:<br />

1. AirTies ürünü arýzalanýrsa öncelikle AirTies 7/24 Destek Hattý (0212 444 0 239)<br />

aranmalý” ve arýza kendilerine danýþýlmalýdýr. Arýza ve sorunlarýn çoðunluðu telefonda<br />

teknik destek uzmanlarýyla görüþerek çözülebilmektedir.<br />

2. AirTies 7/24 Destek Hattýndan verilen talimata göre arýzalý ürün için bir arýza takip<br />

numarasý alýnarak AirTies servis merkezinin "Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk.<br />

No:11 Çelik Ýþ Merkezi Mecidiyeköy – Ýstanbul" adresine gönderilir. Destek Hattýndan<br />

alýnan arýza takip numarasý kargo poþetinin üzerine görünebilecek büyüklükte<br />

yazýlmalýdýr.<br />

3. Ürün satýþ tarihinden itibaren 3 yýl kapsamlý AirTies garantisi altýndadýr.<br />

4. Ürünün adaptör, splitter, kablo gibi tüm parçalarý garanti kapsamýndadýr.<br />

5. Bu süre dahilinde ürünlerin herhangi bir sebeple arýzalanmasý durumunda AirTies<br />

ve yetkili servisleri tarafýndan bedelsiz tamir edilir.<br />

6. Tamiri mümkün ya da ekonomik olmayan ürünler, bedelsiz olarak yenisiyle deðiþtirilir.<br />

7. Ürünün kullaným kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasý halinde ortaya<br />

çýkacak arýzalarýn garantiye dahil edilmesi yasal olarak zorunlu deðil iken, koþulsuz<br />

müþteri memnuniyeti ilkesiyle çalýþan AirTies servisi, bu tip arýzalarýn giderilmesi için<br />

de elinden gelen çabayý gösterecektir.<br />

8. AirTies servis noktasýna gönderilen ürünler, ürünlerin teslim alýnmasýndan itibaren<br />

2 iþ günü içinde tamir edildikten ya da deðiþtirildikten sonra ürünün sahibine<br />

gönderilir.<br />

9. Eðer ürün deðiþtirmek için ayný modelden bulunamazsa, orijinal ürünün tüm<br />

özelliklerine sahip daha yeni bir model ile deðiþtirilir.<br />

AirTies Teknik Destek Merkezi:<br />

0212 444 0 239<br />

Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk.No:5 Çelik Ýþ Merkezi Mecidiyeköy – Ýstanbul<br />

9 AirTies RT-204 Kullaným Kýlavuzu


YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3<br />

Composite<br />

Kablosuz <strong>ADSL</strong>2+ 1 Portlu Modem<br />

RT-204<br />

Bu belge ile Avrupa Parlamentosu üye ülkelerince Radyo ve Telekom cihazlarýna yönelik 1999/5/EC sayýlý<br />

R&TTE direktifinde belirtilen asgari gereklilikleri saðladýðýný ve aþaðýdaki standartlara uygun olduðunu beyan<br />

ederiz.<br />

EN 300 328 (2006-10)<br />

EN 301 489-1 (2005-09), EN 301 489-17 (2002-08)<br />

EN 60950-1: 2006<br />

Türkiye Genel Müdürü<br />

2008/06/20<br />

AirTies RT-204 Kullaným Kýlavuzu<br />

10


YM.WR.204.TR.D00.RT-204TR-UM_REV20082008.FH11 Thu Oct 30 10:07:3<br />

Composite<br />

Garanti Belgesi<br />

Garanti Belgesi No:<br />

47424<br />

Belge Ýzin Tarihi : 04.01.2008<br />

Bu belgenin kullanýlmasýna; 4077 sayýlý Tüketicinin<br />

Korunmasý Hakkýnda Kanun ve Kanun'a dayanarak<br />

yürürlüðe konulan Garanti belgesi Uygulama<br />

esaslarýna dair teblið uyarýnca, T.C.Sanayi ve Ticaret<br />

Bakanlýðý Tüketicinin ye Rekabetin Korunmasý Genel<br />

Müdürlüðü tarafýndan izin verilmiþtir.<br />

TASARLAYAN VE ÜRETÝMÝNÝ YAPTIRAN FÝRMA<br />

Ünvan<br />

Adres<br />

Telefon<br />

Faks<br />

Ünvan<br />

Adres<br />

Telefon<br />

:<br />

Faks<br />

:<br />

Fatura Tarihi ve No :<br />

Tarihi imza ve Kaþe :<br />

Marka<br />

Model<br />

Ýrsaliye No<br />

: AirTies Kablosuz iletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A, Þ,<br />

: Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk.<br />

No:5 Çelik Ýþ Merkezi Mecidiyeköy – Ýstanbul<br />

: 0212 444 0239<br />

: 0212 318 6298<br />

YETKÝLÝ SATICI<br />

Firma Yetkilisinin Ýmzasý ve Kaþesi<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

:<br />

Teslim Tarihi ve Yeri :<br />

Bandrol ve Seri No :<br />

Azami Tamir Süresi : 30 Ýþ Günü<br />

AirTies Uygulamasý : 2 Ýþ günü<br />

Garanti Süresi : 3 Yýl<br />

YM.WR.204.UM.TR.D01REV30102008

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!