Do€ay› tüketmemek için ak›ll› fikirler üretiyoruz. - Siemens Ev Aletleri

siemensevaletleri.com

Do€ay› tüketmemek için ak›ll› fikirler üretiyoruz. - Siemens Ev Aletleri

Do€ay› tüketmemek için

ak›ll› fikirler üretiyoruz.

Gelecek evinizde.


Bu broşürün basılmış olduğu kâğıt freelife’tır. Bu kâğıt türü, sadece kâğıt üretimi yapılması için yetiştirilmiş

özel ormanlardan elde edilmiştir. Ayrıca broşürümüzün boyutu baskıda en az fire veren ölçüdür.

Siemens yaptığı tüm çalışmalarda çevreye duyarlılığını göstermektedir.


Çevreyi korumak, akl›m›za gelen en güzel fikirdi.

Siemens’i bir dünya devi yapan sadece yüksek teknoloji ile üretti€imiz ürünlerimiz de€il,

aynı zamanda üretti€imiz her şeyin içinde do€ayı ve dünyan›n gelece€ini gözeten bir fikir olmas›.

Bugün oldu€u gibi gelecekte de bu anlay›şla çal›şmaya ve do€ay› tüketmemek için

ak›ll› fikirler üretmeye devam edece€iz.


Dünyan›n gelece€i için gelece€in teknolojisi:

Siemens ecoPlus

Siemens, “Gelecek Evinizde” slogan›n›n verdi€i sorumlulukla ürünlerini enerji tasarrufu konusunda

dünyaya örnek olacak şekilde geliştiriyor. 1990 y›l›ndan beri ecoPlus yaklaş›m›yla, günlük ihtiyacı

karş›layan bütün ev aletleri için her zaman optimal hizmeti, donan›mı ve enerji tüketimini sa€layan

modern cihazlar sunuyor. “Ne kadar ihtiyaç, o kadar tüketim” mant›€›yla hareket eden

Siemens ecoPlus; so€utma, y›kama, kurutma ve pişirme alanlar›n›n hepsinde tüketim de€erlerini

makul seviyeye getiren ve maksimum sonuç sa€layan ürünler ile gözle görülür bir enerji tasarrufu sa€l›yor.

ecoPlus ile art›k dünyam›zdan daha az›n› alarak hayat›n›za daha çok şey katabilirsiniz.

Neden ecoPlus

Dünya sürekli gelişiyor. Çevre koşullar›n›n h›zla yaşad›€› bu de€işim, art›k enerji tasarrufunu ve do€ay›

koruyan ürünleri kaç›n›lmaz hale getiriyor. Kaynaklar› do€ru kullanarak bu gelişimi hem çevremize

hem de bireysel yaşam›m›za en iyi şekilde yans›tabilece€imizin fark›nday›z.

Tasarım ve teknolojisiyle yenilikçiliği yaratan Siemens Ev Aletleri, elektrik ve su kullan›m›nda

minimum tüketim ve maksimum sonucu, aynı zamanda yüksek konforu simgeleyen

A’dan A-%50’ye kadar enerji tüketimine sahip yeni nesil beyaz eşya modelleriyle tüketiciye sadece

yeni özellikler de€il, tasarrufu da sa€layan bir ürün portföyü sunuyor.

K›sacas› Siemens, ecoPlus felsefesiyle dünyan›n gelece€i için gelece€in teknolojisini

bugünden evinize getiriyor.


Evdeki elektrik tüketiminizin

%46’s› beyaz eşyalar›n›z taraf›ndan

harcanmaktad›r.

Elektrik tüketiminizi tasarruflu

ev aletleriyle düşürün.

Elektrik tasarrufu önce kendi evinizde, elektriği verimli kullanan

ev aletlerinin seçimiyle başlar. Çünkü evdeki elektrik tüketiminin

%46’sı beyaz eşyaya aittir. Bu sadece çevreyi değil, sürekli artan

elektrik maliyetleri yüzünden ev bütçenizi de etkiler. Bu yüzden,

evinizdeki ev aletleri, hem elektrik tüketimini hem de elektrik

maliyetini düşürmek için yüksek bir öneme sahiptir.

Elektrik tüketi

Siemens ile performans ve konfordan ödün vermek zorunda

kalmadan, çevreyi korumaya evinizde başlamak için çok sayıdaki

akılcı olanakları keşfedin. İlerleyen sayfalarda, ev aletlerinizin

seçimiyle sadece çevreyi değil, cüzdanınızı da nasıl

koruyabileceğinizi sunuyoruz.

Elektrik Tasarrufu

Buzdolabı %31,1

Çamaşır Makinesi %8,5

Bulaşık Makinesi %3,5

Kurutma Makinesi %3,2

Isıtıcılar %9,3

Televizyon %6,7

Aydınlatma %11,7

Diğer %25,3

Kaynak: www.eie.gov.tr / Elektrik İşleri Etüt İdaresi


Daha fazla performans

ve daha az tüketim

için fikirler:

Siemens‘ten ecoPlus.

Enerji verimliliği sadece bir trend değil, çevremizi korumak

için vazgeçilmez unsurdur. Siemens teknik yeniliklerle,

gittikçe artan performans ve konforun yanı sıra, en verimli

enerji kullanımına imkân veriyor.

Son 10 yılda tüm cihaz kategorilerinde

tüketim değerlerini kayda değer oranda

düşürdük. Bu oran, soğutucu kombinasyonlarında

%72’ye kadar çıkabilmektedir.

Günümüzde Siemens Ev Aletleri, enerji sınıflandırmasında

tüm gamıyla zirvedeki yerini alıyor. Bu nedenle, Siemens

cihazlarının üzerinde ek olarak, minimum enerji tüketimini ve

maksimum kaynak korumasını simgeleyen ecoPlus işareti yer

almaktadır. Bu sayede çevrenin ve cüzdanınızın iyiliği için,

enerji verimliliğine sahip ev aletlerini daha kolay fark

edebilirsiniz.


Buzdolapları

G›dalar›n›z› so€uturken

dünyay› ›s›tmak istemiyoruz.


LED aydınlatma

Siemens’in tasarladığı

LED lambalar

buzdolabınızın her

noktasına ışık tutar.

Yan duvarlara

yerleştirilen bu

lambaların yaydığı hoş

beyaz ışık, eşit şekilde

dağılarak buzdolabınızda

mükemmel bir

aydınlanma sağlar.

Kapı kapama yardımı özelliği

Soğutucu ve dondurucu cihazların

kapılarını tam olarak kapatamamak,

her zaman başımıza gelen bir şeydir.

Buna rağmen hiçbir şeyin olmayacağını

bilmek iyi. Çünkü kapı kapama yardımı

özelliği, kapının tamamen güvenli bir

şekilde kapatılmasını

ve böylece enerji

kaybının olmamasını

sağlar.

antiFingerprint

antiFingerprint kaplaması sayesinde, çelik

yüzeylerdeki hoş olmayan parmak izlerine son.

Enerji tasarrufuna

yönelik ipuçları.

Sadece yiyeceklerinizi değil, elektrik giderlerinizi de

dondurun.

Elektrik ve enerji fiyatları arttıkça artıyor. Hatta 2030

yılında bu fiyatların ikiye katlanacağını tahmin ediliyor.

Siemens’in enerjiyi son derece verimli kullanan ecoPlus

cihazları ile hem iklimin korunmasına hem de ev bütçenizin

rahatlamasına katkıda bulunabilir, gelecek için güzel bir

adım atabilirsiniz.

Küçük önlemler de

yardımcı olur.

Dondurucu dolabın

ideal sıcaklığı -18 °C,

buzdolabının ise

5°C’dir. Sadece

soğumuş gıdaları

soğutucu ve

dondurucu

cihazlara koyun ve

donmuş olanları

buzdolabında çözün.

Burada önemli olan,

kapıların doğru bir

şekilde

kapanabilmesi için

cihazınızın kapı

izolasyonun eksiksiz

olmasıdır. Soğutucu ve

dondurucu cihazınızın

konumu da elektrik

tüketimini etkiler.

Cihazlarınızı serin bir

yere yerleştirin. Ortam

sıcaklığının sadece

1 °C düşürülmesi,

dondurucu cihazlarda

yaklaşık %3 ve

soğutucu cihazlarda

%6 elektrik tasarrufu

sağlamaktadır.

Soğutucu cihazların

tüketiminin azaltılması

24 saatte 100 lt baş›na enerji tüketimi*

Derin

Dondurucu

0.92

kWh

0.21

kWh

2000 2010

%70’e

varan

–70 %

Buzdolapları

0.56

kWh

0.16

kWh

2000 2010

%72’ye

varan

–72 %

* Dondurucu GT26MT3ONE veya Buzdolabı

KD49NSZONE modellerinin standart programda

elde edilen tüketim değerleriyle 2000 model benzer

bir Siemens cihazının standart programdaki tüketim

değerlerinin karşılaştırılması.


antiBacteria sistemi

Siemens’in antiBacteria sistemine sahip buzdolapları

bakteri oluşumlarına ve üremelerine karşı koruma sağlıyor.

Cihazlarımızın iç duvar ve kapak içi yüzeyleri inorganik gümüş

yalıtımıyla sıvanmıştır. Bu katman, bakteri, mantar ve benzeri

oluşumlarla temas etmiş yiyecekleri buzdolabına yerleştirseniz

bile söz konusu yüzeylerde bu oluşumları ve oluşumların

üremesini engeller. Silerek ya da yıkayarak çıkarılamayacak

olan bu yüzey sayesinde, cihazınız ömrü boyunca antibakteriyel

olacaktır.

Enerji sınıfları

Ev aletleriniz ne kadar iyi donatılmışlarsa,

o kadar az doğal kaynak tüketirler. Ne kadar çok tasarruflu

çalışırlarsa, enerji sınıflandırılmasında daha üst bir derece alma

ihtimalleri o kadar çok yüksek olur. Belirlenen tüketim sınırları

arasındaki fark kayda değer orandadır ve çevre bilincine sahip

tüm ev aletleri kullanıcılarına ve potansiyel alıcılara yüksek

tasarruf potansiyeli sunarlar. Böylece A+ enerji sınıfına sahip

cihazlar, A enerji sınıfındakilere oranla %23 daha az enerji

tüketirler. Hatta enerji sınıfı A++’da bu oran %45’dir.

multiAirflow sistemi

multiAirflow sistemi, soğutma alanındaki havanın eşit bir

şekilde dağıtılmasını sağlar. Örneğin kapı biraz fazla bir süre

bile açık kalsa, sıcaklıklar sabit kalır. Sıcak gıda

maddeleri dolaba yerleştirildiğinde, bunlar daha hızlı

soğutulur. Sonuç olarak, gıda maddelerinin tazeliği ve kalitesi

daha iyi korunur.

Elektronik gösterge

Sıcaklık ayarı için, göz alıcı tasarımıyla elektronik gösterge, noFrost

soğutucu cihazın dış kapısına yerleştirilmiştir (modele bağlıdır).

En büyük özelliği, dondurucu ve soğutucu kısmın sıcaklıklarının

birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilmesidir. Power, eco, holiday

gibi farklı modlar sayesinde, örneğin tatile çıkarken seçeceğiniz

holiday moduyla cihazınız minimum elektrik tüketimi sağlayacaktır.

Tüm bunları cihazınıza dokunmadan göstergeye bakarak görebilir

ve kontrol edebilirsiniz.

Kolayca taze bir şekilde muhafaza edin:

hydroFresh box

Artık meyve ve sebzeler iki kat daha uzun

süre boyunca tazeliğini koruyacaktır. Bir

sürgü sistemiyle hydroFresh kutusunun

içerisindeki nem, her an isteklerinize göre

uyarlanabilir. Böylece sabit bir depolama

ortamında en iyi nem seviyesi garanti

edilir. Tat, taze görünüm, değerli

vitaminler ve besleyici değerler iki kat

daha uzun süre korunur.

Elektrik tasarrufu önce kendi evinizde başlar: A++

Siemens soğutucular 10 yıl önceki benzer cihazlara göre %72 daha az elektrik tüketmektedir.

Son derece etkili izolasyonlar, düşük tüketimli kompresörler ve mükemmel bir soğuk devre ile ilgili

gelişmeler buna imkân vermektedir. Bu nedenle, yeni noFrost dondurucu dolapların da artık A++

enerji sınıfına ait olmaları şaşırtıcı bir şey değil.


Çamaşır Makineleri

Ürünlerimiz, dünyan›n suya çamaş›rdan

daha çok ihtiyac› oldu€unun fark›nda!


Kendi kendini yıkayan değerler.

Siemens’ten çamaşır bakımıyla ilgili yenilikler.

Yarının teknolojisini şimdiden

yaşamak: yeni iQdrive motoru

Yüksek performansı ve sessizliğiyle

iQdrive motor, mükemmel yıkama

ve enerji tasarrufu sağlıyor. Üstelik

çok daha uzun ömürlü.

Dünyada ilk otomatik leke çıkarma

programı

Her lekeye doğru işlem. En zor

lekeler artık sorunsuz bir şekilde,

dünyadaki ilk leke çıkarma programı

sayesinde çıkartılabilmektedir. Farklı

leke opsiyonlarına ait akıllı

programlar, en modern Siemens

teknolojileri tarafından

yönlendirilmektedir.

Böylece lekeler, ek olarak özel

deterjanlar kullanmadan,

sorunsuz bir şekilde çıkartılır.

Enerji tüketiminde azla

yetinenler: % 30 daha

tasarruflu Siemens, enerji

tasarrufu fikrinde oldukça ciddi.

Bu nedenle, tüm Siemens çamaşır

makinelerinin enerji sınıfı en az

A’dır ve bu değer ile sınır değerin

(0,19 kWs/kg) % 30’a kadar

altında bile kalırlar

(sadece 0,13 kWs/kg).

Üstelik performans ve

konfordan ödün

vermeden.

Ek durulama için ek durulama tuşu.

Avantajınız: Deterjan artığı içermeyen temiz çamaşırlar. Özellikle de hassas cilde sahip kişiler için ideal.

Hassas, yün/ipek elde yıkama gibi programlar.

Avantajınız: Aşırı hassas çamaşırlar için koruyucu bakım.

“Yoğun yıkama” tuşu.

Avantajınız: Artık inatçı sebze ve şarap lekelerini de temizleyebileceksiniz.

duoTronic

Kurutma makinesi, içindeki nem sensörleriyle, kazan içinde oluşan nem miktar›n› ölçer. Kazan içindeki nem miktar› seçilen

programla hedeflenen orana ulaşt›€›nda kurutma makinesi otomatik olarak kurutma işlemini bitirir. Bu teknoloji sayesinde,

çamaş›rlar gere€inden fazla ›s›ya maruz kalmaz ve makineden ›slak ç›kmaz.

easyClean filtre

Koruyucu filtre kondenser at›klardan korur. Rahatl›kla ç›kar›l›p temizlenebilen bu filtre hayat›n›z› kolaylaşt›r›r ve ayn› zamanda

makinenizin ömrünü uzat›r. Yeni filtre makinenizin performans›n› da art›r›r.


Özellikle yumuşak ve koruyucu:

Yeni softDry tambur sistemi

Dünyada benzeri olmayan softDry tambur sistemi, sürekli

bir hava akımı ve sabit sıcaklık sağlıyor. Çünkü artık ters

yöne dönmek, yani dönüş yönünü değiştirmek zorunda

değil. Onun yerine, tambur içerisindeki yakalayıcılar sıcak

havayı savuruyor ve çamaşırları daha yumuşak ve verimli

bir şekilde dağıtıyor.

Kalıcı tutumluluk için otomatik temizleme

Her yoğuşmalı kurutucunun bir kondansatörü vardır.

Fakat sadece WT 46W561 kondansatörü kendi kendini

temizleyebilir. Önceden kondansatörü düzenli aralıklarla

temizlemeniz gerekirken, şimdi her kurutma sürecinde

otomatik olarak tamamen temizlenmektedir.

Böylece elektrik tüketimi azalırken, cihazınızın ömrü artar.

Siemens’in ilk 40 dakikalık kurutma programı: super40

super40 yıkama programıyla yıkanan çamaşırlar,

iyileştirilmiş sıcaklık süreci ve uyarlanmış soğutma

aşamasıyla sadece 40 dakikada kurur.

Test birincisi: WT 46W560

Stiftung Warentest’in (Bağımsız Alman ürün ve hizmetleri

test kuruluşu) Ekim/2009 tarihli testinde tüm çamaşır

kurutucuları arasında en az elektrik tüketimiyle göz

doldurdu ve toplam 1,6’lık notla TEST BİRİNCİSİ oldu.

Bunun yanı sıra kurutma etkisiyle ve rahat kullanımıyla da

parlak değerlere sahip.

Enerji tasarrufuna

yönelik ipuçları.

Kolayca su, elektrik ve paradan tasarruf etmek.

Türkiye’de yapılan bir ankete göre, kadınların

%64 ü haftada 3-4 kez, %20’si ise her gün

çamaşır yıkıyor. Elde yapılan yıkamalar sonucunda daha fazla

su ve para harcanıyor. Çamaşır makinelerinin her koşulda daha

tasarruflu olduğu artık bilinen bir gerçek.

Dünyanın en tasarruflu yoğuşmalı kurutma makinesi

WT 46W561, kurutma makineleri arasında kendini dünya şampiyonu

olarak tanımlayabilir. En iyi enerji sınıfına göre %50* daha az elektrik

tüketmektedir. Diğer ısı pompalı kurutuculardan bile bariz bir şekilde

daha tasarrufludur. Bu bir dünya rekorudur.

Çamaşır bakım cihazlarının

tüketiminin azaltılması

Çamaşır makineleri 1)

1 kg çamaşır başına tüketim

(Beyazlar / Renkliler 60°C)

Elektrik

tüketimi*

0.26

kWh

Su

tüketimi*

13.0 L

Kurutucu 2)

Bir kilogram çamaşır

başına tüketim

(dolap kuruluğunda

pamuklu çamaşır,

dakikada 1000

devir)

Elektrik tüketimi*

0.61

kWh

0.13

kWh 7.0 L

0.23

kWh

1995 2010 1995 2010 1995 2010

Test-kalite sonucu: İYİ (1,6)

• Kurutma: İYİ (1,7)

• Elektrik tüketimi: ÇOK İYİ (1,0)

• Çevresel özellikleri: İYİ (2,1)

• Kullanım: İYİ (1,8)

%50’ye varan

–50%

%46’ya

varan

–46%

%62’ye varan

–62%

* A enerji sınıfının sınır değerine

(0,48 kWs/kg) göre %30 daha

tasarruflu (sadece 0,23 kWs/kg).

* Çamaşır makinesi WM 16S742’nin 1) veya Hava yoğuşmalı

kurutucu W T 46W561’in 2) standart programda elde edilen

tüketim değerleriyle 1995 model benzer bir Siemens cihazının

standart programdaki tüketim değerlerinin karşılaştırılması.


Bulaşık Makineleri

Geleceğimiz için bir damla suyun

değerini bugünden biliyoruz.


Yeni jetMatic kompakt

Mekândan tasarruf sağlar, verimli ve üstelik esnek bir

şekilde kurulabilir.

Siemens’in yeni jetMatic bulaşık makinesi yeni

standartlar getiriyor. Mutfağın en küçük köşesine

sığar ve yine de büyükleri gibi yıkar. Kapasitesi

6 kişilik yemek takımıdır (çatal, bıçak, tabak, fincan vs).

Ayrıca en yeni teknoloji için de yer var.

speedMatic sayesinde bulaşıklar rekor zamanda temiz ve kuru

olur. Üstelik daha fazla enerji tasarruf edersiniz.

Büyük kapasite: 6 kişilik

Yeni jetMatic kompakt bulaşık makinesi mekândan tasarruf

eder, fakat performanstan etmez. Akıllı teknoloji sayesinde

yıkama kapasitesi o kadar yüksek ki, 6 kişilik yemek takımını

bile yıkayabilir. Bu da bir yıkamada 66 tabak, çatal, bıçak vs

demektir. Ve tüm bunlar jetMatic ile rekor sürede gerçekleşir.

Kolay kullanım

Başlatma tuşu dönen şaltere entegre edilmiştir.

Tüm önemli fonksiyonlar doğrudan yönetilebilir.

Enerji tasarrufuna

yönelik ipuçları.

Gerçek el işçiliği paha biçilmezdir.

Özellikle de bulaşık yıkamada.

Bulaşık makineleri, düşünülenin aksine, elde yıkamaya göre çok

daha verimlidir. Kesinlikle daha az su ve deterjan kullanırsınız.

Bir kıyaslama yapılırsa: Elde yıkamada yaklaşık

40 litre su tüketirken, Siemens’in bulaşık makinesi, aynı

miktardaki bulaşık için sadece 7 litre kadar su tüketmektedir.

Elektrik tüketiminde de yeni bir bulaşık makinesi oldukça

tasarrufludur, hem de yaklaşık % 40 oranında.

Yıkama sırasında

sudan ve

elektrikten

tasarruf:

10 litre su tüketimi

Standart programda,

bulaşık makinelerimizin

çoğunun su tüketimini 10

litreye kadar düşürdük.

Hatta auto 45–65°C

programında 8 litrelik

değerlere ulaşılmaktadır

(bulaşıkların kir durumuna

bağlı olarak). Bunun

anlamı: Daha az su

ısıtılmaktadır. Bu ek

elektrik tasarrufu sağlar.

Kısa ve hızlı yıkamalar için

yarım yük tuşu daha az

elektrik ve su tüketimine

yardımcı olur.

Bulaşık makinelerinin

tüketiminin azaltılması

Her yıkamada, bulaşık birimi başına

tüketim

1995: 12 kişilik

2010: 14 kişilik

Güç

tüketimi *

0.11

kWh

0.06

kWh

Su

tüketimi *

1.58 L

0.71 L

1995 2010 1995 2010

Daha bulaşıkları

yıkamadan önce su

tasarruf edin.

Bulaşıkları önce lavaboda

durulamak bir bulaşık

makinesinin tüm tasarruf

avantajlarını yok

etmektedir. Normal kirli

bulaşıklarda bulaşık

makinesinin eco 50°C

programı bile yeterlidir.

%43’e varan

–43%

%55’e

varan

–55%

* Bulaşık makinesi SN 56M58 4EU’nun

standart programda elde edilen tüketim

değerleriyle 1995 model benzer bir

Siemens cihazının standart programdaki

tüketim değerlerinin karşılaştırılması.


Zeolith®-Kurulama Teknolojisi

Doğayı korumak için onu taklit ediyoruz.

Zeolith doğal bir mineraldir. Özel yüzeyi sayesinde nemi alma ve bunu ısı enerjisine dönüştürerek geri verme

yeteneğine sahiptir. Zeolith minerali bulaşık makinesinin ömrü kadar dayanıklıdır.

Bulaşık makinesinde bir dünya yeniliği

Cihazlarımızı olabildiğince verimli kılmak için mühendislerimiz doğadan da esinlenmektedir. Yeni Zeolith®-kurulamayla,

yine rakipsiz bir yeniliğe imza atmış oldular. Yeni nesil bulaşık makinesi jetMatic’teki mineral sizin için görünmez olabilir

ama avantajları açıktır. Bu zaten, nemi alıp ısı enerjisine dönüştüren doğal ürünün kendisinden kaynaklanmaktadır.

Bu özelliği ile aynı zamanda bulaşıkların hızlı ve verimli bir şekilde kurumasını sağlar. Ve bu şekilde, A enerji sınıfının sınır

değerinin %20 altında bir enerji tüketimine ulaşır.*

Porselenler, paslanmaz çelik tencereler ve şimdi plastik bulaşıklar için daha iyi yıkama ve kurutma sonuçları. Bu sonuçlar

son derece etkileyici. Bulaşıklarınız sadece daha hızlı temizlenip kurumuyor, hatta daha da hızlı kullanıma hazır hale geliyor.

Çünkü ısı kurulama aşamasının sonunda eski bulaşık makinelerinde olduğu gibi 65°C değil, sadece yaklaşık 40°C ‘dir.

Böylece onları hemen alıp kullanabilirsiniz. Hem de ellerinizi yakmadan.

*

Ödül almış yenilikler

Stiftung Warentest (Bağımsız Alman ürün ve hizmetleri test kuruluşu) tarafından yapılan seçimde kategorisinde bir numara,

Federal Çevre Ajansı tarafından verilen “İklim ve Çevre İnovasyon Ödülü“ (IKU) ve Bavyera Enerji Ödülü’nün sahibi.

Siemens tarafından üretilen Zeolith®-Kurulama Teknolojili bulaşık makineleri, sadece elektrik tasarrufu açısından değil,

aynı zamanda yıkama, kurulama ve kullanım kolaylığında mükemmellik açısından da test edilmiş ve onaylanmış bir

liderliğe sahiptir.

* A enerji sınıfının sınır değerine (1,08 kWs/14 kişilik takım) göre %30 daha tasarruflu (sadece 0,86 kWs/ 14 kişilik takım).


Fırınlar

Siz ne yiyeceğinize karar verin,

dünyayı biz düşünürüz.


Enerji tasarrufuna

yönelik ipuçları.

activeClean®

Kendi kendini temizleme otomatiği sayesinde

tek bir tuşla tüm artıklar yüksek derecelerde

küle dönüşür. Kimyasal maddeler veya fırın

temizleyici spreylerle uğraşmaya son.

Artıkları bir bezle kolayca silebilirsiniz.

Hem daha yeni, hem daha tasarruflu

Neyse ki yıllar içerisinde ocakların ve fırınların sadece

donanımları iyileştirilmedi, enerji verimliliği de artırıldı.

Demek ki eski ve verimsiz cihazınızı değiştirmekte iki kat

fayda var. Ocakta veya fırında bir şeyler pişirirken bazı

tasarruf ipuçlarını dikkate alırsanız yeni fırınınız eskisine

oranla %30 daha az enerji tüketir.

Fırında

Fırında yemeğinizi pişirmek için fırının önceden ısıtılmasına

gerek yoktur. Fırının kapağını her zaman kapalı tutun.

Çünkü sürekli açılması, gereksiz yere yeniden ısıtılmasına

neden olacaktır. Fırının artık ısısını kullanın ve pişme

süresinin son bulmasından 10 dakika önce kapatın.

Ekstra büyük fırın penceresi

Siz de pişirme sırasında eserinize göz

atmaktan hoşlanıyor musunuz

O zaman görün! Bu amaçla fırın penceresinin

görüş alanı %80 oranında büyütülmüştür.

Artık sadece pişirme

alanı daha aydınlık

değil, tüm

seviyelerdeki

yemekleri görmek de

daha kolay.

Tam cam iç kapı

Fırın kapısının iç kısmı tamamen camdır.

Kolayca temizlenebilir ve ihtiyaç duyulduğunda

çıkartılabilir. Aynı

zamanda bir şeyleri

yerleştirme alanı olarak da

kullanılabilir.

Her tencereye bir

kapak

Sadece düz bir tava veya

tencere tabanı, ısıtma

platformuna tamamen

temas ederek, ısıyı en iyi

şekilde alır. Eğer tarif

izin veriyorsa,

tencerenin üzerine onu

iyice kapatan bir kapak

takın. Böylece

tencereden ısı ve enerji

uçup gitmez. Bu ısı ve

enerji, gıda

maddelerinin

pişirilmesinde

kullanılarak yaklaşık %25

oranında ısıtma enerjisi

tasarruf edilir.

Elektronik ocaklardaki

(fırınlardaki) tüketimin

azaltılması

DIN EN 50304 ‘e göre güç tüketimi

1.10

kWh

1999

0.79

kWh

2010

%28‘e varan

–28%

* Fırın HC 748540’ın standart programda

elde edilen tüketim değerleriyle 1995

model benzer bir Siemens cihazının

standart programdaki tüketim değerlerinin

karşılaştırılması.


Kullanım konforu üçlüsü: 3 kat teleskopik raf

Izgara ve tepsiler, 3 düzlemde

öne çekilebilir. Böylece elinizi

yakmadan yemeklerinizi kolayca

kontrol edebilirsiniz.

Hızlı ön ısıtma

20 dakika süren ısıtma süresini 5-6 dakikaya indiren hızlı

ön ısıtma, pişirme zamanını kısaltırken A enerji

performansından da ödün vermiyor.

Siemens tarafından sunulan yenilikçi teknoloji

Yanmalara karşı korur:

Atıl ısı göstergesi

Her bir pişirme bölgesi için ister 4’lü atıl ısı

göstergesi, ister tüm alan için tekli gösterge olsun,

yanlışlıkla sıcak bölgeye dokunmaya

karşı görsel olarak uyarıyor ve kapatılmış

pişirme bölgesini sıcak tutma

platformuna dönüştürüyor.

Enerji, gün geçtikçe azalan ve bununla birlikte

pahalılaşan, değerli bir malzemedir. Pişirmedeki enerji

verimliliği teknik yenilikler sayesinde gözle görülür bir

şekilde iyileştirilmiştir. A enerji sınıfına sahip yeni

bir fırın ile 1999 yılına ait benzer bir cihaza göre

çok daha fazla enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

cookControl68 ile yemek pişirmek çok kolay

Parıltılı, mükemmel ve temizlik canlısı:

TitanGlanz

Tüm fırınların iç yüzeyi özel, parlak bir emaye ile

kaplanmıştır. Bu parlak emaye üzerinde ışık daha fazla

yansır ve aydınlatmanın etkisi artar. Aynı zamanda bu özel

kaplama, sebze ve asit lekelerine karşı daha dayanıklıdır.

İleri derecede yemek pişirme sanatı, günümüzde artık çok

kolay olabilir. Siemens‘e ait otomatik programlar sayesinde

en sevilen yemekler mükemmel şekilde pişmiş olarak

önünüze gelir. Bunun nedeni, cookControl68 otomatik

programların balık ve eti mükemmel olarak, 68 ayrı

programa kadar hazırlayabilme yetisine sahip olmasıdır.

Kullanım kolaylığı, programın seçilmesi, ağırlığın girilmesi

ve etinizin kızarma derecesinin ayarlanması ve gerisinin

fırına bırakılmasıyla mükemmellik sağlanır.


Klimalar

Serinlemenin çok doğal bir yolu var.


Inverter klima çalışma prensibi

• Klima evdeki en fazla elektrik tüketen cihazlardan biridir. Evinizde klima kullanmak istediğinizde, haliyle

sessiz çalışan ve az elektrik harcayan bir model istersiniz.

• İşte bu noktada inverter teknolojisi devreye girer. Klasik modellerden farklı olarak, inverter klima enerjiyi

daha verimli kullanma olanağı sağlar. Elektrik frekansı 15 Hz -120 Hz arasında değiştirilerek, ısıtma/soğutma

ihtiyacına göre kompresör devir değişimiyle kapasite kontrol edilir. Verimliliğin daha da artırılması için bu

modellerde, geliştirilmiş kondanser, kompresör ve mikro bilgisayar kontrolünden yararlanılarak verimlilik

üst düzeye çıkarılmaktadır. İstenilen ısıya daha hızlı ulaşılması ve çok seçenekli operasyon özelliklerine sahip

olmasının yanı sıra, sabit hızlı klasik modellere göre enerji tüketimi %35 daha düşüktür.

• Bunun yanı sıra, kompresörün devreye girip çıkması sırasında çıkan sesler rahatsız edici bir hal alır. Inverter

model klimalarda ise ayarlanan oda ısısını sabit tutabilmek için kompresörün devamlı devreye girip çıkmasına

gerek kalmaz. Dış ünitenin içindeki kompresör, soğutucu gazın sıkıştırılma hızını değiştirerek ayarlanan ısıyı

sabit tutabilir.

• Bu, kompresörün içindeki motorun dönüş hızı değiştirilerek sağlanır. Motorun dönüş hızı kontrolü geniş

bir aralıkta gerilimin frekansı ile oynanarak gerçekleştirildiğinden, inverter kontrollü klima modelleri sadece

enerjiyi verimli kullanmak ve sessiz çalışmakla kalmaz, çok hassas bir ısı kontrolünü de garantiler.

• Tüm DC Inverter modelleri A sınıfı olup, 9000/12000 BTU’lu Super DC Inverter modeller, A+ enerji

performansını karşılamaktadır.


Elektrikli Süpürgeler

Çocuklar›m›za temiz bir

gelecek b›rakmaya kararl›y›z.


Siemens elektrikli süpürgelerin enerji tasarrufu özelli€i ile sadece evinizi

tertemiz yapmakla kalmaz, ayn› zamanda do€an›n temiz kalmas›na da

katk›da bulunursunuz. Az enerji tüketimi ve daha çok iş anlay›ş› ile

çal›şan elektrikli süpürgelerimizle çocuklar›m›za do€al kaynaklar›

daha az tüketilen, temiz bir gelecek b›rakman›n huzurunu yaşayacaks›n›z.

Extreme Power

Daha büyük pervaneleri sayesinde, 45.000 devir/dakika dönebilir ve böylece diğer motorlu süpürgelerden

daha çok hava taşıyabilir. Sonuç: Hava akış miktarının en yüksek olduğu elektirikli süpürge. En yüksek doz

alım kapasitesi hava debisi: 50 lt/sn, Özel XTRM motor sayesinde, %30’a kadar daha az elektrik tüketimiyle*

%100 oranında emiş gücü sunar. Böylece, enerjiden tasarruf sağlanır.

Efficient Air Dynamics

Aerodinamik sistem sayesinde mükemmel performans: %50 daha geniş motor koruyucu filtreleme yüzeyi,

%20 daha geniş hortum çapı, daha geniş bağlantı yeri, hava kontrol sistemi, %25 daha geniş egzoz filtreleme

yüzeyi. Bu sayede daha iyi hava akışı sağlarken kusursuz yapısı sayesinde mükemmel toz tutar.

Kompresör teknolojisi

Siemens Green Power elektrikli süpürgeler için geliştirilen kompresör teknolojisi, süpürgenin gücünü belirgin

şekilde artırdı. Yani özel olarak tasarlanmış motordaki 9 bıçaklı aerodinamik çarklar sayesinde 1200 Watt’lık

elektrik harcanırken 2400 Watt’lık motordan elde edilen performans sağlanıyor. Böylece %50’den daha az

elektrik tüketimiyle %100 oranında toz alınıyor.

* Motor gücü 2400 Watt olan cihazlara kıyasla.


Evinizde enerji tasarrufu için öneriler!


Dünyay› de€iştirmek istiyorsan›z, evinizden başlayabilirsiniz.

Kullanaca€›n›z ev aletlerini sat›n al›rken sadece fiyat olarak de€il, enerji tasarrufu aç›s›ndan da karş›laşt›r›n.

Enerji verimlili€i seviyesi yönetmeliklere uygun olarak belgelenmiş olan bir cihaza yapaca€›n›z yat›r›m, maliyeti yüksek olmakla

birlikte cihaz›n 10-15 y›ll›k kullan›m ömrü boyunca sa€layaca€› enerji tasarrufu ile, ödedi€iniz paray› size fazlas›yla geri

kazand›racakt›r. Cihaz al›rken “A” ve “A +” işaretli olanlar›n›n en verimli olanlar oldu€unu hat›rlay›n›z. Yüksek verimli

ve çok düşük verimli cihazlar aras›nda %60’›n üzerinde enerji tüketim fark› oldu€unu da unutmay›n›z.

Siemens’in üstün teknolojili ve çevreye duyarl› ürünleri ürünlerinin yanı sıra evinizde kulland›€›n›z ev aletleri ile ilgili

küçük tasarruf ipuçlar›n› de€erlendirerek siz de dünyan›n gelecekte daha güzel bir yer olmas›na katk›da bulunabilirsiniz.

Yiyeceklerinizi soğuturken enerjiden tasarruf edebilirsiniz.

• Cihazınız için seçtiğiniz yerin, serin ve havadar olmasına, doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmamasına, kalorifer ve

soba türü ısı kaynaklarından uzakta olmasına özen gösterin. Cihazın havalandırma deliklerinin hiçbir şekilde

kapanmamasına dikkat edin.

• Sıcak yiyecekleri soğuduktan sonra cihaza yerleştirin.

• Dondurulmuş yiyecekleri çözülmeleri için soğutma bölmesine yerleştirin. Bu işlemle, dondurulmuş yiyeceklerin kütlesindeki

soğukluktan, soğutma bölmesindeki yiyeceklerin soğuması için yararlanabilirsiniz. Dondurucu bölmesinde buz oluşması

halinde eritme işlemini yapın.

• Yiyecek maddelerini bizzat siz donduracaksanız, yalnızca taze ve en iyi olanlarını kullanın. Yiyeceklerin lezzetini

kaybetmemesi veya kurumaması için hava geçirmeyecek şekilde paketleyin. Yiyecek maddelerini paketlemek için plastik

folyolar, boru şeklindeki polietilen folyolar, alüminyum folyolar veya dondurma kapları kullanın.

• Dondurulan yiyecek maddelerinin kalitesinin düşmesine neden olmamak için, saklama sürelerini aşmamaya

dikkat edilmelidir.

• Saklama süreleri, yiyecek maddelerinin türüne göre değişirler. -18 derecede balık, salam ve sosis, hazır yemekler ve

hamur işleri 2 aya kadar, peynir,kümes hayvanları ve et 4 aya kadar, sebze ve meyveler 6 aya kadar saklanabilirler.

Çamaş›r y›karken ve kuruturken %37 enerji tasarrufu yapmak elinizde.

Ortalama bir çamaş›r makinesi y›lda yaklaş›k olarak 500 kg’l›k çamaş›r y›kar.

Yeni geliştirilen teknolojileri ile Siemens çamaş›r ve kurutma makineleri %37 daha az

enerji ve % 67 daha az su tüketirler. Banyonuzda daha çok tasarruf sa€lamak için:

• Çamaş›r makinesinin kapasitesini genellikle kulland›€›n›z aral›kta seçin. Beyaz ve renkliler 6 kg, sentetikler 3 kg, hassas

çamaşırlar ve yünlüler 2 kg.

• Yük sensörü olan makineleri tercih edin. Bu sensörle y›kayaca€›n›z çamaş›r›n miktar›na uygun su ve deterjan tüketirsiniz.

• Çamaş›r makinenizi her zaman tam kapasitede çal›şt›r›n. Ancak, kapasitesinin üstünde çal›şmas›na zorlamay›n.

E€er makinenize az miktarda çamaş›r koyuyorsan›z, daha az su almas›n› sa€layacak program› seçin.

• Çok kirli ve lekeli çamaş›rlar› önceden ›slat›n. Bu durumda çamaş›r makinesine daha az iş b›rak›p tek y›kama ile

çamaş›rlar›n›z› temizlersiniz.

• Çamaş›r makinenize el kitab›nda önerilenden daha fazla ve aş›r› köpüren deterjan koymay›n. Düşük s›cakl›kta y›kama

yapabilece€iniz deterjanlar› tercih edin.

• En h›zl› kurutma program›n› seçin.

Siemens kurutma makinelerinde bulunan easyClean filtre sayesinde makinenizin performans› artar. Temiz bir filtre daha

sa€l›kl› bir kurulama süreci sa€lar.

• Çamaşırların daha temiz yıkanmaları için, yerleştirdikten sonra çamaşırla tamburun üst kısmı arasında bir karış

mesafe kalmalıdır.


• Her yıkamadan sonra kazan ve kapak lastiklerini kuru bir bezle silin, özellikle battaniye ya da yünlüleri yıkadıktan sonra

filtreyi temizleyin.

• Çamaşır lekelendikten hemen sonra, zaman kaybetmeden lekeyi soğuk suyun altında çitilemeden akıtın. Lekeyi

deterjansız sıcak su ile ıslatmayın. İlk anda tek başına sıcak su, lekenin sabitleşmesine neden olur.

• Beyazlar: 90 derece programı yerine, yoğun yıkama 60 derece programında yıkayın. Çamaşır yıkama süresi uzatılarak,

çok daha az elektrik tüketilerek, 90 derece programında elde edilen temizlik ile kıyaslanabilecek bir temizlik sağlanır.

• Hassas çamaşırlar ve sentetikler: 30-40 derecede kısa süreli ve hassas çamaşırlar programında yıkanmalıdır.

• Yünlüler: 40 derecede kısa süreli ve yünlüler programında yıkanmalıdır.

• Renkli pamuklular ve ketenler: 40-60 derecede orta süreli ve renkliler programında yıkanmalıdır.

• Beyaz pamuklular ve ketenler: 40-60 derecede uzun süreli ve beyazlar programında yıkanmalıdır.

• Az veya normal kirli çamaşırlarda ön yıkama programını kullanmayın.

Bulaş›k y›karken %40 enerji tasarrufu mümkün.

Bulaş›klar›n›z› elde y›karken daha çok su ve deterjan harcars›n›z. Elde y›karken 120 lt, bulaş›k makinesi

kullan›ld›€›nda su tüketimi sadece 12 lt’dir. Yeni teknolojili Siemens bulaş›k makineleriyle normal makinelere

oranla %40’a kadar daha fazla enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

Bulaş›klar›n›z› y›karken daha çok tasarruf sa€lamak için:

• Daha az su, enerji ve deterjan harcayan makineleri tercih edin.

• varioSpeed özellikli Siemens bulaş›k makineleriyle zamandan %50 tasarruf edersiniz, tabii enerjiden de...

• Bulaş›k makinenizi her zaman tam kapasitede çal›şt›r›n. Ayr›ca, kapasitenin üstünde çal›şmas›na zorlamay›n.

Az miktarda bulaş›k y›kamak zorundaysan›z, ekonomik program› tercih edin.

Siemens bulaş›k makinelerindeki yar› yük opsiyonu, makinenizin dolmas›n› beklemeden uygun miktarda

(di€er makinelere oranla %30 daha az) su ve elektrik tüketerek bulaş›klar›n›z› y›kaman›z› sa€lar.

• Bulaş›klar›n durumuna göre yüksek s›cakl›kta y›kama gerekmedikçe, 50-55ºC su s›cakl›€›n› tercih edin.

• Makineye koyaca€›n›z kirli tabaklar› s›cak su ve deterjan kullanarak temizlemek gereksiz bir israft›r.

Bu işi kirli peçeteler ve s›k›lm›ş limon parçalar› ile yaparsan›z su ve enerji tasarrufu sa€lars›n›z.

Kısık ateşte pişirerek %31 daha az enerji tüketebilirsiniz.

Siemens yeni nesil f›r›nlar ile daha çabuk yemek, daha az enerji

Yemek pişirirken daha çok tasarruf sa€lamak için:

• Pişirme işlerinde alt k›sm› düz olan tencere ve tava kullanmak, ›s›nma süresini k›salt›r.

• Is› göstergeli ocaklar kullan›n. Siemens’in at›l ›s› göstergeli ocaklar› sayesinde hangi ocak gözünün hâlâ s›cak

oldu€unu rahatl›kla anlayabilir ve bu s›cakl›€› yemeklerinizi ›s›tmak ya da s›cak tutmak için kullanabilirsiniz.

• Büyük bir ateşin üstüne küçük kap koymay›n. Enerji kayb›na neden olursunuz.

• Yiyeceklerinizi a€z› aç›k kaplarda pişirmeyin. Kapal› kaplar içinde yemek daha çabuk pişer, dolay›s›yla daha az enerji

harcanm›ş olur. Kapaks›z kapla yemek pişirirken 3 kat daha fazla enerji tüketirsiniz.

• Mikrodalga özelli€i olan f›r›nlar› tercih edin. Mikrodalga, yiyecekleri çok h›zl› bir şekilde pişirip ›s›tan bir teknolojiye

sahiptir. Bu özellik hem enerji hem de zaman tasarrufu yapman›z› sa€lar.

• F›r›nda birden fazla yemek pişirmeye çal›ş›n. Düşük s›cakl›kta pişeni di€erlerinden önce ç›kar›p, f›r›n›n s›cakl›€›n› düşürüp

yükseltmeden daha az enerji harcay›n.

• Yiyecekleri küçük parçalara bölerek pişirin veya ›s›t›n. Bu, pişirme sürenizi k›saltacakt›r.

• Yemekleri pişirirken çok fazla su kullanmay›n. Yeme€in üstünü kaplayacak kadar su yeterlidir. Fazla miktarda su

kullanman›z daha fazla enerji harcanmas›na neden olur.


• Tabanı kalın, düz tencere ve tava kullanmanızı tavsiye ederiz. Pürüzlü tabanlar pişirme sürelerini uzatır.

• Daima yemek miktarlarına göre uygun büyüklükte tencereler seçin. Çok büyük ama içindeki yemek miktarı az olan

tencere çok enerji sarf ettirir.

• Tencere ve tavalar daima uygun bir kapakla kapatılmalıdır. Tencere tabanı ve ocak aynı veya uygun büyüklükte

olduğunda en iyi sıcaklık alışverişi gerçekleşir.

• Elektrikli ocaklarda artan sıcaklıktan yararlanın. Uzun pişirme sürelerinde ocağı, pişirme süresinin bitiminden

5 ya da 10 dakika önce kapatabilirsiniz.

• Daima koyu renkte, silikon kaplı ya da emaye pasta kalıbı kullanınız, bu tür kalıplar fırın ısısını çok daha iyi çekmektedir.

1994-2009 su ve enerji tasarrufu karş›laşt›rma tablosu


Siemens Ça€r› Yönetim Merkezi: 444 66 88

www.siemens-home.com

More magazines by this user
Similar magazines