24.04.2021 Views

Portfolyo

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.


1997 yılı, Ekim ayında doğdum. TOBB

ETÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Bölümünde 4. sınıf öğrencisiyim. Çizim

yapmak, kahve kültürünü deneyimlemek

ve botanik hobilerim arasında.

Stajlarımı T.C. Kültür Varlıkları ve Müzeler

Genel Müdürlüğü’nde, Tolga

Gürsoy Interiors ve Yeap Interiors’ta

tamamladım.Gelecekte kendimi tasarım

alanında geliştirmek istiyorum.Tasarım üç temel ayırıcı etrafında şekkllenmmş, bu duvarlara farklı fonkssyonlar bağlanmış ve bu ayırıcılar sayessnde -mahremmyet- duygusu sağlanmak stemmşttr.Aynı

zamanda bbyoffllk tasarımdan yola çıkılıp yapay olan bbr mekanı doğal sakkn bbr bekleme mekanına dönüştürmek amaçlanmıştır. GGrrş kısımlarına ssürküle olan nsanların

duraksama httyacını karşılayacak oturumlara yer verrlmmşttr. Bar ççç taraaı düşünülüp servvs kısmı geççş alanına verrlmmşttr. Engellllerrn kullanımı açısından mekanın kk

tarafına da rampa konumlandırılmıştır. Ana bekleme oturumları uçakların gözlemlenebblddğğ noktalara konulmuştur.

ESEBOĞA HAVAALANI BEKLEMENİN MEKANI

TASARIM STÜDYOSU VI

PLAN(ÖLÇEKSİZDİR)

ÖN GÖRÜNÜŞ(ÖLÇEKSİZDİR)


PERSPEKTİFLER

GENEL PERSPEKTİF-AMFİ

DİNLENME ALANI

ÇOCUK SİNEVİZYON-EBEBEYN BEKLEME ALANI

BAR

A-A’ KESİTİ(ÖLÇEKSİZDİR)


Projede amaç; kullanıcının offs olarak ve aynı zamanda fotoğraf

çekebbleceğğ bbr mekan yaratmaktı. Bu mekan ççn bazı fotoğraf köşelerr

tasarlanmıştır, kullanıcının mmsaffrlerrnn de ağırlayabbleceğğ bbr alan

düşünülmüştür. Tavan yüksekllğğ 180 santtmetre olan bu mekanda

aydınlatma ççn lambaderler kullanılmıştır.

FOTOĞRAF STÜDYOSU

YEAP INTERIORS

Projede amaç; kullanıcının offs olarak ve aynı zamanda fotoğraf

çekebbleceğğ bbr mekan yaratmaktı. Bu mekan ççn bazı fotoğraf köşelerr

tasarlanmıştır, kullanıcının mmsaffrlerrnn de ağırlayabbleceğğ bbr alan

düşünülmüştür. Tavan yüksekllğğ 180 santtmetre olan bu mekanda

aydınlatma ççn lambaderler kullanılmıştır.

FOTOĞRAF STÜDYOSU

YEAP INTERIORS


Tasarımın çıkış noktası yönettcc le mmsaffrlerr ayrıştırmak yerrne mmsaffrr de yönettcc le ç çe olmaya

davet eddp sammmm bbr mekan yaratmaktır.Bundan dolayı form seççmlerr nsanların daha kolay

etkkleşşmde bulunacağı açılı formlardan oluşturulmuştır.

YÖNETİCİ MASASI

SAĞ YAN GÖRÜNÜŞ 1:20 ÖLÇEK

ÖN GÖRÜNÜŞ 1:20 ÖLÇEK

KONFULL I. ULUSAL ÖĞRENCİ OFİS MOBİLYASI

TASARIM YARIŞMASI

TR-INTERACTION

SOL YAN GÖRÜNÜŞ 1:20 ÖLÇEK

PLAN 1:20 ÖLÇEK

Yönettcc masası depolama ve elektrrffkasyon çözümlerr sunarken mmsaffrlerrn

de masaya dahhl olmasını ve rahat bbr çalışma ortamı yaratmayı amaçlar.

KONSOL

PLAN 1:20 ÖLÇEK

ÖN GÖRÜNÜŞ 1:20 ÖLÇEK


u b i c

MOBİLYA TASARIM STÜDYOSU

MASA AYDINLATMASI TASARIMI


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!