15.04.2021 Views

Esin Kızıltaş-Ezgi Aydın ''Beklemenin Mekanı''

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

B E K L E M E N I N

M E K A N I

E S E N B O G A

A N K A R A

H AVA A L A N I

ESİN KIZILTAŞ | EZGİ AYDINE Z G İ

A Y D I N

1998 yılı, Ocak ayında Antalya’da

doğdum. TOBB ETÜ İç Mimarlık

ve Çevre Tasarımı Bölümünde 4.

sınıf öğrencisiyim.Stajlarımı Vrl

Works İç Mimarlık, Emrah Eyiler

Mimarlık ve TOBB ETÜ’de

öğrenci asistanlığı yaparak tama-

mladım.Hayvanlarla ilgilenmeyi

ve fotoğrafçılık ilgi alanlarım

arasında. Gelecekte de onlarla

ilgili projelerde yer alıp bu konularda

tasarım alanımı geliştirmek

istiyorum.

E S İ N

K I Z I LTA Ş

1997 yılı, Ekim ayında doğdum.

TOBB ETÜ İç Mimarlık ve Çevre

Tasarımı Bölümünde 4. sınıf

öğrencisiyim. Çizim yapmak,

kahve kültürünü deneyimlemek ve

botanik hobilerim arasında.

Stajlarımı T.C. Kültür Varlıkları ve

Müzeler Genel Müdürlüğü’nde,

Tolga Gürsoy Interiors ve Yeap

Interiors’ta tamamladım.Gelecekte

kendimi tasarım alanında

geliştirmek istiyorum.

T A S A R I M C I L A R


I C I N D E K I L E R

konsept aktarımı 1

plan 2

renkli plan 3

aydınlatma-tavan planı 4

kesit-görünüş 5

perspektifler 6

mobilya detayları 17

aksonometrik çizim-malzeme

paftası 21


w a l l - t z

Tasarım üç temel ayırıcı etrafında şekkllenmmş, bu duvarlara farklı fonkssyonlar bağlanmış ve bu

ayırıcılar sayessnde -mahremmyet- duygusu sağlanmak stemmşttr.Aynı zamanda bbyoffllk tasarımdan

yola çıkılıp yapay olan bbr mekanı doğal sakkn bbr bekleme mekanına dönüştürmek amaçlanmıştır.

1

KONSEPT AKTARIMI


PLAN(ölçeksizdir)

2


RENKLENDIRILMIS

3

PLAN


TAVAN-AYDINLATMA PLANI (ölçeksizdir)

4


ON GORUNUS

(ölçeksizdir)

A - A ' K E S İ T İ

(ölçeksizdir)

5


GENEL

PERSPEKTİF

6


Girişe amfi konumlandırılarak insanların kolayca sirkülasyon alanlarından sıyrılıp duraklayabilecekleri

bir alan olarak tasarlanmıştır. Amfinin formu insanları mekana davet edecek şekilde düşünülmüştür.

Malzeme seçimlerinde dogaya yakın malzeme ve renklerin kullanılması ile yolculara rahat bir bekleme

alanı sunmak amaçlanmıştır.

A M F İ

7


B A R

Her iki kota hizmet eden bar alanının servis kısmı sirkülasyon alanına verilerek

geçen insanlara da hizmet edebilmesi amaçlanmıştır.

8


Diger giriş kısmına yine bir bekleme alanı konumlandırılarak insanların kolayca sirkülasyon alanlarından

sıyrılıp duraklayabilecekleri bir alan olarak tasarlanmıştır. Formu insanları mekana davet edecek şekilde

düşünülmüştür. Malzeme seçimlerinde dogaya yakın malzeme ve renklerin kullanılması ile yolculara rahat

bir bekleme alanı sunmak amaçlanmıştır.

B E K L E M E

9


GENEL PERSPEKTİF II

10


Dinlenme alanı için kamusal alanlarda insanlara mahremiyet kazandıracak ve rahat mobilya seçimleri

yapılmıştır.Malzeme seçimlerinde dogaya yakın malzeme ve renklerin kullanılması ile yolculara rahat bir

bekleme alanı sunmak amaçlanmıştır.

INTERFACE

E M 5 5 3

D İ N L E N M E

1 1


B A R

Her iki kota hizmet eden bar alanının servis kısmı sirkülasyon alanına verilerek geçen insanlara da hizmet

edebilmesi amaçlanmıştır.

12


Çocuklara bekleme eylemini eglenceli hale getirebilmek için mekana oyun alanı ve sinevizyon tasarlanmıştır.

Aynı zamanda bu alanda ebebeynlerin bekleyebilecegi oturumlar bulunmaktadır.

INTERFACE

H N 8 3 0

ÇOCUK OYUN ALANI

1 3


ÇOCUK OYUN ALANI

Çocuklara bekleme eylemini eglenceli hale getirebilmek için mekana oyun alanı ve sinevizyon tasarlanmıştır.

Aynı zamanda bu alanda ebebeynlerin bekleyebilecegi oturumlar bulunmaktadır.

14


INTERFACE

H N 8 3 0

GENEL PERSPEKTİF III

1 5


BEKLEME-SEYİR ALANI

ARLIGHT SLIM SIVA ALTI

LİNEER AYDINLATMA

KRISCA

DECOR-COPPER

PARKER BEAM SITTING-CASALA

KASTAMONU ENTEGRE KUM MEŞE

16


AMFI DETAY ÇİZİMİ

1 7


DİNLENME ALANI MOBİLYA DETAY ÇİZİMİ

KUM MEŞE

PERSAN ATLAS

18


KUM MEŞE

BEYAZ AKRİLİK BOYA

ÇOCUK OYUN ALANI

1 9


BEKLEME ALANI MOBİLYA DETAY ÇİZİMİ

KUM MEŞE

2 0


MALZEME SEÇiMLERi

KRISCA DECOR

COPPER

GALATA KARO AÇIK

YEŞİL TERAZZO

PERSAN ATLAS YEŞİL

RAL 8004 SAC LEVHA

PERSAN ATLAS BEYAZ

INTERFACE HN830

INTERFACE EM553

ÇANAKKALE SERAMİK

CALACATTA ICE

KASTAMONU ENTEGRE KUM MEŞE

MOBiLYA SEÇiMLERi

AKSONOMETRİK ÇİZİM

2 1

buzzyspace-buzzispark

parker beam sitting-casala

punto table-enea design


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!